Espira Marienfryd. Årsplan MARIENFRYD SOLKNATTEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Espira Marienfryd. Årsplan 2014-15 MARIENFRYD SOLKNATTEN"

Transkript

1 Espira Marienfryd MARIENFRYD SOLKNATTEN Årsplan

2 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinfo...4 Personalet...4 Nyttig å vite...4 Danning, omsorg, lek og læring...6 Barns rett til medvirkning og medbestemmelse...6 Likestilling...7 Foreldresamarbeid...7 Overgang barnehage-skole, Skolespira...8 Kosthold...8 Bursdagsfeiring...8 Tumleplassen...8 Planlegging, dokumentasjon og vurdering...8 Spireportalen...8 Viktige datoer/kalender...9 Del 1 Fakta Åpningstider Åpent 12 måneder i året 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret Stort uteområde Lab.rom Tumlerom DEL 2 Generell del Espira...10 INNLEDNING Barnehagens årsplan skal gi informasjon om hvordan barnehagene formidler sin omsorg og kunnskap til barna. Årsplanen er en konkretisering av Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Del 1 beskriver barnehagens pedagogiske arbeid, mål, satsingsområder, egenart og gir i tillegg viktig informasjon til foreldre og andre samarbeidspartnere. Del 2 er felles for alle Espirabarnehagene og beskriver Espiras pedagogiske plattform. BARNEHAGEN VÅR Espira Marienfryd åpnet i august Barnehagen vår ligger i Oslo kommune, i bydel Grünerløkka. Vi har 6 avd. fordelt på 2 bygg med plass til ca 104 barn i aldersgruppen 1-6 år. I avd. Marienfryd har vi 2 storebarnsavd. med 24 barn og 2 småbarnsavd. med 14 barn. I avd. Hovinbekken er det 2 småbarnsavd. med 14 barn på hver avdeling. Vi har valgt å ha rene små og store barns avdelinger. Det er lagt vekt på lokaler som er lyse og trivelige med mulighet for å åpne opp mellom avdelingene. Vi ønsker å ha et tett og nært samarbeid med alle avdelingene, hvor både barn og voksne kjenner hverandre godt. For oss er det viktig at barnehagen drives som en enhet, selv om det er 2 bygg. Vi har formingsrom og lab-rom som disponeres fritt mellom avdelingene. Vi holder også på å etablere 2 tumlerom, hvor vi kan bruke grovmotorikken aktivt. Hver avdeling har en «LekEspira» tavle med info og ideer til ulike leker og aktiviteter. Espira Marienfryd er en privat barnehage i Espira Gruppen som driver over 75 barnehager med rundt 7500 barn og 2000 ansatte. Les mer på 2 3

3 Kontaktinformasjon E-post: Hjemmeside: Telefon: Besøksadresse: Hovinveien 37E, 0576 Oslo (hovedhuset) Hovinveien 43, 0576 Oslo Personalet Styrer: Trine-Lise Antonsen Stedfortreder: Ingvild Skjønsberg Kokk 50%: Ulrika Håkansson Styrerass. 20%: Rosemarie Medina Skjønneberg Styrerass. 20%: Pia Gilbert Angkor Wat Tlf / Malin Kallevik pedagogisk leder Pia Gilbert førskolelærer Nick Dunn Miguel Navarro Kongenes dal Tlf Cecilie Rønning pedagogisk leder Samuel Ekman Jesper Skram Colosseum Tlf / Rosemarie M. Skjønneberg pedagogisk leder Zainab Ghulami førskolelærer Caroline Kristensson Henrik Bergan Taj Mahal Tlf / Marie Westerman pedagogisk leder Sandra Bylin Nargis Jabeen Akhtar Simon Valfridsson Picchu Tlf Ingvild L. Skjønsberg pedagogisk leder Miriam Holiløkk Blåmoli førskolelærer Sara Danielsen Julie Ludvigsen Nyttig å vite Levering/ henting Barnehagen åpner kl 07.00, og stenger kl Det betyr at barnet må hentes i god tid før vi stenger dersom dere ønsker å prate med den voksne som er jobb. Skal barnet hentes av andre enn foreldre/ foresatte, må barnehagen ha beskjed om dette. Vi gir aldri fra oss barn til ukjente dersom vi ikke har fått beskjed på forhånd. Personer dere har skrevet ned på opplysningsskjema anser vi også som godkjent av dere til å hente. Fravær Gi beskjed innen kl 9:00 dersom barnet ikke kommer i barnehagen. Syke barn Barnehagens smittevernrutiner skal følges for å unngå smittespredning. Syke barn skal holdes hjemme. Barn skal ha en feberfri dag før de kommer tilbake. Om barnet er i for dårlig form til å kunne gjennomføre en aktiv barnehagedag, må barnet holdes hjemme. Diaré og oppkast er veldig smittsomt og barn som har dette skal holdes hjemme og være symptomfrie i 48 timer før de kommer i barnehagen. Se også for tips om når barn bør holdes hjemme. Medisinering av barn Vi medisinerer i hovedsak ikke barna i barnehagen. Om det er medisiner som må tas i løpet av barnehagedagen må medisineringsskjema fylles ut av foreldre og personalet. Bleier Foreldrene har ansvar for å kjøpe inn bleier, og sammen med personalet passe på at det til enhver tid er nok. Vi ønsker ikke Up & Go. Betaling Fakturaer får dere levert på plassen ca 12 hver mnd med betalingsfrist to uker etter. Vi oppfordrer dere til å benytte e-faktura/avtalegiro. (du registrerer opp mot Espira Marienfryd AS, i noens nettbanker vil det stå Espira Midtunbråtet) Oppsigelse Skal barnet slutte i barnehagen er det 2 måneders oppsigelsesfrist fra siste dag i mnd. Oppsigelsen leveres skriftlig til styrer. Flytting og ny adresse Dette melder dere fra om skriftlig til styrer. Meld også fra til styrer og ped.leder dersom dere har nytt telefonnummer, epost eller annen kontaktinfo. Oppmøte på turdager Dersom det er bestemt at avdelingen eller hele barnehagen skal på tur, må dere møte opp senest kl 9:30. Hvis man kommer for sent må man levere barnet der vi er på tur, eller lage en annen avtale med pedagogisk leder. Hva er en årsplan? Gjennom Barnehageloven forplikter alle barnehager seg til å skrive en årsplan. Samme lov sier også noe om hvilke tema man må belyse. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i barnehagen, og hvordan vi jobber med barna for å virkeliggjøre målene våre. Den skal synliggjøre hvilke tanker, visjoner og holdninger barnehagen står for. Ut i fra årsplanen lager vi prosjekter og tidsavgrensede planer. Sosial kompetanse Sosial kompetanse kan ses på som en paraplyferdighet for alt som skal foregå i barnehagen. Vi anser sosiale ferdigheter som grunnleggende for barns totale utvikling. Vi jobber med dette gjennom å være tilgjengelige og anerkjennende voksne, som støtter barna i deres utprøving i samhandling med andre. Alle barn trenger hjelp til å lære sosiale spilleregler, og vi veileder barna inn i lek og hverdagsrutiner. Vi har også etablert formelle og uformelle lekegrupper på tvers av avdelingene for gi mulighet til skape flere vennskapsrelasjoner. Machu Tlf. Beate Baalsrud pedagogisk leder Dasha Kobets Freund Caroline Bergström Klær Husk merking av alle klær. Det gjør det lettere for personalet å finne igjen tapte eiendeler. Spesielt viktig å merke ullsokker, votter og luer som lett kan komme på avveie. 4 5

4 Danning, omsorg, lek og læring Danning Danning kjennetegnes ved en pedagogisk praksis og en pedagogisk forståelse som utvikles gjennom handling, opplevelse observasjon og refleksjon. Vi i Espira Marienfryd mener dette kort sagt handler om å lære seg å være menneske gjennom en lyttende og tolkende tilnærming til barn og voksne. Omsorg Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagen. Det skal komme til uttrykk når barn leker og lærer, i stellesituasjoner, ved måltidet og under på- og avkledning. Omsorg i barnehagen handler om relasjonen mellom personalet og barna, samt barnas omsorg for hverandre. Omsorg innebærer også aktive voksne i lek og samspill. Personalet skal se og anerkjenne barna, gi de varme, nærhet og innlevelse. Vi vil få frem det unike i hvert barn. I vår barnehage skal rammene sitte løst og vi forteller barna at vi er glad i dem! Målet vårt er at barna skal dannes inn i en kultur hvor omsorg for andre mennesker står sentralt. En viktig del av omsorg hos oss er også det å sette grenser for oss selv og hjelpe barna med det samme. Dette gir barna en trygghet som de trenger for å kunne utvikle seg. Lek og læring «Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter.» (Barnehageloven) I planene våre er det tydelig fokus på lekens betydning. Alle fagområdene gjenspeiles i leken. Hverdagen preges av en god balanse mellom frilek og voksenstyrte aktiviteter. Vi er aktive voksne som deltar i leken på barnas premisser. Som gode rollemodeller gir vi barna nye impulser og bidrar til progresjon i leken. Leken er viktig mest av alt fordi den gir så mye glede i seg selv. I tillegg får man mye læring gjennom lek; språk, emosjonell utvikling og utprøving, sosiale ferdigheter, motorikk, kognitiv utvikling og at barn kan leke ut både positive og negative opplevelser. Barns rett til medvirkning og medbestemmelse Medvirkning Alle barn har rett til å medvirke, uansett alder, funksjonsnivå, kjønn, og sosial, etnisk eller kulturell bakgrunn. Barn i ulik alder gir både kroppslig og språklig uttrykk for sine ønsker og behov. Derfor må personalet være aktivt spørrende og lyttende. Det skal ikke bare være de barna som er mest frempå som blir sett og hørt, de stille barna skal også ha den samme retten. Medbestemmelse Medbestemmelse handler etter vårt syn om både å få muligheten til å påvirke og bestemme over sin egen barnehagehverdag, men det handler også om at vi voksne begrenser valgene, og gir reelle valg innenfor fornuftige rammer. Likestilling Hos oss handler likestilling om mange faktorer. Vi vektlegger likestilling når det gjelder kjønn, etnisitet og kulturell tilhørighet. I Rammeplanen står det at; «Barnehagen har en viktig rolle som arena for utvikling av kulturell identitet. Vekselspill mellom formidling og barns egen aktivitet skal være en del av barnehagens særpreg. Barnehagen må være åpen for impulser fra den lokale, regionale, nasjonale og globale verden.» I vår barnehage etterstreber vi å markere ulike kulturelle merkedager. Vi ønsker å være voksne som er gode rollemodeller gjennom ha et reflektert forhold til egne holdninger, verdier og normer. Vi er også opptatt av at barna skal få utvikle en egen identitet uavhengig av tradisjonelle kjønnsroller, og derfor er vi også opptatt av en balanse mellom menn og kvinner i personalgruppen. Foreldresamarbeid Den daglige samtalen For å skape et godt foreldresamarbeid er det en forutsetning at det er god kommunikasjon mellom barnehage og hjem. Gjensidig informasjonsflyt i det daglige møtet er med på å skape rammene for barnets dag. Foreldrene skal kunne stole på at de kan ta opp det som opptar dem i forhold til barnet og barnehagen. Hvert år har vi en brukerundersøkelse der foreldre anonymt kan uttrykke sin mening om barnehagen. Dette er et viktig redskap hvor vi setter opp tiltak for hva vi skal jobbe videre med. Da kan vi fokusere videre på det dere er fornøyd med og synes er viktig og vi kan forbedre det vi ikke er så gode på. I tillegg til denne brukerundersøkelsen er den daglige tilbakemeldingen også viktig. Samarbeidsutvalget/FAU I barnehageloven 4 står det; «For å sikre samarbeidet med barns hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg». Foreldrerådet (dvs. alle foreldrene i barnehagen) velger representanter til foreldrenes arbeidsutvalg, forkortet FAU. SU og FAU arbeider med saker som berører den daglige virksomheten i barnehagen. FAU må sikre seg at de uttaler seg på vegne av flertallet i foreldrerådet. Foreldremøte Foreldremøte er på høsten og våren i hovedsak, og etter behov. Foreldresamtaler Vi tilbyr 2 foreldresamtaler hvert barnehageår hvor en av de er obligatorisk. Vi, eller dere kan også be om ytterligere foreldresamtaler dersom det er behov for det. 6 7

5 Viktige datoer/kalender Overgang barnehage skole, SKOLESPIRA Oslo kommune har utarbeidet en egen Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Oslo-standarden er utarbeidet for å gjøre overgangen barnehageskole lettere for barn og foreldre. Gjennom meningsfylte prosjekter skal Skolespirene få et fantastisk siste år i barnehagen. Vårt hovedfokus for Skolespirene er å gi dem lyst og nysgjerrighet til å lære. De skal få de beste forutsetningene for livslang læring. Vi kommer til å jobbe med ulike prosjekter hele året. Gjennom alle prosjektene vil vi ha fokus på å skape arbeidsro, gi og ta imot kollektive og flerleddete beskjeder. Vi vil også øve på å gjøre oss ferdig med aktiviteter vi har begynt på. Kosthold Måltidene i barnehagen er en vesentlig del av hverdagen. Måltidene betyr samhandling og fellesskap som bidrar til utvikling av barnas sosiale kompetanse. Under måltidet legger vi til rette for at barna tilegner seg gode vaner når det gjelder mat, måltider og hygiene. Vi er opptatt av å tilby barna et sunt og variert kosthold. Barna får servert lunsj og ettermiddagsmat hver dag i barnehagen, om dere ønsker å spise frokost i barnehagen må dere selv ha med det. Avspenning og hvile også viktig faktorer i en aktiv hverdag, hvor vi gir rom for at barna bare kan få være, og lytte. Planlegging, dokumentasjon og vurdering Planlegging, dokumentasjon og vurdering er viktig for å utvikle kvalitet i en bevisst og uttalt retning. Hensikten med dokumentasjon og vurdering er å gi grunnlag for refleksjon og læring. Vi skal synliggjøre det pedagogiske arbeidet i barnehagen, og vurdere innholdet i vårt arbeid. Planlegging Barnehagen jobber ut ifra rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. Vi bruker årsplanen som et aktivt verktøy i hverdagen. Dokumentasjon Vi dokumenterer hverdagen gjennom bilder og oppslag på veggene og barnas produksjoner. Vi bruker spireportalen aktivt, til planlegging og dokumentasjon fra hverdagen i barnehagen. Vurdering Vi bruker møtevirksomhet, barna, foreldre og observasjoner i vår vurdering av barnehagehverdagen. MÅNED Januar Februar Mars April Mai Juni HENDELSE 1.jan første nyttårsdag, bhg stengt 2.januar planleggingsdag, barnehagen er stengt 6. feb samefolkets dag 26.feb karneval 27.feb- planleggingsdag 26.mars- påskefrokost 2.april skjærtorsdag bhg stengt 3.april langfredag bhg stengt 6.april 2.påskedag bhg stengt 1.mai- arbeidernes dag bhg stengt 8.mai- planleggingsdag 14. mai kristi himmelfart bhg stengt 15.mai markerer vi 17.mai i barnehagen 25.mai 2.pinsedag bhg stengt 11.juni sommerfest for barn, foreldre og ansatte Bursdagsfeiring Bursdager blir feiret på den avdelingen barnet går på. Vi markerer bursdagene med å henge opp bursdagsplakat og å ha bursdagssamling hvor barnet står i fokus. Der synger vi bursdagssang, barnet får krone og vi fyrer opp liksomraketter. Barna for lov til å ha med noe til avdelingen når det er bursdag, vi oppfordrer dog til å tenke litt andreledes enn kake. Tumleplassen Vi er opptatt av utelek, turer og bevegelsesglede. Vi er i gang med å etablere to tumlerom, et på hvert hus. Her legger vi opp til aktiv innelek som stimulerer barnas grovmotorikk og deres behov for fysisk utfoldelse. For oss er det viktig å kunne være en begeistringsmitter, en voksen som motiverer barn og voksene til å være i aktivitet. Vi ønsker å ha fokus på den aktive og motoriske leken i hverdagen. Spireportalen Espira Marienfryd benytter datasystemet Spireportalen som et dokumentasjonsverktøy for både foreldre og ansatte. Alle foreldre blir tildelt et passord for å få tilgang til sitt barns personlige side. Spireportalen blir brukt til: Planer Kommunikasjon via foreldre/ansatte via meldinger i Spireportalen. Logge barna ut og inn i garderoben. Registrere fravær. Dokumentasjon- individuell oppfølging. Registering av bleieskift og soving hos småbarn. 8 9

6 Del 2 VELKOMMEN TIL ESPIRA Vårt ønske er å gi barna en fantastisk start på livet! Barnehagene skal i nært samarbeid med hjemmet gi barna en trygg hverdag preget av mestring, lek og glede. For å oppnå dette, kreves det profesjonell satsing, høy kompetanse og god dokumentasjon rundt arbeidet. Espira har utviklet rutiner, standarder og verktøy som både oppfyller myndighetskrav og foreldrenes krav til godt innhold. For å sikre at vi er på riktig vei har vi omfattende brukerundersøkelser og gode rutiner på evaluering av arbeidet vårt. Espira driver barnehager i Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Oppland, Oslo, Rogaland, Vest- Agder, Vestfold og Østfold. VÅR FILOSOFI - BARNESYN Barn er fylt av fantastiske evner og egenskaper. De søker hele tiden å skape mening i samhandling med omverden. Barna i våre barnehager skal oppleve oss som deltakere i meningsskapingen i et trygt, omsorgsfullt og inspirerende miljø. Vår filosofi - barnesyn er styrende for vår praksis og skal ligge til grunn for alle valg vi foretar oss i vårt arbeid med barna. SKAPERGLEDE, IDENTITET, BEVEGELSE Espirabarnehagene skal arbeide tverrfaglig med barns skaperglede, identitet og bevegelse. Ved å oppmuntre barns naturlige nysgjerrighet og indre motivasjon til utforsking og kreativitet, skal barns evner til å se muligheter fremfor begrensninger ivaretas. Barns skaperglede skal verdsettes og synliggjøres i barnehagehverdagen. Gode dannelsesprosesser skal bidra til å utvikle barns selvstendighet, trygghet og egen identitet. Gjennom lek og sosialt samspill med andre lærer barn seg selv å kjenne. Barnehagen skal styrke barns selvfølelse gjennom mestringsopplevelser og anerkjennelse. I forbindelse med lek og andre aktiviteter er barn i stadig bevegelse. Slik lærer de å mestre de små ting og får oppleve gleden ved å nå nye høyder både kroppslig og mentalt. Barnehagetiden er begynnelsen på en livslang læringsprosess som skal gi barn lyst til å prøve og lyst til å skape. LEKESPIRA Vi ser på barndommen som en svært avgjørende fase i menneskets livsløp og samtidig som en fase med stor verdi i seg selv. Barnehagenes innhold bygger på at barn lærer i samhandling med andre. Leken står sentralt, og er en viktig arena for læring og sosial utvikling. Leken har stor egenverdi, og skal kjennetegnes av glede og frivillighet. Kompetente voksne skal gjennom en balanse mellom aktiv deltagelse og observasjon bidra til god lek for barna. For å oppfylle kravene i Lov om Barnehager, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver har Espira utviklet et pedagogisk verktøy for å synliggjøre arbeidet med fagområdene i Rammeplanen. Ved hjelp av spirer som illustrerer hvert enkelt fagområde forsøker vi å gjøre dette arbeidet mer levende både for barn, foreldre og ansatte. Rammeplanens 7 fagområder blir hos oss visualisert gjennom vårt LekEspira konsept. LekEspira sitter og vipper på toppen av de ulike spirene og representer vårt helhetlige læringssyn og tanken om at fagområdene er tett knyttet sammen. Espira har i samarbeid med Inped utviklet LekEspira fagkort. Hver avdeling/base i våre barnehager har en LekEspiratavle med fagkort på veggen. Under hver spire ligger det 20 kort hvor det står forslag til aktiviteter våre ansatte kan gjøre sammen med barna. Spirene Språklabben Språk er nøkkelen til kommunikasjon og forståelse mellom mennesker og er langt mer enn bare tale. Vi kan også kommunisere ved hjelp av f.eks. tegnspråk og skriftspråk. Det er også mulig å kommunisere uten å bruke ord. Spedbarnsforskning viser at babyer foretrekker mors stemme fra første stund og at de ikke bare oppfatter ord som lyder, men at de også er i stand til å forstå hva de betyr. Dette forteller oss hvor viktig språket er for kommunikasjonen mellom mennesker og at språk også handler om følelser. Gjennom Språklabben får barna anledning til å bli kjent med språk og tekst som kommunikasjonsform. Med leken som plattform får de utforske mange måter å nærme seg dette temaet på. Gjennom planlagte og ikke planlagte situasjoner blir barna kjent med mulighetene som ligger i å bruke og beherske språket i forskjellige former. Språket er en viktig del av barns identitet. Hvordan du uttrykker deg handler om hvem du er og om hvordan du ønsker å bli oppfattet. Barna får her erfaringer med betydningen og viktigheten av å kunne kommunisere med omgivelsene på en god måte. Tumleplassen Barn er skapt til å bevege seg, til å gå, løpe og hoppe. De lærer mens de beveger seg, og utvikling av motoriske ferdigheter er helt grunnleggende for å kunne utføre dagligdagse handlinger. Tumleplassen skal være en mestringsarena for begge kjønn. Her lærer de å mestre nye utfordringer og opplever at de lykkes dersom de prøver, anstrenger og øver seg. Det er viktig at barna får anledning til å bruke kroppen aktivt, slik at de lærer å beherske og kontrollere den. Det er disse erfaringene som skal gjøre dem i stand til å takle forskjellige situasjoner på en god måte senere i livet. Bl.a. vet vi at det kreves god kroppsbeherskelse for å kunne klare å sitte rolig, noe som kan komme godt med når barna begynner på skolen. Like viktig er det at barna så tidlig som mulig blir bevisste på verdien av å ta vare på egen helse og får oppleve gleden og betydningen av å kunne mestre de forskjellige elementene de kommer i kontakt med. Tumleplassen handler også om å legge til rette for å skape sunne matvaner. Skattekista Mennesker har et medfødt behov for å uttrykke seg og har et stort register når det gjelder måter å uttrykke seg på. Det handler om å kunne bearbeide inntrykk og bruke disse til å skape sine egne avtrykk på den verden en ser rundt seg. Gjennom Skattekista skal barna oppleve at de blir stimulert til å gjøre akkurat det. Det handler om frihet og om å få lov å uttrykke seg på forskjellige måter, i forskjellige formater, og ikke minst om å få tilbakemeldinger fra omgivelsene. Barn lar seg ikke begrense av tradisjonell tenkning. De griper mulighetene som byr seg og handler ut i fra disse. Gjennom Skattekista får barna anledning til å prøve seg på uttrykk som er tilpasset deres forutsetninger og utviklingsnivå. Gjennom drama, musikk og forming skal barna få mulighet til å utforske og utfordre sine kreative evner. Skattekista skal være en arena der barns kreativitet har gode vilkår og forutsetninger for å blomstre

7 Samfunnspira Gjennom Samfunnspira skal vi bidra til at barna blir trygge på seg selv som enkeltindivider og som deltakere i større grupper. De skal oppleve at deres syn blir hørt og respektert og at deres bidrag teller. Barn er viktige samfunnsborgere og deres meninger og synspunkter fortjener å bli hørt. Gjennom Samfunnspira skal barna få en begynnende forståelse for det som har med menneskeverd og likestilling å gjøre. De skal oppleve at synspunktene deres er like mye verdt, uansett om du er gutt eller jente.ved å få oppleve og erfare små og store ting som skjer i nærmiljøet får barna utvikle positive holdninger til det å påvirke sine omgivelser. Vi ønsker også at barna skal bli kjent med omsorg i et større perspektiv. Derfor samarbeider Espira med SOS-barnebyer for å gi barn i andre land en bedre barndom og en tryggere oppvekst. Miljøspira Miljøspira skal lære barna å bli glade i naturen. Tidlige erfaringer med turer i skog og mark kan ha stor betydning for barnas videre utvikling og deres holdninger til det å ta vare på naturen. Ved å ta i bruk naturen som en del av det daglige tilbudet i barnehagen, gir vi barna opplevelser og inntrykk som bidrar til at de blir glade i å ferdes ute i all slags vær. Det å oppleve værforandringene direkte på kroppen og få anledning til å undre seg over små og store fenomener der hvor de er, gir barna erfaringer og inntrykk som varer lenge. Gjennom Miljøspira vil barna få delta i aktiviteter som gir dem mulighet til å prøve seg ut med forskjellige typer redskaper og verktøy. Barna får også anledning til å utvikle interesse og forståelse for viktigheten av å ta vare på miljøet. Ved å få innsikt i matproduksjon og ved å delta i barnehagens daglige rutiner rundt f.eks. kildesortering, får barna verdifull kunnskap om avfallshåndtering og gjenbruk. Filosofus De fleste barn er nysgjerrige av natur. De undrer seg og spør om ting som vi voksne ikke alltid vet svaret på. Gjennom Filosofus får barna utforske potensialet som ligger i å ikke vite. Evnen til å undre seg er medfødt, men evnen må utvikles og holdes ved like. Filosofi med barn handler om å undre seg sammen og om å gi tid og rom til barnas tanker. Målet er ikke nødvendigvis å finne svar på alle spørsmål, men kan like gjerne være å finne nye spørsmål. Gjennom Filosofus blir barna også kjent med historier og fortellinger som omhandler toleranse og respekt for likeverd mellom mennesker. Barna utvikler forståelse for at mennesker kan ha forskjellig bakgrunn og tro. Tallbingen Små barn elsker å utforske omgivelsene. De begynner tidlig å vise interesse for å benytte forskjellige gjenstander i leken. Gjennom erfaringene de gjør seg utvikler de forståelse for hvordan ting henger sammen og fungerer. Mange barn viser tidlig interesse for å sette ting i system, i rekkefølge og i mønster. Disse aktivitetene danner grunnlaget for barnas matematiske forståelse. Det å ha forståelse for rom og form er avgjørende for hvordan barna forholder seg til omgivelsene. Gjennom Tallbingen får barna anledning til å leke med tall og undersøke verden fra et matematisk og forskende perspektiv. VISJON OG VERDIER Vår visjon; Sol ute, Sol inne Våre verdier; Kompetent Fleksibel Ordentlig Personlig Espiras visjon og fire kjerneverdier skal ligge til grunn for alt vi gjør og komme til uttrykk gjennom barnehagens planer og praksis. ESPIRASTANDARDER For å sikre at våre ansatte har en felles forståelse av de mest sentrale arbeidsoppgavene som er knyttet til det å skulle jobbe i barnehage, har vi utviklet Espirastandarder. Det er beskrivelser som på en enkel måte forteller hvordan personalet skal forholde seg til enkelte situasjoner. Det er utviklet Espirastandarder for følgende områder: Når barnet begynner i barnehagen/tilvenning Når barnet bytter avdeling Når barnet kommer i barnehagen Når barnet skal hjem fra barnehagen SPIREPORTALEN Spireportalen er et unikt driftssystem som samler, forenkler og forbedrer de daglige rutinene og kommunikasjonen med foresatte ved bruk av moderne teknologi som berøringsskjerm, håndholdte enheter og web. Samtidig dokumenteres pedagogisk praksis slik at den kan hentes frem og brukes til refleksjon både underveis og i ettertid. Både de ansatte i barnehagene og foresatte er brukere av systemet. PROGRESJON I FAGOMRÅDENE (spirene) Våre barnehager jobber systematisk med å legge til rette for at barna opplever og erfarer progresjon i de ulike fagområdene (spirene). Barnehagene dokumenterer dette arbeidet på ulike måter. PEDAGOGISK DOKUMENTAJON Pedagogisk dokumentasjon er dokumentasjon som er satt i system og som det systematisk reflekteres over både mellom de ansatte, og sammen med barna. Barnehagene våre jobber systematisk med dokumentasjon gjennom barnehageåret ved bruk av for eksempel praksisfortellinger, bilder, video og barns utrykk (tegninger, kunstverk ol). Dokumentasjonen brukes som utgangspunkt for refleksjon i personalgruppa for å videreutvikle praksis. Refleksjonen skjer med Espiras filosofi - barnesyn, Rammeplanen ol. som utgangspunkt. Refleksjonen kan skje på avdelingsmøter, personalmøter, veiledningsgrupper, egne refleksjonsmøter osv. EGET AKADEMI FOR ANSATTE Espira Akademiet er vårt program for kompetanseutvikling. Vi tror på livslang læring ved refleksjon, tilføring av ny kunnskap og trening på ferdigheter. Espira Akademiet skal sikre at våre ansatte til enhver tid har god kunnskap om barn og barnehage. Espira har kompetansestiger for alle grupper av ansatte med fokus på både fag og ledelse. SkolEspira SkolEspira er vårt pedagogiske tilbud til de eldste barna i barnehagen. SkolEspira har sin forankring i vår filosofi og sørger for en helhetlig tilnærming til læring. Gjennom tverrfaglig prosjektarbeid blir barna kjent med LekEspiras 7 fagområder og får det beste grunn-laget for livslang læring, samtidig som de opplever sammenheng i overgangen mellom barnehage og skole. I tillegg til SkolEspira standarden er det utarbeidet en SkolEspira veileder

8 Småspirene Med mål om å være Nordens beste barnehagedriver er det viktig at vi gir barn og foreldre et barnehagetilbud som er tilpasset alle aldersgrupper. Med Espiras filosofi - barnesyn som bakgrunn skal våre ansatte gi de yngste barna i barnehagen en hverdag som er fylt av omsorg og utforskning. Spedbarnsalderen har de siste årene blitt viet mye oppmerksomhet. Dette er noe vi tar på alvor. I løpet av de tre første leveårene tilegner barn seg ferdigheter i et tempo som overgår det meste som skjer senere i livet. I denne perioden lærer barna seg bl.a. å snakke og gå. Ferdigheter som er helt avgjørende for den utviklingen som skjer videre. Dette er også en fase som har stor betydning for den emosjonelle og kognitive utviklingen hos barna. Våre ansatte skal gjennom økt kunnskap om barns utvikling, og refleksjon i forhold til egen praksis, sørge for å gi de yngste barna et pedagogisk tilbud som stimulerer denne utviklingen og bidrar til at de utvikler en sunn selvfølelse. For å øke bevisstheten i forhold til arbeidet med de yngste barna i barnehagen har vi valgt å gi denne satsningen navnet Småspirene. Det skal utarbeides en egen veileder for Småspirene

9 ESPIRA MARIENFRYD Hovinveien 43, 0576 Oslo Telefon: Epost:

Espira Hovsmarka. Årsplan 2014-15 HOVSMARKA SOLKNATTEN

Espira Hovsmarka. Årsplan 2014-15 HOVSMARKA SOLKNATTEN Espira Hovsmarka HOVSMARKA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Presentasjon av barnehagen...3 Barnehagens verdigrunnlag...4 Organisasjonskart...4 Del 1 Nasjonale føringer...4 Lokale føringer...4

Detaljer

Espira Gjemble. Årsplan 2014-15 GJEMBLE SOLKNATTEN

Espira Gjemble. Årsplan 2014-15 GJEMBLE SOLKNATTEN Espira Gjemble SOLKNATTEN GJEMBLE Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Del 1 Vårt barnesyn...4 Omsorg, lek, læring...4 Naturen som læringsarena...4 Miljøspirer...5 Metoder i pedagogisk opplegg...5 Reveklubb

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

TORSBERGSKOGEN. SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2014-15

TORSBERGSKOGEN. SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2014-15 TORSBERGSKOGEN SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Del 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens plan og vurderingsarbeid...4 Lek - Lek er læring, og læring er

Detaljer

Espira Årølia Årsplan 2013-14

Espira Årølia Årsplan 2013-14 Espira Årølia Årsplan 2013-14 Å R Ø L I A INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Organisering...4 Årets tema er nærmiljø...4 Mål og plan...5 Språkutvikling og språklig mangfold...5 Skolespira...6

Detaljer

Espira stongafjellet Årsplan 2013-14

Espira stongafjellet Årsplan 2013-14 Espira stongafjellet Årsplan 2013-14 S T O N G A F J E L L E T INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Avdelingene...4 Friluftsliv og miljø...4 Biler...5 Språkstimulering og pedagogisk

Detaljer

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 HØYTORP SOLKNATTEN FORT Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens samfunnsmandat...4 Vår pedagogiske plattform...4 Barnesyn...4 Overordnede

Detaljer

Espira Gåserud Årsplan 2013/14

Espira Gåserud Årsplan 2013/14 Espira Gåserud Årsplan 2013/14 G Å S E R U D INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Personalet...4 Evaluering 2013...4 Espira Vigilo Pro...4 Renholdssoner...4 Espira Gåseruds pedagogiske plattform...5 Standarder...5

Detaljer

Espira Krystallveien. Årsplan 2014-15 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN

Espira Krystallveien. Årsplan 2014-15 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Espira Krystallveien KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Praktisk informasjon...4 Årsplan...5 Lov om barnehager...5 Vedtekter...5 Rammeplanen...5

Detaljer

Espira Helldalsåsen Årsplan 2013-14

Espira Helldalsåsen Årsplan 2013-14 Espira Helldalsåsen Årsplan 2013-14 H E L L D A L S Å S E N INNHOLD DEL 1 Del 1 Kontaktinfo...3 Om oss...3 Barnehagen vår...4 Personalutvikling...5 Foreldresamarbeid...5 Hovedsatsingsområder...6 Pedagogiske

Detaljer

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Espira Torshovdalen TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinformasjon...4 Barnehagens verdigrunnlag...4 Mål for barnehageåret...4 Barnehagens organisering

Detaljer

Espira Ormadalen. Årsplan 2015-16 ORMADALEN SOLKNATTEN

Espira Ormadalen. Årsplan 2015-16 ORMADALEN SOLKNATTEN Espira Ormadalen ORMADALEN SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinfo...4 Ansatte...4 Barns medvirkning...4 Voksenrollen...4 Tema og satsingsområde - Utgangspunkt

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

FAKTA BARNEHAGEN VÅR KONTAKTINFORMASJON. Epost: styrer@holmenveien.espira.no eller post@holmenveien.espira.no

FAKTA BARNEHAGEN VÅR KONTAKTINFORMASJON. Epost: styrer@holmenveien.espira.no eller post@holmenveien.espira.no FAKTA Åpningstid 07.00 17.00. Åpent 12 måneder i året. Holmenveien barnehage Espira ligger i Vestre Aker bydel i Oslo. Barnehagen er en hybridmodell som betyr at den er eid av Oslo kommune og driftes av

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Årsplan. for 2015. EKEBERG idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. EKEBERG idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 EKEBERG idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

Årsplan. for 2013. Haslum idrettsbarnehage. Periode 1. Periode 2. februar, juni, Juli Periode 3 August, september

Årsplan. for 2013. Haslum idrettsbarnehage. Periode 1. Periode 2. februar, juni, Juli Periode 3 August, september Årsplan for 2013 Haslum idrettsbarnehage Periode 1 Januar, februar, mars Periode 4 Oktober, November, Desember Periode 2 April, Mai, juni, Juli Periode 3 August, september Vår visjon Vi skal være en barnehage

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

Årsplan. for 2015. ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN OG KALENDER 2013-2014 Månestråle Barnehage, Childplanet

VIRKSOMHETSPLAN OG KALENDER 2013-2014 Månestråle Barnehage, Childplanet VIRKSOMHETSPLAN OG KALENDER 2013-2014 Månestråle Barnehage, Childplanet MIDDELTHUNSGATE 21A, 0368 OSLO TLF:23330644 WWW.CHILDPLANET.NO MAIL@CHILDPLANET.NO Vi har den glede av å ønske deg og din familie

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber:

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber: INNLEDNING Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen

Detaljer

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 1. Formål... 4 2. Barnehagens innhold... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Rammeplanens fagområder... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 1.

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

PEDAGOGISK VIRKSOMHETSPLAN FOR GRANDEHAGEN BARNEHAGE AS

PEDAGOGISK VIRKSOMHETSPLAN FOR GRANDEHAGEN BARNEHAGE AS PEDAGOGISK VIRKSOMHETSPLAN FOR GRANDEHAGEN BARNEHAGE AS GJELDENE FRA JANUAR 2013 TIL OG MED JULI 2017 1. Innholdsliste INNLEDNING...3 GRANDEHAGENS VISJON:...3 FORMÅL:...6 BARNEHAGENS INNHOLD:...10 Hvordan

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014

PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014 PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE: Kap. 1. Kap. 2. Kap. 3. Kap. 4. Kap. 5. Kap. 6 Kap. 7. Kap. 8. Kap. 9. Kap. 10. Kap. 11. Kap. 12. Kap. 13. Kap.14.1. Kap.14.2. Kap.14.3. Kap.14.4. Litt

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer