VIRKSOMHETSPLAN MUSIKKTROLLET BARNEHAGE (revideres 2010)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIRKSOMHETSPLAN MUSIKKTROLLET BARNEHAGE. 2005 2009(revideres 2010)"

Transkript

1 VIRKSOMHETSPLAN MUSIKKTROLLET BARNEHAGE (revideres 2010) 0

2 Innhold Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn... 2 Barnehagens visjon... 2 Fakta om barnehagen... 2 Utvidet musikalsk tilbud... 3 Barnehageloven med styringsdokumenter som vi forholder oss til... 4 Rammeplanen... 5 Den gode Barndom... 5 Rammeplanens 7 fagområder... 7 Leken Læring formell og uformell Basiskompetanse Aktiviteter som gjentas daglig deres betydning Samarbeid med foreldre, andre instanser Samarbeid med foreldrene Med andre instanser Personalsamarbeid Kvalitet i barnehagen (HMS)

3 Innledning Rammeplanen vektlegger betydningen av et kompetent personale og et godt læringsmiljø preget av lek, humor, samhørighet og fellesskap. Det legges stor vekt på samarbeid med hjemmet og foreldres medvirkning. Den nye planen understreker barns rett til medvirkning og barnehagens plikt til å ta hensyn til hvert enkelt barns forutsetninger og behov. Jfr. Rammeplanen skal barn jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Følg med i ukeplaner hvor dette synliggjøres i hverdagen. Pedagogisk grunnsyn Ethvert barn er unikt. Det er viktig å ta hensyn til det enkelte barns behov. Gjennom å gi barnet tilstrekkelig omsorg og trygghet dannes grunnlaget for at barnet skal kunne utvikle sin individualitet, bli selvstendig og uavhengig med tro på egne evner. Det er viktig å stimulere barnets prososiale atferd, det vil si en positiv atferd som innebærer å kunne hjelpe, dele og samarbeide med andre. Barnehagens visjon Vi ønsker å skape et lærerikt miljø hvor trygghet og trivsel står i sentrum. Ved å innarbeide rutiner skapes også trygghet i hverdagen, og trygghet er basis for all læring. Vi vil at barna skal utvikle en tro på egne evner, og at de kan samarbeide godt med andre barn. Barn og voksne bør trives sammen i en positiv atmosfære der humor og vennlighet har stor plass. Fakta om barnehagen Musikktrollet barnehage har musikk, bevegelse, friluftsliv og utvikling av sosial kompetanse som satsingsområder. Vi har 36 plasser for barn i alderen 0 til 6 år. Åpningstiden er fra kl til kl Vi leier romslige lokaler i Tryggheim i nærheten av Bergenhuskrysset, og vi har vanlig formålsparagraf lik de kommunale barnehagene i Rakkestad (verdinøytral). Vi har forholdsvis kort vei til sentrum, og benytter oss gjerne av tilbud der. Dette gjelder for eksempel Velhaven park, Bygdetunet, Fladstadparken, og ved besøk til blant annet bank, 2

4 politi og butikker. Vi underholder gjerne på Helse- og Velferdssenteret og Skautun og i forretninger Vi har også vår egen lille skog (Moseskogen) ved barnehagen hvor vi opplever naturens vekslinger gjennom året. Her plukker vi mye forskjellig, betrakter trær og blomster, og vi steker pinnebrød og pølser. Vi har både benker og bord skjært i trestammer som velvillige foreldre har hjulpet oss med. Innendørs har vi god plass for mange aktiviteter. Vi har atskillige tilbud hvor barna i stor grad velger selv hva de har lyst til å drive med. For å ivareta barnas trygghet og oppfølging, deler vi også inn barna i lekegrupper i løpet av dagen. De voksne har utvidet ansvar i forhold til enkelte barn hva angår observasjon, oppfølging av foreldre og å gi trygghet i lek og samspill med andre barn. Personalet i barnehagen er meget stabilt. For tiden er det 5 voksne i barnehagen. Vi har 2 assistenter, 1 fagarbeider, pedagogisk leder og styrer. I 2008 vil vi erstatte en assistent med førskolelærer. Utvidet musikalsk tilbud Bevegelse står sentralt i barnets utvikling. Rammeplanen sier at et barn med god kroppsbeherskelse kan utnytte bedre de muligheter som byr seg, og har bedre selvtillit i lek med andre barn og i møte med nye situasjoner. Alle må ta ansvar i et sosialt fellesskap. Det skaper tilhørighet og identitet barna er ikke bare opptatt av mestring i utgangspunktet. For å kunne utvikle et positivt syn på læring og begrepsforståelse er temaet godt egnet. Barna presterer ikke synbare resultater bare følbare. De konkurrerer ikke bare samarbeider. Alle hjelper til for å få et flott resultat, og en fin opplevelse oppnår de samtidig. Forhåpentligvis lærer vi å sette pris på hverandre, oppdager nye muligheter hos oss selv det blir en god sirkel hvor det positive menneskesynet blir viktig. Musisk aktivitet har fellesområder med blant annet drama, kroppsbeherskelse, forming og ikke minst språk noe som vi finner igjen i skolefag senere. Sansene blir først satt i fokus opplevelser fører dernest til kunnskaper, og dette gir igjen erfaring. Forsøk i skolen har vist at 3

5 utvidet musikkundervisning har smitteeffekt til alle fag. Det gjelder både kreativitet, konsentrasjon, tenkeevne, læringsmotivasjon, gruppefølelse, motoriske ferdigheter og den sosiale modningen. Følelse av mestring gir bedre selvfølelse og står sentralt. Lek, trygghet og trivsel er viktige komponenter også i barnets hverdag. Som eksempel kan nevnes at medansvar i en gruppe gir trening i å kunne uttrykke seg, og det sosiale fellesskapet gir bedre toleranse for andre. Å stimulere til bruk av fantasi og kreativitet er viktig. Barnets fantasilek bør danne utgangspunkt for metodikken i barnehagen når det gjelder mål som vil oppnås. Man lærer mer når man trives. En må i det hele tatt ta vare på det undrende menneske barn og voksne. Den svenske poet og visesanger Ulf Lundell sier; Jag ar aldre nu, men fortfarande et barn, alt ar annu et mysterium, men det ar spannande som f... Å observere barnets musikk/dramauttrykk er nødvendig. Dialog med barn på deres premisser er viktig. Formidle spennende innfallsvinkler har også stor betydning. Gi barna tid til å delta og spørre er også vesentlig. Musikk egner seg for grupper med aldersspredning. Barna utfyller hverandre ved at de bruker stoffet forskjellig. Musikkmetoder aktiviserer hele mennesket med alle sanser. De voksne må ikke overta musiseringen men heller ikke miste målet. Jon R. Bjørkvold har sagt i sin bok Det musiske menneske; Om og om igjen må det åpenbart påvises at barnets intelligens omfatter så utrolig mye mer enn den rent logisk intellektuelle. Dette er kloke ord som vi alle bør ha i minnet. Barnehageloven med styringsdokumenter som vi forholder oss til Lov om Barnehager Rammeplan for barnehagen innhold og oppgaver Rakkestad kommunes handlingsplan Musikktrollet barnehage Virksomhetsplan Musikktrollet barnehage Årsplan, ukeplaner, beredskapsplaner Følg for øvrig med på Musikktrollets hjemmeside 4

6 Rammeplanen Rammeplanen er en nasjonal plan som barnehagen må følge og som årsplan skal springe ut fra. Rammeplanen beskriver hovedelementer og mål for barnehagen, og gir retning for arbeidet i barnehagen. Den er forankret i Lov om Barnehager. Rammeplanen tar utgangspunkt i et helhetlig syn på barns utvikling. Barn er utforskende og de lærer best gjennom handling og konkrete erfaringer. Det er svært viktig å bearbeide her og nå situasjoner som oppstår i barnehagen. Denne planen er oppdatert ifølge ny Rammeplan pr.1/ Barnehagen skal fortsatt være en arena for lek, omsorg og læring Den gode Barndom For å visualisere Den gode Barndom kan treet brukes. Treet symboliserer forankring og stabilitet med endring og fornyelse. Disse 4 begrepene er sentrale i arbeidet med å kvalitetsutvikle barnehagen. Treets stamme illustrerer pedagogikken; arbeidet med sosial kompetanse, språk og kommunikasjon Treets grener illustrerer det innholdsmessige arbeidet i barnehagen. Hver gren ivaretar et fagområde Treets blader illustrerer arbeidsmåter som opplevelser, lek, glede, humor, konflikter, normer, verdier og holdninger Hentet fra boka; Fra ord til handling fra handling til ord av Kari Pape (2002) 5

7 6

8 Rammeplanens 7 fagområder Arbeidet med fagområdene tilpasses barnas alder, interesser og forutsetninger. Arbeidsmåtene må tilrettelegges med tanke på barns ulike behov. Alle skal få like muligheter til å møte utfordringer tilsvarende deres eget utviklingsnivå. 1. Kommunikasjon, språk og tekst Barnehagens oppgaver: Barnet skal; - Utvikle god begrepsforståelse - Bruke språket prate med barnet, lese eventyr, bøker, diskutere, synge - Lytte til lyder, rytme i språket, bli fortrolige med symboler som tallsiffer og bokstaver Voksne skal; - Være bevisste rollemodeller, fremme tillit til barnet slik at barnet føler glede ved å kommunisere trygghet til å bruke språket, prate sammen - Skape tid og rom. Skape språkstimulerende miljø rim, regler, sang, leke med språk - Hjelpe til å bygge opp begrepsforståelse 2. Kropp, bevegelse, helse Barnehagens oppgaver: Barnet skal, - Få positiv selvoppfatning v/kroppslig mestring - Videreutvikle sin kroppsbeherskelse, grov- og finmotorikk, og sin rytme - Utvikle glede ved å bruke naturen og bevare miljøet. Få kunnskap om kroppen sin sunnhet og gode vaner Voksne skal; - Organisere og planlegge dagen og året slik at barn oppnår disse målene - Ta vare på barnas helse kunne utføre førstehjelp 3. Kunst, kultur og kreativitet Barnehagens oppgaver: 7

9 Barnet skal; - Kunne lytte, iaktta, uttrykke og bruke sin fantasi, kreativ tenkning, skaperglede, uttrykke seg estetisk gjennom musikk, sang, dans og drama Voksne skal; - Skape tid og rom for både voksen og barnestyrte aktiviteter - Motivere barna til å uttrykke seg og gis mulighet til å finne egne uttrykksformer - Stimulere barnet til å iaktta natur og detaljer i møte med natur og fysisk miljø musikk, bevegelse - Gjøre barna kjent med tradisjoner og kulturminner i lokalmiljø 4. Natur, miljø, teknikk Barnehagens oppgaver: Barnet skal; - Oppleve glede og undring ved å oppholde seg i naturen - Få kunnskaper om dyr og vekster i naturen - Lære om naturens betydning for matproduksjon Voksne skal; - Stimulere barna til å bruke sine sanser, undre seg - La barna få mulighet til utelek i naturen, iakttakelse, læring om fugler, planter og insekter - La barna få kunnskap om matproduksjon 5. Etikk, religion, filosofi Barnehagens oppgaver: Barnet skal; - Tilegne seg samfunnets normer og verdier - Utvikle toleranse og respekt for hverandre uansett kulturell og religiøs bakgrunn - Få innsikt i kristne grunnverdier høytider, tradisjoner - Få kunnskap om livssyn representert i barnegruppa Voksne skal; - Være bevisste, praktisere verdigrunnlaget, vise yrkesetisk ansvar - Svare barnas` spørsmål på en respektfull måte 8

10 - Skape forståelse for hverandres egenart, toleranse for hverandre og for ulike kulturer - Være gode forbilder - Hjelpe til med gode løsninger i konfliktsituasjoner - Markere høytider og kulturelle tradisjoner som er representert i barnehagen 6. Nærmiljø og samfunn Barnehagens oppgaver: Barnet skal; - Fungere godt i barnehagens fellesskap - Oppleve at det tas like mye hensyn til alle barn (gutter og jenter) - Utvikle forståelse for ulike tradisjoner og levesett (samer etc.) Voksne skal for å nå målene; - Følge demokratiske prinsipper i daglig arbeid - Alle barn skal erfare at de er viktige for fellesskapet - Barnet skal forstå at deres valg har betydning for alle - Få kunnskap om barnekonvensjonen (FN) - Begge kjønn skal få lik oppmerksomhet - Barna viser interesse for lokalmiljøet barnehagen bidra aktivt i nærmiljøet 7. Antall, rom og form Barnehagens oppgaver: Barnet skal; - Oppleve glede ved utforskning av tall, rom og form. - Leke med størrelser, former og mal. - Erfare plassering og orientering utvikle sin evne til lokalisering. Voksne skal; - Lytte til barnas uttrykk i leken - Samtale, stimulere barna. - Styrke barnas nysgjerrighet, matematikkglede. - Undre seg sammen angående likheter og ulikheter, størrelser og antall. - Stimulere barnet til å bruke språket som redskap for logisk tenkning. - Sørge for materiale, for eksempel spill, vinkler, vekt, mål og lignende, som gir barna erfaringer for sortering og sammenlikning. 9

11 Leken Barns lek legger grunnlaget for senere mestring av oppgaver og utvikling av evnen til å ta ansvar for seg selv og andre. Lek er fantasi, utprøving, mestring, sosialt samvær, samhandling og konfliktløsning, og den innebærer fysiske og åndelige utfordringer. Leken er et uttrykk for barnets egne forestillinger og erfaringer, samtidig som den er en problemløser. Lek er frivillig. Man kan invitere til, inspirere og stimulere til lek aldri påtvinge lek av de voksne. Leken skaper orden. Den har regler og rammer som ikke skal brytes. Når du deltar i leken må du innordne deg lekens regler. Forholdet mellom frihet og grenser er viktig. Når friheten blir borte eller grensene overskredet slutter leken. Man kan jo forstå hvor uendelig viktig leken er for et barns utvikling selvsagt motorisk, men også for den sosiale utviklingen. Ofte bør leken være styrt av barna hvor disse setter grenser og vi voksne blir observatører eller medspillere. Andre ganger kan det være ønskelig med voksenstyrt lek som for eksempel når vi vil innlemme usikre barn i lekekulturen. Kulturarven vår må vi ta vare på. Gamle leker, både ringleker og andre typer leker hvor mange barn deltar (for eksempel haien kommer, hauk og due, slå på ring), er stadig like populære bare barna lærer disse. Kanskje kan disse lekene bidra til at flere kan være med slik at det ikke er noen som holdes utenfor? I barnehagen har lek vært et pedagogisk virkemiddel i lang tid. Forskning viser at lek er en viktig vei til læring. Språkutvikling og lek er nært knyttet sammen. Lek er først og fremst en meningsfylt og naturlig virksomhet for barna. Leken er en forberedelse til det voksne livet. Det er gjennom lek barn lærer om innholdet i sosiale roller. Barna utvikler følelser for andre mennesker, og de fatter interesse for et samarbeid. Leken er derfor helt nødvendig for at barna skal utvikle positive holdninger. Uteleken er svært viktig for barna. I lek ute har barna mye større plass, og det gir mindre konflikter enn inne. De bruker den grovmotoriske delen som de behersker, og som de er stolte av å mestre. 10

12 Viktige punkter: Vi vil gi barna et trygt lekemiljø både ute og inne Vi vil gi barna tid til å leke og til å utvikle leken Vi voksne må involvere oss aktivt i barnas lek, men på barnas premisser Vi vil observere leken for å hjelpe barna med konfliktløsning og for å kunne gi dem det materiale de trenger Vi vil hjelpe barna aktivt i utfoldelse gjennom sang, musikk, bevegelse, fortellinger og dramatisering foruten spontanskuespill med eller uten hånddukker. Læring formell og uformell Formell læring: Formelle læringssituasjoner er strukturerte og har klare mål. Ved planlagte aktiviteter som temaarbeid og samlingsstunder jobber vi bevisst med de 7 fagområdene. Alle barna har arbeidsperm hvor de arbeider med ulike emner. Trening i finmotorikk og i å konsentrere seg, foruten trening i begrepsforståelse står sentralt for de eldre barna. Det siste året i barnehagen har barna eget førskolemateriell og to bøker for begrepsforståelse, tall- og lydtrening. I vår barnehage har vi også opplæring i PC-bruk for de to eldste årskullene. Samfunnet gir i dag barna en rekke tilbud, og de må foreta ulike valg. Det er viktig at barna lærer å styre denne utviklingen og selv gjøre riktige valg. PC kan brukes både fornuftig og ufornuftig. Dersom barn lærer å ta ansvar for egne valg vil de bli mer ansvarsfulle og høyst sannsynlig bruke mediet på en positiv måte. Det er fint at alle barn får et visst forhold til PC-bruk, noe som vil danne et mer likt erfaringsgrunnlag før skolestart. Uformell læring: Dette er den viktigste læremåten for førskolebarn. Den uformelle læringen skjer spontant. Gjennom samspill mellom barna, og mellom barn og voksne tilegner barna seg grunnleggende holdninger og verdier. Samhandling med andre kan være med på å utvikle barnas kreativitet, empatiske evne (evne til å sette seg inn i andres følelser), og gi en positiv/negativ selvoppfatning. Her og nå situasjoner i hverdagen gir fine læringsmuligheter som vi benytter oss av. Det gjennomgående innhold er det vi formidler til barna kontinuerlig. Gjennom rutiner som måltid, rydding, av- og påkledning, toalettsituasjonen etc. ønsker vi å 11

13 utvikle selvstendighet, likeverd, hjelpsomhet, trygghet og ansvar. Humor og en positiv atmosfære i hverdagen er svært viktig. Vi voksne må være gode rollemodeller i dette samspillet. På den måten legger vi forholdene til rette for å utvikle positive verdier og holdninger. Basiskompetanse Basiskompetanse går i korthet ut på å mestre samspillet med andre barn. Sosial kompetanse deles inn i områdene; - Empati gjenkjenne/skille mellom egne/andres følelser. - Prososial atferd gjøre noe for andre uten tanke på egen vinning. - Selvkontroll og selvhevdelse kontrollere egne følelser, beherske sinne og kompromisse. Dessuten omfattes evnen til å markere seg på en positiv måte og å ta akseptabel kontakt. - Humor og glede humoristisk sans, spøke, være spontan, evne til å glede seg selv, og glede seg over andres mestring. Sosial kompetanse blir gjerne definert som de kunnskaper, ferdigheter og holdninger samt den motivasjon et menneske trenger for å mestre de miljøene de oppholder seg i. Samtidig bør barnet trives og kunne opprettholde et positivt selvbilde. I sosialt samspill, deriblant gjennom lek, blir det viktig å samarbeide, føle seg trygg, og ta positiv kontakt. De voksnes rolle blir å observere, tilrettelegge og hjelpe, slik at alle barn etter en tid opplever trygghet. Vi voksne skal tilstrebe at det er en positiv holdning til mennesker med ulike forutsetninger for sosialt samvær. Vi skal vise respekt for hverandre, og være gode rollemodeller for barna. Når barnet har tilegnet seg god basiskompetanse vil barnet gjerne utforske, lære seg nye ting uten å være redd for å feile, innrømme feil, godta å bli midtpunkt, eksempelvis opptre, bli glad når andre lykkes, leke trygt og godt sammen med andre barn. Vi voksne må ikke glemme at vi er viktige medspillere i denne prosessen. Vi må gi riktig og positiv feedback, være gode rollemodeller slik at barnet oppfatter seg selv som verdifullt. Vi har nå programmet Steg for steg som vi bruker i barnehagen som redskap i forbindelse med opplegg. Mer informasjon om dette gis i barnehagen. 12

14 Urie Bronfenbrenner, en kjent utviklingspsykolog, sier at viktige livsarenaer trenger å bli bundet sammen for at barna skal kunne utvikle seg best mulig. Det dannes viktige nettverk rundt barnet. For å kunne forstå sosialiseringsprosessen må man tenke på barnets nettverkssammensetning. a) Familien er barnets første nettverk b) Barnehagen er gjerne det andre Å ha trygge og gode nettverk er viktig for barnet. En møter flere nettverk etter hvert som man blir eldre, og barnet sosialiseres gjennom disse. Sosialiseringsprosessen varer hele livet. Aktiviteter som gjentas daglig deres betydning a) Henting og bringing b) Påkledning c) Måltid d) Toalettbesøk/bleieskift a) Henting og bringing er viktig; - For at barn og foreldre skal få en god start og avslutning på dagen. - Å møte barnet utveksle beskjeder med foreldre. - Å gi tilbakemeldinger om barnets dag så godt vi kan. - Å skrive i samarbeidsbøkene barn under 3 år. - Se for øvrig tavle i gang i tillegg til ukeplan, evalueringsskriv og muntlig informasjon. b) Påkledning er viktig for å; - Lære ferdigheter, bli selvstendig - Få lærdom om riktig påkledning - Forbedre språket - Vente på tur c) Måltid er viktig for å; - Tilegne seg sunne matvaner 13

15 - Lære sosiale ferdigheter - Utvikle motoriske ferdigheter - Utvikle selvstendighet og språk - Vi legger vekt på å ha et hyggelig fellesskap ved bordet. Å utvikle en positiv holdning til mat og måltid er vesentlig både i barnehagen og hjemme. Barna lærer å samhandle ved å sende mat til hverandre, vente på tur, prate, være venner, lære gode vaner. Vi har ordensvern, det eldste årskullet, som hjelper til med dekking av bord, skjenking av melk og lignende. Barna smører etter hvert maten selv. God og trygg atmosfære og å ha god tid er viktig. d) Toalettbesøk/bleieskift er viktig for å; - Lære gode vaner - Lære god hygiene - Utvikle selvstendighet - Språktrening - Pottetrening dotrening. Gi oss beskjed når dere starter hjemme. - Det er viktig å vaske hender etter toalettbesøk. Gi trygghet og hjelp ved behov er vesentlig. Forklare hvorfor og hvordan gir barnet økt selvfølelse. Et godt samarbeid med foreldrene har stor betydning. Inspirasjonskilde er blant annet Kari Papes bok Se hva jeg kan`a. Barna elsker å bli selvstendige. De blir fornøyde med seg selv når de klarer ting. Vi må alltid sørge for god tid. Samarbeid med foreldre, andre instanser Samarbeid med foreldrene Barnehagen skal gi barna under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem, jamfør Barnehagelovens 1. Det er i hjemmet barnet har sin følelsesmessige forankring. Det er derfor hjemme barna får sin grunnleggende tillit, trygghet, identitet og selvstendighet. Vi ønsker å skape et miljø i 14

16 barnehagen som preges av åpenhet og trygghet. Vi synes det er positivt om foreldrene kommer med innspill og synspunkter på arbeidet vi gjør. Foreldresamarbeid foregår dessuten ved hjelp av: - Kontakt ved henting og bringing - Gode informasjonsrutiner, bla. undersøkelser, spørsmål hjemsendt - Foreldretavlen i gangen - Forslagskasse i gangen i barnehagen - Informasjonsbok for barn under 3 år - Ukeplan henges opp på tavle + ligger i hylle i gangen. Dette finnes også på vår hjemmeside. - Foreldremøter Foreldrerådet (alle foreldre i barnehagen) - Samarbeidsutvalget - Foreldresamtaler tilbud 2 ganger i året, og ved behov - Arrangement i løpet av året Familiedager, Luciadager, Juletrefest, Konsert, Avslutningsarrangement Med andre instanser Barnehagen har samarbeid med ulike instanser, blant annet; - PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste), ved behov spesialpedagogisk hjelp. - NAV - Kommunen v/barnehagekonsulenten - Styrerforum (møte hver mnd. med barnehagekonsulent og styrere i alle barnehager i kommunen) - Helsesøster - Skolen v/overgang barnehage/skole - Felles personalmøter for alle barnehager i kommunen - 2 felles plandager hvert år. 15

17 Personalsamarbeid Vi ønsker et personale som er glade i arbeidet sitt. Det er viktig å føle at det en gjør er meningsfylt. Personalet må være gode støttespillere for barna og vise omsorg samtidig som de er gode rollemodeller. For å sikre et godt miljø er det viktig at personalet trives. Dette oppnås ved å være åpne og lojale mot hverandre. At vi tør søke råd når vi føler behov for det, og at man respekterer og oppmuntrer hverandre har også betydning. Vi har: - Personalmøter - Veiledning - Medarbeidersamtaler - 6 plandager pr.år - Deltar i kurs iflg. Opplæringsplan for barnehageansatte i Rakkestad og andre kursdager av interesse (gjerne en plandag) Kvalitet i barnehagen (HMS) Vår barnehage har et kvalitetssystem som er utarbeidet i samarbeid med de andre barnehagene i kommunen. Dette systemet omfatter kontroll av uteområder, luft- og innemiljø, kontroll v/mattilsynet. El.kontroll foruten kontroll av barnegruppa og ansatte i barnehagen. Det er nødvendig at dette systemet fungerer bra. Da kan dere som foreldre føle at sikkerheten og rutinene i barnehagen blir godt ivaretatt. For foreldrene innebærer det også at dere har følelse av å bli godt mottatt i barnehagen, og at dere er trygge på at barnets egenart blir godt ivaretatt. Personalet skal ta både barn og foreldre på alvor. Kvaliteten i det daglige samspillet mellom barn og voksne i barnehagen er en av de viktigste forutsetningene for barns utvikling og læring. Oppmerksomheten må rettes mot samspillet barna imellom og mellom barn og voksne. Barns erfaringer og synspunkter skal vurderes og dokumenteres, for dernest gi grunnlag for refleksjon og samarbeid i personalgruppen og med barn og foreldre. Systematisk observasjon og vurdering skal danne grunnlaget for videre kvalitetsutvikling. Dokumentasjon er viktig som grunnlag for barnehagens utvikling. Å synliggjøre barnets virksomhet og personalets arbeid gir grunnlag for refleksjon. Barnehagens verdigrunnlag synliggjøres og kan eventuelt 16

18 gi rom for endring av praksis dersom det er nødvendig. Dokumentasjon gir foreldre og samarbeidspartnere i lokalmiljøet informasjon om hva barnet gjør i barnehagen. Gjennom observasjon og barnesamtaler oppdages for eksempel eventuell erting som kan utvikle seg til mobbing. Vi har en god mobbeforebyggende plan for barnehagen. I tillegg har vi beredskapsplaner som skal klargjøre hvordan vi bør handle når uforutsette hendelser skjer i barnehagen. Blant annet ved: Brann, utflukter utenfor barnehagen hvis det skjer noe uventet, strømbrudd, vannlekkasje, sorg hos barn, og ikke minst ved personskade. Kompetanseplan arbeides med kontinuerlig. Den bør stadig endres og forbedres når dette er et behov. I møtet mellom mennesker finner vi både kvalitet og mangel på kvalitet. Kari Pape sier i boka Fra ord til handling fra handling til ord (2002:14); Hvordan vi mennesker omgås hverandre, hvordan vi opplever oss selv i samspill med andre, og hvordan andre opplever seg selv i samspill med oss, måten vi kommuniserer på, og hvordan vi er som modeller for barn, er noe av DET VIKTIGSTE I VERDEN! 17

ÅRSPLAN FOR MUSIKKTROLLET BARNEHAGE 2009-2010

ÅRSPLAN FOR MUSIKKTROLLET BARNEHAGE 2009-2010 ÅRSPLAN FOR MUSIKKTROLLET BARNEHAGE 2009-2010 E-post adresse: mtrollet@online.no Hjemmeside: http://www.rakkestad.kommune.no/ se Barnehager Musikktrollet barnehage Telefon: 69222080 Adresse: Lyngby alle`

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 1. Formål... 4 2. Barnehagens innhold... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Rammeplanens fagområder... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 1.

Detaljer

Utdanningssektoren. Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014

Utdanningssektoren. Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014 Utdanningssektoren Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014 1 INNHOLD: INNHOLD:... 2 Innledning... 3 1.Barnehagens verdigrunnlag og oppgaver.... 4 1.1 Et likeverdig barnehagetilbud... 4 1.2 Barn og barndom...

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Strai barnehage. Slik vil vi ha det slik gjør vi det Årsplan for 2012 13

Strai barnehage. Slik vil vi ha det slik gjør vi det Årsplan for 2012 13 Slik vil vi ha det slik gjør vi det Årsplan for 2012 13 Strai barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord..3 Nytt formål for barnehagen..4

Detaljer

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage Langtidsplan 2012-2014 Seljedalen barnehage INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 4 Felles retning for kommunale barnehager 4 Visjon og mål Vårt kommunikasjonsløfte 4 Våre verdier 5 Vår kompetanseforståelse

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage Årsplan 2015-2016 Petedalsheia barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan 2014/2015. Bekkestua Kanvas-Barnehage. Sett Hørt Verdsatt. www.bekkestua.kanvas.no

Årsplan 2014/2015. Bekkestua Kanvas-Barnehage. Sett Hørt Verdsatt. www.bekkestua.kanvas.no Årsplan 2014/2015 Bekkestua Kanvas-Barnehage Sett Hørt Verdsatt www.bekkestua.kanvas.no Velkommen til et nytt barnehageår i Bekkestua Kanvas-Barnehage! Bekkestua Kanvas-Barnehage skal være en trygg og

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15 ÅRSPLAN Annen Etasje barnehage 2014/15 INNHOLD s 1-3 s 4-19 s 19 s 20 S 22 Innledning, formål, visjon og serviceerklæring Annen Etasje som læringsarena Vår forståelse og prioritering av viktige områder

Detaljer

RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN

RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN Retningslinjer for arbeidet i Rustad barnehage bygger på lov om barnehager m/ forskrifter; herunder Rammeplanen for barnehagen, Fn`s barnekonvensjon samt kommunens egne

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2015-2016

ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2015-2016 VISJON: VI GIR TANKENE VINGER OG FØTTENE RØTTER KONTAKTINFO: ADRESSE: Porsholen barnehage Porsmyrvn.35 4314 Sandnes Mail:porsholen.barnehage@sandnes.kommune.no

Detaljer

KONTAKTINFORMASJON:... 2 HVA ER EN ÅRSPLAN... 3 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 MÅL OG RAMMEFAKTORER... 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅLSETNINGER...

KONTAKTINFORMASJON:... 2 HVA ER EN ÅRSPLAN... 3 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 MÅL OG RAMMEFAKTORER... 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅLSETNINGER... KONTAKTINFORMASJON:... 2 HVA ER EN ÅRSPLAN... 3 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 MÅL OG RAMMEFAKTORER... 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅLSETNINGER... 4 1. Formål... 4 2. Barnehagens innhold... 4 Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Sammen skaper vi den gode hverdagen

Sammen skaper vi den gode hverdagen ÅRSPLAN 2014 2015 Sammen skaper vi den gode hverdagen Innholdsfortegnelse: Velkommen til Rødbøl barnehage.... 4 Besøksadressen vår er:... 4 Telefonnummer til avdelingene:... 4 Lover og planer... 5 Kommunale

Detaljer

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Espira Torshovdalen TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinformasjon...4 Barnehagens verdigrunnlag...4 Mål for barnehageåret...4 Barnehagens organisering

Detaljer

ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE 2011-2012

ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE 2011-2012 ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE 2011-2012 1. INNLEDNING Alt vi gjør i barnehagen er med på å forme og prege barna. I tillegg forbereder vi barnas møte med fremtiden. Derfor er barnehagens innhold viktig. Gjennom

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal Årsplan for Åpen barnehage i, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal 2015 Åpen barnehage Åpen barnehage er et utradisjonelt barnehagetilbud for barn i alderen 0-6 år. Det som først og fremst skiller en åpen

Detaljer

ÅRSPLAN AUG 2010 AUG 2011

ÅRSPLAN AUG 2010 AUG 2011 ÅRSPLAN AUG 2010 AUG 2011 Barneøyne som skinner Latter som ringer En barndom blir som minner Før er ikke nå Men la oss gjøre så godt vi kan Også for de små Som er fremtidas kvinne og mann Leik og opplevelser

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 1 INNHOLDSFORTENGNELSE DEL 1 Informasjon om barnehagen.3 Innledning..4 Pedagogisk grunnsyn..5 Personalsamarbeid 6 Samarbeid med barnas hjem.7 Ulike samarbeidspartnere

Detaljer