DRAMMEN AKVARIEKLUBB. lo-83

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DRAMMEN AKVARIEKLUBB. lo-83"

Transkript

1 DRAMMEN AKVARIEKLUBB lo-83

2

3

4 SJØHESTEN MEDLEMSBLAD FOR DRAMMEN AKVARIEKLUBB REDAKSJO SKOUITE TORE KARISEN And æ Nlllons vei 1A _ Dømm.n _ lll' TOBILL ANOERSEN Eng4o a7a _ Dramm6n _ Tl t/lobtell vlskum *nk6n 9 - Ller - Tll JABIE BÆFA Dramdålskol6 skotsov - Tli JENS BOSSING Stomo.n - skolselv - Tll HELGE ANOREASSEN Jørgen 1 _ oamm.n ' Tll TOR TVEITEN Kæl.anlev l n Ddmmen _ Tll 32460a BEMI KNUDSEI{ 1 Støm iåft$6 _ Ddfrmen Annonsel ASLE WINNES$PEDERSEN Tollelshagen - solbelgelva _ nl atæ65 DRAMMEN AKVARIEKLUBBSTYRE' Fonnann KAAE ANDEFSEN Gdbelnsbna 27 A - Konnerud _ Tlf 8861 l8 Viseiomånn HELGE ANOBEASSEN Jøryen Ringstads vel 1 _ Dlammen _ Tlf sekelæ/kontåkpe6on GBO DYRENDALERVIK siof Landlall 75 - Drammen _ T f JENS PETERSEN Bl Kienvsien 14 _ D mmen Sty m dlem ASLE WINNESgPEDEFSEN Tollershagen ' Solbeq lva - Tll iledlemskontlngenl Senior k. 60,- - Junior kr' Posqiro a 26 TOBE KAELSEN And æ Nilsens vei 1a Dramm.n ASIE WINI{ESS.PEOEBSEN Tollelshåg n _ Solbe lva Tf, a HELGE ANDEEASSEN Jøoen Rinasladt vd 1 _ Dramm n JøRGEN JøFGENSEI{ Lånsmånnsstien 67 _ Konnorud

5

6 SEiæ3-6{H' ffi;"n' Litt vitenskap 6

7 NYTT FRA lryil lyde fihr , , I /mpodøi TROPICA - E Eik sård - 3ooo D mm n - ri. (03) 87 ol 62 7

8 LOVITR tor.dp,t\ r4l4tn AKYI.NTIkIJJSB ++*+**++J(*+++*_** * + )6**_X r)e+*++*+ 61 Focea ina'l D.ns fa f,_ ' f an. i' be' - åsc6i1 oa 1 utvjd...--rn rrep--.,,. nr-iehobbven. op' is I safll L e o' i Dc'ftr6n o o_1'ol1' 'v_ flubbe"]s n-d1em.r e L" h;-- ne I l' nv- ' ^ bårryna6-6 ap^ oc v6l sdnitg os ba" :lrl6 -.d aile -lrr-." fo- I'r-'g a]'v'ri's1'11. t2 Som seniormedlen av foreningen kan slyre! ta. odp enhyer E!a!n e1le-r kvinne s olll ell fy1lt-16 år:. Son julor.medlen kan tas opp ungdorn under 16 åi. Søkr.rd om o!!+.ke- s^ i forerirg'n kan for'l anges sk i f tl ' e -i I s1v&t ' $, Gen eiaalfo i sarnl ingen er foreningens øverslie fedelse. ten lnnkalles ]]red 2 ukels varsel o! staf holdes i jaruar ned følgende dagsorden: 1. -!-rsberedning 2. R-vjdert reg.snar fo sisl'år?. Vr1P 1v sty"r.2 r'visorer sart d" fo'skiel Lig^ 'co!hiteer' 4, Fastsettelse av kontingenten. 5. Enhver sak som styret elfe]] medlerunene forelegger. Saker som nedleninene Ønsker behandlet!å e;nåraforsantingen, rnå sendes skriftlig iir styr--t ilmen-siete merlfemsmøte før genera lforsamlingen. a.(forts. side 1o)

9 AKUARIE-IilTERESSE 4fi z{r zoo huset TA EN TUR INNOM DA VEL... Vi har stort utvalg i FISK - PIANTER da vi får stadig nye sendinger Vi kan for øvrig hjelpe deg med alt til akvarie-hobbyen ønsker DU AKVARTER på spesrelle MÅ1. HJELPER VI DEG GJERNE Telefon

10 lkstr..ord i.æl. gene a1fo "sanling holdesn.r si,riret Ilnnee det nødvendiq, L'ller nå- Cet k-eveb.rv minst hal.rrartea rv n-.d1eirrn-'ne $+ Iror'eningens styl:e består av 6 nedlen!]lel:: fofl1ann, vi s 3f ormam'., sek:etær, kasser-er' 1 st\eemedlern samt varananri. Varananil har kun stemmerett når etyret lkke er ful-1ta1lig. le 4 løfste velges for 2 år, idet kasserer og fornann går ut det ene året, og visefo:rnan og sekretær det andre. Styrenealem og varamann velges hvert år. Videre velges hyeirt år 2 revlsore? med varanarn. J mann-til arragnen'lentskonite og 3 rnann til ;algkomite og andre arbeidskomiteer'il Shv--.t [ar d.n dsg]ige ledelse av lorprirg^n' idrkaller til 'Løtår og forbereder generalforsanfingen, l,n iunlor kan velges inn i styret, og vll da arrtomåtisk få. stenrnerett Då styrernøtene. $5 K.n+lt.qe'1ten Ior senr or- og junjoflnedl pmrer fastsettes av generalforsarnlingen, og skal betales forskuddsvis for kalendel:året ' Medlemner son] skylder' kontingent fo:r mer enn et år, kan besluttes strøket a1r styret' s6 Nonslas tl1 forandring av lovene kan tas opp ti1 6ehandling på ordinær og ekstra- -- orålnær seneraltoisanung, IBen må i tilfe1le være rnedåelt minst 14 d'ager føt: generalforsarnlingen, Forandring ay lovene kan kun foretas ned 2/1 del.s flerta1l' to (forts. side 15,

11 $ 92. (t oo tnponør: TØNSBERG AKVARIUM A"S Konlorllaser Hausåketo ien 8 Føyentard - Husøysurd -Tl.(033)238s9

12

13 l{ororsr SeLsrnp Trl BevnRerse 0e UTBREDELSE nv lhe røne toe TellrurnRpen

14 Med nordnannen linn Morbech son prinus notor opprettet en liten krets alr nordiske ah\/a.rister i I97\.-.4 pet!oec ja neo o-l r -o,fflåf b6.s-b od ro!- o_ s- oe anare.ng_tpae ofl o' il. a{ve' -fisk. or ol.a. aø åk a'i-no 5y-e} q.'r o_ 'ado- r' Ii CArC LqINA 4T Stel]rfofln \N.tdd tet al "^- B,"- nedlem i Poecifia seg til å hotde ninst en rlng aar. ta - i- rf. q --id L å -_/-e arten not å utdø. l]enne art neclerfinets stanfonn - ni.rr-(:'r-,!- se.:/åpa ^r' Xitto.hons da,t.z!do. tard^n & snyd.r lq]j le nyganfe årter Selska.pets virlie har medført, at det nå ieien er nufig å erl/er.ie seg Yillguply, puhkeflimia, bfå limia og dvexgtanllarpen. Oeså den flekkede kau']i og den gfade enke er igjen tilejengeliee, dog i noe begrenset onfang. Den grønne sverddxager derimot har nan ikke lykkes å lå tsk i, men en nær slektning, derr tidligere sj efdent sette Uontezurnasl.erddrager.

15 @="'t,o Gup]]t, sverddrager og pt.ty ef åkyariefisk, som!.s.å. srn hardfdrhet oe vitalitet her rnedyirket tif å fasthofde månge nybakte aktaristers interesse for v;" 1oooy. 'd --r'dler na- lr a._. so er g-6,ro føft rned henblikk på å irenelske få.rve- og finne- Irrydede fisk de senere år nedvixket tit at disse art ers vitå.1 itet o g motstandsdykt i ehet f of sykd,a,rl.ner Ire fol stunnede :.+1' tren flekhede kaudi! en ay de nest Tanfige åtvariefisk i f9lo-årene, og den 6r ta g-dr.6 /6-aor^agd- or.. o. r i f9?0-årene. Puhkellimia, bfå linia, den gtade enke, linia yittata og vefdens ninste ungfødende, dyergtan.karpen, så rnan megel, sjeldent i safg i shandinavr'ske 5_trvarietorretninger i t9?o-årene.

16 @t""-,o aritru erh4'4' t[.s n l9)i) lilye a"tex er også innført. at.., poecitiopsis gråci1is, P. nelanonotatå, Goodea atxipin,lis, oe sist nen ikke ninst nrnecå s]rlendens. Sistnevnte aft bfe innført til Norse så sent son 1982, men er Ellerede idag a.nske Aodt utbredt. iirrt Pr ir..,/irn Mu[4 Å lrorhn tsq fr o. soe.i n, al,l ";;;;" ser"lape-s. r,, vr fr-jersgr;,, i. u Io "p-.";"4;,;.g; I ". privs 0 ) vr vr sv&-l gje--e b- ne"rse fta,.r

17 STGGE FILTERSYSTEI\4 - opp til 600 liter pr. time.! Mullikompact fra Sicce er en pumpe helt over det vantige. Ytelsen kan reguleres lra 0 til 600 jiter pr. time. Det gir nye fordeler og mu[0heter K--p1['t I'lu Iikompaci er en lkkel enhet. All. lnnkapstet. Lednng6n er s6lv,løgelg også innkapstet, s ik al del qir slof difissikkerhel, oqsa forbindå se med sanvannsakvarior ' rnrpoaørtønsberg AKVARIUM A.S STGGE FILTERSYSTEM Konror ^ _ager SkaJgen - J t43 (oprånlsbæ -,. ( B2O Pival: H.rgåLefreien 8. Føyend.o 3 J2 hisøysu.o - T. (033/23BBc t3

18 OVERBEVIS DEG SELV! AOUTAN FLOFENÅ vlrknlng. Blnder /nportør: TØNSBERG AKVABIUM A.S Konlor/aser: Håugåk9rueion I - Føyer and - Husøysuid Tji.(033) 23 ssg l4

19 ST onlføsning 1v klubben k..n foretas ved evr:tenning og nrå. ha mirlst 3/4 av nedlenmenes st,^r1rner for å bfi vedtatt. ^fo-.-l - tr'1. o!c Ø.ni5d '.1n it.k: o-h1rdr j ' "løtet hvor fo"sr.o-r ble sp t- r.j a, t.åt.-,.1 set1,6s ooo nå da-^order og oeha.dl.- aa nes l;e Inøte. J(J$+)+*r(j+ ******* DXRSOM IU HAR FORSIAG T]I IOWORANDR]NGER SOM SKAI BEHAI{IT,ES PÅ GENXRAIFORSAMLINCEN r JANUAR, SÅ ],IÅ DISSE T,Xv-ERESKRITT],TG TII EN I STYRNT - SENEST PÅ JUIEMøTET I OSLO ER lel OVSRSTÅTTI Så er det hele over, og om ikke utstil- 11ngen b1e noen økonomisk suksess, då b1e : den 1a11efa1l sett av en rekke nerueskex. Så nange at det om søndaaene var nesten unrulig å få sett noen ting,l Skulle styret og forskjelli-ge nøkkelpersoner i klubben virke l1te entuslåstiske for tlden, skyldes det bare at v.l er fullstendig utslitt. Men det blir nok beqre ned oss når det får gått noen nåneder, Men det var da 1ltt norro også, og vi har 1ært masse og fått nange gode '. r. : kontakter. GrupDen vår vafit en prenle på kr, 1.000,- for det støiste aki/aterraliet som Jon l.undberg hadde satt oppl t5 S b".d.$s'.å., s iae 17..

20 BESøK DEN STøRSTE ZOO-FOBBETNING IASKER Stadig nye sendinger med AKVARIE-FISK OG PLANTER Ellers fører vi alt utstyr til AKVARIE.HOBBYEN

21 l.(lsti ltr'nqs løni lccn, ta/c k e r.. 7oo Husct Pl 7ollbuqt 6a.7ooo Vtømman Son be3la ga, 1 qt as,i fa.leqt J&o"Anmmea' /;L AL,,l{å Zoo Co, -totlbuet. /o/, Jooo Ara,rnn,c^.tom.s".jle kul-eq p/a..r6-.. Al /.1ø/1e4, df qe&z redute,,t Tyis /t kllør ou[ætn'øqe, /otct-.a.f og or;1/o,/n' 1/,1/tp", nå6r" t" ål d ftfr:l, r'a, Å;r/f*e: 0b/'{.ønds gaftnai,'lcaa e LkgeLrø Osb 2"" Cerleq Osl" 7oo F*, aoco rlrchslale/ua, yd/l H./l Qhrari+m, Od/, -/tøpica, lrcpiccl t l/otq Oo/o.,. Fe7' astlo'n au y'"td, /p/an/e. tl q,tslt//taqen ; -.n

22 TetraMin TetraRubin ger dagllg brn gin TetraCichlid TetraPhyll krafiig og kjernet pon-, TROPICA - E Eik sård sooo Drammen-Tff. (03) s7o1 62 t8

23 JA-DASÅ ftt lfl sær g om årvaret sk soh reiqe rrar væ.r kjefr eqqer en ne*e rr at dd wrgåkvarsr en rorenrn9 erer ef frandrende brans e. so'n er oppq lt a være den rnroie r,sren 'o6re s;m 'lenne rrå rropene Dal navno! kan ha e'd d t rorsle eks m F aret som b. rn.ton eter de kån rrå +nd 6ren I iei! rensrape q rnsl. oenover iangr tra å yere here sann heren Ofte yarde,oær mooiorerav srårpe oyne 09 dei var med en viss spenn'n! en roret rundr ned, del lem merq arumserevan.ersom var karer ior å rifn overrevende Jes husker eidr qod!oete gangen Jeq så ro5en rerra rhrphe5sob,vcon,o5ace!s) Der var ombord ' "Ånåroltå,, ria red ncr!ordde!rsche Lroyd o9 båren var nel- Iopp rohmer lr bake rra anazonas!er var en prakltutr ron rang 6q svan rrgqt nne J6g slo oer Dade ned beund.rnq oq b ager se oq oerra er!ren em va, dø Det er ooså månge morsomm epi. Jeg mlnns enda drsse rrerne lde,. da.n da'npbåt d!o6tosktårl kom hleh fa iang/ers Den sloens nann hadde a erede sendt er posrkoll hlem hvor rran skrev at han hadd m d s 9 hop rrsk o9 at han nåpor han befg r dem vet!,efnoh rosen over Ndrd. qoeh soh ro v nre6 rd hv ntåt/ var stuerl bå1snmneier kamk/e h6.16 trl on6e,e.e err r hån 1årbareenvanhg muligrrerer,or å stel med ti3ko. underye's F skene kunne dedor under ovedaden være oppb van på sa6an0e r.rsrre ig måter oe kunne um en lonn er bådekai eler i eks. i en k nessk l rkrlkke Då det to. det meste taares vann onbord som egrer seg 'kke ror akvaneiisk var d6r ngen mu ghet ror vannby e N& 6n sa.kom ombdr,l tor å bes,kligåtisksn mår8 en ha rommerykr h n og r9.r ogena lgodedømner Jeg s r enda ror h 9 de slaure rypenå.5om Då srn mare. skeoåte ra doh hvor rangsr f av de thnsende snå risk var qjon. samrdg son de radb.ekte tisk. navnene så Oodt de rlnne Over sn roddy er et q ass wh6ky gikk sahog det var,manq en aod mennesketrq kontakr som bt så hadde en låt en nytiskeve,,rn. son da ka.srre ron på seq der n;rårbeid so0 der var på sine knapp trnakro. å prove å oppdrve drss kosrbarh r.r som akvarer'skene den!a.g var V6d s'den av d'sse sletdn ld ari3tsn. ranres der av og lit.æn som barovar urå ener å 5katr. se9 lrx titskudd til Fo. dem som tkk ds* kostbåe rmponr sk var dsr nanqegang r r rikno rotrensd' I når de hsdde ov.når d.fr Hvrs de var rikrig herd o ovåi.vde rsken og rofmef(es.g kanskt stikåt toi/elnlngen hadd6 to.l s 9, m6n d - _. sve( lrebr. sirke r6uhat6/ 3å ånt6r otle t0

24 1911 våf dor en støofirsef ved.åvn Ba.dow soh lok med seg hjem de rorsto.ksehplafer av s.arare (p1årophyrom scalar6) o9 sorgt d.m rl håqenbecks dyrepaik Eiie.komme. ne rd'sse br se. rå3oigl videre og ror$ b^g tl rpå ku.n n virketig rortjen nå påvis s D.t krn todel s 30ke qåm16 hisro(år n.er.n om hv6r.osleavdokfnr.at!r.n. D t va. lorovrig n iransk oppdrene. og toiiåtnin$mahn, son vrk.ro otorde et stod vam Han ikk krop; pa.adisnskåv som hadde låll diis tisk.n. m d seo hi h (Måcropodus op.r.ljsris) oo dei ryk r shåm ganekosn. åoppdr fted m Men slon s ll k8n 6n ver trygt si at rmpoden åv kop lisk i dånne torste!då var mer ell6r mindr. overåfi r' tirl rdrgh6t6ne aå16 no6n qanskå rå sv d. rotrårning3drv.nde vå!.t s 9 ltl å salso penger D, A linansior6 rei36r lof å tanq. erlor..nl inn t/opetisk s6rv on dd vår n.c.to[.rspune fisk, soh t..ks k ropl6(ba.bs (Fasbora hereromorpha) donnåtida gikk kit plexbarben ior å ve. notr umulig å oppdrels lof nda visst en ikke så mye om wnn.l. &dm nsetn'ng o! bdlydrrng lor ti!k.n, oo n nopp dsnn trsk k no.. to t 3per [ opp. De dsbn6 av srd.n som tokk t mdii.år del gj.rt 3trk...rs. vår d t tjr.no ørlen naro6r bestsrt den srore håvnebyr. srngspor Hår begynle ndrig krnqsrno a sårgo akvaiersk, o0 d.t vafn rejø,otkåne {ikk rak som de1 qanq årberder led Falfies mceer smgåpo.e og hån hadde oppoåqel o9 besrrevotbåde Rasbo,å hde.ohdpha o9, a Jom I assst lunnsred ior beqae åne. nadde hån oppg'x dåmme, som,a nn nror onråder I den bora.,s\e nage's neådo,e oqpåq,unnå!.e e nc'ropp n dofn by slor! en vrkeli9 rierne øsren var ån iotrdn nqsfrann, or.ns/en ta So' nv d nåvn Re.h.r oen ganq!a, hverre. b/[e en er].r taktene b l]196. oo rapene på,isken :ar oqsleåeke,ds pa M så ma oer me' rarr I riqene.q det /vr r t då å få I I mer velvrk re,nno;i re,s r De d,,,".k;,.. 'es,. "" Sden den nd r del skjedd sro. tor..ndrnqer som nud!e rrv har reduse'r re,soriden ri og prasrposefe n d sursro har.evollsjonerr ro6en, dersesmår f rotal. NA or inpo.rer t.a de rlo.n st6 land rkke noe problem Men en kan sioiie seq serv o0 råpeio er bhrl mindfe enntor serv om d'me.!6nen er bhri srore' En rns r hvedralr håft rkke.t I våre da9er oaså Den nrmbus åv romantkk som im pcnene var omgrlt.v I gamre dågor P.ot Lådiges D.l va. ogsa ty3k vite^skåpsmann, rchlhyologo. prol dr. G.orq O!nck., æ

25 Vi fører det meste av UTSTYR du venter å finne i en god ZOO-FOR,ETNING AKVAB,ISTER HOS OSS KAN DU i tropiske omgivelser I FR,ED OG R,O STUDER,E nyhetene og spesialitetene VI OFTE IIAR Kanskje ikke alle fiskene du ser hos oss passer akkurat for ditt akvarie SPØR, OSS _ VI HJELPER DEG GJER,NE TOLLBUGAIA 35 i -ETT MTNUTT < FRA STORTINGET tlt. '-'-4o-2r.

26 Ta en tur til TøIISBERG og bewk vår fonehing Vi har masse "snadder, å tilby enhver akvarist Tønsberg Akvarium A.s Farmannsveien 18/22 (po tihuset) - Tønsberg - Ttr AKVARISTER Ønsker du å lime ditt eget akvarie - Vi hjelper deg gjerne med GLASS GLASSIVESTFR f tf I T0B0tBEEX 22

27 ? I

28 cxo Dyrendahl Lervil Store Landfall 75 l0 00 D RAr'4MIN