@.=..o,-.,,',' 3.Ei9!C!4-!4!!!Bej4-q9!dd. BFådsavdeliq fo!.æring og blawikling. NøDVENDIGE BLÅGRøNNE ENDRINGER I REGT]Lf,RINCSPLANEN FOR BJøRVTXA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "@.=..o,-.,,',' 3.Ei9!C!4-!4!!!Bej4-q9!dd. BFådsavdeliq fo!.æring og blawikling. NøDVENDIGE BLÅGRøNNE ENDRINGER I REGT]Lf,RINCSPLANEN FOR BJøRVTXA"

Transkript

1 @.=..o,-.,,',' BFådsavdeliq fo!.æring og blawikling NøDVENDIGE BLÅGRøNNE ENDRINGER I REGT]Lf,RINCSPLANEN FOR BJøRVTXA!o! å ivareta de blågrmc inlæssøe khytter til elver, bekkcr og vitd d del elt r Oslo Elv foruns oppfalninc belt nødvcndig å sjøe føleende endnneer i rcguleringsfoslaget lil byulvilding i BjøNika-Btp likå-lohåm av 24. mas 2003 r.8!!!!!c!k!-!qilc!!-st!i!!i!!c9!44!!1åg!!!9i!9] A sike e. sod tlse for Horinbekken ut til aiddelaldwamsdeilet i forbindelse ned hyuliklingd i Middelalderpdketvllaven q det vikti$te lunkt t m d henblikl pa lremtidig ejdåpning sv Oslos historisk elve og bekkeløp. Da Hovinbeklren bø! føps tm gjemon C8 til t utvid{ vdnspeil i vestre d l åv C6. nå d t sjøes noen miidrc justdne* De konbinete fomrlene i c6. c? og c I I må utvides il også 6 onfalt &roruåde. vi legger til crun al fomålet fdonråde også detler vand. slik at dette fomålel ikke eksplisitt må las inn lbr C2 og C6. For C8 er del alceptabelt at tidsellefølgercgulelineen (Fed jenbee som fomel imlil lrgeen for Follopoden er endelig fællag, opprenholdes. I punl( 2 i rekkefølgeb6temelsen for c8 er rlet dlshekkelig at det kofibinene formål t utvides til ogsd å onrfafte ilområde. Primært ønsker vi ar I lovinbekkened 20 n niområde på hver side stidig leeges inn på slve regulerinsskortet ned utløp til el unidel vmpeil nord for Bispegah, slik som vht på!tu altmarivc r gulsringskart å! 12. febm Subsidiært må de1 las in. $n prenhs for konsekversutrcdnihgch av plæseringen dv UnivcBitet h kultnrhisloriske musun al Hovinbeklcn skal ejenåpns ned 20 m lriodåde på hln side og få udøp til middelaldef våhffpeil t. Endelig plassering av bekkelø! med gmoelte og tenspeil km da fastlegges i b by8eelscsplan n for UKM. 2. I&! j!!!!&!4å!c!!llc!r9. Imtil Hov dbmen ril Eidsoll ble bygd (åpnet I854) hådde govinbetko silt utløp nordøst i Bispevikå. På r suleri4skaiet bør der dedor åpns en pæsæj for Hovinbekl n sjtuom 87 i fodeneelscn av opeeeatt, slik son vist på vårt Eguleringskad a! I 2, febmi vi lil samlidig, i libel med Oslo By s Vel, Bymtikvarc. og Riksdlikvæn, sterkt ådåde den radikale dndringen av Bispwika fom lom Iølga av foslaeet on å bygg. boliser i ælve Bkpelika (86/828), og demed rcdusere Bispsika støiielse med nesten I /3, Dene vil ikke bare slckke den hhtoriske lesbarhete.. bysse u0ø!el for Eovinbekt n ime og ubuligejøre erabl rineø åv Bispebryega im sl i Bispdila, men obså ødelegs utstret fia Middelalderlden og boligene i 82, 83, B? og B8a til Bhpæika oe forden. 3.Ei9!C!4-!4!!!Bej4-q9!dd loråbedrcko al(teh nellom Middelalderpa*en og Bispevikå os silae en bed sittsone bade ut fia og im i søndre del av Middelalderpalker, dbefale! vi sldk at iordetr trekkes inn mol vdnspeilel vcd å teme bebyegel*n i 89/830 oe sødre d l!v B8b, slik son vht på vårt Eguleiingskan av i 2. IebMr ved å etablere det v' hr krlt Kone speilct og Korgcbrygga i dette omådet sryrtes histoiiefortellingen i forhold til elenfltet ven, og osså i foftold dl mk, sjennom d henle opp i&jer maktens to selq i middelaldqbyen, bispqs os kongens. i det nodeme Bispevikai fomavbispebrygigå/bispwikaoekong bryæa/kongespeiler.

2 4, Alm oq Tovenb kk.n na iep$ inr pn reulerilakartet Middelalderm Fae: for Atra må legg* im på rcgubnngskanet lra tika v d øa sr i Midd lald Prkfl os 100 h østov r inss ei{ donqg'eren i.) I.C L.2 r t il Cr.tren for 18ll enn8sotuådd. slil.om \ is på rdn Feuler ine(^rn a \. leblb!001. for Cl5 \M egllen ngsfo-måld everrdel dei' i in å\.if$e6.!eb$renr.q. {6 urløp nor {o-den inyee ved å reue tordcn i Lohåw, i fom av cn kmal, så lsngt ie i Loalloenningen son nniig åv høsld til dvs, ontrenr im til udufii.gstlrnel øsr i D2l (oa 20 n sd for låmcr) l<malen son dmed år en l6gde av 80 l00m.ogbølådbreddeav4-sn.bmfsle lislessesinnpå rcsuleringskarlei Tøyorb kken (og ilte tiovinbelkm son r sulaingsplaen historie!øsl foreslår) må legg s im på regulcingsk rtct i SråsjoGållmminsm i B2l os vidæ opp til hppere/anpene not sporonrådet i B22. s.!r!4!c!.!xcr_9c!e!sc!!c4-4&r4!4. Dei d stsld ønskelis at NylmdsbM dves. og ikke kobl.s på Nylmd ale red å brekle bda ned over AkeNlva og legge on og ale$elld lø!, slik reculeringslltuen foeslår. skulle dete likevel vedtæ, er del viktig allcede nå å legge fornoude iil Ette for en dlbakcføng åv Akelselva til dågels lø! n& NyLmdsbro cn eang i fetuiden {ems, slik bystyet øtuker, fot å sikle 25 m elvebrdde på veshiden nå & Al4, son ut8iør h.skjed.e kvn, ikle rillai s bysd. Det md heller ikke byæs dst fo! forlengelsen av o!!m ø$veeg i A9! noe soe innebærei al d lnø snipp på I 300 lvm ba av A9. For å sikrt et frebtidig 6iniff6 på 20 n lmss Ake6clls øsriide mellom Nylmd ålla og SPorSata, må ldellen vest i B I 0 flt'tles De to itddkjdi.eene son er lagl delvis ovsr Alcselva ren sø! og Ett ndd for sponnradet, bø! vidce ikke elablees. Rondkjøinem i nord v d Å led ø8t!e tmsent ut i Schweismrds gale øs1 for Schweigeds Cate 15, dvs, undtr slik båd vi oe andrc hd forslått. Rundkjdingei i sø kæ umgås eksmpelvis ved å 8i Spor8ata tilkobliry til Nyldd alld ejemon 810. hro! det unsett skrl tableres en åpning i kvanalsstrukren fo. å brckke opp den 86 n læg fsaden botnyldd ale. DetlekooPP.ås ved å Ejtu A5 til ftiodade (kosrnad l5 500 kvm). utlide sjøæalet nellon opm n os Bmen og seridis ulvide vatubdsengel E2 mot ToUboden og Stenpald<hlsel. Den vil rilfedsslille bide Oslo Byes Vels og Byantilatuens øske on nionråde og Riksrikvdens og Byantikvæm øsk om Verke! justeringen av Langkaieata elht kåifronten får nevnevqdise koeekvcrsel jt resubnnssfoslag r Girle 114 1l5):'siksdtikvaM ans! ikk kailionten sod vmeveldig, men r m* opptdtl av størelsen På val]ffidlei I...l Fltriing åv tryser 'Kåisåta'/ Nyland auc vil ikke ha t tydnine fo. lrålikkaw'tling n, heller ikle i krysset Prinsens gale / Suedgala" I v.dlegg til d de br v id vi re.legjort for pmbl mati*ler kryttet til de blåg!ønnc intersene og 'Emæ ejenålning av histodske elve- og beklelø! i Bjøwik-Bbp vika-tbbåh. for pld- os bysningselatens ard*ine av vån aitem4tive plmtoslag av 12. febrw 2003, for vikliee synspunker $n kon lid i hdingstudd, nen son ilke er føt vidq i planfo$taget, og for kvalitehsikingen loyttet til prcsessn, kvalit tskontbllen av pldfo6lag ned Fgulerings! slenmelser og tgule.ingskån, Oslo Elveforum, a:;jilr.-jt*t-" -1Å

3 @.=.V?'o,..,,- SUPPLERENDE MERKNADER OG ENDRINGSFORSLÅG TIL BJøRVIKAPLANf,N AV 24. MARS 2OO3 Vedlegg til Oslo Elvefooms brev av 7. mai 2003 til BFAdsavdeling for Erins os byutviklins INNHOLD L lap i byggerolun ved alhding av Oslo Elv foms plæforslå8 av Kmlitetssikrinsenavregderingsfo$lagetforBjøryika-Bislevika-Lohavi.,.,.,.,. 3 3.HhlorieløstomHovinbekkenosToyenbekkø.,.,.,.,,.,,...-.,.,,,,,...,,..,,,,.,,.., l 4.CjeiåpningavHovinbel*ehnirilmidd Ialdetumspeiler Apning ar l.lovinbeklen og lullfding av Middclaldeaeken kosl{ bæ noen få kvm 5 6.U(Mvilneppekunnelessesiniddelaldqlyenælvmedr dusedromprogfam altmri!plasseringavUKMulenforniddelaldqbyenbdlroisklensuired*., cjenbygeingen a! Bispevika 9 9. Endringer i regulelingsplmen fof å bedc sikt n fra Middeldderydkm... l0 10. Sikren via Mdig&l&en.,.,.,,...,.,.,,...,.,.,.,..... l0 ll.veggenmellommiddelalde.pdkenogiordei.,.,,,,,,.,..,...,...,,,,.,,...,,,.,, li 12 ÅpningenavAkeselvå,HovinbckkenogAlnåulnol{orden l3 Forlsatsk'tterlxa*krigellerfrdsdialoeomoperaensoneiveher?.,.,.-... l4 l4 BlggehoydenenolBjøruikeogBisp vika,.,.,.,.,,.,,... I 5, Høyhus'avspolingen 16.Riksmlik!ænsimsigelsenorbebyggelsoverkote44,,..,.,.,.,..,.,.,.,...,...,.. l8 17, Hovedspor på bngrum...,.,,,.. l9 18, Bon fortrafikkspofl l 19. Dobbeltspor i. tase...,.,.,.,...,., ,Fooindeh4linjenenellonGdnlaldogBispevika,..,.,...,,.,.,.,,,..,,,.,.,.,,,, L Tap i byegevolm v d Ealis ins av Oslo Elveforums revidene Uågmme foslag., 26 22, Kialitelssikinepn avllnpr...,,,...,..27

4 2 Oslo ElvefoM sfter pris på al vån ållmaljve plefolslag av 12. feblu 2003 a nml la side 226 i det ndede ægulqinesfoslaeet il btdvikline i Bjønika-BispevitFlohavn av 24. Irm 2003 (n nlagi 3. åpdl), og at pld- oe byeninesetaten vnideq pleforslaeel vårt som "sjmemde" med "vid pakledskaper tudt cjenskapte hnbrist elve- oe bekl Vi letud o$ ioidledid ikte igj n når etåten d rettr avf.i.r våit foslae!a føletude DAte: "gjmom Å leme IE håh"arlen åv utbyggingsvolumene oppfå1te. vi d tte som svd på et met pleprogrm em d t son hr vært vår oppgave å læ.rr Oslo Elv fom beklager derfot at våfi altemative pleforclås (kall 'AriA tl BjNika ) oe Esllelilgskart (i Ao-fomar os fullfdge), en konkjeiisercr og viddeuwikh Miljøforcningen Ak6dEs voo4 og Oslo ElvefoMs høingsutialelsi, verken er sjensitr i Flv r gul.rinesfoclagd eller i vedlecg 2 smnen ned benerhingene ved oiffldig enes)n. Ut fra rcslonen vi ha An pa lad fo6lås både hos politikere utbysger, etikvds og ade, ville ddte åpenbart både hatt i eresse os opplfl r grnenqsaken. Eiier vå1t syn bude ple- og bygninssetaten derfor sft bort fra at vån ah.rotiv plmfoblae og Eguleringskån fdsi ble ovændt etl r høingsftislen u{ø!. Vi føld derfor behov for å p sentee volmegnskapet Ior vån!,ldforslag av I t. Tåp i byggeolun led re.lirding.a Oslo Ekcfo.um pbnforubg w 12.02,2003 For å åpne i full bedde og oppne en sone pd hinihm 25 neter lmgs vstre lvebcdd ndlon Opdgata oc Sporgaia vd det ikle nødvendis for oss å!m. nd ee kvd, For Å mgå utfylling ned boligd imesl i Bispevik4 gjenskape osøe for Eovi.bekko og Tøy nb kl n i Bhpevika, erablee Bislebrygga e$e! mønster av Fiskerorget i Bcrg n / Salurorgcr i Hclsinki, og sikæ lo nye brede åpninge fi! Midd låldeadk n 1il forden, måne vi kun teme kvn netto, Fo! Å sile utsyn fia ni.ldelaldeers østre sfele i Elning Ilovedøya t mei vi krr! og for A bade pek fingered oe operaen blrom i BiæikÅ nemet vi 26000!n. Sml t utbyggingsvolum ve end d.tre tvn ( kvm ninus km), noe sob i lrrl<sh innnir bysgrels forulæbing om ca kh.ybysd crlweål. I tillegc temet vi imidledid klm i Hav n og Middelald prlen, ben konpaserte for betydelige delq av deile tyegeæalei ved å foeslå høyer bebyggehe i felt.e D?-D9. En nq edruelis ø*ehtasjon av vårtforclas yile ha konvudql metl e4 rcdu*tjoh i utfugaihgtwlmøe pd a 15%ogikk høhabputq. Vi presiene at vån ikke ville lå noen konsekvms! for et ll tvn $m hd EdliseB mellon Bispevika og sporonradet deson pld- og byginssetaten foslag lil tot høyder ble lågl til grum, nen visle på rdn altmalive recllelingskan hvilke kotehøyda em ville værc tilsr klelise for å oppnå 8 elbjer (7 + I tasje) nor Nylmd alld os 12 eræjcr (ll + I ersje) vidæ imover nol spomnrådet ned fønle etasj på 4 n og drie elasjehøyder på 3 n. Dett lille ha gilt ci d altåp på betjedne kvn v d leming av alle høyhwne over l3 etasjer (12 + I elaje) oe,4tqligæ kvn ved temine av en full etåsje i hele oruårlet Bl0 Bl3, dvs. i alt kvo, I rillegg list vi smne koteløyde sh Slolsbyss os SMhelta id eh s 1r øtrke. i felt A9, noe sod ville sih en Eduksjoo pe I7 000 kvm. Selv led fl Ealissing,gra av disse i n1 iuuslreiend redukdonen, ville sdlet utbygsinssvolm iu.e blitl redusen m d md em 20 % i folhold til bystlrels ønske om kvm.

5 Av flehslillirgd neddud* vil det ftorså at vtu "sjameende" pld med "vide pdnedskapd ondt gjøskaue bistoliske elve- og bekleløc' kæ æalhæs ved å reduqe bygg volmene i d l Biderr re8uldngsfo6lsget sv 24. n ned l0 %, 2. Kulitersiknqer!v resrlerirg onlag t for Bjøwikr-Bilpfltk -Loh.vt Dessvere er ikke etatens uleldige komentar til bysgflolmæ i vårt plan&rslag noe ølelhrdøde tilfelle. noe d ejtuomgms av kometrtd ne son e! ein iil vår bemaldng og mdr$ bemdkrilger ved ofdtlig.nasyn visr. kvaliiehsilaingd av konmenlaænc i vedlcgg 2 lil regul{inesplem, oe nmgl nd oppfølsi.s ar viktige sybpukter so6 hon i høingffiden. hd fån dl dels alvorlise komeklensu også for Nsenlasjond av og konklusjon ie i slve eeulednesfonlse r. HeUer ikl kvolitetssikingen av Egubnngsb stemelse! oe rcgulerineskart r god nok, Dels er dd Mglmde smsvd nellon pqenlæjoh og r gllqingshestennelsr, og dd slv for byggevolm* (fell C6)- Dels d del seglende smsvd nellon Eerlldinesbstemnels og reguldingskad (feltene D28 oe E l8 6mes i bestmm lsdq men ikte på! sulerinsskortet). Dds ddei dirckc feil i Eguledngsbesiemelenq i$ I ] 3d skal 'D8" væe 'ts8b"; i $ l3.l skat høvisnine n til $ 13,7 væ til $ 13.8i $ 13.2h ned krav lil volwmodellains d felt ne Bl0 Bl3 nå'\kål forlolrlet nellon sidekmtene i tlmenes folavhytl ikke oversti8. 3:4" G. 35) atånæ av 'skal forboldet neuod den lmge og korte sidekmiq i tlmeres foiaq,"ykl ikle owtige 4rl" om Esultatd il*e skal bli smah lmell r i stedet for ø "lillemet kvadgtisk ermnflaie" G. 124), det vil si der no$ane av det foblågsstilleme dsker. Å sike kodistens tuellon pe$tasjon, Eguldinssb6t msls os r suldinsskån burd være en smal ssk. NÅr dene ikte er lykts, ke der tyde pa år Bjøeika-prc$sr hd 8Ån for fon ogsd lor lotmllms plamlidighelq. Den tulle kvaln tsgjmongmgen son ple- og byeningsetaten skal hå fo! talt av pleer rier høringsp riod n i smrbeid med de øige fem fo$lacsstillme (s. 225), hlr Apobat ikke værr sod nok. NedenDdera vi opp e.telte viklig synpunld! som kon frm i hdi.gsmdø, nen $m il&e r ført videe i pldfoslsget, ell r e! ført lidæ pd en uheldig måt,.l t vae seg lordi syf,spunkae itke er blin kolm nlert eller foldi de ei blilt lonnented ø en utullste.dis. nisvis.nde ella f ilallig måte. Vi daner, og avslulter. ned.l t vikigst t ms t for Oslo Elveform, håldleincd av de blåsmm inr Esen knlate til elv*, b ktq os vikq. 3. tlirtoriolat ou Hovirbeki n og Toyorbckk d Irihnsetater skiev i sin høngse&nadr "By!ådd hd i sin tilhedelsese&l dng pekt pa betydningen av åpnine av Cdle elve- oe bel&eløp. Regd nnespleø bør ddfor Ed.ejø fof hvilke nutislet r ddl er foi Å fa frm dhe i bybildet igjen." snøh lta o3lo Elvefffi oe MiljøfoEdneen Ake&Lv6 Vems undssheld sterkl viktighetm av å ejenåpne Oslos hisloliske elve- og bekleløp, Dene er komøiert slik på side i vedlegg 2l Hovinbekken skal qdeliggjøres i Shjonsållnemingm i hflhold ril den sidsle uqnen av desi8nnadbo*ens E!'ingslinjer, 1...l røyenbe*len hd i histo.ist tid os innenfor plmområdet ikk nan et eger udøp i Bjddik Æilpevik,.A r derfor ikle htt dej sd elendt i plmen.

6 Dene er hisidieløst. En rl(e kart ovd chrisiidi4 bl,a fta år 1700, 1? , 1821, 1830 og 1843 (ferstoeøte og sislimle e! gjengitt i Orlo,r l'irr,/'r, bind 2 side 170 os bind 3 side I?5), dokmdtæ! at Tøydbekld i hi$orisk tid og Bjemon åjhudrer hd batt et egel lnløp i BjøruikåÆispevika. Hovinbekka hr derimor aldri han roe egel u0rp im noi det soe i das er PåulFnkåiå, dw. der srnjonellmeminsen (o8 Hovinbekkm) nå e! foslån lagt. Eovinb kld hådd nm iil Hovedbæen 1il Eidsvoll ble bygd (åfet 1854) silt nordøsi i Bjdika,tsisp.vika og hd ikke hali noe eg i ulløp lil torden på 150 å!. Da Eidsvollbeen ble bygd, tle ttovinbel*ds ltase bel on slik at bel(kd ble føn lim på nodside. av jembde spoel og kobl t på Tøyenbeklenord for sporel (jt Næsers kan fra r 860 og Solens lran fra l8?5), Senee q både Hovinbel&ø og Tøyenbeklen lagt i M Ban til Ake*elva og folt ut i loden via Ålælvå Ddd spomruådet. Det d n tl andre aø son bø lydeliggiøres i Staljonsalnebninseb, slik Oslo EFeforun oe MljøfoFningen Akælv6 Vemer he Ioreslått. Dene nå mdr* både i slve Egul rinssfoslåset (sid 171 oe 216) os i desisnnåndbota, T6sæ! nå d.nil hgg$ im på rcgnleiingskafiet, slik vi hd gjøi, og &rcs h lt im ril kappene/mpøe not spobmrådet, 4, GjcnÅprirg!v Hovi.bekk tr til niddohld nmnpcil.t Cjemom f ilakis å la Hovinbetlen få Tøyenbeklens hislorisle irasd hr æguldngsfoshget av 24. mas 2003 fekdra m8ån å nåtte forholde s.8 1il Hovinbeklens hisioriske hda og sjenskapingen av dme. I "AHA iil BjøNika" av 12. februd 2003 døiiel!i mulighetene for d utvide nidddal.lentuspeiht oe Middelalde4arkenodov r slik ar tu å! I300 bln sjen tablert m d t{ovinbek} n før ut i nordøstre d l åv vmspdlet. Vi gj nld det vi Vomsp.ild i MiddelildeQrken viser hv6r ldbt sjom gikl inn i Diddolalderen. Venspeilet og part.n avsluttes i dag sr for Bisp.gal., Dette er uhislorkk da sjocn og middelaldedten fon$n heh opp lil nodside hvor Hovinbetker kom im fe æl fn dåsos kr's, meum sciueigeds gate. Gøldddeir.l og oslo gale. Ideel ien hidde det vært ønlclit å utvidc vanrsp.ilet og Middeldldelpdlrenordover slik at siruasjonen 6a Ar 1300 ble Åjenerdlen ned Hdinbel&q åpner helt ut lil osl. Det er lite som skal lil for å lpne Hovinbekken fra Klostereng' og hell ut til ost den hddd. d.n gdgen. Dr er del langl lere A ebblere vmsp.ilel og niddel.lderbya over dagcnsporonrlde. vmmpeild ville måtte knes 3-10 n ved hjelp av ån ell{ nd teskle. ftr A komne ov.ifmbmspoene! dg de okonontuke koshadde ved I le33l lokl ov6 hele spomnrådet o$ fdr øste hgent fo. t olsblce vonspeilet os middelalderb) ls avsluhins i no!d, villo værr siore, Oslo Elvdotum hår derfo. srt på nuligherene for A gi Middehlderpdken en god Nflnding i nad på strsiden avjembuosporen.! sm sonlidig lcn lcde Hovinbe*hen 'lorekf ut i den ioidre delen dv et ufidd wspeil i Mddelal&l!{ken. Vi hd str på fle6 nuliæ hr$er fo. Hovirb.*kn lra paldn mcllom oslo *fttsfergsl og sohwildds gal og Lt i vdnsdeilet. vi har endt opp mci cn trasd sm vi nenq vil vææ 01 xon a*tivum for Midd.lrldorpftkd, smridig som den e. ej nnanfølbu. På æguletingskdet h{ vi også skissen ahmative hses son 4så ril mø son vi nerer ø dårligpre. Den nest spekø*ulære av diss (for slilt!v IN'BY) leds Hovinbeklen i tl<ledukt luss Holedboen/qaikbanen og dedrr ove. spodtuddet ld8! øshe rdgdr. De ddre ålmativde er merjodnde, e. dle føtr lnder øsdoldbard oppunds t l.1 i lunnolcn lor Nodæ lomters spoi, os ejens*lper fommesis lslubilc av sjøen oe byen i no.d. Riklisnok 200 m lenser s em!r 1300,

7 Lrsningen gir en ntulig avrundins Middeldldep$ken i nord ej.nrom! lr.lik. bispens otuåde inn i pdten, Demod tydcliseiæs nokds!o seler i niddelaldeen, bisphs oc kongens, i she Middelilde+dken. D d er oppnddd ved A lede Hovinbckkcn d sh kning på 50 m ned Arops gåre og gjsre Arups C e lil peien orslutning i nord. Demed incgrere ikg bæ Glo ladegård. men olrå St. Hallvardkitedråle!, Olavskloslerct ag Konkirken i Middelolderpaken v.d å lcde heklcn ua&r Holedbånci/Gjdikbsnen ved Arups gare 8 b lir det somlidis nulie å Ejenelåblere middelalderfæt i! Koiskirken os opp lil Nonnebrua, med vidæ gdglbrbindel* Mde i rding Nomaebr kloste. og opp longs Hovinbc*ld na! Klderenga. Dette lldgrepet en d dskueliggjort på vårl sll mo1ie rcgderingskan 6v 12. febtur fotuessig det histoliske bndd ar odo i høruiddelaldæn, jt illusndjonde i Odo,l,r /',srore, bind l, sid 9G-91, 103, 3l 0-31 L Hovinbeklen alerenset niddelalddbyo i mr4 slik Alna gjode del i ø, Og vi snalk{ ikke om noen liten fllebekt, nm on ei skil*.- lig lv. Kuskje ba dette udersbekes gieiiom å omdøle nedebte del åv govinbeken ovcl Klosieroga og foibi Nonneseter klostd til Klost relva. slik Roin r Stånge i SMhelia htr foreslåt (jt al Hoviibeklei iidligæ ble kau både Nomeelva Nomebekken oe Klosie$ekken). Ji ossd at Alliæn Ærbødis Bnrk (FortidsmiNforenilgen, Oslo Byes Vel, Sdnelø Oslo Middelalderf$tival, Int Essefor.ning.h Oslos hid\celaldef, FellesrAdet for hislorielasene i Oslo, Omlebyo hislori.lag oc Modus eniq for middelaldetuusitk) i si. hdingsuttål lse påpekd at'lmspeilet ble dlaei foi å ndkæ eidd lålderoslos slledlinj. Det ble ikke tullføn, os bør nå fodens6, ikke bde helt td til Bisp såtå, mm osså nord for 5. Åpnlng w tlovirbekten og fullring.v Mlddcldderprrkm ko er brre mc! fi kvn En tull Falisding av dette erelet for Hovinbekken, ned etablenng av et utvid r mpeil og ei utvidet Middelaldeadk son fiionråde, ril udo ingen omt ndi8h rd EdueE plnens Iorutsdfi kvm tud mei em km (48000 kvn i c6 os lm i c?), jt a1 dentu lle hysdnssvolmer i c8/c l r (60000 tm) 08 crcllc4 (iet'l kvn), ikte a medfcnet i pladoslagels km. (l $ 14,1a i resulerinssbesteonelsner tilldtl utnyttelse i C6 oplgilt A væ km, n B fr h& regnel ned km i C6 bad i oealesnkap t (som Mnær see lil Lm ninn kvm i c8, dvs kvn, jt sid I 1-14 os 98) os i ontalen av C6 Gide 135). Vi lesger derfor lil glru åt oppgilr deal i Egddir3sbstennelø a feil.) I forhold til dd B kh får ålnins åv Hovinbekt ned gmtb.lte!å beegp sidd sjmon øsle del av C8/C I I insen edr tonekvenser enn et hvi&et sn helst met æal im nfor plånds $m ikhe r alsatt til byggeæal. (Dei salme vil sjelde ved ftiodme i hele C2rC3lC4.) 'ttergrser I vårt pla.forslas av 12. f bru* 2003 lå vi im l bygni.srolm på aellon og km mol sporområdet vest i C8/C 1 L vi ser ingen grlm til al bygninesvolum r i C8/Cl 1 ikle skal r.gn s ned i sml t utbyggingsvold, selv on ierlisf rineen ar volmqe i c8/c I I kæ liese en stud ffån i tid. I pralsis gjeldd dene nde av plæens byglingsvolmer, Med kvn lest i C8/Cl I (boligd ville lå ø faiætlsk ulsill lil vmspeilel os Middelalderpek n) vil de.foi pleens forutsatle km ikle bli Edusert ned ner m kn. En ApninE Ø Earirbektch ut til tui.lleldldeflan speilet agfulførksd Mi.Aebw.pøke, oe vøhspeilet nod, rtl tk*e koste net em krft, selv uk" a lesse noenktu fat bebfggele, hellq ^ot ikkz Univdsitetets tultthisltiske nuse"a i C217.

8 6. UKM vil mppe ku legger i niddchld rbyer selv b d reduen ronprogr.n I "AIIA 1il Bjøruika" (!å side 9 oe i vedlegget) nevnte vi ål ronlrogrmnet for Univesitetels kdtuhistoriskc mueum er rduerl,l knappe kvm, jt at Univ4itetet i oslo og LrKM for lengst e! blift enige on et for U(M pa kvm brutio os km netto, inllusive likngski!øe, I reclleringsforslaget av 24. mffi 2003 vises dei likevcl fonsatl (side 135) lil tunpmerllmet son Srdsbyes lot uldbeid så lmgt lilbah en i 2001, os son egå el brunod al på km. M ns km av bysningsvolrlml ridligæ ble foblån lagl sd for Bispesata, esd UKMTiO nå at del vil!æe iihtekkelig å legge I5 000 tm sd Dersod pløgepd i ptild s (earekde til fifl leqtleineskat d I 2. Jebruat 2aB) realiseres, santidlg soto UKM legees i Mi.klelaldupa&eh/Edreh, il. ak gi I A 0A0 lan blgningeol"n i tillqs til de furursaue ktn. Selv ei byeridssvolum på kvn nord for og kh sd for Bhpegata, vil imidlertid svæn lroblematht i forhold til sikllinjer. tultlrlåg os blåsrme elenat!. Med byggelinf Dol nord og v6t i 20 D rv$and fla vmpeilet os Hovinbeklcn (gin at whspeil t os beklen slik son ssin på vårt! sllerin8skart) og by8gelinje not BhpeSala i søl som på fosldgsstillemes rgulerirgskdl. vil det nord for Bisp sara km vm ca km grm0ale å bygge på sa løbe veshe del av C8/Cl I ikle tas i bruk fof UKM, Dqsom hele byggevolmel nord for Bispegata leeg* over baken, vil bygget måue gjæs tompalt og få 4 etasjer i snin for å nå målet on kh (7 hsjer on hele UKM legses på nordsider av BhFeala). Da vil imidlertid den vikise utsiklen lia kryss t Anps gate / Oslo gate oe na turyeien lflgs Hovinbeklen mot Middelalderpa*en og vmspeil i bli blokl rr. Fo6lagsstilleB byggelinje mol BkpeSata blokl re! for drig allerede utsjllen fta Ladeeålden til i Siasjonsållnemi.sen, os ll fislr 1.1 I Gjde I 75) som vhd at en fra LadegAldstrdppa i hovedsat vil se UKM (!å begge side! av Bispesala) og Sdengsata (østre tmg nl), os km ca, 100 h im i Nyldd aild. Bygningsvolunet på smiden av Bispesata bloklcre! deriil store dele! av u1siken til Middelalderldken. og vil blokkere nesten hele ulsiklen dit om bygd.syoluet tre*]gs mot øsl, dvs. lesses i C3 og C4. Vi oppfaner derfo! disse beskivclsne som ubeldis : Lad.sAds sis l,,l en "prodinert' plsserinsor fondmotiv i Bispeealå med sikt til Middelalddleken o3 Nyldd all6. Gide I 75) Nylsd all6 loncnget opd långs Bispeg.ø vil værc holedaksen for fmidling konreksm nellom de ro fø6b byepokene i Oslos hhtorier Her s mq fia del s.n!åle niddelalderonrådel ved hdesården os Minneparken over lil Kvadaturen og nobat vci. Nyland all er bred nok til at de io hhlorhke motive'e ftamslrr tydelis. Gide 9?) Dehe siste &ar, slv on det vel ikle er nent slik, url Cges dithen at der er lbell kontakt mellom LadesårdenMimepuken oc Kvadratlren lia Nyland alie, noe son ikle er tilfeue. Det N/dd all fomår, e! å elabl E en siktkoridor Ii! Prinsos gala til Bispegata, en 20 d bed slrip av Middelalderpeken søi for deme. og dacens bebysb lse i Odo Båte 15 os I?, sml til nor.lre skåvegg på UI(M d rson deler av LIKM lesges over bal&eni!å ren e! for Bispesata. Slit bftde vnk lid ten oeså vært beskev t i Esulelinssfonlaget.

9 7 l gg s deler av UKM ovd balkedan ø lor Bispeeata, er det dessuten vdsl lie å Meå å utsikgn til Akoshus festninc, smridig som Iokalisering n tonfr{ i konnikl ned kulhalasde, jt at Pilsdtikvdd hd vmler imigehe mor ddsdirs åv deler av UKM sd for Bispesata. A skulle pldsee l5 000 kvm ov r batkenivå på søsiden hskeliggjøes også 4 ølgende helt Mdvendige reguleiingsb stenmels ($ 14.ln): "De hhtorisk Ekoislrudbæ vesldem Cl nmallnemingen og Vcslrc strete skal ikle bygg* igjen, nen EE l6bæ og Cegbæ." Vi vhe. i dme forbindelse til at Vesbe shete på fisume i E8uleringsplmen (jt cksmpellis illustasjonsplaen på sid I67) ikke e! lagi kor k1 im desom træeø!å kanei i Otlo Blektikah (19a7-\t9a\6, side I90) d koftkt. I så fall tr tæeen for Vestr. stete fia Clehøsallnemingen til Ladegården ne! torckt på vdfi Eguldngskan av I2, februd Av v&t kart fiengår det at Veslæ sfete kåppa C3 i to tilnænet lili slof deld, sn vaskeliggjør plaseringen ov UKM8 voluer. 7. Altortutiv pl.$ering.v I'KM ut nfor Didd l.lde$yer bør konsekvelrutr.ds Det er e1t! n syn heh ule.kelig at UKM ke fi en alsellabel pldsering i ftiddelaldertyen uler at sldsled l n av d t smlede volm udd batlepld i C6lC7, evorælr også udo bald<eple i Bo.eens foravtry*l (crumflaten utgjd b*kj drc 950 kvm) eiter ar Borgen * Fvet, vi betviler imidlenid ai der ld se å fime nod ai{seplabel plnserihg lor U(M i niddelaldabyei slv med stoc deller under bal&epld, os a,rehtet $e*t at aletaatbe pldsetineer ø UKM utenrb diddelal.l*byen agså tansekve$"rerl$, slik al ndh u4netu d risikzfe d n tte yelge nellan ulikz lokaliøihasander i en rm.let di.ldeldld*ptk, Der vtes hcr også til "Univesit t ts liulluhisroriske museer (UKI4) rcnpogrm og tunlsjonsealyæ" (2001), hvor toillt ioniebehov for Lrl(M bl beresnet å væ km når en inkludem redvendise ædd til uhrjlline os sendins utendøb (i au ku I 000 kvm), atkonsl, bssoppslilline; sykkelpa&ering, fæadeaniklleringog økonomigad Gide 32). Til smmenlisning vil vi nene åt Middelalderpdkos smlede æal fra Lokomoliw{ksi det og opp 1il Bispegatå (dvs. f ltse C2, C3, C4, C23 og C24) kun utejø ca kvn, de6v ca, l5 000 kvm i C2, Sdlel æal i C6 og C7 nød for Bispegata er ca, l5 000 kvm, kme sttes av dl et utvidet og et Crønlbelte l$ss Hovinbeklen og vdnspeilet er der wskelig å fond hlordd ø skal mgå al plsærins n åv U(M komer i alvorlig koii]ihl ned Middelalderp&Len, og det ælv on tontebehovel skulle hå minlet noe som en følse ar duksjonen na 46 I92 lil kvn bruho- Så vd då også a rekl. ov høringsinlæen kritiske til m lokåliseling i Middelåldapdt n, og isa ø for Bhp gata. Konlorbeddften Oslo (ls kor kle påp kning av ai bysltlet ha vedtat ar UKM sli6l etableres i lit r/rlrg l/ Midd.lald edtø. ble koment n slik: Hvonidt "i tilknynina til" ubluk*.r ar.n del av UKM plææfts innenfor pdken, d el spøemål em utelukkerde hr linryistgk inlehse. Snne byslyrev.dht sier o8st al "Boresn" skal.ives de6on del ikle lan doldmencres al den kan ine!reres på en e$eli* fullrerdig nåb sm en del av UKM, "Borgen" lieger nrtopp i felt C2, o3 et loslag om lokdiseing ov er del av IIKM i dcne f.lt l, s d.m d i trad ned byst}tvcdøret. (vcdl.8g 2, side 40) Vi q øis i at dette spdnået ut lubiende 1'd lingvistisk inte&$e ned bysttrrs utlalels om Borsfl. Sdtidig d det ingen ting i bystlrets vedtak son sier at lt(m skal plå$æs nod ogleller sør for Bispegsts. Btsttæt siq kun å1 plsseringen av U(M må avklæs i rcriløincsdmen, og at en cgrei toni skal æltes åv t rtltr),rdirg til Middelalderlarkco,

10 Bydel Cmle Oslos ønske om å ien ttkm fe MidC lalderpekm af i s lik tuir Eed al "diskusjono on de oletudrede plå$eringsahemtivde [flss] lonlduderl ejmon plæa ned de ud rliggend nkedni4 n - (vedlegg 2, side 3t). R guldingsplden drøn* inidldtid ikl spdsnåtel on wertuell plåsenng av UI<M mdre sledef em,ord oe/elh! sø for Bispegata. Alt son si.s d d tte: D.t er lurdcn ulike tomlahomotiv.r lor U(M innenfar plsnonrddet. Urdeflisnin8!-.s fonkninsdepd menrd, UKM, UiO, sbrlbyls 03 PBE befale! lokalisinc til Middelaldapekon og Hoven. (side 134) Punhtel ubtudæs i redlecg 2 ril regulerinestilden: Dd tu i plflposesen ven gjemonføn 6 dmfdnedde sålyse a! irnplæserirg av UKM i plmondd.t G. npponcn "IJKM i Gamlcbyen,.ller v.d sjæn i Bisp*i*r?' AHO n*. fdr Ulbanisne nov, 2001), og allc portone bak planfoglogei smmen md brukme.r 6is. om ar omrddet ved Bhpqda d del flede alsepiable imenfor Bj flikooråder. Den visre løsningen dq Bispegalå delq uleeeet i ro mcd ct ueiillingshygig pa imdl m'pi sdsiden åv Bispegat4 d er Esulht a! ldge fdrhdldlin8rdndd nellon panene de! brukeme nå støtts I tilleeg utral r Starsbygg i bb av 4, febm 2003: Slalsbygg or åv den mening!t dcl ikk finres sde realhtiske muligheter for lokausedng.v LiKM inndfor Bjodikrplmens ave nsnin8, os ninner on siennomføne lokdiserinr$tudis, siirsbyes mer.r al det vil vrrc et siort hp for Bjodik! debofr UKM iklc loldi.eres hit. (side222) I rsulerinssdmen ned v dleeg q d t med edre ød ovefiodet i!*e fomkl å ej substsielle beerumel$ for lokalieiingen av UKM iil MiddelaldeDdke.,aHavd, og tlet til toss for at pl$sdingen ar UKM i Middelalderpdkø vd det ftdje vikligste tehæl $m ble tlh opp i høineslnolelse, ifølbe pld- osbjgninesetaten (side 225. Hv! vd sa konklusjonen i d n nehte lokaliserirssulrcdningen fr6 novmber 2001 son hsftutl foi U$anisne ved Atliteklhøsskolen i Oslo, m d prcfesq Kdl Otto Eu fsn som hgdsvelig, uidbeidet for Slalsbyeg? Jo. dem.: Mcd uernsspunkt i don lunnskapon lnslituft for Ulbanismc na har lil blpldkonscpt og planer lor bftviklins i Bjønika, vil vi anbcfll dd yre tomledhnalivet pl Sdmsa, Her!ft et unitl tilbk en helt unik beli$enhel ved lorden og i bystukuæn. Ior l8 nåneder sidø lonliluderte ned ddre od lokalhdincsdedningen ned Å dbefale ø lokalisering på SøMca, elter å ba tunnet fim til to hulige alt naliver sm besse er Elstil'r god ": d t eb falle åltemtivet ned plssding ved sjøø på SøMsa Et1 sr for sntsodel n (oblr.nl dd feliene D I a og D2 er lokålisert pd Esulerinsskdtet), og el å!ætil ned pldsedng Ft1 ø for Bispegata i MiddelaldeQa*en. Et tredje mtlie altffitjv m d pla$ellne nellon vmsp ilet og Bisp vita retl nord for snl.tlm.le! (omh ni der feltene B8a og B8b! lokalhert på Egulelingskanet) bl vutd d å gi 'kevende løsniiger deson UKMS malsinmspngrd skal følges og krevd &olig et noe rdusen proeld", Pålislaoverdokmentersom ligealil gld forregule ngsplæeh Gide 45) fim* de1ku lo dolunenter on U(M. Dm Eferene utedning n fra ÆkilekthøCskold i Oslo, son bygde videe på 'Nytt kultulislorisk musem på Sd! a - vhjona og prdisset'' (2000), oe LPOS