;;IDGE MAGASIN I{ORDISK L^IER DEN MODERNE BRIDGE ARKITEKT WACLE ' UTGITT AV: NORSK BRIDGE,AKAD E I{I. - Postboks 7. -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ";;IDGE MAGASIN I{ORDISK L^IER DEN MODERNE BRIDGE ARKITEKT WACLE ' UTGITT AV: NORSK BRIDGE,AKAD E I{I. - Postboks 7. -"

Transkript

1

2

3 I{ORDISK ;;IDGE MAGASIN,t. Årg. Algun 1933 Nr, 6 UTGITT AV: NORSK BRIDGE,AKAD E I{I urkonmer I qrns njnedlir, uidiarl 5oni (,måncdele iuni oc iuli Årsaoonnemen. rr. b.00. Kunloier os eksp"d v,rlakole'i, osldilf.68t75. Reprcsentani i Bergen: Agent Bj. Brynildsen, Postboks 7. Redaktøi Isak Nielsen, Tollbodgaten 11. TrI T telon MEDARtsEIDERE: Kaptein Johs. Brun, OsIt Oi,saklørcr R. Gundersen, Oslo Kontusiel J. G. Helmer, OsIo O,r.sokJøter O. KreJIing, OsLo RekIor A. Mikem, Aalesund Dircktør N. M. NielÅen, OsIo Atkilekt M. Wagle, Osln Irar Andøsson, Slockholn Bi. Brynildsen, Bergen L^IER DEN MODERNE BRIDGE ARKITEKT WACLE ' AUTONIEERI IÆREN ' TELEFON 41654

4 Notdist B.ids e dås.asln Nad No".k Brt"*t"* Reltor A. Midseb, Alesund K apteir J.ham s BluD. Oslo Arkitel<t Mo,ten Wagte a +* I Forbundes 06 fketærens tontor: Oslersdate 37 Qslo Nor.lisk B I idgendgasin. Oslo a a.b I a Iortegn lse oyer klubber tihluttet forbundct: tuendals bridgeklubb. Bergens b dgekirbb. De privåte bridgeklubb, sund. Durebxidgeklubben, Strømklrbben, Dråmmen. Ilorcingklubhen, Troldcein. I{augesunds b dgeklubb. Lillehåmner hereklubh. Ringerikes bridgoklubb, TIøne, Dsfueklubber lo'.ing fp..ins Osio. Foxcinsklubl,en, Oslo, tr'årcsonen, OBlo. Åte De fire ess, Oslo. Dråm K. x'. (Kontor{mksjonærcs rbrcnings bridgeldubb), Oslo. NoNke Selskap, ClEto. Oslo bridgeklub b, Oslo. Oslo Håndelsståndi X'orening. Med tilsålmmen c:i.?00 ure.t R,juLårl bxidsellubb. Stavanger Bridgeklubb. SvolvM bridgeklubb. Tronsø sjåkk og bridgeklubb. Bddgcklubben,,AEtra", 0s1o. Iam klubbenb. L.ll. D., Oslo. Den åv lorbundet utarbeidede,,ledolse åv bridgeturnerirgcr" er utkomnet og fåes red Len Yendelse til No$k Bddgeforbun.rl kontor, OscarE gåte 37, Oslo. Pris kr plus porto.

5 No.disk arid?r nl åsasi n Culbertsons I <Blåboken å\. 1933) sies i forordet åt systemet er uforåndret i sine prinsipper. Det nye internasjonale regnskap hår medført vhse modifikasjoner og noen tillegg. Vi er ikke tilbøielig til uten fidere å unde$krive dette, og kanskj lesern heller ikke, når de har sett de forandringer forcingsyst met av 1938 inneholder. Ti disse er både mång og betydelige. Stod sett synes systemet å ha \.unnet ved de foråndringer og de utdypninser av enkelte temaer som er gjori i denne nye boken, men systemet begyuer å bli nokså innriklet. D t er kanskje ikke til å trrdgå, men den almindelige spiller volder det endel besl'ær. \rår ofientering o\.er syst met av 1933 skål vi sjøre så kort som mulig men for åt fremstillingen skal kunne fø] ges av alle, \'il den nddvendicr,is måtte få en viss bredde. 1. Som før nevnt her i magasinet er krarene til meldbare l(/rer senket. Normalt bør en åpningsmelding med en lirekortlali)e ha 1r/i hornørstikk i farven, men dettc kan snaues ned til E,Kn,g,x K,D,x,x eller D,Kn,lo,x i såvel gode som nye system. slette fan'er, og endog til E, Kn,x,x, eller K,Kn,x,x i de slette farver. Er det el lemkol"tf&me det gjelder, så kan denne snaues ned til D,l0,x,x,x eller Kn,10, S AsÅjortlc?? r er ålltid meld Hvis hånden forøvrig inneholder et minimum, bør man naturligfis ikke melde på en slik <snauet> farve. Hånden bør ha noe der kan kompensere trumffårvens svåkhet. Når grensen er sått ned, er det for å gi anledning til en trunfmelding istedenfor grand (f. eks. med fordeling) eller {or å g_i en hånd, der ellers måtte passe, anledning til å nelde, {. eks. i fåresonen, hvoir der skål 4 hoxnørstikk tjl 1br å åpne med en grand. NB! Efier en kravdobling (opiysende dobling) sjelder ikle det ånførte, id t doblerens makker er tvungen til å melde. 2. Kravene Lil en lanes stlrke, n r den gjenmeldes uten støtte fra måtker, er noe mindre enn flr. Der kreves nu åt far\.en inneholder oink ng 4 stikk for å m ldes to gånger. FaNer som E,K,r,x,x

6 4 N o.dirt Bridse,a{åFasin E, D,Kn,x,x eller E,x,x,x,x,x, eller D,Kn,x,x,x,x kan m ldes om igjen hvis makker ikk $øtner". For å melde farven tre gånger må den irneholde 5 stikk, åltså være f. eks. E,K,D,Kn,1O E,K,x,x,x,x,x eller K,D,Kn, x,x,x,x eller K,Kn,10,g,x,x,x. NB! Ved <Signo4f bids> gjeldel ikke ovenstående, dirsbe melding r er nye i systemet. 3, Vatrget mellem ta nlelilb&re føn)er er forandret. a. Er farvene like lange meldes den høi ste først som tidligere. b. Er fårvene delt 64 eller 54 meldes den lengst først. c, Er fordelidgen 65 meldes den lengste først, hvis ikke femkortfarven er en sterk, god fårve og sekskortfårven er en svak, slett fårve. d. XIed fordeling?5 meldes den lengste først og hvis mulig to gånger. Vi anfører noen eksempler: Med I K,Kn,x,x,x os + E, X,Kn,x,x meldes JøIst spår. Med I E,K,Kn,10 oc + K, Kn,10,x,x meides først ruter. ltred + E,Kn,1o,x os + E,K, D,x,x,x meldes ruterne først to gånger og derefter spar, DEWAR'S "White Label" WHISKY Med I E,K,D,10,x og i D, Kn,x,x,x,x meldes først spar. MELDINGER 4. Åpni ltsmelding på, tr. grand er, som man vil forstå, en nokså sjelden foreteelse, idet en tomelding i fårve ålmindelig\.is vii kunne avgis. Men hånden kån mangle en meldbar farve, f. eks.:. E,K,D 9 E,5,3,2. E,D,KN + E,K,X og der åpnes då med tre grand. Alle farrer må, som man ser, ha sikker stopper eller Btoppere og hånden er god for 8 stikk i Som vi husker skal en åpningsmelding på to grand ha omkring 5 honnørstikk og stopper i alle {åiv r altså en sterk hånd med jevn fordeling. Men der finnes også andre åpningsmeldinger på to grånd, meldinger av mer taktisk natur. Disse bør forhinsvis anvendes Lltenfoi: faresonen lor

7 Nord,rl 8r idge.^l.kasin å hindæ motpårten i å melde; f. eks. med: o3 I E,4 + E,It,D,lln,{,r.F Iin,9,i,, kan der åpnes nled en to gråndnelding, en melding som rcgclmessig Yiser sig å rære ganskc cffektiv. Dobles den kan man gå over til fåne, os dobles dan ikke teller betene forholdsvis ubet]'dclig og man har jo ossi chancen til a få kontr'åk 5. I dennc forbindelse vil vi Dinne onr at i larennen torlanges 4 hon!ørstikk for å åpda med en grånd. Har man en Lrievn lordeling, f. eks.,1 4 41, cr det bedre å melde fåne, jdet man går ennu leng r ned med kravet til {arre[s st]'rke enn før angitt og velger fodrinsvis en sleit fårre iste denfor grand. Ilet samme gjelder utenfor faresonen heller farve, selv om den er liti t)'nn, enn grand, Til en åpningsmelding på en i fårve som giver f. eks. kreles der 2fi honnørstikk, mcn mån cr ikke forpliktet til å melde hvis f. eks. hånden ser slik ut: n,k,3,2 9 9.x'\ + K,1r,li + r,!x Det er igjen 4333 fordelingen sotn el u!, 6. Å.plringsrneldhlgerL pa tu) j lrirre er som JCr. Selv med 51,! honnørstikk og 4333 fordeling bgr mån åpn m d en enmelding, mcn er fordelingen ellcr 4432 kan nlan åpn med to med 5r,r. Er for.lelingen særlis gllnstis, f. eks. å E,K,Kr.10,Y,x i) E,K,D,9,I,' kan nlan.enl(e honnørstikk re til 4 temmelig s.ieldne her der, som m;u forstår. Fårren må hå minst 1l! honndrstikk h\.is d n er barc 4 kort og t:r h\.is den inneholder 5 kort. En tomelding er l '(u1&idinl Let qkal rekkes utgang. Seh' om tomeldingen er nok til utgång eller mer enn nok til utgang 60 eller 90 på regnskapct må melderens måklrcr hallle n.l(lhlgerl åperl e l urlg hån kan ikke lpasse hyis motspilleren tiihtire for ham passer. Likegyldig hl ad makker har sr.are må han første gång hur I lt "1e11 2ossc i næste runde hvis tomelderen ikke ved en hoppnelding forlanger s\,ar på nytt. Hlis Syd åpner med to ruter os Nord svarer med to grand og

8 No.dist ari dse n{:såsit SJ'd sier 4 kløver, så må I'o/d $are iljjerl: siex Syd 3 k]ø\'er kur Nard pusse. Da man nli ved tomelding har sikret sig at makker s arer", selv når utgång allercrle er nådd, er de', unødlendig med en nelding, høiere enn utgang, å gi måkk r LLnderretning om sin stvrke. Tremeldinger eller hdiere metrdingel i farve med f. cks. 60 på resnskapet er defor ikke lenger nødlendige som hvii til slem os m ldillgene hår skift f krråkter og blitt forhindringsmeldineiel med det formål å hindre mot' parten i å ut\.eksle neldinger' på et lavt meldingsni\,å. Melderen må ikke rcgnc n,ed n,er enn et spillestikk hos nåkker i faresonen og to utenlor lareog makker mi rære opmerksom på meldingens kå 7. ÅpnirLgslneldinge td tr. i furl"e er litt forskjellig e{tersom det gjeld r god eller slett fårye Begsc hår dct tilfelles åt trumffån'cn er så sterk.lt noen trumfstdtie hos m:rkler er unødrendig. I gol fan)e bør meidingen ha 7 til 8 spillestikk ut nfor og 8 i låresonen. Honnørstikkstyrhen f il gjelne vilre 1 til 2 i trumffår'r.en og onlkrhg 1 eller 11/2 utenfor trur11 fen. X{eldingen hår således kun dehis noe åv forhindringsmeldins i sis. Nåkkcr kån høinc til ltgang med omkrinrj et honnørstikk eller med lod fordeling. Men m:ln må være forsiktig n]ed å regne lengdelerdier i sidefarver det ligg r i meldingens nåtur'. I slett lar."". n1å tremeldingen hå cn absolutt solid trumf Iårve, som f. eks. E,K,D,Kn,9, 6,5, mcn sidefar'\'ene kan være noen kneg"ter og dan,er, Itorhindriigsmomentet er her mer li elnel{iinge i slett lut L e hår samme karakter som treneldingen i god, men forlang r at spillestikk mer. ]\{eldingen sklter Lrt 3 grand, og 1nan bør derlof ikke avgi der ut n nled en ekstråordinær fordeling. Trumfen behøyer ilrke være så åbsolutt tett, idet en tremelding da k:rn være å for treklie sr gi\,erde en nulighet Ior gråndmelding. 8. Fix'eneLdins i sod os ferl )neldinlt i slett lor?, er år mer dejensiv og lorhindrende natur. Trumffarven er stark, men tlten{or den kån håndcn \'ære temmelis verdilps og dcrfor' uskikket til stdtte av cn melding hos måkker eller til motspill. Meldingens mål er å

9 Nordist B,rd8e dejsin g:jøre det ranskelig lor motpår'ten å nelde, å hi[dre erl utsångsmelding hos cl m. Melding n cr sråkere enn lavere neldinger (to os tremeldinger) og beregn \ efter lønn romme beter, on1 måkkcr skuldc være bl:rnk. I fåresonen kan 4 hjertel meldes mcd i:.r x,e,d,1(n,r,r,x,t, idet to beter er maksinllm der kån gås. Utentor falesonen kan hånden ha ei] trumf mindrej id t grcnser fol lpnnsomme beler her er tre. L\IakkereD må ikke hrjine meldinged, medmindre han lorut n disse to eller tre stikk melderen aller de har regnet ned, hår styrkc til å gå ridere. Noe signål til absolutt I stoppe er åpningsmeldingen ikke kun rl1å makkeren være klar ov r meldingcns karåkter og inrhold. 9. Ilapp'nleld.in{tt r (krarneldnlser). En slik melding kre\'ef en meldbar femkortlarve os 3li honnørstikk, altså liti økning i honndrstikk, sonl almindelig regel. Forutsetnilgen er åt måkkerparet hår åpnet meldidgen og hoppneidingen kun er 6n mer enn nødvendig er det to, f. eks. 1 ruter 3 spår, er det ikke en krårneldirg, men uttrykk for en sterk lalve uten nevneverdig sidcstyrke. SeIr om l1t1?pmell.ingen (Jit ulgd.rg (målker"paret har noe på utgång) r nakher tut ltet I:iI d, sral'e i etht:att lall il ttung. L Vi skal ångi noen eksempler: StL: Y..t,: Nor.L ij!t: ln 1'åss 2 l,j In råsr II'j 2s! lru P{$ lg" I disse tre tillell forelisser kravmeldincer enten {ra åpne, ren eller hans makher. syd: \:.si N.rd: t:rst: l, I ll Påss 3 nj, J r kt Pass låss ltj Hverken 3 hjcrtel hos Nord eller 3 ruter hos Slrd er krårmelding. Regelmcssig lorlångcr en hoppmelding en fenkortfan'e, men den kan åvgis på en iir kortfalve også med 4 honnørstikk. På den annen side kån man minske med ca. h honnør stikk når trrmffanen er så omtr nt solid, d.v.s. Fi,K,Kn, 10,x,x. Hopp s i egen larve f. eks. S)'d en spar, Vest pass, Nord

10 Ndrdi\i qrrd{e,tlrqjsin Nr. d 3 hjefter, øst påss og Syd 4 spar må spadårven inneholde 6 oller flere kort med kun en tå.per, f. eks. E,K,Kn,10,9,x l 1cr K,D,Kn,10,9,4. llår nåkkercn en meget ster* hånd, men insen melclbar fårve, har llan anledning til:1 årgi en krå\,nelding med n trekortfarve, når denne fåive ef i1\'laverc rarg erln den a\, makkeren meldte far\,e. Dette \.i1 kunde inntleffe når måk k ren hår i. eks. meget god stdtte til åpningsnelderens far ve og stor horrørstikkstyrke. En slik m lding har ikke noe særlig risikomomcnt, men mes:et store fordeler. Imidlertid er det ikke alltid åt en hånd selv med 3J,! honnørstikk b9r åvgi en hoppmelding; der' er tilfelle hror der bør s\'åres med cn anmeldins. Lå oss ådta at der er me dt en,l1. L.,. 6 E,K,x,x,5,ii,2 ) 8,1,3 * K,10,2 så cr utsanscn tcnmclig usik ker hvis makker hår et minimum. Fofdelirgen 4333, r.år gåmle kjenning, er ute isjen. Men er ikkc hånden altfor sterk til å orermclde n1ed bare en spar I 10. Vi er hermed kommet inn på det som i den ålmindclise daglige tale kalles (en orer en), son \.i ar plasshensyn klr]l kan gi en kort omtå]c. Som leserne ret irs tidliger artikler i magasinet, er eftef enkelte slrstemer (en ol'er e11> absolutt <forcing> efter andr sr.ært nær ved å være det. ved <en o'e en) forstås at,.pningsmeldercn må melde igjen, hvis makhcren overmeldel håm med en enmcldins i bedr'e farve. Efter Culbertsons ststem /rd7, han pzlssej n]en kun h\,is håd har et åbsolutt minimum for sin åpningsmelding; har hån ent n i forcleling eller i hiie lrort et plus, det være nokså lite, så sk.ll han ikke stanse meldingen altså ikke påsse. l)et r.il praktisk talt si at det kun i et forsr,innende åntall tilfeilc gir apneren an, ledring til å påsse. Tår vi nu det forån gitt.:) eksempel, s:l \.i1 mån kanskie hcrde åt to grånd (ikke tre p. g. å. fordelingen 1333) bdr foretrekkes lor ed spar. Ucd en to graddmelding folnektes n meldbar 1:rr'r, hvad hånden imidlertid har, og en spårmelding f il nalker svåre på, mednindre han hår et absollltt minimum og har han drt, {. eks.:

11 Nordisl Bridse lt,easia!g x,r,r? E,D,10,x n x,x,x * E,a,x er to grand temmelig vanskelig å få. En ol,ernelding med en spår er sikrere, klår'ere og holder m ldingen nede. Anlerlning til å gå opoler og gi flere opli \ninger' kommcr jo hvis forutsetningen clcrfor er til stede på makkerparets hender. En overmelding med en vil, sonl l serne scr, kunne inneholde meget forskjellig styrle, helt fra den forån nevnte hånd.5 n,k,:,a I x,',i & K.10,x og ned til kongen sy! r1de for eksempel i spår uten noen ann n stl'r'kc. Hlis ikke lord linsen absolutt tilsier d t, cr dct derfor uliktis ikke å vise sine 31': honnørstikk eller mer \,ed I a\.si en hoppnelding. Hådde den anfdrte hån.l hatt en liten spår isted nfor" cn liten rutcr burde svåret 1'ært to spar ovcr :rprerens cn hjeder det gjtjr det l tter.e for måk 11.. D.!n kegeti.). graul er )roe.yåkcre end fir. Def forlangtes tidligele 1ri honnørstikk, mens rlr forlanges t honni'rstikk, åltså for eksenpel et css og en dame i ann n 12. To grand som svår på en åpnirgsenmelding i farve viser som f(',r fra omkring 2y2 honnørstikk. Det er i og for sig ingen kråvmelding, men innebærer en gånske kraftig opfordring til makker om ikke å stånse meldingen. [Ied en plus verdi i en eller annen forrr' bgr meldingen holdes åpen. Som før nernt bør man m d 4333 fordeling kun hdine tii to grand, selv med omkdng 3y, honnørstikk. Det er jo ikke særlig risikabelt, ti måkker svaler jo temnelig sikk rt. 13. Tr. ltr&tltl som svår i lignende tiuelle som under 12 krer.er nu 3!,! honrirstikk not f!r' cmkring 3. Man bør merke sig den undcr 12 nevnte undtagclse. U. Arslqtsmekl illg er. L)isse meldirger er noo nytt i system i og imøtekommer et ar og til inntredende behov 1bl med hcnder ar cn r.iss årt å klune ]tjse måkkers melding av med en ny. Det sjelder hender der kun mcd en bestemt farre som lfumf har noen verdi, og de lleste tilfelle vil antåg ]ig inntr ffe elter en grandnel.ling hos makker. Hf is pal.tneren har åpnet l1led en grand vil en hånd som

12 IO No r.l, rl arid,e ",r D,10,0,x,x,a,a antagelig ikk \.ære et stikk l.erd, hrds ilke sluttmeldingen blir i kløver. Men meldes to kld\'er vi1 krnskje partneren tå det som en styrkemelding og sluttnelding n gi et bedrøvelig antall beter. Å {inne t system hvor to kløver i et tilfellc betød sr'åhhet, i et annet stlrrke, er ugjør1is. Vi \.et frå lør åt det kun er pass der gir et usvikelig tegn på sr.åkhet en positiv nelding er et opmuntrende sigråi i ålmindelighet. Det btir" d:r spørsmål om mån kan melde positivt på en slik måte at makkelpar t ikke kan misforstå og er klar over åt det er. en avslagsnelding der a1.gis. I ovennevnte eksempel fil grandmelderen efter nakkers to k]ør.'el like godt kunne tå denne melding for styrke som for svåkhet. Då han ing nting vet med sikkerhet vil hån ikke godt kunne påsse 1ned en del over" minimum, men bør heller ikke uten videre forutsette at der {oreligger en styrkemelding. Det sikreste vil derfor vær å si to grand. Svarer makker nu med tre kldler er det s\,akhet en avslagsmel SinalcoBrus er bedre 0g lriskere cn! løl Nålco '1t , U LsIuss unl.rielt lol B RI D O E I(O I{ KU RRAl{ $ ER f.iet haj HA V0RSEI & tarset{ A/$ 0st0 I'I \A/ 0nsker lle å gi Deres trykksaker et tiltalendc6doqraz Iist ulsrrr, slii!i til cnhyer tid sierne til tjeneste ne.l rå.1 og Vi rrrkkei: Avh.r, bøi(, tid$krifter o katålogcr, _ All srågs rrrkdrtlte r, ro.ling p.ore. ut. låjf os p.iso,e.s/åg. AA$ & WAHL$ B( KTRYI{KERI iuunkedamsu.5b. Centrb. 1ti870

13 No.disl B.td.qe ru!så sin 11 didg en ad\,arsel til måkkeren om å stånse og la mcldingen bli stående. l{ente k]jtvermelde.ren å f,ise styrke Iilde han ha funnet åndre \.eier å så og følgelig er neldingen en srakhetsmelding. Da det lørst efter annen gangs melding i far\.en ril l'ære klart for pårtneren åv h\'åd art meldingen er, si vil disse avslassmeldinger regelmessig \ise sig so1ll treneldinger i får\ie. Ar. den grunn ma larven r'ære så låns åt d n kan neldes to s.rnger uten å risi. kere åltlor tunge beter, reg lmcssig minst en seks eller sy\ kortfalv. Farren bør, når den er n]ilrdre nn? kort, inreholde et håh t honnørstikk. Ueldingene åvsii{ bådc mc.l gode os slette farver, og om dc ålnindeligst kanskj vil fremkomme efter en grandmelding, så!i] d også kunne for"ekom Inntil man blir foltlolig nled disse neldinger er' \'i bånge for de vil bring månsc misforståelser; man bdr delfor \'ær'c l'dclst raktrom. 15. Då slemmeldinser eftej: dct nye iilternasjonåle regnskap honoreres tildels meget høiere enr {!r, r det blitt av stlrre hetydning å finre sikre veier til å rekke dem. I CLllbertson av 1933 har vi to nye meldinger 4 grand og 5 grand som begge har til må] å bygge bro for slemmeldidger. De er begge absolutt forcing det vil si: de forlånger srar fra m:lkker, Er lie srandnleldiils kan være åv to slags. Den kan ha laråkteren al' en oplysende doblidg, sonl hvor en ådningsmelding på 4 spår' o\.ermeldes av ånned hård med 4 grånd. Ileldingens me ng r at makkeren skal nelde sin beste farve, idet sråndmelderers hånd er si sterk åt utsang i hyilken som helst larre utenfor spar så :1 si r sikker. En slik melding kån efter en åpningsmelding på 4 hjcrtar gjøres med cn hård som å E,K,D,1{,6 \r, Ro.ns + E'K,ltn,S * D,D,Kn,10 Denne grandmelding er ikke å betråkte sonl noen sleninvit, men vil ikke sjelden kanskje fgre dit. Helt lorskjellig er en 4 grånd meldins, ndr en at nlakhe.rn.e h.tr å.pnet Lel.lintJen. flcldingen er da en sleminvit

14 l2 Ndrdisl Bridee IrIå ar i n Nr. t 1. Tre ess eller 2. To ess og kongen i en av makkerparet meldt farve. Naiurligris må den hånd der argir grandmeldingen pråktisk talt være så sterk at fem trekk i en tidligere meldt får've er sikret. LUan kan ikke melde 4 grånd fordi on1 man tilfeldigris har tre ess på hånden. Melrling n lil regelmessig først klrnne argis når utgangsm lding forcligg r ell r begge makkere hår vist stor styrhe. Hvad skål nlr måkkeren svåre ti1 en 4 grånd melding? 1. H\,is han hår to ss skal han svare med fem gradd. 2. Hvis han bare har i ss, men støtte til makkers fårve og hånden forø\'rig er sterk no& sk:rl han gå til 6 i makkers får\,e. Har han ikke trunfstøtte, svarer han med en la 3. H\'is han ikke har noen ytterligere verdier til en slenlmelding skal hån mcldc dcn lare"te farve som er meldt av en åv makkeln. Det vil nok i de fleste tilfelle komm nled tvelse hyåd begge makker"ne skal gjlre men ikke alltid så liketil enda. F r fi går oler til noen eksempler, ril ri orttåie 5 grand.melrlblgen hvis hetydnins, nir den?l\.gis efter 4 grånd, \'i har sett foran. Meldingen ellers viser minst 3?ss ag kangeh i erl d7t liltlklrer!&ret meldt farce. Da m kker må svare med en slemmelding er det klarl at grandmelder ns hensikt er å finne ut om lilleslem eller storeslem skål mcldes. Hr,ordan skåi måkker sval e? 1. Hår. makkcr et ess og fornøden tilleggsstyrhe melder han 7 i en falve hvor han har trumfstdtte eller 7 i en tidligere meldt lavere får\'e, 2. Hris nakkeren ikke har noen tillegsstyrke (selv om han har det fjerde ess) melder,hån 6 i en farve hvor hån hår trumjstptte, ellcr hvis dette mangler 6 i en lavere tidligere meldt Hvor vålget står m llem måkkers {arfe cller egen sekskort ellcl lengere farve med kun et tapende kort, bør den siste foretrekkes. Det cr ikke så lite å huske på og til en begf,'nnelse kanskje ikke helt lett å ån1,ende disse meldinger. I månge tilf lle vil man klrnne hoppe o'/er den, i åndre må oe passeles og påssågen er vi tilbøielig til å tro i enkelte tillelle vil ]'ra en viss likhet med å gir over Niagara på ]ine. I Bridge World Olympic den 1.

15 No.dir& Bridse,,qa!åsin I] mai iår hådde Vest efter ø".t8 åpning med en klører denne hånd:. E,K I K,D,Kn + E,K,D,KN,X.i K,D,I og kunde naturligvis si 7 grand like inn noen mellemståsjoner skulde mån mene vår unød vendig. l{en Øst kan ha en hånd som sjdr. et par mellemstasjoner ønskelige. I et annet spill hadde Vest, efter at øst hådde åpnet med 1 ruter, denne hånd: å 8,D,9,8 I E,x,x,r }E * E,D,x,x og så to spar. Øst gjentok sin rutermelding og Vest måtte vise sin annen farve med 4 kløver. Da øst nu svarte med 4 slrår, sa Vest 4 grand og øst s1'arte med 5 ruter og Ve"qt med 5 gradd Yisende 4 ess. øst svarte med 6 spar og Vest med 7 spar. øst hadde: å It,K!,l0,6 I Ingen.i> K,Kr,10.xx,r.r.. (,Kn,x Flere eksempler skål vi bringe senere, men d nne gang må vi begrense oss der ei meget annet sorn også må merl. 16. \ri ner,nte foran grandmeldinger med betydning av oplysende dobling. Diss srandmeldinger kan avgis elter tre, fire og femmeldinger og tvillger. makkcr til å melde sin 17. Ol"ernlelding av motpartens farve rår den skjer straks er en kravmeldirg' der forlanger utgangsmelding og den vjser ess, renois eller også n singleton i får\rct. 18. Hoiningcr an l&r,emeldi.n0er. Åpningsmeldingen er" på et l'is et hopp ut i mørket et hopp som varligvis fdr"ct rcd makkers sval får ietningen og landingen nærmere bestemt. llakker kan jo svare på flere måter; en åv dem er å høine med et ell r' flcre trekk, og betingelsene herfor er ikke de samnl som før. Hår mellemsittende motspiller dobiet opllrsende har nu en hoppmelding noe av en forhindringsmeldings karakter'; den \,anskeliggiøt n meldins fra doblerens makker. Htinins med et eller flere trekk berodde lør på åntållet av spillestikk, som i praktisk spill regelm ssig for en del be Btod av honnirstikk, men noen absolutt nødvendighet var dette ikke. En høining fra en til to, hvis

16 14 No.dirft A.idse r1]1asasi, mellensittende motspiller har passet, lil måtte sees under er annen.slidsvinkel enn hvor motsdilleen har meldt. I første tilfolle medfører" der ting: åt meldingen kan bli passet rundt at måkkeren seh' med meget lite bdr holde meldingen åpen. Har giveren meldt en hjerter, annen hånd påssct, bør tredje hånd rned a x,x? Kh,r.x,x i) ajxj, + K,r,?,{ si to hjefter, selv med båre 2f spillestikk. Men r.ar meldidgen overmeldt med to ruter, er det ingn grlrnn til å melde to hjertcr, ti meldingen holdes åpen ållikevel, og kan ikke åpneren melde igjen uten å ha hoist frå nakker, ei der ingen chance i de to hend r. Skulde hjerterne meldes om igtjen, så bør der støttes til 3 hjertcr med den nngitte hånd. N:ir makker derimot elter. melding 1ra motdårten høiner til to, må han hå minst 4 spi e stikk ti hvortor hdine etters? \irr ingen melding frå notpårten foreligger, kan åpneren ikke \'ite om der foreligger en <shaded raire) eller om måkker hår 4 å 41l:t spillestikh. llan bør derfor være meget varsom og hå for øie og regne med mi_ nin,um hos makker inntil han får nær'mere informasion. Og makter bør på sin side vite åt apnefen kalkul r'cr med mini Høiner måkkelen med to trekk, er dette en hoining son1 vis r' god st:rrhe, når som nevnt en oplysende tlobling ikke for ligger. En slik høining bør. inneholde omhring fen] spillestikk litt mindr.e eller noc mer (naturligvis trumfstpttc), os i almindelighet 2 til 3 honnørstikk, onl enn dette krå\' kan reduseres noe 'udtaselsesvis. Meldingen er. s\ært nær \'ed å \.ære krå\'meldins, så makker må ikke passe med seh'nokså litc over minimltn, enten det er honnørverdi elier fordcling. En åpningsmelding på en hjert r, som nåkker.hpiner til tre, må åpneren høine til fire nled en hånd sonl: Q 10,7 I E,D,x,a,tr + E,lil,f,,r lløines til utganssmelding i sod f.irye bør hilnden ha omkfirg 2L.i hondørstikk elter mer og ialt miist 6 spillestikk. En melding o\, r utgång vil ikkc ofte forekomne, då en hoppmelding i anden far\,e rcgelmessig vil tre ist det. Det

17 Nord, i I Ar,Jse,rUasasin ij såmme ldl ofte være tilfelle h,or dcr kan høines til utsån,t8. melding, mcn hvor en kr'år'me] ding i årnen Jar'\.e fortrinslis bør avgis lor' å gi mer eksåkte oplysrringer. Her vil det kunne bli anrendelse for en kråvmelding på er trekortfane, f. ekscfter pårtnelens en spår bør 4 K,:,:,x,r.) l),d,9 + n,k,x + r,2 helst meldes tr'c ruter istedenfor lire eller fem spar'. H\,or sporsmålet er om slette faner blr mån i ahnindeljghet \.ære forsiktig n1ed å hiine til mer end tre i larven for ikke å LrtelLrkke en utgångsmclding i grand, seh. om del er n]er enn 6 spillestikk Jor hården. HIad nakker skål sjøre høine til tre, Ine eller len] \.il bero på om hans spillestikk l.es ntlig hviler" på trumf os kstrå ordinær fordeling; i så fall bpr hån hoine til fire eller Jem; rnen hår hånden stor honø.lrstikkstyrke os ikke særligo fordelidgsyerdier, er det reppe klokt å skyte ut n utgangsmelding i grånd \'ed.l hdire til Vi hår omtålt måkkerens s\'år med gr'åndmeidinger. I den forbindelse vil vi igjen ne\ne <den negåtive grånd>. I)et er en stor nisforstdelse å tro åt dette er en styrkemelding tveriimot; den å1'sis for ikke å stanse meldingen om måkkeren skulde hå noe mer å si. Lå oss bli kvitt rlisse tregrandmeldinger efter makkeis negalive grand!å hcnder der har sågt ålt de bltr si i sin åpningsnelding på en i får e. Når cn grandnelding i fare' Boner skal ha 4 honnirstikk er det klart åt nakker han hdine med mindre stl'rke her ern uten{or. lled 111 til 2 hoxnirstikk kan hdin s til 2 grard og med 2 til :l honnørstikk til 3 grånd. Det kån synes åt sikkerhetsmargincn er nokså rummeiig, men uten meldbar lår e på noen av hendene bpr den 19. Dclc sire inehlinger. Yi skal først s på hoppmeldingen fra motparten, åltså f. srd: Derne treklø\,ermeldins er ingen krår.meldinp;, det er jo klarl, rla motparten har åpnet med en ruter.. Den er ikke på sanme nlåte som før en.styrkemelding, men har et srakhets

18 Ib Nd,d,,,{ a,id? rrtj,r r, n moment i sig, hvortor dens mål mer er å hindre motpårtens meldinger. Det er overmelding i motpartens farve og den opl)'s nde dobling sonl nu er de vesenuige styrkesignaler; hoppm ldingen hal ikke disse to meldingers agressi\.e karakter. En hoppmelding viser n lang trumffårve uten særlig sidestyrke; altså, om man vil, en IorhiDdringsmelding. Hoppnlelderen r gner med 3 stikk hos makker ut nfor og 2 ctikk i farcsonen. En tremelding har således 6 stikk utenfor og? stikk i lar sonen en firemeldins henholdsvis 7 og 8 stikk, idet mån, hvis måkkeren er stikklds, ikke vil tape mer i be, ter enn motparten bcregnes å vinne hlis de får spillet. Hon nprstikhqtyrken kan være nokså l,arierende, men vil ligge under 3 honnørstikk regelmessig, da. en slik honnørstihkstyrke åpner adgang til n m r agrcssiv melcling. Almindeligvis vi1 honnørstikkstj,rken \.ære frå 11i til henyed 3 honnørstikk. En almindelig oyermelding (ik ke hoppmeldins) nå inncholde omkdng 11,i honntjrstikk og har lor, ti1 å regne med 2 respckti'"'e 3 stikk hos makker; f. eks, neldes utenfor laresonen med 4 spill stikk en spar over en hjerter med 5 sikre stikk (helst god femkor.tlarve som tllrmf) meldes i far sonen en spar over n hjeder. Der overneldes med to, f. eks. en spar med to hjcrter når d r has et stikk mer enn anført o\.enfor, m n trumffar\.en bør inneholde omkring 4 stikk utenfor og 4 sikre stikk i fåresonen. Å gå til en tornelding eller h/iere melding uten å ha minst fem trumf eller mer, bør kun i undtagelsestilfelle kllnne skj e. Opla9alrde tlobliit! (hrd1: d.oblihs). Å skjelne mellem en oplysende dobling (kråvdobling) og en busidess dobling (botedoblins) er ikke alltid lett. Cul Dertson når' r sln!ljltre Eook of 1933) sitt {ølgende anris 1. D t er krår.dobling når en i srånd eller inntil tre i får\.c dobl \, forutsatt at doblereds måkker ikke hår meldt. Er dette tilfelle er doblinge[ b te dobling, f. eks. Nord en hjerler, Pst en rpar Syd dobler. Her er det betedobling, då en kråvdoblings forlrtsetning mangler. Det er også Lretedobling når en to gland,melding dobles ellel når en spill r, der. hår åpnet med en tom lding i farve, dob, ler en orermelding frå n1otpårten; det ligger i sak nr natur.

19 No.dis& B.idee,;U:s:s'n t7 Likeså hvis en spiller, der har åpnet med er gråndmelding, dobler en overmeldins 1rå mot Ialren. En dobling må, for å hå kåråkter n ar. kråvdoblidg, å\.gis ved første anlednhs, hvilket ikke alltid er lett å avsjøre. Om doblelen selv hår meldt før har intet å si, når ikke nakkeren hår meldt. En redoblins er en mclding og efterfølgende doblinger er betedoblinger. Vi anfør'cr nocn eksempler. sxd: l:.s1i: Nor.l: østl I ru!åss l grald på$ låss dohlcr bclodob 1grd.t l6ss l)års 2 hj :J ru l,nss kravdobsrd: I stl lcll 2kl la:s I li! doll.r 3 Ll Begge doblinger er linger. Fllgende situasjon: I st, pnsq 2 *IJ r rij 2 1'j skulde man tro var en betedob ling, då doblingen ikke blev å\ gitt ved flrsie anledning. Men scr mån nærmefe På det er det en hra\"dob1ing, da meldeten hår lått støtte av sin makker, og det kan ikke være doblerens mening i n slik situasjor å spille på beter. Der fil, som man forsiår', være ådskillig rum for fåntåii og kortinnsikt l'ed begge arter doblinser. Krål,doblingens agressire kårakter gjør det nåturlig å forlange en god honndrstikkstyrke og en loldeling som er verdifull for en rnelding fra måkker. Hånden bør ninst ha 3 honntlrstikk lordelt i :3 faryer eller delt på 2 {årver, når hånden hål en bra meldbar far\'e som inneholder 4 stikk som trumf. Er den doblede melding en sland bør doblcrcn hå 4 kort i besg: de gode farver eller ikke mindre enr 4 honnørstikk. Om mån selv eller moiparten eller bcgge cr i faresonen er en laktor som spiller en betidelig rcl1e \.ed vurderingen av om.ler brr dobles eller ei. Hår mån inged fåne iom man kan redde sis 1'ed og makker er b]ånk, kan 4n dobling når mån ci i fåresonen særlig av en gråndmelding \Fr. d.falp L^afhqr hria man rik r for langt bort ftå

20 1a No../,rk Bridse,al.s,rra de almindelige krar tii styr.ke og lordeling. Doblerens makker må svåt,e, 4et vii ci: n1eldc en fårle hvis motpårten pnsser, medmindr.e hån har en så sterk hånd (stol trumfstyrke i særdeleshet) at han kån å\'gi en blrsiness pass, ForplTig hvilet makkers s\,:rrr både h\or hån ar.gil ed minimumsmelding som hror han a\' gir en stj rkemelding (fri melding), på de såmme betraktninger" som tidligere stort sett. Temaet ei betydelig mer inngående behandlet enn før, men kån ikke nærmerc drøftes i dennc kortc or.ersikt. Orerm?.ldintt i tnatlr.lrts s fafte er en kralimelding og passer for ekstraor.dinære fofdelinger og st,1r're honnørstyrke enn kr'åv_ doblingcns. Håndcn bdr inncholde minst 8 stikk (makkeren kån være stikkløs), når overnelding n slier like elter mot par.tcns apningsmelding. A\' honndrstikk forlanses fra 4 og op til 51!, efter håndenb mer eller mindre ekstraordinære fordeling, hl?d der nled analre ord vil si at den må inneholcle en fårvc der som trumf vil gi omkring 4 stikk. n{eldes der efter måkkcrs åpningsn1elaling over en rnterrren rende melding 1ra motpartcn \.il overmelde_ rens makker \ære i samme situasjox som hvor en hoppmel_ cling i en fåi\'e (trråvmetding) l:ar avlitt. IIen de to nletdinger sil forsk.jellige oplysninger. I t tilfelle har en slik overmelding en gen betyalning. Det er når der' først foreligger n krårdobling og dobteren i næste rlrnde nelder i faf\''ed. Her betyr det stylke i fåncn, i. eks. Syd cn hjefter, Vest ilobler, Nord pass, Øst en spår, Syal påss og Vest to hjerter. Her foreligger nntagelig en <psykisk> hjertermelding fra SJ.d, ti håddc \rest vitlct avgi en ov rmelding mcd kravdobtings karakter, så hadde han metdt to hjelter stlaks orer S).ds en tr'orutcn i dc situåsjoder htor cn kraymelding kan avgis og engstelsen for n stans i mel_ dingcn før utgang foreligger således er eliminert, ril de fleste spillere ha bemerhet at i margc tilfelle foreligger situasjoner hvor r.ent logisk meldirgen ikke bør stanse. Imidtcltid.,,i1 mån oft av frykt for en stans ikke \,åge å holde meldin, gen låvt og derved går man gllpp av mange fordeler som d t la\'e meldirgsdivå kån gi.

BRIDGEKURS DEL LYNKURS

BRIDGEKURS DEL LYNKURS BRIDGEKURS DEL LYNKURS 17. Oktober 2013 Varden Ungdomsskole 1 VELKOMMEN TIL BRIDGEKURS Velkommen til LYN Kurs 2 BRIDGE Kortspill for 4 personer Plassert rundt et bord N V Ø S Nord (N) spiller med syd (S)

Detaljer

VELKOMMEN TIL BRIDGEKURS! SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 22. OKTOBER 2013

VELKOMMEN TIL BRIDGEKURS! SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 22. OKTOBER 2013 VELKOMMEN TIL BRIDGEKURS! SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 22. OKTOBER 2013 Velkommen til bridgekurs Stikk Et kort fra hver av spillerne Første kortet i hvert stikk avgjør hvilken farge som skal spilles Spillerne

Detaljer

Forenklet bridge (f-bridge)

Forenklet bridge (f-bridge) Forenklet bridge (f-bridge) Marianne Harding og Sven-Olai Høyland 14. mai 2007 Dette ble først skrevet i forbindelse med bridgekurs for barn i alderen 9 13 år, men vi tror deg egner seg som en introduksjon

Detaljer

SPILL BRIDGE 1 KAPITTEL 3 OG 4 SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 29. OKTOBER 2013

SPILL BRIDGE 1 KAPITTEL 3 OG 4 SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 29. OKTOBER 2013 SPILL BRIDGE 1 KAPITTEL 3 OG 4 SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 29. OKTOBER 2013 Kapittel 3 GODE ELLER DÅRLIGE KORT FRA SIST Melder i stigende rekkefølge fra 1kl (ru hj sp) til 7NT Kontrakten er bestemt når de 3

Detaljer

Kommentar: Åpning 1 NT ( ). Syd er ikke interessert i å høre om majorfarger men melder 3 NT direkte med 11 hp.

Kommentar: Åpning 1 NT ( ). Syd er ikke interessert i å høre om majorfarger men melder 3 NT direkte med 11 hp. Spill 1 N/ingen E 10 E K 5 D 9 7 4 E 5 4 3 K 8 5 D Kn 9 6 3 2 Kn 9 7 4 2 10 8 K 10 6 5 3 Kn - Kn 10 8 7 7 4 D 6 3 E 8 2 K D 9 6 2 Meldinger: N Ø S V 1 NT pass 3 NT pass rundt Kommentar: Åpning 1 NT ( 15-17

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Århundrets(?) bridgebegivenhet på Steinkjer.

Århundrets(?) bridgebegivenhet på Steinkjer. Århundrets(?) bridgebegivenhet på Steinkjer. Av Ragnar Midjo Steinkjer bridgeklubb har arrangert NM for klubber 2 ganger. Den gang het klubben Ogndal bridgeklubb. Også de gangene var det mange gode bridgespillere

Detaljer

LÆR Å SPILLE BRIDGE GRUNNKURS 1. 1.1 Diverse opplysninger om bridge. 1.2 Ord og uttrykk i bridge. 1.3 Hvordan foregår spillet?

LÆR Å SPILLE BRIDGE GRUNNKURS 1. 1.1 Diverse opplysninger om bridge. 1.2 Ord og uttrykk i bridge. 1.3 Hvordan foregår spillet? GRUNNKURS 1 LÆR Å SPILLE BRIDGE Kveld 1 1.1 Diverse opplysninger om bridge 1.2 Ord og uttrykk i bridge 1.3 Hvordan foregår spillet? 1.4 Hva er billedkortenes verdi? 1.5 Hvordan er fargene rangert? 1.6

Detaljer

MP-treffet Mandag 7.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge

MP-treffet Mandag 7.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge MP-treffet Mandag 7.desember 2015 Gjennomgang av spill Av: Kristoffer Hegge Meldesystem Spill 2: Øst/Nord-Syd I denne gjennomgangen brukes et naturlig meldesystem som baserer seg på 5-kort major, beste

Detaljer

SPILL BRIDGE 1 kapittel 11 og 12 SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 26. NOVEMBER 2013

SPILL BRIDGE 1 kapittel 11 og 12 SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 26. NOVEMBER 2013 SPILL BRIDGE 1 kapittel 11 og 12 SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 26. NOVEMBER 2013 Kapittel 11 Svake åpningshender SPERREMELDINGER Kan åpne noen ganger med mindre enn 12 hp Forutsetning Bra farge på minst 6 kort

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

Hva er svarene når makker åpner med 1?

Hva er svarene når makker åpner med 1? NATURLIG BRIDGESYSTEM FOR NYBEGYNNERE Utarbeidet av Stein Statle Poengberegning: Ess=4 poeng, Konge=3 poeng, Dame=2 poeng, Knekt= poeng Vi teller ekstrapoeng for Singelton (et kort i en farge = poeng),

Detaljer

MP-treffet Torsdag 10.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge

MP-treffet Torsdag 10.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge MP-treffet Torsdag 10.desember 2015 Gjennomgang av spill Av: Kristoffer Hegge Meldesystem Spill 2: Øst/Nord-Syd I denne gjennomgangen brukes et naturlig meldesystem som baserer seg på 5-kort major, beste

Detaljer

Vurderingskriterier: RØD TEKST 3NT er beste kontrakt BLÅ TEKST 4hj er beste kontrakt

Vurderingskriterier: RØD TEKST 3NT er beste kontrakt BLÅ TEKST 4hj er beste kontrakt 1) Nord, ingen kn10765 K94 D1054 8 9 K10765 1096 K874 D8 EK76 ED84 D53 2) Vest, Nord-Syd 108 K9754 74 D105 K10 D9865 D1098763 -- Dkn6 EK86 E74 K54 3) Syd, Vest-Vest K74 10965 64 75 KD8 10975 K7543 D86

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

MP-treffet Tirsdag 8.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge

MP-treffet Tirsdag 8.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge MP-treffet Tirsdag 8.desember 2015 Gjennomgang av spill Av: Kristoffer Hegge Meldesystem Spill 2: Øst/Nord-Syd I denne gjennomgangen brukes et naturlig meldesystem som baserer seg på 5-kort major, beste

Detaljer

Påbyggingskurs. 13. Og 14. september 2014 Nøtterøy VGS

Påbyggingskurs. 13. Og 14. september 2014 Nøtterøy VGS Påbyggingskurs 13. Og 14. september 2014 Nøtterøy VGS Program lørdag kl 1000: Velkommen kl 1010:Tema 1: Kortvurdering Tema 2:Tempo og teknikk i spilleføring Kl 1130: Spilletrening Kl 1300: Lunsj kl 1400:

Detaljer

Vi har tre hovedmåter å signalisere på: Fordelingskast Styrkekast Lavinthal

Vi har tre hovedmåter å signalisere på: Fordelingskast Styrkekast Lavinthal Markeringer/Motspill Det er ikke bare gjennom meldingene en har en samtale for å få et godt resultat. Det er like viktig å ha god kommunikasjon når en bedriver motspill. Vi har tre hovedmåter å signalisere

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

System, norske jenter

System, norske jenter System, norske jenter SIST ENDRET: JULI 22, 14 2:11 PM ÅPNINGER, OVERSIKT 1 : 3+krt, 11+ HP 1 : 3+krt, 11+ HP 1 : 5+krt, 11+ HP 1 : 5+krt, 11+ HP 1NT : 15-17 HP, BAL 2 : 20 21 balansert, eller sterk hånd

Detaljer

Påbyggingskurs. 5. og 6. september 2015 Nøtterøy VGS

Påbyggingskurs. 5. og 6. september 2015 Nøtterøy VGS Påbyggingskurs 5. og 6. september 2015 Nøtterøy VGS Lørdag 05.09 svake 2 Kl 1000: Tema 1: Meldesekvenser Kl 1130: spilling Tema 2: Kast og signaler Kl 1300: Lunsj Kl 1400: Tema 3: A-gruppe: XY-grand B-gruppe:

Detaljer

XY - grand Av Lars Blakset og Søren Christiansen ( Europeiske Bridge nr 1 1993)

XY - grand Av Lars Blakset og Søren Christiansen ( Europeiske Bridge nr 1 1993) XY - grand Av Lars Blakset og Søren Christiansen ( Europeiske Bridge nr 1 1993) Meldingene har gått : Åpningshånden Svarhånden 1 1 1NT? Hva ville du ha meldt nå med følgende hender? 1) 8 6 5 4 3 2 E 5

Detaljer

Finale NM-klubblag 2005

Finale NM-klubblag 2005 Bulletin nr. 7 Finale NM-klubblag 2005 Rainbow hotell Ski, 4.-7. mai Arrangør: Ski Bridgeklubb Skiprofiler Mette Torp Mette var gift med Arild Torp som var foreldre til Espen. Dette var en bridgefamilie

Detaljer

Ja takk, begge deler...

Ja takk, begge deler... Ja takk, begge deler... Når jeg ser den litt opphetede diskusjonen mellom BOA og Snorre om 2 kløveråpning må jeg nesten le. De har begge gode poeng, men begge nekter å høre på den andres gode poeng. Jeg

Detaljer

MELDEDUELL SETT 1 FRA LYNGDAL

MELDEDUELL SETT 1 FRA LYNGDAL MELDEDUELL SETT 1 FRA LYNGDAL Under kommer ti spill meldt av spillere fra landslagstroppen. Kortene måtte jeg sette opp ved siden av hverandre, men du skjønner sikkert at nord er til venstre og syd er

Detaljer

Vest Nord Øst Syd Vest Nord Øst Syd 1NT p 2kl 1NT p p 2ru p 2NT p p p 3NT p p p

Vest Nord Øst Syd Vest Nord Øst Syd 1NT p 2kl 1NT p p 2ru p 2NT p p p 3NT p p p Ekstraspill til 3. kurskveld: (Spill 9B og 10B) 1NT p 2kl 1NT p p 2ru p 2NT p p p 3NT p p p Øst spiller ut 6 og damen skal legges i bordet. For å få nok stikk må kløveress presses ut. Heldigvis er det

Detaljer

Motspill. Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk

Motspill. Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk Motspill Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk Hva innebærer motspill? Å forhindre at spillefører klarer kontrakten. Eventuelt forhindre overstikk. Legge en plan for hvordan få dette

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Du er nok på tur, Snurr!!

Du er nok på tur, Snurr!! Du er nok på tur, Snurr!! (av Baard Olav Aasan) Det var en gang, og innenfor der var en bridgeklubb. Denne klubben var veldig aktiv og hadde mange medlemmer som holdt seg oppdatert på litt av hvert når

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

Finale NM-klubblag 2005

Finale NM-klubblag 2005 Bulletin nr. 5 Finale NM-klubblag 2005 Rainbow hotell Ski, 4.-7. mai Arrangør: Ski Bridgeklubb Olav Ellingsen, Sortland hadde ett godt spill mot Moss. Spill 2 Dealer: South Vul: N-S E1076 7642 854 D3 D853

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

VELKOMMEN TIL KURS. VK 2 Spill Bridge2

VELKOMMEN TIL KURS. VK 2 Spill Bridge2 VELKOMMEN TIL KURS VK 2 Spill Bridge2 Oversikt Oppsummering kursbok 1 med utvidelser Mer om finesser Mer om å holde igjen et høyt kort i spill og motspill Mer om utspill Svar på makkers 1NT: overføring

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Motspill. Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk

Motspill. Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk Motspill Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk Hva innebærer motspill? Å forhindre at spillefører klarer kontrakten. Legge en plan for hvordan få dette til. Helhetlig plan er viktig.

Detaljer

Vi har tre hovedmåter å signalisere på: Fordelingskast Styrkekast Lavinthal

Vi har tre hovedmåter å signalisere på: Fordelingskast Styrkekast Lavinthal Markeringer/Motspill Det er ikke bare gjennom meldingene en har en samtale for å få et godt resultat. Det er like viktig å ha god kommunikasjon når en bedriver motspill. Vi har tre hovedmåter å signalisere

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Spilleføringsteknikk. Sørg for at du har størst mulig sjanse til å vinne kontrakten!

Spilleføringsteknikk. Sørg for at du har størst mulig sjanse til å vinne kontrakten! Spilleføringsteknikk Sørg for at du har størst mulig sjanse til å vinne kontrakten! Spilleførers ABC Få oversikt. Tell sikre stikk. Hvor mange stikk mangler? Hva er beste plan for å forfremme stikk? Kombiner

Detaljer

En skal alltid prøve å utnytte spillets retning (går med sola), slik at en spiller fra svakhet og opp mot styrke:

En skal alltid prøve å utnytte spillets retning (går med sola), slik at en spiller fra svakhet og opp mot styrke: Fargebehandling Fargebehandling er hvordan du isolert sett skal behandle en farge. For eksempel: Hvordan bør en spille Ekn32 mot K754? Når en skal vurdere hva som er rett fargebehandling kan det også være

Detaljer

-HQVHQ&XS. Årets nest viktigste 7RUULGDOVYHLHQ.5,67,$16$1' 27.12 2006

-HQVHQ&XS. Årets nest viktigste 7RUULGDOVYHLHQ.5,67,$16$1' 27.12 2006 -HQVHQ&XS 7RUULGDOVHLHQ.5,67,$16$1' 27.12 2006 %8//(7,115,11+2/' Årets nest viktigste Det er to turneringer av betydning her i byen. Den ene er SI B og den andre er Jensen Cup i rom jula. Da m øtes de

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

VIDREKOMENE 1 KURS LITT AVANSERTE MELDINGER FORDELINGSPOENG DOBBELTON SINGLETON RENONS EKSTRA TRUMF LITT OM NEGATIVE DOBLINGER OGUST

VIDREKOMENE 1 KURS LITT AVANSERTE MELDINGER FORDELINGSPOENG DOBBELTON SINGLETON RENONS EKSTRA TRUMF LITT OM NEGATIVE DOBLINGER OGUST VIDREKOMENE 1 KURS LITT AVANSERTE MELDINGER FORDELINGSPOENG DOBBELTON SINGLETON RENONS EKSTRA TRUMF LITT OM NEGATIVE DOBLINGER OGUST LITT OM INNMELDING PÅ MOTPARTENS 1NT ÅPNING SPØRSMÅL ETTER HOLD LITT

Detaljer

Are`s intrafinesse (av Anders Fodstad)

Are`s intrafinesse (av Anders Fodstad) Are`s intrafinesse (av Anders Fodstad) Noen ganger melder man gode kontrakter som ikke alltid får den rettferdighet som vi mener kontrakten fortjener. Ekstra deilig er det når vi spiller glimrende og vinner

Detaljer

Motspill. Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk

Motspill. Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk Motspill Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk Motspillssignaler Styrkekast (og svakhetskast) Fordelingskast Lavinthal. Styrkekast Når Makker spiller ut en honnør Makker inviterer i en

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

V N Ø S. Birman Silla Padon Boye. 1 hj 1 sp pass 3 NT

V N Ø S. Birman Silla Padon Boye. 1 hj 1 sp pass 3 NT Ernst&Young prisen 2014 Det er en glede å konstatere at firmaet Ernst&Young fortsatt er villige til å sponse årets norske spill. Det ble etter hvert innlevert mange spill til årets konkurranse, og alle

Detaljer

KM par NBF Vest Agder 2-3 mars, 2013

KM par NBF Vest Agder 2-3 mars, 2013 KM par NBF Vest Agder 2-3 mars, 2013 Roy Olsen (tv) og Helge Stornes scoret jevnt hele turneringen og vant fortjent årets KM PAR Stig Drangsholt dominerte sammen med makker Martin Reinertsen dag en, men

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Spilleføring. Eliminasjon og innspill

Spilleføring. Eliminasjon og innspill Spilleføring Eliminasjon og innspill Spilleførers ABC Få oversikt. Tell sikre stikk. Hvor mange stikk mangler? Hva er beste plan for å forfremme stikk? Å forfremme stikk Langfarvestikk. Ekstra trumfstikk.

Detaljer

JENSEN CUP Juletradisjon siden 1995 Kristiansand

JENSEN CUP Juletradisjon siden 1995 Kristiansand 28.12.2012 JENSEN CUP 2012 Juletradisjon siden 1995 Kristiansand Siden midten av 90-tallet har Øystein Jensen invitert til en 2-bords singelturnering i romjulen. Det er ikke lett å komme med på startlisten

Detaljer

Hva er svarene når makker åpner med 1?

Hva er svarene når makker åpner med 1? NATURLIG BRIDGESYSTEM FOR NYBEGYNNERE Utarbeidet av Stein Statle Poengberegning: Ess=4 poeng, Konge= poeng, Dame=2 poeng, Knekt= poeng Vi t ekstrapoeng for Singelton (et kort i en farge = poeng), og for

Detaljer

Bulletin fra NM-kampen mellom Kristiansand 5 og Stavanger 6

Bulletin fra NM-kampen mellom Kristiansand 5 og Stavanger 6 Bulletin fra NM-kampen mellom Kristiansand 5 og Stavanger 6 Av Paul Bang Det er alltid leit å ryke ut av NM-lag allerede i 3. runde. Vårt lag hadde kanskje kunne levd med det, ut fra at vi kunne sagt at

Detaljer

Stig Drangsholt 50 a r Singelturnering Lørdag 30. Juni 2012

Stig Drangsholt 50 a r Singelturnering Lørdag 30. Juni 2012 Stig Drangsholt 50 a r Singelturnering Lørdag 30. Juni 2012 Kaninen var tidlig i tenning og allerede i spill 2 fant han en stamp i rød sone på 6trinnet! Desverre var det mot luft. 10 9 6 10 8 9 E K 10

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

ÅPNINGSMELDINGER. 2005-04-20 Relépresisjon Side 1 av 63

ÅPNINGSMELDINGER. 2005-04-20 Relépresisjon Side 1 av 63 2005-04-20 Relépresisjon Side 1 av 63 ÅPNINGSMELDINGER ÅPNING BESKRIVELSE VIKTIGSTE SVAR 1 16+hp skjev fordeling 17+hp balansert 1 = 0-7hp. 1 = a) 8+hp 5+sp. b) 8+hp 5+ru. 1 = 8+hp 5+hj. 1NT = 8+hp 5+kl.

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

BLACKWOOD NÅR ER 4 GRAND RKCB

BLACKWOOD NÅR ER 4 GRAND RKCB BLACKWOOD ROMAN KEY CARD BLACKWOOD (RKCB) NÅR ER 4 GRAND RKCB Når en farge er avtalt som trumf direkte eller indirekte Hopp til 4 grand etter en fargemelding er normalt RKCB 1 SVAR PÅ 4 GRAND (RKCB) Trumf

Detaljer

Tja, sånn passe? EM bridge 2014. Espen Lindqvist forteller om både gode og mindre gode spill. Jeg håper på mange innspill..

Tja, sånn passe? EM bridge 2014. Espen Lindqvist forteller om både gode og mindre gode spill. Jeg håper på mange innspill.. Oppsummering 1 Espen Lindqvist forteller om både gode og mindre gode spill. Tja, sånn passe? Jeg håper på mange innspill.. Norge har ikke vært blant de aller beste Europa de siste mesterskapene. Dette

Detaljer

Søndag 30.september: Knallstart for Norge!

Søndag 30.september: Knallstart for Norge! Søndag 30.september: Knallstart for Norge! 2007-09-30 09:13:14 by geo Norges lag fikk en flott start i VM. Mot erkefienden Sverige i første runde ble det mer eller mindre overkjøring. Seieren ble til slutt

Detaljer

STENBERG. Av Geir Olav Tislevoll ( Fra Bridge i Norge nr 3 juli 2004 )

STENBERG. Av Geir Olav Tislevoll ( Fra Bridge i Norge nr 3 juli 2004 ) TEBERG Av Geir Olav Tislevoll ( Fra Bridge i orge nr 3 juli 2004 ) Å benytte en kravmelding som viser støtte i åpningsfargen, har mye for seg, blant annet for å undersøke slemmulighetene. Over minoråpning

Detaljer

Oppgavesett 3/09 - april

Oppgavesett 3/09 - april Oppgavesett 3/09 - april Ingvar Erga AJ4 AK4 Bente Faag A76532 A Thorleif Skimmeland Karl Johan Tørkli Vest Nord Øst Syd 1 ru pass pass 1 hj x pass 1 sp 2 hj? Hva melder du som syd? Løsningsforslag: Oppgave

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Å planlegge og utføre en skvis. En nyttig teknikk for deg som spillefører

Å planlegge og utføre en skvis. En nyttig teknikk for deg som spillefører Å planlegge og utføre en skvis En nyttig teknikk for deg som spillefører Spilleførers ABC Få oversikt. Tell sikre stikk. Hvor mange stikk mangler? Hva er beste plan for å forfremme stikk? Kombiner om mulig

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Lynkurs: Lær bridge på 1-2-3!

Lynkurs: Lær bridge på 1-2-3! Lynkurs: Lær bridge på 1-2-3! 1 Hva er et lynkurs i bridge? 2 Lynbridge er: En rask måte å bli kjent med bridge på. Et lavterskel-tilbud. En god måte å finne ut om bridge er noe som fenger. Fokus på å

Detaljer

Hva har skjedd med norske bridgejournalister?

Hva har skjedd med norske bridgejournalister? Hva har skjedd med norske bridgejournalister? Av Boye Brogeland Jeg har spilt en del internasjonale mesterskap for Norge. De fleste har gått bra, men det har vært et par svake EM, som i Malmö i 2004 og

Detaljer

Team Hurra til lagfinalen!

Team Hurra til lagfinalen! Team Hurra til lagfinalen! Ann Karin Fuglestad, Frank Svindal, Øystein Jensen, Geir Brekka, Nils Ravnaas, Jon S Hansen For 10 år siden møtte Team Hurra Haugesund i 6 runde. Det var hjemmekamp og ingen

Detaljer

Lærerveiledning, "Spill Bridge 2"

Lærerveiledning, Spill Bridge 2 Lærerveiledning, "Spill Bridge 2" Generelt Spill bridge 2 er basert i det tidligere svenske kursoppleggets kursbok nr.2, "Den praktiske vegen". Boken/kurset ble laget etter ønske fra kursledere i Sverige,

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

MELDEDUELL SETT 1 FRA LYNGDAL

MELDEDUELL SETT 1 FRA LYNGDAL MELDEDUELL SETT 1 FRA LYNGDAL Under kommer ti spill meldt av spillere som har sendt inn. Kortene måtte jeg sette opp ved siden av hverandre, men du skjønner sikkert at nord er til venstre og syd er til

Detaljer

VIDREKOMENDE KURS 3 MERE AVANSERTE MELDINGER MANCO DRURY XY-NT MICAELS-CUE MARMIC LEAPING-MICAELS DOPI/ROPI/DEPO MOTPARTEN DOBLER STAYMAN 2 ELLER 3

VIDREKOMENDE KURS 3 MERE AVANSERTE MELDINGER MANCO DRURY XY-NT MICAELS-CUE MARMIC LEAPING-MICAELS DOPI/ROPI/DEPO MOTPARTEN DOBLER STAYMAN 2 ELLER 3 VIDREKOMENDE KURS 3 MERE AVANSERTE MELDINGER MANCO DRURY XY-NT MICAELS-CUE MARMIC LEAPING-MICAELS DOPI/ROPI/DEPO MOTPARTEN DOBLER STAYMAN 2 ELLER 3 MOTPARTEN DOBLER OVERFØRINGER PÅ 2 ELLER 3 TRINNET NÅ

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

Årets spill? To innspill, et safety play og en skvis

Årets spill? To innspill, et safety play og en skvis Årets spill? To innspill, et safety play og en skvis 2008-06-22 18:10:30 by ChristianVennerod Boye lot ikke tsjekkerne få kontrakten i en billig 3 kløver bare fordi de hadde 23 hp. Han balanserte med en

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

Treningskamp mellom Juniorlandslaget U-20 og Namsos bridgeklubb

Treningskamp mellom Juniorlandslaget U-20 og Namsos bridgeklubb Treningskamp mellom Juniorlandslaget U-20 og Namsos bridgeklubb Lørdag 3. Mars var det duket for treningskamp mellom Juniorlandslaget U-20 og Namsos bridgeklubb. Juniorlandslaget trengte trening foran

Detaljer

MESTERTREFF, tirsdag 6.desember 2017 Spilldiagram og analyser

MESTERTREFF, tirsdag 6.desember 2017 Spilldiagram og analyser MESTERTREFF, tirsdag 6.desember 2017 Spilldiagram og analyser Av GeO Tislevoll Meldesystem, utspill og signaler I denne gjennomgangen brukes i utgangspunktet et naturlig meldesystem med 5- korts majoråpninger,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

MESTERTREFF, torsdag 7.desember 2017 Spilldiagram og analyser

MESTERTREFF, torsdag 7.desember 2017 Spilldiagram og analyser MESTERTREFF, torsdag 7.desember 2017 Spilldiagram og analyser Av GeO Tislevoll Meldesystem, utspill og signaler I denne gjennomgangen brukes i utgangspunktet et naturlig meldesystem med 5- korts majoråpninger,

Detaljer

Grundsystem: Femkorts major med 15-17 grand.

Grundsystem: Femkorts major med 15-17 grand. Dette heftet beskriver et enkelt, men likevel kraftig meldesystem for nybegynnere/litt viderekommene. Det forutsetter en viss kjennskap til bridge og er organisert slik at det skal kunne brukes som oppslagsverk

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

GRUNNKURS 2 EMNER SPILLETEKNIKKER

GRUNNKURS 2 EMNER SPILLETEKNIKKER GRUNNKURS 2 EMNER SPILLETEKNIKKER PLANLEGGING AV SPILLET FINESSE FORDELINGSKAST MER OM UTSPILL FORDELINGSUTSPILL INNVITT UTSPILL FORSKJELLEN PÅ UTSPILL MOT FARGE OG GRAND STYRKE/SVAKHETS KAST MER OM OPPLYSENDE

Detaljer

MESTERTREFF, tirsdag 5.desember 2017 Spilldiagram og analyser Av GeO Tislevoll

MESTERTREFF, tirsdag 5.desember 2017 Spilldiagram og analyser Av GeO Tislevoll MESTERTREFF, tirsdag 5.desember 2017 Spilldiagram og analyser Av GeO Tislevoll Meldesystem, utspill og signaler I denne gjennomgangen brukes i utgangspunktet et naturlig meldesystem med 5- korts majoråpninger,

Detaljer

Arendalturneringen 2012

Arendalturneringen 2012 Arendalturneringen 2012 Arendalturneringen har fått en ny vår og i helgen kunne hele 58 par nyte sørlandssommeren i en av våre vakreste byer. Dyktige spillere fra hele landet hadde tatt turen og arrangementsstaben

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

Appellskjema for appell til Lovutvalget

Appellskjema for appell til Lovutvalget Appellskjema for appell til Lovutvalget Norsk Bridgeforbund Sognsveien 75 A 0855 OSLO E-post: bridge@bridge.no Lokale appellgebyrer med KP 150,- med FP 300,- Appell til LU kr 300,- Gebyr deponeres på konto

Detaljer

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG 2796 Tekst og musikk Trygve Hoff Nordnorsk Julesalme Arrangement Ragnar Rasmussen ANTANDO MUSIKKORLAG Nordnorsk Julesalme 5 S A T B 10 c P U c c c A cappella Ooo Ó el Ó - sig - na du dag ov -er for -

Detaljer

Rødkløver. Et kløversystem for bridgeelskere som ønsker større presisjon og aggressivitet i sin meldinger. Bent Vangli

Rødkløver. Et kløversystem for bridgeelskere som ønsker større presisjon og aggressivitet i sin meldinger. Bent Vangli Rødkløver Et kløversystem for bridgeelskere som ønsker større presisjon og aggressivitet i sin meldinger av Bent Vangli (revisjon 0.99.48 14. juli 2014) 1 Innholdsfortegnelse Innledning...5 Systemets struktur...5

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

Oppdateringer system for det norske jentelaget

Oppdateringer system for det norske jentelaget Oppdateringer system for det norske jentelaget Sven-Olai Høyland, 24.02.2015 Dette dokumentet er en oppdatering av systemet datert 22.07.2014 for det norske jentelaget. Takk til Rosaline Barendregt og

Detaljer

Det var spørsmålet i runde 11 da Rommy Jørstad-Stig Roar Hakkebo møtte Jonill Storøy-Per Chr. Gjerde.

Det var spørsmålet i runde 11 da Rommy Jørstad-Stig Roar Hakkebo møtte Jonill Storøy-Per Chr. Gjerde. Internett-bulletin Storturneringen 2001 Redaktør: Per H. Lange Å melde eller ikke melde Det var spørsmålet i runde 11 da Rommy Jørstad-Stig Roar Hakkebo møtte Jonill Storøy-Per Chr. Gjerde. 9 6 2 Kn 2

Detaljer

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde Kom, tro, kom, glæde Engelsk Christmas Carol Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 4 4 w 5 w n L j J L J F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, 9 { Kom, tro, kom, glæde

Detaljer