Kvam herad. 1.tertialrapport Samandrag: Arkiv: Objekt: Arkivsaknr Avgjerd av: Saksh.: Kjell Helvik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvam herad. 1.tertialrapport 2002. Samandrag: Arkiv: 102.2 Objekt: Arkivsaknr 2001000302. Avgjerd av: Saksh.: Kjell Helvik"

Transkript

1 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap /01 KJHE Kvam heradsstyre /01 KJHE Kvam formannskap /01 KJHE Kvam heradsstyre /01 KJHE Kvam formannskap /01 KJHE Kvam heradsstyre /01 KJHE Kvam formannskap /02 KJHE Kvam heradsstyre /02 KJHE Kvam formannskap /02 KJHE Kvam formannskap /02 KJHE Kvam heradsstyre /02 KJHE Avgjerd av: Saksh.: Kjell Helvik 1.tertialrapport 2002 Arkiv: Objekt: Arkivsaknr Samandrag: Drift: Fare for driftsunderskot: Administrasjonen har gått gjennom den økonomiske stoda pr og laga ein ny prognose for I hovudsak er det auka løns- og pensjonskostnader, forutan etterbetaling til brannvern og ambulanse (kr ) og manglande inndekking i revidert statsbudsjett, som pregar biletet. I tillegg slit ein med auka driftsutgifter for politisk aktivitet, styrkja tilbod til førskulebarn i barnehagar, barnevern og økonomisk sosialhjelp. Totalt for alle komitèar var det i utgangspunktet ein budsjettsprekk/eit underskot på 4,2 mill. Av desse er det laga kortsiktige tiltaksplanar med finansiering på 1,3 mill. innanfor rammene til dei enkelte komitèar. For dei resterande 2,9 mill. er arbeidet med tiltaksplanar starta opp, men desse er av meir langsiktig karakter og ein kan risikera at ein vert ståande med eit underskot i 2002 på ca. kr Talet er redusert frå 2,9 mill. til 2,25 pga. ein mogeleg overfinansiering av lønsjusteringspott på 0,65 mill. (Ref. tabell 3 Endringar i budsjett for 2002). Det mogeleg underskotet på 2,25 mill. er ikkje teke med i budsjettendringane for 1. tertial, då dette ikkje er finansiert. Ein avventar til 2. tertial med å korrigera budsjettet. Det er ikkje rom for å auka kostnadsrammene i budsjettet, då kortsiktig inntekts- /innsparingspotensiale ikkje er til stades utan å redusera tenestetilbodet. Auka ramme for ei teneste, kan ikkje gjerast utan at det vil gå ut over ei anna. Når det gjeld oppstart av nye prosjekt, må det takast omsyn til evt. driftskostnader etter prosjektslutt.

2 Rekneskap tertial Tabell 1 Nettoendring for tema pr komité Funksjonsgruppe B-2002 Endring J.B-2002 Saldo 1.tert % Vatn avløp og renovasjon/avfall Kulturminne, natur og nærmiljø % Samferdsle % Bustader % Tilrettelegging og bistand for næringslivet % Brann og ulykkesvern % Administrasjon og fellesutgifter % Sum komite 1 - Utvikling % Barnehagar % Grunnskule % Kultur % Kyrkje % Sum komite 2 - Oppvekst % Kommunehelse % Pleie- og omsorgstenesta % Sosialkontor % Barnevern % Sum komite 3 - Helse og sosial % Finans, skatt og rammetilskot % Sum Kvam herad Tabell 2 Utgifter og inntekter pr komité B-2002 Endring J.B-2002 Saldo % Utgifter (inkl. sjukelønsrefusjon) % Inntekter % Netto komitè % Utgifter (inkl. sjukelønsrefusjon) % Inntekter % Netto komitè % Utgifter (inkl. sjukelønsrefusjon) % Inntekter % Netto komitè % Utgifter (inkl. sjukelønsrefusjon) % Inntekter % Finans, skatt og rammetilskot % Kommentar til tabell 1 og 2: Endring i komite 1 på , er fordelt på auke i lønskostnader (385 ) og etterbetaling brannavtale (350 ). Endring i komite 2 (1.059 ) er rein auke i lønskostnader. Endring i komite 3 på 1,8 mill., er fordelt på auke i lønskostnader (1.009 ), etterbetaling brann- og ambulanseavtale (400 ) og auka kostnader i samband med flyktningar (400 ). Dei siste kostnadene vert dekka inn under Finans, skatt og rammetilskot med tilsvarande beløp (400 ). I tillegg er det her auka inntekter på 1,4 mill i rammetilskot og 1,8 mill i auka skatteinntekter.

3 Endringar i KOSTRA: Som fylgje av endringar i KOSTRA, er desse justeringane gjort: Deler av funksjon 310, 3101* (Drift av utleigebustader) og 3104* (Drift og tilsyn flyktningebustader), har tidlegare vore ein del av komite 1, Utvikling (Bustader). Dette er no flytta til komite 3, Helse og Sosial (Pleie- og omsorgstenesta). Det vil seia at eit nettobudsjett på ca er flytta mellom desse komiteane. Lønsjusteringspott/pensjonskostnader: Det ligg an til ein stor lønsauke i Medan staten tilrådde å budsjettera med 4,5% auke, ser det no ut til å gå mot eit lønsoppgjer på 6,5%. I budsjettet for 2002 vart det sett av ein generell lønsjusteringspott på 7 mill, tilsvarande lønsauke på 5,5%. Av desse er det brukt ca. 2,45 mill. i 1. tertial som resultat av lokale forhandlingar i 2001 og ansiennitetsopprykk og preliminære forhandlingar i På grunn av ytterlegare lønskostnadsauke utover budsjettforutsetningane for 2002, er lønsjusteringspotten auka opp att med 2,45 mill. til 7 mill. Storleiken på auka pensjonskostnader er det framleis ein del usikkert rundt, men denne kostnaden kan koma opp i 4 mill. ekstra for Dette tar administrasjonen sikte på å dekka med midlar i pensjonspremiefondet. Rådmannen vil koma attende til saka i 2. tertial. Auka inntekter: Inntektene til Kvam Herad aukar berre med 3,2 mill. i høve til revidert nasjonalbudsjett. Beløpet fordelar seg på auka rammetilskot med 1,4 mill og auka skatteinntekter med 1,8 mill. Det vil seia at dei auka løns- og pensjonskostnadene ikkje vert dekka inn av auka inntekter. I høve til revidert nasjonalbudsjett skal dei auka kostnadene takast inn ved effektivisering. Ovanforståande tal er teke ut frå makronivå, det vil seia at me ikkje har dei konkrete tala for Kvam Herad. Det er ein omlegging i inntektssystemet, som disfavoriserar distriktskommunar utan vekst. Inntektene kan med andre ord verta lågare enn det som er lagt til grunn for budsjettendringane.

4 Tabell 3 - Endringar i budsjettet for 2002 Komite Tiltak Tekst Drift Finansiering Ikkje finansiert Kommentarar drift 1- Utvikling Auka lønskostnad Brannavtale (etterbet /2001) C Politisk aktivitet Sjå tiltaksplan C 1 Steine-utvalet Kr ,-. Fin. Politisk verksemd = Tiltak 4 Samferdsle Vintervedlikehald. Finansiert ved redusert sommarvedlikehald = Tiltak 5 Konsulent/juridisk hjelp Skyva tiltak = Tiltak 3 Oppvekst Auka lønskostnad Komm. Barnehagar Jfr. Budsjettvedtak = Tiltak A Styrkja tilbod til førskulebarn Sjå tiltaksplan A 4 - Helse og Auka lønskostnad sosial Brannavtale (etterbet /2001) Ambulanse (etterbet. 2001) Strandebarm legekontor Kr innsparing jfr. Bud = Tiltak B Barnevern Sjå tiltaksplan B B Økonomisk sosialhjelp Sjå tiltaksplan B Finans, skatt og Rammetilskot Auka lønsjusteringspott/mogeleg overfinansiering Brukt av lønsjusteringspott Rammetilskot Skatt Sum Underskot Tiltaksplan 1-5: Desse tiltaksplanane inneber at tenestetilbodet vert redusert for enkelte som fylgje av auka kostnader for andre tenester. Utfyllande kommentarar til tiltaksplanane er å finna under dei enkelte komiteane. 1. Når det gjeld tiltaksplan 1, er det foreslått at midlar til politiske organ og kontrollorgan vert redusert med kr for å dekka inn kostnadene med rapport frå Steine-utvalet. 2. Tiltaksplan 2 gjeld kommunale barnehagar, der ein sparar inn kr på å ikkje ta inn lærlingar, og på å auka barnetalet utover normen. 3. Den tredje tiltaksplanen gjeld vedteken innsparing for komitè 3, totalt kr For å få finansiert denne budsjettsprekken, vil helse og sosial redusera drifta med kostnader til engasjement, ekstrahjelp, vikar, overtid, vedlikehald bil, utstyr og legevakt Voss. 4. Tiltaksplan 4 har utgangspunkt i auka kostnader med vintervedlikehaldet på vegnettet. Tiltaket går ut på å redusera vedlikehaldet i sommar og resterande vintervedlikehald med tilsvarande beløp, kr For tiltaksplan 5, er ikkje beløpet kjent. Denne tiltaksplanen ligg òg under komitè for utvikling og teknisk etat. Administrasjonen foreslår her å redusera kostnadene til konsulent og juridisk hjelp i 2002, ved å skyva tiltaka fram i tid. Tiltaksplan A-C: Dette er tiltaksplanar som administrasjonen òg skal dekka inn innanfor ramma, men som administrasjonen har sett er vanskeleg å få til i inneverande år utan svært drastiske kutt i tenestene. Ein treng difor meir tid på å finna dei beste tiltaka for å løysa problemet, og det er ein fare for at ein ikkje klarar å ta inn att heile budsjettsprekken i Førebels er det

5 mogelege underskotet ikkje teke inn i budsjett for 2002, då ein avventar evt. finansiering til 2. tertial etter at tiltaksplanane er arbeidd meir med. A. Tiltaksplan A må iverksetjast for å dekka inn dei auka kostnadene i komitè for Oppvekst som fylgje av auka kostnader i samband med styrkja tilbod til førskulebarn. Det er i dag ein fare for underskot i 2002 i høve til budsjett med kr Av dette er det funne mogelege innsparingstiltak på for Innsparinga inneber ein reduksjon i tilleggshjelp for funksjonshemma born og/eller alternativt å auka foreldrebetalinga tilsvarande f.o.m B. Tiltaksplan B skal dekka inn to store kostnadsauker: Barnevern med ca og økonomisk sosialhjelp med ca For å dekka inn dei auka kostnadene, har administrasjonen så langt foreslått å sjå på problemstillinga på tvers av ulike etatar/kontor. Ein auka kostnad i styrke av bemanning kan totalt sett redusera kostnaden. I tillegg ynskjer administrasjonen å sjå på innsparingar for komiteen ved ei kjøkenreform, og framskunda eit delprosjekt for nytt kjøken på Toloheimen. Førebels er ingen av ovanforståande tiltak i plan B, talfesta. C. Tiltaksplan C inneber at politikarane må tilpassa sine aktivitetar i høve til den økonomiske ramma. Prosjekt/investeringar: Prosjekta er gjort greie for under vurderingane. Nye prosjekt: Nye prosjekt som er ført opp, er: P61024 Hegrehaugen bustadfelt P11022 Kompetanseheving innan maritim sektor. P11023 Aktivitetsbasert reiseliv P13023 Nytt datarom Kvam rådhus P30021 Bustadpolitisk handlingsplan Aktive prosjekt: Følgjande aktive prosjekt viser avvik enten i tid, kostnad eller namn: 1. P11010 Næringsutvikling Ålvik 2. P K Kvalitet og kostnader i Kvam 3. P30991 Utbygging av aldersbustader 4. P50971 Tettstadutvikling Norheimsund 2 5. P60013 Helsesenter Strandebarm 6. P61012 VA-utbygging i Kvam 7. P61016 Gang/sykkelveg Ålvik 8. P61991 Vassverk Strandebarm 9. P63011 Kommunedelplan Norheimsund 10. P60051 Skytebane Norheimsund/Øystese Avskriving tap på krav I samband med endring av delegeringsregelment, vart det utegløymd å gje administrasjonen fullmakt til å avskrive tap på krav. Denne fullmakta har administrasjonen hatt sidan 80-talet, og beløpet har vore avskriving på tap opp til kr ,- heile denne tida. Beløpet bør hevast til kr som fylgje av generell prisauke.

6 Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 1. Tertialrapport for 1. tertial 2002 vert teken til vitande. 2. Budsjettet vert justert i samvar med tabell 3 og underliggjande tabellar for komiteane, inkludert tiltak i tiltaksplan Ein avventar justering av budsjett til 2. tertial 2002 for evt. ikkje inndekka underskot i tiltaksplan A, B og C, med unntak av redusert tilbod til funksjonshemma born/auka foreldrebetaling. 4. Som del av tiltaksplan A, må følgjande tiltak gjerast: a. Reduksjon i tilbodet til funksjonshemma born tilsvarande kr b. Auka foreldrebetaling tilsvarande kr c. Ein kombinasjon av dei to ovanforståande alternativa (a og b). (Sjå vedlegg til tertialrapport vedr. endra satsar for foreldrebetaling) 5. Budsjett og finansiering av prosjekt vert endra i samsvar med kapittel 5 6. I høve til punkt 2.3.4, vedr. teneste Andre næringstilskot, vert tenesta auka med ved overføring frå næringsfondet Kvam Herad løyver kr til utlegg i samband med kronprinspar-vitjinga Pengane vert teke frå disposisjonsfond, konto Budsjettet vert regulert for dette i 2. tertial. 8. Administrasjonen får fullmakt til å avskrive tap på krav opp til kr

7 1 Finans, skatt og rammetilskot Tabell 4 Finans, skatt og rammetilskot oversikt på kontonivå Konto Tekst Forbruk Budsjett Endring J. bud % 010 Fast løn ,0 % Sum lønskostnader ,0 % 500 Renteutgifter, lånekostnader ,8 % 510 Avdragsutgifter ,0 % 550 Avsetningar til bundne fond ,0 % 570 Overføringar til kapitalrekneskapen ,0 % Sum andre kostnader ,0 % 700 Frå staten ,7 % 800 Rammeoverføringar ,0 % 810 Andre statlege overføringar ,6 % 870 Skatt på inntekt og formue ,7 % 874 Eigedomsskatt ,4 % 877 Andre direkte og indirekte skattar ,3 % 890 Overføringar frå andre (private) ,0 % 900 Renteinntekter ,3 % 905 Utbyte frå selskap ,0 % 940 Bruk av disposisjonsfond ,0 % 990 Motpost avskrivingar ,0 % Sum inntekter ,4 % Sum samla ,0 %

8 1.1 INNLEIANDE KOMMENTAR Behov for innsparings- og effektiviseringstiltak Inntektsauke i form av auka rammetilskot og skatteinntekter, dekker ikkje inn den store auken i løns- og pensjonskostnader. Kvam herad tok høgde for ein kostnadsauke på 5,5% (1% høgare enn tilrådd frå staten), i ein lønsjusteringspott på 7 mill. I fyrste tertial er det brukt ca. 2,45 mill. av denne potten, men då lønsoppgjeret kan verta endå dyrare (6,5%?) enn dei 5,5% som det vart tatt høgde for, er potten auka opp att med tilsvarande sum. Skilnaden mellom dei auka inntektene og dei auka kostnadene, er i revidert nasjonalbudsjett meint å dekkjast inn ved å effektivisera drifta av tenestene. Inntektstala teke ut frå makronivå, det vil seia at me ikkje har dei konkrete tala for Kvam Herad. Det er ei omlegging i inntektssystemet, som disfavoriserar distriktskommunar utan vekst. Dermed er det ein fare for at inntektene vert lågare enn det som ligg til grunn i budsjettendringane. Auka Pensjonskostnader: Ut frå dei signal som er gitt sentralt i kommuneproporsjonen 2002, får kommunane ei kraftig auke i pensjonskostnadene. Kvam herad må vere førebudd på at dette kan gje ein auke på inntil 4 mill. utover budsjett. Det råder litt uvisse om kor stor auken reelt vil bli ettersom vi er ein Storebrandkommune. Den endelege auken av pensjonskostnadene vil bli vurdert opp mot avsetningane på premiefondet i Storebrand som er på ca. 4 mill. kroner. Avkastninga frå 2001 til premiefondet er i skrivande stund ikkje klar frå Storebrand, slik at vi ikkje veit kor mykje premiefondet vil auke. Dersom vi tar av premiefondet for å dekkje auken i 2002, vil dette få konsekvensar for budsjettet 2003 som må ta høgd for tilsvarande auke. Premiefondet kan ikkje bære slike problemstillingar fleire år på rad, men må byggjast opp ved dei årlege avsetjingane. Redusert lærlingetilskot Regjeringa har med verknad frå forenkla tilskot til bedrifter som tek inn lærlingar og lærekandidatar. Denne forenklinga kan gi Kvam herad reduserte tilskot til lærlingar på kr. 9000,- i året for kvar lærling. Dette vil gje ein kostnadsauke for heradet alt etter kor mange lærlingar vi tek inn. Vi har ute søknad etter 10 lærlingar, fordelt på 4 i barne- og ungdomsarbeid, 3 pleie- og omsorg, 1 aktivitør, 1 institusjonskokk og 1 IKT-lærling. Dersom vi rekrutterer desse må vi rekne med ein forventa kostnadsauke på ca. kr ,- i Budsjettet 2003 må ta høgd for ein auke på ,- dersom vi rekrutterer alle KOSTNADER Kostra-art 010: Fast løn Som nemnt i den innleiande kommentaren, er det brukt ca. 2,45 mill. av lønsjusteringspotten på 7 mill. Dette dreier seg om kjende lønsauker som fylgje av lokale forhandlingar i 2001, ansiennitetsopprykk og preliminære forhandlingar i Lønsjusteringspotten skulle då normalt sett ha vore 4,5 mill. til fordeling på dei ulike komitèar til årets lønsforhandlingar. Dette er

9 truleg 1,8 mill. for lite, og administrasjonen har auka opp att potten til 7 mill. Med andre ord kan det vera ei overfinansiering på 0,65 mill, men på grunn av dei store usikre momenta rundt lønsoppgjeret, er denne marginen lagt inn (sjå tabell 3). 1.3 INNTEKTER Kostra-art 800: Rammetilskot frå staten Rammetilskotet frå staten vart i revidert nasjonalbudsjett auka til ca. 1,4 mill. for Talet kan verta mindre som fylgje av disfavorisering av distriktskommunar utan vekst. Dette vil administrasjonen komma attende til Kostra-art 810: Andre statlege overføringar Dei som budsjettinntektene er auka med, er i samband med forventa overføringar for inndekking av kostnader med flyktningmottak for Oppvekstkomitèen Kostra-art 870: Skatt på inntekt og formue Ut frå revidert nasjonalbudsjett, ser det ut til at det er ein auke i skatteinntekter på ca. 1,8 mill. Talet kan verta mindre som fylgje av disfavorisering av distriktskommunar utan vekst. Dette vil administrasjonen komma attende til.

10 2 Komitè 1 - Utvikling Tabell 5 Komitè 1 oversikt på postnivå Postar B-2002 Endring J. B-2002 Saldo i % Lønskostnader (ink. sjukelønsrefusjon) % Varer og tenester til eigenproduksjon % Tenester som erstattar eigenproduksjon % Overføringar til andre % Finansutgifter % Sum kostnader % Salsinntekter % Overføringar med krav til motytelse % Overføringar uten krav til motytelse % Finansinntekter % Sum inntekter % Netto % Tabell 6 Komitè 1 Utgifter og inntekter pr tema B-2002 Endring J.B-2002 Saldo i % Utgifter (inkl. sjukelønsrefusjon) % Inntekter % Vatn, avløp og renovasjon/avfall Utgifter (inkl. sjukelønsrefusjon) % Inntekter % Kulturminne, natur og nærmiljø % Utgifter (inkl. sjukelønsrefusjon) % Inntekter % Samferdsel % Utgifter (inkl. sjukelønsrefusjon) % Inntekter % Brann- og ulykkesvern % Utgifter (inkl. sjukelønsrefusjon) % Inntekter Bustad % Utgifter (inkl. sjukelønsrefusjon) % Inntekter % Tilrettelegging og bistand for næringslivet % Utgifter (inkl. sjukelønsrefusjon) % Inntekter % Styring, administrasjon og fellesutgifter % Sum komite 1 Utvikling %

11 2.1 INNLEIANDE KOMMENTAR Ekstra stram budsjettdisiplin må til. Resultatet for komiteen ved 1. tertial viser god budsjettstyring og utgiftskontroll, men avdekkar og at vi har nokre utfordringar framfor oss om vi skal koma ut med positivt resultat ved årsslutt. Dei einskilde utfordringane vert kommentert under funksjon og teneste. Under komiteen sitt ansvarsområde er funksjonane knytt til teknisk etat omfatta av 3K-prosjektet og vert i tillegg til økonomi kommentert i høve til fokusområde. Dette gjeld ikkje funksjonar og tenester knytt til sentraladministrasjonen. Kommentarane vert difor litt ulike Balansert styring. Fokusområde: Tenesteutvikling. Det er utvikla serviceerklæringar for 24 tenesteområder innanfor tekniske tenester. Desse gjeld nivået på tenesteproduksjonen slik den er i dag. Serviceerklæringane er kommunisert ut til brukarar gjennom internett og Kvam herad sine heimesider. Etatane vurderer nye områder fortløpande for å utvikle nye serviceerklæringar i tråd med føresetnadene sentralt og i vedtak frå heradsstyret. Fokusområde: Tilfredsheit hos brukarane Heradet har ikkje gått ut med brukarundersøking på eit generelt grunnlag i 2002, men dette er noko vi arbeidar med i 3K-prosjektet. Inntil vi har på plass tilbakemelding frå brukarane via ein brukarundersøking, må vi byggje vår informasjon på den daglege dialogen vi har med brukarane gjennom tenesteproduksjonen. Utan at det er gjort teljingar av muntlege klager er det ikkje grunnlag for å sei om dette har endra seg. Når det gjeld skriftlege klager/pålegg frå tilsynsmynde, er det ikkje registert auke i slike. Revisjonen har, i samband med forvaltningsrevisjon, hatt brukarundersøking for to av våre tenesteområder, byggesak og renovasjon ( kostratenester 30010,35500,35700). Undersøkinga blir handsama av kontrollutvalet i slutten av mai, og vert truleg lagt fram for heradsstyret saman med tertialrapporten. Hovudinntrykk av undersøkinga er positiv, men dei forbetringsområder som blir peika på vil verte sett fokus på. Fokusområde: Etterspurnad effektivitet. Dei einskilde tenesteområda har definerte sluttprodukt, som er omskrive i serviceerklæringane. Etaten klarer stort sett å levere det tal på sluttprodukt som brukarane spør etter. Dette ser vi på ventelister og tida for sakshandsaming. I høve til det som er skrive i serviceerklæringane oppfyller vi stort sett det som er lova for byggesak grunna sjukdom var det eit etterslep tidlegare i år som no stort sett er teke att. For handsaming av plan er ikkje gjeve tidsramme. Effektivitetsbetring gjennom kartlegging av prosessar og forbetringar av desse er spesielt i fokus.

12 Fokusområde: Kvalitet på tid og innhald i tenesta. Innafor dei kvalitetsnormer som ligg i lov, forskrift, og lokale vedtak, har vi utvikla kvalitetssystem som for dei fleste områder gjev oss grunnlag for å vurdera produksjonen. Det står att ein del før rapporteringa etter kvalitetssystem er gode nok til å gje prosentvise resultat for måloppfylling. Dette vil derfor vere noko vi vil sjå nærare på (å supplere kvalitetssytem der det er manglar og å aktivera bruken til å blir gode styringsverktøy.) Fokusområde: Tilfredsheit hos medarbeidarane: Gjeld alle: Kvam herad gjennomførte ei spørjeundersøking blant dei tilsette i januar Undersøkinga var ei kartlegging av arbeidsforhold og risikotilhøve knytt til deira arbeidssituasjon. Det var ei omfattande undersøking som inneheldt 110 spørsmål om psykisk og fysisk arbeidsmiljø og var eit resultat av pålegg frå arbeidstilsynet og dei undersøkingane som skal køyrast i balansert styring (3K). Tilbakemeldinga frå teknisk var alt overvegande god, med høg trivselsfaktor, lågt sjukefråvær og høgare påverknad av eigen arbeidssituasjon. Påpeikte manglar går i stor grad på forhold som lokaler, utstyr og kompetanseheving. Dette vil bli arbeidt vidare med framover Drift og vedlikehald kommunale bygg- generelle kommentarar. Forsikring: Det er sannsynleg at forsikring aukar noko utover budsjett. Summen er ikkje endeleg kjent enno, og ein må derfor koma tilbake til dette ved 2. tertial Husleiger: Høgt forbruk skuldast i hovudsak etterslep i innbetaling frå flyktningkontoret. Ventar ikkje avvik på årsbasis. Energi: Ut frå forbruk og oppsett energibudsjett ventar ein at dette skal halda. Drift og vedlikehald kommunale bygg: Større del av aktiviteten vil resten av året bli styrt inn mot vedtekne prosjekt (sikringstiltak/ombyggingar, inneklima, skuleprosjektet), og ein reknar med halda budsjett. Ny idrettshall i Øystese vil medføra kostnader i 3. tertial: Ut frå standard FOBE- tall vil samla drifts/vedlh. kostnad vera ca pr. år el, pr. tertial. Ein vil prøva å handtera dette innanfor budsjett, og reknar at det må gå dersom ikkje faste utgifter som energi, forsikring m.v. blir større enn ein har oversikt over no. Full oversikt har ein ikkje før ved 2. tertial, og evt. omdisponeringar i oppsett vedlikehaldsplan kan bli nødvendig. Ein tek sikte på at opning og bruk skal gjerast etter framdriftsplan, frå september. Det er ikkje sett av særskilde midlar til opningsseremoni.

13 2.2 VATN, AVLØP, RENOVASJON OG NÆRMILJØ Tabell 7 Vatn, avløp, renovasjon og nærmiljø B-2002 Endring J.B-2002 Saldo i % 340 Produksjon av vatn % 345 Distribusjon av vatn % 350 Avlaupsreinsing % 353 Avlaupsnett / innsamling av avlaupsvatn % 354 Tømming av slamavskillere Innsamling av avfall % 357 Attvinning og slutthandsaming av avfall % Vatn, avløp og renovasjon/avfall Fysisk tilrettelegging og planlegging % 335 Rekreasjon i tettstad % 360 Naturforvaltning og friluftsliv % Kulturminne, natur og nærmiljø % Sum Vatn, avløp, renovasjon og nærmiljø % Vatn, avløp, renovasjon (VAR) Inntektene innanfor VAR- området er om lag likt på same tidspunkt som i fjor. Tilknytingsavg. ligg litt under budsjett, men så langt reknar ein med at budsjettet blir oppfylt. Ekstra kostnad ved gjennomføring av resipientundersøking i Hardangerfjorden medfører stor belastning på konsulentkostnader. Undersøkinga vil kosta samla omkring , av dette er halvparten med ved 1. tertial. Evt. underdekking på avgiftsområdet avløp blir rapportert ved 2. tertial Kulturminne, natur og nærmiljø Tiltaksplan 5 Konsulent/ juridisk hjelp Konsulentutgifter er også ved dette høvet høge, og vil vanskeleg kunna haldast innanfor budsjett utan tiltak. Nødvendige tiltak vil vera å skyva på igangsetjing av tiltak og konsulentkostnader i samband med det. Oppstart av Norheimsund vest, reg, plan, er ikkje formelt starta enno, -områdeavgrensing er ikkje fastlagt. Det kan bli nødvendig å skyva oppstart så langt ut i 02 at mesteparten av utgiftene fell på neste år. Vidare blir reg.plan for Steinstø/Nanes vurdert utstett,- jfr. Statens vegvesen sitt manglande økonomiske deltaking i reguleringa sjølv om det gjeld Turistveg Hardanger. Utgifter til IKT- lisensar (gjeld særleg Geodata) ligg høgre enn venta, - så langt reknar ein å kunna handtera det innanfor ramma. Inntektene for plan/byggesak og særleg for Geodata ligg lågt ved 1. tertial. Største delen av inntekta plar her koma på slutten av året, og vi reknar med at årsbudsjettet kan haldast. Innanfor 335- rekreasjon i tettstad er det ikkje økonomiske avvik å melda.

14 Det er likevel nødvendig å peika på flg. tilhøve: Rammene for stell og vedlikehald av grøntområda blir gradvis reduserte, ved at nye områder kjem til utan budsjettjusteringar. Dette medfører at standarden gradvis blir dårlegare. Eit konkret problemer i første delen av sesongen (april/mai) er dessutan mangel på tilgjengeleg arbeidskraft. Når så budsjettet ikkje gjev rom for innkjøp av tenester kan kvaliteten bli ytterlegare redusert i periodar. Utføring av tenester for andre, særleg Kyrkjelege fellesråd, må på bakgrunn av dette vurderast i samband med budsjett for neste år.

15 2.3 SAMFERDSLE, BRANN, BUSTAD OG NÆRING Tabell 8 Samferdsle, brann, bustad og næring B-2002 Endring J.B-2002 Saldo i % 333 Kommunale vegar % 334 Kommunale vegar, miljø og trafikksikringstiltak % Samferdsel % 338 Førebygging av brannar og andre ulukker % 339 Beredskap mot brannar og andre ulukker % Brann- og ulykkesvern % 315 Bustadbygging og fysiske bumiljøtiltak % Bustad % 320 Kommunal næringsverksemd % 325 Tilrettelegging og stønad for næringslivet % Tilrettelegging og bistand for næringslivet % Sum samferdsle, brann, bustad og næring % Samferdsle Tiltaksplan 4 Samferdsle Kostnadene med vintervedlikehald er høge nær heile brøytebudsjettet er oppbrukt. Det har også vore store kostnader til nødvendige sikringsarbeid (Torvikvegen, Fitjadalen m.fl.) og ekstraløyvinga på 0,5 mill. over investeringsbudsjettet er disponert i tillegg til høg belastning på drifta. Det vil vera mogeleg å styra drifta innanfor budsjett, men ikkje utan konsekvensar. Redusert vedlikehald (sommar og resterande vintervedlikehald) vil vera nødvendig, evt. at mannskap i periodar blir omdisponert til investeringstiltak. Dersom effekten av redusert drift og vedlikehald blir vesentleg må avvik frå serviceerklæringar meldast. Det er også uheldig at alle reservar mot uventa hendingar er oppbrukt,- dersom slike oppstår vil det ikkje kunna handterast innan budsjett Brann og ulukkesvern Ny avtale med brannmannskapa har venta på grunn av uavklarte, sentrale avtaler. Lokal avtale er no oppretta for perioden april april 2002, og etterbetaling for perioden er utbetalt. Meirkostnadene er totalt omlag , av dette fell omlag på brannvern resten på ambulanse (anna teneste/komite). Sentralt er det no også inngått ny avtale for perioden til Årseffekten av desse to avtalene vil også gje høgre forbruk resten av året. Det er i dag ikkje utrekna kva den samla årseffekten av desse avtaleendringane vil medføra, men den samla kostnaden (etterbetalinga og årseffekten) vil i alle høve bli for brann/ulukkesvern. Utover dette er det mindre endringar som blir løyst innanfor budsjett.

16 2.3.3 Bustad Ingen endring Tilrettelegging og bistand for næringslivet Teneste Andre næringstilskot: I budsjettet for 2002 er det avsett kr til næringstilskot utanom dei faste tilskota. Det brukt kr , av dei er kr knytt til interkommunale tiltak (forprosjekt digitalehardanger.no /H-sak 87/01, hardangervegen h-sak 08/02, og dugnad for høgare utdanning). Denne tenesta vert dekka av næringsfondet ved årsavslutning, men det er viktig at heradsstyret tek stilling til om vi resten av året skal sei nei til nye søknader, eller om posten skal justerast opp.

17 2.4 STYRING, ADMINISTRASJON OG FELLESUTGIFTER Kapittelet omfattar funksjonane : 100- Politisk styring og kontrollorgan, Administrasjon, 130 Administrasjonslokale 180 Diverse fellesutgifter Forbruket ved 1.tertial viser 36% ( før lønsjustering), det er 1% meir enn ved 1.tertial Ved gjennomgang av 1.tertial har vi ikkje funne nye problemområde når det gjeld økonomi. Som ved tidlegare år slit vi med nokre faste driftsutgifter og ein del politiske vedtak som ikkje vert finansiert frå starten av eller knytt til konkret redusert aktivitet. Til no er ikkje sentraladministrasjonen direkte omfatta av 3K-prosjektet, kommentarane til tertial er difor framleis prega av økonomiske måltal. I høve til fokusområda kan vi berre sei noko om dei tilsette er tilfreds eller ikkje, vi har ikkje måltal for effektivitet, kvalitet eller for å om brukarane er nøgde. For sentraladministrasjonen viser resultatet av tilsetteundersøkinga eit snitt på 4,3 ( frå ein skala på 0-6, der 6 er det beste). Dei tilsette trivest på arbeidsplassen, men det ligg utfordringar å ta tak i når det gjeld kompetanseheving, kommunikasjon/samarbeid og fysiske lokalitetar. VITJING AV KRONPRINSPARET 14. august i år vil kronprinsparet vitja Kvam. Det vert sett av kr for utlegg i samband med vitjinga som vert dekka av disposisjonsfondet, konto Budsjettet vert regulert for dette i 2. tertial. Tabell 9 Styring, administrasjon og fellesutgifter B-2002 Endring J.B-2002 Saldo i % 100 Politisk styring og kontrollorgan % 120 Administrasjon % 130 Administrasjonslokale % 180 Diverse fellesutgifter % 190 Interne serviceeiningar Sum styring, administrasjon og fellesutgifter % Politisk styring og kontrollorgan (funksjon 100) Funksjonen omfattar tenestene Politiske styring og kontrollorgan, Kommuneog stortingsval. Årsresultatet for 2001 viste eit underskot på ca kr Ramma for 2002 vart ikkje auka utover pris- og lønsauke, det vart heller ikkje lagt inn føresetnader om redusert aktivitet for å halda ramma i Ved 1. tertial er forbruket 37 % I budsjettvedtaket for 2002 vart derimot Kvam Ungdomsrådet vart lagt inn som ny aktivitet til kr og meirkostnaden med revisjonen kr ,- skulle også dekkjast innanfor den ramma.

18 I budsjettvedtaket står det ikkje klart kva dei til ungdomsrådet skulle omfatta, men Komitè for utvikling har i sin budsjettuttale sagt at administrative utgifter ikkje bør overstige kr Resten var tenkt brukt til tiltak. Kr er for lite til drift, dersom det og skal omfatta sekretær for rådet. Før andre tertial må det føreliggja ei detaljert oversikt over korleis ramma skal nyttast. Formannskapet har fått utført ei næringsanalyse i samband med kommuneplanarbeidet (Steine-utvalet ) til kr , utan at det føreligg vedtak om dekning. Dersom aktiviteten innan funksjonen vert som i 2001 kan vi rekna med overforbruk på vel kr Tiltaksplan 1 Steine-utvalet Tiltaksplan C Politisk aktivitet Tiltak: Kr er overført til kommuneplan for å dekka kostnad med rapport frå Steineutvalet. (Den frie posten diverse utgifter er redusert med kr , til kr og skyss- og kostgodtgjersle for politikarar er redusert med kr ). I tillegg må aktiviteten reduserast elles må funksjonen få tilført midlar og anna aktivitet reduserast Administrasjon (funksjon 120) Til no er det ikkje avvik å melda for tenestene innan denne funksjonen, men vi har nokre usikre område som må følgjast nøye fram til 2.terial. Administrasjonen er i ein fase der vi byggjer ut og tilrettelegg for digital forvaltning, medan vi parallelt har alt i papirversjon. Det gjeld arkiv, sakspapir til politikarar, internpost og all post- og info ut til brukarane våre. Dette i tillegg til den generelle aktivitetsauken er kostnadsdrivande.! Posten auka prisen og la om betalingssystemet i 2001, i tillegg vart det innført mva på porto. Full effekt av det får vi i år. Ved utgangen av 1.tertial er 48% av portobudsjettet brukt. Forventa overforbruk er ca kr om vi ikkje endrar rutinar som kan påverka utgiftene.! Overgang til meir serviceretta og digital forvaltning krev i tillegg til rutineendringar, investeringar i utstyr, programvarer, kommunikasjon, opplæring og informasjon. Vi må rekna med at forbruket på desse postane går opp i tida framover.! Frå juni i år vil alle offentlege dokument til og frå Kvam herad vera tilgjengeleg på heimesida vår, det gjer høve å endra rutinar for utsending av dokument til politikarar. Neste milepæl vert intranett for heile organisasjonen., som vil redusera /fjerna internpost i papirformat.

19 3 Komite 2 - Oppvekst og kultur Tabell 10 - Komitè 2 - oversikt på postnivå Postar B-2002 Endring J. B-2002 Saldo i % Lønskostnader (ink. sjukelønsrefusjon) % Varer og tenester til eigenproduksjon % Tenester som erstattar eigenproduksjon % Overføringar til andre % Finansutgifter % Sum kostnader % Salsinntekter % Overføringer med krav til motytelse % Overføringer uten krav til motytelse % Finansinntekter % Sum inntekter % Netto % Tabell 11 - Komitè 2 - Utgifter og inntekter pr tema Tema B-2002 Endring J.B-2002 Saldo i % Utgifter (inkl. sjukelønsrefusjon) % Inntekter % Barnehager % Utgifter (inkl. sjukelønsrefusjon) % Inntekter % Grunnskule % Utgifter (inkl. sjukelønsrefusjon) % Inntekter % Kultur % Utgifter (inkl. sjukelønsrefusjon) % Kyrkje % Sum komite 2 - Oppvekst %

20 3.1 INNLEIANDE KOMMENTAR Balansert styring Lokale forhandlingar hausten 2001, ansiennitetsopprykk og preliminære forhandlingar for lærarane, vil for oppvekst utgjere kr og for kultur kr inkl. sosiale kostnader. Dette vert kompensert i ramma til komité 2 frå lønsjusteringspotten. Fokusområde: Tenesteutvikling Både oppvekst og kultur har i 2002 starta arbeidet med 3 K og vil freista å utvikle serviceerklæringar i løpet av året. Vi har tru på at dette arbeidet skal vera med på å klargjere forventningane mellom våre tilsette som tenesteleverandørar og brukarane som mottakarar. Fokusområde: Kor tilfredse er brukarane ( Tilfredshet hos brukerne ) Heradet har ikkje gått ut med brukarundersøking på eit generelt grunnlag i 2002, men dette er noko vi arbeider med i 3K-prosjektet. Inntil vi har på plass tilbakemelding frå brukarane via ei brukarundersøking, må vi byggja informasjonen vår på den daglege dialogen vi har med brukarane gjennom tenesteproduksjonen. Vi har i den samanheng ikkje registrert vesentleg endring i munnlege klager. Når det gjeld skriftlege klager frå brukarane, har vi registrert auke. Dette gjeld særleg klage på ressurs til spesialundervisning for enkeltelevar. På bakgrunn av dette vil vi framover fokusere på fordeling og bruk av ressursane til spesialundervisning. Fokusområde: Etterspurnad effektivitet. Avdelingane har starta arbeidet med 3 K og vil i samband med serviceerklæringane definere sluttprodukta våre. Generelt meiner vi inntil då å ha grunnlag for å seia at vi leverer dei sluttprodukta vi skal. Dette vil vere interessant å arbeide vidare med i 3K- samanheng. For dei områda vi veit at vi i dag ikkje leverer rett volum, vil vi arbeide for at dette skal betra seg ved å fokusere på: - korleis vi organiserer arbeidet vårt innan den enkelte eininga Fokusområde: Kvalitet på tid og innhald i tenesta. Avdelingane har starta arbeidet med 3 K og vil framover prøva å tilpassa dei kvalitetssystema vi har i dag til 3K- tenking. Fokusområde: Tilfredsheit hos medarbeidarane: Kvam herad gjennomførte ei spørjeundersøking blant dei tilsette i januar Undersøkinga var ein kartlegging av arbeidsforhold og risikotilhøve knytt til deira arbeidssituasjon. Det var ei omfattande undersøking som inneheldt 110 spørsmål om psykisk og fysisk arbeidsmiljø og var eit resultat av pålegg frå arbeidstilsynet og dei undersøkingane som skal køyrast i balansert styring (3K). Tilbakemeldinga viser at dei tilsette innan Undervisningsetaten er fornøgd med arbeidssituasjonen ( 4,1) ut frå ein skala på 0-6, der 6 er det

21 beste. Vi har enno ikkje fått analysert tala frå undersøkinga. Nødvendige forbetringsområder vil ein måtta koma tilbake til. Samanhengar mellom fokusområda: Balansert styring vil seia å sjå samanhengar mellom dei forskjellige fokusområda. Stramme økonomiske vilkår og tronge rammevilkår vil påverka kvalitet og i kor stor grad dei tilsette er nøgde med arbeidssituasjonen sin (tilfredsheit hos dei tilsette). Dette vil igjen kunna gje utslag ovafor brukarane. Å arbeida effektivt vil påverke rammevilkår og dei økonomiske vilkår. For dei tilsette vil det vere positivt å oppleve gode tilbakemeldingar frå brukarane, sjølv om ein arbeider innan tronge rammevilkår. Å vera del av ein effektiv tenesteproduksjon med tilfredse brukarar vil også opplevast som positivt. Det er viktig å treffe forventningane til brukarane med nivået for tenesteproduksjonen, og då er serviceerklæringane svært nyttige. For leiarane i Kvam vil det vere viktig å leita etter slike samanhengar framover. Balansert styring kan vera ein av fleire strategiar for å skapa ein organisasjon i positiv utvikling.

22 3.2 OPPVEKST Tabell 12 - Oppvekst B-2002 Endring J.B-2002 Saldo i % 201 Førskule % 211 Styrka tilbod til førskuleborn % 221 Førskulelokale og skyss % Barnehagar % 202 Grunnskule % 213 Vaksenopplæring % 214 Spesialskular % 215 Skulefritidstilbod % 222 Skulelokale og skyss % 383 Musikk- og kulturskular % Grunnskule % Sum oppvekst % Barnehage 201 Førskule Prognosen her viser eit forventa underskot på kr. Dette tilsvarer om lag det same som den manko ein fekk ved ikkje å leggja ned barnehagar. I budsjettvedtaket skulle denne summen takast innafor ramma. Så langt har dette ikkje lukkast. Vi må derfor setja inn kraftige tiltak for hausthalvåret Slike tiltak vil vera: 1. Ikkje ta inn nye lærlingar innafor barne- og ungdomsarbeidarfaget frå hausten Auka barn per avdeling utover normtalet, 18 barn. 3. Auka foreldrebetalinga ut over det som vart vedtatt i budsjettet Tiltaksplan 2 Kommunale barnehagar Merknader: Tiltak 1: Normalt skulle vi tatt inn 4 lærlingar frå hausten. Det er søknader til lærlingestillingane i dag. Innsparing: Hausthalvåret 2002 vert innsparinga pårekna til kr Tiltak 2: Normalbemanninga er 3 vaksne (ein førskulelærar og to assistentar/barne-og ungdomsarbeidarar per avdeling med 18 einingar, dvs. 9 barn under 3 år eller 18 barn over 3 år). Vi har nokre stader tatt inn fleire barn enn normen. Vi kan utvida med fleire barn der det enno er ventelister. Vi veit ikkje i kva grad dette let seg gjera. Innsparing: Auka barnetalet med 10 innafor same bemanning som no. Auken i foreldrebetalinga vil her utgjera kr. Normalt vil vi ikkje få statstilskot før januar 2003 for denne auken.

23 Tiltak 3: Auka foreldrebetaling frå Auken i foreldrebetalinga frå barnehageåret 2001/02 til 2002/03 er på om lag 11 % (Frå kr/mnd til kr for fulltidsplass). Foreldre som har tatt mot plass for barn for barnehageåret 2002/03, har tatt mot plass ut frå budsjettvedtaket om foreldrebetaling. Aukar ein no foreldrebetalinga ut over 11 %, vil ein måtta gje foreldra rett til å seia opp barnehageplassen. Sjå vedlegg til vedtaksnr Styrka tilbod til førskuleborn Med det behovet og dei tiltaka som no er sette inn for funksjonshemma barn, vil funksjonen gå ut med eit underskot på om lag kr. Funksjonshemma barn har førerett til barnehageplass, jf. vedtektene. Skal funksjonshemma inn i barnehagane, krevst det som oftast vesentleg tilleggsressursar. Behovet her varierer frå år til år. Presset for slik hjelp inneverande år er stort. Tiltaksplan A Styrka tilbod til førskuleborn Tiltak: Tiltaka må sjåast i samanheng med tiltaka for funksjonsområde 201. I tillegg vil det vera nødvendig å redusera på tilleggshjelp til funksjonshemma barn. Dette vil gå ut over kvaliteten i tilbodet barnehagen kan gje dei funksjonshemma og andre barn i barnehagen. Heile summen kan ikkje takast inn. Eitt mål vil vera å koma ned på det nivå ein hadde ved budsjettoppsettet for 2002 frå hausten Etter at oppsettet for budsjett for 2002 var ferdig, er det tatt inn fleire barn med til dels store funksjonshemmingar i barnehagen. Ei større redusering vil i så fall føra til ein vesentleg reduksjon i tilbodet til barn med til dels store funksjonshemmingar. Innsparing: kr Grunnskule Sjølv med ei slik redusering vil underskotet bli om lag kr i Sjå vedlegg til vedtaksnr. 4 for oversikt over fordeling mellom auka foreldrebetaling og redusert tilleggshjelp. 221 Førskulelokale og skyss Ingen merknad. 202 Grunnskule Vi kan så langt ikkje sjå dei store avvika. Skulepakke 2 vonar vi blir finansiert ved dei tiltak vi sette inn frå januar 2002 og ved auka rammeløyving i tråd med Stortingsvedtak om kompensasjon for seniortiltak. I løpet av året er det sett i gang flyktningmottak i Strandebarm. I tillegg har det flytta til fleire barn som familiegjenforenings-tiltak. Dette har ført til auka press på skulen. Tiltaka skulen må setja i verk vert ikkje fullt ut dekka av statstilskot. Overskridinga må derfor dekkjast av flyktningfondet. 221 Skulelokale og skyss Ingen avvik.

24 215 SFO Ingen avvik. PPT Ingen merknad. 215 Vaksenopplæring Vaksenopplæring for framandspråklege vert sett i gang i samsvar med endra behov. Vi vonar at denne opplæringa vil gå i balanse. Evt. underskot her vil i stor grad måtta dekkjast av flyktningfondet. Frå får vaksne som treng det, lovfesta rett til grunnskuleopplæring. Retten omfattar både norskfødte og personar med framandspråkleg bakgrunn som ikkje har fullført grunnskulen. Det er behova til den enkelte søkjar som skal vurderast med omsyn til opplæringsrett. Kommunen er etter dette pliktig å setja i gang tiltak for vaksne. Vi veit enno ikkje kor stort behovet er i Kvam. Tilskotet til undervisninga ligg i rammetilskotet. Undervisninga lyt derfor dekkjast innafor kommunal ramme. Pårekna kostnad med grunnskuleopplæring for vaksne vert for hausthalvåret 2002 om lag kr. Ettersom vi enno ikkje har oversyn over behovet i Kvam vert dette i denne omgang ikkje meldt som avvik. 383 Musikkskulen Musikkskulen skal i samsvar med vedtak i heradsstyret utvidast til kulturskule frå hausten Så langt kan vi ikkje melda om budsjettavvik.

25 3.3 KULTUR Tabell 13 - Kultur B-2002 Endring J.B-2002 Saldo i % 231 Aktivitetstilbod born og unge % 370 Bibliotek % 373 Kino % 375 Museèum % 377 Kunstformidling % 380 Idrett % 385 Andre kulturaktivitetar % Kultur % 390 Den norske kyrkja % 392 Andre religiøse føremål % 393 Kyrkjegardar, gravlundar, krematorium % Kyrkje % Sum kultur % Innleiande kommentarar Ved første tertial ser ein ikkje for seg at det totalt sett skal vera grunn til å venta vesentlege avvik for kultur og kyrkjedelen av budsjettet. Tilskot utgjer ein vesentleg del av kulturbudsjettet og det meste av utbetalingane kjem i andre og tredje tertial. Tabell og prosentar viser såleis eit noko feil bilete i 1. tertial. 231 Aktivitetstilbod barn og unge Budsjettramma er svært trong men ein ventar ikkje vesentlege avvik. 370 Bibliotek/bokbuss Rekneskapen viser noko for høgt forbruk men dette kjem vesentleg av at ein del utgifter til lisensar er betalt for heile året og at større bokkjøp er gjort i første tertial. På lønssida ligg ein ein del over budsjettet noko som i hovudsak kjem av prosjektutbetalingar som vert refundert. Ein reknar ikkje med at budsjettet totalt sett skal overskridast. 373 Kino. Vi manglar eit heilt år med kommunal drift for å ha eit samanlikningsgrunnlag. Ein reknar ikkje med at det skal vert vesentleg avvik frå budsjettet i driftsrekneskapen. Ein har auka ramma med omlag Auken vert teken frå 375 museéer og skuldast at funksjonen 373 i 2001 finansierte underskot ved 375 muséer. 375 Muséer. I første tertial vil ein liggja under budsjettet på grunn av at alle løner til omvisarar kjem i andre og tredje kvartal. Totalt sett ventar ein ikkje avvik. Ramma er skjært ned med omlag Dette skuldast etterslep frå 2001 då underskot i funksjonen vart dekka av overskot ved funksjon 373 kino.

26 377 Kunstformidling. Ingen avvik 380 Idrett. Budsjettramma er svært trong men ein ventar ikkje vesentlege avvik. 385 Administrasjon/bygdebøker/div. kulturtiltak og vaksenopplæring Ein reknar ikkje med avvik Kyrkje 390 Den norske kyrkja Ingen avvik 392 Andre religiøse føremål. Ingen avvik. 393 Kyrkjegard og gravplassar. Ingen avvik

27 4 Komite 3 Helse og sosial 4.1 INNLEIANDE KOMMENTAR Stram budsjettdisi plin må til. Den vedtekne budsjettramma for komite 3 ( inkl. Barnevern) i år 2002 føresette at det i løpet av året vart gjennomført ei innsparing på kr Denne innsparinga skulle vera ein del av finansieringa av nye tiltak som legevakt og Strandebarm legekontor. Etaten vil setja i verk tiltak i samsvar med dette, sjå tiltak 3. Bortsett frå innparingskravet er rekneskapet for kommunehelse og pleie- og omsorg etter 1. tertial samla sett i balanse. I høve til budsjettet er forbruket etter 1. tertial for stort til økonomisk sosialhjelp og tiltak i barnevernet. Prognosane viser at økonomisk sosialhjelp kan verta mellom 800 og 1200 over budsjettet, medan kostnadene til barnevern kan verta mellom 600 og 1000 over budsjettet. 4.2 BALANSERT STYRING Fokusområde økonomi Tabell 14 - Kommunehelse, pleie- og omsorg, sosialkontor og barnevern - postar Postar B-2002 Endring J. B-2002 Saldo i % Lønskostnader (ink. sjukelønsrefusjon) % Varer og tenester til eigenproduksjon % Tenester som erstattar eigenproduksjon % Overføringar til andre % Finansutgifter % Sum kostnader % Salsinntekter % Overføringer med krav til motytelse % Overføringer uten krav til motytelse % Finansinntekter % Sum inntekter % Netto % Kommentarar: Lønsjusteringa frå 2001 er lagt inn. Forbruket på løn er ca. 35% korrigert for ferievikarar og redusert drift på avlastningsavdelinga. Normal forbruk 1. tertial er 36 %. Likevel viser framskrivinga at lønsbudsjettet vil gå med. Framskrivinga viser at varer og tenester innan ansvarsområde helse- og sosial har eit overforbruk på ca. 4% i forhold til budsjettet. Kostnader på teknisk etat er også ført i tabellen over, den viser balanse (33%). Ingen budsjettpostar (utanom løn) fekk prisstigning frå Det vert sett inn tiltak for å halda budsjettramma, sjå pkt tiltak. Bortsett frå innsparingskravet er andre utgifter og inntekter i samsvar med budsjettet. På bakgrunn av inntektssvikt i eigenbetaling i institusjon siste halvår 2001 skal inntektene analyserast fram til 2. tertialrapport.

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Kyrkja. Kostradokument nr. 16. Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Kyrkja

Kyrkja. Kostradokument nr. 16. Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Kyrkja Kyrkja Kostradokument nr. 16 Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for 21 Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Kyrkja Side 1 av 6 Kyrkja - Budsjett pr. 1. tertial 29 Funksjon/ Tenester

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-211 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-211 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Komité for oppvekst 22.04.03 012/03 JOOE Kvam heradsstyre 13.05.03 052/03 JOOE Avgjerd av: Saksh.: Jorunn Øyen Utvida

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009 SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009 2 PERIODISERT REKNESKAP PR. 30.09.09 Utvikling av rapporteringssystem Skodje kommune skal utarbeide månadlege rekneskapsrapportar samanlikna med periodisert

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.11.2012 Økonomiplan for 2013-2016 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2011/1877 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 15.11.2011 Økonomiplan 2012-2015 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet 28.11.2011 122/2011 Kommunestyret

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 03.09.04 013/04 SILA Kvam formannskap 07.09.04 178/04 SILA Kvam heradsstyre 21.09.04 100/04 SILA Avgjerd

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-210 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite /10 Bystyret Arkiv: FA-A22, FA-

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite /10 Bystyret Arkiv: FA-A22, FA- Førde kommune Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite 11.03.2010 008/10 Bystyret 25.03.2010 Sakshandsamar: Per Arne Furseth Arkiv: FA-A22, FA- Arkivsaknr.: 10/331 Innføring av leksehjelp i grunnskulen

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2010/1115 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 18.11.2010 Økonomiplan 2011-2014 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2013/122 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 24.07.2013 Rekneskapsrapport pr. 1. halvår Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 02.05.2013 08/2013 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51 42 98 00 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 03/00793-002 000584/03 150&00 SEN/ØKO/VJ ØKONOMIREGLEMENT - DELEGERING I BUDSJETTSAKER

Detaljer

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2008

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2008 SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2008 PERIODISERT REKNESKAP PR. 30.09.08 Utvikling av rapporteringssystem Det er gjort vedtak om at Skodje kommune skal utarbeide månadlege rekneskapsrapportar

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg Ågotnes Chris. Aksnes Birger Kaland. H Frp

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg Ågotnes Chris. Aksnes Birger Kaland. H Frp KVAM HERAD KVAM ELDRERÅD MØTEPROTOKOLL Dato: 25.04.03 Kl.: 10.00-13.00 Stad: Jondal nye aldersheim Saknr.: 004/03-007/03 Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Tenesteutvalet 26.10.2009 022/09 MGAK Kvam formannskap 27.10.2009 051/09 MGAK Kvam heradsstyre 10.11.2009 096/09 MGAK

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: ENDRINGAR DRIFTSBUDSJETT OG

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2016 Dykkar dato 21.03.2016 Vår referanse 2016/4032 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Budsjettjusteringer desember 2014

Budsjettjusteringer desember 2014 Budsjettjusteringer desember 2014 Pensjonsutgifter; I budsjettet er det på konto 10902.9000.1804 sett av kr. 10.505.000 til kompensasjon lønsauke og til dekking av utgifter til Klp (kommunal landspensjonskasse)

Detaljer

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR Endeleg vedtaksorgan: Kommunestyret Saksansvarleg.: Lars Joranger Arkiv: Objekt: FE-145 Arkivsaksnummer 12/881 SAKSGANG Saksnr Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksbehandlar

Detaljer

NOTAT. Frå: Rådmannen. Saka gjeld:

NOTAT. Frå: Rådmannen. Saka gjeld: Økonomiavdelinga Dato: 28.11.2013 Arkiv: 210 Vår ref (saksnr.): 13/830-81 Journalpostid.: 13/29330 Dykkar ref.: NOTAT EMNE: RÅDMANNENS FORSLAG TIL ENDRING I BUDSJETT/ØKONOMIPLAN FOR 2014-2017 SOM FØLGJE

Detaljer

Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016

Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016 Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016 1 DRIFTSBUDSJETTET 1.1 Kommunestyret 1.1.1 Kommunestyret skal innan utgangen av året (31.12.)

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Rekneskapsrapport pr. 1. kvartal Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2012/1339 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Rekneskapsrapport pr. 1. kvartal Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2012/1339 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2012/1339 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 23.04.2012 Rekneskapsrapport pr. 1. kvartal 2012 Utval Møtedato Utvalssak Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 7.4.2014 9/2014 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Politisk verksemd. Kostradokument nr. 1. Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for 2010

Politisk verksemd. Kostradokument nr. 1. Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for 2010 Politisk verksemd Kostradokument nr. 1 Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for 2010 Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Politisk verksemd Side 1 av 7 Politisk verksemd økonomisk utvikling

Detaljer

Tertialrapport 1-2015

Tertialrapport 1-2015 Tertialrapport 1-2015 1. tertial (januar-april 2015) Denne rapporten viser skatteinngangen, lønnsrekneskapen, status for disposisjonsfondet, hovudtala for kvart budsjettområde og sjukefråværet den fire

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 Rekneskapsrapport pr 2.tertial 2009/budsjettendringar Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ingen merknader til framlagt

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak 201202903-10 Arkivnr. 111 Saksh. Breistein, Roald Saksgang Møtedato Kontrollutvalet 23.08.2012 BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN SAMANDRAG 1.

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

MØTEINNKALLING Tysnes kommune

MØTEINNKALLING Tysnes kommune Utval : FORMANNSKAPET Møtestad : Rådhuset Møtedato : 17.12.2013 Tid : 14:30 MØTEINNKALLING Tysnes kommune SAKLISTE: Utvalsaknr. Arkivsaknr. Tittel PS 106/13 13/1035 BUDSJETTREGULERING DESEMBER 2013 - DRIFT

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2017/275-14 Grethe Lassemo,35067109 200 05.04.2017 Kostra tal - vedlegg til årsmelding 2016 KOSTRA - KOmmune

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Rekneskapsrapport pr. juni 2016.

Rekneskapsrapport pr. juni 2016. ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2016/8047-1 Saksbehandlar: Karl Viken Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 23.08.2016 Rekneskapsrapport pr. juni 2016. Samandrag I samsvar

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.05.2015 Dykkar dato 22.04.2015 Vår referanse 2015/5765 331.1 Dykkar referanse Odda kommune, Opheimgata 31, 5750 Odda ODDA KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Offentleg møteprotokoll

Offentleg møteprotokoll Offentleg møteprotokoll Utval : FORMANNSKAPET Møtedato: 13.12.11 Sakliste Utvalsaktype/nr. Arkivsaknr. Tittel PS 84/11 11/948 GEBYR- OG BETALINSSATSAR 2012 - LANDBRUK- OG TEKNISK PS 85/11 11/949 FORELDREBETALING

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2015/24-21 Grethe Lassemo,35067109 200 17.03.2015 Kostratal - vedlegg til årsmelding 2014 KOSTRA - KOmmune STat RApportering.

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 14.06.2011 039/11 HASO Kvam heradsstyre 20.06.2011 065/11 HASO Avgjerd av: Saksh.: Hans Atle Soldal Arkiv:

Detaljer

Kommunal eller privat drift av barnehagar. Økonomiavdelinga 16. februar 2010

Kommunal eller privat drift av barnehagar. Økonomiavdelinga 16. februar 2010 Kommunal eller privat drift av barnehagar Økonomiavdelinga 16. februar 2010 Bakgrunn Budsjettvedtak 2010, pkt. 14 b). Kvam heradsstyre ber rådmannen leggja fram oversikt for eit alternativ med privat/offentleg

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2013/198-12 Grethe Lassemo,35067109 200 18.03.2013 Kostra tal 2012 - vedlegg til årsmelding KOSTRA - KOmmune

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2014 og økonomiplan for perioden 2014 2017 den 10. oktober 2013.

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr. Formannskapet /15

SAKSPAPIR. Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr. Formannskapet /15 å SUND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 22.06.2015 050/15 Saksansvarleg Arkiv Arkivsaknr Knut Ove Ekren N - 21 1 15/1094 - HØYRING - FINANSIERING AV PRIVATE BARNEHAGAR

Detaljer

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 til prosjektgruppene dagsett 20.mars Delprosjekt 1 Administrativ organisering Administrative arbeidsprosessar 1. Delprosjektet skal ta utgangspunkt i den administrative

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2012/294-16 Grethe Lassemo,35067109 200 03.07.2012 Kostra tal, vedlegg til årsmeldinga - retta utgåve KOSTRA

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2011/277-12 Grethe Lassemo,35067109 004 21.03.2011 Kostra tal - vedlegg til årsmeldinga 2010 KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saknr Kvam formannskap Kvam heradsstyre Avgjerd av: Arkiv: N - 504 Arkivsaknr Saksh.: Jon Nedkvitne Objekt: 16/1064-6 Planstrategi for Kvam

Detaljer

Budsjett 2009 Økonomiplan 2010-2012. Rådmannen sitt framlegg Måndag 17.11.2008

Budsjett 2009 Økonomiplan 2010-2012. Rådmannen sitt framlegg Måndag 17.11.2008 Budsjett 2009 Økonomiplan 2010-2012 Rådmannen sitt framlegg Måndag 17.11.2008 Strandebarm skule Strandebarm skule Strandebarm skule Strandebarm skule Tørvikbygd skule Tørvikbygd skule Kvam ungdomsskule

Detaljer

Budsjett 2011. Økonomiplan 2011-2014

Budsjett 2011. Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Salderingsutfordringa For å få budsjettet i balanse er salderingsutfordringa 11,5 millionar For å få et budsjett med 3 % i overskot er utfordringa 29 millionar. Kvifor

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 01.06.2017 Dykkar dato 29.05.2017 Vår referanse 2017/6833 331.1 Dykkar referanse Osterøy kommune, Rådhuset, 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 20.06.2013 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Barnehagane skal drivast

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16 Hemsedal kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/00633-3 Saksbehandler Ola Frogner Økonomi- og handlingsplan 2017-2020 Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovudutval for Plan og Ressurs og Hovudutval for Livsløp 07.11.2016

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4 Rekneskapsrapport pr. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saka vert framlagd utan tilråding. ::: Sett

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Budsjett 2009. Intern Service Helse Førde 05.12.08

Budsjett 2009. Intern Service Helse Førde 05.12.08 Budsjett 2009 Intern Service Helse Førde 05.12.08 UTFORDRINGSBILDET FOR INTERN SERVICE Generelt I 2007 vart budsjettet for DIS saldert mot rekneskap for 2006 med ei nedskjering på 5 mill. kroner. I budsjettprosessen

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus Dato: 15.12.2016 Tid: 13:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Åste Råmundalen Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Kristian Vadder Medlem SP Kjetil Fulsås Leiar AP

Åste Råmundalen Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Kristian Vadder Medlem SP Kjetil Fulsås Leiar AP Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 05.11.2015 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 Framlegg til budsjett 2012/ økonomiplan 2012-2015 frå Kvam formannskap: Kvam heradsstyre vedtek følgjande: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna

Detaljer

Kvam herad. Endra drift resulterer ikkje i auka driftskostnadar for Kvam kulturskule. Sjå vedlegg for fullstendig tekst i den nye serviceerklæringa.

Kvam herad. Endra drift resulterer ikkje i auka driftskostnadar for Kvam kulturskule. Sjå vedlegg for fullstendig tekst i den nye serviceerklæringa. Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Tenesteutvalet 25.01.2010 002/10 SOLTVE Kvam arbeidsmiljøutval 25.01.2010 003/10 SOLTVE Kvam eldreråd 29.01.2010 003/10

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer