Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2008. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter"

Transkript

1 Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2008 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter

2 Årsmøte i Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO Brann Innkalling Det innkalles til årsmøte i BFO Brann Mandag 26. mai 2008, kl i forbindelse med Brannvernkonferansen 2008 i Nova Kurs- og konferansesenter, Trondheim Dagsorden i henhold til vedtektene: 1. Valg av møteleder og referent 2. Godkjenning av innkalling 3. Valg av to representanter til å undertegne protokoll, samt to personer til tellekorps. 4. Årsberetning Regnskap med revisors beretning. 6. Fastsettelse av årskontingent og budsjett for kommende år. 7. Valg av leder, styremedlemmer, 2 varamedlemmer, revisor og valgkomité. 8. Valg av sted for neste årsmøte. Årsmøtepapirene sendes medlemmene senest 14 dager før Årsmøtet. ETTER ÅRSMØTET ER DET PLANLAGT DELTAKELSE PÅ BRANNVERNKONFERANSENS MIDDAG OG SOSIALT SAMVÆR PÅ MUNKHOLMEN MED BÅTAVGANG kl FRA RAVNKLOA. Påmelding, se egen invitasjon i programmet for Årsmøtekonferansen eller vår hjemmeside Vel møtt. Knut Hjertholm (sign) Styreleder

3 BFO Branns Årsberetning for 2007 Årsberetning 2007 for: INNHOLD: 1 MEDLEMMER STYRET SEKRETARIAT STYRETS VIRKSOMHET GENERELT ENDRING I FORKORTELSE STYREMØTER AKTIVITETER/ARRANGEMENTER MEDLEMSINFORMASJON KURS OG KONFERANSER HØRINGSINSTANS KONTAKT MED MEDLEMMER EKSTERN KONTAKT PROSJEKTER ØKONOMI FREMTIDEN BFO Side 1

4 BFO Branns Årsberetning for MEDLEMMER Pr d d har foreningen 72 bedriftsmedlemmer hvorav 39 er hovedmedlemmer og 33 er kjedemedlemmer. Dette er en liten økning i forhold til Det har kommet til i ca 10 nye medlemmer i 2007, og omtrent et tilsvarende antall har meldt seg ut eller er strøket pga manglende innbetalt kontingent. Det har i perioden vært 7 styremøter. Medlemsverving er en prioritert oppgave for foreningen. 2 STYRET Leder : Frode Jørgensen, (til ) Cowi AS Knut Hjertholm, (fra ) NEAS Brannconsult AS Nestleder Nina Skeime Kostøl, Firesafe AS Styremedlemmer Dag Skansen, Skansen Consult AS Henrik Tenvik, Brannstopp Norge AS Jan Hantho, Haugaland Brannsikring AS Men Van Nguyen Undervisningsbygg KF Geir Drangsholt (til Tekøk AS Varamedlem: Finn Sivertsen, Lettbygg-Teknikk AS Valgkomiteen har bestått av: Leder: Medlem: Medlem: Vara: Henrik Tenvik, Brannstopp Norge AS Arne Johannessen, Thermax AS Nina Skeime Kostøl, Firesafe AS Karl Magnor Lilleland, Lilleland AS BFO Side 2

5 BFO Branns Årsberetning for 2007 Foreningens regnskap revideres av BDO Noraudit Oslo DA. med Statsautorisert revisor Øyvind Hjemgård som revisor. 3 SEKRETARIAT Tekniske Foreningers Servicekontor AS. Sekretariatet tar hånd om den daglige drift av foreningen etter retningslinjer gitt av styret. Sekretariatets adresse er: Fornebuveien 37 Postboks Oslo Sekretariatsfunksjonen har blitt ivaretatt av; Hege Skinner (HS) til Ove Weisæth (OW) Eystein C. Husebye (ECH) STYRETS VIRKSOMHET 4.1 Generelt Året har vært preget av at foreningen begynner å bli etablert. BFO Brann blir invitert til flere aktiviteter og forsøker å bidra mer for å sette dagsorden og påvirke rammebetingelsene for medlemmene enn tidligere. Medlemsmassen er nå stabil, men med liten vekst. Samtidig er det brukt tid til å få regnskapet i orden så BFO Brann har en plattform å bygge videre på. Medlemstallet har vært stabilt gjennom året. Medlemsøkning har ikke vært høyt prioritert gjennom året. Styret mener at med det arbeidet som er gjort vil det allikevel ligge til rette for at foreningen skal komme styrket ut av Endring i forkortelse På bakgrunn av en henvendelse fra Befalets Fellesorganisasjon (BFO) ble det besluttet å endre BFOs logo til BFO Brann, og å omtale organisasjonen ved denne forkortelsen eksternt for å unngå misforståelser. Endringen i logo og omtale er foretatt på organisasjonens hjemmeside, og vil bli iverksatt på trykte medier, brosjyrer etter hvert. 4.3 Styremøter Det er blitt avholdt 7 ordinære styremøter i styreåret Det er blitt brukt tid til å skape kontakter med aktuelle offentlige myndigheter og andre organisasjoner i brannbransjen. På denne måten har styret markedsført BFO Brann i viktige miljøer. Kontakt mot de forskjellige sektorene i bransjen er fordelt på styremedlemmene. For å arbeide effektivt har styret fordelt aktiviteter på følgende måte: Offentlig høring (DS) Utdanningsinstitusjoner (DS/MVN) Medlemskap og verving (KH, HT) BFO Side 3

6 BFO Branns Årsberetning for 2007 Kursvirksomhet (HS/ECH) Media/Presse/Artikler (KH/DS) Offentlig kontakt og info (DS) Hjemmesider (KH)/(HS/ECH) De mest sentrale saker styret har arbeidet med er: Kontakt mot offentlig myndigheter; o Kommunal og regionaldepartementet o Statens bygningstekniske etat, o Justisdepartementet o Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Kontakt mot andre organisasjoner, utdanningsinstitusjoner og foreninger i bransjen Skape forståelse for behovet for kontakt mellom sektorene 5 AKTIVITETER/ARRANGEMENTER 5.1 Medlemsinformasjon Medlemsinformasjon er lagt ut på hjemmesidene Den blir vedlikeholdt av sekretariatet og publiseringsaktiviteten er lavere enn ønskelig. Den vil bli prioritert i tiden fremover, men er også avhengig av innspill fra medlemmer og styre. Det er vedtatt at det skal sendes ut en epost til alle medlemmer i etterkant av hvert styremøte, for å sikre drypp med informasjon. Det sendes i tillegg ut en del aktuelle kurstilbud til medlemmene, både i regi av TFS/BFO Brann og kurs som TFS/NBEF arrangerer i samarbeid med FBA/Tekna/NITO/VVSforeningen. 5.2 Kurs og konferanser Tekniske Foreningers Servicekontor AS i perioden siden forrige årsmøte i samarbeid med BFO Brann arrangert; BFO-dagene 2007 på Rica Nidelven Hotel i Trondheim Det var 61 påmeldte inkl. foredragsholdere. Årsmøte BFO i forbindelse med NBFs Brannvernkonferanse i Trondheim, Styret har ønsket et nærmere samarbeid med Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) når det gjelder relevante kurs. ECH sitter med ansvaret for kurs- og konferanseutviklingen her, og faglig relevans vil styre mulighetene for samarbeid. MVN har bidratt på kurs innen NBEFkurset HMS for hele bygge- eller anleggsprosessen, et kurs som ventelig kommer opp igjen høsten Det vil også kunne være aktuelt for BFO Brann å kunne bidra med innhold til kurskonseptet Brannsikre bygg, som NBEF er medarrangør av i samarbeid med Tekna/FBA/NITO. BFO Brann er invitert med og deltar i programkomiteen for Brannvernkonferansen Styremedlemmer har bidratt i komitémøter og innspill på årets brannvernkonferanse. DS bidrar her som foredragsholder på fagseminaret Planlegging, prosjektering og bygging med tema Prosess ved prosjektering og bygging BFO Side 4

7 BFO Branns Årsberetning for Høringsinstans BFO Brann har i avgitt høringsuttalelser til: Revisjon av Forebyggendeforskriften Stortingsmelding om brannsikkerhet, møte med JD Revisjon av Plan- og bygningsloven Revisjon av "Forebyggendeforskriften" DSB inviterte aktuelle organisasjoner til å delta i en to dagers workshop februar 2008 ved Justissektorens kurs- og øvingssenter i Stavern for å komme med innspill i forbindelse med "Forebyggendeforskriften". Fra BFO Brann møtte en representant fra Firesafe og en fra NEAS Brannconsult. BFO Brann invitert til møte i JD Foreningen var invitert til møte i Justis- og Politidepartementet i Oslo 27. februar 2008 angående den kommende stortingsmeldingen om brannsikkerhet. Knut Hjertholm og Dag Skansen fikk anledning til å presentere utfordringene for departementets politiske ledelse. Ot.prop. om ny Plan- og bygningslov - BFO Brann med mange innspill! Ot.prop. 45 ( ) ble nylig offentliggjort, og Brannfaglig Fellesorganisasjon har bidratt med flere innspill i prosessen. De viktigste endringene i byggesaksdelen i den nye PBL er iflg KRD; "Forenkling og effektivisering, bedre kvalitet i byggesaker, klarere ansvar ved avslutningen av byggesaken, universell utforming og klarere tekniske krav, og mer miljøvennlige bygg er de viktigste elementene i byggesaksdelen av den nye plan- og bygningsloven." 5.4 Kontakt med medlemmer BFO Brann jobber fortsatt med relasjonsskapende aktiviteter. Rutinene er etablert og vi begynner å finne en måte å jobbe videre fremover på. Det er svært positiv at medlemmene anser organisasjonen som et organ som kan være med på å påvirke til en best mulig bransjeetikk for aktørenes aktivitet i markedet. Kontakt med medlemmene vil for 2008 få større fokus gjennom blant annet vår hjemmeside 5.5 Ekstern kontakt Representanter fra styret har hatt møter med eller annen form for kontakt med: Statens bygningstekniske etat (BE), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Stiftelsen Norsk Brannvernforening (NBF) Norsk Brannbefals Landsforbund (NBLF) Justis- og politidepartementet (JD) Branningeniørlinjen ved Høgskolen Stord Haugesund (HSH) Det er avhold årlig møte med DSB i Saker som ble diskutert var: Vårt innspill til JD BFO Side 5

8 BFO Branns Årsberetning for 2007 Brannvesenet sine vurderinger knyttet til TEK Brannvesenet aksept iht. REN? Samarbeidet med NBF. Orientering og evt. understøttelse for dette i DSB DSBs fortsatte arrangementer i kommunene uten bransjens deltakelse Noe som DSB ønsker å formidle til bransjen ved BFO-dagene i Trondheim Møte med HSH Styret har lenge uttrykt bekymring over den vanskelige situasjonen for utdannelse av Branningeniører i Norge. Men Van Nguyen og Knut Hjertholm var i møte med HSH , hvor det ble diskutert hvilke planer HSH har for videre fremtidig brannutadanning, samt hva BFO Brann kan bidra med for å styrke rekruttering og faglig kvalitet i utdanningen. I tillegg til disse møtene har flere andre miljøer også vært kontaktet, både formelt og uformelt. I disse kontaktene har BFO Brann i svært stor utstrekning fått god mottakelse og forståelse for de ideer og mål foreningen har. Myndighetene har ved flere anledninger gitt positiv tilbakemelding på at eiendomsforvaltere og leverandører er organisert i samme forening. Dette gir oss en ekstra styrke. Representanter fra styret har også deltatt som foredragsholdere i andre foreningers kurs og seminarer for å presentere BFO Brann og foreningens arbeid. 5.6 Prosjekter Styret har tatt initiativ til en spørreundersøkelse blant branntekniske foretak med sentral godkjenning hos BE innen tiltaksklasse 2 og 3 i samarbeid med Norges Brannvernforening. Undersøkelsen ble sendt ut elektronisk til ca epostmottakere i uke 17, og det har pr kommet inn 394 svar. BFO Brann søker sponsorer blant medlemmene, og lover profilering under Brannvernkonferansen i Trondheim, mai. Resultatet av undersøkelsen vil bli presentert av DS under hans innlegg på konferansen, samt gjort tilgjengelig på BFO Brann sin stand. Styret vurder løpende hvilke prosjekter det er aktuelt for organisasjonen å engasjere seg i. Mye av det arbeidet som er gjort er ren dugnadsinnsats fra medlemmene i BFO Brann. Tilgjengelige ressurser og finansiering vil avgjøre i hvor stort omfang vi kan etablere og engasjere seg videre i tilsvarende prosjekter. Styret mener at prosjekter som fremmer faglig utvikling i bransjen bør ha høy prioritet. 6 Økonomi Årsregnskapet for 2007 viser et driftoverskudd på ,-. Utefra styrets vurdering mener man at forutsetningene for videre drift er til stede. Årets overskudd benyttes uavkortet til nedbetaling av lån til TFS. Dette er lån som ble etablert i oppstartfasen. Medlemstilslutningen har holdt seg stabil, men det er over i utestående kontingent. Styret har fulgt opp mange av disse medlemmene, og oppfordrer alle om å betaler inn kontingenten ved forfall. Dessverre er det fortsatt noen som ikke har betalt kontingent i de årene de har vært medlem av foreningen. Styret har bokført et tap på ikke innbetalt kontingent 4.000,- på regnskapet for Det forutsettes å drifte med overskudd i BFO Side 6

9 BFO Branns Årsberetning for Fremtiden Styret i BFO Brann og medlemmene må arbeide mer aktivt for å øke medlemsantallet og utvikle kontakten mot offentlige myndigheter og andre organisasjoner. En god oppslutning fra alle sektorene er viktig suksessfaktor i byggingen av BFO Branns fremtidige fundament. Det er svært viktig å få sentrale eiendomsbesittere til å støtte opp om BFO Branns arbeid. Her må vi se på et tettere samarbeid med Norges Bygg og Eiendomsforening (NBEF), som også administreres fra TFS. Lykkes vi med å få engasjert flere av disse brukerne i BFO Brann, vil organisasjonen få enda større gjennomslagskraft mot myndighetene. Leverandørindustrien vil også få et meget godt og nøytralt forum til å utveksle erfaringer og synspunkter med brukerne. Styret ser det som helt nødvendig at også medlemmene engasjerer seg i dette. Når medlemsmassen er nådd et slikt nivå at bransjen ser på BFO som et kraftsentrum, er det viktig å få utviklet organisasjonen og foreningens tilbud til medlemmene og bransjen. Styret mener det er viktig å utvikle Fora for hvor sentrale temaer kan diskuteres i et nøytralt miljø Prosjekter som hever bransjens kompetanse og effektivitet Kontakten mot myndighetene videre, slik at rammebetingelsene blir mest mulig optimale. Kompetansen blant medlemmene og krav til aktørers kvalifikasjoner for å gi optimale tjenester til markedet. Lysaker, 6. mai 2008 Dag Skansen Knut Hjertholm Henrik Tenvik Nina Skeime Kostøl Men Van Nguyen Jan Hantho Finn Sivertsen BFO Side 7

10 ØKONOMIRAPPORT Regnskapsperiode: Årsregnskap 2007 BFO Brannfaglig Fellesorganisasjon - BFO INNHOLD Resultatrapport Balanserapport Brannfaglig Fellesorganisasjon - BFO Dato:

11 Brannfaglig Fellesorganisasjon - BFO RESULTATREGNSKAP Årsregnskap 2007 Regnskap Budsjett Rest år 2007 INNTEKTER Medlemskontingent Andre inntekter Årsmøte SUM INNTEKTER UTGIFTER Sekretariat Regnskap, revisjon Kontorhold, porto, telefon Trykking/kopiering Styrets utgifter Brosjyrer og medlemsinfo Markedsføring Komiteer, prosjekt Andre kostnader Avskrevet kontingent Årsmøte og kongresser SUM UTGIFTER RESULTAT

12 Brannfaglig Fellesorganisasjon - BFO RESULTATREGNSKAP Årsregnskap 2007 Regnskap Regnskap Avvik INNTEKTER Medlemskontingent Andre inntekter Årsmøte SUM INNTEKTER UTGIFTER Sekretariat Regnskap, revisjon Kontorhold, porto, telefon Trykking/kopiering Styrets utgifter Brosjyrer og medlemsinfo Markedsføring Komiteer, prosjekt Andre kostnader Avskrevet kontingent Årsmøte SUM UTGIFTER RESULTAT

13 Brannfaglig Fellesorganisasjon - BFO BALANSEREGNSKAP EIENDELER Omløpsmidler Bankinnskudd Utestående kontingent Andre kortsiktige fordringer 0 0 Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Annen egenkapital Resultat hittil Sum egenkapital Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

14

15 BFO Budsjett 2008 Budsjett INNTEKTER Medlemskontingent BFO-dagene Årsmøte 0 SUM INNTEKTER UTGIFTER Sekretariat Regnskap, revisjon Kontorhold, porto, telefon Trykking/kopiering Styrets utgifter Brosjyrer og medlemsinfo Markedsføring, Brannvernkonferan Komiteer, prosjekt Diverse, inkl abonnement Avskrevet kontingent Årsmøte SUM UTGIFTER RESULTAT

16 6. Fastsettelse av kontingent for 2008 Styret foreslår at årskontingenten for bedriftsmedlemmer opprettholdes uforandret Kontingent for bedriftsmedlemmer: 3500,- Kontingent for kjedemedlemmer: 2000,- Med kjedemedlemmer menes: Bedrifter som er kjedemedlemmer må meldes inn gjennom hovedmedlem i BFO Brann. Kjedemedlemmene må være tilknyttet hovedmedlemmet. 7. Valg 10. Valg av styret: Valgkomitéens innstilling blir sendt ut i forkant av eller presentert på årsmøtet Valg av revisor: fremlegges på årsmøtet. 10. Valg av valgkomité : fremlegges på årsmøtet.

17 Vedtekter for Brannfaglig Fellesorganisasjon vedtatt på stiftelsesmøte 7. mai NAVN Foreningens navn er Brannfaglig Fellesorganisasjon. Forkortet BFO 2 LOKALISERING Foreningen har sitt sekretariat i Oslo. 3 FORMÅL Foreningens formål er å skape gode rammebetingelser for aktørene i bransjen slik at det oppnås optimal brannbekjempelse. Dette søkes oppnådd ved å påvirke organiseringen av bransjen slik at aktørene på en objektiv og fortrolig måte kan fremme sine interesser å påvirke organisering av utdanning på alle nivåer, og gi råd om hvilke kvalitetskrav som bør gjelde å være en pådriver og bidragsyter til at samfunnets mål om færre branner og skader blir innfridd å sikre en tverrfaglig diskusjon på tvers av særinteresser av bransjens rammebetingelser å være høringsinstans for offentlige myndigheter og andre aktuelle parter 4 ORGANISASJON Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet. Foreningen ledes av et styre, jfr. 11. Foreningens sekretariat er Tekniske Foreningers Servicekontor as(tfs). 5 MEDLEMSKAP Medlemmer kan være: 1. Leverandører av varer og tjenester innen det branntekniske fagfelt 2. Private og offentlige foretak som kjøper slike varer og tjenester og som har ansatt personell med dedikerte 1 oppgaver innen brannforebyggende aktiviteter 3 Personer som har gjort en lang og fortjenestefull innsats for foreningen kan utnevnes til æresmedlemmer. Forslag til kandidater kan fremmes av medlemmene til styret senest to måneder før årsmøtet. Styret er besluttende instans og bekjentgjørelse skjer på årsmøtet. 6 OPPTAK AV MEDLEMMER Søknad om medlemskap sendes styret. Søknaden avgjøres av foreningens styre på fritt grunnlag. 7 UTMELDING Ønsker et medlem å tre ut av foreningen, må skriftlig melding sendes til styret 3 måneder før årets utløp. Uttredelsen kan bare skje ved utgangen av et regnskapsår. Medlemskap opphører automatisk ved utløpet av det år vedkommende medlem har unnlatt å betale en forfalt årskontingent. 8 ÅRSKONTINGENT Hvert medlem betaler en årskontingent til foreningen. Årskontingenten fastsettes av årsmøtet for neste år. 9 STEMMERETT Hvert medlem har en stemme. Medlemmet utøver sin stemmerett gjennom en representant, hvis navn skal være oppgitt til styret. 10 ÅRSMØTET Årsmøtet innkalles av styrets leder skriftlig med minst 14 dagers varsel. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet. Årsmøtet holdes i tidsrommet 1. april - 1. juni.

18 Vedtekter for Brannfaglig Fellesorganisasjon vedtatt på stiftelsesmøte 7. mai 2003 Årsmøtet treffer avgjørelser i de saker som er nevnt i innkallelsen. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt styret senest 2 måneder før årsmøtet. På årsmøtet behandles: 1. Valg av møteleder og referent 2. Godkjenning av innkalling 3. Valg av to representanter til å undertegne protokoll og tellekorps på to personer 4. Årsberetning. 5. Regnskap. 6. Fastsettelse av årskontingent og budsjett for kommende år. 7. Valg av leder, styremedlemmer, 2 varamedlemmer, revisor og valgkomité. 8. Valg av sted for neste årsmøte. 9. Andre saker som er nevnt i innkallelsen. Styrets leder åpner årsmøtet, og leder dette inntil møteleder er valgt. Årsmøtet avgjør alle saker med alminnelig stemmeflertall med mindre disse vedtekter for særlige saker har bestemt annet. Dersom en stemmeberettiget eller møtelederen krever det, avgjøres saken ved skriftlig valg. Ved stemmelikhet tas avgjørelse ved loddtrekning. For årsmøtet føres protokoll som undertegnes av valgt referent og møteleder. 11 STYRET Foreningens styre skal bestå av minst 5 og maksimalt 9 medlemmer, inklusive 2 varamedlemmer. Styrets sammensetning skal gjenspeile bredden i medlemsmassen, konf. 5. Som styremedlemmer kan velges personer som er ansatt i medlemsbedrifter. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede. Styret skal velges på årsmøtet. Leder velges for 1 år, de øvrige for 2 år. 50 % av styremedlemmene velges hvert annet år for å få kontinuitet i styrearbeidet. Varamedlemmer velges for 1 år. Blant styrets medlemmer velger styret nestleder. Styrets leder sammen med ett styremedlem tegner foreningen. Styret kan gi prokura. Styrets vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt. Det føres protokoll fra styrets møter. Protokollen skal godkjennes på det påfølgende styremøte. Styrets oppgaver er å lede foreningen etter de retningslinjer og rammer årsmøtet gir, og formulere foreningens politikk på de enkelte aktivitetsområder, forvalte økonomi, og kontrollere virksomhetens forløp gjennom sekretariatet. 12 KOMITEER Fast komité er valgkomiteen. Denne velges av årsmøtet etter innstilling fra styret. Valgkomiteen skal ha leder, to medlemmer og et varamedlem. Særlige komiteer/utvalg/grupper kan etableres av styret etter eget initiativ. 13 HEDERSPRISER Foreningen kan utdele hederspriser. Bestemmelser om hvilke priser som kan utdeles, vilkårene, utdelingen og administrasjonen av vurderingene tilligger styret å fatte. 2

19 Vedtekter for Brannfaglig Fellesorganisasjon vedtatt på stiftelsesmøte 7. mai FORENINGENS OPPLØSNING Spørsmål om eventuell oppløsning av foreningen behandles etter reglene for vedtektsendringer, men med skriftlig avstemming. En beslutning om oppløsning må, for å være gyldig, gjentas på neste ordinære årsmøte. I tilfelle av oppløsning avgjør Årsmøte anvendelsen av eventuelle midler som foreningen rår over. 15 VEDTEKTSENDRINGER Forslag om endring av vedtektene skal innen 1. februar sendes skriftlig til styret, som kunngjør forslagene for medlemmene og sørger for at dette behandles på første årsmøte. For vedtektsendringer kreves at 2/3 av de avgitte stemmer er for forslaget. Styret kan likevel alltid fremme forslag om vedtektsendringer på et ordinært eller ekstraordinært årsmøte. 16 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret finner det nødvendig, eller når minst 70% av medlemmene skriftlig forlanger dette. 3

ÅRSMØTE 2012. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter

ÅRSMØTE 2012. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2012 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Se innkalling til miniseminar m.v. på www.bfobrann.no Årsmøte i Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO

Detaljer

ÅRSMØTE 2011. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter

ÅRSMØTE 2011. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2011 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Se innkalling til vårseminar m.v. på www.bfobrann.no Årsmøte i Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO Brann

Detaljer

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter ÅRSmøte 2010 Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter Til Medlemmene Lysaker, 8. mars 2010 i Norges Bygg- og Eiendomsforening Det vises til tidligere utsendte program. I henhold

Detaljer

LCC Forum. Program Deltakerliste Årsmøtepapirer LCC Forum. Velkommen til seminar og årsmøte i Oslo 15.05: Medlemmer: Sekretariat

LCC Forum. Program Deltakerliste Årsmøtepapirer LCC Forum. Velkommen til seminar og årsmøte i Oslo 15.05: Medlemmer: Sekretariat Velkommen til seminar og årsmøte i Oslo 15.05: LCC Forum - Livsløpsplanlegging og LCC erfaringer og overblikk - Hvordan bygge LCC-kompetanse i organisasjonen? - Kostnadsdekkende husleie råd og erfaringer

Detaljer

ÅRSmøte 2011. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Valg Innkomne forslag. NBEFs vedtekter kan lastes ned fra www.nbef.

ÅRSmøte 2011. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Valg Innkomne forslag. NBEFs vedtekter kan lastes ned fra www.nbef. ÅRSmøte 2011 Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Valg Innkomne forslag NBEFs vedtekter kan lastes ned fra www.nbef.no Til Medlemmene Lysaker, 16. mars 2011 i Norges Bygg- og Eiendomsforening

Detaljer

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet:

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: . erdierklæring Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: - i går sammen, for retten til et verdig liv 1 For det enkelte medlem For å ivareta enkeltpersoners integritet:

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2005... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2005 22.04.2006... 7 Nøkkeltall i 2005... 8 Diverse aktiviteter... 8 Sak

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no Forord Vi ønsker stadig

Detaljer

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 10.04.2008

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 10.04.2008 Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 10.04.2008 Sted: Bryggekanten restaurant, Tenvik (for mer info, se www.bryggekanten.net) Tidspunkt: Torsdag 10.04.2008 kl. 18:00 Det blir en enkel servering. Saksliste:

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Maritime Battery Forum

Stiftelsesdokument for foreningen Maritime Battery Forum Stiftelsesdokument for foreningen Maritime Battery Forum 2. april, 2014 ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var personene som vist i STIFTELSESDOKUMENT vedlagt Forslag til vedtekter

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

ÅRSBERETNING. 16. mars 2012-11. april 2013. Møteinnkalling Årsberetning Regnskap Vedtektsendringer Budsjett Valgkomiteens innstilling

ÅRSBERETNING. 16. mars 2012-11. april 2013. Møteinnkalling Årsberetning Regnskap Vedtektsendringer Budsjett Valgkomiteens innstilling ÅRSBERETNING 16. mars 2012-11. april 2013 Møteinnkalling Årsberetning Regnskap Vedtektsendringer Budsjett Valgkomiteens innstilling Til Medlemmene Lysaker, 21. mars 2013 i Kranteknisk Forening Det vises

Detaljer

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND BF INVITASJON TIL STIFTELSESMØTET FOR BIBLIOTEKARFORBUNDET Alle medlemmer i Prosjekt Bibliotekarforbund inviteres til å delta på stiftelsesmøtet for Bibliotekarforbundet lørdag

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Utarbeidet januar 2013 (revidert 2015) Innholdsfortegnelse DEL I. VEDTEKTER FOR NSF`S FAGGRUPPE AV SYKEPLEIERE I STOMIOMSORG... 1 1 Navn... 1 2 Medlemskap og medlemsrettigheter...

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

Paragraf 1 - NAVN Foreningens navn er Norges Markedsanalyseforening (The Norwegian Society for Market Research). Foreningens hjemsted er Oslo.

Paragraf 1 - NAVN Foreningens navn er Norges Markedsanalyseforening (The Norwegian Society for Market Research). Foreningens hjemsted er Oslo. Vedtekter for Norges Markedsanalyseforening Norsk Markedsanalyse Forening - stiftet 16. oktober 1970 Ajourført med endringer vedtatt på årsmøtet 14. mars 2012 Paragraf 1 - NAVN Foreningens navn er Norges

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

Forskerforbundets forening for administrativt personale FAP Innkalling

Forskerforbundets forening for administrativt personale FAP Innkalling Årsmøte 2011 Forskerforbundets forening for administrativt personale FAP Innkalling Dato: 29. mars 2011, 0900-1030, Rica Nidelven hotell, Trondheim SAKSOVERSIKT SAK 1/11 ÅPNING, GODKJENNING AV DAGSORDEN,

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSMAPPE. Norske Fotterapeuters Forbund

REPRESENTANTSKAPSMAPPE. Norske Fotterapeuters Forbund REPRESENTANTSKAPSMAPPE Norske Fotterapeuters Forbund 2009 INNHOLD DAGSORDEN... 3 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 4 SAK 2 Årsmelding 2008... 5 Nøkkelpersoner NFF sentralstyre 2008... 8 Nøkkeltall 2008... 9 Aktiviteter...

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

VEDTEKTER VENTILASJONS- OG BLIKKENSLAGERBEDRIFTENES LANDSFORBUND (VBL) VBL SERVICEKONTORET FOR

VEDTEKTER VENTILASJONS- OG BLIKKENSLAGERBEDRIFTENES LANDSFORBUND (VBL) VBL SERVICEKONTORET FOR VEDTEKTER FOR VENTILASJONS- OG BLIKKENSLAGERBEDRIFTENES LANDSFORBUND (VBL) OG VBL SERVICEKONTORET 2013 VEDTEKTER for Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund (VBL) (Vedtatt på Landsmøte i

Detaljer

Vedtekter. Norges Kokkemesteres Landsforening. Nordisk Kjøkkensjef Fédération Dato for oppdatering: Etter kongress, juni 2011.

Vedtekter. Norges Kokkemesteres Landsforening. Nordisk Kjøkkensjef Fédération Dato for oppdatering: Etter kongress, juni 2011. Vedtekter Norges Kokkemesteres Landsforening Nordisk Kjøkkensjef Fédération Dato for oppdatering: Etter kongress, juni 2011. 1 Innhold VEDTEKTER FOR NORGES KOKKEMESTERES LANDSFORENING... 3 Paragraf 1:

Detaljer