Digitale verktøy i og for flerspråklige barnegrupper. Margareth Sandvik Dosent i norskdidaktikk Høgskolen i Oslo og Akershus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Digitale verktøy i og for flerspråklige barnegrupper. Margareth Sandvik Dosent i norskdidaktikk Høgskolen i Oslo og Akershus"

Transkript

1 Digitale verktøy i og for flerspråklige barnegrupper Margareth Sandvik Dosent i norskdidaktikk Høgskolen i Oslo og Akershus

2 Problemstillinger Hvilken rolle kan digitale verktøy og særlig berøringsteknologi ha som stillas for språklæring og litterasitetspraksiser i flerspråklige barnegrupper? Hvordan kan berøringsteknologi og estetiske prosesser fremme flerspråklige barns språklige engasjement og utbytte av litterasitetspraksiser som bildeboklesing og sangaktiviteter? NB når tekstene er komplekse: lange, ukjente, på dialekt og nynorsk, uvante (bildespråk og takt) Hvilke egenskaper og affordanser bør vi legge vekt på når vi velger apper i et språkdidaktisk perspektiv?

3 Data og kontekst Én og samme barnehage våren 2012 og våren 2014, to ulike barnegrupper, de eldste barna i bhg, Ca 90% flerspråklige barn Typisk drabantbyområde i Oslo Har interaktiv tavle og ledelse og personale som er opptatt av digitale verktøy Interaktiv tavle med tilknyttet pc i eget rom i barnehagens kjeller, ikke nettbrett Tavlen brukt i språklige aktiviteter

4 Metode Video av smågrupper, ca. 6 barn (5år) Estetiske innganger: oppvarming, tegning, utforsking av naturlover (Hva flyter, hva synker?), sang, dans, dramatisering Inn i begrepene i de komplekse tekstene (Firkløvervalsen av Rasmus Og Verdens Beste Band og Arkimedes og brødskiva av Sande og Moursund) Utvalgte apper: Se og si: vokabulatrening, Puppet Pals: utvikling/styrking av fortelleferdigheter/eventyr, Book Creator: å lage multimodale bøker (skriftlig og muntlig tekst, bilder, film)

5 Teoretisk fundament Sosiokulturelle perspektiver på læring Mobil læring Litterasitetsteori Semiotikk, multimodalitet Sjangerteori Flerspråklighet og andrespråkslæring

6 Grunnleggende prinsipper: Lek i et sosiokulturelt perspektiv Estetiske innganger til læring I leken tør barn mer, de blir tryggere og sikrere. I leken tør barnet å gå ut over nivået de er på og operere i den nærmeste utviklingssonen. Leken fungerer som støttende stillas digitale verktøy, programvare og estetiske prosesser fungerer som støtte Estetiske prosesser åpner opp for mestring, deltakelse og læring

7 Barns bruk av digitale og interaktive medier Carsten Jessen (DPU): For barn er lekeverdien det sentrale, dvs. produktenes sosiale potensial det at de fremmer sosialt samvær. Lek og sosialt samvær med andre barn er sentrale faktorer i barns hverdagsliv, mens planlagt læring (ferdigheter, kvalifikasjoner og kompetanser) er av mindre betydning. Det er nødvendig for barn å lære seg en rekke ferdigheter og kompetanser for å delta i lek med andre barn, fra sosiale og kommunikative ferdigheter til konkrete ferdigheter i tilknytning til bestemte leker, leketøy, medier og spill.

8 Mobil teknologi og mobil læring Traxler (2009) definerer mobil læring som læring som støttes gjennom bruk av håndholdte digitale verktøy. Nettbrett og telefon I tillegg: Stasjonær pc og interaktiv tavle Integrering av teknologier: Nettbrett koplet på tavle, slik at alle ser berøringen og navigeringen på brettet

9 Nettbrett/iPad Veier lite (ipad 3 veier 652 g) Kan brukes umiddelbart etter at den er slått på og er uten påloggingsprosedyre Én knapp aktiverer skjermen Innebygde høyttalere, én knapp justerer volumet Utgang for hodetelefoner Innebygd mikrofon Innebygd kamera for foto og video Navigeringen skjer ved berøring, og det er intuitivt å forstå hvordan navigeringen foregår Batteriene varer i mange timer og problemet med elektrisk tilførsel av strøm unngås

10 Litterasitetsaktiviteter i barnehagen Litterasitet: tradisjonelt å lese og skrive Nyere forståelse: Kan ikke skille skriftlige tekster fra bilder, lyder, tall. Menneskelig kommunikasjon er multimodal, vi skaper mening med flere tegnsystem.

