EKSPORTEN I JANUAR 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EKSPORTEN I JANUAR 2012"

Transkript

1 JLR/ Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I JANUAR 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Januar 2012 Verdiendring fra jan Mill NOK Prosent I alt uten skip og plattformer ,2 - Råolje ,6 - Naturgass ,0 - Kondensater ,6 - Andre varer (trad. varer) ,0 Petroleumsprodukter ga eksportvekst i januar Samlet vareeksport (utenom skip) økte med 10,2 prosent i januar, sammenlignet med samme måned i fjor. Holder vi råolje og naturgass utenom, og bare ser på fastlandseksporten (tradisjonell vareeksport) var det i desember en økning på 10,0 prosent. Måneden hadde 22 virkedager i år mot 21 året før. Den store og viktige gruppen maskiner og transportmidler (verksted-/teknologiindustri) har hatt store svingninger i eksportverdien fra måned til måned. For hele 2011 er det en nedgang på 6,0 prosent. Nå i januar 2012 var eksportverdien 4,5 prosent over januar Svingninger fra måned til måned kan skyldes store enkeltskipninger. Det kan også være skifte mellom eksport og leveranser til norsk sokkel eller produksjon for lager (større konstruksjoner). Nedgangen mot slutten av året kan også være uttrykk for at bedrifter allerede rammes av svakere markeder (og/eller lavere priser) i utlandet. Eksportverdien for raffinerte oljeprodukter (som inngår i fastlandseksporten) økte i 2011 med 21,7 milliard kroner eller 44,4 prosent. I januar 2012 var det en økning på 2,3 milliarder kroner eller 51 prosent, til 6,9 milliarder kroner, sammenlignet med januar i fjor. Regnet uten varegruppen energiprodukter, som omfatter raffinerte petroleumsprodukter og elektrisk strøm, falt den øvrige fastlandseksporten med 0,7 prosent i januar. Todelingen mellom det som har med olje, gass å gjøre og resten av eksporten er altså tydelig. Statistisk sentralbyrås ordrestatistikk for industrien viste 10 prosent nedgang i ordreinngangen fra 3. til 4. kvartal 2011, etter 16,7 prosent nedgang fra 2. til 3. kvartal. Dette ga et fall i ordrereserven på 4 prosent fra 3. til fjerde kvartal, etter økning på 5,1 prosent kvartalet før. Totalt er industriens ordrereserver, som figuren viser, tilbake på 2006 nivå. Ordreinngangen fra hjemmemarkedet var i 4. kvartal 6,6 prosent høyere enn i 3. kvartal, mens det var 22 prosent lavere ordreinngang fra utlandet. Produsenter av skip og plattformer økte ordrereserven både i 1., 2. og 3. kvartal, men hadde 2,0 prosent nedgang i 4. kvartal, etter en ordretilgang som var 14,2 prosent lavere enn i 3. kvartal. For denne gruppen var ordrereserven likevel nesten 38 prosent høyere enn i 4. kvartal For alle grupper var ordrereserven for eksportmarkedet i 4. kvartal ,3 prosent høyere enn i 4. kvartal For hjemmemarkedsmarkedet var det en økning i reserven på vel 38 prosent. Oversikten fra Maritim bransjeforening i Norsk industri viste at nybyggingsverftene per 20. oktober 2011 hadde sikra bestillinger på 45 skip til en verdi på 12,1 milliarder kroner i år. Dette bidro til en total ordrebeholdning på 75 skip til en verdi på 27,5 milliarder kroner. Etter dette har det kommet nye ordrer på over en milliard. De fleste næringsgrupper har økt ordrereservene det siste året. Unntaket er tekstil- og bekledningsindustri, papir- og papirvareindustri, kjemisk- og farmasøytisk industri og kjemiske råvarer.

2 2 Industriproduksjonen (fastlandet) hadde ( sesongkorrigert) en økning på 0,9 prosent fra tredje til fjerde kvartal Fra november til desember var det 0,3 prosent nedgang, mens det fra oktober til november var det 0,2 prosent økning. Fra desember 2010 til desember er det en økning på 0,6 prosent. Fra 2010 til 2011 økte industriproduksjonen med 1,1 prosent. Som figuren viser, har veksten i produksjonsvolumet de siste månedene flatet ut, etter markert økning fra sommeren 2009 til sommeren Metallvareindustri, maskinindustri og bygging av skip økte produksjonen med henholdsvis 3,,1, 5,7 og 3,0 prosent i Veksten her knyttes til de rekordhøye investeringene i oljeog gassvirksom mhet. Indeksen for omsetningen i industrien, som er basert på verditall, har over tid har vist sterkere vekst. Denne er vist i påfølgende figur. Forskjellen mellom omsetnings- og produksjonsindeksen ligger i at den første er basert på verdi i løpende priser, mens produksjonsindeksen i prinsippet skal vise volumutviklingen. Endring i lagerbeholdning (spesielt for varer under arbeid som akkumulerer stor verdi) kan også gi forskjeller. Sammenligner vi omsetningen de tre siste måneder (til og med desember) med tremånedersperioden før, var det en økning i omsetningen i industrien på 2,0 prosent (sesongkorrigert). For eksportindustrien var det omsetningsnedgang i denne perioden på 2,3 prosent, mens det var 4,6 prosent økning for hjemmemarkedsindustrien. Ser vi utenfor Norges grenser, var det i eurolandene et fall i industriproduksjonen fra november til desember, og trenden er nå klart fallende. Spesielt sterk nedgang registreres for Tyskland der industriproduksjonen falt med 2,7 prosent fra november til desember. Eurolandene samlet en økning i industriproduksjonen på 0,7 prosent siste året (fra november 2010 til november 2011). I Norge var produksjonen i november i år 0,4 prosent høyere enn i november i fjor. De aller siste månedenee har det vært stagnasjon og nedgang i industriproduksjonen i Europa, og spesielt svak utvikling i sør.

3 3 Industriproduksjon Kilde: SSB - 7. feb Industriomsetning Kilde: SSB 7. feb. 2012

4 4 Industriproduksjon - Januar 2005-des Kilde: SSB - Produksjonsindekser Industri I januar ble det eksportert 10,4 milliarder standard kubikkmeter gass. Det høyeste måneds- kvantum som er registrert. I kroner utgjorde dette 24,2 millioner, som er en økning på 40 prosent eller 6,8 milliarder fra januar i fjor. Økningen relateres blant annet til sprengkulde i Europa. For hele 2011 var det en økning i verdien av gasseksporten på 13,2 prosent. Råoljeprisen har etter en utflating i 2009, økt markert, som figuren under viser. NOK per fat Råoljepris JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES I januar var gjennomsnittlig råoljepris 670 kroner fatet, opp fra 655 kroner i desember. Antall produserte fat gikk i januar ned med 21 prosent til 39,8 millioner, sammenlignet med januar I januar 2011 falt produksjonen med 1,9 millioner fat fra måneden før, til 50,3 millioner fat, i februar ytterligere ned til 40,7 millioner fat, men i mars og april opp igjen til henholdsvis 44 og 48 millioner fat. I mai falt produksjonen til rundt 38 millioner fat, og holdt seg på samme nivå i juni. I juli økte produksjonen igjen til 45,8 millioner fat, for så å falle til 42,3 millioner fat i august, 41,5 millioner i september, 37,2 millioner i oktober, knapt 41 millioner fat i november og 45,9 millioner fat i desember. Det siste er 9 prosent lavere enn for ett år siden.

5 5 Råoljeprisen satte månedsrekord i juli 2008 med 704 kroner fatet, men falt så kontinuerlig i resten av 2008, for igjen å øke gjennom Prisutviklingen fra 2010 og utover er vist i figuren over. De langsiktige prisutsiktene for olje er mer usikre. På kort og mellomlang sikt kan en konjunkturnedgang gi lavere priser, og på lengre sikt vil utvikling av alternativer, som skiferbasert olje- og gassproduksjon i USA kunne påvirke markedet. Det er i ferd med å skje et teknologisk gjennombruddd på dettee området, og USA har svært store forekomster. Dette kan gi betydelig produksjon av både olje og gass. En brems for denne utviklingen kan være miljøutfordri nger knyttet til konsekvenser for blant annet grunnvann. Omfattende nedstengningg av atomkraftanlegg vil også kunne påvirke olje- og gassetterspørselen. En ventett heving av levestandarden i Asia de nærmeste tiårene vil også gi økt etterspørsel. På kort sikt kan også uro i oljeproduserende land i midt østen og boikott av Iran kunne bety strammere marked og økt pris. Eksport av råolje og naturgass utgjorde hele 63,4 prosent av samlet vareekspo ort (eks. skip) i januar. Tar vi også med de raffinerte energiproduktene og elektrisk strøm, øker denne andelen til 72,9 prosent. I januar i fjor var andelenee 63,2 og 69,9 prosent, og for hele var disse andelenee 57,7 og 64,7 prosent og hele ,3 og 68,3 prosent. Dette viser at energi er i ferd med å få en stadig viktigere rolle i norsk eksport, drevet av den sterke prisutviklingen på olje og oljeprodukter de siste årene. Bakerst i denne rapporten er en tabell som viser Statistisk sentralbyrås første foreløpige regnskap for samlet utenrikshandel og utenriksregnskap i Eksportprisene Prisindeksene for utenrikshandelen utarbeides kvartalsvis, og for samlet fastlandseksporten var det, etter nedgangg i andre halvår 2011, ingen økning i prisene fra fjerde kvartal 2010 til fjerde kvartal Fra andre til tredje kvartal 2011 falt prisen med 3,7 prosent, og fra tredje til fjerde med 2,8 prosent. Volumindeksen falt ved inngangen til 2011, men har deretter steget igjen. Økningen fra fjerde kvartal 2010 til fjerde kvartal er 3,3 prosent, og stigningen fra tredje til fjerde kvartal var 3,7 prosent. I tredje kvartal 2011 var altså volumindeksen litt lavere enn i fjerde kvartal Figurene viser den sesongkorrigerte pris og volumutviklingen (utenom skip) for vareeksporten, vareeksporten utenom råolje og naturgass (fastlandseksporten) og vareimporten. Alle indeksene startet på 100 i år Volumet av samlet vareeksport (utenom skip) har som vi ser ikke økt de siste 11 årene. Fastlandseksporten har økt med 40 prosent, og importvolumet har økt med 63 prosent siden Vi ser nå en utflating i volumet for fastlandseksporten.

6 6 Prisbildet har i motsetning til volumutviklingenn vært gunstig for Norge. Ferdigvarene vi importererr har hattt en svak prisutvikling, mens oljen, metallene og fisken vi eksporterer har vært gjennom en god periode når det gjelder priser. Det viser figuren med prisindekser. Her er også utgangspunktet 100 i 2000 for de tre seriene. Vi ser at importprisene i sum bare har økt med 11 prosent de siste 10 årene. Prisutviklingen for de enkelte varegrupper Fra fjerde kvartal 2010 til 4. kvartal 2011 falt prisindeksen for fiskeeksporten med 13,,9 prosent. Fra første til fjerde kvartal i 2011 var det et fall i prisindeksen for fisk på 20,,2 prosent. For raffinerte mineraloljeprodukter har prisindeksen falt med 2,2 og 1,,8 prosent i tredje og fjerde kvartal 2011, etter en toppnoterin ng i andre kvartal. Prisen i fjerde kvartal, var likevel 18,7 prosent høyere enn i fjerde kvartal For elektrisk strøm falt prisindeksen ytterligere 5,4 prosent i fjerde kvartal, etter å ha falt 28, 1 prosent fra andre til tredje kvartal. Strømprisen (for eksport) var hele 42,2 prosent lavere enn i fjerde kvartal Teknologi-/verkstedindustri har hatt en nesten flat prisutvikling gjennom 2010 og 2011, Etter en nedgang på 2,,3 prosent fra tredje til fjerde kvartal er prisindeksen for denne gruppen tilbake på et nivå på 99,2. Dettee er en nedgang på 1,3 prosent sammenlignet med fjerde kvartal Den svakeste prisutviklingenn har gruppen kontormaskiner og datautstyr hatt. Her er prisene i følge denne indeksen, redusert med 75 prosent siden år 2000, mens volumet er doblet. Siste året har prisenee falt med 10,1 prosent, mens volumet er økt med 4,7 prosent. Telekommunikasjonsapparater har hatt et fall i prisene på hele 18,7 prosent fra tredje til fjerde kvartal Fra fjerde kvartal 2010 til fjerde kvartal 2011 har prisene falt med 11 prosent for denne gruppen. Volumet i fjerde kvartal var imidlertid 2,5 prosent over fjerde kvartal For elektriske apparater og maskingruppene var det svært liten endring i prisene fra fjerde kvartal 2010 til siste kvartal. Volumet har imidlertid falt med hele 25,3 prosent for elektriske apparater mv. For maskiner for spesielle industrier (bla skipsutstyr) har volumet økt med 16,3 prosent det siste året, mens det for kraftmaskiner og -utstyr bare er 0,1 prosent volumøkning. For møbeleksportørene falt prisene med 1,1 prosent siste året (fra fjerde kvartal 2010), etter en svak økning siste kvartal. For klær viser tilsvarende tall en økning i prisene på 0,9 prosent siste året, etter relativt større variasjoner fra kvartal til kvartal gjennom året. Gruppen tekniske og vitenskapelige instrumenter hadde 2,9 prosent prisøkning siste året. I volum falt møbelekspo orten med 8,1 prosent fra 2010, mens eksporten av klær økte med 23 prosent. For instrumentgruppenn var det en volumøkning på 6,3 prosent fra 2010 til Styrking av kronen er antagelig medvirkende til at prisene for flere grupper av bearbeidede produkter, målt i kroner har utviklet seg svakt.

7 7 Produsentprisindeks (PPI) 2000= =100 Kilde: SSB 10. feb Kilde: OECD Consumer Price index January Det internasjonale bildet viser fortsatt moderat prisvekst. Økningenn i energi- og matvareprisene, som har bidratt til å øke den samlede prisstigningen avtar nå, som figuren viser. Lav kapasitetsutnyttelse bidrar fortsatt til å begrense prisveksten. Figuren viser at pristrenden i OECD landene (utenom matvarer og energi) fortsatt er moderat, og at økningen i begynnelsen av 2011 har flatett ut, og at den underliggende prisstigningen fortsatt er relativt moderat. Stigningstakten er nå rundt 2,0 prosent, etter å ha beveget seg opp gjennom Konsumprisene i industrilandene (Advanced Economies) steg med 2,7 prosent i I USA steg de med 3,2 prosent, mens de falt med 0,3 prosent i Japan, og i eurolandene økte de med 2,7 prosent i I de nye vekstøkonomiene (Emergingg and Developing Economies) økte prisveksten fra 6,1

8 8 prosent i 2010 til 7,2 prosent i I Kina økte konsumprisveksten fra 3,3 prosent i 2010 til 5,4 prosent i 2011, mens konsumprisveksten i India falt fra 12,0 prosent i 2010 til 9,1 prosent i Moderat prisvekst i utlandet og sterk krone, tilsier at prisimpulsene fra utlandet fortsatt er svake. Etter 2,1 prosent økning fra 3. til 4. kvartal, er importprisindeksen for gruppen bearbeidede varer fortsatt bare 1,7 prosent over nivået ett år tidligere, og 3,8 prosent under toppnivået ved årsskiftet 2008/2009. Valutakursutviklingen Bedriftenes konkurranseevne og lønnsomhet er følsom for endringer i valutakurser. De siste årene har det vært store endringer i kronekursen, spesielt mot USD. I perioder med nedgang i oljeprisen har kronen også svekket seg markert overfor euro. Den store uroen knyttet til gjeldsproblemene i Hellas Irland og flere andre euroland har ledet til en markert svekkelse av euroen. I krisetider søkes det mot valutaer som USD, som betraktes som trygg havn. Utsikter til ny oppgang gir mindre risikoaversjon, og da vil investorer igjen bevege seg bort fra USD, slik at denne svekkes. Samtidig pekes det på at råvareeksporterende lands valutaer styrker seg når det er utsikt til ny oppgang. I denne sammenheng nevnes valutaene til land som Australia, New Zealand, Canada og Norge. NOK/USD og NOK/Euro 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 ' USD EUR 7,50 17.feb.vt 5,70 17.feb. Fra januar 2011 til januar 2012 har dollar styrket seg med 1,6 prosent, og euro svekket seg med 1,9 prosent mot kroner. Ser vi tre år tilbake og sammenligner med januar 2009, da en dollar ble notert til 6,96 kroner, har den svekket seg med 14,6 prosent, til 5,94 kroner. Euroen har med en gjennomsnittskurs på 7,68 i januar 2012, svekket seg med 16,7 prosent mot norske kroner, i løpet av denne treårsperioden. Fra gjennomsnittet i januar og fram til 17. februar 2012 registrerer vi svekking av dollarkursen til 5,70, mens eurokursen har falt videre til 7,50. Fra bunnpunktet for dollar, da kronen var på sitt sterkeste i mai 2008 og frem til desember 2008, steg dollarkursen (månedsgjennomsnitt) fra 5,05 til 7,01 kroner (opp 39 %), og euro fra 7,87 til 9,40 kroner (opp 19,6%). Etter vendepunkt, like før årsskiftet , har kronen styrket seg markert. Tendensen har vært styrking av kronen i forhold til euro, blant annet som følge av stigende oljepris og høyere rente enn i utlandet, og nå også svekket euro. Etter årsskiftet har de store underskuddene i statsbudsjettet til flere av eurolandene, og spesielt den akutte gjeldskrisen til Hellas og flere andre euroland, blitt en belastning for eurosamarbeidet, og bidratt til å svekke euroen.

9 9 Norges Bank hevet styringsrenten fra 2,00 til 2,25 prosent 12. mai. Senere har banken på de månedlige rentemøtene, holdt styringsrenten uendret. 14 desember ble imidlertid kursen endret og styringsrenten ble satt ned med 0,5 prosentpoeng, til 1,75 prosent. Det er først og fremst en svakere utvikling internasjonalt, og spesielt i Europa, og lav rente der, som er Norges Banks begrunnelse. Til bildet hører frykten for ytterligere styrking av kronekursen. Samtidig påpeker Norges Bank at utviklingen i innenlandsk forbruk er litt svakere enn ventet. Det samme gjelder prisstigningen. Norges Bank påpeker at risikoen for en ny resesjon er økt betydelig. Løpende konjunkturindikatorer tyder på en snarlig avmatting i Europa, også i tysk økonomi. Svakere eksportetterspørsel og økt usikkerhet i finansmarkedene påvirker utsiktene i andre deler av verden, herunder flere fremvoksende økonomier, sier Norges Bank videre i sin begrunnelse for rentebeslutningen. Neste rentemøte vil finne sted samtidig med fremleggelsen av neste Pengepolitiske rapport 14. mars, dersom det ikke skulle skje noe i mellomtiden som fremskynder dette. I Europa og USA tilsier den svake aktivitetsutvikling fortsatt lavt rentenivå. Den europeiske sentralbanken (ECB) reduserte på møtene både i november og desember styringsrenten med 0,25 prosentpoeng, slik at den nå er 1,0 prosent. På siste møte annonserte også banken likviditetsoperasjoner med tre års løpetid, reservekravet ble redusert fra 2 til 1 prosent, og kravet til sikkerhet fra bankene i likviditetsoperasjoner ble lempet. ECB, Federal Reserve, Bank of England, Bank of Japan, The Swiss National Bank og Bank of Canada annonserte 30. november at de senker rentene på dollarlikviditet til bankene. Bank of England har fortsatt å holde sin rente uendret på 0,5 prosent. Det samme har USA gjort, mens Kinas sentralbank i september hevet renten for femte gang på åtte måneder. Den amerikanske sentralbanken har senere gitt signaler om at den vil holde styringsrenten nær null det neste to årene. Tredje august satte den sveitsiske sentralbanken, Swiss National Bank (SNB), ned sin styringsrente fra 0,25 prosent til tilnærmet null, samtidig som de forsøker å øke mengden av France i sirkulasjon, ved å kjøpe tilbake egne obligasjoner i markedet. Bakgrunnen var en ti prosent styrking av franckursen mot euro i kjølvannet av gjeldskrisen i EU. Sveits slutter seg dermed til USA og Japan som nullrenteland. Den sveitsiske sentralbanken kunngjorde 6. september at den med umiddelbar virkning ikke lenger vil tillate at sveitserfranc (CHF) styrker seg utover en grense på 1,20 i forhold til euro. Det er CHF sin rolle som trygg havn i en turbulent periode som har gitt en massiv overvurdering av sveitserfrancen, i følge sentralbanken. SNB sier at de vil håndheve den satte grensen med den ytterste besluttsomhet, og er beredt til å kjøpe utenlandsk valuta i ubegrensede mengder. Selv en kurs på 1,20 er uttrykk for en sterk franc, og sentralbanken gir uttrykk for at valutaen bør svekke seg over tid. De antyder derfor at ytterligere tiltak kan bli truffet, av hensyn til den sveitsiske økonomien, faren for deflasjon og eksportindustriens konkurranseevne. Den sveitsiske styringsrenten var da som nevnt allerede tilnærmet null. Så langt synes dette å ha vært vellykket (men sentralbanksjefen har etter press valgt å fratre sin stilling, fordi hans kone tjente en halv million kroner på valutaspekulasjon i ukene rundt iverksettingen av tiltaket). Fra januar i 2011 til januar 2012 økte konsumprisene i euro-landene økt med 2,7 prosent (og i hele EU med 3,0 prosent fra desember til desember), som er over sentralbankens 2,0 prosent mål. Årsveksten fra 2010 til 2011 var 2,7 prosent for euroområdet, og 3,1 prosent for hele EU. Prisveksten i Norge er fortsatt moderat, og godt under sentralbankens 2,5 prosent mål. Fra desember til januar falt indeksen med 0,2 prosent. Fra januar i fjor til januar i år har konsumprisindeksen økt med 0,5 prosent. Årsveksten i konsumprisene fra 2010 til 2011 ble 1,2 prosent. Markedsutviklingen OECD presenterte sin halvårlige Economic Outlook (No. 90) 28. november. Anslaget for den samlede veksten i OECD-landene i 2011 er justert ned fra 2,3 prosent i mai til 1,9 prosent nå. Den globale økonomien har forverret seg betydelig siden den forrige halvårsutgaven av OECD Economic Outlook i mai. Veksten avtar i industrilandene (advanced economies) og eurolandene er allerede inne i en mild resesjon. Neste år anslår OECD veksten i euroområdet til beskjedne 0,2 prosent. OECD er som regel optimister, siden deres oppgave er å bidra til vekst.

10 10 De ti punktenee under er en forkortet utgave av OECDs eget sammendrag av november rapporten. Mer enn noen gang er utviklingen i verdensøkonomien nå avhengig av enkelthendelser, spesielt politiske beslutninger knyttet til eurokrisen og budsjettpolitikken i USA. Usikkerheten rundt dette er stor, og OECD sine prognoser viser et hangler igjennom alternativ, med fravær av treffsikre og besluttsomme tiltak. Med denne advarsel, og med markert tap av tillit knyttet til gjeldsutviklingenn i euroområdet og USAs låste finanspolitikk, innebærer dette svært svak vekst i OECD landene i nær framtid, og allerede mild resesjon i euroområdet. OECD venter at dette vil bli fulgt av en svært gradvis oppgang. Arbeidsledigheten som følger en slik utvikling vil forbli på et høyt nivå ut 2013 og inflasjonspresset vil være negativt i de fleste regioner. Dette kreverr at dagens pengepolitiske stimulanser videreføres i lang tid, og for områder som eurolandene anbefales ytterligere pengepolitiske stimulanser. Det er lagt til grunn at budsjettene konsolideres i de fleste OECD land. For USA i noe mindre grad enn nåværende vedtak tilsier, for ikke å hemme veksten for mye. I euroområdet omtrent som planene viser, men for Japan er det antatt at budsjettunderskuddet midlertidig øker som følge av gjenoppbyggingen etter jordskjelvk atastrofen. Svakere vekst i de nye vekstøkonomiene og eksportoverskudd i de oljeproduserende landene, har bidratt til at rebalanseringen av betalingsbalanseunderskudd mellomm land har stoppet opp. Krisen i euroområdet utgjør en betydelig nedsiderisiko. Smitteeffekt knyttett til frykt for mislighold av statsgjeld har økt, og kostnadene ved fornying av statsgjeld kan overstige det de utsatte landene kan levee med. Det er fare for at dette kan resulteree i stek resesjon i eurolandene, med store negative konsekvenser for global økonomi. For å stoppe smitten må bankene framstå som tilstrekkelig solide, og med overbevisen nde evne, kapasitet og vilje til å sikre normal finansiering til akseptabel rente, for ellers kredittverdige stater. OECD understreker at dette også stiller krav til mottagerne om reformer. En stor nedside risiko ligger i at USA internt ikke blir enig om å begrense de omfattende allerede vedtatte budsjettinnstramningene. Vesentlig sterkere budsjettinnstramninger enn OECD prognoserer for USA, kan lede landet inn i en resesjon som pengepolitikk alene ikke kan motvirke. OECDs strategiske tilrådinger for å møte økonomisk tilbakeslag omfatter landspesifikkee politiske tiltak. Tiltak som raskt kan gjennomføres, dersom den økonomiske utviklingen viser seg å bli svakere enn forutsatt: Budsjettstimulanser understøttet av bedre rammer for finanspolitikken, som muliggjør aktiv politikk, og tillit som gjør pengepolitiske stimulanser mulig, der det er rom for det. I tillegg strukturelle reformer som øker veksten, reduserer arbeidsledigheten og øker tilliten til økonomien generelt og bankene spesielt.

11 Det internasjonale pengefondet (IMF) publiserte sin Update av World Economic Outlook 24. januar, med undertittelen Global Recovery Stalls - Downside Risks Intensify. 11 De globale økonomiske utsikter trues av tilspissingen av gjeldsproblemene i eurolandenee og økt sårbarhet ellers i verden. De finansielle forholdene er forverret, vekstanslagene redusert, og risikoen for enda svakere utvikling enn det IMF anslår har økt. Den globale veksten er anslått til 3¼ prosent in 2012, en nedjustering på 0,7 prosent fra september. Dette hovedsaklig på grunn av at eurosonen ventes å gå inn i en mild resesjon i 2012, som følge av gjeldsproblemene, og stramme budsjetter. Det er også ventet redusert vekst i de fremvoksende landene og i utviklingsland, som følge av svakere internasjonal vekst og redusert etterspørsel hjemme. Den mest presserende politikkutfordringen er å gjenreisee tilliten i euroområdet, finne vei ut av gjeldskrisen og bane rom for ny vekst. I andre store land gjelder det at politikken rettes mot de finansielle ubalansene på mellomlang sikt, å reparere og reformere finanssystemet, samtidig som det bør stimuleres til ny bærekraftig vekst. Vekstøkonomiene og utviklingslandene rådes av IMF på kort sikt til å respondere på moderat innenlandsk vekst og redusert etterspørsel fra industrilandene. Sjeføkonom, Oliver BLANCHARD i IMF sier at de store industrilandene nå har satt to bremseklosser på. 1) Det første strammere budsjettpolitikk. Konsolidering er nødvendig gjeldsnivået er svært høyt men på kort sikt, gir det mindre etterspørsel og dermed også mindre vekst. 2) Det andre er et stramt kredittmarked. I mange land, spesielt i Europa er bankene fortsattt svake. De må konsolidere og i mange tilfeller betyr konsolidering mindre kreditt til husholdninger og bedrifter. Nok et negativt vekstbidrag. Tabellen viser de siste vekstanslagene til IMF for 2012 og De nedjustertee vekstanslag til IMF viser at verdensøkonomien vokser med 3,3 prosent i 2012 og 3,9 prosent i Veksten i Tyskland er anslått til 0, 3 prosent, ned fra 1,3 prosent i september- anslaget. Frankrike er justert ned fra 1,4 til 0,2 prosent, og Italia fra 0,3 til minus 2,2 prosent. Anslagene viser at utviklingen fortsatt kjennetegnes av en todeling, der utviklingen går med to forskjellige hastigheter i ulike deler av verden. Svak vekst i industrilandene (Advanced economies), 1,6 og 1,9 prosent vekst i år og neste år, som ikke er nok til å reduseree arbeidsledigheten. På den andre siden, vil utviklingsland og vekstøkonomiene ha en vekst på 6,4 og 6,1 prosent. Flere av disse har stått

12 overfor utfordringer knyttet til å mestre sterk vekst. Blant annet å mestre stor kapitalinngang og unngå overoppheting og utvikling av bobler. Nå avtar veksten også her, og usikkerheten tiltar. 12 Bildet er fortsatt preget av stor og økende usikkerhet. Asia, med Kina i spissen, har hatt den høyeste veksten (sammen med flere land i Sør-Amerika og Afrika) det siste året, og ligger også an til vedvarende høyere vekst enn Europa, USA og Japan. Finanskrisen er nå gått over til å bli en gjeldsfelle for de fleste industrilandene. Muligheten til å stimulere via budsjettunderskudd og lav rente er brukt opp, veksten uteblir og arbeidsledigheten har bitt seg fast. Spesielt er ledigheten for unge urovekkende høy i mange land. Den store utfordringen og usikkerheten er knyttet til om en får i gang en selvdrevet økonomisk vekst når stimulanstiltakene fra myndighetene fases ut og budsjettinnstramninger i økende grad tvinger seg fram. OECD understreker behovet for strukturelle reformer, for å stimulere til bærekraftig vekst. Professor Carmen M. Reinhardt som sammen med professor Kenneth S. Rogoff, har utført en grundig studie av 15 økonomiske tilbakeslag (og publisert boken This Time is Different ), fant at 10 år etter krise var arbeidsledigheten fortsatt høyere enn før krisen. Der en hadde data for boligpriser var disse fortsatt lavere etter ti år i nitti prosent av tilfellene. Sterk kredittvekst før krise, blir ofte sterkt redusert, og nedgangen i kredittilgang har tendens til å forsterke seg og bli langvarig. Hun pekte på faren for kraftig svekket kredittformidling. Hun mente med basis i historien at det er lett å være for optimistisk når det gjelder bankenes evne til å formidle kreditt, utviklingen i skatteinntekter og sysselsettingsutviklingen. Årsakene er at det har tatt lang tid å få i gang tilstrekkelig vekst igjen. Krise i Europa I sin siste European Economic Forecast, Autumn 2011, kommer EU kommisjonen med nye vekstanslag for hele EU og enkeltlandene. Her åpner EU kommisjonen med å påpeke at økonomien er på vei inn i et farlig farvann! Veksten i EU, som var god i første kvartal 2010, avtok markert i 2. kvartal, og anslagene for hele 2011 ble nedjustert til 1,6 prosent. I 2010 var veksten 2,0 prosent, og for 2012 ventes en beskjeden vekst på 0,6 prosent. For Hellas og Portugal er det negativ vekstrate på 5,5 og 1,9 prosent for 2011, og 2,9 og 3,0 prosent ned for Tysk vekst er anslått til 2,9 prosent i 2011 og 0,8 i 2012, mens den for Frankrike er anslått til 1,6 og 0,6 prosent. For Spania er vekstprosentene beskjedne 0,7 prosent begge år og for Italia bare 0,5 og 0,1 prosent. Landene får med andre ord liten drahjelp fra veksten for å løse gjeldsutfordringen. Danmark preges allerede av svak vekst med 1,7 prosent i 2010, 1,2 prosent i 2011 og 1,4 prosent i Sverige har hatt god vekst med 5,6 prosent i 2010, 4,0 prosent i 2011, men her faller også 2012 prognosen til 1,4 prosent. Den sterkeste veksten i år er det de tre baltiske landene, Polen og Sverige som har. Av disse er det bare Estland som er euroland. Med unntak av Sverige er det også disse landene som har de høyeste vekstanslagene i 2012, selv om veksten her også halveres. Det varierende vekstbildet og alle risikofaktorene preger vekstutsiktene og totalbildet. Det ser foreløpig ikke ut til at privat vekst overtar for offentlige stimulanser og gir ny bærekraftig vekst, slik en håpet. IMF har også i ettertid innrømmet at de undervurderte risikoen i finansmarkedene i De trodde at mangfoldet av produkter ville spre risiko. I ettertid ser en at risikoen hadde økt. De komplekse finansproduktene kamuflerte og gjorde det vanskeligere å se risikoen. I eurolandene har krisen i Hellas og nå Italia preget bildet. I slutten av oktober kom de fram til en skisse til kriseløsning for Hellas. Skissen vakte ikke ubetinget begeistring i landet, og statsminister Papandreou foreslo overraskende å holde folkeavstemning. Dette førte til politisk krise innenlands. Forslaget om folkeavstemning ble trukket, Papandreou gikk av. Ny statsminister ble utpekt 10. november. Valget falt, etter fire dager med knallharde forhandlinger, til slutt på Lukas Demetrios Papademos. Han har doktorgrad i økonomi fra MIT (Massachusetts Institute of Technology), er 64 år, har vært sentralbanksjef i Hellas fra 1994 til 2002, og var sentral da Hellas gikk over fra drakmer til euro i 2001/2002. Deretter har han vært visepresident i ECB (Den europeiske sentralbanken). Det siste året har han vært rådgiver for George Papandeeou, og er tilknyttet Pasok (Papandreous arbeiderparti). Han oppfattes imidlertid mer som fagøkonom og teknokrat. Uroen rundt Hellas, smittet over på Italia. Tilliten til landets økonomi falt og prisen var økte renter for statens låneopptak. Krisemøter i EU og eurolandene bidro til at Silvio Berlusconi ble presset til å gå av som statsminister. Også han ble fulgt av en fagøkonom med lang erfaring i EU-systemet, tidligere europakommissær Mario Monti. 15. september ble sentralbankene i de store økonomiene i USA, Europa (ECB), Japan, Storbritannia og Sveits enige om tre runder med dollarlikviditets tilførsel til det europeiske bankmarkedet, for å hindre en likviditetskrise hos bankene. Tilførselen vil skje i tre omganger i oktober, november og desember.

13 13 Dette er ment å erstatte likviditet som trekkes ut fra det europeiske markedet av frykt for tap. Børsene reagerte positivt på nyheten og kursene steg. Markedene har den siste tiden reagert på krisen i euroområdet ved både å senke eurokursen og heve risikopremien på obligasjonslån, både for stater med stor gjeld og for næringslivet generelt. Dette har bidratt til en generell økning av lånekostnader uavhengig av styringsrenter. Mot slutten av 2011 kom det meldinger om at flere store banker i eurolandene reduserer eller planla å redusere aktiviteten (balansen) for på denne måten å styrke sin soliditet, og slik oppfylle Basel III kravene. Dette kan begrense næringslivets evne til å skape nødvendig vekst. Alternativ måte å styrke bankene på er å hente inn mer kapital fra aksjemarkedet og eiere. Det er nå en utfordring å styrke bankene, og samtidig unngå at kredittilførselen til bedriftene strupes. Generelt er det nå i ferd med å bli vanskeligere for europeiske bedrifter å få lånefinansiering, og vi ser nå at norske banker også strammer til og signaliserer økte marginer og gebyrer på bedriftslån. Den europeiske sentralbanken (ECB) grep inn og kjøpe italienske og spanske statsobligasjoner for å hindre at renten på refinansiering av statsgjeld ble for høy. Dette viser at eurokrisen vil bli alvorlig dersom store land som Italia og Spania ikke lenger klarer gjeldshåndteringen på egen hånd. Da vil krisefondet (EFSF) ikke strekke til, selv etter at rammen er økt fra 440 til 1000 euro, etter at det er omgjort til et garantifond. Tyskland, som er viktigste bidragsyter til stabiliseringsfondet, vil ikke bidra med eller garantere for mer enn de alt har gjort. G-20 møtet i Paris i midten av oktober understreket alvoret, og satte press på Tyskland og Frankrike for å finne en snarlig løsning på det greske problemet. Den tredje og siste løsningsskissen for Hellas, som eurolandene ble enig om i slutten av oktober, har tre hovedelementer: Private långivere er presset til å godta 50 prosent nedskrivning av sine lån til den greske stat. EFSF endres til ikke bare å gi lån, men også bli en garantist, slik at det kan skaffes vesentlig mer finansiering enn de 440 milliarder euro som ligger der. Det synes ikke realistisk å få inn mer kapital fra medlemslandene, og derfor tyr en til slike fikse kredittoperasjoner og delvis garanterte låneopptak for å utvide basisen fra 440 milliarder til milliarder euro. Oppkapitalisering av private banker ved at disse også kan få kapital fra EFSF. Meningen var umiddelbar å starte arbeidet med å konkretisere innholdet i skissen på G-20 toppmøtet i Cannes. Forslaget om folkeavstemning skapte imidlertid ny usikkerhet. Angela Merkel og Nicolas Sarkozy, som er hovedarkitekter, krevde at Hellas avklarte landets holdning før de ville gå videre. Sammen med IMF frøs de vedtatte utbetalinger inntil de fikk svar på om Hellas tiltrer nevnte skisse og oppfyller sine forpliktelser. På EU toppmøtet 8. og 9. desember ble lederne i EU enige om å styrke det finanspolitiske samarbeidet. Det skal blant annet innføres strengere regler for oppfølging av kriteriene for budsjettunderskudd. Reglene vil bli utformet i en ny internasjonal avtale mellom de ulike eurolandene og de øvrige EUlandene som ønsker å delta. Avtalen skal signeres senest i mars Det ble også klart at Storbritannia ikke ønsker å delta, av frykt for å svekke finanssenteret i City of London. Derfor vi det bli et delt EU. Flere andre land er avhengig av vedtak i sine nasjonalforsamlinger for å kunne tilslutte seg til en slik foreslått avtale/traktat. Resultatene fra toppmøtet er innrettet mot en mer langsiktig løsning av eurolandenes utfordringer. Når det gjelder det mer kortsiktige var det lite konkret. ECB (sentralbanken) og IMF er tiltenkt å spille en vesentlig rolle. For å dempe akutte utfordringer knyttet til banksektoren, ble det åpnet for subsidiert likviditetstilførsel til bankene. ECBs vedtaket 21. desember, er blitt karakterisert som tidenes julegave til bankene. Den europeiske sentrale banken (ESB/ECB) åpnet for at banker kunne låne til penger i tre år til en prosent årlig rente. 523 banker lånte 489 milliarder euro (3740 milliarder kroner). Hensikten var både å styrke bankene og bedrifter, og redusere rentenivået for refinansiering av statsgjeld. På kort sikt viser det seg imidlertid at over halvparten (296 milliarder euro i følge Barclays Capital) er satt inn i ESB igjen, til 0,25 prosent rente! Det blir forklart med stor nervøsitet i et urolig marked og skjerpede krav til bankers kjernekapital, krever mer penger på bok. Likviditetstilførselen ser likevel ut til å ha roet markedene og dempet rentenivået. Så langt synes dette å hå vært vellykket. Renten som Italia og Spania møter i markedet er kommet ned på et nivå de kan leve med, og den generelle likviditetssituasjonen synes nå å være mer balansert. Forhandlingene mellom Hellas og kreditorene om nedskrivning av gjelden og vilkårene for at midler fra IMF og de andre eurolandene stilles til disposisjon som planlagt har vært vanskelige. Kommer ikke dette på plass vil Hellas være konkurs. Ratingbyrået Standard & Poor s sin nedgradering av flere euroland 13. januar, var ingen stor overraskelse. Frankrike og Østerrike mistet sin AAA rating. En slikt tap av toppstatus som låntaker, som landet har hatt i mange tiår, er naturlig nok et prestisjetap. Nedgraderingen, som kom sammen

14 med nedjustering for sju andre euroland som hadde lavere rating, kan bety nedgraderingg og økte finansieringskostnader for EFSF. Fondet som er tiltenkt en viktig rolle i redningen av euroen. I følge det amerikanske nyhetsbyrå et Bloomberg er det nå bare 12 land som har høyestee rating hos alle de tre store byråene, S&P, Moody s og Fitch. Disse er; Australia, Canada, Danmark, Finland, Luxemburg, Nederland, Norge, Singapore, Storbritannia, Sverige, Sveits og Tyskland. S& &P har imidlertid justert ned Utsiktene for Finland, Luxemburg og Nederland. 14 USAs vekststimulanser 7. juni 2011 kom sentralbanksjef Ben Bernanke med pessimistiske uttalelser om den økonomiske utviklingen i USA, der han ga uttrykk for frustrasjon over den svake veksten. Sentralbanken har nå brukt kruttet, og det er heller ikke utsikter til stimulanser fra finanspolitikken. Snarere tvert imot. Budsjettet er allerede presset, og president Obama måtte ha republikanernes tilslutning til å få hevet gjeldstaket for statsgjelden innen 2. august. Etter en lang politisk tautrekking både mellom og innen partiene, kom en avtale på plass akkurat ved fristens utløp. Avtalen gir rom for å heve gjeldstaket med 2100 milliarder dollar. Målet er at budsjettunderskuddet skal reduseress med 2400 milliarder dollar over en tiårsperiode. I dette inngår at kutt på ca 900 milliarder i første fase, mens resten er overlatt til en representativ kongresskomite (også kalt superkomiteen) å spesifisere i andre fase. Over to tredjedeler av kuttene kan skje etter 2016, og reduksjonen i neste års statsbudsje tt er bare 21 milliarder dollar (0,20 % av BNP). I etterkant av den opprivende debatten om heving av gjeldstaket kom Standard & Poor s med nedgradering av USAs kredittrating fra AAA til AA+. Selv om dette antagelig ikke vil skape større problemer for USA, er det et prestisjetap. Det knytter seg fortsattt spenning til om fleree ratingselskap vil følge etter og nedgradering USAs kredittrating. En svakere rating kan gjøre lån dyrere, og enkelte selskap plasserer sine likvider, bare der det er AAA rating.

15 juni vedtok sentralbanken (US Federal Reserve) å holde renten uendret på 0-0,25 prosent (for an extended period). Dette ble konkretisert til de neste to år (mid-2013) den 9. august. FED nedjusterte også vekstanslagene sine i juni. For 2011 fra 3,2 til 2,8 prosent og for 2012 fra 3,85 til 3,5 prosent. Inflasjonen er tiltagende, men frykt for for lav prisvekst ble ikke nevnt. Det er også små lyspunkter i USA ved inngangen til Ledigheten har falt (til 8,7 prosent). Normalt skulle en forvente at økonomien fikk stimulanser før et valg. Med avhengighet av republikanerne har Obama problemer med dette. OECD har påpekt faren for innstramninger, som kan ramme veksten, dersom ikke de to store fløyene enes om nødvendige vedtak. De aller siste nyhetene fra USA ble negativt mottatt på børsen. Arbeidsledighetstallene var noe svakere enn ventet, og den høye oljeprisen, ser ut til å ha gitt en betydelig reduksjon i bensinforbruket. Brasil hadde stek vekst i 2010, men denne stoppet, som for Tyskland, opp mot slutten av For hele 2011 ble veksten knapt 3 prosent, og det ventes også rundt 3 prosent vekst i år, og litt økende i Norsk fiskeeksport til Brasil tok seg opp i desember, da Brasil var det 8. viktigste fiskemarkedet for Norge. For hele året var Brasil nr 14. Samme plass hadde landet i januar I 2010 var veksten i Brasils økonomi hele 7,5 prosent, stimulert av krisetiltak. Inflasjonen ble høy og krisetiltakene er utfaset. Ved slutten av 2011 er inflasjonen fortsatt 6,5 prosent. I 2010 passerte Brasil Tyskland, som verdens fjerde største bilprodusent (antall), og nå har Brasil sannsynligvis passert Storbritannia og inntatt plassen som verdens sjette største økonomi. I forkant av møtet i Davos januar har World Economic Forum (WEF), publisert sin rapport om Global Risks Økonomiske ubalanser og sosial ulikhet fremheves som de største risikofaktorene, som kan reversere de oppnådde fordelene ved globaliseringen. Andre trusler med både svært store konsekvenser og høy sannsynlighet er i følge rapporten: Økte klimagassutslipp, og mislykket klimapolitikk, krise i vannforsyning, knapphet på mat, store svingninger i priser på landbruksprodukter, energi og terrorisme. Verdensbanken kom med ny Global Economic Outlook rapport nå i januar. De advarer om at den globale økonomien er inne i en svært vanskelig og farlig fase. De advarer også fremvoksende land med høy vekst mot å tro at de er immune overfor problemene i eurolandene og USA. De har nå helt på tampen justert ned vekstanslagene for flere land, blant annet i østlige Europa. De ser for seg et bilde der veksten vil være på vei ned også i fremvoksende land det nærmeste halvåret, men deretter ta seg opp. De venter at hele verden får en vekst på 2,5 prosent i 2012, etter 2,7 prosent i 2011, og økende til 3,1 i Veksten i verdenshandelen anslår de til 4,7 prosent i 2012, etter 6,6 prosent i fjor, og de venter økning til 6,8 prosent i De anslår at USA får en vekst på 2,2 prosent i 2012, eurolandene minus 0,3, Japan 1,3 prosent og utviklingslandene 5,4 prosent. For Brasil, Russland, India, China og Sør-Afrika anslår Verdensbanken veksten i 2012 til henholdsvis, 3,4, 3,5, 6,5, 8,4 og 5,3 prosent. Veksten i verdenshandelen flater ut OECD Interim assessment: 8. September 2011

16 16 Tilbakeslaget påvirker råvareprisenee negativt, men de har som figuren viser så langt holdt seg på et relativt høyt nivå. Fortsatt høye råvarepriser OECD Interim assessment 8. September 2011

17 17 De ledende indikatorene som OECD publiserte 13. februar, viste en oppgang på 0,2 prosent fra november til desember. Den har nå snudd etter flere måneder med nedgang. Det er spesielt USA, India, Japan og Russland som har dratt indikatoren opp de siste månedene. Nedgangen det siste året har vært spesielt stor for India, Brasil, Italia, Tyskland, Frankrike, Storbritannia og euro området som helhet. Indikatoren skal gi en antydning om utviklingen et halvt år fram i tid. OECD composite leading indicators Kilde: OECD 13.feb IMF varsler ti år med budsjettkutt og økte skatter i G-20 landene. Etter de siste års store stimulansepakker og tidligere underskudd, har G-20 landene en offentlig gjeld som av IMF anslås å nå 118 prosent av bruttonasjonalproduktet allerede i Det betyr at handlefriheten knyttet til offentlige budsjetter vil være svært begrenset i mange år. IMF kom allerede i en rapport 3. november 2009 med en advarsel om at industrilandene, det neste tiåret, vil måtte bruke både budsjettkutt og skatteøkning for å få offentlige budsjetter i rimelig balanse. IMF advarer også om å basere seg på at dagens lave rentenivå vil være evigvarende. Analyser antyder at denne offentlige gjeldsøkningen i seg selv kan bidra til å øke renten på statsobligasjoner med 2 prosentpoeng. IMFs analyse viser at uten markert kursendring vil ledende økonomier, unntatt Tyskland, fortsatt ha store underskudd i 2014, da IMF antar at verdensøkonomien igjen er tilbake til sitt potensielle produksjonsnivå. Utgiftskutt/skatteøkninger tilsvarende 8 prosent av BNP er nødvendig for å klare å redusere offentlig gjeld ned til mer bærekraftige 60 prosent av BNP i løpet av 10 år. Dette gjelder som gjennomsnitt for G-20 landene. Til grunn for beregningene ligger et strukturelt underskudd på 6,7 prosent av BNP for USA, 6,8 prosent for Storbritannia, 8 prosent for Japan og 5,2 prosent for Frankrike. Selv et mindre ambisiøst mål, om å redusere den offentlige gjelden til 80 prosent av BNP i denne tiårs perioden, vil kreve 6,7 prosent i budsjettinnstramning. Det påpekes at beregningene er følsomme for endringer i gjeldskostnader i perioden.

18 18 For Norge sier Statistisk sentralbyrå (SSB) i Økonomis ske analyser nr Økonomisk utsyn over året 2011 ( redaksjon avsluttet 14.februar) at norsk økonomi framstår som robust i en økonomisk urolig verden. De viser til at veksttakten både i OECD-området og en rekke framvoksende økonomier falt i 2011, og at fallet ser ut til å fortsette i Eksportorienterte deler av norsk økonomi merker den svake veksten internasjonalt gjennom dårlige avsetningsmuligheter og relativt lave priser på viktige produkter. Oljeindustrien er unntak fra dette. Høy oljepris gir høye statsinntekter og store overskudd for selskapenee i næringen. Vellykket stabiliseringspolitikkk har bidratt til at veksten i fastlandsøkonomien var nær et normalnivå i fjor. Norsk økonomi er imidlertid fortsatt i en moderat lavkonjunktur. Arbeidsledigheten falt gjennom 2011 og inflasjonen var svært lav. Reallønningene økte mer enn vanlig og mer enn det som kan forventes på sikt. Økt innenlandsk etterspørsel bidrar til at veksten i norsk økonomi holdes oppe, noe SSB venter vil prege utviklingen også i årene framover. Næringsutviklingen i 2011 var i stor grad preget av markert vekst i etterspørselen fra petroleumssektoren, høy vekst i boliginvesteringene, moderat vekst i fastlandsetterspørselen ellers og en svak vekst i etterspørselen fra utlandet. I tillegg registreres en fortsettelse av en del langsiktige trender som nedgang i post og distribusjon, stillstand i jord- og skogbruk samt klar økning i fiskeoppdrett og en del tjenesteytende næringer. Veksten i Fastlandsøkonomien har vært ganske stabil gjennom de to siste årene, og ble i følge de foreløpige tallene fra kvartalsvis nasjonalregnskap 2,6 prosent i SSB anslår veksten for Fastlands-Norge til 2,7 prosent i 2012 og 2,8 prosent i 2013, men understreker usikkerheten. Norsk Industri la fram sin omfattende konjunkturrapport datert 6. februar. De understreket at todelingen, og til dels tredelingen, av norsk industri vil utvikle seg ytterligere i Dette vil spesielt gi seg utslag i arbeidsmarkedet. Det ventes fire prosent vekst i industriens eksport og totalt venter industrien 7 prosent vekst i omsetningen i Sysselsettingen ventes å øke, og spesielt vil etterspørselen rette seg mot ingeniører og sivilingeniører. De oljerelaterte bedriftene har vekstplaner på ca. 15 prosent (hjemme og internasjonalt) ). Dette vil gi press etter noen typer arbeidskraft, som vil løses dels gjennom arbeidsinnvandring og dels gjennom at aktivitet legges til andre land. Industri utenom oljeklyngen venter en til to prosent omsetningsvekst (uendret på eksportmarkedet). Det er antatt lavere sysselsetting om et år i disse bedriftene. Det er store variasjoner innen denne gruppen. Noen bedrifter vokser jevnt og trutt, mens andre sliter med å overleve på kort sikt. Derforr er tredeling nå en aktuell inndeling.

19 19 En merlønnsutvikling på to til tre prosent årlig de siste årene i forhold til konkurrentlandene, som følge av innfasing av oljeinntekter er en stor utfordring, og det påpekes at kostnadene har økt mer enn intensjonen var. Det påpekes også at andelen av oljepenger som går til infrastruktur, næringsrettet FoU og vekstfremmende skattereduksjoner er blitt lavere enn Stortinget la til grunn. Det påpekes også at Europa er alene med kvotehandel for klimagasser, og at dette har resultert i en prisøkning for kraft på 10 øre/kwh i Norge. Norges Bank sin siste utgave av Regionalt nettverk undersøkelsen, gjennomført i november (Nr , publisert 9. desember). Bedriftene melder at produksjonen de siste 3 månedene hadde steget i noe lavere takt enn tidligere i år. Kontaktene ventet samlet sett noe lavere vekst det neste halvåret, men det er store forskjeller mellom næringene. Aktiviteten har steget mest i oljeleverandørnæringen og i bygg og anlegg. Det var bare de førstnevnte som ventet sterkere vekst kommende halvår. Eksportindustrien ventet størst reduksjon i veksten. Innen varehandel er veksten lav. Innen bygg og anlegg er det boligbygging som har økt aktiviteten mest, mens det er mer moderat økning for næringsbygg og anlegg. Det er ventet svakere ordreinngang og mer ledig kapasitet, men likevel fortsatt markert vekst det neste halvåret. Innen tjenesteyting har det vært markert vekst. Den tiltok for næringsrettede tjenester, mens den avtok for husholdningsrettede tjenester. Det er ventet litt svakere vekst. Investeringene ventes å vokse ganske moderat det kommende året. Alle næringer unntatt tjenesteyting har juster investeringsplanene litt ned siden september undersøkelsen. Industri og varehandel planlegger omtrent uendret investeringsnivå fremover. Sysselsettingsveksten har vært god de siste tre månedene, og noe sterkere enn kontaktene så for seg i september. Sysselsettingen økte mest i bygg og anlegg, men den var også relativt stor i tjenesteyting og industri. Minst økning hadde varehandel og kommune og sykehussektoren. Regionfordelt er arbeidsmarkedet blitt strammere på Nord-Vestlandet og i Midt-Norge (Trøndelag), mens region sør nå rapporterer arbeidskraft som en mindre begrensning. Stramheten måles ved andel av bedriftene som sier at tilgang på arbeidskraft begrenser produksjonen. Arbeidsmarkedet er strammest på Nord-Vestlandet. Ser en på kapasitetsproblemer generelt, rapporterer alle regioner, med unntak av region innland, at kapasitetsproblemene har økt. Det er nå størst kapasitetsutnyttelse langs kysten fra region sørvest til og med Nord. Regionene Sør og Innland rapporterer minste problem med å øke aktiviteten. Anslagene for årslønnsvekst ventes fortsatt å ligge rundt 4,0 prosent i For 2012 ventes en årslønnsvekst på 3,75 prosent. Det høyeste anslaget på 4,0 prosent har tjenesteyting, mens Industrien hadde det laveste anslaget på 3,25 prosent. For første gang siden 2009 venter kontaktene, med unntak av bygg og anlegg og varehandel, lavere prisstigning fremover. Driftsmarginene de siste 3 månedene har bedret seg svakt fra samme periode i fjor. Hjemmemarkedsindustrien rapporterte svakere lønnsomhet, mens det for andre var pluss eller uendret. Økningen var betydelig for oljeleverandørene. Fra forrige undersøkelse var det økt marginvekst for disse og for tjenesteyting, men avtakende marginvekst for øvrige næringer. Innovasjon Norges distriktskontor melder Når det gjelder aktivitetsutviklingen i næringslivet gir tilbakemeldingene fra Innovasjon Norges distriktskontor i slutten av 2011 et variert bilde. Det er store forskjeller langs flere dimensjoner. De fleste kontorene rapporterte at det fortsatt er høyt aktivitetsnivå, men at situasjonen er preget av stadig økende usikkerhet og mer avventende holdninger. Enkelte rapporterer at bankene er blitt mer restriktive med å gi lån. Det rapporteres fra fylker med både tunge distriktsområder og større byregioner at det er påtakelig lavere søknadsinngang fra bedrifter i distriktene enn tidligere, mens etterspørselen fra byområdene holder seg godt (for eksempel Oppland, Hordaland og Sør-Trøndelag). I andre, mer typiske distriktsfylker som Finnmark og Sogn og Fjordane rapporteres det om et høyt aktivitetsnivå. Også Nordland har et vesentlig høyere aktivitetsnivå enn i fjor, men her preges situasjonen i noen grad av nedlegging av og nedtrapping i RECs virksomhet i fylket. Viktige enkeltbransjer/sektorer går fortsatt godt/meget godt, uavhengig av bedriftenes lokalisering (for eksempel leverandørindustrien til Olje- og gassektoren og store deler av den maritime klyngen). Innen energi- og miljøsektoren er det også stor aktivitet i enkelte deler av landet (solindustrien representerer et viktig unntak).

20 I andre sektorer, for eksempel marin sektor og reiseliv, er bildet mer nyansert. Det sterke fallet i lakseprisene i år gjør at oppdrettsnæringen er preget av usikkerhet og fallende lønnsomhet og nyinvesteringer stilles i bero. Innenfor hvitfiskmarkedet er ser det ut til å være større optimisme i nord enn i sør. Det knytter seg betydelig usikkerhet til utviklingen i kronekurs og markedsutviklingen i Europa. Pelagisk sektor rapporteres å gå godt med stigende priser, men det er en viss frykt for at økt pris til forbruker vil slå ut i redusert etterspørsel. Deler av reiselivsnæringen har fortsatt vekst (Fjord-Norge, Nord-Norge og de store byene), mens Sørlandet og fjell- og innlandsdestinasjonene på Øst- og Sørlandet sliter. Det rammer spesielt de kommersielle overnattingsbedriftene. Innenfor landbrukssektoren ser det også ut til å være regionale forskjeller. Det er fortsatt trykk på effektivisering og rasjonalisering i næringen. Det gir redusert sysselsetting og oppleves som en stadig større utfordring, spesielt i distriktsområder hvor landbruket er viktig for opprettholdelse av bosettingen. I Nord-Trøndelag har det vært redusert etterspørsel etter finansiering de siste par årene, mens det i Oppland er innenfor landbruket kontoret opplever størst optimisme og investeringslyst. Fra Rogaland rapporteres det om lønnsomhetsutfordringer for den matrelaterte industrien. Forventningsundersøkelsen I tillegg til Regionalt Nettverk publiserer Norges Bank Forventningsundersøkelsen, som Perduco utfører for banken. Denne gjelder forventningene til inflasjon, lønn, valutakurs og renter. Den er basert på fire målgrupper, økonomer i finans og akademia, partene i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger. I undersøkelsen, som ble gjennomført i midten av november, har økonomene senket sine prisforventninger for de kommende 12 månedene til 1,9 prosent stigning, fra 2,1 prosent i september. Partene i arbeidslivet justerte også ned sine prisforventninger med 0,2 prosentpoeng til 1,9 prosent on 12 måneder. Arbeidsgiverne var lavest med forventning om 1,8 prosent prisstigning, mens arbeidstakerorganisasjonene ventet 2,0 prosent. Næringslivslederne venter nå i 4. kvartal en årslønnsvekst i 2011 på 3,4 prosent, og 3,2 prosent i Dette er en nedjustering på 0,1 og 0,2 prosentpoeng siden 3.kvartal. Hele 81 prosent av husholdningene sa i 2. kvartal at de ventet høyere rente det kommende året. i 3. kvartal var denne andelen falt til 60 prosent, og nå i 4. kvartal er det bare 45,2 prosent som venter økt rente. Næringslivslederne venter nå svakere utvikling i lønnsomhet enn ved de tre undersøkelsene tidligere i år. 34,8 prosent venter bedret lønnsomhet de neste 12 månedene. Dette er marginalt ned fra 35,6 prosent i andre kvartal og 35,1 prosent i 3. kvartal. I første kvartal var det 45,8 prosent som ventet bedre lønnsomhet. Andelen som venter svakere lønnsomhet økte også noe fra 3. til 4. kvartal, fra 17,0 til 17,8 prosent. I første kvartal var det 14,7 prosent som ventet svakere lønnsomhet. Samtidig er det nå noe færre ledere (enn i 3.kvartal) som sier at lønnsomheten de siste 12 måneder er blitt bedre, og marginalt flere, som sier at lønnsomheten har gått ned i denne perioden. 32,5 prosent av lederne tror at de vil øke sysselsettingen det kommende året. For to kvartal siden var tilsvarende anslag 41,2 prosent, og for ett kvartal siden 33,9 prosent.. 18,32 prosent av bedriftene venter å ha færre ansatte. I 3.kvartal var denne andelen 14,2 prosent. Ferske resultater fra Norges Banks utlånsundersøkelse for 4. kvartal 2011, viser redusert låneetterspørsel fra foretak og økt etterspørsel fra husholdningene. Bankene forventer fortsatt nedgang i etterspørsel fra foretak, men uendret fra husholdningene fremover. Bankene strammet inn kredittpraksisen for begge grupper i 4. kvartal. I 1. kvartal 2012 ventes fortsatt strammere praksis overfor husholdningene, men uendret kredittpraksis overfor foretak. Konsumprisindeksen (KPI) falt med 0,2 prosent fra desember til januar 2012, etter å ha vært økt litt måneden før. Indeksen uten avgifter og energiprodukter (KPI-JAE) falt med 0,6 prosent fra desember til januar, etter å ha økt med 0,2 prosent måneden før. Fra januar 2011 til januar 2012, steg KPI med 0,5 prosent og KPI- JAE med 1,3 prosent. Årsveksten i KPI ble 2,5 prosent i 2010, og KPI-JAE steg med bare 0,7 prosent. I 2011 steg KPI med 1,2 prosent, og KPI-JAE med 0,9 prosent. Selv om det har vært tegn til økt prisstigning, er prisutviklingen i Norge fortsatt moderat. Lavere elektrisitetspriser bidrar nå til lavere KPI og økt kjøpekraft, sammenlignet med situasjonen for ett år siden, da kraftprisen var rekordhøy. 20

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 3 2015 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27. AUGUST OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. Nr. 1 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. februar NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Samlet

Detaljer

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 Nr. 2 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Nr

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Nr Nr. 3 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av august og første halvdel av september 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. Nr. 3 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. september NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Europakommisjonens vinterprognoser 2015

Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Rapport fra finansråd Bjarne Stakkestad ved Norges delegasjon til EU Europakommisjonen presenterte 5. februar hovedtrekkene i sine oppdaterte anslag for den økonomiske

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15. Nr. 2 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15. mai 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2016

EKSPORTEN I AUGUST 2016 EKSPORTEN I AUGUST 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall August 2016 Verdiendring fra aug. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 006-13,1 -

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. februar OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden Nr. 3 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 3. - 28. september 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november Nr. 4 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 1.-25. november NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Det meldes

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 20. APRIL - 12.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 20. APRIL - 12. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 2 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 20. APRIL - 12. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført hovedsakelig i januar 2012

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført hovedsakelig i januar 2012 Nr. 1 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført hovedsakelig i januar 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden Nr. 4 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 5. - 30. november 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 4 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7. november OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktene

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2015 Verdiendring fra sept. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 914-6,3

Detaljer

EKSPORTEN I JULI 2016

EKSPORTEN I JULI 2016 EKSPORTEN I JULI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Juli 2016 Verdiendring fra juli 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 118-15,2 - Råolje

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. APRIL - 20.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. APRIL - 20. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 2 2016 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. APRIL - 20. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Ifølge kontaktene

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009 Nr. 4 2009 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i november 2009 Nasjonal oppsummering Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter I denne runden rapporterte

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 19. OKTOBER - 12.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 19. OKTOBER - 12. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 4 2015 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 19. OKTOBER - 12. NOVEMBER OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Samlet

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 1 EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2015 Verdiendring fra nov. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 003-6,9

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2016 Verdiendring fra nov. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 032 0,8

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Nr. 2 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2016 Verdiendring fra sept. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 57 781-15,9

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

EKSPORTEN I APRIL 2016

EKSPORTEN I APRIL 2016 EKSPORTEN I APRIL 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall April 2016 Verdiendring fra april 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 622-7,9 - Råolje

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR FEBRUAR

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR FEBRUAR REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 201 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR - 18. FEBRUAR OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Ifølge kontaktene

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2016

EKSPORTEN I JANUAR 2016 1 EKSPORTEN I JANUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2016 Verdiendring fra jan. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 354-18,7

Detaljer

Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 3 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 11. August til 25. August OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

EKSPORTEN I MARS 2016

EKSPORTEN I MARS 2016 EKSPORTEN I MARS 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mars 2016 Verdiendring fra mars 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 001-27,0 - Råolje

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i februar 2010

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i februar 2010 Nr. 1 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i februar 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER I denne runden rapporterte

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2016

EKSPORTEN I MAI 2016 EKSPORTEN I MAI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mai 2016 Verdiendring fra mai 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 56 204-16,9 - Råolje

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 17. NOVEMBER 2015

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 17. NOVEMBER 2015 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 17. NOVEMBER 15 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Strukturelle forhold Finanskrisen Fallet i oljeprisen Pengepolitikken Lav vekst har gitt

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2017

EKSPORTEN I JANUAR 2017 1 EKSPORTEN I JANUAR 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2017 Verdiendring fra jan. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 73 816 21,9

Detaljer

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Februar 2016 Verdiendring fra feb. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 156-2,0 -

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

EKSPORTEN I FEBRUAR 2017

EKSPORTEN I FEBRUAR 2017 1 EKSPORTEN I FEBRUAR 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Februar 2017 Verdiendring fra feb. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 71 244 18,0

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

EKSPORTEN I OKTOBER 2015

EKSPORTEN I OKTOBER 2015 1 EKSPORTEN I OKTOBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Oktober 2015 Verdiendring fra okt. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 74 001-13,6

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

EKSPORTEN I FEBRUAR 2012

EKSPORTEN I FEBRUAR 2012 JLR/ 20.3. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I FEBRUAR 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Februar 2012 Verdiendring

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN, 24. NOVEMBER 2015

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN, 24. NOVEMBER 2015 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN,. NOVEMBER 5 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Avtakende vekst Ettervirkninger av finanskrisen Fallet i oljeprisen Fra særstilling

Detaljer

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012 Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 1 Hvordan oppstod finanskrisen? 1. Kraftig vekst i gjeld og formuespriser lave lange renter 1 Renteutvikling,

Detaljer

Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko. Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011

Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko. Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011 Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011 Vekst er helt avgjørende for aksjemarkedet Viktige årsaker til oppgangen siden

Detaljer

Finanskrise - Hva gjør Regjeringen?

Finanskrise - Hva gjør Regjeringen? Finanskrise - Hva gjør Regjeringen? Finansforbundet. august Statssekretær Henriette Westhrin 1 Disposisjon Den internasjonale finanskrisen Kort om utvikling og tiltak Hva gjør Regjeringen for å dempe utslagene

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 23. OKTOBER 2015

OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 23. OKTOBER 2015 OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 3. OKTOBER 15 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Strukturelle forhold Finanskrisen Fallet i oljeprisen Pengepolitikken Lav vekst har gitt

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Norsk oljeøkonomi i en verden i endring. Sentralbanksjef Øystein Olsen, Sogndal 7. mars

Norsk oljeøkonomi i en verden i endring. Sentralbanksjef Øystein Olsen, Sogndal 7. mars Norsk oljeøkonomi i en verden i endring Sentralbanksjef Øystein Olsen, Sogndal 7. mars Ubalanser i verdenshandelen Driftsbalansen. Prosent av verdens BNP. 1,,5 Vestlige økonomier Fremvoksende økonomier

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN TRONDHEIM, 29. SEPTEMBER 2015

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN TRONDHEIM, 29. SEPTEMBER 2015 DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN TRONDHEIM, 9. SEPTEMBER Anslag på styringsrenten i referansebanen Prosent 7 7 6 6 PPR / PPR / «Slik hovedstyret nå vurderer utsiktene, kan styringsrenten

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 2014: Moderat økning i internasjonal vekst Store negative impulser fra petroleumsnæringen, positive impulser fra finans-

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Stavanger, 8. november 17 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter

Detaljer

Autumn Economic Forecast fra Europakommisjonen

Autumn Economic Forecast fra Europakommisjonen Brussel/Paris 5. november 2013 Autumn Economic Forecast fra Europakommisjonen Felles rapport fra EU-delegasjonen og OECD-delegasjonen Utarbeidet av finansråd Lars-Erik Østby ved EU-delegasjonen i Brussel

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2017

EKSPORTEN I MAI 2017 1 EKSPORTEN I MAI 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mai 2017 Verdiendring fra mai 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 925 14,9 - Råolje

Detaljer

EKSPORTEN I APRIL 2017

EKSPORTEN I APRIL 2017 1 EKSPORTEN I APRIL 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall April 2017 Verdiendring fra april 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 159 7,5 -

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Løsningsforslag kapittel 11

Løsningsforslag kapittel 11 Løsningsforslag kapittel 11 Oppgave 1 Styringsrenten påvirker det generelle rentenivået i økonomien (hvilke renter bankene krever av hverandre seg i mellom og nivået på rentene publikum (dvs. bedrifter,

Detaljer

Pengepolitikk, inflasjon og konjunkturer

Pengepolitikk, inflasjon og konjunkturer Pengepolitikk, inflasjon og konjunkturer Sentralbanksjef Svein Gjedrem DnB, Haugesund. april Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2007

Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 30. august

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Trondheim 3. november 217 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2017

Makrokommentar. Mai 2017 Makrokommentar Mai 2017 Nok en god måned i aksjemarkedet 2 De globale aksjemarkedene hadde også i mai en positiv utvikling, riktignok med enkelte geografiske forskjeller. Blant indeksene som steg mest

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN VESTRE TOTEN, 13. NOVEMBER 2015

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN VESTRE TOTEN, 13. NOVEMBER 2015 UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN VESTRE TOTEN, 13. NOVEMBER 15 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Fallet i oljeprisen Pengepolitikken Lav vekst har gitt

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER 16. DESEMBER 2016

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER 16. DESEMBER 2016 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER. DESEMBER Vekstanslagene ute er lite endret BNP globalt og handelspartnere. Årsvekst. Prosent ),,,,, Globalt Handelspartnere Anslag PPR / Anslag

Detaljer

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Sentralbanksjef Svein Gjedrem Sparebank, Svalbard. april SG, Sparebank, Svalbard Mandatet. Pengepolitikken skal sikte mot stabilitet i den norske krones nasjonale

Detaljer

Hovedstyremøte 17. desember 2003

Hovedstyremøte 17. desember 2003 Hovedstyremøte 7. desember 3 Hovedstyremøte 7. desember 3 Tolvmånedersveksten i KPI-JAE ble i Inflasjonsrapport 3/3 anslått å øke til rundt ¼ prosent neste sommer og stabiliseres på målet fra høsten 5

Detaljer

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 2. kvartal 2011 P. Date Aksjemarkedet Vekstanslagene for verdensøkonomien har blitt nedjustert siden starten av året. Høye råvarepriser, utfasing av ekspansive finanspolitiske tiltak og

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Leknes 11. oktober 217 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo 23. april 2012

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo 23. april 2012 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo. april Tegn til bedring i realøkonomien Industriproduksjon. Volum. Prosentvis vekst siste tre måneder over foregående

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN OSLO 16. DESEMBER 2016

NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN OSLO 16. DESEMBER 2016 NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN OSLO 6. DESEMBER 6 Svak utvikling ute BNP. Sesongjustert volumindeks. Sverige USA Storbritannia Euroområdet Fastlands-Norge 9 6 8 6 Kilder:

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG Den sterke veksten i norsk økonomi fortsatte i 2007. Høykonjunkturen vi er inne i har vært bredt basert og gitt svært lav arbeidsledighet og kraftig økning sysselsettingen

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2017

EKSPORTEN I AUGUST 2017 1 EKSPORTEN I AUGUST 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall August 2017 Verdiendring fra aug. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 65 294 8,8 -

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Jæren, 1. mai 217 1. Bakgrunn: omstilling og oljenedtur 2. Nåsituasjonen ute 3. Konjunkturene snur her hjemme 1. Bakgrunn: omstilling og oljenedtur

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN Kristiansand, 27. september 217 Tema Målet for pengepolitikken Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Målet for pengepolitikken

Detaljer