- De beste resultatene sees når behandlingen er gitt innen 90 minutter etter symptomstart. Behandling kan ikke gis før det er tatt cerebral CT.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- De beste resultatene sees når behandlingen er gitt innen 90 minutter etter symptomstart. Behandling kan ikke gis før det er tatt cerebral CT."

Transkript

1 kur SiV nummer internavis for arbeidskollegaene ved Sykehuset i Vestfold 3, juni 2013 Trombolysebehandling ved hjerneslag - Hvert år rammes ca nordmenn av hjerneslag. 85 % av hjerneslagene er forårsaket av blodpropp og fører til hjerneinfarkt, 15 % er forårsaket av hjerneblødning. I Vestfold legges det hvert døgn inn 1-6 pasienter der det er mistanke om akutt slag, sier seksjonsoverlege Siv Bohne Krogseth. Trombolyse er den eneste dokumenterte akuttbehandlingen av hjerneinfarkt og den må gis innen fire og en halv time etter symptomstart. Rask behandling Ved Sykehuset i Vestfold og alle andre sykehus i Norge har det vært gjennomført strukturelle endringer og nye rutiner for rask behandling av slag. Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender har dessuten vært med på å kvalitetssikre rask behandling av flest mulige pasienter med hjerneinfarkt, forteller Bohne Krogseth. Door-to-needle-time - Tidligere var door-to-needletime, tiden fra ankomst i akuttmottak til intravenøs behandling, 1-3 timer. Tiden er nå betydelig redusert og beste tid i april måned var 21 minutter, sier Bohne Krogseth. Rask behandling med trombolyse er avgjørende. Spesialkonsulent Anette Korsæth (til venstre) og seksjonsoverlege Siv Bohne Krogseth ved nevrologisk seksjon. - De beste resultatene sees når behandlingen er gitt innen 90 minutter etter symptomstart. Behandling kan ikke gis før det er tatt cerebral CT. Viktig med informasjon En stor utfordring for å bedre tallene for behandling av hjerneslag har vært å få ut informasjon til publikum. De fleste pasienter kommer for sent til behandling. - I flere år har bare 2-5 % av pasientene med hjerneslag fått trombolyse, men dette har endret seg de siste par årene. Etter et oppslag i Tønsbergs blad i januar 2013, ble hele 35 % av alle pasientene med hjerneinfarkt i Vestfold behandlet med trombolyse den påfølgende måneden, sier Bohne Krogseth avslutningsvis. HJERNESLAG - EN AKUTT TILSTAND Symptomer på hjerneslag: Fjes lammelse i ansiktet, smiler skjevt Arm lammelse i en arm, kan ikke holde armen løftet Språk språkforstyrrelse, fi nner ikke riktig ord Tale taleforstyrrelse, utydelig tale Ved ett eller flere FAST-symptomer, kontakt 113 Trond Yngve Asprusten jobber på intensiv- og postoperativ avdeling ved Sykehuset i Vestfold. I mai vant den dedikerte spesialsykepleieren sykepleierprisen for Les mer side 8. Fikk sykepleierprisen Dobbeltdiagnoseteam Et nytt tilbud til personer med samtidig psykisk lidelse og ruslidelse er nå i gang med et nyopprettet team som skal arbeide med dobbeltdiagnoser. Les mer side 12.

2 Opplæring av kommunalt helsepersonell Simuleringssenteret, kommunene og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i regi av Nygård bo- og behandlingssenter har utarbeidet et kompetanseprogram med tema KOLS for sykepleiere og leger. Målgruppene er sykepleiere og leger som arbeider med øyeblikkelig hjelp og døgntilbud til pasienter med KOLS. Tilbudet er for de kommunene som har inngått delavtale med Sykehuset i Vestfold. Avtalen trådte i kraft 1. juli fra samarbeidskommuner i fylket. Programmet besto av en seminardel med teori om KOLS og trening på simuleringssenteret. Den 29. mai ble første del av kompetanseprogrammet gjennomført for 24 sykepleiere Fra opplæringen i simuleringssenteret. Fra venstre: Katrine Linnom Pedersen, Lillian Gulbrandsen, Kjersti Norheim og Henny-Mari D. Hagen fra senteret. Utbygging og ombygging på Linde I april ble arbeidet med nybygg ved Nordre Vestfold DPS satt i gang. Bygget vil bli på over 1600 kvadratmeter og skal stå ferdig til bruk i februar I september starter også arbeidet med ombygging av eksisterende hovedbygning på to etasjer som omfatter 4000 kvadratmeter. - Hele prosjektet skal være ferdig våren 2015, sier prosjektleder Morten Hellner. - Virksomheten vil være i drift under ombyggingen, og målet med byggeprosessen er å samle all poliklinisk drift og døgnbehandling på Linde, sier spesialrådgiver Irene Gran Kirkevold. I dag er virksomheten plassert i Holmestrand, ved sykehuset i Tønsberg og ved Linde. Poliklinikkene skal nå samles i nybygde lokaler som er planlagt som en forlengelse av eksisterende bygg. Døgn- og dagbehandling samles i eksisterende bygningsmasse etter at lokalene er pusset opp og tilpasset driften. Skape robuste fagmiljøer - På den måten vil det skapes mer robuste fagmiljøer og vi får en bedre utnyttelse av spesialistressursene og miljøpersonalet, spesielt på kvelds- og nattestid og i helgene. Nybygget er prosjektert slik at man tenker mer fleksibel bruk av behandlerkontorer, samtalerom, møterom og grupperom. Målet er at pasientene skal få et best mulig behandlingstilbud innenfor de rammene vi til enhver tid har, avslutter Irene Gran Kirkevold. Sentrale personer i forbindelse med ombygging og utbygging ved Nordre Vestfold distriktspsykiatriske senter (DPS). Fra venstre: Anleggsleder Glenn Løkeberg (Våle Bygg AS), vaktmester Terje Skovly, spesialrådgiver Irene Gran Kirkevold, avdelingssjef Grethe Reizer og prosjektleder Morten Hellner. Sande og Svelvik Det er vedtatt at Sande og Svelviks befolkning skal benytte tjenestetilbudet i Vestre Viken fra Det innebærer at Nordre Vestfold DPS vil få et befolkningsgrunnlag på innbyggere fordelt på sju kommuner. Side 2

3 Infeksjonsforebygging på 4H Intensivseksjon 4H er pilotseksjon ved Sykehuset i Vestfold i forbindelse med forebygging av infeksjon ved sentralt venekateter. Prosjektet er en del av pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender. kursiv nummer 3 - juni 2013 Prosjektet har vært organisert med prosjektgruppe og flere arbeidsgrupper. - Det har vært viktig å ha en metode for kvalitetsforbedring med daglige oppfølginger, sier fagutviklingssykepleier Rita Foss Hargott. Hun forteller at det har vært god forankring i fagmiljø og at tverrfaglige diskusjoner har vært viktige for implementering. Tavlemøtet Tavlemøtet er en sentral arena for daglig vurdering av utvalgte risikoområder hos den enkelte pasient og er tilpasset behovet på den enkelte seksjon. - Pasienter ved intensivavdelingen har høy andel risiko og de vurderinger vi gjør i det tverrfaglige tavlemøtet er med på å avdekke og minimere denne risikoen, forteller seksjonsleder og overlege Karl-André Wian. Fra tavlemøtet på intensivseksjon 4H. Fra venstre: Seksjonsleder/overlege Karl-André Wian, fagutviklingssykepleier Rita Foss Hargott, overlege Nils Hansen og Turid Wigtil og Eileen Børven, begge i videreutdanning til intensivsykepleiere. Risikovudering Ved bruk av røde og grønne brikker, som symboliserer risiko og ikke risiko, vurderes pasientenes status når det gjelder sentralt venekateter (SVK), ernæring og smerte. Legen ordinerer deretter for neste døgn. Det siste punktet på tavlemøtet er legesignatur for diverse prøver og undersøkelser i DIPS. - Det er et mål at det ved arbeidsdagens slutt bare skal være grønne brikker på tavla, sier Wian. Han legger til at de vurderer å videreutvikle målene for tavlemøtet ved intensivseksjon 4H til også å gjennomføre risikovurdering for trykksår og akutt forvirring. Tavlemøtet i lungeseksjon 5A blir pioner Tavlemøtet ved lungeseksjonen ved Sykehuset i Vestfold blir nå brukt som modell for å belyse innsatsområdene i pasientsikkerhetskampanjen. Kunnskapssenteret produserte filmen som har blitt lagt ut på nettet. Filmen skal brukes på nettverksamlingene i forbindelse med pasientsikkerhetskampanjen. Tjue av sykehusets medarbeidere var i fjor på studietur til Hillerød hospital i Danmark hvor de fikk presentert kampanjetavler og tavlemøter. Seksjonsleder medisinske fag, Marit Dahl Mikkelsen, og seksjonsleder sykepleie, Anne Katrine Aas, er stolte over at sengepost 5A lunge var først ute med å ta i bruk modellen. Filmopptak i lungepoliklinikken. Fra venstre: Sykepleier Kathrine Berntsen, fysioterapeut Anne-Lene Rytir, sekretær Monika Christensen, LiS-lege Martin Paulson og Cecilie Dahl fra Kunnskapssenteret. Tverrfaglig gjennomgang De forteller at tavlemøtet foregår tverrfaglig og er en gjennomgang av pasientene for å identifisere risiko og iverksette forebyggende tiltak. Det brukes gjennomsnittlig ett minutt på hver pasient og for et team som har ansvar for ti pasienter gjøres det hele unna på ti minutter. Tavlemøter er også tatt i bruk ved andre enheter og er en del av kvalitetsarbeidet i forlengelsen av pasientsikkerhetskampanjen ved Sykehuset i Vestfold. Side 3

4 Forebygging av selvmord Forebygging av selvmord i akuttpsykiatriske døgnavdelinger er ett av innsatsområdene i pasientsikkerhetskampanjen. I psykiatrisk fylkesavdeling ved SiV er det satt sammen en gruppe som utgjør det lokale teamet som jobber med innsatsområdet. Halstein Oskarsen, enhetsleder ved psykiatrisk akuttmottak, er teamleder. - For pasienter i døgnenheter er perioden rundt innleggelse og utskrivelse høyrisikoperioder for selvmord. Dette gjelder spesielt rett etter innleggelse og i de første ukene og månedene etter utskriving, sier Oskarsen. - Det er derfor viktig at døgnenheter har rutiner som sikrer at nødvendige tiltak er iverksatt og vedlikeholdt. I tillegg til behandlings- og beskyttelsestiltak, herunder fysiske sikringstiltak, er det viktig med kompetent og tilgjengelig personell som møter pasienten med omsorg og kompetanse. De konkrete tiltakene i prosjektet omfatter spesialistvurdering innen et døgn, iverksettelse av beskyttelsestiltak, planlegging av permisjon og tiltak ved utskrivelse. Målinger Hver måned blir det gjort målinger i forhold til hvorvidt tiltakene i prosjektet blir fulgt opp. Etter en pilotperiode er det en forutsetning at tiltakene også skal omfatte øvrige døgnenheter i hele klinikk psykisk helse og rusbehandling. Det lokale teamet foretar målinger hver måned og har ansvar for undervisning om kampanjen til forog bakvaktslaget i hele avdelingen og til øvrige ansatte. Teamet består av erfarne og sentrale fagpersoner fra psykiatrisk akuttmottak, døgnenhet akutt allmennpsykiatri og døgnenhet akutt psykose. - Gruppen deltok på første samling i læringsnettverket i Tromsø i mars og reiser til ny samling i Tromsø i juni, avslutter Oskarsen. Fagdag om rustelefonen Poliklinikk rus og avhengighetsbehandling ved Nordre Vestfold DPS hadde invitert til fagdag 7. mai og det var over 80 deltakere som hadde funnet veien til auditoriet i sykehuset. Sentrale personer under fagdagen. Fra venstre: Arve Howlid, Sturla Johansen, Lise Holm og Dan-Ketil Olufsen. Enhetsleder Dan-Ketil Olufsen kunne fortelle at temaet for dagen var om rus-trender og rusbruk, litt om de nye og mest om de gamle rusmidlene. Sturla Johansen hadde en presentasjon av rustelefonen og hvordan tjenesten kan brukes. Han informerte videre om hvem som bruker tjenesten og hva de spør om og fakta om rusbruk i Norge. Rustelefonen underviser om nye og gamle rusmidler, gir fakta om bruk, effekter og konsekvenser av å blande stoffer. - Leder for Ungdomskontoret i Tønsberg, Arve Howlid, presenterte resultatene fra Ung i Tønsberg -undersøkelsen og ga et innblikk i status om rusbruk blant ungdom i Tønsberg og Vestfold. Det lokale teamet i psykiatrisk fylkesavdeling. Foran fra venstre: Enhetsleder Halstein Oskarsen og overlege Ove Westgård. Bak fra venstre: Psykiatrisk sykepleier Mette Nesmoen Rudin, psykologspesialist Magnhild Klingenberg- Liholt og psykiatrisk sykepleier Sidsel Brekke Andersen. Det er Lise Holm som har stått for å innhente forelesere til fagdagen, avslutter Olufsen. Side 4

5 kursiv nummer 3 - juni 2013 Verdens håndhygienedag ble markert Verdens håndhygienedag ble markert i sykehusets vrimleområde 5. mai. Det var hygienesykepleierne Jorunn Eid og Marianne Haug Pedersen som hadde ansvaret for arrangementet. Markeringen gikk over flere dager ved telling av smykker hos ansatte, plakater om riktig håndhygiene og smykkebruk. Forebygge infeksjoner Hygienesykepleierne informerte om at rene hender er det viktigste enkelttiltaket for å forebygge infeksjoner i helsetjenesten og hindre videreføring av smitte. Fokuset var også på håndhygiene hos sengeliggende pasienter. Håndhygiene for pasienter Hygienesykepleiene gikk også rundt på sengepostene 5. mai og spurte pasientene om de hadde fått tilbud om håndvask eller desinfeksjon av hendene før måltidene og etter toalettbesøk. Og det viste seg at de fleste pasientene faktisk hadde fått tilbud om dette, og det er veldig positivt, sier Jorunn Eid. Anestesisykepleier Therese Brockstedt Kvamme (til venstre) med hendene i en maskin som tester om håndvasken hennes var god nok. Bak fra venstre: Hygienesykepleierne Marianne Haug Pedersen og Jorunn Eid. Utfordringer til akuttseksjonen Akuttseksjonen har etter en pasientsikkerhetsvisitt fått tre forbedringsoppgaver å jobbe med de neste månedene. I alt skal administrerende direktør Stein Kinserdal og fagdirektør Anita Schumacher gjennomføre 20 visitter rundt på sykehuset for å komme i direkte dialog med ansatte for å bedre pasientsikkerheten. Hensikten med pasientsikkerhetsvisittene er å sette søkelyset på holdninger, rutiner og prioriteringer som kan forebygge uønskede hendelser og pasientskader. Forbedringspunkter Seksjonsleder Morten Tønnesen sier at forbedringspunktene på akuttseksjonen omfatter pasienter som er triagert (vurdering av hastegrad). Pasienter vurdert som grønn kan bli liggende lenge uten legetilsyn og denne tiden skal kortes ned. Fra venstre: Helsesekretær Eli Nyhus, legene Martin Paulsson og Hilde K Løvstakken og sykepleierne Eilin Solberg og Malin Holt. En annen utfordring er at man faglig oppdatering og hospitering i skal skjerpe rutinene slik at ved andre seksjoner. ansvarshavende sykepleier i akuttmottaket varsler vaktlege på - I tillegg vil flere sykepleiere tidligst mulig tidspunkt. utdannes til spesialsykepleiere slik at den generelle kompetansen Den tredje utfordringen er forslag heves på sikt, avslutter Morten om at sykepleiere i akuttmottaket Tønnesen. får tilgang til fem fagdager i året til Side 5

6 Hedret etter 40 og 25 år Det årlige arrangementet for utdeling av erkjentlighetsgaver ble holdt i slutten av april. Samlingen ble ledet av HR direktør Bente Krauss og sykehusdirektør Stein Kinserdal. De to overrakte dessuten gave til hver enkelt jubilant. Rectum Band hadde flere musikkinnslag og serveringen bestod av snitter og kaffe, mineralvann og bløtkake. 40 år: Andrea Nilsen, Eva Margaret Olsen, Gerd Hoff, Karen Venke Tveiten Berg, Anne Berit Flaaten, Sylvia Freng, Kjell Vidar Bråthen, Per Aas, Frances Thorbjørnsen, Henry Herregården. 25 år: Klinikk psykisk helse og rusbehandling: Hans-Gustav Theodor, Helge Midtgarden, Kristi Misund, Sissel Firing, Synnøve Fosli, Tore Bjølgerud, Trude Øya, Åse Flugund, Yvonne Hillestad, Unni Halvorsrud, Dagheid Holm, Hege Holm Henriksen, Inger Kristiansen og Ole-Jacob Bredrup Medisinsk klinikk: Anne-Berthe Fougner, Arnulf Hestnes, Borgny Fremstad, Elisabeth Halvorsen, Heidi Lier, Hilde Yngvill Pedersen, Kjersti Møyen Laane, Nils Jakob Brautaset, Torill Holthe, Josef Arvid Kleven og Gro Ingebjørg Ims. De hedres etter 40 år ved sykehuset. Fra venstre: Per Aas, Kjell Vidar Bråthen, Sylvia Freng, Anne Berit Flaaten, administrerende direktør Stein Kinserdal, Gerd Hoff, Karen Venke Tveiten Berg, Eva Olsen og Andrea Nilsen. Klinikk medisinsk diagnostikk: Anne Berit Fosaas, Anne Karine Skredegård, Annfrid Husevåg, Elin Arnhus, Inger K.E. Johannesen, Jan Heldaas og Toril Holmøy Svendsen. Servicedivisjon: Astrid Johnsen, Elisabeth Kettilsen, Ellen Klubnes, Irene Vibeto, Petter Arne Larsen, Rita Pettersen, Sigrid Aske, Åse Malerød, Elisabeth Lie, Jan Henry Lakskjønn og Main Bjerknes. Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering: Margit Melbye Dahle. Prehospital klinikk: Jon Steen-Hansen. Administrasjonen: Arnold Arnesen og Bjørg Enger Johannessen. Kirurgisk klinikk: Anne Berit Engebretsen, Anne Evensen Søndenå, Arne Hesselberg, Berit Solum, Berit Myhrer, Berit Trolldalen Grude, Bjørn Ivar W. Nilssen, Elisabeth Fagelund Gjersøe, Ellen Schjelderup, Eva Bøhle Foss, Grete S. Omland Moe, Ingegjerd H. Rønne, Inger Beate Galaaen, Jan Rudolf Lohne, Marit Saxegaard, Mette Skoglund, Mona Sperle, Olav Nesse, Solfrid Kvande, Tove Bredholt Kvisle, Berit Reiersen, Britt Hansen, Britt Monica Wallenius (35 år), Gro Ingerid Elnes, June Gro Solli, Odd Helmers og Øystein Solem. Fellesbilde av fornøyde jubilanter som ble behørig takket for 40 og 25 år. Side 6

7 kursiv nummer 3 - juni 2013 Ny poliklinikk lokalisert på Solvang Den nye poliklinikken for CFS/ME har vært i drift i fem måneder og er lokalisert i habiliteringstjenestens lokaler på Solvang. - Poliklinikken skal utrede pasienter fra 16 år for å kunne gi de en korrekt diagnose, noe som kan være vanskelig, sier Ingeborg Langåsdalen. Langåsdalen utgjør sammen med Cathrin Marcussen og David Haavik Nilsen, arbeidsstokken ved poliklinikken for CFS/ME. Alle tre jobber der i deltidsstillinger. Barn og unge under 16 år får utredning ved sykehusets barnesenter. - I løpet av de første månedene er det kommet over 150 henvisninger til CFS/ME-poliklinikken, sier Ingeborg Langåsdalen. Her vil pasienten, etter at de er blitt henvist fra sin fastlege, komme til en samtale med en lege i spesialisering for kartlegging av sykdomstilstanden. Deretter vil et tverrfaglig vurderingsteam lage et poliklinisk utredningsforløp for pasienten og etter utredningen konkludere med hensyn til diagnose dersom ikke dette er gjort i løpet av utredningen. Utelukke andre sykdommer Hovedutfordringen er å utelukke en rekke andre sykdommer med svært like symptomer. Dette gjøres i sykehusets etablerte spesialistpoliklinikker som for eksempel nevrologi, infeksjon, hormonsykdommer og fordøyelsessykdommer. Langåsdalen forteller at i etterkant av dette løpet vil pasienten igjen komme til samtale med lege på CFS/ME-poliklinikken hvor pasienten vil få informasjon om funn ved utredning og en eventuell diagnose. Lærings- og mestringskurs og rehabilitering I løpet av høsten 2013 er det planer om å etablere tilbud om lærings- og mestringskurs på Solvang. Det arbeides også med å utvikle et rehabiliteringstilbud ved Kysthospitalet i Stavern. Dette tilbudet vil i første omgang kun bli for de som får diagnosen CFS/ME ved CFS/ME poliklinikken. Stor pågang - De første månedene har pågangen til poliklinikken vært stor og det er en sammensatt pasientgruppe med svært varierende funksjonsnivå og symptomer som blir henvist, sier Langåsdalen. Prioriteringen av pasientene er derfor en utfordring. Mange av pasientene har allerede ventet lenge på en utredning og avklaring i forhold til sin sykdom. LiS-legene (leger i spesialisering) fra venstre Cathrin Marcussen og Ingeborg Langåsdalen har deltidsstillinger ved den nye poliklinikken. - Medisinsk sett er det fortsatt mye som er uklart når det gjelder diagnosen CFS/ME. Vi har dessuten heller ingen tidligere erfaringer med en poliklinikk som er bygd opp på denne måten. Utfordringen blir derfor å etablere et tilbud til denne pasientgruppen med god faglig tyngde som også tar vare på den enkelte pasient. Dette er noe vi fortløpende må jobbe med og som vi håper at vi vil få til på Solvang, avslutter Ingeborg Langåsdalen. Slukker du lyset etter deg? Side 7

8 Utfordrende hverdag for intensivsykepleieren Ny sykkelparkering Det er etablert inngjerdet sykkelparkering med låsbar port bak sykehuset i Tønsberg, mellom A-blokka og barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling. For å ivareta sikkerheten er det viktig at alle som skal parkere sykkelen sin i dette området er nøye med at porten går i lås etter at sykkelen er parkert eller blir hentet. Ansatte kan bruke sine ID-kort til å åpne porten. På sikt vil en mer permanent løsning bli å få på plass en sykkelparkering under tak. Målet er at dette er på plass til neste vår. Trond Yngve Asprusten opplever gode og utfordrende dager ved sykehusets intensivavdeling. Trond Yngve Asprusten jobber på intensiv- og postoperativ avdeling ved Sykehuset i Vestfold. I mai vant den dedikerte spesialsykepleieren sykepleierprisen for Asprusten synes det er en meningsfull jobb å hjelpe mennesker som ikke er i stand til å ivareta sine egne funksjoner og er akutt syke med problemer med respirasjon og sirkulasjon. - De vanskeligste øyeblikkene er når barn er alvorlig syke og når pasienter ikke rekker å ta farvel med sine nærmeste før de dør, sier han. I 1996 fikk Asprusten sin første jobb ved Sykehuset i Vestfold ved hjerteovervåkningen, og fra 1999 har han arbeidet ved intensivog postoperativ avdeling. Han trives i avdelingen som har et Side 8 godt kollegialt miljø som støtter hverandre og gjør hverandre gode. Vinner av sykepleierprisen På fagdagen til NSF-Vestfold 14. mai ble Trond Yngve Asprusten tildelt sykepleierprisen I begrunnelsen for tildelingen fra Sykepleierforbundet i Vestfold står det at - han har et godt klinisk blikk, han er grundig, har stor etisk bevissthet og ivaretar pårørende i en akutt krise og viser nærhet. Videre at han gjerne drar på hjemmebesøk til pasient tilkoplet transportrespirator, dette for å gi pasient og familie verdifull tid sammen. Asprusten er født og oppvokst i Porsgrunn og tok sin sykepleierutdanning i Skien. Han jobbet deretter noen år ved medisinsk avdeling i Skien og et år ved intensivavdelingen i Porsgrunn. Inngjerdet sykkelparkering bak sykehuset i Tønsberg, mellom A-blokka og barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling. Sykkelparkering med låsbar port (lilla område). Grønn pil markerer hovedinngangen SiV-Tønsberg.

9 Medisinsk historielag SiV er 15 år Det er nå 15 år siden medisinsk historielag ved Sykehuset i Vestfold ble startet. Hver eneste tirsdag og torsdag møtes de fleste av medlemmene i lagets arbeidslokaler i annekset. En av veteranene, Karl Wilhelm Wefring, kan fortelle at det er slike historielag rundt omkring i landet og at de har en felles paraplyorganisasjon ; Nasjonalt Medisinhistorisk Museum. Representanter fra alle lokallag deltar på de to samlingene som arrangeres i året. I 2008 var historielaget arrangør av en nasjonal konferanse om Medisin til sjøs med mange deltagere. Organisatorisk er vårt historielag knyttet direkte til direktøren. Tar vare på gjenstander Hovedoppgaven for historielaget har vært å ta vare på gjenstander som kan bidra til å belyse ulike sider ved sykehusets drift. Det kan være medisinsk utstyr, utstyr knyttet til sykepleien, teknisk utstyr og inventar som har vært nødvendige ledd i sykehusets drift. Det er dessuten også viktig å ta vare på historien. Egen årbok Medisinsk historielag SiV er det eneste medisinske historielaget som gir ut egen årbok. Hittil har det kommet tretten stykker og den kursiv nummer 3 - juni er under utarbeidelse. De har også utgitt festskrift og temahefte. Historielaget har registrert over 1500 gjenstander og 2000 bøker og dokumenter. Wefring og Evtun forteller at historielaget også deltar på arrangementer i regi av Det norske medicinske Selskab og Stiftelsen Nasjonalt Medisinsk Museum som laget er medlem av. - I fjor deltok vi på medisinsk historisk ekskursjon til Wien og i år var det tur til Bologna hvor Europas eldste universitet ligger, avslutter de. De som er interessert i medisinsk historie kan kontakte historielaget på e-post: Fra et av arbeidsmøtene i medisinsk historielag. Fra venstre: Thorbjørg Hammer, Noomi Kvifte, Bodil Hegg, Eva M. Standnes, Ella Tange, Grethe Strøm, Letten Eckhoff og Ragnhild Garbom. Bak fra venstre: Karl Wilhelm Wefring og Per Evtun. SiV-mesterskap i golf i august I august arrangeres det årlige SiV-mesterskapet i golf. - Informasjon om tid, sted og påmelding vil bli lagt ut på sykehusets intranett i god tid før arrangementet, sier Thore Andreassen. Informasjonen blir også sendt ut til de ca. 60 personene som står oppført på golfgruppas mailingliste. Stigende interesse Andreassen kan fortelle at det er stigende interesse for å spille golf blant de ansatte og rundt 30 personer deltar på de ulike golfdagene som arrangeres i løpet av året. - Bedriftsidrettslagets golfgruppe er et tilbud til alle medlemmer som gleder seg over golfspillet. I løpet av sesongen er det lagt opp til ulike typer turneringer som skal kunne favne over alt fra nybegynneren til den mer erfarne golfer, sier Thore Andreassen avslutningsvis. Thore Andreassen er leder av golfgruppa i bedriftsidrettslaget i SiV. Side 9

10 Kontorfaglig nettverks regionkonferanse En gang i året arrangeres fagforum for kontorfaglige ledere og helsesekretærer i norske sykehus. Bak det hele står STYRK, som er et landsomfattende fagforum og nettverk med mål om å bidra til økt tverrfaglig samarbeid i sykehusene. Årets regionkonferanse for helseforetakene i Helse Sør- Øst ble holdt ved Sykehuset i Vestfold, Tønsberg. Anne Flaatten, som er regionkontakt i Helse Sør-Øst, forteller at det var hele 120 deltakere. Av forelesere på programmet på årets konferanse var blant annet jurist Ida Mollerud fra SiV som snakket om samtykkekompetanse. Fra Østfold var det informasjon om arbeidsflyt og arbeidsoppgaver i det nye sykehuset. Fagsjef og jurist Hilde Holt informerte om Arrangementskomiteen fra sykehuset. Foran fra venstre: Bente Brokner, Trine M. Nævestad og Lisbeth Høilund. Bak fra venstre: Anne Flaatten, Marit Kvarme Engaas og Hilde M. Haugerud. pasientreiser, mens Hilde M. Haugerud fra SiV tok for seg temaet om autorisasjon av sekretærer og videreutdanning helseadministrasjon. Samhandlingssjef Irene Jørgensen fra SiV orienterte om samarbeidet og samhandlingen mellom sykehuset og kommunene i Vestfold. Pårørende og nettverkskurs Hver høst gjennom flere år har rehabiliteringspoliklinikken ved Nordre Vestfold distriktspsykiatriske senter invitert pårørende og nettverk til personer med schizofreni og psykoselidelser til en serie kurskvelder. Målet med kurset er å øke kunnskap og forståelse hos deltakerne. Kurset inneholder temaer som psykoselidelser, symptomer, behandling og medisiner. Det informeres dessuten om lov om psykisk helsevern, rus og psykisk lidelse, pasientrettigheter, rollen som pårørende og brukermedvirkning. Det ca 25 påmeldte pr kurs. Fagfolk fra poliklinikken Foreleserne er stort sett fagfolk fra poliklinikken. Både psykiater, psykolog og psykiatrisk sykepleier fra rehabiliteringspoliklinikken i tillegg til de tre på bildet foreleser på kurskveldene. Det er også invitert representanter fra Landsforeningen for pårørende innen psykisk helsevern (LPP), Mental Helse / brukers stemme, Pasient- og brukerombudet i Vestfold og fra Lærings- og mestringssenteret (LMS) viktige bidragsytere på kurset. Kurset holdes på Nordre Vestfold DPS på Linde, Nøtterøy. De ansvarlige for kurskveldene. Fra venstre: Klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie Sigrun S. Skretting, klinisk sosionom Turid Hult og klinisk vernepleier Åse Silseth. Avdelingsleder Grete Reizer innleder på første kurskveld om organisering av DPS. Første kurskveld til høsten er 3. september, påmeldingsfrist 30.august. Kurset annonseres i avisen. For nærmere informasjon og påmelding kontaktes Nordre Vestfold DPS rehabiliteringspoliklinikken, tlf: Side 10

11 kursiv nummer 3 - juni 2013 Turer med onsdagskjappen Fra turen til Moutmarka. Fra venstre: Main E. Eriksen fra regnskap, Vigdis Knutsen, Arnhild Dahle og Aud Johannessen, alle fra kompetansesenteret for aldring og helse. Onsdagskjappen er gåturer som arrangeres i regi av bedriftsidrettslaget ved SiV som et tilbud til ansatte ved sykehuset. Det blir arrangert turer rundt omkring i fylket med en varighet på opptil tre timer. Første tur i år var tur til Grorudvannet i Stokke 24. april, deretter fulgte Moutmarka sydvest på Tjøme 15. mai. En uke senere var det besøk på Veierland med Lise Sandereid som guide. I juni var det rundtur i Larvik til Farris bad, Bølgen kulturhus, Tollerodden og Fritzøeparken der rododendron var i blomstring. - På turen til Moutmarka fikk vi se og høre en nattergal. Det var en stor opplevelse, sier Main E. Eriksen som er primus motor for Onsdagskjappen-turene. Internturnering i fotball og sandvolleyball - SiV bedriftsidrettslag inviterer i år igjen til internturnering i fotball og sandvolleyball for alle ansatte. I år er datoen satt til lørdag 31. august. Nytt av året er at det i år vil bli arrangert bankett på Himmel og Hav på kvelden. Og det er der den høytidelige premieutdelingen vil foregå. - Få med deg gode kolleger og dann lag eller meld deg på som enkeltperson, så skal vi prøve å finne et lag til deg, sier Linda Jensen, som er leder for bedriftsidrettslaget. Påmeldingsfrist er 20. august. - Alle ansatte ved SiV kan delta. Det er ingen påmeldingsavgift til selve turneringen, men det vil bli en egenandel på 100,- kroner for de som vil være med på banketten på kvelden. På banketten vil det bli servert tapas. Påmelding til banketten er bindende. Påmelding via intranett. Eller skann QR-koden: Inge Aarseth tildelt buildingsmart pris Inge Aarseth ble tildelt årets buildingsmart Norge pris på årets konferanse på Gardermoen torsdag Prisen utdeles årlig av styret i buildingsmart Norge. buildingsmart. Videre at han har etablert Facility Management information exchange, et prosjekt som er stort og viktig og støttes av mange sentrale norske og internasjonale aktører. BuildingSMART er en interesseorganisasjon for hele byggeog eiendomsnæringen. De arbeider med å sikre utvikling og implementering av en felles digital plattform som skal effektivisere næringen (3D BygningsInformasjonsModelering - BIM). Begrunnelsen for pristildelingen er Aarseths utrettelige Inge Aarseth er prosjektleder ved plan- og utbyggingsenheten ved Sykehuset i Vestfold. arbeid for å effektivisere og forbedre byggenæringen og for hans dedikasjon til å bruke Aarseth tildeles også prisen for hans innsats som leder for buildingsmart Norges byggherreforum, og at han har vært sentral i utviklingen av Sykehuset i Vestfolds - Helse Sør- Øst BIM Håndbok og for Sykehuset i Vestfolds bruk av åpen BIM til å industrialisere byggeprosessen. Prisen var et kunstverk til kroner. Side 11

12 Dobbeltdiagnoseteamet er i gang Et nytt tilbud til personer med samtidig psykisk lidelse og ruslidelse er nå i gang med et nyopprettet team som skal arbeide med dobbeltdiagnoser. Teamet er lokalisert på Granli og er organisert under psykiatrisk fylkesavdeling ved Sykehuset i Vestfold. - Målsettingen er å bistå kommunehelsetjenesten og spesialisttjenester med ressurser rettet inn mot pasienter som har dobbeltdiagnoser, sier enhetsleder Anders Wivestad. Ved oppstarten er seks stillinger besatt, mens prosjektet i utgangspunktet har åtte stillinger. Teamet er tverrfaglig sammensatt. Wivestad forteller at det er en målsetting å være så utadrettet som mulig. I praksis vil det si å jobbe % i pasientens eget miljø og i tett samarbeid med kommunehelsetjeneste og andre aktører rundt pasientene som har diagnosen ruslidelse og psykisk lidelse. Oppgavene vil være utredning og kartlegging rus og psykiatri, hjelp til praktiske gjøremål, konsultasjon og veiledning. Videre vil teamet koordinere internt i sykehuset og i forhold til kommunehelsetjenesten, avslutter Anders Wivestad. Kontaktinformasjon: Foran fra venstre: Prosjektleder Lone G. Ziegemann, Erik Liverød og Tone-Berit Løkken, begge sykepleiere med videreutdanning i psykisk helsearbeid. Bak fra venstre: Enhetsleder Anders Wivestad, Fredrik Flamm - sosionom med videreutdanning innen rus, Bård Grønstøl - psykologspesialist, Elisabeth Bjerk-Undrum - vernepleier med videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge og sykepleier Oliver Bergan. Internasjonalt kjent forsker på besøk Tirsdag 21. mai og onsdag 22. mai hadde Sykehuset i Vestfold besøk av psykolog Ronette Kolotkin som er en internasjonalt kjent forsker som har spesialisert seg på livskvalitetsundersøkelser av overvektige før og etter vektreduksjon. Senter for sykelig overvekt ved sykehuset (SSO) finansierer av prosjektmidler i samarbeid med Høgskulen i Sogn og Fjordane et 20 % professorat for henne. Jøran Hjelmesæth som er leder av Senter for sykelig overvekt sier at Kolotkin allerede er delaktig i flere av senterets pågående og planlagte studier. I løpet av de to møtedagene var det en rekke presentasjoner og workshops. Fra et av arbeidsmøtene. Fra venstre: Fagdirektør Anita Schumacher, senterleder ved Senter for sykelig overvekt Jøran Hjelmesæth, psykolog Ronette Kolotkin, phd. student SSO Tor Ivar Karlsen, overlege SSO Randi Stjørdal Lund og forsker SSO Jens Kristoffer Hertel. Side 12

13 kursiv nummer 3 - juni 2013 Doktorgradsstudie Reinnleggelser Konstituert overlege ved geriatrisk seksjon, Marte Sofie Wang-Hansen, skriver for øyeblikket en doktorgradsavhandling om reinnleggelser. Hovedformålet er å generere ny kunnskap om pasientforløp hos multisyke eldre som innlegges for øyeblikkelig hjelp ved Sykehuset i Vestfold. Nytt rusbehandlingsbygg Hovedvekt er på reinnleggelser, pasientgruppens kjennetegn og behov, og endringer i pasientflyten mellom sykehus og spesialisthelsetjeneste i forbindelse med Samhandlingsreformen. - Bak reinnleggelsene skjuler det seg et vidt spekter av årsaker, og få har studert emnet vitenskapelig. Målet er derfor å øke denne kunnskapen basert på hvilke medisinske og helsefaglige behov pasienter 75 år og eldre som innlegges akutt ved Sykehuset i Vestfold har. Hvilke signifikante og uavhengige risikofaktorer for reinnleggelse kan identifiseres, hvilke medisinske og helsefaglige problemstillinger forårsaker reinnleggelser og om det skjer endringer i reinnleggelsesfrekvens i forbindelse med innfasingen av samhandlingsreformen, sier Wang- Hansen. Marte Sofie Wang-Hansen, konstituert overlege ved geriatrisk seksjon. Doktorgradsstudien inkluderer 250 pasienter over 75 år innlagt ved medisinsk avdeling som ved innleggelsen mottok kommunale tjenester. De samarbeidende kommunene er Re, Holmestrand, Horten, Tønsberg, Nøtterøy og Sandefjord. Veilederne er professor dr. med. Torgeir Bruun Wyller og overlege dr. med. Tore Stenstad. Fra venstre: Avdelingssjef Øyvind Børresen, enhetslederne Marianne Jønsberg og Kristin K. Solli og avdelingspsykolog Ulrich Kratzer. - Ombygging og nybygg ved avdeling for rusbehandling på Skjerve, Nøtterøy skal være avsluttet i desember i år, sier avdelingssjef Øyvind Børresen. - Kongstanken bak dette prosjektet har vært å samlokalisere avdeling for rusbehandling, gi en sammenhengende behandlingskjede og få en bedre utnyttelse av personalressursene. Den største forandringen er avviklingen av behandlingsenheten på Vivestad som har hatt tolv behandlingsplasser og som nå vil få økt kapasitet til tjue plasser på Skjerve. Ferdig utbygd vil man på Skjerve ha 49 døgnplasser fordelt på en enhet for behandling av stoffmisbrukere (20 døgnplasser), en avrusningsenhet for stoffmisbrukere (16 døgnplasser) og en enhet for avrusning, utredning og behandling av alkohol/medikamentavhengige (13 døgnplasser). I tillegg vil avdelingen tilby ca polikliniske konsultasjoner i året ved døgnenhetene og LAR (legemiddelassistert rehabilitering). - Nybygget omfatter nær 2100 kvadratmeter og har en kostnadsramme på ca. 90 millioner, mens ombyggingen og et tilbygg på 400 kvadratmeter kommer på ca. 20 millioner, sier Børresen videre. Vivestadkollektivet ble etablert i 1989 av Vestfold fylkeskommune og Øyvind Børresen var kollektivets første leder. - Arbeidet med prosjektet på Skjerve begynte i 2008, og nå ser vi endelig fram til å ta det hele i bruk, avslutter avdelingssjefen. Avdeling for rusbehandling har totalt 120 årsverk og et driftsbudsjett i 2013 på 91 millioner kroner. Side 13

14 Møte i regionalt beredskapsutvalg - I begynnelsen av juni hadde det regionale beredskapsutvalget i Helse Sør-Øst en to dagers samling i Tønsberg. Tema for samlingen var beredskapsplanverk, oppfølging etter 22. juli og varslingssystemet UMS, forteller Siri Bjørnson som er beredskapsrådgiver ved Sykehuset i Vestfold. Til stede var 14 beredskapsansvarlige ved helseforetakene i regionen, representanter fra Helse Sør- Øst, Sykehusapotekene og Sykehuspartner. Foran fra venstre: Leif O. Røsholt, Sykehuset Telemark, Siri Bjørnson, Sykehuset i Vestfold og Sigrid Rannem, Oslo universitetssykehus. Bak fra venstre: Leder i utvalget Hans Kr. Solberg, Sørlandet sykehus, Inge Skullerud, Sunnaas sykehus, Geir Kristoffersen, Sykehuset Innlandet og Tom H. Jenssen, Sykehuspartner. Internasjonal jordmordag I anledning den internasjonale jordmordagen i mai var det fokus på den globale jordmormangelen kvinner og barn dør i forbindelse med svangerskap, fødsel og barseltid hvert år fordi det ikke er tilgang på kvalifisert personell. - Norge er et av verdens tryggeste land å føde barn i, og jordmødrenes kompetanse er et viktig bidrag til det, sier Nina H. Høyer som er assisterende seksjonsleder på føde/barsel 4C. Hun forteller videre at føde/ barsel har ca 50 jordmødre og de fleste rullerer mellom føde og barsel. I tillegg jobber det jordmødre på barselpoliklinikken og Anemone. Anemone tilbyr samtaler og veiledning til kvinner som av ulike årsaker sliter med fødselsangst. Hvert år fødes det ca barn ved SiV. Høyer forteller stolt at føde/barsel er en stor aktiv seksjon med mange dyktige jordmødre. Miljøet Side 14 Fra venstre: Tove Reiersen, Stine Øverland, Inger Mari Haraldsen, Anne-Pia Kulseng, Ann-Hilde Gran, Marja Foss, Pernille Normann, Lene Christensen, Gry Breie, Anne Mette Leegaard, seksjonsleder Irene Jensen og assisterende seksjonsleder Nina H. Høyer. preges av latter, alvor, faglige fødselen. Stadig kortere liggetid utfordringer og mye glede. på barsel etter fødselen gir nye utfordringer til jordmødrene i - Jordmødrene er opptatt av å forhold til oppfølging og veiledning gi fødekvinnene en trygg fødsel, av de nybakte foreldrene, sier hun og familiene en god start som avslutningsvis. foreldre. Seksjonen har som mål at alle kvinner skal ha jordmor tilstede i hele den aktive delen av

15 kursiv nummer 3 - juni 2013 Fra SiV til Addis Abeba Det aller første oppholdet Gro Honerød Hotvedt hadde i Addis Abeba i Etiopia var fra oktober 2009 til desember I denne tiden hadde hun noen korte opphold i Norge. Honerød Hotvedt jobbet i et prosjekt som utdannet nevrokirurger, og underviste sykepleiere og anestesisykepleiere om best mulig pleie av nevrokirurgiske pasienter. Prosjektet er et samarbeid mellom Addis Abeba universitetssykehus, Haukeland Universitetssykehus og Fredskorpset. I denne perioden ble det åpnet en postoperativ avdeling i samarbeid med etiopiere og en gruppe fra Seattle. I løpet av oppholdet kom hun i kontakt med en organisasjon fra England, Facing Africa, som opererer pasienter som er rammet av en bakterie som lager skader spesielt i ansiktet til de som blir rammet. Det er stort sett barn under seks år som rammes, barn som er ekstremt fattige, feilernærte og underernærte. - Nå reiser jeg to ganger i året med Facing Africa i to ukers tid og er med i et operasjonsteam. I løpet av to uker opereres mellom barn med ulike komplikasjoner etter infeksjonen. For at alt skal fungere er det viktig med godt teamwork og at alle hjelper hverandre med alle oppgavene som skal utføres, sier Gro Honerød Hotvedt. Hun legger til at det er lærerikt og spennende og kjekt med et flerkulturelt samarbeid, og at det etiopiske folket er flott og gjestfritt og at hun har blitt veldig glad i dem og landet. Mer informasjon: Gro Honerød Hotvedt har jobbet i bemanningspoolen ved SiV siden januar SiV i Addis Abeba Sykehuset i Vestfold er også med på at samarbeidsprosjekt i Etiopia. Det er et samarbeid mellom Sykehuset i Vestfold (SiV) og to sykehus i Addis Abeba, Black Lion og Yekatit 12. Prosjektet er i regi av Fredskorpset og har som mål å oppnå tverrfaglig samarbeid mellom laboratoriediagnostikk og kliniske poster, forbedre laboratoriearbeid på de to sykehusene, spesielt innen mikrobiologi, og øke kompetansen innen relevante kliniske fagfelt. Sykehusrevyen søker PR-sjef Utdanningsnivå PR høgskole humor og revylinjen Engasjement kan kompensere for manglende utdanning Personlige egenskaper Like å ha det gøy Like å bli kjent med nye kollegaer Like å ha mange jern i ilden (tidligere smed?) og baller i lufta (gjerne erfaring fra ballidrett) Vi tilbyr Dårlig lønn, men mye moro og artige kollegaer - + et pizzastykke i nye og ne. AAA kort (All Area Aksess) under revyen Deltakelse i revyens ledergruppe Opplæring Andre opplysninger Stillingsbrøk: Varierer fra uke til uke. Midlertidig stilling med mulighet for ny kontrakt om 2-3 år Kvalifikasjoner Vi søker en person som har lyst å ta i et tak for at flest mulig skal komme å se årets happening på kulturfronten. Like å lage masse oppmerksomhet Språk Et språk som folk forstår Arbeidssted Sykehuset i Vestfold HF Avisredaksjoner og trykkerier Oseberg kulturhus (fra sent oktober) For nærmere informasjon kontakt revysjef Arild H. Aasen Sykehusrevyen 2013 Anestesisykepleier ved SiV, Gro Honerød Hotvedt, sammen med et barn på et av de mange oppholdene i Etiopia. Side 15

16 kursiv nummer 3 - juni 2013 De gjør det vakkert rundt oss Driftsassistent og gartner Else Marie Abrahamsen og driftsassistent Jan Orre arbeider året rundt med sykehusets utearealer. Det omfatter all bygningsmasse rundt sykehuset og lokalene på Solvang. Om sommeren er det blomsterbed som skal skape trivsel for pasienter, pårørende og ansatte, og om vinteren er det snørydding, brøyting, strøing og salting av landingsplass for helikopter. Vår bildemontasje viser glimt fra mange av de vakre blomsterarrangementene rundt sykehuset. Driftsassistent og gartner Else Marie Abrahamsen og driftsassistent Jan Orre Vi tenker miljø, last ned kursiv til mobil, og lesebrett Sykehuset i Vestfold, Halfdan Wilhelmsens alle Tønsberg Tlf Ansvarlig utgiver Stein Kinserdal Redaktør Merete Bugsett Lindahl Tekst og foto Øistein Bjørvik Grafisk design Anders Tormodsrud For tips, e-post til Trykket opplag 2500 stk Baksiden

Startskudd for pasientsikkerhetsvisitter

Startskudd for pasientsikkerhetsvisitter kur SiV nummer internavis for arbeidskollegaene ved Sykehuset i Vestfold 6, desember 2012 Startskudd for pasientsikkerhetsvisitter Onsdag 21. november var administrerende direktør Stein Kinserdal og fagdirektør

Detaljer

kur SiV Humor skal få ansatte til å reise miljøvennlig til jobb Godt i gang med omstillingsarbeid På rett vei mot et smykkefritt SiV

kur SiV Humor skal få ansatte til å reise miljøvennlig til jobb Godt i gang med omstillingsarbeid På rett vei mot et smykkefritt SiV kur SiV nummer internavis for arbeidskollegaene ved Sykehuset i Vestfold 4, september 2013 Humor skal få ansatte til å reise miljøvennlig til jobb Humorfilmer er et sentralt virkemiddel når de ansatte

Detaljer

kur SiV Stor glede i Barnas hage ved SiV Rekordhøy forskningsaktivitet Sikrer status som kvinneklinikk Kurs for pasienter og pårørende

kur SiV Stor glede i Barnas hage ved SiV Rekordhøy forskningsaktivitet Sikrer status som kvinneklinikk Kurs for pasienter og pårørende kur SiV nummer internavis for arbeidskollegaene ved Sykehuset i Vestfold 3 juni 2012 Stor glede i Barnas hage ved SiV Det ble en merkedag for barneavdelingen ved Sykehuset i Vestfold da Barnas hage ble

Detaljer

Simuleringssenter ved SiV. forteller anestesi- og fagutviklingssykepleierne

Simuleringssenter ved SiV. forteller anestesi- og fagutviklingssykepleierne kur SiV nummer internavis for arbeidskollegaene ved Sykehuset i Vestfold 1 mars 2012 Simuleringssenter ved SiV Sykehuset i Vestfold er et av få sykehus som har etablert simuleringssenteret inne i sykehuset

Detaljer

kur SiV Nye vaktlinjer for gastro, hjerte og lunge Har gitt blod 250 ganger Instrumenter steriliseres Stikkprøver mot journalsnoking

kur SiV Nye vaktlinjer for gastro, hjerte og lunge Har gitt blod 250 ganger Instrumenter steriliseres Stikkprøver mot journalsnoking kur SiV nummer internavis for arbeidskollegaene ved Sykehuset i Vestfold 2, mai 2013 Har gitt blod 250 ganger Vidar Engelstad har siden 1981 vært en trofast blodgiver ved Sykehuset i Vestfold. Nå har han

Detaljer

av Y-bygget (legevaktsbygget). saken om helikopterplass og og parkeringshus er allerede Dagens landingsplass for

av Y-bygget (legevaktsbygget). saken om helikopterplass og og parkeringshus er allerede Dagens landingsplass for kur SiV nummer internavis for arbeidskollegaene ved Sykehuset i Vestfold 2 april 2012 Endelig inn for landing Landingsplassen for helikopter kan være i funksjon til sommeren 2013, sier prosjektleder i

Detaljer

325 millioner til investeringer

325 millioner til investeringer kur SiV nummer internavis for arbeidskollegaene ved Sykehuset i Vestfold 1, mars 2013 325 millioner til investeringer Som følge av de gode økonomiske resultatene de siste årene har SiV mer penger å investere

Detaljer

På kontroll med Selma (5) INTERNAVIS FOR ANSATTE VED SYKEHUSET I VESTFOLD. september 2014

På kontroll med Selma (5) INTERNAVIS FOR ANSATTE VED SYKEHUSET I VESTFOLD. september 2014 september 2014 kur SiV INTERNAVIS FOR ANSATTE VED SYKEHUSET I VESTFOLD På kontroll med Selma (5) Side 10-13 TESTER UT 12-TIMERSVAKTER Etter et vellykket pilotprosjekt, fortsetter ordningen med 12-timersvakter

Detaljer

Livsviktig blod INTERNAVIS FOR ANSATTE VED SYKEHUSET I VESTFOLD. mai 2014

Livsviktig blod INTERNAVIS FOR ANSATTE VED SYKEHUSET I VESTFOLD. mai 2014 mai 2014 kur SiV INTERNAVIS FOR ANSATTE VED SYKEHUSET I VESTFOLD Livsviktig blod Side 10-13 SAMHANDLING Hvordan kan samhandlingsarbeidet i Vestfold utvikles videre - til det beste for pasientene? Side

Detaljer

Enklere hverdag med ny ernæringspumpe

Enklere hverdag med ny ernæringspumpe Nr. 3-2015 kur SiV INTERNAVIS FOR ANSATTE VED SYKEHUSET I VESTFOLD Enklere hverdag med ny ernæringspumpe Side 8-9 HEDRET MED EGEN DAG Vi ønsker å sette fokus på matvertenes arbeid og vise at vi setter

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

[1-14] si magasinet. Overtok den medisinske driften 4. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2014

[1-14] si magasinet. Overtok den medisinske driften 4. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2014 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2014 [1-14] si magasinet Overtok den medisinske driften 4 Barnelivredderen fra Bøverbru 8 Jubler for hjemmesykehus 18 Sosiale sykehusansatte 22 Innhold SI

Detaljer

Den ALLER STØRSTE gaven

Den ALLER STØRSTE gaven Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 2 13. februar 2009 Alt klart for den store FESTIVALEN SIDE 20-21 FOTO: Siv DOLMen/StifteLSen OrganDOnaSJOn Organdonasjon: Den ALLER STØRSTE gaven 2008 ble et rekordår

Detaljer

stetoskopet Intens jakt på bakterier Ortoped Ludger Schmidt og hans team har halvert antall infeksjoner i Moss side 4

stetoskopet Intens jakt på bakterier Ortoped Ludger Schmidt og hans team har halvert antall infeksjoner i Moss side 4 Samhandling SØ kan hjelpe flere pasienter ute i kommunene, i følge overlege Øystein Almås side 7 Fra bånd til lydfil Digital diktering gir større sikkerhet, sier sekretær Rigmor Flygansvær side 14 Tøff

Detaljer

ST-nytt. Tøffe budsjett-tak. Mer lokal dialyse. Best arbeidsmiljø. DIPS-start nærmer seg. Porsgrunn tester Lean

ST-nytt. Tøffe budsjett-tak. Mer lokal dialyse. Best arbeidsmiljø. DIPS-start nærmer seg. Porsgrunn tester Lean ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 3 April 2013 Tøffe budsjett-tak STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer

Lykkelig som (veldig) liten

Lykkelig som (veldig) liten September 2012 / Magasin for Vestre Viken helseforetak Lykkelig som (veldig) liten side 8-9 Til tjeneste for Stort og smått Forsker på Best på brystrekonstruksjon side 4-5 rusavhengige side 12-13 fra VVHF

Detaljer

ST-nytt. Nå innføres DIPS. Ny robotmilepæl. God MS-behandling. Jordmorsamarbeid. Knallgode fallresultater

ST-nytt. Nå innføres DIPS. Ny robotmilepæl. God MS-behandling. Jordmorsamarbeid. Knallgode fallresultater ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 4 Mai 2013 Nå innføres DIPS STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. Mandag 13. mai kl. 08.00 innføres

Detaljer

Glad for at jeg blir lyttet til

Glad for at jeg blir lyttet til Nr. 2-2015 kur SiV INTERNAVIS FOR ANSATTE VED SYKEHUSET I VESTFOLD Kreftsyke Carsten: Glad for at jeg blir lyttet til Side 6-9 SER PASIENTENE PÅ EN NY MÅTE Da ordinært, lønnet arbeid ble en del av behandlingen,

Detaljer

[4-05] Informasjon fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2005

[4-05] Informasjon fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2005 [4-05] Informasjon fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2005 utsi a utsi a Innhold [4-05] Ansvarlig utgiver: Sykehuset Innlandet HF Postboks 104, 2381 Brumunddal Telefon 623 33 000 Telefaks 623 33 450 redaksjonen@sykehuset-innlandet.no

Detaljer

stetoskopet Glade pensjonister Jan, Edel og Marit har jobbet 114 år i sykehuset SIDE 20 Godt og hjemmelaget Her får du gode tips til smakfulle gaver

stetoskopet Glade pensjonister Jan, Edel og Marit har jobbet 114 år i sykehuset SIDE 20 Godt og hjemmelaget Her får du gode tips til smakfulle gaver Tema pasientsikkerhet En god dose sprit gjør smittefaren mindre SIDE 7 Godt og hjemmelaget Her får du gode tips til smakfulle gaver SIDE 24 Markør til pasientens beste Tverrfaglig veiviser i brystdiagnostisk

Detaljer

INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM. Våren 2013

INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM. Våren 2013 INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM FOR KREFTSYKEPLEIE I VESTFOLD Våren 2013 INNHOLD: Barn som pårørende Nytt fra kreftforeningen LCP - Omsorg for døende og deres pårørende Helhetlig plan for omsorg til døende

Detaljer

PINGVINEN. Pionerer i Narvik. Ove Laupstad og Wenche Folberg viser vei i samhandlingen mellom UNN og Narvik kommune. Barnevold som tema

PINGVINEN. Pionerer i Narvik. Ove Laupstad og Wenche Folberg viser vei i samhandlingen mellom UNN og Narvik kommune. Barnevold som tema PINGVINEN HELSEMAGASINET Nr. 1 2012 årg. 9 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Pionerer i Narvik Ove Laupstad og Wenche Folberg viser vei i samhandlingen mellom UNN og Narvik kommune. Takket UNN med brev

Detaljer

ST-nytt. Ut på bred høring. Palliativ førjul. Seks tok fagbrevet. Roser til gode ledere. Barneavdelingen 60 år

ST-nytt. Ut på bred høring. Palliativ førjul. Seks tok fagbrevet. Roser til gode ledere. Barneavdelingen 60 år ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 11. desember 2013 Ut på bred høring STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer

Fronter ernæring PINGVINEN HELSEMAGASINET. Ernæring skal bli en integrert del av den medisinske behandlingen ved UNN. Det vil komme alle til gode.

Fronter ernæring PINGVINEN HELSEMAGASINET. Ernæring skal bli en integrert del av den medisinske behandlingen ved UNN. Det vil komme alle til gode. HELSEMAGASINET PINGVINEN UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Nr. 8 2010 årg. 7 Fronter ernæring Ernæring skal bli en integrert del av den medisinske behandlingen ved UNN. Det vil komme alle til gode. 6-9

Detaljer

PINGVINEN. Først, gjør ikke skade

PINGVINEN. Først, gjør ikke skade PINGVINEN HELSEMAGASINET Nr. 11 2012 årg. 9 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Først, gjør ikke skade Legekunstens far, Hippokrates, formulerte dette prinsippet for over 2000 år siden. Den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen

Detaljer

[4-12] SI magasinet. Vellykket sykehusfest 4. Ønsker tiltaksplan 7 Omstilling i psykisk helsevern 10 Strålende feiring 16

[4-12] SI magasinet. Vellykket sykehusfest 4. Ønsker tiltaksplan 7 Omstilling i psykisk helsevern 10 Strålende feiring 16 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Oktober 2012 [4-12] SI magasinet Vellykket sykehusfest 4 Ønsker tiltaksplan 7 Omstilling i psykisk helsevern 10 Strålende feiring 16 Innhold SI-magasinet 4/12 3 Leder

Detaljer

stetoskopet TEMA: Epikrise i hånda Dette er helt enestående!

stetoskopet TEMA: Epikrise i hånda Dette er helt enestående! Ny og nytenkende Just Ebbensen er på plass som adm. direktør side 4 Barn skal ses Nå skal psykiatrien ta barna til syke foreldre på alvor, sier Turid Takle side 11 Frukt på grillen Prøv en frisk og sommerlig

Detaljer

[2-13] SI magasinet. Feirer rundt tall 12. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2013

[2-13] SI magasinet. Feirer rundt tall 12. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2013 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2013 [2-13] SI magasinet Feirer rundt tall 12 Stor sak for små under 4 Tydelige brukerstemmer 18 Sammen på skjermen 34 Innhold SI-magasinet 2/13 3 Leder Viktige

Detaljer

Føler seg friskere med dagkirurgi. Til krig mot influensaen. Forbedrer pasientforløp. Utvider LMS i Harstad. Kompliserte operasjoner

Føler seg friskere med dagkirurgi. Til krig mot influensaen. Forbedrer pasientforløp. Utvider LMS i Harstad. Kompliserte operasjoner Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 17 10. oktober 2008 Kompliserte operasjoner som tidligere krevde mellom 10 og 15 dagers sykehusinnleggelse, gjøres nå med dagkirurgi. Ikke nok med det: Pasientene føler

Detaljer

ST-nytt. Målbar framgang. Må pakkes riktig. Revy i budsjettmørke. Ny bedriftsidrettsgiv? Kunnskap mot selvmord

ST-nytt. Målbar framgang. Må pakkes riktig. Revy i budsjettmørke. Ny bedriftsidrettsgiv? Kunnskap mot selvmord ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 2 Mars 2014 Målbar framgang STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder 4. Samhandling

Detaljer