Sikkerhetshåndbok. Gyldig for CA, CC, CG, CP- og CS-valser Må ikke fjernes fra valsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhetshåndbok. Gyldig for CA, CC, CG, CP- og CS-valser Må ikke fjernes fra valsen"

Transkript

1 Sikkerhetshåndbok Gyldig for CA, CC, CG, CP- og CS-valser Må ikke fjernes fra valsen

2 Derfor er sikkerhet viktig for deg! Din sikkerhet og dine kollegers sikkerhet er målet til våre konstruktører, for at du skal få en sikker og pålitelig maskin fra Dynapac. Den viktigste sikkerhetsfaktoren er likevel deg. Denne sikkerhetshåndboken har som mål å gjøre deg oppmerksom på visse sikkerhetstiltak du og dine kolleger kan bli stilt overfor i deres daglige arbeid med Dynapacs valser. Sikkerhetshåndboken inneholder disse avsnittene: 1 Generelle sikkerhetsforskrifter 3 2 Kjøring 6 3 Transport 15 4 Fylling av drivstoff 17 5 Reparasjon og vedlikehold 18 RSAFENO3 2

3 1 Generelle sikkerhetsforskrifter 1 Operatøren må ha gjort seg kjent med innholdet i KJØREHÅNDBOKEN før valsen startes. 2 Forsikre deg om at alle instruksjonene i VEDLIKEHOLDSHÅNDBOKEN er fulgt. 3 Bare førere med opplæring og/eller erfarne førere skal kjøre valsen. Det er ikke tillatt å ha med passasjerer på valsen. Sitt ned i førersetet ved all kjøring. 4 Kjør aldri valsen hvis den har behov for justeringer eller reparasjoner. 5 Stig bare opp og ned fra valsen når den står stille. Bruk de håndtakene og festene som finnes. Ved opp/ nedstigning anbefales trepunktsgrep, alltid to føtter og en hånd eller en fot og to hender i kontakt med maskinen. 6 Veltebeskyttelsen (ROPS=Roll Over Protective Structures) bør alltid brukes når maskinen brukes på usikkert underlag. 7 Kjør langsomt i skarpe svinger. 8 Unngå å kjøre på tvers i skråninger, kjør rett opp eller ned. Fortsettelse RSAFENO3 3

4 9 Kontroller at minst 2/3 av valsbredden står på materiale som tidligere er pakket ved kjøring nær kanter eller hull. 10 Forsikre deg om at det ikke er hindringer i kjøreretningen, på bakken eller i luften. 11 Kjør spesielt forsiktig på ujevnt underlag. 12 Bruk det eksisterende sikkerhetsutstyret. På maskin med ROPS skal sikkerhetsbelte brukes. 13 Hold valsen ren. Fjern umiddelbart smuss og fett fra førerplattformen. Sørg for at alle skilt og etiketter er rene og lette å lese. 14 Sikkerhetstiltak før fylling av drivstoff: Stopp motoren. Ikke røyk. Unngå åpen ild i nærheten. Jord påfyllingsmunnstykket mot tanken for å unngå gnister. Fortsettelse RSAFENO3 4

5 15 Før reparasjoner eller service: Plasser stoppklosser ved valsene/hjulene og under utjevningsbladet. Lås midtstyringen hvis det er nødvendig. 16 Hvis lydnivået er høyere enn 85 db(a), anbefales hørselsvern. Lydnivået kan variere avhengig av hvilket underlag maskinen brukes på. 17 Ikke utfør endringer eller modifiseringer av valsen, dette kan påvirke sikkerheten. Alle endringer må godkjennes skriftlig av Dynapac. 18 Valsen bør ikke brukes før hydraulikkoljen har oppnådd sin normale arbeidstemperatur. Bremselengden kan bli lengre når oljen er kald. Se startinstruksjonene i HÅNDBOKEN FOR KJØRING. RSAFENO3 5

6 2 Kjøring 2.1 FORBEREDELSER FØR START Som fører av valsen må du være fortrolig med sikkerhetsbestemmelsene som gjelder hos arbeidsgiveren, samt lokale regler som gjelder for arbeidet, herunder signaler, håndsignaler, skilt og merker. Du må naturligvis ikke være påvirket av alkohol, rusgifter eller legemidler når du kjører eller arbeider med valsen. Finn ut hvor brannslokningsapparat, førstehjelpsutstyr og alarmtelefon finnes. Bruk sunn fornuft for å unngå uhell og ulykker. Skulle uhellet være ute, ikke få panikk, men handle raskt og effektivt, først og fremst for å redde menneskeliv, og deretter for å unngå materielle skader. For din egen beskyttelse bør du alltid bruke: - hjelm - vernesko - hørselsvern (støy fra materialet som blir valset kan overstige verdiene som er oppgitt for maskinen) - reflekterende klær/varselvest - arbeidshansker Ved behov brukes også beskyttelsesbriller og pustevern. Maskinen skal bare benyttes til de formål som er nevnt i Dynapacs håndbøker. RSAFENO3 6

7 2.1.1 KONTROLL AV MASKINEN Kontroller: - at det ikke finnes skader på maskinen, for eksempel løse deler, sprekker eller manglende deler. Er maskinen skadet, skal den ikke tas i bruk før den er reparert (plasser en advarsel på maskinen for å forhindre kjøring med skadet maskin) - at vinduer og speil er rene - at skilt og etiketter er rene og leselige - at alle hånd- og fotkontroller, stigbrett, sklibeskyttelse eller håndtak ikke er dekket med is, forurenset av olje eller smuss - at ingen verktøyer er andre gjenstander ligger løst på maskinen - at samtlige væsker har riktig nivå. Etterfyll ved behov - at det finnes drivstoff (se avsnitt om fylling av drivstoff) RSAFENO3 7

8 Legg merke til at det er forbudt å røyke ved kontroll av olje og etterfylling av drivstoff! Hvis du har oppdaget feil på valsen eller har mistanke om at den kan være skadet, kontakt arbeidslederen for å få den kontrol-lert. Ikke start valsen i miljøer som kan tenkes å inneholde eksplosive gasser. Arbeid aldri i tette, uventilerte rom under jordoverflaten. Tenk også på at motoren avgir livsfarlige avgasser. Sørg alltid for god ventilasjon. Hvis materiale som avgir støv skal valses, bør du bruke en maskin med godt ventilert førerhus, vanne underlaget eller bruke munnbeskyttelse/pusteutstyr FØRERENS FERDIGHETER - Føreren skal alltid være opplært/erfaren i bruk av maskinen, og være godt kjent med maskinen, betjeningsinnretninger, merking og symboler. - Føreren skal kjenne til maskinens kapasitet og begrensninger, for eksempel hastighetsbegrensninger, hellingsbegrensninger og styreegenskaper. - Føreren skal vite hvor nødbremsen er plassert. RSAFENO3 8

9 2.1.3 PERSONSIKKERHET Kontroller at det ikke er satt opp skilt med opplysninger om at valsen ikke kan kjøres, eller at den er under reparasjon. Kontroller at ingen reparatør arbeider med valsen. Start valsen kun fra førerplassen. Bruk alltid sikkerhetsbelte hvis valsen er utstyrt med ROPS. Stig bare opp og ned fra valsen når den står stille. Bruk de håndtakene og stigbrettene som finnes. La aldri passasjerer sitte på valsen. Ikke still inn førersetet under kjøring, fordi setet kan bevege seg på en uventet måte. Kontroller at setet er låst i riktig posisjon. Når du har stilt inn ryggstøtten, kontrollerer du at den er låst i posisjonen. Sitt alltid ned når du kjører valsen ARBEIDSOMRÅDET Kontroller arbeidsområdet nøye, foran, bak og over maskinen. Se etter sprekker og hull i underlaget som kan forårsake skader på maskinen. Kontroller at det ikke finnes bygninger eller utstyr som kan bli skadet av vibrasjonene fra valsen. Tenk på at vibrasjonene kan forplante seg i underlaget og påvirke gjenstander som befinner seg i noen avstand fra valsen. RSAFENO3 9

10 2.2 START FORBEREDELSER FØR START Kontroller at: - parkeringsbremsen (nødstoppen) er aktivert - alle styreorganer fungerer Start maskinen i henhold til kjørehåndboken. Ved start og kjøring med kald valse og kald hydraulikkolje, er bremselengden ofte lengre enn når oljen har oppnådd normal temperatur ETTER START - Kontroller at samtlige instrumenter gjør utslag. - Prøvestyr maskinen, og kontroller at den reagerer riktig på alle betjeningsinnretninger, spesielt bremser, i henhold til kjørehåndboken. - Hvis du oppdager at noe er galt, stanser du motoren og plasserer et advarselsskilt på valsen hvis du forlater den. RSAFENO3 10

11 2.2.3 START I KALDT KLIMA Følg rutinene for start i kaldt klima. Hvis du bruker startgass, følger du gassprodusentens instruksjoner. Hvis du starter valsen med startkabler, må du følge instruksjonene nøye. Hvis ikke, risikerer du alvorlige personskader og skade på maskinen, strømskader eller ødelagt elektronisk utstyr som følge av batterieksplosjon, etsende syre osv. Fjern alle celledeksler, og legg en klut over celleåpningene (gjelder ikke vedlikeholdsfrie batterier). Koble til kablene i numerisk rekkefølge, som vist på bildet. Vær alltid forsiktig slik at det ikke oppstår gnister når du tilkobler kablene RSAFENO3 11

12 2.3 DRIFT HUSK! - Når motoren er i gang, må du aldri forlate førerplassen uten å aktivere nødstoppen. - Kjør alltid med lukkede førerhusdører. Lås alltid åpne vinduer i arbeidsstilling. - Manøvrer alltid valsen med forsiktighet. - Ha alltid oppmerksomheten rettet mot arbeidsområdet, spesielt når du rygger med valsen. - Bruk alltid syn, hørsel og luktesans for å forsikre deg om at det ikke er oppstått skader på valsen. - Vær oppmerksom på risikoen for å puste inn avgasser (avgassene inneholder blant annet livsfarlig karbonmonoksid). - Kjør langsomt i skarpe svinger. Overhold de anbefalte kjørehastighetene KJØRING I STIGNINGER Kjør alltid rett opp og ned stigninger. Kontroller tillatt helling i kjørehåndboken. Valsen har hydrostatisk drev, kjør alltid i arbeidsstilling, ikke i transportstilling, i stigninger. Skift aldri gir i stigninger. Se også reglene som gjelder for valsen i kjørehåndboken. RSAFENO3 12

13 2.3.3 KJØRING PÅ USIKKERT UNDERLAG Unngå å kjøre nær kanter, grøfter og lignende. Tenk på at fuktighet og dårlige grunnforhold påvirker evnen til å bære vekten av valsen. Vær også oppmerksom på hindringer som kan finnes over maskinen, for eksempel lave ledninger, greiner osv. Veltebeskyttelsen (ROPS, Roll Over Protective Structures) og sikkerhetsbelte bør alltid brukes når du kjører maskinen på usikkert underlag. Forsikre deg om at minst 2/3 av valsen står på underlag som allerede er valset, når du kjører nær kanter eller hull KJØRING PÅ OFFENTLIG VEI Følg alltid gjeldende trafikkregler for offentlige veier. Lyskaster og roterende varsellys skal alltid være slått på, og skilt for saktekjørende kjøretøy skal være montert bak på valsen (gjelder enkelte land). Overskrid aldri trafikkbestemmelsenes fartsgrense, og tenk på bremselengden. Kjør rett over jernbanespor i plankryss, la aldri valsene være i kontakt med begge skinnene samtidig. Pass dessuten på at du aldri kommer i kontakt med høyspentledninger over sporet. Bli aldri stående med valsen på sporet hvis du blir innestengt av bommene - kjør bommene ned fremfor å bli stående igjen på sporet. RSAFENO3 13

14 2.4 ETTER BRUK PARKER TRYGT Parker alltid valsen slik at den ikke hindrer annen trafikk, eller slik at den skaper farlige situasjoner, spesielt i mørke. Røde reflekser skal alltid være vendt mot møtende trafikk. Parker alltid på fast og plant underlag. Bruk alltid parkeringsbremsen/nødstoppen. Bruk alltid stoppeklosser ved parkering over lengre tid. Forlat aldri maskinen før du er sikker på at den ikke kan rulle i noen retning. Hvis valsen har utjevningsblad, letter du det hydrauliske trykket ved å senke bladet mot bakken STANS MOTOREN Stans alltid motoren i henhold til de reglene som er nevnt i kjørehåndboken. Stans aldri motoren når maskinen er i bevegelse. Ta alltid ut nøkkelen til batteriutkobleren, slik at ingen uvedkommende kan bruke maskinen. Stig bare opp og ned fra valsen når den står stille. Bruk de håndtak, fester og stigbrett som finnes. Hopp aldri ned fra maskinen. Ha alltid kontakt med maskinen med tre kroppsdeler (hender og føtter) når du stiger opp eller ned fra maskinen. RSAFENO3 14

15 3 Transport 3.1 PERSONSIKKERHET Å laste og losse en maskin fra et kjøretøy kan innebære risiko for ulykker. Opphold deg aldri under eller i umiddelbar nærhet av maskinen når lasting eller lossing skjer. Forsøk aldri å flytte maskinen eller slepekjøretøyet for hånd. Vær oppmerksom på faren for å bli klemt under lastingen. 3.2 TRANSPORTKJØRETØYET Transportkjøretøyet må alltid oppfylle kravene til transport, for eksempel maksimal last, motoreffekt, bremsekapasitet osv. Transportkjøretøyet skal også være tiltenkt transport av valser. 3.3 LASTING/LOSSING MED RAMPE Den enkleste måten å transportere valsen over lengre strekninger på, er på planet til et transportkjøretøy. Store maskiner losses/lastes på en rampe. Kontroller alltid at rampen er hel. Bruk metallrampe, aldri virke av dårlig kvalitet. Kontroller at rampen er ordentlig festet på transportkjøretøyet, samt i bakken, vinkelen må ikke være for bratt. Rampen bør ha sidebeskyttelse, slik at maskinen ikke kan forflytte seg sidelengs. Maskinen bør om mulig vinsjes opp. Kontroller at rampen ikke er tilsølt med olje, snø, is eller leire. RSAFENO3 15

16 Kontroller at transportkjøretøyet er sikret med stoppeklosser, og at trekkstangen er oppblokket. Fest trekkjettinger i valsen og vinsjen på lastebilen. Bruk alltid kjetting eller vaier av tilstrekkelig dimensjon, bruk aldri tau. Vinsj opp valsen. Aktiver parkeringsbremsen/nødstoppen på valsen. Fest valsen godt på transportkjøretøyet i henhold til kjørehåndboken. Kontroller at det ikke finnes løse deler på valsen. 3.4 LASTING/LOSSING MED KRAN Små maskiner løftes forsiktig med en kran fra bakken til planet på transportkjøretøyet. Alle små maskiner har løftekroker som skal brukes. Maskinvekten kan avleses på løfteskiltet/ maskinskiltet som alltid er plassert i nærheten av løftepunktet. Følg alltid sikkerhetsinstruksene for bruk av kranen. 3.5 SLEPING Slep aldri valsen over lengre avstander (maks. 300 m). Følg alltid gjeldende trafikkregler. Overskrid aldri gjeldende hastighetsbegrensninger, se kjørehåndboken. Ikke tillat at noen sitter i valsen som blir slept. RSAFENO3 16

17 4 Fylling av drivstoff Sikkerhetstiltak ved fylling av drivstoff: - Stans motoren. - Ikke røyk. - Unngå åpen ild i nærheten. - Ikke fyll bensin i innelukkede områder. - Jord bensinpumpepistolen mot tanken for å unngå gnister. - Kontroller alltid at du fyller riktig væske i riktig tank. - Tørk alltid opp sølt drivstoff før du starter motoren. - Kontroller at tanklokket er skrudd godt fast, for å hindre at drivstoff renner ut ved en eventuell ulykke. RSAFENO3 17

18 5 Reparasjon og vedlikehold Bruk aldri en valse som er skadet eller trafikkfarlig. For kvalifisert reparasjonsarbeid kreves utdannet personell. Valsen skal imidlertid vedlikeholdes av føreren i henhold til vedlikeholdsboken. Før du begynner arbeidet på valsen, må du vite hvor brannslokningsapparat, førstehjelpsutstyr og alarmtelefon finnes. Bruk sunn fornuft for å unngå uhell og ulykker. Skulle uhellet være ute, ikke få panikk, men handle raskt og effektivt, først og fremst for å redde menneskeliv, og deretter for å unngå materielle skader. For din egen beskyttelse bør du alltid bruke: - hjelm - vernesko - hørselsvern (støy fra materialet som blir valset kan overstige verdiene som er oppgitt for maskinen) - reflekterende klær/varselvest - arbeidshansker Ved behov brukes også beskyttelsesbriller og pustevern. Røyking, annen håndtering av åpen ild eller varme gjenstander er forbudt under arbeidet. For sveising, se 5.1, Forberedelser til reparasjon og vedlikehold. RSAFENO3 18

19 5.1 FORBEREDELSER TIL REPARASJON OG VEDLIKEHOLD Sett alltid opp et skilt på valsen om at reparasjonsarbeid pågår. Koble fra batteriet med batterifrakobleren, og oppbevar nøkkelen i lommen. Sørg for at maskinen er nøye rengjort. Husk på faren for å bli klemt ved maskinens leddkonstruksjoner. Hvis sveisearbeid eller andre arbeider med sterk varme eller åpen ild forekommer, må tanker tømmes og luftes godt. Ved sveising på tanker skal de fylles med vann. Sørg alltid for at brannslokningsapparat finnes i nærheten av arbeidsplassen. Ved elektrisk sveising må du kontrollere at batteritilkoblingen er frakoblet. Sveis aldri i nærheten av plast- eller gummimateriale, for eksempel på skraper med polyuretan som slitemateriale. Giftige gasser blir utviklet ved oppvarming. Ved arbeider på det elektriske systemet må du kontrollere at batteritilkoblingen er frakoblet. Bruk aldri bensin til rengjøring. Oppbevar brann- og helsefarlige stoffer i tette beholdere når de ikke blir brukt. Bruk pustevern ved bruk av helsefarlige stoffer. Unngå å arbeide med maskinen når motoren er i gang. Hovedregelen er at motordekselet skal være lukket når motoren er i gang. Hvis motoren må være i gang, må du kontrollere at forover-/bakoverspaken står i fri, og at nødstoppkontrollen er trykket ned. Hvis maskinen blir startet innendørs, må eksosrøret tilkobles et viftesystem, slik at avgassene ikke blir værende i rommet. RSAFENO3 19

20 Hvis maskinen skal løftes, må den alltid støttes godt opp, slik at maskinen ikke kan falle ned eller tippe. Bruk alltid en sikker jekk ved oppheising. La aldri maskinen stå oppheist med bare jekken. Bruk alltid Dynapac-reservedeler. 5.2 ARBEID MED DIESELMOTOREN Utvis forsiktighet når motoren er i gang. Hvis det er mulig, bør du stoppe motoren før du utfører arbeid på den. Etter utført arbeid skal all beskyttelse som er tatt bort, settes på plass igjen. Ved arbeid mens motoren er i gang, må klær uten løse deler brukes. Vær alltid oppmerksom på forsiktighetsreglene som er nevnt i motorprodusentenes håndbøker. La motoren avkjøles før du begynner å arbeide med den. 5.3 ARBEID MED KJØLESYSTEMET Stans alltid motoren før kontroll. La om mulig motoren bli avkjølt. Hvis motoren er varm, må du utvise størst mulig forsiktighet når lokket til kjølevæskebeholderen blir åpnet. Bruk kraftige hansker, klær og beskyttelsesbriller. Stå på trygg avstand fra lokket. Ikke ta bort lokket før kjølevæskesystemet er trykkavlastet. Vær forsiktig når du fyller på kalde væsker i den varme beholderen. RSAFENO3 20

21 5.4 ARBEID MED DET HYDRAULISKE SYSTEMET Regelmessig vedlikehold av det hydrauliske systemet er viktig. Maskinene arbeider med høye oljetrykk. En liten skade eller sprekk på en slange eller kobling kan få skjebnesvangre konsekvenser. Hydraulikkslangene er laget av gummi, og etter hvert som de blir eldre, kan det oppstå sprekker. Ved minste mistanke om slitasjeskader, må du bytte til nye originalslanger fra Dynapac. Slanger bør ikke oppbevares for lenge på lager, det er ferskvare! Tenk på at det hydrauliske systemet kan være under trykk selv om maskinen er slått av. Arbeid alltid med trykkavlastet system. Bruk alltid beskyttelsesbriller og hansker ved inspeksjon av hydraulikksystemet. Bruk alltid en pappbit når du skal finne lekkasjer, kjenn aldri etter med hånden. Kontakt straks lege hvis hydraulikkolje trenger inn i huden eller hvis du får olje i øynene. Ved påfylling av hydraulikkolje må du være forsiktig når tanklokket tas av. Det er forbudt å røyke og bruke åpen ild ved fylling av hydraulikkolje. Tørk alltid opp eventuelt oljesøl. Kontroller at trykkbegrensningsventilene er riktig innstilt. For høyt trykk kan forårsake brudd på slanger og andre skader. For lavt trykk kan gjøre maskinen vanskelig å manøvrere. RSAFENO3 21

22 5.5 ARBEID MED BATTERIET Batteriet inneholder giftig og etsende svovelsyre. Bruk beskyttelsesbriller og unngå å få svovelsyre på huden, klærne eller på maskinen. Hvis du får syre på deg, må du ta av alle forurensede klesplagg. Skyll straks huden med vann i minst 15 minutter. Hvis du har fått syre i øynene, skal du skylle dem med vann i minst 15 minutter, og straks oppsøke lege. Fortsett om mulig å helle på vann med svamp eller vaskeklut på vei til legen. Gassen som normalt blir dannet i batteriet, er eksplosiv. Den kan eksplodere hvis åpen ild eller en gnist kommer for nær batteriet. Ved installering, eller når du fjerner et batteri, må du være forsiktig så du ikke kortslutter batteripolene. Når du fjerner batteritilkoblingene, må du alltid koble fra minuspolen først. Hvis du lader batteriet med en batterilader, skal batteriladerens strømforsyning fra nettet kobles fra når du kobler til ledningene. RSAFENO3 22

23 5.6 ARBEID MED DEKK Bruk dekkverksted for reparasjoner eller service av dekkene. Ikke glem at dekkene er fylt med trykkluft. Oftest er det nødvendig med spesialverktøy og -maskiner ved skifting av dekk. Fyll alltid dekkene til riktig trykk, som er angitt på valsen og i vedlikeholdshåndboken. Husk at varme fra sollys eller friksjon kan øke trykket i dekkene. Ikke slipp luft ut av dekket ved å åpne ventilen manuelt. Bruk alltid luftnippel med langt påfyllingsrør for å regulere trykket i dekket. Kontroller alltid at dekket ikke har skader som kan forårsake ulykker. Kontroller også dekkslitasjen med jevne mellomrom. RSAFENO3 23

24 5.7 KONTROLL AV ROPS (ROLL-OVER PROTECTIVE STRUCTURES) VELTEBESKYTTELSE Kontroller alltid ROPS med tanke på skader og feste. Kontroller regelmessig ROPS-bøylens festebolter med momentnøkkel (moment er angitt i vedlikeholdsboken). Ikke bor hull i eller sveis noe fast på ROPS-bøylen. Ikke reparer en skadet eller deformert ROPS-bøyle, bytt den ut med en ny Dynapac-original. Kontroller alltid sikkerhetsbeltets stand og funksjon. Hvis det er blitt skadet eller overbelastet, bør det byttes ut med et nytt originalbelte. 5.8 KLIMAANLEGG OG TRYKKBEHOLDER Hvis maskinen er utstyrt med klimaanlegg, må du ikke sveise i nærheten av innsuget. Overlat all reparasjon av aggregatet, inkludert fylling av kjølemiddel, til et spesialutstyrt serviceverksted. Maskiner som er utstyrt med trykkluftanlegg har en trykkbeholder som må vedlikeholdes og repareres av spesialutstyrt serviceverksted. 5.9 SKLIBESKYTTELSE Førerplattformer og serviceoverflater er belagt med et spesielt materiale for å unngå at du sklir. Dette materialet blir slitt, og må med jevne mellom kontrolleres og erstattes. Bruk alltid Dynapacs erstatningssett, og følg nøye monteringsanvisningen. RSAFENO3 24

25

26 Box 504, SE Karlskrona, Sweden Phone: , Fax: We reserve the right to change specifications without notice RSAFENO3, Printed in Sweden, 2005

DYNAPAC CC 82/92 KJØRING O092NO3

DYNAPAC CC 82/92 KJØRING O092NO3 DYNAPAC CC 82/92 KJØRING O092NO3 Box 504, SE-37 23 Karlskrona, Sweden Phone: +46 455 30 60 00, Fax: +46 455 30 60 30 www.dynapac.com ILF05WO 9 Vibrasjonsvals CC 82/92 Kjørehåndbok O092NO3, Januar 2002

Detaljer

DYNAPAC CA 252/302/402 KJØRING O252NO5

DYNAPAC CA 252/302/402 KJØRING O252NO5 DYNAPAC CA 252/302/402 KJØRING O252NO5 Box 504, SE-37 23 Karlskrona, Sweden Telephone +46 455 30 60 00 Telefax +46 455 30 60 30 Web www.dynapac.com ILF05WO 9 Vibrasjonsvals CA 252/302/402 Kjørehåndbok

Detaljer

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning MZ28T Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

Innholdsfortegnelse timer 2000- Vedlikehold

Innholdsfortegnelse timer 2000- Vedlikehold Instruksjonsbok ICA402-4NO3.pdf Kjøring og vedlikehold Vibrasjonsvals CA402D Motor Cummins QSB 4.5 Serienummer *69462*- 00008x0A00000 - Oversettelse av opprinnelig anvisning Rett til endringer forbeholdes.

Detaljer

Bruksanvisning PT 26D. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning PT 26D. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning PT 26D Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian Innledning... 3 Kjære kunde... 3 Ferdsel og transport på allmenn vei... 3 Tauing... 3 Bruk...

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 115C Rider 120C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og

Detaljer

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING INNHOLD. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 3 Inneholder normene for sikker bruk av maskinen. DENTIFIKASJON AV MASKINEN OG KOMPONENTENE... 7 Forklarer hvordan du kan identifisere

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning Bruksanvisning Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING

Detaljer

SIKKERHETSANVISNINGER OG GENERELLE HÅNDTERINGSAN- VISNINGER ELEKTROKJØRETØY. Vi flytter mennesker.

SIKKERHETSANVISNINGER OG GENERELLE HÅNDTERINGSAN- VISNINGER ELEKTROKJØRETØY. Vi flytter mennesker. N SIKKERHETSANVISNINGER OG GENERELLE HÅNDTERINGSAN- VISNINGER ELEKTROKJØRETØY Vi flytter mennesker. Innholdsfortegnelse Forord... 4 Generelle sikkerhetsanvisninger... 5 Juridiske bestemmelser... 8 Høyfrekvent

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. PRESENTASJON Innhold PRESENTASJON Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport på offentlig

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Detaljer

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider Battery Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Changzhou Dongfeng Agriculture Machinery Group Co., Ltd. Changzhou Tractor Plant Mars 2008

Changzhou Dongfeng Agriculture Machinery Group Co., Ltd. Changzhou Tractor Plant Mars 2008 FORORD DONGFENG-traktorer med hjul, modell DF50/54/300/304 er en nyutviklet produktserie fra Changzhou Dongfeng Agricultural Machinery Group Corp., Ltd. (Changzhou Traktorfabrikk). Den er motordrevet med

Detaljer

Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning for Rider ProFlex 18 og ProFlex 21 Innhold Innhold...1

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider Pro 15, Pro 18 og Pro 18

Detaljer

FR 2311 M FR 2312 MA. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR 2311 M FR 2312 MA. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2311 M FR 2312 MA Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport på

Detaljer

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 11og Rider 13,

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HRS 536 SDE GRESSKLIPPER INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Forord Kjære kunde - Gratulerer med ditt valg av en HONDA gressklipper. Denne

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2116 MA Innledning... 2 Ferdsel og

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Honda Strømaggregat EM4500CXS - EM5500CXS INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Forord Kjære kunde - Gratulerer med valget av HONDA strømaggregat.

Detaljer

B28 PS. Instrukcja obsługi Bruksanvisning PL (2-27) NO (28-53)

B28 PS. Instrukcja obsługi Bruksanvisning PL (2-27) NO (28-53) Instrukcja obsługi Bruksanvisning B28 PS Przed przystąpieniem do pracy maszyną prosimy dokładnie i ze zrozumieniem zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA SNøfReSeR HSM1590i INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Symbolet e-spec ble opprinnelig skapt for å signalisere ønsket om å bevare naturen

Detaljer

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08 DG/TG 316s-320s 04.08 - Instruksjonsbok N 51105433 07.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Bruksanvisning DT22. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning DT22. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning DT22 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Vertikalskjærer DT22 med tillegg for tilbehør Innledning...

Detaljer

Bau- und Baustoffmaschinen. Sikkerhetshåndbok. Transport- og fordelingsmaskiner for betong. 01/2014 Rev12

Bau- und Baustoffmaschinen. Sikkerhetshåndbok. Transport- og fordelingsmaskiner for betong. 01/2014 Rev12 Bau- und Baustoffmaschinen Sikkerhetshåndbok 01/2014 Rev12 NO Kolofon Utgave 01/2014 Rev12 Denne sikkerhetshåndboken er satt opp under medvirkning av følgende foretak: Putzmeister Concrete Pumps GmbH Max

Detaljer

Bruksanvisning SG13. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen.

Bruksanvisning SG13. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Bruksanvisning SG13 Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer