VEDLEGG. Utvalg: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Dato: Møtested: Kommunestyresalen Tid: SAKSLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLEGG. Utvalg: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Dato: 03.02.2011 Møtested: Kommunestyresalen Tid: 18.00 SAKSLISTE"

Transkript

1 VEDLEGG Utvalg: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Dato: Møtested: Kommunestyresalen Tid: SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 1/11 06/1694 REGULERINGSPLAN - RANDABERG STORHALL KLAGE PÅ REGULERINGSVE DTAK FRA HÅLOGALAND PLANKONTOR A/S PÅ VEGNE AV TORVMYRVEIEN 26 AS PS 2/11 08/1701 PLANNR: REGULERINGSPLAN FOR FORBINDELSESVEI MELLOM E39 OG FV480, RANDABERGVEIEN. KLAGE PÅ REGULERINGSVEDTAK FRA RYGG OG SELVIG PS 3/11 09/1788 DET ALJREGULERINGSPLAN - DEL AV RYGGVEIEN 58, GNR 48/21 PLANNR: GANGS BEHANDLING OG OFFENTLIG ETTERSYN PS 4/11 09/1707 SØKNAD OM FRADELING AV TO BOLIGPARSELLER VED BRUKSRASJONALISERING AV GNR/BNR 59/ VISTNESVEIEN 44 PS 5/11 10/341 OPPFØRING AV VINDKRAFTANLEGG PÅ EIENDOM GNR/BNR 54/ SANDEVEIEN 10 Sidenr

2 PS 6/11 10/105 KLAGE FRA TILTAKSHAVER PÅ VEDTAK OM REDUKSJON AV STØRRELSE PÅ TERRASSE PÅ EIENDOM GNR/BNR 48/ SMARAGDBAKKEN 2 PS 7/11 10/579 HØRING - KULTURSKOLELØFTET - KULTURSKOLE FOR ALLE PS 8/11 10/1553 AVVIKLING AV KONSESJONSBETINGELSER FOR OMSETNING OG VISNING AV FILM OG VIDEOGRAM I RANDABERG KOMMUNE PS 9/11 10/1767 KLAGE FRA TILTAKSHAVER PÅ VILKÅR I TILLATELSE TIL TILTAK FO R OVERBYGGET UTEOMRÅDESOM TILBYGG TIL GARASJE GNR/BNR 48/0511 KRYSTALLVEIEN 34 PS 11/11 11/135 TUNGENES - LANGTIDSPLAN: FORTID. NÅTID, FRAMTID Eget hefte PS 12/11 10/1733 HØRING - REGIONALPLAN FOR LANDBRUK 266

3 REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL Dato: Utvalg: HNK Avd.: Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode Navn Innhold 08 / TEK / FEL / AKG L12 Hovedutvalg for nærmiljø og kultur PLANNR: REGULERINGSPLAN FOR FORBINDELSESVEI MELLOM E39 OG FV480, RANDABERGVEIEN. JF. HNK - SAK 57/10 - JUSTERT TILRÅDNING FRA R 10/ KUL/FRI/IMO 076 C21 An n - Cathrin Løland RAPPORT VEDRØRENDE STIPEND FRA RANDABERG KOMMUNE

4 Randaberg kommune Notat Til Fra Kopi : Hovedutvalg for nærmiljø og kultur : Anne-Kristin Gangenes : Kommunestyret Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/ L12 Randaberg PLANNR: REGULERINGSPLAN FOR FORBIND- ELSESVEI MELLOM E39 OG FV480, RANDABERGVEIEN. JF. HNK-SAK 57/10 JUSTERT TILRÅDNING FRA RÅDMANNEN Rådmannens tilrådning til vedtak: Klagene fra Njål Arve Rygg, datert , og Hal vor Selvig, datert , tas til følge. I medhold av pbls 28-1 nr 2 suppleres regulerings bestemmelsene med ett nytt punkt: 5.6 Jordbruksavkjørsler I forbindelse med opparbeidelse av ny forbindelsesv eg tillates etablert en midlertidig jordbruksavkjørsel fra ny forbindelsesveg for gnr 47/34 mot nordvest og en felles midlertidig jordbruksavkjørsel for gnr 47/34 og 61/10 mot sørøs t. Endringsvedtaket kan påklages innen tre uker etter at dette er kunngjort. En ev. klage sendes skriftlig til kommunen. Klagen fra Simonsen Advokatfirma DA, datert , tas ikke til følge. Randaberg kommune opprettholder dermed sitt planvedtak gjort i KST-sak 39/10 av Klagen fra Advokatfirma DA, datert , gis ik ke oppsettende virkning, jf. fvls 42, da det ikke foreligger nye momenter som ikke tidligere har vært vurdert i planprosessen. Klagen sendes Fylkesmannen i Rogaland for videre sa ksbehandling og endelig avgjørelse i samsvar med pbls 27-3.

5 Lovverk/retningslinjer: Forvaltningslovens (fvl) 17. ( forvaltningsorganets utrednings- og informasjonspli kt ). Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt o pplyst som mulig før vedtak treffes. Det skal påse at mindreårige parter har fått mulighet til å gi ut trykk for sitt syn, i den grad de er i stand til å danne seg egne synspunkter på det saken gjelder. De mindr eåriges syn skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet. Dersom det under saksforberedelsen mottar opplysnin ger om en part eller den virksomhet han driver eller planlegger, og parten etter 18 til 19 har rett til å gjøre seg kjent med disse opplysninger, skal de forelegges ham til uttalelse. Dette gjelder like vel ikke når a) opplysningene bekreftes av framstilling som part en selv har gitt eller kontrollert i anledning av saken eller parten ikke har kjent oppholdssted, b) rask avgjørelse i saken er påkrevd av hensyn til andre parter eller offentlige interesser, c) opplysningene ikke har avgjørende betydning for vedtaket eller underretning av andre grunner er unødvendig eller uhensiktsmessig ut fra hensyneti l parten selv, for eksempel fordi han vil bli gjort kjent med opplysningene ved melding om vedtaket. Partene bør også for øvrig gjøres kjent med opplysn inger av vesentlig betydning som det må forutsettes at de har grunnlag og interesse for å u ttale seg om, og som parten etter 18 til 19 har rett til å gjøre seg kjent med. Ved avveiningen skal leg ges vekt på om rask avgjørelse er ønskelig og om hensynetil parten er tilstrekkelig varetatt på an nen måte, for eksempel ved at han er gjort kjent me d retten etter 18 til 19 til å se sakens dokumente r. Dersom en mindreårig over 15 år er part i saken og blir representert av verge, skal opplysninger som nevnt i annet og tredje ledd også forelegges den mi ndreårige selv, hvis ikke den mindreårige har erklært at det ikke er nødvendig. Forvaltningslovens (fvl) 28. ( vedtak som kan påklages, klageinstans ). Enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen me d rettslig klageinteresse i saken til det forvaltningsorgan (klageinstansen) som er nærmest o verordnet det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket (underinstansen). For enkeltvedtak som er truffet av forvaltningsorga n opprettet i medhold av lov om kommuner og fylkeskommuner, er klageinstansen kommunestyret ell er fylkestinget, eller etter disses bestemmelse, formannskapet eller fylkesutvalget eller en eller f lere særskilte klagenemnder oppnevnt av kommunestyret eller fylkestinget. Departementet er likevel klageinstans når vedtak er truffet av kommunestyret eller fylkestinget. Vedkommende statl ige organ er klageinstans når vedtak er truffet i henhold til myndighet delegert fra et statlig forva ltningsorgan. Med mindre Kongen bestemmer annerledes, kan klagein stansens vedtak i klagesak ikke påklages. Klageinstansens vedtak om å avvise klagen kan likev el påklages, unntatt: a) når også underinstansen traff vedtak om å avvise klagen, b) når underinstansen har prøvd avvisningsspørsmåle t og kommet til at vilkårene for realitetsbehandling er til stede, c) når Kongen vil være klageinstans, d) når klagen er avvist av en uavhengig klagenemnd. Er det klagerett over et vedtak om å avvise en klag e som er truffet av et kommunalt eller fylkeskommunalt organ som klageinstans, går klagen til fylkesmannen. For særskilte saksområder kan Kongen fastsette klag eregler som utfyller eller avviker fra reglene i dette kapittel. Forskrift som begrenser klageretten eller som ellers vesentlig endrer reglene til skad e for partsinteresser, kan bare gis når tungtveiende grunner taler for det.

6 Forvaltningslovens (fvl) 42. (utsatt iverksetting av vedtak). Underinstansen, klageinstans eller annet overordnet organ kan beslutte at vedtak ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Nå r en part eller en annen med rettslig klageinteress e akter å gå til søksmål eller har reist søksmål for å få vedtaket prøvd ved domstol, kan organ som nevn t utsette iverksettingen til det foreligger endelig d om. Det samme gjelder når en part eller en annen me d rettslig klageinteresse akter å bringe eller har br akt en sak inn for Stortingets ombudsmann for forvaltningen. Anmodninger om utsetting skal avgjør es snarest mulig. For øvrig gjelder det som er bestemt i annen lovgivning om utsettende virkning a v klage, søksmål m.m. Det kan settes vilkår for utsettingen. Avslag på an modning om utsetting skal være grunngitt. Begrunnelse skal gis samtidig med avslaget. Plan- og bygningsrett, ( kap 10, pkt 2.2.2, Pedersen, Sandvik, Skaaraas, Nes s og Os 2000) sier bl.a. følgende om oppsettende virkning: Formålet med fvl 42 er å hindre at gjennomførin gen av vedtaket fører til skade eller tap. Beslutning om utsatt virkning er bare aktuelt der d et er noe som ifølge bygningsmyndighetens vedtak skal gjennomføres. Det normale vil være at vedtaket om oppsettende virkning treffes før arbeidet er igangsatt. Beslutning om utsatt virkning kan treffe s i forbindelse med forvaltningsklage, klage til Sivilombudsmannen o g i forbindelse med søksmål ved domstolene. Beslutningen om oppsettende virkning under klagesak kan treffes av det organ so m har truffet vedtaket, av klageorgan og av organ som er overordnet klageorgan. En beslutning etter fvl 42 er en prosessledende b eslutning som ikke kan påklages etter fvl 28 (jf. Ombudsmannen, Årsmelding 1985 s 154 Avgjørelsen vil måtte bero på et helhetlig skjønn b asert på en foreløpig vurdering av klagen og av de ulike interesser og forhold knyttet til selve klagesaken. ). Dersom førsteinstansen har avslått å gi oppsetende virkning, kan klageinstansen omgjøre og beslutte oppsettende virkning. Prinsippene i fvl 17 om at saken skal være forsva rlig utredet før beslutning treffes gjelder. Avslag skal i følge fvl 42 begrunnes. Det må gjør es på en slik måte at det framgår av beslutningen hvilke hensyn som har vært avgjørende for beslutnin gens innhold. Hvorvidt klage skal gis oppsettende virkning, ligger til forvaltningsorganets frie skjø nn å avgjøre ut fra en konkret vurdering av de interesser som står mot hverandre (jf. Rundskriv T- 17/92 pkt 4). Et viktig moment i vurderingen vil være hvilke konsekvenser gjennomføringen av vedtake t før klagen er avgjort, vil få. Dersom tiltakshavers anførsler om å få sette i gang umidde lbart gis medhold, bør han gjøres oppmerksom på risikoen for at klagen kan føre fram og de økonomis ke konsekvenser det kan få for han. Rådmannens vurdering: Som det framgår av fvl ledd skal avslag på anmodning om oppsettende virkning begrunnes, og begrunnelsen skal gis samtidig med avslaget. Rådmanens begrunnelse framgår av saksframlegget, men både avlaget på anmodningen og begrunnelsen ska l også framgå i tilrådningen til vedtak/vedtaket.

7

8

9 DELEGASJONSSAKER Dato: Utvalg: HNK Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Avd.: Sek: Utv. Møtedato Saksnr. Avd/ Sek/Sbh Arkivkode Navn Innhold HNK / 360 KUL / FRI / IMO 223 C01 Randaberg IL Fotball innvilget kr , - DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTSTYR HNK /438 TEK/BYG/PØW GBR 49/0119 Kommedal & Espeland Søknad avslått BYGGETILLATELSE - AVSLAG - SØKNAD OM TILLATELSE TIL... NYBYGG BOLIG GNR/BNR 49/ TUNGENESVEIEN 5B HNK /451 TEK/BYG/PØW GBR 48/0133 Eintveit & Ulversøy AS Annet forslag vedtatt ENDRING AV VEDTAK ETTER KLAGE: ENDRING TERRASSE 2. ETG. GNR/BNR 48/ SMARAGDBAKKEN 2 HNK /452 TEK/JOR/AGBC GBR 53/0021 Odd Sande SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL) GNR.53 BNR 21, FJERNING AV EINER/GRAN I NATURBEITEMARK PÅ 52/3,6. HNK /457 TEK/BYG/PØW GBR 49/0057 Geir Ståle Sande Søkn ad avslått DELING - AVSLAG - SØKNAD OM DISPENSASJON ETTER PBL... AV EIENDOM GNR/BNR 49/ TUNGENESVEIEN 30 HNK /470 TEK/BYG/HKF GBR 60/0122 Byggmester Dag Steinnes AS Godkjent m/disp. TILLATELSE TIL TILTAK - SØKNAD OM TILLATELSE TIL T ILTAK - PÅBYGG BOLIG GNR/BNR 60/0122 HNK /485 TEK/BYG/PØW GBR 49/0128 Trond Stian Leikvoll Godkjent m/disp. kom.plan DELING - GODKJENT - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR/BNR 49/0128 TUNGENESVEIEN 19 HNK /488 KUL/FRI/IMO 223 C01 Martin Arnøy Rygg innvilget kr , - DELEGERT VEDTAK - STØTTE TIL NYTTÅRSFESTEN 2010

10 DELEGASJONSSAKER Dato: Utvalg: HNK Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Avd.: Sek: Utv. Møtedato Saksnr. Avd/ Sek/Sbh Arkivkode Navn Innhold HNK /3 TEK/JOR/AGBC GBR 50/0005 Ommund Todnem SPREDNING AV HUSDYRGJØDSEL GNR/BNR 50/0005 HNK /8 TEK/JOR/AGBC GBR 60/0005 Bjørn Egil Goa Søknad innvilget SØKNAD OM OMDISPONERING AV AREAL TIL JULETREPRODUKSJON BNR/BNR 60/0005 OG 0001

11 PS 1/11 06/1694 REGULERINGSPLAN - RANDABERG STORHALL KLAGE PÅ REGULERINGSVEDTAK FRA HÅLOGALAND PLANKONTOR A/S PÅ VEGNE AV TORVMYRVEIEN 26 AS

12

13

14

15 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: 59/09 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 08/283 Tittel: SAKSPROTOKOLL: REGULERINGSPLAN - NÆRINGSOMR ÅDE VED TORVMYRVEIEN KLAGE PÅ REGULERINGSVEDTAK FRA TORVMYRVEIEN 26 AS Vedtak: Klagen fra Torvmyrveien 26 AS, datert , tas til følge. Randaberg kommunestyre omgjør sitt vedtak i sak 17/09 av og opp hever reguleringsplan for næringsområde ved Torvmyrveien. Kommunestyret vedtar oppstart av detaljreguleringpl an, i tråd med plan- og bygningslovens 12-8 for områdene avsatt til framtidig friområde, næringsområde og allmennyttig formål, i kommuneplanens arealdel, jf. kartvedlegg. Behandling: Tilrådingen ble enstemmig vedtatt.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41 Y Y Y Reguleringsplan 3 for næringsområde 0 ved Torvmyrveien 6 - klagebehandling Klage fra Torvmyrveien 0 26 AS Målestokk 1:1000 Randaberg kommune, Tekniske tjenester X X X X Y Y Y

42 Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 06/ L12 Randaberg PLANR REGULERINGSPLAN FOR RANDABERG STORHALL Vedtatt i Kommunestyret , sak 24/10 REGULERINGSBESTEMMELSER Utarbeidet i samarbeid med Asplan Viak AS Sist revidert: (begrenset høring) (innstilling til 2. gangs behandling) (KST-sak 24/10 endringer: 1, 3.2, 4.3, 4.6, 4.8) 1 FORMÅL Planen skal legge til rette for utbygging av storha ll til idretts- og kulturarrangementer med tilhøren de funksjoner som atkomst, og bil- og sykkelparkering. 2 FELLESBESTEMMELSER 2.1 Plassering av offentlige og felles elementer Offentlige lysmaster, skilt, gjerder, ledninger, ne ttstasjoner og andre tekniske anlegg kan plasseres i hele området, men på en slik måte at det ikke er do minerende eller skjemmende. Større fysiske tilltak og enkeltelementer skal bygg emeldes. Stasjonære arbeidsplasser tillates ikke nærmere ne tstasjoner enn 10 m. 2.2 Utomhusplan Sammen med byggesøknad skal det foreligge plan for ubebygd del av tomten (utomhusplan) i målestokk 1:200. Planen skal være en helhetlig plan der fasader (inklusive redegjørelse for material og fargebruk), inngjerding, utemøblering, utelager, atkomst, parkering, sykkelparkering, terrengbehandling, belegg, murer og gjerder over 0,7 meter, plass til søppelcontainere/renovasjonsdunker, forstøtningsmurer, beplantning og lignende ses i sa mmenheng. Utomhusplan skal godkjennes av Randaberg kommune. 2.3 Renovasjon Det skal legges til rette for offentlig godkjente r enovasjonsløsninger. 2.4 Universell utforming Alle bygg og utomhusareal skal i størst mulig grad utformes slik at de er tilgjengelige og funksjonell e for orienterings- og bevegelseshemmede, i henhold t il Randaberg kommunes normer.

43 2.5 Støy Grenseverdiene i Miljøverndepartementets retningsli njer om vegtrafikkstøy ved planlegging etter Plan- og bygningsloven, jfr. Rundskriv T-1442 legge s til grunn for gjennomføringen av nødvendige støytiltak eller til enhver tid gjeldende forskrift er, vedtekter og retningslinjer som erstatter disse. 2.6 Overvann og geotekniske forhold Det skal utarbeides teknisk plan over tiltak som si krer håndtering av overvann innenfor hele planområdet, og som skal godkjennes av Randaberg ko mmune. 2.7 Spillvann Innenfor planområdetillates gjennomført tiltak so m sikrer håndtering av spillvann. Dette kan gjennomføre som integrerte løsninger. 3 BYGGEOMRÅDE 3.1 Annet byggeområde Bruk Innenfor byggeområdet tillates hall- og idrettsfunk sjoner inkludert tribuneanlegg, garderober, kontore r tilknyttet hovedformålet, VIP- og presse fasilitete r, service, bevertning, forsamlingslokale/konferans e, auditorium og lignende. Byggehøyde Hallen kan ha en mønehøyde på inntil 27 m fra plane rt terreng. Enkeltelement som lys-/lydanlegg, tårn, piper og lignende kan tillates utover maksima lt tillatte byggehøyde. Utnyttelse Maks BYA innenfor området for hall er inntil m2. Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrensene vist på plankartet. 4 OFFENTLIG TRAFIKKAREAL 4.1 Kjørevei Alle veg- og trafikkarealer skal opparbeides iht. t ekniske planer godkjent av ansvarlige myndigheter. 4.2 Gang- og sykkelveg Det skal utarbeides tekniske planer for regulert ga ng- og sykkelveganlegg som skal godkjennes av Randaberg kommune og Statens vegvesen. 4.3 Kjøreretning Kjørevei rundt hallområdet er delvis enveisregulert, som vist på plankart. Kjøring til område for industri/lager, i reguleringsplan for næringsområde ved Torvmyrveien, og parkeringsplass tillates via veg i sør. 4.4 Annen veggrunn Disse områdene kan opparbeides i tilknytning til of fentlig veg. 4.5 Bussholdeplass Innenfor området skal det opparbeides bussholdeplaser med plass for léskur i tilnytning til busslommer ved fylkesveg. 4.6 Parkeringsplass Parkeringsanlegg Innenfor parkeringsområdets byggegrense tillates op pført et parkeringsanlegg på inntil 3 etasjer. Parkeringsanlegget kan oppføres med inntil 1 etasje under bakken. Parkeringsanlegget skal ha

44 minimum 400 plasser. Det skal etableres en mindre vegetasjonsbuffer mell om oppstillingsplass for busser ( satelittbuss ) og industri/lager,i reguleringsplan for næringsområde ved Torvmyrveie n. Handikapparkering Utenfor byggegrense og i nærhetil inngang skal de t tilrettelegges for handikapparkering og sykkelparkering. Det skal være minimum 5 % handika parkeringer av totalt parkeringskapasitet. Plassene skal være maks 50 meter fra inngangspartie t. Ved store arrangementer skal parkeringsplassen benyttes til evakuering. Sykkelparkering Det skal legges til rette for minimum 300 plasser t il sykkelparkering totalt innenfor området for parkeringsplass og annet byggeområde. Sykkelparkeri ngs skal etableres i nærhetil inngangsparti og kan plasseres utenfor byggegrenser. 4.7 Bussparkering Innenfor området tillates bussoppstilling ved arran gementer eller lignende som krever egne busser. Det er tilrettelagt for totalt 15 plasser. Områdene kan også benyttes ved varelevering i kortere perioder, samt ved evakuering/brann. Områder merket med Av-/påstigning Buss, skal benytt es til av- og påstigning fra bussene ved inngangen til hallen. Området i vest kan benyttes t il avstigning og området i øst kan benyttes til påstigning. 4.8 Jordbruksavkjørsel I forbindelse med opparbeidelse av ny samleveg till ates etablert en jordbruksavkjørsel fra samlevegen vest for området regulert til annet bygg eområde for gnr 49/48. 5 FRIOMRÅDE Areal regulert til friområde kan opparbeides, tilpl antes og vedlikeholdes som grøntområde. Det skal det legges vekt på å skape et skille mellom veien o g området utenfor plangrensen. 6 SPESIALOMRÅDE Frisiktssone I disse områdene skal det ikke være fysiske hindrin ger over 0,5 meter. 7 REKKEFØLGEBESTEMMELSER TIL STORHALLEN 7.1 Rekkefølgebestemmelser som skal være gjennomfør t før brukstillatelse kan gis: Opparbeidet kommunal vei godkjent av Randaberg komm une. Ny rundkjøring, undergang under Torvmyrveien og hov edatkomstvei med ramper, gang- og sykkelveg, busslommer, planskilt kryssing i forleng inga av Torvmyrveien m.m skal være opparbeidet og godkjent av Statens vegvesen før sto rhallen tas i bruk. Ny vegforbindelse (veghank) mellom E-39 og Torvmyrv eien. Plan for håndtering av overflatevann som er godkjen t av Randaberg kommune. Tilfredsstillende løsning med hensyn til vannlevera nse ved eventuell brann. Dokumentert samordning med infrastruktur for energi forsyning. 7.2 Parkeringsanlegg Undergang under atkomstvei til parkering skal etabl eres før parkeringshus blir tatt i bruk.

45 PBL. 25, 1.LEDD 1. BYGGEOMRÅDE Annet byggeområde 3. TRAFIKKOMRÅDE Kjøreveg Annen veggrunn Gang-/sykkelveg Parkeringsplass Bussholdeplass Annet trafikkområde 4. FRIOMRÅDE Friområde 6. SPESIALOMRÅDE Frisiktsone TEGNFORKLARING DIVERSE STREKSYMBOLER Planens begrensning Formålsgrense Restriksjonsområde Bebyggelse som forutsettes fjernet Regulert senterlinje Frisiktlinje Regulert fotgjengerfelt Byggegrense Tunnelåpning Kjøreretning rundt hallen Atkomstpil for boliger Illustrasjon Nord REGULERINGSPLAN FOR: Euref 89, UTM sone 32, NN 54 PLAN NR. Storhall i Randaberg 2006/004 MED REGULERINGSBESTEMMELSER SAKSBEHANDLING: HOVEDUTVALG FOR NÆRMILJØ OG KULTUR, 1. gang: UTLAGT TIL OFFENTLIG ETTERSYN: HOVEDUTVALG FOR NÆRMILJØ OG KULTUR, 2. gang: VEDTATT I KOMMUNESTYRET : KORREKSJONER: Dato: Sign: A :Ny plan, nyvurdering av trafikkløsningen AK B :Div endringer HP C :Div endringer HP D :Næringsområde tatt ut av planen AK Saksbehandler: AK/HP Prosj.nr: Prosjektleder: KMK Fil: _REG_Storhall_rev_adecco_HP.dwg Kontroll: AB Målestokk: 1:1000 Planen er utarbeidet av: Dato: Korr.: D

46 Saksframlegg Arkivsak: 06/ Sakstittel: REGULERINGSPLAN - RANDABERG STORHALL. INNST ILLING TIL 2. GANGSBEHANDLING OG ENDELIG VEDTAK K-kode: L12 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Kommunestyret Rådmannens tilråding til vedtak: ::: &&& Sett inn innstillingen under ( ikke slett denne linje n) &&& Randaberg kommune vedtar reguleringsplan for Randaberg s torhall, plannr , etter plan- og bygningslovens (pbl85) Reguleringsplan for Randaberg storhall erstatter del av re guleringsplan for sentralidrettsanlegg og naturpark. Vedtaket kan påklages innen 3 uker etter at planen er offentl ig kunngjort i avisene. En eventuell klage sendes til kommunen. ::: &&& Sett inn innstillingen over ( ikke slett denne linjen ) &&&... &&& Sett inn saksutredningen under ( ikke slett denne lin jen) &&& Grunnlagsdokumenter: Vedlegg: 01. Oversiktskart 02. Reguleringsplan for Randaberg storhall, sist revider t Reguleringsbestemmelser, sist revidert Planbeskrivelse, inkl. ROS-analyse, sist revidert D-modell (3 stk) 06. Plan-, fasade- og snitttegninger 07. Brev fra Lyse, datert Brev fra Rogaland fylkeskommune, datert Innsigelse fra Statens vegvesen, datert Brev fra Statens vegvesen, datert

47 11. Brev fra Anna Harestad, datert Brev fra Bjarne Emil Harestad, datert Brev fra Brit Helen Harestad, datert Brev fra Skanska Bolig AS, datert Bakgrunnen for saken: Saken gjelder andre gangs behandling og endelig vedtak av re guleringsplan for Randaberg storhall, plannr Forslag til reguleringsplan er u tarbeidet av Asplan Viak AS på vegne av Randaberg kommune. Planoppstart ble varslet oktober Planforslaget ble f ørste gangs behandlet av Hovedutvalget for nærmiljø og kultur august Planfors laget var utlagt til offentlig ettersyn høsten 2007 og begrenset høring i perioden mars/ap ril 2010 pga innsigelsen fra vegvesenet. Gjeldende planer: Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til framtidi g allmennyttig formål, eksiserende friområde og eksisterende industriområde. Arealet om fattet av planområdet er, med unntak av ny trafikkløsning for sentralidrettsanlegget, t idligere uregulert da Kommunestyret opphevet reguleringsplan for næringsområde ved Torvmyrvei en i sak 59/09, Lovverk/retningslinjer: Planen er utarbeidet og utlagt til offentlig ettersyn før 1. juli 2009 og skal derfor behandles etter plan- og bygningsloven fra Etter plan- og bygningslovens 27-1 skal kommunestyret sør ge for at det faste utvalg for plansaker lar utarbeide forslag til reguleringsplaner. Når forslag til reguleringsplan er utarbeidet skal det legges fram for planutvalget som avgjør o m det skal legges ut til offentlig ettersyn. Etter høringsfristen tar det faste utvalget for plansaker p lanen opp til ny behandling med de merknader som er kommet inn. Saken går så til kommunestyret f or endelig vedtak. Hvis det forligger innsigelse fra overordnet myndighet, f. eks. fyl kesmannen må planen sendes til departementet for endelig avgjørelse. Varsel om oppstart: Planoppstart ble varslet Det kom inn 7 innspill til varselet.merknadene er referert og kommentert i planbeskrivelse som er vedlagt sake n. Offentlige innstanser: Forsvarsbygg ; Har ingen merknader til planen. Rogaland fylkeskommune ; Har ingen merknader til planen, men minner om ROS-analyse.

48 Statens vegvesen ; Påpeker at det vil bli en betydelig fotgjengerkryssing på t vers av veien, samt mer trafikk inn til hallen i form av større kjøretøy. Men er det bør gjennomføres trafikksikringstiltak i Torvmyrveien. Påpeker at det må eta bleres busslommer i begge kjøreretninger, samt bussoppstillinger, manøvreringsar eal, varelevering og lignende. Privat / andre: Britt Helen og Yngve Harestad ; Påpeker at Odnabergveien må være åpen for passasje også ved store arrangementer samt sikre innkjøring til privat t omt i Odnabergveienr 16 og ikke brukes som snuplass. Torvmyrveien 26 AS, Helge Harestad og Kjell Inge Harestad; Stiller spørsmål ved hvilken form for skille/sikring mellom hallområdet og Fjetland Skilt design AS som er planlagt iht støy. Etterspør løsning for håndtering av overvann. Stille r spørsmål om utbyggingen vil begrense den daglige produksjonen ved Fjetland Skiltdesig n AS, samt begrense utvidelsesmulighetene i framtiden. Veolia Transport ; Har ingen kommentarer til selve planen, men påpeker at Torv myrveien ved undergangen under E-39 bør ombygges til busshøyde ved utbyg ging av idrettshall. Adv.firma Furustøl, på vegne av Herbjørn Vestvik ; Gjør oppmerksom på at alt areal mellom hallen og Odnebergveien skal reguleres til boligformål. Ber også om møte vedrørende dette når grunnlagsmateriale foreligger. Beskrivelse av planområdet: I planområdet inngår følgende gnr./bnr. 49/189, 49/330, 49 /642, 49/606, 49/562, 49/31 og 49/61. Planområdet er relativt flatt med svak helning mot nordøst. O mrådet er overflatedyrket landbruksområde med skogsparseller. Eksisterende indust riområde er innregulert og benyttes i dag til skiltproduksjon med tilhørende bygninger. Det er planlagt et byggeområde sørvest for planområdet i hen hold til gjeldende kommuneplan. Uavhengig av formål, har reguleringsplanen dimensjo nert veg og gang- og sykkelveg for en betydelig trafikkøkning, som et resultat av en helhet lig tenkning for industriområdet, hallområdet og det planlagte byggeområdet. Beskrivelse av planforslaget: I etterkant av at reguleringsplanen var utlagt til offentli g ettersyn, er storhallprosjektet overtatt av Randaberg, Sandnes og Stavanger kommuner (inte rkommunalt selskap IKS). Planforslaget er kvalitetssikret opp mot Norges fotballfor bunds kriterier for toppserien i fotball, og reguler-ingsplanen legger til rette for at hall en skal kunne dimensjoneres i hht disse. Planen legger til rette for bygging av regional storhall til idretts- og kulturarrangementer. Tribunekapasiteten er beregnetil ca sitteplasser. Byggets mønehøyde skal ikke overstige 27 m. Atkomstvegen til hallområdet består av en ny rundkjøring fr a Torvmyrveien. Det vil bli sikret gangatkomst fra hallområdet ved at den eksisterende g/s-ve gen trekkes under rundkjøringen i nord og under Torvmyrveien på vestlig side. Videre er det tilr ettelagt for to bussholdeplasser og gang- og sykkelveg.

49 Det legges til rette for parkeringsplasser i tilknytning ti l hallen. Innenfor område for parkering kan det tilrettelegges for parkeringshus på innti l 3 etasjer. Parkeringsanlegget kan oppføres med inntil 1 etasje under bakken. Det skal også tilr ettelegges for sykkelparkering og handi-kapparkering innenfor området, i nærhetil inngang og gangatkomstil hallen. Sykkelparker-ing kan også etableres innenfor hallområdet. Ved større arrangementer/konserter må parker-ing kun skje i parkerin gshus (/parkeringshusområdet), eller ved tilgrensede parkerings-områder utenfor planomr ådet. Det er beregnet 950 parkeringsplasser i nærområdet inkludert sentrum av Randa berg. Det er lagt til rette for avlastningsareal for på- og avstign ing fra bussene ved inngangen til hallen, samt bussparkeringer på nord og øst siden av hallen. Atkomstvegen rundt hallen skal være envegskjørt, slik at man kan kontrollere trafikken fr a bussene ved større arrangementer. Vegen rundt hallen er ikke enveiskjørt i sør, da dette også er adkomstveg til industriområdet og HC-parkeringsplassen. Det er lagt til rette for et mindre friområde nordvest hallen. Dette området skal beplantes og skape et skille mellom de ulike byggeområdene. Det skal vide re legges til rette for en mindre vegetasjonsbuffer i ytterkant av parkeringsplassene mot in dustriområdet, for å skape visuell avstand mellom disse. ROS-analyse: Risiko- og sårbarhetsanalyse er gjennomført i henhol d til rundskriv Gs-1/01 fra DSB og med egen sjekkliste som ligger vedlagt. Analysen er basert på fo religgende reguleringsplanforslag og risikovurderingene er tatt utgangspunkt i relevante kra vdokumenter. Offentlig ettersyn: Planforslaget ble første gangs behandlet av Hovedutvalget for nærmiljø og kultur det ble fattet følgende vedtak: Hovedutvalget for nærmiljø og kultur, som det faste utvalg f or plansaker, vedtar forslag til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser for Randabe rg storhall, utlagt til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningslovens Planen har vært utlagt til offentlig ettersyn i perioden Kommunen har mottatt tre merknader fra offentlige instanser, deribl ant innsigelse fra Statens vegvesen, og tre merknader fra private. Høringsuttalelser og rådmannens vurderinger Nedenfor følger innkomne merknader til offentlig ettersyn. Rådmannen gjør oppmerksom på at vurderingene i tabellen, sammen med en samlet vurdering a v planforslaget for området, til sammen danner grunnlaget for innstilling til endelig vedta k av reguleringsplanen: Offentlige innstanser: Avsender (datert) Merknad Rådmannens vurdering Lyse ( ) - Har nettstasjon innenfor omr. for ind/lager. Den har kapasitetil å forsyne behovet for elspesifikk formål. Dersom elektrisk opp- - Kommunen er i dialog med Lyse. Hallen skal ikke ha el-oppvarming.