@.=..o,-.,,',' 3.Ei9!C!4-!4!!!Bej4-q9!dd. BFådsavdeliq fo!.æring og blawikling. NøDVENDIGE BLÅGRøNNE ENDRINGER I REGT]Lf,RINCSPLANEN FOR BJøRVTXA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "@.=..o,-.,,',' 3.Ei9!C!4-!4!!!Bej4-q9!dd. BFådsavdeliq fo!.æring og blawikling. NøDVENDIGE BLÅGRøNNE ENDRINGER I REGT]Lf,RINCSPLANEN FOR BJøRVTXA"

Transkript

1 @.=..o,-.,,',' BFådsavdeliq fo!.æring og blawikling NøDVENDIGE BLÅGRøNNE ENDRINGER I REGT]Lf,RINCSPLANEN FOR BJøRVTXA!o! å ivareta de blågrmc inlæssøe khytter til elver, bekkcr og vitd d del elt r Oslo Elv foruns oppfalninc belt nødvcndig å sjøe føleende endnneer i rcguleringsfoslaget lil byulvilding i BjøNika-Btp likå-lohåm av 24. mas 2003 r.8!!!!!c!k!-!qilc!!-st!i!!i!!c9!44!!1åg!!!9i!9] A sike e. sod tlse for Horinbekken ut til aiddelaldwamsdeilet i forbindelse ned hyuliklingd i Middelalderpdketvllaven q det vikti$te lunkt t m d henblikl pa lremtidig ejdåpning sv Oslos historisk elve og bekkeløp. Da Hovinbeklren bø! føps tm gjemon C8 til t utvid{ vdnspeil i vestre d l åv C6. nå d t sjøes noen miidrc justdne* De konbinete fomrlene i c6. c? og c I I må utvides il også 6 onfalt &roruåde. vi legger til crun al fomålet fdonråde også detler vand. slik at dette fomålel ikke eksplisitt må las inn lbr C2 og C6. For C8 er del alceptabelt at tidsellefølgercgulelineen (Fed jenbee som fomel imlil lrgeen for Follopoden er endelig fællag, opprenholdes. I punl( 2 i rekkefølgeb6temelsen for c8 er rlet dlshekkelig at det kofibinene formål t utvides til ogsd å onrfafte ilområde. Primært ønsker vi ar I lovinbekkened 20 n niområde på hver side stidig leeges inn på slve regulerinsskortet ned utløp til el unidel vmpeil nord for Bispegah, slik som vht på!tu altmarivc r gulsringskart å! 12. febm Subsidiært må de1 las in. $n prenhs for konsekversutrcdnihgch av plæseringen dv UnivcBitet h kultnrhisloriske musun al Hovinbeklcn skal ejenåpns ned 20 m lriodåde på hln side og få udøp til middelaldef våhffpeil t. Endelig plassering av bekkelø! med gmoelte og tenspeil km da fastlegges i b by8eelscsplan n for UKM. 2. I&! j!!!!&!4å!c!!llc!r9. Imtil Hov dbmen ril Eidsoll ble bygd (åpnet I854) hådde govinbetko silt utløp nordøst i Bispevikå. På r suleri4skaiet bør der dedor åpns en pæsæj for Hovinbekl n sjtuom 87 i fodeneelscn av opeeeatt, slik son vist på vårt Eguleringskad a! I 2, febmi vi lil samlidig, i libel med Oslo By s Vel, Bymtikvarc. og Riksdlikvæn, sterkt ådåde den radikale dndringen av Bispwika fom lom Iølga av foslaeet on å bygg. boliser i ælve Bkpelika (86/828), og demed rcdusere Bispsika støiielse med nesten I /3, Dene vil ikke bare slckke den hhtoriske lesbarhete.. bysse u0ø!el for Eovinbekt n ime og ubuligejøre erabl rineø åv Bispebryega im sl i Bispdila, men obså ødelegs utstret fia Middelalderlden og boligene i 82, 83, B? og B8a til Bhpæika oe forden. 3.Ei9!C!4-!4!!!Bej4-q9!dd loråbedrcko al(teh nellom Middelalderpa*en og Bispevikå os silae en bed sittsone bade ut fia og im i søndre del av Middelalderpalker, dbefale! vi sldk at iordetr trekkes inn mol vdnspeilel vcd å teme bebyegel*n i 89/830 oe sødre d l!v B8b, slik son vht på vårt Eguleiingskan av i 2. IebMr ved å etablere det v' hr krlt Kone speilct og Korgcbrygga i dette omådet sryrtes histoiiefortellingen i forhold til elenfltet ven, og osså i foftold dl mk, sjennom d henle opp i&jer maktens to selq i middelaldqbyen, bispqs os kongens. i det nodeme Bispevikai fomavbispebrygigå/bispwikaoekong bryæa/kongespeiler.

2 4, Alm oq Tovenb kk.n na iep$ inr pn reulerilakartet Middelalderm Fae: for Atra må legg* im på rcgubnngskanet lra tika v d øa sr i Midd lald Prkfl os 100 h østov r inss ei{ donqg'eren i.) I.C L.2 r t il Cr.tren for 18ll enn8sotuådd. slil.om \ is på rdn Feuler ine(^rn a \. leblb!001. for Cl5 \M egllen ngsfo-måld everrdel dei' i in å\.if$e6.!eb$renr.q. {6 urløp nor {o-den inyee ved å reue tordcn i Lohåw, i fom av cn kmal, så lsngt ie i Loalloenningen son nniig åv høsld til dvs, ontrenr im til udufii.gstlrnel øsr i D2l (oa 20 n sd for låmcr) l<malen son dmed år en l6gde av 80 l00m.ogbølådbreddeav4-sn.bmfsle lislessesinnpå rcsuleringskarlei Tøyorb kken (og ilte tiovinbelkm son r sulaingsplaen historie!øsl foreslår) må legg s im på regulcingsk rtct i SråsjoGållmminsm i B2l os vidæ opp til hppere/anpene not sporonrådet i B22. s.!r!4!c!.!xcr_9c!e!sc!!c4-4&r4!4. Dei d stsld ønskelis at NylmdsbM dves. og ikke kobl.s på Nylmd ale red å brekle bda ned over AkeNlva og legge on og ale$elld lø!, slik reculeringslltuen foeslår. skulle dete likevel vedtæ, er del viktig allcede nå å legge fornoude iil Ette for en dlbakcføng åv Akelselva til dågels lø! n& NyLmdsbro cn eang i fetuiden {ems, slik bystyet øtuker, fot å sikle 25 m elvebrdde på veshiden nå & Al4, son ut8iør h.skjed.e kvn, ikle rillai s bysd. Det md heller ikke byæs dst fo! forlengelsen av o!!m ø$veeg i A9! noe soe innebærei al d lnø snipp på I 300 lvm ba av A9. For å sikrt et frebtidig 6iniff6 på 20 n lmss Ake6clls øsriide mellom Nylmd ålla og SPorSata, må ldellen vest i B I 0 flt'tles De to itddkjdi.eene son er lagl delvis ovsr Alcselva ren sø! og Ett ndd for sponnradet, bø! vidce ikke elablees. Rondkjøinem i nord v d Å led ø8t!e tmsent ut i Schweismrds gale øs1 for Schweigeds Cate 15, dvs, undtr slik båd vi oe andrc hd forslått. Rundkjdingei i sø kæ umgås eksmpelvis ved å 8i Spor8ata tilkobliry til Nyldd alld ejemon 810. hro! det unsett skrl tableres en åpning i kvanalsstrukren fo. å brckke opp den 86 n læg fsaden botnyldd ale. DetlekooPP.ås ved å Ejtu A5 til ftiodade (kosrnad l5 500 kvm). utlide sjøæalet nellon opm n os Bmen og seridis ulvide vatubdsengel E2 mot ToUboden og Stenpald<hlsel. Den vil rilfedsslille bide Oslo Byes Vels og Byantilatuens øske on nionråde og Riksrikvdens og Byantikvæm øsk om Verke! justeringen av Langkaieata elht kåifronten får nevnevqdise koeekvcrsel jt resubnnssfoslag r Girle 114 1l5):'siksdtikvaM ans! ikk kailionten sod vmeveldig, men r m* opptdtl av størelsen På val]ffidlei I...l Fltriing åv tryser 'Kåisåta'/ Nyland auc vil ikke ha t tydnine fo. lrålikkaw'tling n, heller ikle i krysset Prinsens gale / Suedgala" I v.dlegg til d de br v id vi re.legjort for pmbl mati*ler kryttet til de blåg!ønnc intersene og 'Emæ ejenålning av histodske elve- og beklelø! i Bjøwik-Bbp vika-tbbåh. for pld- os bysningselatens ard*ine av vån aitem4tive plmtoslag av 12. febrw 2003, for vikliee synspunker $n kon lid i hdingstudd, nen son ilke er føt vidq i planfo$taget, og for kvalitehsikingen loyttet til prcsessn, kvalit tskontbllen av pldfo6lag ned Fgulerings! slenmelser og tgule.ingskån, Oslo Elveforum, a:;jilr.-jt*t-" -1Å

3 @.=.V?'o,..,,- SUPPLERENDE MERKNADER OG ENDRINGSFORSLÅG TIL BJøRVIKAPLANf,N AV 24. MARS 2OO3 Vedlegg til Oslo Elvefooms brev av 7. mai 2003 til BFAdsavdeling for Erins os byutviklins INNHOLD L lap i byggerolun ved alhding av Oslo Elv foms plæforslå8 av Kmlitetssikrinsenavregderingsfo$lagetforBjøryika-Bislevika-Lohavi.,.,.,.,. 3 3.HhlorieløstomHovinbekkenosToyenbekkø.,.,.,.,,.,,...-.,.,,,,,...,,..,,,,.,,.., l 4.CjeiåpningavHovinbel*ehnirilmidd Ialdetumspeiler Apning ar l.lovinbeklen og lullfding av Middclaldeaeken kosl{ bæ noen få kvm 5 6.U(Mvilneppekunnelessesiniddelaldqlyenælvmedr dusedromprogfam altmri!plasseringavUKMulenforniddelaldqbyenbdlroisklensuired*., cjenbygeingen a! Bispevika 9 9. Endringer i regulelingsplmen fof å bedc sikt n fra Middeldderydkm... l0 10. Sikren via Mdig&l&en.,.,.,,...,.,.,,...,.,.,.,..... l0 ll.veggenmellommiddelalde.pdkenogiordei.,.,,,,,,.,..,...,...,,,,.,,...,,,.,, li 12 ÅpningenavAkeselvå,HovinbckkenogAlnåulnol{orden l3 Forlsatsk'tterlxa*krigellerfrdsdialoeomoperaensoneiveher?.,.,.-... l4 l4 BlggehoydenenolBjøruikeogBisp vika,.,.,.,.,,.,,... I 5, Høyhus'avspolingen 16.Riksmlik!ænsimsigelsenorbebyggelsoverkote44,,..,.,.,.,..,.,.,.,...,...,.. l8 17, Hovedspor på bngrum...,.,,,.. l9 18, Bon fortrafikkspofl l 19. Dobbeltspor i. tase...,.,.,.,...,., ,Fooindeh4linjenenellonGdnlaldogBispevika,..,.,...,,.,.,.,,,..,,,.,.,.,,,, L Tap i byegevolm v d Ealis ins av Oslo Elveforums revidene Uågmme foslag., 26 22, Kialitelssikinepn avllnpr...,,,...,..27

4 2 Oslo ElvefoM sfter pris på al vån ållmaljve plefolslag av 12. feblu 2003 a nml la side 226 i det ndede ægulqinesfoslaeet il btdvikline i Bjønika-BispevitFlohavn av 24. Irm 2003 (n nlagi 3. åpdl), og at pld- oe byeninesetaten vnideq pleforslaeel vårt som "sjmemde" med "vid pakledskaper tudt cjenskapte hnbrist elve- oe bekl Vi letud o$ ioidledid ikte igj n når etåten d rettr avf.i.r våit foslae!a føletude DAte: "gjmom Å leme IE håh"arlen åv utbyggingsvolumene oppfå1te. vi d tte som svd på et met pleprogrm em d t son hr vært vår oppgave å læ.rr Oslo Elv fom beklager derfot at våfi altemative pleforclås (kall 'AriA tl BjNika ) oe Esllelilgskart (i Ao-fomar os fullfdge), en konkjeiisercr og viddeuwikh Miljøforcningen Ak6dEs voo4 og Oslo ElvefoMs høingsutialelsi, verken er sjensitr i Flv r gul.rinesfoclagd eller i vedlecg 2 smnen ned benerhingene ved oiffldig enes)n. Ut fra rcslonen vi ha An pa lad fo6lås både hos politikere utbysger, etikvds og ade, ville ddte åpenbart både hatt i eresse os opplfl r grnenqsaken. Eiier vå1t syn bude ple- og bygninssetaten derfor sft bort fra at vån ah.rotiv plmfoblae og Eguleringskån fdsi ble ovændt etl r høingsftislen u{ø!. Vi føld derfor behov for å p sentee volmegnskapet Ior vån!,ldforslag av I t. Tåp i byggeolun led re.lirding.a Oslo Ekcfo.um pbnforubg w 12.02,2003 For å åpne i full bedde og oppne en sone pd hinihm 25 neter lmgs vstre lvebcdd ndlon Opdgata oc Sporgaia vd det ikle nødvendis for oss å!m. nd ee kvd, For Å mgå utfylling ned boligd imesl i Bispevik4 gjenskape osøe for Eovi.bekko og Tøy nb kl n i Bhpevika, erablee Bislebrygga e$e! mønster av Fiskerorget i Bcrg n / Salurorgcr i Hclsinki, og sikæ lo nye brede åpninge fi! Midd låldeadk n 1il forden, måne vi kun teme kvn netto, Fo! Å sile utsyn fia ni.ldelaldeers østre sfele i Elning Ilovedøya t mei vi krr! og for A bade pek fingered oe operaen blrom i BiæikÅ nemet vi 26000!n. Sml t utbyggingsvolum ve end d.tre tvn ( kvm ninus km), noe sob i lrrl<sh innnir bysgrels forulæbing om ca kh.ybysd crlweål. I tillegc temet vi imidledid klm i Hav n og Middelald prlen, ben konpaserte for betydelige delq av deile tyegeæalei ved å foeslå høyer bebyggehe i felt.e D?-D9. En nq edruelis ø*ehtasjon av vårtforclas yile ha konvudql metl e4 rcdu*tjoh i utfugaihgtwlmøe pd a 15%ogikk høhabputq. Vi presiene at vån ikke ville lå noen konsekvms! for et ll tvn $m hd EdliseB mellon Bispevika og sporonradet deson pld- og byginssetaten foslag lil tot høyder ble lågl til grum, nen visle på rdn altmalive recllelingskan hvilke kotehøyda em ville værc tilsr klelise for å oppnå 8 elbjer (7 + I tasje) nor Nylmd alld os 12 eræjcr (ll + I ersje) vidæ imover nol spomnrådet ned fønle etasj på 4 n og drie elasjehøyder på 3 n. Dett lille ha gilt ci d altåp på betjedne kvn v d leming av alle høyhwne over l3 etasjer (12 + I elaje) oe,4tqligæ kvn ved temine av en full etåsje i hele oruårlet Bl0 Bl3, dvs. i alt kvo, I rillegg list vi smne koteløyde sh Slolsbyss os SMhelta id eh s 1r øtrke. i felt A9, noe sod ville sih en Eduksjoo pe I7 000 kvm. Selv led fl Ealissing,gra av disse i n1 iuuslreiend redukdonen, ville sdlet utbygsinssvolm iu.e blitl redusen m d md em 20 % i folhold til bystlrels ønske om kvm.

5 Av flehslillirgd neddud* vil det ftorså at vtu "sjameende" pld med "vide pdnedskapd ondt gjøskaue bistoliske elve- og bekleløc' kæ æalhæs ved å reduqe bygg volmene i d l Biderr re8uldngsfo6lsget sv 24. n ned l0 %, 2. Kulitersiknqer!v resrlerirg onlag t for Bjøwikr-Bilpfltk -Loh.vt Dessvere er ikke etatens uleldige komentar til bysgflolmæ i vårt plan&rslag noe ølelhrdøde tilfelle. noe d ejtuomgms av kometrtd ne son e! ein iil vår bemaldng og mdr$ bemdkrilger ved ofdtlig.nasyn visr. kvaliiehsilaingd av konmenlaænc i vedlcgg 2 lil regul{inesplem, oe nmgl nd oppfølsi.s ar viktige sybpukter so6 hon i høingffiden. hd fån dl dels alvorlise komeklensu også for Nsenlasjond av og konklusjon ie i slve eeulednesfonlse r. HeUer ikl kvolitetssikingen av Egubnngsb stemelse! oe rcgulerineskart r god nok, Dels er dd Mglmde smsvd nellon pqenlæjoh og r gllqingshestennelsr, og dd slv for byggevolm* (fell C6)- Dels d del seglende smsvd nellon Eerlldinesbstemnels og reguldingskad (feltene D28 oe E l8 6mes i bestmm lsdq men ikte på! sulerinsskortet). Dds ddei dirckc feil i Eguledngsbesiemelenq i$ I ] 3d skal 'D8" væe 'ts8b"; i $ l3.l skat høvisnine n til $ 13,7 væ til $ 13.8i $ 13.2h ned krav lil volwmodellains d felt ne Bl0 Bl3 nå'\kål forlolrlet nellon sidekmtene i tlmenes folavhytl ikke oversti8. 3:4" G. 35) atånæ av 'skal forboldet neuod den lmge og korte sidekmiq i tlmeres foiaq,"ykl ikle owtige 4rl" om Esultatd il*e skal bli smah lmell r i stedet for ø "lillemet kvadgtisk ermnflaie" G. 124), det vil si der no$ane av det foblågsstilleme dsker. Å sike kodistens tuellon pe$tasjon, Eguldinssb6t msls os r suldinsskån burd være en smal ssk. NÅr dene ikte er lykts, ke der tyde pa år Bjøeika-prc$sr hd 8Ån for fon ogsd lor lotmllms plamlidighelq. Den tulle kvaln tsgjmongmgen son ple- og byeningsetaten skal hå fo! talt av pleer rier høringsp riod n i smrbeid med de øige fem fo$lacsstillme (s. 225), hlr Apobat ikke værr sod nok. NedenDdera vi opp e.telte viklig synpunld! som kon frm i hdi.gsmdø, nen $m il&e r ført videe i pldfoslsget, ell r e! ført lidæ pd en uheldig måt,.l t vae seg lordi syf,spunkae itke er blin kolm nlert eller foldi de ei blilt lonnented ø en utullste.dis. nisvis.nde ella f ilallig måte. Vi daner, og avslulter. ned.l t vikigst t ms t for Oslo Elveform, håldleincd av de blåsmm inr Esen knlate til elv*, b ktq os vikq. 3. tlirtoriolat ou Hovirbeki n og Toyorbckk d Irihnsetater skiev i sin høngse&nadr "By!ådd hd i sin tilhedelsese&l dng pekt pa betydningen av åpnine av Cdle elve- oe bel&eløp. Regd nnespleø bør ddfor Ed.ejø fof hvilke nutislet r ddl er foi Å fa frm dhe i bybildet igjen." snøh lta o3lo Elvefffi oe MiljøfoEdneen Ake&Lv6 Vems undssheld sterkl viktighetm av å ejenåpne Oslos hisloliske elve- og bekleløp, Dene er komøiert slik på side i vedlegg 2l Hovinbekken skal qdeliggjøres i Shjonsållnemingm i hflhold ril den sidsle uqnen av desi8nnadbo*ens E!'ingslinjer, 1...l røyenbe*len hd i histo.ist tid os innenfor plmområdet ikk nan et eger udøp i Bjddik Æilpevik,.A r derfor ikle htt dej sd elendt i plmen.

6 Dene er hisidieløst. En rl(e kart ovd chrisiidi4 bl,a fta år 1700, 1? , 1821, 1830 og 1843 (ferstoeøte og sislimle e! gjengitt i Orlo,r l'irr,/'r, bind 2 side 170 os bind 3 side I?5), dokmdtæ! at Tøydbekld i hi$orisk tid og Bjemon åjhudrer hd batt et egel lnløp i BjøruikåÆispevika. Hovinbekka hr derimor aldri han roe egel u0rp im noi det soe i das er PåulFnkåiå, dw. der srnjonellmeminsen (o8 Hovinbekkm) nå e! foslån lagt. Eovinb kld hådd nm iil Hovedbæen 1il Eidsvoll ble bygd (åfet 1854) silt nordøsi i Bjdika,tsisp.vika og hd ikke hali noe eg i ulløp lil torden på 150 å!. Da Eidsvollbeen ble bygd, tle ttovinbel*ds ltase bel on slik at bel(kd ble føn lim på nodside. av jembde spoel og kobl t på Tøyenbeklenord for sporel (jt Næsers kan fra r 860 og Solens lran fra l8?5), Senee q både Hovinbel&ø og Tøyenbeklen lagt i M Ban til Ake*elva og folt ut i loden via Ålælvå Ddd spomruådet. Det d n tl andre aø son bø lydeliggiøres i Staljonsalnebninseb, slik Oslo EFeforun oe MljøfoFningen Akælv6 Vemer he Ioreslått. Dene nå mdr* både i slve Egul rinssfoslåset (sid 171 oe 216) os i desisnnåndbota, T6sæ! nå d.nil hgg$ im på rcgnleiingskafiet, slik vi hd gjøi, og &rcs h lt im ril kappene/mpøe not spobmrådet, 4, GjcnÅprirg!v Hovi.bekk tr til niddohld nmnpcil.t Cjemom f ilakis å la Hovinbetlen få Tøyenbeklens hislorisle irasd hr æguldngsfoshget av 24. mas 2003 fekdra m8ån å nåtte forholde s.8 1il Hovinbeklens hisioriske hda og sjenskapingen av dme. I "AHA iil BjøNika" av 12. februd 2003 døiiel!i mulighetene for d utvide nidddal.lentuspeiht oe Middelalde4arkenodov r slik ar tu å! I300 bln sjen tablert m d t{ovinbek} n før ut i nordøstre d l åv vmspdlet. Vi gj nld det vi Vomsp.ild i MiddelildeQrken viser hv6r ldbt sjom gikl inn i Diddolalderen. Venspeilet og part.n avsluttes i dag sr for Bisp.gal., Dette er uhislorkk da sjocn og middelaldedten fon$n heh opp lil nodside hvor Hovinbetker kom im fe æl fn dåsos kr's, meum sciueigeds gate. Gøldddeir.l og oslo gale. Ideel ien hidde det vært ønlclit å utvidc vanrsp.ilet og Middeldldelpdlrenordover slik at siruasjonen 6a Ar 1300 ble Åjenerdlen ned Hdinbel&q åpner helt ut lil osl. Det er lite som skal lil for å lpne Hovinbekken fra Klostereng' og hell ut til ost den hddd. d.n gdgen. Dr er del langl lere A ebblere vmsp.ilel og niddel.lderbya over dagcnsporonrlde. vmmpeild ville måtte knes 3-10 n ved hjelp av ån ell{ nd teskle. ftr A komne ov.ifmbmspoene! dg de okonontuke koshadde ved I le33l lokl ov6 hele spomnrådet o$ fdr øste hgent fo. t olsblce vonspeilet os middelalderb) ls avsluhins i no!d, villo værr siore, Oslo Elvdotum hår derfo. srt på nuligherene for A gi Middehlderpdken en god Nflnding i nad på strsiden avjembuosporen.! sm sonlidig lcn lcde Hovinbe*hen 'lorekf ut i den ioidre delen dv et ufidd wspeil i Mddelal&l!{ken. Vi hd str på fle6 nuliæ hr$er fo. Hovirb.*kn lra paldn mcllom oslo *fttsfergsl og sohwildds gal og Lt i vdnsdeilet. vi har endt opp mci cn trasd sm vi nenq vil vææ 01 xon a*tivum for Midd.lrldorpftkd, smridig som den e. ej nnanfølbu. På æguletingskdet h{ vi også skissen ahmative hses son 4så ril mø son vi nerer ø dårligpre. Den nest spekø*ulære av diss (for slilt!v IN'BY) leds Hovinbeklen i tl<ledukt luss Holedboen/qaikbanen og dedrr ove. spodtuddet ld8! øshe rdgdr. De ddre ålmativde er merjodnde, e. dle føtr lnder øsdoldbard oppunds t l.1 i lunnolcn lor Nodæ lomters spoi, os ejens*lper fommesis lslubilc av sjøen oe byen i no.d. Riklisnok 200 m lenser s em!r 1300,

7 Lrsningen gir en ntulig avrundins Middeldldep$ken i nord ej.nrom! lr.lik. bispens otuåde inn i pdten, Demod tydcliseiæs nokds!o seler i niddelaldeen, bisphs oc kongens, i she Middelilde+dken. D d er oppnddd ved A lede Hovinbckkcn d sh kning på 50 m ned Arops gåre og gjsre Arups C e lil peien orslutning i nord. Demed incgrere ikg bæ Glo ladegård. men olrå St. Hallvardkitedråle!, Olavskloslerct ag Konkirken i Middelolderpaken v.d å lcde heklcn ua&r Holedbånci/Gjdikbsnen ved Arups gare 8 b lir det somlidis nulie å Ejenelåblere middelalderfæt i! Koiskirken os opp lil Nonnebrua, med vidæ gdglbrbindel* Mde i rding Nomaebr kloste. og opp longs Hovinbc*ld na! Klderenga. Dette lldgrepet en d dskueliggjort på vårl sll mo1ie rcgderingskan 6v 12. febtur fotuessig det histoliske bndd ar odo i høruiddelaldæn, jt illusndjonde i Odo,l,r /',srore, bind l, sid 9G-91, 103, 3l 0-31 L Hovinbeklen alerenset niddelalddbyo i mr4 slik Alna gjode del i ø, Og vi snalk{ ikke om noen liten fllebekt, nm on ei skil*.- lig lv. Kuskje ba dette udersbekes gieiiom å omdøle nedebte del åv govinbeken ovcl Klosieroga og foibi Nonneseter klostd til Klost relva. slik Roin r Stånge i SMhelia htr foreslåt (jt al Hoviibeklei iidligæ ble kau både Nomeelva Nomebekken oe Klosie$ekken). Ji ossd at Alliæn Ærbødis Bnrk (FortidsmiNforenilgen, Oslo Byes Vel, Sdnelø Oslo Middelalderf$tival, Int Essefor.ning.h Oslos hid\celaldef, FellesrAdet for hislorielasene i Oslo, Omlebyo hislori.lag oc Modus eniq for middelaldetuusitk) i si. hdingsuttål lse påpekd at'lmspeilet ble dlaei foi å ndkæ eidd lålderoslos slledlinj. Det ble ikke tullføn, os bør nå fodens6, ikke bde helt td til Bisp såtå, mm osså nord for 5. Åpnlng w tlovirbekten og fullring.v Mlddcldderprrkm ko er brre mc! fi kvn En tull Falisding av dette erelet for Hovinbekken, ned etablenng av et utvid r mpeil og ei utvidet Middelaldeadk son fiionråde, ril udo ingen omt ndi8h rd EdueE plnens Iorutsdfi kvm tud mei em km (48000 kvn i c6 os lm i c?), jt a1 dentu lle hysdnssvolmer i c8/c l r (60000 tm) 08 crcllc4 (iet'l kvn), ikte a medfcnet i pladoslagels km. (l $ 14,1a i resulerinssbesteonelsner tilldtl utnyttelse i C6 oplgilt A væ km, n B fr h& regnel ned km i C6 bad i oealesnkap t (som Mnær see lil Lm ninn kvm i c8, dvs kvn, jt sid I 1-14 os 98) os i ontalen av C6 Gide 135). Vi lesger derfor lil glru åt oppgilr deal i Egddir3sbstennelø a feil.) I forhold til dd B kh får ålnins åv Hovinbekt ned gmtb.lte!å beegp sidd sjmon øsle del av C8/C I I insen edr tonekvenser enn et hvi&et sn helst met æal im nfor plånds $m ikhe r alsatt til byggeæal. (Dei salme vil sjelde ved ftiodme i hele C2rC3lC4.) 'ttergrser I vårt pla.forslas av 12. f bru* 2003 lå vi im l bygni.srolm på aellon og km mol sporområdet vest i C8/C 1 L vi ser ingen grlm til al bygninesvolum r i C8/Cl 1 ikle skal r.gn s ned i sml t utbyggingsvold, selv on ierlisf rineen ar volmqe i c8/c I I kæ liese en stud ffån i tid. I pralsis gjeldd dene nde av plæens byglingsvolmer, Med kvn lest i C8/Cl I (boligd ville lå ø faiætlsk ulsill lil vmspeilel os Middelalderpek n) vil de.foi pleens forutsatle km ikle bli Edusert ned ner m kn. En ApninE Ø Earirbektch ut til tui.lleldldeflan speilet agfulførksd Mi.Aebw.pøke, oe vøhspeilet nod, rtl tk*e koste net em krft, selv uk" a lesse noenktu fat bebfggele, hellq ^ot ikkz Univdsitetets tultthisltiske nuse"a i C217.

8 6. UKM vil mppe ku legger i niddchld rbyer selv b d reduen ronprogr.n I "AIIA 1il Bjøruika" (!å side 9 oe i vedlegget) nevnte vi ål ronlrogrmnet for Univesitetels kdtuhistoriskc mueum er rduerl,l knappe kvm, jt at Univ4itetet i oslo og LrKM for lengst e! blift enige on et for U(M pa kvm brutio os km netto, inllusive likngski!øe, I reclleringsforslaget av 24. mffi 2003 vises dei likevcl fonsatl (side 135) lil tunpmerllmet son Srdsbyes lot uldbeid så lmgt lilbah en i 2001, os son egå el brunod al på km. M ns km av bysningsvolrlml ridligæ ble foblån lagl sd for Bispesata, esd UKMTiO nå at del vil!æe iihtekkelig å legge I5 000 tm sd Dersod pløgepd i ptild s (earekde til fifl leqtleineskat d I 2. Jebruat 2aB) realiseres, santidlg soto UKM legees i Mi.klelaldupa&eh/Edreh, il. ak gi I A 0A0 lan blgningeol"n i tillqs til de furursaue ktn. Selv ei byeridssvolum på kvn nord for og kh sd for Bhpegata, vil imidlertid svæn lroblematht i forhold til sikllinjer. tultlrlåg os blåsrme elenat!. Med byggelinf Dol nord og v6t i 20 D rv$and fla vmpeilet os Hovinbeklcn (gin at whspeil t os beklen slik son ssin på vårt! sllerin8skart) og by8gelinje not BhpeSala i søl som på fosldgsstillemes rgulerirgskdl. vil det nord for Bisp sara km vm ca km grm0ale å bygge på sa løbe veshe del av C8/Cl I ikle tas i bruk fof UKM, Dqsom hele byggevolmel nord for Bispegata leeg* over baken, vil bygget måue gjæs tompalt og få 4 etasjer i snin for å nå målet on kh (7 hsjer on hele UKM legses på nordsider av BhFeala). Da vil imidlertid den vikise utsiklen lia kryss t Anps gate / Oslo gate oe na turyeien lflgs Hovinbeklen mot Middelalderpa*en og vmspeil i bli blokl rr. Fo6lagsstilleB byggelinje mol BkpeSata blokl re! for drig allerede utsjllen fta Ladeeålden til i Siasjonsållnemi.sen, os ll fislr 1.1 I Gjde I 75) som vhd at en fra LadegAldstrdppa i hovedsat vil se UKM (!å begge side! av Bispesala) og Sdengsata (østre tmg nl), os km ca, 100 h im i Nyldd aild. Bygningsvolunet på smiden av Bispesata bloklcre! deriil store dele! av u1siken til Middelalderldken. og vil blokkere nesten hele ulsiklen dit om bygd.syoluet tre*]gs mot øsl, dvs. lesses i C3 og C4. Vi oppfaner derfo! disse beskivclsne som ubeldis : Lad.sAds sis l,,l en "prodinert' plsserinsor fondmotiv i Bispeealå med sikt til Middelalddleken o3 Nyldd all6. Gide I 75) Nylsd all6 loncnget opd långs Bispeg.ø vil værc holedaksen for fmidling konreksm nellom de ro fø6b byepokene i Oslos hhtorier Her s mq fia del s.n!åle niddelalderonrådel ved hdesården os Minneparken over lil Kvadaturen og nobat vci. Nyland all er bred nok til at de io hhlorhke motive'e ftamslrr tydelis. Gide 9?) Dehe siste &ar, slv on det vel ikle er nent slik, url Cges dithen at der er lbell kontakt mellom LadesårdenMimepuken oc Kvadratlren lia Nyland alie, noe son ikle er tilfeue. Det N/dd all fomår, e! å elabl E en siktkoridor Ii! Prinsos gala til Bispegata, en 20 d bed slrip av Middelalderpeken søi for deme. og dacens bebysb lse i Odo Båte 15 os I?, sml til nor.lre skåvegg på UI(M d rson deler av LIKM lesges over bal&eni!å ren e! for Bispesata. Slit bftde vnk lid ten oeså vært beskev t i Esulelinssfonlaget.

9 7 l gg s deler av UKM ovd balkedan ø lor Bispeeata, er det dessuten vdsl lie å Meå å utsikgn til Akoshus festninc, smridig som Iokalisering n tonfr{ i konnikl ned kulhalasde, jt at Pilsdtikvdd hd vmler imigehe mor ddsdirs åv deler av UKM sd for Bispesata. A skulle pldsee l5 000 kvm ov r batkenivå på søsiden hskeliggjøes også 4 ølgende helt Mdvendige reguleiingsb stenmels ($ 14.ln): "De hhtorisk Ekoislrudbæ vesldem Cl nmallnemingen og Vcslrc strete skal ikle bygg* igjen, nen EE l6bæ og Cegbæ." Vi vhe. i dme forbindelse til at Vesbe shete på fisume i E8uleringsplmen (jt cksmpellis illustasjonsplaen på sid I67) ikke e! lagi kor k1 im desom træeø!å kanei i Otlo Blektikah (19a7-\t9a\6, side I90) d koftkt. I så fall tr tæeen for Vestr. stete fia Clehøsallnemingen til Ladegården ne! torckt på vdfi Eguldngskan av I2, februd Av v&t kart fiengår det at Veslæ sfete kåppa C3 i to tilnænet lili slof deld, sn vaskeliggjør plaseringen ov UKM8 voluer. 7. Altortutiv pl.$ering.v I'KM ut nfor Didd l.lde$yer bør konsekvelrutr.ds Det er e1t! n syn heh ule.kelig at UKM ke fi en alsellabel pldsering i ftiddelaldertyen uler at sldsled l n av d t smlede volm udd batlepld i C6lC7, evorælr også udo bald<eple i Bo.eens foravtry*l (crumflaten utgjd b*kj drc 950 kvm) eiter ar Borgen * Fvet, vi betviler imidlenid ai der ld se å fime nod ai{seplabel plnserihg lor U(M i niddelaldabyei slv med stoc deller under bal&epld, os a,rehtet $e*t at aletaatbe pldsetineer ø UKM utenrb diddelal.l*byen agså tansekve$"rerl$, slik al ndh u4netu d risikzfe d n tte yelge nellan ulikz lokaliøihasander i en rm.let di.ldeldld*ptk, Der vtes hcr også til "Univesit t ts liulluhisroriske museer (UKI4) rcnpogrm og tunlsjonsealyæ" (2001), hvor toillt ioniebehov for Lrl(M bl beresnet å væ km når en inkludem redvendise ædd til uhrjlline os sendins utendøb (i au ku I 000 kvm), atkonsl, bssoppslilline; sykkelpa&ering, fæadeaniklleringog økonomigad Gide 32). Til smmenlisning vil vi nene åt Middelalderpdkos smlede æal fra Lokomoliw{ksi det og opp 1il Bispegatå (dvs. f ltse C2, C3, C4, C23 og C24) kun utejø ca kvn, de6v ca, l5 000 kvm i C2, Sdlel æal i C6 og C7 nød for Bispegata er ca, l5 000 kvm, kme sttes av dl et utvidet og et Crønlbelte l$ss Hovinbeklen og vdnspeilet er der wskelig å fond hlordd ø skal mgå al plsærins n åv U(M komer i alvorlig koii]ihl ned Middelalderp&Len, og det ælv on tontebehovel skulle hå minlet noe som en følse ar duksjonen na 46 I92 lil kvn bruho- Så vd då også a rekl. ov høringsinlæen kritiske til m lokåliseling i Middelåldapdt n, og isa ø for Bhp gata. Konlorbeddften Oslo (ls kor kle påp kning av ai bysltlet ha vedtat ar UKM sli6l etableres i lit r/rlrg l/ Midd.lald edtø. ble koment n slik: Hvonidt "i tilknynina til" ubluk*.r ar.n del av UKM plææfts innenfor pdken, d el spøemål em utelukkerde hr linryistgk inlehse. Snne byslyrev.dht sier o8st al "Boresn" skal.ives de6on del ikle lan doldmencres al den kan ine!reres på en e$eli* fullrerdig nåb sm en del av UKM, "Borgen" lieger nrtopp i felt C2, o3 et loslag om lokdiseing ov er del av IIKM i dcne f.lt l, s d.m d i trad ned byst}tvcdøret. (vcdl.8g 2, side 40) Vi q øis i at dette spdnået ut lubiende 1'd lingvistisk inte&$e ned bysttrrs utlalels om Borsfl. Sdtidig d det ingen ting i bystlrets vedtak son sier at lt(m skal plå$æs nod ogleller sør for Bispegsts. Btsttæt siq kun å1 plsseringen av U(M må avklæs i rcriløincsdmen, og at en cgrei toni skal æltes åv t rtltr),rdirg til Middelalderlarkco,

10 Bydel Cmle Oslos ønske om å ien ttkm fe MidC lalderpekm af i s lik tuir Eed al "diskusjono on de oletudrede plå$eringsahemtivde [flss] lonlduderl ejmon plæa ned de ud rliggend nkedni4 n - (vedlegg 2, side 3t). R guldingsplden drøn* inidldtid ikl spdsnåtel on wertuell plåsenng av UI<M mdre sledef em,ord oe/elh! sø for Bispegata. Alt son si.s d d tte: D.t er lurdcn ulike tomlahomotiv.r lor U(M innenfar plsnonrddet. Urdeflisnin8!-.s fonkninsdepd menrd, UKM, UiO, sbrlbyls 03 PBE befale! lokalisinc til Middelaldapekon og Hoven. (side 134) Punhtel ubtudæs i redlecg 2 ril regulerinestilden: Dd tu i plflposesen ven gjemonføn 6 dmfdnedde sålyse a! irnplæserirg av UKM i plmondd.t G. npponcn "IJKM i Gamlcbyen,.ller v.d sjæn i Bisp*i*r?' AHO n*. fdr Ulbanisne nov, 2001), og allc portone bak planfoglogei smmen md brukme.r 6is. om ar omrddet ved Bhpqda d del flede alsepiable imenfor Bj flikooråder. Den visre løsningen dq Bispegalå delq uleeeet i ro mcd ct ueiillingshygig pa imdl m'pi sdsiden åv Bispegat4 d er Esulht a! ldge fdrhdldlin8rdndd nellon panene de! brukeme nå støtts I tilleeg utral r Starsbygg i bb av 4, febm 2003: Slalsbygg or åv den mening!t dcl ikk finres sde realhtiske muligheter for lokausedng.v LiKM inndfor Bjodikrplmens ave nsnin8, os ninner on siennomføne lokdiserinr$tudis, siirsbyes mer.r al det vil vrrc et siort hp for Bjodik! debofr UKM iklc loldi.eres hit. (side222) I rsulerinssdmen ned v dleeg q d t med edre ød ovefiodet i!*e fomkl å ej substsielle beerumel$ for lokalieiingen av UKM iil MiddelaldeDdke.,aHavd, og tlet til toss for at pl$sdingen ar UKM i Middelalderpdkø vd det ftdje vikligste tehæl $m ble tlh opp i høineslnolelse, ifølbe pld- osbjgninesetaten (side 225. Hv! vd sa konklusjonen i d n nehte lokaliserirssulrcdningen fr6 novmber 2001 son hsftutl foi U$anisne ved Atliteklhøsskolen i Oslo, m d prcfesq Kdl Otto Eu fsn som hgdsvelig, uidbeidet for Slalsbyeg? Jo. dem.: Mcd uernsspunkt i don lunnskapon lnslituft for Ulbanismc na har lil blpldkonscpt og planer lor bftviklins i Bjønika, vil vi anbcfll dd yre tomledhnalivet pl Sdmsa, Her!ft et unitl tilbk en helt unik beli$enhel ved lorden og i bystukuæn. Ior l8 nåneder sidø lonliluderte ned ddre od lokalhdincsdedningen ned Å dbefale ø lokalisering på SøMca, elter å ba tunnet fim til to hulige alt naliver sm besse er Elstil'r god ": d t eb falle åltemtivet ned plssding ved sjøø på SøMsa Et1 sr for sntsodel n (oblr.nl dd feliene D I a og D2 er lokålisert pd Esulerinsskdtet), og el å!ætil ned pldsedng Ft1 ø for Bispegata i MiddelaldeQa*en. Et tredje mtlie altffitjv m d pla$ellne nellon vmsp ilet og Bisp vita retl nord for snl.tlm.le! (omh ni der feltene B8a og B8b! lokalhert på Egulelingskanet) bl vutd d å gi 'kevende løsniiger deson UKMS malsinmspngrd skal følges og krevd &olig et noe rdusen proeld", Pålislaoverdokmentersom ligealil gld forregule ngsplæeh Gide 45) fim* de1ku lo dolunenter on U(M. Dm Eferene utedning n fra ÆkilekthøCskold i Oslo, son bygde videe på 'Nytt kultulislorisk musem på Sd! a - vhjona og prdisset'' (2000), oe LPOS

11 utredni.s'ronpbertu os tunbjo$målyse" (2001). Stulnevnle dslier ikke lokalhdncs lå d m. bak8m, og ul na de ødringme son d stjedd båd når de1 sjeldd ronpresfu for UKM oc pleme for BjNitFBispevika-Lohah, tuser vi at pl&æ foblagsstillæ he fosmt sg nå! pldfoslaget ovdhodei itle drøftd det A lesse UKM andrc sledef m nord og/eller sø! for Bisp Catd, Deft ka. inidlerrid ovbdtesj mon å konsekven$ftde aliehadle t'i mbefalet at k ekt^utredaiagea Wtel til UKM også onfatter Iokalisqkgsdretuatbt iøehlot adådet awtehtet ø Bisperitt i wt, B? i aoftl, Mi.Llelaldetunnspeilet (c22) i ost ry tanøten Jra Bisperika til LohØt (E 0) os sikkbtioderen (Ejemon søndre del ø D2l/D2, mt Hoye.tørv I sør. Er utlidet konkve8utreddns vil smtidig klme avdekte og enerprøve foislagsstillenes molive! for å ømke Å lokalieie UKM til Middelaldepdlcn. enten det q for A sik sn nsk lindrift av p$jeldct, for å kwe ia j brut aeald i Middelsld pdka ftr utbyggine8fonål m de1 elhs ville væe uteokelig Å bebyege. eller lokalising n hd mdr. 8Ma. Et øske oo å sil d UKM d ferdigsrih dl Universibbr i oslos 2004$jubilew i 20ll tri oe for seg pnyerdig. nen til måtte reies opp no1 ø8k t om å &j nskåpe ei tullv rdie niddelalderpdk og ede h 6yn son nå ivdetg i Egtn ingsplften. 8. GjetrbyegiDg tr N Bilpwikr En! klc av hørinssinslmac bd værl krilisk lil r 8Dleringspld tu ofring av sjradlle!. os fl r!& udebtr ket belydnilgen av et begrp innidl av Riksdlvæn for å sike at nye plm- eller byegpliltat smlet sli il{<e medførs Eduksjon åv vmdeolene. Sdv oh ødæn holdes utenfor, vil plefoslaset nedfør kh nindr val1læal m i då øs sitajon Gid 176). Pldos konekvensd for komente8s like n tsliki Plmen åpiei fo. dr beb$geke kn le$s delvis ur i dsgens vunoml (B5, 86, Dlo, DI I ), Fodi dnso ædene er rclålirl sna sanm.nlisiet mcd sjod{lel i lilene os vil u&ikl.s ned vo! nellod bebysschen, vil ikle dene Edusere imtryklet ov de le vikoe. vakø vi eu r Rjksætikvd n deler dere wddinsq, oc aesielt ikl hva eield$ Bjspdika. 86ts28 erds Bisp.vikæ fom.adikalt os Bispdil6 æal ned neslen I Æ. A1 hininm 20 % av felt 86 skal avsettes dl rdndeal Gide 35), sdtidis son del skal EB nint 2600 km vål]læal i fell 828 (side 37), d i så nåte en nasd tsst, jt at byssevolmet i 86/828 d økr fra km i pldfoeldsel sn ble last ut til hming, lil hn i det rwiderrc dmfoblager. Dq m6sie virkningen åv d utbysgine i 6 iåljq i selv Bispevika q sliru nd. illusrr rt fl rc steda i plmen (bl.a. på side 123). volumene vil ikle bæ ød legge uisyoel fla boligene i , 97 og B8a iil Bispevika og ioideo. ften ogsa ulsynet

12 l0 9. Endrbg.r I r gul.rin$plln.n for å bedr. iildø fn Middeblderplrk D Sikt n fla Middeblderlaken og byeainesvolumøe n lom reispeilet og Bisp{ita vd et av de senlrale tenaøe i høingsmden, jl plfl" os bygningsetatens regdihg a! de vilrtigste (side 225), Riksedk\æn våslet imsigel mol byggehøydene for BGB9 glmel utilsteklelige og noglende siktnulisheh Irå Ladeg&dm og Mjddelalderldten til Ak *hus fesfiiq og Eovedøya Til tro$ for at folslagasiilleme komuniserer a1 E8llenngsforslager Då er endrer på vesmtlige punlto, hd Ritstilivden val6 d oppenhold sin vdsl d imsieels på detle punket, Vi fosltu godt hlorfor, I rguleringsfobhgets opplisting av "de vikligsle en.lringæ som er foeiat en6 ofentlig ttersyn", sies del følsende uda punk 7 - Endringq for bedd sikt fra Middeldl.lerpdk r not vikå og Akdshusboreen Gid l9)l Mariabål*ens vftene del er utvidet med I2 m til 42 n bredde f.r å øke den etrekiv siktsehom t. Mdiåkirkeon'ddd til Akeshusbo.sen, ByCigdelct B3 i den DtlagL plmd er splitut i b felt (B&' BBb) nod ed g.ie ft. Bhpetotlt mot Saossata os Middelold*porkcn. Apningen skd.. en ny sikbektdr lia MiddelaldeDd*en Del d i rillegg tdd droy{ T"BM ftz byæ.l:lterc B3d, B3b o3 D5. D.te tt*åef ro tulle ole,jlr i ållc feltene. ved å odprcnholde lillatle aesinshøyder som før, skaps d.l rcn for! urfdme b.byggelsened ner vlrierte bweehøyder, 10. Sikten ah Mdttbrkk.n Utvidehen åv Maiåbaktøs t11ste del øtd likiienok sikts kloer mot AkeBhus f.stnins 116 ca, 4' til ca, 6', nen bel}' øtirlig ninimalt for hvo! ftstningen tån $ fia, Akqshus feshine vil fortsatt bæ klue opplevs fia M&iakirkens vesfrcnr og et svef,i liie otuåde fotu (og bak) dem. Når det hevdes al ik]. bæ siktsektom fra Mdialirkd moi Hov døyr. mo også siksektoæn fiå Mrialirken mot Akqshusbøeen vil ha 6 lilknins fra støæ d l ' av pdlen Gide 90, sa ke vi vmk lie s at det o dekning for!åsimden, jt imt s! t siksektor på rgul*ineskanet Innsynet til Midd lalde4dkø demoh d me siktsektom lil dessulen væ nerginåh, for itke å si il*e-eksistemde, jt illusnsjonen ned6t på side 171 som vis sikten frå Ak4hue ikke bde noi høyhuene ved sporonråd t, nq også not Midd lålderpdhø, Fn talpa noi sjø i det snlrale b)rcm t Fstningsallmtuins.. son lisee. 900 n nå Mdiakirkeo. vil silc Ltoæn i riiing Mdiatid<en kun væ cq. t0 m bed, og så! over c + l0 i felt Al I yll6t på BjdikauKtildden, Siktseldorcn bomer på Mdiekirka ikle hæ vertikat, n n ocså horisontålt v d Å eå sør for denne. Dere siktrettoetr er ned mdrc ord i pnksis v dil6, Fra Iågløia nord for leshingsaumemineø, d$, tå h l vestside vil sih*klom væ lukkel for ethverl imyn lil Midd lalderpæken, jt æculftingskatd. vi olpctholder følgelis vån forslag om å etabl rc e1 bcdt sikbelte (8590 n) ned 6ordd lruklet im fia Bispevika i rehing vdnspeilet og Mdialiken i Mi.ld lålderpele!. ror n 'emer begmelse for og visu.lierjng av fo$lagei, s "AEA ril Bjøwika" ned Egdedne$ kart av 12. frbrud For å elablæ derc brede åpnilger for der vi kalie Kong$peile! r det tilst klclig å t n b byegelsen i felt 89Æ30, dvs. 1 I 300 lm, og l2 500 kw av søde del av B8b. dvs. i all lm.

13 ll 11. v.gg.t belloa Middehlderpa*etr og ljord n Vi ser posililt på al felt 83 er spliltet i to (B8a os B8b) os ai det er elablen en 12.5 m bed sat nellom de nye fellene, son vil kude fungee son sihsekor. cata og siktsona bø inidleltid Iegges n lensercd, slik at den bln liggende i forlengelsen av Rndhusgata, Operaens søoeg8, A3I og 826 med i&æl for gondolbde.. d!s n sør for dtr vi fosøksvh la en tilsveende siksone og eate!å vå$ reguleringslon av 12. febnd Påsiandm Gide l9) om at det { Semet dm}t km i 884 B8b og D5 t ril./ess lil det som følger av å tene en del av tidlisere 88 for å elablæ revnre eateløp av 12.5 d bedde,! ikke riktig, Den er fonsaf diekte feilaktig selv om vi ld de 4000 tvh soh Dråtte lens for å etaue! sat4 imså i re8neslykler Påslanden bln i kko liktigee av å gjentås Gide 2 I I ), og ei fortsalt t srykle fra sånnneientr deh nodifi$rs til al det d temet l kvm fia byggefeliene mellom Middelalderldken og Bispevika i forhold ril plofoalaget som ble lagt ut lil ofenllig etlesy!. sleende til lo tulle tasjer (verlless 2, side I I og 4l), Plæ og bygningsetaten foneller heller iu(e den hele og tulle senhel når erai n opplys al det gj mom de ny reelldinbsbestemelsere "er 6em t ca. I6.000 n' lillat brulsdeal fra felbn mellod Middelalderydken og iorden', svænde lil to gjemongående t6jehryde i de re kvadålene B8å, B8c oe D5" Gide 227), og det selv on vi ruer B8c (son ikj( elclsteet til B8b Gom Resul rinssfoskbet son ble lagr ul til børinb rillor llvn i 88 (side 27) os kvm i D5 Gide 30), i alt lom. Det revidene rcgulerlnssfoslasel lillate! 2? 500 km i B8a Gide34),2? 500 kvn i B8b Gide 34) os 18700kvniD5 Gide40), i alr 73?00 kvm. Mod aare odt Dat sanle.le brggetubket for B'a, B8b oe D5 u bare kdusel ned 43AA kvn, 6300 kvn av denne redursjonen sjelrler felt D5. Ar den! srænde edursjonø på 8000 kh e!, son al lerede neut, kvm sått ned ti å åpne ei gate i forlengelsen a! B ispetorget, D resterende kvn gjd al en hd kumet redusee B8a + B8b n! gj.nværende km ietter gote tåbleringsn) til den revidene rcgulelingspleds kvn, Mehs det i D5 er uproblemaihk å {me "lo gjennongående elsiehøydel', sid n 25,2 % av volunet i D5 er trernet, er det same belt unult i B8a oe B8b, hvo! 6,8 % a! volunet er imer (4000 km av kw). t B8a os B8b td det ses ikke ersahs Ejøre å ltne dn gienkohgltendetdie. S t dnogså rillait byggshøyd i B8a os B8b bare jlsten n! c + 32 til c + 30/33 (jt resuldinsskanene), nens riuati mrall eræjer qjstert op! fia 8 ehsfr Gide 104) ril I eræjd Gide I24). Son er dene omiall slik på side l9 oc 213: Ved å oppre$holdc gesinshoyder som lør, skåpes det mm lor Å urlome bebyeeelsen ned nef vaieie by3geh6]der. Spillelomet for vdierte bygsebøyder i B8a os B8b e! mildl sagl beskjedent. Dette er svæn b bmringstullt siden,8a oa A8b har eh sdhlet faede not Mitl.leldlderparkeb pd oru 2A0 n, lor oss cr del en såte hvordm diss rcahelene km lortegn4 så 9o!l son de blir i fieu! 3.03 G. 170) hvor uhynet na Ekeb rgr sramtd illnstreres. Her frenslilles SøEnccåta os aescen mellon Middelalderpdkei oc Bispevika son et ilo( Crøntotuåde ned lave bygninser os stog. ådn siktsoner nellon et fålall Iift høvere volmer. Tillait mrall ersjer erjsten opp na 8 dl 9 etasjer osså i B?. det viktigste feliel n& det gjeldd å iable! ulsyn fra Ladegåden til Akeshus fesrning, og smtidis det feltet hvo! vi har for slåti å lede Hovinbe*kei (i fofløcehen av Cløensållnenningen) frq nidddelaldewmspeilet og

14 I2 uti noldæt d.l åv Bispevika I fel 87 *tillan byggehøfde ø!t &ac i a+ 3U33, samlidie son tillan byegevolm { økt tå 3l 500 km Gide 27) til km (sid 34). En positiv eidring hø oeså nenes: Bygsevolumet erjsl d n d fra kb 89 til I I 300 kd i 89/830. Dene beot imidl nid i.gen ting for dsynei fra Mddelaldeildken ' lil tord q så lenge B8b ligger form og spnd n d 9 tillåtte et6jd, PIMenbtrettikke Middelaldqbrehs b.harlorttue kohtali hedlor.len os historiske rcletubddhtuq ton Atclshw kstnins os Horedøya. Pl$- og bygningselaren mend øyensynlig det motsålte Gide 227). Eitelte eded e! Iikdel vnkelghdsbækivelse nd jordnæ!, som nåt det på side 139 li ens& at Iunedmet 1il El8- r'meln (dei gjeldd lakisk hele dd nordæ hålldelen av Loallhtui4en) ikt ligser imenfor sik&jco ta Mdiali{ciMiddelaldetldken til Hovedøya. os de1 ø side 175 nenger at i Loaltneqinge! be etlbleer uhln til Hovedøys østlige del, og.l mcd ikl lil Klosieruinene på Eovedøya. son Riksdtitvæn har bedl on. Og fr akeh gdg kålles fållisk n sp8de for o Bpåde Gide l5): "Sih f.a Ladegården dl Ak6hw feslnins ivetls ikke." Smtidig hevd* det Gid 97): "Pleen ivæld de vikrise siktlinjoe i odådet." Sikilinjen fra Ladeeårdo til Akeshus f*tli4 ke ned sd! ord i*lc vææ o vikiie siktlinje. Riksetikvden, son hd vslet imsis lse bad når det åjelder sikilinjde og byggehøydere, { åpenbdrt av en ooø oppfåtnir8. Dct er egenllig ogst pleøs foslag$tillæ, På side 70 i plmfoalsget s i alle fåll siklinfn tå Ladegtuden iil Alqshus festring rubrisert og illusftn som en av fen'htutorisk og byplmfaglig viktige sikuinjd" 1t. Åpdrycn rv Åkerrclv\ tlovilbek[en og Al!! ut bot {iord.! Dene Ema t r nlfølig behmdl i "AHA nl Bjøruika", så!i vgd i hovedsat til det dokumøiet, Enlelte påst4nder i det rvidene leguldngsfoslagel fordre! inidlenid eh konmdtlr: Det rilettele3ees lor ot Alnos udøp *o fomidles sjonnon et nlrl løp ned Meiab.ucn Fa vmnspeilel i Middclaldelpa*en lil Bkp*i*.. Alna kdn ikke gjonapnes oller formidlo, i sift opdrholise olvoløp, d. El3-lum.len gir cn 'høydefomajon" pa rw8 av det opprinnelise løp{ led Loallnennin8fl. Gide l7l ) Gjend.bleingo ae Alnas ddøp vil by på llere psblener. Et clveløp i Lallnenninson or ikke hknist mulig pgå sontolunnal.n, lop. MiddelaldeNånnspeilet repre*nted i dag el "bilde" dv AI'as utløp $n sjd dd pbblematisk å ehblee el udøp ril uhrlor dotte (vcnlqe 2, sido 23) Vi dtlr ar tlet "bildel' det sikes til i Middelaldeunnsleilet er d n lille snipfn av vika s! lor ørå $m lisg! øst fo! sykkelv ien. Det! et godt bilde em imidl.nid ke bli noe ber m d bilde nå! Alm en geg åpnes vid re østovr, Vi syn$ del er helt upobl natht å elablee ldøp for Alm (og Hovinbel*en) både Middelaldespeilet oc til forde4 sl! on Bydtil<vden hd sienalisert et ønet syn på dette. Ja. vi syres fattisk de1 er en svært sod id. Plmm forslassstiller Le inidlenid ikle nene beege deler, jt at de, sod det lmte silt t og re8ll linsf lsrt l visa, dsk r å fonidle AIna sjmon et nytt løp i Moiåbaklo. Det er beuer il&e noe i veien for å fomidle Alm i sin oppnnnelige elvelø!. Dei a ks ø tull Aienåpniig som er Mulie om plæfoslageb veifødneq legg s til srum. Slik Alna ubislorisk

15 l3 ke fomidles fia Bispevika opp til Sdensgat4 kd den osså fornidles htrorisk korek fta Lohan opp til senletmele!. Vi er ikle i tvil on lva vi vil velgc: lrseø i tlallnemingø. Ved å iem bekt n i Mdiabakler oe tfkke loden (del vi hd l lt Kone$peilet) i.n nor niddelalderspeilet kd mm i dlegg fomidle ar torden i middelaldqen gil* betydelige løge! FEnstiUingen a! Al slva i rguldilgsplden blir ueklelis noe ensidis når mm ulelulkende beskriver den ene siden åv Akerselva nemlig øslsiden. Det rcvres mder behftdlingm av.lelonnad A Bjdvika, son ilke sier rce om Akeselvas vestside, ai åvereh$ingo nellom de to delområdene Bjøruika og Bisp vika sår midt i Akenelvå. Vider heter det "Da Akeselvd øsrside vil være den veslvendte, sol4,lte og md anektive, b*kjivs dete b'rcmet mdd delomåde B Bispevikå" Gide 104). Demed å reue bl.a. følsend om Akq$lvd vslsider a) mellom Openea(a og Nylmd alle vil det kjøle ca biler i døener n lia elvebdden. b) nellon Nyland all4 og Sporsarå vil del ikle være nulis å så lmgs elv bedden fordi d t fø6t blir tihtekkelis høyde udd Nyledsbrua (en ned sine 2? 000 biler i døghel skal bfkles n d ril Nylsd ålld ove. Akqselva) inn mo1 Sporgaia, dvs. på de sisre 25 n im nor Sporgata der del ikle er plmlagt 4 åpne el!a, og c) ai A l4 tillates bygd altlor nd Akeselva og 4 m høyæ ern i høringsfoslaget uien at det sies noe oh hvorfo!, eller otr lva bygningen skal bruks 1il (i &euledngsbestennelsene er fonålet oppgitt A væ! byrigeonrade for fodetoing. kontor. hoiell. bele ning, au nenn]4tis formal os sa.asjemlqd. Under bebandlingen ov delondde B Bispevika sies d t følgende: "Elvclølel åpnes im iil Slorga1a, med i hovcdsal 25 melw bredd r. Dsr tilr nelcgges for opphold løcs hele d6 solrylt østre elleb dden" Gjde I l8). A! sor/slqse*tudhie Gide l8,r l 89) frensar det at byggene øst og vesl for Alælva vil kdre skyggd ov{ lesotlise deler av østbleddeh de fleste av døenets os dels soltidq, Betydelige deler av østbreddo hd leller ikke fåtl 25 m bledde. Del Ajelder hele onddel meuom Nyldd auc og Sporgara, der bedden mellom vestre lam ll i 810 og Al nelva sr hell n de i I I m på en d l av slrekningen. Det &ield.r o8så d shie 200 n yc^r not {ordeh d r Bs blokkerer for videre ferd lde3 ellebædden, gva veft e!: Planfoslager unnlater å konnenlee at AkeÆlva løp skål legges od os innsneres. Son det liedgå! av rcgulerinsskadet I idsnevrineen av ele be8lnn?0 m sd for Opelasatå, dvs. lmss Operæns østlese der Ake6elvs lis:ge! åpm allered i då3. ln Operagata og vidcrs op! not sporcnrådet skyves elveløpet not øsl og ejøres så shah al en nesten ke spøft om detle km beskriveson en åpning av elleløpel. A hevde åt Akenelva gjnåpn$ i l?0 n hngdc nodov r i forhold 1il daseh situsjon Gide 170), s i alle fall en samiet ned modlntajontr. Nå son den frie nøydø Dder de to bruen er rcdsert til 2,0 m Gide I I 8), vil bruene over elva i Operagaa og Nyland ål]d fiemstå som kulvener av 20,0 m os 43,2 n lengde, Del ville ddfo! være mer konett å beskrive plefoslaeet slikr,4t?rjdrd er dpnet i ca hab bredde i to partier på 5A n htet euq at elyeløpet et bl ir futet østoyer. En er faktisk henvist 1il å gmsk rcgnlerihgsk net ob rcknefølgebeslemehene i $ I I for å N)t lød fdr Akeselv. mellom Nyland Alld" og Spoea6" (E4), inlluded tilligepnde sidearealer skal senen vere ferdig oppdbeidet 3mridiE med ar Nylmdsbtuas nye rdpe hs i bruktilbillrrfikk.($ ll.4b.side32) Nylt løp for mcllom Nyland alld og Opelagal! ent rehingsnding logs opemons østvegg (E5) ^kercelvå skal ehbleres for boksrillateke gis lor dd førsl ledigstilre av byggefeltene A9 oa

16 14 Vm- og åvløpselolen foruts t1er i sin bdingsutlalelse at onlegging n åv A} rselvå uiføes med hydoulisk nkis løp og oppreitholdelse av eksislerade lelailel, mqs Statms vecrcsen Oslo, udd henvisnire til S I t.4b, unale! år de ikke vil ra e*d fd erablqing av nyn elveløp fo! Akoselva oe tilligeende sideareal*. Dene kobnotefs slik: Bestenmelen lordsener i*k at s$tens v4ves nmndetu d.n., d.lte nå bli sjmiand for aids. Der rpesiell led dft tilbld d dt tillicgende byggefclt sm$'tligvis lor log* sl{r ferdig rar det.r mulig A geve ut d.l nr olvoløpet. ivedle$ 2, side 43) Trolig på d m bakcrw, mø uten å nem omleegingen av elvelød t, uhdd ple- og byeni.gætaten i reolediesllanen at forlengeko av AkdselE nord for Nyltud åie ned sid d sler med ford l kfl ovkle s i avtåle mellom pårlene, i stedel for i er Etkefølget4 t1l sttlct beuds. det demb AkzrselØ lesses on os Nllan.kbtua laektes ned til Nrland ar,,rø eh4, Skulle dette likdel vedtas tr4 en silje al en tilbak biins av Ak6elva lil dagetr løp blir mulig.år Nylfldsbro en i ftontido fienq. Se selvc brevetil Byrådsavdeling for næriq og btltviuing åv 7. bai 2003 for plegfp son ke ivæla deite. Oslo ElvefoNm q svært positiv iil at dei i $ 16.3 cr tatt inn o bestenmehe om ar nuligheten foi å etablæ edeforbindelse sj mon lelvell udq Odo s skål doldnenters ved ltarbeid, lf åv bebyggelseslld for Akdeha-otuådet og legges til gl]m for urfomingen ar dlralet. H ller ik! deme Egulerin8sbdtem lsen lomm ffen i phfoslag t. De urddsøkeha Oslo ElvefoM så lmgt hs. gjo.t i sab&b id med Jembmevaket læ il<*e avdeld<ei lelohke install6jona undq percnsene son skuue!æ tl hinder for en forbjndelse mdo spd ne. olo Elwhtun lesset til whh dt det sanle Nlla4deeten la"es Ak$elvas restsi.le tndel spøene bljr Eienåpnet fo/ gdende oc srtliste., 13. ron$tl skyti.rgnvlklig oll.r Ire&didog ob Oper.ds obglv.tuer? I høringsuttalehqe f6 Byetikvden oe Miljølo nineen Akeelvs Vemer, oe i Oslo Elvefo,s"ALIA til Bjdilra'. ble.let laet opp lil å foene de be$e eledentoe fia de to loslogene til ongivelser for Ope!æn. Konpohissel ned frioruåde i A5,g vmpeil fom Tollbodd og St.påkhus t r ikke kobnentert v rk n i Eguleljngsplften ell r av port æ. Det vil realhæ 08 OpsæN byrom i Bjøaika, Det er på høy lid at panene konmer opp av skytta8lav ne, gipe! detre t og imleder o dialoe om 4entlelle ninde jutelinsd åv fiedsi[& ne. Bd os vmbå$enset ltvides dil vi forcslår? Bø A7 6emes h lt? Bd det fen s n (lekdtet?) siilp av A8 not OpeBalln mitrgen? Bd bygg bøydfle i A8 og A9 rednd*? 14. B$g h,yden dot Djødikr og Bbpevik. I punk 8 i byslyrets vedak av 28,I t,2001 {sat 536) het det at byseehdydene i otuådet skal "bsd s på o opplrappins lis {order im not slobruådet pa Oslo S dr bysgehøydsn ku væ olptil l2 etæjel'. D tte d konmed rt slih i regulerinssfddaget Gid 235):

17 15 Bydelen foeslåi med sligcndc h.ydø lia sjøen mot spoomådd. Næme* sjæn he bebyggelsen i hove&.k maks 6 ebjer. F6adene mot Nyland alld hd 3-9 esjd, nens "basebebye eken mol spodmådd forslås mcd b*sehøyder sm 13 etosjer Det presisercs ilte hva fonlagsstilhme legger i 'hmest sjøen", nen den lineligsle lolkningen av deite vil vær bebyggelsen yfiesr mot OpeEgala og sjøen, og ikke bebtsgehe son 6 lagt ute på Pallsnkaia eller ute i selve Bispevila. Den som iolker fomulelinsen son "bebyggehen rttersl noi Opsasata os sjøen", ledes inidlenid på lillspor. Bebycselsm lmss hele done sjøftonie! i Bispelina ilat s oppføt i 9 dæj* (B og B7), I Bjøwika lillates beb/gselsen oppført i 8 eiasj i (Ag og A9). Dd er føst ute i slve Bispevika åt det kdn rillates olprøn 6 elasjer (86Æ28). På Pauhenlaia lillaies oppfød? eræfr I forhold til ldinesfoblaeet ei byggebøydene dk for alle felt ne hol Operågala os sjøen, dvs. fo! 48,,A9, B 1, 82, 83 og 87, jt de lo Eguleringskartene, Byggehrydener økt nesl for de to viklieste fellehe rt mot Bispcvita (82 og Bl), lra c + 2ll24 til c + 28/31. l 82 os 83 er sanlet b$sevolum smtidis økt fra kvn il km, dvs. m d l2 800 Lan euer 52 0,6. Del hele blir ikke bedrc av ar de1 i Mendrager ford i regulerinesplæen hertr at "onrådet fåi stigende btggehøydd fia 4 6 etåsfr nor torden,lil 8-12 eræjef langs hovedgaiene oc lia 13 til 25 etlsjer not sporodådel' Gid 9), og fenfor alt itke når de11e utdypes på følserde nåte i kapittel 2.4 der d t overcrdnede byplegrepet plesenleresl Området foreslås ned stigende høyder ln tordc! mot sporomradet. Mdr sjøen leggs dd ril retle for blmdede brfunksjor$ med oveflekt av boligei Mol sporcmddet tilr.nelegg$ det for sløne andel næn g, Næmesl sjæn Er bobye ehen i hovedsak tr dsjer. Faedene l&rgs Ntldd dll{. Søcnegdtd og GBnligdr får 3-9 dsjer. Mol spobnrådet foieslå! b*gehø}der $mlilsvos fta lr lil 24 elosjer Gide 33) I oppmsingen ufflacr en å neqe at det tillates oøføn 9 ebsj r i hele fgad r kk not Lohaheata og sjøen nellod Mdiabaklen og Operaeåt4 9 eræjer i hele faedætkø nol Operasata og sjøen videre ftam til AheNIva. "avløst" av 8 eræjer i h l fæaderckkenoi opdasn os sjøsn i Bjæika. Når bebyseelsen næmest sjøen sies Å fa '1 hovedsak 4-6 r4je. er d r let å rolke derle dirhen al dette også gjeldef fasadene nol LohavnFr. og Olqagala, dvs. neltopp de eai le som ligger ut not Bispevilo i øst og Bispeika og Bjmika i nord. Hvilte sjø.ær felt er det s4 $h tillat s oppført i 4. 5 ller 6 elæj r? I deloruåde A BjøFika er det tan fell A5 foim Bftsen (A4liggei bak Hauelaeeret oe sl{ll s ta lorden dette). jt ovesihen!å side I 1 I d lonråde B Bispevika. hror lillat etujedlall gjennongående d vesenilig høyere hn i ffnnes ingen tihvdendc ovesikt ovd etdjøtall i de ulike f!me. Atvri t (B5)!,trenl på Paulsenloia r en ndlig tmdidal, selv on tillstt byscehøyde ho 6 den same so6 i B4 imenfor. hvor det tillalcs 7 er6id, Ielr 1 86/828 tilfi dssriller knteriet aed å lillate 6 etajer. hen liegd strengt ratt i selve sjøen, selv on rcen da selvsast km lime A viue prcsedere på at 86/828 dened santjdig ligse! næmesi d restænde 2/3 av Bisp*ika soo 86/828 ikke bysser ibjen. B9/B30 hvor det osså tillåtcs 6 elæjtr, r cn kldcre kandida! sslr on o8så deld av dstl f Ir.1 cr last uie i Bhpevika. Andre kmdidarer eksisrerer i Bispelika. Msn En sl l væe rcn: Ure på Sørergutstiki<etn i delomåde D Lohah d 'kle tillail byggehøyde 4 og 6 eræje!. Å hetde at b.bt ggelyn sjøen i hovdsakltu 4-6 ct$jet er i besle falt disrisehde.

18 t6 AntåI etasf! kd ] æs ut av reguldingsplm n, del d ikt her problenet licsea selv n d fobqfttrde ryktf il som gjd ai økningfl i mlall ela5jefor felt 82 og 83 fia 5-6 elæjer "til 8-9 elæj l' næn si femsttu son n økrine i feli B I Gid 20 os 214).?roblenet d åt pesisjo$nivå t r lor dårlig når plen fogøter å hetke tle sbre linjene eu r teele det sror bilde! dw. nenopp da me $n les stålre rår IM sksl sjørc sec n d pldø. 15. Eøyhuswrporirg.! Gjemon å for6lå høylns im not jmbdespoene he.l banen on Bjdikapldø spod av. Den er pdset im på del de all r flste tror er et hovedspor, od sn i ealilercn er el sidespor, For å bli Dtr kontet Hoyhupobl naiiu.en er uvildg, n n smlidig viklig. Dø er uvildig fordi d t hygninssvolmel eventuelle høyhus ko Dme e! fobvimflde liie i forhold iil det utbyggingsvolm t i Bjø k& De1 ei derfor vikigæ å fokusæ på ddæ ting j pleen, Høyhuøoblemtiuei e! likevel vihis fo.di denc lille lolun t lille få srore konsekvenser for bfon, låndskåpslom os siklinjei I bøingsfoslasel bl. bøyncene viet stor oppndksomlet, men selv on vi nnlsre plems 196 sid{ dutket det ikle opp noe tdl son fortalc os bvor t:hs. kvo høyhuene ville si. I hørinesrundø ble høyhsene også viet sb! olpne*somhet I det rcviderte planfoslaget d høyhusse fonsatt liet slor oppmerksehet, ut n at en tul.sning av de m 243 sjds hd bnkt for dage noe dl son {ort lla oss hvo! nuge IM de slån}ede høylua km n'fre. Fø å bæene volmel i høingsfoblag t vd del ineen mm utv.i cm å nåle ædd jmenfor byegelinj n for 6lle høyhuene!a Flve r guldingskdaer oe ndtiplisrc med rillatt dtall ei4jer for de ulik høyhusøe. Vi gj.ga resulraler av rde n.d Bt!å side 2 i vedleeg t til "AIIA lil Bjæits": "Å tm alle høyhusene mot sporene gir et æalråp på beskjedne km, dvs. ku 3 % av sml t uthyseingsvolm." Vi snåkter dd om do d len av høyhuæn. son ligg! ova den ddg bygninesmæen i felt Bto-B 13, ds. ova 13 etæj.r (12+ r eidje). Det å beegæ volmet i det r viderte boringsforslaget vr noe enllee. rlet j g 13,2h, ''fo! Å oppnå tilsleklelig slållnet i de fen nøyhuæn " (side 35), vd iatt im en bestm lse on dt tveesnittet fo! l'øybserc ov r kore s I etaje) ikl skal væ sræ em 600 kvm isenlor hv rl av f ltøe B I t, B l2 og B I I, og 960 Lvm til s lmen for hayhusfle inndfor felt B 10. Dd ejendod da bæ å plæee så nye av dealel!å 960 km sn mrnig imøftr bygg linjen for høyhuset i &lt B I0 med flest el6je! (!ten å kome i kodilikt n d bcslennelscn on a1 fdholdel mellom den lege og kone sidekdten i et høyhn ikle skal ov.siie 4/3), fø! vi kunne CmCe opp n d tillah mtall ehsjer for de ulike høyhuæh.. Og &srniatet? Å fetne alle hørhuehe not sporche gir et arealtap på u4ttina, l8 800 tvn, dvs. tu" 2 oz N smlet dblggi"gtwtud i Bjøtuikaplaær. Arealtapel fordeler ses med 5000 kvm, 7200 km, 4200 kw og 2400 kw imedor henldldsis fell B10, Bl l, B 12 og 813. Et volm på l8 800 kø (delme sjelder t volm på tvn) * en baea! ll i fo old lit pl$sn kn. Hryhusen er føle lig, en all Ede lapekt uvikiiee, Oplndksonheteh son { viellrøyhdsøe, st& ikle i fofiold 1il at de ku utejm 2. %(nctieæ 3 %) Ly

19 17 sel t bygnin$volm, En La! udres hvorfo. diss prcsenna ene os tallen kvm os kn glitr r n d sin ftavæ! i hølingsforslag og revided plaforslas. 6n elm kd!æe at det da vnle ha blitt ldgt vdskeligft for høyhustilbageme å argumenlerc for Mdvsndigbelen av bøyhu im not sporcmåd t. AJgbøte! d la følgøde ville nennig Btrals ha nlst t sin overbevisninesk n i fo old lil høyhustvil ne: Byst)rcr he 1,gril grnn ar dd sk"l søkes drblen mr im.nfor Bjøflikas plmosrade. Det irnebærer ar det ma iis i bruk urndkj.nclle makr Å bygge på. Sror hyggehøyde oe Fert bebysiselse i besfnsede deiq av omddel er en Dåto A å dene d på n& det samlidiskal anleese plåsr os pårker rmr b by8gel$ mod lavæ h6ydq andf stedei I. I Sbsgevnkningen fra høyhus er l prohlcm, *nie lintsstid, men skuu er rilsvmd v.lun blid ld& flåd dppl den kldkuqlldde sok]elb byggels, lille der emleie ulenpen for en kommendc bebygeelsc over sporonddet bln min* like slor (!edleg! 2. side l2) En tåsje!v sokredebyggehen i Bl O-Bl3 utsiør ca. l5 000 kw, FøyhDsvoluel på km kme tunet plas imenfor to eksfa tasjer i B10-B ll. Nesren hele hryhwolmet på kw i d r eviderte plefoslaget, ld see plasrc imenfoi e. etstla eisje i B10 Bl3, Og selvsgt kd volmet på kvm ddsæs på d kr edre nåter imenlor plmfof sl4ets reglldinesgremer, Mdce dv høinssi.stansøe vd svært kitiske 1il bleddo på nd av solene i plbjoslas t, os vht lil at v lditull æåler son kwe vært laii i bnrk sm frid aler ellq byggegm d med gikl rå$ Bydel Csn e Oslo foslo å æduserc Nyland alla fra 41,2 m 1il ca. 24 m. tlel høyhusvolmet!å kw vil faltisk kunne legses lil kvanal ne ldes sdsiden av Nyldd alla ved å Gdusr aueøs bedde ned bæ 6.4 m, dvs, til 36,8 m. Alene ved d de oretdiftøsjonede foilau n i Nylmd oi na 6,2 m lil 4,0 m ville d ha oppnådd impding pa 4,4 n, De sisle to metehe kme eksenpelvh væn tan n! de bede nbatterc på 4,0 m os 4,8 m D.t r inlere$et e n rk sg at skyggevnklilga v d kvartalsuiryiende sokkelbebyggels ku dsfts i loftold til en bebyseelse over sporonrådet soh vi ikle ergds vet on vil kome. skygcevirknine ne!v bøyhse! vil være en r alitet lia fdsrc dag for ekislernde bebyggelse. D ssl n dreier høyhu seg on ldgt ner em skyggevirlning r, ikke ninsl on byfom, lo&kapsfom og sildinj!. FølSehde vudqing r av temvirknineøe av høyhbene er hentt f6 eeuleringsloslag t (side l5 oe ): Høyhus.ne i B I0 B 13 vil innvirke pa det $oe låndskpsfmet os frenr. med msket høde i fo dld til det geneælt ldv* bppet åv bybebyggels. [...] Sd 6a Sldttdril hoyhusene i BjønitÅonrådelv&E synlige til rensle fo. sikrake! lkarl JohÅns eal ], og vil bryto Ekebs8lsensilhudt slik osså PIø og Posthrser gjor. [...] De høyere høyh*ene vil brja EkebeBåsons kontur æn ia dhse getene [M!*veien, Thonal& Meysu g.te og Toftes gåk]. [,. ] rn OBnlmd vil høyhusene dpplevd med en stde næ.hel ern fia mde deltr av byer. [.. ] H.ryhmene vil mdre siklen not {orden oss! fe md brldfo i$ende bydeler [m Grtllenøkk! og GBnludl. Sike! 6a br ns E dnne ubihspunkter som (mp D os Sofielbels vil pægs høyhusene. Utitftn iia Ekeb rgåsø vil preges N den nye bydelen [...] 'v Den son fodsatt ikle skulle 16r overbdist on at høyhuøe ikke bd bysses. bør tå en tilt på virklingde høyhusene vil si for siktetr n! Slottsldppa ThoNåld Mey s sat os Cø md$ lei! t, jl folonontasj æ på side I?2-l?4. Dhs folomont$jen iimæ synplomatisk nok tæ i den Fvidene pl&en. De bl. førsr rån im i pleforslagel ener a1 Ri*smtikvdd i sin høringsuttdlelse fanl det redlendig å sljile føleende:

20 18 Riksartikvren nrdæ nuli8 lirkning.v de foreslåd høyhusno som svært alvorlig f.r den.nlicgende l3oo,tall$yd, os ser it(e ar foeligsende mderiale q tikeeklelig som b sl ubincseru nnlae; jf o3!å pk om k nsekvtuudrdnine i brcvd. Del farettger in8h vbualisrings av vnkningen ay høyhus i omrrdot pl den on*.ingliegende 18oo-tollsbytr. Eudrevis åv ligno.le fotonontaijd l(me lågcs fta ddr slåslede! i byø. Pln- oe bygnings- råtd ld seg imidledid ikke afuserc av slike visu.lgednger. Eraten synes åpenbad et byo bø! se slik tn, jt plæ- oe bygningselatens egen konklusjon for hpryhuproblehatiklen Gide 227): Det er plan- ot bygiingsdilfls vurderins dt de fem høyhene utgjør en brlldkv.libt Aiemom Å uddsftke Bjødik6 lienlidsolte& olte i konft?n tit de ro byhislolhke ki6e omrad.n. umiddedan 6$ og vsr, smt sdn si8tul o0 oslo6 viktigrre kollettivknutepunkt ForMpentlig er det fi åndre son irekld salme koildusjon son pld, 08 bygningsetatø, 16, Riklrtikvarc inrigche mot bebyggebe over kotc 44 Med de el6j bøydfle son er laet til elu v d imleeeine av tillåne bysgehøyder på rcsuldineskartet, vil d. 13 etajoe (l2 + I etæje) soh stlr isjm euef at alle høyhus q iemet, forrratt bli ruvend bætodonter, Reelldineskafter tillater nehlie al d.r byeges heli opp til lorc s5 G + 5Il5t selv uten høyhus. DaNyldd de lisger på kot 3,9 led Ak4elu, kote 3,0 ved Siasjonsallnennine n oe kote 4.5 led østre tdeent G. 105), vil bycdneene bli n høy. Dette d like hsy' $m sludenrsilom!å Grilnerløkka. Bygningene vil dæsuten fa ø fasade not Nyled qllå åv hel 325 E lengde (nins lre galelo!), D ddste tåsjere vil riklignot væ lrukl<d noe lilbål., na høyden vil likdel vææ n i slve faiad livet, og 4 m høyerc alleede 3 m lengo itr. I studenr.iloen fikl nan plds til 15 erasjd på 40 hrydenelel, oe tune fin itr 19 etasje! på n. Bjæikapldd liuarer 9 + I etaje mot Nyled all6 og 12 + I elasje I? n fra Nyldd allg. D t dr i r seg med udre old ikhe bæ oo dlall tåsja, nen El så nye on etasjehøydq os byssehøydel tu r'le ngsplaen lillaler 4 m son gjeinomsniltlie el6fhøyde i åll. fcllenc Både MiljøfoMinsen Akeselv6 vemer og oslo Elvefotun hs reht spøsmålet (i høinssutlalels og i "AHA til BjøRik!') on det vnk ls! nødvendis ned eiæj høydo på 4 n, nen tenæt er il(te blilt kotuenten verken i eu r i vedlegs 2. Selv on det ikle vil væe elislist n d sgme etajehøyde i B I0-Bl3 son i smmisiloen (2,? n), h& vi vondt for å se al de1 ikke slalle væe mulie å rcduse gjennomnitilig ehsjebøyde i felt ne Bl G-Bl3 ned not 3,5 m elld kdskj iil oe med enda la'æ. vi vis! ho tjl ai regddingsddø $lv opdeer tued gj monsililice egjehøyder heh ned not 3 h i by8isefelt. I felt B2 og 83 neliom Nyled å116 oe Bhpevika d ekenp lvis sjmonsnittlis etasjehøyd ku 3,1 h, og d t til for at det ikke tillates boliber i d ro redeble tasjene bo1 Nyled ale. Bygn'ngsnæsens samenselnins er slvsagl næ foskjellig i oe Bl Foskjellen ibolieddel neuon B2 83 (!vor der keves ninsr T0 % boligeoogbll Bl2 (hvor del slill6 ksv on ninst 40 % ligeer r tt bat 82-83, d inidlenjd ikle størt ed al vi be voskelis fo! å fostå at der ikke *dle!æe nulig A r duere de dmoifritlge ehjelvydene befgkr lis. Fod B1 I 08 B l2 ligsd Nyldd all{ på meilon ø, kol 3,0 os 3,5. Tu vi høyde for e1 vissr fåll få vegglivet via fonauel ut i slve eat!, lil en kme sitre al L etrsf ft en nøyde på Dinst

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Europa-Universität Viadrina

Europa-Universität Viadrina !"#!$% & #' #! ( ))% * +%, -.!!! / 0 1!/ %0 2!!/ 0.!!!/ /! 0 / '3 %0 #$ '! 0 4!""2 " '5 + -#! & %%! ( 6+ * $ '. % & 7 7 8 (8 *& *& *( ** *8, 8 87 - - -! )- % 4!!# &! -! ( - / 9:0 ; ; & * 7 4! + /! ) %

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde Kom, tro, kom, glæde Engelsk Christmas Carol Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 4 4 w 5 w n L j J L J F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, 9 { Kom, tro, kom, glæde

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005 240.001 Levanger og Frosta, PPT Klienter A F ca. 1964 ca. 1984 404.6.6 362 240.002 Levanger og Frosta, PPT Klienter G K ca. 1965 ca. 1985 404.6.6 363 240.003 Levanger og Frosta, PPT Klienter L R ca. 1966

Detaljer

1 Vektorer KATEGORI Implikasjon og ekvivalens. 1.2 Vektor og skalar

1 Vektorer KATEGORI Implikasjon og ekvivalens. 1.2 Vektor og skalar Oppgaver 1 Vektorer KATEGORI 1 1.1 Implikasjon og ekvivalens Oppgave 1.110 Er noen av im plikasjonene gale? a) Ola er nord mann Ola er fra Nor den b) Kari har tatt ser tifi kat for bil Kari er 18 år c)

Detaljer

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no.

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no. i v d i FINN ø Hv ojd, ooi jvhd iom i dm. Jo o MEGATILBUD oy i idi h md ijom. I FINN y vi d o o hd v hvd. D i jo vi v i jd om h i i jv S vi d idvi d id v o FINN.o. Vi d h yio 3? I i 25,- i Ex. B i Ad o

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

!" #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-!" (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % -

! #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-! (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % - !" #$$ % &'& ( * +$ $ %,% '!" (,+% %#&. /000( '', 1('2# 34.566,*,, 7 8, +$,+$#& *! +&$ % + 8 ( 9( :.,;(.

Detaljer

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en-

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en- Hjtet ank Tore Thomass 4 Refrg Hj tet ban k, hj tet ban k, liv et syn g, alt skje. Vs ro Hjtet bank, hjtet bank, 1.Hj 2.Hj tet bank hel tet går i skol Hjtet ljug Hjtet går'ke ik rett hj tet ban k plaging,

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt Hdn bd md mny 46-53% Rø snm/ sommol od.ps 74,84,/ f fsdsn jld Tlbd -onsd mnd 55% 7 od.ps 17,/s Nyll yllnlå Gndos Snd spm f msp so l so l % 50-57% GJELDER HELE APRIL 1 od.ps 32,/s GRØNNSAKER OG URTER od.ps

Detaljer

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER Ved inngåelse av leieavtale skal det alltid utleveres husordensregler, vedlagt i denne permen. Samtlige leietakere og de leietakerne gir adgang til boligen er underlagt

Detaljer

Newtons tredje lov. Kinematikk i to og tre dimensjoner

Newtons tredje lov. Kinematikk i to og tre dimensjoner Newons ede lo Knemkk o og e dmensone 31.1.213 husk: nnleeng oblg #1 Mndg, 4.eb. kl.1 YS-MEK 111 31.1.213 1 Newons ede lo: Enhe knng h lld og lsende en moknng, elle den gensdge påknng o legeme på hende

Detaljer

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr.

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr. n a 7 4 7, Ro 7, n lko 6 6 6 7 6 7 Ro, 3 6 7,3 lk Inn 4 on 6 3 lk 7 on Ro, B B 4 7 4 He is lk B 4 ta 7,3 a le on D 3,7 rri Ko k. jø /K e tu, rri Ko,3 7,3 3, /s ile Hv Ro, 4 ør e yv Gla e ssv ro M,4 s B

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

1 3Tre korsange til digte af Jeppe Aakjپ0ٹ3r Tilegnet Randers Bykor og dets dirigent Lotte Bille Glپ0ٹ3sel

1 3Tre korsange til digte af Jeppe Aakjپ0ٹ3r Tilegnet Randers Bykor og dets dirigent Lotte Bille Glپ0ٹ3sel 1 re korsage tl dgte a ee akپ0ٹr leget Raders ykor dets drget Lotte lle Glپ0ٹsel Dgt a ee akپ0ٹr 1 Maat Musk: es erg ora lt eor as Naar ld - gaa- se lar - mer al - orgs - at, hvem lپ0ٹg - ger sg da tl

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s /

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i F j e l l hu s h a u g e n B o l i g s e l s k a p A / S a v h o l d e

Detaljer

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr"/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f y@b@re K@&&M@@,6"/*/ * h / u @- 3, p 9R y@&w&&nykape?f \ O R D R E I S AK O \ \ 1 U \ E \OTEBOK PROTOKOLL FRAMTE: q4+p 5' ' 9 ' 9? ' M O T E D A T O :d m? ' M O T E S T E D F R A K L : q 9 0, 0 T L K L

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser 14-15. mb 2011, fd økm Økm/ O u m m b m k u m ø 1 3. 0 4. 1 1 1. Nku øk budjmd d fuj kmm k budj/k d å å. 2. Nku øk md / md md - m d u m md. I d må d m k f båd f fø d fø. D k k få - md hk bø m fø d k k

Detaljer

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l.

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l. - 30 % Uvlg D. O pizz 380-670 g U 45-46 15. Gjld il 15. nvmb. Kmpnjn gjld un piv hushldning s å p m ix g u l P i l b u v lg 15 G mgn yghu Uvlg vin. 190/195 g 38 + p n Cc-Cl Uvlg vin. 1,5 l F 12,67/l. 1

Detaljer

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 137

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 137 137 Anne G olden N orsk u n d erv i sn in ijen fo r u te n la n d s k e s t u d e n te r U n i v e r s i t e t e t i O slo PRESENTASJON AV PROSJEKTET LÆREBOKSPRM N å r d e f r e n u nedspråkliye e l e

Detaljer

Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng

Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng Trần Thành Minh Phan Lưu iên - Trần Quang Nghĩa H ÌNH H Ọ 10 h ư ơng. Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng http://www.sasangsng.cm.vn/ Save Yur Time and Mney Sharpen Yur Self-Study Skill Suit Yur Pace hương. Tích

Detaljer

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør TYPE PLAN KOMMUNEDELPLAN Tekniske tegninger E6 Gardermoen-Biri Parsell Moelv - Biri Ringsaker og Gjøvik kommuner Tegningshefte. Nytt alternativ sør Region øst Hamar kontorsted Dato: 19.desember 14 A 3

Detaljer

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor.

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor. 45 Sor.III Mez.III Alt III T.III Bar.III Bas III Lro q.=6. Næ. # I m Næ "Bob Mcarrn" *) b marc. ste, ste, næ m. u. # Æblehøst dolce ohn rands, 2012 u # #. Kor ste u m m m kom mer rd vest b m, eu ro bm,..

Detaljer

Formelsamling for matematiske metoder 3.

Formelsamling for matematiske metoder 3. Formlsmli for mmis modr 3 f f Grdi Slrfl f r rdi f Risdrivr drivr il slrfl f i p o i ri r f f f os vor risvor r svor o r vil mllom rdi o risvor rivr v vorfl F m : F R F R vær diffrsirr i r F i d drivr

Detaljer

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18 Innhold Innledning...16 Kapitlene... 17 Ano ny mi tet... 18 Del I Innledning til mentoring KapIttel 1 Introduksjon til mentoring...20 Bak grunn...20 Be gre pe ne...22 Sponsorship og ut vik len de mentoring...23

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Versjon: 1.0 HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. reduksjoner i aktivitet ved Mork Rehab.senter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato:

Versjon: 1.0 HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. reduksjoner i aktivitet ved Mork Rehab.senter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato: Versjn: 1. HELSE MRE G RMSDAL Risikvurdering av reduksjner i aktivitet ved Mrk Rehab.senter Anbefalt: Dat: Gdkjent: Dat: H ELSE MRE G RMSDAL INNHLDSFRTEGNELSE: Bakgrunn fr risikvurderingen...3 mfang...

Detaljer

Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas innhold...17 Re fe ran ser...

Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas innhold...17 Re fe ran ser... Innhold Kapittel 1 Forsk ning på entreprenørskapsopplæring...13 Ve gard Johansen og Liv Anne Stø ren Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Biejjien vuelie solkvad

Biejjien vuelie solkvad Kornoter Frode Fjellheim Biejjien vuelie solkvad Preludium Kyrie Heevehtimmie/Gloria Frå fjell tekst: Håvamål Elden Smerten tekst: Den ældre Edda, Solarljod Beaivvás - Lova lova line (en gammel soljoik

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G r e f s e n s e t e r e n B o l i gs am e i e, a v h o l d es m a nd a g 2 2. m a rs 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 i F ol k et

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36 Innhold Kapittel 1 Innledning.............................................................. 15 Karl Ja cob sen og Bir git Svend sen Kapittel 2 Kunnskap om oppmerksomhet og emosjonsregulering 25 Karl Jacobsen

Detaljer

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal Innhold Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk... 13 og Nanna Kildal Kapittel 2 Sentrale begreper, utviklingslinjer og teoretiske perspektiver... 17 Utviklingslinje

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer