Vedlegg J Merknader. Dokumentet inneholder merknader/uttalelser fra:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg J Merknader. Dokumentet inneholder merknader/uttalelser fra:"

Transkript

1 Vedlegg J Merknader Dokumentet inneholder merknader/uttalelser fra: 1. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, brev datert Akershus fylkeskommune, brev datert Statens vegvesen, brev datert Kystverket, Sørøst, brev datert NVE, e-post datert Follo Ren, brev datert Norsk ornitologisk forening avd. Akershus (NOF), brev datert Advokatfelleskapet Wessel for Anne Berit Isaksen (69/39), brev datert Adler Andersen (67/18), e-post datert

2 FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Jostein Rønsen Arkitekter AS Pb St. Olavsplass 0130 OSLO Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: / Ingeborg Austreng Frogn kommune - Belsjø terrasse 19 og 21 - gbnr 67/29, 67/30 m.fl. - Reguleringsplan - Varsel om igangsatt detaljregulering Vi viser til brev fra Jostein Rønsen Arkitekter AS av Fylkesmannens rolle i planprosessen er å formidle overordnede føringer innenfor våre fagområder og se til at nasjonale og regionale mål og retningslinjer blir ivaretatt i planarbeidet. Aktuelle overordnede føringer for kommunal planlegging som for øvrig skal vurderes og ivaretas i planen, er listet opp i Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 4. mars 2013 samt Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging av (www.planlegging.no). Fylkesmannens innspill I følge Miljødirektoratets Naturbase berører planområdet en rik edelløvskog av regional verdi. Etter naturmangfoldloven 7 skal prinsippene i 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet som berører naturmangfold. Fylkesmannen forutsetter at kommunen i det videre planarbeidet legger prinsippene til grunn for sin vurdering av naturtypen, og at dette synliggjøres ved offentlig ettersyn av planen. Fylkesmannen minner videre om vannressurslovens 11 om kantvegetasjon: Langs bredden av vassdrag med årssikker vannføring skal det opprettholdes et begrenset naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr. Fylkesmannen forutsetter at bestemmelsen legges til grunn for det videre planarbeide, slik at det blir beholdt en kantsone mot Ulleruddammen. Postadresse: Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Besøksadresse: Tordenskiolds gt 12 Inngang sjøsiden Telefon: Telefaks: Internett: Saksbehandler: Ingeborg Austreng Direkte telefon: E-post: Org.nummer: NO

3 FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Med hilsen Ellen Lien seksjonssjef Ingeborg Austreng rådgiver Dokumentet er elektronisk godkjent.

4 SENTRALADMINISTRASJONEN Jostein Rønsen arkitekter AS PB 7106 St. Olavsplass 0130 OSLO Att. Troels Heebøll Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Einar Midtsund / /102218/2013 EMNE L12 Telefon Deres dato Deres referanse Frogn kommune - Reguleringsplan - Belsjø terrasse 19 og 21 - Varsel om oppstart Det vises til oversendelse datert av varsel om igangsatt reguleringsarbeid i henhold til plan- og bygningsloven Formålet med planen er å legge til rette for å bygge inntil 30 nye omsorgsboliger. Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet med basis i fylkesplan, fylkesdelplaner, rikspolitiske retningslinjer for utvalgte innsatsområder samt oppgaver etter friluftsloven og som fagmyndighet for kulturminnevern. Fylkesrådmannen har følgende merknader til varselet: Automatisk fredete kulturminner Det er tidligere foretatt arkeologiske søk i forbindelse med reguleringsplan for den nærliggende golfbanen. Det ble da ikke gjort funn av automatisk fredete kulturminner. Fylkesrådmannen finner det derfor ikke påkrevet å kreve arkeologisk registrering i forbindelse med dette planarbeidet. Nyere tids kulturminner Planen grenser ved Belsjøveien inntil området ved Seiersten som Riksantikvaren med hjemmel i kulturminneloven 22a har varslet oppstart for fredning for i brev Planen grenser derfor inntil område som har nasjonal verneverdi. Videre grenser planen inntil Follo museum. Ny plan bør ivareta hensynet til fredningsområdet for Seiersten og bygningsmiljøet på Follo museum. Det bør sikres at terreng og vegetasjon i størst mulig grad bevares for å ivareta museumsområdet. Dersom kulturminneverdiene og museumsområdet ikke blir tatt tilstrekkelig hensyn til i planen som legges fram for offentlig ettersyn, kan det bli aktuelt å vurdere å fremme innsigelse. Andre regionale interesser Universell utforming Det er et nasjonalt mål å sikre at planleggingen virker inkluderende, slik at alle kan benytte bebyggelse og uterom på en likestilt måte. Fylkesrådmannen viser til at prinsippet om universell utforming er nedfelt i formålsparagrafen i plan- og bygningsloven 1-1, og 12-7 nr. 4, som omhandler bestemmelser i reguleringsplaner. Fylkesrådmannen ber om at tilgjengelighet for alle, inkludert personer med nedsatt bevegelse, syn, hørsel, samt nedsatt toleranse for forurensning og allergifremkallende stoffer, sikres i den videre planleggingen i den grad det er mulig både inne og ute. Postadresse Besøksadresse Telefon Org. nr - juridisk Postboks 1200 sentrum Schweigaardsgt 4, 0185 Oslo (+47) NO MVA 0107 OSLO E-post Fakturaadresse Telefaks Org. nr - bedrift Pb 1160 Sentrum, 0107 Oslo (+47) NO