11 Valg av episoder fra datene Illustrerer noen nøkkelaktiviteter knyttet til litterasitet og språklæring: Veiledningssekvenser som fører til overgang fra taktile til verbale handlinger (både B og V veileder ) Jevnalderlæring og multitasking Bli enige om hvordan organisere nettbrettet Interaksjon mellom forskjellige teknologier Estetiske prosesser Utforsking Pluss: De ulike appene blir sammenliknet innenfor disse sekvensene.

12 Semiotikk mange typer språk Sammensatte tekster (multimodlae tekster) Flere tegnsystem skaper mening sammen (bilder, symboler, lyd, grafisk plassering, verbalspråklige tegn)

13 Jerome Bruner: Mennesket lærer på ulike måter Vi har tre kunnskapsrepresentasjoner, tre måter å lagre eller representere kunnskap: den enaktive (å gjøre, å handle) den ikoniske (å avbilde) den symbolske (å bruke verbalspråket)

14 Den enaktive kunnskapsrepresentasjonen Hvordan man taktilt gjør noe, handler og bearbeider erfaringer Kunnskapen er representert som handlinger som foregår i en rekkefølge. Konkrete handlinger, som for eksempel at barnet flytter et ikon på den interaktive tavla/brettet, for eksempel flytter på Gullhår slik at hun finner huset til de tre bjørnene og henholdsvis smaker på grøten, prøver stolene, sengene og til slutt sovner - er enkelt å forestille seg og forstå. Det som skjer i et narrativt handlingsforløp, er mindre kognitivt krevende å begripe enn det som er på en bestemt måte, for eksempel forhold i naturen eller i samfunnet.

15 Enaktive/taktile handlinger: Gullhår og de tre bjørnene fra Notebook

16 Enaktive/taktile handlinger: Jul i Blåfjell

17 Den ikoniske kunnskapsrepresentasjonen Å danne seg bilder og visuelle forestillinger om noe. Kunnskap om omverdenen lagres og organiseres i form av bilder, og når eventyr, fortellinger og andre forløp bildelegges, blir de enklere å forstå. Eks.: Barna har tegnet eventyret om de tre bukkene Bruse

18 Den symbolske kunnskapsrepresentasjonen Å foreta en eller annen språklig koding av erfaringer og kunnskaper Det verbale språket bærer meningen Mer krevende og komplekst for mange barn, særlig barn med annet morsmål enn norsk

19 Regler på tavle: Lek med språket, enaktive/ taktile og verbale handlinger 5 små apekatter hoppet i en seng En falt ned og slo seg hodet Mamma ringte legen, og legen sa: "Aper i senga? Det er ikke bra"! 4 små apekatter hoppet i en seng En falt ned og slo seg hodet Mamma ringte legen, og legen sa: "Aper i senga? Det er ikke bra"! 3 små apekatter hoppet i en seng, osv...2små apekatter hoppet i en seng, osv...1 liten apekatt hoppet i en seng Den falt ned og slo seg hodet Mamma ringte legen, og legen sa: "Aper i senga? Det er ikke bra"!ingen apekatter hopper i senga For nå hopper de isteden i sofa`n, ja...

20

21 Rim og regler Rim og regler - av flere grunner språkstimulerende Barn har glede av det rytmiske og av å kjenne igjen mønsteret fra gang til gang (Valvatne og Sandvik 2007). Lett å følge med på, den voksne passer på at bildene forteller det samme som verbalspråket Bildene fungerer som stillas og støtte for forståelsen, og de bidrar til å kontekstualisere innholdet - en måte å skape her-og-nå-språk. Stimulerer barnas fonologiske bevissthet. Barn med annet morsmål enn norsk kan ha glede av slike aktiviteter selv om de ikke alltid forstår det som sies. Rytme, melodi og lek med språket har egenverdi for barna, og slik førskolelæreren i denne barnehagen kombinerer digitale aktiviteter med språklige, legger hun opp til lekpreget språkarbeid.

22 Jevnalderlæring og multitasking Enighet om hvordan organisere nettbrettet

23 Sjangertrening: Å lage egne eventyr (Puppet Pals)

24 Den voksne i interaksjon med Embla og Puppet Pals Embla: feen, ekornet, prinsessa, heksa, prinsen (peker på aktørene) V: ekornet har du ikke prøvd Embla: men ekornet er så stort da V: ja. men du kan gjøre det veldig lite (viser med tommel og pekefinger at en kan krympe og blåse opp aktørene) Embla: feen da? kanskje feen og ekornet? heksa.. jeg har lyst på den. jeg vil ha flere.. alle! V: alle sammen? Embla: jaaaaaa V: trykk på next da Embla: (velger skogen som bakgrunn) V: ut i skogen ja. skummel skog Embla: (tar feen og lar den hoppe foran ekornet) de to hører sammen. hei vi to hører sammen [rollestemme] V: tenk hvis du hadde møtt et så stort ekorn Embla: (lar feen danse foran ekornet, gjør feen liten gjentatte ganger, gjør så ekornet veldig lite) V: nei men få se! så bitte liten! tiny.tiny. bitte Embla: (prøver å gjøre ekornet større, men får det ikke til) V: har du krympa den så mye at den ikke blir skal jeg hjelpe deg? (prøver å blåse den opp, men får det ikke til) jeg får det ikke til jeg Embla: (får blåst opp ekornet) jaaa jeg klarte det (gjør det lite igjen) du kan ikke se meg. du kan ikke se meg (fører ekornet og feen rundt i ring, bytter så aktører) V: er det natt? Embla: (setter inn prinsessa og kråka) prinsessa og kråka V: er de to en tur i skogen da? Embla: smask smask smask (lar prinsessa kysse kråka) V: Embla: (flytter inn heksa) heksa V: er dem kjærester og? Embla: dragen V: er alle glade i hverandre? det er bra!

25 Å fortelle med digitale verktøy Anna Klerfelt (2007) har studert hvordan både enspråklige og flerspråklige barn skaper fortellinger med datamaskinen som verktøy. Barnas multimediale fortellinger er en kollektiv aktivitet med innhold og form fra mediekulturen og barnas hverdagserfaringer. Barna omskaper disse ressursene og gjør dem til sine egne. Elin Eriksen Ødegaard og Ida Margrethe Knudsen (2011) poengterer at barns bruk av fotoapparat gir mulighet for å kommunisere med bilder, og det kan være en god måte å gi barn anledning til å uttrykke seg og bli hørt.

26 Interaksjon mellom forskjellige teknologier

27 Ny undersøkelse viser

28 Barn i alderen 0 til 6 år i Norge beveger seg i et mangfoldig digitalt univers. Mange barn i barnehagealder manøvrerer seg på ulike måter frem i ulike verdener med medier og digitale enheter. I denne første undersøkelsen i sitt slag spurte vi foreldre til 1277 barn i alderen 0 til 6 år om tilgang og bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og medieinnhold på fritiden hos sine barn, og om foreldrenes rolle i barnas digitale univers. I analysen ser vi på hvordan bildet av barnas digitale hverdag kan bidra til å styrke den digitale kompetansen hos barnehageansatte og i barnehagelærerutdanning, som i neste skritt kan bidra til å styrke fremtidens barnehagetilbud (Guðmundsdóttir og Hardersen 2012).

29 Eksklusjon i digital lek Margrethe Jernes og Knut Steinar Engelsen (2012): hvordan en gutt med annet morsmål enn norsk ekskluderes fra den digitale leken i en barnehage Digital lek = ses som fri lek, derfor involverer ikke de voksne seg i denne formen for lek, kan føre til at barn som ikke kan hevde seg språklig, faller utenfor For de andre barna (med norsk som morsmål), pågår det en kontinuerlig kamp og konkurranse om å styre den digitale leken. Nå de voksne ikke griper inn, får ikke de majoritetsspråklige mulighet til å utvikle empati med det barnet som på grunn av språket, marginaliseres. Konklusjon: de voksne bør involvere seg i den digitale leken, og de bør være deltakende, autentiske og nærværende voksne.

30 Digitale bøker Mange digitale bøker har muligheter som ikke papirbøkene har. Lydstøtte for å lese Forstørre teksten Få ordforklaringer Skrive notater Gjøre opptak av egen lesing av teksten Gode bilder og animasjoner Kan ha oppgaver, spill og belønning Kan skreddersy lesingen til det enkelte barnet individuell tilrettelegging, sikre motivasjon

31 Interaktiv tavle/smart Board Hennessy (2011) explored interaction possibilities of IWB used in teaching and she lists their affordances, among others the direct manipulation of objects and multimodal nature of interaction. These affordances offer strong support for cumulative, collaborative and recursive learning (p. 483).

32 Komplisert tekst: Arkimedes og brødskiva (Hans Sande og Gry Moursund, Gyldendal Tiden 2000) Om naturlover (Katten lander alltid på beina, og brødskiva lander alltid med pålegget/smørsida ned) og eksperimentering (Hva skjer hvis de to naturlovene kombineres?) Persongalleri: Katten Arkimedes, pappa og datteren hans Eureka Eksperimenterende bildespråk

33 Beskrivelse Barnehagelærer leser boka (rundt et bord) Barna får tegne med olje- og pastellkritt Forsker klipper ut, laminerer, avfotograferer boka og legger på musikk Installasjon med brødskiver i taket og boka vist fra projektor Barna får løpe/danse i installasjonen Barnehagelærer leser boka på tjukkas Barna får lage bok i Book Creator, bruker laminerte egne tegninger, fotograferer fra boka, tegner, skriver, leser inn lydfiler Boka vises på Smart Board Eksperiment: Hva flyter og synker? Synker ei brødskive med kaviar? Barna fortsetter med Book Creator

34 Aktivitetene

35 Boka fortelles fra Smart Board

36 Å tegne på Smart Board

37 Å ta bilde med nettbrettet

38 Å ta bilde med nettbrettet

39 Samarbeid om bok

40 Bilde av seg selv inn i Book Creator

41 Å skrive navnet sitt i Book Creator

42 Å skrive navnet sitt i Book Creator

43 Resultater Mange bøker om Arkimedes i Book Creator Elementer fra bildeboka Verbalspråk: Innleste filer og skrift, ikke alltid direkte knytta til bildeboka Visuelle/ikoniske representasjoner Elementer fra den kommersielle barnekulturen Sangaktiviteter med og uten dramatisering Book Creator egner seg til litterasistesaktiviteter

44 Nytt prosjekt januar bhg tar i bruk Troll i ord i flerspråklige barnegrupper Hva er effekten på barnas litterasitet?

45 Litteratur Guðmundsdóttir, G. B. og Hardersen, B. (2012): Småbarns digitale univers. mabarns_materie_digitalfil.pdf Jernes, M., & Engelsen, K. S. (2012). Stille kamp om makten. En studie av barns interaksjon i digital kontekst i barnehagen. Nordic studies in education, 32, Klerfelt Klerfelt, A. (2007). Barns multimediala berättande: en länk mellan mediakultur och pedagogisk praktik (Vol. 256). Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. Knudsen, I. M., & Ødegaard, E. E. (2011). Fotofloker: Vilkår for barns deltakelse når digitale bilder tas i bruk i barnehagen. Nordisk Barnehageforskning, 4(2),

46 Sandvik, M., Smørdal, O. og Østerud, S. (2012): Exploring ipads in Practitioners' Repertoires for Language Learning and Literacy Practices in Kindergarten. Nordic Journal of Digital Literacy, nr. 3, 2012, Oslo: Universitetsforlaget Sandvik, M. (2009): Digitale læringsressurser nye tekster, arbeidsmåter og muligheter. I: Østerud, S. (red.): Enter. Veien mot en IKT-didaktikk. Gyldendal Akademisk Sandvik, M. (2012). «Skal vi ta eventyr eller tegne?» Om bruk av interaktive tavler og lesebrett i flerspråklige barnegrupper. I Jæger, H. & J.K. Torgersen (red.) Medialisert barndom. Digital kultur i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget.

Superetterforskerne de første skrittene mot bevisst internettbruk. Barnehagens oppstartspakke i digital kompetanse. Snuse på nett:

Superetterforskerne de første skrittene mot bevisst internettbruk. Barnehagens oppstartspakke i digital kompetanse. Snuse på nett: Veileder til pedagogisk personale Snuse på nett: Superetterforskerne de første skrittene mot bevisst internettbruk Barnehagens oppstartspakke i digital kompetanse Innhold Hvorfor bli superetterforsker?

Detaljer

Synteserapport om skandinavisk forskning på barns språk og språkmiljø i barnehagen i tidsrommet 2006 2014

Synteserapport om skandinavisk forskning på barns språk og språkmiljø i barnehagen i tidsrommet 2006 2014 Synteserapport om skandinavisk forskning på barns språk og språkmiljø i barnehagen i tidsrommet 2006 2014 Margareth Sandvik, Nina Gram Garmann og Elena Tkachenko Om forfatterne Margareth Sandvik er dosent

Detaljer

KTi Karmøybarnehagene. Plan for kreativ og skapende bruk av. Karmøy kommune Skole- og kulturetaten Barnehageavdelingen. digitale verktøy 1

KTi Karmøybarnehagene. Plan for kreativ og skapende bruk av. Karmøy kommune Skole- og kulturetaten Barnehageavdelingen. digitale verktøy 1 KTi Karmøybarnehagene Karmøy kommune Skole- og kulturetaten Barnehageavdelingen Plan for kreativ og skapende bruk av digitale verktøy 1 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 IKT og digitale verktøy... 5

Detaljer

Ressurshefte. for flerspråklig arbeid i barnehagen

Ressurshefte. for flerspråklig arbeid i barnehagen Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen Basert på NAFOs kompetanseutviklingsprosjekt for barnehageansatte 2005-10 Marit Gjervan, Gro Svolsbru

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

FØRSKOLEBARN I SAMHANDLING MED DIGITALE VERKTØY

FØRSKOLEBARN I SAMHANDLING MED DIGITALE VERKTØY FØRSKOLEBARN I SAMHANDLING MED DIGITALE VERKTØY En kvalitativ studie om kommunikasjon og deling av erfaringer mellom førskolebarn i pedagogisk aktivitet med bruk av digitale verktøy. Elin Dybdal Simensen

Detaljer

TEMAHEFTE. om «IKT i barnehagen» Nina Bølgan

TEMAHEFTE. om «IKT i barnehagen» Nina Bølgan TEMAHEFTE om «IKT i barnehagen» Nina Bølgan Innholdsfortegnelse Innledning 5 Medier, IKT og digitale verktøy 6 Barns medievaner 9 Personalets syn på digitale verktøy 10 Kategori 1 Ikke-brukere 12 Kategori

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15 ÅRSPLAN Annen Etasje barnehage 2014/15 INNHOLD s 1-3 s 4-19 s 19 s 20 S 22 Innledning, formål, visjon og serviceerklæring Annen Etasje som læringsarena Vår forståelse og prioritering av viktige områder

Detaljer

SONEPLAN ENGLEBARNA. for VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR

SONEPLAN ENGLEBARNA. for VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR SONEPLAN for ENGLEBARNA VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR 2013 2014 VELKOMMEN TIL ENGLEBARNA Telefon nr. : mobil ENGLEBARNA 90 52 28 53 - Tur mobil 99 21 87 02 SONEPLAN Denne soneplanenen bygger på

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Småbarns digitale univers 0 6-åringers tilgang til og bruk av digitale enheter på fritiden

Småbarns digitale univers 0 6-åringers tilgang til og bruk av digitale enheter på fritiden Barnehage og IKT Småbarns digitale univers 0 6-åringers tilgang til og bruk av digitale enheter på fritiden Panelundersøkelse utført høsten 2011 Gréta Björk Guðmundsdóttir Barbro Hardersen 0 6-åringers

Detaljer

MER ENN ET TASTETRYKK:

MER ENN ET TASTETRYKK: MER ENN ET TASTETRYKK: Breivika studentbarnehage, Tromsø, v/ Torstein Unstad, Laila Breivik og Kristin Ryeng. Petter 3 år sitter på gulvet med et digitalt kamera i hendene, han snur det for å ta bilder

Detaljer

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Espira Torshovdalen TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinformasjon...4 Barnehagens verdigrunnlag...4 Mål for barnehageåret...4 Barnehagens organisering

Detaljer

Masteroppgave i Spesialpedagogikk, Betty Kro.

Masteroppgave i Spesialpedagogikk, Betty Kro. 0 Sammendrag av masteroppgaven Tittel SKAL VI SNAKKE SAMMEN? En kvalitativ studie av hvordan elever med alvorlig og dyp lærehemming og deres samtalepartnere kommuniserer ved hjelp av talemaskin med dynamisk

Detaljer

«Rulle rulle»: Toåringers meningsskaping med tredimensjonale konstruksjoner i papir

«Rulle rulle»: Toåringers meningsskaping med tredimensjonale konstruksjoner i papir «Rulle rulle»: Toåringers meningsskaping med tredimensjonale konstruksjoner i papir Marit Holm Hopperstad Ved hjelp av et sosialsemiotisk perspektiv og begrepsapparat, undersøker jeg i denne artikkelen

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Årsplan 2014 2015. Skrellinga Kanvas-barnehage

Årsplan 2014 2015. Skrellinga Kanvas-barnehage Årsplan 2014 2015 Skrellinga Kanvas-barnehage Innhold Velkommen til Skrellinga Kanvas-barnehage Små barn, store muligheter Barnehagens mål Sosial kompetanse Barns medvirkning Fysisk læringsmiljø Observasjon/kartlegging

Detaljer

Å gjøre det uforståelige forståelig

Å gjøre det uforståelige forståelig Å gjøre det uforståelige forståelig IKT som pedagogisk hjelpemiddel i undervisningen med elever med døvblindhet Denne artikkelen tar for seg hvordan dataprogrammet Sarepta kan være et hjelpemiddel for

Detaljer

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 3 ÅR Barnehageåret 2014/2015 1 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt

Detaljer

GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt kompetansenivå.

Detaljer

Årsplan BLÅBÆRSKOGEN 2015-2016 2014/2015

Årsplan BLÅBÆRSKOGEN 2015-2016 2014/2015 Årsplan BLÅBÆRSKOGEN 2015-2016 2014/2015 VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR. I årsplanen til Blåbærskogen vil vi fortelle litt om hvordan vi tenker oss hverdagen hos oss. Barnehageloven: Barnehagen skal

Detaljer

RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN

RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN Retningslinjer for arbeidet i Rustad barnehage bygger på lov om barnehager m/ forskrifter; herunder Rammeplanen for barnehagen, Fn`s barnekonvensjon samt kommunens egne

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv!

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv! STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016 Alle barn er kompetente på å være seg selv! 1 I vår strategiplan finner du: Innledning; barnehagens kvalitetsplattform side 3 Litt fra, ST. meld.

Detaljer

Velkommen til kurs! Hvordan skape et språkstimulerende miljø for minoritetsspråklige barn? Nina Indseth Bråthen

Velkommen til kurs! Hvordan skape et språkstimulerende miljø for minoritetsspråklige barn? Nina Indseth Bråthen Velkommen til kurs! Hvordan skape et språkstimulerende miljø for minoritetsspråklige barn? Nina Indseth Bråthen Pedagogisk leder i Steinberg barnehage, Nedre Eiker kommune. 1 Kursinnhold Innledning, Språktipseren,

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Sakshaug barnehage sin årsplan er todelt. En generell del som godkjennes hvert tredje år. Denne finnes på barnehagens hjemmeside, men de som ønsker

Sakshaug barnehage sin årsplan er todelt. En generell del som godkjennes hvert tredje år. Denne finnes på barnehagens hjemmeside, men de som ønsker Sakshaug barnehage sin årsplan er todelt. En generell del som godkjennes hvert tredje år. Denne finnes på barnehagens hjemmeside, men de som ønsker det kan be om en papirutgave eller låne fra barnehagens

Detaljer

Årsplan 2013-2014. Fredriksberg barnehage

Årsplan 2013-2014. Fredriksberg barnehage Årsplan 2013-2014 Fredriksberg barnehage INNHOLD Forord s.3 Barnehagens innledning s.4 Kap 1 Omsorg s.5 Kap 2 Danning s.5 Kap 3 Lek s.5 Kap 4 Læring s.6 Kap 5 Barns medvirkning s.6 Kap 6 Inkluderende fellesskap

Detaljer

Espira Årølia Årsplan 2013-14

Espira Årølia Årsplan 2013-14 Espira Årølia Årsplan 2013-14 Å R Ø L I A INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Organisering...4 Årets tema er nærmiljø...4 Mål og plan...5 Språkutvikling og språklig mangfold...5 Skolespira...6

Detaljer

Introduksjonsprogram for minoritetsspråklige førskolebarn

Introduksjonsprogram for minoritetsspråklige førskolebarn Introduksjonsprogram for minoritetsspråklige førskolebarn Vadsø kommune 2010 1 De fleste bildene er fotografert av personalet i barnehagene. Det er gitt tillatelse til bruk av bildene. Layout: Anne Karlsen

Detaljer