Hva aksjemarkedet ønsker seg av torskeoppdrett?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva aksjemarkedet ønsker seg av torskeoppdrett?"

Transkript

1 Hva aksjemarkedet ønsker seg av torskeoppdrett? Lasse B. Kjelsås Direktør First Securities Corporate Finance 15. februar 2007

2 Aksjemarkedet «elsker» fiskeoppdrett! Vekst Kapitalkrevende / -intensitet Potensielt svært lønnsomt Betydelig spesifikk risiko Et «vell» av markedsinfo; ny info / priser ver dag! Fiskeoppdrett «glimrende» både som Langsiktig investeringsobjekt Trading objekt Tank = Oppdrett! En investering i (ny) tankbåt er på mange måter lik en investering i økt produksjonskapasitet innen oppdrett En kjenner ikke i det ele tatt markedsbetingelsene når en gjør investeringsbeslutningene Lange ledetider Dette liker vi! Dette kan vi? 2

3 Oslo Børs en betydelig og effektiv markedsplass for fiskeri og avbruk Markedsverdi av EK, Fiskeri- og Havbrukselskaper OSE DOM, MAFA, COD AKS AUSS CEQ LSG FJO MHG (PAN) Flere selskaper på vei! SalMar Aker BioMarine Grieg Seafood Copeinca NOKm mv Kapital ingen knapp faktor [i dag] 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q Gode prosjekter og idéer er (knapp faktor) Pr ; Kilde: OSE, First Securities Team Researc 3

4 Caset for akvakultur er kjent og akseptert i aksjemarkedet Markedet kjenner «grunnstory»: Fiskeri / fangst ar nådd toppen; verdensavene kaster ikke mer av seg villfangst av flere av de viktigste artene viser sogar negativ vekst Konsum og etterspørsel etter fisk som proteinkilde fortsetter å vokse velstandsøkning fokus på else / sunn mat Tilbuds«gapet» må fylles av akvakultur! 4

5 Markedet for oppdrettstorsk «er der»! Produktmarkedet «er der»; beøver ikke utvikle på nytt / egen ånd Globalt marked på over en million tonn for torsk i dag Selges mer enn tonn fersk torsk bare i Europa Vil finne avsetning for betydelig økte volumer av oppdrettede torskeprodukter før disse vil negativt påvirke prisdannelsen for torsk i særlig grad Oppdrettslaks adde det tøffere Ikke i noe år ar det vært villfanget mer enn tonn atlantisk laks. I 1974 produserte norske oppdrettere 611 tonn laks. Dette kvantumet klarte man ikke å selge! Næringen ar måtte utvikle markedet i takt med økt produksjon. Laks er en «nisjefisk»! Ikke sannsynlig at en «nisjefisk» som laks skal være eneste art i industrielt, intensivt oppdrett (i Norge) selv om laksens biologiske egenskaper kanskje egner seg spesielt godt Aksjemarkedet venter på torskeoppdrett / en ny oppdrettsart! 5

6 Viktigst nå: God forståelse for og kontroll med biologi! (Les:Yngel) «Bevis for» at ar slik kontroll med biologi er overordnet nå Bevisførsel ovedsaklig gjennom vekst i produksjon og salg av yngel og settetorsk yngel av god kvalitet gir implisitt signal om at utfordringer knyttet til startfôring er åndtert Ikke like opptatt enda av at næringen ar operasjonelle utfordringer i påvekstfasen i sjø / matfiskproduksjon sykdom som den fremste Dette er å forvente ved (relativt) tidligfase biologisk produksjon Yngel / settefisk er avbrukets «såkorn» 12,0 Salg av yngel Havbruk er «jordbruk til avs» 10,0 Veldig mye (alt?) avenger av kvaliteten på såkornet! Påstand: fremdeles ikke god nok kontroll med yngelproduksjon (mill. stk) 8,0 6,0 4,0 dødeligeten er for øy 2,0 6 0, Kilde: Norsk Sjømatsenter

7 Aksjemarkedets krav til torskeoppdrett omfatter i tidlig fase: At en når de (samle)mål og delmål for næringen en ar satt seg At en ar oppnådd god forståelse og kontroll med biologi At utfordringer knyttet til startfôr (levende fôr) er overkommet Produksjon og tilgang på yngel i stadig voksende volum av god kvalitet Biologisk produksjon er OK! Markedet vil forstå at torskeoppdrett «fremdeles» er biologisk produksjon vil tåle «naturlige svingninger og endelser» er rom for tilbakesteg Men slike endelser og tilbakesteg må være unntaket, ikke regelen! '000 tonn rund vekt Markedet vil se etter tegn på at istorien kan gjentas Utbud Atlantisk Laks; Norge 9% gj.sn. årlig vekst (CAGR) Kilde: Kontali Analyse E 7

8 «Bevis» for biologisk kontroll viser vei mot industrielt oppdrett Biologisk kontroll gir sterke indikasjoner for at næringen er på (riktig) vei mot industrielt oppdrett Industrielt oppdrett innebærer grad av FORUTSIGBARHET Forutsigbaret gir (muliget for) forventningsrette estimater Forventningsrette estimater Mt. yngel- og matfiskproduksjon, samt slaktekvantum Verdi av selskap (som produserer oppdrettstorsk) er gitt ved nåverdi av fremtidig inntjening. Forutsigbaret muliggjør å regne på og verdsette denne fremtidig inntjeningen Når «nevner» er (relativt) liten kan små nominelle utslag gi prosentuelt store avvik, men (igjen) avvik må være unntak, ikke regel Industrielt oppdrett Forutsigbaret gir industriell verdsettelse & stabil kapitaltilgang «Recurring earnings» verdsettes; «oneoffs» ses bortifra! Fravær av forventningsrette estimater gir venture-basert (opsjons)prising, ikke industrielle vekstmultipler Forskjellen, både mt. verdsettelse og kapitaltilgang kan være stor! Går på seriøsitet / modenet og muliget for å «selge inn» langsiktig vekstcase Alltid bedre å overraske positivt! Ikke overselg! 8

9 Antall konsesjoner betyr ingenting! For verdsettelsesformål: Antall eide konsesjoner betyr ingenting Antall omsøkte konsesjoner betyr ingenting Konsesjoner oppleves ikke å være knapp faktor Påstander om at en ar «kapasitet til å øke produksjonen betydelig» ignoreres (i beste fall) 9

10 Gradvis vil fokus dreie mot matfisk produksjon Etter vert som yngeltilgangen blir mer stabil og tillater matfiskproduksjon i større skala vil (også) aksjemarkedet fokusere mer på påvekstfasen ved torskeoppdrett Viktigst: «bevis» for at næringen åndterer overgang til stor-skala produksjon P.t fremdeles betydelige utfordringer knyttet til øy dødeliget kjønnsmodning svinn lav vekst I tillegg; ikke særskilt positivt at levendelagring / oppfôring av villfanget torsk en mindre intensiv form for oppdrett fremdeles er konkurransedyktig! Sykdom er et typisk problem ved overgang til stor (større) skala produksjon innen usdyrold, vilket it. bransjeobservatører synes å være tilfelle også for torskeoppdrett 10

11 I neste fase vil aksjemarkedet generelt være opptatt av: Erfaring / -kompetanse og resultater i påvekst- / matfiskproduksjon Vise at på nærings- og selskapsbasis at kan åndtere biologisk risiko produksjons / påvekstfase diversifisering (geografisk) god og langsiktig yngeltilgang; fordel kjøp på flere leverandører Skalafordeler i produksjon (les: fallende produksjonskostnader) Utvikling av dedikert produksjonsutstyr for torskeoppdrett Teknologisk utvikling og forskning Avlsprogram Utvikling av vaksiner / sykdomskontroll Lønnsom vekst Industri struktur 11

12 Neste fase: Legg til rette for «gearing» på investert kapital Bygg store selskapseneter som «vi» kan investere i. Aksjemarkedet / investorene må få «gearing» på sin ressursinnsats ressursinnsats = det at en vurderer selskapet som investeringsobjekt Skalafordeler avgjørende også innen kapitalmarkedet; Skalafordeler knyttet til å få investert tilstrekkelig kapital; tilstekkelig kapital til at forvalterne kan godtgjøre å bruke analyseressurser på investeringscaset; tilstrekkelig kapital til at forvalterne kan godtjøre å bruke ressurser på å forvalte eierskapet; selv om man i liten skala ar utsikter til å oppnå betydelig lønnsomet / kapitalavkastning, kan caset som investeringsalternativ like fullt være uinteressant dersom man ikke kan få investert særlig mye kapital Avgjørende at en kan få sysselsatt betydelige kapitalbeløp! 12

13 OSE / aksjemarkedet venter på en ny oppdrettsart! Torsk [Nord-Atlanter]avets konge den en først og fremst venter på Markedet følger med; mange gode oder kan nå mye om oppdrett / akvakultur både på analytiker / corporate- og investorside både jemme og ute Torskeoppdrett kommer delvis til «duk og dekket bord» lakseoppdrett ar banet vei 13

14 Kapitalmarkedene vil finansiere fremtidig vekst! gitt at vi ar grunn til å tro den kommer 35,0 Scenario: Produksjon av oppdrettstorsk, mellomlang sikt 120,0 Scenarier: Produksjon av oppdrettstorsk, lang sikt 30,0 100,0 Base case 10% årlig vekst ('000 tonn) 25,0 20,0 15,0 ('000 tonn) 80,0 60,0 20% årlig vekst 30% årlig vekst 10,0 40,0 5,0 20,0 0, E 2007E 2008E 2009E 2010E 78% årlig vekst 32% årlig vekst 0, E 2007E 2008E 2009E 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E Anlag produksjon 2006: tonn Impliserer 78% gj.sn. årlig vekst siden 2004 Sentralt plasserte «bransjeaktører» tror på produksjon på tonn i 2010 Impliserer 32% gj.sn. årlig vekst ! Hvis og bare vis slik vekst realiseres de neste årene vil aksjemarkedet begynne å legge til grunn en fortsatt øy videre vekst Og være villig både til å prise / verdsette og finansiere veksten! 14

15 Høy vekst fordrer betydelig kapitalinnsats Regneeksemplet er svært omtrentlig, men Høy vekst i torskeoppdrett vil kreve betydelig kapitalinnsats! En vesentlig del av kapitalen må entes fra egenkapitalmarkedet liten grunn til å tro at tilbakeoldt overskudd vil være en betydelig kilde til kapital i denne perioden Produksjonsmål (tonn) : Biomasse: Marginalkost pr. kg (NOK) : 20 Kapitalbeov (NOKm) : Utstyr: Investering pr tonn (NOKm) : 10 Kapitalbeov (NOKm) : Samlet kapitalbeov (NOKm) :

16 Torsk vs. laks i oppdrett Liketstrekkene er mange, men mye skiller fortsatt:* Avlsarbeidet på torsk er bare så vidt kommet i gang Fôret er på langt nær like effektivt Utviklingen av vaksiner er i begynnerfasen Biologien er ikke den samme; medfører andre utfordringer i matfiskoppdrettet: kjønnsmodning er et stort problem torsken gnager alt den kommer over; rømming Men torsken ar også spesielle fortrinn sammenlignet med laksen som vil bli vektlagt «senere»: Kostnadsfordel knyttet til lavere fettinold i fôret torsk er en langt magrere fisk enn laksen tilgang på marine oljer til fôring av feite fisker vil bli stadig knappere faktor Kostnadsfordel knyttet til at det ikke er nødvendige med fargestoff tilsetninger i torskefôret fargestoff er kostbart På sikt vil torsk kunne produseres med en lavere kostnad enn laksefisk! *Kilde: Frank Asce; Norsk Fiskeoppdrett, nov

Verdsettelse av Marine Harvest ASA

Verdsettelse av Marine Harvest ASA NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Høsten 2013 Verdsettelse av Marine Harvest ASA av Henrik Johansen Forsstrøm Veileder: Førsteamanuensis Linda Nøstbakken Selvstendig arbeid innen masterstudiet i økonomi og

Detaljer

Prospekt. Offentlig fortrinnsrettemisjon. Tegningsperiode 26. april 11. mai 2001. Søknad om opptak til notering på Oslo Børs SMB-liste

Prospekt. Offentlig fortrinnsrettemisjon. Tegningsperiode 26. april 11. mai 2001. Søknad om opptak til notering på Oslo Børs SMB-liste Prospekt Offentlig fortrinnsrettemisjon Tegningsperiode 26. april 11. mai 2001 Søknad om opptak til notering på Oslo Børs SMB-liste Tilrettelagt av: 25. april 2001 Meddelelser Dette prospektet er utarbeidet

Detaljer

FINANSIELLE NØKKELTALL 2004

FINANSIELLE NØKKELTALL 2004 rsrapport 2004 NØKKELTALL FINANSIELLE NØKKELTALL 2004 Beløp i 1000 kroner Cermaq ASA Konsern 2003 2004 2004 2003 Resultatregnskap 25 114 6 833 Driftsinntekter 4 997 307 6 041 039-26 451-45 030 EBITDA før

Detaljer

Muligheter og risiko ved oppdrett av torsk En vurdering av økonomiske forhold. Mars 2002

Muligheter og risiko ved oppdrett av torsk En vurdering av økonomiske forhold. Mars 2002 Muligheter og risiko ved oppdrett av torsk En vurdering av økonomiske forhold Mars 22 Tore Olafsen to@valuesim.no John Martin Dervå jmd@valuesim.no www.valuesim.no Side 1 av 28 Innholdsfortegnelse: 1 Risiko

Detaljer

Sammendrag. Studien er gjennomført av SINTEF Fiskeri og havbruk med Bioforsk Nord og Nofima marked som underleverandører.

Sammendrag. Studien er gjennomført av SINTEF Fiskeri og havbruk med Bioforsk Nord og Nofima marked som underleverandører. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag... 3 1 Innledning... 13 2 Avgrensninger og valg av arter i studien... 14 3 Oversikt over innlandsoppdrett i Norge... 15 4 Overordnet oversikt over bransjen internasjonalt,

Detaljer

1. Finne og kartlegge muligheten

1. Finne og kartlegge muligheten Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 08.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010/LO503D Entreprenørskap 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for

Detaljer

Fremtidens næringer i Nord

Fremtidens næringer i Nord Rapport Fremtidens næringer i Nord MENON-PUBLIKASJON NR. 19 2013 17. juni 2013 Anniken Enger, Anne Espelien, Sveinung Fjose, Leo A Grünfeld, Erik W. Jakobsen, Christian Mellbye og Heidi Ulstein Forord

Detaljer

Analyse og verdivurdering av Marine Harvest ASA

Analyse og verdivurdering av Marine Harvest ASA NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2012 Masterutredning i fordypningsområdet: Økonomisk styring Veileder: Professor Øystein Gjerde, institutt for foretaksøkonomi Analyse og verdivurdering av Marine Harvest

Detaljer

Analyse og verdivurdering av Marine Harvest ASA

Analyse og verdivurdering av Marine Harvest ASA HANDELSHØGSKOLEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Våren 2013 Masterutredning i fordypningsområdet: Økonomisk Analyse Veileder: Førsteamanuensis Gorm Kipperberg, Handelshøgskolen ved UiS Analyse og verdivurdering

Detaljer

M I L J Ø R A P P O R T

M I L J Ø R A P P O R T MILJØRAPPORT 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 4 HISTORIKK 6 VIKTIGE HENDELSER I 2013 7 21 HAVET SOM FREMTIDENS MATFAT 25 STYRET 31 INTERESSENTER 32 TIDENES BESTE ÅR 37 VISJONER, FORRETNINGSIDÈ/ STRATEGI, MILJØPOLITIKK

Detaljer

Ringvirkningsanalyse av oppdrettsnæringa i Sogn og Fjordane. HiSF Rapport 1/14. Rolf Dahl og Johannes Idsø Avdeling for samfunnsfag

Ringvirkningsanalyse av oppdrettsnæringa i Sogn og Fjordane. HiSF Rapport 1/14. Rolf Dahl og Johannes Idsø Avdeling for samfunnsfag Ringvirkningsanalyse av oppdrettsnæringa i Sogn og Fjordane HiSF Rapport 1/14 Rolf Dahl og Johannes Idsø Avdeling for samfunnsfag Forord Oppdrettsnæringen skaper store verdier i Sogn og Fjordane og via

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility 21 NNHOLD 3 LEDER 6 LERØY SEAFOOD GROUP 13 VSJON, miljøpolitikk, miljøvisjon 14 MLJØMÅL 18 organisering av miljø og bærekraft 19 havbruk 24 fou - havbruk 26 miljø 27 rømming

Detaljer

Rapport fra ekspertgruppe som har vurdert Norges kapitalstyrke. Kapitaltilgang og økonomisk utvikling

Rapport fra ekspertgruppe som har vurdert Norges kapitalstyrke. Kapitaltilgang og økonomisk utvikling Rapport fra ekspertgruppe som har vurdert Norges kapitalstyrke Kapitaltilgang og økonomisk utvikling Kapitaltilgang og økonomisk utvikling 1 Innhold 1 Ekspertgruppens mandat og sammensetning... 3 2 Sammendrag...

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2011 Eierforum samler familiebedrifter og aktive eiere blant medlemmene i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Norges Rederiforbund

Detaljer

Analyse og verdivurdering av Marine Harvest ASA

Analyse og verdivurdering av Marine Harvest ASA Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger Våren 2015 Masterutredning i fordypningsområdet: Anvendt finans Veileder: Postdoktor Marius Sikveland, Handelshøgskolen ved UiS Analyse og verdivurdering

Detaljer

PLAN FOR KOORDINERT SATSING PÅ TORSK

PLAN FOR KOORDINERT SATSING PÅ TORSK ISSN: 0809-8050 ISBN 13: 978-82-92775-01-1 ISBN 10: 82-92775-01-3 PLAN FOR KOORDINERT SATSING PÅ TORSK Oppdrett og fangstbasert akvakultur Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og næringen. 2001-2010.

Detaljer

En Verdivurdering av Havfisk ASA

En Verdivurdering av Havfisk ASA NORGES HANDELSHØYSKOLE BERGEN, HØSTEN 2014 En Verdivurdering av Havfisk ASA Masterutredning i Finansiell Økonomi Henrik Hole Oksnes Veileder: Professor Kjell-Henry Knivsflå Dette selvstendige arbeidet

Detaljer

Laks på land En utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann

Laks på land En utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann En utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann Utført av en hurtigarbeidende arbeidsgruppe på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Indeks Nordland 2004. Nordlands økonomi og samfunnsutvikling. KunnskapsParken. Nordland fylkeskommune NORDLAND

Indeks Nordland 2004. Nordlands økonomi og samfunnsutvikling. KunnskapsParken. Nordland fylkeskommune NORDLAND Indeks Nordland 2004 Nordlands økonomi og samfunnsutvikling KunnskapsParken Nordland fylkeskommune NORDLAND Nordland - Mulighetens region Kjære leser, Det er en glede å presentere Indeks Nordland 2004

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap ÅRSRAPPORT

Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap ÅRSRAPPORT Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap 2013 ÅRSRAPPORT INNHOLD Nøkkeltall 3 Brev fra CEO Morten Vike 4 Grieg Seafood Rogaland (NO) 5 Grieg Seafood Finnmark (NO) 6 Grieg Seafood Hjaltland (UK)

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR HAVBEITE MED KAMSKJELL I NORGE

STRATEGIPLAN FOR HAVBEITE MED KAMSKJELL I NORGE STRATEGIPLAN FOR HAVBEITE MED KAMSKJELL I NORGE BRANSJENOTAT Hanne Skjæggestad og Thorolf Magnesen 2006 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for biologi Innhold 0 Sammendrag... 3 1 Innledning...

Detaljer

Oslo, juni 2001 ISBN 82-12-01619-6

Oslo, juni 2001 ISBN 82-12-01619-6 %LRSURGXNVMRQRJIRUHGOLQJ ){URJI{UPLGOHU²GHQ VW UVWHXWIRUGULQJHQIRU YHNVWLQRUVNKDYEUXN (QXWUHGQLQJXWI UWSnRSSGUDJ IRU1RUJHVIRUVNQLQJVUnG &RS\ULJKW 1RUJHVIRUVNQLQJVUnG Norges forskningsråd Postboks 2700

Detaljer

Dette er salmar. Scottish Sea Farms LTD 50%

Dette er salmar. Scottish Sea Farms LTD 50% årsrapport 2007 Dette er salmar SalMar er en ledende norsk produsent av oppdrettslaks. Selskapet har oppdretts-konsesjoner og settefiskanlegg i Midt-Norge og Troms. SalMar eier også 50 % av Scottish Sea

Detaljer

Kan næringsutvikling basert på kunnskap gi fremtidig konkurransekraft?

Kan næringsutvikling basert på kunnskap gi fremtidig konkurransekraft? Kan næringsutvikling basert på kunnskap gi fremtidig konkurransekraft? Konsolidering av 20 års akkumulert kunnskap for å stimulere til etablering av hummeroppdrett Tittel: Kan næringsutvikling basert på

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

M I L J Ø R A P P O R T 2 014

M I L J Ø R A P P O R T 2 014 MILJØRAPPORT 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 4 HISTORIKK 6 VIKTIGE HENDELSER I 2013 7 11 VIRKSOMHETSOMRÅDENE 26 STYRET 36 INTERESSENTER 38 ET KREVENDE ÅR, MEN TIDENES BESTE ÅR 43 VISJONER, FORRETNINGSIDÈ/ STRATEGI,

Detaljer

Markedstilpasning blant oppdrettere av marine arter 1)

Markedstilpasning blant oppdrettere av marine arter 1) Markedstilpasning blant oppdrettere av marine arter 1) Geir Grundvåg Ottesen og Kjell Grønhaug Utgangspunktet for denne artikkelen er spørsmålene: Hvordan oppfatter oppdrettere av marine arter markedsmulighetene?

Detaljer

Visjoner om norsk havbruksnæring

Visjoner om norsk havbruksnæring Visjoner om norsk havbruksnæring Bjørn Myrseth, Marine Farms A/S Hva gjør vi om ti år, om tyve år, i norsk havbruksnæring? Jeg skal her forsøke å gi mitt syn på hvordan utviklingen kan gå. Oppdrettsnæringen

Detaljer