HAMSUN - NYTT Hamsun-Selskapers in formasjonsblao

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HAMSUN - NYTT Hamsun-Selskapers in formasjonsblao"

Transkript

1 HAMSUN - NYTT Hamsun-Selskapers in formasjonsblao Nr.4/2007 og 1i2008- mars 2008,20 ärgang Xnut Horgrs bamdorßhkt" i Hansund: Het.ipDes I lunßundasene pi Hdnaruv i 200E Hamsundager 2008: Hamaroy og Grimstad Hanßün-Nl[ blirutgiudv Konrpetnsesente.et vcd Knur Hmsln lideregdende skole. Hänmy

2 Hamsundager 200E: HAMAROY OG GRIMSTAD Det krn godt bli etdilemma for liftemtürinterßserte ä velge nellom Hamaroy og Grimstld i sommer. Aegge stederjobber med üv.nlig spennedd programtilbud. Men mest Hamsün blirdet pä Hamrrov! GRIMSTAD /! Hanar6v 4.E E "MAIC OC MORÄL" - Apnins$ercnoni ved Hrmsuns - Apningskonsert i s*rklasse: Lill Lindfors og Ketil Bjornstad - "Hrmsün og F.eud" med NRK og Kdut Borg - As AlekaDderser og Sambanddt - Ida Ma.it (Alrrmprisen 2007) - Litte.rtürseminsr aügust: - Gerd Liv Valla: om t ha ogä - Per Füg.lli: Helsens myst.ier. HrDsüo som l*rer i legekunst - H*ns Fredrik DNhl: Nrzistne Grimstad E: "KVINNER" - Teatergjcstespill fe Kobcnhavn: Jon Foss dramatiserirg tv Hamsutrs'Süll" - Sykkell.p "Pt.o hjul ned Hamsün og lbseü" - Skjarsärdstur og lbs.n-rock Pä Ki.keheia - "Ibseß kvinncr" m d Jrti Drhr kvirden brk Nori ltred Anita T.res. Eriksen - Terje vig n: Arels oppl s rblir - Torgrim Egger: Don't mention

3 HrInsurdlgeDe pä HAMAROY "MAKT OO MORAL. Dette temo vil gjenspeiles i böde litteroturseninoret og det ovrige progronmet." OrdJord i Haqar,! Rof 9e.llensen Rolf St ft nsen, styreleder i Hlmsun-Stiftelseo og Dertleder i H rmsün-selskapet om ärets temt pä Hamrroy: Historien om Knut Hamsun cr histori n om el enkeltmenneskes vei ril makt, re og beromnelse, og samtidig er del historien om det sammc menneskets fall Hislorien er hans Men den e. ikke enesräende. Allerede under oppveksten pä HamaF sy ble den ünge Knul Hamsun s lv el olter for tr re tillißpeßoners svjk og maktmisbruk. MoI alle odds reisle han seg. Ette. mange ärs ha.dt og mälbevissl arbeid vanl har Nobelprjsen, han ble en forfatter av verddslomat, en lid ogsä t ikon i den noßke nasjonsbysgingen. I lan8e perioder var han ogsä svarl aktiv og ngasjert som skribent og samfunnsdebatant Knul Hansun hadd ikke annen makr enn der hms diktning ea ham. Han hadde ingen offentlige maklposisjoner, han hadde insen orsarisasjon i ry8ser, han satt ikke i noen slipendkomit6, fonah r ingen offen1lige kultur- penger. Men i sin diktning skiverhan mye oln ulike forner for nakl, og han skriv r my om de rnomlske dilemmaer et menreske lan havne i. Da han tädte feil fo. ob under sisl krig, bl. a. v d ä hylle Hirler, mälte han täle at det ble slilt alvorlige sporsmäl ved bäd hans moralsle og poli{iske gangsyn. Helt fram lil i dag har rnarge av hans hengivn lesere haü problemer med ä forene nannen som slildrel naturens skjltninser os kjerlid tens inneßte v sen sä vart og slenmingsfulh, med mannen som falt fornazismen. Del er ikke til ä undr s over at mange etl r kigen forvenkr innrsmmeher og beklagelser fm Knut Hamsuns side. Meo Knut Hamsun gav aldri eller for disse torventningen Med Knut Ha'rsuns peßonlig historie og etterkigstidens debatt son bakl ppe onsker Hamsundagene 2008 ä setle fokus pä viltige og dags aktuelle spsßmäl: Hva er nakl? Hvordü brukes - os misbrukes- makt i del off ntlige rom og i väre privale liv? Hva skjer med nennesker som har mye makt? Hva skje. med mennesker sm mister sin makt? Hvilken roll spiller moralske sp6ßmäl i den offenllige debatt og i de. enkelles hverdas?

4 Makt og (ü)moral pä Hamaroy i august Gerd-Liv Valli, Per Füg lli og Hans Fredrik Dahl til Hamsun- Selskapets litterrlürseminar Dessulen vil medi - og kommünikasjonsprofessor Hans Fr drik Dahl komme for ä snakke om lemalikken ''Nazjsme os moral" I lillegg har vi forhäpninger om at den velprofilerle NRK-joumalaslen HansWilhclß Sleinfeld vil bidra med l momlskpolilisk komnenlator-foredrag, og al Hamsun-ekspen og litlemturprofessor Atle Kitlang vil ta for s g emnet "Makl og (u)moral i Hansuns Styreleder i Hamsün-Selskapet [ven Arnazen om litt ratu.- seninrrei 2008 pä Hamaroy: Hamsun-Sehkapels literatußeminar 2008 gär a! stabelen 6.-8 august, og i är er det overordnede tema pä semi' nar 1, i l;khet med Harnsun-dagene 2008 forovrig, 'Makt os moral" Prosmmmel er ennä ikke heh ferdigspikret, Inen del son iallfall erklarl er al ridlisere LO leder Gerd-Liv Vallr vil komme og holde el fordra8 knynel opp rnol der ä ha makt og sä plulselig misle rnäkl. mens spcsialis( i sosialm disin, professor dr. med. Per Ftrgelli vil holde et foredmg med rjtlelen "Helscns mysterier Hamsun som la.er i lesekunsl", dcr had med bak8runn i Hämsuns forlatleßkap vil retre foküs mol hvordan makl og goder pävirker merneskenes hels os lrivsel. Ut over detle vil det ogsä bli n r kke enkeltforedrag on nere nomlsk belasrede skikkelser i Hamsuns forfatt ßkap, eksempelvis Mack (Pan, Benoni, Rosa), August-skikkeken, Ane-Mana (Landslrykere, Aususl), lensmann Geissler (Markens grode) og j g-skikkelsen ; Pä Aiensodde stier AItsä el yn rsl interessanl program for ärets seminar! "6erd-Liv Vollo vil komme og holde ef foredrog knyttet opp mot det ä ho mokt og sä pltrtselig niste mokt" 3

5 Hansundagene pä HÄMAROY Nytt ipninessted: Dcn offisielle äpnin8cn av dagene vil i är bli lagt lil Hamsun-gärden i Hamsund Det er hyggelig ä kunne vise fram detle spennende omrädct, ob kunnc Iä lormidle all jobb som har v n gion med ä restaurere särdcn I dllcss feirer vi Hamsuns fsdselsdas den dascn os foretar konsenedleggelse Mütunhe Äpold d-daslis leder i Hanßrb stilelen u,otor os hhbe r t,ed ä prcduserc HMsun-d.ee Marianne Apold, d,glig leder i Hansun-StiftelseD og styremedlem i HimsuD-Sehkapet, om det ovrige program pä Hrnaroy: Hamsun-Slinels ns lotale arbeid m d Hamsun-dagenes program foregär med ärels tema "Makl og moml" i lankenet bäde forfaltcrmoler, kon sener, lilterälur+emina.et o8 kuns( opplevelser vil forsoke ä fomidle dette spennende lemaet. Siden det nä skal anangeres Hamsundager hvcn är de nesle lre ärene, onskcr Hamsün Stiftelsen ä bruke ärets armngcmcnt lilä prove ot noc nyltl HMsuß bmdahshjetk i Hansund Varien p.ogram: Arets uamsun dager vil si des nye unike opp levelse. innen litleralur, kunst, leater. musikk, folkeliv med me. Der er en glede ä kunne fonelle al ärels äpningskonsen i Harnarsy Kirke blir med Lill Lindfors og Ketil Bjomslad. Mer litteratur: Del foßte man vil mert son besokend er al dagen har et enda tydeljgere fokus pä linemturen Ulover littcratuf serninarel skäl spennendc daslise forfatemsler selle sill preg pä LiI Lih.{ö^ skalsrnse pä äpninss Aonsedeh i Haüaror knke.

6 NRKS Sludio,Sok?/es med K.ul Borge i spissen kommer for ä lage ro program orn Hansun og Freüd. I kombinasjon med fl olt jazzmusikk vil d lte bli n unik opplevelse Vi salser ogsä pä ä folge opp suksessen fra 2006 med LilleraluF jam - hvor akkural DU kan Iä les dine tekster, formidle favoritlforfarlercn din eller fonellc en hislorie Areß F slivalforrell r (ikke oilentligsjon navn etrnä- folg ned Pä hjemmesid n eller les nesie Hamsun- Nyt), vil formidle Harnsun-teksier pä Folg ned pä Frcebook eller hiemnesiden; ProgEmmel oppdaieres fonlopende - og skal vare tullslendig pä plass i lsper av 'nai mäned. Er du inleressen i ä Iä vile hva som skjer meld d s inn i Hamsundagenes esen side pä Facebool! Ellcrs er vär hjemmeside stedel for informasjon, ogsä när del gielder ovematlins: Billetter, overnrtting og videre Hamsunsdag ne vil iär for forsle ga.e ha biil llsalg pä nelt viä www billetlluka no- Delt skal vare pä plass om kun kon dd. For iifomasjoi om Hamarsy os Nord- Saltcn se yty!lba$$:ü9rs. Hlertelig velkommen til, ventyrlondet Homoroy og Homsundogene Hamsündrsenei GRIMSTAD Ola veistut dloran kururhuset i "Som kjent vcr bäde fbsen og Homsun sterkt interessert i domer!" Olä Veigerrd, styr medlen i Hamsun-Selskapet, on arrangemertet i Grimstad: Plaren for ärers lbsen- og Hamsundager begfner ä la form A'ets "dager" er lagl til liden augusl, os nange prosenpost r er allerede i boks. Areß tema er "Kvimer", og som kjcnl var bäde lbsed oe Hamsun slerkl inleressert i damer! Mye av oppmerksomheten I Programm nc gär direkte pt Non-skiktelsen, - og teaterforestillingen "lbsens kvinnel' m d Juni Dahr spjlles lorsdag, 7. augdst. Dessuten er Anrla Terese Eriksen invign til ä vise ''Laum fra Ls', del r den Personen som de fleste.egner for ä v re

7 msnsler for Nora i "Et dukkchjem' El lealergieslespill fn Kobenhavn med et Hamsun-stykke tror vi lil vekke mye oppmerksornhc{, - spille da8cr er 9. og I0- ausust lor 20 gang skal Tede Vigcn frem lbrcs i 'Viga" der rnylenc sicr at ban bodde. Del knyller seg nor spenn;ng lil ärcls valg av opplese.. del bl; en kvinnclse nesre nr av Hamsun-nytll En mengde andre programposler fyllcr dagene med variene opp lev lser: sykkelbyen Gnmstad er seg sill ansvar bevisst og anangere. sykkellop: " Pä 1o hjul med lbscn os Hamsun"l Hc. blir skjargärdstur med slonnerten "Solrik". og 'lbsm, rock 'pä Kirkehein HAMSUND Renoveringen sod har varl utfon pä Knut Hamsuns bamdonshjem i Hamsund i 2007 ble kroncr dyrere enn Salten Museum hadde regner med Arbeidcne med funda menlering pä väningshüsel ble mer omfatlendc og dyrere enn antall ob e. hovedärsaken lil overskndelsen Mürarbeidet har ogsä avdekket en dcl skadc. som nä er ulbedret. (,4rird HAMSTJNSINTERAT Juni Datu het son Jeann" d Ar. vße "lbyns krinner' i GhNa.l skal Prosrammet vil bli lansed ornkring I apnl. og vi regner med slor i.teresse fra selskapels medl mmer. Alle delaljcr ved.srende b;llett-beslillins, pnser, ovem.tling og selve progmnmcl - vil bli lagl ul pä IntdF netl, se nesle nr av Harnsun-Nyltl Jobber lidere med urstilling n: Hnmsun-Sekkapets styreleder, f6ßleamanumsis Even Amtzen vil bli delvis kjspl f.i fra jobben sin ved Unileßiletel itronss värcn 2008 for ä fonselle arbeidel med utfonning og innhold i nrslillingen pä Hamsünsenlerel. Amlzen var frikjgpt ogsä honen Arbeidet dreier s g i all hovedsak om ä fremstille leksl r og sitaler fra Hansuns samlede vcrk r lil bruk i ursrillingen. (Avisa Nor. dnd )

8 Seks fävoritter: "Homsun skol ikke noen nordnorsk husgud, hon er en sotellitt og an kunstner som t6ler ä bäde bli gjenfolkat, teoretisert og ironisert over." RohuL! Nilsd lltiniü Ronald Nilsen Altinius (43) Litterrtürformidler!ed Hansünsentere! fr! r. april2008 Salldalingen Ronlld Nilsen Altinius (43) er ansalt son lilleralurfornidler ved Hamsunsenlcrct fra I apnl Allinius har pä forskjcllige plan virket Müsikk: Bob Dylan, D"r':E Den besc st mmen og det knitrende fiolin_ spiller bergtok neg allerede som 12- äring ob silter i ennä. Foreldrene rnine hadde butikk. Min far satle plateo i stalivet.jeg lok den üt. Mat Gammekalta sei Fisk som rokl kjon. En genial rett som jeg häper ä lä servere pä Hansunsenter l. Relten gtr meg ogsä anlednins til ä Örke min Iid nskap for akevilt Kanskje burd vi laso en Hamsunakevitt? Fjell: Vär hytle Sersa ved.ordre Bjellävann- En laftel koje salt opp av mi, b stelar os fen andre udder kngen- Sj I. Historie og rnysliklk Stedel dil du konrmer tiem By: lstanbü. I juni drarjeg til Isratrbul for rredje gang pä tre är Her kan du gä isiennom verdenshistorjes pä fl dag, se pä de samme mosaikk bilden son mslle Sigurd Joßalfar i 1109, og nde opp i slrsk m r leganl crn Paris Orlan Patnuks bok.kr., bu. Bren og ninnene et den enesre bok jeg med engans jeg var ferdis med den, besynte ä lese pä nytl igien. Ossä Hmsuns beskrivelse av Kon stanlinopel da! Bedre reiseskildring Forbilder: Min to gütter Jonas og David. Og Inin kjrcreste i Bods Menn sk r som drar meg opp, og som jeg kan slrekte mes ette.. "Heslen Frvori(sitat: stod og ventet". En elskovssc fle Im Par. SIik skrives det ilke lcnger.

9 med Hamsun helt sid n slut n av 80, tallel. Som joumalisr har han dekker Hansundager fra Madnd, Parjs, Bmo, Ksbenhavn, Tromso ob Hamar var Altinius, som enesre Joumalisl pä oppdng fra blanr annel Ad6seavisa, ARenposren, Bertjngs, ke Tidende og VG, likrede unde. filminnspillingen av i 'thaitand. Han har ogsä skrevet ssays om Hamsun og holdt en rekle foredras bäde i inn- og ulland hotdr Atlinius lbredrag under Hamsundagene pä Hama.sy. Tenaet var Hansun, Osren og nitlilallsdiktningen Er emne son har opplatl Altiniu! helr siden han &lord ferdig sin hovedfagsoppgav om Hamsun og buddhisne v d Un; versitetet i Oslo i 2001 D nne vären avslutt r han en bok med ärbeidstittelen: ylajali! Skardinovisk ond Fren til hsslen vil Allinius op rere fm er anbulerende hjemnekonror med basene RussäDes, Bodo og Oslo. Jobbingen vil vere kons nren om del lilterare innholdel i Hamsunsenter l. När Allinius lar fri fm Hansun, er han n aktiv friluftsmann som ser frem til ä utforske Hamaroys nalur og myslikl- "[n kla. milsetting for mittarbeid ved Hansunsenteret er at d ne bygge. med noderne virkemidt l og formidlitrgst knikk r skal gjenspeile den notsetningens dynamikk son sä sterkt finnes tilstede i Hrmsuns liv og virke. Vär historie og vär srmrid skat forreles &iennon Hrmsur pä en näte som komlner til ä vekke oppsikr.lkke mlnsti udand t. Hamsun skat ikke vär noen nordrorsk hüsgud, han er en srtellittog ed kunstnersom täler ä bäde bli gientolket, teor tis rt og ironisen ov r. Det sk,l Hamsün-senteret giore pt ed mäte som detaldri er blitt giort pä BokA Nordnoßkc Knut Hans ns boke. I ril s las. Begrensel opplag. Innhndet i valke.t omstae. Bilde. I'ra landsd len. Etr bok are Hamsun- - jnleressert bor ha. Prjs 220,- porrofritt levert. Nils Aagaard-Nilsen Villaveien 83OO SVOLVER Tlf760 to713 e-posl: l

10 Di.ektor og komnunikasjonsleder soker: I desember 2007 ble de rrc foßre still;rgene ved HamsunsenleF et ullyst. 'Vi er veldi8 glad for al Ronäld Nilsen Allinius har lakkcl la lil jobben som lillemturformidler," sier prosjeklleder Nina FGng Hsyum Allinius er en ülrohg När det gielder sokinscn dl direklor- Jobben ogstillin8en som kommunikasjonsleder. er sokergrunnlager ror lynl, og del Jobbes nä vrdere for ä lä flere skere. Fire hadde sokt iobben som kommunikasjonsleder, og bare en son direklor "Vi mä fonsette Ieringen elter kandidalet" opplvser Nina Frang Hsyum, Prosjekllederen for Hamsunsenter AS Vi har sä langt ikke beslemt oss for om vi skal utlyse jobben pä ny, ta direktc kon lakt med aktuelle kandidaler ellcr om vi skal velg en konbinasjon av disse lo mulighelene-" (-{titd Nord 1arl l , , E) HamstrD-skatt kjrpt til Hlmaroy: Dä del ble kjenl glen'orn d8rlo/"/ den 21. oktober al en verdifull Hamsun-boksamling var til salgs, ensasierte Hamsun-forsker Lars Frode Laßen seg umiddelban for ä sikre denne skatlen lil Hamsunsenleret- Sanlingen omfatler alle boltitl r i fsrsle-uteave som Hamsun selv bessrgel, med unntak av üngdomsverkene. Bolene skulle selses under eu og visl seg ä v.e i usedvanlig bra shnd. Pis n var sall {il kroner, mcn blc Dndcrveis i prosessen juslen ned 1il kroner. Del var SpareBank I Nord Norg s sponsorpenger for Hamsünsenterer pä I million kroner som siorde kjopel mulig Bokene blir forelopig oppbevarl i l banlhlelv i Oslo, deretter skal de fraktes (il Bods og stilles ut i lokalenc lil SparcBank I i Bodo, for de fraktes til Hamsunscnleret Pä Hamarsy I 2009 (Dagbladet t2 1208) M.kostnader: Prisskningen i bygg- os anlesssbransjcn og en del utvid her pä prosjeklct r ärsaken lil at Hamsunsenteret kommer lil ä kosie 20 millioner kroner mer enn buds.ietlen Den Planlagle areal okningen pä 250 kvadratmet r utgjor 5 million r i merkostnader, reslen skyldes prisstisninger for üatcriell og lav arbeidsledighet og arb 'ds_ prcss i byggebransjen. Areatutvidelse: Av Hamsuns ntef els utvidelse pä 250 kvadraheter skal 80 kvädratmel r brukes lil el m llonbygg for ä oppsradere publikumsgarderober og lagre, mens aüdilon 1,&ultu.salen skal okes med ll0 )Nadralmeter for ä forbedre scenekapasiteten og artislgarderobene, samt lih tleleggclse for IIe.c kontorcr I l;llegg er det nsdvendig med n ulvideh av leloisk rom I kjelleren pä 80 kvad he(er, bl.a for ä Jä plass til en trykktank Pä 60 kubikkmetcr lil 1 sprinkleranlegg Del oflenllise vannv rket er jkkc i stand lil ä levere lilstrekkelig vannlrykk lil al et sprinkleranlegg Yei og parkeringsplasser: Arbeide ne med ä byege vei lil Hamsunsenterel og opparb iding av pa.ker' ingsplass r r i 8äng Del bygses

11 4O0 meler vei fm rikveien lil senterel og parke.ingsplasss for buss t bobiler og 60 pnvatbil r. Arbeidene rnä v re fe.dis i m&s nä. arb idet pä bygget blir päb gynt. Det e. rjtddet s*oa og iran hw t a6u, eitüd rkat Weses (folosaieß sdrezt). Atueidae ned 9ei og poridircspla.r er i güe I ba*ama HMüat M*e oc Realiseringsprosessen dokument- r i: Hamsunsenler t AS har tilbudt Nordland Film AS kmer i produksjonstilskudd for ä las en 28 minuner hng dokume arlilm om realis ringer av Ham$nsenterel. D totale koshaden er beregn t lil 1,2 nillioner kroner. Hamsunsent r t onsker er film som bäde dohmenter r oppfonngen av bygset og valgene som foretäs m d h nsyn lil rcaliseringen av utstilling n, son utgisr innholdet i s nteret. Filmfl vil bl.a vise g nnsteinsn dleggelsen, seminar under Hamsundagene 2008, ärbeidet m d grunnboken til Dtslillingen, produksjon av ulstillingen og er inleajq'oflr tl m d arkitekten. En gotedisert veßjon av film n skal vere klar til äpringen av Hamsuns nteret 4 augusl 2009, mens d n fldelige filnen mulig ns ogsä vil inkluder äpnine n av webkrmera: Del r igjed mulig ä fslge m d i byggepros ss n via webkame.aet som e. installen i räm t til Hänaroy kirke. Nina FräDs HFyum meddeler fslgende: "S;gnalne nellom kanee og oppdateringsenhelen er ikke lull( ul rilfr dsstillende, slik ar bildene oppdat rer seg kü hver lredje eller It rde dag. Del er mulig delte kan ordnes pä - jee ha. s ndt forespsßel videre lil den som har greie pä sänt!" Det er en lenke lil web-kamem l pl Hamsunsent rets hjm'nesiden rvww,hamsuns nter t.no - et men}?unkt pl ov ßre litrje- Eller direkie her: snns nter thrmiüns nteret ipe HAMSUN.STI FTELSf,N SpareBank I Nord-Noree videreforer samarbeidsavtalq med Hamsun-Stiftelsen og gir et ärlig lilskudd pä kmrcr. Mananne Apol4 Stiftelsens daglige iäder, er svert glad for A ha fätl tryggere skonorniske rinmer og mer forubigbarhet for jobben. "D t r svart hyggelig ä oppleve al det lokale naringslivet ser nytleverdien av samdb id med kulhrlivel," sier hun.

12 MUSTKK Künstnere knytter kontäkt gjennon Hamsun-dikt: Marte N, i Bods sjennonfone i hosr 2007 en lo dag ß fagsamling i Hunsladsenterel, med Knut Hamsuns dikl oc H lle Solbergs musikk som tema. Titleten for del tle.rfaglise verkslcdel var "Musiske Hansun - an in progrcss 50 dislrilhusikere, scenernstrukl orer oq dmmastudenter jobb l ifolge,4 a No tand (02.II.07) med "ä vrense f m dikl av Hansun for ä finne musikken i dem' Mälel var ikke fremfonnsen (so'n allik vel fant sl d den 2. novembcr 2007), men prosess n underveis Der sialdl ä knylle kontakl r og ä la lardon av ä finne 1 felles scenisk spräk, sa seminarleder Tor Ove Karlsen. Unse Hamsun blir opera: Forfater Ed;rd Hoem os komponist Knur Andeß Westad er i Sang med ä skive Kristiansündsop raens bidrag til Hansun-ärel i 2009 Tiltelet er "Unse Hamsun", og handler om forfatlerens opphold i Kristiansund vinleren Mens han gjeslet byen skrev han Pä roma'en Mptenet. Den nye opemen v'l handle om Knul Hamsuns fo.hold lil byen han motle og miljoet han vandet i. Operäen Iär si. fremtbnng ünder operä-festuk ne 2009 (,,drerrearne,l80l.08) Victoia Pa Eide opplekstserter i mri 2008r I Grimslad tr dcl igien planlagt fr mfsnng av Eides müsikkteater l/iclofia, som ble sall opp forste gang i 2006 Slykk ler Eonßu^ Yicton.Jra 1898 lortsalt den urge Cener6iohen, ogta basert pä Knul Hamsuns roman' og er el tverrfaglig Prosjekt som Involverer flere fag i skolen og som har som intensjon ä samarbejde rnad kulturskot n og Eide kulturforum Mäls ttingen med prosjeklet er bl.a. al eleven skal oppleve meslring, og al de skal motiveres i forhold til den daglige undervisningcn. Kulturutvals t i Grißstad kotnmunc bevjlget rz6oo non". i rilskudd. Forcslillingene er pla.lagl i Calilina den ma; 20OB Lom-krba.et blir CDi Sommeren 2007 sä 1300 P ßoner kabarelen DikwptaPer i loa i lre ulendors foßrrliinger pä Nordal. Pä Lille' hammer og i skolene i Lom os Skäk. D n har foranlrins i Lom-dikleme Knul Hamsun, Olav Auknst og Tor Jonsson. I januar 2008 spilte ll

13 FILM Yar Kuukutß,eivn sä se"ltu lor Itaüstns h4nrüskap son regßer Olea zhgenii vil ha det til? Pö bjlda ned Jek Benßen pa skogheitu, tohn"rcn 2402 gruppen inn en CD mcd kabareg sanger som holder sammc niväet av henholdsvis humor os alvor som forcstillinscnc "vi vil ikrje gjem der sä finkullurex, Sjeme I'r1 uhog tideleg i ein sjanger som ogsä vii fenge ein ny generasjon, sier Endre Sjäk. Han og Reidar Svare, Lars Bakkq Ole Foss, Ole Johnny Bekke Inellem, Andrcas Wagner, Aslak O Brimi og Hildegunn Hovdc tar o8sä sikle pä ä lage en ny kabar l til Hamsun jubilect (Grdäradi-,lolen Daskinsen ) OIga Zhgenris lilln Krut Hatnsun s Caucasian M),sterid ble \i! pe den 4 Inl mäsjonale Hamsun-konfemnsen i Tromse hssten 2007 Den hard ler ikk bare om Hamsuns Kauka' suereise, men om bele Hamsuns liv og forfalteßkap. Hvorfor da kalle.len Kaut Hansun s Caucasian Mysteries?" spot H nning Howlid w3erp i avisen No Us /.24.t0.08) "Er det et ledd i eeorsisk nasjonalisne ä skull fodolke h le tlansuns liv og forfalterskap glernom denre ene reisen?" Werp fin.er sä uansett gode grunner for al filmcns ti[el kanskje slelt ikke er dädig valgt og al Hamsuns reise lil Kaukasus mä vektlegges spesielt j sammenhens mcd diklerens li! og Del var Knut Hahsüns eneste reise i den lbrsrand ar han ba.e denne gangen re;sle for reisens egen skyld Bare denne reisen ble del ossä en egen bok av Det viktige som skjer urderveis er at ting begynner ä minne Hamsür om bamdonmen "Reisen inn i nye omräder blir ogsä en reise tilbake i egel liv. l;l erindringe srede. (.) Jo lenger han komme. bon, jo mer narvarefld blir forliden." Ved hjemkomslen besremmer Hansun ses for ä besoke foreldrene pä Hanarsy, for foßle gang etle.2l är. Herelter btuker Hamsutr betegnelsen "Äventyrland ikke om Russland os Onenten, Inen om Nordlard. werp mener Zhsenlis film ogsä er interessanl fordi den gir ei fremmed blikk pä Norge. Hun ser det spesielle i det som er vanlig i Norge Men hennes rolkning av Hamsuns melafysjske kaukasiske feber som lirkelis sykdom, ned sykehus og doktor; Tblisi, er noktr feil, mener TEATIR Enda en pris for IsaL: Ettersjn innsals som Isak i Markens Grede pä Nasjonalleatcrel blc Sven Nordin lildelt Krilikerprisen for lsater 2006/ t2

14 200? den 'Nordin geslaltar ein solid og imponenndc Isak-Fisur" sa Noßk Knlikcrla8 i bcsrunnelsen (flasret ). Hosten 2007 hadde Nordin ogsä fäll Hedda-prisen for ärets beste Teat c&isor Sebuiian H(inoh, hat ät lor pu bl iktnsorynuhinb hred sih wrsjon ar Maüeß Gode "Mcd cjennombrudd: leatef suksessen Marle,r 6rde fekk tysk regileater eit &jennombrot pä noßke scener i ljo!" skiver K/dse/.dnpe, (l 2.08) Regissor Sebaslian Harlmam kommcr lilbake lil Nasjonalleatrel lil vären for ä sette opp Leo"ce og Lena a\ Geotg Bnchnet. "Hanmann kjen lil dekka bord no, när han ossä har mll publikumsoppslotnad, Sä gjenstär det ä sjä korleis det sär när han ikkc kjcm mcd Hamsun, men Ined Georg Büchn r." Hamsuns.Sul, äpn t d t nye Skuespillhuset i Kobenhävn: Jon Fosses dmmalisenng av Hamsuns.oman S'r, var med pä ä äpnedet nye Skue spillhus l til Del Kongelige Tealrcl i Kobenhävn i febnar Husel ligg r vis-ä-vis den nye Op raen ncd stoßlagen ulsikl over kanalen til Holmcn og har l.c scene. med hcnholdsvis 650, 200 og 100 sitreplasser Tealrct ville ha el no.djsk rcpcnoar som äpning.,srl, skal spill.\ pä Lille Scene, samtidig som Ingmar Ee.gmans Honsonaten mc.l Ghilla Norby i ho'edrollen spilles pä den mcllomnore Porlscenen og Hanlet pä Srorc Sccnc. (dalg?,s Tidende t ) hged god id6 ä dranatisere ^t!/t? "Vcrken Jon Fosse eller Del Kongelige Teater klarer ä ove.bcvisc meg om a1 det var en god idd ä ovcrfo.e el av modemisme.s litlerere hovcdverk lil scenen Sä my i Hamuns.Sr// mä ofres, em denne oppselningen ikke tlarer ä kompensere 1or, at resuhatel ikke blir hell tilfredsslillende. Forestillingen oppleves D r som cn fremvisning enn som del intenst dinend dmnael Hamsun stildrer,' skriver Jan H. Lmdrc i Beryeß Tidede ( ) etler premieren i Ksbenhavn Allerede den 28.1I 08 hadde DaAsavisek spurl Jon Fosse om han synles al del var riktig ä forvandle S,// i et tealerstykke. "Vcl, kanskj dcl er feil," sva.re Fosse "Men nä lrorjes, ubeskjeden som jes e.,.( dctre blir bra. Jeg opplever del som en slor glede ä {ä arbeide med disse line. kloke tekslene ' Oe mätle han fille.iste Hamsun i prosessen? "Ja, det har van nodvendig for ä skape dmmarikk av romanen häns. M njeg vjl si ar jes herjer aldn mcd klassikerne i d n forsrand a1 jets endrer dem euer modemiserer den, jeg har altfor slor rcspekt for Hamsun lil ä &jsrc slike inngr.'p " ll

15 sine kvinnelisc lcirfigurer med Knul Hamsürs fine bändskrift lkir'-;1/ Slik prcsüterc Catrine Telle ses i DaEbladet den 05 Al A8 isanntenheng ned nrr Hansh opp.ltucfra Riktcdrct Catrine Telle jobber l')ed iubileumsterter for 2009: Tidliecrc (ealeßjefcalrine Telle, nä fasl ansatl ved Nasjonalteatrel, er utpekt for ä regiss re flere slore forestillinser under Hamsunjubileel i 2009 i sam' arbeid ned lokale krefier. 'Jeg har ven pä Hamar6y, i Lom og i Grimstad lor ä se hvilke muligheler som finn s. oslo kjenner jee jo,' sier hun. "Det skal las s fir spesiahilpass de foreslilling r, og hven sted har jo lä(1 sin HÄmsunronan. Her skal vsrc innslas av lokalkolorilt, og det skal vare pä el hsyl künstnerisk n;vä-" lgrinstdd Adressetidentle, ) KUNST Edel händskriftr I en ulstillins i Galleri Brevik i Tromss visre keraik ren Ingun Dahlin bl a. et objekl kall "Brev lil Mane" Hun hadde fotografen smä fragmerler lra kjnlighetsbreven av Knut os Mane Hamsun og dekoren en av Dahlin sier lil avisen No,d& at "det cr lilt for lile fokus for rida pä ä vare edel Detjeg snsker med der jes sj6r er ar del skal bringe ned seg no sodr "( ) Hansun-relaterte akvar ller: Pä Härnsungallenel pä Tranoy er utstil- Ieme ror 2008 allerede klare V d siden av Rila Lindberg Pelteßens oljemalerier kan man se HÄmsunrclalcne akvareller av Ragnar Alm n fra Asgärdsstrand. Ogsä Ballericls faste kunsher Bjsnar Meisler kommcrlilä slille ut nye arbeider H adtru neal le, iet pä Trdß! I är blir det tre lokale fotognfer pä sv'bergene: Kjell Fredriksen (Skurvit), Asseir Kvalvik (Kjopsvik) os Per Manin Jaser (Etord) er de lre folografcne som skal slille ul bilder pä svabergcnc utcnfor Tmnsy i är. Utstillinscn äpncs ijuni BREV

16 H.nsun. firc!.dger st nrye sonr onrelen hadd. tilbudt Da gikk H.msun trl rcrtssak- sonr han trtlc H.nrsun ankct lil hoyesteretl, n]en und.n.ir ble dct sä inrgä[ fodik L"vL- Ft brarltuxn"t th'nsm nl rok"rn nre, :tedtlet i Gh"stalden Bre!tyveri: U.;veßilelsbiblioteket (UB) i ilcrscn prsver frcmdeles ä skaffe scg ovcßikl ove. brcvarkivcne for ä slä fast hvonidt de har blill utsätl lbr ryleri Brev lia og til kjente forfalrere, deriblant H.msun. kan ha lorsvunnet Arkivene n]i undersokes lor m.n krn si hvor marge og hvilkc brev som har lbßvunne{ Deltc arbeidel komner lil ä la tid Politiel mistenker e. nä avdod nänn som jobber en ärekke i arkivene til UB. Dc 1.or al han sjennom mantsc är kan ha sljäler brev og f.imerker som var lexe ä omsctte. og del fryktes al ogsä tsolelle Paveh brevsamling er beron, son i.nholder bl.a 80 brcv fn NTIT O}I H\\ISLNS BOKER Pu,, Lö$enthrl. Adorno: Kjell Jorgen Holbyc ble frr.lis nrcd en hovcdoppgave onr H.rtrüns /d, host 2007, bcretlcr Espen cronnlic sptltcn Otnnlies uhtiquatial Matg.üladet { )'Srikk slr,d mcd l_mdklirnefm!rxis(cd Leo Löwenlhdl argunrenlerer Holbye for Pa, som el progrcssilt hodemistisk verk Faklisk oppfallcr han parallellen hlen annen FrankfuncFMarxist, Brevsalg: I novembcr 2007 ble 26 bfev lia Knut Hamsün onr dcn sä kalte navncsaken lag( ut for salg. Son kjent ;nsistertc dikteren pä a{ in-qcn andre skullc ha lov rjl i bsre navnel Hansun, hcller ikke brorcn Thoruald Pedeßen ellc. nevden Almar Pedersen- Almar krevde 8000 kroner for ä fmsi seg navne{ Pxn \ü paperbdck fra to54

17 Adomo, soff relevant." I en f lles aäkkel i Moryenblodet ( ) presis rer Holbye og Grsnnlie at d t er t il ä r dusere Pa til el romantisk ideal om ä vende Iilbak f.a det mod6ne livel til natuen. "Slik vi leser Pan er Glatu en slags personifikasjon av dialeklikken mellom d t m)liske os d t opplyst.(...) Po, vis r d 1 skadelige bäde i bemekligelsen av naturen og i d n naive beja lsen av den. (...) Pans laftr er reret ßoi dem som naivt m ner ai det finnes noe slikt som en ulvei i d n regr ssive naturdrsnmen. For i Par er det ineen veier sorn fsrer ut, borbell fra kunsten- A retumere [fn d t modebe og sine beskadig lsesmekanismerl til en mylisk utopj er füfengr: D t vil innhenle den som forssk r Naturidyllen er dsdelig. Büe i vibesbyrdel om lidels n finnes det en kime til nenins. D rmed lableres der en nodemiretskitikk som er i behov av en mer konpleks lolkrirgsnodell: Adomos filosofi Gtahn ned Alop Pskü Kokovhka) BiLkt wr til sdlgs pä i,terre i2007. P. sjqeß'dde Stiet son Faktel-bok lia Paa gjengndde srt ': Tidliser sogn prest i Stromso og Fj ], Terj Ellines n, holdl foredes om Hams]lis Pao ejengmdde Stier den i Dmmmen. Ellirgssn soln er oppvokst i Hamarsy, kommer bl.a. med irter ssanl lokalkunnskap i sin analys av figüren Martin fi" Klsttm. Han mner i si. kon-klusjon at Hamsun ga ut sin siste bok for ä "foßvare og forklare seg angäende sin holdning og sin spplreden Drde. krigen. Han men r han har hax aktverdige moliver for det han har gion, og vil gieme msle for relt. og fil sin dom der som er a'svdlis os lilregnelis medneske. (...) Krur Hansun var il&e der son pleide ä be om forlalelse for ljng sorn han hadd sion. Men nä' en ser denne l6

18 boken og sammenlisner den med d t som han har skevel i kigsärene om polirikk og dasens aktuelle sp6ßmä1, mä en jo si al foßkjellen og omslaget er sä ston al den nye boken virke. som n enesie innrsmmelse av al ha$ har ven pä aweier og skevel my dumr og därlis, og ai han nä forsoker ä rette opp dettc ved ä vise mer av sin egentlige identilet. Enl n hau sierdet med klare ord ller 'kle, viser han at han nä vil vare ferdig med dußheten som kom da han ville spille en rolle han slett ikl var skiklel for- Sä forsoker han ä si "om forlalels " med en ny bok hvor han vil gä pä de gamle, relle ve;ene iajen." Utdrag fra forede8et er gi ngilt ved slulten av dctte hefiel. Hv m var Ylajsli? Laß Roede, direklsr av Oslo Bymuseum, opp- Iyser folgende om modellen for Ylajali, den uoppnäelige kvinnen i Hamsuns roman Szr: "Ylajali skal ha bodd i leiegärden pä Sl. Olavs plass 2. Kan sä vare, fordi Hamsun plasserer henne utvelydig i gärdens 2. elasje. Der bodde hun hos sin far, ae nt J. A. Happolali, oppfinner av den elektrisk salmebok. Del kan lenkes at Happolali r el pseudonym Ior Olaus Johnsen, fsdl i l83o i Chrisriania tfolse folketellidgen i 1875 bodde han i denne gärde. med sin kon Ca.oline, d res lre sonner (hvorav den ene h t Tordenskjold Johns n), 08 deres enesle dalrer Nalhalie. Hvis h)potesen holder, er Ylajali faktisk identisk med frk. Nathalie Johns n, fedl i Chrisliania i 1858, og altsä omtrent jevnaldrende Faren Olaus Johnsen er euers en jnt ressant skirelse som fortjener oppmerksomhel Folkelellings oppgir treffende ät yrket er 'Gaardeier (bysscr og kjsper og selscr)" Han skal ha oppfsrr og eid praktgärden pä Sl. Olavs plass 2. Os han tortjene. yrkesbelegnelsen, tbr han var en av de sloßte eiendomsspekulanlene i sin samlids Chrisliania, by8ghere for et ulall av leiesärdene som satt t varig prea pä bybildel. Den andr mulige Ylayali-kandidaten bodde vegg i v gg Marga.elhe Roede, en ste dali r av ha.dekmann Lars Roed6. Men hun var fsdl i I 869 os rimelisvis for ung til ä v re den kvinneliee hovedpeßonen i Sar. Vi mä la frk Johnsen vare fsrste mis- DEBATT For mye sprtkfetisjisme? P. Bjzffat cande netet ; Afienposten Moryen ( ) at kvalilelen pä en roman ille kan mäles pä spräket. "Habil forfaterskap munner ut i mer v sentlige kriterie. enn spräk. Jeg har selv, flerfoldige ganger, opplevd Hamsundebatl r som kveles idet en i oveßpent selvh vdels sikr r sin litlerare kapilal ved ä poenglerc Hamsuns fabelaklige spräk. Og alle rundt islemlner: Aaaa, Jaaaaa, Hamsuns spräk! Og sä er Halnsundebatlen mindr sprätfetisjislisk holdning vill fsn til verdifulle diskusjoner (..) IDet e.l vanskelig ä finre k.it6ier fo. et meslerverk. Mcn ulenfor sprekgnrene mä man i alle fall."

19 cerd Liv Vallr sarnnenlign r seg tned Hamsun: I el ponretinleniü rr,ed Dogbtadets Mdsßi" (20.t0 OB) sier Gerd Liv Valla folgende ol'r Fougnerutvalgels granskning. "Del var ikkc noe vedtak pä ar det skulle va'e en smnstning. D l skulle vare etr siennomsang. ( ) Framrred nde prof ssorer som slär milevis unna rneg polilisk har sagt at den ikle holdermä. Det kan ikle vere sänr i NorSe i 2007 at psykialere kan fri seg fm elikk n gjennom ä opplre som konsulent r. vi har setl bnk av psykiatri i Norg ridligere ossä Hamsun er et äpenbad ksempel ; dette tilfellel.leg häper at ingen flere skal bli n6dt til ä oppleve del saftme som meg. (.. ) Ma. kaller del inkvisisjon. I d t ordel ligger al elterfoßker, anklager og dommer er en os samme peßon Du har ingen a.kemüligheler. R ltssikkerhet skal ikke vare pynl pä kata, m n i dflne sammenhensen r alr vi forbird r med rettsamfunnet borle När de i lillesg kekker inn psykialere som kamkteriserer og neslen diagnostis rer ulen en eneste metodisk Itlnarming, da er v; ganske ule ä kjsre." Valla har sast ja til ä holde foredfg pä lill mlußerninarel ünder Hamsundaeere HamsuDs Plass i Oslo skaper fortsatl debatt: Forslagel om ä opt> kall n plass i Oslo tler Hamsun ble nedstemt i bystyret/rädet, m n det er ctt r delte komnel el nylt kdltuöyräd, Torg r bdeeaad (H), som har ullalt seg posilivl om en ny soknad. Chnslian Schlüler leder av Hamsun Selskap t ald Oslo, med- EhHa^u. PI6s i Ono harfrendel.s en sja"s: Chnliü Schlütq, ledt i Hons"n-Selskapet i Oslo, kon,ter 1il d lewmkmden en EonE 1il. deler a1 det er planlagl ä sende inn del same forslagel for sonmeren, eller like elter. Deball n om hvonidl del er riklig ä oppkalle en plass elter Hamsun gär imidlenid videre. JUBILEUMSNYTT Hat.sun Stitetkh lotberedet jtbitemv mngmt i St PetssburE i 2409 Store Hansün-planer for Russllnd i 2009: Hanßun-Sliftelsen i Hamaroy forbereder inlemasjonale Hamsun-dager i Sl Peteßburg i Russland i november Progmßskissen er megel omfarende o8 vil kume rcsultere i ct av de stoßte rorsk kulluraßangemenl i Russland no nsinne "Del toruls her at en rekke nasjonale inslilusjoner og l3

20 organisasjoner bidrar i del Hamsunfäglige arbeidel D profileringsmessige resullalene for Hanaroy, Nordland og Norge kan bli sven gode gi nrom en slik salsing," sier narings os samferdselssjef i Nordland Fylkeskornmune, Jom Sorvig. lavisa No land t\ 02.08) Halnsuniubileüm i Crilnstd: De1 er oppnelnt en lokal jubileume komird Jbr Hamsun 2009 i Grimslad, og ordferer Hans Anlonsen er fof man.. I slultcn av jaruar hadde Prosjekrforum som er Nasjonalbibliotekers referansesruppe for jubileet msle i Gnmnad, og der ble noen av planene larsen. Bl.a. vil Agder reale. vise en Hal'lsun'relalen foreslillins i sreinbruddel i Fjareheia ijüli/augusl 2009, og ogsä i september vil denne stoßlälle scenen bli latl i bruk ril jubileel. som kj nt er Grimstad valgl l;l ä presenl re d t sisle av fire nasjonale jubil umsproerammer, og el giennonsäende tema vil vare "Paa siensrodde Stief'. Tek:t: Ola Veigaar.l Hansünhget i Lon feirer 10-ärsdag n: Med en lilslelning pä Kvila pensjonal ; Camo feirel Hansunlaget i Lom siu l0 ärs jubileum d n Lagel här en slabil medlensmasse pä 50 peßoncr, sier l der Torunn Kjok. Mälet for stifl lsen er ä spre kunnslap om Hamsun og la vare pä minnene som er knyllel til forfatlerens foßte leveär. Etl r den lolal restaurering av HamsDnstugu som hadde blill latl av i:ommen, jobber man nä med planer for Hamsunär t HAMSUN I SKOLEN Klasse 38 pö Frrdenlun.l rgs i Nmik synt s da vat llott.i jobbe "ted HMsu, oe reße lil Ha"tta!. For.n 3 fra rqnre: norsk I Rthdi Ei lefl e1 Tips pä nett for no.sklfrer : Frydenlund vss i Naryik arbeider med Hamsun som s remne i norsk En vikrig del av arbeid t r al de lese. litteratur som lan relater s til Nordland, spesiell Hanaroy, som forberedels pä en ekskußjon til Hamaroy som Hamsuns "hjemland". Frydenlund vgs har provd ul ulike lokasjoner pä Hanaroy og har ut rc elevenes tilbakem ldinser erfan hva som er mest inleressanl og virker best pä elevenes liliener kunnskap og foßtäelse. Om litl giores disse erfaringene rilgienselig pä skolens Siste nytt! Det blir Hrmsun pä ftmerke i Hamsun-Selskapeis OslG avd ling, ved tidligse leder, L if M vik, mottok den et b.ev fm Doslen med bekr tl lse