RAPPORT NR. 18 / Statusrapport for foryngelseskontroll 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT NR. 18 / Statusrapport for foryngelseskontroll 2014"

Transkript

1 RAPPORT NR. 18 / Statusrapport for foryngelseskontroll 2014

2

3 Rapport: Statusrapport for foryngelseskontroll 2014 Avdeling: Avdeling ressurs og areal / Skog og kulturlandskap (SSK) Dato: Ansvarlig: Bidragsytere: Ahmed Siyad Hans Asbjørn Sørlie Rapport-nr.: 18/2015 1

4 2

5 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Innledning Metodikk Implementering av foryngelseskontrollen i ØKS Status for felter trukket i kontrollen i Årsaken til at foryngelsestiltak ikke er registrert i skogfondssystemet Oppfølging av kontrollen i kommunene Videre oppfølging av avvik for kontrollen Behov for videre oppfølging av avvik 2013/ Konklusjon

6 1 Innledning Foryngelsesstatistikken i skogbruket viser at arealer der det ikke var gjennomført tiltak for å legge til rette for foryngelse har vært synkende i siste årene. Skogmyndighetens fokus på å følge opp skogeiernes foryngelsesplikt for siste årene ser ut til å ha gitt en effekt, men det er for tidlig å si om dette blir en varig positiv trend. Etter skogbrukslovens 6 og forskrift om bærekraftig skogbruk, 6, 7 og 8 skal skogeier sørge for tilfredsstillende foryngelse innen tre år etter hogst og se til at det er samsvar mellom hogstform og foryngelsesmetode. Dersom foryngelsen skal skje ved planting er det normalt et krav om å utføre plantingen innen tre år. På granmark er det normalt å plante etter hogst, særlig på gode boniteter og ved foryngelse av større flater. Foryngelseskontrollen har til hensikt å kontrollere at foryngelsesplikten i skogloven blir fulgt. Utvalget i foryngelseskontrollen er risikobasert og består av skogeiere som har avvik mellom registrert hogst av gran og påfølgende planting. Det er viktig å presisere forskjellen på foryngelseskontroll og Resultatkontroll skogbruk og miljø som baseres på andre utvalgskriterier, og er et opplegg for å fange opp effektene av skogpolitikken. Landbruksdirektoratet har et overordnet ansvar for å legge til rette for en effektiv gjennomføring av foryngelseskontrollen. I løpet av 2013 ble rutiner for rapportering og oppfølging av foryngelseskontrollen implementert i økonomisystemet for skogordningen (ØKS). 4

7 2 Metodikk I trinn 1 identifiseres misforhold mellom hogst og planting på en skogeiendom. Dette er basert på en risikovurdering av forholdet mellom avvirket kvantum grantømmer og antall innkjøpte/utplantede planter registrert i skogfondssystemet. Skogeiere som har avvirket mer enn 250 m3 gran og er registrert med mindre enn 1000 planter innkjøpt/plantet tre år etter hogst, blir trukket ut for kontroll. Dersom kommunen i kommunen har kjennskap til at kontrollfeltet er tilfredsstillende forynget, blir det kvittert ut fra kontrollen. Skogeiere som faller innenfor utvalgskriteriene skal få tilsendt et egenmeldingsskjema som skal besvares innen tre uker. Basert på svar fra skogeier, gjennomfører kommunen i kommunen en stikkprøvekontroll. Her er det primært skogeiere som svarer at det aktuelle feltet er tilrettelagt for naturlig foryngelse, tynnet, eller omdisponert som blir valgt ut. Skogeiere som ikke svarer på brevet innen fristen skal få tilsendt et purrebrev med krav om svar innen to uker. Der skogeier ikke responderer på purrebrevet, iverksettes trinn 2. Her skal den lokale kommunen foreta en kontroll av aktuelle foryngelsesfelt. Der kontrollen viser at foryngelsen ikke er tilfredsstillende skal det vurderes om det er nødvendig å pålegge tiltak for å få feltet tilfredsstillende forynget. Kommunen kan fatte vedtak med pålegg om tiltak innen en frist på maksimalt ett år. Kommunen bør kreve dokumentasjon for at pålegget er fulgt. Hvis pålegget ikke er fulgt innen fristen iverksettes trinn 3. I trinn 3 foretar kommunen en utvidet kontroll med mer nøyaktige registreringer, som vil være dokumentasjon ved eventuelle rettslige sanksjoner. Hvis kontrollen avdekker at skogeier ikke har iverksatt tiltak, må kommunen foreta en skjønnsmessig vurdering av om det er hensiktsmessig å pålegge foryngelsestiltak, eller om feltet skal skjøttes med utgangspunkt i den naturlige foryngelsen. Vurderes pålegg som riktig, kan kommunen fatte vedtak om å gjennomføre tiltak for skogeiers regning. Kostnadene ved tiltaket kan dekkes av skogeiers innestående skogfondsmidler. Når det fattes vedtak om pålegg anbefaler Landbruksdirektoratet at saksgangen følges opp i kommunens saksbehandlingssystemer og kvitteres ut i Skogfondssystemet etter endt oppfølging. Skogeierne som har fått egenmeldingsskjema blir bedt om å angi årsak til manglende foryngelsestiltak. Følgende svaralternativer for disponering av kontrollfeltet var lagt inn i egenmeldingsskjemaet: rotsalg som ikke er avvirket salgsvolumet er avvirket i tynning salgsvolumet er avvirket i veilinje, kraftlinje eller jordekant arealet er omdisponert til nydyrking arealet er omdisponert til innmarksbeite og tatt i bruk arealet er omregulert til bolig, veier eller industriområde 5

8 annet (bruk merknadsfelt under) har tilrettelagt for naturlig foryngelse har kjøpt planter utenom skogfondsystemet planlegger planting på et senere tidspunkt (angi år) merknad 6

9 3 Implementering av foryngelseskontrollen i ØKS I 2013 ble rutiner for rapportering og oppfølging av foryngelseskontrollen implementert i økonomisystemet for skogordningen (ØKS). I dette fagsystemet kan man registrere og følge opp hele prosessen, fra å identifisere avvik, gjennomføre kontroll og dokumentere eventuelle brudd på foryngelsesplikten. Hensikten er å forenkle registrering og oppfølgning ved hjelp av et effektivt rapporteringssystem, som kommunene skal bruke til oppfølging av foryngelseskontrollen. 7

10 4 Status for felter trukket i kontrollen i 2014 I 2014 var det 2141 skogeiendommer med foryngelsesfelt som var trukket ut i kontrollen etter utvalgskriteriene. Skogeiendommene trukket ut i kontrollen hadde en total avvirkning på m3 i 2011 uten at det var registrert foryngelsestiltak, de tre påfølgende årene. I tillegg til felter trukket ut etter utvalgskriteriene var det lagt til 94 felter lokalt. Samlet var det dermed 2235 felter i kontrollen for Analysene er i hovedsak basert på felter trukket ut etter risikobasert utvalgsmetode (sentralt uttrukket). Av de 16 fylkene med skogeiendommer trukket ut i kontrollen har samtlige gjennomført foryngelseskontrollen. I Troms og Finnmark var det ingen skogeiendommer som oppfylte kriteriene for kontroll. 4.1 prosentvis fordeling av status for foryngelseskontroll i % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Fylkesvis status for felt trukket ut for kontroll 2014 Skal kontrolleres Ikke sendt egenmeld. OK, bør følges Ikke svar Ok-godkjent Figur 1: Fylkesvis oversikt over tilbakemelding fra skogeier for foryngelseskontrollen i Figur 1 viser fylkesvis oversikt over skogeiers tilbakemelding og kommunen vurdering av status for foryngelsesfeltet. Felter der tilbakemelding fra skogeier er vurdert av kommunen til å være godkjent etter regelverket har fått status «Ok-godkjent». Der kommunen mener at tilbakemeldingen fra skogeier bør følges opp, for eksempel med en dokument- eller feltkontroll er det registrert som «ok bør følges opp». Andelen av felter med status «Ok-godkjent» varierer mellom fylkene og for fylker med få felter vil statusen til det enkelte felt få stor betydning for den fylkesvise oversikten. Nordland og Oslo/Akershus hadde lavest andel av felter med status «Ok-godkjent» med henholdsvis 33 og 42 prosent. Østfold og Telemark hadde høyest andel felter med status «Ok-godkjent» med henholdsvis 85 og78 prosent. 8

11 Feltenes foryngelsesstatus registreres på eiendomsnivå. Utover utvalgskriteriene tar ikke kontrollen hensyn til volum/arealomfanget av felter med manglende foryngelse. Når man tar hensyn til hogstvolumet på feltene, er det på landsbasis liten forskjell i omfanget felter med status «Ok godkjent» med henholdsvis 65 og 63 prosent med og uten volumveiing av feltene. For den fylkesvise statistikken får volumveiingen større utslag for eksempel i Nordland er omfanget av felter med status «Ok godkjent» henholdsvis 45 og 33 prosent med og uten volumveiing av feltene. Fylkesvis status for kontrollfelt basert på skogeiernes avvirkningskvantum % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Videre oppfølg. skal kontrolleres ikke sendt egenm. ikke svar Ok-bør følge opp Ok-godkjent Figur 2: Fylkesvis oversikt over tilbakemelding fra skogeier for foryngelseskontrollen i Årsaken til at foryngelsestiltak ikke er registrert i skogfondssystemet Basert på skogeiernes svar på egenmeldingsskjema og kommunens kjennskap til foryngelsesfeltene, tyder resultatene fra kontrollen i 2014 på at en stor del av foryngelsesarealet som ikke er registrert tilplantet etter tre år, ikke er å regne som et brudd på foryngelsesplikten (figur 3). Eksempelvis skyldes det plantekjøp uten bruk av skogfond, tynningsuttak eller omregulering/disponering. Resultatene fra 2014 stemmer godt overens med erfaringene fra de siste årene. 9

12 Årsaksfordeling hele landet 21% 14% 6% Omdisponert, Tynning og rotsalg Naturlig foryngelse 13% 12% Kjøpt utenom skogfond Planting senere Annet 14% ikke svar 20% Figur 3: Prosentvis fordeling av årsaken til at foryngelsestiltak ikke er registrert i skogfondssystemet I figur 3. er omdisponering, veilinje, nydyrking, innmark beite, bolig er slått sammen til «annet». Tynning og rotsalg som ikke er avvirket er også slått sammen. Resultater fra kommunenes kontroll av skogeierne som er trukket for feltkontroll viser at for 20 prosent av det avvirkede granvolumet trukket ut i kontrollen er på arealer som er omdisponert. Tynning, og rotsalg som skal avvirkes seinere, utgjør bare 6 prosent. Hele 20 prosent av skogeierne planlegger planting på et senere tidspunkt, mens 21 prosent av foryngelsesfeltene har ukjent status som følge av at skogeier ikke har returnert egenmeldingsskjemaet innen fastsatte frister eller kommunen ikke har sendt brev til skogeier 10

13 Tabell 1. Fylkesvis oversikt over svar på egenmeldingsskjema i kontrollen for Fylke Omdisponert, Tynning og rotsalg Naturlig foryngelse Kjøpt utenom skogfond Planting senere Annet ikke svar1 Østfold 18 % 10 % 24 % 16 % 18 % 7 % 6 % Oslo og Akershus 4 % 3 % 11 % 34 % 8 % 8 % 35 % Hedmark 11 % 15 % 14 % 9 % 18 % 9 % 26 % Oppland 25 % 4 % 5 % 22 % 22 % 7 % 15 % Buskerud 9 % 8 % 16 % 12 % 30 % 6 % 20 % Vestfold 14 % 2 % 13 % 22 % 8 % 10 % 31 % Telemark 10 % 5 % 28 % 11 % 14 % 22 % 10 % Aust-Agder 11 % 5 % 19 % 4 % 31 % 20 % 10 % Vest-Agder 16 % 0 % 3 % 7 % 31 % 25 % 16 % Rogaland 24 % 0 % 0 % 0 % 30 % 39 % 8 % Hordaland 27 % 0 % 14 % 6 % 11 % 17 % 24 % Sogn og Fjordane 14 % 0 % 0 % 0 % 22 % 33 % 30 % Møre og Romsdal 14 % 0 % 1 % 5 % 49 % 30 % 1 % Sør-Trøndelag 13 % 0 % 9 % 2 % 32 % 21 % 23 % Nord-Trøndelag 17 % 3 % 3 % 3 % 11 % 15 % 48 % Nordland 12 % 14 % 1 % 2 % 14 % 15 % 41 % Hele landet 14 % 6 % 12 % 14 % 20 % 13 % 21 % Tabellen viser fylkesvis oversikt over årsaken til at foryngelsestiltak ikke er registrert i skogfondssystemet. Resultater viser at årsaken varier mellom fylkene. Oslo og Akershus har høyest avvirkningsvolum hvor påfølgende planting er gjennomført uten at det er rapportert gjennom skogfondssystemet. Dette henger sammen med at store skogeiere i fylket har fritak for rapportering gjennom skogfondssystemet. 1 Manglende svar Kan både ha sin årsak i at noen kommuner ikke har hatt kapasitet til å gjennomføre kontrollen og at skogeier ikke har returnert egenmeldingsskjemaet inne fastsatte frister. 11

14 4.2 Oppfølging av kontrollen i kommunene 2014 Basert på lister over skogeiendommer trukket ut i foryngelseskontrollen skal kommunene skrive ut og sende brev til skogeierne. Av skogeierne i kontrollen for 2014 var det på landsbasis 9 prosent som ikke hadde fått tilsendt egenmeldingsskjema (7 prosent i 2013), også her var det stor variasjon mellom fylkene. Nordland er det fylket med dårligst oppfølging av foryngelseskontrollen i kommunene, her hadde 35 prosent av aktuelle skogeiere ikke fått tilsendt egenmeldingsskjema (figur 1). I Telemark og Østfold hadde alle aktuelle skogeiere fått egenmeldingsskjemaet, tett etterfulgt av fylkene av og Vest- Agder og Møre og Romsdal hvor 98 prosent hadde fått tilsendt egenmeldingsskjema Hele landet sett under ett har 62 prosent av kontrollfeltene fått status som Ok, godkjent, dvs. at kontrollfeltet var tilfredsstillende forynget, omdisponert eller kommunen hadde kjennskap til at feltet var tilfredsstillende forynget (figur 4). Videre viser tallene for 2014 at 13 prosent av kontrollfeltene har fått status som ok, bør følges opp. Dette betyr at kommunene må følge opp skogeier, for eksempel fordi skogeier har gitt tilbakemelding om at planting er planlagt på et senere tidspunkt. Mange av feltene som har status ok, bør følges opp, har merknader fra kommunen. Eksempler på merknader er: for lite naturlig foryngelse mye av feltet må plantes har bestilt markberedning høsten 2014 planting planlegges våren

15 Prosentvis fordeling av status for foryngelseskontrollen i % 62% 14% 13% Ikke sendt egenmelding Ikke svar OK, bør følges opp Skal kontrolleres Ok-godkjent 2% Figur4: prosentvis fordeling av status for foryngelseskontroll i Videre oppfølging av avvik for kontrollen 2013 Status for kontrollen i 2013 viste at det var mange kontrollfelt hvor oppfølgingen ikke var avsluttet innen fristen for rapportering. Totalt hadde 764 av 2188 felt en status som tilsier at det skulle følges opp videre i Landbruksdirektoratet ba i brev om kontrollen for 2014 fylkene og kommunene om å sørge for at felter med manglende oppfølging i 2013 ble fulgt opp i Pr 1. mars 2015 var det fremdeles 577 av disse feltene som hadde en status som vil kreve videre oppfølging i

16 4.3 Prosentvis fordeling av status for foryngelseskontroll i % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Fylkesvis status for kontrollfelt basert på skogeiernes avvirkningskvantum 2013 skal kontrolleres Ikke svar Ikke sendt egenmelding Ok bør følge opp Ok-godkjent Figur 5: Fylkesvis oversikt over tilbakemelding fra skogeier for foryngelseskontrollen i

17 5 Behov for videre oppfølging av avvik 2013/2014 Det er kommunen som er ansvarlig for å følge opp skogeiere med status som krever videre oppfølging. For skogeiere som ikke returnerer egenmeldingsskjema eller ikke har respondert på purrebrevet fra kommunen for kontrollen i 2013 og 2014 skal kommunen følge opp dette videre og resultatene skal registreres i ØKS. For felter som fremdeles har status skal kontrolleres skal kommunen gjennomføre en kontroll av foryngelsesfeltet for å dokumentere eventuelle brudd på foryngelsesbestemmelsene jf. berekraftforskriften 15, andre ledd. For felter som har fått status ok, bør følges opp må kommunen vurdere om det er nødvendig å gjennomføre en felt- eller dokumentkontroll. Dersom det ikke er behov for videre oppfølging, eller kontrollen viser at foryngelsen er tilfredsstillende, skal avviket lukkes ved at det får status Ok, godkjent. Landbruksdirektoratet anbefaler at alle felt bør følges opp slik at de før utgangen av kontrollåret enten er kvittert ut som Ok-godkjent (eventuelt etter at nødvendig kontroll er gjennomført) eller at feltet er markert for Videre oppfølging. For felter som skal følges opp videre, bør en slik videre oppfølging fullføres i løpet av det påfølgende året. Videre oppfølging betyr at felt skal følges opp fram til de kan kvitteres ut i ØKS med status Ok-godkjent eller avsluttet etter oppfølging. Hvis skogeier ikke frivilling sørger for tilfredsstillende foryngelse som følge av foryngelseskontrollen, må kommunen vurdere om det er nødvendig å pålegge tiltak. I brev til fylkesmennene om foryngelseskontrollen i 2015 har Landbruksdirektoratet påpekt dette ansvaret og lagt ved fylkesvis oversikt over status for foryngelseskontrollen i 2013 og 2014 Landbruksdirektoratet har videre bedt fylkene vurdere om mangelfull oppfølging av foryngelseskontrollen skal få konsekvenser for kommunens tildeling av økonomiske virkemidler på skogområdet. 15

18 6 Konklusjon Tilbakemelding fra kommuner og skogeiere tilsier at foryngelseskontrollen har ført til en økt bevisstgjøring og mer faglig dialog mellom forvaltning og skogeiere. Erfaringer fra de siste to årene viser at foryngelseskontrollen virker etter hensikten. Resultater fra overvåkning av foryngelsestiltak i resultatkontroll skogbruk og miljø viser at arealer med mangelfull foryngelse avtar. Men resultater viser også at Vestlandsfylkene har størst problem med å overholde foryngelsesplikten. Samtidig har hogsten økt mye her de siste par årene, og det må iverksettes tiltak dersom dette ikke følges opp med etterfølgende planting. Implementering av kontrollordningen i ØKS har forenklet utvalgs- og registreringsarbeidet. Registreringsløsningen er under kontinuerlig utvikling og målsetningen er å gi kommunene et rasjonelt verktøy for å kunne gjennomføre kontroll av foryngelsesbestemmelsene i skogbruksloven og berekraftforskriften. Kommunene har en jobb å gjøre med å lukke alle avvik i foryngelseskontrollen både for 2013 og og om nødvendig iverksette sanksjoner for å oppnå dette. Kommunene skal sørge for at alle feltene som er trukket ut til foryngelseskontrollen skal følges opp fram til de kan kvitteres ut i ØKS med status Ok-godkjent eller Avsluttet etter oppfølging. For å sikre at videre saksbehandling utføres på en formelt riktig måte, anbefaler vi at videre saksbehandling registreres i kommunenes saksbehandlingssystem. 16

19

20 POSTADRESSE: Postboks 8140 Dep, 0033 Oslo BESØKSADRESSE: Stortingsgt. 28, 0161 Oslo TELEFON: TELEFAKS: E-POST:

Rapport-nr.: 17/ Statusrapport for foryngelseskontroll 2013

Rapport-nr.: 17/ Statusrapport for foryngelseskontroll 2013 Rapport-nr.: 17/2014 13.06.2014 Statusrapport for foryngelseskontroll 2013 Statens landbruksforvaltning Side: 2 av 11 Rapport: Statusrapport for foryngelseskontroll 2013 Avdeling: Seksjon: Ressurs og

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks STEINKJER

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks STEINKJER Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER Vår dato: 20.02.2017 Vår referanse: 17/19700-1 Deres dato: Deres referanse: Foryngelseskontrollen 2017 Årets foryngelseskontroll skal gjennomføres

Detaljer

Landbruksdirektoratet ber Fylkesmannen tydeliggjøre kommunens lovpålagte kontrollansvar knyttet til forvaltning skogbruksloven.

Landbruksdirektoratet ber Fylkesmannen tydeliggjøre kommunens lovpålagte kontrollansvar knyttet til forvaltning skogbruksloven. Sys_flett_sdm_kopimottaker Vår dato: 08.02.2016 Vår referanse: 16/4633-1 Deres dato: Deres referanse: Foryngelseskontrollen 2016 Opplegget for årets foryngelseskontroll skal gjennomføres etter samme mal

Detaljer

"\"3`\`i ~\'? 7468TRONDHEIM

\3`\`i ~\'? 7468TRONDHEIM i \\le.::}. 3ol:5: ue :. 3j::sfl IiT(t mannen i Sør-Trøndelag \\\.ä Postboks 4710, Sluppen "\"3`\`i ~\'? 7468TRONDHEIM Vår dato: 20.02.2017 Vårreferanse: 17/ 19700-1 Deres dato: Deres referanse: Foryngelseskontrollen

Detaljer

Rapport-nr.: 16/ Statusrapport for foryngelseskontroll 2011

Rapport-nr.: 16/ Statusrapport for foryngelseskontroll 2011 Rapport-nr.: 16/2012 28.03.2012 Statusrapport for foryngelseskontroll 2011 Rapport: Statusrapport for foryngelseskontroll 2011 Avdeling: ARA, seksjon skog og kulturlandskap Dato: 28.03.2012 Ansvarlig:

Detaljer

_RISSAKOMMUNE e i Sør-Trøndelag

_RISSAKOMMUNE e i Sør-Trøndelag Fylkesmannen I Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar)

Detaljer

Det skal gjennomføres stikkprøvekontroller av svar f.eks. der feltet er omdisponert, tatt i bruk til innmarksbeite, naturlig forynget.

Det skal gjennomføres stikkprøvekontroller av svar f.eks. der feltet er omdisponert, tatt i bruk til innmarksbeite, naturlig forynget. I Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar)

Detaljer

Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority

Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Vår dato: 02.04.2014 Vårreferanse: 14/10742 Deres dato: Deres referanse:

Detaljer

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Triandelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk - Prosessbeskrivelse

Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk - Prosessbeskrivelse Nonvegian Agricultural Authority Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk - Prosessbeskrivelse Etter skogbruksloven 6 ogforskrift om bærekraft skogbruk

Detaljer

1 Plantekontroll. 1.1 Beskrivelse av arbeidsprosessen. 1.2 Identifisere eiendommer som skal kontrolleres Risikobasert kontroll

1 Plantekontroll. 1.1 Beskrivelse av arbeidsprosessen. 1.2 Identifisere eiendommer som skal kontrolleres Risikobasert kontroll .. 1 Plantekontroll Med bakgrunn i tall fra skogfondssystemet om avvirkning og planting, ble det i 2010 stilt spørsmålstegn ved om foryngelse etter hogst ble gjennomført i henhold til Skogbruksloven og

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Foryngelsesplikt og omdisponering av skogareal til beite RETNINGSLINJER

Foryngelsesplikt og omdisponering av skogareal til beite RETNINGSLINJER Foryngelsesplikt og omdisponering av skogareal til beite RETNINGSLINJER Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 1 Bakgrunn og formål...2 2 Oversikt over regelverk...3 2.1 Omdisponering av skogareal

Detaljer

Kartlegging av skolenes godkjenningsstatus etter miljørettet helsevernregelverket

Kartlegging av skolenes godkjenningsstatus etter miljørettet helsevernregelverket Kartlegging av skolenes godkjenningsstatus etter miljørettet helsevernregelverket Forankring og formål Denne kartleggingen følger opp brev av 10.06. 2013 fra Helsedirektoratet og brev 28.02. 2013 fra statsrådene

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Endringer i oppfølging av krav om plantevernjournal i regionale miljøprogram

Endringer i oppfølging av krav om plantevernjournal i regionale miljøprogram Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder Postboks 788, Stoa 4809 ARENDAL Vår dato: 06.07.2016 Vår referanse: 16/28656-1 Deres dato: Deres referanse: Endringer i oppfølging av krav om plantevernjournal i regionale

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 25.8.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 16.6.29. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning,

Analyse av nasjonale prøver i regning, Analyse av nasjonale prøver i regning, 2008 2010 Denne analysen fremstiller nasjonale, fylkesvise og kommunale endringer i resultater fra nasjonale prøver i regning for 2008 til 2010. Det presenteres også

Detaljer

// \\\\\\ /// Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks STEINKJER Retningslinjer for avsetting av bundne rentemidler

// \\\\\\ /// Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks STEINKJER Retningslinjer for avsetting av bundne rentemidler Landbruksdirektoratet \\ :anandoauodirekto. :Hua // \\\\\\ /// i Nord-Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER Vår dato: Vår referanse: Deres dato: Deres referanse: 26.09.2016 16/38865-3 Vi viser til vårt

Detaljer

INSTRUKS TIL SKJEMA FOR RESULTATKONTROLL FORYNGELSESFELT (SLF-912B)

INSTRUKS TIL SKJEMA FOR RESULTATKONTROLL FORYNGELSESFELT (SLF-912B) INSTRUKS TIL SKJEMA FOR RESULTATKONTROLL FORYNGELSESFELT (SLF-912B) TIDSPUNKT FOR KONTROLL Skogeierne bør få rimelig tid til å utføre foryngelsen av hogstfeltene. Derfor gjennomføres resultatkontrollene

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

10 Høyde over havet (meter) mfl150249m m fl m m fl550649m fl650749m m flover85om

10 Høyde over havet (meter) mfl150249m m fl m m fl550649m fl650749m m flover85om Statens landbruksforvaltning ResuItatkontroll foryngelsesfelt Norwegtan Agricuttural Authority Generelt (Er det et utgått felt skal bem folgande skemaposter fyiles ut 1-9, 12, 14 og 33- se veitedning)

Detaljer

Oppsummering av kommunenes rapportering på barnevernfeltet 2010

Oppsummering av kommunenes rapportering på barnevernfeltet 2010 Vedlegg til pressemelding Oppsummering av kommunenes rapportering på barnevernfeltet 2010 Her presenteres hovedpunktene i halvårsrapporteringer for 2010. Tallene som oppgis er basert på kommunenes rapporteringer

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Supplerende tildelingsbrev

Supplerende tildelingsbrev Side 1/5 Vår dato: 27.06. Vår referanse: 2016/9010 Tabell 1 Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen 63.11 Tilskudd til grunnskoler i samiske distrikter Post 63.11

Detaljer

Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013)

Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013) Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013) Finn Martinsen, avd miljø og helse, Helsedirektoratet Årskonferansen om miljø

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet Landbruksdirektoratet Notat Til: Fra: Hans Asbjørn Sørlie Dato: 18.11.2014 Vår referanse: 14/25823 Kopi til: Tørkeskader på skog vinteren 2014 Innrapportert avgang i plantefelt vurdering av tilskuddsbehov

Detaljer

Godkjenning av og tilsyn med skolen - behov og utfordringer

Godkjenning av og tilsyn med skolen - behov og utfordringer Godkjenning av og tilsyn med skolen - behov og utfordringer Nasjonale samarbeidskonferanser om skolemiljøet 2014 1 Hvorfor (nok en) kartlegging? Forrige kartlegginger av godkjenningsstatus (2007 og 2010)

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 3.11.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 24.4.28. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 1. februar 2012 viser at 20 090 ungdommer var i oppfølgingstjenestens

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Felles utnyttelse av datagrunnlag og teknologi. Fylkestakster - skogbruksplanlegging

Felles utnyttelse av datagrunnlag og teknologi. Fylkestakster - skogbruksplanlegging Felles utnyttelse av datagrunnlag og teknologi Fylkestakster - skogbruksplanlegging Ås 9.10.2012 Jan-Erik Ørnelund Nilsen Landsskogtakseringen og Kompetansesenteret for skogbruksplanlegging skal i fellesskap

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. September 2016

Om tabellene. September 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

KOSTRA - Vurdering av rapportering på landbruk for 2009

KOSTRA - Vurdering av rapportering på landbruk for 2009 Landbruks- og matdepartementet Vår dato: 14.06.2010 Vår referanse: 200905952-5/360 Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Tidsserier KOSTRA Postadresse: Pb. 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse:

Detaljer

Fylkesmannen i Aust-Agder Postboks ARENDAL

Fylkesmannen i Aust-Agder Postboks ARENDAL Fylkesmannen i Aust-Agder Postboks 788 4809 ARENDAL Vår dato: 09.10.2015 Vår referanse: 15/56471-1 Deres dato: Deres referanse: Retningslinjer for avkorting ved brudd på krav om gjødslingsplan og forskrift

Detaljer

M o T T A T T HEL_ILE 1

M o T T A T T HEL_ILE 1 Fylkesmannen I Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juli 2015

Om tabellene. Juli 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Januar 2017

Om tabellene. Januar 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mai 2017

Om tabellene. Mai 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. November 2017

Om tabellene. November 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mars 2017

Om tabellene. Mars 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2017

Om tabellene. Oktober 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

20. OKTOBER 2016 DIVERSE NYTT FRA SSK

20. OKTOBER 2016 DIVERSE NYTT FRA SSK 20. OKTOBER 2016 DIVERSE NYTT FRA SSK 20150319 INNHOLD Frister og årshjul WebSkas kvitteringen Rentemiddelbudsjettering Virkesregistrering i ØKS Kontroll (resultatkontrollen) Kartfesting av tiltak i ØKS

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR. 31.05. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE. Hyggelighets i rapporten: Aller først bør man huske på at mai 2016 var store deler

Detaljer

Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014

Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK // NOTAT Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014 Skrevet av Helene Ytteborg, Helene.Ytteborg@nav.no, og Johannes Sørbø, Johannes.Sorbo@nav.no.

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2015 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2015 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2015 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12.

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2007 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. desember 2007 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 27 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 7.2.28. // NOTAT Merknad: NAV har foretatt en omlegging

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2011

Analyse av nasjonale prøver i regning 2011 Analyse av nasjonale prøver i regning Denne analysen omhandler nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i regning på., 8. og 9. trinn for. Sammendrag Guttene presterer noe bedre

Detaljer

Ifølge liste. Fylkesvise skjønnsrammer Innledning

Ifølge liste. Fylkesvise skjønnsrammer Innledning Ifølge liste Unntatt offentlighet jf. offl. 5 første ledd Deres ref Vår ref Dato 16/1250-6 01.07.2016 Fylkesvise skjønnsrammer 2017 1. Innledning Departementet sender her ut den fylkesvise fordelingen

Detaljer

Resultatkontroll foryngelsesfelt

Resultatkontroll foryngelsesfelt Resultatkontroll foryngelsesfelt 1. Generelle opplysninger om feltet Generelt (Er det et utgått felt skal bare følgende skjemaposter fylles ut: 1-9, 12, 14 og 33 - se veiledning) Utgått felt 1 Kommunenr.

Detaljer

Sum jordlov og plan- og bygningslov Jordlov Plan- og bygningslov. Omdisp. av. Omdisp. av dyrka jord (unntatt til. Omdisp. av dyrkbar jord (unntatt til

Sum jordlov og plan- og bygningslov Jordlov Plan- og bygningslov. Omdisp. av. Omdisp. av dyrka jord (unntatt til. Omdisp. av dyrkbar jord (unntatt til Vedlegg til Statens landbruksforvning sine kmentarer til endelige KOSTRA tall for 2011 - (Juni 2012) OMDISPONERING AV DYRKA OG DYRKBAR JORD (Daa) Sum jordlov og plan- og bygningslov Jordlov Plan- og bygningslov

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 3. kvartal 2008 Skrevet av Therese Sundell, 27. oktober 2008

Styringsdata for fastlegeordningen, 3. kvartal 2008 Skrevet av Therese Sundell, 27. oktober 2008 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Styringsdata for fastlegeordningen, 3. kvartal 2008 Skrevet av Therese Sundell, 27. oktober 2008 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis

Detaljer

Utfyllende bestemmelser om regnskap og revisjon av skogfondsmidlene og rentene av innestående skogfond

Utfyllende bestemmelser om regnskap og revisjon av skogfondsmidlene og rentene av innestående skogfond Rundskriv 2016/1-33 Mottakere ifølge liste Kontaktperson: Rune Nordrum, Per Olav Rustad Vår dato: 08.11.2016 Vår referanse: 16/1-33 Rundskriv erstatter: Retningslinjer for revisjon av skogavgiftsregnskapet,

Detaljer

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 30.6.2011. // NOTAT I dette notatet omtaler

Detaljer

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014 OSEAN Framdriftsrapport Per 31. oktober 214 Antall legekontor med OSEAN Planlagt totalt Resultat Måloppnåelse 1644 1) 141 2) 77% 3) 1) Tall per 31.1 er basert på kundelister fra leverandørene. Dette gir

Detaljer

Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord etter jordloven til andre formål enn skogplanting

Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord etter jordloven til andre formål enn skogplanting Vedlegg til Statens landbruksforvaltning sine kommentarer til foreløpige KOSTRA tall for 2010 - (mars 2011) OMDISPONERING AV DYRKA OG DYRKBAR JORD TIL ANDRE FORMÅL ENN LANDBRUK. 2005-2010* Omfatter ikke

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det første parameter viser oss at juni

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold OMNIBUS UKE 9 2004 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start Avsluttet 21.feb 24.feb Antall respondenter 1292

Detaljer

Rapport for Kunnskapsdepartementet

Rapport for Kunnskapsdepartementet Rapport for Kunnskapsdepartementet Bruk av støtteordninger i barnehager for familier med lavest betalingsevne - rapport fra en undersøkelse blant kommuner. TNS Gallup 11.08.06 Politikk & samfunn, offentlig

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Prosjektledersamling overgangsprosjektet

Prosjektledersamling overgangsprosjektet Kjetil Helgeland, Utdanningsdirektoratet Fornebu, 1 100 100 90 90 80 80 70 70 60 50 40 40 30 30 20 20 10 10 10 0 0 Elever Elever og og og lærlinger lærlinger som som fullfører fullfører og og og består

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2011 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2011 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2011 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

En analyse av Resultatkontroll skogbruk og miljø 2010

En analyse av Resultatkontroll skogbruk og miljø 2010 En analyse av Resultatkontroll skogbruk og miljø 2010 Forsidefoto: Lisa Näsholm 2 En analyse av Resultatkontroll skogbruk og miljø 2010 Rapport: En analyse av Resultatkontroll skogbruk og miljø 2010 Seksjon:

Detaljer

Spørsmål til skriftlig besvarelse 1354/ 2017, utviklingen i sysselsettingen og mottak av ulike stønader fra 2013

Spørsmål til skriftlig besvarelse 1354/ 2017, utviklingen i sysselsettingen og mottak av ulike stønader fra 2013 Statsråden Stortingets president Ekspedisjonskontoret Stortinget 0026 Oslo Deres ref Vår ref 17/2257 Dato 29. juni 2017 Spørsmål til skriftlig besvarelse 1354/ 2017, utviklingen i sysselsettingen og mottak

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012.

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Sammendrag 21 489 ungdommer i OTs målgruppe. Dette er ungdom mellom 16 og 21 år som ikke er i opplæring eller

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015 Vegdirektoratet, oktober 2015 Knut Opeide i vegtrafikken i vegtrafikken-3.kvartal 2015 i vegtrafikken Vegdirektoratet, oktober 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte trafikanter per

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet august 2010

Hovedtall om arbeidsmarkedet august 2010 Arbeids- og velferdsdirektoratet Hovedtall om arbeidsmarkedet august 2010 Tabell 1: Helt arbeidsledige, delvis ledige og ordinære tiltaksdeltakere registrert ved NAV fordelt på kjønn ved utgangen av august

Detaljer

Mineralgjødselstatistikk

Mineralgjødselstatistikk Mineralgjødselstatistikk 2015 2016 27.02.2017 1 Mineralgjødselstatistikk 2015 2016 Statistikken gjelder for mineralgjødsel omsatt til jordbruket i sesongen 2015 2016, dvs perioden 01.07.2015 30.06.2016.

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2009 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2009 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2009 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

Denne analysen handler om nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i regning på 5., 8. og 9. trinn i 2012.

Denne analysen handler om nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i regning på 5., 8. og 9. trinn i 2012. Analyse av nasjonale prøver i regning 12 Denne analysen handler om nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i regning på 5., 8. og 9. trinn i 12. Sammendrag Guttene presterer

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15.11.2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. november 2011 viser at 18 814 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe.

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer VEDLEGG Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer Følgende skal beregnes: A: Mulige konsekvenser for fordelingen av distriktsmandatene i hvert fylke Ettersom vi ikke vet hvilke

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2012

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2012 Analyse av nasjonale prøver i engelsk Denne analysen handler om nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i engelsk på. og 8. trinn i. Gjennomføringen av nasjonale prøver i engelsk

Detaljer

Tilvekst og skogavvirkning

Tilvekst og skogavvirkning Tilvekst og skogavvirkning Aktiviteter under skogbrukets primærproduksjon Tilvekst og skogavvirkning I perioden 2008 2012 var årlig avvirkning på 11,1 millioner m 3, 46 prosent av nettotilveksten Foto:

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld OMNIBUS UKE 33 2006 - Østlandssendingen Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe KTM@Visendi.no Analyse Simen Fjeld Simen.Fjeld@Visendi.no Periode Start 12.08.2006 Avsluttet 15.08.2006 Antall respondenter

Detaljer

Status i barneverntjenesten Frokostseminar Litteraturhuset

Status i barneverntjenesten Frokostseminar Litteraturhuset Status i barneverntjenesten Frokostseminar Litteraturhuset 14.Desember 2017 Mari Trommald Direktør, Bufdir Hvorfor en kommunemonitor for barnevernet? Kommunens øverste politiske og administrative ledelse

Detaljer