årsberetning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "årsberetning 2011 www.astero.no www.astero.no 1"

Transkript

1 årsberetning

2 NYE muligheter om oss Astero er en moderne og nytenkende servicebedrift. Våre 70 fagpersoner har stor bredde i kompetanse innen mekaniske fag, samfunnsfag, økonomi, pedagogikk, personal- og helsefag. Bedriften har i tillegg 40 tiltaksansatte samt 500 deltakere på andre tiltak og kurs. astero har to forretningsområder Arbeidsrettede tiltak og tjenester der målet er å få flere i arbeid. Produksjon der vi skal ha kompetanse og kapasitet for sikker levering av fleksible løsninger. formål Bedriftens formål er å styrke tiltaksdeltakernes muligheter til å få og beholde arbeid. visjon Astero skal være det naturlige førstevalget for arbeidssøkere som vil tilbake til arbeidslivet. kvalitet, HMS og miljø Våre arbeidsrettede tiltak og tjenester er sertifisert gjennom det europeiske kvalitetssystemet EQUASS og Astero skal være en foregangsbedrift innen HMS. muligheter for arbeidssøkere I Astero kan den enkelte få hjelp til å finne riktig yrke med støtte fra profesjonelle og kvalifiserte veiledere i jobbsøkingsprosessen. For den som er usikker på egen arbeidsevne og hvilke oppgaver og arbeidsmengde som passer, tilbyr vi utprøving både i vår bedrift og eksterne samarbeidspartnere. Vi tilbyr også lengre arbeidsforhold i bedriften gjennom tilrettelagt arbeid, og varig tilrettelagt arbeid. behov for ny arbeidskraft? Astero kvalifiserer personer til arbeidskraft det er behov for i næringslivet. Vi tilbyr arbeidskraft gjennom kurs, opplæring og kvalifisering innen mange yrker, og samarbeider med mer enn 500 bedrifter i regionen. Vi er godkjent lærebedrift innen maskinering, sveis, platearbeid, kontor og regnskap, kokk og renhold. hjelp til oppfølging av sykemeldte Vår helsetjeneste hjelper arbeidsgivere med oppfølging av sykmeldte. Vi har utstrakt erfaring med tilrettelegging og det å finne muligheter på arbeidsplassen. produksjon Astero har en allsidig, fleksibel og omstillingsdyktig mekanisk industriproduksjon innen hovedområdene maskinering, sveising, platearbeid, lakkering og lager/transport. Vi har en topp moderne maskinpark som sikrer høy kvalitet og effektivitet. salg og tjenester Astero tilbyr vaktmestertjenester, renhold for bedrifter og private, vaskeritjenester, jobbfrukt og enkel catering. Serviceinnstilte medarbeidere skreddersyr en løsning som passer deg og din bedrift. kurs Astero arrangerer mange typer kurs som er tilpasset behovene i arbeidslivet og for å hjelpe arbeidssøkere ut i arbeid. Kursene gir deltakerne kompetanse som styrker mulighetene for arbeid. Vårt faste avklaringskurs fokuserer på karriereveiledning, CV og arbeidsmarkedskunnskap og arbeidsutprøving. 2

3 INNHOLD Side Årsberetning for Astero AS for Sammendrag Beskrivelse av virksomheten... 4 Forretningsområder og forretningside... 4 Markedssituasjonen... 5 Restruktureringstiltak... 5 Marked igjen Fortsatt drift Utsikter og fremtidig økonomisk utvikling Arbeidsmiljø, personale og HMS Likestilling Miljørapportering Årsregnskapet Finansiell risiko Årsresultat og disponeringer Resultatregnskap Balanse Kontantstrøm Noter Revisors beretning Budsjett Arbeidsrettede tiltak og tjenester Eksterne tiltak Interne tiltak Astero service Kurs Rådgivende utvalg Produksjon skreddersøm

4 ÅRSBERETNING Sammendrag ble preget av omstilling. Astero har hatt betydelige underskudd i 2009, 2010 og i I de senere årene har omsetningen i selskapet blitt redusert som en følge av endringer(fall) i markedet for mekanisk skreddersøm etter finanskrisen og endring i tilskuddsordningene fra NAV. Dette skjer samtidig som en har gjennomført betydelige investeringer i anlegg og utstyr rett før finanskrisen med den følge at vi fikk betydelige økte finanskostnader rente og avskrivninger. Fokuset for 2011 har vært å gjenskape lønnsom drift. Astero tapte i ,6 mill kr på driften fra januar til og med august. Fra september og ut året drev selskapet med et pluss resultat på 1,8 mill. Det ble iverksatt en rekke tiltak for å få ned kostnadene fokus på alle kostnader. Den største enkeltkostnaden til selskapet er bemanning. For å best mulig utnyttede ressursene vi til enhver til har ble det fokusert på å forbedre fleksibiliteten i organisasjon. Dette har vi lykkes godt med alle ansatte har virkelige tatt utfordringen. Det gjorde det mulig å finne løsninger som var kostnadseffektive og som reduserte kapasitetsproblematikken på høsten. Det er på sin plass å gi en honnør til hele organisasjonen for den innsatsen. Det ble etablert en ny flatere, mer fleksibel og enklere organisasjon og vi foretok en nedbemanning til et riktige nivå, gitt aktivitetsnivå. I løpet av høsten så greide vi å øke inntektene. Totalt sett økte omsetningen fra september og ut året med noe over 30%: 1 Mekanisk skreddersøm; markedet generelt bedret seg noe sammen med en fokusert salgsinnsats på enkeltkunder for å få økt leveranseomfang. Det ga positive utslag og fokuset nå er å utnytte den investerte kapasiteten slik at vi sikrer lønnsomhet på de investeringer som er gjort og at vi nå igjen har reinvesteringsevne. 2. Yrkeskvalifisering; den økte innsatsen på salg og utvikling ga raskt effekt. Vi ble en av de som fikk anledning til å være med på å levere til UDi sitt pionerprosjekt oppkvalifisere personer med endelig avslag. Sammen med at vi fikk noe mer leveranser til NAV på høsten anbudsbaserte tjenester. 3. Utviklingsmidler; vi satset betydelig på produktutvikling i Flere av de prosjektene vi jobbet med kvalifiserte til blant annet støtte gjennom Innovasjon Norge sitt skattefunn prosjekt. Det ble nødvendig å gjennomføre noen enkelt ekstraordinære avskrivninger på utstyr for å få bedre samsvar mellom inntjeningsevne og bokført verdi. Det er nøye redegjort for de forholdene under ekstraordinære forhold. Totalt sett ble 2011 et konsolideringsår hvor fokuset har vært å sikre en plattform for regningsvarende drift. Vi er godt fornøyd med utviklingen og kan konstatere at driften nå er i balanse. 2 Beskrivelse av virksomheten Bedriften har to virksomhetsområder: 1 Mekanisk Skreddersøm Astero er en underleverandør av mekanisk skreddersøm fortrinnsvis til regionens næringsliv. Det er investert betydelig i avansert maskineringsutstyr og... kompetanse. 2 Attføringsbedrift Astero er godkjent som attføringsbedrift og av NAV godkjent som arrangør av arbeidsrettede tiltak og tjenester. Bedriftens leveranser til NAV er regulert gjennom en rammeavtale og egne avtaler for den enkelte anbudsleveranse. I 2010 ble bedriftens kvalitetssystem resertifisert i henhold til den europeiske kvalitetsstandarden for velferdstjenester, EQUASS ASSURANCE. forretningsområder og forretningside Arbeidsrettede tiltak og tjenester Astero får flere i arbeid Mekanisk industriproduksjon Astero skal ha kompetanse og kapasitet for sikker levering av fleksible tjenester. ansatte, kursdeltakere og tiltaksdeltakere Innenfor de arbeidsrettede tiltakene hadde Astero i 2011 i alt 160 rammestyrte tiltaksplasser 100 tiltaksplasser innen Avklaring, Arbeidspraksis i skjermet 4

5 virksomhet, Kvalifisering, Tilrettelagt arbeid og Varig tilrettelagt arbeid og 60 tiltaksplasser i tiltaket Arbeid med Bistand. Videre gjennomførte vi kurs/opplæring for ytterligere ca 350 personer. Totalt sett organiserte Astero hverdagen for 106 ansatte, 160 tiltaksplasser og ca 350 personer på ulike opplæringstiltak. Total gjennomstrømming av deltakere var noe over 500 personer. lokalisering Astero er lokalisert i Molde med avdelinger i Marsvegen 4 og Kometvegen 5. Eiendommen i Kometvegen 5 har et totalareal på 4680 m2. Av dette disponerer bedriften 2373 m2 og leier ut det resterende arealet til Frodes Karosseri og Lakk AS med i alt 2307 m2. Eiendommen i Marsvegen 4 har totalareal på 2700 m2. kompetanse De ansattes kompetanse og personlige engasjement er bedriftens viktigste ressurs. Vi oppfatter Astero som en kunnskapsbedrift. I alt har bedriften 30 ulike proffesjoner/fag med stor spennvidde fra mekaniske fag, ingeniør, økonomi, pedagogikk, helse- og sosialfag, samfunnsfag m.v. Bedriftens samlede kompetanse gjør oss til en allsidig leverandør av mange ulike produkter, varer og tjenester innenfor fagområdene yrkeskvalifisering, maskineringsveising, platebearbeiding, pulverlakkering, skiltproduksjon, lagerfunksjoner, vaktmestertjenester, produktutvikling, jobbfrukt, montering, trearbeid, snekkeri, kantine og catering. samarbeid Astero selger og markedsfører ingen egne produkter og har valgt å være underleverandør for annen industri og service aktiviteter/tilbud. Vi er avhengig av tett og nært samarbeid med industrien og næringslivet i vår region for å nå hovedmålet vårt som er å hjelpe enkeltmennesker ut i arbeid. Innenfor de arbeidsrettede tiltakene er NAV vår største og viktigste samarbeidspartner. markedssituasjonen Astero har slitt de siste årene med å tilpasse seg en endret markedssituasjon. Tilpassingen til ny virkelighet har vært en tøff prosess. Tiltakene fra NAV har historisk vært preget av faste rammeplasser med kun mindre endringer. Omleggingen til konkurranse med en økt andel AMO aktivitet har vært krevende og har medført betydelige endringer i vårt arbeid. I dag er kun 25 % av inntektene i Astero basert på rammeplasser. Øvrig inntekter er basert på å vinne under ordinære konkurransevilkår. Det har vært et bransjeproblem å tilpasse seg ny virkelighet. I 2011 ble det fokusert på å bygge en mer robust og fleksibel organisasjon som vil være bedre i stand til å tilpasse seg raske endringer i volum og program. Kritiske suksessfaktorer for å lykkes er en kvalifisert arbeidsstokk som er fleksibel i forhold til mengde og oppgaver komplimentert med korttidsinnleie av arbeidskraft. Endringsviljen har vært til stede og vi har vunnet terreng i Konsekvensene har blitt forsterket av betydelige investeringer foran finanskrisen i 2008 har økt finanskostnadene dramatisk fra 0,077mill i 2007 til 1,874 mill i 2011 og avskrivingene fra 4,014 mill i 2007 til 6,697 i En økning i avskriving og rentekostnader på 4,403 mill. Økte kostnader og reduserte volumer sammen med innstramming i rammeplasser fra NAV har har sterkt svekket bedriftens resultat. restruktureringstiltak Det er jobbet godt i 2011 med fokus på å tilpasse oss ny virkelighet. Det ble 2. halvår gjennomført en del nødvendige restruktureringstiltak for å tilpasse oss ny virkelighet. Fokuset har vært: redusere kostnader: Redusere administrative stillinger Reduksjon på 2-3 årsverk Tilpasset veilederkapasitet til nytt behov Strammere prioriteringer, større fleksibilitet og vilje fra veilederne til å jobbe på tvers av avdelinger og fag har gitt signifikante gevinster Forenklet driftsform og flatere organisasjons struktur Bygget inn fleksibilitet i organisasjon gjennom bla. økt bruk av midlertidige ansatte 5

6 ÅRSBERETNING 2011 fokusert på salg og produktutvikling innen yrkeskvalifisering Har gitt oss tilgang til nye markeder som leveranser til Utlendings Direktoratet og utvidet AMO aktivitet Prosjektutviklingsmidler har gitt oss verdifull supplement i aktivitet i roligere perioder og inndekning av utviklingskostnader vi har. I 2011 fikk vi innvilget 0,725 mill(pluss 0,500 mill for 2012) fra Innovasjon Norge gjennom ordningen Skattefunn. Øke aktivitet innenfor mekanisk skreddersøm Økt salg til eksisterende kunder; vi har fått betydelige økt leveranseomfang til flere av våre større kunder. Hovedårsaken til suksessen har vært basert på økt leveranseomfang til eksisterende kunder f.eks. nye artikler Nye kunder UDI Fokusert innsalg mot olje og maritime næringer har gitt utslag spesielt i 1 q 2012 med økte leveranser til kunder. skape stolthet og gnist etter tre år med negative resultater har det vært viktig å fokusere på arbeidsmiljøet i organisasjonen. marked igjen Vi har redefinert målfokuset for Attføringsdelen til å bli tjenester hvor vi kan utnytte vår brede komplementære kompetanse. I 2011 fikk vi et gjennombrudd i forhold til UDI sine programmer for oppkvalifisering av asylsøkere. Vi har likens aktivt søkt om midler til å drive utviklingsarbeid. Dette har samlet vært positivt for Astero og har bidratt til at vi de siste fire månedene gikk med nesten 2 mill i pluss (fra drift). Arbeidsrettet rehabilitering har imidlertid hatt store svingninger i De store svingninger i innsøkning har gitt bedriften store personellmessige og driftsmessige utfordringer. Etter finanskrisen fikk markedet for mekanisk skreddersøm et kraftig fall. Omsetningen ble redusert fra 45,562 mill til 30,613 mill tilnærmet ned 32,8%. Sammen med økte finanskostnader har det medført at mekanisk skreddersøm har sterkt bidratt til det alvorlige resultatet i De siste fire månedene greide vi å få innpass hos noen nye kunder samtidig som vi fikk økt leveranseomfang til eksisterende kunder. Vi merket parallelt en generell bedring i markedet. Etter en meget svak åpning på 2011 så erfarte vi en positiv utvikling mot slutten av året. Vi merket ikke noe særlig til de negative konjunkturene i Sør Europa. Leveranser til det som er rettet mot olje og maritim sektor bidrog sterkt til økningen siste kvartalet. 3 Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Denne vurderingen er basert på rammeavtalen og anbudsleveransene Astero AS har med NAV Møre og Romsdal og den markedsposisjonen bedriften har som underleverandør til den omliggende mekaniske industri. Bedriften har et negativt resultat for 2011, men har satt inn korrigerende tiltak som driftsmessig har gitt positive tall for 3. tertial. I samsvar med Forskrift nr 1320 om arbeidsrettede tiltak m.v., er det ikke anledning til å utbetale utbytte. Bedriften har pr ,5 årsverk fordelt på 70 ordinært ansatte. Dvs arbeidstakere som kan benyttes både til produksjon og tjenesteytende arbeid, og som tilretteleggere for yrkeshemmede arbeidstakere, jfr AMB overenskomsten Lønnskostnadene (eks pensjonsregulering) utgjorde 63,3% av den totale omsetningen for 2011, mot 68,4 % i Bedriften har hatt store utfordringer i 2011 med å tilpasse bemanningen etter ordretilgang og tiltaksmidler. Den mangfoldige produksjon av varer og tjenester kombinert med sammensatte ytelser til NAV, gjør at det kreves et minimum av ressurser i hver avdeling for å opprettholde produksjonen og følge opp tiltaksdeltakerne. Ordinære finanskostnader utgjør 3,1 % av den totale omsetningen, mot 2,9% i Totale kostnader for renter og avdrag utgjør 3,8 mill, det samme som

7 Totalt sett har 2011 vært et godt år for våre arbeidsrelaterte tiltak og tjenester, men anstrengt for vår mekaniske industri. Utsiktene for 2012 er betydelig mer optimistiske enn på samme tid i Utsikter og fremtidig økonomisk utvikling Astero er godt posisjonert innenfor begge sine markedssektorer. Det er knyttet usikkerhet til utsiktene innenfor attføringsfaget. Det er fremlagt en ny NoU som vil prege rammebetingelsene innenfor attføringsfaget. Endringer/trender vi må merke oss er: Økt fokus på eksterne utprøvingsarenaer Trussel om økt konkurranseutsetting på rammetiltakene for eksempel tiltaket arbeid med bistand Muligheten for at NAV selv vil ta en større andel av tiltakene insourcing I sum tilsier dette at vi går usikre tider i møte. Sammen med et generelt bransjeproblem med dårlige økonomiske resultater tilsier at en bør vektlegge arbeidet med å sikre/finne en forretningsmodell som er fleksibel /tilpassingsdyktig og effektiv. Det er vår oppfatning at en bør i større grad se på om en kan forbedre de grunnleggende driftsforhold med å samarbeide/ fusjonere bedrifter innenfor Vekst og Attføring. Dette for å sikre kompetente, fleksible, kostnadseffektive og robuste organisasjoner. Våre analyser tilsier at det er felles for alle aktørene i ROR at vi er under kritisk volum for å kunne operere effektiv og rasjonelt. Det er vår vurdering at en bør søke å finne modeller som i større grad hensyntar nye markedsmessige og økonomiske realiteter. Som godkjent arbeidsmarkedsbedrift, er bedriftens hovedmål å hjelpe mennesker ut i arbeid og i særlig grad den/de som trenger bistand for å komme ut i arbeid. NAV Møre og Romsdal er vår avtalepart for gjennomføring av arbeidsmarkedstiltak og dermed vår viktigste samarbeidspartner og premissleverandør. Samarbeidet med NAV og rammeavtalen med NAV sikrer et årlig attføringsmessig basistilbud. Ut over dette leverer bedriften anbudsbaserte tjenester i konkurranse med andre tilbydere. Vi er konkurransedyktige på kvalitet og må anstrenge oss for å kunne tilby tjenestene til en så lav kostnad/pris som mulig for å sikre konkurransekraft. Vi er avhengig av en økning i volumer innenfor Mekanisk Skreddersøm for å sikre lønnsomhet og reinvesteringsevne. Litt enkelt sagt må volumene dobles før en sikrer en forsvarlig drift. Vi har satt i gang følgende tiltak: Økt fokus på salg dedikert større andel av tid fra driftskontor til salg planlagt å dedikere en person til salg fra 2. halvår Økt fokus på å øke kapasiteten på ordrekontoret økende behov for engineeringskompetanse. Fokus på å etablere to-skifts produksjon for våre kritiske maskiner definert som maskiner med høy investeringskostnad. Bedriften har også godt samarbeid med våre industrielle kunder og leverandører, noe som sikrer oss god kunnskap om arbeidsmarkedet. Produksjonen vår er allsidig, fleksibel, omstillingsdyktig og leverer høy kvalitet. Bedriften har dyktige og engasjerte medarbeidere og vår kompetanse, fleksibilitet og kontaktnettet lokalt er blant våre sterke sider. Asteros markedsstrategi for Skreddersøm er å være en underleverandør. Vi jobber systematisk med å tilpasse oss et regionalt marked for våre tjenester. Arbeidsrettede tiltak og tjenester er og skal fortsatt være bedriftens hovedoppgave. Dette utfordrer fokuset i produksjonsavdelingen, men innebærer samtidig at vi som bedrift skal videreutvikle produksjonsavdelingen slik at vi sikrer fortsatt god og stabil drift, moderne produksjonsmetoder og høy effektivitet. Produksjonen sikres gjennom tett samarbeid med våre leverandører og kunder og de største kundene og leverandørene har vi årlige møter med for gjensidig informasjon, tilpasninger og prisavtaler. Både rammeavtalen med NAV og våre avklarende møter med industrikunder og leverandører, gir selskapet gode utsikter for fortsatt fremtidig økonomisk utvikling. Vi ønsker å bruke den kompetansen vi har bygd opp mot nye markedsområder. 7

8 ÅRSBERETNING 2011 Bedriften har et høyt teknologisk nivå på maskiner og utstyr som gir oss effektiv produksjon og sikrer at opplæringen i bedriften best mulig skal kvalifisere arbeidssøkerne til arbeid i ordnære bedrifter. Dette i samsvar med AMB overenskomsten mellom NHO Service og Fellesforbudet/LO. År: 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal ,1 % 7,2 % 9,7 % 9,2 % ,2 % 8,4 % 8,8 % 8,8 % ,3 % 4,6 % 2,9 % 4,3 % 5 Arbeidsmiljø, personale og HMS Helse, miljø og sikkerhet har også i 2011 vært et sentralt fokus og det har vært lagt ned mye arbeid i risikovurdering knyttet til maskiner, dokumentasjon på sikkerhetsopplæring, ajourhold av stoffkartotek og vernerunder. Som en del av målet om å være en foregangsbedrift innen HMS, har en også i 2011 fortsatt opplæring av ansatte i grunnopplæring i arbeidsmiljø. Det arbeides målbevisst og systematisk med forbedringsarbeid og det kommer jevnlig inn forbedrings- og hendelsesrapporter, avvik og tilløpsmeldinger som bidrar til at bedriften blir en tryggere og sikrere arbeidsplass. Det ble registrert svært få personskader i Det mest alvorlige har vært kutt og klemskader i industriproduksjonen som har medført kortvarig fravær. Arbeidsmiljøutvalget har avholdt fire møter i 2011 hvor det ble behandlet 23 saker. Utvalget er et viktig forum hvor relevante saker tas opp til behandling. AKAN arbeidet i bedriften har kommet mer i fokus og det er utviklet handlingsplaner for dette arbeidet. Det ble gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse vår og høst Resultatene synliggjorde behov for å iverksette tiltak for å bedre informasjonskanalen ut til alle ansatte. Samarbeidet med de ansattes organisasjoner er godt og konstruktivt og ansatte bidrar positivt til driften. I 2011 ble det inngått avtaler om ansattes organisering med FLT. Astero AS er tilsluttet bransjeforeningen Attføringsbedriftene, som en del av NHO Service. Det gjennomsnittlige legemeldte sykefraværet i bedriften for 2011 var 6,3 % og fordeler seg på kvartalene som følger: Astero er IA bedrift og det arbeides systematisk med å redusere fraværet. Det høye fraværet 1. kvartal må sees i sammenheng med omorganiseringer som følge av bedriftens økonomiske situasjon første halvår. Det ble tatt grep og reduksjon i sykefraværet ble et satsingsområde. 6 Likestilling Astero skal ha full likestilling mellom kvinner og menn i saker som lønn, avansement og rekruttering. Bedriftens øverste ledergruppe består av to menn og fire kvinner. Av bedriftens totale bemanning er ca 50% menn og 50% kvinner. Selskapets styre har tre kvinnelige og fire mannlige medlemmer og fire varamedlemmer med 50/50 deling mellom kvinner og menn. Astero s styre og selskapets ledelse har et bevisst forhold til målene om likestilling i arbeidslivet og har oppmerksomhet rettet mot likestilling, liveverd og samfunnsdeltakelse for alle jfr målene i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. 7 Miljørapportering Bedriften bruker gjennom året ca 1,3 mill. KWh strøm, hovedsakelig til oppvarming, belysning og drift av maskinparken. I tillegg brukes det ca liter fyringsolje til oppvarming. Bedriften forurenser omgivelsene i svært beskjeden grad. Oppvarmingsbehovet dekkes hovedsakelig gjennom elektrisk kraft, i tillegg til noe fyringsolje. Avfetting før pulverlakkering foregår i eget rom som bare benyttes til dette formålet, i tillegg til vaske- og avfettingsmaskin i lukket system og med miljøvennlig avfettingsmiddel. Pulverlakkeringen forurenser ikke ved at partikler og støv blir filtrert i lakkanlegget. Det benyttes punktavsug ved sveising for å ha et godt inneklima og filter i avsugsanlegget minimaliserer 8

9 utslippene til luft. Bedriften bestreber seg på å holde støyen til omgivelsene på et akseptabelt nivå. Avfallsmetaller blir sortert og levert til gjenvinning. Mat, plast, papir og papp, lysrør, tomme spraybokser m.v. blir sortert og levert for gjenvinning til godkjent mottak. Trevirke går til forbrenning og skjæresand fra vannskjæremaskinen, blir levert til deponering. Alle kjemikalier og stoffer som er i bruk i bedriften er registrert, risikovurdert og blir forskriftsmessig oppbevart i samsvar med lover og forskrifter. 8 Årsregnskapet Det bekreftes at det fremlagte regnskapet for 2011 gir et rettvisende bilde av utvikling og resultat av foretakets virksomhet og stilling. Årets omsetning i bedriften er på 63,481 mill. Det er en nedgang på 1,472 mill. sammenlignet med fjorårets omsetning på 64,953 mill og en nedgang på 9,962 mill fra Omsetningsnedgang skyldes i hovedsak ordrenedgang i mekanisk produksjon, laser/ fresproduksjon og skiltproduksjon. Bedriften har de siste årene merket konjunkturnedgangen i den mekaniske industrien i vårt nærområde og det har påvirket utviklingen og omsetningen de 2 siste årene. Omsetningen i produksjonen(mekanisk, laser, skilt) har gått ned fra 45,369 mill (2008) til 30,567 mill i 2011, noe som gir en nedgang på 14,802 mill. Når det gjelder yrkeskvalifisering har utviklingen vært ustabil fra 31,8 mill i 2008, 36,9 i 2009, 37,0 mill i 2010 og tilbake til 30,6 i Annen omsetning har hatt en økning fra 2008 til 2011 på 1,101 mill. utvikling siste fire måneder Det er mange positive trender men det er viktig å balansere dette med usikkerheten i den europeiske økonomien. Den underliggende driften ble positiv fra september. De siste 4 mnd ble resultatet før ekstraordinære tiltak/ kostnader + 1,328 mill. Selv om vi hadde negative tall i juli og august ble 2. halvåret marginalt positivt. Vi opplevde at vi fikk effekt fra de ulike tiltakene vi gjorde i siste del av i 3.og 4. kvartal. Den grunnleggende driften etablerte seg i løpet av 2011 på et regningsvarende nivå. I 2012 er ambisjonene gradvis å gjenopprette et normalisert inntjeningsnivå. Det langsiktige resultatmålet er på 3 5 %. Etterspørselen fra NAV på arbeidsrettede tiltak har med unntak av tiltakene Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid fulgt de avtalte rammene. ekstraordinære forhold Vi har sett oss nødt til å gjøre noen ekstraordinære tiltak: Skrive ned verdien på 2 maskiner: Doosan-maskin 0,740 mill og Bystronic laser med 2,000 mill Vi har hatt en uheldig investering i et Doosan 5 akslet maskineringssenter. Maskinen har ikke vært i operasjonell drift siste årene og er nedskrevet til 0. Bystronic laserskjærer etter en detaljert analyse er det kommet frem til at investeringen ikke vil kunne forsvare bokført verdi. Den høyeste bokførte verdien vi mener investeringen kan forsvare medfører en nedskriving på 2 mill. Endret pensjonsordning vi gikk fra ytelsesbasert ordning over til innskuddsbasert ordning ved nyttårsskiftet. I den anledning har vi måttet balanseført kostnader på 1,714 mill. En stor andel av våre kostnader er lønn. Utslagene, variasjonen, i NRS bergningene har de siste årene vært større enn resultatsvingningene. Videre har vi en aksjepost i Aktiv Forvaltning der vi har nedskrevet verdiene til markedsverdi/virkelig verdi samt at vi har korrigert for Aktiv Forvaltnings tap ved avgang kortsiktige verdipapirer. Vi har totalt kostnadsført 0,311 mill. I forbindelse med avvikling av den gamle AFPordningen er det avsatt for underdekningen som dekkes inn via fremtidige premier og egenandel. Driftsresultatet før finans, nedskriving og pensjonsjustering ble - 1,080 mill i 2011 mot - 3,072 mill i Årsresultatet for 2011 er på -7,981 mill som gir en resultatgrad på -12,4%. 9

10 ÅRSBERETNING 2011 omsetningen fordeler seg slik på bedriftens ulike virksomhetsområder: Mekanisk produksjon 30,982 mill 21,141 mill 23,879 mill Kantine 1,227 mill 1,194 mill 0,712 mill VTA 7,589 mill 9,088 mill 9,759 mill AB 4,886 mill 5,200 mill 4,638 mill APS 8,422 mill 8,268 mill 7,525 mill Kurs mill 4,044 mill 4,384 mill Skilt 5,103 mill 2,830 mill 3,053 mill Helse/Pust 8,332 mill 9,814 mill 6,186 mill Renhold 1,726 mill 1,708 mill 1,560 mill Eiendom 0,241 mill 1,557 mill 1,785 mill I omsetningstallene ligger lønnstilskudd (fradrag lønnskostnader) på 3,075 mill sammenlignet med 4,317 mill i 2010 og 6,346 mill i 2009, en nedgang på 3,271 mill på 2 år. Lønnstilskuddet utgjorde 7,5% av 40,911 mill mot 10,2 % av de totale lønnskostnadene på 42,181 mill i 2010 og 13,4 % av de totale lønnskostnadene på 47,269 mill i De samlede investeringene i bedriften i 2011 var på 0,909 mill. investeringene er fordelt på: Bygninger, tomter, tekniske installasjoner: 0,026 mill Driftsløsøre og inventar:.0,101 mill Maskiner og utstyr:...0,782 mill Det er investert nøkternt det siste året da vi har hatt en betydelig investeringsutvikling de siste årene for å opprettholde en moderne og tidsriktig maskinpark som er tilpasset markedet vi opererer i. Investeringene er vurdert for å legge til rette for økt produksjon i fremtiden som igjen vil gi god lønnsomhet når vi nå ekspanderer. Alle avdelingene har i dag gode og moderne lokaler med muligheter for videre vekst og utvikling av nye forretningsområder. Bedriften har imidlertid med lokalitetenes utforminger knapphet på egne kontorlokaler samt kurs- og konferanserom. Vi har i perioder, for enkeltkurs, leid lokaler hos Møre og Romsdal Idrettskrets. Vi vil i 2012 måtte investere noe i nye fasiliteter tilpasse dagens fasiliteter til nye behov. Likviditetsbeholdningen var 3,120 mill ved årsskiftet. Bedriftens evne til egenfinansiering av nye investeringer er fortsatt begrenset. Kortsiktig gjeld utgjorde ved årsskifte 11,004 mill som utgjør 27 % av samlet gjeld i bedriften, sammenlignet med 26 % året før. Totalkapitalen var ved utgangen av året var 80,126 mill, sammenlignet med 91,715 mill året før. Egenkapitalandel pr er 49,2 % sammenlignet med 51,7 %, pr omsetning 2011 resultat mill 80 mill 60 mill 40 mill 20 mill 6 mill 4 mill 2 mill 0 mill -2 mill -4 mill mill -8 mill Budsjett

11 Poster som ellers har påvirket årets resultat: Stor nedgang i mekanisk produksjon ift tidligere år selv om vi på slutten av året har hatt en fin økning. 17% høyere omsetning enn i ,6 % lavere omsetning enn i ,4% lavere omsetning enn i Flere tiltak er anbudsbasert. Konkurransen er stor, prisene presses og marginene er lavere. Betydelig reduserte inntekter fra rammetiltak og anbud fra NAV fra 25,247 mill i ,529 mill i 2010 til 21,128 mill i år. Betydelige investeringer i bygninger og maskiner har gitt økte rentekostnader og avskrivingskostnader. Rentekostnadene utgjør 1,961 mill mot 1,166 mill for tre år siden. Avskrivingskostnadene utgjør 6,697 mill mot 7,107 mill i fjor og 4,634 mill for tre år siden. Redusert avskriving i 2011 skyldes i hovedsak nedskriving av anleggsmidler som fikk effekt fra august/ september. Store svingninger i avrop fra Helseanbudet og Pust, svært uforutsigbare inntekter og krevende bemanningssituasjon i helseavdelingen første halvdel av Omsetning fra 9,8 mill i 2010 til 6,2 mill i 2011 Forklaring til stort avvik varekostnad fra 2010 til 2011 Endring i omsetningsstruktur i bedriften gjør også at varekostnaden blir vanskelig å sammenligne fra år til år i totalregnskapet. I 2011 har bedriften hatt større andel omsetning mekanisk produksjon i Marsvegen enn i 2010, omsetningsøkning 2,8 mill og helse/pust har gått motsatt veg med omsetningsnedgang 3,6 mill ift Yrkeskvalifisering har ingen/lave varekostnader og bidrar til å redusere varekostnadsprosenten vesentlig når omsetningen er høy ift mekanisk skreddersøm vv. Varekostnadsprosenten for mekanisk skreddersøm og skilt er: 2009: 23% 2010: 20% 9 Finansiell risiko overordnet målsetting og strategi Bedriften er eksponert for finansiell risiko gjennom økte råvarepriser og delvis økt rentenivå. Vi er i svært liten grad eksponert for valutasvingninger. Våre kunder innenfor mekaniske skreddersøm er følsomme for endringer i valuta. Glamox har belyst det problemet gjennom å erklære i Romsdals Budstikke at valuta alene kan medføre nedleggelse av fabrikken i Molde. Vi skal heller ikke se helt bort fra effekten av at en ugunstig valuta vil forverre vår relative konkurransekraft mot lavkostnadsland som øst Europa og Asia. Målet er å avdempe den finansielle risikoen i størst mulig grad og ha størst mulig forutsigbarhet i kostnadene ved å inngå faste langsiktige avtaler med de største leverandørene. Kontinuerlig gjennomgang av likviditetsbudsjettet er viktig for så tidlig som mulig å kunne fange opp store avvik i inntekter og kostnader. markedsrisiko Bedriftens produksjonsavdelinger er eksponert for signinger/endringer i råvarepriser. Prisene på stål og aluminium, både syrefast og rustfri er uforutsigbare og konjunkturavhengige, noe som vanskeliggjør inngåelse av langsiktige avtaler. Når det gjelder NAVs kjøp av tiltak og tjenester har Astero en rammeavtale som regulerer innholdet i og omfanget av ulike arbeidsrettede tiltak. Avtalen reforhandles årlig. I tillegg leverer Astero anbudsbaserte tiltak hvor marginene er presset. Bedriften er ikke eksponert mot endringer i rentenivået på eksisterende lån de neste tre år, da den langsiktige gjelden har fastrenteavtale. Store økninger i rentenivået kan imidlertid påvirke nye investeringer. kredittrisiko Risiko for at kunder og samarbeidspartnere ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser ovenfor Astero vil alltid være til stede. Vi har imidlertid innarbeidet gode oppfølgingsrutiner og anser ikke situasjonen som risikoøkende. Bedriften har historisk sett hatt små tap på fordringer. Brutto kredittrisiko på balansedagen var totalt 6,311 mill for bedriften i Dette innebar en endring på 1,283 mill fra 2010 da fordringene var på 5,028 mill. 2011: 21% 11

12 ÅRSBERETNING 2011 likviditetsrisiko Bedriften vurderer likviditeten som stabil. Betalingsbetingelsene for våre kunder er markedsrettet og de største avtalene gjennomgås kontinuerlig. Det foreligger leverandøravtaler med de største hovedleverandørene. De 10 største leverandørene står for 55 % av leveransene i mekanisk produksjon og gode betalingsbetingelser har likviditetsmessig virkning. Betalingsbetingelsene følges opp kontinuerlig. pensjonskostnader/forpliktelser Viser til spesifikasjoner under note 1 og 5 i regnskapet. 10 Årsresultat og disponeringer Styret foreslår følgende dekning av årsresultatet i Astero AS: Underskuddet vil bli dekket av annen egenkapital. Selskapets egenkapital pr er kr ,- Molde, den

13 13

14 RESULTATREGNSKAP 2011 Resultatregnskap Astero AS Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnader End. beh. varer u.tilv. og ferdigvarer Lønnskostnader m.m. 4, Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Nedskrivning av driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen finansinntekt Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Disponeringer og overføringer Overført fra annen egenkapital Sum overføringer Astero AS Side 1 14

15 BALANSE Balanse Astero AS Eiendeler Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 6, Maskiner og anlegg 6, Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 6, Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Markedsbaserte aksjer Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Astero AS Side 1 15

16 BALANSE Balanse Balanse Astero AS Astero AS Egenkapital og gjeld Note Egenkapital og gjeld Note Egenkapital Aksjekapital Aksjekapital Sum innskutt egenkapital 9, 10 9, Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Opptjent Annen egenkapital egenkapital Annen Sum opptjent egenkapital egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Sum egenkapital Gjeld Gjeld Pensjonsforpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetning forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Annen Gjeld til langsiktig kredittinstitusjoner gjeld Gjeld Sum annen til kredittinstitusjoner langsiktig gjeld 12, 13 12, Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Kortsiktig Leverandørgjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Skyldige Annen kortsiktig offentlige gjeld avgifter Annen Sum kortsiktig gjeld gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Sum gjeld og egenkapital Molde, den 20. april 2012 Molde, Molde, den den 20. april Jan Egil Korseberg Veslemøy Hungnes Mette Jane Holand Jan Styrets Egil Korseberg leder Veslemøy Nestleder Hungnes Mette Styremedlem Jane Holand Styrets leder Nestleder Styremedlem Per Sigbjørn Øvermo Johan Hjelvik Britt Ada Flo Per Sigbjørn Styremedlem Øvermo Johan Styremedlem Hjelvik Britt Styremedlem Ada Flo Styremedlem Styremedlem Styremedlem Odd Skaaheim Reidar Johansen Per Olav Myrstad Repr. Odd for Skaaheim de ansatte Repr. Reidar for Johansen de ansatte Administrerende Per Olav Myrstad direktør Repr. for de ansatte Repr. for de ansatte Administrerende direktør Astero AS Side 2 Astero AS Side 2 16

17 KONTANTSTRØM Kontantstrømsanalyse Astero AS Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Ordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Nedskrivning anleggsmidler Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Forskjell pensjonskostnad og utbetalt til pensjonsordning Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter Andre tidsavgrensningsposter = Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter + Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter + Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld = Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter = Netto endring i betalingsmidler Beholdning av betalingsmidler ved periodens begynnelse = Beholdning av betalingsmidler ved periodens slutt Astero AS Side 1 17

18 NOTER Noter til regnskapet 2011 Astero AS Note nr. 1 - Regnskapsprinsipper I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk. Klassifisering Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er medtatt som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som forfaller senere enn et år etter regnskapsperiodens utløp er oppført som langsiktig gjeld. Driftsinntekter og kostnader Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. Varige driftsmidler og avskrivninger Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid. Aksjer Markedsbaserte aksjer vurderes til virkelig verdi. Øvrige omløpsaksjer vurderes til laveste av kostpris og virkelig verdi. Mottatt utbytte registreres som inntekt i det året som det mottas. Varebeholdning Varebeholdningen er vurdert til den laveste av kostpris og virkelig verdi. Virkelig verdi er netto salgsverdi på fremtidig salgstidspunkt. Kostprisen for tilvirkede varer er full tilvirkningskost som også inkluderer en andel av indirekte og faste kostnader. Fordringer Fordringer er oppført i balansen med fordringens pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser Selskapet finansierte sine pensjonsforpliktelser overfor de ansatte gjennom en kollektiv pensjonsordning frem til Denne ordingen er avsluttet pr og selskapet har inngått avtale om innskuddsbasert pensjonsordning for alle ansatte. Selskapet er i tillegg tilsluttet ordning om avtalefeste pensjon (AFP). Periodens netto pensjonskostnad inngår i posten lønnskostnader i resultatregnskapet. Pensjonskostnaden består av innbetalinger i løpet av året samt tilbakeføring av balanseførte forpliktelser Kontantstrømoppstilling Kontantstrømanalysen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Likviditetsbeholdning består av kasse og bankinnskudd. 18

19 Noter til regnskapet 2011 Noter til regnskapet 2011 Astero AS Astero AS Note Note nr. nr. 2 - Inntekter Inntekter Note Salgsinntekter Salgsinntekter nr. 2 - Inntekter pr. pr. virksomhetsområde virksomhetsområde Salgsinntekter Produksjonsbedriften Produksjonsbedriften pr. virksomhetsområde Produksjonsbedriften Andre Andre avdelinger avdelinger Sum Sum Andre avdelinger Sum Andre Andre driftsinntekter driftsinntekter Offentlige Offentlige Andre driftsinntekter tilskudd tilskudd Offentlige Andre Andre inntekter inntekter tilskudd Sum Sum Andre inntekter Sum Note Note nr. nr. 3 - Varer Varer Note nr. 3 - Varer Råvarer Råvarer Halvfabrikat Halvfabrikat Råvarer Ferdigvarer Ferdigvarer Halvfabrikat Sum Sum Ferdigvarer Sum Note Note nr. nr. 4 - Lønnskostnader, Lønnskostnader, antall antall ansatte, ansatte, godtgjørelser godtgjørelser etc. etc. Note nr. 4 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser etc. Lønnskostnader Lønnskostnader Lønninger Lønninger Lønnskostnader Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Lønninger Pensjonskostnader Pensjonskostnader Arbeidsgiveravgift Andre Andre Pensjonskostnader ytelser ytelser Sum Sum Andre ytelser Sum Ordinært Ordinært ansatte ansatte Tiltaksdeltagere Tiltaksdeltagere Ordinært ansatte Tiltaksdeltagere Lønn Lønn Ytelser Ytelser til til ledende ledende personer personer Lønn m.v. m.v. Lønn Lønn Ytelser daglig daglig til ledende leder leder personer m.v Andre Andre Lønn daglig ytelser ytelser leder Andre ytelser Styrehonorar Styrehonorar er er utbetalt utbetalt med med kr kr Styrehonorar er utbetalt med kr Revisor Revisor (honorarer (honorarer oppgitt oppgitt ex. ex. mva) mva) Revisjonshonorar Revisjonshonorar Revisor (honorarer oppgitt ex. mva) Utarbeidelse Utarbeidelse Revisjonshonorar årsregnskap årsregnskap m.m. m.m Annen Annen Utarbeidelse bistand bistand årsregnskap m.m Samlet Samlet Annen bistand revisjonshonorar revisjonshonorar Samlet revisjonshonorar

20 NOTER Noter til regnskapet 2011 Astero AS Note nr. 5 Pensjonskostnader- og forpliktelser Kollektiv pensjonsforsikring: Selskapet finansierte sine pensjonsforpliktelser overfor de ansatte gjennom en kollektiv pensjonsordning frem til Denne ordingen er avsluttet pr og alle ansatte er overført til en ny innskuddspensjonsordning. AFP ordning: Forpliktelsen pr omfatter 5 pensjonister samt avsetning for underdekning vedrørende gammel AFP. Pensjonsforpliktelse usikret ordning (AFP) Påløpt pensjonsforpliktelse Arbeidsgiveravgift Påløpt pensjonsforpliktelse inkl. aga Ikke resultatført virkning av estimatendring Under-/overfinansiert pensjonsforpliktelse Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 3,90% 3,80 % Årlig forventet regulering av pensjoner under utbetaling 3,75% 3,00 % Note nr. 6 Spesifikasjon av anleggsmidler Bygning Maskiner Driftsløsøre og tomt og anlegg inventar ol Sum Anskaffelseskost pr Tilgang i året Avgang i året (kostpris) Anskaffelseskost pr Samlede av og nedskrivn. pr = Bokført verdi Årets nedskrivning Årets ordinære avskrivninger Økonomisk levetid år 5-10 år 5-10 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Årlig leie ikke balanseførte driftsmidler utgjør kr Note nr. 7 Investeringer i aksjer og andeler Selskap Anskaff.kost. Balanseført Nordmøre & Romsdal Eiendom AS Andre aksjer /andeler Sum omløpsaksjer målt etter laveste verdis prinsipp Selskap Anskaff.kost. Markedsverdi Balanseført Sparebank Møre aktiv forvaltning Sum omløpsaksjer vurdert til markedsverdi Resultatført verdiendring i 2011 utgjør kr Sum omløpsaksjer

21 Noter til regnskapet 2011 Astero AS Note nr. Skattekostnad Note nr. 8 - Skattekostnad Selskapet har utleie av lokaler. Denne utleien er skattepliktig, imens den øvrige virksomheten er fritatt for beskatning. Selskapet har utleie av lokaler. Denne utleien er skattepliktig, imens den øvrige virksomheten er fritatt for beskatning Grunnlag betalbar skatt netto husleieinntekt Grunnlag betalbar skatt - netto husleieinntekt Refunderbar skatt/ for mye avsatt tidligere Refunderbar skatt/ for mye avsatt tidligere Fremførbart underskudd Fremførbart underskudd Utsatt skatt/(-)skattefordel (28%) Utsatt skatt/(-)skattefordel (28%) Utsatt skattefordel av midlertidige forskjeller er ikke balanseført. Utsatt skattefordel av midlertidige forskjeller er ikke balanseført. Fordring på skatt forbindelse med skattefunn-prosjekter utgjør kr og inngår andre fordringer. Fordring på skatt i forbindelse med skattefunn-prosjekter utgjør kr og inngår i andre fordringer. Note nr. Egenkapital Note nr. 9 - Egenkapital Aksje- Annen Aksje- Annen kapital egenkapital Sum kapital egenkapital Sum Egenkapital 1. januar Egenkapital 1. januar Årsresultat Årsresultat Egenkapital 31. desember Egenkapital 31. desember Note nr. 10 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Note nr. 10 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen på kr består av 150 aksjer kr 500. Alle aksjer har like rettigheter. Aksjekapitalen på kr består av aksjer á kr 500. Alle aksjer har like rettigheter. Aksjonærer Astero AS pr var: Aksjonærer i Astero AS pr var: Antall aksjer Kr. Antall aksjer Kr. Molde Kommune Molde Kommune Møre og Romsdal Fylke Møre og Romsdal Fylke Fræna Kommune Fræna Kommune Vestnes Kommune Vestnes Kommune Nesset Kommune Nesset Kommune Aukra Kommune Aukra Kommune Midsund Kommune Midsund Kommune Eide Kommune Eide Kommune Rauma Kommune Rauma Kommune Sandøy Kommune Sandøy Kommune Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke Sandøygruppen AS 500 Sandøygruppen AS Stx Osv AS 500 Stx Osv AS Glamox ASA 500 Glamox ASA Molde Næringsforum 500 Molde Næringsforum Ulstein Verft AS 000 Ulstein Verft AS LO Molde og Omegn 500 LO i Molde og Omegn Totalt Totalt Note nr. 11 Bundne midler Note nr Bundne midler bankinnskudd inngår bundne skattetrekksmidler med I bankinnskudd inngår bundne skattetrekksmidler med

22 NOTER Noter til regnskapet 2011 Astero AS Note nr Langsiktig gjeld Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt Gjeld til kredittinstitusjoner Note nr Pantstillelser/sikring m.v. Bokført gjeld som er sikret med pant Gjeld til kredittinstitusjoner Selskapet har inngått rentebytteavtale (swap) som samlet innebærer at selskapet belastes med fast rente på lånene. Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for bokført gjeld Tomter, bygninger o.a Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Kundefordringer Sum

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS ! t j t Årsregnskap I 2010 Finnbergåsen Eiendom AS \ .,.... I;:.r,ll'",,:.r!...:.:r.rr.r..ti:tlt#tt::il:\: a: l r a. rt,,:t l!11!r::::: i1:::;:1::lirilil '.:, 1 Finnbergåsen Eiendom AS Eiendeler Note 2010

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer