Vedlegg J Merknader. Dokumentet inneholder merknader/uttalelser fra:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg J Merknader. Dokumentet inneholder merknader/uttalelser fra:"

Transkript

1 Vedlegg J Merknader Dokumentet inneholder merknader/uttalelser fra: 1. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, brev datert Akershus fylkeskommune, brev datert Statens vegvesen, brev datert Kystverket, Sørøst, brev datert NVE, e-post datert Follo Ren, brev datert Norsk ornitologisk forening avd. Akershus (NOF), brev datert Advokatfelleskapet Wessel for Anne Berit Isaksen (69/39), brev datert Adler Andersen (67/18), e-post datert

2 FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Jostein Rønsen Arkitekter AS Pb St. Olavsplass 0130 OSLO Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: / Ingeborg Austreng Frogn kommune - Belsjø terrasse 19 og 21 - gbnr 67/29, 67/30 m.fl. - Reguleringsplan - Varsel om igangsatt detaljregulering Vi viser til brev fra Jostein Rønsen Arkitekter AS av Fylkesmannens rolle i planprosessen er å formidle overordnede føringer innenfor våre fagområder og se til at nasjonale og regionale mål og retningslinjer blir ivaretatt i planarbeidet. Aktuelle overordnede føringer for kommunal planlegging som for øvrig skal vurderes og ivaretas i planen, er listet opp i Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 4. mars 2013 samt Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging av (www.planlegging.no). Fylkesmannens innspill I følge Miljødirektoratets Naturbase berører planområdet en rik edelløvskog av regional verdi. Etter naturmangfoldloven 7 skal prinsippene i 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet som berører naturmangfold. Fylkesmannen forutsetter at kommunen i det videre planarbeidet legger prinsippene til grunn for sin vurdering av naturtypen, og at dette synliggjøres ved offentlig ettersyn av planen. Fylkesmannen minner videre om vannressurslovens 11 om kantvegetasjon: Langs bredden av vassdrag med årssikker vannføring skal det opprettholdes et begrenset naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr. Fylkesmannen forutsetter at bestemmelsen legges til grunn for det videre planarbeide, slik at det blir beholdt en kantsone mot Ulleruddammen. Postadresse: Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Besøksadresse: Tordenskiolds gt 12 Inngang sjøsiden Telefon: Telefaks: Internett: Saksbehandler: Ingeborg Austreng Direkte telefon: E-post: Org.nummer: NO

3 FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Med hilsen Ellen Lien seksjonssjef Ingeborg Austreng rådgiver Dokumentet er elektronisk godkjent.

4 SENTRALADMINISTRASJONEN Jostein Rønsen arkitekter AS PB 7106 St. Olavsplass 0130 OSLO Att. Troels Heebøll Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Einar Midtsund / /102218/2013 EMNE L12 Telefon Deres dato Deres referanse Frogn kommune - Reguleringsplan - Belsjø terrasse 19 og 21 - Varsel om oppstart Det vises til oversendelse datert av varsel om igangsatt reguleringsarbeid i henhold til plan- og bygningsloven Formålet med planen er å legge til rette for å bygge inntil 30 nye omsorgsboliger. Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet med basis i fylkesplan, fylkesdelplaner, rikspolitiske retningslinjer for utvalgte innsatsområder samt oppgaver etter friluftsloven og som fagmyndighet for kulturminnevern. Fylkesrådmannen har følgende merknader til varselet: Automatisk fredete kulturminner Det er tidligere foretatt arkeologiske søk i forbindelse med reguleringsplan for den nærliggende golfbanen. Det ble da ikke gjort funn av automatisk fredete kulturminner. Fylkesrådmannen finner det derfor ikke påkrevet å kreve arkeologisk registrering i forbindelse med dette planarbeidet. Nyere tids kulturminner Planen grenser ved Belsjøveien inntil området ved Seiersten som Riksantikvaren med hjemmel i kulturminneloven 22a har varslet oppstart for fredning for i brev Planen grenser derfor inntil område som har nasjonal verneverdi. Videre grenser planen inntil Follo museum. Ny plan bør ivareta hensynet til fredningsområdet for Seiersten og bygningsmiljøet på Follo museum. Det bør sikres at terreng og vegetasjon i størst mulig grad bevares for å ivareta museumsområdet. Dersom kulturminneverdiene og museumsområdet ikke blir tatt tilstrekkelig hensyn til i planen som legges fram for offentlig ettersyn, kan det bli aktuelt å vurdere å fremme innsigelse. Andre regionale interesser Universell utforming Det er et nasjonalt mål å sikre at planleggingen virker inkluderende, slik at alle kan benytte bebyggelse og uterom på en likestilt måte. Fylkesrådmannen viser til at prinsippet om universell utforming er nedfelt i formålsparagrafen i plan- og bygningsloven 1-1, og 12-7 nr. 4, som omhandler bestemmelser i reguleringsplaner. Fylkesrådmannen ber om at tilgjengelighet for alle, inkludert personer med nedsatt bevegelse, syn, hørsel, samt nedsatt toleranse for forurensning og allergifremkallende stoffer, sikres i den videre planleggingen i den grad det er mulig både inne og ute. Postadresse Besøksadresse Telefon Org. nr - juridisk Postboks 1200 sentrum Schweigaardsgt 4, 0185 Oslo (+47) NO MVA 0107 OSLO E-post Fakturaadresse Telefaks Org. nr - bedrift Pb 1160 Sentrum, 0107 Oslo (+47) NO

5 Klima og energi Som oppfølging av det nasjonale arbeidet med å innfri Kyotoprotokollen, vedtok Akershus, Oslo og Buskerud i 2005 en handlingspakke og klima- og energistrategi som skal sikre at klimagassutslippene ligger maksimalt 1 % over 1990-nivået i perioden Blant tiltakene er samordnet areal- og transportplanlegging, som skal bidra til å senke behovet for bilbruk, økt satsing på kollektivtrafikk og tilgjengelighet for fotgjengere og syklister. Fylkesrådmannen vil anbefale at muligheten for fjernvarmeanlegg utredes. Fylkesrådmannen vil også anbefale at det i bestemmelsene stilles krav om anlegg for sykkelparkering. (Sykkelparkeringsplassene bør fortrinnsvis være under tak nær inngangspartiet). Samferdsel For forhold som gjelder fylkesvei viser fylkesrådmannen til uttalelse fra Statens vegvesen Region øst. Fylkesrådmannens vurdering På bakgrunn av det tilsendte materialet, mener fylkesrådmannen at tiltaket er i samsvar med vedtatt kommuneplan og gjeldende fylkesplan/-delplaner, og har ingen ytterligere merknader. Med vennlig hilsen Einar Midtsund seniorrådgiver plan og miljø Malin Trømborg rådgiver arkeologi Dokumentet er elektronisk godkjent. Kopi til: Statens vegvesen Region øst, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Frogn kommune Saksbehandlere: Automatisk fredete kulturminner: Nyere tids kulturminner: Plan- og miljøfaglige vurderinger:

6

7 Sørøst Jostein Rønsen Arkitekter AS Deres ref: Vår ref: 2013/ Arkiv nr: Saksbehandler: Katrine Solheim Aas Dato: Uttalelse- Belsjø terrasse 19 og 21 - Melding om oppstart av kommunal reguleringsplanarbeid - Frogn kommune - Akershus fylke Viser til brev datert vedrørende melding om oppstart av kommunal reguleringsplanarbeid for overnevnte. Kystverket vil gjøre oppmerksom på at bygging, graving, utfylling og andre tiltak som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i kommunens sjøområde krever tillatelse av kommunen hvor tiltaket skal settes i verk. Som tiltak regnes bl.a. fortøyningsintallasjoner, kaier, brygger, broer, luftspenn med mer. Tiltak som skal settes i verk i hovedled eller biled eller for øvrig utenfor kommunens sjøområde krever tillatelse av Kystverket, jf Havne- og farvannsloven 27, 1. og 2. ledd. Kystverket Sørøst har ellers ingen merknader til høringen. Med hilsen Katrine Solheim Aas seniorrådgiver Dokumentet er elektronisk godkjent Sørøst - Havne- og farvannsavdelingen Sentral postadresse: Kystverket, postboks 1502, 6025 ÅLESUND Telefon: Telefaks: Bankgiro: Internett: E-post: Org.nr.: NO Brev, sakskorrespondanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson

8 Troels Heebøll Fra: Selvik Kristin Sendt: 3. november :44 Til: Troels Heebøll; Jostein Rønsen Emne: NVEs innspill - Varsel om oppstart - Detaljregulering for Belsjø terrasse 19 og 21 GBnr 67/29, 30 og deler av GBnr 69/39 m.fl - Frogn kommune, Akershus Vedlegg: image001.gif Viktighet: Høy Til: Jostein Rønsen Arkitekter AS Vår ref: Deres ref: Troels Heebøll NVEs innspill - Varsel om oppstart - Detaljregulering for Belsjø terrasse 19 og 21 GBnr 67/29, 30 og deler av GBnr 69/39 m.fl - Frogn kommune, Akershus Vi viser til oversendelse av , beklager at fristen er blitt noe overskredet. Marine avsetninger og kvikkleire I følge NGUs løsmassekart ligger en del av planområdet i et område med marine strandavsetninger, tykt dekke. Frogn kommune er ikke kartlagt i forhold til kvikkleire, og NVE har ikke kjennskap til om det er avdekket kvikkleire i kommunen i forbindelse med utbygging. Plandokumentene må tydelig vise hvordan skredfare er vurdert, selv om en kommer fram til at det ikke foreligger noen fare. Før det planlegges byggetiltak i områder med marine avsetninger må det dokumenteres at grunnen er stabil eller lar seg stabilisere. Dersom det avdekkes kvikkleire i området, må geoteknisk ekspertise vurdere hele kvikkleiresonen, utløpsområde for skred, stabiliteten i området og nødvendige sikringstiltak i henhold til NVEs retningslinjer Flaum- og skredfare i arealplanar (NVE 2/2011), som bl.a. beskriver sikkerhetskrav ved utbygging. I områder med kvikkleire vil endringer i massebalansen kunne medføre økt fare for skred. Det er opp til tiltakshaver å dokumentere tilstrekkelig sikkerhet. Selv om en kommer fram til at det ikke foreligger noen rasfare, skal dette framgå av planen. Eventuelle faresoner skal innarbeides som hensynssoner med tilhørende bestemmelser i planen, jf. pbl Vassdrag Ut fra vedlagt kart er området rundt Ulleruddammen innlemmet i planen. Om eventuelle tiltak kommer i berøring med vassdrag/ulleruddammen anbefaler NVE at bevaring av kantvegetasjon langs vassdrag nevnes bestemt i reguleringsbestemmelsene. Inngrep i vannstrengen bør søkes utført på en så skånsom måte som mulig. Kantsoner bør gjensettes og reetableres (jf. vannressurslovens 11). Dette bør innarbeides i bestemmelsene. Bredden på kantsoner kan også tas inn som et eget punkt. Vi ber om at NVEs retningslinjer Flaum- og skredfare i arealplaner 2/2011 vil bli lagt til grunn i det videre planarbeidet. Retningslinjene beskriver blant annet hvordan skred bør utredes på reguleringsplannivå. Retningslinjene finnes på under Flom og skred- Arealplanlegging. Ut over dette har vi ingen andre merknader til oppstart av planarbeidet, men NVE forbeholder seg retten til å komme tilbake med mer når planen kommer på offentlig ettersyn. Med hilsen 1

9 Kristin Selvik Rådgiver Avdeling: Skred - og vassdragsavdelingen/seksjon for areal og sikring Norges vassdrag og energidirektorat (NVE) Region Øst Postboks 4223, 2307 Hamar Telefon eller direkte E-post eller direkte Web: Kristin Selvik rådgiver Skred- og vassdragsavdelingen Region Øst Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Telefon: eller direkte: E-post: eller direkte: Web: This has been scanned by the Symantec Security.cloud service. For more information please visit 2

10 Follo Ren IKS Kveldroveien 4, 1407 Vinterbro Tlf.: Faks: E-post: Internett: Org.nr MVA Jostein Rønsen Arkitekter AS Pb St. Olavsplass 0130 OSLO Deres ref.: Troels Heebøll Dato: Vår ref: Arkiv: Belsjø terrasse 19 og 21 - Melding om oppstart av kommunal reguleringsplan frogn kommune Vi viser til ditt brev av Follo Ren har ansvar for kommunal renovasjon (husholdningsrenovasjon) og har ikke ansvar for renovasjon av kommunale omsorgsboliger. Vi sender likevel våre generelle synspunkter da dette dreier som mye om adkomstveien og praktiske løsninger som også gjelder renovasjon utført av private aktører. Generelt for renovasjon: Vi påpeker viktigheten av så tidlig som mulig i planprosessen å legge til rette for effektiv renovasjon der det blant annet tas hensyn til sikkerhet for myke trafikkanter. Oppsamlingsutstyret skal bl. a. plassers slik at det ikke blir nødvendig å rygge med renovasjonsbil. Kjøring med renovasjonsbil bør heller ikke foregå på arealer primært beregnet for gående og syklende. Ved planlegging av renovasjonsløsninger er det viktig at det avsettes og markeres på plantegningene et areal som er stort nok til å dekke fremtidige løsninger for oppsamlingsutstyret og samtidig være forberedt på ytterligere økninger i avfallsmengdene. Med Kretsløp Follo som nytt renovasjonssystem er det tilstrekkelig med 2 beholdere (avfallstyper) hos hver abonnent. Kretsløp Follo er vedtatt i våre eierkommuner, - utplassering av beholdere ble avsluttet i Les mer om Kretsløp Follo på: Renovasjon for eventuelle flerfamilieboliger og andre egnede områder kan med fordel baseres på fellesløsninger med plastbeholdere på hjul som tømmes på stedet av renovasjonsbil (L) med komprimator eller som nedgravde systemer (se nedenfor) som tømmes av lastebil (L) med kran. Renovasjonsutstyret bør plasseres i samme høyde som veien hvor renovasjonsbilen kjører. Beholderne (plastbeholdere på hjul) skal plasseres på fast dekke, ha terskelfri trillebane med fast dekke og uten vesentlig høydeforskjeller (maks stigning 1:20) og maks 7 meter fra kjørbar vei for renovasjonsbil. Kjøreveiene skal være med gjennomkjøring eller med snuplass/vendhammer og dessuten kurvatur og stigningsforhold til å kunne benyttes av kjøretøy L (lastebil) etter vegnormalen 017

11 utarbeidet av Statens vegvesen. Kjøreveien skal dessuten tåle kjøretøy med akseltrykk på 8 tonn. Veiene må ha en bredde på 3,5 meter og fri høyde på min 4 meter. Om vinteren må veien i tillegg være brøytet og sandstrødd. Kjøreveien må i tillegg være ha nødvendig grøfter for snøoppsamling, ivareta krav til frisiktssoner, være mest mulig parkeringsfrie og ikke ha beplantning som hindrer fremkommelighet. Detaljregulering og bebyggelsesplan skal vise plassering av oppsamlingsutstyr for avfall, samt kjøremønster og stoppested for renovasjonsbil. For videre dimensjonering tar vi med: Oppsamlingsutstyret: Oppsamlingsutstyret kan pr dato være: Beholdere på hjul i størrelse 240, 370 og 660 liter. Det har tidligere vært abonnentens ansvar å anskaffe, vedlikeholde og rengjøre oppsamlingsutstyret med den nye renovasjonsmodellen Kretsløp Follo står Follo Ren IKS som eier av oppsamlingsutstyret og hver ny enkeltabonnent vil få utlevert 2 stk 240 liters beholder for restavfall og papir. Abonnentene har fortsatt ansvar for renhold av beholderne. Fellesløsninger benytter beholdere på 370 og/eller 660 liter for både restavfall og papir. Nedgravde løsninger, se nedenfor. Avstander: Renovasjonsbilen / renovatørene skal ha uhindret atkomst til oppsamlingsutstyret. Beholdere plasseres inntil 7 meter fra kjørbar vei for renovasjonsbil. Plass for oppsamlingsutstyret Det kreves fast dekke og at alt utstyret er på gateplan. Trillebanen for beholdere skal være terskelfri og ha minimale høydeforskjeller mellom oppsamlingsutstyret og stoppested for renovasjonsbil. Plassen for oppsamlingsutstyret kan skjermes for innsyn, men tiltaket skal ikke være til hinder for renovatørens utførelse av tjenesten. Dimensjonerende mengder: Enkeltabonnenter: Restavfall liter/abonnent/14 dager. Papir/papp/drikkekartong liter/abonnent/mnd. Fellesløsninger med 18 boenheter eller mer: Fellesløsninger med 18 boenheter og mer får hyppigere tømminger, - hver uke for restavfall og hver 14. dag for papir. Dimensjonerende mengder: Restavfall 120 liter (minimum 100 liter)/abonnent/uke. Papir/papp/drikkekartong 120 liter (minimum 100 liter)/abonnent/14. dag. Nedgravde systemer større fellesløsninger. Et alternativ til beholdere er nedgravde løsninger. Fordelene er blant annet at dette tar mindre plass, god design, noe komprimering av avfall pga volum, avfallet er nedkjølt nede i bakken og bruken kan være elektronisk styrt slik at det forhåndsbestemmes hvilke boenheter som skal bruke den enkelte nedgravde enhet. Det er to typer nedgravde. A) Delvis nedgravd (1/3) over bakken og B) Helt nedgravd med innkastsøyle over bakken. Hver enhet trenger et areal på ca 2x2 meter og graves ned i bakken ca 3 meter (alternativ A 1,6 meter ned i bakken). Noen av løsningene har en elektronikk i hver enhet som gir adgangskontroll for å bruke systemet. Vi har ikke spesielle føringer for abonnentenes eventuelle valg av utstyr når dette installeres på eget areal, - bortsett fra at systemene skal kunne tømmes med 2-kroks system, veiene skal være dimensjonert for lastebil (L) i henhold til vegnormalen, lastebilen skal ha gjennomkjøringsvei eller vendhammer/snuplass, (bilen skal ikke ha behov for å rygge utover det å snu på vendhammer), kort avstand fra stedet hvor lastebilen stopper til nedgravd enhet (maks 3 meter veikant til senter nedgravd enhet) og fast underlag for bilens støttelabber.

12 Det må også være min 9 meters løftehøyde på disse stedene og stoppested for lastebilen skal være tilnærmet flatt. Dersom det er høyspentledninger i området må alle nedgravde enheter plasseres utenfor varsomhetssone for å unngå spesielle tillatelser. Dimensjonering av nedgravde systemer: Restavfall: Det skal her benyttes dimensjonerende volumer på minimum 100 liter (120 l er standard) pr abonnent pr uke. Volum for nedgravde enheter er 3, 4 eller 5 m3. Papir/papp/drikkekartong: Det skal her benyttes dimensjonerende volumer på minimum 100 liter (120 l er standard) pr abonnent pr 14. dag. Mye er også avhengig av hvor flinke abonnentene er til å redusere forbruket, kildesortere og bruke returpunkter og gjenvinningsstasjonene. Når Kretsløp Follo nå er innført vil papircontainerne på dagens returpunkter bli redusert i antall og det vil fortsatt være mulig å kaste papir på våre tre gjenvinningsstasjoner. Tilskudd: Tilskudd til nedgravde løsninger vil tilsvare kostnadene Follo Ren har til alternativt å dele ut standard beholdere for beboerne. Beløpet er på kr ,- inkl mva/nedgrad enhet. Andre opplysninger: Kostnaden pr. nedgravd enhet er antydet fra leverandørene å være ca kr ,- inkl graving, men uten sprengning. Det er flere leverandører av nedgravde systemer, men jeg kan ikke henvise til noen spesielle. Vi har så langt vært i kontakt med Total Holding (www.totalholding.no), Strømberg Plast (www.strombergs-plast.no), Rich. Steen (www.richsteen.no), EnviroPack (www.enviropac.no), Namdal Ressurs (www.namdalressurs.no), Steco Miljø (www.steco.no), BM-Prosjekt (www.bmprosjekt.no) og Miljø og Sikkerhet (www.miljo-sikkerhet.no). Ved å søke på nettet finner dere god informasjon om design, konstruksjon, sikkerhet og andre muligheter dette gir. Se vedlagte veileder for beholderstørrelser/mål og viktige momenter ved detaljplanlegging av avfallsløsningen. Detaljplanen skal vise kjøremønster og stoppested for renovasjonsbilen (lastebil L). Vi minner om at Follo Ren gir uttalelser til byggeplaner, men det er kommunen som godkjenner planen. Med vennlig hilsen Elling Lundesgaard

13 NOF OA Postboks 1041 Sentrum 0104 OSLO Org.nr Jostein Rønsen Arkitekter AS Postboks 7106 St. Olavs plass 0130 OSLO Medlemsrelatert: Økonomisk: Vernesaker: Vår ref.: sak/300 Deres ref.: Dato: 31. oktober 2013 Høringssvar vedrørende planarbeid for Belsjø terrasse, Frogn Vi viser til Frogn kommunes varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for bygging av kommunale omsorgsboliger på Belsjø terrasse, vest for Ulleruddammen. Innenfor planområdet, som er ca. 10 daa, skal det også reguleres inn en turveg langs nordvestsiden av Ulleruddammen. Nærmere om planområdet I området er det registrert artsrik edelløvskog. Denne skogen starter i øst ved Ulleruddammen, går ned i sør til Seiersten ungdomsskole, langs bebyggelse til Skrivergårdsskogen, følger Konvallveien og Åsenveien i vest og ender opp mot Gylte, Heer og dammene i nord. Edelløvskogen har et verdifullt biologisk mangfold (WEB-innsyn, follokart). Det er registrert flere fuglearter av lokal og regional verdi i området. Vedtak som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. I alle saker der områder med rikt biologisk mangfold står i fare for å bli nedbygd følger det av naturmangfoldlovens 7 at prinsippene i lovens 8 12 skal legges til grunn ved utøvelse av offentlig myndighet. Vi kan ikke se av beslutningen at disse prinsippene er vurdert og vektlagt i saken. NOF OA vil dessuten påpeke at hensynet til naturmangfoldlovens 9 ikke ser ut til å bli ivaretatt. Vi mener at planen utløser krav om konsekvensutredning fordi det i planområdet er registrert salamanderarter som er oppført på Norsk rødliste for arter. Hva slags konsekvenser bygging av 30 omsorgsboliger kan få for salamanderpopulasjonen er ikke klarlagt. En del av tiltaket går også ut på å anlegge en turveg langs vestsiden av dammen, noe som avskjærer amfibienes fluktmuligheter og vandringsveier. Vi mener at kunnskapen om arter og biologisk mangfold i området er for mangelfull til å realisere denne reguleringsplanen. (I en tidligere byggesak i Skogroveien ble boliger oppført for tett på et dammiljø, slik at Frogn kommune i etterkant har fått mye tilleggsarbeid for å overholde regelverket.) Nærmere utredning etter naturmangfoldloven anses derfor nødvendig, og NOF OA krever at tiltakshaver pålegges å utarbeide en fagrapport tilsvarende den som ble laget for Skogrodammen (Kjell Sandaas).

14 Vi er sterkt kritisk til bit for bit-nedbygging av viktige natur- og friluftsområder, og spesielt av områder med høy biologisk kvalitet, slik tilfellet er for planområdet på Belsjø terrasse. I denne sammenheng bør det også nevnes at kommunen planlegger en større utvidelse av Seiersten Stadion, også en bit for bit-nedbygging av et særdeles viktig biologisk område. Avslag på info-tavle pga. verdifull skog likebehandling? Foreningen har merket seg kommunens avslag på en søknad fra NOF Drøbak-Frogn lokallag om å sette opp en informasjonstavle for barn og unge ved Follo Museum/Øvre Seiersten. Dette er det samme skogområdet som kommunen nå planlegger å bygge 30 omsorgsboliger i. Hovedbegrunnelsen for avslaget er at det på stedet der informasjonstavla er planlagt satt opp er registrert rik edelløvskog med stor verdi for biologisk mangfold. Videre påpekes det at det er registrert fuglearter av lokal og regional verdi i skogen. Disse argumentene rimer dårlig med at kommunen selv planlegger å bygge ned store deler av den samme skogen, uten at hensynet til verdifull skog og viktig biologisk mangfold vektlegges. Konklusjon NOF OA ber om at følgende gjennomføres før kommunen treffer ytterligere tiltak i saken: Planen må konsekvensutredes, jf. 9 i naturmangfoldloven. I utredningen må forholdet til rødlistearter, spesielt amfibier og salamanderarter, vurderes spesielt. Vi mener at dette området ikke bør bygges ned grunnet verdifullt biologisk mangfold og hensynet til edelløvskog, dammiljø og rødlistearter. Vennlig hilsen Håkan Billing leder Kopi: Frogn kommune Fylkesmannen i Oslo og Akershus, miljøvernavdelingen Naturvernforbundet i Oslo og Akershus NOF Drøbak-Frogn lokallag

15

16 Troels Heebøll Fra: Jostein Rønsen Sendt: 22. september :22 Til: Troels Heebøll Emne: Fwd: Vedrørende kommunal reguleringsplanarbeid i Belsjø Terrasse Kategorier: Rød kategori Til arkivering og behandling! J. Sendt fra min iphone Videresendt melding: Fra: Adler Andersen Dato: 22. september :46:19 CEST Til: Jostein Rønsen Emne: Vedrørende kommunal reguleringsplanarbeid i Belsjø Terrasse Jeg viser til brev fra deres kontor, av 17. september, angående ovennevnte. Det står bl.a. oppført at det "legges til rette for en generell opprustning av Belsjø Terrasse for å sikre tilkomst for nåværende og fremtidige beboere". Jeg har da to spørsmål: 1. Vil dette innebære at man tar av eiendommene til de som bor langs veien, for å utvide veien, tilsvarende det stiplede området på kartet? 2. Det står at det skal utarbeides detaljregulering for flere eiendommer, bl.a. deler av gnr 67/31. Dette har jeg problemer med å forstå. Jeg antar at plantegningen er så detaljert som mulig, og i så tilfelle er det intet som tyder på at denne eiendommen er mer berørt enn andre eiendommer langs veien - heller tvert i mot sammenlignet med et par-tre andre eiendommer. Så vil jeg til slutt nevne at det er litt pussig at det er jeg som får brevet og ikke min samboer. Jeg har riktignok registrert bostedsadresse på Vigra utenfor Ålesund, og jeg forstår at det slik sett er naturlig å sende hit. Men Theresa Olsen eier halvparten av huset, noe som skal stå oppført i de registrene dere har brukt for å sende ut disse brevene. Da er det også mye mer naturlig å sende til henne, som vitterlig har fast bostedsadresse i Belsjø Terrasse Vennlig hilsen Adler Andersen This has been scanned by the Symantec Security.cloud service. For more information please visit 1

2011/5904 Fet kommune - Reguleringsplan - Gbnr 78/28, 78/52, 78/12 m fl - Enebakkneset - Detaljregulering - Uttalelse til offentlig ettersyn

2011/5904 Fet kommune - Reguleringsplan - Gbnr 78/28, 78/52, 78/12 m fl - Enebakkneset - Detaljregulering - Uttalelse til offentlig ettersyn SENTRALADMINISTRASJONEN Fet kommune Postboks 100 1901 FETSUND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Thea Holten 07.11.2013 2013/16544-2/109673/2013 EMNE L12 Telefon 22 05 56 69 Deres

Detaljer

SENTRALADMINISTRASJONEN Nesodden kommune Postboks 123 1451 NESODDTANGEN Att. Blikset, Daniel Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Einar Midtsund 02.12.2014 2014/24978-2/132816/2014

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR Del av gnr/bnr 125/1: MELLEBERG, MAURA

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR Del av gnr/bnr 125/1: MELLEBERG, MAURA Til Berørte grunneiere, naboer, private og offentlige instanser Dato: Vår ref.: Deres ref.: 15.10.2012 1004.12b NANNESTAD KOMMUNE: VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR Del av gnr/bnr 125/1: MELLEBERG,

Detaljer

16 OKT,2014. Statens vegvesen. Jernbaneverket Utbygging Postboks HAMAR

16 OKT,2014. Statens vegvesen. Jernbaneverket Utbygging Postboks HAMAR M O flat, JERNBANEVERKET 16 OKT,2014 Statens vegvesen Jernbaneverket Utbygging Postboks 4350 2308 HAMAR Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato- Region øst

Detaljer

Hei. Viser til tilleggsvarsel om oppstart av planarbeid.

Hei. Viser til tilleggsvarsel om oppstart av planarbeid. file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte-eid/467124_fix.html Side 1 av 2 23.12.2016 Fra: Erling Amdahl[Erling.Amdahl@eidsvoll.kommune.no] Dato: 20.12.2016 14:52:48 Til: 'Øystein Ellingsen' Kopi: Geir Sunde

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Statsbygg Postboks 8106 Dep 0032 OSLO Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12370 24.9.2013 2013/18962-3 Anette Søraas 16.10.2013 Ås kommune - Campus Ås

Detaljer

From: Terje Solvang To: Guro BraanaasBredland Subject: FW: Plan Date: 18. januar 2012 14:58:05 Attachments: plan.jpg Fra:AgnieszkaSzczepaniak Dato: Wed,18 Jan201214:46:59+0100 Til:

Detaljer

Statens vegvesen. Uttalelse til forslag til reguleringsplan for Solbakken i Eidsvoll kommune

Statens vegvesen. Uttalelse til forslag til reguleringsplan for Solbakken i Eidsvoll kommune Statens vegvesen Eidsvoll kommune Postboks 90 2081 EIDSVOLL Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Torhild Sletten / 24058226 16/159619-2 2015/2839/MFO

Detaljer

Melding om vedtak i FU-sak 4/12 - Nesodden kommune - Reguleringsplan - Munkerud - Fagerstrand

Melding om vedtak i FU-sak 4/12 - Nesodden kommune - Reguleringsplan - Munkerud - Fagerstrand SENTRALADMINISTRASJONEN Nesodden kommune Postboks 123 1451 NESODDTANGEN Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Einar Midtsund 08.02.2012 2011/16132-11/12360/2012 EMNE L12 Telefon 22055623

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Statens vegvesen, Region øst Postboks 1010 2605 Lillehammer Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2013/127809 07.11.2013 2013/22365-2 Anette Søraas 2.12.2013

Detaljer

Nesodden kommune - Reguleringsplan - Gbnr 25/23 - Del av Strandlia - Varsel om oppstart

Nesodden kommune - Reguleringsplan - Gbnr 25/23 - Del av Strandlia - Varsel om oppstart SENTRALADMINISTRASJONEN Haug landskap AS Nedredammen 6 a 3475 SÆTRE Att. Merete Haug Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Einar Midtsund 11.04.2014 2014/11962-2/28024/2014 EMNE L12

Detaljer

NVEs innspill ved varsel om oppstart - Detaljregulering felt B3 Jessheim vest - GBnr 132/242 m.fl. - Ullensaker kommune, Akershus

NVEs innspill ved varsel om oppstart - Detaljregulering felt B3 Jessheim vest - GBnr 132/242 m.fl. - Ullensaker kommune, Akershus Arkitekturlaboratoriet AS Erik Olav Marstein Vår dato: 12.11.2014 Vår ref.: 200705294-7 Arkiv: 323 Deres dato: 31.10.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Kristin Ødegård Bryhn 1 NVEs innspill ved varsel om

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2011/658-18 Arkiv: 0314 R1102 Dato: 03.03.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Andreas Kirkemo Utv.saksnr Utvalg Møtedato Fast utvalg for

Detaljer

Rv. 111 Rundkjøring Rådhusveien

Rv. 111 Rundkjøring Rådhusveien Region øst Moss kontorsted Mars 2015 Rv. 111 Rundkjøring Rådhusveien Vedlegg til detaljreguleringsplan PlanID: 010526031 B3: av uttalelser COWI AS 1 2 Innhold 1 Generelt... 3 2 Oversikt... 3 3 og kommentarer

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2013/6847-23 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Detaljer

NGI Alvalia.pdf. Vedlagt føler en sjekkliste med informasjon om forhold som alltid skal vurderes i reguleringsplanarbeid:

NGI Alvalia.pdf. Vedlagt føler en sjekkliste med informasjon om forhold som alltid skal vurderes i reguleringsplanarbeid: Kirsten Fosstveit Fra: NVE Sendt: 23. april 2013 08:54 Til: Post Konsul AS Kopi: 'postmottak@suldal.kommune.no' Emne: Innspill til varsel om igangsetting av reguleringsarbeid - Detalregulering

Detaljer

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.05.2013 2013/3011-6/49379/2013 EMNE L12 Telefon 22055622

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.05.2013 2013/3011-6/49379/2013 EMNE L12 Telefon 22055622 SENTRALADMINISTRASJONEN Hurdal kommune Minneåsvegen 3 2090 HURDAL Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.05.2013 2013/3011-6/49379/2013 EMNE L12 Telefon 22055622

Detaljer

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen Stærk & Co. a.s. Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2012/5955 / FMAATCK 10.01.2013 MELDING OM OPPSTART AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Henriksen Heidi Mathea 28. november 2012 14:15 Til: "'norrud@heras.no'" Kopi: Sverdrup Anne Cathrine Innspill til varsel om oppstart av arbeid med forslag til

Detaljer

Vår ref Arkvkode Sak/Saksb Dato 23273/14 PLNID / /NADEKL ALTA,

Vår ref Arkvkode Sak/Saksb Dato 23273/14 PLNID / /NADEKL ALTA, Samfunnsutvikling Kommune og arealplanlegging iht adresseliste Deres ref: Vår ref Arkvkode Sak/Saksb Dato 23273/14 PLNID 20140005 14/3472-11/NADEKL ALTA, 20.11.2014 Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid,

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Besøksadr. Tordenskjoldsgate 65 E-post fmvapostmottak@fylkesmannen.no Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Magnus Thomassen Deres ref.: 2014/120085- Vår dato: 08.07.2015 007 Tlf.:

Detaljer

Vennlig hilsen Anne Johanne Kråkenes Overingeniør

Vennlig hilsen Anne Johanne Kråkenes Overingeniør Fra: Kråkenes Anne Johanne [ajk@nve.no] Til: Post Randaberg [Post.Randaberg@randaberg.kommune.no] Kopi: Sendt: 07.09.2015 11:19:00 Emne: Uttale til offentlig ettersyn - Detaljregulering for Randaberg sentrum

Detaljer

Planconsult AS Niels Juels Gt. 33 A 0257 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.:

Detaljer

Etablering av boligområde på Sandbakken på Korsvegen

Etablering av boligområde på Sandbakken på Korsvegen Anne Elisabeth Katmo Fra: kg Sendt: 18. desember 2014 19:34 Til: Anne Elisabeth Katmo Emne: Etablering av boligområde på Sandbakken på Korsvegen Hei Min far (Arvid Gaustad) fikk nettopp

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 Saksdokument Saksmappenr: 2015/881 Saksbehandler: Geir Kåre Bendiksen Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

Fet kommune - Plansak - Gbnr 18/64 - Garderåsen - uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

Fet kommune - Plansak - Gbnr 18/64 - Garderåsen - uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid SENTRALADMINISTRASJONEN Øvre Romerike Prosjekt AS Gjensidigegaarden pb 26 2051 JESSHEIM Att. Alf Kristian Nyborg Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Julie Aaraas 06.07.2012 2012/11429-4/72240/2012

Detaljer

Tillatelse til dumping av masser - Beinskjæra dumpefelt - Sandefjord kommune - Vestfold fylke

Tillatelse til dumping av masser - Beinskjæra dumpefelt - Sandefjord kommune - Vestfold fylke SØRØST Helge Klitzing Lahelleveien 18 3140 NØTTERØY Deres ref.: Vår ref.: 2015/4317-3 Arkiv nr.: 423.5 Saksbehandler: Dato: Aase Kristin Eikenæs Marthinsen 01.12.2015 Tillatelse til dumping av masser -

Detaljer

Innspill til varsel om oppstart av reguleringsarbeid for felt C i Røyken næringspark

Innspill til varsel om oppstart av reguleringsarbeid for felt C i Røyken næringspark Kirsti Stokke Burheim From: Gunnar Stenvik Sent: 21. august 201311:03 To: Kirsti Stokke Burheim Subject: FW: Innspill til varsel om oppstart av reguleringsarbeid for felt C i Røyken næringspark t.o. Gunnar

Detaljer

Tillatelse til dumping - Beinskjæra i Sandefjord - Vestfold fylke - utsatt iverksetting

Tillatelse til dumping - Beinskjæra i Sandefjord - Vestfold fylke - utsatt iverksetting SØRØST Arne Rød & CO AS Postboks 1513 3206 SANDEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 2014/5721-3 Arkiv nr.: 423.3 Saksbehandler: Thor Messel Dato: 22.01.2015 Tillatelse til dumping - Beinskjæra i Sandefjord - Vestfold

Detaljer

Kort sammendrag av innspillene og redegjørelse for hvordan disse er vektlagt i planforslaget

Kort sammendrag av innspillene og redegjørelse for hvordan disse er vektlagt i planforslaget VEDLEGG 1 Kort sammendrag av innspillene og redegjørelse for hvordan disse er vektlagt i planforslaget Det har kommet 6 innspill etter varsling. Hafslund Nett. Brev datert 16.02.2015. Hafslund Nett tar

Detaljer

Uttale til melding om oppstart av reguleringsarbeid - Detaljregulering plan Jåsund felt K1, K2, K3, K4 og K5 - Sola kommune - Rogaland fy lk e

Uttale til melding om oppstart av reguleringsarbeid - Detaljregulering plan Jåsund felt K1, K2, K3, K4 og K5 - Sola kommune - Rogaland fy lk e VEST Sendes som e - post Nordconsult AS Postboks 130 4065 STAVANGER Deres ref. : Vår ref. : 2014/5584-2 Arkiv nr. : 413.2 Saksbehandler : Anne Britt Ottøy Dato : 13.01.2015 Uttale til melding om oppstart

Detaljer

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Plan - ID 24 7 Vedtatt i kommunestyret 16. 03.1 6, sak 34/16 Innhold Innledning... 3 1. Beliggenhet... 3 2. Hensikt... 3 3. Planstatus... 4 Kommuneplan 2015-2027...

Detaljer

Nesodden kommune - gbnr 1/976 - Prosjektet VY- Varsel om igangsatt reguleringsplan - Fylkesmannens uttalelse

Nesodden kommune - gbnr 1/976 - Prosjektet VY- Varsel om igangsatt reguleringsplan - Fylkesmannens uttalelse B-Consult Prosjekt AS Hovfaret 17B 0275 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.:

Detaljer

Tillatelse etter HFL 27.2 - Sjødeponi - Altafjorden - Alta kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL 27.2 - Sjødeponi - Altafjorden - Alta kommune - Finnmark fylke TROMS OG FINNMARK Statens vegvesen Region Nord Postboks 1403 8002 BODØ Deres ref.: 2014/074534-006 Vår ref.: 2014/5324-5 Arkiv nr.: 423.5 Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 26.01.2015 Tillatelse etter HFL

Detaljer

Svar på søknad om mudring og dumpetillatelse - Susebukta 2, 4, 6, 8 og 10 - Sandefjord kommune - Vestfold fylke

Svar på søknad om mudring og dumpetillatelse - Susebukta 2, 4, 6, 8 og 10 - Sandefjord kommune - Vestfold fylke SØRØST Arne Rød & Co AS postboks 1513 3206 SANDEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 2014/4385-3 Arkiv nr.: 423.5 Saksbehandler: Thor Messel Dato: 13.11.2014 Svar på søknad om mudring og dumpetillatelse - Susebukta

Detaljer

Frogn kommune - Reguleringsplan - Seiersten, Ullerud og Dyrløkke - Planprogram - Varsel om oppstart

Frogn kommune - Reguleringsplan - Seiersten, Ullerud og Dyrløkke - Planprogram - Varsel om oppstart SENTRALADMINISTRASJONEN Frogn kommune Postboks 10 1440 DRØBAK Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Einar Midtsund 01.09.2014 2014/15714-3/73265/2014 EMNE L12 Telefon 22055623 Deres

Detaljer

Tillatelse etter HFL 27.2 - Utfylling i sjø - Alta lufthavn - Alta kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL 27.2 - Utfylling i sjø - Alta lufthavn - Alta kommune - Finnmark fylke Troms og Finnmark Alta kommune Postboks 1403 9506 ALTA Att: Hallgeir J. Strifeldt Deres ref: Vår ref: 2014/1643-6 Arkiv nr: 423.3 Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 24.06.2014 Tillatelse etter HFL 27.2 - Utfylling

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak SENTRALADMINISTRASJONEN Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Julie Aaraas 08.02.2012 2011/15042-16/12365/2012 EMNE L12 Telefon 22055669 Deres

Detaljer

Vår ref.: Saksnr: 13/ Løpenr: 70747/13 Saksbeh.: Lars Olav Tjeldflaat Oversender vedlagte dokument.

Vår ref.: Saksnr: 13/ Løpenr: 70747/13 Saksbeh.: Lars Olav Tjeldflaat Oversender vedlagte dokument. Fra: Fylkesrådmannen i Rogaland Sendt: 18.12.2013 Til: firmapost@norconsult.no Kopi: fmropost@fylkesmannen.no;teknisk Sakspost Emne: MERKNADER TIL VARSEL OM DETALJREGULERING FOR ROSK - DELFELT U OG V,

Detaljer

Riksveg 23 på strekningen Verpen til Vassum - Varsel om utvidet planområde - uttalelse kulturminner

Riksveg 23 på strekningen Verpen til Vassum - Varsel om utvidet planområde - uttalelse kulturminner UTVIKLINGSAVDELINGEN Statens vegvesen Region øst Postboks 1010 2605 LILLEHAMMER Vår dato: 13.03.2014 Vår referanse: 2012/4872-14 Vår saksbehandler: Deres dato: 24.01.2014 Deres referanse: 2012/106270-096

Detaljer

Igangsatt planarbeid for Spjøtvatnet hyttefelt, Namsos kommune i Nord-Trøndelag. NVEs uttalelse

Igangsatt planarbeid for Spjøtvatnet hyttefelt, Namsos kommune i Nord-Trøndelag. NVEs uttalelse Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Landsem Plan & Bygg: jlansem(donline.no Vår dato: 2 6 APR. 2012 Vår ref.: NVE 201202923-2 rm/ome Arkiv: 323 Saksbehandler: Deres dato: Ole M. Espås Deres ref.:

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen Dimensjon rådgivning Gamle Forusveien 10a 4031 STAVANGER 25.04.2014 Deres ref.: 2325 Saksbehandler: Malin Kristin Aasbø Saksnr. 14/6780-3 Direkte innvalg: 51 51 68 50 Løpenr.

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeid med endring av detaljreguleringsplan Del av Bjerke industriområde Sørum kommune Gnr./bnr. 89/30, m. fl.

Varsel om oppstart av arbeid med endring av detaljreguleringsplan Del av Bjerke industriområde Sørum kommune Gnr./bnr. 89/30, m. fl. Sørum kommune postmottak@sorum.kommune.no ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 3. august 2012 SIDE 1/6 REF jola OPPDRAGSNR

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalutviklingsavdelingen Asplan Viak AS Østervåg 7 4006 STAVANGER 15.06.2012 Deres ref.: Saksbehandler: Jan Windsholt Saksnr. 12/10143-2 Direkte innvalg: 51 51 68 53 Løpenr. 36422/12

Detaljer

Vår ref.: Saksnr: 15/ Løpenr: 22933/15 Saksbeh.: Ingvild Vikse Johansen Oversender vedlagte dokument.

Vår ref.: Saksnr: 15/ Løpenr: 22933/15 Saksbeh.: Ingvild Vikse Johansen Oversender vedlagte dokument. Fra: Fylkesrådmannen i Rogaland [firmapost@rogfk.no] Til: Berit Heimvik [berit@prosjektil.no] Kopi: Post Randaberg [Post.Randaberg@randaberg.kommune.no]; fmropost@fylkesmannen.no [fmropost@fylkesmannen.no]

Detaljer

Fylkesmannens innspill til melding om oppstart av arbeid med reguleringsplan for His Brygge - Arendal kommune

Fylkesmannens innspill til melding om oppstart av arbeid med reguleringsplan for His Brygge - Arendal kommune Miljøvernavdelingen Stærk & Co. a.s. Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/2303 / FMAAMFR 17.06.2014 Fylkesmannens innspill til melding om oppstart av arbeid med reguleringsplan

Detaljer

ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT K13 RÅDHUSVEGEN 7 OG 9, RINGVEGEN 12, 14 OG 16.

ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT K13 RÅDHUSVEGEN 7 OG 9, RINGVEGEN 12, 14 OG 16. PLANBESKRIVELSE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT K13 RÅDHUSVEGEN 7 OG 9, RINGVEGEN 12, 14 OG 16. Utarbeidet av: KB Arkitekter AS v/mette Paulsen Datert: 18.10.2017 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Nittedal kommune - Markerud gård - gbnr 6/1, 10, 138, 146, 147 oversendelse av endelig forslag til fredning av hage, tun og deler av jordvei

Nittedal kommune - Markerud gård - gbnr 6/1, 10, 138, 146, 147 oversendelse av endelig forslag til fredning av hage, tun og deler av jordvei SENTRALADMINISTRASJONEN Riksantikvaren Postboks 8196 Dep 0034 OSLO Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Sissel Riibe 11.07.2014 2011/16542-62/61288/2014 EMNE C53 Telefon 22055065

Detaljer

Link Arkitektur AS Kvitsøygata 10 4014 STAVANGER Bymiljø Erling Molland Sandnes, 26.02.2015 Deres ref: Vår ref: 14/11189-14 Saksbehandler: Dagfinn Risa Arkivkode: --- Uttalelse til melding om detaljregulering

Detaljer

Raskere, enklere og sikrere samhandling med Rogaland fylkeskommune.

Raskere, enklere og sikrere samhandling med Rogaland fylkeskommune. Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 Stavanger Norway Time Kommune Postboks 38 4349 BRYNE NO TIME KOMMUNE - DETALJREGULERING FOR STEMMEN BARNEHAGE OG BOLIGOMRÅDE - PLAN 0458.00 - TILLATELSE TIL INNGREP

Detaljer

Saksbehandler: Emilie Lassen Bue Saksnr.: 13/ Behandlingsrekkefølge Hovedutvalg for teknikk og miljø

Saksbehandler: Emilie Lassen Bue Saksnr.: 13/ Behandlingsrekkefølge Hovedutvalg for teknikk og miljø HTM-sak 119/13 R-268 Reguleringsplan for et område ved Bølstadfeltet Saksbehandler: Emilie Lassen Bue Saksnr.: 13/05247-3 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 12.12.2013 Rådmannens

Detaljer

Melding om vedtak i FU-sak 171/15 - Nesodden kommune - Reguleringsplan for Svestad marina

Melding om vedtak i FU-sak 171/15 - Nesodden kommune - Reguleringsplan for Svestad marina FYLKESADMINISTRASJONEN Nesodden kommune Postboks 123 1451 NESODDTANGEN Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Einar Midtsund 17.06.2015 2011/14740-13/101804/2015 EMNE L12 Telefon 22055623

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Arne Gunnar Sem - 32214457 2014/023341-004 2014/1501

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 17/4767 Arkiv sakid.: 16/11084 Saksbehandler: Jan-Erik Johansen

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 17/4767 Arkiv sakid.: 16/11084 Saksbehandler: Jan-Erik Johansen SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 17/4767 Arkiv sakid.: 16/11084 Saksbehandler: Jan-Erik Johansen Sak nr. Dato 033/17 Plan- og utviklingsutvalg 18.04.2017 031/17 Kommunestyre 11.05.2017 Detaljregulering

Detaljer

NVEs innspill ved varsel om oppstart - Reguleringsplan for Fv 51 Gang- og sykkelveg Rogne skole til Moane - Øystre Slidre kommune, Oppland

NVEs innspill ved varsel om oppstart - Reguleringsplan for Fv 51 Gang- og sykkelveg Rogne skole til Moane - Øystre Slidre kommune, Oppland Statens vegvesen Region øst Postboks 1010 2605 LILLEHAMMER Vår dato: 21.11.2014 Vår ref.: 201405768-2 Arkiv: 323 Deres dato: 05.09.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Kristin Hasle Haslestad 1 NVEs innspill

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: EGUDERU1 GBNR 78/18 15.07.2015 S15/158 L26574/15

Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: EGUDERU1 GBNR 78/18 15.07.2015 S15/158 L26574/15 Statens Vegvesen, Region øst v/ulveseth og Håland Postboks 1010 Skurva 2605 LILLEHAMMER Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: EGUDERU1 GBNR 78/18 15.07.2015 S15/158 L26574/15 Ved henvendelse vennligst oppgi

Detaljer

Tillatelse - Etablering av farvannsskilt - Sildpollen - Vågan kommune - Nordland fylke

Tillatelse - Etablering av farvannsskilt - Sildpollen - Vågan kommune - Nordland fylke Nordland Lofotkraft AS Deres ref.: Vår ref.: 2016/1547-7 Arkiv nr.: Saksbehandler: Lise Maria Strömquist Dato: 14.10.2016 Tillatelse - Etablering av farvannsskilt - Sildpollen - Vågan kommune - Nordland

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/ Side 1 av 5 sider Meråker kommune Arkiv: 2016001 Arkivsaksnr: 2016/98-7 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/16 02.06.2016 Planid 2016001 Reguleringsplan

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret Saksdokument Saksmappenr: 2013/5979 Saksbehandler: Hans Martin Nygaard Arkivkode: L12/47/295 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.03.2016 Kommunestyret 21.04.2016 DETALJERT REGULERINGSPLAN

Detaljer

Nesodden kommune Plan- og bygningsavdelingen Reguleringsplankontoret

Nesodden kommune Plan- og bygningsavdelingen Reguleringsplankontoret Nesodden kommune Plan- og bygningsavdelingen Reguleringsplankontoret NOF Nesodden lokallag v/ Bård Bredesen Solstubben 19 1450 NESODDTANGEN Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Dato: 09/2393-13 - 10/12958 L12

Detaljer

Lillesand kommune - fylkesmannens uttalelse til offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Reise boligområde: Mvh. Barbro K.

Lillesand kommune - fylkesmannens uttalelse til offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Reise boligområde: Mvh. Barbro K. Fra: Olsen, Barbro Kristine Sendt: 02.07.2014 Til: _Fellespost Kopi: postmottak@aa-f.kommune.no;firmapost-sor@vegvesen.no Emne: - fylkesmannens uttalelse til offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan

Detaljer

Tvedestrand kommune Enhet for plan, miljø og eiendom

Tvedestrand kommune Enhet for plan, miljø og eiendom Tvedestrand kommune Enhet for plan, miljø og eiendom Mottakere Melding om vedtak Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/341/21/L12 «REF» Asbjørn Aanonsen, 371 99 562 13.01.2014 Kunngjøring - Reguleringsplan

Detaljer

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksutskrift R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksbehandler: Kristine Sand Saksnr.: 14/04098-13 Behandlingsrekkefølge Møtedato 2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 27/15

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00380-8 Saera Ali 19.02.201 5. Tillatelse til tiltak - Gnr 86 bnr 937 Tingvein 5 - Riving av hele bygg

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00380-8 Saera Ali 19.02.201 5. Tillatelse til tiltak - Gnr 86 bnr 937 Tingvein 5 - Riving av hele bygg Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Kreativ Tømrerservice AS Holterveien 2 A 1448 DRØBAK Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00380-8 Saera Ali 19.02.201 5 Tillatelse til tiltak - Gnr

Detaljer

FORSLAGSSTILLERS OPPSUMMERING OG KOMMENTARER TIL MERKNADER TIL OFFENTLIG HØRING AV DETALJPLAN PRIVAT PLANSAK

FORSLAGSSTILLERS OPPSUMMERING OG KOMMENTARER TIL MERKNADER TIL OFFENTLIG HØRING AV DETALJPLAN PRIVAT PLANSAK FORSLAGSSTILLERS OPPSUMMERING OG KOMMENTARER TIL MERKNADER TIL OFFENTLIG HØRING AV DETALJPLAN PRIVAT PLANSAK Plannavn: Eikeli vest Plannummer: Saksnummer: Nr. Avsender Gnr/Bnr Hovedpunkt i merknad/uttalelse

Detaljer

Bestilling av kulturhistorisk registrering og aksept for kostnadsoverslag - Plan Områderegulering av Vardheia

Bestilling av kulturhistorisk registrering og aksept for kostnadsoverslag - Plan Områderegulering av Vardheia Plan og forvaltning Rogaland fylkeskommune kulturavdelingen/v Nora Pape Dato: 14.04.2015 Arkiv: PlanID - 0456.00, K2 - L12 Vår ref (saksnr.): 13/662-33 Journalpostid.: 15/9294 Dykkar ref.: Bestilling av

Detaljer

Planutvalget SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD

Planutvalget SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD Arkivsaknr: 2015/556 Arkivkode: P28 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

erling lundstadsveen Sendt: 24. februar :12 Reguleringsplan for Brutomta / Tiendeholmen Park - merknad

erling lundstadsveen Sendt: 24. februar :12 Reguleringsplan for Brutomta / Tiendeholmen Park - merknad Mikael Løfsnæs Haagensen Fra: erling lundstadsveen Sendt: 24. februar 2014 17:12 Til: Mikael Løfsnæs Haagensen Emne: Reguleringsplan for Brutomta / Tiendeholmen Park - merknad Viser

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen 4349 BRYNE

FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen 4349 BRYNE FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen Time Kommune Postboks 38 4349 BRYNE 27.11.2014 Deres ref.: 14/2226-2? Saksbehandler: Nora Pape Saksnr. 14/19630-3 Direkte innvalg: 51 51 68 59 Løpenr. 71793/14 Arkivnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling SAKSFRAMLEGG Arkiv: L12 Dato: 05.12.2015 Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg Saksbehandler: Kjell Vingen Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling Vedlegg:

Detaljer

Sjekkliste Reguleringsplan.docx

Sjekkliste Reguleringsplan.docx From: NVE Sent: 30. juni 2014 12:19 To: Endre Balchen Cc: 'post@e-h.kommune.no'; 'fmaapost@fylkesmannen.no' Subject: Innspill til varsel om påbegynt planarbeid og igangsetting av forhandlinger

Detaljer

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Tvedestrand kommune Postboks 38 4901 Tvedestrand Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 2012/1601/7/ Sak nr. 2012/5955 / FMAAPKH 04.02.2014 TVEDESTRAND KOMMUNE - REGULERINGSPLAN

Detaljer

Uttale til oppstart av detaljregulering rv 13 utbetring Ingvalstadsvingen og Hetlandsvingen

Uttale til oppstart av detaljregulering rv 13 utbetring Ingvalstadsvingen og Hetlandsvingen Fra: fmrotot@fylkesmannen.no Til: Firmapost-Vest Kopi: firmapost@rogfk.no; postmottak@hjelmeland.kommune.no Emne: Uttale til oppstartsvarsel for utbetring av RV13 ved Ingvaldstadsvingen og Hetlandsvingen

Detaljer

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU GNR.105 BNR.250 OG 280 I GRAN KOMMUNE Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser for boliger og tjenesteytende næring Utarbeidet av: Ingeniør SHagen Datert: 10.6.2011 Revidert:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

Ullensaker kommune - Reguleringsplan - Gbnr 17/239 med flere - Bakkedalen idretts og skoleområde på Kløfta - Varsel om utvidelse

Ullensaker kommune - Reguleringsplan - Gbnr 17/239 med flere - Bakkedalen idretts og skoleområde på Kløfta - Varsel om utvidelse FYLKESADMINISTRASJONEN COWI AS Nedre Strandgate 3 3015 DRAMMEN Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Erlend Hansen Sjåvik 24.04.2017 2016/15422-11/70188/2017 EMNE L12 Telefon Deres

Detaljer

Deres ref. Vår ref. 2013030 Dato: 25.01. 2013

Deres ref. Vår ref. 2013030 Dato: 25.01. 2013 Østfold fylkeskommune Regionalavdelingen Postboks 220 1702 Sarpsborg (sendt: sentralpost@ostfoldfk.no ) Deres ref. Vår ref. 2013030 Dato: 25.01. 2013 Vedrørende varsel om oppstart av detaljregulering for

Detaljer

Tillatelse etter HFL 28 - Søknad etter havne- og farvannsloven - moloforlengelse Honningsvåg - Nordkapp kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL 28 - Søknad etter havne- og farvannsloven - moloforlengelse Honningsvåg - Nordkapp kommune - Finnmark fylke TROMS OG FINNMARK Kystverket v/utbygging Serviceboks 2 6025 Ålesund Deres ref 2012/2314-1 Vår ref 2012/2314-3 Arkiv nr Saksbehandler Jan Morten Hansen Dato 08.06.2012 Tillatelse etter HFL 28 - Søknad etter

Detaljer

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE.

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE. Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE. 22.09.2017 Bakgrunn. Reguleringsarbeidet utføres av Pål Dalhaug AS og Ing. Geir Gjertsen AS, for grunneier Kjell Olav

Detaljer

Drammen kommune - Uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid Professor Smiths allé 54

Drammen kommune - Uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid Professor Smiths allé 54 Besøksadresse Stortorvet 7, Oslo Halvorsen & Reine AS Sivilarkitekter MNAL Postboks 9407 Landfalløya 3023 DRAMMEN Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@jbv.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.:

Detaljer

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Tove Hardangen L.nr.: 14805/2011 Arkivnr.: 20070007/L12 Saksnr.: 2008/766 Utvalgssak Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Detaljer

Magne Opstad Kåsenvegen 38

Magne Opstad Kåsenvegen 38 Kommentar om å stenge Kåsenvegen og lede deler av trafikken inn på B27. Etter min mening er det feil og må ikke bli virkeliggjort! Det vert altfor mye trafikk i rundkjøringen ut eskarvegen med alle nye

Detaljer

Kopier av innspill til varsel om oppstart

Kopier av innspill til varsel om oppstart FREDRIKSTAD KOMMUNE VIRKSOMHET REGULERING OG BYGGESAK Saksnr.: 2017/13754 Dokumentnr.: 11 Løpenr.: 188555/2017 Dato: 18.09.2017 Gradering: Klassering: Bukkholmen Saksbehandler: Adrian Stjern Kopier av

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE FOR«LILLEHAMMER HAGEBY» -

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE FOR«LILLEHAMMER HAGEBY» - Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer: 19.12.2012 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12056 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato «REF» 2011/1164-17 Per Ottar Brattås 04.06.2015

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato «REF» 2011/1164-17 Per Ottar Brattås 04.06.2015 Smøla kommune Bygg og forvaltning «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato «REF» 2011/1164-17 Per Ottar Brattås 04.06.2015 Melding

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan Adkomst Telehuset Deler av gbnr. 168/26, med del av 168/27 og 217. Nes kommune

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan Adkomst Telehuset Deler av gbnr. 168/26, med del av 168/27 og 217. Nes kommune Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan Adkomst Telehuset Deler av gbnr. 168/26, med del av 168/27 og 217 Nes kommune 20. oktober 2015 1 Bakgrunn for planarbeidet: Med bakgrunn i inngåtte avtaler med berørte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Trond Skoglund Arkiv: PLANI Reguleringsplan Kleiva masseut Arkivsaksnr.: 13/711

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Trond Skoglund Arkiv: PLANI Reguleringsplan Kleiva masseut Arkivsaksnr.: 13/711 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Trond Skoglund Arkiv: PLANI Reguleringsplan Kleiva masseut Arkivsaksnr.: 13/711 FØRSTEGANGSBEHANDLING I PLANUTVALGET - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KLEIVA MASSEUTTAK Rådmannens

Detaljer

DETALJREGULERING FELT K1a/ K1b

DETALJREGULERING FELT K1a/ K1b Til høringsinstanser, grunneiere og naboer: Buskerud fylkeskommune, Pb. 3563, 3007 Drammen, postmottak@bfk.no Fylkesmannen i Buskerud, Grønland 32, 3007 Drammen, fmbupost@fylkesmannen.no Nes kommune, Rukkedalsvegen

Detaljer

Svar Varsel om oppstart av planarbeid områderegulering Flisa Øst, del 4 planid Åsnes kommune

Svar Varsel om oppstart av planarbeid områderegulering Flisa Øst, del 4 planid Åsnes kommune Arkitektbua AS Størksvegen 2 2420 TRYSIL Øivind Løken Deres ref: Vår ref: Sak. nr. 15/4038-2 Saksbeh. Hanne Thingstadberget Tlf. 62 54 44 60/Tina Amundsen/Kristian Reinfjord Hamar, 16.06.2015 Svar Varsel

Detaljer

Vedrørende varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering for gnr 24 bnr 247 - småbåthavn i Vikkilen - Grimstad kommune - Aust-Agder fylke

Vedrørende varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering for gnr 24 bnr 247 - småbåthavn i Vikkilen - Grimstad kommune - Aust-Agder fylke Sørøst Rambøll Byfogd Paus gate 10 3717 SKIEN Deres ref.: Vår ref.: 2014/4858-2 Arkiv nr.: Saksbehandler: Aase Kristin Eikenæs Marthinsen Dato: 17.11.2014 Vedrørende varsel om oppstart av planarbeid -

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN 1 Formålet med reguleringsplanen Reguleringsplanens skal legge til rette for anleggelse av en gang og

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 11/2818/LO GNR 71/ /12140

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 11/2818/LO GNR 71/ /12140 Samfunnsutvikling Arkitektkontoret Birger Håheim Wilhelmsbakken 3 1440 DRØBAK Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 11/2818/LO GNR 71/8 03.07.2012 12/12140 Delegert sak nr: 12/223 GNR 71 BNR 8 WILHELMSBAKKEN

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR RENOVASJONSTEKNISK PLAN. 1. Innledning Løsninger for avfallshåndtering skal tas hensyn til så tidlig som mulig i planarbeider*.

RETNINGSLINJER FOR RENOVASJONSTEKNISK PLAN. 1. Innledning Løsninger for avfallshåndtering skal tas hensyn til så tidlig som mulig i planarbeider*. Lyngdal kommune Tekniske tjenester Farsund kommune Administrasjonen RETNINGSLINJER FOR RENOVASJONSTEKNISK PLAN Det henvises til kapittel 3 i Renovasjonsforskriften for Farsund kommune og Lyngdal kommune.

Detaljer

Melding om vedtak - mindre endring av reguleringsplan for Åros felt C - Plan ID

Melding om vedtak - mindre endring av reguleringsplan for Åros felt C - Plan ID AREALENHETEN «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: «REF» 2017/2218 - Anne Marit Tønnesland L12 31.08.2017 37201/2017 Melding om vedtak

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/ «REF» Carl Danielsen

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/ «REF» Carl Danielsen Byggesak, kart og oppmåling Namsos Tor Bjarne Mortensen Skorstadvegen 186 7819 Fosslandsosen Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/2139-24 «REF» Carl Danielsen 90986677 17.12.2015

Detaljer