5 Klima og energi Som oppfølging av det nasjonale arbeidet med å innfri Kyotoprotokollen, vedtok Akershus, Oslo og Buskerud i 2005 en handlingspakke og klima- og energistrategi som skal sikre at klimagassutslippene ligger maksimalt 1 % over 1990-nivået i perioden Blant tiltakene er samordnet areal- og transportplanlegging, som skal bidra til å senke behovet for bilbruk, økt satsing på kollektivtrafikk og tilgjengelighet for fotgjengere og syklister. Fylkesrådmannen vil anbefale at muligheten for fjernvarmeanlegg utredes. Fylkesrådmannen vil også anbefale at det i bestemmelsene stilles krav om anlegg for sykkelparkering. (Sykkelparkeringsplassene bør fortrinnsvis være under tak nær inngangspartiet). Samferdsel For forhold som gjelder fylkesvei viser fylkesrådmannen til uttalelse fra Statens vegvesen Region øst. Fylkesrådmannens vurdering På bakgrunn av det tilsendte materialet, mener fylkesrådmannen at tiltaket er i samsvar med vedtatt kommuneplan og gjeldende fylkesplan/-delplaner, og har ingen ytterligere merknader. Med vennlig hilsen Einar Midtsund seniorrådgiver plan og miljø Malin Trømborg rådgiver arkeologi Dokumentet er elektronisk godkjent. Kopi til: Statens vegvesen Region øst, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Frogn kommune Saksbehandlere: Automatisk fredete kulturminner: Nyere tids kulturminner: Plan- og miljøfaglige vurderinger:

6

7 Sørøst Jostein Rønsen Arkitekter AS Deres ref: Vår ref: 2013/ Arkiv nr: Saksbehandler: Katrine Solheim Aas Dato: Uttalelse- Belsjø terrasse 19 og 21 - Melding om oppstart av kommunal reguleringsplanarbeid - Frogn kommune - Akershus fylke Viser til brev datert vedrørende melding om oppstart av kommunal reguleringsplanarbeid for overnevnte. Kystverket vil gjøre oppmerksom på at bygging, graving, utfylling og andre tiltak som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i kommunens sjøområde krever tillatelse av kommunen hvor tiltaket skal settes i verk. Som tiltak regnes bl.a. fortøyningsintallasjoner, kaier, brygger, broer, luftspenn med mer. Tiltak som skal settes i verk i hovedled eller biled eller for øvrig utenfor kommunens sjøområde krever tillatelse av Kystverket, jf Havne- og farvannsloven 27, 1. og 2. ledd. Kystverket Sørøst har ellers ingen merknader til høringen. Med hilsen Katrine Solheim Aas seniorrådgiver Dokumentet er elektronisk godkjent Sørøst - Havne- og farvannsavdelingen Sentral postadresse: Kystverket, postboks 1502, 6025 ÅLESUND Telefon: Telefaks: Bankgiro: Internett: E-post: Org.nr.: NO Brev, sakskorrespondanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson

8 Troels Heebøll Fra: Selvik Kristin Sendt: 3. november :44 Til: Troels Heebøll; Jostein Rønsen Emne: NVEs innspill - Varsel om oppstart - Detaljregulering for Belsjø terrasse 19 og 21 GBnr 67/29, 30 og deler av GBnr 69/39 m.fl - Frogn kommune, Akershus Vedlegg: image001.gif Viktighet: Høy Til: Jostein Rønsen Arkitekter AS Vår ref: Deres ref: Troels Heebøll NVEs innspill - Varsel om oppstart - Detaljregulering for Belsjø terrasse 19 og 21 GBnr 67/29, 30 og deler av GBnr 69/39 m.fl - Frogn kommune, Akershus Vi viser til oversendelse av , beklager at fristen er blitt noe overskredet. Marine avsetninger og kvikkleire I følge NGUs løsmassekart ligger en del av planområdet i et område med marine strandavsetninger, tykt dekke. Frogn kommune er ikke kartlagt i forhold til kvikkleire, og NVE har ikke kjennskap til om det er avdekket kvikkleire i kommunen i forbindelse med utbygging. Plandokumentene må tydelig vise hvordan skredfare er vurdert, selv om en kommer fram til at det ikke foreligger noen fare. Før det planlegges byggetiltak i områder med marine avsetninger må det dokumenteres at grunnen er stabil eller lar seg stabilisere. Dersom det avdekkes kvikkleire i området, må geoteknisk ekspertise vurdere hele kvikkleiresonen, utløpsområde for skred, stabiliteten i området og nødvendige sikringstiltak i henhold til NVEs retningslinjer Flaum- og skredfare i arealplanar (NVE 2/2011), som bl.a. beskriver sikkerhetskrav ved utbygging. I områder med kvikkleire vil endringer i massebalansen kunne medføre økt fare for skred. Det er opp til tiltakshaver å dokumentere tilstrekkelig sikkerhet. Selv om en kommer fram til at det ikke foreligger noen rasfare, skal dette framgå av planen. Eventuelle faresoner skal innarbeides som hensynssoner med tilhørende bestemmelser i planen, jf. pbl Vassdrag Ut fra vedlagt kart er området rundt Ulleruddammen innlemmet i planen. Om eventuelle tiltak kommer i berøring med vassdrag/ulleruddammen anbefaler NVE at bevaring av kantvegetasjon langs vassdrag nevnes bestemt i reguleringsbestemmelsene. Inngrep i vannstrengen bør søkes utført på en så skånsom måte som mulig. Kantsoner bør gjensettes og reetableres (jf. vannressurslovens 11). Dette bør innarbeides i bestemmelsene. Bredden på kantsoner kan også tas inn som et eget punkt. Vi ber om at NVEs retningslinjer Flaum- og skredfare i arealplaner 2/2011 vil bli lagt til grunn i det videre planarbeidet. Retningslinjene beskriver blant annet hvordan skred bør utredes på reguleringsplannivå. Retningslinjene finnes på under Flom og skred- Arealplanlegging. Ut over dette har vi ingen andre merknader til oppstart av planarbeidet, men NVE forbeholder seg retten til å komme tilbake med mer når planen kommer på offentlig ettersyn. Med hilsen 1

9 Kristin Selvik Rådgiver Avdeling: Skred - og vassdragsavdelingen/seksjon for areal og sikring Norges vassdrag og energidirektorat (NVE) Region Øst Postboks 4223, 2307 Hamar Telefon eller direkte E-post eller direkte Web: Kristin Selvik rådgiver Skred- og vassdragsavdelingen Region Øst Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Telefon: eller direkte: E-post: eller direkte: Web: This has been scanned by the Symantec Security.cloud service. For more information please visit 2

10 Follo Ren IKS Kveldroveien 4, 1407 Vinterbro Tlf.: Faks: E-post: Internett: Org.nr MVA Jostein Rønsen Arkitekter AS Pb St. Olavsplass 0130 OSLO Deres ref.: Troels Heebøll Dato: Vår ref: Arkiv: Belsjø terrasse 19 og 21 - Melding om oppstart av kommunal reguleringsplan frogn kommune Vi viser til ditt brev av Follo Ren har ansvar for kommunal renovasjon (husholdningsrenovasjon) og har ikke ansvar for renovasjon av kommunale omsorgsboliger. Vi sender likevel våre generelle synspunkter da dette dreier som mye om adkomstveien og praktiske løsninger som også gjelder renovasjon utført av private aktører. Generelt for renovasjon: Vi påpeker viktigheten av så tidlig som mulig i planprosessen å legge til rette for effektiv renovasjon der det blant annet tas hensyn til sikkerhet for myke trafikkanter. Oppsamlingsutstyret skal bl. a. plassers slik at det ikke blir nødvendig å rygge med renovasjonsbil. Kjøring med renovasjonsbil bør heller ikke foregå på arealer primært beregnet for gående og syklende. Ved planlegging av renovasjonsløsninger er det viktig at det avsettes og markeres på plantegningene et areal som er stort nok til å dekke fremtidige løsninger for oppsamlingsutstyret og samtidig være forberedt på ytterligere økninger i avfallsmengdene. Med Kretsløp Follo som nytt renovasjonssystem er det tilstrekkelig med 2 beholdere (avfallstyper) hos hver abonnent. Kretsløp Follo er vedtatt i våre eierkommuner, - utplassering av beholdere ble avsluttet i Les mer om Kretsløp Follo på: Renovasjon for eventuelle flerfamilieboliger og andre egnede områder kan med fordel baseres på fellesløsninger med plastbeholdere på hjul som tømmes på stedet av renovasjonsbil (L) med komprimator eller som nedgravde systemer (se nedenfor) som tømmes av lastebil (L) med kran. Renovasjonsutstyret bør plasseres i samme høyde som veien hvor renovasjonsbilen kjører. Beholderne (plastbeholdere på hjul) skal plasseres på fast dekke, ha terskelfri trillebane med fast dekke og uten vesentlig høydeforskjeller (maks stigning 1:20) og maks 7 meter fra kjørbar vei for renovasjonsbil. Kjøreveiene skal være med gjennomkjøring eller med snuplass/vendhammer og dessuten kurvatur og stigningsforhold til å kunne benyttes av kjøretøy L (lastebil) etter vegnormalen 017

11 utarbeidet av Statens vegvesen. Kjøreveien skal dessuten tåle kjøretøy med akseltrykk på 8 tonn. Veiene må ha en bredde på 3,5 meter og fri høyde på min 4 meter. Om vinteren må veien i tillegg være brøytet og sandstrødd. Kjøreveien må i tillegg være ha nødvendig grøfter for snøoppsamling, ivareta krav til frisiktssoner, være mest mulig parkeringsfrie og ikke ha beplantning som hindrer fremkommelighet. Detaljregulering og bebyggelsesplan skal vise plassering av oppsamlingsutstyr for avfall, samt kjøremønster og stoppested for renovasjonsbil. For videre dimensjonering tar vi med: Oppsamlingsutstyret: Oppsamlingsutstyret kan pr dato være: Beholdere på hjul i størrelse 240, 370 og 660 liter. Det har tidligere vært abonnentens ansvar å anskaffe, vedlikeholde og rengjøre oppsamlingsutstyret med den nye renovasjonsmodellen Kretsløp Follo står Follo Ren IKS som eier av oppsamlingsutstyret og hver ny enkeltabonnent vil få utlevert 2 stk 240 liters beholder for restavfall og papir. Abonnentene har fortsatt ansvar for renhold av beholderne. Fellesløsninger benytter beholdere på 370 og/eller 660 liter for både restavfall og papir. Nedgravde løsninger, se nedenfor. Avstander: Renovasjonsbilen / renovatørene skal ha uhindret atkomst til oppsamlingsutstyret. Beholdere plasseres inntil 7 meter fra kjørbar vei for renovasjonsbil. Plass for oppsamlingsutstyret Det kreves fast dekke og at alt utstyret er på gateplan. Trillebanen for beholdere skal være terskelfri og ha minimale høydeforskjeller mellom oppsamlingsutstyret og stoppested for renovasjonsbil. Plassen for oppsamlingsutstyret kan skjermes for innsyn, men tiltaket skal ikke være til hinder for renovatørens utførelse av tjenesten. Dimensjonerende mengder: Enkeltabonnenter: Restavfall liter/abonnent/14 dager. Papir/papp/drikkekartong liter/abonnent/mnd. Fellesløsninger med 18 boenheter eller mer: Fellesløsninger med 18 boenheter og mer får hyppigere tømminger, - hver uke for restavfall og hver 14. dag for papir. Dimensjonerende mengder: Restavfall 120 liter (minimum 100 liter)/abonnent/uke. Papir/papp/drikkekartong 120 liter (minimum 100 liter)/abonnent/14. dag. Nedgravde systemer større fellesløsninger. Et alternativ til beholdere er nedgravde løsninger. Fordelene er blant annet at dette tar mindre plass, god design, noe komprimering av avfall pga volum, avfallet er nedkjølt nede i bakken og bruken kan være elektronisk styrt slik at det forhåndsbestemmes hvilke boenheter som skal bruke den enkelte nedgravde enhet. Det er to typer nedgravde. A) Delvis nedgravd (1/3) over bakken og B) Helt nedgravd med innkastsøyle over bakken. Hver enhet trenger et areal på ca 2x2 meter og graves ned i bakken ca 3 meter (alternativ A 1,6 meter ned i bakken). Noen av løsningene har en elektronikk i hver enhet som gir adgangskontroll for å bruke systemet. Vi har ikke spesielle føringer for abonnentenes eventuelle valg av utstyr når dette installeres på eget areal, - bortsett fra at systemene skal kunne tømmes med 2-kroks system, veiene skal være dimensjonert for lastebil (L) i henhold til vegnormalen, lastebilen skal ha gjennomkjøringsvei eller vendhammer/snuplass, (bilen skal ikke ha behov for å rygge utover det å snu på vendhammer), kort avstand fra stedet hvor lastebilen stopper til nedgravd enhet (maks 3 meter veikant til senter nedgravd enhet) og fast underlag for bilens støttelabber.

12 Det må også være min 9 meters løftehøyde på disse stedene og stoppested for lastebilen skal være tilnærmet flatt. Dersom det er høyspentledninger i området må alle nedgravde enheter plasseres utenfor varsomhetssone for å unngå spesielle tillatelser. Dimensjonering av nedgravde systemer: Restavfall: Det skal her benyttes dimensjonerende volumer på minimum 100 liter (120 l er standard) pr abonnent pr uke. Volum for nedgravde enheter er 3, 4 eller 5 m3. Papir/papp/drikkekartong: Det skal her benyttes dimensjonerende volumer på minimum 100 liter (120 l er standard) pr abonnent pr 14. dag. Mye er også avhengig av hvor flinke abonnentene er til å redusere forbruket, kildesortere og bruke returpunkter og gjenvinningsstasjonene. Når Kretsløp Follo nå er innført vil papircontainerne på dagens returpunkter bli redusert i antall og det vil fortsatt være mulig å kaste papir på våre tre gjenvinningsstasjoner. Tilskudd: Tilskudd til nedgravde løsninger vil tilsvare kostnadene Follo Ren har til alternativt å dele ut standard beholdere for beboerne. Beløpet er på kr ,- inkl mva/nedgrad enhet. Andre opplysninger: Kostnaden pr. nedgravd enhet er antydet fra leverandørene å være ca kr ,- inkl graving, men uten sprengning. Det er flere leverandører av nedgravde systemer, men jeg kan ikke henvise til noen spesielle. Vi har så langt vært i kontakt med Total Holding (www.totalholding.no), Strømberg Plast (www.strombergs-plast.no), Rich. Steen (www.richsteen.no), EnviroPack (www.enviropac.no), Namdal Ressurs (www.namdalressurs.no), Steco Miljø (www.steco.no), BM-Prosjekt (www.bmprosjekt.no) og Miljø og Sikkerhet (www.miljo-sikkerhet.no). Ved å søke på nettet finner dere god informasjon om design, konstruksjon, sikkerhet og andre muligheter dette gir. Se vedlagte veileder for beholderstørrelser/mål og viktige momenter ved detaljplanlegging av avfallsløsningen. Detaljplanen skal vise kjøremønster og stoppested for renovasjonsbilen (lastebil L). Vi minner om at Follo Ren gir uttalelser til byggeplaner, men det er kommunen som godkjenner planen. Med vennlig hilsen Elling Lundesgaard

13 NOF OA Postboks 1041 Sentrum 0104 OSLO Org.nr Jostein Rønsen Arkitekter AS Postboks 7106 St. Olavs plass 0130 OSLO Medlemsrelatert: Økonomisk: Vernesaker: Vår ref.: sak/300 Deres ref.: Dato: 31. oktober 2013 Høringssvar vedrørende planarbeid for Belsjø terrasse, Frogn Vi viser til Frogn kommunes varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for bygging av kommunale omsorgsboliger på Belsjø terrasse, vest for Ulleruddammen. Innenfor planområdet, som er ca. 10 daa, skal det også reguleres inn en turveg langs nordvestsiden av Ulleruddammen. Nærmere om planområdet I området er det registrert artsrik edelløvskog. Denne skogen starter i øst ved Ulleruddammen, går ned i sør til Seiersten ungdomsskole, langs bebyggelse til Skrivergårdsskogen, følger Konvallveien og Åsenveien i vest og ender opp mot Gylte, Heer og dammene i nord. Edelløvskogen har et verdifullt biologisk mangfold (WEB-innsyn, follokart). Det er registrert flere fuglearter av lokal og regional verdi i området. Vedtak som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. I alle saker der områder med rikt biologisk mangfold står i fare for å bli nedbygd følger det av naturmangfoldlovens 7 at prinsippene i lovens 8 12 skal legges til grunn ved utøvelse av offentlig myndighet. Vi kan ikke se av beslutningen at disse prinsippene er vurdert og vektlagt i saken. NOF OA vil dessuten påpeke at hensynet til naturmangfoldlovens 9 ikke ser ut til å bli ivaretatt. Vi mener at planen utløser krav om konsekvensutredning fordi det i planområdet er registrert salamanderarter som er oppført på Norsk rødliste for arter. Hva slags konsekvenser bygging av 30 omsorgsboliger kan få for salamanderpopulasjonen er ikke klarlagt. En del av tiltaket går også ut på å anlegge en turveg langs vestsiden av dammen, noe som avskjærer amfibienes fluktmuligheter og vandringsveier. Vi mener at kunnskapen om arter og biologisk mangfold i området er for mangelfull til å realisere denne reguleringsplanen. (I en tidligere byggesak i Skogroveien ble boliger oppført for tett på et dammiljø, slik at Frogn kommune i etterkant har fått mye tilleggsarbeid for å overholde regelverket.) Nærmere utredning etter naturmangfoldloven anses derfor nødvendig, og NOF OA krever at tiltakshaver pålegges å utarbeide en fagrapport tilsvarende den som ble laget for Skogrodammen (Kjell Sandaas).

14 Vi er sterkt kritisk til bit for bit-nedbygging av viktige natur- og friluftsområder, og spesielt av områder med høy biologisk kvalitet, slik tilfellet er for planområdet på Belsjø terrasse. I denne sammenheng bør det også nevnes at kommunen planlegger en større utvidelse av Seiersten Stadion, også en bit for bit-nedbygging av et særdeles viktig biologisk område. Avslag på info-tavle pga. verdifull skog likebehandling? Foreningen har merket seg kommunens avslag på en søknad fra NOF Drøbak-Frogn lokallag om å sette opp en informasjonstavle for barn og unge ved Follo Museum/Øvre Seiersten. Dette er det samme skogområdet som kommunen nå planlegger å bygge 30 omsorgsboliger i. Hovedbegrunnelsen for avslaget er at det på stedet der informasjonstavla er planlagt satt opp er registrert rik edelløvskog med stor verdi for biologisk mangfold. Videre påpekes det at det er registrert fuglearter av lokal og regional verdi i skogen. Disse argumentene rimer dårlig med at kommunen selv planlegger å bygge ned store deler av den samme skogen, uten at hensynet til verdifull skog og viktig biologisk mangfold vektlegges. Konklusjon NOF OA ber om at følgende gjennomføres før kommunen treffer ytterligere tiltak i saken: Planen må konsekvensutredes, jf. 9 i naturmangfoldloven. I utredningen må forholdet til rødlistearter, spesielt amfibier og salamanderarter, vurderes spesielt. Vi mener at dette området ikke bør bygges ned grunnet verdifullt biologisk mangfold og hensynet til edelløvskog, dammiljø og rødlistearter. Vennlig hilsen Håkan Billing leder Kopi: Frogn kommune Fylkesmannen i Oslo og Akershus, miljøvernavdelingen Naturvernforbundet i Oslo og Akershus NOF Drøbak-Frogn lokallag

15

16 Troels Heebøll Fra: Jostein Rønsen Sendt: 22. september :22 Til: Troels Heebøll Emne: Fwd: Vedrørende kommunal reguleringsplanarbeid i Belsjø Terrasse Kategorier: Rød kategori Til arkivering og behandling! J. Sendt fra min iphone Videresendt melding: Fra: Adler Andersen Dato: 22. september :46:19 CEST Til: Jostein Rønsen Emne: Vedrørende kommunal reguleringsplanarbeid i Belsjø Terrasse Jeg viser til brev fra deres kontor, av 17. september, angående ovennevnte. Det står bl.a. oppført at det "legges til rette for en generell opprustning av Belsjø Terrasse for å sikre tilkomst for nåværende og fremtidige beboere". Jeg har da to spørsmål: 1. Vil dette innebære at man tar av eiendommene til de som bor langs veien, for å utvide veien, tilsvarende det stiplede området på kartet? 2. Det står at det skal utarbeides detaljregulering for flere eiendommer, bl.a. deler av gnr 67/31. Dette har jeg problemer med å forstå. Jeg antar at plantegningen er så detaljert som mulig, og i så tilfelle er det intet som tyder på at denne eiendommen er mer berørt enn andre eiendommer langs veien - heller tvert i mot sammenlignet med et par-tre andre eiendommer. Så vil jeg til slutt nevne at det er litt pussig at det er jeg som får brevet og ikke min samboer. Jeg har riktignok registrert bostedsadresse på Vigra utenfor Ålesund, og jeg forstår at det slik sett er naturlig å sende hit. Men Theresa Olsen eier halvparten av huset, noe som skal stå oppført i de registrene dere har brukt for å sende ut disse brevene. Da er det også mye mer naturlig å sende til henne, som vitterlig har fast bostedsadresse i Belsjø Terrasse Vennlig hilsen Adler Andersen This has been scanned by the Symantec Security.cloud service. For more information please visit 1

Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsarbeid og høring av planprogram for utvidelse av Vinterbro Næringspark

Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsarbeid og høring av planprogram for utvidelse av Vinterbro Næringspark Besøksadresse: Stortorvet 7, Oslo PLAN arkitekter AS Fjordgata 50 7010 TRONDHEIM Ane Tinmannsvik Henvendelse til: Iselin Eng Dato: 26.09.2013 Tlf.: 924 04 670 Saksref.: 201306024-2 Faks: - Deres ref.:

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 24.08.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA

DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA Jessheim, 27.05.2013 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA NANNESTAD KOMMUNE Plankart er datert 27.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 27.05.2013 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 1 1.1. Beliggenhet,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

RULLERING AV KOMMUNEPLAN FOR NANNESTAD 2013-2029

RULLERING AV KOMMUNEPLAN FOR NANNESTAD 2013-2029 RULLERING AV KOMMUNEPLAN FOR NANNESTAD 2013-2029 OPPSUMMERING AV INNSPILL TIL AREALDELEN Innhold Oppsummering av innspill til arealdelen... 1 Del 1: Innspill fra overordnede myndigheter... 3 Fylkesmannen

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Lillestrøm Arkitekter AS Tærudgata 3 2004 LILLESTRØM Deres ref.: Deres dato: Vårref.: 26.02.2013 2013/4537-2 Saksbehandler: Marit Lillesveen Dato: 14.03.2013 Fet kommune

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø file:///c:/ephorte/pdfconvertdocprocess/ephorte-ull/516945_fix.html Side 1 av 1 29.11.2013 Fra: Christina Hansen[Christina.Hansen@statnett.no] Dato: 29.11.2013 10:40:03 Til: Ullensaker Postmottak Kopi:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS. Forslaget utarbeidet av:

PLANBESKRIVELSE. Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR HOLMSBU HAGE Gnr/Bnr 24/9 HURUM kommune. Dato: 13.12.2011, rev. 08.10.12, rev. 30.05.13 PLANBESKRIVELSE Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS Forslaget utarbeidet av: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø file:///c:/ephorte/pdfconvertdocprocess/ephorte-ull/516945_fix.html Side 1 av 1 29.11.2013 Fra: Christina Hansen[Christina.Hansen@statnett.no] Dato: 29.11.2013 10:40:03 Til: Ullensaker Postmottak Kopi:

Detaljer

Saksframlegg. Merknadsbehandling - Områderegulering - Utvidelse av Lunde skole - GB 71/2 m.fl.

Saksframlegg. Merknadsbehandling - Områderegulering - Utvidelse av Lunde skole - GB 71/2 m.fl. Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2010/693-28462/2012 Saksbehandler: Stig Erik Ørum Dato: 11.09.2012 Saksframlegg Merknadsbehandling - Områderegulering - Utvidelse av Lunde skole - GB 71/2 m.fl. Utv.saksnr

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Møtetid:

Detaljer

Høringsinnspill kategori A: Regionale myndigheter og nabokommuner m.v

Høringsinnspill kategori A: Regionale myndigheter og nabokommuner m.v Høringsinnspill kategori A: Regionale myndigheter og nabokommuner m.v Innhold A1 A2 A2-2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11-1 A11-2 A11-3 A12 A13 Sande kommune Den norske kirke Den norske kirke Nedre Eiker kommune

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 04.07.14 Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 Hol KOMMUNE Gnr. 66, bnr. 635, 649, m.fl. Kikutgrenda felt 2, Detaljguleringsplan, planid.: 062004187 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan. Innhold

Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan. Innhold Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 31 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Nordre Frogn Kommunedelplan. Oppsummering av innspill til planprogram, 9.5.2014

Nordre Frogn Kommunedelplan. Oppsummering av innspill til planprogram, 9.5.2014 Nordre Frogn Kommunedelplan Oppsummering av innspill til planprogram, 9.5.2014 1. Oppegård kommune, 19.2.2014 (6) 2. Follo Ren, 12.3.2014 (9) 3. Tone Kristine Steen, 13.3.2014 (12) 4. Frognmarkas venner,

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 Innhold 1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 2. Planprosess, innspill til planarbeidet... 4 2.1 Innspill fra offentlige innstanser...4 2.2 Innspill fra private...6

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune. Planbeskrivelse Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune. Ski kommune Dato: 20.09.11 1 1. Innledning Ski kommune er forslagstiller

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø NB! Befaring kl. 17, sak 122/13. Oppmøte i Nordbyveien 72 kl. 17.00 eller utenfor rådhuset i Ås kl. 16.45. Møtetid: 12.12.2013 kl. 18:00 Møtested: Lille

Detaljer

Notat til orientering Til: Formannskapet

Notat til orientering Til: Formannskapet Notat til orientering Til: Formannskapet Svarfrist: * Medlemmer av kommunestyret og øvrige mottakere av saksdokumenter til Planutvalgs-, Formannskaps- og Kommunestyremøter Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 11.01.2013

Detaljer

Møteinnkalling Rådet for likestilling av funksjonshemmede

Møteinnkalling Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møteinnkalling Rådet for likestilling av funksjonshemmede Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato:

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Oppdal Alpintun - gnr/bnr 294/30.

Forslag til detaljreguleringsplan for Oppdal Alpintun - gnr/bnr 294/30. 1 Forslag til detaljreguleringsplan for Oppdal Alpintun, gnr/bnr 294/30 PlanID: 2015009 Oppdal kommune 10. august 2015 1. INNLEDNING 1.1 Forslagstiller 1.2 Eiendoms- og eierforhold 1.3 Planlegger - opplysninger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal 27.04.2006 kl. 18:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer