ÅRSPLAN. Akasia Søreide menighetsbarnehage 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN. Akasia Søreide menighetsbarnehage 2014/2015"

Transkript

1 ÅRSPLAN Akasia Søreide menighetsbarnehage 2014/2015 1

2 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 19 barnehager med rundt 370 ansatte og 1500 barnehageplasser. I tillegg har vi en barnehage under bygging. Visjonen vår er Verdier for generasjoner og verdiene våre er ansvarlig, lærende, nyskapende og åpen. Alle våre barnehager bygger på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon. Strategien vår er å ivareta barndommens egenverdi og legge grunnlag for livslang læring gjennom samspill og lek. Akasia har valgt å benytte seg av muligheten til å fastsette særlige bestemmelser for livssynsformål og legger følgende til grunn for virksomheten i våre menighetsbarnehager: Barnehagen bidrar til å gi barn kunnskap om, erfaring med og opplevelse av kristen tro og tradisjon. Akasia er en omformulering av ordet akasie som stammer fra akasietreet. Et tre og treverk er noe Akasias arbeidere innen bygg og anlegg har et godt forhold til. Også i barnehagene våre er dette et symbol som passer godt inn det handler om å gi barna et godt rotfeste i kristne verdier, samtidig som vi gir dem mot til å utfolde seg og strekke seg lenger. Logoen inneholder enda mer symbolikk. Den grønne streken representerer fortid, nåtid og fremtid. Det er en sentral oppgave for alle deler av Akasia å ta vare på arven fra tidligere generasjoner, tilføre arven verdier fra vår tid og videreføre denne arven til kommende generasjoner. Samspillmetoden Dialog Kvalitet i barnehagen er først og fremst avhengig av de menneskelige ressursene, det vil si barna, foresatte og barnehagens personale. Akasia har derfor valgt samspillmetoden Dialog som et sentralt pedagogisk arbeidsredskap for sine barnehager. Samspillsmetoden dialog tar utgangspunkt i 7 prinsipper for å utvikle bedre samspill. 1. Vis at du bryr deg 2. Juster deg til barnet 3. Snakk hyggelig om det barnet gjør eller er opptatt av 4. Gi ros og anerkjennelse 5. Felles fokus 6. Gi mening til barnas opplevelser 7. Sett positive grenser Arbeidet med metoden bevisstgjør oss på våre holdninger og daglige kommunikasjon i alle våre relasjoner i barnehagen. 2

3 Innhold Side 4: Side 4: Side 5: Side 7: Side 8: Side 9: Side 9: Side 9 : Side 10: Side 11: Side 11: Side 12: Side 13: Side 13: Side 14: Side 14: Side 15: Forord Akasia Søreide menightesbarnehage Pedagogisk grunnsyn Side 5: Omsorg Side 6: Danning Side 6: Lek Side 6: Læring Side 7: Barns medvirkning Side 7: Inkluderende fellesskap Samspillmetoden Dialog Satsingsområder Fagområder Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Etikk, religion og filosofi Natur, miljø og teknikk Nærmiljø og samfunn Kunst, kultur og kreativitet Antall, rom og form Plan for samarbeid barnehage hjem Plan for overgang barnehage skole Vurdering Buss Interaktiv tavle Se for deg et barn som går og bærer på en skattekiste. Denne kisten inneholder barnets evner og forutsetninger for å lykkes her i verden. Vår viktigste oppgave i barnehagen er å finne nøklene til kista og hjelpe barnet å låse opp de ulike rommene, slik at det kan få tatt alle sine evner i bruk. Vår oppgave er ikke å fylle kista, men å åpne den og være åpen for det vi måtte finne der! (Pape) 3

4 Forord Årsplanen har et tidsperspektiv på ett år. Den er et arbeidsdokument og arbeidsredskap for den pedagogiske virksomheten i Akasia Søreide menighetsbarnehage med mål for arbeidet vårt i 2014/2015. I forbindelse med utforming av planen har foreldre/ foresatte fått anledning til å påvirke årsplanens innhold blant annet gjennom samarbeidsutvalget som også godkjenner årsplanen. Årsplanen gir i tillegg viktig informasjon til eier, politikere, barnehagen sine samarbeidspartnere, andre interessenter og Bergen kommune som har tilsynsmyndighet for barnehagen. Årsplanen er forankret i Lov om barnehager, Rammeplan for barnehager og i vår egen langtidsplan gjeldende for Akasia Søreide menighetsbarnehage Vi er en barnehage med 5 avdelinger som ligger sentralt på Søreide, like ved kirken. Barnehagen ble bygget i 1973 og er dermed den eldste barnehagen i Ytrebygda bydel. Vi i Akasia Søreide menighetsbarnehage jobber for at barnehagen er et trygt og utviklende sted for barn. I år legger vi vekt på 3 fagområder Kropp, bevegelse og helse Kommunikasjon, språk og tekst Natur, miljø og teknikk Akasia Søreide menighetsbarnehage har følgende bestemmelser for livssynsformål: Barnehagen bidrar til å gi barn kunnskap om, erfaring med og opplevelse av kristen tro og tradisjon. Som menighetsbarnehage er de kristne verdiene viktig for oss og ligger til grunn for vår daglige drift. Vi har samarbeid med Søreide menighet der vi har samlinger 2-3 ganger i måneden med prest/menighetspedagog. 1 gang i året er vi med på å arrangerer høsttakkefest sammen med menigheten 4

5 Pedagogisk grunnsyn Vi legger vekt på å fremme et syn som sier at alle mennesker er likeverdige og kompetente, med rett til å bli hørt og anerkjent. Vi mener at alle følelser er rette følelser, og at alle har rett til å uttrykke følelser, behov og meninger. Når barn opplever slike holdninger, gis de mulighet til å utvikle tro på seg selv. Barna opplever at der verdsettes for den de er og selvfølelsen blir trygg og god. Begrepet likeverd henviser til menneskers grunnleggende rett til å bli sett og hørt og tatt på alvor som individ. Det betyr ikke at de har rett til å få det som de vil, men at de har rett til å ha sine egne opplevelser, meninger og følelser. Omsorg Omsorg og trygghet i barnehagen er et viktig grunnlag for videre utvikling for barnet. Vi har sterkt fokus på å legge til rette for at barna opplever trygghet og trivsel i hverdagen. Barn er forskjellige og vi møter dem ulikt for å ivareta den enkeltes behov for blant annet trøst, anerkjennelse og ros. Det er også viktig for oss å jobbe for et godt foreldresamarbeid. Målet er at foreldre/foresatte føler seg trygge på at barna deres får den omsorg de skal ha i barnehagen. 5

6 Danning Danning er en kontinuerlig prosess som skjer i samspill med omgivelsene og de menneskene vi møter på veien. Danning handler i stor grad om å bli seg selv sammen med andre. Vi legger vekt på at gode holdninger og verdier gjennomsyrer hverdagen og gir barna støtte og veiledning. Vi jobber for økt bevissthet blant personalet gjennom refleksjon rundt egen praksis og tilrettelegging for videre faglig utvikling rundt tema. Lek Vi legger vekt på at leken i barnehagen er en arena der barn utvikler seg i samspill med andre barn og voksne. I leken utvikler barn blant annet språk, samspill, fantasi, kreativitet, motorikk og begreper. Gjennom leken får barna mulighet til å utvikle sosial kompetanse. Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Vi ansatte legger til rette for at leken får gode vilkår ved å gi rom for lek og allsidig bevegelse både ute og inne, i løpet av hverdagen. Barna får god tid til å leke og gode og hensiktsmessige leker å leke med. Vår holdning er at vi deltar i barns lek etter barnas initiativ og vi bringer eventuelt inn nye elementer i leken for å sikre videre utvikling. Samtidig er vi opptatt av at vi ikke for enhver pris skal bryte inn i leken. En lek som fungerer godt beskyttes. Barn leker for å lære! Læring Barn lærer gjennom erfaringer i alle slags situasjoner i hverdagen. Barn lærer ved hjelp av ulike strategier. Noen barn har høy grad av indre motivasjon for læring, mens andre barn i større grad styres av ytre motivasjon. Vi voksne er opptatt av å ta utgangspunkt i hvordan hvert enkelt barn tar til seg ny kunnskap og tilpasser aktiviteter og tema til barnas ståsted. 6

7 Barns medvirkning Vi legger vekt på at barna får mulighet til å ta reelle valg, og derigjennom oppleve at de har inflytelse på egen hverdag. Barnas innspill møtes med respekt og anerkjennesle, og vi voksne er lydhøre for deres signaler. Når vi snakker om barns medvirkning, sier vi ikke at barna får bestemme alt, men at de får mulighet til å uttale seg om saker som angår dem. Barna blir hørt, og tatt hensyn til i barnehagens daglige liv. Det barna er opptatt av er med på å forme barnehagens innhold og planer. Inkluderende fellesskap Barn er forskjellige og vi legger vekt på at barna møter et inkluderende miljø i barnehagen der det er plass til alle i fellesskapet. Dette krever at personalet er bevisst sin rolle som forbilde, og at de ser og stimulerer barnas individualitet - samtidig som de ser barnegruppen som helhet. Samspillmetoden Dialog er et viktig redskap i dette arbeidet. Vi konkretiserer også arbeidet gjennom temavalget vårt og de 7 fagområdene som fremkommer i Rammeplan for barnehager. Samspillmetoden Dialog Vi har fokus på å utvikle barns sosiale kompetanse. Omgivelsene er av stor betydning for barnets utvikling, og den voksnes bevissthet i forhold til egen rolle er sentral. Kommunikasjon mellom voksne og barn og mellom barn er viktig i barnehagehverdagen. Vi har kontinuerlig fokus på hvordan vi voksne kommuniserer med barn og oss imellom, og hvilke holdninger vi gir uttrykk for. Personalet i barnehagen får opplæring i samspillmetoden Dialog. Metoden er et pedagogisk arbeidsredskap for barnehagen, der hensikten er å øke personalets kompetanse i forhold til samspill med barn. Samspillsmetoden dialog tar utgangspunkt i 7 prinsipper for å utvikle bedre samspill. 1. Vis at du bryr deg 2. Juster deg til barnet 3. Snakk hyggelig om det barnet gjør eller er opptatt av 4. Gi ros og anerkjennelse 5. Felles fokus 6. Gi mening til barnas opplevelser 7. Sett positive grenser 7

8 Årets satsingsområder For barnehageåret har vi fokus på spesielt 3 av fagområdene som fremkommer i rammeplanen: Kropp, bevegelse og helse Kommunikasjon, språk og tekst Natur, miljø og teknikk Vi har valgt ut 3 hovedtemaer som blir linket opp mot «fokus - fagområder»: - Meg selv - Eventyr - vår Tema Når Fagområder Fokus fagområder Innhold Meg selv Sept. nov. Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Etikk, religion og filosofi Kropp, bevegelse og helse Bli kjent med hverandre Familien min Hvem er jeg, hva kan jeg Hvordan ser jeg ut Gymgrupper for de minste Turopplegg 3-6 år Lære om kroppen min Tur tema: Grovmotoriske bevegelser Eventyr Jan. mars Kommunikasjon, språk og tekst Kunst, kultur og kreativitet Antall, rom og form Kommunikasjon, språk og tekst Språkposer Dramatisere eventyr Utkledningstøy Tur tema: Drama i naturen Snakkepakken Vår Apriljuni Natur, miljø og teknikk Nærmiljø og samfunn Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk Tur tema: Endringer og nytt liv i naturen Miljø fokus Søppelplukking Vilvite senteret 8

9 Fagområder «Rammeplan for barnehager» trekker frem 7 fagområder som skal prege innholdet i barnehagen i løpet av et år. I de neste avnittene viser vi hva vi gjør innen fagområdene - sett opp mot hovedtemaene våre. Det er spesielt 3 fagområder som berører temaene våre særlig. Det er viktig å understreke at det faglige/teoretiske rundt fagområdene kommer mer til uttrykk i langtidsplanen. Språk, tekst og kommunikasjon Mål: Barna utvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd Språkstimulering er noe som foregår gjennom hele barnehagedagen, men vi legger også vekt på å tilrettelegge for og fremme aktiviteter som er positiv for barns språkutvikling. Språkposer Vi leker inn nye ord. Det å jobbe tredimensjonalt gjør at arbeid med språket blir en levende opplevelse. Derfor benytter vi oss av språkposer, sangposer, begrepsposer og eventyrposer Vakre poser fylt med hemmeligheter blir magiske og spennende. Barn elsker spenning og overraskelser. Innholdet i posene er med på å visualisere og konkretisere forskjellige begreper for barna. Vi legger vekt på at barna får oppleve språket med alle sine sanser. Barna får se lytte kjenne føle oppleve smake snakke synge. Språkgrupper En gang i uken har vi språkgrupper for den yngste barnegruppen (0-3 år) og samlingsstunder for den eldste gruppen (3-5 år). I disse gruppene fokuserer vi på det å leke med ord og språk. Bruk av språkposene og snakkekassen er viktig i språkgruppene Bøker Vi vektlegger bruk av forskjellige eventyr og et utvalg av barnebøker. Hvilke eventyr og bøker som er i fokus den aktuelle måneden, kommer til syne i månedsplanen. Tras Vi benytter «Tras» som verktøy for kartlegging av barns språkutvikling. Verktøyet benyttes hovedsakelig når vi er i tvil om et barns språklige utvikling går som forventet og når vi vurderer det som hensiktsmessig å iverksette tiltak for å sikre en god utvikling. Eventuell kartlegging foregår i samråd med og etter foreldrenes samtykke. Kropp, bevegelse og helse Mål: Barna får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring To av våre hovedtema er «meg selv» og «vår». Vi er mye på tur i skog og mark og barna får bevege seg mye og variert. Vi legger til rette for at barna får gode erfaringer og positive opplevelser med motorisk 9

10 utfoldelse og mestring. Aktiv bruk av natur og lekeplass gir mange muligheter for utvikling av barnas motoriske ferdigheter, og for utvikling av glede over naturen og miljøet rundt oss. Vi er opptatt av at det er progresjon i turer og aktiviteter. De minste barna får gradvis et større og mer utfordrende tilbud. Vi begynner med turer i nærmiljøet og utvider etter hvert med bussturer og dagsturer. For eksempel er torsdag en «minibussdag» for de «største» av de minste. En gang i måned har vi gymgrupper der vi har aktiviteter som er med på å gi barna motoriske utfordringer. Vi har som mål å besøke mange friluftsområder - her er noen eksempler: Smøråsfjellet Japanhagen Aboretet Fanafjellet Storrinden Knappenfjellet Lønningen hinderløype FYSAK (idrettshall) Hordnesskogen Etikk, religion og filosofi Mål: Barna erfarer at grunnleggende spørsmål er vesentlige, ved at det gis anledning og ro til undring og tenkning, samtaler og fortelling. Som menighetsbarnehage har vi et særlig fokus på dette fagområdet. To fredager i måneden er vi i Søreide kirke der presten har en samling for oss. Samlingene har et innhold som er hentet fra kristen tro og tradisjon. Tema for samlingene settes opp i samarbeid med prest/menighetspedagog, og kommer til uttrykk i månedsplanene. Samlingsstunder gjennomføres hver dag om vi er på tur eller i barnehagen. I samlingsstundenene får vi tid til å filosofere og samtale rundt forskjellige tema. Vi lar barna få tid å til undre seg og stille spørsmål. Det er viktig for barn å undre seg og å bli respektert for sine spørsmål. Undring, spørsmål og filosofi hører sammen. Vi tar tak i det barna undrer seg over i hverdagen og lar det få påvirkning på valg av aktiviteter og tema. 10

11 Natur miljø teknikk Mål: Barna opplever glede ved å ferdes i naturen og får grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen Turene våre har et tema som er hentet fra fagområdet «Natur, miljø og teknikk»: I år fokuserer vi spesielt på naturen i endring gjennom året og spesielt på vårparten fra april til Juni. Om våren er det mye konkret å se på, og vi ser endringer fort. Vi retter særlig oppmerksomhet mot: Blomstrer Sopp Trær Dyreliv Innsekter Vi har et eget deltema om hva som ikke hører hjemme i naturen. I denne forbindelse jobber vi med: Miljøfokus Søppelsortering Søppelplukking Hva som ødlegger naturen Vi planlegger også å reise noen turer med de største barna på VilVite senteret. Nærmiljø og samfunn Mål: Barna blir kjent med og deltar i samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet. Gjennom turopplegget vårt får barna oppleve mye av nærmiljøet, og spesielt turområdene. Vi fokusere på hva som er spesielt for denne delen av Bergen. Det ligger mange bedrifter i Fana og Ytrebygda bydel som livnærer seg av oljen. Vi har blant annet fokus på hva som er så spesielt med oljen. Flyplassen er og en viktig del av området, og et tema blir derfor: Hva er spesielt med fly? Vi har som mål å invitere foreldre til samlingsstunder for å fortelle om egen arbeidsplass. Barna får dermed mulighet til å få økt bevissthet rund hva mamma og pappa jobber med og hvor de jobber. Kunst kultur kreativitet Mål: Barna tar i bruk sin fantasi, kreative tekning og skaperglede For å inspirere barna til skaperglede og kreativitet gir vi dem blant annet opplevelser gjennom kulturelle innslag. Et mål for barnehageåret 2014/2015 er å etablere et eget kreativt rom der alle malesaker, lim, saks, papir, blyanter m.m. alltid er tilgjengelig for 11

12 barna. Vi legger til rette for kreative oppgaver som går i tråd med valgte tema for barnehageåret. Dette barnehageåret jobber vi for å få til besøk til følgende steder: Fløibanen Akvariet i Bergen Naturhistorisk museum Forestilling på Barnas Katedral Forestilling på Teateret Antall rom og form Mål: Barna får bli kjent med matematiske begreper gjennom hverdagsaktiviteter Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker form og rom, de er på jakt etter sammenhenger, og de trekker slutninger. Barn utvikler sin matematiske kompetanse gjennom lek og hverdagsaktiviteter. Vi legger til rette for at barna får erfaring med å utforske avstander, retning og plassering - Noe er høyt oppe, andre ting er under noe. Vi lager kart og lærer å orientere oss i forhold til det. Måleaktiviteter Kjøkkenet er et rom som inviterer til måleaktiviteter! Når vi lager mat er barna deltagende og vi måler opp mengder. Barnas første erfaring med måling er gjennom direkte sammenligning uten måleredskap. For eksempel løfte på ting for å kjenne hva som er tyngst eller legge ting ved siden av hverandre og vurdere størrelser. Måling handler om begreper som: Kort kortere kortest, lett lettere lettest, smal smalere smalest osv. Her kommer også familiebegrepet inn. Hvem er eldst og yngst i familien, og hvilken plassering har barnet i familierekken? Sortering/klassifisering Et annet begrep som er sentralt er sortering. Barna sorterer når de rydder, bygger, leker og spiller. Når vi sorterer i grupper kaller vi det å klassifisere. Først er for eksempel alt på beina sko, men etter hvert skiller vi mellom utesko og tøfler mm. Klassifisering inngår også som del av språkutviklingen. Fellesbegrep for klatremus og bamse er for eksempel dyr. På tur i skogen kan vi klassifisere ulike kongler og blader vi finner eller vi gjør det når vi lager mat. Telle/antall Vi lærer om antall når vi teller. Hvor mange barn og voksne er her i dag, og hvor mange mangler? Når bordet dekkes skal vi ha en kopp, et fat og en kniv til hver av dem som er her. Vi har fokus på grunnleggende begreper for å gi barna en god plattform for videre læring. Mange av eventyrene våre har også mange matematiske begreper i seg, slik som: Gullhår, Geitekillingen som kunne telle til ti, de tre bukkene bruse mm. Hverdagen Som dere ser vil mange av aktivitetene for å jobbe med «Antall, rom og form» være det vi gjør i hverdagen. Av- og påkledning, gjøre i stand frokost og lunsj, bake eller lage varm lunsj, rydde etter lek.osv. Vi legger vekt på at vi voksne er aktivt medvirkende i 12

13 læringen. Matte- og begrepsgrupper For å sikre at barna får mulighet for utvikling, med tanke på tall og begreper, har vi ukentlige matte- og begrepsgrupper. I gruppene jobber vi med aktiviteter som legger vekt på en progresjon i barnas erfaringer med temaet. Den interaktive tavlen er et sentralt verktøy for å gi barna erfaring med «Antall, rom og form». Det vil bli faste samlinger rundt denne tavlen, spesielt for de største barna. Detaljer, oversikt over progresjon og utvikling vil gjenspeile seg i månedsplan og månedsbrev. Plan for samarbeid barnehage-hjem Et godt samarbeidet mellom barnehage og foreldrene/foresatte er avgjørende for å skape en god barnehage. Vi legger til rette for at foreldre/foresatte får god informasjon om hva som skjer i barnehagen, slik at de får innsikt i barnets hverdag, og får et grunnlag som gir mulighet til medvirkning. Vi benytter oss av følgende kommunikasjonskanaler: Informasjonsmøte for nye foreldre i juni Foreldremøte i september Foreldresamtaler - to ganger årlig og ellers ved behov Daglig kontakt ved bringe- og hentesituasjon Månedsplan og månedsskriv - sendes ut til foreldre/foresatte henholdsvis den 25. og 30. hver måned Informasjonstavle Billedskjerm Nettside Blogg SU og foreldreutvalg Den daglige kontakten i bringe- og hentesituasjonen er veldig viktig. Vi ansatte legger vekt på å fortelle om hvordan hvert enkelt barn har hatt det gjennom dagen. Plan overgang barnehage-skole Barna som begynner på skole neste høst har egne samlinger 1 gang pr uke. Målet er å gi barna en best mulig overgang til skolen. Vi forbereder barna på skolestart ved å ha fokus på konsentrasjon og på selvstedighetsoppgaver som øker barnets mestringsopplevelse ved at de klarer selv. I samlingene har vi også aktiviteter der vi bruker «Språk sprell», jobber med rimeord og begreper, og med ulike oppgaver. Hovedfokus er lek og læring. På vårparten har førskolebarna en lengre tur der vi blant annet overnatter en natt uten foreldre. De siste årene har denne turen gått til en flott hytte på Voss. 13

14 Samarbeid med skolen Dersom vi har barn med spesielle behov for tilrettelegging, tar barnehagen kontakt med den aktuelle skolen i god tid før skolestart. Samarbeidet involverer barnas foreldre/foresatte. Skolen inviterer til førskoledag for alle nye 1. klassinger. Førskolegruppen tar i løpet av året turen til Søreide skole for å gjøre seg kjent med skolebygget og skolens uteområde. Vurdering For barnehageåret 2014/2015 har vi Årsplanen som område for særlig vurdering. Aktuelle spørsmål er: Hvem lager vi årsplanen for? Er den konkret nok? Er den et godt nok verktøy? Enhetsleder, sammen med avdelingslederne er ansvarlig for at vurderingsarbeidet blir gjennomført. I mai 2015 gjennomføres en spørreundersøkelse blant pedagoger og assistenter med fokus på hvordan årsplanen har fungert som arbeidsverktøy. Resultatene gir grunnlag for diskusjon om og vurdering og eventuell videreutvikling av årsplanen. Vurderingsrapport skrives i mai. Vi velger å ha samme vurderingstema i år som i fjor med bakgrunn i at vi ønsker å gå dypere inn i dette arbeidet enn det vi fikk mulighet til i Minibussene De heter «Ford» Vi er stolte av minibussene våre! Tilgang på friluftsområder rundt barnehagen vår blir mindre og mindre det bygges flere og flere hus. Derfor er det godt å ha egne minibusser som vi kan kjøre hvor vi vil med. Skal vi til Akvariet en tur trenger vi ikke ta 2 busser og bruke mye energi og tid, nei vi kjører bare rett ned til Akvariet. Bussene har 17 seter og har justerbare seler og barneseter. 14

15 Interaktiv tavle Barnehagen har fått innstallert en såkalt «interaktiv tavle». Dette er et verktøy som gir oss mulighet til å styrke IKT-biten i barnehagen og samtidig sette mer fokus på realfagene - i særlig grad matematikk. Den blir brukt mest av førskolegruppen i begreps- og matematikkaktiviteter. Også yngre barn benytter tavlen da ofte i forbindelse med aktiviteter som har fokus på lek med figurer og former. 15

16 Det er kanskje mulig å lære uten å leke, men det er ikke mulig å leke uten å lære! (Pape) 16

ÅRSPLAN. Søreide menighetsbarnehage 2013/2014

ÅRSPLAN. Søreide menighetsbarnehage 2013/2014 ÅRSPLAN Søreide menighetsbarnehage 2013/2014 1 Fra 2013 skilte BKF ut forvaltningsområdet i organisasjonen til en egen enhet. Forvaltningsområde har i den forbindelse fått nytt navn og ny logo. Akasia

Detaljer

ÅRSPLAN. Søreide menighetsbarnehage 2012/2013

ÅRSPLAN. Søreide menighetsbarnehage 2012/2013 1 ÅRSPLAN Søreide menighetsbarnehage 2012/2013 Se for deg et barn som går og bærer på en skattekiste. Denne kista inneholder alle barnas evner og forutsetninger for å lykkes her i verden. Vår viktigste

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016 ÅRSPLAN Akasia Paradis barnehage 2015/2016 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 20 barnehager med rundt 380 ansatte og 1500 barnehageplasser. Akasia sin visjon

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Fladbyseter barnehage

Fladbyseter barnehage ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 Fladbyseter barnehage Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

HALVÅRSPLAN. Akasia Neshaugane barnehage

HALVÅRSPLAN. Akasia Neshaugane barnehage HALVÅRSPLAN Akasia Neshaugane barnehage 2015 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 19 barnehager med rundt 370 ansatte og 1500 barnehageplasser. I tillegg har vi

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA HANS OG GRETE BARNEHAGE SA Årsplan 2016 2017 Årsplan for Hans og Grete Barnehage skal gi en kort oversikt og innføring i barnehagens faste rutiner og aktiviteter, samt barnehagens målsetning og metoder

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN BARNDOMMEN I FOKUS I EN GLAD HVERDAG Ved Nardo barnehager setter vi barnet i fokus. Dere møter positive, fleksible voksne

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Foreldremøte høst 2011 Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Rammeplanen Omsorg Lek Læring Sosial kompetanse Språklig kompetanse De sju fagområdene: Kommunikasjon,

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag.

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag. Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage 2015-2016 En engasjert hverdag Innhold Innledning: Om barnehagen Kanvas pedagogiske plattform Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kanvas læringsmål vårt arbeid

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Solahagen barnehage 2015/2016

ÅRSPLAN. Akasia Solahagen barnehage 2015/2016 ÅRSPLAN Akasia Solahagen barnehage 2015/2016 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 20 barnehager med rundt 380 ansatte og 1500 barnehageplasser. Akasia sin visjon

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa Arbeid med fagområdene i rammeplanen FISKEDAMMEN - Innegruppa Fagområde Mål for barna Innhold Kommunikasjon, språk og tekst Lære å lytte, observere og gi respons i gjensidig samhandling med barn og voksne

Detaljer

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet!

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! TEMA: Jeg og barnehagen min Periode: august november 2015 Satsningsområde: «Språk, sosial kompetanse og nærmiljø» MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! Delmål: Vi i Martodden jobber mot:

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN PERIODE: AUGUST - DESEMBER

HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN PERIODE: AUGUST - DESEMBER HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN PERIODE: AUGUST - DESEMBER Fagområde som vektlegges spesielt i denne planen : Progresjonsplan : Kommunikasjon, språk og tekst. Mål: Vi skal fordype oss i noen av arbeidene til Alf

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Borgejordet barnehage

Borgejordet barnehage Årsplan Borgejordet barnehage Respekt Omsorg - Samarbeid Borgejordet 74 3269 LARVIK Mail: torunn.hamre@larvik.kommune.no Tlf: 98253214 INNHOLD: Forside Innhold Om barnehagen Lover og planverk Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap Året rundt Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon 1. august 18.november: Nye vennskap 21.november- 23.desember: Juleforberedelser 2. januar- 17. mars: Lofotfisket

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016

Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016 1 Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016 OVELANDSNESET GÅRDSBARNEHAGE KRINGLETOPPEN BARNEHAGE FROLAND FRILUFTSBARNEHAGE INNLEDNING i kommunestyre 18 juni 2015 ble det besluttet at våre 3 banehager skal

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

ÅRSPLAN. Neshaugane barnehage 2013/2014

ÅRSPLAN. Neshaugane barnehage 2013/2014 ÅRSPLAN Neshaugane barnehage 2013/2014 1 Fra 2013 skilte BKF ut forvaltningsområdet i organisasjonen til en egen enhet. Forvaltningsområde har i den forbindelse fått nytt navn; Akasia og logo. Akasia er

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

De eldste i barnehagen

De eldste i barnehagen De eldste i barnehagen HØBB barnehager LIVSLANGT LÆRINGSPERSPEKTIV Det skal være sammenheng mellom barnehagens rammeplan og skolens læreplaner et livslangt læringsperspektiv. Rammeplanen for barnehagen

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ØVERBYGDA FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR ØVERBYGDA FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN FOR ØVERBYGDA FAMILIEBARNEHAGE 2015-2017 - OMSORG-LEK-LÆRING-DANNING VI SETTER SPOR ÅRSPLANEN Det er utarbeidet pedagogisk årsplan i familiebarnehagen for å sikre kontinuitet i arbeidet. Årsplanen

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan Venåsløkka barnehage 2012-2013 Forord Vi fortsetter arbeidet med den nye årsplanmalen som har sitt utspring i «Kvalitetutviklingsplanen». Vår årsplan har samme inndeling som den. Hvert kapittel

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

HOVEDFOKUS PÅ TROLLSTUA

HOVEDFOKUS PÅ TROLLSTUA HOVEDFOKUS PÅ TROLLSTUA Det psykososiale miljøet Tilvenning og tilknytning Trygghet, omsorg og nærhet Relasjoner Mellom barn-voksne og barn-barn Lek Læring gjennom lek Begynnende samspill/rollelek Fellesskap

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015 Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura / August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 0 0 God informasjon er viktig for å skape en god hverdag for barna. Tilbakemelding på godt å

Detaljer