Utredning av samhandlingsstruktur for reiselivsnæringen i Vestfold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utredning av samhandlingsstruktur for reiselivsnæringen i Vestfold"

Transkript

1 Utredning av samhandlingsstruktur for reiselivsnæringen i Vestfold Marie Bergsli, Bård Jervan, Magnus Mackay MIMIR AS og Lars U. Kobro Telemarksforsking Larvik 27. januar 2014

2 Innhold Forord Bakgrunn og tilnærming Formål Vår tilnærming Organisering Hovedaktiviteter Gjennomførte aktiviteter Status for reiselivet i Vestfold Reiselivsstatistikk Samhandlingsmodeller Nasjonal organisering Organiseringen av reiselivet i Vestfold Eksempler på samhandlingsmodeller Mulighetsrommet Samhandling i nettverk Kortreist mangfold Vestfold under radaren? Anbefalinger På scenen og bak scenen Etablering av bedriftsnettverk i Vestfold Forslag til tematiske nettverk Organisering Fylkeskommunens rolle Bibliografi

3 Forord Denne rapporten har som formål å gi anbefalinger og peke på en modell for fremtidig struktur for samhandling av reiselivet i Vestfold. En arbeidsgruppe for reiseliv i Vestfold fikk i mai 2013 oppdrag og mandat fra Vestfold fylkeskommune om å utrede og vurdere en mulig organisasjonsstruktur av reiselivsnæringen i Vestfold. Mimir AS og Telemarksforsking har bistått arbeidsgruppen i dette arbeidet. Arbeidet er utført i perioden august 2013 januar 2014 og i tillegg til den oppnevnte arbeidsgruppen har et sytti talls personer vært involvert i form av deltakelse på et fremtidsverksted og en dialogkonferanse. I tillegg er det gjennomført en elektronisk undersøkelse blant deltakerne på dialogkonferansen. Prosjektleder har vært Marie Bergsli, med Bård Jervan og Magnus Mackay (Mimir AS), og Lars U. Kobro (Telemarksforsking), som prosjektmedarbeidere. Vi takker alle medvirkende deltakere på de samlingene som har vært gjennomført i prosjektets regi. Det har tilført arbeidet både energi, kunnskap og ideer. Rapportens anbefalinger bygger dermed på både forskningsbasert kunnskap, nasjonal erfaring fra reiselivsfeltet og innsikt om reiselivsnøringen i Vestfold. Vi tror dette kan gi som resultat at prosessen og rapporten vil kunne tjene som et godt utgangspunkt for beslutninger og initiativer for den videre utviklingen av reiselivet i Vestfold. Larvik 27. januar 2014 Marie Bergsli Prosjektleder 3

4 1. Bakgrunn og tilnærming 1.1 Formål Den ga fylkesutvalget sin tilslutning til at Vestfold fylkeskommune (VFK), i samarbeid med relevante aktører skulle utvikle en strategi som: 1. Etablerer en struktur for arbeidsdeling, samarbeid og helhetlig satsing innenfor reiselivet i Vestfold 2. Tydeliggjør fylkeskommunens roller og ansvar innenfor reiselivet i Vestfold Den avholdt fylkeskommunen en dialogkonferanse for reiselivsaktører i Vestfold. Målet var å få næringens tilslutning til prosessen, samt å nedsette en arbeidsgruppe som skulle utarbeide forslag til framtidig organisering og samhandlingsstruktur. VFKs strategi skal legge grunnlag for en koordinert, forutsigbar, effektiv og gjensidige utbytterik samhandling. Både forstudie og dialogmøter med reiselivsnæringen viser et stort behov for å sikre en organisering i hele eller deler av næringen. En arbeidsgruppe for reiseliv har fått oppdrag og mandat fra Vestfold fylkeskommune om å utrede og vurdere en mulig organisasjonsstruktur av reiselivsnæringen i Vestfold. Representanter er oppnevnt fra de ulike sektorene (hotell/overnatting, camping, event /opplevelser, mat/landbruk, NHO/næringsforeningene, virkemiddelapparatet, turistkontorene). Øyvind Hagen har vært leder av arbeidsgruppen. Mandatet til arbeidsgruppen er: Finne frem til modell(er) til struktur for samhandling i reiselivet i Vestfold Kunnskapsinnhenting. Hva har vi og hva trenger vi. Gjennomføre en oppfølgingskonferanse november Vår tilnærming Mimir AS har sammen med Telemarksforsking som underleverandør, inngått en avtale med arbeidsgruppen om å bistå i arbeidet med å utrede og anbefale videre samspill og utvikling for reiselivsnæringen i Vestfold. Vår forståelse av sentrale momenter for dette fagområdet er: Det er nødvendig for enhver satsing å ha tydelige omforente fremtidsbilder (langsiktige mål) Mange samfunnsmessige utviklingsområder er avhengig av flerfaglige tilnærminger reiseliv er blant disse Evne og vilje til å utvikle regionale fortrinn må være på plass Samarbeid i nettverk (klynger etc.) er ofte vel så effektivt som stadig ny organisering Overlappingsfeltet mellom private og offentlige aktører må avklares og utnyttes optimalt Vår forståelse av oppdraget samlet sett, har vært å utarbeide en modell for den fremtidige samhandlingen mellom reiselivsaktørene i Vestfold, kommunene i Vestfold og Vestfold fylkeskommune. 4

5 1.3 Organisering Det har vært oppnevnt en arbeidsgruppe med mandat til å utarbeide forslag til framtidig organisering og samhandlingsstruktur. Forslaget skal legges frem for Fylkesutvalget i Vestfold fylkeskommune. Arbeidsgruppen har bestått av syv representanter med varamedlemmer: Medlemmer av arbeidsgruppen Øyvind Hagen, Quality Hotel Tønsberg Arne Georg Rønning, «All on board» Morten Aartun, Larvik Campingplassforening Børge Madsen, Vestfold Bondelag Marit Sagen Gogstad, Sandefjord Næringsforening Ellen Larsen, Visit Sandefjord Varamedlemmer Ole Georg Nilsen, Oslofjord Convention Center Helene M. Foldvik, Foldvik Familiepark Bente Stensland, Homansberget Camping Pål Hjelmer Johansen, Brødr. Berggren Heidi Skjeggerød, Tønsberg Næringsforening Kristin M. Løkeberg, Visit Horten Irene Wilhelmsen, Tønsberg Næringsutvikling Turistkontoret, Visit Tønsberg Vestfold fylkeskommune Svein Almedal, seksjonssjef Regionalavdelingen Karl-Otto Mauland, rådgiver Regionalavdelingen Representerer Hotell/overnatting/konferanse Event/opplevelser (kyst/skjærgård) Camping Landbruk/mat Næringsforeningene VestfoldReis Hotell/overnatting/konferanse Event /opplevelser(barn og familier) Camping Landbruk/mat Næringsforeningene VestfoldReis VestfoldReis Et arbeidsutvalg har bestått av Øyvind Hagen og Ellen Larsen som har vært kontaktpunkt for prosjektteamet. Toini Hilde A. Ness, Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold har vært observatør. Karl-Otto Mauland, Vestfold fylkeskommune har vært sekretær for arbeidsgruppen. Det har i løpet av utredningsarbeidet vært gjennomført 3 møter med styringsgruppen og ett møte med arbeidsutvalget. I tillegg har det vært gjennomført et fremtidsverksted og en dialogkonferanse for reiselivsaktørene i Vestfold. Mimir AS og Telemarksforsking har i felleskap utført oppdraget med følgende team: Mimir AS Telemarksforsking Marie Bergsli, PL Bård Jervan Magnus Mackay, trainee Lars U. Kobro 5

6 1.4 Hovedaktiviteter Oppdraget har bestått av følgende hovedaktiviteter: HA1: Status Gjennomgang av eksisterende strategidokumenter og andre relevante dokumenter/rapporter som har betydning for arbeidet med utredningen. HA2: Framtidsorientering Fasilitering av et fremtidsverksted i Vestfold med sentrale aktører, hvor man spør seg hvor man vil med reiselivet i Vestfold. Hva vil fylkeskommunen som regional utviklingsaktør? Hvilke ambisjoner har næringsaktørene på egne vegne? Hva og hvor er potensialet i en produkt/markedsdimensjon? Hva krever en ny satsing av aktørene? Arbeidsgruppen finner deltakere som inviteres til fremtidsverkstedet. HA3: Utarbeide forslag/modeller til samhandlingsstruktur og samhandlingskultur Forslag til videre handlinger og om nødvendig; organisatoriske grep. HA4: Fasilitere oppfølgingskonferansen Faglig fasilitering av oppfølgingskonferansen i november HA5: Sluttrapport med operative anbefalinger som gjenspeiles i konklusjonen i HA2 Resultatet av prosessen skal presenteres i en sluttrapport. 1.5 Gjennomførte aktiviteter Fremtidsverksted (HA 2) Fremtidsverkstedet ble gjennomført 25. september på Høyt & Lavt aktivitetspark i Lågendalen, med 21 deltagere. Invitasjonslisten ble utarbeidet i samarbeid med arbeidsutvalget. Lars U. Kobro fra Telemarksforsking og Bård Jervan fra Mimir holdt hvert sitt foredrag, om henholdsvis formål og spilleregler for fremtidsverkstedet og om å jobbe i klynger og nettverk. Det ble vist en rekke eksempler på suksessrik nettverksjobbing fra inn- og utland. Det ble også gitt en kort orientering om situasjonen for reiselivet i Vestfold i dag, og arbeidet så lang i den utviklingsprosessen som framtidsverkstedet var en del av. Presentasjonene ble i etterkant gjort tilgjengelige for deltakerne. Etter innledende foredrag ble deltagerne utfordret til å arbeide med kreative ideer for nettverksbasert næringsutvikling, knyttet til opplevelser og aktiviteter i Vestfold. Gruppene jobbet seg frem til følgende «topp-fire» liste: - Kyst og skjærgårdsferier - Vikinger i Vestfold 6

7 - Barnas Vestfold - Kunstreiser i Vestfold Dialogkonferanse (HA 4) Dialogkonferansen fant sted i Sandefjord Rådhus 26. november, med 60 deltagere. Invitasjonslisten ble utarbeidet i samarbeid med arbeidsgruppen. Det faglige programmet var tilrettelagt og fasilitert av Mimir og Telemarksforsking. For å gi deltakerne et faglig grunnlag underlag og en felles plattform for diskusjonene på konferansen, fikk deltagerne tilsendt et notat i forkant. Lars Kobro og Bård Jervan bidro med foredrag og ledet gruppearbeidet. I tillegg fortalte Geir Martin fra reiselivsbedriften XXLofoten om hvordan årets reiselivsbedrift i Norge (2012) jobber. Bård Haug fra Vannklyngen i Vestfold delte sine erfaringer om hvordan de jobber med nettverk i en annen bransje. Gruppearbeidet underveis i konferansen tok for seg hvordan jobbe i nettverk og potensielle utfordringer med dette, og senere diskusjon om mulige tematiske satsingsområder blant annet fra «topp-fire» listen som ble identifisert under Fremtidsverkstedet. I etterkant fikk deltakerne tilsendt presentasjonene fra konferansen Undersøkelse blant aktørene (HA 4) I etterkant av konferansen fikk samtlige deltakere anledning til å gi sine tilbakemeldinger fra konferansen via en elektronisk spørreundersøkelse. Aktørene viste et stort engasjement og svarprosenten på denne var hele 77 %. Flere av deltagerne tok i tillegg kontakt pr telefon og e-post for å gi ytterligere tilbakemeldinger. Hensikten med undersøkelsen var å få indikasjoner på aktørenes holdninger til forslag til samhandlingsstruktur og tematiske satsinger som ble diskutert på konferansen. Resultatene og kommentarene fra deltakerne utgjør en viktig del av det samlede kunnskapsgrunnlaget for de videre anbefalingene. Tilbakemeldingene fra deltakerne på konferansen viser at nærmere 95 % mener at det er å legge til rette for en samhandlingsstruktur i form av nettverk, i stor eller svært stor grad kan bidra til å utvikle reiselivet i Vestfold. Samtidig oppga 70 % at det er meget eller svært sannsynlig at man selv/virksomheten vil delta i et temabasert nettverk (i dette svaret lå det en premiss at man må være villig til å legge inn egne ressurser, både i form av både penger og tid). Aktørene mener at enkelte premisser må være tilstede for at det skal være interessant å delta i et temabasert nettverk. Det må være relevant for bedriften og det må være et forpliktende samarbeid med en tydelig felles målsetning. Deltakerne må være dedikerte, entusiastiske og handlekraftige. I tillegg må man ha tillit til hverandre og ha klare ansvarsforhold. Det må være en god og egnet ledelse av nettverket. Det må være mulig å oppnå resultater både på kort og lang sikt og det er viktig å finne en felles finansieringsmodell. Samtidig gir aktørene uttrykk for en utålmodighet; når kan vi komme i gang? I tillegg er inntrykket at aktørene mener at de offentlige aktørenes rolle først og fremst må være å spille på lag og støtte opp om prosessene. 7

8 Figur 1 I hvilken grad tror du at det å jobbe i nettverk kan bidra til å utvikle reiselivet i Vestfold 1 Figur 2 Hvor sannsynlig er det at du vil delta i et temabasert nettverk (med forutsetning om bidrag av egne ressurser) 2 Undersøkelsen viste at 95 % menter at det er viktig/svært viktig at det blir tilrettelagt og gjennomført felles kompetansetiltak. Dette vil bidra til at reiselivsaktørene får en felles kunnskapsplattform for det videre utviklingsarbeidet, både i egen bedrift og sammen i et nettverk. Det er også viktig å jobbe med produktutvikling. Samtidig mente aktørene at det er viktig å delta på tilrettelagte felles møteplasser som workshops, studieturer, faglige samlinger ol. Det må legges opp til regelmessige møter med et relevant innhold. På konferansen ble det lansert fem mulige tematiske produktkonsept som kan utvikles gjennom nettverk. I tillegg kom det frem at mat og måltidsopplevelser bør være et alternativ; enten alene eller som en integrert del av andre nettverk. Aktørene i undersøkelsen mener at Vestfold har et potensiale for å utvikle temabaserte nettverk innenfor flere temaer. «Kyst og skjærgårdsopplevelser» og «vikinghistorien» scoret høyest fulgt av «barnefamilie opplevelser» og «mat/måltidsopplevelser». Samtlige foreslåtte temaer viste seg imidlertid å ha appell til aktørene. 1 På en skala hvor 5 er svært stor grad og 1 er i svært liten grad. 2 På en skal hvor 5 er svært sannsynlig og 1 er svært lite sannsynlig. 6 Ikke deltatt. 8

9 Figur 3 I hvilken grad tror du Vestfold har grunnlag for å utvikle tematiske nettverk innen: 3 1- Kunstreiser 2- Vikinghistorien 3- Kyst og skjærgårdsopplevelser 4- Barnefamilieopplevelser 5- «Best of Vestfold» 6- Mat og måltidsopplevelser 3 Skala hvor 5 er i svært stor grad og 1 er i svært liten grad 9

10 2. Status for reiselivet i Vestfold Det er tidligere utarbeidet flere rapporter som tar for seg utviklingen av reiselivet i Vestfold. Dette gjelder blant annet utredningen «Destinasjon Larvik» (Mimir, 2008), «Bedriftsnettverket MICEE Vestfold (Mimir, 2011) og «Forstudie Reiseliv i Vestfold» (Verdiskaping Vestfold, 2012). Spesielt sistnevnte inneholder omfattende statistikk, beskrivelser av turiststrømmer, næringsutvikling, oversikt over aktører, arrangementer med mer. I denne rapporten gir vi dermed kun en kortfattet status for reiselivet i Vestfold, med oppdatert reiselivsstatistikk, og en oversikt over hvordan næringen i Vestfold er organisert. 2.1 Reiselivsstatistikk Vestfold tilbyr allerede i dag en rekke aktiviteter og opplevelser, men som for mange tilreisende er temmelig godt bevarte hemmeligheter. Fylkets attraksjoner har årlige besøkstall fra ca , men ingen store publikumsmagneter som Bø Sommarland, Maihaugen på Lillehammer, Langedrag Naturpark, eller vikingmuseet på Borg i Lofoten. Hver sommer blir det arrangert ca festivaler, dager, arrangementer, men det er svært få av disse som tiltrekker seg besøkende utenfra regionen, med noen få unntak, som Slottsfjellfestivalen og Stavernfestivalen. Vestfold har 1,2 mill. kommersielle gjestedøgn (2012), hvorav hotellovernattinger utgjør og overnatter på campingplasser og kommersielle hytter. Sesongcamping er den mest vanlige ferieformen i fylket. Antallet ferie og fritidsrelaterte gjestedøgn er , og ca. 80 % av trafikken kommer i perioden mai-august. Vestfold har i tillegg private fritidsboliger (2012), hvor det i gjennomsnitt er 105 årlige gjestedøgn per bolig. Det gir ytterliggere ca. 1,5 mill. gjestedøgn per år. Figur 4 Samlede kommersielle overnattinger i Vestfold ( ) Camping/hytte Hotell

11 Figur 5 Sesongstruktur av samlede kommersielle overnattinger i Vestfold (2012) Båtturister har ca. 30 gjestehavner å velge mellom i Vestfold. Gjestehavnen i Tønsberg er Norges største med 250 gjesteplasser og ca betalende båtgjester per sesong. Ferierende i båt utgjør en stor andel av fylkets besøkende, og representerer dermed et stort potensiale. En svært liten andel av det totale antallet tilreisende til Vestfold er internasjonal trafikk. Turister som kommer med Color Lines ferger til Larvik og Sandefjord har i liten grad Vestfold som sitt mål for reisen. De skal videre til Vestlandet med fjordene, Oslo, til vintersportssteder i Telemark, Hallingdal, Gudbrandsdalen, eller andre steder utenfor regionen. Til tross for de mange internasjonale flyrutene til/fra Torp, har Vestfold heller ikke i nevneverdig grad klart å tiltrekke seg utenlandske ferierende til Vestfold. RyanAir har flyttet mange av sine utenlandsruter til Rygge, samtidig har Norwegian etablert ruter fra Torp til en rekke internasjonale reisemål. Dette er imidlertid reisemål som i stor grad er opprettet for norsk utgående trafikk, spesielt til typiske «sol og sommer» destinasjoner som Alicante, Antalya, Palma de Mallorca, Gran Canaria etc. Dette er destinasjoner hvor man ikke henter internasjonal trafikk i retur til Norge og Vestfold. Det kan imidlertid by på nye muligheter for mer norsk trafikk når Norwegian nå tilbyr ruter til Torp (Trondheim, Bergen, Stavanger). 11

12 Figur 6 Markedsandel av samlede kommersielle overnattinger i Vestfold (2012) Nordmenn Utlendinger 8 % 92 % 12

13 3. Samhandlingsmodeller 3.1 Nasjonal organisering Den fylkesvise reiselivsorganiseringen i Norge blir ivaretatt gjennom mange ulike samhandlingsformer; forening, samvirkeforetak, aksjeselskap, som en avdeling i et landsdelsselskap, etc. Det offentliges rolle i dette bildet varierer også mye både med hensyn til involvering, innflytelse, styrerepresentasjon og finansiering. Det må være riktig å si at det inntil nylig, ikke har vært noen gjennomgående system eller dominerende modell for det regionale reiselivsarbeidet i Norge. Nærings- og handelsdepartementet (NHD) startet i 2012 et femårig prosjekt for å gjennomføre en restrukturering av landets reisemålsselskaper. Departementet har nedsatt et strukturutvalg som referanseog koordineringsgruppe for arbeidet, og har i tillegg oppnevnt seks prosjektgrupper én for hvert regionalt område. De regionale prosjektgruppene leder arbeidet med å etablere en regional struktur med regionale selskaper og tilhørende destinasjonsselskaper. Det er i denne rapporten ikke tatt stilling til Vestfolds plass i en slik mulig fremtidig organisering. Vestfold er imidlertid representert i prosjektgruppene både for region Sør-Norge og region Øst-Norge. Det foreligger per dato ikke noen omforent løsning av en nasjonal struktur. Selv om vi oppfatter at det omfattende arbeidet som er satt i gang av NHD, faller utenfor mandatet av vårt arbeid her vil likevel våre faglige vurderinger og anbefalinger ha relevans for hvordan reiselivet i Vestfold, og Vestfold fylkeskommune skal forhold seg til den nasjonale organisasjonsprosessen. 3.2 Organiseringen av reiselivet i Vestfold Vestfold har hatt et felles destinasjonsselskap frem til driften av Visit Vestfold opphørte i Det ble gjort forsøk på å revitalisere selskapet i 2006, og en ny strategi for selskapet ble utarbeidet. I tillegg til å ivareta fellesfunksjoner som drift av nettsted, markedsaktiviteter etc., var intensjonen at selskapet skulle ivareta en rekke utviklingsprosjekt på vegne av næringslivet i fylket. Strategien med ny finansieringsmodell og eierstruktur fikk imidlertid ikke aktørenes tilslutning og Visit Vestfold ble vedtatt nedlagt. Vestfold fylkeskommune har i en periode ivaretatt enkelte funksjoner og det har vært etablert et turistkontorsamarbeid mellom de fire største byene under navnet VestfoldReis, som beskrevet i pkt På initiativ fra reiselivsaktørene i Vestfold og med støtte av Vestfold fylkeskommune, ønsker man nå å finne frem til modell(er) til struktur for samhandling for reiselivet i Vestfold. En avgjørende premiss er at det må finnes et grunnlag og en vilje for samarbeid blant næringsaktørene. Modellen må ha et potensial for å utvikles som et nytt fundament for en fremtidsrettet utvikling/organisering av reiselivet i Vestfold. Vestfold har i dag to etablerte destinasjonsselskap; Visit Sandefjord og Visit Horten. I tillegg er Tønsberg Næringsutvikling, Visit Tønsberg Turistkontor en del av Tønsberg Næringsutvikling i Tønsberg Kommune og drifter et helårsåpent turistkontor i byen. Opplev Larvik som ble etablert i 2009 ble avviklet i I tillegg drifter Visit Stavern et turistkontor på frivillig basis uten offentlige tilskudd. 13

14 3.2.1 Visit Sandefjord Visit Sandefjord er et fellesorgan for bedrifter, lokale myndigheter, institusjoner og enkeltpersoner som har interesser knyttet til reiselivsnæringen i Sandefjord. Visit Sandefjord har ca 95 medlemmer; store og små reiselivsbedrifter som hoteller og andre overnattingsbedrifter, restauranter, transportselskaper og ulike bedrifter og forretningsforetak som har interesse av en aktiv reiselivsvirksomhet i Sandefjord. Visit Sandefjord har som oppgave å initiere og koordinere reiselivsaktiviteter som vanskelig lar seg realisere av enkeltaktører. I tillegg skal selskapet: -Bidra til videreutvikling av Sandefjord som attraktivt reisemål -Markedsføre Sandefjord -Utøve vertskapsfunksjonen for medlemmene. Herunder ligger oppgaver som drift og utvikling av nettportal, produksjon av byguide, skreddersøm av opplevelser for grupper, turprogram for cruisepassasjerer, oppdatering og distribusjon av arrangementsoversikter, charterformidling, deltakelse i ulike nettverk for produktutvikling og kompetanseheving, markedsaktiviteter i egen regi og i samarbeid med andre. Visit Sandefjord er organisert som en forening. Virksomhet finansieres gjennom medlemskontingenter, prosjektinntekter, bidrag fra Sandefjord kommune og egen inntjening. Visit Sandefjord har ansvar for drift av helårsåpent, autorisert turistkontor. I tillegg til ordinær virksomhet har Visit Sandefjord bl.a. prosjektledelse av Oslofjordsamarbeidet mat og reiseliv. Selskapet har 2 årsverk ansatt ved kontoret. Årsomsetning på 2,3 mill. (2012) Visit Horten Visit Horten er en forening med 5 hovedsamarbeidspartnere, 47 medlemsbedrifter, driftstilskudd fra Horten kommune, 2 regionale samarbeidspartnere og 4 andre lokale samarbeidspartnere. Som medlemmer opptas kommuner, organisasjoner, bedrifter, næringsdrivende og enkeltpersoner. Visit Horten har til formål å: - Profilere, synliggjøre og markedsføre Horten som turistdestinasjon. - Utvikle samarbeidet med lokale og regionale aktører og attraksjoner. - Videreutvikle Visit Horten som vertskapsfunksjon og organisasjon. Visit Horten har ansvar for å oppdatere informasjon på nettsidene, produsere og distribuere Infoguiden/Turistbrosjyren for Horten, sørge for medieomtale, deltakelse på messer og andre møteplasser og andre relevante drifts- og vertskapsfunksjoner. 14

15 Turistkontoret Visit Horten er et helårsåpent turistkontor med egen suvenirbutikk. Visit Horten er også lokalkontor for Horten og Omegn turistforening, samt at man innehar en del administrative oppgaver og koordinering av aktiviteter for Horten Næringsforening og Horten Handelsstands Forening. Visit Horten har 1 ½ årsverk ansatt ved kontoret. Årsomsetning ca. 1mill. (2012) Visit Tønsberg Turistkontor Visit Tønsberg Turistkontor er en del av Tønsberg kommune Næringsutvikling, som er næringsavdelingen til kommunen. Kontoret drives med midler fra Tønsberg kommune, samarbeidspartnere, prosjektinntekter samt inntekt fra tjenestesalg. Kontoret har ansvar for turistinformasjon til publikum og for destinasjonsutvikling generelt. I tillegg ivaretar man oppgaver som formidling av kultur og reiseliv til turister og fastboende, drift av sykkelutleieprosjekt, produksjon av markedsmateriell og kart, drift av nettsider, souvenirsalg og kundebetjening av helårsåpen ekspedisjon også for byens øvrige næringsliv i samme bygg. Visit Tønsberg Turistkontor har 1 årsverk ansatt ved kontoret Visit Stavern I ca. 5 år har det vært drevet turistinformasjon med base i den gamle vakta, nå kiosk, rett på innsiden av publikumsporten til Fredriksvern Verft i Stavern. Visit Stavern er ikke en registrert organisasjon, men organiseres og driftes hele året på frivillig basis med 2 personer som hovedansvarlige. Visit Stavern mottar ingen finansiell støtte. Nettsiden (www.visitstavern.no) eies og driftes på frivillig basis, på lik linje med turistinformasjonen. Selskapet har som målsetning å ivareta en vertskapsrolle for de mange turistene som besøker Stavern, spesielt verftet, hvert år VestfoldReis Vestfold Reis er et uformelt samarbeidsforum for de lokale reiselivsorganisasjonene i Vestfold, for tiden bestående av Visit Sandefjord, Visit Horten og Visit Tønsberg Turistkontoret. VestfoldReis har som formål å optimalisere ressursene gjennom samarbeid på tvers av kommunegrensene, samt å være et faglig nettverk og gjennomføre ulike prosjekter. VestfoldReis drives med flat struktur og arbeidsoppgavene fordeles internt. VestfoldReis har gjennomført prosjekter som: Vestfold-brosjyre på 6 språk, felles nettplattform og revitalisering av kampanjen "Sanselige Vestfold", felles foto-opptak, felles annonseringer, reiselivskonferanse for Vestfold, kurs, samarbeidsavtaler med VKT og Vestfoldmuseene og felles deltakelser i Innovasjon Norges kampanjer i bl.a Norge, Sverige og Danmark. VestfoldReis deltar også sammen med de øvrige aktørene langs Oslofjorden i Oslofjordprosjektet og Oslofjordsamarbeidet. Finansiering av aktivitetene gjøres via felles søknader, via det enkelte kontor og med bidrag fra næringsaktører. 15

16 3.3 Eksempler på samhandlingsmodeller Som tidligere nevnt finnes det ikke én felles struktur for organisering av reiselivet i Norge. Hver region /fylke har ulikt behov for å løse fellesoppgaver og dermed ulikt behov for samhandling. Under presenteres tre svært ulike, men mulige samhandlingsmodeller for reiselivet i Vestfold, slik vi vurderer det: De tre er «Telemarkreiser-modellen», «Østfoldmodellen», «Innovasjon Norges Bedriftsnettverksmodell» og det gis eksempler på slike Telemarkreiser-modellen Telemarkreiser (TR) er et andelslag, med ca. 120 andelseiere dvs. de vesentligste av fylkets reiselivsaktører sammen med 17 kommuner og Telemark fylkeskommune. Telemarkreiser Al mottar et fast årlig beløp fra Telemark Interkommunale Næringsfond for å profilere fylket og utøve vertskapsfunksjon. I tillegg har selskapet provisjonsinntekter fra salg av produkter til forbruker/kunde (kanalpakker, bedriftsopplegg, vinterferieopphold, sykkelpakker etc.) og inntekter fra organisering av markedsaktiviteter og prosjekter. Selskapet har ca. 5 årsverk i Omsetning 23 mill. (2012). Selskapet har en lang historie i fylket, det ble etablert i sin nåværende form i Næringspolitikken for reiselivet blir ivaretatt av Telemark Reiselivsråd, mens den operative rollen er lagt til TR. Dette også for å unngå at man bruker Telemarkreisers styre som høringsinstans i saker som påvirker andelseierne (prioriteringer av fylkeskommunale innsatsområder mv). Av lovpålagte grunner vil Telemarkreiser AL mest sannsynlig endre selskapsform til aksjeselskap i løpet av kort tid. Virksomheten vil fortsatt ha tre innsatsområder; salg/booking rettet mot forbrukere (private kunder og bedriftskunder), koordinering av markedsaktiviteter i inn- og utland (eksempelvis Innovasjon Norges kampanjer i tillegg til egne kampanjer) og informasjon/profilering/vertskap (mediearbeid, visningsturer, etc.). I tillegg vil utvikling av digitale markedskanaler få et enda sterkere fokus enn tidligere (samkjøring av alle lokale nettsteder under en felles Telemarksparaply, tilrettelegging av informasjon på nye plattformer som mobil, nettbrett etc.). I tillegg vil kompetanseutvikling være en prioritert oppgave for TR og selskapet vil også påta seg rollen som fasilitator og prosjektleder for fremtidige temabaserte nettverk Telemark har 6 lokale destinasjonsselskap/turistkontor og har inngått en samarbeidsavtale om markedsaktiviteter med disse. Utskiftninger av bemanning i de lokale destinasjonsselskapene og fortsatt store forskjeller i de økonomiske situasjonene for destinasjonsselskapene i fylket, gjør den koordinerende rollen for Telemarkreiser utfordrende. Intensjonen er på sikt å knytte de lokale destinasjonsselskapene enda tettere opp til Telemarkreiser for å utnytte ressursene optimalt. Det pågår et arbeid i styret i TR for å finne en egnet modell for hvordan dette skal gjennomføres i praksis. Telemarkreiser vil fortsette sin virksomhet som nå og vil avvente resultatet av den nasjonale organiseringsprosessen før man fortar eventuelle forandringer. Visit Vestfold var i sin tid et forsøk på å strukturere og ivareta fellesoppgaver etter en tilsvarende modell. Mimirs vurdering er at det vil være svært utfordrende å innføre denne modellen i dag og virker derfor på 16

17 ingen måte opplagt for Vestfold. I Telemark er regionsnivået en sterkere aktør ift. politikk, regional utvikling og merkevarebygging som reisemål enn i Vestfold. Ferietrafikken til Telemark er i tillegg svært annerledes enn i Vestfold med mye mer internasjonalt trafikk, som innebærer et større behov for koordinering av markedsaktiviteter på et overordnet nivå. Mimirs vurdering er at det heller ikke en stor nok kritisk masse av næringsaktører i Vestfold som har motivasjon til å etablere et nytt fylkesoverbyggende selskap som krever høy grad av egenfinansiering fra næringsaktørene. I Vestfold finnes det heller ingen tydelige kommersielle produkter som et slikt selskap kunne fått ansvar for, og dermed provisjonsinntekter av å selge (som Telemarkskanalen gjennom Telemarkreiser eller hytter via Destinasjon Trysil) Østfoldmodellen I Østfold har man valgt å opprette en ideell organisasjon uten profittmålsetning, der destinasjonsselskapene, fylkeskommunen og utvalgte større aktører som opererer på tvers av destinasjonsgrensene er medlemmer. Østfold Reiseliv sitt formål er, i nært samarbeid med Østfold fylkeskommune, destinasjonsselskapene og aktørene i fylket, å legge til rette for en positiv og fremtidsrettet utvikling av reiselivsnæringen i Østfold. Dette skal skje gjennom felles markedsbearbeiding, produktutvikling og informasjonsarbeid, samt tilknyttede oppgaver som styret og/eller årsmøtet finner formålstjenlig. Oppgaver som skal løses av selskapet må være av interesse for flere av destinasjonene. Tanken har vært å formalisere samarbeidet mellom fylkeskommunen og fylkets fem destinasjonsselskap uten å etablere noen tung administrasjon og dermed sikre at fylkeskommunens tilskudd blir gitt til en juridisk enhet og ikke et løst samarbeidsorgan slik man hadde tidligere. Oppgavene løses av arbeidende styreleder (0,5 årsverk) og gjennom at prosjekter som legges under Østfold Reiseliv blir ledet av destinasjonsselskapene. Det er i hovedsak Opplev Fredrikstad som ivaretar prosjektledelsen av de ulike prosjektene, da det er her man har størst kapasitet. Østfold Reiseliv er dermed en organisasjon som opprettholder og styrker destinasjonsselskapsmodellen i Østfold, men som legger opp til tydelige tematiske fellessatsinger innenfor modellen. For eksempel har man et prosjekt for kurs/konferansesatsing, der aktører fra hele fylket inviteres til å kjøpe seg plass i markedsføringen. Bedriftene inviteres til å gi innspill og komme med ønsker gjennom diskusjon med sitt lokale destinasjonsselskap. Det er likevel først og fremst Østfold Reiseliv som foreslår kampanjer og selger inn andeler/annonseplasser, slik at aktørenes egne bidrag matches etter en avtalt nøkkel av Østfold Reiseliv gjennom tilskudd fra fylkeskommunen. Budsjett for 2013 er ca. 3 mill., hvor Østfold Fylkeskommune bidrar med ca. 1,7 mill. I 2014 vurderer man å utvide virksomheten fra en ideell organisasjon til et AS som skal eies av fylkeskommunen og de fem destinasjonsselskapene i fellesskap. Målsetningen er 3 stillinger på full tid. Det forventes en økning av bidraget fra fylkeskommunen, i tillegg til midler fra destinasjonsselskapene. Forgjengeren til Østfold Reiseliv, Markedsforum Østfold kan sammenlignes med VestfoldReis, dvs. et frivillig løst samarbeid mellom destinasjonsselskapene med formål å samordne felles markedskampanjer/tiltak. På lik linje med Østfold Reiseliv kan mulige felles prosjekt teoretisk sett ivaretas av de eksisterende destinasjonsselskapene i Vestfold. 17

18 3.3.3 Innovasjon Norges bedriftsnettverksmodell Innovasjon Norge har flere virkemidler rettet inn mot nettverksetablering og innovasjonsarbeid i samspill. Bedriftsnettverk er en lavterskelordning som har til hensikt å hjelpe små og mellomstore bedrifter til å etablere forpliktende samarbeid med andre bedrifter. Tjenesten baseres på konkrete operative prosjekter og felles forretningsutvikling. Tjenesten skal bidra til å stimulere til nettverk på tvers av ulike sektorer og kompetanseområder. Bedrifter kan samarbeide på flere områder: - Skape eller utvikle produkter, tjenester eller løsninger som dekker et behov i markedet - Etablere en posisjon i nye markeder, enten her hjemme eller internasjonalt - Utvikle nye produksjonsmåter og prosesser i verdikjeden - Finne nye distribusjonskanaler og logistikkløsninger Bedriftsnettverksordningen kan benyttes av små og mellomstore bedrifter med hovedkontor i Norge, i alle bransjer, sektorer og landsdeler. Innovasjon Norges tematiske satsingsområder, både nasjonalt og regionalt, vil være retningsgivende for prioritering mellom søkerne. Følgende kriterier gjelder: - Nettverket må bestå av bedrifter med vilje og evne til å forplikte seg. - Bedriftene må ha et en intensjon om et langsiktig samarbeid - Bedriftene må ha en sunn økonomi - Antallet bedrifter i nettverket må være minimum 3 - Store bedrifter kan være med i nettverket, men ikke dominere. - Engasjerte ledere med eierskap til prosjektet - Må etablere prosjektledelse med prosjektleder (PL) og styringsgruppe (SG). Mange bedrifter har behov for hjelp til å styrke samarbeidet med andre bedrifter, skape tillit, identifisere felles utfordringer, markedspotensial og samarbeidsmuligheter. Tjenesten fører til bevisstgjøring og synliggjøring av potensialet i hver bedrift, den gir kompetanse knyttet til nettverksavtaler og andre juridiske avtaler, kjennskap til arbeidsprosesser, tilgang til verktøy og konsulenter som kan brukes i nettverksutvikling, m.m. 18

19 Figur 7 Innovasjon Norges krav til bedriftsnettverk Innovasjon Norges bedriftsnettverksmodell er inndelt i 3 faser; forstudie (ca. 3 måneder), forprosjekt (6-9 måneder) og hovedprosjekt inntil 3 år. Fra forprosjektet kan nettverkene gå videre til andre programmer eller tjenester, for eksempel Arena/NCE, OFU/IFU. For nærmere beskrivelse av modellen: Det er modellen med bedriftsnettverk vi i kapittel 5 anbefaler Vestfolds reiseliv og Vestfold fylkeskommune å gå videre med. Derfor bruker vi her litt mere plass på også på å beskrive noen eksempler på slike nettverk. Vi vil også i neste kapittel gi en noe mer utfyllende begrunnelse for hvorfor nettverksmodellen synes å være et godt grep generelt i utviklingsprosjekter, og spesielt i den situasjonen Vestfold befinner seg i Eksempler på temabaserte bedriftsnettverk I løpet av de siste årene har reiselivsaktører i hele Norge etablert temabaserte bedriftsnettverk etter Innovasjon Norges bedriftsnettverksmodell. Felles for disse er at det i hovedsak er små- og mellomstore bedrifter som hver for seg er lite synlige i markedet, men som gjennom å utvikle og tilby konsepter oppnår større synlighet for utvalgte målgrupper. Temaene varierer, men felles er at nettverkene har tatt i bruk Innovasjon Norges bedriftsnettverksmodell og gjennom denne har fått finansiering i de ulike fasene i utviklingen. Eksempler på slike nettverk er: 19

20 Telemark 2.0. Fem bedrifter i Fjell-Telemark; Morgedal Hotell, Morgedal Utvikling AS, Stiftinga Vest-Telemark Museum avd. Norsk Skieventyr, Gaustabanen og Vierli Turistsenter AS etablerte i 2011 bedriftsnettverket «Telemark 2.0» Visjon og overordnet målsetning er å posisjonere bedriftenes anlegg på Rauland, Morgedal og Gaustatoppen som et internasjonalt arnested for det så kalte «New school of skiing». Samarbeidet i Telemark 2.0. bygger på en visjon om å ta en framtidsrettet posisjon i turistmarkedet gjennom å knytte ski- og bretthistorien til den moderne utviklingen av leik på snø i terrengparker og frikjøring. Målsetningen er å utvikle en ny generasjon produktkonsepter vinterstid. Dette er en 2.0 tenking der bedrifter, brukere, bransje og utøvere jobber sammen for å fri seg fra den innovasjonsblokkeringen som ligger i vanetenkning. Bedriftene i nettverket tar mål av seg å bidra til innovasjonsprosesser gjennom læring og samhandling. Den enkelte bedrift og bedriftene samlet, har som målsetning å øke omsetningen og økonomisk resultat som følge av samarbeidet. Det er samtidig en målsetning om at konseptene og kunnskapen om Telemark 2.0 som utvikles, skal komme andre mindre skianlegg og rekrutterings anlegg til gode, samtidig som merkevaren Telemark styrkes totalt sett. The Conference Coast Fem av de største reiselivsbedriftene i Vestfold; Torp Sandefjord Lufthavn, Quality Hotel Tønsberg, Rica Park Hotel Sandefjord, Farris Bad og Oslofjord Convention Center etablerte i 2011 bedriftsnettverket «The Conference Coast». Det norske møtemarkedet er allerede et viktig segment for virksomhetene i The Conference Coast, men det store potensialet ligger internasjonalt. Innovasjon Norge og Norway Convention Bureau (NCB) har allerede etablert et satsingsområde med fokus på det internasjonale møtemarkedet og kongressmarkedet. Norge har i dag en svak posisjon i det internasjonale møtemarkedet, men samtidig et åpenbart potensial. Vestfold har overnattingsanlegg med høy standard, flyplass, gunstig beliggenhet i forhold internasjonale markeder og gode natur- og kulturkvaliteter. Ikke minst har fylket et godt ressursgrunnlag for å utvikle unike opplevelseskonsepter for det aktuelle segmentet. Vestfold har derfor et potensial til å bli et attraktivt reisemål for et internasjonalt møtemarked. Det er kjent faktum at man velger destinasjon ut fra de aktivitetene og opplevelsene som tilbys. Det er derfor en sentral del av prosjektet å finne fram til de riktige markeds- og produktkonseptene. Bedriftsnettverket The Conference Coast legger prinsipper og maler i Innovasjon Norges bedriftsnettverksordning til grunn for de oppgaver man løser i nettverket. Nettverket har utarbeidet vedtekter og har inngått skriftlige avtaler med «spilleregler» for deltakelsen i bedriftsnettverket. Hovedstrategien for utvikling av bedriftsnettverket MICEE Vestfold i er å utløse internasjonal møtetrafikk i Vestfold gjennom målrettet utviklingsarbeid og markedsbearbeidelse, og å effektivisere denne innsatsen gjennom en felles salgs- og utviklingsfunksjon rettet mot MICEE kunder (meeting, incentive, conference, exhibition, event). Det er ansatt en utviklings- og salgssjef som ivaretar denne oppgaven. 20

21 Bedriftsnettverket samarbeider om: - Utvikling av markedsrelasjoner og distribusjonsapparat - Utvikling av konsepter - Utvikling av lokale leverandørrelasjoner - Kompetanseheving i nettverket - Identifisere strategiske samarbeidspartnere og allianser Bedriftsnettverket Opplevelser i Nordland Bedriftsnettverket Opplevelser i Nordland består av 10 opplevelsesleverandører i Salten; Polar Tours, Kjerringøy Bryggehotell, Nordlandsmuseet, Hamsunsenteret, Nordland Turselskap, Tuvsjyen, Galleri Bodøgaard, Norsk Luftfartsmuseum, MX Faxsen og Stella Polaris. Visit Bodø er assosiert medlem. Nettverkets forretningside er å skape ny trafikk på det nasjonale og internasjonale møtemarkedet, gjennom å samarbeide om utvikling av opplevelseskonsepter. Ambisjonen er opplevelser i verdensklasse. Stella Polaris fungerer som salgskanal samt ivaretar hele leveransen. Dette nettverket er strategisk viktig for å gi innhold til begrepet opplevelsesregion Salten. Fokus i hovedprosjektet legges på systematisert salgs- og markedsarbeid, bedre synlighet i digitale kanaler, fordypning i opplevelseskvalitet i forhold til både historiefortelling, dramaturgi og matkvalitet. I tillegg kan nevnes andre temabaserte bedriftsnettverk som Arctic delight i Vesterålen, NettUpp i Gudbrandsdalen samt flere nettverk i Sogn- og Fjordane. 21

22 4. Mulighetsrommet 4.1 Samhandling i nettverk Det er to selvstendige grunner til at vi foreslår en strategisk satsing på å etablere og samhandle i en nettverksmodell for reiselivet i Vestfold. Det ene er hensyn og ambisjoner om innovasjon og utvikling som vi mener må ligge til grunn for satsingen videre, det andre er å utvikle større evne til å møte kundenes behov, bli synlig og få en tydeligere posisjon i markedet enn tilfelle er i dag. Samhandling i nettverk, kan møte begge behovene Innovasjonshensyn I et «perfekt marked» vil man forvente at tjenestetilbydere, produsenter og markedsaktører finner fram til hverandre som allierte, underleverandører og kunder i enkeltstående transaksjoner etter behov. I vårt tilfelle vil det bety at ulike og skiftende aktører innenfor reiselivsnæringen i Vestfold finner hverandre i samspillshandlinger der behovet og forutsetningene for det oppstår. På motsatt ytterpunkt har vi det gjennomregulerte eller vedvarende avtalefestede samarbeidet. Hierarkier, sektoriserte strukturer og faste varige innkjøpssamarbeid eller underleverandørkontrakter, er eksempler på slik struktur. Et fylkesdekkende reiselivsselskap med lokale avdelinger i hver by/bygd ville vært et eksempel på dette i Vestfold. Nettverk blir ofte beskrevet som den «tredje vei» mellom disse ytterpunktene. Nettverksbegrepet har det nok dessverre gått inflasjon i den siste tiden, slik at det i dagligtale dekker så ulike ting som tilfeldige kontakter på en Facebook-side, til mer faste forretningspartnere. Den første beskrivelsen av nettverk, slik vi bruker begrepet her, finnes i økonomisk litteratur fra 50-tallet (Schumpeter 1954) hvor tillitsfulle frivillige samhandlingsmønstre av selvstendige partnere inngikk i det han kalte innovasjonssystemer. Etter den tid har analyser av verdiskapning på ulike nivåer vist at nettverk er viktig for innovasjon. Det er slik erkjennelse som vi, etter våre vurderinger og dette prosjektets formål, behøver i Vestfolds reiseliv. Nettverk er ofte preget av større fleksibilitet og raskere beslutningsprosesser enn større og mer formelle selskaper og andre faste strukturer. Reiselivet i Vestfold trenger slike verdier. Utfordringene med å være god alene i et marked med svært høy endringstakt og dyktige konkurrenter, har ført til at det strategiske fokuset for mange næringer og enkeltaktører har forskjøvet seg fra bedriftsinterne vekststrategier, til å flytte seg stadig mer over mot den konkurransekraften som nettopp ligger i samarbeid og nettverk. Det er et kjennetegn for reiselivet i Vestfold at det består av mange små virksomheter i et uoversiktlig geografisk terreng. Små aktører i Svelvik kjenner lite til mulige samarbeidspartnere i Stavern, osv. Framveksten av samarbeid i form av ulike former for bedriftsnettverk mange steder er et uttrykk for det innovasjonspresset og den konkurransesituasjonen som kjennetegner den globale kunnskapsøkonomien. Nettverkskontakter blir stadig viktigere for å holde takten oppe i den enkelte bedrifts utvikling, både fordi det er vanskelig å finne tid, krefter og kunnskap til å utvikle seg når man er travelt opptatt med driftsoppgaver, og fordi innovasjon oftest forekommer i tverrfaglige miljø. Det er ikke slik at «like barn leker 22

23 best» hvis det er innovasjon og utvikling som er målet. Det er ulike barn som best hjelper hverandre med å finne ut av nye ting. Men det forutsetter tillit. Det er vår erfaring med reiselivsutvikling mange steder i landet over mange år, at nyskaping i reiselivet oftere foregår ved etablering av nye bedrifter, enn gjennom fornyelse innenfra hos etablerte virksomheter. Etablerte virksomheter går ofte i egne opptråkkede spor. Ikke bare i reiselivet, men også i en rekke andre næringer kommer innovasjonsimpulser ofte fra kilder utenfra egen næring. Det er derfor viktig for temafokuserte eller bransjespesifikke nettverk å ha «åpne porter» med lave terskler for kontakt og rekruttering av nye relasjoner og nettverksdeltakere. Små virksomheter, som det er mange av i norsk reiseliv, finner sjeldent tid og økonomisk handlingsrom, og har sjeldent den kompetansen som kreves for å holde seg oppdatert om markeder, nye teknologiske løsninger, myndighetskrav, osv. Slike ferdigheter og fokusområder kan derfor i stedet utvikles i samhandling med andre. Samhandling i nettverk kan tilføre den enkelte strategisk viktig kunnskap som så kan konverteres til nye lønnsomme produkter og tjenester. Forskning om nettverk og klynger, viser at selskaper som deler tett på utviklingskostnader i krevende markeder, har størst økonomisk vekst. Et sentralt funn fra dette forskningsfeltet er at ny kunnskap og læring utvikles mest effektivt i komplekse produkt/tjenesteområder og markeder, når bedrifter med komplementære ressurser spiller sammen. Det handler om å bruke både konkurrenter og eksterne aktører fra andre samfunnsområder sammen med en systematisk utnyttelse av egne ressurser som ofte er folk, for å utvikle ny kunnskap som så i sin tur fører til utvikling og innovasjon. Det siste tiåret har det vært en sterk økning i bruken av nettverksperspektiv og sosiale dimensjoner i studier av verdiskaping og i strategiutforming for næringsutvikling. Det er denne kunnskapen vi nå tar til orde for å anvende strategisk i utviklingen av reiselivet i Vestfold. Resultatene fra følgeforskning og evaluering av bedriftsnettverk i Norge, viser at nettverkssuksess avhenger av relativt enkle og kontrollerbare faktorer. Dette er bl.a. en riktig sammensetning av nettverksdeltakere, regelmessige og godt regissert innhold på nettverkssamlingene og nettverksledelsens kvalitet. I tillegg kommer de mer upresise faktorer som at nettverksdeltagelsen må forankres i hele bedriften, så det ikke kun blir interessante nettverkserfaringer for enkeltpersoner, at nettverket preges av tillit og at deltagernes er genuint interessert og villige til å dele kunnskap og ideer. Det har vært et økende fokus på den bestemte form for nettverksdrift som kalles klynge (fra engelsk; cluster) de seneste årene, både i praktisk næringspolitikk, i akademisk forskning og i utforming av næringspolitiske virkemidler. Michael Porter siteres ofte som klyngebegrepets opphav, hvilket han ikke er men han har definitivt gjort begrepet og de viktigste teoriene rundt det, allment kjent. Han sier bl.a. at «klynger er byggesteiner i et produktivt, innovativt næringsliv». Utvikling av klynger ses i mange OECD-land som et fundament i nasjonale og regionale strategier for næringslivsutvikling. EUs næringspolitikk er sterkt knyttet opp til dette feltet. Norge har fått to næringspolitiske virkemidler direkte rettet mot klyngeutvikling; Arenaprogrammet og NCE, i tillegg til at Innovasjon Norge også i noen grad støtter etablering av bedriftsnettverk. I tillegg til dette, arbeides det med regionale klynge- og nettverksinitiativer innenfor Forskningsrådets VRI-program og i flere regionale næringsstrategier. Denne rapporten og oppdragets mandat gir ikke rom for en utfyllende redegjørelse og drøfting av klyngekonseptet opp mot 23

24 reiselivets utfordringer i Vestfold. Vi mener uansett at det i generelle termer og i utvikling av reiselivet i Vestfold spesielt, er riktig å starte med målrettet tillitsfull nettverksbygging, før man eventuelt senere etablerer en strammere konseptuert klyngestrategi Markedsmessig gjennomslag Innovasjon i nettverk vil kunne bringe fram nye og bedre produkter og mer kundetilpassede og helhetlige tilbud. Man kan imidlertid tenke seg at et samspill av produsenter utvikler svært gode produkter, som likevel ikke blir noe suksess. En grunn til dette kan være at produktet/tjenesten ikke ble oppdaget eller var synlig i markedet. Inger Hagerups dikt om den vesle og etter hvert ulykkelige bakeren på en bitte liten ø er et illustrerende bilde på dette. Han led sitt endelikt på toppen av en haug med «verdens beste kaker og wienerbrød». De store båtene som seilte forbi på horisonten, hadde tydeligvis ikke oppdaget det. I et marked med små og hver for seg, beskjedne leverandører er det et kjent strategisk grep at disse lager franchise-avtaler, kjededannelser eller andre både vertikale og horisontale allianser. Der det ikke er naturlig med slik formell konsolidering, kan nettverk være en løsning. Vi kjenner til slike markedsmotiverte nettverk i en rekke næringer; norsk lakseeksport, internasjonal markedsføring av norsk vinter, markedsarbeid for norsk design, etc. har i stor grad benyttet seg av nettverksmodeller for å oppnå større synlighet og gjennomslag overfor kundene. Der tilbudssiden ikke har noe klart fyrtårn eller dominerende markør som andre kan surfe på ryggen av, kan det være smart å gjøre seg sterkere sammen. Vestfolds kystkultur og skjærgårdsopplevelser, sett i en større sammenheng, er uten noen slik markør. Det samme er «mat- Vestfold», «barnefamiliefylket» og en rekke andre mulige tema-avgrensinger. I markedsmessig begrunnede nettverk er det, på samme måte som for innovasjonsmotiverte, avgjørende at deltakerne har tillit til hverandre og at nettverket ledes. I markedsmotiverte nettverk er det av stor betydning at man arbeider overfor et felles markedsbilde og med en felles avtalt leveranse overfor målgruppene. To aktører hvor den ene har fokus på småbarnsfamilier i Østlandsområde og den andre har britiske naturentusiaster på blokka, vil ikke fungere i et markedsmotivert samarbeid. Felles «nettverksbilder» både av hvordan man skal stå fram i markedet og hva denne tiltrekningen skal skapes av (tilbudet nettverket utvikler sammen), er av stor betydning (Abrahamsen, 2013). De to begrunnelsene for å søke sammen i nettverksdrift er eksponert og drøftet i noen grad, i forbindelse med det framtidsverkstedet og den dialogkonferansen som ble gjennomført i det prosjektet som dokumenteres i denne rapporten. Telemarksforsking utviklet for det formålet, videreutviklet for denne rapporten, «Tretten innsikter» om nettverksetablering og drift, se tekstboks nedenfor. 24

Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway. Reisemålsselskapene i Norge

Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway. Reisemålsselskapene i Norge Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway Reisemålsselskapene i Norge En rapport fra NHO Reiselivs strukturutvalg, mai 2011 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Sammendrag... 5 Del I: Formål, bakgrunn

Detaljer

VARANGER. Destinasjonsløsning for Varanger. Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling

VARANGER. Destinasjonsløsning for Varanger. Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling VARANGER Destinasjonsløsning for Varanger Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling Varangergruppa Jarkko Autero 09/2007 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 2 1.1. Samarbeid om markedsføring...

Detaljer

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 2 Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 3 Forord Reiselivsnæringen

Detaljer

Besøk Agder 2030. Høringsutkast besøksstrategi for Agder 2015-2030. Mars 2015 Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner

Besøk Agder 2030. Høringsutkast besøksstrategi for Agder 2015-2030. Mars 2015 Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner Besøk Agder 2030 Høringsutkast besøksstrategi for Agder 2015-2030 Mars 2015 Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner Besøk Agder 2030 Innhold 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosess og medvirkning...

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

ERFARINGER MED BORG DESTINASJON A/S

ERFARINGER MED BORG DESTINASJON A/S ERFARINGER MED BORG DESTINASJON A/S Evalueringsrapport utarbeidet for Næringsseksjonen i Fredrikstad kommune Av Knut Aarvak Stiftelsen Østfoldforskning September 2001 RAPPORTFORSIDE Rapportnr: OR.40.01

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

VEILEDER FOR KLYNGEPROSJEKTER

VEILEDER FOR KLYNGEPROSJEKTER VEILEDER FOR KLYNGEPROSJEKTER 2010 Organisering, styring og ledelse av klyngeprosjekter Versjon 1 Veileder for klyngeprosjekter ORGANISERING, STYRING OG LEDELSE AV KLYNGEPROSJEKTER FORORD Hvorfor en veileder?

Detaljer

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går.

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Hvitebok for bedre reisemålsutvikling Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Statens nærings- og distriktsutviklingefond 2003 Tittel: Hvitebok for bedre reisemålsutvikling

Detaljer

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE Forretningsplan for etablering av et felles destinasjonsselskap for Vestfold Forkortet versjon Vestfold, april 2015 Utarbeidet av styringsgruppen for reiselivet

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Markedsplan for Telemarkreiser 2013

Markedsplan for Telemarkreiser 2013 Markedsplan for Telemarkreiser 2013 Versjon 07.11.2012 1 Dokumenteier: Godkjent av: Godkjent dato: Telemarkreiser AL Styret i Telemarkreiser Utskrift per 15.11.12 Bjørn Quentin Kvamme Telemark ny merkevare

Detaljer

Besøk Agder 2030. Redigert forslag besøksstrategi for Agder 2015-2030 til politisk behandling i Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner

Besøk Agder 2030. Redigert forslag besøksstrategi for Agder 2015-2030 til politisk behandling i Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner Redigert forslag besøksstrategi for Agder 2015-2030 til politisk behandling i Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner Mai / juni 2015 Innhold 1.0 Innledning... 2 1.1 Bakgrunn, prosess og begrepsbruk...

Detaljer

Besøk Agder 2030. Besøksstrategi for Agder 2015-2030. Vedtatt av fylkestingene i Aust- Agder og Vest-Agder 16./17. juni 2015

Besøk Agder 2030. Besøksstrategi for Agder 2015-2030. Vedtatt av fylkestingene i Aust- Agder og Vest-Agder 16./17. juni 2015 Besøksstrategi for Agder 2015-2030 Vedtatt av fylkestingene i Aust- Agder og Vest-Agder 16./17. juni 2015 Innhold 1.0 Innledning... 2 1.1 Bakgrunn, prosess og begrepsbruk... 2 1.2 En regional besøksstrategi;

Detaljer

Driftstilskudd til Visit Bodø

Driftstilskudd til Visit Bodø Team Bodø KF Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.03.2010 12940/2010 2010/6065 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/78 Formannskapet 02.06.2010 10/62 Bystyret 17.06.2010 Driftstilskudd til Visit Bodø

Detaljer

Strategi 1.1.08-31.12.12

Strategi 1.1.08-31.12.12 Reiselivspolitikk i Oppland fylkeskommune Strategi 1.1.08-31.12.12 FORORD Fylkesutvalget vedtok 29.08.06 å igangsette et politisk komitearbeid for å utarbeide en ny reiselivsstrategi for fylkeskommunen.

Detaljer

Hvitebok for arrangementsturisme

Hvitebok for arrangementsturisme Hvitebok for arrangementsturisme Forord I regjeringens reiselivsstrategi (2007) ble det signalisert at det ville bli etablert et storbyprosjekt som skulle ha fokus på å initiere felles aktiviteter r ettet

Detaljer

OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK

OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK Strategi 1.januar 2008-31. desember 2012 FORORD Fylkesutvalget vedtok 29.08.06 å igangsette et politisk komitearbeid for å utarbeide en ny reiselivsstrategi for

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Utvalg for miljø og næring Møtedato: 16.06.2015 Møtested:

Detaljer

STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007

STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007 STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 3 3. Innledning... 4 3.1. Definisjon av reiselivet... 4 3.2. Bergen Reiselivslag... 4 3.3. Fellesorganisasjoner... 5 3.4. Status

Detaljer

Næringsutvikling i Kristiansundsregionen. Status og fremtidsmuligheter

Næringsutvikling i Kristiansundsregionen. Status og fremtidsmuligheter www.pwc.no Næringsutvikling i Kristiansundsregionen Status og fremtidsmuligheter Sluttrapport 10. juni 2013 Innhold Forord... 3 1. Kartlegging av næringsutviklingsaktørene på Nordmøre... 6 1.1 Aktørene...

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram.

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Strategi- og MARKEDSPLAN for bergen reiselivslag 2013-15 visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Vi skal skape reiselyst til Bergensregionen. Innhold 1 Innledning fra Reiselivsplan til operativ aktivitetsplan

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 2 - Markedsaktiviteter 2011. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 2 - Markedsaktiviteter 2011. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 2 - Markedsaktiviteter 2011 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norge tøffere tider krever mer kraft og større fokus! - En strategi for hvordan styrke vår posisjon i det

Detaljer

RAPPORT Strategi for utvikling av næringsvirksomhet i tilknytning til Færder nasjonalpark

RAPPORT Strategi for utvikling av næringsvirksomhet i tilknytning til Færder nasjonalpark RAPPORT Strategi for utvikling av næringsvirksomhet i tilknytning til Færder nasjonalpark MENON-PUBLIKASJON NR. xx/2014 Januar 2015 Av: Anniken Enger, Børre Berglund, Endre Kildal Iversen og Tori Haukland

Detaljer

FORESIGHT REISELIV VRI TROMS

FORESIGHT REISELIV VRI TROMS RAPPORT 20/2012 ISBN 978-82-7492-272-3 ISSN 1890-5226 FORESIGHT REISELIV VRI TROMS Resultater fra prosessmøte 24. oktober 2012 Yngve Antonsen og Geir Bye Norut Tromsø 2012 Prosjektnavn Foresight Reiseliv

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG

PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG Trøndelag Reiseliv Munkegata 19 7048 TRONDHEIM May Britt Hansen TRONDHEIM, 11.11.2010 PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG Innholdsfortegnelse Reiselivsstrategien og mål for

Detaljer

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim RAPPORT Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim Foto: Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com MENON-PUBLIKASJON NR. 19/2015 Mai 2015 av Erik W. Jakobsen, Endre Kildal

Detaljer

1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune.

1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Evaluering av FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015 1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Rapporten er utarbeidet i perioden fra

Detaljer

NORDKAPP ET FYRTÅRN FOR REISELIVET I NORD-NORGE?

NORDKAPP ET FYRTÅRN FOR REISELIVET I NORD-NORGE? NORDKAPP ET FYRTÅRN FOR REISELIVET I NORD-NORGE? Åse Lill Barstad og Eli Nilsen 30 studiepoeng STV-3906 Masteroppgave i strategisk ledelse og økonomi (MBA) Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og

Detaljer