årsberetning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "årsberetning 2011 www.astero.no www.astero.no 1"

Transkript

1 årsberetning

2 NYE muligheter om oss Astero er en moderne og nytenkende servicebedrift. Våre 70 fagpersoner har stor bredde i kompetanse innen mekaniske fag, samfunnsfag, økonomi, pedagogikk, personal- og helsefag. Bedriften har i tillegg 40 tiltaksansatte samt 500 deltakere på andre tiltak og kurs. astero har to forretningsområder Arbeidsrettede tiltak og tjenester der målet er å få flere i arbeid. Produksjon der vi skal ha kompetanse og kapasitet for sikker levering av fleksible løsninger. formål Bedriftens formål er å styrke tiltaksdeltakernes muligheter til å få og beholde arbeid. visjon Astero skal være det naturlige førstevalget for arbeidssøkere som vil tilbake til arbeidslivet. kvalitet, HMS og miljø Våre arbeidsrettede tiltak og tjenester er sertifisert gjennom det europeiske kvalitetssystemet EQUASS og Astero skal være en foregangsbedrift innen HMS. muligheter for arbeidssøkere I Astero kan den enkelte få hjelp til å finne riktig yrke med støtte fra profesjonelle og kvalifiserte veiledere i jobbsøkingsprosessen. For den som er usikker på egen arbeidsevne og hvilke oppgaver og arbeidsmengde som passer, tilbyr vi utprøving både i vår bedrift og eksterne samarbeidspartnere. Vi tilbyr også lengre arbeidsforhold i bedriften gjennom tilrettelagt arbeid, og varig tilrettelagt arbeid. behov for ny arbeidskraft? Astero kvalifiserer personer til arbeidskraft det er behov for i næringslivet. Vi tilbyr arbeidskraft gjennom kurs, opplæring og kvalifisering innen mange yrker, og samarbeider med mer enn 500 bedrifter i regionen. Vi er godkjent lærebedrift innen maskinering, sveis, platearbeid, kontor og regnskap, kokk og renhold. hjelp til oppfølging av sykemeldte Vår helsetjeneste hjelper arbeidsgivere med oppfølging av sykmeldte. Vi har utstrakt erfaring med tilrettelegging og det å finne muligheter på arbeidsplassen. produksjon Astero har en allsidig, fleksibel og omstillingsdyktig mekanisk industriproduksjon innen hovedområdene maskinering, sveising, platearbeid, lakkering og lager/transport. Vi har en topp moderne maskinpark som sikrer høy kvalitet og effektivitet. salg og tjenester Astero tilbyr vaktmestertjenester, renhold for bedrifter og private, vaskeritjenester, jobbfrukt og enkel catering. Serviceinnstilte medarbeidere skreddersyr en løsning som passer deg og din bedrift. kurs Astero arrangerer mange typer kurs som er tilpasset behovene i arbeidslivet og for å hjelpe arbeidssøkere ut i arbeid. Kursene gir deltakerne kompetanse som styrker mulighetene for arbeid. Vårt faste avklaringskurs fokuserer på karriereveiledning, CV og arbeidsmarkedskunnskap og arbeidsutprøving. 2

3 INNHOLD Side Årsberetning for Astero AS for Sammendrag Beskrivelse av virksomheten... 4 Forretningsområder og forretningside... 4 Markedssituasjonen... 5 Restruktureringstiltak... 5 Marked igjen Fortsatt drift Utsikter og fremtidig økonomisk utvikling Arbeidsmiljø, personale og HMS Likestilling Miljørapportering Årsregnskapet Finansiell risiko Årsresultat og disponeringer Resultatregnskap Balanse Kontantstrøm Noter Revisors beretning Budsjett Arbeidsrettede tiltak og tjenester Eksterne tiltak Interne tiltak Astero service Kurs Rådgivende utvalg Produksjon skreddersøm

4 ÅRSBERETNING Sammendrag ble preget av omstilling. Astero har hatt betydelige underskudd i 2009, 2010 og i I de senere årene har omsetningen i selskapet blitt redusert som en følge av endringer(fall) i markedet for mekanisk skreddersøm etter finanskrisen og endring i tilskuddsordningene fra NAV. Dette skjer samtidig som en har gjennomført betydelige investeringer i anlegg og utstyr rett før finanskrisen med den følge at vi fikk betydelige økte finanskostnader rente og avskrivninger. Fokuset for 2011 har vært å gjenskape lønnsom drift. Astero tapte i ,6 mill kr på driften fra januar til og med august. Fra september og ut året drev selskapet med et pluss resultat på 1,8 mill. Det ble iverksatt en rekke tiltak for å få ned kostnadene fokus på alle kostnader. Den største enkeltkostnaden til selskapet er bemanning. For å best mulig utnyttede ressursene vi til enhver til har ble det fokusert på å forbedre fleksibiliteten i organisasjon. Dette har vi lykkes godt med alle ansatte har virkelige tatt utfordringen. Det gjorde det mulig å finne løsninger som var kostnadseffektive og som reduserte kapasitetsproblematikken på høsten. Det er på sin plass å gi en honnør til hele organisasjonen for den innsatsen. Det ble etablert en ny flatere, mer fleksibel og enklere organisasjon og vi foretok en nedbemanning til et riktige nivå, gitt aktivitetsnivå. I løpet av høsten så greide vi å øke inntektene. Totalt sett økte omsetningen fra september og ut året med noe over 30%: 1 Mekanisk skreddersøm; markedet generelt bedret seg noe sammen med en fokusert salgsinnsats på enkeltkunder for å få økt leveranseomfang. Det ga positive utslag og fokuset nå er å utnytte den investerte kapasiteten slik at vi sikrer lønnsomhet på de investeringer som er gjort og at vi nå igjen har reinvesteringsevne. 2. Yrkeskvalifisering; den økte innsatsen på salg og utvikling ga raskt effekt. Vi ble en av de som fikk anledning til å være med på å levere til UDi sitt pionerprosjekt oppkvalifisere personer med endelig avslag. Sammen med at vi fikk noe mer leveranser til NAV på høsten anbudsbaserte tjenester. 3. Utviklingsmidler; vi satset betydelig på produktutvikling i Flere av de prosjektene vi jobbet med kvalifiserte til blant annet støtte gjennom Innovasjon Norge sitt skattefunn prosjekt. Det ble nødvendig å gjennomføre noen enkelt ekstraordinære avskrivninger på utstyr for å få bedre samsvar mellom inntjeningsevne og bokført verdi. Det er nøye redegjort for de forholdene under ekstraordinære forhold. Totalt sett ble 2011 et konsolideringsår hvor fokuset har vært å sikre en plattform for regningsvarende drift. Vi er godt fornøyd med utviklingen og kan konstatere at driften nå er i balanse. 2 Beskrivelse av virksomheten Bedriften har to virksomhetsområder: 1 Mekanisk Skreddersøm Astero er en underleverandør av mekanisk skreddersøm fortrinnsvis til regionens næringsliv. Det er investert betydelig i avansert maskineringsutstyr og... kompetanse. 2 Attføringsbedrift Astero er godkjent som attføringsbedrift og av NAV godkjent som arrangør av arbeidsrettede tiltak og tjenester. Bedriftens leveranser til NAV er regulert gjennom en rammeavtale og egne avtaler for den enkelte anbudsleveranse. I 2010 ble bedriftens kvalitetssystem resertifisert i henhold til den europeiske kvalitetsstandarden for velferdstjenester, EQUASS ASSURANCE. forretningsområder og forretningside Arbeidsrettede tiltak og tjenester Astero får flere i arbeid Mekanisk industriproduksjon Astero skal ha kompetanse og kapasitet for sikker levering av fleksible tjenester. ansatte, kursdeltakere og tiltaksdeltakere Innenfor de arbeidsrettede tiltakene hadde Astero i 2011 i alt 160 rammestyrte tiltaksplasser 100 tiltaksplasser innen Avklaring, Arbeidspraksis i skjermet 4

5 virksomhet, Kvalifisering, Tilrettelagt arbeid og Varig tilrettelagt arbeid og 60 tiltaksplasser i tiltaket Arbeid med Bistand. Videre gjennomførte vi kurs/opplæring for ytterligere ca 350 personer. Totalt sett organiserte Astero hverdagen for 106 ansatte, 160 tiltaksplasser og ca 350 personer på ulike opplæringstiltak. Total gjennomstrømming av deltakere var noe over 500 personer. lokalisering Astero er lokalisert i Molde med avdelinger i Marsvegen 4 og Kometvegen 5. Eiendommen i Kometvegen 5 har et totalareal på 4680 m2. Av dette disponerer bedriften 2373 m2 og leier ut det resterende arealet til Frodes Karosseri og Lakk AS med i alt 2307 m2. Eiendommen i Marsvegen 4 har totalareal på 2700 m2. kompetanse De ansattes kompetanse og personlige engasjement er bedriftens viktigste ressurs. Vi oppfatter Astero som en kunnskapsbedrift. I alt har bedriften 30 ulike proffesjoner/fag med stor spennvidde fra mekaniske fag, ingeniør, økonomi, pedagogikk, helse- og sosialfag, samfunnsfag m.v. Bedriftens samlede kompetanse gjør oss til en allsidig leverandør av mange ulike produkter, varer og tjenester innenfor fagområdene yrkeskvalifisering, maskineringsveising, platebearbeiding, pulverlakkering, skiltproduksjon, lagerfunksjoner, vaktmestertjenester, produktutvikling, jobbfrukt, montering, trearbeid, snekkeri, kantine og catering. samarbeid Astero selger og markedsfører ingen egne produkter og har valgt å være underleverandør for annen industri og service aktiviteter/tilbud. Vi er avhengig av tett og nært samarbeid med industrien og næringslivet i vår region for å nå hovedmålet vårt som er å hjelpe enkeltmennesker ut i arbeid. Innenfor de arbeidsrettede tiltakene er NAV vår største og viktigste samarbeidspartner. markedssituasjonen Astero har slitt de siste årene med å tilpasse seg en endret markedssituasjon. Tilpassingen til ny virkelighet har vært en tøff prosess. Tiltakene fra NAV har historisk vært preget av faste rammeplasser med kun mindre endringer. Omleggingen til konkurranse med en økt andel AMO aktivitet har vært krevende og har medført betydelige endringer i vårt arbeid. I dag er kun 25 % av inntektene i Astero basert på rammeplasser. Øvrig inntekter er basert på å vinne under ordinære konkurransevilkår. Det har vært et bransjeproblem å tilpasse seg ny virkelighet. I 2011 ble det fokusert på å bygge en mer robust og fleksibel organisasjon som vil være bedre i stand til å tilpasse seg raske endringer i volum og program. Kritiske suksessfaktorer for å lykkes er en kvalifisert arbeidsstokk som er fleksibel i forhold til mengde og oppgaver komplimentert med korttidsinnleie av arbeidskraft. Endringsviljen har vært til stede og vi har vunnet terreng i Konsekvensene har blitt forsterket av betydelige investeringer foran finanskrisen i 2008 har økt finanskostnadene dramatisk fra 0,077mill i 2007 til 1,874 mill i 2011 og avskrivingene fra 4,014 mill i 2007 til 6,697 i En økning i avskriving og rentekostnader på 4,403 mill. Økte kostnader og reduserte volumer sammen med innstramming i rammeplasser fra NAV har har sterkt svekket bedriftens resultat. restruktureringstiltak Det er jobbet godt i 2011 med fokus på å tilpasse oss ny virkelighet. Det ble 2. halvår gjennomført en del nødvendige restruktureringstiltak for å tilpasse oss ny virkelighet. Fokuset har vært: redusere kostnader: Redusere administrative stillinger Reduksjon på 2-3 årsverk Tilpasset veilederkapasitet til nytt behov Strammere prioriteringer, større fleksibilitet og vilje fra veilederne til å jobbe på tvers av avdelinger og fag har gitt signifikante gevinster Forenklet driftsform og flatere organisasjons struktur Bygget inn fleksibilitet i organisasjon gjennom bla. økt bruk av midlertidige ansatte 5

6 ÅRSBERETNING 2011 fokusert på salg og produktutvikling innen yrkeskvalifisering Har gitt oss tilgang til nye markeder som leveranser til Utlendings Direktoratet og utvidet AMO aktivitet Prosjektutviklingsmidler har gitt oss verdifull supplement i aktivitet i roligere perioder og inndekning av utviklingskostnader vi har. I 2011 fikk vi innvilget 0,725 mill(pluss 0,500 mill for 2012) fra Innovasjon Norge gjennom ordningen Skattefunn. Øke aktivitet innenfor mekanisk skreddersøm Økt salg til eksisterende kunder; vi har fått betydelige økt leveranseomfang til flere av våre større kunder. Hovedårsaken til suksessen har vært basert på økt leveranseomfang til eksisterende kunder f.eks. nye artikler Nye kunder UDI Fokusert innsalg mot olje og maritime næringer har gitt utslag spesielt i 1 q 2012 med økte leveranser til kunder. skape stolthet og gnist etter tre år med negative resultater har det vært viktig å fokusere på arbeidsmiljøet i organisasjonen. marked igjen Vi har redefinert målfokuset for Attføringsdelen til å bli tjenester hvor vi kan utnytte vår brede komplementære kompetanse. I 2011 fikk vi et gjennombrudd i forhold til UDI sine programmer for oppkvalifisering av asylsøkere. Vi har likens aktivt søkt om midler til å drive utviklingsarbeid. Dette har samlet vært positivt for Astero og har bidratt til at vi de siste fire månedene gikk med nesten 2 mill i pluss (fra drift). Arbeidsrettet rehabilitering har imidlertid hatt store svingninger i De store svingninger i innsøkning har gitt bedriften store personellmessige og driftsmessige utfordringer. Etter finanskrisen fikk markedet for mekanisk skreddersøm et kraftig fall. Omsetningen ble redusert fra 45,562 mill til 30,613 mill tilnærmet ned 32,8%. Sammen med økte finanskostnader har det medført at mekanisk skreddersøm har sterkt bidratt til det alvorlige resultatet i De siste fire månedene greide vi å få innpass hos noen nye kunder samtidig som vi fikk økt leveranseomfang til eksisterende kunder. Vi merket parallelt en generell bedring i markedet. Etter en meget svak åpning på 2011 så erfarte vi en positiv utvikling mot slutten av året. Vi merket ikke noe særlig til de negative konjunkturene i Sør Europa. Leveranser til det som er rettet mot olje og maritim sektor bidrog sterkt til økningen siste kvartalet. 3 Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Denne vurderingen er basert på rammeavtalen og anbudsleveransene Astero AS har med NAV Møre og Romsdal og den markedsposisjonen bedriften har som underleverandør til den omliggende mekaniske industri. Bedriften har et negativt resultat for 2011, men har satt inn korrigerende tiltak som driftsmessig har gitt positive tall for 3. tertial. I samsvar med Forskrift nr 1320 om arbeidsrettede tiltak m.v., er det ikke anledning til å utbetale utbytte. Bedriften har pr ,5 årsverk fordelt på 70 ordinært ansatte. Dvs arbeidstakere som kan benyttes både til produksjon og tjenesteytende arbeid, og som tilretteleggere for yrkeshemmede arbeidstakere, jfr AMB overenskomsten Lønnskostnadene (eks pensjonsregulering) utgjorde 63,3% av den totale omsetningen for 2011, mot 68,4 % i Bedriften har hatt store utfordringer i 2011 med å tilpasse bemanningen etter ordretilgang og tiltaksmidler. Den mangfoldige produksjon av varer og tjenester kombinert med sammensatte ytelser til NAV, gjør at det kreves et minimum av ressurser i hver avdeling for å opprettholde produksjonen og følge opp tiltaksdeltakerne. Ordinære finanskostnader utgjør 3,1 % av den totale omsetningen, mot 2,9% i Totale kostnader for renter og avdrag utgjør 3,8 mill, det samme som

7 Totalt sett har 2011 vært et godt år for våre arbeidsrelaterte tiltak og tjenester, men anstrengt for vår mekaniske industri. Utsiktene for 2012 er betydelig mer optimistiske enn på samme tid i Utsikter og fremtidig økonomisk utvikling Astero er godt posisjonert innenfor begge sine markedssektorer. Det er knyttet usikkerhet til utsiktene innenfor attføringsfaget. Det er fremlagt en ny NoU som vil prege rammebetingelsene innenfor attføringsfaget. Endringer/trender vi må merke oss er: Økt fokus på eksterne utprøvingsarenaer Trussel om økt konkurranseutsetting på rammetiltakene for eksempel tiltaket arbeid med bistand Muligheten for at NAV selv vil ta en større andel av tiltakene insourcing I sum tilsier dette at vi går usikre tider i møte. Sammen med et generelt bransjeproblem med dårlige økonomiske resultater tilsier at en bør vektlegge arbeidet med å sikre/finne en forretningsmodell som er fleksibel /tilpassingsdyktig og effektiv. Det er vår oppfatning at en bør i større grad se på om en kan forbedre de grunnleggende driftsforhold med å samarbeide/ fusjonere bedrifter innenfor Vekst og Attføring. Dette for å sikre kompetente, fleksible, kostnadseffektive og robuste organisasjoner. Våre analyser tilsier at det er felles for alle aktørene i ROR at vi er under kritisk volum for å kunne operere effektiv og rasjonelt. Det er vår vurdering at en bør søke å finne modeller som i større grad hensyntar nye markedsmessige og økonomiske realiteter. Som godkjent arbeidsmarkedsbedrift, er bedriftens hovedmål å hjelpe mennesker ut i arbeid og i særlig grad den/de som trenger bistand for å komme ut i arbeid. NAV Møre og Romsdal er vår avtalepart for gjennomføring av arbeidsmarkedstiltak og dermed vår viktigste samarbeidspartner og premissleverandør. Samarbeidet med NAV og rammeavtalen med NAV sikrer et årlig attføringsmessig basistilbud. Ut over dette leverer bedriften anbudsbaserte tjenester i konkurranse med andre tilbydere. Vi er konkurransedyktige på kvalitet og må anstrenge oss for å kunne tilby tjenestene til en så lav kostnad/pris som mulig for å sikre konkurransekraft. Vi er avhengig av en økning i volumer innenfor Mekanisk Skreddersøm for å sikre lønnsomhet og reinvesteringsevne. Litt enkelt sagt må volumene dobles før en sikrer en forsvarlig drift. Vi har satt i gang følgende tiltak: Økt fokus på salg dedikert større andel av tid fra driftskontor til salg planlagt å dedikere en person til salg fra 2. halvår Økt fokus på å øke kapasiteten på ordrekontoret økende behov for engineeringskompetanse. Fokus på å etablere to-skifts produksjon for våre kritiske maskiner definert som maskiner med høy investeringskostnad. Bedriften har også godt samarbeid med våre industrielle kunder og leverandører, noe som sikrer oss god kunnskap om arbeidsmarkedet. Produksjonen vår er allsidig, fleksibel, omstillingsdyktig og leverer høy kvalitet. Bedriften har dyktige og engasjerte medarbeidere og vår kompetanse, fleksibilitet og kontaktnettet lokalt er blant våre sterke sider. Asteros markedsstrategi for Skreddersøm er å være en underleverandør. Vi jobber systematisk med å tilpasse oss et regionalt marked for våre tjenester. Arbeidsrettede tiltak og tjenester er og skal fortsatt være bedriftens hovedoppgave. Dette utfordrer fokuset i produksjonsavdelingen, men innebærer samtidig at vi som bedrift skal videreutvikle produksjonsavdelingen slik at vi sikrer fortsatt god og stabil drift, moderne produksjonsmetoder og høy effektivitet. Produksjonen sikres gjennom tett samarbeid med våre leverandører og kunder og de største kundene og leverandørene har vi årlige møter med for gjensidig informasjon, tilpasninger og prisavtaler. Både rammeavtalen med NAV og våre avklarende møter med industrikunder og leverandører, gir selskapet gode utsikter for fortsatt fremtidig økonomisk utvikling. Vi ønsker å bruke den kompetansen vi har bygd opp mot nye markedsområder. 7

8 ÅRSBERETNING 2011 Bedriften har et høyt teknologisk nivå på maskiner og utstyr som gir oss effektiv produksjon og sikrer at opplæringen i bedriften best mulig skal kvalifisere arbeidssøkerne til arbeid i ordnære bedrifter. Dette i samsvar med AMB overenskomsten mellom NHO Service og Fellesforbudet/LO. År: 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal ,1 % 7,2 % 9,7 % 9,2 % ,2 % 8,4 % 8,8 % 8,8 % ,3 % 4,6 % 2,9 % 4,3 % 5 Arbeidsmiljø, personale og HMS Helse, miljø og sikkerhet har også i 2011 vært et sentralt fokus og det har vært lagt ned mye arbeid i risikovurdering knyttet til maskiner, dokumentasjon på sikkerhetsopplæring, ajourhold av stoffkartotek og vernerunder. Som en del av målet om å være en foregangsbedrift innen HMS, har en også i 2011 fortsatt opplæring av ansatte i grunnopplæring i arbeidsmiljø. Det arbeides målbevisst og systematisk med forbedringsarbeid og det kommer jevnlig inn forbedrings- og hendelsesrapporter, avvik og tilløpsmeldinger som bidrar til at bedriften blir en tryggere og sikrere arbeidsplass. Det ble registrert svært få personskader i Det mest alvorlige har vært kutt og klemskader i industriproduksjonen som har medført kortvarig fravær. Arbeidsmiljøutvalget har avholdt fire møter i 2011 hvor det ble behandlet 23 saker. Utvalget er et viktig forum hvor relevante saker tas opp til behandling. AKAN arbeidet i bedriften har kommet mer i fokus og det er utviklet handlingsplaner for dette arbeidet. Det ble gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse vår og høst Resultatene synliggjorde behov for å iverksette tiltak for å bedre informasjonskanalen ut til alle ansatte. Samarbeidet med de ansattes organisasjoner er godt og konstruktivt og ansatte bidrar positivt til driften. I 2011 ble det inngått avtaler om ansattes organisering med FLT. Astero AS er tilsluttet bransjeforeningen Attføringsbedriftene, som en del av NHO Service. Det gjennomsnittlige legemeldte sykefraværet i bedriften for 2011 var 6,3 % og fordeler seg på kvartalene som følger: Astero er IA bedrift og det arbeides systematisk med å redusere fraværet. Det høye fraværet 1. kvartal må sees i sammenheng med omorganiseringer som følge av bedriftens økonomiske situasjon første halvår. Det ble tatt grep og reduksjon i sykefraværet ble et satsingsområde. 6 Likestilling Astero skal ha full likestilling mellom kvinner og menn i saker som lønn, avansement og rekruttering. Bedriftens øverste ledergruppe består av to menn og fire kvinner. Av bedriftens totale bemanning er ca 50% menn og 50% kvinner. Selskapets styre har tre kvinnelige og fire mannlige medlemmer og fire varamedlemmer med 50/50 deling mellom kvinner og menn. Astero s styre og selskapets ledelse har et bevisst forhold til målene om likestilling i arbeidslivet og har oppmerksomhet rettet mot likestilling, liveverd og samfunnsdeltakelse for alle jfr målene i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. 7 Miljørapportering Bedriften bruker gjennom året ca 1,3 mill. KWh strøm, hovedsakelig til oppvarming, belysning og drift av maskinparken. I tillegg brukes det ca liter fyringsolje til oppvarming. Bedriften forurenser omgivelsene i svært beskjeden grad. Oppvarmingsbehovet dekkes hovedsakelig gjennom elektrisk kraft, i tillegg til noe fyringsolje. Avfetting før pulverlakkering foregår i eget rom som bare benyttes til dette formålet, i tillegg til vaske- og avfettingsmaskin i lukket system og med miljøvennlig avfettingsmiddel. Pulverlakkeringen forurenser ikke ved at partikler og støv blir filtrert i lakkanlegget. Det benyttes punktavsug ved sveising for å ha et godt inneklima og filter i avsugsanlegget minimaliserer 8

9 utslippene til luft. Bedriften bestreber seg på å holde støyen til omgivelsene på et akseptabelt nivå. Avfallsmetaller blir sortert og levert til gjenvinning. Mat, plast, papir og papp, lysrør, tomme spraybokser m.v. blir sortert og levert for gjenvinning til godkjent mottak. Trevirke går til forbrenning og skjæresand fra vannskjæremaskinen, blir levert til deponering. Alle kjemikalier og stoffer som er i bruk i bedriften er registrert, risikovurdert og blir forskriftsmessig oppbevart i samsvar med lover og forskrifter. 8 Årsregnskapet Det bekreftes at det fremlagte regnskapet for 2011 gir et rettvisende bilde av utvikling og resultat av foretakets virksomhet og stilling. Årets omsetning i bedriften er på 63,481 mill. Det er en nedgang på 1,472 mill. sammenlignet med fjorårets omsetning på 64,953 mill og en nedgang på 9,962 mill fra Omsetningsnedgang skyldes i hovedsak ordrenedgang i mekanisk produksjon, laser/ fresproduksjon og skiltproduksjon. Bedriften har de siste årene merket konjunkturnedgangen i den mekaniske industrien i vårt nærområde og det har påvirket utviklingen og omsetningen de 2 siste årene. Omsetningen i produksjonen(mekanisk, laser, skilt) har gått ned fra 45,369 mill (2008) til 30,567 mill i 2011, noe som gir en nedgang på 14,802 mill. Når det gjelder yrkeskvalifisering har utviklingen vært ustabil fra 31,8 mill i 2008, 36,9 i 2009, 37,0 mill i 2010 og tilbake til 30,6 i Annen omsetning har hatt en økning fra 2008 til 2011 på 1,101 mill. utvikling siste fire måneder Det er mange positive trender men det er viktig å balansere dette med usikkerheten i den europeiske økonomien. Den underliggende driften ble positiv fra september. De siste 4 mnd ble resultatet før ekstraordinære tiltak/ kostnader + 1,328 mill. Selv om vi hadde negative tall i juli og august ble 2. halvåret marginalt positivt. Vi opplevde at vi fikk effekt fra de ulike tiltakene vi gjorde i siste del av i 3.og 4. kvartal. Den grunnleggende driften etablerte seg i løpet av 2011 på et regningsvarende nivå. I 2012 er ambisjonene gradvis å gjenopprette et normalisert inntjeningsnivå. Det langsiktige resultatmålet er på 3 5 %. Etterspørselen fra NAV på arbeidsrettede tiltak har med unntak av tiltakene Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid fulgt de avtalte rammene. ekstraordinære forhold Vi har sett oss nødt til å gjøre noen ekstraordinære tiltak: Skrive ned verdien på 2 maskiner: Doosan-maskin 0,740 mill og Bystronic laser med 2,000 mill Vi har hatt en uheldig investering i et Doosan 5 akslet maskineringssenter. Maskinen har ikke vært i operasjonell drift siste årene og er nedskrevet til 0. Bystronic laserskjærer etter en detaljert analyse er det kommet frem til at investeringen ikke vil kunne forsvare bokført verdi. Den høyeste bokførte verdien vi mener investeringen kan forsvare medfører en nedskriving på 2 mill. Endret pensjonsordning vi gikk fra ytelsesbasert ordning over til innskuddsbasert ordning ved nyttårsskiftet. I den anledning har vi måttet balanseført kostnader på 1,714 mill. En stor andel av våre kostnader er lønn. Utslagene, variasjonen, i NRS bergningene har de siste årene vært større enn resultatsvingningene. Videre har vi en aksjepost i Aktiv Forvaltning der vi har nedskrevet verdiene til markedsverdi/virkelig verdi samt at vi har korrigert for Aktiv Forvaltnings tap ved avgang kortsiktige verdipapirer. Vi har totalt kostnadsført 0,311 mill. I forbindelse med avvikling av den gamle AFPordningen er det avsatt for underdekningen som dekkes inn via fremtidige premier og egenandel. Driftsresultatet før finans, nedskriving og pensjonsjustering ble - 1,080 mill i 2011 mot - 3,072 mill i Årsresultatet for 2011 er på -7,981 mill som gir en resultatgrad på -12,4%. 9

10 ÅRSBERETNING 2011 omsetningen fordeler seg slik på bedriftens ulike virksomhetsområder: Mekanisk produksjon 30,982 mill 21,141 mill 23,879 mill Kantine 1,227 mill 1,194 mill 0,712 mill VTA 7,589 mill 9,088 mill 9,759 mill AB 4,886 mill 5,200 mill 4,638 mill APS 8,422 mill 8,268 mill 7,525 mill Kurs mill 4,044 mill 4,384 mill Skilt 5,103 mill 2,830 mill 3,053 mill Helse/Pust 8,332 mill 9,814 mill 6,186 mill Renhold 1,726 mill 1,708 mill 1,560 mill Eiendom 0,241 mill 1,557 mill 1,785 mill I omsetningstallene ligger lønnstilskudd (fradrag lønnskostnader) på 3,075 mill sammenlignet med 4,317 mill i 2010 og 6,346 mill i 2009, en nedgang på 3,271 mill på 2 år. Lønnstilskuddet utgjorde 7,5% av 40,911 mill mot 10,2 % av de totale lønnskostnadene på 42,181 mill i 2010 og 13,4 % av de totale lønnskostnadene på 47,269 mill i De samlede investeringene i bedriften i 2011 var på 0,909 mill. investeringene er fordelt på: Bygninger, tomter, tekniske installasjoner: 0,026 mill Driftsløsøre og inventar:.0,101 mill Maskiner og utstyr:...0,782 mill Det er investert nøkternt det siste året da vi har hatt en betydelig investeringsutvikling de siste årene for å opprettholde en moderne og tidsriktig maskinpark som er tilpasset markedet vi opererer i. Investeringene er vurdert for å legge til rette for økt produksjon i fremtiden som igjen vil gi god lønnsomhet når vi nå ekspanderer. Alle avdelingene har i dag gode og moderne lokaler med muligheter for videre vekst og utvikling av nye forretningsområder. Bedriften har imidlertid med lokalitetenes utforminger knapphet på egne kontorlokaler samt kurs- og konferanserom. Vi har i perioder, for enkeltkurs, leid lokaler hos Møre og Romsdal Idrettskrets. Vi vil i 2012 måtte investere noe i nye fasiliteter tilpasse dagens fasiliteter til nye behov. Likviditetsbeholdningen var 3,120 mill ved årsskiftet. Bedriftens evne til egenfinansiering av nye investeringer er fortsatt begrenset. Kortsiktig gjeld utgjorde ved årsskifte 11,004 mill som utgjør 27 % av samlet gjeld i bedriften, sammenlignet med 26 % året før. Totalkapitalen var ved utgangen av året var 80,126 mill, sammenlignet med 91,715 mill året før. Egenkapitalandel pr er 49,2 % sammenlignet med 51,7 %, pr omsetning 2011 resultat mill 80 mill 60 mill 40 mill 20 mill 6 mill 4 mill 2 mill 0 mill -2 mill -4 mill mill -8 mill Budsjett

11 Poster som ellers har påvirket årets resultat: Stor nedgang i mekanisk produksjon ift tidligere år selv om vi på slutten av året har hatt en fin økning. 17% høyere omsetning enn i ,6 % lavere omsetning enn i ,4% lavere omsetning enn i Flere tiltak er anbudsbasert. Konkurransen er stor, prisene presses og marginene er lavere. Betydelig reduserte inntekter fra rammetiltak og anbud fra NAV fra 25,247 mill i ,529 mill i 2010 til 21,128 mill i år. Betydelige investeringer i bygninger og maskiner har gitt økte rentekostnader og avskrivingskostnader. Rentekostnadene utgjør 1,961 mill mot 1,166 mill for tre år siden. Avskrivingskostnadene utgjør 6,697 mill mot 7,107 mill i fjor og 4,634 mill for tre år siden. Redusert avskriving i 2011 skyldes i hovedsak nedskriving av anleggsmidler som fikk effekt fra august/ september. Store svingninger i avrop fra Helseanbudet og Pust, svært uforutsigbare inntekter og krevende bemanningssituasjon i helseavdelingen første halvdel av Omsetning fra 9,8 mill i 2010 til 6,2 mill i 2011 Forklaring til stort avvik varekostnad fra 2010 til 2011 Endring i omsetningsstruktur i bedriften gjør også at varekostnaden blir vanskelig å sammenligne fra år til år i totalregnskapet. I 2011 har bedriften hatt større andel omsetning mekanisk produksjon i Marsvegen enn i 2010, omsetningsøkning 2,8 mill og helse/pust har gått motsatt veg med omsetningsnedgang 3,6 mill ift Yrkeskvalifisering har ingen/lave varekostnader og bidrar til å redusere varekostnadsprosenten vesentlig når omsetningen er høy ift mekanisk skreddersøm vv. Varekostnadsprosenten for mekanisk skreddersøm og skilt er: 2009: 23% 2010: 20% 9 Finansiell risiko overordnet målsetting og strategi Bedriften er eksponert for finansiell risiko gjennom økte råvarepriser og delvis økt rentenivå. Vi er i svært liten grad eksponert for valutasvingninger. Våre kunder innenfor mekaniske skreddersøm er følsomme for endringer i valuta. Glamox har belyst det problemet gjennom å erklære i Romsdals Budstikke at valuta alene kan medføre nedleggelse av fabrikken i Molde. Vi skal heller ikke se helt bort fra effekten av at en ugunstig valuta vil forverre vår relative konkurransekraft mot lavkostnadsland som øst Europa og Asia. Målet er å avdempe den finansielle risikoen i størst mulig grad og ha størst mulig forutsigbarhet i kostnadene ved å inngå faste langsiktige avtaler med de største leverandørene. Kontinuerlig gjennomgang av likviditetsbudsjettet er viktig for så tidlig som mulig å kunne fange opp store avvik i inntekter og kostnader. markedsrisiko Bedriftens produksjonsavdelinger er eksponert for signinger/endringer i råvarepriser. Prisene på stål og aluminium, både syrefast og rustfri er uforutsigbare og konjunkturavhengige, noe som vanskeliggjør inngåelse av langsiktige avtaler. Når det gjelder NAVs kjøp av tiltak og tjenester har Astero en rammeavtale som regulerer innholdet i og omfanget av ulike arbeidsrettede tiltak. Avtalen reforhandles årlig. I tillegg leverer Astero anbudsbaserte tiltak hvor marginene er presset. Bedriften er ikke eksponert mot endringer i rentenivået på eksisterende lån de neste tre år, da den langsiktige gjelden har fastrenteavtale. Store økninger i rentenivået kan imidlertid påvirke nye investeringer. kredittrisiko Risiko for at kunder og samarbeidspartnere ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser ovenfor Astero vil alltid være til stede. Vi har imidlertid innarbeidet gode oppfølgingsrutiner og anser ikke situasjonen som risikoøkende. Bedriften har historisk sett hatt små tap på fordringer. Brutto kredittrisiko på balansedagen var totalt 6,311 mill for bedriften i Dette innebar en endring på 1,283 mill fra 2010 da fordringene var på 5,028 mill. 2011: 21% 11

12 ÅRSBERETNING 2011 likviditetsrisiko Bedriften vurderer likviditeten som stabil. Betalingsbetingelsene for våre kunder er markedsrettet og de største avtalene gjennomgås kontinuerlig. Det foreligger leverandøravtaler med de største hovedleverandørene. De 10 største leverandørene står for 55 % av leveransene i mekanisk produksjon og gode betalingsbetingelser har likviditetsmessig virkning. Betalingsbetingelsene følges opp kontinuerlig. pensjonskostnader/forpliktelser Viser til spesifikasjoner under note 1 og 5 i regnskapet. 10 Årsresultat og disponeringer Styret foreslår følgende dekning av årsresultatet i Astero AS: Underskuddet vil bli dekket av annen egenkapital. Selskapets egenkapital pr er kr ,- Molde, den

13 13

14 RESULTATREGNSKAP 2011 Resultatregnskap Astero AS Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnader End. beh. varer u.tilv. og ferdigvarer Lønnskostnader m.m. 4, Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Nedskrivning av driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen finansinntekt Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Disponeringer og overføringer Overført fra annen egenkapital Sum overføringer Astero AS Side 1 14

15 BALANSE Balanse Astero AS Eiendeler Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 6, Maskiner og anlegg 6, Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 6, Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Markedsbaserte aksjer Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Astero AS Side 1 15

16 BALANSE Balanse Balanse Astero AS Astero AS Egenkapital og gjeld Note Egenkapital og gjeld Note Egenkapital Aksjekapital Aksjekapital Sum innskutt egenkapital 9, 10 9, Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Opptjent Annen egenkapital egenkapital Annen Sum opptjent egenkapital egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Sum egenkapital Gjeld Gjeld Pensjonsforpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetning forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Annen Gjeld til langsiktig kredittinstitusjoner gjeld Gjeld Sum annen til kredittinstitusjoner langsiktig gjeld 12, 13 12, Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Kortsiktig Leverandørgjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Skyldige Annen kortsiktig offentlige gjeld avgifter Annen Sum kortsiktig gjeld gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Sum gjeld og egenkapital Molde, den 20. april 2012 Molde, Molde, den den 20. april Jan Egil Korseberg Veslemøy Hungnes Mette Jane Holand Jan Styrets Egil Korseberg leder Veslemøy Nestleder Hungnes Mette Styremedlem Jane Holand Styrets leder Nestleder Styremedlem Per Sigbjørn Øvermo Johan Hjelvik Britt Ada Flo Per Sigbjørn Styremedlem Øvermo Johan Styremedlem Hjelvik Britt Styremedlem Ada Flo Styremedlem Styremedlem Styremedlem Odd Skaaheim Reidar Johansen Per Olav Myrstad Repr. Odd for Skaaheim de ansatte Repr. Reidar for Johansen de ansatte Administrerende Per Olav Myrstad direktør Repr. for de ansatte Repr. for de ansatte Administrerende direktør Astero AS Side 2 Astero AS Side 2 16

17 KONTANTSTRØM Kontantstrømsanalyse Astero AS Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Ordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Nedskrivning anleggsmidler Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Forskjell pensjonskostnad og utbetalt til pensjonsordning Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter Andre tidsavgrensningsposter = Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter + Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter + Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld = Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter = Netto endring i betalingsmidler Beholdning av betalingsmidler ved periodens begynnelse = Beholdning av betalingsmidler ved periodens slutt Astero AS Side 1 17

18 NOTER Noter til regnskapet 2011 Astero AS Note nr. 1 - Regnskapsprinsipper I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk. Klassifisering Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er medtatt som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som forfaller senere enn et år etter regnskapsperiodens utløp er oppført som langsiktig gjeld. Driftsinntekter og kostnader Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. Varige driftsmidler og avskrivninger Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid. Aksjer Markedsbaserte aksjer vurderes til virkelig verdi. Øvrige omløpsaksjer vurderes til laveste av kostpris og virkelig verdi. Mottatt utbytte registreres som inntekt i det året som det mottas. Varebeholdning Varebeholdningen er vurdert til den laveste av kostpris og virkelig verdi. Virkelig verdi er netto salgsverdi på fremtidig salgstidspunkt. Kostprisen for tilvirkede varer er full tilvirkningskost som også inkluderer en andel av indirekte og faste kostnader. Fordringer Fordringer er oppført i balansen med fordringens pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser Selskapet finansierte sine pensjonsforpliktelser overfor de ansatte gjennom en kollektiv pensjonsordning frem til Denne ordingen er avsluttet pr og selskapet har inngått avtale om innskuddsbasert pensjonsordning for alle ansatte. Selskapet er i tillegg tilsluttet ordning om avtalefeste pensjon (AFP). Periodens netto pensjonskostnad inngår i posten lønnskostnader i resultatregnskapet. Pensjonskostnaden består av innbetalinger i løpet av året samt tilbakeføring av balanseførte forpliktelser Kontantstrømoppstilling Kontantstrømanalysen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Likviditetsbeholdning består av kasse og bankinnskudd. 18

19 Noter til regnskapet 2011 Noter til regnskapet 2011 Astero AS Astero AS Note Note nr. nr. 2 - Inntekter Inntekter Note Salgsinntekter Salgsinntekter nr. 2 - Inntekter pr. pr. virksomhetsområde virksomhetsområde Salgsinntekter Produksjonsbedriften Produksjonsbedriften pr. virksomhetsområde Produksjonsbedriften Andre Andre avdelinger avdelinger Sum Sum Andre avdelinger Sum Andre Andre driftsinntekter driftsinntekter Offentlige Offentlige Andre driftsinntekter tilskudd tilskudd Offentlige Andre Andre inntekter inntekter tilskudd Sum Sum Andre inntekter Sum Note Note nr. nr. 3 - Varer Varer Note nr. 3 - Varer Råvarer Råvarer Halvfabrikat Halvfabrikat Råvarer Ferdigvarer Ferdigvarer Halvfabrikat Sum Sum Ferdigvarer Sum Note Note nr. nr. 4 - Lønnskostnader, Lønnskostnader, antall antall ansatte, ansatte, godtgjørelser godtgjørelser etc. etc. Note nr. 4 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser etc. Lønnskostnader Lønnskostnader Lønninger Lønninger Lønnskostnader Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Lønninger Pensjonskostnader Pensjonskostnader Arbeidsgiveravgift Andre Andre Pensjonskostnader ytelser ytelser Sum Sum Andre ytelser Sum Ordinært Ordinært ansatte ansatte Tiltaksdeltagere Tiltaksdeltagere Ordinært ansatte Tiltaksdeltagere Lønn Lønn Ytelser Ytelser til til ledende ledende personer personer Lønn m.v. m.v. Lønn Lønn Ytelser daglig daglig til ledende leder leder personer m.v Andre Andre Lønn daglig ytelser ytelser leder Andre ytelser Styrehonorar Styrehonorar er er utbetalt utbetalt med med kr kr Styrehonorar er utbetalt med kr Revisor Revisor (honorarer (honorarer oppgitt oppgitt ex. ex. mva) mva) Revisjonshonorar Revisjonshonorar Revisor (honorarer oppgitt ex. mva) Utarbeidelse Utarbeidelse Revisjonshonorar årsregnskap årsregnskap m.m. m.m Annen Annen Utarbeidelse bistand bistand årsregnskap m.m Samlet Samlet Annen bistand revisjonshonorar revisjonshonorar Samlet revisjonshonorar

20 NOTER Noter til regnskapet 2011 Astero AS Note nr. 5 Pensjonskostnader- og forpliktelser Kollektiv pensjonsforsikring: Selskapet finansierte sine pensjonsforpliktelser overfor de ansatte gjennom en kollektiv pensjonsordning frem til Denne ordingen er avsluttet pr og alle ansatte er overført til en ny innskuddspensjonsordning. AFP ordning: Forpliktelsen pr omfatter 5 pensjonister samt avsetning for underdekning vedrørende gammel AFP. Pensjonsforpliktelse usikret ordning (AFP) Påløpt pensjonsforpliktelse Arbeidsgiveravgift Påløpt pensjonsforpliktelse inkl. aga Ikke resultatført virkning av estimatendring Under-/overfinansiert pensjonsforpliktelse Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 3,90% 3,80 % Årlig forventet regulering av pensjoner under utbetaling 3,75% 3,00 % Note nr. 6 Spesifikasjon av anleggsmidler Bygning Maskiner Driftsløsøre og tomt og anlegg inventar ol Sum Anskaffelseskost pr Tilgang i året Avgang i året (kostpris) Anskaffelseskost pr Samlede av og nedskrivn. pr = Bokført verdi Årets nedskrivning Årets ordinære avskrivninger Økonomisk levetid år 5-10 år 5-10 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Årlig leie ikke balanseførte driftsmidler utgjør kr Note nr. 7 Investeringer i aksjer og andeler Selskap Anskaff.kost. Balanseført Nordmøre & Romsdal Eiendom AS Andre aksjer /andeler Sum omløpsaksjer målt etter laveste verdis prinsipp Selskap Anskaff.kost. Markedsverdi Balanseført Sparebank Møre aktiv forvaltning Sum omløpsaksjer vurdert til markedsverdi Resultatført verdiendring i 2011 utgjør kr Sum omløpsaksjer

21 Noter til regnskapet 2011 Astero AS Note nr. Skattekostnad Note nr. 8 - Skattekostnad Selskapet har utleie av lokaler. Denne utleien er skattepliktig, imens den øvrige virksomheten er fritatt for beskatning. Selskapet har utleie av lokaler. Denne utleien er skattepliktig, imens den øvrige virksomheten er fritatt for beskatning Grunnlag betalbar skatt netto husleieinntekt Grunnlag betalbar skatt - netto husleieinntekt Refunderbar skatt/ for mye avsatt tidligere Refunderbar skatt/ for mye avsatt tidligere Fremførbart underskudd Fremførbart underskudd Utsatt skatt/(-)skattefordel (28%) Utsatt skatt/(-)skattefordel (28%) Utsatt skattefordel av midlertidige forskjeller er ikke balanseført. Utsatt skattefordel av midlertidige forskjeller er ikke balanseført. Fordring på skatt forbindelse med skattefunn-prosjekter utgjør kr og inngår andre fordringer. Fordring på skatt i forbindelse med skattefunn-prosjekter utgjør kr og inngår i andre fordringer. Note nr. Egenkapital Note nr. 9 - Egenkapital Aksje- Annen Aksje- Annen kapital egenkapital Sum kapital egenkapital Sum Egenkapital 1. januar Egenkapital 1. januar Årsresultat Årsresultat Egenkapital 31. desember Egenkapital 31. desember Note nr. 10 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Note nr. 10 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen på kr består av 150 aksjer kr 500. Alle aksjer har like rettigheter. Aksjekapitalen på kr består av aksjer á kr 500. Alle aksjer har like rettigheter. Aksjonærer Astero AS pr var: Aksjonærer i Astero AS pr var: Antall aksjer Kr. Antall aksjer Kr. Molde Kommune Molde Kommune Møre og Romsdal Fylke Møre og Romsdal Fylke Fræna Kommune Fræna Kommune Vestnes Kommune Vestnes Kommune Nesset Kommune Nesset Kommune Aukra Kommune Aukra Kommune Midsund Kommune Midsund Kommune Eide Kommune Eide Kommune Rauma Kommune Rauma Kommune Sandøy Kommune Sandøy Kommune Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke Sandøygruppen AS 500 Sandøygruppen AS Stx Osv AS 500 Stx Osv AS Glamox ASA 500 Glamox ASA Molde Næringsforum 500 Molde Næringsforum Ulstein Verft AS 000 Ulstein Verft AS LO Molde og Omegn 500 LO i Molde og Omegn Totalt Totalt Note nr. 11 Bundne midler Note nr Bundne midler bankinnskudd inngår bundne skattetrekksmidler med I bankinnskudd inngår bundne skattetrekksmidler med

22 NOTER Noter til regnskapet 2011 Astero AS Note nr Langsiktig gjeld Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt Gjeld til kredittinstitusjoner Note nr Pantstillelser/sikring m.v. Bokført gjeld som er sikret med pant Gjeld til kredittinstitusjoner Selskapet har inngått rentebytteavtale (swap) som samlet innebærer at selskapet belastes med fast rente på lånene. Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for bokført gjeld Tomter, bygninger o.a Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Kundefordringer Sum

ÅRS- RAPPORT LØYPA ER SATT

ÅRS- RAPPORT LØYPA ER SATT ÅRS- RAPPORT LØYPA ER SATT Løypa er satt... Vi har igangsatt flere spennende prosjekter og tiltak som gjør at vi ser fremtiden lyst i møte....nå er det bare å fullføre 2012 med stil Innhold Adm. direktør

Detaljer

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM Årsrapport 2007 NORSERVICE EIENDOM BIL ELEKTRONIKK INTERIØR NETPRINT HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold 2-3 Adm direktørs beretning 4 Kort om Norservice 5 Styrets beretning, Norservice

Detaljer

Adm.dir har ordet. Nye markeder har skapt nye muligheter og kunnskap i organisasjonen. Årsberetning 2014

Adm.dir har ordet. Nye markeder har skapt nye muligheter og kunnskap i organisasjonen. Årsberetning 2014 Adm.dir har ordet Nye markeder har skapt nye muligheter og ny kunnskap i organisasjonen Norasondegruppen AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 100 mill, og oppnådde et årsresultat på kr 2,5 mill

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 21 ÅRSRAPPORT 213 Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 91 EQUASS er et europeisk system for kvalitetsstyring av velferdstjenester og hele A2G Gruppen er sertifisert etter denne kvalitetsstandarden.

Detaljer

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO 08 årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold Adm direktørs beretning... 3 Kort om Norservice... 4 Styrets beretning,

Detaljer

Adm. direktørs beretning.

Adm. direktørs beretning. Innhold Adm direktørs beretning...3 Kort om Norservice...4 Styrets beretning, Norservice Eiendom AS...5 Resultatregnskap...7 Balanse...8 Noter...10 Kontantstrømanalyse...16 Revisjonsberetning, Norservice

Detaljer

Adm. direktørs beretning.

Adm. direktørs beretning. Årsrapport 2010 Innhold Adm direktørs beretning...3 Kort om Norservice...4 Styrets beretning, Norservice Eiendom AS...5 Resultatregnskap...7 Balanse...8 Noter...10 Kontantstrømanalyse...16 Revisjonsberetning,

Detaljer

OrbitArena tilbyr veiledning og opplæring til mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Vi samarbeider med Nav og næringslivet og tilpasser

OrbitArena tilbyr veiledning og opplæring til mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Vi samarbeider med Nav og næringslivet og tilpasser Årsmelding 2014 OrbitArena tilbyr veiledning og opplæring til mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Vi samarbeider med Nav og næringslivet og tilpasser våre arbeidstrenings- og opplæringsområder

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE.

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE. VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE UTVIKLING AS ÅRSBERETNING 2014 Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning Velle Utvikling AS, Kaigata 3, 3112 Tønsberg - Telefon 33 35 90 00 - firmapost@velle.no

Detaljer

2010 2010 2006 2005 2000 1999 1989 1997 1978 1973

2010 2010 2006 2005 2000 1999 1989 1997 1978 1973 ÅRSMELDING 2010 2010 På slutten av 2010 ble resultatet av lang tids arbeid overtakelse av Europris på Bygnes. Vi har dermed oppnådd målet om også å kunne gi praksis innen salg- og service-yrket i vår bedrift.

Detaljer

Årsrapport 2011 CMYK MED GRADIENT

Årsrapport 2011 CMYK MED GRADIENT 011 Årsrapport 2011 CMYK MED GRADIENT Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001-2008 EQUASS er et europeisk system for kvalitetsstyring av velferdstjenester og hele A2 Vi i a2g har som mål å

Detaljer

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014 DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS Årsrapport 2014 2 - Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 2014 3 Resultatregnskap 6 Balanse: Eiendeler/Egenkapital og gjeld 7 Noter til regnskapet 10 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

Årsrapport 2008. en mangfoldig bedrift

Årsrapport 2008. en mangfoldig bedrift Årsrapport 2008 en mangfoldig bedrift 1 Ny organisasjon pr 1.9.2008 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Administrasjonsleder Reidar Tho Personal, HMS, Økonomi / regnskap, IT equass / Kvalitet Attføringsleder

Detaljer

Finne balansen holde balansen. Årsrapport

Finne balansen holde balansen. Årsrapport Finne balansen holde balansen Årsrapport 2012 Hva er livskvalitet? Vi tror det blant annet handler om mestrings evne og trivsel på arbeidsplassen. Det opplever vi hver dag når vi ser at deltakere opplever

Detaljer

Spekter Pluss AS er godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak for NAV.

Spekter Pluss AS er godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak for NAV. 2 3 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 4 Tiltaksarrangør... 4 Eierforhold... 4 Bedriftens styre... 4 Revisjon... 5 Organisasjonskart... 5 Arbeidsmarkedstiltakene... 6 Tiltaksarrangør... 6 Ordinært ansatte...

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 2

Å R S R A P P O R T 2 0 0 2 Å R S R A P P O R T 2 0 0 2 Å R S R A P P O R T 2 0 0 2 2 Det er nødvendig å konsolidere stillingen. Vi må skalere virksomheten til et nivå vi behersker både teknisk og finansielt. En tøffere start enn

Detaljer

Årsrapport 2012. The difference for your electronics

Årsrapport 2012. The difference for your electronics Årsrapport 2012 The difference for your electronics Hapro Årsrapport 2012 1 Våre bransjer Hapro Electronics leverer produkter og tjenester til kunder innen tele kommunikasjon, data, maritim sektor, forsvar,

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

NOFIMA AS ÅRSMELDING 2012

NOFIMA AS ÅRSMELDING 2012 NOFIMA AS ÅRSMELDING 212 NOFIMA Nofima ÅRSBERETNING FOR 212 Nofima ble etablert 1. juni 27 som et resultat av en sammenslåing av fire norske næringsrettede forskningsinstitutt innen marin- og landbasert

Detaljer

KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT

KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT 2011 2011 ÅRSRAPPORT 1 2011 - KOMPETANSE OG ERFARING BLE AVGJØRENDE INNHOLD Nøkkeltall side 5 Styrets beretning side 6 Resultatregnskap side 12 Balanse - eiendeler side 13 Balanse

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000

Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000 Årsrapport 2008 1 Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000 Vi i ÅstvedtGruppen har som mål å levere god kvalitet, ha kontroll med våre prosesser og kunne dokumentere resultater over tid.

Detaljer

INNholD 04 STYRET 05 NØKKELTALL 06 ÅRSBERETNING 13 RESULTATREGNSKAP 14 BALANSE 15 KONTANTSTRØMANALYSE 17 NOTER 32 ORGANISASJON 33 DATTERSELSKAPENE

INNholD 04 STYRET 05 NØKKELTALL 06 ÅRSBERETNING 13 RESULTATREGNSKAP 14 BALANSE 15 KONTANTSTRØMANALYSE 17 NOTER 32 ORGANISASJON 33 DATTERSELSKAPENE årsrapport 2 11 INNholD 04 STYRET 05 NØKKELTALL 06 ÅRSBERETNING 13 RESULTATREGNSKAP 14 BALANSE 15 KONTANTSTRØMANALYSE 17 NOTER 28 REVISORS 31 DETTE BERETNING ER ISTAD 32 ORGANISASJON 33 DATTERSELSKAPENE

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder Årsmelding 2014 1 Nøkkeltall 2014 2013 (m3) 1 775 000 1 734 000 Biobrenselomsetning (lm3) 227 500 220 000 VIRKESOMSETNING Omsetning Sluttavvirkning (m ) 1 330 000 1 304 400 Tynning (m3) 21 500 69 000 Markberedning

Detaljer

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag.

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag. ÅRSRAPPORT 2013 2 MULTICONSULT ÅRSRAPPORT 2013 ADM. DIR. CHRISTIAN NØRGAARD MADSEN «Norge kan aldri bli billigst, men vi kan bli best. Det gjør kunnskap til et suksesskriterium for at vi skal hevde oss

Detaljer

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm Øvre Eiker energi AS 2 Innhold Årsmelding 2011 av Adm. direktør Lars Ø. Andresen... 3 Støm & marked 2011 av Markedssjef Kjell Tore Holmestrand... 6 Fibernett 2011 av Avdelingsleder Morten Braarud... 7

Detaljer

Styret. Styrets beretning

Styret. Styrets beretning Årsrapport 2009 Styret Selskapets virksomhet ledes av styret i samsvar med aksjeloven, vedtektene og generalforsamlingens vedtak. Styret består av 5 medlemmer og 1 observatør. 1 styremedlem og observatøren

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Mentor Medier AS. Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata 6 Tlf: 22 310 310 // Faks: 22 310 305 mentormedier.

ÅRSRAPPORT 2014. Mentor Medier AS. Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata 6 Tlf: 22 310 310 // Faks: 22 310 305 mentormedier. ÅRSRAPPORT 2014 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata 6 Tlf: 22 310 310 // Faks: 22 310 305 mentormedier.no mentor medier Innhold Styrets årsberetning side 4-12 Resultatregnskap

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer