HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I HENHOLD TIL EF-REGULERINGER 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I HENHOLD TIL EF-REGULERINGER 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010"

Transkript

1 HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I HENHOLD TIL EF-REGULERINGER 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/ DEL 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Identifikator av produkt Produktnavn NOBO 100 ml rengjøringsmiddel for startsett til tavler. Handelsnavn Vaskemiddel for tavle. Produktkode Nr. CAS EINECS Nr. REACH Registreringsnummer Ikke tilordnet. 1.2 Relevante og identifiserte bruksområder av stoff eller blanding og bruksområder som frarådes Identifisert Brukområde(r) Vaskemiddel for tavle. Brukområde(r) Rådet Mot Ingen kjente. 1.3 Detaljer om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Firmaidentifikasjon Acco UK Ltd. Oxford House, Oxford Road, Aylesbury, Bucks, HP21 8SZ. Telefon +44 (0) (09.00 til 17.00). Fax +44 (0) Nettsted E-post 1.4 Nødtelefonnummer Nødtelefonnummer DEL 2: FAREIDENTIFIKASJON 2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen Direktiv 67/548/EØS & Direktiv 1999/45/EF Xi; Irriterer øynene og huden. 2.2 Etikettelementer I henhold med direktiv 67/548/EØF og direktiv 1999/45/EF Produktnavn NOBO 100 ml rengjøringsmiddel for startsett til tavler. Faresymbol Risikosetninger Sikkerhetssetninger Xi R36/38: Irriterer øynene og huden. S2: Oppbevares utilgjengelig for barn. 2.3 Andre farer Ingen. 2.4 Tilleggsopplysninger Ingen. Revisjon: 1 Side: 1/5 Dato: 17/04/2013

2 3. DEL 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER 3.1 Blandinger EF Klassifisering No. 67/548/EEC Farlige Bestanddeler Vekt-% Nr. CAS EF Nr. REACH Registreringsnummer EF Klassifisering og Risikosetninger Propylenglykol Ikke tilordnet. Xi; R36/38. monobutyleter Dinatrium metasilikat Ikke tilordnet. C; R34, Xi; R Tilleggsopplysninger R-setningenes fulle tekst finnes i punkt DEL 4: FØRSTEHJELPSTILTAK 4.1 Beskrivelse av førstehjelp Innånding Hudkontakt Kontakt med Øyne Svelging 4.2 Viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket 4.3 Indikasjon på øyeblikkelig medisinsk hjelp og spesiell behandling som er nødvendig Ved pustevansker, flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Fjern forurensede klæ r straks og vask angrepet hud med rikelig med vann eller med såpe og vann. Hvis symptomene vedvarer, skaff legehjelp. Skyll umiddelbart øynene i minst 15 minutt. Hvis øyeirritasjonen vedvarer, ta kontakt med en lege/søk medisinsk råd. Hvis symptomene vedvarer, skaff legehjelp. Ikke sannsynlig at det trengs, men hvis nødvendig gi symptomatisk behandling. Ingen spesielle krav. 5. DEL 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK 5.1 Brannslukningsmidler Egnet Brannslukningsmiddel Karbondioksid. Ta hensyn til omgivende materialer. Uegnede Slukkemidler Ingen kjente. 5.2 Spesielle farer som følge av stoffet eller Ingen informasjon tilgjengelig. blandingen 5.3 Råd for brannmenn Brannmenn må bruke full verneutstyr, inkludert åndedrettsvern. 6. DEL 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP 6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk egnede vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. Vask hendene og eksponert hud etter bruk. 6.2 Miljømessige vernetiltak Ikke tillat avrenning til avløp, kloakk eller vassdrag. 6.3 Metoder og materialer for oppdemning og rengjøring Søl må dekkes med inert absorberende materiale. Flytt over til en avfallsbeholder. Vask spillområdet med vann. 6.4 Referanse til andre avsnitt Se Også Avsnitt 8, 13. Revisjon: 1 Side: 2/5 Dato: 17/04/2013

3 7. DEL 7: HÅNDTERING OG LAGRING 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Oppbevares utilgjengelig for barn under 3 år. Unngå kontakt med huden og øynene. Vask hendene og eksponert hud etter bruk. 7.2 Vilkår for sikker oppbevaring, inkludert eventuelle kompatibilitetsproblemer Lagringstemperatur Omgivende. Lagringstid Uendelig. Uforenlige materialer Syrer. 7.3 Spesifikk(e) sluttbruk(er) Vaskemiddel for tavle. 8. DEL 8: EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR 8.1 Kontrollparametere Administrative Normer STOFF Nr. CAS AN gj.snitt (8h ppm) AN gj.snitt (8h mg/m³) (ppm) (mg/m³) Ikke tilordnet Biologisk grenseverdi Ikke tilordnet PNECer and DNELer Ikke tilordnet. 8.2 Eksponeringskontroll Passende tekniske kontroller Vanligvis ikke påkrevd Personlig verneutstyr Vernebriller/ansiktsskjerm Anm Vanligvis ikke påkrevd. Anbefales: Bruk vernebriller med sidebeskyttelse (EN166). Hudbeskyttelse (Håndbeskyttelse/ Annet) Vanligvis ikke påkrevd. Anbefales: Bruk egnede verneklæ r og vernehansker. Åndedrettsvern Normalt, ingen personlige åndedrettsvern er nødvendig. Termiske farer Miljøovervåking Unngå utslipp til miljøet. 9. DEL 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Utseende Væ ske. Farge Gul. Lukt Karakteristisk.Luktfri. Luktgrense (ppm) Ikke fastslått. ph (Verdi) 13. Kokepunkt ( C) 100 C. Flammepunkt ( C) Antennelighet (fast stoff, gass) Ikke brannfarlig. Oppløselighet (vann) Litt oppløselig. Løselighet (Annet) Revisjon: 1 Side: 3/5 Dato: 17/04/2013

4 Selvantennelsestemperatur ( C) Eksplosive egenskaper Ikke eksplosiv. Oksiderende egenskaper Ikke-oksiderende. 9.2 Annen informasjonn Ingen. 10. DEL 10: STABILITET OG REAKTIVITET 10.1 Reaktivitet Stabil under normale forhold Kjemisk stabilitet Stabil under normale forhold Mulighet for farlige reaksjoner Stabil under normale forhold Forhold som skal unngås Ingen kjente Uforenlige materialer Syrer Farlige dekomponeringsprodukter Ingen kjente. 11. DEL 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER 11.1 Informasjon om toksikologiske effekter Blanding Akutt toksisitet Irritasjon Korrosivitet Sensibilisering Gjentatt dosetoksisitet Kreftfremkallende Mutagenisitet Toksisitet for reproduksjon Lav akutt giftighet. Irriterer øynene og huden. Er ikke hudallergifremkallende. Ingen bevis for kreftfremkallende egenskaper. Mutagenisk potensiale er ikke påvist. 12. DEL 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER 12.1 Toksisitet Liten giftvirkning på vannorganismer Persistens og nedbrytbarhet Produktet er sannsynligvis biologisk nedbrytbart Bioakkumulasjonspotensial Produktet har lavt potensiale for bioakkumulering Mobilitet i jord Litt oppløselig i: Vann. Det antas at produktet har liten bevegelighet i jord Resultater av PBG og vpvg vurdering Ikke klassifisert som PBG eller vpvg Andre skadevirkninger 13. DEL 13: INSTRUKSER OM DISPONERING 13.1 Behandlingsmetoder for avfall Må slippes ut på egnet avfallsstedet Tilleggsopplysninger Avhending skal skje i samsvar med lokale og nasjonale forskrifter og lover. 14. DEL 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER Ikke klassifisert som farlig ved transport UN-nummer 14.2 UN korrekt transportnavn 14.3 Transport fareklasse(r) 14.4 Pakkegruppe 14.5 Miljøfarer 14.6 Spesielle forholdsregler for bruker 14.7 Bulktransport skall utføres i henhold til vedlegg II av MARPOL73/78 og IBC (store beholder for bulkvarer)-koden Revisjon: 1 Side: 4/5 Dato: 17/04/2013

5 15. DEL 15: OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER 15.1 Sikkerhet, helse-og miljøkrav/lovgivninger som er spesifikke for stoffet eller blandingen EU-regelverk Godkjenninger og/eller restriksjoner i bruk Ingen kjente Nasjonale forskrifter Ingen kjente Vurdering av kjemikaliesikkerhet 16. DEL 16: ANDRE OPPLYSNINGER Endringer eller ny informasjon finnes under følgende rubrikker: FORKORTELSER DNEL PNEC PBT vpvb Xi C Langsiktig Eksponerings (15 min) Utledet Nivå med Ingen Effekt Forutsatt Konsentrasjon med Ingen Effekt Persistent, Bioakkumulerende og Giftig veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende Irriterende Etsende Risikosetninger R34 Etsende. R36/38 Irriterer øynene og huden. R37 Irriterer luftveiene. Ansvarsfraskrivelse Den informasjon som denne publikasjon inneholder eller som gis til brukerne på annen måte, anses for å væ re nøyaktig og gis i god tro, men det er opp til brukerne å forsikre seg om at produktet egner seg for et bestemt formål. Acco UK Ltd. gir ingen garanti når det gjelder produktets skikkethet til noe bestemt formål, og enhver indirekte garanti eller forhold (lovbestemt eller på annen måte) avvises med mindre avvisning hindres ved lov. Acco UK Ltd. tar intet ansvar for tap eller skade (annet enn det som oppstår som følge av død eller personskade som skyldes et defekt produkt, hvis dette kan bevises), som følge av tiltro til denne informasjonen. Man kan ikke benytt seg fritt av patent-, copyright- eller designrettigheter. Vedlegg til utvidet sikkerhetsdatabladet (esds) Ingen informasjon tilgjengelig. Revisjon: 1 Side: 5/5 Dato: 17/04/2013

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I HENHOLD TIL EF-REGULERINGER 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP)& 453/2010

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I HENHOLD TIL EF-REGULERINGER 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP)& 453/2010 HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I HENHOLD TIL EF-REGULERINGER 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP)& 453/2010 1. DEL 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Identifikator

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavm: Produktkode: Firmaidentifikasjon: CHAIN ACE AE21 W R DAY LTD 6 MANOR INDUSTRIAL ESTATE COMEYTROWE TAUNTON TA1 4EF UK +44(0)1823 276506 www.autoday.com

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavm: Produktkode: Firmaidentifikasjon: ELECTRICAL CONTACT CLEANER / DEOXIDISER GA10 W R DAY LTD 6 MANOR INDUSTRIAL ESTATE COMEYTROWE TAUNTON TA1

Detaljer

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Sikkerhetsdatablad TD Vannbasert Impregnering Versjon 2.0 Udarbejdet: 28032014 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: TD Vannbasert

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato 01-des-2010 Oppdatert dato 29-jul-2014 Versjon 2.1

Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato 01-des-2010 Oppdatert dato 29-jul-2014 Versjon 2.1 Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato 01-des-2010 Oppdatert dato 29-jul-2014 Versjon 2.1 Avsnitt 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II Norge SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TERRASSEBEIS BYGGMAX

SIKKERHETSDATABLAD TERRASSEBEIS BYGGMAX Endret 13/02/2014 Revisjon 13 Erstatter dato 19/11/2013 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante

Detaljer

Snowclean Kallavfettning 120

Snowclean Kallavfettning 120 Side 1 (7) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn 1.2 Relevant identifisert bruk av stoffet eller blandingen, og frarådet bruk Produkttype Avfettingsmiddel

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec DD Starter

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec DD Starter Endret 04/12/2013 Revisjon 8 Erstatter dato 01/12/2010 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1918674

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet oppfyller kravene i: Forskrift (EF) nr. 1907/2006 eller forskrift (EF) nr. 1272/2008

Dette sikkerhetsdatabladet oppfyller kravene i: Forskrift (EF) nr. 1907/2006 eller forskrift (EF) nr. 1272/2008 SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet oppfyller kravene i: Forskrift (EF) nr. 1907/2006 eller forskrift (EF) nr. 1272/2008 Versjon 1 Avsnitt 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Clean Water Tank 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Provalue Våtrom / Concentrated Washroom Cleaner (Norway)

SIKKERHETSDATABLAD Provalue Våtrom / Concentrated Washroom Cleaner (Norway) Endret 19/07/2013 Revisjon 5 Erstatter dato 09/07/2013 SIKKERHETSDATABLAD (Norway) PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr.

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) Europa Gemstar Laser Versjon 2 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Klorent / Liquid Bleach

SIKKERHETSDATABLAD Klorent / Liquid Bleach Endret 17/06/2013 Revisjon 2 Erstatter dato 05/02/2010 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 11009

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) - Europa Mip CA Versjon 1.2 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikasjon

Detaljer

HMS-DATABLAD. +44 (0) 1202 876141 (Mandag - Fredag 09:00-17:30 GMT) (kun i kontortiden)

HMS-DATABLAD. +44 (0) 1202 876141 (Mandag - Fredag 09:00-17:30 GMT) (kun i kontortiden) Side: 1/7 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: NO 1.2. Relevante, identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PEN TIDYPEN

SIKKERHETSDATABLAD PEN TIDYPEN Endret 01/10/2013 Erstatter dato 29/10/2013 1 / 8 SIKKERHETSDATABLAD PEN TIDYPEN I henhold til forordning (EF) No 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1.

Detaljer

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Sikkerhetsdatablad TD Dusj & Bad Versjon 2.0 Udarbejdet: 28032014 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: TD Dusj & Bad 1.2 Relevante

Detaljer

HMS-DATABLAD. +44 (0) 1202 876141 (Mandag - Fredag 09:00-17:30 GMT) (kun i kontortiden)

HMS-DATABLAD. +44 (0) 1202 876141 (Mandag - Fredag 09:00-17:30 GMT) (kun i kontortiden) Side: 1/5 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: NO 1.2. Relevante, identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK

SIKKERHETSDATABLAD EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK Endret 28/08/2013 Erstatter dato 25/07/2013 1 / 8 SIKKERHETSDATABLAD EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK I henhold til forordning (EF) No 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

Detaljer

Gjøco Gulv 40 vanntynnbar Belegg: Gjøco Gulv 40 vanntynnbar er en polyuretanmodifisert alkydmaling for innendørs og utendørs bruk på gulv.

Gjøco Gulv 40 vanntynnbar Belegg: Gjøco Gulv 40 vanntynnbar er en polyuretanmodifisert alkydmaling for innendørs og utendørs bruk på gulv. Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Produktbeskrivelse: Type produkt: Andre identifiseringsmåter: Produktregisternummer: Belegg: er en polyuretanmodifisert

Detaljer

HMS-DATABLAD RX800F/NC Side: 1 Utarbeidelsesdato: 08/05/2013 Revidert utgave nr.: 1

HMS-DATABLAD RX800F/NC Side: 1 Utarbeidelsesdato: 08/05/2013 Revidert utgave nr.: 1 Side: 1 Utarbeidelsesdato: 08/05/2013 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante, identifiserte bruksmåter

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons

SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons Odin Kons Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.12.2013 Revisjonsdato 25.04.2014 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG

SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG 101 WIPES, 101 WIPES BIG Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser ProWash Forvask Laser Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.02.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

HMS-DATABLAD KEMECTANT EB3. Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Dette produktet har ingen etikettelementer.

HMS-DATABLAD KEMECTANT EB3. Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Dette produktet har ingen etikettelementer. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 13/02/2015 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: LK-EB3 1.2. Relevante,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Plumbo Power Clean Fettløser Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 17.09.2008 Revisjonsdato

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator SV 100 Aerosolbeholdere 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk

Detaljer

Giftinformasjonen Giftinformasjonssentralen 24 Timer: +47 22 59 13 00

Giftinformasjonen Giftinformasjonssentralen 24 Timer: +47 22 59 13 00 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante og identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, samt bruksområder som frarådes Konsentrat

Detaljer