VEDLEGG. Utvalg: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Dato: Møtested: Kommunestyresalen Tid: SAKSLISTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLEGG. Utvalg: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Dato: 03.02.2011 Møtested: Kommunestyresalen Tid: 18.00 SAKSLISTE"

Transkript

1 VEDLEGG Utvalg: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Dato: Møtested: Kommunestyresalen Tid: SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 1/11 06/1694 REGULERINGSPLAN - RANDABERG STORHALL KLAGE PÅ REGULERINGSVE DTAK FRA HÅLOGALAND PLANKONTOR A/S PÅ VEGNE AV TORVMYRVEIEN 26 AS PS 2/11 08/1701 PLANNR: REGULERINGSPLAN FOR FORBINDELSESVEI MELLOM E39 OG FV480, RANDABERGVEIEN. KLAGE PÅ REGULERINGSVEDTAK FRA RYGG OG SELVIG PS 3/11 09/1788 DET ALJREGULERINGSPLAN - DEL AV RYGGVEIEN 58, GNR 48/21 PLANNR: GANGS BEHANDLING OG OFFENTLIG ETTERSYN PS 4/11 09/1707 SØKNAD OM FRADELING AV TO BOLIGPARSELLER VED BRUKSRASJONALISERING AV GNR/BNR 59/ VISTNESVEIEN 44 PS 5/11 10/341 OPPFØRING AV VINDKRAFTANLEGG PÅ EIENDOM GNR/BNR 54/ SANDEVEIEN 10 Sidenr

2 PS 6/11 10/105 KLAGE FRA TILTAKSHAVER PÅ VEDTAK OM REDUKSJON AV STØRRELSE PÅ TERRASSE PÅ EIENDOM GNR/BNR 48/ SMARAGDBAKKEN 2 PS 7/11 10/579 HØRING - KULTURSKOLELØFTET - KULTURSKOLE FOR ALLE PS 8/11 10/1553 AVVIKLING AV KONSESJONSBETINGELSER FOR OMSETNING OG VISNING AV FILM OG VIDEOGRAM I RANDABERG KOMMUNE PS 9/11 10/1767 KLAGE FRA TILTAKSHAVER PÅ VILKÅR I TILLATELSE TIL TILTAK FO R OVERBYGGET UTEOMRÅDESOM TILBYGG TIL GARASJE GNR/BNR 48/0511 KRYSTALLVEIEN 34 PS 11/11 11/135 TUNGENES - LANGTIDSPLAN: FORTID. NÅTID, FRAMTID Eget hefte PS 12/11 10/1733 HØRING - REGIONALPLAN FOR LANDBRUK 266

3 REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL Dato: Utvalg: HNK Avd.: Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode Navn Innhold 08 / TEK / FEL / AKG L12 Hovedutvalg for nærmiljø og kultur PLANNR: REGULERINGSPLAN FOR FORBINDELSESVEI MELLOM E39 OG FV480, RANDABERGVEIEN. JF. HNK - SAK 57/10 - JUSTERT TILRÅDNING FRA R 10/ KUL/FRI/IMO 076 C21 An n - Cathrin Løland RAPPORT VEDRØRENDE STIPEND FRA RANDABERG KOMMUNE

4 Randaberg kommune Notat Til Fra Kopi : Hovedutvalg for nærmiljø og kultur : Anne-Kristin Gangenes : Kommunestyret Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/ L12 Randaberg PLANNR: REGULERINGSPLAN FOR FORBIND- ELSESVEI MELLOM E39 OG FV480, RANDABERGVEIEN. JF. HNK-SAK 57/10 JUSTERT TILRÅDNING FRA RÅDMANNEN Rådmannens tilrådning til vedtak: Klagene fra Njål Arve Rygg, datert , og Hal vor Selvig, datert , tas til følge. I medhold av pbls 28-1 nr 2 suppleres regulerings bestemmelsene med ett nytt punkt: 5.6 Jordbruksavkjørsler I forbindelse med opparbeidelse av ny forbindelsesv eg tillates etablert en midlertidig jordbruksavkjørsel fra ny forbindelsesveg for gnr 47/34 mot nordvest og en felles midlertidig jordbruksavkjørsel for gnr 47/34 og 61/10 mot sørøs t. Endringsvedtaket kan påklages innen tre uker etter at dette er kunngjort. En ev. klage sendes skriftlig til kommunen. Klagen fra Simonsen Advokatfirma DA, datert , tas ikke til følge. Randaberg kommune opprettholder dermed sitt planvedtak gjort i KST-sak 39/10 av Klagen fra Advokatfirma DA, datert , gis ik ke oppsettende virkning, jf. fvls 42, da det ikke foreligger nye momenter som ikke tidligere har vært vurdert i planprosessen. Klagen sendes Fylkesmannen i Rogaland for videre sa ksbehandling og endelig avgjørelse i samsvar med pbls 27-3.

5 Lovverk/retningslinjer: Forvaltningslovens (fvl) 17. ( forvaltningsorganets utrednings- og informasjonspli kt ). Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt o pplyst som mulig før vedtak treffes. Det skal påse at mindreårige parter har fått mulighet til å gi ut trykk for sitt syn, i den grad de er i stand til å danne seg egne synspunkter på det saken gjelder. De mindr eåriges syn skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet. Dersom det under saksforberedelsen mottar opplysnin ger om en part eller den virksomhet han driver eller planlegger, og parten etter 18 til 19 har rett til å gjøre seg kjent med disse opplysninger, skal de forelegges ham til uttalelse. Dette gjelder like vel ikke når a) opplysningene bekreftes av framstilling som part en selv har gitt eller kontrollert i anledning av saken eller parten ikke har kjent oppholdssted, b) rask avgjørelse i saken er påkrevd av hensyn til andre parter eller offentlige interesser, c) opplysningene ikke har avgjørende betydning for vedtaket eller underretning av andre grunner er unødvendig eller uhensiktsmessig ut fra hensyneti l parten selv, for eksempel fordi han vil bli gjort kjent med opplysningene ved melding om vedtaket. Partene bør også for øvrig gjøres kjent med opplysn inger av vesentlig betydning som det må forutsettes at de har grunnlag og interesse for å u ttale seg om, og som parten etter 18 til 19 har rett til å gjøre seg kjent med. Ved avveiningen skal leg ges vekt på om rask avgjørelse er ønskelig og om hensynetil parten er tilstrekkelig varetatt på an nen måte, for eksempel ved at han er gjort kjent me d retten etter 18 til 19 til å se sakens dokumente r. Dersom en mindreårig over 15 år er part i saken og blir representert av verge, skal opplysninger som nevnt i annet og tredje ledd også forelegges den mi ndreårige selv, hvis ikke den mindreårige har erklært at det ikke er nødvendig. Forvaltningslovens (fvl) 28. ( vedtak som kan påklages, klageinstans ). Enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen me d rettslig klageinteresse i saken til det forvaltningsorgan (klageinstansen) som er nærmest o verordnet det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket (underinstansen). For enkeltvedtak som er truffet av forvaltningsorga n opprettet i medhold av lov om kommuner og fylkeskommuner, er klageinstansen kommunestyret ell er fylkestinget, eller etter disses bestemmelse, formannskapet eller fylkesutvalget eller en eller f lere særskilte klagenemnder oppnevnt av kommunestyret eller fylkestinget. Departementet er likevel klageinstans når vedtak er truffet av kommunestyret eller fylkestinget. Vedkommende statl ige organ er klageinstans når vedtak er truffet i henhold til myndighet delegert fra et statlig forva ltningsorgan. Med mindre Kongen bestemmer annerledes, kan klagein stansens vedtak i klagesak ikke påklages. Klageinstansens vedtak om å avvise klagen kan likev el påklages, unntatt: a) når også underinstansen traff vedtak om å avvise klagen, b) når underinstansen har prøvd avvisningsspørsmåle t og kommet til at vilkårene for realitetsbehandling er til stede, c) når Kongen vil være klageinstans, d) når klagen er avvist av en uavhengig klagenemnd. Er det klagerett over et vedtak om å avvise en klag e som er truffet av et kommunalt eller fylkeskommunalt organ som klageinstans, går klagen til fylkesmannen. For særskilte saksområder kan Kongen fastsette klag eregler som utfyller eller avviker fra reglene i dette kapittel. Forskrift som begrenser klageretten eller som ellers vesentlig endrer reglene til skad e for partsinteresser, kan bare gis når tungtveiende grunner taler for det.

6 Forvaltningslovens (fvl) 42. (utsatt iverksetting av vedtak). Underinstansen, klageinstans eller annet overordnet organ kan beslutte at vedtak ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Nå r en part eller en annen med rettslig klageinteress e akter å gå til søksmål eller har reist søksmål for å få vedtaket prøvd ved domstol, kan organ som nevn t utsette iverksettingen til det foreligger endelig d om. Det samme gjelder når en part eller en annen me d rettslig klageinteresse akter å bringe eller har br akt en sak inn for Stortingets ombudsmann for forvaltningen. Anmodninger om utsetting skal avgjør es snarest mulig. For øvrig gjelder det som er bestemt i annen lovgivning om utsettende virkning a v klage, søksmål m.m. Det kan settes vilkår for utsettingen. Avslag på an modning om utsetting skal være grunngitt. Begrunnelse skal gis samtidig med avslaget. Plan- og bygningsrett, ( kap 10, pkt 2.2.2, Pedersen, Sandvik, Skaaraas, Nes s og Os 2000) sier bl.a. følgende om oppsettende virkning: Formålet med fvl 42 er å hindre at gjennomførin gen av vedtaket fører til skade eller tap. Beslutning om utsatt virkning er bare aktuelt der d et er noe som ifølge bygningsmyndighetens vedtak skal gjennomføres. Det normale vil være at vedtaket om oppsettende virkning treffes før arbeidet er igangsatt. Beslutning om utsatt virkning kan treffe s i forbindelse med forvaltningsklage, klage til Sivilombudsmannen o g i forbindelse med søksmål ved domstolene. Beslutningen om oppsettende virkning under klagesak kan treffes av det organ so m har truffet vedtaket, av klageorgan og av organ som er overordnet klageorgan. En beslutning etter fvl 42 er en prosessledende b eslutning som ikke kan påklages etter fvl 28 (jf. Ombudsmannen, Årsmelding 1985 s 154 Avgjørelsen vil måtte bero på et helhetlig skjønn b asert på en foreløpig vurdering av klagen og av de ulike interesser og forhold knyttet til selve klagesaken. ). Dersom førsteinstansen har avslått å gi oppsetende virkning, kan klageinstansen omgjøre og beslutte oppsettende virkning. Prinsippene i fvl 17 om at saken skal være forsva rlig utredet før beslutning treffes gjelder. Avslag skal i følge fvl 42 begrunnes. Det må gjør es på en slik måte at det framgår av beslutningen hvilke hensyn som har vært avgjørende for beslutnin gens innhold. Hvorvidt klage skal gis oppsettende virkning, ligger til forvaltningsorganets frie skjø nn å avgjøre ut fra en konkret vurdering av de interesser som står mot hverandre (jf. Rundskriv T- 17/92 pkt 4). Et viktig moment i vurderingen vil være hvilke konsekvenser gjennomføringen av vedtake t før klagen er avgjort, vil få. Dersom tiltakshavers anførsler om å få sette i gang umidde lbart gis medhold, bør han gjøres oppmerksom på risikoen for at klagen kan føre fram og de økonomis ke konsekvenser det kan få for han. Rådmannens vurdering: Som det framgår av fvl ledd skal avslag på anmodning om oppsettende virkning begrunnes, og begrunnelsen skal gis samtidig med avslaget. Rådmanens begrunnelse framgår av saksframlegget, men både avlaget på anmodningen og begrunnelsen ska l også framgå i tilrådningen til vedtak/vedtaket.

7

8

9 DELEGASJONSSAKER Dato: Utvalg: HNK Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Avd.: Sek: Utv. Møtedato Saksnr. Avd/ Sek/Sbh Arkivkode Navn Innhold HNK / 360 KUL / FRI / IMO 223 C01 Randaberg IL Fotball innvilget kr , - DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTSTYR HNK /438 TEK/BYG/PØW GBR 49/0119 Kommedal & Espeland Søknad avslått BYGGETILLATELSE - AVSLAG - SØKNAD OM TILLATELSE TIL... NYBYGG BOLIG GNR/BNR 49/ TUNGENESVEIEN 5B HNK /451 TEK/BYG/PØW GBR 48/0133 Eintveit & Ulversøy AS Annet forslag vedtatt ENDRING AV VEDTAK ETTER KLAGE: ENDRING TERRASSE 2. ETG. GNR/BNR 48/ SMARAGDBAKKEN 2 HNK /452 TEK/JOR/AGBC GBR 53/0021 Odd Sande SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL) GNR.53 BNR 21, FJERNING AV EINER/GRAN I NATURBEITEMARK PÅ 52/3,6. HNK /457 TEK/BYG/PØW GBR 49/0057 Geir Ståle Sande Søkn ad avslått DELING - AVSLAG - SØKNAD OM DISPENSASJON ETTER PBL... AV EIENDOM GNR/BNR 49/ TUNGENESVEIEN 30 HNK /470 TEK/BYG/HKF GBR 60/0122 Byggmester Dag Steinnes AS Godkjent m/disp. TILLATELSE TIL TILTAK - SØKNAD OM TILLATELSE TIL T ILTAK - PÅBYGG BOLIG GNR/BNR 60/0122 HNK /485 TEK/BYG/PØW GBR 49/0128 Trond Stian Leikvoll Godkjent m/disp. kom.plan DELING - GODKJENT - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR/BNR 49/0128 TUNGENESVEIEN 19 HNK /488 KUL/FRI/IMO 223 C01 Martin Arnøy Rygg innvilget kr , - DELEGERT VEDTAK - STØTTE TIL NYTTÅRSFESTEN 2010

10 DELEGASJONSSAKER Dato: Utvalg: HNK Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Avd.: Sek: Utv. Møtedato Saksnr. Avd/ Sek/Sbh Arkivkode Navn Innhold HNK /3 TEK/JOR/AGBC GBR 50/0005 Ommund Todnem SPREDNING AV HUSDYRGJØDSEL GNR/BNR 50/0005 HNK /8 TEK/JOR/AGBC GBR 60/0005 Bjørn Egil Goa Søknad innvilget SØKNAD OM OMDISPONERING AV AREAL TIL JULETREPRODUKSJON BNR/BNR 60/0005 OG 0001

11 PS 1/11 06/1694 REGULERINGSPLAN - RANDABERG STORHALL KLAGE PÅ REGULERINGSVEDTAK FRA HÅLOGALAND PLANKONTOR A/S PÅ VEGNE AV TORVMYRVEIEN 26 AS

12

13

14

15 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: 59/09 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 08/283 Tittel: SAKSPROTOKOLL: REGULERINGSPLAN - NÆRINGSOMR ÅDE VED TORVMYRVEIEN KLAGE PÅ REGULERINGSVEDTAK FRA TORVMYRVEIEN 26 AS Vedtak: Klagen fra Torvmyrveien 26 AS, datert , tas til følge. Randaberg kommunestyre omgjør sitt vedtak i sak 17/09 av og opp hever reguleringsplan for næringsområde ved Torvmyrveien. Kommunestyret vedtar oppstart av detaljreguleringpl an, i tråd med plan- og bygningslovens 12-8 for områdene avsatt til framtidig friområde, næringsområde og allmennyttig formål, i kommuneplanens arealdel, jf. kartvedlegg. Behandling: Tilrådingen ble enstemmig vedtatt.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41 Y Y Y Reguleringsplan 3 for næringsområde 0 ved Torvmyrveien 6 - klagebehandling Klage fra Torvmyrveien 0 26 AS Målestokk 1:1000 Randaberg kommune, Tekniske tjenester X X X X Y Y Y

42 Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 06/ L12 Randaberg PLANR REGULERINGSPLAN FOR RANDABERG STORHALL Vedtatt i Kommunestyret , sak 24/10 REGULERINGSBESTEMMELSER Utarbeidet i samarbeid med Asplan Viak AS Sist revidert: (begrenset høring) (innstilling til 2. gangs behandling) (KST-sak 24/10 endringer: 1, 3.2, 4.3, 4.6, 4.8) 1 FORMÅL Planen skal legge til rette for utbygging av storha ll til idretts- og kulturarrangementer med tilhøren de funksjoner som atkomst, og bil- og sykkelparkering. 2 FELLESBESTEMMELSER 2.1 Plassering av offentlige og felles elementer Offentlige lysmaster, skilt, gjerder, ledninger, ne ttstasjoner og andre tekniske anlegg kan plasseres i hele området, men på en slik måte at det ikke er do minerende eller skjemmende. Større fysiske tilltak og enkeltelementer skal bygg emeldes. Stasjonære arbeidsplasser tillates ikke nærmere ne tstasjoner enn 10 m. 2.2 Utomhusplan Sammen med byggesøknad skal det foreligge plan for ubebygd del av tomten (utomhusplan) i målestokk 1:200. Planen skal være en helhetlig plan der fasader (inklusive redegjørelse for material og fargebruk), inngjerding, utemøblering, utelager, atkomst, parkering, sykkelparkering, terrengbehandling, belegg, murer og gjerder over 0,7 meter, plass til søppelcontainere/renovasjonsdunker, forstøtningsmurer, beplantning og lignende ses i sa mmenheng. Utomhusplan skal godkjennes av Randaberg kommune. 2.3 Renovasjon Det skal legges til rette for offentlig godkjente r enovasjonsløsninger. 2.4 Universell utforming Alle bygg og utomhusareal skal i størst mulig grad utformes slik at de er tilgjengelige og funksjonell e for orienterings- og bevegelseshemmede, i henhold t il Randaberg kommunes normer.

43 2.5 Støy Grenseverdiene i Miljøverndepartementets retningsli njer om vegtrafikkstøy ved planlegging etter Plan- og bygningsloven, jfr. Rundskriv T-1442 legge s til grunn for gjennomføringen av nødvendige støytiltak eller til enhver tid gjeldende forskrift er, vedtekter og retningslinjer som erstatter disse. 2.6 Overvann og geotekniske forhold Det skal utarbeides teknisk plan over tiltak som si krer håndtering av overvann innenfor hele planområdet, og som skal godkjennes av Randaberg ko mmune. 2.7 Spillvann Innenfor planområdetillates gjennomført tiltak so m sikrer håndtering av spillvann. Dette kan gjennomføre som integrerte løsninger. 3 BYGGEOMRÅDE 3.1 Annet byggeområde Bruk Innenfor byggeområdet tillates hall- og idrettsfunk sjoner inkludert tribuneanlegg, garderober, kontore r tilknyttet hovedformålet, VIP- og presse fasilitete r, service, bevertning, forsamlingslokale/konferans e, auditorium og lignende. Byggehøyde Hallen kan ha en mønehøyde på inntil 27 m fra plane rt terreng. Enkeltelement som lys-/lydanlegg, tårn, piper og lignende kan tillates utover maksima lt tillatte byggehøyde. Utnyttelse Maks BYA innenfor området for hall er inntil m2. Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrensene vist på plankartet. 4 OFFENTLIG TRAFIKKAREAL 4.1 Kjørevei Alle veg- og trafikkarealer skal opparbeides iht. t ekniske planer godkjent av ansvarlige myndigheter. 4.2 Gang- og sykkelveg Det skal utarbeides tekniske planer for regulert ga ng- og sykkelveganlegg som skal godkjennes av Randaberg kommune og Statens vegvesen. 4.3 Kjøreretning Kjørevei rundt hallområdet er delvis enveisregulert, som vist på plankart. Kjøring til område for industri/lager, i reguleringsplan for næringsområde ved Torvmyrveien, og parkeringsplass tillates via veg i sør. 4.4 Annen veggrunn Disse områdene kan opparbeides i tilknytning til of fentlig veg. 4.5 Bussholdeplass Innenfor området skal det opparbeides bussholdeplaser med plass for léskur i tilnytning til busslommer ved fylkesveg. 4.6 Parkeringsplass Parkeringsanlegg Innenfor parkeringsområdets byggegrense tillates op pført et parkeringsanlegg på inntil 3 etasjer. Parkeringsanlegget kan oppføres med inntil 1 etasje under bakken. Parkeringsanlegget skal ha

44 minimum 400 plasser. Det skal etableres en mindre vegetasjonsbuffer mell om oppstillingsplass for busser ( satelittbuss ) og industri/lager,i reguleringsplan for næringsområde ved Torvmyrveie n. Handikapparkering Utenfor byggegrense og i nærhetil inngang skal de t tilrettelegges for handikapparkering og sykkelparkering. Det skal være minimum 5 % handika parkeringer av totalt parkeringskapasitet. Plassene skal være maks 50 meter fra inngangspartie t. Ved store arrangementer skal parkeringsplassen benyttes til evakuering. Sykkelparkering Det skal legges til rette for minimum 300 plasser t il sykkelparkering totalt innenfor området for parkeringsplass og annet byggeområde. Sykkelparkeri ngs skal etableres i nærhetil inngangsparti og kan plasseres utenfor byggegrenser. 4.7 Bussparkering Innenfor området tillates bussoppstilling ved arran gementer eller lignende som krever egne busser. Det er tilrettelagt for totalt 15 plasser. Områdene kan også benyttes ved varelevering i kortere perioder, samt ved evakuering/brann. Områder merket med Av-/påstigning Buss, skal benytt es til av- og påstigning fra bussene ved inngangen til hallen. Området i vest kan benyttes t il avstigning og området i øst kan benyttes til påstigning. 4.8 Jordbruksavkjørsel I forbindelse med opparbeidelse av ny samleveg till ates etablert en jordbruksavkjørsel fra samlevegen vest for området regulert til annet bygg eområde for gnr 49/48. 5 FRIOMRÅDE Areal regulert til friområde kan opparbeides, tilpl antes og vedlikeholdes som grøntområde. Det skal det legges vekt på å skape et skille mellom veien o g området utenfor plangrensen. 6 SPESIALOMRÅDE Frisiktssone I disse områdene skal det ikke være fysiske hindrin ger over 0,5 meter. 7 REKKEFØLGEBESTEMMELSER TIL STORHALLEN 7.1 Rekkefølgebestemmelser som skal være gjennomfør t før brukstillatelse kan gis: Opparbeidet kommunal vei godkjent av Randaberg komm une. Ny rundkjøring, undergang under Torvmyrveien og hov edatkomstvei med ramper, gang- og sykkelveg, busslommer, planskilt kryssing i forleng inga av Torvmyrveien m.m skal være opparbeidet og godkjent av Statens vegvesen før sto rhallen tas i bruk. Ny vegforbindelse (veghank) mellom E-39 og Torvmyrv eien. Plan for håndtering av overflatevann som er godkjen t av Randaberg kommune. Tilfredsstillende løsning med hensyn til vannlevera nse ved eventuell brann. Dokumentert samordning med infrastruktur for energi forsyning. 7.2 Parkeringsanlegg Undergang under atkomstvei til parkering skal etabl eres før parkeringshus blir tatt i bruk.

45 PBL. 25, 1.LEDD 1. BYGGEOMRÅDE Annet byggeområde 3. TRAFIKKOMRÅDE Kjøreveg Annen veggrunn Gang-/sykkelveg Parkeringsplass Bussholdeplass Annet trafikkområde 4. FRIOMRÅDE Friområde 6. SPESIALOMRÅDE Frisiktsone TEGNFORKLARING DIVERSE STREKSYMBOLER Planens begrensning Formålsgrense Restriksjonsområde Bebyggelse som forutsettes fjernet Regulert senterlinje Frisiktlinje Regulert fotgjengerfelt Byggegrense Tunnelåpning Kjøreretning rundt hallen Atkomstpil for boliger Illustrasjon Nord REGULERINGSPLAN FOR: Euref 89, UTM sone 32, NN 54 PLAN NR. Storhall i Randaberg 2006/004 MED REGULERINGSBESTEMMELSER SAKSBEHANDLING: HOVEDUTVALG FOR NÆRMILJØ OG KULTUR, 1. gang: UTLAGT TIL OFFENTLIG ETTERSYN: HOVEDUTVALG FOR NÆRMILJØ OG KULTUR, 2. gang: VEDTATT I KOMMUNESTYRET : KORREKSJONER: Dato: Sign: A :Ny plan, nyvurdering av trafikkløsningen AK B :Div endringer HP C :Div endringer HP D :Næringsområde tatt ut av planen AK Saksbehandler: AK/HP Prosj.nr: Prosjektleder: KMK Fil: _REG_Storhall_rev_adecco_HP.dwg Kontroll: AB Målestokk: 1:1000 Planen er utarbeidet av: Dato: Korr.: D

46 Saksframlegg Arkivsak: 06/ Sakstittel: REGULERINGSPLAN - RANDABERG STORHALL. INNST ILLING TIL 2. GANGSBEHANDLING OG ENDELIG VEDTAK K-kode: L12 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Kommunestyret Rådmannens tilråding til vedtak: ::: &&& Sett inn innstillingen under ( ikke slett denne linje n) &&& Randaberg kommune vedtar reguleringsplan for Randaberg s torhall, plannr , etter plan- og bygningslovens (pbl85) Reguleringsplan for Randaberg storhall erstatter del av re guleringsplan for sentralidrettsanlegg og naturpark. Vedtaket kan påklages innen 3 uker etter at planen er offentl ig kunngjort i avisene. En eventuell klage sendes til kommunen. ::: &&& Sett inn innstillingen over ( ikke slett denne linjen ) &&&... &&& Sett inn saksutredningen under ( ikke slett denne lin jen) &&& Grunnlagsdokumenter: Vedlegg: 01. Oversiktskart 02. Reguleringsplan for Randaberg storhall, sist revider t Reguleringsbestemmelser, sist revidert Planbeskrivelse, inkl. ROS-analyse, sist revidert D-modell (3 stk) 06. Plan-, fasade- og snitttegninger 07. Brev fra Lyse, datert Brev fra Rogaland fylkeskommune, datert Innsigelse fra Statens vegvesen, datert Brev fra Statens vegvesen, datert

47 11. Brev fra Anna Harestad, datert Brev fra Bjarne Emil Harestad, datert Brev fra Brit Helen Harestad, datert Brev fra Skanska Bolig AS, datert Bakgrunnen for saken: Saken gjelder andre gangs behandling og endelig vedtak av re guleringsplan for Randaberg storhall, plannr Forslag til reguleringsplan er u tarbeidet av Asplan Viak AS på vegne av Randaberg kommune. Planoppstart ble varslet oktober Planforslaget ble f ørste gangs behandlet av Hovedutvalget for nærmiljø og kultur august Planfors laget var utlagt til offentlig ettersyn høsten 2007 og begrenset høring i perioden mars/ap ril 2010 pga innsigelsen fra vegvesenet. Gjeldende planer: Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til framtidi g allmennyttig formål, eksiserende friområde og eksisterende industriområde. Arealet om fattet av planområdet er, med unntak av ny trafikkløsning for sentralidrettsanlegget, t idligere uregulert da Kommunestyret opphevet reguleringsplan for næringsområde ved Torvmyrvei en i sak 59/09, Lovverk/retningslinjer: Planen er utarbeidet og utlagt til offentlig ettersyn før 1. juli 2009 og skal derfor behandles etter plan- og bygningsloven fra Etter plan- og bygningslovens 27-1 skal kommunestyret sør ge for at det faste utvalg for plansaker lar utarbeide forslag til reguleringsplaner. Når forslag til reguleringsplan er utarbeidet skal det legges fram for planutvalget som avgjør o m det skal legges ut til offentlig ettersyn. Etter høringsfristen tar det faste utvalget for plansaker p lanen opp til ny behandling med de merknader som er kommet inn. Saken går så til kommunestyret f or endelig vedtak. Hvis det forligger innsigelse fra overordnet myndighet, f. eks. fyl kesmannen må planen sendes til departementet for endelig avgjørelse. Varsel om oppstart: Planoppstart ble varslet Det kom inn 7 innspill til varselet.merknadene er referert og kommentert i planbeskrivelse som er vedlagt sake n. Offentlige innstanser: Forsvarsbygg ; Har ingen merknader til planen. Rogaland fylkeskommune ; Har ingen merknader til planen, men minner om ROS-analyse.

48 Statens vegvesen ; Påpeker at det vil bli en betydelig fotgjengerkryssing på t vers av veien, samt mer trafikk inn til hallen i form av større kjøretøy. Men er det bør gjennomføres trafikksikringstiltak i Torvmyrveien. Påpeker at det må eta bleres busslommer i begge kjøreretninger, samt bussoppstillinger, manøvreringsar eal, varelevering og lignende. Privat / andre: Britt Helen og Yngve Harestad ; Påpeker at Odnabergveien må være åpen for passasje også ved store arrangementer samt sikre innkjøring til privat t omt i Odnabergveienr 16 og ikke brukes som snuplass. Torvmyrveien 26 AS, Helge Harestad og Kjell Inge Harestad; Stiller spørsmål ved hvilken form for skille/sikring mellom hallområdet og Fjetland Skilt design AS som er planlagt iht støy. Etterspør løsning for håndtering av overvann. Stille r spørsmål om utbyggingen vil begrense den daglige produksjonen ved Fjetland Skiltdesig n AS, samt begrense utvidelsesmulighetene i framtiden. Veolia Transport ; Har ingen kommentarer til selve planen, men påpeker at Torv myrveien ved undergangen under E-39 bør ombygges til busshøyde ved utbyg ging av idrettshall. Adv.firma Furustøl, på vegne av Herbjørn Vestvik ; Gjør oppmerksom på at alt areal mellom hallen og Odnebergveien skal reguleres til boligformål. Ber også om møte vedrørende dette når grunnlagsmateriale foreligger. Beskrivelse av planområdet: I planområdet inngår følgende gnr./bnr. 49/189, 49/330, 49 /642, 49/606, 49/562, 49/31 og 49/61. Planområdet er relativt flatt med svak helning mot nordøst. O mrådet er overflatedyrket landbruksområde med skogsparseller. Eksisterende indust riområde er innregulert og benyttes i dag til skiltproduksjon med tilhørende bygninger. Det er planlagt et byggeområde sørvest for planområdet i hen hold til gjeldende kommuneplan. Uavhengig av formål, har reguleringsplanen dimensjo nert veg og gang- og sykkelveg for en betydelig trafikkøkning, som et resultat av en helhet lig tenkning for industriområdet, hallområdet og det planlagte byggeområdet. Beskrivelse av planforslaget: I etterkant av at reguleringsplanen var utlagt til offentli g ettersyn, er storhallprosjektet overtatt av Randaberg, Sandnes og Stavanger kommuner (inte rkommunalt selskap IKS). Planforslaget er kvalitetssikret opp mot Norges fotballfor bunds kriterier for toppserien i fotball, og reguler-ingsplanen legger til rette for at hall en skal kunne dimensjoneres i hht disse. Planen legger til rette for bygging av regional storhall til idretts- og kulturarrangementer. Tribunekapasiteten er beregnetil ca sitteplasser. Byggets mønehøyde skal ikke overstige 27 m. Atkomstvegen til hallområdet består av en ny rundkjøring fr a Torvmyrveien. Det vil bli sikret gangatkomst fra hallområdet ved at den eksisterende g/s-ve gen trekkes under rundkjøringen i nord og under Torvmyrveien på vestlig side. Videre er det tilr ettelagt for to bussholdeplasser og gang- og sykkelveg.

49 Det legges til rette for parkeringsplasser i tilknytning ti l hallen. Innenfor område for parkering kan det tilrettelegges for parkeringshus på innti l 3 etasjer. Parkeringsanlegget kan oppføres med inntil 1 etasje under bakken. Det skal også tilr ettelegges for sykkelparkering og handi-kapparkering innenfor området, i nærhetil inngang og gangatkomstil hallen. Sykkelparker-ing kan også etableres innenfor hallområdet. Ved større arrangementer/konserter må parker-ing kun skje i parkerin gshus (/parkeringshusområdet), eller ved tilgrensede parkerings-områder utenfor planomr ådet. Det er beregnet 950 parkeringsplasser i nærområdet inkludert sentrum av Randa berg. Det er lagt til rette for avlastningsareal for på- og avstign ing fra bussene ved inngangen til hallen, samt bussparkeringer på nord og øst siden av hallen. Atkomstvegen rundt hallen skal være envegskjørt, slik at man kan kontrollere trafikken fr a bussene ved større arrangementer. Vegen rundt hallen er ikke enveiskjørt i sør, da dette også er adkomstveg til industriområdet og HC-parkeringsplassen. Det er lagt til rette for et mindre friområde nordvest hallen. Dette området skal beplantes og skape et skille mellom de ulike byggeområdene. Det skal vide re legges til rette for en mindre vegetasjonsbuffer i ytterkant av parkeringsplassene mot in dustriområdet, for å skape visuell avstand mellom disse. ROS-analyse: Risiko- og sårbarhetsanalyse er gjennomført i henhol d til rundskriv Gs-1/01 fra DSB og med egen sjekkliste som ligger vedlagt. Analysen er basert på fo religgende reguleringsplanforslag og risikovurderingene er tatt utgangspunkt i relevante kra vdokumenter. Offentlig ettersyn: Planforslaget ble første gangs behandlet av Hovedutvalget for nærmiljø og kultur det ble fattet følgende vedtak: Hovedutvalget for nærmiljø og kultur, som det faste utvalg f or plansaker, vedtar forslag til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser for Randabe rg storhall, utlagt til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningslovens Planen har vært utlagt til offentlig ettersyn i perioden Kommunen har mottatt tre merknader fra offentlige instanser, deribl ant innsigelse fra Statens vegvesen, og tre merknader fra private. Høringsuttalelser og rådmannens vurderinger Nedenfor følger innkomne merknader til offentlig ettersyn. Rådmannen gjør oppmerksom på at vurderingene i tabellen, sammen med en samlet vurdering a v planforslaget for området, til sammen danner grunnlaget for innstilling til endelig vedta k av reguleringsplanen: Offentlige innstanser: Avsender (datert) Merknad Rådmannens vurdering Lyse ( ) - Har nettstasjon innenfor omr. for ind/lager. Den har kapasitetil å forsyne behovet for elspesifikk formål. Dersom elektrisk opp- - Kommunen er i dialog med Lyse. Hallen skal ikke ha el-oppvarming.

PROTOKOLL. Gro Losvik, varaordfører Kristine Enger Sverre Nergaard Anne Woie Trond Arne Jørstad Gunnar Hiim Bjørn Randeberg Børge Solvik

PROTOKOLL. Gro Losvik, varaordfører Kristine Enger Sverre Nergaard Anne Woie Trond Arne Jørstad Gunnar Hiim Bjørn Randeberg Børge Solvik Randaberg kommune Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.12.2010 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Arbeiderpartiet Gro Losvik, varaordfører Kristine Enger Sverre Nergaard Anne Woie

Detaljer

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.04.2010 Møtested: Kommunestyresalen. Til stede:

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.04.2010 Møtested: Kommunestyresalen. Til stede: Randaberg kommune Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.04.2010 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Tone Tvedt Nybø (KrF), Ordfører Gro Losvik (Ap), Varaordfører t.o.m. sak 20/10 tilbake

Detaljer

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.04.2009 Møtested: Kommunestyresalen. Til stede:

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.04.2009 Møtested: Kommunestyresalen. Til stede: Randaberg kommune Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.04.2009 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Tone Tvedt Nybø (KrF), Ordfører Gro Losvik (Ap), varaordfører Sverre Nergaard (Ap)

Detaljer

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 06/120-44 L12 Randaberg 04.06.2010 Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Utarbeidet av Asplan Viak AS 22.2.2007

Detaljer

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.10.2010 Møtested: Kommunestyresalen. Til stede:

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.10.2010 Møtested: Kommunestyresalen. Til stede: Randaberg kommune Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.10.2010 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Tone Tvedt Nybø (KrF), Ordfører Gro Losvik (Ap) Sverre Nergaard (Ap) Bjørn Randeberg

Detaljer

PROTOKOLL. Tone Tvedt Nybø, KrF Gro Losvik, Ap Sverre Nergaard, AP Kirsten Clausen, H Per Inge Kvindesland, FrP Kurt Randaberg, FrP

PROTOKOLL. Tone Tvedt Nybø, KrF Gro Losvik, Ap Sverre Nergaard, AP Kirsten Clausen, H Per Inge Kvindesland, FrP Kurt Randaberg, FrP Randaberg kommune Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtedato: 03.03.2009 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Tone Tvedt Nybø, KrF Gro Losvik, Ap Sverre Nergaard, AP Kirsten Clausen, H

Detaljer

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen. Til stede:

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen. Til stede: Randaberg kommune Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtedato: 28.04.2009 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Tone Tvedt Nybø Gro Losvik Sverre Nergaard Jarle Bø Kirsten Clausen Kurt Randaberg

Detaljer

PROTOKOLL. Tone Tvedt Nybø, KrF Gro Losvik, Ap Sverre Nergaard, Ap Jarle Bø, Sp Per Inge Kvindesland, FrP Anita Egeli, FrP Kirsten Clausen, H

PROTOKOLL. Tone Tvedt Nybø, KrF Gro Losvik, Ap Sverre Nergaard, Ap Jarle Bø, Sp Per Inge Kvindesland, FrP Anita Egeli, FrP Kirsten Clausen, H Randaberg kommune Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtedato: 27.10.2009 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Møteleder: Innkalling: Merknader:

Detaljer

Saksprotokoll. Klagen fra Gaute Arnesen, Helge Lyster og Olav Nybø datert 28.08.13, tas delvis til følge.

Saksprotokoll. Klagen fra Gaute Arnesen, Helge Lyster og Olav Nybø datert 28.08.13, tas delvis til følge. Saksprotokoll Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtedato: 31.10.2013 Sak: 41/13 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 08/127 Tittel: SAKSPROTOKOLL: KLAGE PÅ REGULERINGSVEDTAK - PLANID 2008005 OMRÅDEREGULERING

Detaljer

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.03.2009, kl. 18:00-18:50 Møtested: Kommunestyresalen. Til stede:

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.03.2009, kl. 18:00-18:50 Møtested: Kommunestyresalen. Til stede: Randaberg kommune Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.03.2009, kl. 18:00-18:50 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Tone Tvedt Nybø (KrF), Ordfører Gro Losvik (Ap), varaordfører Sverre

Detaljer

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Møtedato: 04.11.2010 kl. 18.00 19.45 Møtested: Kommunestyresalen.

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Møtedato: 04.11.2010 kl. 18.00 19.45 Møtested: Kommunestyresalen. Randaberg kommune PROTOKOLL Utvalg: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Møtedato: 04.11.2010 kl. 18.00 19.45 Møtested: Kommunestyresalen Til stede: Medlemmer: Sverre Nergaard (Ap), utvalgsleder Kjell Nordbø

Detaljer

PROTOKOLL. Gro Losvik, varaordfører Kristine Enger Sverre Nergaard Anne Woie Trond Arne Jørstad Gunnar Hiim Bjørn Randeberg Børge Solvik

PROTOKOLL. Gro Losvik, varaordfører Kristine Enger Sverre Nergaard Anne Woie Trond Arne Jørstad Gunnar Hiim Bjørn Randeberg Børge Solvik Randaberg kommune Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.02.2011 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Arbeiderpartiet Gro Losvik, varaordfører Kristine Enger Sverre Nergaard Anne Woie

Detaljer

PROTOKOLL. Tone Tvedt Nybø (KrF), Ordfører Gro Losvik (Ap) Sverre Nergaard (Ap) Bjørn Randeberg (Ap) Kurt Randeberg (FrP) Kirsten Clausen (H)

PROTOKOLL. Tone Tvedt Nybø (KrF), Ordfører Gro Losvik (Ap) Sverre Nergaard (Ap) Bjørn Randeberg (Ap) Kurt Randeberg (FrP) Kirsten Clausen (H) Randaberg kommune Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.09.2010 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Tone Tvedt Nybø (KrF), Ordfører Gro Losvik (Ap) Sverre Nergaard

Detaljer

PROTOKOLL. Jorunn Utheim (H) Svein Livar Haga (H)

PROTOKOLL. Jorunn Utheim (H) Svein Livar Haga (H) Randaberg kommune PROTOKOLL Utvalg: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Møtedato: 03.02.2011 Kl. 18.00-20.10 Møtested: Kommunestyresalen Til stede: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Sverre Nergaard (Ap),

Detaljer

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 10.05.2011 Møtested: Kommunestyresalen. Til stede:

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 10.05.2011 Møtested: Kommunestyresalen. Til stede: Randaberg kommune Utvalg: Formannskapet Møtedato: 10.05.2011 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Tone Tvedt Nybø (KrF), Ordfører Gro Losvik (Ap) Sverre Nergaard (Ap) Bjørn Randeberg

Detaljer

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak.

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. 16. (forhåndsvarsling). Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til

Detaljer

DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S2-2. GANGS BEHANDLING OG INNSTILLING TIL ENDELIG VEDTAK, PLANID

DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S2-2. GANGS BEHANDLING OG INNSTILLING TIL ENDELIG VEDTAK, PLANID Saksframlegg Arkivsak: 14/2615-36 Sakstittel: Saken skal behandles av: Kommuneplanutvalget Kommunestyret DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S2-2. GANGS BEHANDLING OG INNSTILLING TIL ENDELIG

Detaljer

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Formannskapet Møtedato: kl Møtested: Kommunestyresalen. Til stede:

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Formannskapet Møtedato: kl Møtested: Kommunestyresalen. Til stede: Randaberg kommune Utvalg: Formannskapet Møtedato: 02.02.2010 - kl. 18.15 20.00 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Tone Tvedt Nybø (KrF), Ordfører Gro Losvik (Ap), Varaordfører

Detaljer

PROTOKOLL. Kristine Enger (Ap) Siw Karin Nilsen (Frp) Brit Hana (Ap) Ole-Martin Enoksen (Frp)

PROTOKOLL. Kristine Enger (Ap) Siw Karin Nilsen (Frp) Brit Hana (Ap) Ole-Martin Enoksen (Frp) Randaberg kommune PROTOKOLL Utvalg: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Møtedato: 03.06.2010 kl. 18.00 20.05 Møtested: Kommunestyresalen Til stede: Medlemmer: Sverre Nergaard (Ap), utvalgsleder Bjørn Kahrs

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Studentboliger Remmen - 2. gangs behandling. Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.

Forslag til detaljregulering for Studentboliger Remmen - 2. gangs behandling. Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: G-0679 2012/6104-26 03.07.2013 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Råd for funksjonshemmede 2013/47 20.08.2013

Detaljer

Klage på vedtak om offentlig ettersyn, Naturvernforbundet i Nordland

Klage på vedtak om offentlig ettersyn, Naturvernforbundet i Nordland Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-140, FA-K01 14/1038 15/1029 Jan Inge Helmersen 03.02.2015 Klage på vedtak om offentlig ettersyn, Naturvernforbundet

Detaljer

1 GENERELT. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål:

1 GENERELT. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål: Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til reguleringsplan for Sulitjelma skole SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Kunngjøring om igangsatt planlegging 23.02.2010 RHB 1.gangs behandling i

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr.

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr. Stange kommune FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR 95/8 GIMLE REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del

Detaljer

PROTOKOLL. Tone Tvedt Nybø, KrF Gro Losvik, Ap Sverre Nergaard, Ap Jarle Bø, Sp Per Inge Kvindesland, FrP Kurt Randaberg, FrP. Kirsten Clausen, H

PROTOKOLL. Tone Tvedt Nybø, KrF Gro Losvik, Ap Sverre Nergaard, Ap Jarle Bø, Sp Per Inge Kvindesland, FrP Kurt Randaberg, FrP. Kirsten Clausen, H Randaberg kommune Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtedato: 15.06.2010 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Tone Tvedt Nybø, KrF Gro Losvik, Ap Sverre Nergaard, Ap Jarle Bø, Sp Per Inge

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK Arkivopplysninger: PlanID: 071200 Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkivsak: 11/1450 Plankart Datert: 25.9.2013 Sist revidert:

Detaljer

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen. Til stede:

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen. Til stede: Randaberg kommune Utvalg: Formannskapet Møtedato: 01.02.2011 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Tone Tvedt Nybø (KrF), Ordfører Gro Losvik (Ap) Sverre Nergaard (Ap) Bjørn Randeberg

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Detaljreguleringsplan for Mekjarvika Nord, plan nr Datert Av: Asplan Viak AS

Reguleringsbestemmelser for Detaljreguleringsplan for Mekjarvika Nord, plan nr Datert Av: Asplan Viak AS Reguleringsbestemmelser for Detaljreguleringsplan for Mekjarvika Nord, plan nr. 2011007 Datert 24.09.12 Av: Asplan Viak AS Revidert iht. vedtak i KPU- sak 28/12, 25.10.12 1. Formål Reguleringsplanen skal

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE I TARZANSKOGEN - FELT O_BHH1 PLANID GANGS BEHANDLING OG INNSTILLING TIL ENDELIG VEDTAK

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE I TARZANSKOGEN - FELT O_BHH1 PLANID GANGS BEHANDLING OG INNSTILLING TIL ENDELIG VEDTAK Saksframlegg Arkivsak: 14/1603-23 Sakstittel: DETALJREGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE I TARZANSKOGEN - FELT O_BHH1 PLANID 2014006-2. GANGS BEHANDLING OG INNSTILLING TIL ENDELIG VEDTAK K-kode: PLAN 2014006

Detaljer

Plan, byggesak, utvikling og landbruk

Plan, byggesak, utvikling og landbruk ARENDAL KOMMUNE Plan, byggesak, utvikling og landbruk Arkitekt - Service AS Postboks 424 4804 Arendal Dato: 29.05.2013 Vår ref: 2011/5847-34 Deres ref: Arkivkode: 206/647 Saksbeh.: Tlf.: 37013970 Liv Cathrine

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

PROTOKOLL. Per Arne Nyvoll (H) Ellen Marie Åserød (Ap) Ingen vara kunne stille for Per Arne Nyvoll (H) Elisabeth Clarke (Ap)

PROTOKOLL. Per Arne Nyvoll (H) Ellen Marie Åserød (Ap) Ingen vara kunne stille for Per Arne Nyvoll (H) Elisabeth Clarke (Ap) Randaberg kommune PROTOKOLL Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Møtedato: 08.09.2010 - kl.18.00 18.40 Møtested: Kommunestyresalen Til stede: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Arne Jørstad

Detaljer

Detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya, plannr. 201335

Detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya, plannr. 201335 Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201335 Saksmappe: 2013/4528-22 Saksbehandler: Björn Gregull Dato: 15.07.2015 Saksframlegg Detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya, plannr. 201335 Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utvalg for plan og miljø

MØTEPROTOKOLL Utvalg for plan og miljø MØTEPROTOKOLL Utvalg for plan og miljø Sola kommune Møtested: Sola sjø Møtedato: 23.08.2017 Fra kl: 16.00 Til kl: Medlemmer Helge Fredrik Pedersen Siv-Len Strandskog Roar Johannessen Solveig Louise Albretsen

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661 Privat detaljregulering Bilsentret Finnsnes - merknadsbehandling - gnr. 46 bnr. 107, 33 mfl.... Sett inn saksutredningen

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

PROTOKOLL. Kurt Randeberg (FrP)

PROTOKOLL. Kurt Randeberg (FrP) Randaberg kommune Utvalg: Formannskapet Møtedato: 27.10.2009 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Tone Tvedt Nybø (KrF), Ordfører Gro Losvik (Ap), Ordfører

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Reguleringsplan 2007132

Reguleringsplan 2007132 Reguleringsplan 2007132 Godkjent 23.10.2012 Plan Godkjent av Sandnes bystyre i.h.t plan- og bygn. lovens 1 Den: Ordføreren i Sandnes Reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for industriområde,

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.08.2009 Møtested: Kommunestyresalen. Til stede:

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.08.2009 Møtested: Kommunestyresalen. Til stede: Randaberg kommune Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.08.2009 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Tone Tvedt Nybø (KrF), Ordfører Gro Losvik (Ap), varaordfører Sverre Nergaard (Ap)

Detaljer

PROTOKOLL. Tone Tvedt Nybø, KrF Gro Losvik, Ap Sverre Nergaard, Ap Jarle Bø, Sp Per Inge Kvindesland, FrP Kurt Randeberg, FrP Kirsten Clausen, H

PROTOKOLL. Tone Tvedt Nybø, KrF Gro Losvik, Ap Sverre Nergaard, Ap Jarle Bø, Sp Per Inge Kvindesland, FrP Kurt Randeberg, FrP Kirsten Clausen, H Randaberg kommune Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtedato: 05.10.2010 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Tone Tvedt Nybø, KrF Gro Losvik, Ap Sverre Nergaard, Ap Jarle Bø, Sp Per Inge

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM Bestemmelser til: Plan nr. Time kommune DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM 0457.00 Vedtatt av Time kommunestyre den i sak / Arkivnr: Revidert: 28.04.2016 1 Planens

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 Fra HTM-sak: 30/11 Fra kl.: 17.00 Til HTM-sak: 36/11 Til kl.: 20.50 Av utvalgets

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17.

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. Plan. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr. 71 har Plan. Sandnes

Detaljer

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad.

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Saksprotokoll - Kommuneplanutvalget 13.04.2016 Behandling: Befaring foretatt. Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Kommuneplanutvalget

Detaljer

PROTOKOLL. Anita Egeli (FrP), Nestleder. Per Inge Kvindesland (Frp)

PROTOKOLL. Anita Egeli (FrP), Nestleder. Per Inge Kvindesland (Frp) Randaberg kommune PROTOKOLL Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Møtedato: 03.02.2010 Kl. 18.00 19.00 Møtested: Kommunestyresalen Til stede: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Arne Jørstad

Detaljer

Planbestemmelser 2035 - STONG, ÅKRA. Arkivsak: 09/401 Arkivkode: PLANR 2035 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR STONG, ÅKRA - 15/540,43,1066,59

Planbestemmelser 2035 - STONG, ÅKRA. Arkivsak: 09/401 Arkivkode: PLANR 2035 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR STONG, ÅKRA - 15/540,43,1066,59 Planbestemmelser 2035 - STONG, ÅKRA Arkivsak: 09/401 Arkivkode: PLANR 2035 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR STONG, ÅKRA - 15/540,43,1066,59 Godkjent i Hovedutvalg teknisk 03.09.2009. Revidert i Karmøy kommunestyre

Detaljer

PROTOKOLL. Gro Losvik (Ap), Ordfører Sverre Nergaard (Ap) Bjørn Randeberg (Ap) Kurt Randeberg (FrP) Per Inge Kvindesland (FrP) Kirsten Clausen (H)

PROTOKOLL. Gro Losvik (Ap), Ordfører Sverre Nergaard (Ap) Bjørn Randeberg (Ap) Kurt Randeberg (FrP) Per Inge Kvindesland (FrP) Kirsten Clausen (H) Randaberg kommune Utvalg: Formannskapet Møtedato: 29.09.2009 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gro Losvik (Ap), Ordfører Sverre Nergaard (Ap) Bjørn Randeberg

Detaljer

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Gran kommune, 10.10.2011. Sist revidert 13.01.2012 Vedtatt i Gran kommunestyre den 16.02.2012 Generelle opplysninger Formål Formålet med planen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET

REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET Sist revidert 28.09.2012 Kunngjøring av oppstart 05.03.05 1.gangs behandling i planutvalget 26.06.2006, sak 123/06

Detaljer

PROTOKOLL. Ellen Marie Åserød (Ap) Thor Geir Harestad (V) Elisabeth Clarke (Ap) Markus Mario Junge (V)

PROTOKOLL. Ellen Marie Åserød (Ap) Thor Geir Harestad (V) Elisabeth Clarke (Ap) Markus Mario Junge (V) Randaberg kommune PROTOKOLL Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Møtedato: 06.10.2010 kl. 18.00 20.20 Møtested: Kommunestyresalen Til stede: Medlemmer: Trond Arne Jørstad (Ap), Utvalgsleder Anita

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling. Trondheim kommune

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling. Trondheim kommune Saksprotokoll Utvalg: Byutviklingskomite Møtedato: 12.01.2017 Sak: 2/17 Tittel: Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 15/14407 Vedtak: Saken sendes

Detaljer

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen As Bearbeidet av Ringerike kommune,

Detaljer

- Spesialområde Restriksjonssone for frisikt mot vei (skravert).

- Spesialområde Restriksjonssone for frisikt mot vei (skravert). REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Kjørbekkdalen 8 Dato for siste revisjon av plankartet : 15.01.2009 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 20.01.2009 1 Reguleringsformål Det regulerte

Detaljer

56/ KLAGE PÅ VEDTAK DS UTV 108/11 AV OM OVERTREDELSESGEBYR. Hjemmel: Plan og bygningslovens 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. VI.

56/ KLAGE PÅ VEDTAK DS UTV 108/11 AV OM OVERTREDELSESGEBYR. Hjemmel: Plan og bygningslovens 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. VI. Arkivsaksnr.: 10/2249-30 Arkivnr.: GNR 56/29-32 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 56/29-32 - KLAGE PÅ VEDTAK DS UTV 108/11 AV 30.5.2011 OM OVERTREDELSESGEBYR Hjemmel: Plan og bygningslovens

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2014/ L12 Morten Høvik,

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2014/ L12 Morten Høvik, Halden kommune Plan, byggesak og geodata Plan Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2014/3108-34 L12 Morten Høvik, 28.04.2015 Varsel om vedtak av "detaljregulering for Lille Edet" (G-690)

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Planbestemmelser Plan 5034 REG.PL. FOR NORHEIM NÆR.PARK NOREVEGEN 7

Planbestemmelser Plan 5034 REG.PL. FOR NORHEIM NÆR.PARK NOREVEGEN 7 Planbestemmelser Plan 5034 REG.PL. FOR NORHEIM NÆR.PARK NOREVEGEN 7 Arkivsak: 10/2234 Arkivkode: PLAN 5034 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR NORHEIM NÆRINGSPARK, NOREVEGEN 7 Godkjent i Karmøy kommunestyre

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222

Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222 Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222 Arkivsak: 09/2943 Arkivkode: PLANR 398 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR SEVERIN LARSENS VEG 2-58/222 Godkjent i Karmøy kommunestyre 17.09.2013. Disse reguleringsbestemmelsene

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN

REGULERINGSPLAN FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN Time Bestemmelser til: REGULERINGSPLAN FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Asplan Viak AS Vedtatt av Time kommunestyre

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 04.02.2016 16/14 Arkivsaksnr: 2012/5392 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie ENDRING AV REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) EGGE - AVGRENSET

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2008/1613 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Johan Martin Mathiassen Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009 Omregulering Mosvold (Europris) - 1. gangs behandling

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

REGULERINGSPLAN Buvikstranda,

REGULERINGSPLAN Buvikstranda, REGULERINGSPLAN Buvikstranda, GNR. 1 BNR. 56 Buvika, Skaun kommune Oppdragsgiver: Tor Inge Kvenberg og Tore Ølsholm Utarbeidet av: Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for : Buvikstranda, Skaun

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM Bestemmelser til: Plan nr. Time kommune DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM 0457.00 Vedtatt av Time kommunestyre den i sak / Arkivnr: Revidert: 28.04.2016, rev 070716

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

TEGNFORKLARING. Høgberget hyttefelt

TEGNFORKLARING. Høgberget hyttefelt E 447900 E 447800 E 447700 E 447600 N 6974000 N 6974000 I medhold av plan- og bygningsloven 12-12, er denne planen med bestemmelser vedtatt av Gjemnes kommunestyre i møte 27.05.2014, sak 18/14. Batnfjordsøra...

Detaljer

Detaljregulering for Bolshøyden, B1, på Bolsøya. Plan nr

Detaljregulering for Bolshøyden, B1, på Bolsøya. Plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201318 Saksmappe: 2008/487-0 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 22.10.2015 Saksframlegg Detaljregulering for Bolshøyden, B1, på Bolsøya. Plan nr. 201318 Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 2. GANGSBEHANDLING - PLAN 11442013001 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

Saksbehandler: Yvonne S Løvseth Arkiv: PLANR Arkivsaksnr.: 14/553. Hovedutvalg teknisk

Saksbehandler: Yvonne S Løvseth Arkiv: PLANR Arkivsaksnr.: 14/553. Hovedutvalg teknisk SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Yvonne S Løvseth Arkiv: PLANR 597-4 Arkivsaksnr.: 14/553 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 28.08.2014 PLAN 597-4 - REGULERINGSPLAN FOR SPANNALIA - ENDRING KVEDNADALSVEGEN

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Planbestemmelser Arkivsak: 00/00905 Arkivkode: PLNID 20000002 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Revidert: Oppdatert med mindre endring vedtatt 16.09.15. sak 15/1593 Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Bystyret

ARENDAL KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Andreas Stensland, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/5128 / 31 Ordningsverdi: 2017pua3 Pol. saksn r. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75 Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

RAMMETILLATELSE FOR DELER AV TILTAKET Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1

RAMMETILLATELSE FOR DELER AV TILTAKET Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 25.09.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 25.09.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 25.09.2008 FRA SAKSNR: 92/08 FRA KL: 18.00 TIL SAKSNR: 104/08 TIL KL: 20.45 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. Gro Losvik (Ap) Sverre Nergaard (Ap) Bjørn Randeberg (Ap) Per Inge Kvindesland (FrP) Kurt Randeberg (FrP) Kirsten Clausen (H)

PROTOKOLL. Gro Losvik (Ap) Sverre Nergaard (Ap) Bjørn Randeberg (Ap) Per Inge Kvindesland (FrP) Kurt Randeberg (FrP) Kirsten Clausen (H) Randaberg kommune Utvalg: Formannskapet Møtedato: 02.11.2010 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gro Losvik (Ap) Sverre Nergaard (Ap) Bjørn Randeberg (Ap)

Detaljer

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14).

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14). LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID 20100010. Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget 19.03.14 (sak 24/14). Reguleringsbestemmelser Bestemmelsene gjelder for regulert område vist med

Detaljer

Saksgang Møtedato Sak nr. 1 Bygg- og miljøutvalget 9.12.2009

Saksgang Møtedato Sak nr. 1 Bygg- og miljøutvalget 9.12.2009 VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 09/02310-5 Arkivkode 6/230 L42 Saksbehandler Oddbjørn Sagedal Saksgang Møtedato Sak nr. 1 Bygg- og miljøutvalget 9.12.2009 GNR. 6, BNR. 230, KOLDALSVEGEN 2. DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 16.05.2017 026/17 Kommunestyret 23.05.2017 021/17 Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Offentlig reguleringsplan Buksnes Skole - 2.gangsbehandling

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/ Averøy kommunestyre 117/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/ Averøy kommunestyre 117/ Averøy kommune Arkiv: L12 Arkivsaksnr: 2008/1547-42 Saksbehandler: Rune Kvannli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/2012 17.12.2012 Averøy kommunestyre 117/2012 17.12.2012 Egengodkjenning,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/ Kommunestyret 2013/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/ Kommunestyret 2013/ Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/1651-37 15.04.2013 Inger Helene Kjerkreit Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Detaljer

Vedtak om tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Forurensningsmyndigheten kan frafalle påløpt tvangsmulkt.

Vedtak om tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Forurensningsmyndigheten kan frafalle påløpt tvangsmulkt. Forurensningsloven 22. (krav til utførelse av avløpsanlegg) Forurensningsmyndigheten kan i forskrift eller i det enkelte tilfelle fastsette nærmere krav til avløpsledning, herunder om den skal være lukket

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 271/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 26.11.2012 115/12 Kommunestyret 03.12.2012 SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR QUALITY

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2. gangs behandling

Forslag til detaljregulering for Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2. gangs behandling Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/5808-30 03.07.2013 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Råd for funksjonshemmede 2013/46 20.08.2013

Detaljer

Tvedestrand kommune Enhet for plan, miljø og eiendom

Tvedestrand kommune Enhet for plan, miljø og eiendom Tvedestrand kommune Enhet for plan, miljø og eiendom Mottakere Melding om vedtak Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/341/21/L12 «REF» Asbjørn Aanonsen, 371 99 562 13.01.2014 Kunngjøring - Reguleringsplan

Detaljer