Stovnerhøgda barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stovnerhøgda barnehage"

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Stovner Stovnerhøgda barnehage Stovnerhøgda barnehage Telefon: Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

2 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE...3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER...4 DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING...4 BARNS MEDVIRKNING...5 SAMARBEID MED BARNAS HJEM...5 FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING...6 INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN...6 SOSIAL KOMPETANSE...7 SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE...7 PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING...8 PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE...9 KALENDER...14 OM ÅRSPLANMALEN

3 INNLEDNING Barnehagen drives etter lov om barnehager med forskrifter. Årsplanen med progresjonsplan gir informasjon om de overordnede målene i barnehageloven og barnehagens tiltak for å nå disse. Ansatte i barnehagen skal benytte årsplanen med progresjonsplanen som et arbeidsdokument. Barnehagen utarbeider detaljerte planer som beskriver hvordan barnehagen konkret arbeider med tiltakene som er fastsatt i årsplanen. Foreldre skal gjennom planene få et godt innblikk i barnehagens arbeid, og se en klar sammenheng mellom de konkrete aktivitetene i barnehagen og de overordnede målene. Barnehagens styrer har det faglige ansvaret for utarbeidelse av årsplan med progresjonsplan i samarbeid med ansatte og foreldre. Barnehagens årsplan med progresjonsplan, fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. KORT OM BARNEHAGEN Stovnerhøgda barnehage har et stort og variert uteområde med skogen som nærmeste nabo. Barna kan leke blant trær og i skråninger. Vi har klatrestativ, husker, sklie og sandkasser. Vi går ofte på tur i skogen som ligger rett utenfor barnehagen. Vi legger vekt på tverrfaglighet med lek som hovedarena for barns læring og sosiale utvikling. Leken skal kjennetegnes av glede og frivillighet, og den har stor egenverdi. Barnas interesser skal danne utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet. I vårt team skal barna få oppleve varierte samspillerfaringer og gode følelsesmessige opplevelser. Vi skal bidra til at barna utvikler trygghet og stolthet over egen tilhørighet og respekt for andres verdier og ytringer. Felles slagord for Team Stovner er Smil om munnen og gode minner. I Stovnerhøgda er vår hverdag preget av humor, glede og gode opplevelser. Barna opplever fellesskap og knytter vennskapsbånd KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE Oslos barnehagebarn skal få et likeverdig tilbud av høy kvalitet Alle barn skal kunne norsk og være forberedt til skolestart Alle ansatte i barnehagene skal kunne godt norsk og bidra til barnas språkutvikling. 3

4 Gratis kjernetid for 4-5 åringer Opplæringsgruppe som sikrer felles kompetanseheving for både kommunale og ikkekommunale barnehager Vi bruker Oslo standard for godt språkmiljø Bruk av kartleggingsverktøyet TRAS tidlig registrering av språkutvikling, ved behov og i samtykke med foresatte Tverrfaglig ressurssenter for barn og familier BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER Felles visjon for barnehagene på Stovner Sammen skal vi. I Stovnerbarnehagene er vi rause, lekne og lyttende Vi styrker fellesskapsfølelsen i teamet ved å arrangere sammenkomster for alle barn og ansatte i Team Stovner Vår hverdag preges av humor, glede og gode opplevelser Barna skal oppleve fellesskap og knytte vennskapsbånd MÅL FRA LOV OM BARNEHAGER OG RAMMEPLAN DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn som er forankret i menneskerettighetene. 4

5 Vi markerer norske høytider og tradisjoner, samt synliggjør andre kulturer og merkedager Vi har fellessamlinger Vi har vennskap som tema og jobber for at alle barn skal ha en venn Vi jobber med følelser og gjør barna kjent med ulike følelsesuttrykk som sur, sint, blid og glad BARNS MEDVIRKNING Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset barnas alder og forutsetninger. Barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Vi hjelper og veileder barna i å løse konflikter Vi gir barna god tid og oppmuntring ved påkledning, matbordet osv. Vi stopper opp i hverdagen og undres over ting barna gjør og ser, og prater om dette Vi hjelper barn til å sette ord på følelsene sine Vi er lydhøre for barnas ønsker om ulike aktiviteter SAMARBEID MED BARNAS HJEM Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. 5

6 I den daglige foreldrekontakten ved levering og henting, utveksles informasjon om barnehagedagen til barnet Foreldrene velger representanter til barnehagens samarbeidsutvalg på høstens foreldremøte. Disse er blant annet med i prosessen ved fastsettelse av årsplanen Vi har ulike sammenkomster for foreldre og barn (Lucia, påskefrokost, sommerfest og juleverksted) Vi tilbyr foreldresamtaler minst en gang i året Vi har foreldremøter hver høst FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Barnehagen har et fantastisk fint uteområde med lekeapparater for små og store barn, samt grøntområde, skog og bergknauser. Barnehagen er nærmeste nabo til Liaskogen og Øvre Fossum gård som har både hester, kaniner, geit og gris Vi gir tid til lek, og oppfordrer barna til lek med barn på tvers av avdelingene Avdelingene har lekerom som innbyr til allsidig lek som konstruksjonslek og rollelek INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. 6

7 Vi skal bidra til at barna utvikler trygghet og stolthet over egen tilhørighet og respekt for andres verdier og ytringer Vi deler barna inn i smågrupper der vi tilbyr ulike aktiviteter som forming, lesing, drama, rollelek og konstruksjonslek De største barna (skolestarterne) er med i bydelens megakor som har fast øving en gang i måneden. De har konsert på kulturdagen, til jul og i Frognerparken på våren Stovner bydels barnehager har sin egen teatergruppe som spiller teater for alle to ganger i året Hvert år arrangeres det Kulturuke i bydelen der barna får se teater og bidra med kunst til utstilling. Kulturuka avsluttes med et stort arrangement på Jesperudjordet SOSIAL KOMPETANSE Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Vi skal gi barna felles opplevelser med mye glede og humor Vi gir barna felles opplevelser som de kan bruke i sitt sosiale samspill med andre barn Vi oppfordrer barna til å gi uttrykk for egne behov, ønsker og meninger, men samtidig ta hensyn og vise omsorg for andre Vi veileder og støtter barna i konfliktløsning og oppfordrer de til å løse de selv SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Barnehagen skal i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til skole og eventuelt aktivitetsskole. Alle kommunale barnehager og skoler skal følger Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Et informasjonsskjema om barnetsendes skolen før skolestart gitt foreldrenes samtykke. 7

8 Vi har førskolegruppe en gang pr. uke Det arrangeres foreldremøte høsten før skolestart med informasjon fra barnehage og skole Vi besøker aktivitetsskolene i nærmiljøet på våren Vi gjennomfører avslutningssamtaler med barn og foreldre før skolestart PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING Barnehagens pedagogisk virksomhet skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Barnehagen skal tilrettelegges for medvirkning fra barn, foreldre, ansatte og eier. Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal observeres og vurderes fortløpende. Vi viser frem/henger opp bilder på avdelingen fra aktiviteter og turer Vi tilbyr foreldresamtaler hvert barnehageår Vurdering og planlegging er tema på foreldresamtaler, avdelingsmøter, personalmøter og planleggingsdager Vi skriver halvårsevalueringer 8

9 PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som er beskrevet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter. Barna skal utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser,kunnskaper og ferdigheter. FAGOMRÅDENE KOMMUNIKASJON SPRÅK TEKST KROPP 1-2 år 3-4 år Vi bruker enkel dagtavle i samlingsstund Vi bruker dagtavle i samlingsstund hver dag Vi setter ord på alt vi gjør Vi har fokus på den gode samtalen Vi har bordteater Vi har fellessamling tilpasset aldersgruppen Vi har bildebøker lett tilgjengelig Vi har ordensbarn som har faste oppgaver Skolestartere Vi øver på å ta i mot beskjeder Vi har tekstskaping en gang i uka Barna leker og øver med bokstaver Vi dramatiserer kjente eventyr med og for barna Vi tilbyr bøker, puslespill og spill tilpasset førskolebarn Vi bruker rim, regler og sang aktivt i hverdagen Barna øver seg på å kjenne igjen og skrive navnet sitt Vi har bokstaver hengende på veggen og ord med navn på ulike ting på avdelingen Vi går på lengre turer med flere Vi har bøker tilgjengelig og leser/titter i bøker hver dag i lesekroken Vi henger opp bilder av hverdagssituasjoner i barnas høyde Vi henger opp bilder av hva vi har gjort og samtaler rundt det Vi går på turer hver uke i Vi har fast turdag hver uke. Da 9

10 FAGOMRÅDENE 1-2 år BEVEGELSE HELSE nærmiljøet KREATIVITET Barna øver på å kle på seg selv Vi har et variert og flott uteområde som brukes til å klatre, hoppe og balansere Vi har et variert og flott uteområde som brukes til å klatre, hoppe og balansere Barna øver på å kle seg etter vær og årstid, samt å mestre selv. Barna får kunnskap om kosthold og helse Vi oppfordrer barna til å klare toalettbesøk alene Vi tilbys teater tilpasset de største barna Vi leser bøker med mer tekst og samtaler om innholdet Førskolebarna får tilbud om formingsaktiviteter tilpasset de største barna Vi lager kunstutstillinger av det Barna tilbyr barna ulike smaksopplevelser gjennom et variert og sunt kosthold Vi starter med do-trening dersom barna er klare for det Vi er bevisst på god hånd hygiene hver dag som håndvask før måltid og etter toalettbesøk Vi oppfordrer barna til å klare toalettbesøk alene Vi har tilgang til teaterforestilling 2-3 ganger i året som arrangeres av teatergruppen i bydelen Vi har egne påkledningsgrupper hvor barna får trene på å mestre selv Vi har teater som er tilrettelagt for de minste barna en gang pr. år Vi leser bøker, ser på bilder og bruker konkreter hver dag Vi leser bøker alderstilpassede bøker i grupper og en til en Vi lar barna sanse ulike formingsmateriell Barna får kjennskap til ulike formingsmetoder og teknikker Vi henger opp barnas kunst på veggene Vi lager kunstutstillinger av det Vi har eget klatrestativ og sklie for de minste barna Skolestartere går vi i skogen, til fotballbanen, til lekeplasser i nærmiljøet eller besøker Øvre Fossum gård KUNST KULTUR 3-4 år 10 motoriske utfordringer

11 FAGOMRÅDENE 1-2 år NATUR ETIKK barna lager Vi har egen kulturuke i bydelen barna lager Vi har egen kulturuke i bydelen som avsluttes med en kulturdag på Jesperudjordet Vi har egen kulturuke i bydelen Vi snakker om været og har en tavle som vi henger opp et værskilt for dagen Vi snakker om de ulike årstider og følger med på naturens endringer Vi undrer oss sammen med barna over endringene i naturen knyttet til årstidene Vi tar bilder av ting barna finner ute i naturen Vi lærer barna å ha respekt for naturen Vi er med på å arrangere Rusken aksjon på våren hvor vi rydder opp søppel etc. i nærmiljøet Vi undrer oss sammen med barna på det vi ser og finner ute i naturen Vi studerer smådyr og planter i naturen med forstørrelsesglass og bruker faktabøker Vi har eksperimenter sammen med barna Vi blir kjent med kildesortering Barna er med på å kildesortere avfallet vårt Barna lærer og får forståelse for hvorfor vi kildesorterer og har gjenbruk Vi introduserer barna for bruk av pc og I-Pad Vi introduserer barna for mulighetene IKT gir Barna får kjennskap til hvorfor vi markerer ulike tradisjoner Vi undrer oss sammen med barna om det de til enhver tid er opptatt Vi introduserer barna for ulike høytider som jul og påske Vi hjelper barna til å sette ord på følelsene sine, for eksempel sint, RELIGION FILOSOFI Skolestartere MILJØ TEKNIKK 3-4 år Vi formidler noen av de norske tradisjonene rundt høytidene jul og påske Vi snakker om følelser i 11

12 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år glad og lei seg. NÆRMILJØ SAMFUNN Vi undrer oss sammen med barna om det som skjer i hverdagen, opplevelser og ting de lurer på. Vi har fokus på hvordan vi bør være mot hverandre samlingsstund og hvordan vi er/vil være ovenfor hverandre Vi undrer oss sammen med barna om det som skjer i hverdagen, opplevelser og ting de lurer på Vi veileder, støtter og hjelper barna til å løse konflikter på egen hånd Vi veileder, støtter og hjelper barna til å løse konflikter på egen hånd Vi går turer i nærmiljøet Vi har en uke med tema brannvern hver vår og høst hvor vi har fokus på å trene på å gå ut når alarmen går. Vi bruker det nærmiljøet har å tilby av turmuligheter, som stallen, biblioteket, skogen og idrettsbane. Vi har en uke med tema brannvern hver vår og høst hvor vi trener på å gå ut når alarmen går, hvordan brann kan oppstå, samt lærer oss telefonnummeret til brannvesenet. Vi tilrettelegger for rollelek for eksempel ved å hjelpe barna med å lage buss og tog av stolene, har vesker og leke-mat tilgjengelig. Skolestartere Vi har egen dukke/kjøkkenkrok hvor barna får mulighet til å leke butikk, mor/far, kjøre buss/tog etc. 12 av Vi snakker om ulikhetene og likhetene i kulturer/religioner og om hvorfor vi har forskjellige regler hjemme (mat, bursdag, klær etc.) Vi veileder, støtter og hjelper barna til å løse konflikter på egen hånd Vi bruker det nærmiljøet har å tilby av turmuligheter, som stallen, biblioteket, skogen og idrettsbane, samt besøker skolene i nærmiljøet som barna sogner til Vi har en uke med tema brannvern hver vår og høst hvor vi trener på å gå ut når alarmen går, hvordan brann kan oppstå, samt lærer oss telefonnummeret til brannvesenet. Vi snakker om ulike yrker, hva de gjør og hvilken innvirkning de har på samfunnet

13 FAGOMRÅDENE ANTALL FORM ROM 1-2 år Vi teller i ulike situasjoner i løpet av dagen, samt forteller eventyr med telling Vi bruker tellebøker og konkreter Vi har hinderløyper hvor barna må krype over/under og gjennom 3-4 år Skolestartere Vi teller mye hver dag, både i samlingsstund, i lek og i spill Barna oppmuntres til å telle og øve på mengder og tid Vi tilbyr barna konstruksjonsleker som lego, klosser og spill Vi tilbyr barna spill tilpasset førskolealder Vi snakker om mengder og størrelser hver dag Vi gir barna enkle erfaringer om mål som lengde, høyde, vekt, tyngde, volum, temperatur og tid 13

14 KALENDER Oversikt over viktige aktiviteter og kulturbegivenheter dette året. NÅR HVA 2. januar Planleggingsdag 10. januar Juletrefest på Liastua 13. februar Karneval 13. mars Planleggingsdag 25. mars Påskefrokost 8. mai Planleggingsdag 15. mai Vi markerer 17. mai juni Kulturuke September Foreldremøte 14. september Planleggingsdag september Brannvernuke 6. november Planleggingsdag 8. desember Julebord for barna 11. desember Luciafeiring 15. desember Juleverksted 18. desember Nissefest Faglig ansvarlig for årsplanen ved styrer: Tone Blix Årsplanen ble fastsatt i barnehagens samarbeidsutvalg den:

15 OM ÅRSPLANMALEN Oslo kommunes mal for årsplan med progresjonsplan skal brukes av alle kommunale barnehager i Oslo. Det anbefales også at ikke-kommunale barnehager bruker malen. Årsplan med progresjonsplan skal utarbeides på grunnlag av barnehageloven, kommunale styringsdokumenter, brukerundersøkelsen og evalueringen av forrige årsplan. Styringsdokumenter: Lov om barnehage Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Oslo kommunes budsjett Bydelens budsjett Oslostandarden for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Barnehagens vedtekter Veilederen ABC og 1,2,3 Årsplanmalen er utarbeidet av som en del av Oslo kommunes prosjekt Oslobarnehagen, som skal øke kvaliteten i barnehagene og spesielt styrke barnehagen som læringsarena. tlf:

Sørhellinga barnehage

Sørhellinga barnehage Oslo kommune Bydel Alna Sørhellinga barnehage Sørhellinga barnehage sorhellinga.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22264535/94783845 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/soerhellinga-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Sloreåsen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Sloreåsen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Sloreåsen barnehage Sloreåsen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 slorasen@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23496270 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/sloreaasen-barnehage/

Detaljer

Ole Brumm barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Stovner. progresjonsplan og kalender

Ole Brumm barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Stovner. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Stovner Ole Brumm barnehage Ole Brumm barnehage team.haugenstua@bsr.oslo.kommune.no Telefon: 22103086 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/ole-brumm-barnehage/

Detaljer

Ullernkollen barnehage

Ullernkollen barnehage Oslo kommune Bydel Ullern Ullernkollen barnehage Ullernkollen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Styrer Unn-Sissel Lundlie: unn-sissel.lundlie@bun.oslo.kommune.no Telefon: 23 46 33 55 eller

Detaljer

Ammerudgrenda barnehage

Ammerudgrenda barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Ammerudgrenda barnehage Ammerudgrenda barnehage hanne.granum@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 912 45 174 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/ammerudgrenda-barnehage/

Detaljer

Havnehagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna. progresjonsplan og kalender

Havnehagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Alna Havnehagen barnehage Havnehagen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 havnehagen.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22300486 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage Obersten barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 nina.skari@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23495610 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/obersten-barnehage/

Detaljer

Fagerborg menighetsbarnehage Et godt sted å være, leke og lære

Fagerborg menighetsbarnehage Et godt sted å være, leke og lære Fagerborg menighetsbarnehage Et godt sted å være, leke og lære ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 f.mbhg@online.no Telefon: 22 36 85 90 Tyttebær: 22 36 85 91 Blåbær: 22 36 85 92 Blåveis: 22 36 85

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grorud Flaen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grorud Flaen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Grorud Flaen barnehage Flaen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 merete.andersen@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 975 18 597 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/flaen-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage Sinsen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 gerd.ljokelsoy@bga.oslo.kommune.no Telefon: Telefon: 970 75 038 (kontor) Webside på kommunens portal:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker ÅRSPLAN. Voldsløkka barnehage for. progresjonsplan og kalender. hørselshemmede og hørende barn

Oslo kommune Bydel Nordre Aker ÅRSPLAN. Voldsløkka barnehage for. progresjonsplan og kalender. hørselshemmede og hørende barn Oslo kommune Bydel Nordre Aker Voldsløkka barnehage for hørselshemmede og hørende barn Voldsløkka barnehage for hørselshemmede og hørende barn ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 voldslokka.barnehage@bna.oslo.kommune.no

Detaljer

Lakkegården barnehage

Lakkegården barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Lakkegården barnehage Lakkegården barnehage Lakkegardenbarnehage@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22682070 / 71 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/lakkegaarden-barnehage/

Detaljer

Slalåmveien barnehage

Slalåmveien barnehage Slalåmveien barnehage styrersvbh@barnehage.no Telefon: 22730090 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: My Kid.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage Tyrihans barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 heidi.eeg@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494000 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Rosenborg barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Frogner. progresjonsplan og kalender

Rosenborg barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Frogner. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Frogner Rosenborg barnehage Rosenborg barnehage rosenborg@bfr.oslo.kommune.no Telefon: 23 33 27 60 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/rosenborg-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Åstun barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Åstun barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Åstun barnehage Åstun barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 astun@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23496190 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Ammerudkollen barnehage

Ammerudkollen barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Ammerudkollen barnehage Ammerudkollen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 lotte.hermanrud@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 91244909 Webside på kommunens portal: Innhold

Detaljer

Langaard barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Langaard barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Langaard barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Mail: Charlotte@langaardbhg.no Tlf: 23197200/90657500 Årsplan 2015 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen... 5 Kommunens mål og satsinger for

Detaljer

Gamlebyen barnehage. Årsplan progresjonsplan og kalender 2015. Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte.

Gamlebyen barnehage. Årsplan progresjonsplan og kalender 2015. Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. Gamlebyen barnehage Årsplan progresjonsplan og kalender 2015 Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. Innhold Forord 3 Om barnehagen 4 Om Maurtu barnebondegård 4 Mål og satsinger for

Detaljer

SKOMAKERGATA GÅRDS- OG NATURBARNEHAGE

SKOMAKERGATA GÅRDS- OG NATURBARNEHAGE SKOMAKERGATA GÅRDS- OG NATURBARNEHAGE Årsplan progresjonsplan og kalender 2015 15 Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. 1 Innhold Forord 3 Om barnehagen 3 Om Maurtu barnebondegård

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Toppemyr barnehage 2013-2014

Årsplan med læringsmål KIDSA Toppemyr barnehage 2013-2014 Årsplan med læringsmål KIDSA Toppemyr barnehage 2013-2014 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål 2. Om Kidsa Toppemyr barnehage Barnehagens mål Barnehagens egenart

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

Årsplan med læ ringsmål KIDS A Alles tadhaugen 2013-2014

Årsplan med læ ringsmål KIDS A Alles tadhaugen 2013-2014 Årsplan med læ ringsmål KIDS A Alles tadhaugen 2013-2014 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa Allestadhaugens foreløpige pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen

Detaljer

Brumlebassen Barnehage

Brumlebassen Barnehage Brumlebassen Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2013 kontakt@brumlebassen.no 22660092/47205454 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 4

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 1 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Damvokteren Familiebarnehage

Damvokteren Familiebarnehage Damvokteren Familiebarnehage ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender barnehageåret 2014/15 Avdeling Norderhovgate 08.00-16.15 www.friluftsbarnehagene.com damvokteren@friluftsbarnehagene.no Tlf: 22689043 Avdeling

Detaljer

Firkanten barnehage. Gartneriet barnehage

Firkanten barnehage. Gartneriet barnehage Trondheim kommune Elgeseter barnehager Elgeseter barnehager ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014-2016 Firkanten barnehage Gartneriet barnehage E-post: Elgeseter-bhg.Postmottak@trondheim.kommune.no

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer