Sak 02/2009 Kvotejakt på gaupe i 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 02/2009 Kvotejakt på gaupe i 2009"

Transkript

1 Sak 02/2009 Kvotejakt på gaupe i 2009 Saksutredning fra sekretariatet Følgende dokumenter legges til grunn for saksframlegget: St. meld. nr. 15 ( ) Rovvilt i norsk natur Innst. S. nr. 174 ( ) Forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt Forvaltningsplan for gaupe, bjørn, jerv, ulv og kongeørn i region 2, vedtatt 18. april NINA Rapport 384 Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i Saksopplysninger Gjennom behandlingen av St.meld. nr 15 ( ) Rovvilt i norsk natur og Innst. S. nr. 174 ( ) ble det vedtatt nasjonale bestandsmål for bjørn, jerv, ulv og gaupe. Det ble også vedtatt å opprette åtte forvaltningsregioner for rovvilt. I forskriften om forvaltning av rovvilt, fastsatt ved Kgl. res. den 18. mars 2005 er de regionale rovviltnemndene gitt myndighet til å fatte vedtak om kvote for jakt på gaupe etter forskriften 11 når bestanden ligger over de nasjonalt fastsatte bestandsmålene for hver enkelt art i regionene. For region 2, er måltallet satt til 12 ynglinger av gaupe, basert på gjennomsnittet av dokumenterte data om ynglinger de tre siste årene fra Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt. Hva er kvotejakt? Kvotejakt på gaupe er en ordinær jakt etter viltloven 9 (jaktbare viltarter), jf. 3 (fredningsprinsippet). Det vil si at arten skal forvaltes og sikres som levedyktig bestand, men kunne reguleres ved å høste overskuddet gjennom jakt. Jakttidsramme for kvotejakt på gaupe er 1. februar til og med 31. mars. Rovviltnemnda kan fastsette en kortere jakttid dersom særlige forhold tilsier det. Rovviltnemndas oppgave 1. Ta stilling til sin myndighet i henhold til rovviltforskriften Fatte ev. vedtak om kvote og bestemmelser for jakt på gaupe ( 11). 1

2 1. Om myndighet til å fatte vedtak om kvotejakt på gaupe Følgende bestemmelser med tilhørende kommentarer gjelder vurdering av hvorvidt en regional nemnd har myndighet til å fatte vedtak: 4. Forvaltningsregioner og nasjonale bestandsmål for regionene Det skal være åtte forvaltningsregioner med tilhørende nasjonale mål for antall årlige ynglinger innenfor regionens grenser. For region 2 er følgende mål forskriftfestet: b) Region 2 : 12 ynglinger av gaupe 7. Generelle bestemmelser om vedtak fattet av rovviltnemnden Rovviltnemnden har myndighet til å fatte vedtak om kvote for felling etter forskriften 8 og 10 og kvote for jakt etter forskriften 11 når bestanden av den enkelte art ligger over de nasjonalt fastsatte bestandsmålene for regionen, jf. forskriften 4. Nemndens myndighet skal for ulv og bjørn baseres på de siste dokumenterte data om siste års ynglinger fra Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt, jf. forskriften 3 tredje ledd. Tilsvarende skal nemndens myndighet for gaupe og jerv baseres på gjennomsnittet av dokumenterte data om ynglinger de tre siste årene fra Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt. Kommentarer til 7 - Første ledd: Første ledd regulerer når nemnden har myndighet til å fatte vedtak etter forskriften. Nemnden må derfor for hver rovviltart på vedtakstidspunktet ta stilling til om nemnden har myndighet til å fatte vedtak. Det følger av første punktum at rovviltnemndene har myndighet til å fatte vedtak om kvote for felling etter forskriften 8 og 10 og jakt etter forskriften 11 dersom bestanden av den enkelte art ligger over det nasjonalt fastsatte bestandsmålet for regionen. Vurderingen av om nemnden har myndighet skal for ulv og bjørn baseres på de siste dokumenterte data om siste års ynglinger fra Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt, jf. forskriften 3 tredje ledd. For gaupe og jerv skal vurderingen av nemndens myndighet baseres på gjennomsnittet av dokumenterte data om ynglinger de tre siste årene fra Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt. I de tilfeller der de nasjonale bestandsmålene i regionen ikke er nådd har ikke rovviltnemnden myndighet til å fatte vedtak om kvote for felling og jakt. I disse tilfellene er det Direktoratet for naturforvaltning som har myndighet til å fatte vedtak om kvote for felling og jakt i regionen. Direktoratet skal imidlertid vurdere om slik myndighet skal delegeres til rovviltnemnden etter en helhetlig vurdering av bestandssituasjonen for den aktuelle rovviltart, jf. kommentarene til forskriften 13 annet ledd. Sekretariatets vurdering Vurderingen av om Rovviltnemnda har myndighet til å fatte vedtak, skal baseres på gjennomsnittet av dokumenterte data om ynglinger de tre siste årene fra Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt, jf. forskriften 7. Av rapporten Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2008 (NINA Rapport 384) framgår det at gjennomsnittet av dokumenterte ynglinger av gaupe i perioden er 13,7 ynglinger i region 2 (2006:13,5, 2007: 13,5 og 2008: 14). Dette innebærer at bestandsmålsettingen for gaupe er nådd i regionen. 2

3 Rovviltnemnda skal på vedtakstidspunktet ta stilling til om nemnda har myndighet til å fatte vedtak. Fylkesmannen anser at Rovviltnemnda har myndighet til å fatte vedtak om kvotejakt på gaupe for 2008, jf. 7 og Fastsettelse av kvote og bestemmelser om kvotejakt på gaupe for 2009 Rovviltforskriften 11 gir hjemmel til å fastsette kvote og bestemmelser for jakt på gaupe. Vedtak skal avgrense jaktområdet, bestemme antall dyr som kan skytes, eventuelt fordeling på kjønn og alder og om bestemte typer dyr skal være unntatt, samt nærmere vilkår for gjennomføring av kvotejakta i samsvar med regional forvaltningsplan. Rovviltnemnda kan til enhver tid endre eget vedtak om kvote dersom nye opplysninger tilsier det. Erfaringer med kvotejakt Kvotejakt er et effektivt virkemiddel for å regulere bestanden. Fylkesmennene har lang erfaring (inntil 13 år) med kvotejakt i regionen. Et betydelig antall dyr (203) er felt i regionen siden kvoteregulert jakt ble innført i 1994, senest i 2008 da hele kvoten på 22 dyr ble felt. I fjor ble 13 gauper felt i Buskerud, åtte i Telemark og en i Aust-Agder. Av disse var fire voksne hunngauper. På landsbasis ble gaupebestanden redusert med over 40 % i perioden , fra 82 familiegrupper i 1997 til 44 i Jakt var en vesentlig årsak. Tilsvarende har et mer forsiktig uttak de seinere åra medført bestandsøkning. Dette viser effekten av jakt som et forebyggende og bestandsregulerende virkemiddel. Som et skadeforebyggende tiltak er kvotene i regionen blitt fordelt mellom ulike jaktområder, i alt seks i Antall felte gauper Figur 1. Utvikling i antall gauper felt under kvotejakt i region 2 i perioden

4 2.1 Opplysninger om utvikling i gaupebestand og skadeomfang Bestandsutvikling nasjonalt Det nasjonale bestandsmålet om 65 årlige ynglinger ble nådd i 2006, og minimum antall familiegrupper før jakt er beregnet å være 76 i Bestandsutvikling i region 2 Bestandsvurderingen (se figur 2 og tabell 2) viser at gaupebestanden som snitt av de tre siste års dokumenterte data fra Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt ligger over det nasjonalt fastsatte bestandsmålet for regionen. Gjennomsnittet av beregnet minimum antall ynglinger av gaupe i region 2 de siste tre år ( ) er 13,7. I perioden har antall påviste ynglinger totalt vært relativt stabilt i regionen, men med noe årlig variasjon mellom fylkene (Telemark og Buskerud). Antall familiegrupper av gaupe i Region 2 24 Antall familiegrupper av gaupe Figur 2. Minimum antall familiegrupper av gaupe før jakt i region 2 i perioden , beregnet etter vanlige avstandskriterier. (etter NINA Rapport 384). Vannrett linje viser nasjonalt bestandsmål for regionen og diagonal linje viser utviklingstrend for perioden. Tabell 1. Gjennomsnittet av dokumenterte data om ynglinger av gaupe i region 2 siste tre år ( ). Kilde: Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (NINA Rapport 384) Aust-Agder Telemark 3,5 6 6 Vestfold 0,5 0 0 Buskerud 8,5 6,5 8 Region 2 13,5 13,5 14,0 Gjennomsnitt for siste 3 år* *avrundet til heltall I regionens forvaltningsplan for rovvilt er det fastsatt en fordeling av bestandsmålet med tre ynglinger i et forvaltningsområde vest og ni i øst. Sist års registreringer er ikke innenfor dette 4

5 målet da kun en familiegruppe er påvist i vest (Drangedal), mens 13 er registrert i øst, hvorav åtte i Buskerud. Per 6. januar 2009 ligger det 14 meldinger om familiegrupper i regionen i Rovbasen (ynglinger i 2008), ti i Telemark, tre i Buskerud og en i Vestfold. Se kart i figur 3. Hvor mange ulike familiegrupper dette utgjør beregnes av Norsk institutt for naturforskning etter endt sporingssesong. Vurderingen publiseres som del av rapporteringen fra Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt. Dette synes å være et lavere antall enn på tilsvarende tid i 2008 der reduksjonen er i Buskerud. Statens naturoppsyn melder imidlertid om meldinger og rapporter som ennå ikke er gjennomgått og kvalitetssikret. Oppdatert status vil bli framlagt under vedtaksmøtet. Selv om det ble felt langt flere gauper i 2008 enn foregående år var avskytingen relativt skånsom i og med at det ble felt få (fire) voksne hunndyr. Figur 3. Alle meldinger om familiegrupper av gaupe vinteren 2008/2009 som ved feltundersøkelse er dokumentert eller antatt. Angir ikke antall familiegrupper. Sirkel angir sporobservasjon, kryss angir irregulær avgang (trafikkdrept). (Kilde: Rovbasen per ) Skadeomfang Skadeomfang og tapsutvikling kan illustreres ved ulike data. I figur 4 vises antall sau og lam som er erstattet av fylkesmennene i perioden I figur 5 er tilsvarende vist fylkesvis i perioden Bare en liten andel av dyrene som erstattes, blir gjenfunnet. Når husdyr blir gjenfunnet og undersøkelse konstaterer at dyret er drept eller skadet av fredet rovvilt, kategoriseres disse som antatt eller dokumentert. Figur 6 viser en oversikt over utviklingen i omfanget av dokumenterte/antatte gaupeskader i regionen og per fylke i perioden Buskerud skiller seg ut med stor andel av innrapportere kadaver og 5

6 skadetilfeller påvist drept eller skadet av gaupe i regionen, men Telemark har økt sin andel i Antall sau og lam erstattet som tapt til gaupe har variert de siste 5 år. Nivået var på sitt laveste i 2004, men økte hvert år fram til og med I 2008 ble tapene reduserte. Tapsomfanget er størst i Buskerud og Telemark. Begge fylkene hadde reduserte tap i 2008, mest i Buskerud med over 30 % reduksjon i antall erstattede sau og lam og Telemark med 15 %. Også Aust- Agder hadde klar nedgang, mens i Vestfold økte erstatningsomfanget i Antall sau og lam erstattet Gaupe 2851 Uspesifisert art Figur 4. Antall sau og lam erstattet som tatt av gaupe og som uspesifisert fredet rovvilt i region 2 i perioden (Kilde: Rovbasen/Fylkesmennene). Antall sau og lam erstattet Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Figur 5. Antall sau og lam erstattet som drept av gaupe i de enkelte fylker i region 2 i perioden (Kilde: Rovbasen/Fylkesmennene). 6

7 200 Antall dokumentert/antatt Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Region Figur 6. Antall sau og lam som er gjenfunnet og feltundersøkt i rovviltregion 2, og der konklusjonen er dokumentert eller antatt gaupeskade. (Kilde: Rovbasen) Tap av sau på utmarksbeite, erstatninger og påviste skader i 2008 viser et visst sammenfall med avgangen av gaupe i 2007/2008. Skadedokumentasjon bør i utgangspunktet gi et objektivt bilde av hvilket skadetrykk gaupe representerer i de ulike delene av regionen. I 2008 er det registrert 133 antatte og dokumenterte gaupeskader totalt (150 i 2007) med 65 % av tilfellene i Buskerud (86). Her inkluderer imidlertid dataene et prosjekt med bruk av dødsvarslere (radiosendere). Antall påviste skadetilfeller var likevel langt færre i Buskerud i 2008 enn året før. I Telemark økte imidlertid antall påviste tilfeller fra 25 i 2007 til 45 i 2008 tross reduserte tapstall. Sekretariatets vurdering Sekretariatet har hatt dialog med de øvrige fylkesmennene i forbindelse med saksframlegget. Om fastsetting av kvote for jakt på gaupe Rovviltnemnda har myndighet etter rovviltforskriften 11 til å fastsette kvote for jakt på gaupe. I forskriften 7 annet ledd heter det: Rovviltnemndens vedtak skal bygge på den regionale forvaltningsplanen for rovvilt, data om biologiske og bestandsmessige forhold og om skade- og konfliktsituasjonen, jf. forskriften 3 tredje ledd og 6. I kommentarene til 7 annet ledd heter det: Annet ledd regulerer hva rovviltnemnden skal legge vekt på ved vedtak om kvote for betinget skadefelling, lisensfelling og kvotejakt på gaupe og antall dyr som kan felles ved slik felling eller jakt. Ved vurdering av felling eller jakt skal rovviltnemnden gjøre 7

8 en samlet vurdering av bestandens status og forventede utvikling og sannsynliggjøre at bestanden etter neste yngling fortsatt vil oppfylle det nasjonalt fastsatte bestandsmålet for regionen. Kravet til presisjon i forvaltningsvedtak både med hensyn til bruk av skadefellingstillatelser og kvotejakt/ lisensfelling øker jo nærmere ned mot de nasjonale bestandsmålene den aktuelle rovviltart forvaltes. Sekretariatet anser at de momentene som er nevnt i kommentarene til 7 må vektlegges når Rovviltnemnda skal fatte vedtak om kvote for jakt. Dette innebærer at det skal gjøres en samlet vurdering av bestandens status og forventede utvikling og det skal sannsynliggjøres at bestanden etter neste yngling fortsatt vil oppfylle det nasjonalt fastsatte bestandsmålet for regionen. Vi viser også til at det heter at kravet til presisjon øker jo nærmere ned mot bestandsmålene den aktuelle rovviltart forvaltes. I forvaltningsplanen heter det at Fastsatt kvote skal tildeles i samsvar med den geografiske differensieringen. Videre angir planen at fordelingen av kvoten i et forvaltningsområde skal vurderes ut fra bestandssituasjonen og tapsutviklingen. Bestandsmålet som snitt for tre år er nådd, og fram til før jakt i 2008 var gaupebestanden i regionen stabil eller fortsatt i noe vekst. Utviklingen har imidlertid vært noe ulik i regionen. Før jakt i 2006 var over 60 % av påviste ynglinger i regionen registrert i Buskerud. Før jakt i 2007 var det to færre påviste ynglinger i Buskerud med tilsvarende økning i Telemark. Før jakt i 2008 var antall ynglinger uendret fra året før i Telemark, mens det i Buskerud var en liten økning. Sist års registrering av ynglinger tilsier en bestandsfordeling som i forvaltningsområde vest er lavere enn forutsatt i forvaltningsplanen og som er høyere i øst. Påviste skadetilfeller relatert til gaupe er tilsvarende størst nord i regionen, spesielt i Buskerud. Registreringene og signaler fra Statens naturoppsyn så langt denne sesongen indikerer etter sekretariatets vurdering at utbredelse og tetthet av gaupe (ynglinger) ikke er ulikt fjoråret. I sentrale deler av utbredelsesområdet i midtre og nordre del av regionen må bestanden derfor fortsatt anses mettet. Etter sekretariatets oppfatning vil et sentralt punkt i vurderingene være kravet til at det skal sannsynliggjøres at bestanden etter neste yngling fortsatt vil oppfylle det nasjonalt fastsatte bestandsmålet for regionen. Ut fra økningen i antall familiegrupper fra 2004 til 2006, har regionen nådd bestandsmålsettingen. Handlingsrommet i forhold til bestandsmål og dokumentert bestand, som de seinere åra synes å ha vært relativt stabil sett ut fra minimum antall påviste familiegrupper, er imidlertid begrenset. Sekretariatet mener at kvoten bør fastsettes slik at bestandsmålsettingen opprettholdes i årene framover, og det bør iverksettes tiltak for å redusere uttaket av produktive voksne hunndyr. Rovviltnemnda i region 2 hadde i 2008 for første gang myndighet til selv å fatte vedtak om kvotejakt på gaupe. Hele kvote på 22 gauper ble felt, herav fire voksne hunndyr. Hunndyrkvoten var satt til maksimalt sju. Se oversikt i tabell 2. Inneværende sesong (fra og med 1. april 2008) er det registrert en avgang på ett dyr (påkjørt voksen hann, Vestfold). Sekretariatet mener at det ikke vil være til skade for bestanden eller hindre måloppnåelse for gaupe i regionen ved å tildele en kvote for jakt på gaupe i

9 Om inndeling i jaktområder Omfanget av gaupeskader er størst i midtre og indre/vestre deler av Telemark og Buskerud i Forvaltningsområde Øst. Av hensyn til beitedyr og potensialet for skader, bør uttak av gaupe skje i de deler av regionen som har størst omfang av beitedyr og tap. Bestanden før jakt i 2008 viste en utbredelse i regionen der over 90 % av påviste ynglinger ble registrert i Forvaltningsområde Øst i Buskerud og Telemark. Antall sau erstattet er tilnærmet likt i disse fylkene, men Buskerud har flere skadetilfeller med gaupe som påvist årsak. Forholdet er imidlertid nå mer utjevnet ved økt antall påviste tapstilfeller i Telemark og markert reduksjon i Buskerud. For å differensiere uttaket i forhold til skade- og bestandssituasjonen, og for å sikre en fordeling av ynglinger i tråd med forvaltningsplanen, bør avskytningen i hovedsak skje i midtre og nordre del av regionen. Sekretariatet har vurdert fjorårets jaktområdegrenser i forhold til grensene for den differensierte forvaltningen, jf forvaltningsplanen. Grensene sammenfaller fortsatt rimelig godt med intensjonene i forvaltningsplanen og erfaringen med justeringene i 2008 er gode. Det anses også fornuftig å ha en viss kontinuitet og forutsigbarhet i jaktområdeinndelingen. Sekretariatet finner derfor å videreføre fjorårets jaktområdeinndeling. Se kart over jaktområdene i eget vedlegg. Oversikt over kvote, fordelingen på jaktområder og antall felte gauper i regionen i 2008 framgår av tabellen under. Jaktområde 1 omfatter Aust-Agder og fire kommuner i Telemark i Forvaltningsområde Vest, de øvrige Forvaltningsområde Øst. Tabell 2. Resultat fra kvotejakt på gaupe i rovviltregion 2 i Felte dyr Tilleggs- Voksne Unger Jaktområde* Fylke Delkvote kvote Hanner Hunner Hanner Hunner Felt i alt 1 Aust-Agder, Telemark a Buskerud b Buskerud c Buskerud d Buskerud, Vestfold, Telemark e Telemark Region *) Jaktområdene 1 og 2e slått sammen 20. februar *) Jaktområdene 2a og 2b slått sammen 24. mars *) Inndelingen i jaktområder opphevet 25. mars Om kvotens størrelse Vi registrerer en viss effekt av fjorårets kvotejakt med reduserte tap av sau i Det er imidlertid variasjoner både mellom fylker og innen kommuner/distrikter. Sekretariatet mener derfor det bør foretas et relativt stort uttak også i 2009 for å se effektene, men likevel slik at en sikrer at bestandsmålet opprettholdes. Sekretariatet foreslår en kvote på 24 dyr i 2009, der 20 dyr fordeles med fire dyr i Forvaltningsområde Vest og 18 i Forvaltningsområde Øst. Det innebærer en liten økning i forhold til fjoråret og begrunnes i et skånsomt uttak i 2008, lav irregulær avgang, fortsatt høye tap i flere beiteområder og rapportert gaupeaktivitet denne vinteren. Resterende kvote (to dyr) tildeles etter senere vurdering, fortrinnsvis til Forvaltningsområde Øst (jaktområdene 2a-e). Det foreslås en fordeling av kvoten der 9

10 jaktområde 1 tildeles fire dyr fra jaktstart (som i 2008), jaktområde 2 a (Hallingdal) tre dyr (som i 2008), jaktområde 2 b (Numedal) to dyr (fire i 2008), jaktområde 2 c (Midre/østre Buskerud) tre dyr (som i 2008), jaktområde 2 d (Vestfold, søndre Buskerud og Telemark) fire dyr (fire i 2008) og jaktområde 2 e (Vest-Telemark) seks dyr (to i 2008). Fordelingen er gjort ut fra føringer i forvaltningsplanen og grunngitt i tap og tapsutvikling for sau på utmarksbeite. For å sikre bestandsmålet om 12 årlige ynglinger bør uttak av hunndyr eldre enn ett år begrenses. Sekretariatet foreslår at det innen kvoten kan felles maksimalt åtte hunngauper eldre enn ett år, hvorav en i forvaltningsområde Vest (jaktområde 1) og sju i Forvaltningsområde Øst (jaktområdene 2 a-e). Dette er grunngitt bestandsforhold, fordeling av påviste ynglinger i regionen og føringer i forvaltningsplanen. Om øvrige vilkår for gjennomføring av kvotejakt på gaupe i 2009 I forbindelse med at det fastsettes et begrenset uttak av voksne hunndyr bør det henstilles om å unngå jakt på hunndyr med årsunger. Erfaringer viser at å begrense jakt der flere dyr opptrer sammen er viktig som bidrag til å ha best mulig kontroll med avskytingen og samtidig medvirke til at samlet uttaket ikke begrenses unødig som følge av felling av voksne hunngauper og fylte kvoter. I 2008 satte Rovviltnemnda vilkår om at det ikke var tillatt med aktiv jakt på familiegrupper. Tidligere år var det en klar tendens til at jaktaktiviteten ble mer rettet mot områder der flere dyr var i følge. Spesielt i første del av jaktperioden er spor etter flere dyr i lag med stor sannsynlighet hunngauper i følge med sine årsunger. Sannsynligheten for da å felle det voksne hunndyret er overveiende stor, og mulighetene for samtidig eller i etterkant å felle årsungene er stor. Dette er uttak som i mindre grad er målrettet i forhold til å redusere tap av sau på utmarksbeite, både som følge av at hunndyr generelt er mindre skadegjørere og ved at kvoten både i jaktområdet og regionen som helhet raskt blir fylt. Som følge av vilkåret i 2008 ble det felt få voksne hunner og kun en som påviselig gikk med årsunger. Erfaringer fra 2008 der Statens naturoppsyn kontrollerte tilfeller der hunndyr eller årsunger ble felt tilsier at oppfølging og kontroll i slike tilfeller er vanskelig. Sekretariatet ønsker primært å videreføre vilkåret med klart forbud om jakt på familiegrupper, men er med bakgrunn i erfaringene og diskusjonen rundt dette under nemndas behandling av fjorårets kvotejakt noe usikre. Vi legger derfor ikke fram forslag om forbud, men en klar henstilling om å unngå jakt på familiegrupper eller flere dyr i lag. Jakt på gaupe er ofte konsentrert i tid og knyttet opp til gode sporingsforhold. Det har derfor vært nedfelt vilkår om at jegere skal holde seg løpende informert om status på kvotejakta (gjenværende kvote) og straks skal melde fra om felling. Dette blant annet for å hindre overavskyting av kvoten. I 2008 ble rapporteringsplikten presisert med at melding skal gis innen 30 minutter etter felling. Sekretariatet foreslår at denne presiseringen videreføres. Tilsvarende gjelder vilkår knyttet til informasjonsplikten om status på jakta der jeger plikter å ringe informasjonstelefonen minimum før jakt igangsettes og mellom kl. 13 og 14. Innskjerping av kravene i 2008 anses ikke å ha gitt unødig hindring i tilknytning til jaktutøvelsen, og det er heller ikke registrert motforestillinger. Presiserte vilkår vil derimot bidra til bedre oppfølging i tilfeller der det foreligger mistanke om uregelmessigheter. Ut fra erfaringer i 2008 foreslår sekretariatet justeringer som gir enklere håndtering ved eventuell tildeling av tilleggskvote, justering av jaktområder og omfordeling av gjenstående kvote) underveis i jaktperioden. 10

11 Sekretariatets forslag til vedtak Vedtak I Bestandsmålsettingen for antall årlige ynglinger av gaupe i region 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder er 12 ynglinger. Gjennomsnittet av dokumenterte ynglinger av gaupe er 13,7 ynglinger for årene Bestandsmålsettingen er dermed nådd, og Rovviltnemnda har myndighet til å fatte vedtak om kvote for jakt etter forskriften 11, jf. 7. Vedtak II 1. Kvoten for jakt på gaupe i 2009 settes til 24 dyr, hvorav maksimalt 8 hunner eldre enn ett år. 2. Det henstilles om å unngå jakt på familiegrupper (hunngaupe med unger) eller der flere dyr går i lag. 3. Det fastsettes 6 jaktområder med følgende avgrensning: Jaktområde 1: Aust-Agder fylke og Fyresdal, Nissedal, Drangedal og Kragerø kommuner i Telemark Jaktområde 2 a: Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg kommuner i Buskerud Jaktområde 2 b: Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes og Flå kommuner i Buskerud Jaktområde 2 c: Krødsherad, Sigdal, Ringerike og Hole kommuner, og Modum kommune vest for Tyrifjorden/Drammensvassdraget, i Buskerud Jaktområde 2 d: Vestfold fylke, resterende del av Buskerud fylke og de deler av Telemark fylke som ikke inngår i jaktområdene 1 og 2 e Jaktområde 2 e: Vinje, Tokke og Kvitseid kommuner i Telemark 4. Kvoten fordeles på jaktområdene slik: Jaktområde 1: Jaktområde 2: 4 dyr, hvorav maksimalt ett hunndyr ett år eller eldre 18 dyr, hvorav maksimalt 7 hunndyr ett år eller eldre der kvoten fordeles slik: Jaktområde 2 a: 3 dyr Jaktområde 2 b: 2 dyr Jaktområde 2 c: 3 dyr Jaktområde 2 d: 4 dyr Jaktområde 2 e: 6 dyr 11

12 Sekretariatet gis i samråd med Rovviltnemndas leder fullmakt til å fordele tilleggskvoten på 2 dyr. Sekretariatet i samråd med Rovviltnemndas leder kan ved tildeling av tilleggsdyr foreta en nærmere avgrensning av jaktområdet. 5. Jaktområdeinndeling kan endres og gjenstående kvote omfordeles etter nærmere vurdering av sekretariatet i samråd med Rovviltnemndas leder. 6. Rapportering og informasjonsplikt Informasjonsplikt: Jeger/Fangstmann plikter å holde seg jevnlig oppdatert gjennom dagen om status for kvotejakta i området. Jeger skal minimum ringe informasjonstelefonen om gaupejakt hver dag før jaktstart og mellom kl. 13 og 14, og fangstmann før hvert tilsyn med gaupebås. Rapporteringsplikt: Felling av gaupe skal straks og innen 30 minutter meldes til respektive Fylkesmann. Vedtak 12

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2009/63 434.0 20.11.2009 I følge adresseliste Vedtak om kvotejakt på gaupe i region 2 i

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder. Sak 20/2011 Kvotejakt på gaupe i 2012

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder. Sak 20/2011 Kvotejakt på gaupe i 2012 ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Sak 20/2011 Kvotejakt på gaupe i 2012 Saksutredning fra sekretariatet Følgende dokumenter legges til grunn for saksframlegget: St. meld.

Detaljer

Sak 7/2016: Kvotejakt på gaupe i Hedmark i 2017

Sak 7/2016: Kvotejakt på gaupe i Hedmark i 2017 Sak 7/2016: Kvotejakt på gaupe i Hedmark i 2017 Gjennom behandlingen av St.meld. nr. 15 (2003-2004) og Innst. S. nr. 174 (2003-2004) ble det vedtatt nasjonale bestandsmål for bjørn, gaupe, jerv, kongeørn

Detaljer

Kvotejakt på gaupe i region 2 i 2007

Kvotejakt på gaupe i region 2 i 2007 Rovviltnemnda i region 2 Postboks 1604 3007 Drammen Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 07/521 ART-VI-MOK 25.01.2007 Arkivkode: 444.6 Kvotejakt på gaupe i region 2 i 2007 Direktoratet viser

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2010/297 434.0 03.12.2010 I følge adresseliste Vedtak om kvotejakt på gaupe i region 2 i

Detaljer

Sak 10/2015: Kvotejakt på gaupe i Hedmark i 2016

Sak 10/2015: Kvotejakt på gaupe i Hedmark i 2016 Sak 10/2015: Kvotejakt på gaupe i Hedmark i 2016 Gjennom behandlingen av St.meld. nr. 15 (2003-2004) og Innst. S. nr. 174 (2003-2004) ble det vedtatt nasjonale bestandsmål for bjørn, gaupe, jerv, kongeørn

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2016/138 434.0 8.11.2016 Etter adresseliste Vedtak om kvotejakt på gaupe i region 2 i 2017

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Sak 29/2013 Kvotejakt på gaupe i 2014 Saksutredning fra sekretariatet Følgende dokumenter legges til grunn for saksframlegget: St. meld.

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2011/221 434.0 01.12.2010 I følge adresseliste Vedtak om kvotejakt på gaupe i region 2 i

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2014/96 434.0 07.01.2014 Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep. 0030 OSLO Oversendelse

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Sak 11/2016 Vurdering av lisensfelling av jerv i 2016/2017 Saksutredning fra sekretariatet Følgende dokumenter legges til grunn for saksframlegget:

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Sak 20/2016 Kvotejakt på gaupe i 2017 Saksutredning fra sekretariatet Følgende dokumenter legges til grunn for saksframlegget: St. meld.

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2013/47 434.0 18.11.2013 Etter adresseliste Vedtak om kvotejakt på gaupe i region 2 i 2014

Detaljer

Kvotejakt på gaupe i region 5 i 2007

Kvotejakt på gaupe i region 5 i 2007 Rovviltnemnda i region 5 c/o Fylkesmannen i Hedmark Postboks 4034 2306 Hamar Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2007/687 ART-VI-KMV 24.01.2007 Arkivkode: Kvotejakt på gaupe i region 5 i

Detaljer

Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i Rovviltregion 2

Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i Rovviltregion 2 Aksjonen rovviltets røst Postboks 1410 - TEXAS 2404 ELVERUM Deres ref Vår ref Dato 16/2985-27.01.2017 Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i 2017 - Rovviltregion 2 Klima- og miljødepartementet

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Sak 19/2017 Kvotejakt på gaupe i 2018 Saksutredning fra sekretariatet Følgende dokumenter legges til grunn for saksframlegget: St. meld.

Detaljer

Aksjonen rovviltets røst Postboks TEXAS 2405 ELVERUM

Aksjonen rovviltets røst Postboks TEXAS 2405 ELVERUM Aksjonen rovviltets røst Postboks 1410 - TEXAS 2405 ELVERUM Deres ref Vår ref Dato 14/3815-30.01.2015 Avgjørelse av klage om kvotejakt på gaupe i region 3 i 2015 Klima- og miljødepartementet viser til

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2017/164 434.0 16.06.2017 Ifølge adresseliste Vedtak om lisensfelling av jerv og ulv i region

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Sak 16/2015 Kvotejakt på gaupe i 2016 Saksutredning fra sekretariatet Følgende dokumenter legges til grunn for saksframlegget: St. meld.

Detaljer

Aksjonen rovviltets røst Postboks TEXAS 2405 ELVERUM

Aksjonen rovviltets røst Postboks TEXAS 2405 ELVERUM Aksjonen rovviltets røst Postboks 1410 - TEXAS 2405 ELVERUM Deres ref Vår ref Dato 14/1682 30.01.2015 Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 2 i 2015 Klima- og miljødepartementet

Detaljer

Sak 05/15 Vurdering av eventuell kvotejakt på gaupe i region 4 for anbefaling til Miljødirektoratet

Sak 05/15 Vurdering av eventuell kvotejakt på gaupe i region 4 for anbefaling til Miljødirektoratet Sak 05/15 Vurdering av eventuell kvotejakt på gaupe i region 4 for 2016 - anbefaling til Miljødirektoratet Bakgrunn I henhold til 7 i forskift om forvaltning av rovvilt fastsatt ved kgl.res 18. mars 2005,

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder. Klage på vedtak om betinget skadefelling av gaupe i 2017/2018

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder. Klage på vedtak om betinget skadefelling av gaupe i 2017/2018 ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Sak 13/2017 Klage på vedtak om betinget skadefelling av gaupe i 2017/2018 Saksutredning fra sekretariatet Følgende dokumenter legges

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder PROTOKOLL FOR MØTET 8. JANUAR 2015 Møtested: Møtets varighet: Forberedelsestid: Tilstede: Ikke møtt: Andre: Telefonmøte 1 time 1 time

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 2015/36 15/

Deres ref Vår ref Dato 2015/36 15/ I henhold til adresseliste. Deres ref Vår ref Dato 2015/36 15/3035-08.01.2016 Avgjørelse av klager på vedtak om kvotejakt på gaupe i 2016 - Rovviltregion 2 Klima- og miljødepartementet viser til klager

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2016/138 434.0 17.06.2016 Etter adresseliste Vedtak om lisensfelling av ulv i region 2 i

Detaljer

NOTAT. Forslag til kvote og områder for kvotejakt på gaupe i Oppland i 2013

NOTAT. Forslag til kvote og områder for kvotejakt på gaupe i Oppland i 2013 NOTAT Til: Rovviltnemnda i Region 3 (Oppland) Fra: Sekretariatet Dato: 20.11.2012 Forslag til kvote og områder for kvotejakt på gaupe i Oppland i 2013 Rovviltnemnda skal i møte den 29. november 2012 fastsette

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Sak 14/2010 Lisensfelling på ulv i 2010/2011 ny vurdering Saksutredning fra sekretariatet Følgende dokumenter legges til grunn for saksframlegget:

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2012/519 434.0 22.05.2012 I følge adresseliste Vedtak om kvote for betinget skadefelling

Detaljer

Sak 08/16 Vurdering av eventuell kvotejakt på gaupe i region 4 for anbefaling til Miljødirektoratet

Sak 08/16 Vurdering av eventuell kvotejakt på gaupe i region 4 for anbefaling til Miljødirektoratet Sak 08/16 Vurdering av eventuell kvotejakt på gaupe i region 4 for 2017 - anbefaling til Miljødirektoratet Bakgrunn I henhold til 7 i forskift om forvaltning av rovvilt fastsatt ved kgl.res 18. mars 2005,

Detaljer

Fellessak 1/15 Kvote for betinget skadefelling av ulv i region 4 og region / 2016

Fellessak 1/15 Kvote for betinget skadefelling av ulv i region 4 og region / 2016 Fellessak 1/15 Kvote for betinget skadefelling av ulv i region 4 og region 5 2015/ 2016 Bakgrunn Det ble under behandlingen av St.meld. nr. 15 (2003-04) i Stortinget vedtatt at bestandsmålsettingen for

Detaljer

Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 4 - Oslo, Akershus og Østfold i 2015

Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 4 - Oslo, Akershus og Østfold i 2015 Adresseliste Trondheim, 09.12.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/14175 Saksbehandler: Jan Paul Bolstad Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 4 - Oslo, Akershus og

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2017/164 434.0 12.05.2017 Etter adresseliste Vedtak om kvote for betinget skadefelling av

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2013/47 434.0 24.05.2013 I følge adresseliste Vedtak om kvote for betinget skadefelling

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder PROTOKOLL FOR MØTET 24. - 25. NOVEMBER 2014 Møtested: Møtets varighet: Forberedelsestid: Tilstede: Meldt forfall: Flesberg i Buskerud

Detaljer

Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 8 - Troms og Finnmark i 2016

Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 8 - Troms og Finnmark i 2016 Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/3300-13.01.2016 Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 8 - Troms og Finnmark i 2016 Klima- og miljødepartementet viser til klage fra Rovviltets

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder PROTOKOLL FOR MØTET 7. og 8. NOVEMBER 2016 Møtested: Møtets varighet: Forberedelsestid: Tilstede: Meldt forfall: Bokhotellet, Lyngørporten

Detaljer

Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 4 - Oslo, Akershus og Østfold i 2016

Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 4 - Oslo, Akershus og Østfold i 2016 Aksjonen rovviltets røst Postboks 1410 - TEXAS 2405 ELVERUM Deres ref Vår ref Dato 15/3239-20.01.2016 Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 4 - Oslo, Akershus og Østfold i 2016 Vi

Detaljer

Vedtak om kvotejakt av gaupe i region

Vedtak om kvotejakt av gaupe i region Adresseliste Trondheim, 12.12.2013 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/10558 Saksbehandler: Susanne Hanssen Vedtak om kvotejakt av gaupe i region 4-2014 Kvotejakt er en ordinær

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Deres ref.: Vår dato: 26.05.2016 Vår ref.: 2016/79 Arkivnr: 434.11 Adresseliste Kvote for betingede skadefellingskvoter på gaupe,

Detaljer

Fellingstillatelse på gaupe i Skæhekeren Sijte i Snåsa kommune - Nord-Trøndelag

Fellingstillatelse på gaupe i Skæhekeren Sijte i Snåsa kommune - Nord-Trøndelag Hans Erik Sandvik 7760 SNÅSA Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2009/2053 ART-VI-JPB 24.02.2009 Arkivkode: Fellingstillatelse på gaupe i Skæhekeren Sijte i Snåsa kommune - Nord-Trøndelag

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Sak 12/2017 Vurdering av lisensfelling av jerv og ulv i 2017/2018 Saksutredning fra sekretariatet Følgende dokumenter legges til grunn

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2011/221 434.0 22.02.2011 I følge adresseliste Vedtak om lisensfelling på ulv i region 2

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Sak 16/2011 Lisensfelling i 2011/2012 Saksutredning fra sekretariatet Følgende dokumenter legges til grunn for saksframlegget: Stortingsmelding

Detaljer

Tillatelse til skadefelling av gaupe i Borggrend, Fyresdal kommune i Telemark

Tillatelse til skadefelling av gaupe i Borggrend, Fyresdal kommune i Telemark Saksbeh.: Odd Frydenlund Steen, 35 58 61 54 Vår dato 06.10.2017 Deres dato Vår ref. 2017/1917 Deres ref. Fyresdal kommune 3870 FYRESDAL Tillatelse til skadefelling av gaupe i Borggrend, Fyresdal kommune

Detaljer

NOTAT. Forslag til kvote og områder for kvotejakt på gaupe i Oppland i 2015

NOTAT. Forslag til kvote og områder for kvotejakt på gaupe i Oppland i 2015 Til: Rovviltnemnda i Region 3 (Oppland) Fra: Sekretariatet Dato: 14.11.2014 NOTAT Forslag til kvote og områder for kvotejakt på gaupe i Oppland i 2015 Rovviltnemnda skal i møte den 20. november 2014 fastsette

Detaljer

Klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 6 i faglig tilråding

Klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 6 i faglig tilråding Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/16271 ART-VI-JPB 11.01.2013 Arkivkode: 444.6 Klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 6

Detaljer

Sak 6/16 Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av jerv

Sak 6/16 Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av jerv Sak 6/16 Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av jerv 2016-2017 Bakgrunn Gjennom behandlingen av St.meld. nr 15 (2003-2004) og Innst. S. nr 174 (2003-2004) ble det vedtatt nasjonale bestandsmål

Detaljer

Sak 06/16 Kvote for betinget skadefelling av bjørn og jerv

Sak 06/16 Kvote for betinget skadefelling av bjørn og jerv ROVVILTNEMNDA I REGION 4 Østfold, Akershus og Oslo Sak 06/16 Kvote for betinget skadefelling av bjørn og jerv 1. juni 2016 15. februar 2017 Oppsummering og konklusjon Sekretariatet anbefaler at rovviltnemnda

Detaljer

Kvoter for lisensfelling på jerv 2010/2011

Kvoter for lisensfelling på jerv 2010/2011 ROVVILTNEMNDA I REGION 8 Troms og Finnmark Deres ref Vår ref Arkivnr 21/216 Dato 25.8.21 Kvoter for lisensfelling på jerv 21/211 På møte i Rovviltnemnda for region 8 den 24.8.9 i sak 18/1 ble følgende

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Adresseliste ROVVLTNEMNDA REGON 7 Nordland Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 2010/1743 434.21 01.06.2010 Vedtak om kvote for betinget skadefelling av gaupe og ulv i region 7 - Nordland 2010/2011 Rovviltnemnda

Detaljer

NOTAT. Forslag til kvote og områder for kvotejakt på gaupe i Oppland i 2014

NOTAT. Forslag til kvote og områder for kvotejakt på gaupe i Oppland i 2014 NOTAT Til: Rovviltnemnda i Region 3 (Oppland) Fra: Sekretariatet Dato: 13.11.2013 Forslag til kvote og områder for kvotejakt på gaupe i Oppland i 2014 Rovviltnemnda skal i møte den 21. november 2013 fastsette

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Saksfremlegg til telefonmøte i Rovviltnemnda for region seks Tid: Onsdag 24. juni 2015 kl. 08:30 Sted: Telefonmøte Saksliste: Sak

Detaljer

Vedtak om hiuttak av jerv i en lokalitet i Grong kommune - Nord- Trøndelag fylke 2007

Vedtak om hiuttak av jerv i en lokalitet i Grong kommune - Nord- Trøndelag fylke 2007 Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2007/4012 ART-VI-SH 02.05.2007 Arkivkode: Vedtak om hiuttak av jerv i en lokalitet i Grong kommune - Nord- Trøndelag fylke 2007 Med hjemmel

Detaljer

Betingede fellingstillatelser på gaupe 2011

Betingede fellingstillatelser på gaupe 2011 Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2011/1658 ART-VI-JPB 15.02.2011 Arkivkode: 445.22 Betingede fellingstillatelser på gaupe 2011 Med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100 om

Detaljer

Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 7, Nordland, i 2014

Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 7, Nordland, i 2014 Adresseliste Trondheim, 12.12.2013 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/10595 Saksbehandler: Jan Paul Bolstad Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 7, Nordland, i 2014 Kvotejakt

Detaljer

Fellessak 1/16 Anmodning om kvote for betinget skadefelling av ulv i region 4 og / 2017

Fellessak 1/16 Anmodning om kvote for betinget skadefelling av ulv i region 4 og / 2017 Fellessak 1/16 Anmodning om kvote for betinget skadefelling av ulv i region 4 og 5-2016/ 2017 Bakgrunn Det ble under behandlingen av St.meld. nr. 15 (2003-04) i Stortinget vedtatt at bestandsmålsettingen

Detaljer

Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 7 Nordland i 2013

Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 7 Nordland i 2013 Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/16490 ART-VI-JPB 14.12.2012 Arkivkode: 444.6 Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 7 Nordland i 2013 Kvotejakt er en ordinær jakt

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 3 Oppland

ROVVILTNEMNDA I REGION 3 Oppland ROVVILTNEMNDA I REGION 3 Oppland Miljødirektoratet Klima- og miljødepartementet Deres ref Vår ref Arkivnr Dato Rovviltnemnda i region 3 vedtak om kvote for jakt på gaupe 2016 Rovviltnemnda gjorde i møte

Detaljer

Fellingstillatelse på gaupe på Tjeldøya i Tjeldsund kommune - Nordland fylke

Fellingstillatelse på gaupe på Tjeldøya i Tjeldsund kommune - Nordland fylke Tjeldøy reinbeitedistrikt v/ Anders Huva 9436 Kongsvik Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2009/1747 ART-VI-GSY 17.02.2009 Arkivkode: 445.22 Fellingstillatelse på gaupe på Tjeldøya i Tjeldsund

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Saksfremlegg til telefonmøte i Rovviltnemnda for region seks Tidspunkt: Onsdag 7. august 2013 (09:00 10:00) Sted: Telefonmøte Saksliste

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Adresseliste Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 2012/62 433.52 30.05.2012 Vedtak om kvote for betinget skadefelling av jerv og ulv i region 7 - Nordland 2012/2013 Rovviltnemnda

Detaljer

Rovviltnemda i region 3 vedtak om kvote for jakt på gaupe 2017

Rovviltnemda i region 3 vedtak om kvote for jakt på gaupe 2017 ROVVILTNEMNDA I REGION 3 Oppland Miljødirektoratet Klima- og miljødepartementet Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 10.10.2016 Rovviltnemda i region 3 vedtak om kvote for jakt på gaupe 2017 Rovviltnemnda gjorde

Detaljer

Forslag til kvote og områder for kvotejakt på gaupe i Oppland i 2018

Forslag til kvote og områder for kvotejakt på gaupe i Oppland i 2018 NOTAT Til: Rovviltnemnda i Region 3 (Oppland) Fra: Sekretariatet Dato: 31.10.2017 Forslag til kvote og områder for kvotejakt på gaupe i Oppland i 2018 Rovviltnemnda skal i møte den 9. november 2017 fastsette

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2010/297 434.0 15.11.2010 I følge adresseliste Vedtak om lisensfelling på ulv i region 2

Detaljer

Rovviltnemnden kan til enhver til endre eget vedtak om kvote for lisensfelling dersom nye opplsyninger tilsier det.

Rovviltnemnden kan til enhver til endre eget vedtak om kvote for lisensfelling dersom nye opplsyninger tilsier det. NOTAT Til: Rovviltnemnda i region 3 Fra: Sekretariatet Dato: 15.08.2013 Forslag til kvote og områder for lisensfelling av ulv i Oppland/region 3 i 2013/2014 Rovviltnemnda skal på det kommende møtet 21.

Detaljer

Fellingstillatelse på gaupe innenfor Hattfjelldal kommune - Nordland fylke

Fellingstillatelse på gaupe innenfor Hattfjelldal kommune - Nordland fylke Byrkje Reinbeitedistrikt Hattfjelldal Sau og Geit 8690 Hattfjelldal Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 07/1807 ART-VI-MOK 12.03.2007 Arkivkode: 445.22 Fellingstillatelse på gaupe innenfor

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/1989-16.07.2015 Klage på vedtak om betingede skadefellingstillatelser på gaupe i region 6 i 2015/2016 Klima- og miljødepartementet viser til klage fra Naturvernforbundet

Detaljer

Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 5 Hedmark i 2013

Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 5 Hedmark i 2013 Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/16095 ART-VI-JPB 29.11.2012 Arkivkode: 444.6 Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 5 Hedmark i 2013 Kvotejakt er en ordinær jakt

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Aksjonen rovviltets røst Postboks 1410 - TEXAS 2405 ELVERUM Deres ref Vår ref Dato 16/2770-18.01.2017 Avgjørelse av klage over vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 3 - Oppland 2017 - Klima- og miljødepartementet

Detaljer

Tillatelse til skadefelling av gaupe i Nore og Uvdal kommune og Rollag kommune

Tillatelse til skadefelling av gaupe i Nore og Uvdal kommune og Rollag kommune Vår dato: 05.09.2013 Vår referanse: 2013/5862 Arkivnr.: Deres referanse: Saksbehandler: Marit Surlien Hoen Tore Kravik Innvalgstelefon: 3626 ROLLAG tore.kravik@gmail.com Tillatelse til skadefelling av

Detaljer

Betingede fellingstillatelser på gaupe 2016

Betingede fellingstillatelser på gaupe 2016 Adresseliste Trondheim, 15.02.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1801 Saksbehandler: Jan Paul Bolstad Betingede fellingstillatelser på gaupe 2016 Med hjemmel i Lov 19.

Detaljer

Aksjonen rovviltets røst Postboks TEXAS 2405 ELVERUM

Aksjonen rovviltets røst Postboks TEXAS 2405 ELVERUM Aksjonen rovviltets røst Postboks 1410 - TEXAS 2405 ELVERUM Deres ref Vår ref Dato 15/3073-11.01.2016 Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 7 i 2016 Klima- og miljødepartementet

Detaljer

Klagernes anførsler Direktoratets merknader

Klagernes anførsler Direktoratets merknader Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2010/11639 ART-VI-KMV 01.10.2010 Arkivkode: 445.21 Oversendelse av klager på vedtak om lisensfelling

Detaljer

Avgjørelse i klagesak - klage fra Storfjellet beitelag på avslag på søknad om skadefelling av jerv i deler av Oppland og Hedmark

Avgjørelse i klagesak - klage fra Storfjellet beitelag på avslag på søknad om skadefelling av jerv i deler av Oppland og Hedmark Storfjellet sankelag v/ingvald Landet Landet gård 2480 KOPPANG Trondheim, 15.08.2017 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2017/8193 Saksbehandler: Anders Braa Avgjørelse i klagesak

Detaljer

Ekstraordinært uttak av jerv i Rindal kommune - region 6

Ekstraordinært uttak av jerv i Rindal kommune - region 6 Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2011/5342 ART-VI-SH 02.05.2011 Arkivkode: Ekstraordinært uttak av jerv i Rindal kommune - region 6 Med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100

Detaljer

Vedtak om ekstraordinært uttak av jerv - Hedmark - Tynset kommune

Vedtak om ekstraordinært uttak av jerv - Hedmark - Tynset kommune Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/4350 ART-VI-KMV 30.04.2012 Arkivkode: 445.23 Vedtak om ekstraordinært uttak av jerv - Hedmark - Tynset kommune Med hjemmel i Lov 19.

Detaljer

NOTAT. Forslag til kvote og områder for lisensfelling av jerv i Oppland/region 3 i 2013/2014

NOTAT. Forslag til kvote og områder for lisensfelling av jerv i Oppland/region 3 i 2013/2014 NOTAT Til: Rovviltnemnda i region 3 Fra: Sekretariatet Dato: 15.08.2013 Forslag til kvote og områder for lisensfelling av jerv i Oppland/region 3 i 2013/2014 Rovviltnemnda skal på det kommende møtet 21.

Detaljer

Forvaltningsplan for store rovdyr Region

Forvaltningsplan for store rovdyr Region Forvaltningsplan for store rovdyr Region 6 04.04.2016 Gunnar Alstad Rovviltnemndas rolle og oppgave Hovedansvaret for forvaltningen av rovvilt i regionen o Utøve Stortingets og regjeringens føringer i

Detaljer

Vedtak om uttak av jerv i region 3 - Oppland fylke

Vedtak om uttak av jerv i region 3 - Oppland fylke Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2011/4693 ART-VI-LBA 13.04.2011 Arkivkode: Vedtak om uttak av jerv i region 3 - Oppland fylke Med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100 om

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Sak 38/15: Forslag til kvote for kvotejakt på gaupe 2016 I Forskrift om forvaltning av rovvilt (fastsatt ved kgl. res.18. mars 2005

Detaljer

Avgjørelse i klagesak avslag på søknad om å felle jerv i kommunene Vinje og Tokke Telemark fylke

Avgjørelse i klagesak avslag på søknad om å felle jerv i kommunene Vinje og Tokke Telemark fylke Telemark sau og geit v/jon Aslak Austjore Trondheim, 22.09.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/9041 Saksbehandler: Jan Paul Bolstad Avgjørelse i klagesak avslag på søknad

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2013/47 434.0 13.12.2013 Etter adresseliste Endret vedtak om lisensfelling på ulv i forvaltningsregion

Detaljer

Klager på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 6 i faglig tilrådning

Klager på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 6 i faglig tilrådning Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Trondheim, 10.12.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/12077 Saksbehandler: Anders Braa Klager på vedtak om kvotejakt

Detaljer

Vedtak om uttak av jerv innenfor Røyrvik kommune - Nord- Trøndelag fylke

Vedtak om uttak av jerv innenfor Røyrvik kommune - Nord- Trøndelag fylke Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 07/4382 ART-VI-MOK 06.05.2007 Arkivkode: 445.23 Vedtak om uttak av jerv innenfor Røyrvik kommune - Nord- Trøndelag fylke Med hjemmel i viltloven

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Adresseliste ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 2015/845 433.52 22.05.2015 Vedtak om kvote for betinget skadefelling av jerv og ulv i region 7 - Nordland 2015/2016 Rovviltnemnda

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Sak 10/2017 Kvoter og vilkår for betinget skadefelling av gaupe, jerv, brunbjørn og ulv i 2017/2018 Saksutredning fra sekretariatet Følgende

Detaljer

Vedtak om kvote for jakt på gaupe i Finnmark, Troms og fastlandsdelen av Nordland sør til Rombaksbotn i 2016

Vedtak om kvote for jakt på gaupe i Finnmark, Troms og fastlandsdelen av Nordland sør til Rombaksbotn i 2016 Adresseliste Trondheim, 10.11.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/13908 Saksbehandler: Jan Paul Bolstad Vedtak om kvote for jakt på gaupe i Finnmark, Troms og fastlandsdelen

Detaljer

Avslag på søknad om skadefelling på 2 bjørner i området Alappen- Langfjell innom Saarivuoma sameby - våren 2009

Avslag på søknad om skadefelling på 2 bjørner i området Alappen- Langfjell innom Saarivuoma sameby - våren 2009 John Thomas Påve Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2009/4955 ART-VI-SH 03.06.2009 Arkivkode: 445.21 Avslag på søknad om skadefelling på 2 bjørner i området Alappen- Langfjell innom Saarivuoma

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder PROTOKOLL FOR MØTET 12. MAI 2014 Møtested: Telefonmøte Møtets varighet: 09.00 10.00 Forberedelsestid: Én time Tilstede: Jørund A. Ruud,

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Naturvernforbundet i Vest-Agder Postboks 718 4666 KRISTIANSAND S Deres ref Vår ref Dato 16/3286-30.01.2017 Avgjørelse av klage over vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 1 i 2017 Klima- og miljødepartementet

Detaljer

Avslag på søknad om skadefelling av gaupe - Røssåga Toven og Jillen Njaarke reinbeitedistrikt - Vefsn og Grane

Avslag på søknad om skadefelling av gaupe - Røssåga Toven og Jillen Njaarke reinbeitedistrikt - Vefsn og Grane Vefsn kommune Postboks 560 8651 MOSJØEN Saksb.: Gunn Karstensen e-post: fmnogka@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 16 70 Vår ref: 2015/512 Deres ref: Vår dato: 11.02.2016 Deres dato: 08.02.2016 Arkivkode: 433.52

Detaljer

Forvaltningsplan for store rovdyr muligheter og utfordringer Skjetlein

Forvaltningsplan for store rovdyr muligheter og utfordringer Skjetlein Forvaltningsplan for store rovdyr muligheter og utfordringer Skjetlein 29.02.2016 Gunnar Alstad Leder rovviltnemnda region 6 Rovviltnemd region 6 2016-2019 Oppnevnt av KLD (og Sametinget) Leder : Gunnar

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Deres ref.: Vår dato: 23.05.2014 Vår ref.: 2014/283 Arkivnr: 434.11 Adresseliste Kvote for lisensfelling av jerv i lisensfellingsperioden

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Sak 10/2016 Kvoter og vilkår for betinget skadefelling av gaupe, jerv, brunbjørn og ulv i 2016/2017 Saksutredning fra sekretariatet Følgende

Detaljer

Sakliste og saksfremstillinger for møte i rovviltnemnda for region 8 den

Sakliste og saksfremstillinger for møte i rovviltnemnda for region 8 den Sakliste og saksfremstillinger for møte i rovviltnemnda for region 8 den 27.5.2014 Telefonmøte Tid: 09.00 Sakliste 8/14 Godkjenning av innkalling og sakliste s. 1 9/14 Orienteringssaker s. 1 10/14 Kvoter

Detaljer

Gaupe - Innspill fra Klæbu kommune vedr. fastsetting av kvoter i region 6.

Gaupe - Innspill fra Klæbu kommune vedr. fastsetting av kvoter i region 6. Gaupe - Innspill fra Klæbu kommune vedr. fastsetting av kvoter i region 6. Utvalg for næring, miljø og samferdsel Møtedato: 14.04.2010 Saksbehandler: Knut Brauteset Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 16/10

Detaljer

Betinget fellingstillatelse på ulv2014

Betinget fellingstillatelse på ulv2014 Alle fylkesmenn, Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Saksbehandler: Betinget fellingstillatelse på ulv2014 Med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold

Detaljer

Betingede skadefellingstillatelser på ulv i 2015

Betingede skadefellingstillatelser på ulv i 2015 Alle fylkesmenn Trondheim, 28.04.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/3389 Saksbehandler: Jan Paul Bolstad Betingede skadefellingstillatelser på ulv i 2015 Med hjemmel i

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Adresseliste ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 2015/8032 433.52 26.05.2016 Vedtak om kvote for lisensfelling av jerv i rovviltregion 7 - Nordland 2016/2017 Rovviltnemnda

Detaljer

Ny forvaltningsplan i Nordland. Øyvind Skogstad, Fylkesmannen i Nordland

Ny forvaltningsplan i Nordland. Øyvind Skogstad, Fylkesmannen i Nordland Ny forvaltningsplan i Nordland Øyvind Skogstad, Fylkesmannen i Nordland Generelle forvaltningsprinsipper 1. Bestandsmålene:10 årlige ynglinger av gaupe, 10 årlige ynglinger av jerv og 1 årlig yngling av

Detaljer