rybt"rnnrandet Protokoll fra 6rsmote i LLH Innlandet LLll,nnlandet Postboks Hamar +4'l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "rybt"rnnrandet Protokoll fra 6rsmote i LLH Innlandet LLll,nnlandet Postboks 125 2301 Hamar +4'l 936 80 626 infllandet@llh.no www.llh."

Transkript

1 rybt"rnnrandet Protokoll fra 6rsmote i LLH Innlandet Frcdag 27. januat 2a12, k'. 18:00 pe Blemann 8ar & fiestaurant pe Lillehamnrer. Tihteder Petter Geir Tore Land, Anders Bakken, Tom D3hl" lorun Hsgelund, B zirwit EelaYneh, Frorle Bfaivold og Ase lgrsiad, ialt 8 stsmmeb t ttigede. Frafa,l; Torrfn F.ostli, Dar Pede.Almaar, Th rese A. 6erg, Svein Emil Holm og Glenn Lorent?ei. Motet bl $tt kl Debatt. Tema: Hvorlof er tlh vihig lokalt og hva r tths oppgaver? " Hva bor si LtH Innlandet arbeide med? Debtten var plarlaet irnl cieiavtorlrnn t.ostli, LLH innland ts ladd,.r isentralstyret i LLH. Hun bl. dersvefre forhindrea ia de[a, ogdebatten ble dermed gjennomfod ifofmen "ordeter l.itt' uten innledniry. De fremmotle kom meci.nspill og lanker om m:tfn r ih iobber p;, bide lokalt og nasionalt. Debatten wr ogsi gen.elt lnnom temaer som inkludering, mangiold, hetefonormativitet. Andre ting som ble djskut ri vaf muliehet rfor mer ut. drettet virksomh t og virkiing n rv d n,5amt hvilke m!ligheter og laparitet styret i LLH innland t har for d kunne vmre mere syrlig. {rkt fok(rs p: tillak som semirrarel, n trvefksbygging/aktivifersg.upper. Avsiutningsvis en diskusjorr fundi skole. infortnasion ut til skolene, og hehesosters rolle son1 infofmant ut mot rkole levene. Det sees pll som viktig 5 var akliv trt mot sk.'lehelsetienesten cod klen ning av innka llint og dagsorden. Styreis innstillingr Innkalling og dagscrrden gaokienn s. Innkalllng og dagsorden enstemmigodkj nt. Konstiiuerlng av motei Valg av oteleder/dirisert. Styrett ;llnslilling I lbrirnn t. pst{iveiges. G hto.e Land ble enstemmigvalst etterfor.lagfra petter HOl5ted, grunnet fra{allfra Torunn t ostli 3.:. Valgav rejerent. styr ts innstilling;anders Bakken velges. Anders Bakk n enstemmig valgt Valgavto per3oner tale underskrive protokoll. Frode Bratvold og Tom Dahl enstemmig valgt etter fofslas fra blant annet Pe$er Htist:d Vrlg av t llelofps, opprettesved behov. Arsmotet!er ikk behov {orlellekorps. Arsberetning for Arsberetning for LIH lnnlandet. Siyret. lnnstilling I A.rberetninsod kiennes. Pre5 nle t av?etter H0istad. LLH Innlande$ ersberetning enstemmi godkjent, 4-2. Arsberetning lor LLH Glamdal. Notat: Arsberetning var ikke klarved publiseringsfrist Presenleft av Tom Dahl. LIH GFrndak ersberetn ins enst mml god kjent. s. Okonomi" 5.1. Regnskap for Styrets innstllling: Regnskzp Sodkienn s. Gek I ore Land ofienterer. R grskap nstemmi god kjent Budsjett fof styrets innsiillingr Budrieit godki nne5. 6eir Tore Land og Petter Hoistad orienterer. b-ndringsfofslag: Ny poit til utbiftefr Posten 'l ambuilding' oppreties og brdsjetteres med kr LLll,nnlandet Postboks 125 Konlonummer: Organisasjonsnummer: 'l

2 Eegrunnelse: Denne posten oppfettes tff e gjennonrforen teambuildingstur i 2012, tilsvafende h,a LLH Ielemark og tlh Bergen og Hofdaland hargi lor a dekke det resterende sk.ldet i tilless sokes iilskudd fra LLH, fyik skommuner og en*elie kommuner, eventuelloss; legges inn en liten e nandel. 5t$et fer selv i oppdrag t finne gode ll,sninger for i gjennonfdr milet, som r ett viktig delmali tvrklingen av styret ogfor:i skape tontinuitet oe samhold. Koi. fortalt hl:f de nevnle lr'ikeilag gjennomfort en viktigtur til Eerlin nettopp fori stvrk samholdet og blibedre kienl inn:d i styret, sirmt fof : lere mer ofi Europas homohktorie. torslagsstiller: Petter Hpistnd. Forslaget en3temmig vedtatt. Endring av post: LLH Gl:mdal, dfiftsstotte oppjustereii til kr Be runnelsei Deltefor at.ryret illh 6lemd.lskal k!nne drifte lokallager FA en fobvarlig m;le, h ft,nder 6 kunne dekke posfboks, mobil, porto og andr viktige kontdrutgifter. trrslagrsriller Tom It.lhlog Petter Hpistad. Folg nd rok ord-"t i debid.!ndt delte endrlngsforslagetr Petter q.din g. tie. lor..'rrt.tlro trspjorlrrdcf IomDJhl Endfingsforilaget ble etter d b;tt trukk t. 8!dsjett nei mmic v dtatt med endrlnger. Notat: Arrmdt t tok 10 minutt r rause. 6. Arbeidsprogram for S!yrers innstilling: Arbeidsprogram far 2012 godkjennes. Pefier Hoistad orienterte r!ndt A.beidsprogram fof 20:1.2. Folgende tok afder med runtr a rbeidsprog.a mmeti I oru n Haeelrnd, Ase Jorstnd, Peltef Hdistad, Andors Bakken, Geif Tore Land, Toftl Dahl oq Frcde Sratvo{.l. Fndring!forslas lfemmet s{{iftlis av lorun Hagelund!nderveis i debatt: Tiltqy lse av kulep!nkt '.rnder Helseirem ende cppgnve. I Arbeide for i bedre p5ykisk heise for LilgT-petsoFer, blant annet ved 6 spre inlorma5ion overfcr helsev senet ib:ti fylle oa kommuner. En d ring!tur5laget en*emmig vedtatt. Arbetdsprogram enst mmig vedtatt med endnng r. 7. Vedtelcrend.inger. Styf ts in nstilling: Styrets fo fslig til vedt kts r dringer vectas. Perte.lloirt.rd orienterte vedgaende hakgrunn foreokel!e av endfingsforslagene. Folgend. tok ordet under!,eis; Petier Hoistad, Frode EfatvolC,lorun llig lund, Ge l Iore trnd, Ase iorstrd, Anriers Sakken og,arrmotetgikk agj nnorn endringsforslagene punktfor punkt iberofe p,rragf;fer. Styretr innstillig lil vedtektsend ringer bl enstemmig vedtatt, med unnlak ev 7.8 som ble enstemmig awist. Folgendeendringsforslighlefremmpt skfiftlig: Nytt punkt 5.10: ILH Gl;mdal tildeles ett minimum pi kr 2m0.' i driftsst6tte. Denne driftssloti n er underl.gt cie retningslinle. LIH lnnlandet er palagt nm driftsslgtte. s gftrnnel!e: for i tihetreleggen fofutsigbadret fof d rift og kontinuitet av lokallrget. ForslaBsstillefe: Pett f Hrristad og Tom Dahl. For5lagsrtillefe trekker torslaget lil fordelto. endfel torslag 3v samme nv funkt Etter debatt blir falgend endret ordlyd i 6.10 foreshtt vedtattr lokallag tildeles driflsslotte etter Denre driftlstott n r und flagl cie fetningrlinjer LIH lnni.ndet r p;lagt om driftsstotte. Nytr punkt 6.10 enstemmlg vedtatt. Folg nde ndringsforslag ble iremmet skriftlis: Nvtt punkr 5.11 LLH Gl6mdal tildeles ett minimum pe 10 % av Innlandets medlefisst0tle. Begf ]nnelse: Faf i tikettelegg en fonjtsigbarhel ior dfiit c,g konlinuitet av lokallaget. torsl:gsstille.r Petter H0irtad og lonr Dahl. Forslagstillere forkaster fo.slaget ril tordel for.t ifsmorel:!nef fo. nytilleggstekst ia!leffde vedtatte Forelagom e lpnevedtatte 5.1ofor endringer enstemmig vedtatt. ' L4 vtl --n (ontonurn mer: : A 626 OrganisasjonsnLrmmer:

3 rolgende forslag er dermed oppe tilvedl3k: 6.10 trifoyes fglgende: "og drittsstdtle" s:nn at punkt 6.10 far folcence ordlyd: Lok,r llag tildeles ciri,rtsstotte og mecilenrsstdtte ett r saknad. D nne driitsstolten er ndeflagl de retningslinjer LLfJ InnlandEt er pilsgl om dfiftssiotte. ndring av flyn punld 6.10 enstemmi8 vedtatt. Vedtektsendrlnger enrtemrnig vedtatt med vedtaale endf inf er. Natdt: aezowk aelsyneh m&tte torlote drsmptet under vedtektsend rgel dntall stemmeberettigede ble a. Valg. ValCkomir6ens innstilling bl preseriett av TomDahl. Det ble pipekr skriveleil av antall:rfor valgbar periode av ilrtern revisof. valgkomitd nr in;stilling pi oss; e lehe lederpa vals ble enstemmig vediatt. a.0 Ledei Petter Hpistad aj nvelgestor 1;r. 8.1 NeslJede. Anders Bekken Cienvelges f!.2 Ar. a.2 Okonom ia nsvi rlig: G eir Tore Land v lges fof 2 *r. 8.3 stvremedlemmer Jorun A. Haselund velges for 1er' Therete Ajida B rgvelges fof 15t a.4 Varamedlemmer: l VararGlenn Lorentzen volges {or 1:r' 2 vara: Dan p det All.las velgesfor 1ir. a.5 Velskomt6:Tom Dahlveltes far 15I. Svein enilholm velges fo.1ar. 8,5 Vi fareoresent, til landsstvreti Ande15 Enkken v lses for 15r pfi.,"vr,ur vesar Nohr vel8es tor 1;r. Valqk{rmiteen! innstilling ble enstemmig vedtatt, med pdlagg til valgkomlte an ag telv snorlig 6 supplaz inn tot i' fu e 9. Eventrelt. Ing n saker var mel.lt inn nl eve.tuelt. Gerr]o.e Land understrek r at pu.ktet eventuelt ikke skal v-re et plrni.t p; ersmpter. Arsmote ble avsluttet kl. 21:00 med lftr mat fof drsmotets deltakere p; Skeiv kni6 I 93mme lokeler. 0".*.,*0, ('J-ul'1 I t'1,!:::' Datoossred: *'gn;5ut 11r'tz Tilleggsdo krnrenrer til de ulike sakenefo{ger FA restefende sidefe LLH l.nlandet Konlonummer: Organisasjonsnummer: a0 626

4 Sak 2, Innkalling!9!41!?-slyr9! Innkalling ble sendt ut :11, altsd 5 % uke for irsmotet. Endelig innkalling ble publiserl p6 hjemme5jden , altsa 1 uke for av ersmotet. lnnlandel 75. desember 2077 Kjere medlem Innkalling tilirsmote i l-lh Innlandet Fredag 27. januar 2012 (1. 18i00 Pa BlSmann pe Lillehammer Torunn fra sentralstyret i LIH komrner for 6 lede mdtet, men ogsi for i innlede en Spen debatt om viktigheten for LLH lokalt. Det vil vare en debatt hvor alle oppfordres ti' 6 delta for 6 gi innspill til hva det dnskes at skal arbeide med og arrangere. Etter debatten blir det Llehandling Bv ordinaere Srsmotesaker. Forsiag til dagsordeni 1. Godkjenning av innkallins og dagsorden.?. Konrtituering av mptet. 3. Arsberetning fo. 201L. 4. Regnskap fo.2011og budsjettfor Arbeidsprogram for lnnkornne forslag. 7. Vedtektsendringer. 8. Valg. 9. Eventuell. MOtet avsluttes med skeiv kaf6 p5 Blimann. Fors'ag til politiske og oganisatoriske saker som onskes behandlet pe drsmotet sendes til lodgldggqllug sa raskt som mulig, og skalva.e styret i hende senestto uke.for ersmotet. ArsmOtedokumentet publiseres pa hjemmesiden ww$/-llh.no/innlandet senest en uke for arsmotet. Valgkornit6en bestar av Tom Dahl {leder) m d hjelp fra styret i tlh Innlandet, grunnet at resten VK har kukket seg. Dersom du har generelle innspill, synspunkter pd styrets arbeid eller forslag pe kandidater, ta kontaki med valekoftit ens ledef pa e'post Har du sporsmal e,ler andre henvendelser, ta gjerne kontakt pa e-post innlandet(allh.no eller pa.nobil Med vennlig hilsen styret ved lede. Petler H0istad 2301 Hama. Kontonummer: ao 626 Organisasjonsnummer:

5 sak 4, Arsberetning for tlh tnnlandets $rsberetning for 2011 Medlemm c LIH Innlandet hadde 96 medlernmer ved siste rapport fra {111. Styret: Siitende styret bestar av leder Petter HOistad, nejtl der Anders Sakken, Okonorni!inavarlig Svein Emil Holm, sekreti!r Gienn Lorentzen, styremedlemmer: Dan Peder Almaas, Therese A. B rg, Geir Tore Land, varamedlem Jorun Hagelund. Styret har hatt rndnedlige styremoter, og har i til{egg irrukt nrohil, internett og e-posi lil i diskutere og avklare ulike saker- Ll.H Innlandet har viert representert pa satntlige landsstyrenoler i tlh l tillegg har led r og nestleder deltaft pi skolering i Vestfold og i Oslo, resten av styret har deltatt p6 niniskolering F6 Hamaf. Styret har gjennom 6ret hatt hovedfokus innad pa profesionalisering og effektivitering. valgkomit6: Toff Dahl og John'Andfd Rdislie ble valgt inn pa iirsmotet, fied tullmakl tii selv e {inne 1 person til ii fylle det sisie veftei. Oppgaven ble aldri lullfort og itillegg valgte etter hvertjohn Andr Roislie i trekke seg av personiige Srsaker. SiYret har derfor matte hielpe tjl nred VKs oppgaler. San, arbeid: deler postboks med Skeiv Ungdom {nnlandet, i tr6d med vedtak fra arsmdte ll H Innlandet hrr opprettholdt kontaktened Likestillingasenteret, Stensveen Ressurrrent{ir 3g skeiv Ungdom Innlandetved: delta pa samarbeidsmdter on Mangfoldsdager pi Giovik, etslags pride som aktl arrangeies i 20:12. Politisk; ILH Innlandet hnr tatt fitt pe et politisk rettet arbeid ved 5 send et brev til begge fylkeskommunene og,amtlige kon-rr1"uner i Innlandef. Brevets formel er i opplyse orn l-lh innlandet, Spne diaiog for sarnarbeid, men ogsl for 6 samle informasjon om hva som gjores for 5 ivareta lhst'personeas likeverd ilnnlandet. Pil ArsmOte 2011 ble Jonny Andersen, Tore Ilvsvebakken, Marius L- Haarstad og Thc,nas Karpow val8t inn, men disse har si.jen trukket seg- Av den grunn ble et medlemsrnote med suppleringsvalg avholdt p: Hamar i reptember- Media og kommunika,ion: LLH Innlandet hnr hatl ett leserbrev p6 trykk i enkelte lokalaviser pe hosten. i tillegg deitok i november nestleder i et intervju pe NRK 0stnyit, som oppfolging av en reportasje. LLH Innlandet har sendt ut medlemspost til line nledlemfier, rnen ogsa benyttet hiernmesiden, Gaysir og Facebook til 5 sfre informaslon- Arrangemsnter: Aa$rnot ble avholdt 12. februar pa Iluvhoimen Kra p6 Harnar- lllstede var seks ltemmeberettigede og motet ble ledet av Inger Kristin Haugsevje fra sefitralstyret i l-lh. Her ble det for uienom obligatoriske saker vedtatt 3 dele postboks med Skeiv Ungdom Innlandei og LLH Glem.lal ble vbdtail 5om lolallag. Kontonummer: Bo 626 Organisasjonsnummer:

6 Verfest ble arrangert 30. april p6 Tjuvholrnen Kro pi Hamar nied gytten Lletalende gjestef. festen va. av enkel sort aned leder som Dl og kun loddsalg som ekstra underholdning. Tilbakemeldingene var positive. Sommerfest ble arrangert 2. ju,i rnder dpen hirnmel pa (remmerodden p,i Biri. tved prolnoteringsartikkel pa Gaysir motte ofi forti person opp, tross veret. Enkelt kom helt fra Oslo for 6 delta. Det ble ogs avholdt kubb konkurfanse 'ag og qui: med premiering. Medlemsmdte ble avholdt 12. septefiber p6 Hamar Frivilligsentral- Mdtet hadde sonr formal i avholde suppleringsvalg til styret og ni stykker deitok- Motet ble avsluttet med BowlinA. Hostttadkkefert ble arrangert 29. oktobe. p5 Blimann Restaurani & Bar p6 Lilleharnmer. Med promoteringsartikkel pi Gaysir motte om lag ijuefem personer opp, enkelte heltfra Drammen. Leder var Di og Mary, kjentfra london Pub stod for underholdning, lrlant annet Bingo med premrer. Lodd.alg var ekstraunderholdning. Julebord ble arraogert 3. desember pa Trysil Hoteli. Ni stykker deliok pi buff6middagen, og her ble ogsi godteposer fied lodd ble delt irt. Seks av deltake.ne hadde n eldt seg pa hele heigen og fikk dermed delta pb spennende middag kvelden for. Tilbakemeldingene pa mat og opphold var positive, men bandet som underholdt fikk strykkarnkter. U nd e rgr! pper ob a ktivitetstiltak: Skejv kafti Hamar: LLH lnnlardets eneste undergruppe, arrangerte nesten m:nedljg freft pa Alle Tideri f0rste halvlf, men valgte A Ja v;e.e andre halvirgrurnet labert oppmote og for 5 revidere gruppas videfe virk5omhet. SEiv-!4e Ldleiafrylqti Et proveprosjekt pa Lilleharnmer og ble arrangert en gang pe hosten. SaMjgfjlqrySlqqd_!${ Et prtveprosjekt som ble arrangertre ganger pa ulike sfeder, dessvefte nred labert oppmqie olihar ikhe bliti viderefgrt. MeSlefisn Ote: Ogsi nevnt i orntalen av styret, i)le avholdi pa Hamar og ble avsiuitet med Bowling.. fiy mobilteiefon til fylkeslaget ble kjirpt inn p; viiren.. Representanter fra styret deltok p; og ledet 6rsm6te i LIH Glirndal ijuni.. Representanter fra styret og LIH 616nrdaldeltok p:1 LLHS seksualserninar pa ca.defmoen pa hosten. Lokallaget LLH Gl6mdal: I tr;d med vedtekter ieverer LLH Glemdal egen ersberetning til behandling pa SrsmOiet. 2301Hamar Kontonummer: aa 626 llh.no Organisasjonsnummeri

7 4.2. LLH Glemdah arsberetning for 2011 Styremedlemrner Leder:Thonr;ls Karpow Nestleder: lor Arne Leithe 5etreta?t: lofi uanl 0kooomi6nsva ig: Dan Bunes Styre.nedlemmer: Anders Kojedahl, Eli lvette Birkeland og Beitina Eckbo Varamedleff rer: Eiril Lund EkStern revisor: Cato Stenetud Miltor2011 Melet med opprettelsen av LLH G'5mdal og de aktiviieler sorn holdes, er a komtne i kontakt med distriktets homofile, lesbske, bifile og trans per5rjner og giennom Apen Kafe slape et tiitiud hvor man kan mdte andre i safime situasion. Apen Kafi har blitt holdt ievniig giennom hele 2011 tenat dette har fort til noe stort oppmote. vi har sett gjennom drel at d t gtoft 5ett er da sarnrne som moter, da noen styremedlemnler og to til t.e Lltenonr. Ved to tiifeller haf det moit en eidre person p6 ene n oiet og to jenter fra Oslo pa et annet, sorn motte opp av nysgierrighet og hadde en del sporsn el rundi homofili. Ut {ra delte er m6let med ipen Kaf nrdd. meo i on5ket grnd. Derfor 'l'he vil vigjennorn 2u12 fo.isette med Apen Kaf6 p6 en litt annerledes mete. I tillegg til e komme i kontakt med rndre homofile, var det ogsi et onsk e jobbe med info.ma.jon og spre kunnskafi om ILH og homofili. vi har sendt ut skriftlig tilbud til ungdomsski]lene i Kongsvinger Kor,rrune orn foredrag onl homofili, hvorvi baserer p:i egne opplevelser og erfaringer To rkirlpr ha. tatl i brrrk tillludet og vi har gjort oss gode effaringer ho9 flere kiasser. Dette fortsetter vi nred i 2012 og vi venter ogsi pi skriftlis tilbakerneldinger fra skolene om hvordan de opplevd foredragene lokallagets aktivitet gjennom dret Arsmoie: Grunnet sein igangseiting av lokallaget ble det holdt et 5rsfidt onsdag g.juni p, Kongsvinger. Tilstede ds v;rthomas Knrpow, ToFArn L ithe, Tom Dahlog Dan Bunes fra LIH Gl6i1dal, Petter HOistad og Ge;r Tare Land fra LLH Innlandet Silrefirotei Llei er gj nnom eret blitt arringert to styrenoter, en pa v6ren {usikker pa daro) og et i augusl. I aubust var det tilrtede fem stykkefl Thomas, Tor-Arne, Tom, Da. og Bettina. Apen Kaf6: virer 20t1 hle det holdt Apen Kaf6 pa Kroa i Kongsvinger fprsie sondagen i hver mened til samme tid tii 6g nred juni rndnod. oppmotet var lite, hvor de samme motte hver gang- De som mrrtte opp var tre til fire styrenredler.met og to Lltenom. Hosten ble det forsokt e variere tid og sted for Apcn Kaf6, lrv{}r vi rnottes ulike steder i Kongsvinger, SOr'Odal, Nord-Odal og Eidskog til forskjeilige ukedager en gang i maneden. lgjen var opprngte lite og bestod stort sett av de samme -on pj vrren. rot.rrr inr,0i I ble det hoidl q ApPn (ric. Saksliste Saker som er blitt tatt opp pe sryremoter harfor det meste hestett i hvordan vi skal orgar;sere ILH GlSmdal og hvorc,an vi pa en Lest nulig mite skal adminittrere lokal'aget. Prornoiering ha' ogsa tert tatt opf, noe vi jobber videre nred, og met effektiv med, i Videre har det cgsa v rl taft opp hlordan Apen Kaf6 skuile gjennomfofet og hvordiln vi skuile korn.ne i kontakt med skoler med tanke p; informasjon og kunnskapsdknirb rundt honrofili og LLH- 6konomi Det har v;ert et Ar p.eget av noe uklarheterundt okonomi og Cet er blitt byttet ut Okonofi;ansvariig, samt tltt i bruk en ekstern revisor. Ved fortte dyekast bl-" ikke regnskapet godkjent, nlen etter opprydning og ny gjennonigans, narmer vi oss nil en godkienning. Regnskapet vil bli sent i eiterkant. etter at det e. blittgodkjent. 2301Hamar Kontonummer: ? llh.no Organisasjonsnummer:

8 5ak 5, 0konomi 5.l Regnskap for 2011 Stotie/kontingent Postutsendinge/postboksleie Teleion/internett Konto./div. Annonsering Overnatting/reiseutgifter Gebyr/renter 5,2 Budsjett for 2012 FORVENTEDE INNTEKIER: Medlemskontingent Sloite fra LLH Sentralt Stdtte Norsk Tipping - Grasrotandel lnntekter utqifter , , , , ,, ].44J,- 500, ,, 8.445,- 18, _ {t.215, ,- Beholdning L9.491, Eeholdnins 3_ _* ,' , ,- 8el6o i kroner , ,- 2.OAO, ,, 6.500,- Loddsalg Aktivitetsstotte , s!rlq:.: :-'-,=- 5!.!O0j FORV NTEDE UTGIFTER: EeIOD i Kroner Postutsendelse, postboksleie Telefon, lnternett Stptte til aktivitetsgruppe. Annon!eaing Blomster, gaver, gevinster Overnatting L5-m4ter Leie av lokaler Div. utgifter / k0ntormateriell LLH 6l6mdalen, medlemsstotte LLH Gl6mdalen, driftsstdtte Organiaasionsbvesins 1.500, ,, 1.000, , ,, , , ,, 1.500, , luml -_-_* : 40n00! l.osrooks 1lt Kontonummeri Organisasjonsnummet ao 626

9 f,cglrlog 2O1f fr Lll-Ii*cidri t rrhr. ttrift* $rn /l t*lr$nt Portuf adirg/bd.dai Tcklqr / ittrnlt+ Xofltor /ttvit$omarltig Olrfltcfrftlg / r.ltarlglfr.,. 9atvt /.!rr.r Fcsftr /,ldi* 8.kdldfig !ch.{d irg 31,t2,2o11 {3.768,00 {09},m 3ttt S,O0 *,2)S r 1949rIO 9,616S0 2.{?1.00 4,/at5!o 7.E 3p0 5(nao 8-,!etpo n44,00 2lu3BO 54.7{4,-?0.958,00 7t,7&, ,- fln1qrfdaiff.. rt ddk,ldrtgror ffr bfik l I I Postboks Hamar Kontonumm r: 2050,01.598fl Organisasionsnummer

10 5ak 6. Arbeidsprogram for 2012 Innledning {-LH I nl:ndet.ofi dekker Hedmark og Oppland, to av landets storste fylker, skal arbeide for at Innlandsregionen skal vare inkluderende og et LHBT vennlig sted og bo. I tr6d med organisasjonens nj6l om a utjevne k)rskieller i helse og levekar fiellofi l.hb-l-befolknrngen og majoritetsbefolkningeo. Samtidig skal det ogsi arbeides rned at skal v ere eo serid5, trolerdig og synlig organisasjon, sorn ogsi skal vere en viktig samarbeidspartner. i.lh Innlandet skaljobbe opp mot Innlandetg fylkeskdrnmuner og komrnune. for i gjgre Innlandet til en mer inkluderende region for I.HBT-personer- l-lh Innlrndet skrl bidra til a skape gode moteplasser for LHBl'personer. LLH Innlandei skal vipre en 6pen og syniig organisaiion, som forsvarer LHB t- personers rettigheter. LLH Innlandet skai for i na disse malene samarbeide med Skeiv t-lngdom Inn'andet, Sten5veen Ressurssenter, likestillingj!senteret og andre relevante aktorer. Hovedm;il for ILH lnnlandei i 2012:. Videref6ring av kompetanseheving og prolesjonal;sering av styret.. oktfokus pa poiitisk retlet arbeid.. 9kt satsing p6 lesbis[ og kvinner.. OLI \dr5rng pa irl'lrvifd og nellver(sbvgg nq.. fokus pb synliggjo!iog av organisasjonen. Styret Styret skal i administrasjon av fylkeslaget utfore sine oppgaver i henhold til styre$de dokumenter i ILH og LLH Innlandet. Cppgaver:. Videfefore arbeidet rned kompetanseheving og profesjonalisering, herunderfokus p5 skolering, ut\rikle og folge ruiiner, arbeid5fordeling, punktlighet og overholde tidsf.isier.. opprettholde dritt$nivaet fra 2011 som et minimcm.. Litarbeiden rntern hl dbok, som en dei av ILH Innlandetstyrende dokumenter. Denae skal inneholde oversikt over LLH Innlandets rutiner og eiendeler. Sosialt LL H Innlandet skal arbeide med d tilrettelegge for trygge sasiale arenaer fo. LHBT-personer. Oppgaver:. Arrange.e fester og {estivaler, gjerne i samarbe;d med lokallag, ondergrupper og andre aktorer. Der i blant lvangfold$dag6r.. Arrangere rusfrie arrangement, gjerne i samarbeicl med lokallag, undergrupper og andre aktfrer- Der i t]lant n1edlemsrnoter, skeiv kafe o.l.. ArranSer semrnaael.. Opprette nettverk for eldre og hornofile. tksempelvis Late Bloomers.. oppretteundergrupper.eksempelvis"gud.un". 'esbiske, 23Q1Ha"r.ar Kontonummer Organisasjonsnum me.: 994 O no/innla ndet

11 Politisk LLH Inolandet skaljobbe poiitisk opp mot fylkeskommune. og komrnuner. Oppgaver:. Vere en premissleverandor og en psdriver for LHBT'politikken ifylkene.. Folge opp arbeidet med!iilehammer komrnunes thbt-plan, og strge for at denne tllir oppdatert, gennory\fod og videref 6rt.. Arbeide for a f5 pe plass LHBT-planer i fylkeskommuner og kommlner, i ser Hamar, Gjovik og Kongsvinger.. Delta i fora hvor hoanopolitisk arbeid blir satt pa dagsorden, f.eks. Landsstyret i LLH hvor leder er reptesenretr.. svare pe horingguttalelser i storst muliggrad for 3 freftme organisasjonens sak og form6l.. Veer en prem issleveranddr til media. Helsefremmende LLH Innlandet skal arteide for 6 Oke kunnskapsniv6et og bevisstheten om LHBT-helse i fyiket. Oppgaverl. Arbeide for 6 styrke hiv-laids-informasjonsarbeidet, blant annetved 5 markere Verdens aids-dag 1. desemher. Media og kommunikasjon LLH In landet skal gjo.e seg synlig for rnedlemmer, kornmuner og belolkningen ved 6 bruke media og inteanett. Oppgaver:. Media: LLH Innlandet skal vare en synlig samfunnsaktor i forhold ti' tema som ang6r vaa m6lgruppe. Lokalmed;a i Hedmark og oppland skal prioriteres.. $g4lneside. LtH Innlandet skal ha oppdatert hiemmeside. LtH lnnlandet skal bisd lokallag og aktivitetsgrupper med opplaring i webp!rblisering.. Medlernsoost: LLH Innlandet skal sende ut medlemspost med informasjon minst en gang i kvartalet, og ner det relevant. Medlemspost sendes ut elektronisk til de mulige, resten far den i papirutgave. Kootonumme.: ao 626 Organisasjonsnumme t: s94 o no/in nlandet

12 Sak 7. Vedtektsendringer Sivret foresl6r: - at det blif en administrativ oppgave A korrigefe paragraleis og tilhorende punkters nun.i.nere, eorll en direkte konsekvens av at endring og sletting 'Jedtas. Det sarame gleldef litilegne nye punkter numr-rere. Dette for og ikke bruke unltdvendig tid pa e vedta nye numniere pd hvert punkt i hver paragrat, at vedtektsendringene tref i kraft slraks 5amilig endringer er v dtatt. s2: 'filielen "Vedtekter" endres lrl "Stvrcnde dokumenter". 2.1ordet "vedtektet" endres til "rtyrende dokurn ntea". 2.2 Ordet "vedtekter" enilrei til "stvrende dokum ntel'. 53: 3.2-leksten "2/3" leggs til i rnellom "krever" og "tlertall". 3.4 lly tekst "For kontinuitet velges leder, tre valgkomitemedlemmer og intern reviror i oddetallsar. Nestleder og okonomiansvarlig velges i parra'15ii.". 3.5 Ny teksi "To styr medlemmer og to varamedlemmer, herunder 1.- og 2.vara, velgei hvert 4r.". 3,7 Punktet strykes grunnet at innholdet ivaretas av nytt pllnkt $ : 5.2 Ny tekst "Stvret rkal b6ta av l def, nestleder. Okonomiansvarli& to styremedlemmer og to!3raftedlemfter" med for$tielie oft at sekaetlerrollen ivar tas av nestleder,". 5.3 Punktet strykes grunnet at innho'det ivaretas i S Ny tekst "Stvret er v dtakidvktige nar leder elle. nestleder. og minst to av stvrcts Ovrige medleminer e.til atede." Ordet "tldr" endres til "skal" Ny tekst "Samtlige i styret skal deita som observatof pa minst ett av LlHs landsstvremoter i 5ret, si {remt dfr et okonomrsk forsvarl,g. Nye punkt etter endringer: 5.11 "1 representant fra hver av lokallag og Skeiv ljngdom Innlandet kan stille pe LIH Innlandeti styremoter med fulle rettigheter." "1.vara har mdteplikt pi rtyremotef inntilannen beskied blirgitt.". E6: 6.4 Ny tekst "gilag, r iseregninger og lignende akal ovedeveres til gkonomiansvarlig se raskt som mulib og innen en mined.". 6-5 Ny tekst "Relusjon av utlegg skrer kun etier god kjenni ng av leder eller Okohomiansvarlig, iamfsrt m d ". Nytt punkt: 6.9 'Det skalfores skyg8ebudsjett slik at stvret tilen hver tid kan se p;, vurders ogjustere det gkonomieke bildet." Ny teket "PAs at driften skier i trld med LIHs og LLH Innland tstyrende dokumenter.". T,STilleggssetnjng etfer punktum: "Ved oppmdte av fler enn 1, iamf6r med 5 5"11.". Dvs. det henvises til nvtt Dunkt. 2301Hamar Kontonummerr OreJnl-a1jon(nummcr.994 O12 S2t www. irh. ao/in nlbndc t

13 Vedtekter for Vrdlatl p; irsndre 12- iebrua.2011 S l Orgsnisaljon 1.1 LLll lnoirrdeter H dmark og Opplands fylke$ag illh - Landsforeningen io.lesljiske, homofile, bifile og 1.? Oppi4ring og Friviilighets.egirteret oppdateresved nodvendighet -"tter hv,.rt 6 2 Vedtekter 2.1 LLl"l nnlancet er uflde.lngt ilhs vedtekter. 2.2 LLH lnnlardet hari tillegg egne supplerende vedte&ter. q ; Arsmore 3.1 A5mote er LLH rnyndighet. 3.2 Resolusioner og uttal lsef kan ifemmes p: os krev fledill fcr i blivadtati. 3.3 Arsnrote skallr handle 6 rsberetning fsr ventuelle lckell:g og i ktivitet5grl pper, samt fesol!sioner og uttalelsef som evcntuelt har biittffenrme! p; arsmrilet. 3^4 for kantinuitet istyretvelges leder, sekreiar og eft styremeclem Nestleder, 0konomiansvafiig og lo sty.emedlemer veiges ipartalhrr. 'oddetalls$r. 3.5 V:ramerll mmer, vrlgkomite og intern fevisor velges hvedar. 3.6 Ved ii..rppleringsvals folges n vnte valg.egle. rt 53.4oq 93.5). 3.7 Oet skaibesirebes mirsl en representant fra b:de LLH Gl;ndolos Skeiv Unsdom lnnlandervelges rnn i 3.8 lntem revisor kan ikke ha er tillitsverv i. 4.X Medlemsmotef LLH nnlandets pvefste myndighet i perioden mellonr lrsmdter. 4.2 lvedlemnrdte avhoides nrf 1/10 av rylkedagets mediemmer skriftlig krev r der eller nir styrei finn r det 4.3 nnkalling med aktuelie saker slj r med min5tto ukefsvarsel. 4.4 MeClemsmote skal klrn vedta saker som er nevnt i inrkallins. I5 Styret 5.1 Siyret er LLH Innlandet! utovefde nlync;ghei. 5.? Siyret sk;l besti av leder, nestleder, Okonomiansvarlig, eekretrer, inntiltre styremedlemmef og to S.3 Styfers nredlemmer skaliolge tihs etirke retningslinjer. 5.4 Stvret skalf0lge arbeidspfogfammet!,odtatt pa Srsmorei. S.5 Styremdter skal avholdes minst en gans i kvartalet, helst en Fang i m:ineden. 5,6 styrets merlemmer haf moteplikt p, 5tyremqte Styret er vedta ksdykiige nir minst 50 t6 av sty!ei er tilstede, he.ib'ant ledereller nestleder- 5.a Ved stemmelikh,"t har leder dobbeltst mme- 5.9 styfet skal selv f(rdele oppgaver internt giennomfo.esi henhold til intern handbok Det skal tilstr-rbes nt samtlige isiyret bor deh:r som observator p* miost et! av Ll.lls landsstyremgrer, j lopet Dv det enkellel styremedlems iiliiisverysperiode Fratfe.ieles av lillitsverv skier skriftlag. E 6 Pkonomi 5.1 K.in leder og okonom'ansv.rlig h.rr disposisionqnrllmrkt til LtH nnlandets konti. 6.2 slesif,sert fullmalit kan gir etler vedta& istyfet og ma undertegn,"s av leder og Okonomlansvariig. 6.3 Styret farualter fylketslacetr midl r os kan god kjenn" justeringer og mindr overskriclelser iforhold til Llfl {nnlandet Kontonummer: Orga nisasjonsnumme B0 626 innla r:994 A nolin nlandet

14 6.4 Samtlige bilag skal ov rleveres til Okonofiiansvartig ved rntedning_ 6.5 Reiusicn aveget utlegg rkjef kun et ergodtjenning av leder eiler Okononriansvarlig og ved innlevefing av Lrilag innen innevrerende regnskapser. 5.6 okonomiansvarlig redegjor pa hved styrempte fo.lagets Okooomiske situasjon, samtrte drsposisloner som 5.7 Llll Innlandet er trlknytter 6rasrotander n og all.rerrs irntekt skel fores direkt inn pri eg n cparekonro, clette for al fylkeslager skalopparbeide $ g en egenkapjtatog bufier. 6.8 tth Innlandet yter ikke lln. 5? Lokallag og aktivitetscrupper 7.1 Oppstariav lokail:e og a ktiviretsgru pper god kjennes av sryret illh nntandet, med iorstgels 0!1 at oftesieilgodkiennins av lckall:rs kur skjef pa tlfl lnntandets jrsmpre ar? l i-js vedtektet i12). 72 shrret 'ith lnnldnder h;* beslutningsmvndighet for toka ag og altivtetsgrupper er avholdt. innritdissestiftelsesmore 7.3 Lokallag bor fegisirefe seg solo setvsrend ig juricis k enh t,.ktiviretsgruppef oppfordres ritder s:mme.?.4 Loknll:g og aktivjtelrgrupper skal h3 et rt/fe. 7.5 Loka'lagets styre bor ha iiln: rme! tik form sorn LLH tnrlandet siyre og betegf s som et jnrerifisstyre 'rrtjl opprettelsen er godkjent pi LLH jnntandets :rsmoie. 7.6 Aktivitelsgrupper 5kai ha ei sryfe pa minimum tie persoaer. 7.7 Personer som ha. rillirsverv i lolirllag og akrivitetsgruppef skat: 7,7.1 Vare medlem i LLH og na tjlhore tll-t Innr?.oer Pise at drifien skjer i lfid med LLH5 -.tiske retning5linjef, samt LLfls og LLll inntandets vearexler Pivi.ke s,ne medlemmer og det$kef til 3 bli mediem ' LLH. 7.8 Tillitsvalgte i lokallig ca )ktivitersgrupper kan mote pi Lt-lt hrtandeis styrcmoter med trle, og 7.9 Lokallag rn: levere:rsfrpport riilh hnlanders Zrsngt r akrvitetsgrupper oppfordres tjidei s-ffrne.! 8. Valgkomit6 4.1 Valgkamitlen skalbestl:v ire av tlh Innland rj medlemrner. 8,2 V,rlgkomilden konstituefer seg selv. 8.3 Ved lrafallf.a v:lgkomit6en innstillef valgkornit6_" n setv ny kandidar og styrei f.riervedtak. 8.4 ValgkoJnit6ens oppgave,ar A firne kandidaier tilramtlige ve& som er oppetjtvalg pi tl.h tnntandets 4.5 Ved Lr nighet skal valgkomiiien angi delt innsritting. 8.6 Valgko it6en skrlha tilgangtililh In ntanders medl msliste. Kontonummer: : innla llh. no Organisasjonsnunmer:

15 Sak 8 Valg valgkomit6ens inn!tilling Valgkomit6ens innstillingen har blitt utarbeidet av leder i vk, og er delvis basert p6 forslag fra styret. Grunnen tildette er at vk er nedbemannet og dedor hareneste gjenverende medlem mattety til hjelp fra styret isiti arbeid. Innstillingen er basert pa 6 fremme kontinuitet i styret da VK ser d tte sonr positivt og mest heldig for dagens drift avfylkeslaget. VK har basert sine valg p; kandidatenes egne onsker og eksisterende samnrensetning av styret, men har ogse tatt hoyde for sfvrets innstill;ng til vedtektsendringer. VK vil papeke at samtlige verv tjor settes pe valg i er, som folge av styrets innstilling pj vedtektsendringer som omfatter valgbare verv og valgbar periode. Dette trols i at ledetuervet hverken fqr eller etter endringer berore! pii noeo mste og egentlig ikke et pa valg i Ar i folge vedtektene. Valg Leder: Petter Hoistad gjenvelges for 1 Ar. Nestleder: Anders Eakken gjenvelges for 25r. dkonomiansvarlie: Geir lore Land velges for 2 ar. Stvremedlem: lorun l"lagelund velgea for 16r. stvremedlem: Therese Aiida Betg veiges foa 1 lr. 1. vara: Glenn [orentien velges for 16r. Z._!AIa: Dan Peder Almaas velges for 1 ar. Vararegesentanttil landsstvret: Anders bakken velges for 1drlntern revisori Vegar Nohr velges for 25r- lr velges for l argaunnet at vedtektsendringer tilsier at intern revisor skaivelges ioddetalls6r. Komit6medlem: Tom Dahlvelges for 1ar. Kornitdrnedlem: Svein Emil Holm velges for 16r. Komit6rnedlem: Et medlem fra skulfor 16r. samtlige velges for I ar grunnet at vedtektsendringer tilsier atvk skal velges i oddetalls;r. Med vennlig hilsen Tom Dahl Leder ivalgkomitaen Kontonummer: Organisasjonsnummer:

Årsmøte - LLH Innlandet Lørdag 12. februar 2011 kl. 14:00 på Tjuvholmen Kro på Hamar

Årsmøte - LLH Innlandet Lørdag 12. februar 2011 kl. 14:00 på Tjuvholmen Kro på Hamar LLH Innlandet Hedmark og Oppland fylkeslag Årsmøte - LLH Innlandet Lørdag 12. februar 2011 kl. 14:00 på Tjuvholmen Kro på Hamar Dagsorden 1. Åpning av årsmøte. Valg av møteledelse: 1.1. Møteleder. 1.2.

Detaljer

Endelig innkalling til LLH Innlandets årsmøte 2015

Endelig innkalling til LLH Innlandets årsmøte 2015 Endelig innkalling til LLH Innlandets årsmøte 2015 Tirsdag 17. mars 2015 Kl. 18:30 20:30 På First Hotel Victoria, Strandgata 21, 2317 Hamar Velkommen til årsmøte 2015 i LLH Innlandet, fylkeslaget for Hedmark

Detaljer

ÅnSuØTE 18. mars 2013

ÅnSuØTE 18. mars 2013 BK Munken Stiftet l. januar 1944 ÅnSuØTE 18. mars 2013 DAGSORDEN 0. Åpning. - Godkjenning av innkalling og dagsorden. - Valg av ordstyrer. - Valg av referent. - Valg av to til å underskrive protokollen.

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 Årsmøte ble avholdt 03.02.2013 Trysil Hotell Norlandia Møtet ble satt kl. 10.40 og hevet kl.11.50 SAK 1 / 13 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

Serurn karatektruhh PROTOKOLL FRA ANSTTAOTE I SORUM KARATEKLUBB 2OL5

Serurn karatektruhh PROTOKOLL FRA ANSTTAOTE I SORUM KARATEKLUBB 2OL5 Serurn karatektruhh PROTOKOLL FRA ANSTTAOTE I SORUM KARATEKLUBB 2OL5 Dato: Sted: Tid: 25. februar 2075 Sorum 18.00-19:50 Sak 1. Godkjenning av stemmeberettigede vedtak: 8 fremm@tte ble godkjent som stemmeberettigete

Detaljer

$$KSkl$tts* fi$n$hall. AnsMorr TORSDAG 22. MARS 2OT2. h Ui. ltf. h,$ tiln shleffitffim frlsnffihmill. SSK Skjetten Hindball Styret

$$KSkl$tts* fi$n$hall. AnsMorr TORSDAG 22. MARS 2OT2. h Ui. ltf. h,$ tiln shleffitffim frlsnffihmill. SSK Skjetten Hindball Styret $$KSkl$tts* fi$n$hall AnsMorr ssk SKJETTEnATDBALL TORSDAG 22. MARS 2OT2 h Ui. ltf h,$ tiln shleffitffim frlsnffihmill SSK Skjetten Hindball 14. marc2012 Ansuore ssr( skj ETTE N uat{ oeett Dag: Torsdag

Detaljer

Møteprotokoll. Sak 1: Godkjenning av innkalling. Sak 2: Valg av ordstyrer og referent. Sak 3: Budsjett og regnskap. Sak 4: Aktivitetsplan.

Møteprotokoll. Sak 1: Godkjenning av innkalling. Sak 2: Valg av ordstyrer og referent. Sak 3: Budsjett og regnskap. Sak 4: Aktivitetsplan. Sak 1: Godkjenning av innkalling Møteprotokoll Sak 2: Valg av ordstyrer og referent Sak 3: Budsjett og regnskap Sak 4: Aktivitetsplan Sak 5: Valg - 5.1 valg av leder - 5.2 valg av styremedlemmer - 5.3

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter. versjon 1.5. Vedtatt ved generalforsamling 2005, Polar Interesseorganisasjon. Side 1 av 5

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter. versjon 1.5. Vedtatt ved generalforsamling 2005, Polar Interesseorganisasjon. Side 1 av 5 Polar Interesseorganisasjon Vedtekter versjon 1.5 Vedtatt ved generalforsamling 2005, Polar Interesseorganisasjon Side 1 av 5 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideel interesseforening for datainteressert

Detaljer

Gjennomgående forslag: Endre navnet til organisasjonen til Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

Gjennomgående forslag: Endre navnet til organisasjonen til Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 09-11 Vedtektsendringer 2011 Når fristen gikk ut to uker før årsmøtet hadde det kun kommet inn endringsforslag til vedtektene fra styret i LLH Bergen og Hordaland. Disse følger under. Gjennomgående forslag:

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

ÅRSMØTEINNKALLING. Forretningsorden for TTs årsmøte 1. Møteleder Årsmøtet ledes av en person, valgt av og fra Rådet

ÅRSMØTEINNKALLING. Forretningsorden for TTs årsmøte 1. Møteleder Årsmøtet ledes av en person, valgt av og fra Rådet Tid/ sted: Sandgata 30, 29. mars 2017 klokka 1900 SAKSLISTE: Trondhjems Turistforening Sandgata 30 7012 TRONDHEIM ÅRSMØTEINNKALLING Sak 1: Godkjenning av innkalling Sak 2: Godkjenning av forretningsorden

Detaljer

i..i=n"ti*u'uhu..,...«.%,..,..,..,.-.1-v_~, Saksnr 7,30 Journal postnr.: 2 . $b6hflndlbtr G:l'fi Gl1D );Z J

i..i=nti*u'uhu..,...«.%,..,..,..,.-.1-v_~, Saksnr 7,30 Journal postnr.: 2 . $b6hflndlbtr G:l'fi Gl1D );Z J i..i=n"ti*u'uhu..,...«.%,..,..,..,.-.1-v_~, Saksnr 7,30 Journal postnr.: 2 i if Mm 20:5, Arkiv: Q Løpenr.: Vis N. $b6hflndlbtr G:l'fi Gl1D );Z J Søknad om driftstøtte 2015 LLH Nordland driver et viktig

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter versjon 1.6. Vedtatt ved generalforsamling 2009, Polar Interesseorganisasjon. Side 1 av 5

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter versjon 1.6. Vedtatt ved generalforsamling 2009, Polar Interesseorganisasjon. Side 1 av 5 Polar Interesseorganisasjon Vedtekter versjon 1.6 Vedtatt ved generalforsamling 2009, Polar Interesseorganisasjon Side 1 av 5 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideel interesseforening for datainteressert

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Miljøagentene. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 (Med forbehold om enkelte endringer som kan komme når protokollen for landsmøtet 2015 er ferdigstilt. Der ble det også vedtatt noen

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt 02.02.2014 Savalen Hotell, Tynset Møtet ble satt kl. 12.00og hevet kl. 13.30 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

3 I Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal skal følgende organisasjonsledd finnes: Årsmøte Elevforsamling Fylkesstyre Valgkomité Kontrollkomité

3 I Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal skal følgende organisasjonsledd finnes: Årsmøte Elevforsamling Fylkesstyre Valgkomité Kontrollkomité Vedtekter 2008 2009 Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger under videregående opplæring 1 Elevorganisasjonen er en landsomfattende

Detaljer

Moteprotokoll Arsmste for 2014

Moteprotokoll Arsmste for 2014 Moteprotokoll Arsmste for 2014 Fusa Kraftlag SA onsdag 20. mai 2015 kl. 18.00 Stad: konferansesenteret Skielbreid Poir e Tiktrdes Dl lnmotet: Medlemmer g Fullmakter t2 Stemmer totalt 66 Sakliste l Godkjenning

Detaljer

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk.

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. Kap. 2.2 - Vedtekter Vedtekter for Norges Husflidslag 1 Formål Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. 2 Virksomhet Målet søkes

Detaljer

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Sølnaslottet Innkalling til årsmøte for 2015 Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

PROTOKOLL _ GILDESXAT., KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL _ GILDESXAT., KONTROLLUTVALG A Sa lten Kontrollutvalgservice Postboks 54, 8138 Inndyr Vir dato: Jnr ark 11.t2.2014.t4t807 414_ 5.4 PROTOKOLL _ GILDESXAT., KONTROLLUTVALG Motedato: Torsdag 11. desemb er 2014 kt 13.00-15.15 Mstested:

Detaljer

Storholtan borettslag

Storholtan borettslag Storholtan borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling mandag 27. april 2015 kl 18:00 Sted: Stangnes 8-13, tidligere Stangnes Barneskole Andelseiere eller personer med fullmakt har stemmerett.

Detaljer

AGENDA. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av referent og moteleder. 3. Valg av 2 medlemmer til e undenskrive protokoll. 4.

AGENDA. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av referent og moteleder. 3. Valg av 2 medlemmer til e undenskrive protokoll. 4. llorurr*temfforhtnd brlntrnrdmrhorcndoru tvdeling Xristiansand Dato: 3. feb.2011 Protokoll fra irsmote for 2O10 for NVIO avd. Kristiansand i Offisersmessen Gimlemoen torsdag 20. januar 2011 kl 1900 AGENDA

Detaljer

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Kursiv = kommentar Rød tekst = endret eller lagt Vedtatt av YATA Tromsø 13.12.2014, sist revidert på YATA Tromsøs årsmøte 16.03.2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Lover for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb

Lover for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb Lover for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb Klubb stiftet 28.januar 1966. Vedtatt av årsmøtet den 07.03.2013 med senere endringer, senest på årsmøtet 06.03.2014. Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes

Detaljer

Forslag til nye vedtekter for Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom.

Forslag til nye vedtekter for Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Forslag til nye vedtekter for Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. 1. Navn og formål 2. Medlemskap og kontingent 3. Styret 4. Valgkomitéen 5. Kontrollkomitéen 6. Habilitet og taushetsplikt 7. Disiplinærtiltak

Detaljer

Vedtekter for Polar Interesseorganisasjon

Vedtekter for Polar Interesseorganisasjon Vedtekter for Polar Interesseorganisasjon versjon 1.8 Vedtatt Generalforsamlingen 2013 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideel interesseforening for datainteressert ungdom, fortrinnsvis i Vestfold.

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Thon Hotel Elverum, torsdag 21. februar 2013 Tilstede: 22 årsmøtedelegater med stemmerett. Fra styret: Leder Tore Hansen, Øyvind Lindalen, Anette

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål ~ 1 ~ Vedtekter for Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002 1 Formål Elverum Bowlingklubb er selveiende og frittstående med personlige medlemmer. Klubbens formål er gjennom samarbeid og godt kameratskap

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL VEDTEKTER (sist endret 22.03.2017) 1 FORMÅL NHO Reiseliv Region Innlandet er partipolitisk nøytral og har i tillegg til NHO Reiselivs vedtekter 17 til oppgave å ivareta alle reiselivsbedrifters interesser

Detaljer

Vedtekter for LLH. Vedtatt på landsmøtet i Oslo, mai Navn og formål

Vedtekter for LLH. Vedtatt på landsmøtet i Oslo, mai Navn og formål Vedtekter for LLH Vedtatt på landsmøtet i Oslo, 23. 25. mai 2014 1 Navn og formål 1.1 Organisasjonen navn er LLH med undertekst Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. 1.2 LLHs

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn)

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn) VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG For NFFNF...(fylkesnavn) Forslag til Vedtektsendring 1 Foreningens navn er NFFNF (+ fylkesnavn). Fylkeslaget NFFNF... innbefatter...fylke. Fylkeslaget

Detaljer

I r ) ll. Ji(tiu lulll"(l"t. Regnskap Hallenisen Veilag. Budsjett 2010 200 000,00 0,00 0,00 57 550,00 9 000,00 0,00 1 000,00 267 550,00

I r ) ll. Ji(tiu lulll(lt. Regnskap Hallenisen Veilag. Budsjett 2010 200 000,00 0,00 0,00 57 550,00 9 000,00 0,00 1 000,00 267 550,00 Regnskap Hallenisen Veilag Eiendeler Kundefordringer Brukskonto bank Sparekonto bank Sum eiendeler Note 2010 28 89 166775,52 0,04 195 665,56 Budsjett 2010 2009 22322,00 1159s1,66 2002,46 140276,12 Gjeld

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

Vedtekter for... fylkeshusflidslag

Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av styret i Norges Husflidslag... /......... /...... fylkeshusflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet Norges Husflidslag.

Detaljer

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND SØR-TRØNDELAG FYLKESLAG MØTEREFERAT Sted: Rica Nidelven Hotel, Trondheim Tid : Onsdag 7. mars 2012 kl 15.00 19.00 Både faste og vara medlemmer var innkalt

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE Savalen Hotell, Tynset kl.12.00

PROTOKOLL ÅRSMØTE Savalen Hotell, Tynset kl.12.00 PROTOKOLL ÅRSMØTE 29.01.17 Savalen Hotell, Tynset kl.12.00 ÅPNING AV MØTET VED LEDER SAK 1 / 17 KONSTITUERING AV MØTET 1.1 Registrering av stemmeberettigede 42 stk. 1.2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

http://bryne.ntkd.no Medlem av Norges Idrettsforbund Å r s m e l d i n g http://bryne.ntkd.no Bryne Taekwon-Do Klubb Organisasjonsnr.

http://bryne.ntkd.no Medlem av Norges Idrettsforbund Å r s m e l d i n g http://bryne.ntkd.no Bryne Taekwon-Do Klubb Organisasjonsnr. Å r s m e l d i n g 2 0 1 4 Innkallelse til Årsmøte 2014. Dato: 26.februar 2014 Tid: kl: 18:00 Sted: Kantinen på Bryne Ungdomsskole. Styret i ønsker med dette og innkalle alle medlemmer til årsmøte 2014.

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK Vedtatt 11.09.2014 Korrigert og vedtatt etter ny lov 29.02.2016 KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar

Detaljer

Årsmelding Oslo BDSM 2013

Årsmelding Oslo BDSM 2013 Årsmelding Oslo BDSM 2013 Styrets sammensetning etter årsmøte 13.02.2013: Leder: André (10/11) Nestleder: Kai (11/11) Kasserer / Kartoteksfører: Anita (9/11) Sekretær: Geir (8/11) Styremedlem: Tom André

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Oslo mil/akershus, 0015 OSLO, faks: 2309 3319, epost: leder@fhs-alumni.no Til medlemmene i Forsvarets Høgskoleforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2008 OG MEDLEMSMØTE

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6 Vedtekter for Os IL. Bakgrunn for vedtektene: Fensal idrettslag ble stifta 15. januar 1899. Idrettslaget Nor ble stifta 22. januar 1899. 20. januar 1901 gikk laga sammen til Idrettslaget Nor. Nøren Idrætslag

Detaljer

Innkalling til ONFs Landsmøte 2016

Innkalling til ONFs Landsmøte 2016 Innkalling til ONFs Landsmøte 2016 ONF - Organisasjon for norske fagskolestudenter innkaller herved våre medlemmer til Landsmøtet 2016. Landsmøtet holdes på Sørmarka konferansehotell utenfor Oslo helgen

Detaljer

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB V E D T E K T E R F O R STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB Postboks 276 7500 Stjørdal Stiftet 09.05 1984 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB 2 HJEMMKOMMUNE Hjemkommune for Stjørdal

Detaljer

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter versjon 1.3. Vedtatt ved stiftelsesting og generalforsamling 2003, Polar Interesseorganisasjon.

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter versjon 1.3. Vedtatt ved stiftelsesting og generalforsamling 2003, Polar Interesseorganisasjon. Polar Interesseorganisasjon Vedtekter versjon 1.3 Vedtatt ved stiftelsesting og generalforsamling 2003, Polar Interesseorganisasjon Side 1 av 5 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideel interesseforening

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

PROTOKOLL. Arsmste Oscarsborg Festnings Venner

PROTOKOLL. Arsmste Oscarsborg Festnings Venner PROTOKOLL Arsmste 02.03-17 Oscarsborg Festnings Venner PROTOKOLL - ARSMOTE 02.03.17 1. Apning v/lederen Styreleder 6pnet 6rsmotet og onsket velkommen til Arsmote 02'03'17 i Havnefortet pa Oscarsborg Festning.

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

Alle medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år har stemmerett på årsmøtet.

Alle medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år har stemmerett på årsmøtet. Innkalling til årsmøte - Kommunikasjonsforeningen i Oslo og Akershus Tidspunkt: 16. februar 2012 kl. 18.30 Sted: Hotell Scandic Edderkoppen, St. Olavs plass 1 Dagsorden: 1. Konstituering Godkjenning av

Detaljer

VEDTEKTER for Vedtatt av representantskapet 25. mars 2010

VEDTEKTER for Vedtatt av representantskapet 25. mars 2010 VEDTEKTER for Vedtatt av representantskapet 25. mars 2010 HOVEDPUNKTENE I VEDTEKTENE Kap. 1. Kap. 2. Kap. 3. Kap. 4. Kap. 5. Kap. 6. Kap. 7. Kap. 8. Kap. 9. FIRMA - KONTORKOMMUNE - FORMÅL 1-1 Firma. Kontorkommune.

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

Kjære medlem NYHETSBREV NR 1-2014. Sett av datoen! Annenhver onsdag: Hver torsdag: LLH fest:

Kjære medlem NYHETSBREV NR 1-2014. Sett av datoen! Annenhver onsdag: Hver torsdag: LLH fest: NYHETSBREV NR 1-2014 Kjære medlem LLH Troms gjennomførte årsmøtet 15. februar 2014. Det ble valgt et nytt styre og vedtatt et spennende arbeidsprogram. Jeg som nyvalgt leder er spent og klar for å jobbe

Detaljer

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag. Oslo, 2. januar 2017 Til medlemmer i Åpen folkekirke Velkommen til årsmøte i Åpen folkekirke 3. mars 2018 Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Detaljer

LOVER FOR NORSK SCHÄFERHUND KLUB

LOVER FOR NORSK SCHÄFERHUND KLUB Kap 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 ORGANISASJON OG VIRKEOMRÅDE Klubbens navn er Norsk Schäferhund Klub, og forkortes til NSchK. Klubben er selvstendig rettsobjekt og er å regne som egen juridisk enhet.

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

Årsmøteprotokoll 9. februar 2013 LLH Troms Sted: Hansens spisebord, Storgata 89, Tromsø Tid: 9. februar 2013, klokken 18:00 Årsmøtet startet kl 1820 Leder Jan Ove Agledahl ønsket velkommen til årsmøtet

Detaljer

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB Vedtekter for Stjørdal Golfklubb stiftet 11.03.1996. Vedtatt den 20.03.1996 med senere endringer av 15.12.98, 28.04.04 og senest 20.02.07. Godkjent av idrettsstyret 15.12.98,

Detaljer

Lover for Norsk Schnauzer Bouvier Klubb

Lover for Norsk Schnauzer Bouvier Klubb Lover for Norsk Schnauzer Bouvier Klubb Vedtatt på Generalforsamlingen den 13. april 2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens

Detaljer

AnSeERETNING 1980. ffi. g-ffig HARSTAD

AnSeERETNING 1980. ffi. g-ffig HARSTAD AnSeERETNING 1980 ffi g-ffig worskfolkehjelpsan'tet HARSTAD I{ORSK F(lTKEHJETP SINITET Norsk Folkehjelp for 1980. Sanitet Harstad har hatt fslgende styrer og utval g ADMINISTRATIVT STYRE. Formann: Nestfofmann:

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Årsmøteprotokotl 2013

Årsmøteprotokotl 2013 Sportsklubben Træff Årsmøteprotokotl 2013 Årsmøtet for 2013 for Sportsklubben Træff ble avholdt onsdag 18. funi 2014 klokka 2000-2240 i Sigmundstova på Træfftruset. Morten Lunde ønsket velkommen og åpnet

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Årsmøte 27.01.2013 - Metropolis

Årsmøte 27.01.2013 - Metropolis Årsmøte 27.01.2013 - Metropolis Protokoll Møteleder: Hallvard Nygård Referent: Christer Nordbø Møte start: 18:00 Møte slutt: 21:45 Hvor: Metropolis Tilstede: Christer Tysdal, medlem Lasse Meland, medlem

Detaljer

Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland

Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland Møtested: Skagen Hotell, Bodø Møtedato: 06.02.2016 Tid: 15:30 20.30 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder, referent og møteregler 3. Gjennomgang

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011.

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. VEDTEKTER FOR Hemnes Jeger og Fiskerforening stiftet 1980 1 NAVN Navnet er Hemnes Jeger og Fiskerforening. Klubben

Detaljer

NOTAT. LM tid og sted

NOTAT. LM tid og sted NOTAT Til: Fra: LS AU LM 2017 - tid og sted I følge NJs vedtekter (se utdrag av vedtektene under) skal NJs landsmøte avholdes annet hvert år. Det er LS som vedtar tid og sted for landsmøtet. Ordinært landsmøte

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG i HJERNESVULSTFORENINGEN Innledning. For å kvalitetssikre driften av lokallagene, er disse underlagt Hjernesvulstforeningen sentralt. Hjernesvulstforeningens hovedstyre har

Detaljer

Mental Helse Hedmark. Kirkeveien Zl, 2409 Elverum. Mob. 46829 540. www.mentalhelse.no. ITrIilL. ilei.be 20L5

Mental Helse Hedmark. Kirkeveien Zl, 2409 Elverum. Mob. 46829 540. www.mentalhelse.no. ITrIilL. ilei.be 20L5 Mental Helse Hedmark Kirkeveien Zl, 2409 Elverum Mob. 46829 540 www.mentalhelse.no ITrIilL 20L5 ilei.be Innhold Sak 1 Sak 2 Sal

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøte ble avholdt Quality Hotel og Resort Fagernes søndag 15.februar 2015 Møtet ble satt kl 1100. SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Astrid Leren åpnet møtet og ledet møtet

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

ÅRSMØTE 27. JANUAR 2016

ÅRSMØTE 27. JANUAR 2016 ÅRSMØTE 27. JANUAR 2016 Årsmøte 2016 Vi innkaller med dette til Årsmøte onsdag 27. januar kl. 18.00 på Klubbhuset til NIL i Kvernstuveien 5, 1482 Nittedal Dagsorden: 1. Valg av møteleder og referent 2.

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920...

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920... VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet.... 1920.................................... 1 NAVN Foreningens navn er:..steinkjer Jeger- og Fiskerforening..........................................

Detaljer