METODEBOK FOR SKULEHELSEPERSONELL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "METODEBOK FOR SKULEHELSEPERSONELL"

Transkript

1 METODEBOK FOR SKULEHELSEPERSONELL 1

2 OM METODEBOKA ARBEIDSMETODE I HELSEOVERVAKING ARBEIDSPROGRAM HELSEUNDERSØKING /HELSESAMTALE BASISUNDERSØKING: KLASSE, HELSEUNDERSØKING: KLASSE, HELSESAMTALE: PROSEDYRER RYGG SYN HØRSEL HØGDE VEKT MOTORIKK VAKSINASJON HELSEOPPLYSNING VIDAREGÅANDE SKULE ELEVANE SITT ARBEIDSMILJØ MILJØRETTA HELSEVERN ANSVARSFORDELING / ANSVARSOMRÅDER Skulehelsepersonell Helsesøster Skulelege Elevgrunnlag RESSURSBRUK PRIORITERING PLANLEGGING OG EVALUERING

3 OM METODEBOKA Metodeboka for skulehelsepersonell er arbeidsverktøy i dagleg skulehelsearbeid. Alle medarbeidarar i skulehelsetenesta har tilgang til metodeboka gjennom internett og Flora kommune sitt inntranett. Det er opp til den enkelte å ta ut papirversjon. Fagleiar for helsestasjon har ansvar for at metodeboka vert oppdatert. ARBEIDSMETODE Metodeboka innheld oversikt over dei ulike arbeidsmetodene i helseovervaking. Dei ulike metodene vil vere i bruk i varierande omfang på ulike klassetrinn og etter ulikt behov: Screening Helseundersøking Målretta undersøking / oppfølging Open konsultasjon Helseopplysning Undervisning Miljøovervaking Planarbeid og rapportering ARBEIDSPROGRAM Gjev skjematisk oversyn over undersøkingar, vaksinasjon og helseopplysning. Arbeidsprogram syner når arbeidet vert utført og kven som er ansvarleg for at det vert utført. HELSEUNDERSØKING / HELSESAMTALE Undersøking av enkeltelev på 3 fastlagde alders-/ klassetrinn. PROSEDYRER Helseundersøking og screening blir kvalitetssikra ved at det er fastlagde prosedyrer for utføring, oppfølging og evt. henvising. VAKSINASJON Gjennomføring av nasjonalt vaksinasjonsprogram er høgt prioritert og er ei svært ressurskrevjande oppgåve i skulehelsearbeidet. Vaksinasjon følgjer vedtekne forskrifter og retningsliner i nasjonalt vaksinasjonsprogram. HELSEOPPLYSING /UNDERVISNING Helsepersonell, dvs. skulelege og helsesøster har faste tema for undervisning på utvalde klassetrinn. ELEVANE SITT ARBEIDSMILJØ / MILJØOVERVAKING Skulane har oppretta helsekontakt for kvar skule. I dei små skulane er det oftast rektor som ivaretek dette arbeidet. Det er opp til skulane å gje denne funksjonen eit tilpassa innhald. Samarbeid mellom skulehelsepersonell og helsekontakt er ein vesentleg lekk i arbeidet rundt elevane sitt arbeidsmiljø. PLANARBEID Årsplan: Den overordna skulehelseplanen er styrande for arbeidet som blir utført på den enkelte skule og dokumenterer den utøvande virksomheit på kvar skule. I tillegg tilhovudplanen utarbeider helsesøster i samarbeid med skulelegen og i samråd med administrasjon ved den enkelte skule ½ årlege arbeidsplanar som ivaretek den enkelte skule sine spesielle behov. 3

4 Årsrapport: Ved slutten av kvart skuleår oppsummerer helsesøster og skulelege skulehelsearbeidet ved kvar skule og rapporterer ifht. dette. Årsrapportering kan vere grunnlag for rådgjeving til kommunen si leiing ang. elevar si helse eller faktorar som verkar inn på denne. SKJEMA I tillegg til metodeboka er det utarbeidd informasjonsfoldarar, skjema, informasjonsskriv / orienteringar, m.m. som er til dagleg bruk i skulehelsetenesta. Desse finn du under SKJEMA på startsida for skulehelseplanen. ARBEIDSMETODE I HELSEOVERVAKING METODE OVERFOR ENKELTELEVAR Helseundersøking er kartlegging av personen for å vurdere helsetilstand og helserisiko. I samtale med eleven, evt. saman med føresette, innhentar ein opplysningar om livsstil, risikofaktorar, ved klinisk undersøking og prøver, evt. innhenting av svarskjema med helseopplysning, dannar helsepersonell eit bilete av helsetilstanden. Helseundersøking i Floraskulane er lagt til 3 utvalde alders-/klassetrinn: 5år (basisundersøking), 5klasse og helsesamtale i 8.klasse. Helseundersøking kan vere generell, vere ei delvis helseundersøking eller vere ei målretta helseundersøking: Generell helseundersøking er ei omfattande kartlegging og kliniske undersøkingar, eks. basisundersøkinga av førskulebarn hos skulelegen. Delvis helseundersøking er undersøking med tanke på spesifikke sjukdomar eller vanskar, t.d. ein hørselstest eller ryggundersøking hos helsesøster Målretta helseundersøking er den oppfølgande undersøking, altså bestemt av individuelle opplysningar som er framkomne ved generell helseundersøking eller gjennom screening, som har gitt informasjon om større eller mindre avvik frå normale funn. Målretta helseundersøkeing er mellom anna oppfølging av enkeltelevar med særleg helserisiko. Helsesøster held oversyn over elevar som skal ha målretta undersøking. Ho kallar inn desse elevane og følgjer opp den ktuelle problemstillinga, evt. henviser til skulelege eller fysioterapeut. Screening er undersøking som er utvald for kartlegging/testing. Screening vert brukt for å avdekke medisinske problem som tidlegare ikkje er oppdaga eller erkjent hos enkeltelevar, og for å skaffe oversikt over helsetilstanden hos elevane som gruppe. Screeningundersøkingar er lagde til faste alders-/eller klassetrinn. Vegleiing for utføring av den enelte screeningus. ligg i kap. Prosedyrer Ved screeningundersøkelse gjennomgår alle elevar, eks. på eit utvalgt klassetrinn samme undersøkingsprogram, t.d. synstesting hørselsundersøking rygg- / haldningsundersøking vekt- og høgdeundersøking Screening gir og muligheit for helsepersonell til å bli kjent med alle elevane. 4

5 Undersøkinga gir og elevane muligheit for å bli kjent med skulehelsepersonell i ein ufarleg situasjon. Med dette kan terskelen senkast for at eleven sjølv tek kontakt med skulehelsepersonell hvis han har behov for det. Konsultasjon/samtale kan har ulike former Individuell konsultasjon blir brukt for å identifisere elevar som har trong for tettare oppfølging, henvising eller behandling. Open konsultasjon er ei arbeidsmetode som er særleg eigna i skulen, særleg i ungdomsskulen og i vidaregåande skule. Elevane får muligheit til å stikke innom helsesøster sitt kontor ved behov. Bagatellar som blir presenterte kan ofte vise seg å vere påskudd for å komme i kontakt og såleis søke hjelp for andre og større problem. METODE OVERFOR GRUPPER Helseopplysning kan gje kunnskapstilførsel ved samtale eller i aktivitetar. I dialogen skjer der erfaringsutveksling, bevisstgjering av holdningar og verdiar, og ein kan tileigne seg nye ferdigheiter. Brosjyremateriell kan nyttast til å understøtte tema. Helseopplysning i grupper kan vere nettverksskapande. Gruppekonsultasjon er konsultasjonar med vekt på helseopplysning, råd og vegleiing, t.d. jentegruppe, guttegruppe, temagruppe. Skulebaserte program, eks. FRI, MOT, VIP, etc. kan nyttast for å påvirke elevane sine kunnskapsr, holdningar og adferd også i helsespørsmål. Program som legg til rette i nærmiljøet for ønskt adferd har vist seg å ha best effekt. ARBEIDSPROGRAM Helsesøster Skulelege 5

6 Basisundersøking.. av 5åringar 1. kl. 2. kl. 3. kl. Helseundersøk.v S H H H H H H H H H H ed skulelege Helseundersøk / S H H H H S H H S H H helsesamtale ved helsesøster Eigen-meldings U U U skjema frå elev Høgde S H H S H H H S H H H Rygg H H H H H S H H H H H Syn H H H H H H H H H H H Hørsel S H H H H H H H H H H Undersøkelse v. H H H H H H H H H H H fysioterapeut DTP/ P V vaksine Difteri /Tetanus V vaksine MMR V vaksine Tuberkulinprøve S BCG V vaksine Polio V vaksine Open konsultasjon H H H H H H H H H H H helsesøster Helseoplysning/ undervisning Hs.sø Hs.sø Skulelege S = screening U = utførast V = vaksine H = us. etter tilvisning / behov Fysioterapeut Ergoterapeut 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. Skulelege Hs.sø. 10. kl. 1.klasse 1.-7.klasse Ungdomsskule Haust Vår Vurderer enkelt-elevar med Som haust store motoriske problem og med kognitiv funksjonssvikt. Evt. setje igang tiltak etter tilvising. Vurdere enkletelevar med store motoriske problem og/eller kognitiv svikt og bistå skulen med å setje igang tiltak etter tilvising. Rådgjeving til skulen/øvrig skulehelseteneste på konkrete problemstillingar HELSEUNDERSØKING /HELSESAMTALE Klasse: Undersøking: Ansvarleg Stad 5- åring Basisundersøking Helsesøster og På helsestasjonen 6

7 skulelege 1.klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse Helseundersøking Helsesøster På skulen 6. klasse 7. klasse 8. klasse Helsesamtale Helsesøster På skulen 9. klasse 10.klasse BASISUNDERSØKING: Denne undersøkelsen er grunnpilaren i helseundersøkingane Basisundersøkinga er ei grundig undersøking som dannar grunnlaget for den vidare oppfølging av eleven i skulehelsetenesta. Alle 5åringar vil før skulestart bli innkalla til basisundersøking hos helsesøster og skulelege. Undersøkinga er todelt: 1. Eleven blir først innkalla til undersøking hos den helsesøster som har ansvar for skulen der eleven skal gå. 2. Etter helsesøsterundersøkinga vert barnet undersøkt hos skulelegen. Begge undersøkingane finn stad på Flora Helsestasjon. Ved basisundersøkelsen hos helsesøster vert det gjort: Gjennomgang av helseopplysningsskjema frå føresette om eleven si helse. Føresette vert orientert om helsetenesta i grunnskulen. Det vert innhenta muntleg foreldresamtykke til at eleven skal følge nasjonalt vaksinasjonsprogram i grunnskulen. Vidare samtale med elev og føresette om: Trivsel og helse. Søvn og leggetider. Ernæring / skulemat. Fysisk aktivitet. Førebygging av barneulukker. Det vert gjort undersøking av: Syn, på indikasjon eller etter føresette sitt ønskje. Hørsel. Høgde. Vekt, på indikasjon eller etter føresette sitt ønskje. Påfyll av evt. manglande vaksiner. Ved basisundersøking hos skulelegen: Gjennomgang av helseopplysningsskjema om eleven si helse. Medisinsk undersøking. Vurdering av motorikk. Samtale om evt. helseproblem. Status for vidare oppfølging hos skulehelsetenesta. Evt. klargjere med føresette om det trengs orientering til skulen om helseproblem. Evt. henvising til fastlege eller spesialisthelseteneste. 7

8 Del blir vektlagt overfor føresette at dei sjølve bør informere skulen dersom barnet har eit helseproblem som lærar / skulen bør vite om. På bakgrunn av helseproblem som er avdekka i basisundersøkelsen vil helsesøster og / eller skulelege følge opp med målretta undersøkingar av eleven på seinare klassetrinn. 5.KLASSE, HELSEUNDERSØKING: Helsesøster gjennomfører helseundersøking av alle elevar i 5 klasse. Undersøkinga finn stad på skulen. 5.klasseundersøkinga tek utgangspunkt i tidlegare registrerte helseplager. Det vil bi innhenta eit helseopplysningsskjema frå heimen om eleven si helse. Dette skjema blir gjennomgått med eleven ved undersøkinga. Helsesøster utfører screeningundersøking på: rygg / haldning Dersom helsesøster finn at eleven har helseproblem som treng oppfølging eller ønskjer å få dette vurdert, kontakter helsesøster eleven sine føresette og evt. henviser eleven til skulelege el. til barnet sin fastlege. 8.KLASSE, HELSESAMTALE: Helsesøster gjennomfører helsesamtale med alle elevar i 8.klasse på skulen. Helseundersøkinga tek utgangspunkt i tidlegare registrerte helseproblem og eigenvurderingskjema som eleven har fylt ut på førehand. Eigenvurderinga blir gjennomgått med eleven. Dersom helsesøster finn at eleven har helseproblem som treng oppfølging eller ønskjer å få dette vurdert, henviser ho eleven til skulelege, fastlege eller annan hjelpeinstans. Før helsesamtalen har skulehelsesøster samtale med kontaktlærar for klassen. PROSEDYRER BRUK AV HELSESOPPLYSNINGSSKJEMA Innkalling til helsundersøking/helsesamtale skjer skriftleg. Helseopplysningsskjema følgjer med innkallinga. Ved hjelp av helseopplysningsskjema har eleven sine førsette muligheit for å informere om spesielle tilhøve av helsemessig betydning hos eleven. 8

9 Helseopplysningsskjema blir utdelt / utsendt ut i forkant av undersøkinga, dvs. før basisundersøking av 5åringar, før 5.klasseundersøkinga og før helsesamtale i 8.klasse. Basisundersøking av 5 åringar. Ved basisundersøkinga er det forutsett at føresette for barnet følgjer til undersøkinga. Helseopplysningsskjemaet skal takast med til undersøkinga. Skulelegen går gjennom helseopplysningsskjemaet med eleven og den føresette. 5.klasseundersøking: Eleven må ha med helseopplysningsskjemaet til undersøkinga, fortrinnsvis i lukka konvolutt. Helsesøster går gjennom skjemaet saman med eleven. Dersom helsesøster finn at eleven har helseproblem som treng oppfølging, skal ho kontakte eleven sine føresette med informasjon om dette. Helsesøster vurderer om ho skal henviser eleven til skulelege, fysioterapeut eller til familien sin fastelege. Helsesamtale i 8.klasse: Helseopplysningsskjemaet er først og fremst meint for at eleven sjølv skal fylle ut. Eleven må ha med skjemaet til samtalen. Helsesøster går gjennom skjemaet med eleven. Dersom det kjem fram uavklarte medisinske problem skal helsesøster i samråd med eleven evt. eleven sine føresette vurdere om dette skal takast opp med skulelegen, fastlegen, fysioterapeut eller andre. Dette kan gjerast muntleg eller ved å skaffe eleven avtale hos rette vedkomande. RYGG Helsesøster undersøker rygg hos alle elevar i helseundersøkinga i 5.klasse. Mål med undersøkinga er å avdekke strukturelle scolioser og henvise desse elevane til vidare undersøking/behandling. Det er også viktig å avklare om eleven har ryggplager el. ryggsmerter og få vurdert om desse treng fysikalsk behandling. Elevar som sjølve meiner dei har så store ryggproblem at dei ønskjer hjelp for plagene skal oppmodast til å søke hjelp hos sin fastlege eller bli henvist til skulelegen. Prosedyre for ryggundersøking for strukturelle scoliosar (jfr. figur): pkt.1. Ang. beinlengdeforskjel: Dette er den vanlegaste årsaka til ryggskeivheit. Dersom hoftekammane ikkje er horisontale kan ein bygge opp f.eks. med bøker under det kortaste beinet. Dersom skeivheita i ryggen forsvinn når hoftekammane er horisontale, dreiar tilstanden seg ikkje om scoliose. Dersom det krevst meir enn 1cm oppbygging for at hoftekammane skal bli horisontale, skal eleven henvisast til eigen lege eller til skulelegen og vurderast for å få oppbygging av såle. pkt.2. Ang. lina som ryggtakkane dannar. Denne lina skal vere rett. Ved tvil kan ein teikne ein prikk på kvar ryggtakk for å sjå betre. pkt.3 Ang. symmetri av midtlina. 9

10 pkt.4. Ang. symmetri på skulderblada. Skulderblada skal vere symmetriske. pkt.5. Ang. skuldrene sin kurvatur og nivå. Skuldrene skal vere like på begge sider. pkt.6. Ang. thorax symmetri. Dette er den viktigaste undersøkinga. Stå bak eleven når du undersøker. Eleven bøyer seg framover med hendene mot golvet medan du inspiserer. Dersom den eine thoraxhalvdelen står høgre / prominerer, kan eleven ha strukturell scoliose. Ved slikt funn skal eleven alltid henvisast til fastlege eller till skulelege. SYN Det er ingen screeningtest på synsfunksjon i grunnskulen. Synstesting vert utført som målretta undersøking på bakgrunn av tidlegare opplysningar. På andre klassetrinn utfører ein synsundersøking hos elevar som angir problem med synet, eller etter ønskje frå føresette eller lærar. Helsesøster undersøker synsstyrke hos eleven. Synstavle må velgast etter undersøkingsavstand. Ein skal etterstrebe undersøking på 6 meters avstand. Bruk f.eks. Ortoptist, Snellen eller Sheridan Gardner synstavle. Det er viktig med generelt god lys i rommet og ved synstavla spesielt. Eleven skal sitje vendt bort frå vindu. Ved bestemming av synsstyrke vert det rekna som normalt om eleven ser min. 3 symbol ( bokstav eller bilete) på den lina som svarar til undersøkelsesavstanden med det dårlegaste auget. Eks. Ved bruk av Snellens synstavle reknast bokstavsørrelse 6, undersøkt på 6 meters avastand, referert som 6/6 (1,0), som normalverdi. Auger skal undersøkast kvar for seg. Ved visus dårlegare enn 6/9 (0,66) på eit eller begge auge skal skulelege vurdere eleven. Eleven skal evt. testast med brilleglas. Ser han like godt eller betre med +2 glas er han sannsynlegvis overlangsynt / hypermetrop og skal då uansett vurderast av skulelegen. Hypermetrope barn som tidlegare ikkje er vurdert av augelege skal henvisast dit. Elevar som brukar brille skal synstestast med og utan eiga brille. Dersom helsesøster vurderer synstesten som usikker, må den følgast opp med ny undersøking. For elevar som brukar brille eller har synsproblem bør helsesøster skaffe seg informasjon ang. oppfølging av synsfunksjonen. Testing av fargesyn skjer ikkje anbefalt som rutine i skulehelsetenesta. HØRSEL Helsesøster testar eleven med audiometri ved basisundersøkinga. Elles er det ingen screeningundersøking for hørsel i grunnskulen. 10

11 Hørselstest utført etter basisundersøkinga før skulestart skjer kun som målretta undersøking av elevar, altså på bakgrunn av tidlegare el. nye opplysningar. Indikasjon for hørselstest seinare i grunnskulen er vid for elevar som sjølv angir hørselsproblem eller dersom føresette eller lærar ønskjer slik undersøking av eleven. Det må tilstrebast minst mogeleg støyforstyrring ved audiometriundersøkinga. Øyreklokker skal tilpassast eleven sitt hovud. Eleven må sitje vendt slik at han ikkje ser tastaturet som helsesøster brukar. Ved basisundersøking før skulestart blir eleven undersøkt på følgjande frekvensar: Hz på begge øyre. Normal høyreterskel er 20dB. Dersom ein av dei fire frekvensane på høgre eller venstre øyre ikkje blir høyrt, skal screeningundersøkelsen gjentakast etter nokre veker. Dersom to eller fleire frekvensar ikkje blir høyrt, eller det ved gjentekne undersøkelsar stadig er ein frekvens som ikkje blir høyrt, skal barnet henvisast til høyresentral eller øyre-nasehalsspesialist. Dersom eleven sin høyreterskel er 35dB eller meir på ein frekvens på eit eller begge øyre skal han undersøkast med ny audiometri etter 2 mnd. Dersom eleven sin høyreterskel er 25dB eller meir på 2 frekvensar på eit eller begge øyre skal han undersøkast med ny audiometri etter 2 mnd. Dersom kontrollen etter 2 mnd. viser tilsvarande resultat skal eleven henvisast til skulelege. Ved større høyretap som eleven / føresette eller lærar merkar skal eleven henvisast til skulelegen straks. Dersom det er registrert tidlegare høyreproblem hos eleven skal helsesøster skaffe seg informasjon om oppfølging av dette. Elevar som er henvist til skulelegen skal undersøkast med otoscopi med vurdering av trommehinnebevegelse. Skulelegen skal ta opp sjukehistorie på øyreinfeksjon i nær fortid (1-2 mnd) og vurderer henvising till ØNH-pol ved Førde Sentralsjukehus. Dersom eleven har hatt øyreinfeksjon i nær fortid, skal han undersøkast med ny audiometri og klinisk kontroll før henvising vidare. HØGDE Helsesøster registrerer høgde ved basisundersøking, i 3.klasse og i 7.klasse. Eleven si høgde skal registrerast på percentilskjema. Høgderegistrering < 2.5 percentil og > 97,5 percentil skal henvisast til skulelege. I desse tilfelle skal ein skaffe informasjon om foreldre si høgde. Ved kryssing av percentiler skal helsesøster vurdere henvising till skulelege med tanke på. bakanforliggande sjukdom. 11

12 Grenseverdier for behandling av vekstavvik ved estimert slutthøgde: jenter : < 155cm eller > 185cm gutar: < 165cm eller > 198cm Jenter skal henvisast til lege ved ca.8 års alder dersom foreldre ønskjer vurdering av vekstpotensiale og evt. behandling. VEKT Vekt er ikkje screeningundersøking i grunnskulen. Vektregistrering er målretta undersøking av enkeltelevar og elles på vide indikasjonar. Vekt skal registrerast på percentilskjema. Ny vektrgistrering skal samanhaldast med tidlegare registreringar. Vekt samanhalde med høgde på > 97,5 percentil skal følgast opp av helsesøster med kostvegleiing. Evt. henvising til skulelegen etter helsesøster si vurdering. Vekt samanhalde med høgde på < 2,5 percentil skal følgast opp hos helsesøster m.a. med tanke på spiseforstyrring. Body-mass-index / KMI: vekt høgd x høgd Normalområder for KMI: år > 16, år > 18,5 > 17 år > 20 Ved kryssing av percentiler skal helsesøster vurdere henvising til skulelege med tanke på bakanforliggande sjukdom. I vurdering av KMI for barn/ungdom skal tabeller for iso KMI brukast (varierer etteralder). Barn med ISO KMI > 30 skal alltid vurderast av skulelegen. MOTORIKK Skulelegen sjekkar tidlegare registreringar helsejornal og helsøster sine aktuelle notat. I samtale med foreldre kartlegg skulelegen om barnet har motoriske problem eller om dei har registrert ulikheit ifht. tidlegare barn. Moment i kartlegging av dette er: balanse, koordinasjon, tempo. Vidare spør legen etter snubletendens, om barnet kan sykle, gå på ski, handtere ball, kle av og på seg, finmotorikk t.d. ved pusling, skriving, etc. Legen kastar ball med barnet Lar barnet hinke begge bein. Lar barnet føre ein penn- bl.a. lage ei sirkel og kryss, repetere dette fleire gg. Ved anamnestiske opplysningar om -eller kliniske teikn/mistanke om forseinka motorisk utvikling kan ein gå vidare på meir inngåande motorisk test i 10 punkter, evt. henvise barnet til barnefysioterapeut på helsestasjonen for vurdering. 12

13 VAKSINASJON Forebygging av infeksjonssjukdomar er av dei høgast prioriterte oppgåvene utført av skulehelsepersonell. Å prioritere mellom ulike arbeidsoppgåver i skulehelsetenesta er er vanskeleg, men helsesøstrene er åleine om å vaksiner befolkninga, medan andre faggrupper også har ansvar i forhold til å identifisere og følge opp barn med spesielle behov. Dersom vaksinasjonsdekningen vert for lav, vil det få større konsekvensar for folkehelsa enn om nokre enkletindivid ikkje får tidleg nok hjelp eller oppfølging på andre områder. Skulehelsetenesta har informasjonsansvar å formidle til elevar og føresette kor viktig det er med vaksinasjon. Skulehelsetenesta har rutiner som sikrar at alle elevar får informasjon og tilbod om vaksinasjon etter norsk vaksinasjonsprogram som beskrive i «Vaksinasjonshandboka, Veiledning om vaksinasjon for helsepersonell Helsesøster følger opp registreringsrutiner etter statens sine retningsliner for SYSVAK. Internasjonalt samkvem og reiseaktivitet blant barn og ungdom aukar risikoen for at dei kjem i kontakt med sjukdomar som no er sjeldne i vårt land. Det er difor like viktig som før å sikre god vaksinasjonsdekning. Dei fleste vaksiner gjer meir enn kun å beskytte den som er vaksinert. Mennesker i nærmiljøet til den vaksinerte blir mindre utsatt for smittestoffet når det er færre menneske som kan smittast, dvs. flokkbeskyttelse herd immunity WHO har sett opp desse måla for vaksinasjonsdekning i den europeiske region: Difteri 80-85% Kikhoste 92-95% Polio 80-85% Meslingar 90-95% Kusma 90-92% Lokalt tilstrebar ein 100% vaksinasjonsdekning på alle desse vaksinane. Elevar med utanlandsk bakgrunn har ofte mangelfull vaksinasjonsdokumentasjon. Faglege undersøkingar viser at antekne, men udokumentert vaksinerte barn, er dårlegare beskytta enn dei som er dokumentert vaksinerte. Det er difor særleg viktig å tilby og anbefale nye vaksinar til desse. I hovudregel tilbyr ein ny basisvaksinasjon dersom eleven ikkje kan dokumentere tidlegare vaksinasjon. Derom føresette meiner eleven har gjennomført vaksinasjonsprogram i heimland, innhentar helsesøster informasjon ang. dette landet sitt vaksinasjonsprogram. Helsesøster gjer vurdering av vaksinasjonsopplysningane ho får, og tilbyr evt. ny vaksinasjon dersom ho meiner det er aktuelt. Vaksiner fått i heimland, men som ein manglar dokumentasjon på, kan etter avtale med SYSVAK registrerast pål datoar påfølgande fødselsdato. Det kan vere aktuelt å vaksinere elevar med andre vaksinar i tillegg til nasjonalt program. På bakgrunn av etnisk bakgrunn eller spesiell epidemiologiske situasjon i augneblinken, kan det vere tilrådd Hepatitt B- vaksine eller meningokokkvaksine. 13

14 All vaksinasjon er frivillig. Samtykke frå føresette skal innhentast på førehand. Vaksinasjonssamtykke frå føresette vert vanlegvis innhenta ved basisundersøkelsen før skulestart. Vaksinasjonssamtykket kan vere muntleg, og skal jornalførast. Skulehelsetenesta orienterer føresette og skule om vaksinasjon i god tid før vaksinasjon. Skulen sitt personell må samarbeide med helsesøster for å gje melding til heimane om vaksinasjon. Helsesøster følgjer rutiner og anbefalingar gjevne i «Vaksinasjonshandboka, Veiledning om vaksinasjon for helsepersonell Herunder også førehandsreglar for ivaretaking av allergiske vaksinereaksjonar. Helsesøster skal ved utgang av kvart skuleår ha oversyn på all vaksinasjon som er gjennomført ved dei skular ho har ansvar for. Dette kan hentast ut frå dataprogrammet WinMed helsestasjon Elevar fårl ved utgangen av grunnskulen utskrive vaksinasjonsattest på all dokumentert vaksinasjon. Nasjonalt vaksinasjonsprogram : Vaksine: 2.klasse 6.klasse 7.klasse 9.klasse 10.klasse Difteri/ tetanus/ X kikhoste/ polio Difteri/ tetanus X MMR X BCG X Polio X HELSEOPPLYSNING Helseopplysing er ein viktig del av skulehelsearbeidet og kan bidra til at elevane får kunnskap, tek vare på og fremjer eiga helse. Helseopplysning er haldningsskapande arbeid som krever samarbeid med fleire aktørar. Systematisering av informasjon som vert formidla er viktig. Viktige helserelaterte tema som samliv, sosialt og fysisk miljø, ernæring, mobbing, vold, tobakk, alkohol, narkotika o.s.v. er integrert i den vanlege undervisninga på dei ulike klassetrinn i tråd med Skulehelseplanen legg opp til ei betre utnytting av ressursane og krev eit meir strukturert, systematisk samarbeid mellom skule, heim og dei ulike faggruppene i skjeringsområdet skule / helse. I årsplanen som helsesøster utarbeider for den enkelte skule vil det gå fram tid som er avsett til undervisning / helseopplysning på dei ulike klassetrinn. Når skulen legg plan for undervisning ved skulestart skal helsepersonell få tilbakemelding på avtalte helsetema. 14

15 klassetrinn: ansvarleg: tema: 1.klasse 2.klasse 3.klasse helsesøster ernæring, sunne kostvanar, hygiene 4.klasse helsesøster kroppen: hygiene, barnesjukdomar, vaksiner --"--???????????????? Tannpleiar tannpleie, ernæring?????????????? UAVKLARA ENNO?????????? 5.klasse 6.klasse skulelege kroppen: syn, fordøyelse, medisin, ANT 7.klasse 8.klasse 9.klasse 10.klasse Skulelege Helsesøster ANT Seksualitet, ulik seksuell orientering, prevensjon, abort, seksuelt overførbare sjukdomar 15

16 VIDAREGÅANDE SKULE Skulehelsetenesta i vidaregåande skule er lovpålagd og følgjer samme lovverk som skulehelsetenesta i grunnskulen. Det blir utarbeidd årsplan og årsrapport for skulehelsearbeidet. Årsplan blir utarbeidd i samråd med skulen si leiing. Årsrapport frå skulehelsearbeidet blir formidla til skulen si leiing og til fagleiarleiar for skulehelsetenesta. Skulen sitt øvrige personell blir innformert om skulehelsetilbodet f.eks. på lærarane sine planleggingsmøte ved oppstart av nytt skuleår. Elevane får konkret informasjon om skulehelsetilbodet ved oppstart av nytt skuleår, f. eks. ved besøk i klassene eller på informasjonsmøte. Skulehelsetenesta tilbyr oppdatert informasjonsfoldar om skulehelsetenesta. Skulehelsetenesta har ansvar for å gje tilbod til elevar 0-20år. Dvs. ein har også tilbod til dei elevane som ikkje gjer seg nytte av vidaregåande opplæring. Flora kommune har difor Helsestasjon for ungdom som er eit ope tilbod ein ettermiddag kvar veke på Flora helsestasjon. Her kan ungdommane ved eit lavterskeltilbod få hjelp med helserelaterte problem som rus, prevensjon, spisevanskar, hybeltilværelse, m.m. Åpen tid hos helsesøster på skulen er også lavterskeltilbod. Dvs. helsesøster er tilgjengeleg for elevane på skulen ved at dei kan oppsøke henne utan å ha gjort timeavtale på førehand. Dette gir eit tydeleg og tilgjengeleg tilbod om skulehelseteneste til alle elevane. Helsesøster er på vidaregåande skule 1,5 dag pr. veke. Skulehelsetenesta har ikkje rutinemessige helsekontroll av alle elevar i vidaregåande skule, men driv målretta oppfølging av enkeltelevar evt. på grunnlag av tidlegare eller nye problemstillingar. Screeningundersøking, eks. spørjeskjema blir brukt som grunnlag for vidare målretta oppfølging. For eksempel får alle hybelbuarar på VG1 får tilbod om individuell kartleggingssamtale. Denne samtalen kan vere grunnlag for vidare målretta oppfølging. Helsesøster og skulelegen samarbeider om enkeltelevar og ved grupperetta førebyggande og helsefremjande tiltak. Dei samarbeider med skulen si rådgjevingsteneste, PP-tenesta, O-tenesta, BUP, sosialkontor, barnevern, arbeidskontor m.fl. Dersom elevar ikkje er basisvaksinert ifht. nasjonalt vaksinasjonsprogram ved oppstart på vidaregåande skule skal helsesøster fullføre dette.i hovudsak gjeld dette elevar med utanlandsk bakgrunn. Elevar i vidaregåande har trong for særleg informasjon om smittevern i forbindelse med russefeiring. Helsesøster driv individuelt og grupperetta informasjonsarbeid for å førebygge helseskadar m.a. meningokokksjukdom, seksuelt overførbare sjukdomar og rusrelaterte problem. Etter nærmare anbefaling frå Folkehelseinstituttet skal elevane evt. få tilbod om meningokokkvaksine. ELEVANE SITT ARBEIDSMILJØ Folkehelsearbeid i skulen Folkehelse er eit produkt av mange faktorar, frå livsstilval til storpolitiske avgjerder og globale utviklingstrekk. Både samfunnstilhøva og individfaktorar påverkar og skapar vilkår for helse. 16

17 Helsefremmande og førebyggjande arbeid går føre seg på mange ulike arenaer; som i skulen, på arbeidsplassar, i fritida, i lokalsamfunn og i heimen. Offentleg sektor, privat sektor og frivillige lag og organisasjonar spelar ei stor rolle i folkehelsearbeid. Kva er folkehelseprogrammet Vardar for folkehelse? Sogn og Fjordane fylkeskommune har hittil inngått partnarskapsavtalar med 19 av 26 kommunar i fylket om eit sterkare fokus på folkehelsearbeidet i kommunane. Flora kommune har eit kommunestyrevedtak på at dei vil delta i partnarskap med Sogn og Fjordane fylkeskommune. Det er tilsette ein folkehelsekoordinator i 30 % stilling, lagt til Fag og Utviklingsavdelinga, som vert finansiert i frå fylket. Folkehelseråd er etablert og er tverretatleg og tverrfagleg, og der frivillige organisasjonar inngår. Det er utarbeidd eit handlingsprogram for satsingsområdar og gjennomføring av dei folkehelsetema Folkehelseråd har prioritert. Målet er å setje fokus på og å forankre folkehelsearbeid inn i dei ulike delane av kommuneplanane. Forslag på tema/satsingsområde kommunane kan velje å satse på: 1) Fysisk aktivitet 2) Rus- og tobakksførebygging 3) Skader og ulykker 4) Kosthald/ernæring 5) Kultur og helse 6) Helsefremmande skular og fritidsmiljø 7) Psykisk helse 8) Aktive, levande og inkluderande lokalsamfunn Folkehelserådet Folkehelserådet har som oppgåve å kome med forslag til prioriteringar innan folkehelsearbeid i kommunen. Folkehelserådet kan vere med på å opprette ulike arbeidsgrupper som vil arbeide med ulike folkehelsetema. (Tema kan f.eks. vere Danseverkstad, frukt- og grønt-ordningar, MOT, trimgrupper ved skulane osv.). Folkehelserådet skal ha 3-4 møter i året. Arbeidsgruppene rapporterer direkte til Folkehelserådet eller gjennom folkehelsekoordinator. Folkehelsekoordinatoren kallar inn til Folkehelseråd og er sekretær i Folkehelserådet. Medlemmer i Folkehelserådet i Flora kommune pr Ordførar, Bente Frøyen Steindal Fysioterapeut, Trond Melvær Rektor Torvmyrane skule, Øivin Monsen Kommunelege 1, Jan Helge Dale Tenesteleiar Kultur, Edvin Helgheim Flora Røde Kors og Frivillighetssentralen, Julie Humlestøl Tenesteleiar Bad og Idrett, Øyvind Rotnes Tenesteleiar Barn og Unge, Helge Bakke Tenesteleiar Rus og Psykiari, Anita Steinset ORIGOD og Florø turn og idrettsforrening, Kjartan Kvellestad Folkehelsekoordinator, Elisabeth Aven Satsingsområdene til Flora kommune (jfr. Handlingsprogram) Skape aktivitetar og sosiale nettverk for personar med slike behov ( Aktiv på dagtid ). Kosthald og fysisk aktivitet i barnehagar og skular. Haldningsskapande arbeid i høve mobbing, rus, tobakk. Universell utforming. 17

18 MILJØRETTA HELSEVERN Bestemmelsar om miljøretta helsevern finst i Lov om helsetjenesten i kommunene, kap.4a. Miljørettet helsevern, i tillegg til lovar og forskrifter knytt til kvart enkelt område innan miljøretta helsevern. Miljøretta helsevern omfattar alle miljøfaktorar som kan ha innverknad på folks helse og trivsel. Fram til i dag har fokuset vore å få til ei godkjenningsordning av skular og barnehagar i Flora kommune. Alle skular og barnehagar har søkt om å få bygga sine godkjend i høve Forskrift om Miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Per i dag har alle skular og barnehagar fått godkjend bygga sine, men nokre har godkjenning med atterhald om tilfredstillande tilbakemelding i høve påpeika manglar. Dei har fått nye fristar å rette seg etter. Fokus ved godkjenning av barnehagar og skular: Internkontrollsystem Psykososiale forhold Fysisk plassering og innretning Inneklima Måltid Hygiene, reinhald, vedlikehald Smittevern Førstehjelp Sikkerhet og helsemessig beredskap Støy, lys Drikkevatn Avfall Arbeidet vidare vil vere å velje ut eit eller fleire områder ein vil sjå nærare på. Dette kan f. eks. vere uteområda rundt skulane og barnehagane, inneklima, reinhald o.l. Her er det òg viktig å ha med seg prinsippa om universell utforming. Dei nemnde områda vil då vere tilgjengeleg for alle elevar uavhenging av deira funksjonsnivå. Det vere seg tilhøve som lettar elevane sitt opphald og arbeidstilhøve ved skulen, som f. eks. romutforming/ innreiing, tilkomst både for inne og uteområde, val/justering av stolar og pultar, o.s.b. Fysioog ergoterapiavdelinga er konsulentar for den enkelte skule i val av materiell, i mindre grad justering av stolar/ pultar. Kva område ein vil sjå nærare på er ikkje klarlagt enno, men det vil bli utarbeidd eit eige opplegg på korleis dette skal følgjast opp. Dette vil bli kommunisert til aktuelle tenester. Når det gjeld arbeid med psykososiale forhold, sjå dei konkrete temaplanane for kvar skule under Hovedelement i skulehelseplanen for dei ulike årsstega. Elevundersøkelsen er ei nasjonal, digital undersøking som skulane i Flora deltek i kvart år. Denne undersøkinga har fokus på elevane sin trivsel, og er dermed ein viktig indikator på det psykososiale klimaet på den enkelte skule. Vernerundar ved skulane i Flora kommune Rektor/tenesteleiar ved kvar skule er ansvarleg for å innkalle til vernerundar for sin skule. Dette skal gjerast minst ein gong årleg. Talet på rundar må tilpassast den enkelte skule. Deltakarar på vernerundane er som regel rektor, verneombodet ved skulen og leiande vaktmeister. Andre deltakarar kan òg vere med alt etter behov. (j.fr. Florø barneskole) Verneskjema vert utfylt og rapport utarbeidd med avviksmelding og fristar. Disse vert handsama på lågast mogleg nivå. Sakene vert arkivert i Acos, Websak. Reinhalds- og Bygg og vedlikehaldsavdelingane har eigne vernerundar i høve reinhaldarane og vaktmeistrane på dei ulike skulane. 18

19 For meir info: Intranett, personal,, Internkontroll HMT. ANSVARSFORDELING / ANSVARSOMRÅDER Skulehelsepersonell Skulelege og helsesøster høyrer organisatorisk til helsestasjon i Tenesta for Barn og Unge. Kommunelege 1 er medisinsk fagleg rådgjevar for kommunen si samla helseteneste. Det overordna medisinske-faglege rådgjevingsansvaret i skulehelsetenesta er delegert frå kommunelege 1 til skulelegane. Skulelegane har vidare medisinskfagleg rådgjevingsansvar for sine respektive skular. Det enkelte helsepersonell i skulehelsetenesta har eige faglege ansvar. Helsepersonell er omfatta av lov om helsepersonell, herunder bestemmelsar om krav til fagleg forsvarlegheit og tausheitsplikt. Opplysningar om personlege forhold må som hovudregel ikkje gjevast utan vedkommande sitt samtykke. Det følgjer av denne lova at den som samarbeider med helsepersonell har samme tausheitsplikt som helsepersonell. Skulehelsearbeidet er først og fremst førebyggande. Reine behandlingsoppgåver skal difor komme i andre rekke. Helsesøster Fagleiar for helsestasjon er også fagleiar for skulehelsetenesta. Skulehelsetenesta søker å fordele skulehelsearbeidet slik at det vert mest mogleg kontinuitet i arbeidet ved den enkelte skule. Dvs. helsesøstrene er knytta til sine faste skular. Slik skal skulane/foreldre/elevarl ha ei fast helsesøster å henvende seg til gjennom skuleåret og vidare har ansvaret for det konkrete skulehelsearbeidet på kvar skule. Helsesøster utarbeider årsplan, evt.1/2års-plan, for den enkelte skule før oppstart nytt skuleår. Årsplanen skal vere tilpassa den overordna skulehelseplan for Flora kommune, og planen skal lagast i samråd med skulelegen og rektor ved skulen. Helsesøster har fast kontortid ved desse skulane: Krokane Skule Torvmyrane Skule Eikefjord Skule Florø Barneskole Flora Ungdomsskule Norsksenteret Flora Vidaregåande Skule 19

20 Skular som ikkje har fast tilstadestid av helsesøster får besøk min. 2 g. pr. år. Eit av desse besøka bør vere saman med skulelegen. Helsesøster kallar inn til basisundersøkelsen 5åringar ved sine skular. Utifrå basisundersøkelsen planlegg helsesøster, skulelegen og føresette den vidare oppfølginga av eleven i skulehelsetenesta. Helsesøster planlegg og gjennomfører helseundersøkelse av alle elevar i 5. og i 8.klasse. Helsesøster følgjer opp med målretta undersøkingar av enkeltelevar etter screeningundersøkingar eller etter henvising/melding. Helsesøster planlegg og gjennomfører vaksinasjon etter retningsliner gjevne i Vaksinasjonsboka, Veiledning om vaksinasjon for helsepersonell Helsesøster deltek i undervisning som nemnt under fellesemner. Helsesøster samarbeider med skulens personell rundt enkeltelevar og elevgrupper med spesielle oppfølgingsbehov. Helsesøster deltek i tverrfaglege team ved skular der dette er etablert. Helsesøster deltek i ansvarsgrupper og utarbeiding av individuelle plan rundt enkeltelevar der det er definert trong/ ønskje om slikt samarbeid eller plan. Helsesøster rådgir skulens personell m.h.t. elevane sitt arbeidsmiljø. Helsesøster utarbeider årsrapport om skulehelsearbeidet til rektor og fagleiar for helsestasjon etter avslutta skuleår. Skulane er for skuleåret 2007/2008fordelt slik mellom helsesøstrene: Helsesøster Helsesøster Helsesøster Helsesøster Helsesøster Helsesøster Florø Barneskole Krokane Skule Torvmyrane Skule Florø Vidaregåande Skule Solheim Skule Batalden Skule Rognaldsvåg Skule Svanøy Skule Årebrot Skule Brandsøy Skule Norsksenteret Innføringsklassen på Torvmyrane Skule Eikefjord Skule Standal Skule Steinhovden Skule Flora ungdomsskule Skulelege Ansvar for skulane er fordelt mellom 3 legar ved Flora Helsestasjon. Skulelegen fungere som fast legekontakt for skulen og har medisinsk rådgjevingsansvar overfor skulen. I dei tilfelle det er naturleg å kontakte fastlegen vedrørande enkeltelevar, skal dette sjølvsagt skje. 20

21 Skulelegen sitt ansvarsområde: Skulelegen er knytta til sine faste skular og samarbeider med helsesøster ved desse skulane. Skulelegen gjer seg kjent og held kontakt med sine skular ved ein gong i løpet av skuleåret besøke den saman med helsesøster. Skulelegen kan delta i tverrfaglege møter ved skulen der tilhøve av verknad for elevane si helse blir teke opp. Samarbeid rundt enkeltelevar må skulelegen nøye avklare med eleven sin fastlege. Skulelegen saman med andre faggrupper kan vere konsulent for skulen i saker som vedkjem skulebarn sitt arbeidsmiljø (inneklima,sikkerheit,ergonomi,etc) Skulelegen gjennomfører basisundersøking av alle 5åringar saman med helsesøster. Skulelegen undersøker elevar som vert henvist frå helsesøster (gjeld særleg etter 5.klasseundersøkinga og helsesamtale i 8.klasse). Ansvarsgrupper og utarbeiding av individuelle plan der det er definert ønskje/ trong for deltaking av lege må avklarast ifht. fastlege før skulelegen går inn i slikt arbeid. Skulelegen deltek i undervisning i skulen der det er avtalt iflg. temaområder. Skulelegane har slik anvarsfordeling skuleåret 2007/0: Skulelege 1 Skulelege 2 Skulelege 3 Flora Ungdomsskule Florø Barneskole Torvmyrane Skule Krokane Skule Eikefjord Skule Standal Skule Steinhoveden Skule Brandsøy Skule Solheim Skule Norsksenteret Rognaldsvåg Skule Batalden skule Årebrot Skule Svanøy Skule Flora Vidaregåande Skule 21

22 Elevgrunnlag Elevar i Flora skulane, 2007/2008 Denne tabellen må ryddast, ventar på tal frå Bente Forfang/Runa Nybakk: Florø Barnesk ole Flora Ungd.sk. Eikefjord Skule Krokane Skule Torvm. Skule Standal Skule Solheim Skule Steinh. Skule Svanøy Skule Brandsø y Skule Batalden Skule Rognald sv.skule Årebrot Skule VG 1 VG 2 VG 3 SUM Flora vidareg. skule Sum 22

23 RESSURSBRUK PRIORITERING RESSURSBRUK Skulane: Arbeidet med temainnhaldet i skule/helseplanen går inn som ein del av lærarane sitt ordinære arbeid i skulen. I tillegg vil område som eit tettare samarbeid med helseetaten, meir systematisk oppfølging av arbeidsmiljøet til elevane og ei oppgradering av elevmedverknad i skule og lokalsamfunn, medføre utvida oppgåver for skulane. Skulehelsetenesta: Faktorar som medverkar til dagens ressursbehov i skulehelsetenesta Desentralisert skulestruktur i barneskulesteget med mange små skular gir ekstra ressursbruk ifht. reisetid. Faste helsesøsterdagar på dei største skulane. Aukande andel barn med framandspråkleg bakgrunn. Sentrale føringar frå departement og fylkeslege vektlegg skulen som ein viktig arena som bør styrkast med helsefremjande og førebyggande helsearbeid. Aukande utfordringar i den vidaregåande skulen hos elevar med psykiske vanskar. Auka utfordringar relatert til psykososiale problemstillingar som: spiseforstyrrelsar, mistrivsel, mobbing, vold, sjølvmordsforsøk og rusmisbruk. Helsevanskar på bakgrunn av overvekt og fysisk inaktivitet. Helseundersøking og helsesamtale blir vektlagt for å møte alle barn. Omfang av screeningundersøkelsar følgjer minimumskrav utfrå sentrale retningsliner for å frigjere tid til målretta oppfølging av elevar med helserelaterte vanskar. Rutiner i skulehelsarbeidet skal imøtekomme at elevar har aukande grad av psykiske og sosiale vanskar. Samordning og samarbeid med andre faggrupper er tidkrevjande, men nødvendige arbeidsformer. Personellbehov: Det finst ikkje sentralt fastesette normer for ressurstrong i skulehelsarbeidet. Slik står kommunane fritt til å prioritere kor mykje ein vil satse i det førebyggande og helsefremjande arbeidet i skulehelsetenesta. Størstedelen av skulehelsearbeidet er styrt i detalj av veiledarar og retningsliner. Det er altså dei lovpålagde oppgåvene som er blitt prioritert. Bergen kommune har fått utarbeidd retningslinjer for berekning av ressursbruk i skulehelsearbeidet. Ifg. desse retningslinene trengs det: I barneskule: 50%stilling helsesøster til 350 elevar 10%stilling skulelege for 350 elevar i ungdsomsskule 50% stilling helsesøster til 375 elevar 8% stilling skulelege til 375 elevar For den vidaregåande skulen er det enno ikkje utarbeidd tilsvarande retningslinjer. Flora kommune har i skuleåret 2006/ elevar i grunnskule, 1299 elevar på barnetrinnet og 504 elevar på ungdomstrinnet. I skulehelsetenesta i Flora er det avsett 150% stilling helsesøster til bruk i grunnskulen. 23

24 Om ein brukar berekningsgrunnlaget frå Bergen kommune: På barnetrinnet: 50%stilling : 350 x 1299 = 180% stilling På ungdomstrinnet: 50%stilling : 375 x 504 = 70% stilling 250% stilling Dvs. Flora kommune brukar pr. i dag 1/1 stilling helsesøster mindre i skulehelsetenesta enn det Bergen kommune legg til grunn i sine berekningar. Det blir difor ei målsetjing for tenesta Barn & Unge å tilrettelegg for høgre stillingsressurs for helsesøster i grunnskulen. Skulehelsearbeid for lege er integrert del av offentleg helsestasjonsarbeid for 3 allmennpraktiserande-/ fastlegar, dette utgjer 0,6% stilling. Dagens fleksible organisering av skulelegeressursen gjev best og mest fleksibel utbytte av den samla legeressursen. Flora helsestasjon har pr. i dag 0.6% stilling som kombinert helsestasjons- og skulelege. Kor mykje som høvesvis blir brukt på helsestasjon 0-5år eller skulehelsetenesta er vanskeleg å sortere ut, då legane i all hovudsak arbeider inne på helsestasjonen og konsultasjonane der er heile tida ei blanding av barn 0-5år og elevar. Hvis ein legg til grunn Bergen kommune sine tal vil ressurstrongen for skulelege sjå slik ut: På barnetrinnet: 0,1% stilling : 350 x 1299 = 0,3% stilling 0,8% stilling : 375 x 504 = 0,1% stilling 0,4% stilling PRIORITERING Prioritering må vurderast utfrå følgjande spørsmålsstillingar: Er tenesta ei lovpålagd teneste iflg lovverket? Ulemper / alvorlegheitsgrad ved at tiltak uteblir Kan tiltaket utsetjast til eit seinare tidspunkt utan for store skadar? Gir tiltaket sikker nytte eller er tiltaket usikkert? Utfrå desse vurderingane har skulehelsetenesta prioritert slik: For helsesøstertenesta: 1. Vaksinasjonsprogrammet 2. Skulestartundersøking og oppfølging av elevar med spesielle behov 3. Miljøtiltak 4. Helseopplysning Dersom vaksinasjonsdekningen vert for lav, vil det få større konsekvensar for folkehelsa enn om nokre enkletindivid ikkje får tidleg nok hjelp eller oppfølging. Å priioritere mellom desse to gruppene er vanskeleg, men helsesøstrene er åleine om å vaksiner befolkninga, medan andre faggrupper også har ansvar i forhold til å identifisere og følge opp barn med spesielle behov. For fysio-/ergoterapitenesta: 1. Oppfølging av barn med spesielle behov 2. Barn med overvekt og fysisk inaktivitet 3. "Grå sone barn", nedsett fin og grovmotorikk og eller med uavklart handdominans. 24

25 PLANLEGGING OG EVALUERING Skulehelseplanen er styrande for arbeidet som blir utført på den enkelte skule og dokumenterer innhald i skulehelsearbeidet. I tillegg til hovudplanen for skulehelsearbeidet utarbeider helsesøster på den enkelte skule ½ årlege arbeidsplanar som ivaretek den enkelte skule sitt spesielle behov. Desse arbeidsplanane bør utarbeidast i samarbeid med skulelegen, skulen si leiing, spes.ped.lærar og sosiallærar. Skulehelsearbeidet blir årleg evaluert av skulehelsepersonell. Ved slutten av kvart skuleår lagar helsesøster og skulelege årsrapport frå arbeidet ved sine skular. I årsrapporten gjer ein greie for verksemda i året som har gått og utfordring ein har registrert i skulehelsearbeidet. Dette gjeldvedrørande elevane si helse og samarbeid med skule, PPT, foreldrerepr. eller andre samarbeidspartar. Det kan også rapporterast på desse områda: Elevundersøking FRI Frukt og grønt ordning Fysisk aktivitet og ernæring. Statistikk vedrørande vaksinasjon og helseundersøkingar kan evt. hentast ut av dataprogrammet/fagprogrammet WinMed helsestasjon. Årsrapport skal leverast til fagleiar ved helsesatsjonen før evalueringsmøte i mai. Fagleiar for skulehelsetenesta innhentar evaluering frå skulane på dei nemnde områda. Plangruppa for skulehelseplan gjennomgår innkomne evalueringar / rapportering. På bakgrunn av årleg evaluering gjer fagleiar for helsestasjonen i samråd med plangruppa for skulehelseplan nødvendige mindre endringar / oppdateringar i planen. Ved større utfordringar, endringar / omleggingar skal plangruppa vurdere ny politisk godkjenning. På bakgrunn årsrapportar og evaluering kan plangruppa utarbeide oppsummering av årets skulehelseteneste. Dette er særleg aktuelt dersom det er spesielle utfordringar som kjem fram og som kan tene som dokumentasjon/grunnlag for rådgjeving til kommunen si leiing ang. elevar si helse eller faktorar som verkar inn på denne. 25

Flora kommune. Skulehelseplan 2014 Revidert dokument av Skulehelseplan 2007.

Flora kommune. Skulehelseplan 2014 Revidert dokument av Skulehelseplan 2007. Flora kommune. Skulehelseplan 2014 Revidert dokument av Skulehelseplan 2007. Innhold 1. Om Skulehelseplanen. Bakgrunn og innleiing.... 2 DEL 1 - FELLESPLAN... 4 2. Føremål med skulehelseplanen... 4 2.1.Innsatsområder....

Detaljer

LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55)

LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55) ÅSERAL KOMMUNE. LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55) 1. Innleiing... 4 2. Plangruppe og planprosess... 4 3. Levekår og livskvalitet... 5 4. Visjon / hovudmålsetting for

Detaljer

PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07.

PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07. PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07. Den som aldrig Den som aldrig lever nu, lever aldrig. Hvad gjør du? Piet Hein INNHALD 1. Planarbeid... 3 2.

Detaljer

Luster kommune. Handsama: Vedteke av Luster kommunestyre 24.05.2012, sak 43/12

Luster kommune. Handsama: Vedteke av Luster kommunestyre 24.05.2012, sak 43/12 Luster kommune Handsama: Vedteke av Luster kommunestyre 24.05.2012, sak 43/12 Innhald 1.0 Innleiing... 3 1.1 Lovgiving... 3 1.2 Arbeid med planen... 3 1.3 Nasjonale mål/retningsliner... 4 1.3.1 Regjeringa

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune. Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune

Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune. Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune Audit & Advisory Juni 2009 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål og problemstillingar... 4 2. Metode...

Detaljer

Årsmelding 2012 og Tilstandsrapport 2012 for vidaregåande opplæring

Årsmelding 2012 og Tilstandsrapport 2012 for vidaregåande opplæring Årsmelding 2012 og Tilstandsrapport 2012 for vidaregåande opplæring Hovudutval for opplæring www.sfj.no I 2012 var det totalt 5 429 søkjarar til vidaregåande opplæring, 4 færre enn i 2011. Av desse søkte

Detaljer

Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL

Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL INNHALDSLISTE FØREORD:...3 1.0 MÅLET MED EIT UTVIDA SAMARBEID...4

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen - Nissedal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 730006 2010 Telemark kommunerevisjon IKS ii Innhald Samandrag...v 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og ramme...1 1.2

Detaljer

Folkehelseoversikt for. Fjell kommune

Folkehelseoversikt for. Fjell kommune Folkehelseoversikt for Fjell kommune 2014 Innhaldsliste 1. Bakgrunn... 3 1.1 Folkehelselova... 3 1.2 Om folkehelse... 4 1.3 Kjelder... 5 1.4 Folkehelseprofil... 5 2. Befolkningssamansetting... 6 2.1 Dagens

Detaljer

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 SOGNDAL KOMMUNE Me byggjer framtida Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 Vedteken av kommunestyret den 21.10.10. VISJON FOR GRUNNSKULEN I SOGNDAL KOMMUNE ME BYGGJER FRAMTIDA I SOGNDAL

Detaljer

Innkalling til Administrasjonsutvalet

Innkalling til Administrasjonsutvalet FLORA KOMMUNE Møtedato: 16.09.2014 Møtestad: Samfunnshuset Møtetid: 09.00 11.30 Gruppemøter 11.30 12.30 Lunsj 12.30 Hovudutvalsmøte Innkalling til Administrasjonsutvalet Den som har lovleg forfall, eller

Detaljer

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen - Nissedal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 730006 2010 Telemark kommunerevisjon IKS ii Innhald Samandrag...v 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og ramme...1 1.2

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 200807511-9 Arkivnr. 545 Saksh. Heimset, Vidar Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget

Detaljer

INNHALDSLISTE Innleiing s.3. Om planarbeidet s.4. Nasjonale mål og føringar

INNHALDSLISTE Innleiing s.3. Om planarbeidet s.4. Nasjonale mål og føringar 1 INNHALDSLISTE Innleiing s.3 Om planarbeidet s.4 Nasjonale mål og føringar s.5-6 Status og utfordringar i dei ulike områda innan oppvekst - Barnehage s.7 - Skule og SFO s.8-9 - PPT s.10 - Idrettsskulen

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt

Detaljer

Legetenester. Kviteseid kommune 2015 :: 729 015

Legetenester. Kviteseid kommune 2015 :: 729 015 Legetenester Kviteseid kommune 2015 :: 729 015 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Bakgrunn...1 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium...2 1.4 Avgrensing...3

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Sogn barnevern

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Sogn barnevern Forvaltningsrevisjon Rapport Sogn barnevern Forvaltningsrevisjon 211 Føreord Kontrollutvala i Leikanger, Luster og Sogndal kommune har tinga forvaltningsrevisjon retta mot den interkommunale barnevernstenesta

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2013-2015

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2013-2015 Arkivsak.-/jpostnr.: 12/85-6, 27.08.2013 AURLAND KOMMUNE Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2013-2015 (Foto: Bjørn Andresen, Statens Vegvesen) Innhold Forord... 2 1. Innleiing... 3 1.1 Lovgiving... 3 1.2

Detaljer

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785 1. BAKGRUNN Det skadeførebyggande arbeidet i Sogn og Fjordane starta i 1990 med Sogn og Fjordane prosjektet. Dåverande fylkesordførar Julius Fure fekk eit samla fylkesting med seg i ei fylkesomfattande

Detaljer

Tidleg oppstart med nye læreplanar

Tidleg oppstart med nye læreplanar Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Kari Bachmann og Marit Kvangarsnes Tidleg oppstart med nye læreplanar Kartlegging av erfaringar med førebuing og iverksetjing Arbeidsrapport nr. 196 Høgskulen i Volda Møreforsking

Detaljer

Sist oppdatert 01.10.13 ELEVHANDBOK - HMS HELSE MILJØ OG SIKKERHEIT (HMS) FOR ELEVAR

Sist oppdatert 01.10.13 ELEVHANDBOK - HMS HELSE MILJØ OG SIKKERHEIT (HMS) FOR ELEVAR ELEVHANDBOK - HMS HELSE MILJØ OG SIKKERHEIT (HMS) FOR ELEVAR 1 INNHALD Sist oppdatert 01.10.13 Del 1 Om Helse, Miljø og sikkerheit... s. 3 HMS- systemet for elever... s. 4 Organisering og ansvar... s.

Detaljer

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 05.11.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping

Detaljer

Plan for sosial kompetanse, fysisk aktivitet og kosthald I skulen og barnehagen

Plan for sosial kompetanse, fysisk aktivitet og kosthald I skulen og barnehagen Plan for sosial kompetanse, fysisk aktivitet og kosthald I skulen og 2011-2014 Tysnes kommune Vedtatt i oppvekst og omsorg 24.10.2011 Innleiing...3 Sosial kompetanse...6 INNLEIING...6 FORPLIKTANDE TILTAK

Detaljer

Valldal skule 2015/2016

Valldal skule 2015/2016 Sist endra 12.08.2015 Valldal skule 2015/2016 Ein god stad å lære Ein god stad å vere Ein god veg til framtida Innhald Innhaldsliste s. 2 Kjære foreldre/føresette s. 3-4 Viktige telefonnummer s. 6 Personaloversikt

Detaljer