Det radioaktive nedfallet over Norge etter kjernekraftulykken i Sovjet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det radioaktive nedfallet over Norge etter kjernekraftulykken i Sovjet"

Transkript

1 Helsedirektoratet informerer om: tf08?ooosb Det radioaktive nedfallet over Norge etter kjernekraftulykken i Sovjet f/e.i-no--xi Oslo. 15. desember 1986 : i? Helsedirektoratet AfE«-loO--2.Y

2 Redaksjonell tilretteleggene.- Press Transmitter A/S Illustrasjoner og kart: Michael Brenna. Fred Berger og Svein Sommer Holth Titler: Nye Effem-Sats a.s Trykk: Otto Stenersens Boktrykkeri A/S

3 Forord 20. juni. 19Bb ofu-ntliimjord.- Ho I sod i r ok t or.it ot.-: i n r.ij-p<. r.idiojktiw i-.-dt.inot n v t. r N.-rjc oi tor k jornokr.i t i ;i lykkon jf f. Kappar tun beskriver nodt.1 I 1.-snum:; t or ot nv-i' N<>! o o tiiter av do.in.ilysor.iv n. IT in. [.smid loi sum iil d.i \ n uiiii Rdppor t on ij 1 r CHJHJ on vu rdor 1 ruj.iv hv.i nodi.11 1 ot fot yr lio su], aq sdtnmenl l.jnor dnsono i r.i Ts joinuby I -nodi.i I I.-t mod tra normal h.iknrunnsmr.il m-i I>-I 1 r.i di,i.)»f>.-:i j.-:k J>; :;*.iv 1 Vidtti- inneholdor don on onkol 1 ork I.ir 1 nr iv i-o-nopot r.id vitot, bo.-knvelme av b.ikqrunnsst r.i l 1 n..-n v: tii. nriv.-i t set tus tor, m] on oversikt ovor do r.id m.ik 1 1 vo.-it.>uoi :i>.i uktul-mo ottor ulykkon. Sidon juni h.ir dot p.i.j.h t on botydoti.i.iii.i I y.-.ov 1 t ks.-mhoi - or uondt-ot. liildot..v hvord.m nodt.illoi h.ir ptojot n-nsk. stt'nut o.j iver in.rsmidu-r or blitt vosont noi.l.-i.11 joi t. liyqondo r.ipport h.ir ::om hovodhon;; 1 k 1 -i prr.-irnlimi- r.-.'.tiltdon jrwlysi-vi rksomhet sum ii.it p.i.i-i t I 1 por 1..don ti. >v01 198b. Kn rokki.-.iv do ftjut 0.1 ni:!iliu:i..ri.-i - ora h.n v i 1 1 oti..i.-i opplokiin-i.iv l-sjornoby I -ul vkkon 1 N ii.n t lo.-t.\ moren ;xi hoslon til lontl 1 Mjori r.ppnrtoi. Vidor,- l..u s.ik.ilto 'llornosutv.ilqot ", nods.it t.iv y d--p, r t,-nioiii., sort p.i ml orm.is jonsvi rksiimhol on 1 Nnr-io.-t 1.-r ul -. kk-t: in "Ot tod 1 I ut v,1 l.jot ", nodtt.it t.iv llol.-;od 1 t ok!..[.ir.-i. 1 d, L tott vurdort ulykkon oj dons k.in«.-k Von.-:.-r!' M. it.p- ;..nni mvnli h.mdtor ln.. Ke.jjonrujon h.ir oppnovnt ot 1 M 01 doj-.i r 1 om.-ri t., I 1.-nl-.-d..in im disk.ut.ort ktiri.sikt -.jo kon.sokvon.-.oi.iv ulvkkon. ->i.)o :; -if. Kn iorouipi-j r.ipport 1 r.i utv.iljoi Mit. >t t out i 1 1, j,t t 1.1- KndolK] r.ippurt.iv-ns lidli 1 DHI. I)os ;..i t 011 li.w ::..V}oii;i l.-ktt trom t-n. -..in-i.srik.-i., dot ilj.-it r.ipi«-tt.,m,,l\kkon konsokvi-nsor. I I ikhot mod JD. umt kummun.il t pl.in o.j Kommentar HelseiiuvkrciMft Haiti

4 Redaksjon: Helsedirektorai et, seksjon for narmqsmidicr oy Redaksjonskomité: Mirh.ieL Brenna, Ole Harbitz, Raqnhild Kjelkevik, Helq.i Odden. Ey.sti-in.Skjerve. Bidragsytere: Redaksjonen takker folqende som har bidratt til ut arbeide Ise, rapporten: (alfabetisk ordr.et) Direktoratet for n.iturforu.iltninq Fiskeridirektoratets kontrollverk Institutt for onrrqiieknikk Landbruksdepartementet, ve ter insravdelingen Meieri laboratoriet Morske He lkeprodusenters Landsforbund Rei ndr i f i Siidmmist ras jonon Statens institutt fer f olkehelse Stat ens insti I ut t for st ralohyqlene Statens kvalitetskontroll ror veqetabii ske konserver IJpJSMiiivekMrwrpt Ha.Ii.nkrjviret ; nænr.gsrmdler 1986

5 Innholdsfortegnelse Tiltaksgrenser Kostholdsråd for mat aver tiltaksgrensene Helserisiko Hvem har målt hva? Vann Kjøtt Storfe og hest Sau Svin og fjørfe Rein Vilt unntatt villrein Meieriprodukter Kumelk Gei terneik Andre meieriprodukter Fisk Fisk og andre produkter fra saltvann Vill ferskvannsfisk Oppdrettsfisk f ra ferskvann Vegotabi1 ler Frukt, ba?r, qrannsaknr oq sopp Korn Andre n*ringsmidler Impor t Kosthold.?regnskap Andre rapporter om Ts jernoby 1-u lykkr-n Instanser som or invotvert i kontroll av radioaktivitet i nær ingsmidlcr Helsedirektoratet Radioaktivitet; nærtngstmdler 1986

6 stoff or i mulk og kjott. Stcrbri t.inni.i hsndhever en spesiell grense pi 1000 Bq/kt) for res i um-i nnhold i kjott. Helsediroktnrdtct hdr vidert- ti Ir.idd.it ir.nt.ikct,>v r.id i o..k t i vt cesium qjennom n.i r i ngsm id tene sk<il be.irenses til under Bq tor.ule voksno oq undt-r Bq tor sn.i barn forstt-.ir etter ulykken i Tsjernobyl. Kostholdsråd for mat over tiltaksgrensene INNHOI.D AV KAUIOAK'] I VI 1'KSH'M t»q/'k:j ' KOM Hui DSfc A[> Mindr.' vnn huh Spit..si mt.' du v i i Mellom bl)0 <>i U0UU Mik.-.im,.lt e t m.iltld pr. 'Jkf ML-r.. nn 10U00 M.itiin.ill ftt mil tid pr. mined Helarduv*:i>mcni BaJ;.vtrtt;-.-:t^r :.';æn.-i#;/n;d.'er JS06

7 Helserisiko For.'i t.> rede ps hvilktin risiko ot b-.siiti i.ik -iv r.idi stoftor cjjennom nut on roproson i oror OI dot ii,h\*>-iuii..t 10 fr.i mengde r.id 10.1k t I vt> stoin-r ra,i [ t i bccquurol (llq > III strmudose m.uf i slevert (Sv, msv) (jir i.in*-"'.iv.'0. j side III. Molsodiroktor.itor bonvtu-t lol-n-iulc >mro. tnn.i Pra becquerel til sievert [jq fosmm-1.17 qir Uq rusuim-i 34 >)ir AnsUqcnu sm.^ b.irn ntoe qjoldor voksmstr.ilehyqionisk eks urn. Nyo boroijnin.)cr.sum or forot.it t vo.i SI.(1 oris.-.-tr.il.'; stirul (.SSL) i Kvon.jo tydor p.i.it Jj k_t_ inni.ik.iv i.idu. cusium has voksiw oq b.irn (m.'ilt i Bq pi. individ) pi :*. ludoso (m.'ilt i m.s'vj rordi li.irn «I uk i I ler ONMJW hurl I.JO ljvort roult innt.ik.iv rosium. Med don sdmmoii.se tn i nqon dot h.idde, vil ot qjonnom.snif t 1 pr. d.iy qt i>n duse p.* I m.sv som i-osium-134 "dor ut" p.i. vil ISO Hq pr. doqn.j i Kn/oi.ir ot tor ulykkon. K k.irl ty.-sik.él::k In v I r.o onn 1 m.sv. Akutt str.ilesyko oppst.ir torsi n.ir onfc.ol t md i v idot storrelsosordon 1000 m.sv HVLT kort 1 i d. Kliko dos. fort ut boqron-ioi.int.ill irulividor i T:ijoiii..by i o.ik 1 dolb.iro n.nrhi'1. Hor i l.inctot or dot iiiist ".i : i om:. strålehygiene-ok sports r.in t.ir on I I FIO.IT s.immonlionq dose oq kreftrisiko. N.ir nsik<> mr on l"-i <! kn i n»i m.i gjennorasnit tsdose for hvert i ndivid mn1 i ipi iser i tall individer i befolkningen. Dot i.illot s-nn d.i i kullos kollektiv dose oq utirykkos man-siever!. Ho i nytt OH til vidcro boroqnin.i.iv turvoiitoi.itii.ill kio som vil kunno oppst.i i donno lu-i.i 1 kti i n-i.-n - Ti U- dus.' ' I" nod. nunsv qir o.i. 1-J 1,-r m.'il 100 kr.-t 1 i i I I.-1 *h' p.'i qrunn JV TS jernuby 1 -u I ykkon blir I l ini H ' Det to mott.ir don norsfco rn-ldlsrnnc-n l-.ah- i 30 oq j0 krot tt i 1 tol lor i Uipet...-,! nnm. [5-/CJ k.m VITO dudoliie. h\it N>ir-i<- vi) -iw ottor Tsjernobyl i l romt d.-n l.oty i.' kn-l I i Det t..ikqr nye krat t t i in.')!< l.j/i.jo bl ir be tyde I iq mir, be.stemt AV innt.ik del kin..pp.. ulykk'-n, -.,r.-i-i Helsedtnkloratet Radios* 1 vitet i nniringarmdlrr 1908

8 Hvem liar målt liva? Det c-r totalt pr. november analysert r-v. n.rr i rrjsmid ler ned honsyn pj innhold.r.* r fordul ingen pj ulike ni-r i rigsra iddelgrupp.. under. Analy sestatis tikk Antall analyser utført pr. november Mc-ier lproduk ter Husdyrkjøt t 7000* ' Rein- og vi 1 tkjf>tt 2000* " Saltvannsfisk KLTMkvannsl i.sk Vann Korn Andre veqet.ibi 1 ler Anno, L * j BO * Kks.ikt t.ill fir kjattprøver.in.ily vismiddelk' trol lens l.ibor.itorit-r forel igqer unovitkt. irjheten er summene rundet NMK = Den oiktitli f n.<r ingsnuddelk IKK * Institutt I or energiteknikk SIK = Kt,Hens institutt tor str.il.-h MI.H -.Mo r ges.mdbr ukshøgsko I.- I 1 or 1 NTH - Nnrqe.-i tekniske. hdgsk:>l- NVH Norges ve t er i n.rrhtfgsk-i i.- SIS IFE lort ved ln>;t itull l or < rj.t i i t,-krit kk I.'1 I. ) tur str.d.'hvmeix' (KIKI. IVV. h.ir, p.i uppdr.i j ir sed 11.-k r keprnrluk er, ttjott l.u-m "i. imirj t produkt.-r, trukl, i r. ti.min.-:.i-:--r, 1: edsk.^sbudsje II.Hk.il KAdln.ikt i vi t. t :-hi'm I : v.-:l t'n II.IT irmsmitidel k-mr r i: i r.' ut.irh-ide.k- I.il-»r.i i *>r i <T iri:l.-i.-.' mi' 1 t:,v

9 UTPLASSERING AV UTSTYR FOR MÅLING AV RADIOAKTIVITET I NÆRINGSMIDLER ^ Lokale k;ou- -6 ^ som ia^ff tiibiyi- :::ullem»i:g si&><& o -* X kotltltiliuinri.il-!- K o 81 frttøed.tpimjrairt Ra<Jinn

10 Vann i.li,-i i.,'m 1.r:J.-!. Kjøtt Storfe og hest

11 SLAKTESOWER FOR STORFE november $Af^y A fl* & v 5

12 'iritvtl-ll. I'or.1 U>. udu-rt ulii.-l.ititi'.-iti mrd.lu- o I.",'.idl.md. Sau i-d :.M [i-tiri.- k, 'in d mi Ui'l-.v id hun J l [ i..in Svin og fjørfe >

13 SLAKTESONER FOR SMAFE høsten 1986!&& Land bru kkdepartflme ntets sonomndelmg pr 22 september 1936 Radioaktivitet mali sum cesium -13M34 pr hg kjolt. gjennomsnitts^ tiltakssone He; kfi o- Helsedirektoratet HadioaktivitPt i nwingsmittlrr utan

14 Rein Det er Kjent ir.i tidliqere at rein or HJ.I tar opp ir.i luften og laqror.start- T.-niJ- Etter provl-spronqni nqsncdf J1 let pj SO- r, i lom 10 oq 20 Ar ror vordiene igjen st.ilil Sturi' del er.iv t.imr oi nbos ttinden li nne;: i.som tikk minst nedl.ill elter Tsji-rnobyl. iiq-pet under 600 (iq/fc.f nord t h-.r q-i p.l ].«Vbl-ltf orskr ldel.-ie av k.sqrensen i ylkt-i med det result.it <it kun 15 % -iv ro reindri l>sorc.ini.s..sjonene oq i Koq jer i nqon, ve. regner dermed.i redde 70 X av reinkjøttet di. nn. qen Vii r ønsket lur.i bev,ire rei ndr i 1 t sn.i-r i nqen he.sk je-i n lut den v.inlupo I or liruker. tak det mel- P-' l^'-'t ruv,,..v [.nidel tre nnrdl1 ].s Ollet med iiel.iedirokto- 00 Uq/kq. M,i k ji> kun lolkidu.. i.-uiludt' [iq, k 1 1 de ll.ii.it-:. iiit..[i-ii. Her II. L :s..f. enhei.,..-l e ikfce k.ill I idk lenne;. til k- HIMIIT, :::(Wm:.iler 1986

15 RADIOAKTIVITET I TAMREIN" OG VILLREIN mai-august 1986 QaiJr vv &&><& C3-4f Radioaktivitet målt sum becquerel cesium pr Kg kjott. e pro ver av voksne ingen malinger [ J under 600 Bq kg 800-JO COO Bq kg Helsedirektoratet Radioakuvun : nwnngsmiciler 1986

16 Vilt unntatt villrein Innholdot.iv cesium i rlq tiar liqqut under ti 1 t.ik.s.in-nstt.st odor utonom Trøndo-l.iq oq sorliqu du ler.iv Nord I.md. ir.i hjort oq r.'idyr h.ir vist storro sprudmnq. Put h.ir vtri i :.trcrt vitdicr over 1111 fiksqronsen o, s,i enkel le utedor p more. I Trondol.iq er dot m.ill opp til 7500 Hq/k-j i r.i.ii i K.idio.ikt ivi toten i luql h.ir v.i-rt rel.hivt l.iv, med love.-t dlor i sknqhlucjl oq norn i.i verdier mello-n ti 1)0 oi.woo lirype i>q rugde. Hu* vjlt.it uno for h.iro h.ir VIM.-tor sprednini, ned en t K. i di Ir.i Nard-TrondoUq pa 'q.ki.!Vt te. r i.uovn.i d. sle verdien.som ur mh 11 i vilt utunnm lein. Do nevntu viltortcnu h.ir vurdier som Ii.joor het\deliq :.i\ vordi one tor rein I r.i l i I q r ens ende om r.id er. not te i l lu.- l oqs.'i,3v k.irtct p.\ sido 15. «om i-isi>r q jenn:>m;:n i i t sn i v.i.r.e kommune. Du rel.it ivu vordiono M^v.in-r l-.i.k -u'd r.ejt.ill oq mud m.ilmqor.iv.indre.irter. Het rr.i imi.heriid i:iid. r.*,it det toruliqqer sture.irts- oq lok.i 1 i i ei s vor i i.- i..m-! : tivl f.i.in.ilisorti- prover t r.i Inert sled. Krem t i I novomlw li >r det. ror-,del.- r.1 rlkliil! 1 i.u bildet ei il t epphevel i :kl > Hetseiluvktnmtrt Hadio&ktivitet i nærmgsm idler 1986

17 RADIOAKTIVITET I VILT unntatt rein mai-oktober 1986 op*^ Helsettlrektoratrt Rad:oakt;i-:trt :.lænngsmtdlrr 198G

18 Meieriprodukter Helsedirektoratet og meierisamvirket s.itti- i J.HKI t-n systematisk innsamling av melkeprover i de aller I'm i.- ^ i jene I m.i I. Prjvo uttaket bie etter hvert -j.tv idet i de ami..l-rw son visto se.; i h.i r.itt most nedfrill. Analyseplanen ble I «>r t M ;ende justuri i sam- Kumelk Frd vi-sdf del or av landet viste pro vern- innhold av jod - 1 i I den farste tiden. Innhol det i kumelk irj J) re meier K T I I or.skjel - Uge deler nv landet er vist i overslo :i jur. Middelverdien.' v.i lave uq kom bare unntaksvis over 3D Itq/ 1. Vordi t-no s-ink utever larsonmoren slik en kunne lorvente ut i ra sroliets kerte lysika l sko halvorinqfu-id 18 dager). Radioaktivt jod 1 kumeui, gjennomsnittsverdiar fra fire xneierier. D OSLO é 6 + FRON 0 NAMSOS A KIRKENES JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER.Mull d,-l.t.iv 'v ir 11.md Radioaktivt cesium i KuraeUc, gjennomsnittsverdiar fra fire xneierier. JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER V.Mte:. i.le Jet,-ferle.-: I, l>.k.- If.-Kle r > rik n. Heiw.lijvJir.vn Jfr H*d:.wKfn-:rer : :i»' ^!Ti;.fiV.- Jsrøp"

19 RADIOAKTIVITET I KUMELK september 1986 Prover av konsummalk ri. tau tit saplember Radioaktivitet målt som becquerel cesium pr liter melk Halsodtrektantet R&dto&ktivttct i næringsmidlar 1986

20 Geitemelk Innholdet av radioaktive stoffer i -}<! i t <.--< 1 n v.i.- l.tvt irenr til midten JV juni. Fca da av økte vt-rdn-m- : vi.-,*: omrader. Dette har blant annet sammenheng med fjei loe it in :. Let ur vidurc kjent at en stor re ande 1 av radioaktivt THM I UU.! oret (j.lr over l qei - tomelken enn i kumelken. F.n stor dyl.a v _!«_ n..-mel kproduks ]"n cn foregår i Troms som bare besk jeden qr.id nit- r.imne t av nedl.i I - i let. Det dit vesentlige av qeitemelkon brukes til brunost (Ekte Geitost eller Gudbrandsda lsost ). Ved produksjon av brunost er det mysedelen som benyttes. Cesium følqor L hovedsak mysen, Dette medføret at cesium knnsontreros i produktene ved brunostfremst i 1 - lingen. Yst inqsforsøk viser at dersom nelken mneholdcr 100 liq/i vil én brunost inneholdo 600-VQO Uq. kg I juli ble det hesluttet ikke a bruke qeitemelk tr.i. ;n del omrader i landet 11 1 brunost produksjon. For tiden brukes ikke teitemel ken som le v er es f r a føiqende meier i er : Namdal, Vurd.il, A lvd<i L, Folldal, Dovre, Lea ja, Vaq.b. VinstM, Heidal oq Valdres. 1 vis'sr andre omrader anbefaler det a produsere Gudbrandsdalsost, :ordi qeitemelken her utgjør en mindre andel. Brunost med verdiar over 600 llq/kg har ikke v<srt i omsetning. Fra unkelte distnkter har ende 1 ost en tid h.i 11 verd ler opp mo 11 1 t.iksqrensen, men hovuddelen t av produktone har hatt et res iuminnhoid under 300 Hg/k), orte lanqt Uvere. Verdiane i qeitomelk solqt til konsum har ".irt under 200 Hq/1. Denne produksjonen foreqår på Sunnmøre. Kartet på side 19 viser status for geitemelk i september oq nr en oversikt over omrader hvor qeitomelk på dette tidspunkt ikke var tillått brukt i brunostproduksjon. Det har oqsj i disse områdene p.lqatt produksjon av brunost i sommer/høst, men da med gei terne lk ti 1 fort i i nn t orket form f r.i andre dtler.iv lund et. Andre meieriprodukter Ana 1 yser som er ut f ørt av bade.smør, k.isoin uq d i ve hvitost, hor hole tiden vist lave verdier, ikke ove Dette er også tilfelle i do omrader hvor nedtallet A r,s.iken er at eesi um t ølqer mysen, som i kke mn ir duktene. Dermed har det radio.iklive nedfallet helle problener p.i eksportmarkedet. ^b00 prøver,i- melk o, r kontrollen p iqar det It g anal yser tng av mi-lkepi Innh.ildet av r.idn 1986/87 i visse oi der!or nødvendig [ esium i høy oq SllatOl Heit&dtivktiWtttfi RadiiuJtriviret ; uæringsmidler 1P86

21 RADIOAKTIVITET I GEITEMELK September 1986 ;$&>& / J$* 5f Radioaktivitet mili som becquerel cesium pr liter geitemeu gjennomsnut av ulle prover fra hvert jr sten 1 september o ingfi. ::.-t;:i.^i. s-p-.-:.r. l-r ly-f. h i ijou -led f i. 400-flOOH.i 1 i**efir M.*-.. Mi L-:"-nr>st[ui.,!.<<-- JW s\s :v;«sih*..~ Hataodimktonut RadutAclv-icøc i nmringsmtdt«r 1988

22 Fisk Fisk og andre produkter fra saltvann Det hl....idliq satt i gang prøvetaking av s.i 1 i vannsf i sk. Dorte var vi iktig pa grunt! av vår utore eksport : oppdret t slisk. Det ble <gsa ' fo " idling av annen sjøfisk og manne orgamsmer. Verd /erdiene er gjennomqaendc lave. De høye.-:te tallene er iunnet i >rislinq, sild og lodde, omkring 50 Bq, ; k.. Oppdret CslaKs viser /erdier under 10 Uq/kq. Tabellen nedentor viser fordel ingun av osultdtone. Het er tydeligvis lite av det radioaktive nedfall' ;om har nådd frem til de marine næringskjedene. Dette skyldes bade i.i/lii fo rnrliit.ninmuf r t y«n1 nyse fo^fnn i f ek nn li nn\r 11 r r.1 n >;..n l'-,t ikke-radioakt llrti..r.lrfm..l(m".-j salter 1 siøvann. Radioaktivitet 1 saltvaxuisfisk, oppdrettsfisk fra saltvann andre sjeprodukter. Antall prøver i hver kategori. og Oppdret t.s.rj tvann.sk je l 1, o-to Hg/kg Bq/kg Hg/kg Vill ferskvannsfisk U,i det i midten av juni bl e t unnt-t nøyi- vrrdu-r i t vr.ikv.ir.m:.: isk 1 i a Nord-Trønde! aq, hie det i jangsat t el i an Jsoml,it i,-nd, (si øvi't a- kingkprngr.im (or terskvannsiisfc. KesuJ t.1 tene ri.-ti- JT.I.-*."?.-. V,I;* med n.-dl.il Ismønsteret. [)et er inudlertid [ig:;.i I or 11.sk.1 Te iris- og lokal 1 I et svar 1 as Jon.-r. Tall.Tie viste -vitr tt-n-k-r.k til øknin.i 1 twn^r, ni-nrt det t 1 Lrtynel.it ende ha. v n 1.-n i.il;vn.. n-nj.'n.s utover hosten. IH't er m.i I I \;.,ih,-r n Pi> iii HlUi.0 IIJKI ; tisk Ir.i V.ildres og indre Nnrd -Trondi-!.i,] ut p., -^-ns..mrr..- r,-n. K t.-t pa.-ude.'i vist-r t orde 1 1 n --n..v.in.i 1 y^.-r.-.-u ,n. 1 t 1 IT. J I juli hie det iu-dl.i. t 1 or hud m.m..ms.-t n 1 n 1..v vill!.-r. riv 1, Nordi.md. IVtle hl,- seru-r,- utvid.-t ra.-d.-t t w 1 1 (,.r,..ti, k ir.ro u D..J. KH.Tluvrl som d.- lokale rna 1 t-st.is j-n.-n.-.-r k«tom.. 1. n!l, lnr handheving av ums,. I ti 1 n v-1 "rhtidi- t I.] 1 1 t -.v,-r i,-i t til i-,.-..il. 1 mi i>r. n>»v..mh.t I98t.. 1 r, <! t [,.,,, i.-i t., Oppdrettsfisk fra ferskvann li,r t Mil har,- vi 1 1 Irrskvanri.-W mk. liøls&iiivkrvmtrt R&diiYLktiYtw 1 "«rin^s.'niji'p

23 RADIOAKTIVITET I VILL FERSKVA2JNSFISK mai-august 1986 oøtr^ Rftduwktlvltel mill sura b«:< u»iel ccmum pr Kg fisk. 4)«nnom9tnti«vall«D D tlllll»! «*> h. At OOtJ»n nfi ^ \ f fyllimsjji*risi Halseilirvktarnttt RadioaHtivttfl i næringsmuli^r l.«fl«

24 PORBUD MOT OMSETNING AV VILL FERSKVANNSFISK pr. november 1986 "V ihttk: Silurtji (>r..'ii vu undre søg «tlersom r\vi- LoKaln vmttiik fiittrs i Hi-;.*eilifrXr.Tnt««r Ha.^.u y~.:.fit;i J>r I.-W

25 Vegetabilier Frukt, "bær, grønnsaker og sopp..-r hl-, d. r.-kl :;trok a v l..n for ho.,t iri-[. Radioaktivt casiuxn i vegetabluer. I i Bq/k9 rvrøl [771 GR SAKER/POTET PZQ SOPP

26 Korn Opet..v host i'n t.ii i Lit f.i jv. i [ i;.ii.,tyiv. Korn J i 'jqor svt-rt i.ivt. Norskprodusert K-TTI mr wi mi.jdt-1 ver-j i p.( 3 Uq/kg. men.-; importer! S<iin J i i I'T f-' 'i iiq-kf. Andre næringsmidler Det er.iruilysert IM hnnni n ipr;iver. It, v diss.' inn-.-h.; I.J: 'ind.- 50 Uq/kr], i L, rivtr lou»q/kg. Kn enkelt prove iv I,-ri ili ni.i'i ir.'i Kord-Gudbr.iid.sd.jI innetnut t'uo Hq/fcg. u.-r -r i-»>i:.-f. grunn til.1 understreki' al de.i.imnv bet r ik t n i n rr ;.m ],.i.i--r karisum w sopp oq mullar og «.i vil ; je [ Jo sv>nn i rig. Kn de 1 eqqprover iu!iq/kg. er m.i 1 t, i ) s.in t!. Je i nrn-ho [:J t mi ri Iri- n;i I løpet av sommer en oq hasten 1986 er det t.itt ut ot lemtit.il prover av mnrsmelk fr.i forskjeulge steder i l.irtdt*t. I)-.- t U:f prouene er t.itt ut l~ra Osln, Oppl.ind og TrtmdeU.j. Kf.< J 1 t.j tei v.irierer fr.i 0 til 20 tiq/l, oq de fle.tte provene Iigjor jodt under 10 Uq/t. hermetisk barnemat innehulrit mindre enn JU fig k! Det er blitt <mse t t som unødvendig i prioritere.iiuly beidede produkter.- iden de ul ike typc-r r.tv.irer :-*OIJI h, produksjon, er holdt under kontroll. Import N.jr..k import tv trukt,.j rninriii.tkei..ynke :-.,,mm.t--n. > \ I ur pr»dukttr beieinet pi.-.. mhe (>.is rer. llmdu'ftl'1 et.let el,dt.i,imiii:eij r--i ; -. rk rr-r dei ij.-l<l<-i ii>r»rtk -nli-nll. >i mm d.r 1,. r en.-.k lill.>.) l-.t.iill,' et.lei Lkk. Mitt i. vi..' n 1 fji.r.j.ti. tfk.-r imp,.rrell i\ I le!t Vi ing. Det et..1.1 Iri f., hel.-en.n 11 ih-ietie. i 1

27 Kbstholdsregnskap I tafcicuit nedi'iitor ropri'.si>nt.-ii-r l.ilu-m- ii-r k.'.-w li.< Met.- junmu-n rictnini] ot vjjonnurosfii t t.iiiirbruk,iv de uliki- mi i n i.-jnud U-nr. I'.ik'no tor innhold.w IMJIH.IHI uv stmioi' ei N>: e l,ip i._ie...i.ji.jv.- anslag dt-r ckm L-r lor.-^kt.1 i.1 hensyri Kide til i-,1 i.'i.-; j<>!t ~i i.-iui- -n.irel (t'ur.-itt..w i'i t.t tilykkoru i«t v,.r L...-: j,.n r 1.1,.nn..Li.- <n,-m r.'ido. I Stråledoaeregnskap for et gjenomsnittslcostliold WofsedirpitlDMict KadJoaKMi-.Tc-t ; fi«*nn fsmjd/c.- J."fl«

28 Enkelte grupper har et kosthold som avviker vesentlig fra dette. Det gjelder personer som i vesentlig grad har sitt kosthold basert på reinkjøtt, sauekjøtt og ferskvannseisk som ikke er kontrollert av den offentlige kjøtt- og nærinqsniiddelkontrol len. fct eksempel pa slikt kosthold er presentert ; tabellen nedenfor. Striledosoregnalup for et kostaold med stort innslag av rein, sau og ferskvannsfiak I denne "spi :;e.-;edde l en " er inkludert etl m.il'id reinkjøtt (10000 Wq/kM), ett m.iltid 1"orskv.innsi i,= k (BJOU Hq kil.: i ett miltid H.uiekjott l 5000 Hq/k,]) pr. uke. T-t m,hij" -r r.-reviet til ^ou.jr.im. Ilclsediivkioi-ntel Radioaktivitet i nærmgsmidler 1986

29 Det er vikttq å vare klar over at innhol det av i-.-sium i de utsat- te riltr lnq.smidlene varierer sturkt fm om r.ide tii «ride oq qjennom Aret. I tillogg til a folge kost ho Irisr,d.-n.- ir.i Hel.sed i rektoratet Isidu 4 ), bor derfor konsumenter --.TI h.:.-t "bel-is tet " koythold seiv holde oye med hvor stort* mvti t>u-r -.-.; ura dt- t,ir inn. Dette er viktig siik.it m<ir> i.il lat al l Mir n i : -t h.jjde nen under et.ir.-unnt.ik p.i henhold.sv iri JOOOOU it.*. \. k:-ne ) OI Hq Ib.irn) lursti. <\r etter ulvkken. Kor qrupper med ft o n s i d i q kosthold, t o r,.kj. t-mpe I b.isert p.i l e m stert innt.ikel JV i'e;num blir or. jr. Araiimtak av kjøtt med forskjellig ceslnmlimliold RADIOAKTIVT CESIUM ibtvkn kjf.tr] innt.ik S r,i)00. IHOOUI),.- OOOiji) m.in kjenner i i tivnr 1 ffw-fft/hvitfi-ftircr /f.-ij.m

30 Andre rapporter om Tsjernobyl-ulykken Berg J.O., Christensen U.. Linqj.i-rde R-, Smid: Olsen H., oq Wet ho P. I. : Tsjernobyl-ulykken. UlyJckesEorlfSp - skadevirkninger konsekvenser. U'E/KK/K-86/004, Institutt for enerqitoknikk. Her to lg I-. : Virksomhet, prosjekter og beredskap etc. ved Statens institutt For strålehygiene i Forbindelse med reaktorulykken i Tsjernobyl. K.ippart 1986:9,.St..terta institutt for.-i tral ohyqi^m.-. [JrcjgC-r i\. 0.7 Høyer K.CJ. : Det radioaktive Norge etter Tsjernobyl. Del Norske.Sjml.jfjut. Oslo I98&. Ui ruk tor.it ut I or njtur I nr v.i I t n 1 n<j : Nutur-Nytts temanummer oa radioaktivitet. N.itur-Nytt >H, 198b, U 1 rek tor.i tet tor n.it ur: cirv.i 11 n 1 n.i. He. lsud irektur.net : Uet radioaktive nedfallet over Norge etter kjernckraftulykken i Sovjet. HulHodirukttir.itft. A», juni I9ai. Must.]. : NGUs oppfølging av Tsjernobyl-ulykken og bctydning 1 en rremtidig beredskap. K.ippnr t 8 b. Idi. Nomes -jo'il o-j isku undi'r-'iiki'l:u', Mnd.1I1I I. " 1 H.mr ukku H. : Kartlegging av radioaktivt nedfall etter Tsjernobyl-ulykken. tv. 1 F)[j.-i r t 8t). l i)u, Noriji's ijeol ori 1 ske undt-rsek-- 1.-,.-. I.indul I H. ; Strå I risker oi:h Tjornoby 1 -ol yckan. Inlormasjonskrisor. Nor 1'JHi. :1'J, l'n 1 v. is 1 t oi sl or!. l.-t lu.-n sik.il'.- H--t 11..:- 1 -.[ [ r! ui ir.i,-t urv.m.j,-,-pnuvnt.iv S-» 1.. Ut.-p.i t! ---nuiit.-i I. Tsjernobyl-utykken Kjernekraftulykken 1 Chernobyl: Atmosf.rrisk transport oq spredfiing.»v radioaktivt materiale. I»ut ii.jr-j.k-- -nut. ir.'..> 1 isk. 1 n..i 1 1-it it'-'-. Kl ter Tjernobyl? InforMation nm loljdcrna t (ir,'ivenge.iv olyrkan 1 Tjernobyl. Heli&.Utvittsratet Rmti,\ikt;v;Tf! : rwr;/;>*.«rr::.i lf." li>86

31 Instanser som er involvert i kontroll av radioaktivitet i næringsmidler Den konmunale/intcrkonmunale kjøtt- oq næringsmiddelkontrollen Se telefonkatalog under aktuull kommune ---lu-r kont.ikt Jen Ink.ilc kgtnmuncidmi nist raa ianon. Direktoratet for naturforvaltning 1'unaas-lett.i Trondheim tlf: (07) 91 SO 20 Fiskeridirektoratet, avd. for kvalitetskontrol1 Postboks 185, 5001 ber-.n-n tlf. 105) Fylkesveterinærer, fylkesleger, fylkeslandbrufcssjefer Bt> telefonkatalog lor aktuelt ty1ke. In»Litutt for energiteknikk Postboks 40. 2u07 Kiel ler tit. IU2I Helsedirektoratet, auksjon for n*rings»idlcr og ernæring Postboks 8U'8 la-p., 00.1.' OM.- 1 t li. (Oi! II 8? /9 Hornet ikkindustr ions kontroi 1 institutt fostboks 3Z9, 40U1 Si.iv ikj.-f tit. 104 ) 52 yo 44 Landbruksdepartementet, vetorinaravdelingen Postboks b007 Dep.. 00<U uslo 1 tit. 10/1 II Landbruksdepartementet, landbruksavdclinqcn!'ostboks 8007 IU-JJ., O0'0 Os 1 n ; Ul. f 02 J Meieri laboratoriet Postooks 9051 V.it.Tl.md, 0 114!). ;[ > 1 t 1 i. III.' ) nfl in. i,0 Norges Kjøtt- oq Klcskcsentral r^sttviks t>0 K.-ISt.id, 051 ( <>; : > ' ! -, u5 10 Norske Melkoprodusontcrs Landsforbund!'n;-tlT)ks 90 : J1 \.it,-r Lind, 01 '4 :-! ; 111. Ul.' J t>h Od i.o Norsk sau- og gcitalslaq P..,..rl,uks.' <.> 1 M i l, O. 01 *':!.. tlf. CJ,' > 44 4/ HH Statens institutt for folkehelse, avd. lor vannhyqiene C.-i fmvrsvn i>.' i>;:j" 4 Ui. 10.» I i-~, i,o. li St.-i ms institutt lor strålehygiene 1'uHthok.-; 55, I I4 r ) Jst.r..; tit. (i),' i.'4 41 9o Statens Kornforretning 1'DSthoks I ib: \ Ik.i, 01,4 '. ',.Statens kvalitetskontroll tor vegetabilske konserver Statens plantet nspeks jon Il I lcv.il Kykchuff, morswclksentralen

32 Streng kontroll av radioaktivitet i mat SPIS SOM VANLIG maten er trygg Alle matvarer i vanlig handel kan spises i normale mengder. Dette gjelder også matvarer som har vært viet spesiell oppmerksomhet etter Tsjernobyl-ulykken, dvs. reinsdyrkjøtt, sauekjøtt og ferskvannsfisk. Myndighetene tillater ikke at det blir omsatt matvarer som Inneholder så mye radioaktive staffer at det kan være helsefarlig. Grensen for det som er tillått, er satt svært lavi, og den ligger langt under det som vil kunne ha helseskadelige virkninger. De enkelte matvaregruppene blir regelmessig kontrollert og overvaket. Det «r derfor ingen grunn til å endre kostholdet når del gjelder mal som er i vanlig omsetning. I de mest utsatte slrøk av landet kan enkelte typer kjøtt og ferskvannsfisk som ikke er kontrollert av kjøtt- og næringsmiddelkontrollen, inneholde så mye radioaktivt cesium at en bør feige spesielle kostholdsråd. For dem som seiv driver reinsdyrjakt og ferskvannsfiske eller spiser sauekjøtt fra eget gardsbruk, gir Helsedirektoratet følgende råd nar det gjelder hvor ofte slik mat kan spises: InnhokJ av radioaktivt cesium, Bq/kg Kostholdsråd Mindre enn 600 Spis så ofte du vil Mellom 600 og Maks. ett måltid pr. uke Mer enn Maks. ett måltid pr. maned Barn og gravide bør spise noe mindre av ukontrollert rein- og sauekjøtt og av ferskvannsfisk fra de mest utsatte områdene, enn disse kostholdsrådene tilsier. Er du i tvil om hvor mye radioaktivitet fangsten eller slaktet inneholder, kan du kontakte den lokale kjøtt- og næringsmiddelkontrollen eller viltnemnda på stedet. Seiv om du hver uke spiser både ett måltid belastet reinkjøtt ( Bq/kg), ett måltid ferskvannsfisk ( Bq/kg) og ett måltid sauekjøtt (2000 Bq/kg), vil mengden radioaktivitet ligge under Bq i året. ( Bq er grensen for hvor mye radioaktivitet som er akseptabelt pr. voksen person pr. år.) Hjemmedyrket frukt, bær og grønnsaker kan du spise som vanlig. Noen få prøver av molter og sopp fra de områdene der nedfallet var størst, har Itoget litt over grensen. Likevel er det helt forsvarlig å spise sopp og ville bær i normale mengder. Spørsmål om koslholdsrådene kan rettes til Helsedirektoratets opplysningstelefon (02) Helsedirektoratet Statens Informasjonsljeneste Annonse rykket inn i alle landets aviser oktober 1986.