Årsmelding 2005 Coop Vestviken

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2005 Coop Vestviken"

Transkript

1 Årsmelding 2005 Coop Vestviken

2 Styrets årsberetning 2005 Coop Vestviken BA FUSJON OG NAVNEENDRING På årsmøtet i 2005 vedtok Coop Bærum å endre navn til Coop Vestviken. Etter forutgående forhandlinger mellom Coop Nedre Buskerud og Coop Bærum fusjonerte lagene 1. mai VIRKSOMHETENS ART Coop Vestviken er en detaljhandelsbedrift som omsetter dagligvarer, klær og byggevarer. I tillegg driver Coop Vestviken med eiendomsvirksomhet. Coop Vestviken har virksomhet i Bærum, Oslo (Røa), Asker, Hurum, Røyken, Lier, Øvre Eiker, Modum og Hol. I 2005 var veksten i dagligvaremarkedet i Norge på 1,2 %. Coop Vestvikens omsetning er redusert med ca. 8 % i forhold til Dette skyldes den ekstraordinære omsetningsøkningen vi hadde i forbindelse med streiken som rammet konkurrentene våre i 2004, mindre avviklinger og stenging i forbindelse med omprofileringer. FORTSATT DRIFT Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning av fortsatt drift. Årsberetning og regnskap gir et rettvisende bilde av lagets drift og status pr ARBEIDSMILJØ OG PERSONALE Totalt 537 personer har arbeidet i Coop Vestviken i 2005 hvorav 97 på heltid; totalt 185 årsverk. Det er registrert 2293 fraværsdager som utgjør ca. 5,6 %. Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalget har hatt jevnlige møter og det er utarbeidet egen årsmelding for utvalget. Arbeidsmiljøet er godt og samarbeidet med de ansatte har vært konstruktivt og bidratt positivt til driften. Det er arrangert kurs for verneombud og samarbeidsseminar for tillitsvalgte og butikksjefer i Coop Vestviken er IA-bedrift (Inkluderende arbeidsliv). MILJØRAPPORTERING Coop Vestviken har deltatt aktivt i Coop Norges miljøsatsing. Vi har innført avfallsordninger der dette er mulig. Coop fører tilgjengelige miljøvennlige varer i sortimentet og mottar div. varer i retur fra forbrukerne. Coop Vestvikens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. 2

3 LIKESTILLINGSRAPPORTERING Kravet til likestilling er tilfredsstillende ivaretatt i Coop Vestviken. 3 av 7 medlemmer i styret er kvinner. 11 av 22 butikksjefer er kvinner. COOP BÆRUM 100 ÅR Coop Bærum markerte sitt 100 års jubileum 28. januar 2005, med fest i Bærum kulturhus. Samme dag avduket Bærums ordfører, Odd Reinsfelt, statuen Madame Coop på torget på Bekkestua der den første butikken åpnet i I 2006 vil Coop NKL feire Coop 100 år. FREMTIDIG UTVIKLING Arbeidet fremover vil bli preget av utvikling av driften i nåværende butikker. Vi er fortsatt på utkikk etter muligheter for å etablere oss i Asker og styret er åpne for å vurdere samarbeid med andre. Tiltross for vedtatt reguleringsplan for Røa er ikke vår søknad om rammetillatelse godkjent. Styret har forhåndsgarantert kjøpeutbytte på 3 % for RESULTAT, INVESTERINGER, FINANSIERING OG LIKVIDITET Alle sammenligningene med tall fra 2004 vanskeliggjøres da streiken som rammet de private butikkene ga oss en meromsetning på nesten 100 % i mai. Dette kunne ikke gjentas i Regnskapstallene for 2004 og 2005 viser sammenslått regnskap for Coop Bærum og Coop Nedre Buskerud for helt år. Fusjonen ble gjennomført 1. mai 2005 men gjort regnskapsmessig gjeldende fra 1. januar Omsetningen i Coop Vestviken gikk ned fra 683 millioner kroner i 2004 til 625 millioner kroner i Årets resultat ble på 20,8 millioner kroner før skatt. Kjøpeutbytte og bonus utbetales med ca. 11 millioner kroner. Utleiesituasjonen har vært stabil bortsett fra på Geilo der deler av eiendommen ikke er utleid. I 2005 ble det gjennomført omfattende vedlikehold, spesielt i butikkene i tidligere Coop Nedre Buskerud. Butikkene på Spikkestad, Sætre og Geithus er renovert. Coop Mega Spikkestad er omprofilert fra Mega til Prix Ekstra og Coop Marked Sætre er omprofilert til Coop Prix. Bokhandelen på Slemmestad er avviklet og solgt. Lokalene er tillagt arealet til Byggmix på Slemmestad. Utvendig og innvendig vedlikehold er gjennomført på de eiendommene som eies av Coop Vestviken. Kostnadene ved disse tiltakene er i tatt direkte over driften. 3

4

5 Regnskap 2005 RESULTATREGNSKAP Driftsinntekter: % % Noter: Netto salg , ,0 -vareforbruk , ,8 Bruttofortjeneste , ,2 Årsbonus og årsrabatter , ,6 Leieinntekter , ,9 Andre driftsinntekter , ,6 Sum driftsinntekter , ,3 Driftskostnader: Lønn,ferielønn,honorarer , ,6 Andre personalkostn , ,6 Sum personalkostn , ,2 Ordinære avskrivninger/nedskrivning , ,5 Nedskrivninger Husleie, lys, brendsel , ,8 Butikk- og adm.kostn , ,6 Sum andre driftskostn , ,7 Sum driftskostnader , ,1 Driftsresultat , ,2 Finansposter: Finansinntekter , ,4 Finanskostnader , ,4 Resultat finansposter , ,0 Ordinært resultat før skattekostnad , ,2 Skattekostnad på ordinært resultat , ,0 Ordinært resultat , ,3 Årsresultat , ,3 som er anvendt slik: Avsatt til Reservefond , ,8 Avsatt til Utbyttefond , ,8 Avsatt til Disposisjonsfond ,6 Kjøpeutbytte , , , ,2 Side 5

6 Regnskap 2005 BALANSE % % EIENDELER Anleggsmidler Immatrielle eiendeler Noter: Utsatt skattefordel , ,3 Sum immatreielle eiendele , ,3 Varige driftsmidler Tomter, bygninger,annen fast eiendo , ,2 Inventar,maskiner,biler , ,5 Sum varige driftsmidler , ,7 Finansielle anleggsmidler Andelsinnskudd i NKL , ,1 Andre andeler / aksjer , ,1 Andre fordringer , ,5 Sum finansielle anleggsmidle , ,7 Sum anleggsmidler , ,7 Omløpsmidler Varebeholdning , ,8 Kundefordringer , ,4 Andre fordringer , ,9 Innskudd i NKL , ,8 Kasse, bank , ,3 Sum omløpsmidler , ,3 Sum eiendeler , ,0 Side 6

7

8 Regnskap 2005 KONTANTSTRØMSANALYSE Likvider tilført / brukt på virksomheten: 2005: 2004: Årsresultat før skatter Gevinst / +tap salg anleggsmidler Ordinære / ex. ord. avskrivninger Kjøpeutbytte Betalbar skatt Tilført fra årets virksomhet /- Endring i lager, debitorer og kreditorer /- Endring i andre tidsavgrensninger (A) Netto likviditets endr.fra virksomheten Likvider tilført / brukt på investeringer: - Investeringer i varige driftsmidler salg av varige driftsmidler /- Endring i andre investeringer (B) Netto likv.endr. fra Investeringe Likvider tilført / brukt på finansiering: +/- Endring i medlemsinnskudd Opptak av ny pantegjeld - Nedbetaling av pantegjeld Innbetaling av egenkapital Utbytte +/- Endring ansvarsinnskudd = (C) Netto likv. endr. fra finansiering A+B+C Netto endr.i likv. gjennom året Likviditetsbeholdning 01,01, = Likviditetsbeholdning 31,12, Side 8

9 Noter Coop Vestviken BA Regnskapsprinsipper I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk. Coop Nedre Buskerud BA fusjonerte med Coop Vestviken (tidligere Coop Bærum BA) med regnskapsmessig virkning fra Sammenligningstallene for 2004 viser det fusjonerte lagets samlede resultat og balanse, som om fusjonen hadde funnet sted Klassifisering Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som forfaller senere enn et år etter regnskapsperiodens utløp er oppført som langsiktig gjeld. Varige driftsmidler og avskrivninger Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger. Avskrivninger er som hovedregel fordelt lineært over forventet økonomisk levetid. Aksjer Omløpsaksjer er vurdert til det lavest av gjennomsnittlig kostpris og virkelig verdi. Andre aksjer som er oppført i regnskapet er ført til kostpris. I de tilfeller der den virkelige verdien er lavere enn kostprisen og dette ikke er forbigående, er det foretatt nedskrivning. Varebeholdning Varebeholdningen er vurdert til den laveste av kostpris og virkelig verdi. Virkelig verdi er netto salgsverdi på fremtidig salgstidspunkt. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader Viser til redegjørelse i note. Utsatt skatt og skattekostnad Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort. Driftsinntekter og kostnader Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. Andre driftsinntekter Husleieinntekter, tippeprovisjoner etc. og overskuddsfordeling fra NKL er behandlet som Andre driftsinntekter i resultatregnskapet. Bonus vedrørende kjøp fra NKL eller andre leverandører er behandlet som varekostnadsreduksjon. Kontantstrømanalyse Kontantstrømanalysen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Coop Vestviken BA 9

10 Noter Coop Vestviken BA Note nr. 1 - Virksomhetsområde Laget har virksomhet i følgende steder: Asker, Bærum, Hurum, Røyken, Lier Øvre Eiker, Modum, på Røa i Oslo og Hol. Virksomheten består i matvareforretninger, 4 spesialvareforretninger og utleie av fast eiendom. Note nr. 2 Andre driftsinntekter Andre driftsinntekter består av provisjon fra Røde Kors automater, Norsk Tipping og Rikstoto, Post i butikk og diverse inntekter. Vårt godkjenningsnummer i Lotteriregisteret er Røde Kors automater: Totalt innspilt på Røde Kors automatene er kr Av dette tilfaller 20 % kr lokalinnehaveren, 35 % kr til Røde Kors og 45% kr til Røde Kors Automatene som er ansvarlig for levering og drift av automatene. Norsk Tipping: Provisjon fra Norsk Tipping og Rikstoto er kr Andre inntekter: Markedsstøtte fra leverandører og diverse inntekter er kr Note nr. 3 - Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatt, m.v. Lønnskostnader består av følgende poster: Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre lønnskostnader Sum lønnskostnader Gjennomsnitelig antall ansatte Godtgjørelser Adm. Direktør Styreleder Fordring på ansatte: Ansatte har lån i samvirkelaget med til sammen kr ,-. Rest avdragstid er 13 år. Renter belastes tilsvarende normalrentesatsen fastsatt av myndighetene. Pensjoner: Beregning av pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser blir utført i henhold til Norsk Regnskapsstandard for pensjonskostnader fra Norsk Regnskapsstiftelse. De forskjellige pensjonsordningene er finansiert delvis direkte over drift og ved engangs forsikring. Følgende forutsetninger er lagt til grunn: Diskonteringsrente 5,0 % Forventet lønnsregulering 3,0 % Forventet G-regulering 3,0 % Forventet vekst i løpende pensjoner 2,0 % Coop Vestviken BA 10

11 Noter Coop Vestviken BA Forventet årlig avgang 2,5 % Uttaksrate AFP-forpliktelse 25,0 % Arbeidsgiveravgift med 14,1 % er avsatt i pensjonsforpliktelsen. Forpliktelse knyttet til AFP-medlemsskap fra år. Gjennom LO-/NHO-ordningen betaler laget premie til avtalefestet pensjonsordning Netto pensjonsgjeld før avvik Ikke resultatført estimatendringer og avvik Arbeidsgiveravgift Resultatført pensjonsgjeld etter arb.g.avgift Netto pensjonsgjeld før avvik pr Ikke resultatført estimatendringer og avvik Arbeidsgiveravgift Resultatført pensjonsgjeld etter arb.g.avgift Forpliktelse knyttet til pensjoner til tidligere disponenter og nåværende administrerende direktør Administrerende direktør og en tidligere disponent har pensjonsavtale med Coop Vestviken BA. I tillegg løper det en gavepensjon til tidligere disponent på Coop Geilo. Nåverdi pensjonsforpliktelse Nåverdi pensjonsforpliktelse Årets netto pensjonskostnader fremkommer på følgende måte: Utbetalt pensjon inkl. arb.g.avgift Endring balanseført direkte pensjonsforpliktelse Årets pensjonspremie til AFP, inkl. arbeidsgiveravgift Egenandel AFP Endring i AFP-forpliktelsen Netto pensjonskostnader Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2005 utgjør , av dette utgjør konsulentarbeid og annet arbeid vedrørende fusjonen kr Coop Vestviken BA 11

12 Note nr. 4 - Spesifikasjon av anleggsmidler. Noter Coop Vestviken BA Tekst Forretningsbygg inventar ol. Sum Anskaffelseskost pr Tilgang i året Avgang i året (utrangert) = Anskaffelseskost pr Akk. av-/nedskrivninger pr Ordinære avskrivninger Tilbakeførte avskrivninger Nedskrivninger = Akk. av-/nedskrvninger pr Bokført verdi pr Avskrivningssatser 0% - 2% 20% - 33% Tilgang og avgang av driftsmidler siste fem år: Bygninger og tomter Tilgang Avgang Maskiner, inventar, o.l. Tilgang Avgang I 2005 er 4 eiendommer overført til datterselskapet Coop Eiendom Røa AS etter reglene for skattefri overføring av eiendeler mellom konsernselskaper. Dette er dermed ingen realisasjon og medfører ingen gevinst eller tapsberegning. Bygninger og tomter består av følgende: G. nr. B. nr. S. nr. Bokført verdi Ligningsverdi Forretningseiendommer Gml.Ringeriksvei 39,Bekkestua Kirkeveien 56, Løkeberg Bjerkelundsveien 40, Jar Vollsveien 180, Eiksmarka Gamle Tanumvei Hovet Kirkeveien 93, Haslum Vestmarkveien 2, Tanum Ringeriksveien 230, Skui Rudsveien 44, Dønski Valkyrieveien 2, Rykkinn Griniveien 1, Røa Røykenveien, Asker Vesleslåttvegen, Geilo Midtbygda Spikkestad Vestre Sætre Tofte , Sætre storkiosk Coop Vestviken BA 12

13 Noter Coop Vestviken BA Hokksund Vestfossen 48, Geithus Sum forretningseiendommer Bolig eiendommer / tomter Gml.Ringeriksvei 41,Bekkestua Fossveien 1, Løkeberg Fransåsveien, Sætre Vesleslåttvegen, Geilo Hovet Vestfossen Spikkestad Åros, ubebyge tomt Tomter Sum bolig eiendommr / tomter Sum eiendommer og tomter Ligningsverdien for eiendommen på Geilo, Hovet, Spikkestad og Vestfossen er inklusive ligningsverdien på tomtene. Note nr. 5 Aksjer og andre innskudd. Selskap Bokført verdi Eiendomsselskapet Coop Røa as Andeler i Avløs Boretslag Innskudd i Byggelag Geilo Sentrumsutvikling as AL Samfunnshuset Vest Hallingskarvet Utvikling 500 Bok og Kontorkjeden Norge as Filtvedt Vannverk as Norsk Rikstoto Sum Note nr. 6 - Vurdering av varelager. Varebeholdningen er vurdert til utsalgspris, redusert med merverdiavgift, innkalkulert fortjeneste og fradrag for ukurante og tungt selgelige varer. Varebeholdningen er i sin helhet pantsatt til Samvirkelagenes Garantifond som sikkerhet for medlemmenes låneinnskudd. Coop Vestviken BA 13

14 Noter Coop Vestviken BA Note nr. 7 - Vurdering av kundefordringer og andre fordringer. Kundefordringer og andre fordringer er vurdert til pålydende. Det er foretatt avsetning til delkredere med kr ,-.. Note nr. 8 Bankinnskudd. I posten inngår bundne bankinnskudd med kr Skyldig skattetrekk utgjør kr Note nr. 9 Egenkapital. Egenkapital Endringer i Årets resultat Kjøpeutbytte Egenkapital pr medlemsinnskudd pr Medlemmers andelsinnskudd Felleseid ansvarskapital Reservefond Utbyttefond Disposisjonsfond Sum Note nr. 10 Langsiktig gjeld og sikkerhetsstillelser Langsiktig gjeld sikret ved pant Låneinnskudd fra medlemmer Pantelån i kredittinstitusjoner Gjeld som forfaller senere enn 5 år Pantelån til kredittinstitusjoner Bokførte verdier på eiendeler som er pantsatt for egen gjeld Varelager Kundefordringer Driftsmidler og eiendom Renter: Rentebærende gjeld utgjør Gjennomsnittelig rente er beregnet til 3,2 % Medlemsinnskudd er sikret gjennom Samvirkelagenes Garantifond som tilsvarer bankenes sikringsfond. Coop Vestviken BA e 14

15 Noter Coop Vestviken BA Note nr Utsatt skatt/skattekostnad. Årets skattekostnad: Resultatført skatt på ordinært resultat: Betalbar skatt *) Endringer i utsatt skatt / utsatt skattefordel Betalt skatt for tidligere år Skattekostnad ordinært resultat Betalbar skatt i årets skattekostnad: Ordinært resultat før skatt Endringer i midlertidige forskjeller Permanente forskjeller Grunnlag betalbar skatt Betalbar skatt på årets ordinære resultat Betalbar skatt i balansen: Betalbar skatt på årets resultat Betalbar formuesskatt Ikke ilignet skatt for Sum betalbar skatt i balansen *) Betalbar skatt innebærer også formuesskatt med kr Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller: Endring Driftsmidler inkl. forr.verdi Varebeholdning Gevinst- og tapskonto Regnskapsm. verdi av pensjonsforpliktelse Andre midlertidige forskjeller Grunnlag for beregning av utsatt skatt/skatteforde Anvendt skattesats: 28% Utsatt skatt (+) / Utsatt skattefordel (-) Coop Vestviken BA 15

16

17

Årsmelding 2010. www.coop.no/ om coop

Årsmelding 2010. www.coop.no/ om coop Årsmelding 2010 www.coop.no/ om coop Styrets årsberetning 2010 Coop Vestviken BA VIRKSOMHETENS ART Coop Vestviken er en detaljhandelsbedrift som omsetter dagligvarer, klær og byggevarer. I tillegg driver

Detaljer

Wireless Reading Systems Holding ASA Side 3

Wireless Reading Systems Holding ASA Side 3 Wireless Reading Systems Holding ASA Side 3 Note 1 Regnskapsprinsipper I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Salgsinntekt 4 116 964 1 997 353

Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Salgsinntekt 4 116 964 1 997 353 Wireless Reading Systems Holding ASA RESULTATREGNSKAP 30.06.04 Note 30.06.2004 31.12.2003 Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Salgsinntekt 4 116 964 1 997 353 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Øvre Holding AS Adresse: Dronningens gate

Detaljer

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004 Årsregnskap 2005 4tech ASA med datterselskap 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern 2005 2004 Note 2005 2004 Driftsinntekter 15 164 782 19 507 587 Salgsinntekter av varer og tjenester 10 16 548 082 19 011

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår Innhold Årsmøtet... 4 Styrets beretning... 5 Lagets organer... 6 Medlemssparing og medlemmer... 7 Lagets drift... 7 Sluttord... 8 Resultatregnskap for Coop Hamarvik 2014... 9 Balanse for Coop Hamarvik

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2011

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2011 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 29. mars 2012 kl. 19.00 på Quality Hotel & Resort Hafjell. (Her møter de valgte årsmøterepresentantene).

Detaljer

4tech ASA med datterselskap. Årsregnskap 2006

4tech ASA med datterselskap. Årsregnskap 2006 4tech ASA med datterselskap Årsregnskap 2006 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern 2006 2005 Note 2006 2005 Driftsinntekter 13 785 114 15 164 782 Salgsinntekter av varer og tjenester 10 15 315 733 16 548

Detaljer

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn Årsregnskap 2012 Det norske Baptistsamfunn Resultatregnskap 1.1-31.12 Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER Gaver - andre driftsinntekter 1 9 282 373 8 901 110 Testamentariske gaver 0 1 700 406 Prosjektinntekter

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Organisasjonsnummer: 974 526 441

ÅRSREGNSKAP. Organisasjonsnummer: 974 526 441 ÅRSREGNSKAP 2010 Organisasjonsnummer: 974 526 441 ÅRSBERETNING 2010 NORDIC SEAFARMS AS MED KONSERN Virksomheten sitt virksomhetsområde er administrasjon av driftsselskaper i konsernet samt omsetning av

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport 2012. Norsk Telegrambyrå AS

Årsrapport 2012. Norsk Telegrambyrå AS Årsrapport 2012 Norsk Telegrambyrå AS 0 NTB ÅRSRAPPORT 2012 Årsberetning 2012 Årsberetning Norsk Telegrambyrå AS (NTB) 2012 2012 har vært et krevende år for selskapet. Et utfordrende mediemarked, inntektsnedgang

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2012 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Note 2014 2013 ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Transportmidler 309 429 Inventar, IKT-utstyr, kontormaskiner 12 24 Sum varige driftsmidler 6 322 454

Note 2014 2013 ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Transportmidler 309 429 Inventar, IKT-utstyr, kontormaskiner 12 24 Sum varige driftsmidler 6 322 454 36 37 RESULTATREGNSKAP 01.01. 31.12. BALANSE PR. 31.12. Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Medlemskontingent og serviceavgift 1 27 919 26 665 Innkjøpsavtaler 2 25 546 23 604 Driftsinntekt, camping 6 107 5

Detaljer

ÅRSBERETNING // 2012 Organisasjonsnummer 812 750 062

ÅRSBERETNING // 2012 Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING // 2012 Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2012 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 Bergene Holm AS Årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS. Organisasjonsnummer 812 750 062

ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS. Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 GENERELT

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. 2009 årsberetning 1 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Skrevet ut: 30.03.2011 13:28:05 Konsernregnskap for Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Foretaksnr. 915 070 434 Resultatregnskap Konsernet Morselskapet (Beløp i hele tusen) Note 2010 2009

Detaljer

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2011 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2014. Forslag til beslutning Regnskap og balanse. Disponering av resultat

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2014. Forslag til beslutning Regnskap og balanse. Disponering av resultat Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 1 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2015-02G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 3. juni 2015 Årsoppgjør for 2014 Som bakgrunn for

Detaljer

Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke. Årsberetning og regnskap

Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke. Årsberetning og regnskap Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke Årsberetning og regnskap Ved den 46. ordinære generalforsamling 26. mars 2008 2 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL Årsberetning og regnskap 2007 Innhold Transport-Formidlingen

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2007

Det Norske Myntverket Årsrapport 2007 Det Norske Myntverket Årsrapport 2007 Innhold side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Styrets årsberetning Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon Det Norske Myntverket AS Postboks 53

Detaljer