Det radioaktive nedfallet over Norge etter kjernekraftulykken i Sovjet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det radioaktive nedfallet over Norge etter kjernekraftulykken i Sovjet"

Transkript

1 Helsedirektoratet informerer om: tf08?ooosb Det radioaktive nedfallet over Norge etter kjernekraftulykken i Sovjet f/e.i-no--xi Oslo. 15. desember 1986 : i? Helsedirektoratet AfE«-loO--2.Y

2 Redaksjonell tilretteleggene.- Press Transmitter A/S Illustrasjoner og kart: Michael Brenna. Fred Berger og Svein Sommer Holth Titler: Nye Effem-Sats a.s Trykk: Otto Stenersens Boktrykkeri A/S

3 Forord 20. juni. 19Bb ofu-ntliimjord.- Ho I sod i r ok t or.it ot.-: i n r.ij-p<. r.idiojktiw i-.-dt.inot n v t. r N.-rjc oi tor k jornokr.i t i ;i lykkon jf f. Kappar tun beskriver nodt.1 I 1.-snum:; t or ot nv-i' N<>! o o tiiter av do.in.ilysor.iv n. IT in. [.smid loi sum iil d.i \ n uiiii Rdppor t on ij 1 r CHJHJ on vu rdor 1 ruj.iv hv.i nodi.11 1 ot fot yr lio su], aq sdtnmenl l.jnor dnsono i r.i Ts joinuby I -nodi.i I I.-t mod tra normal h.iknrunnsmr.il m-i I>-I 1 r.i di,i.)»f>.-:i j.-:k J>; :;*.iv 1 Vidtti- inneholdor don on onkol 1 ork I.ir 1 nr iv i-o-nopot r.id vitot, bo.-knvelme av b.ikqrunnsst r.i l 1 n..-n v: tii. nriv.-i t set tus tor, m] on oversikt ovor do r.id m.ik 1 1 vo.-it.>uoi :i>.i uktul-mo ottor ulykkon. Sidon juni h.ir dot p.i.j.h t on botydoti.i.iii.i I y.-.ov 1 t ks.-mhoi - or uondt-ot. liildot..v hvord.m nodt.illoi h.ir ptojot n-nsk. stt'nut o.j iver in.rsmidu-r or blitt vosont noi.l.-i.11 joi t. liyqondo r.ipport h.ir ::om hovodhon;; 1 k 1 -i prr.-irnlimi- r.-.'.tiltdon jrwlysi-vi rksomhet sum ii.it p.i.i-i t I 1 por 1..don ti. >v01 198b. Kn rokki.-.iv do ftjut 0.1 ni:!iliu:i..ri.-i - ora h.n v i 1 1 oti..i.-i opplokiin-i.iv l-sjornoby I -ul vkkon 1 N ii.n t lo.-t.\ moren ;xi hoslon til lontl 1 Mjori r.ppnrtoi. Vidor,- l..u s.ik.ilto 'llornosutv.ilqot ", nods.it t.iv y d--p, r t,-nioiii., sort p.i ml orm.is jonsvi rksiimhol on 1 Nnr-io.-t 1.-r ul -. kk-t: in "Ot tod 1 I ut v,1 l.jot ", nodtt.it t.iv llol.-;od 1 t ok!..[.ir.-i. 1 d, L tott vurdort ulykkon oj dons k.in«.-k Von.-:.-r!' M. it.p- ;..nni mvnli h.mdtor ln.. Ke.jjonrujon h.ir oppnovnt ot 1 M 01 doj-.i r 1 om.-ri t., I 1.-nl-.-d..in im disk.ut.ort ktiri.sikt -.jo kon.sokvon.-.oi.iv ulvkkon. ->i.)o :; -if. Kn iorouipi-j r.ipport 1 r.i utv.iljoi Mit. >t t out i 1 1, j,t t 1.1- KndolK] r.ippurt.iv-ns lidli 1 DHI. I)os ;..i t 011 li.w ::..V}oii;i l.-ktt trom t-n. -..in-i.srik.-i., dot ilj.-it r.ipi«-tt.,m,,l\kkon konsokvi-nsor. I I ikhot mod JD. umt kummun.il t pl.in o.j Kommentar HelseiiuvkrciMft Haiti

4 Redaksjon: Helsedirektorai et, seksjon for narmqsmidicr oy Redaksjonskomité: Mirh.ieL Brenna, Ole Harbitz, Raqnhild Kjelkevik, Helq.i Odden. Ey.sti-in.Skjerve. Bidragsytere: Redaksjonen takker folqende som har bidratt til ut arbeide Ise, rapporten: (alfabetisk ordr.et) Direktoratet for n.iturforu.iltninq Fiskeridirektoratets kontrollverk Institutt for onrrqiieknikk Landbruksdepartementet, ve ter insravdelingen Meieri laboratoriet Morske He lkeprodusenters Landsforbund Rei ndr i f i Siidmmist ras jonon Statens institutt fer f olkehelse Stat ens insti I ut t for st ralohyqlene Statens kvalitetskontroll ror veqetabii ske konserver IJpJSMiiivekMrwrpt Ha.Ii.nkrjviret ; nænr.gsrmdler 1986

5 Innholdsfortegnelse Tiltaksgrenser Kostholdsråd for mat aver tiltaksgrensene Helserisiko Hvem har målt hva? Vann Kjøtt Storfe og hest Sau Svin og fjørfe Rein Vilt unntatt villrein Meieriprodukter Kumelk Gei terneik Andre meieriprodukter Fisk Fisk og andre produkter fra saltvann Vill ferskvannsfisk Oppdrettsfisk f ra ferskvann Vegotabi1 ler Frukt, ba?r, qrannsaknr oq sopp Korn Andre n*ringsmidler Impor t Kosthold.?regnskap Andre rapporter om Ts jernoby 1-u lykkr-n Instanser som or invotvert i kontroll av radioaktivitet i nær ingsmidlcr Helsedirektoratet Radioaktivitet; nærtngstmdler 1986

6 stoff or i mulk og kjott. Stcrbri t.inni.i hsndhever en spesiell grense pi 1000 Bq/kt) for res i um-i nnhold i kjott. Helsediroktnrdtct hdr vidert- ti Ir.idd.it ir.nt.ikct,>v r.id i o..k t i vt cesium qjennom n.i r i ngsm id tene sk<il be.irenses til under Bq tor.ule voksno oq undt-r Bq tor sn.i barn forstt-.ir etter ulykken i Tsjernobyl. Kostholdsråd for mat over tiltaksgrensene INNHOI.D AV KAUIOAK'] I VI 1'KSH'M t»q/'k:j ' KOM Hui DSfc A[> Mindr.' vnn huh Spit..si mt.' du v i i Mellom bl)0 <>i U0UU Mik.-.im,.lt e t m.iltld pr. 'Jkf ML-r.. nn 10U00 M.itiin.ill ftt mil tid pr. mined Helarduv*:i>mcni BaJ;.vtrtt;-.-:t^r :.';æn.-i#;/n;d.'er JS06

7 Helserisiko For.'i t.> rede ps hvilktin risiko ot b-.siiti i.ik -iv r.idi stoftor cjjennom nut on roproson i oror OI dot ii,h\*>-iuii..t 10 fr.i mengde r.id 10.1k t I vt> stoin-r ra,i [ t i bccquurol (llq > III strmudose m.uf i slevert (Sv, msv) (jir i.in*-"'.iv.'0. j side III. Molsodiroktor.itor bonvtu-t lol-n-iulc >mro. tnn.i Pra becquerel til sievert [jq fosmm-1.17 qir Uq rusuim-i 34 >)ir AnsUqcnu sm.^ b.irn ntoe qjoldor voksmstr.ilehyqionisk eks urn. Nyo boroijnin.)cr.sum or forot.it t vo.i SI.(1 oris.-.-tr.il.'; stirul (.SSL) i Kvon.jo tydor p.i.it Jj k_t_ inni.ik.iv i.idu. cusium has voksiw oq b.irn (m.'ilt i Bq pi. individ) pi :*. ludoso (m.'ilt i m.s'vj rordi li.irn «I uk i I ler ONMJW hurl I.JO ljvort roult innt.ik.iv rosium. Med don sdmmoii.se tn i nqon dot h.idde, vil ot qjonnom.snif t 1 pr. d.iy qt i>n duse p.* I m.sv som i-osium-134 "dor ut" p.i. vil ISO Hq pr. doqn.j i Kn/oi.ir ot tor ulykkon. K k.irl ty.-sik.él::k In v I r.o onn 1 m.sv. Akutt str.ilesyko oppst.ir torsi n.ir onfc.ol t md i v idot storrelsosordon 1000 m.sv HVLT kort 1 i d. Kliko dos. fort ut boqron-ioi.int.ill irulividor i T:ijoiii..by i o.ik 1 dolb.iro n.nrhi'1. Hor i l.inctot or dot iiiist ".i : i om:. strålehygiene-ok sports r.in t.ir on I I FIO.IT s.immonlionq dose oq kreftrisiko. N.ir nsik<> mr on l"-i <! kn i n»i m.i gjennorasnit tsdose for hvert i ndivid mn1 i ipi iser i tall individer i befolkningen. Dot i.illot s-nn d.i i kullos kollektiv dose oq utirykkos man-siever!. Ho i nytt OH til vidcro boroqnin.i.iv turvoiitoi.itii.ill kio som vil kunno oppst.i i donno lu-i.i 1 kti i n-i.-n - Ti U- dus.' ' I" nod. nunsv qir o.i. 1-J 1,-r m.'il 100 kr.-t 1 i i I I.-1 *h' p.'i qrunn JV TS jernuby 1 -u I ykkon blir I l ini H ' Det to mott.ir don norsfco rn-ldlsrnnc-n l-.ah- i 30 oq j0 krot tt i 1 tol lor i Uipet...-,! nnm. [5-/CJ k.m VITO dudoliie. h\it N>ir-i<- vi) -iw ottor Tsjernobyl i l romt d.-n l.oty i.' kn-l I i Det t..ikqr nye krat t t i in.')!< l.j/i.jo bl ir be tyde I iq mir, be.stemt AV innt.ik del kin..pp.. ulykk'-n, -.,r.-i-i Helsedtnkloratet Radios* 1 vitet i nniringarmdlrr 1908

8 Hvem liar målt liva? Det c-r totalt pr. november analysert r-v. n.rr i rrjsmid ler ned honsyn pj innhold.r.* r fordul ingen pj ulike ni-r i rigsra iddelgrupp.. under. Analy sestatis tikk Antall analyser utført pr. november Mc-ier lproduk ter Husdyrkjøt t 7000* ' Rein- og vi 1 tkjf>tt 2000* " Saltvannsfisk KLTMkvannsl i.sk Vann Korn Andre veqet.ibi 1 ler Anno, L * j BO * Kks.ikt t.ill fir kjattprøver.in.ily vismiddelk' trol lens l.ibor.itorit-r forel igqer unovitkt. irjheten er summene rundet NMK = Den oiktitli f n.<r ingsnuddelk IKK * Institutt I or energiteknikk SIK = Kt,Hens institutt tor str.il.-h MI.H -.Mo r ges.mdbr ukshøgsko I.- I 1 or 1 NTH - Nnrqe.-i tekniske. hdgsk:>l- NVH Norges ve t er i n.rrhtfgsk-i i.- SIS IFE lort ved ln>;t itull l or < rj.t i i t,-krit kk I.'1 I. ) tur str.d.'hvmeix' (KIKI. IVV. h.ir, p.i uppdr.i j ir sed 11.-k r keprnrluk er, ttjott l.u-m "i. imirj t produkt.-r, trukl, i r. ti.min.-:.i-:--r, 1: edsk.^sbudsje II.Hk.il KAdln.ikt i vi t. t :-hi'm I : v.-:l t'n II.IT irmsmitidel k-mr r i: i r.' ut.irh-ide.k- I.il-»r.i i *>r i <T iri:l.-i.-.' mi' 1 t:,v

9 UTPLASSERING AV UTSTYR FOR MÅLING AV RADIOAKTIVITET I NÆRINGSMIDLER ^ Lokale k;ou- -6 ^ som ia^ff tiibiyi- :::ullem»i:g si&><& o -* X kotltltiliuinri.il-!- K o 81 frttøed.tpimjrairt Ra<Jinn

10 Vann i.li,-i i.,'m 1.r:J.-!. Kjøtt Storfe og hest

11 SLAKTESOWER FOR STORFE november $Af^y A fl* & v 5

12 'iritvtl-ll. I'or.1 U>. udu-rt ulii.-l.ititi'.-iti mrd.lu- o I.",'.idl.md. Sau i-d :.M [i-tiri.- k, 'in d mi Ui'l-.v id hun J l [ i..in Svin og fjørfe >

13 SLAKTESONER FOR SMAFE høsten 1986!&& Land bru kkdepartflme ntets sonomndelmg pr 22 september 1936 Radioaktivitet mali sum cesium -13M34 pr hg kjolt. gjennomsnitts^ tiltakssone He; kfi o- Helsedirektoratet HadioaktivitPt i nwingsmittlrr utan

14 Rein Det er Kjent ir.i tidliqere at rein or HJ.I tar opp ir.i luften og laqror.start- T.-niJ- Etter provl-spronqni nqsncdf J1 let pj SO- r, i lom 10 oq 20 Ar ror vordiene igjen st.ilil Sturi' del er.iv t.imr oi nbos ttinden li nne;: i.som tikk minst nedl.ill elter Tsji-rnobyl. iiq-pet under 600 (iq/fc.f nord t h-.r q-i p.l ].«Vbl-ltf orskr ldel.-ie av k.sqrensen i ylkt-i med det result.it <it kun 15 % -iv ro reindri l>sorc.ini.s..sjonene oq i Koq jer i nqon, ve. regner dermed.i redde 70 X av reinkjøttet di. nn. qen Vii r ønsket lur.i bev,ire rei ndr i 1 t sn.i-r i nqen he.sk je-i n lut den v.inlupo I or liruker. tak det mel- P-' l^'-'t ruv,,..v [.nidel tre nnrdl1 ].s Ollet med iiel.iedirokto- 00 Uq/kq. M,i k ji> kun lolkidu.. i.-uiludt' [iq, k 1 1 de ll.ii.it-:. iiit..[i-ii. Her II. L :s..f. enhei.,..-l e ikfce k.ill I idk lenne;. til k- HIMIIT, :::(Wm:.iler 1986

15 RADIOAKTIVITET I TAMREIN" OG VILLREIN mai-august 1986 QaiJr vv &&><& C3-4f Radioaktivitet målt sum becquerel cesium pr Kg kjott. e pro ver av voksne ingen malinger [ J under 600 Bq kg 800-JO COO Bq kg Helsedirektoratet Radioakuvun : nwnngsmiciler 1986

16 Vilt unntatt villrein Innholdot.iv cesium i rlq tiar liqqut under ti 1 t.ik.s.in-nstt.st odor utonom Trøndo-l.iq oq sorliqu du ler.iv Nord I.md. ir.i hjort oq r.'idyr h.ir vist storro sprudmnq. Put h.ir vtri i :.trcrt vitdicr over 1111 fiksqronsen o, s,i enkel le utedor p more. I Trondol.iq er dot m.ill opp til 7500 Hq/k-j i r.i.ii i K.idio.ikt ivi toten i luql h.ir v.i-rt rel.hivt l.iv, med love.-t dlor i sknqhlucjl oq norn i.i verdier mello-n ti 1)0 oi.woo lirype i>q rugde. Hu* vjlt.it uno for h.iro h.ir VIM.-tor sprednini, ned en t K. i di Ir.i Nard-TrondoUq pa 'q.ki.!Vt te. r i.uovn.i d. sle verdien.som ur mh 11 i vilt utunnm lein. Do nevntu viltortcnu h.ir vurdier som Ii.joor het\deliq :.i\ vordi one tor rein I r.i l i I q r ens ende om r.id er. not te i l lu.- l oqs.'i,3v k.irtct p.\ sido 15. «om i-isi>r q jenn:>m;:n i i t sn i v.i.r.e kommune. Du rel.it ivu vordiono M^v.in-r l-.i.k -u'd r.ejt.ill oq mud m.ilmqor.iv.indre.irter. Het rr.i imi.heriid i:iid. r.*,it det toruliqqer sture.irts- oq lok.i 1 i i ei s vor i i.- i..m-! : tivl f.i.in.ilisorti- prover t r.i Inert sled. Krem t i I novomlw li >r det. ror-,del.- r.1 rlkliil! 1 i.u bildet ei il t epphevel i :kl > Hetseiluvktnmtrt Hadio&ktivitet i nærmgsm idler 1986

17 RADIOAKTIVITET I VILT unntatt rein mai-oktober 1986 op*^ Helsettlrektoratrt Rad:oakt;i-:trt :.lænngsmtdlrr 198G

18 Meieriprodukter Helsedirektoratet og meierisamvirket s.itti- i J.HKI t-n systematisk innsamling av melkeprover i de aller I'm i.- ^ i jene I m.i I. Prjvo uttaket bie etter hvert -j.tv idet i de ami..l-rw son visto se.; i h.i r.itt most nedfrill. Analyseplanen ble I «>r t M ;ende justuri i sam- Kumelk Frd vi-sdf del or av landet viste pro vern- innhold av jod - 1 i I den farste tiden. Innhol det i kumelk irj J) re meier K T I I or.skjel - Uge deler nv landet er vist i overslo :i jur. Middelverdien.' v.i lave uq kom bare unntaksvis over 3D Itq/ 1. Vordi t-no s-ink utever larsonmoren slik en kunne lorvente ut i ra sroliets kerte lysika l sko halvorinqfu-id 18 dager). Radioaktivt jod 1 kumeui, gjennomsnittsverdiar fra fire xneierier. D OSLO é 6 + FRON 0 NAMSOS A KIRKENES JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER.Mull d,-l.t.iv 'v ir 11.md Radioaktivt cesium i KuraeUc, gjennomsnittsverdiar fra fire xneierier. JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER V.Mte:. i.le Jet,-ferle.-: I, l>.k.- If.-Kle r > rik n. Heiw.lijvJir.vn Jfr H*d:.wKfn-:rer : :i»' ^!Ti;.fiV.- Jsrøp"

19 RADIOAKTIVITET I KUMELK september 1986 Prover av konsummalk ri. tau tit saplember Radioaktivitet målt som becquerel cesium pr liter melk Halsodtrektantet R&dto&ktivttct i næringsmidlar 1986

20 Geitemelk Innholdet av radioaktive stoffer i -}<! i t <.--< 1 n v.i.- l.tvt irenr til midten JV juni. Fca da av økte vt-rdn-m- : vi.-,*: omrader. Dette har blant annet sammenheng med fjei loe it in :. Let ur vidurc kjent at en stor re ande 1 av radioaktivt THM I UU.! oret (j.lr over l qei - tomelken enn i kumelken. F.n stor dyl.a v _!«_ n..-mel kproduks ]"n cn foregår i Troms som bare besk jeden qr.id nit- r.imne t av nedl.i I - i let. Det dit vesentlige av qeitemelkon brukes til brunost (Ekte Geitost eller Gudbrandsda lsost ). Ved produksjon av brunost er det mysedelen som benyttes. Cesium følqor L hovedsak mysen, Dette medføret at cesium knnsontreros i produktene ved brunostfremst i 1 - lingen. Yst inqsforsøk viser at dersom nelken mneholdcr 100 liq/i vil én brunost inneholdo 600-VQO Uq. kg I juli ble det hesluttet ikke a bruke qeitemelk tr.i. ;n del omrader i landet 11 1 brunost produksjon. For tiden brukes ikke teitemel ken som le v er es f r a føiqende meier i er : Namdal, Vurd.il, A lvd<i L, Folldal, Dovre, Lea ja, Vaq.b. VinstM, Heidal oq Valdres. 1 vis'sr andre omrader anbefaler det a produsere Gudbrandsdalsost, :ordi qeitemelken her utgjør en mindre andel. Brunost med verdiar over 600 llq/kg har ikke v<srt i omsetning. Fra unkelte distnkter har ende 1 ost en tid h.i 11 verd ler opp mo 11 1 t.iksqrensen, men hovuddelen t av produktone har hatt et res iuminnhoid under 300 Hg/k), orte lanqt Uvere. Verdiane i qeitomelk solqt til konsum har ".irt under 200 Hq/1. Denne produksjonen foreqår på Sunnmøre. Kartet på side 19 viser status for geitemelk i september oq nr en oversikt over omrader hvor qeitomelk på dette tidspunkt ikke var tillått brukt i brunostproduksjon. Det har oqsj i disse områdene p.lqatt produksjon av brunost i sommer/høst, men da med gei terne lk ti 1 fort i i nn t orket form f r.i andre dtler.iv lund et. Andre meieriprodukter Ana 1 yser som er ut f ørt av bade.smør, k.isoin uq d i ve hvitost, hor hole tiden vist lave verdier, ikke ove Dette er også tilfelle i do omrader hvor nedtallet A r,s.iken er at eesi um t ølqer mysen, som i kke mn ir duktene. Dermed har det radio.iklive nedfallet helle problener p.i eksportmarkedet. ^b00 prøver,i- melk o, r kontrollen p iqar det It g anal yser tng av mi-lkepi Innh.ildet av r.idn 1986/87 i visse oi der!or nødvendig [ esium i høy oq SllatOl Heit&dtivktiWtttfi RadiiuJtriviret ; uæringsmidler 1P86

21 RADIOAKTIVITET I GEITEMELK September 1986 ;$&>& / J$* 5f Radioaktivitet mili som becquerel cesium pr liter geitemeu gjennomsnut av ulle prover fra hvert jr sten 1 september o ingfi. ::.-t;:i.^i. s-p-.-:.r. l-r ly-f. h i ijou -led f i. 400-flOOH.i 1 i**efir M.*-.. Mi L-:"-nr>st[ui.,!.<<-- JW s\s :v;«sih*..~ Hataodimktonut RadutAclv-icøc i nmringsmtdt«r 1988

22 Fisk Fisk og andre produkter fra saltvann Det hl....idliq satt i gang prøvetaking av s.i 1 i vannsf i sk. Dorte var vi iktig pa grunt! av vår utore eksport : oppdret t slisk. Det ble <gsa ' fo " idling av annen sjøfisk og manne orgamsmer. Verd /erdiene er gjennomqaendc lave. De høye.-:te tallene er iunnet i >rislinq, sild og lodde, omkring 50 Bq, ; k.. Oppdret CslaKs viser /erdier under 10 Uq/kq. Tabellen nedentor viser fordel ingun av osultdtone. Het er tydeligvis lite av det radioaktive nedfall' ;om har nådd frem til de marine næringskjedene. Dette skyldes bade i.i/lii fo rnrliit.ninmuf r t y«n1 nyse fo^fnn i f ek nn li nn\r 11 r r.1 n >;..n l'-,t ikke-radioakt llrti..r.lrfm..l(m".-j salter 1 siøvann. Radioaktivitet 1 saltvaxuisfisk, oppdrettsfisk fra saltvann andre sjeprodukter. Antall prøver i hver kategori. og Oppdret t.s.rj tvann.sk je l 1, o-to Hg/kg Bq/kg Hg/kg Vill ferskvannsfisk U,i det i midten av juni bl e t unnt-t nøyi- vrrdu-r i t vr.ikv.ir.m:.: isk 1 i a Nord-Trønde! aq, hie det i jangsat t el i an Jsoml,it i,-nd, (si øvi't a- kingkprngr.im (or terskvannsiisfc. KesuJ t.1 tene ri.-ti- JT.I.-*."?.-. V,I;* med n.-dl.il Ismønsteret. [)et er inudlertid [ig:;.i I or 11.sk.1 Te iris- og lokal 1 I et svar 1 as Jon.-r. Tall.Tie viste -vitr tt-n-k-r.k til øknin.i 1 twn^r, ni-nrt det t 1 Lrtynel.it ende ha. v n 1.-n i.il;vn.. n-nj.'n.s utover hosten. IH't er m.i I I \;.,ih,-r n Pi> iii HlUi.0 IIJKI ; tisk Ir.i V.ildres og indre Nnrd -Trondi-!.i,] ut p., -^-ns..mrr..- r,-n. K t.-t pa.-ude.'i vist-r t orde 1 1 n --n..v.in.i 1 y^.-r.-.-u ,n. 1 t 1 IT. J I juli hie det iu-dl.i. t 1 or hud m.m..ms.-t n 1 n 1..v vill!.-r. riv 1, Nordi.md. IVtle hl,- seru-r,- utvid.-t ra.-d.-t t w 1 1 (,.r,..ti, k ir.ro u D..J. KH.Tluvrl som d.- lokale rna 1 t-st.is j-n.-n.-.-r k«tom.. 1. n!l, lnr handheving av ums,. I ti 1 n v-1 "rhtidi- t I.] 1 1 t -.v,-r i,-i t til i-,.-..il. 1 mi i>r. n>»v..mh.t I98t.. 1 r, <! t [,.,,, i.-i t., Oppdrettsfisk fra ferskvann li,r t Mil har,- vi 1 1 Irrskvanri.-W mk. liøls&iiivkrvmtrt R&diiYLktiYtw 1 "«rin^s.'niji'p

23 RADIOAKTIVITET I VILL FERSKVA2JNSFISK mai-august 1986 oøtr^ Rftduwktlvltel mill sura b«:< u»iel ccmum pr Kg fisk. 4)«nnom9tnti«vall«D D tlllll»! «*> h. At OOtJ»n nfi ^ \ f fyllimsjji*risi Halseilirvktarnttt RadioaHtivttfl i næringsmuli^r l.«fl«

24 PORBUD MOT OMSETNING AV VILL FERSKVANNSFISK pr. november 1986 "V ihttk: Silurtji (>r..'ii vu undre søg «tlersom r\vi- LoKaln vmttiik fiittrs i Hi-;.*eilifrXr.Tnt««r Ha.^.u y~.:.fit;i J>r I.-W

25 Vegetabilier Frukt, "bær, grønnsaker og sopp..-r hl-, d. r.-kl :;trok a v l..n for ho.,t iri-[. Radioaktivt casiuxn i vegetabluer. I i Bq/k9 rvrøl [771 GR SAKER/POTET PZQ SOPP

26 Korn Opet..v host i'n t.ii i Lit f.i jv. i [ i;.ii.,tyiv. Korn J i 'jqor svt-rt i.ivt. Norskprodusert K-TTI mr wi mi.jdt-1 ver-j i p.( 3 Uq/kg. men.-; importer! S<iin J i i I'T f-' 'i iiq-kf. Andre næringsmidler Det er.iruilysert IM hnnni n ipr;iver. It, v diss.' inn-.-h.; I.J: 'ind.- 50 Uq/kr], i L, rivtr lou»q/kg. Kn enkelt prove iv I,-ri ili ni.i'i ir.'i Kord-Gudbr.iid.sd.jI innetnut t'uo Hq/fcg. u.-r -r i-»>i:.-f. grunn til.1 understreki' al de.i.imnv bet r ik t n i n rr ;.m ],.i.i--r karisum w sopp oq mullar og «.i vil ; je [ Jo sv>nn i rig. Kn de 1 eqqprover iu!iq/kg. er m.i 1 t, i ) s.in t!. Je i nrn-ho [:J t mi ri Iri- n;i I løpet av sommer en oq hasten 1986 er det t.itt ut ot lemtit.il prover av mnrsmelk fr.i forskjeulge steder i l.irtdt*t. I)-.- t U:f prouene er t.itt ut l~ra Osln, Oppl.ind og TrtmdeU.j. Kf.< J 1 t.j tei v.irierer fr.i 0 til 20 tiq/l, oq de fle.tte provene Iigjor jodt under 10 Uq/t. hermetisk barnemat innehulrit mindre enn JU fig k! Det er blitt <mse t t som unødvendig i prioritere.iiuly beidede produkter.- iden de ul ike typc-r r.tv.irer :-*OIJI h, produksjon, er holdt under kontroll. Import N.jr..k import tv trukt,.j rninriii.tkei..ynke :-.,,mm.t--n. > \ I ur pr»dukttr beieinet pi.-.. mhe (>.is rer. llmdu'ftl'1 et.let el,dt.i,imiii:eij r--i ; -. rk rr-r dei ij.-l<l<-i ii>r»rtk -nli-nll. >i mm d.r 1,. r en.-.k lill.>.) l-.t.iill,' et.lei Lkk. Mitt i. vi..' n 1 fji.r.j.ti. tfk.-r imp,.rrell i\ I le!t Vi ing. Det et..1.1 Iri f., hel.-en.n 11 ih-ietie. i 1

27 Kbstholdsregnskap I tafcicuit nedi'iitor ropri'.si>nt.-ii-r l.ilu-m- ii-r k.'.-w li.< Met.- junmu-n rictnini] ot vjjonnurosfii t t.iiiirbruk,iv de uliki- mi i n i.-jnud U-nr. I'.ik'no tor innhold.w IMJIH.IHI uv stmioi' ei N>: e l,ip i._ie...i.ji.jv.- anslag dt-r ckm L-r lor.-^kt.1 i.1 hensyri Kide til i-,1 i.'i.-; j<>!t ~i i.-iui- -n.irel (t'ur.-itt..w i'i t.t tilykkoru i«t v,.r L...-: j,.n r 1.1,.nn..Li.- <n,-m r.'ido. I Stråledoaeregnskap for et gjenomsnittslcostliold WofsedirpitlDMict KadJoaKMi-.Tc-t ; fi«*nn fsmjd/c.- J."fl«

28 Enkelte grupper har et kosthold som avviker vesentlig fra dette. Det gjelder personer som i vesentlig grad har sitt kosthold basert på reinkjøtt, sauekjøtt og ferskvannseisk som ikke er kontrollert av den offentlige kjøtt- og nærinqsniiddelkontrol len. fct eksempel pa slikt kosthold er presentert ; tabellen nedenfor. Striledosoregnalup for et kostaold med stort innslag av rein, sau og ferskvannsfiak I denne "spi :;e.-;edde l en " er inkludert etl m.il'id reinkjøtt (10000 Wq/kM), ett m.iltid 1"orskv.innsi i,= k (BJOU Hq kil.: i ett miltid H.uiekjott l 5000 Hq/k,]) pr. uke. T-t m,hij" -r r.-reviet til ^ou.jr.im. Ilclsediivkioi-ntel Radioaktivitet i nærmgsmidler 1986

29 Det er vikttq å vare klar over at innhol det av i-.-sium i de utsat- te riltr lnq.smidlene varierer sturkt fm om r.ide tii «ride oq qjennom Aret. I tillogg til a folge kost ho Irisr,d.-n.- ir.i Hel.sed i rektoratet Isidu 4 ), bor derfor konsumenter --.TI h.:.-t "bel-is tet " koythold seiv holde oye med hvor stort* mvti t>u-r -.-.; ura dt- t,ir inn. Dette er viktig siik.it m<ir> i.il lat al l Mir n i : -t h.jjde nen under et.ir.-unnt.ik p.i henhold.sv iri JOOOOU it.*. \. k:-ne ) OI Hq Ib.irn) lursti. <\r etter ulvkken. Kor qrupper med ft o n s i d i q kosthold, t o r,.kj. t-mpe I b.isert p.i l e m stert innt.ikel JV i'e;num blir or. jr. Araiimtak av kjøtt med forskjellig ceslnmlimliold RADIOAKTIVT CESIUM ibtvkn kjf.tr] innt.ik S r,i)00. IHOOUI),.- OOOiji) m.in kjenner i i tivnr 1 ffw-fft/hvitfi-ftircr /f.-ij.m

30 Andre rapporter om Tsjernobyl-ulykken Berg J.O., Christensen U.. Linqj.i-rde R-, Smid: Olsen H., oq Wet ho P. I. : Tsjernobyl-ulykken. UlyJckesEorlfSp - skadevirkninger konsekvenser. U'E/KK/K-86/004, Institutt for enerqitoknikk. Her to lg I-. : Virksomhet, prosjekter og beredskap etc. ved Statens institutt For strålehygiene i Forbindelse med reaktorulykken i Tsjernobyl. K.ippart 1986:9,.St..terta institutt for.-i tral ohyqi^m.-. [JrcjgC-r i\. 0.7 Høyer K.CJ. : Det radioaktive Norge etter Tsjernobyl. Del Norske.Sjml.jfjut. Oslo I98&. Ui ruk tor.it ut I or njtur I nr v.i I t n 1 n<j : Nutur-Nytts temanummer oa radioaktivitet. N.itur-Nytt >H, 198b, U 1 rek tor.i tet tor n.it ur: cirv.i 11 n 1 n.i. He. lsud irektur.net : Uet radioaktive nedfallet over Norge etter kjernckraftulykken i Sovjet. HulHodirukttir.itft. A», juni I9ai. Must.]. : NGUs oppfølging av Tsjernobyl-ulykken og bctydning 1 en rremtidig beredskap. K.ippnr t 8 b. Idi. Nomes -jo'il o-j isku undi'r-'iiki'l:u', Mnd.1I1I I. " 1 H.mr ukku H. : Kartlegging av radioaktivt nedfall etter Tsjernobyl-ulykken. tv. 1 F)[j.-i r t 8t). l i)u, Noriji's ijeol ori 1 ske undt-rsek-- 1.-,.-. I.indul I H. ; Strå I risker oi:h Tjornoby 1 -ol yckan. Inlormasjonskrisor. Nor 1'JHi. :1'J, l'n 1 v. is 1 t oi sl or!. l.-t lu.-n sik.il'.- H--t 11..:- 1 -.[ [ r! ui ir.i,-t urv.m.j,-,-pnuvnt.iv S-» 1.. Ut.-p.i t! ---nuiit.-i I. Tsjernobyl-utykken Kjernekraftulykken 1 Chernobyl: Atmosf.rrisk transport oq spredfiing.»v radioaktivt materiale. I»ut ii.jr-j.k-- -nut. ir.'..> 1 isk. 1 n..i 1 1-it it'-'-. Kl ter Tjernobyl? InforMation nm loljdcrna t (ir,'ivenge.iv olyrkan 1 Tjernobyl. Heli&.Utvittsratet Rmti,\ikt;v;Tf! : rwr;/;>*.«rr::.i lf." li>86

31 Instanser som er involvert i kontroll av radioaktivitet i næringsmidler Den konmunale/intcrkonmunale kjøtt- oq næringsmiddelkontrollen Se telefonkatalog under aktuull kommune ---lu-r kont.ikt Jen Ink.ilc kgtnmuncidmi nist raa ianon. Direktoratet for naturforvaltning 1'unaas-lett.i Trondheim tlf: (07) 91 SO 20 Fiskeridirektoratet, avd. for kvalitetskontrol1 Postboks 185, 5001 ber-.n-n tlf. 105) Fylkesveterinærer, fylkesleger, fylkeslandbrufcssjefer Bt> telefonkatalog lor aktuelt ty1ke. In»Litutt for energiteknikk Postboks 40. 2u07 Kiel ler tit. IU2I Helsedirektoratet, auksjon for n*rings»idlcr og ernæring Postboks 8U'8 la-p., 00.1.' OM.- 1 t li. (Oi! II 8? /9 Hornet ikkindustr ions kontroi 1 institutt fostboks 3Z9, 40U1 Si.iv ikj.-f tit. 104 ) 52 yo 44 Landbruksdepartementet, vetorinaravdelingen Postboks b007 Dep.. 00<U uslo 1 tit. 10/1 II Landbruksdepartementet, landbruksavdclinqcn!'ostboks 8007 IU-JJ., O0'0 Os 1 n ; Ul. f 02 J Meieri laboratoriet Postooks 9051 V.it.Tl.md, 0 114!). ;[ > 1 t 1 i. III.' ) nfl in. i,0 Norges Kjøtt- oq Klcskcsentral r^sttviks t>0 K.-ISt.id, 051 ( <>; : > ' ! -, u5 10 Norske Melkoprodusontcrs Landsforbund!'n;-tlT)ks 90 : J1 \.it,-r Lind, 01 '4 :-! ; 111. Ul.' J t>h Od i.o Norsk sau- og gcitalslaq P..,..rl,uks.' <.> 1 M i l, O. 01 *':!.. tlf. CJ,' > 44 4/ HH Statens institutt for folkehelse, avd. lor vannhyqiene C.-i fmvrsvn i>.' i>;:j" 4 Ui. 10.» I i-~, i,o. li St.-i ms institutt lor strålehygiene 1'uHthok.-; 55, I I4 r ) Jst.r..; tit. (i),' i.'4 41 9o Statens Kornforretning 1'DSthoks I ib: \ Ik.i, 01,4 '. ',.Statens kvalitetskontroll tor vegetabilske konserver Statens plantet nspeks jon Il I lcv.il Kykchuff, morswclksentralen

32 Streng kontroll av radioaktivitet i mat SPIS SOM VANLIG maten er trygg Alle matvarer i vanlig handel kan spises i normale mengder. Dette gjelder også matvarer som har vært viet spesiell oppmerksomhet etter Tsjernobyl-ulykken, dvs. reinsdyrkjøtt, sauekjøtt og ferskvannsfisk. Myndighetene tillater ikke at det blir omsatt matvarer som Inneholder så mye radioaktive staffer at det kan være helsefarlig. Grensen for det som er tillått, er satt svært lavi, og den ligger langt under det som vil kunne ha helseskadelige virkninger. De enkelte matvaregruppene blir regelmessig kontrollert og overvaket. Det «r derfor ingen grunn til å endre kostholdet når del gjelder mal som er i vanlig omsetning. I de mest utsatte slrøk av landet kan enkelte typer kjøtt og ferskvannsfisk som ikke er kontrollert av kjøtt- og næringsmiddelkontrollen, inneholde så mye radioaktivt cesium at en bør feige spesielle kostholdsråd. For dem som seiv driver reinsdyrjakt og ferskvannsfiske eller spiser sauekjøtt fra eget gardsbruk, gir Helsedirektoratet følgende råd nar det gjelder hvor ofte slik mat kan spises: InnhokJ av radioaktivt cesium, Bq/kg Kostholdsråd Mindre enn 600 Spis så ofte du vil Mellom 600 og Maks. ett måltid pr. uke Mer enn Maks. ett måltid pr. maned Barn og gravide bør spise noe mindre av ukontrollert rein- og sauekjøtt og av ferskvannsfisk fra de mest utsatte områdene, enn disse kostholdsrådene tilsier. Er du i tvil om hvor mye radioaktivitet fangsten eller slaktet inneholder, kan du kontakte den lokale kjøtt- og næringsmiddelkontrollen eller viltnemnda på stedet. Seiv om du hver uke spiser både ett måltid belastet reinkjøtt ( Bq/kg), ett måltid ferskvannsfisk ( Bq/kg) og ett måltid sauekjøtt (2000 Bq/kg), vil mengden radioaktivitet ligge under Bq i året. ( Bq er grensen for hvor mye radioaktivitet som er akseptabelt pr. voksen person pr. år.) Hjemmedyrket frukt, bær og grønnsaker kan du spise som vanlig. Noen få prøver av molter og sopp fra de områdene der nedfallet var størst, har Itoget litt over grensen. Likevel er det helt forsvarlig å spise sopp og ville bær i normale mengder. Spørsmål om koslholdsrådene kan rettes til Helsedirektoratets opplysningstelefon (02) Helsedirektoratet Statens Informasjonsljeneste Annonse rykket inn i alle landets aviser oktober 1986.

Radioaktivitet i mat og miljø etter Tsjernobylulykken Hvordan er utviklingen, og hvorfor? Anne Liv Rudjord, Runhild Gjelsvik, Mari Komperød

Radioaktivitet i mat og miljø etter Tsjernobylulykken Hvordan er utviklingen, og hvorfor? Anne Liv Rudjord, Runhild Gjelsvik, Mari Komperød Radioaktivitet i mat og miljø etter Tsjernobylulykken Hvordan er utviklingen, og hvorfor? Anne Liv Rudjord, Runhild Gjelsvik, Mari Komperød «Fra Tsjernobyl og Fukushima til morgendagens atomberedskap»

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Radioaktiv forurensning i utmarksbeitende dyr 2014

Radioaktiv forurensning i utmarksbeitende dyr 2014 Sommerovervåkningsrapport nr. 1, 15. juli Radioaktiv forurensning i utmarksbeitende dyr Overvåkningsmålinger prognoser for slaktesesongen Foto: Jon Drefvelin Gunnar Kinn Innhold 1 Innledning 3 1.1 Konsekvenser

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

Radioaktivitet i utmarksbeitende husdyr

Radioaktivitet i utmarksbeitende husdyr Radioaktivitet i utmarksbeitende husdyr Innholdsfortegnelse http://test.miljostatus.no/tema/straling/radioaktiv-forurensning/radioaktivitet-i-utmarksbeitende-husdyr/ Side 1 / 5 Radioaktivitet i utmarksbeitende

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

Radioaktiv forurensning i utmarksbeitende dyr 2014

Radioaktiv forurensning i utmarksbeitende dyr 2014 Sommerovervåkningsrapport nr. 2, 22. august 2014 Radioaktiv forurensning i utmarksbeitende dyr 2014 Overvåkningsmålinger prognoser for slaktesesongen Foto: Jon Drefvelin Gunnar Kinn Runhild Gjelsvik Innhold

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

FOLKETS PIMPER PØLSA!

FOLKETS PIMPER PØLSA! DET FINNES EN PØLSE MED 80% KJØTT, OG DET FINNES EN HEL VERDEN AV TILBEHØR. FOLKETS PIMPER PØLSA! Vi yn pøln frtjnr å få dn trni rin hburrn tcn. Drfr lnrr vi ått frh ppriftr til inpirjn! FOLKETS WIENER

Detaljer

Mulige konsekvenser i Rogaland

Mulige konsekvenser i Rogaland Mulige konsekvenser i Rogaland Astrid Liland Hjelmeland 26. 27. januar 2015 www.nrpa.no Flere modeller kobles sammen og DNMI modeller for hav Sellafield vs Tsjernobyl Sellafield Nedfall i Rogaland Eksterne

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36 Innhold Kapittel 1 Innledning.............................................................. 15 Karl Ja cob sen og Bir git Svend sen Kapittel 2 Kunnskap om oppmerksomhet og emosjonsregulering 25 Karl Jacobsen

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 201

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 201 H a n s O l a v Egede L a i s s e n O s l o 201 S Ø R E L L E R S Y D - n o r s k " d o b b e l t f o r m * m ed b e t y d n i n g s d i f f e r e n s i e r I n g? N o r s k s p r o g har g j e n n o m

Detaljer

Radioaktiv forurensning i utmarksbeitende dyr 2010

Radioaktiv forurensning i utmarksbeitende dyr 2010 Sommerovervåkningsrapport nr 1, 19. juli Radioaktiv forurensning i utmarksbeitende dyr Overvåkningsmålinger prognoser for slaktesesongen Geiter i Våtedalen i Sogn og Fjordane. Foto: Olaug Gjelsvik Mari

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18 Innhold Innledning...16 Kapitlene... 17 Ano ny mi tet... 18 Del I Innledning til mentoring KapIttel 1 Introduksjon til mentoring...20 Bak grunn...20 Be gre pe ne...22 Sponsorship og ut vik len de mentoring...23

Detaljer

Overvåkningsmålinger 2016

Overvåkningsmålinger 2016 Overvåkningsmålinger 2016 Oppdateringer per 29.7.2016 Runhild Gjelsvik Statens strålevern Norwegian Radiation Protection Authority Østerås, 2016 Innhold/Contents 1 Innledning 6 2 Levende-dyr målinger

Detaljer

Atomnedfall Konsekvensar og tiltak innan landbruket Erfaringar etter Tsjernobyl. Fylkesagronom Svanhild Aksnes Fylkesmannen i Hordaland

Atomnedfall Konsekvensar og tiltak innan landbruket Erfaringar etter Tsjernobyl. Fylkesagronom Svanhild Aksnes Fylkesmannen i Hordaland Atomnedfall Konsekvensar og tiltak innan landbruket Erfaringar etter Tsjernobyl Fylkesagronom Svanhild Aksnes Fylkesmannen i Hordaland 1 Tsjernobyl 26. april 1986 28 år sidan, men framleis aktuelt Radioaktivt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

Radioaktiv forurensning i utmarksbeitende dyr 2013

Radioaktiv forurensning i utmarksbeitende dyr 2013 Sommerovervåkningsrapport nr. 1, 15. juli 2013 Radioaktiv forurensning i utmarksbeitende dyr 2013 Overvåkningsmålinger prognoser for slaktesesongen Foto: Jon Drefvelin Gunnar Kinn Innhold 1 Innledning

Detaljer

Radioaktivitet i sau på utmarksbeite

Radioaktivitet i sau på utmarksbeite Radioaktivitet i sau på utmarksbeite Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/straling/radioaktiv-forurensning/radioaktivitet-i-utmarksbeitende-husdyr/ Side 1 / 6 Radioaktivitet i sau på utmarksbeite

Detaljer

Tsjernobyl nedfallet og varighet

Tsjernobyl nedfallet og varighet Tsjernobyl nedfallet og varighet Betydningen av langsiktige dataserier for forskning og overvåkning Per Strand, Lavrans Skuterud, Runhild Gjelsvik, Mari Komperød Helserisiko og grenseverdier Stråling fra

Detaljer

Kommer tid, kommer rεd

Kommer tid, kommer rεd olist (evt mannsgruppe) c Mel: Iver Kleive elst: Erik e rr: Nils raftεs Det oprano lt c enor ass c Piano/gitar Percussion - gitar c c P isper el c P - - - - ol (gr) ren- ner i et tom - fat i u-cum-ca -

Detaljer

Radioaktivt cesium i ville arter etter Tsjernobyl Resultat frå langtids overvåking på land

Radioaktivt cesium i ville arter etter Tsjernobyl Resultat frå langtids overvåking på land Radioaktivt cesium i ville arter etter Tsjernobyl Resultat frå langtids overvåking på land Steinkjer 11. april 2011 v/ Signe Nybø, Eldar Gaare, Vebjørn Veiberg, Sigbjørn Stokke, John Atle Kålås NINA s

Detaljer

Radioaktiv forurensning i utmarksbeitende dyr 2015

Radioaktiv forurensning i utmarksbeitende dyr 2015 Sommerovervåkningsrapport nr. 1, 15. juli 215 Radioaktiv forurensning i utmarksbeitende dyr 215 Overvåkningsmålinger prognoser for slaktesesongen Foto: Jon Drefvelin Gunnar Kinn Innhold 1 Innledning 3

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

Radioaktiv forurensning i utmarksbeitende dyr 2015

Radioaktiv forurensning i utmarksbeitende dyr 2015 Sommerovervåkningsrapport nr. 2, 19. august 215 Radioaktiv forurensning i utmarksbeitende dyr 215 Overvåkningsmålinger prognoser for slaktesesongen Foto: Gunnar Kinn Gunnar Kinn Runhild Gjelsvik Innhold

Detaljer

Radioaktivitet og tiltak i næringskjeder

Radioaktivitet og tiltak i næringskjeder Radioaktivitet og tiltak i næringskjeder Lavrans Skuterud Seniorforsker, Avd. overvåkning og forskning Seminar om Sellafield-scenario, Hjelmeland, 26. januar 2015 Hvordan blir næringsmidler forurenset?

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005 240.001 Levanger og Frosta, PPT Klienter A F ca. 1964 ca. 1984 404.6.6 362 240.002 Levanger og Frosta, PPT Klienter G K ca. 1965 ca. 1985 404.6.6 363 240.003 Levanger og Frosta, PPT Klienter L R ca. 1966

Detaljer

Radioaktiv forurensning i utmarksbeitende dyr 2012

Radioaktiv forurensning i utmarksbeitende dyr 2012 Sommerovervåkningsrapport nr 3, 21. september 212 Radioaktiv forurensning i utmarksbeitende dyr 212 Overvåkningsmålinger prognoser for slaktesesongen Foto: Jon Drefvelin Gunnar Kinn Innhold 1 Innledning

Detaljer

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden.

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden. LIVSSTIL HVEM: Line Evensen BOR: I en sveit ser vil la fra 1875 på Nesodden utenfor Oslo. FAMILIE: De tre bar na Agaton Sofus (7), Oliam Cornelius (10) og Emil (26), kjæ res ten Bosse og hans to barn,

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene.

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene. KONSEPT/SITUASJON Slå u i KJØKK Ap lt u / v i SYK For å illutrr rhg utoppholdrlr (MUA) o hgd og v god vlitt hr dt litt utridt t opt o dlr opp utoppholdrlt i fir forjllig tr, hvor hvrt t hr uli tivittr

Detaljer

HØRING - FORSLAG OM SPLITTING AV FORSKRIFT OM VISSE FORURENSENDE STOFFER OG RYDDING I REGLENE OM GRENSEVERDIER FOR RADIOAKTIVT CESIUM I NÆRINGSMIDLER

HØRING - FORSLAG OM SPLITTING AV FORSKRIFT OM VISSE FORURENSENDE STOFFER OG RYDDING I REGLENE OM GRENSEVERDIER FOR RADIOAKTIVT CESIUM I NÆRINGSMIDLER Deres ref: Vår ref: 2014/582823 Dato: 13.04.2015 Org.nr: 985 399 077 HØRING - FORSLAG OM SPLITTING AV FORSKRIFT OM VISSE FORURENSENDE STOFFER OG RYDDING I REGLENE OM GRENSEVERDIER FOR RADIOAKTIVT CESIUM

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. februar 2017 kl. 14.50 PDF-versjon 10. februar 2017 03.02.2017 nr. 118 Forskrift om

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal Innhold Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk... 13 og Nanna Kildal Kapittel 2 Sentrale begreper, utviklingslinjer og teoretiske perspektiver... 17 Utviklingslinje

Detaljer

3.1.1 Vestre Slidre 6 3.1.2 Vang 6 3.1.3 Øystre Slidre 6. 3.2.1 Stor-Elvdal, Folldal og Alvdal 6. 3.3.1 Ål 6 3.3.2 Samleprøve fra Hallingdal 6

3.1.1 Vestre Slidre 6 3.1.2 Vang 6 3.1.3 Øystre Slidre 6. 3.2.1 Stor-Elvdal, Folldal og Alvdal 6. 3.3.1 Ål 6 3.3.2 Samleprøve fra Hallingdal 6 Foto: Martin Blom 3.1.1 Vestre Slidre 6 3.1.2 Vang 6 3.1.3 Øystre Slidre 6 3.2.1 Stor-Elvdal, Folldal og Alvdal 6 3.3.1 Ål 6 3.3.2 Samleprøve fra Hallingdal 6 3.4.1 Røyrvik 7 3.4.2 Snåsa 7 3.4.3 Levanger

Detaljer

Mattilsynets ansvar og rolle i håndtering av radioaktivitet i matkjeden

Mattilsynets ansvar og rolle i håndtering av radioaktivitet i matkjeden Verksted 8.-9.mai 2012 Mattilsynets ansvar og rolle i håndtering av radioaktivitet i matkjeden Seminar i Tromsø 4.-5. november 2014 Torild Agnalt Østmo Seniorrådgiver i Mattilsynet ET SAMFUNN DER MATEN

Detaljer

ᵦ ᵅ. Boliden Odda AS. - vår vei inn i radioaktivitetens irrganger-

ᵦ ᵅ. Boliden Odda AS. - vår vei inn i radioaktivitetens irrganger- 1 h - vår vei inn i radioaktivitetens irrganger- ᵦ ᵅ ᵧ ᵦ ᵅ ᵧ Vår erfaring med den praktiske gjennomføringen av å forberede en søknad til Statens Strålevern. Agnar Målsnes 2 Hva er Boliden AB? Omfattende

Detaljer

~ A~~~;;'" ~/~ : ~::

~ A~~~;;' ~/~ : ~:: LONG FRA FSKERDREKTØREN J - 3-88 (J-35-84 UTGÅR) ~ :~,~~l:e~nl?.~o~b:~~~~~~~ ~ A~~~;;'" ~/~ : ~::0 0 7 0 Bergen, 02. 02. 88 EHB/ TAa FORS KRFT OM ENDR NG FORSKRFT OM REGULERNG AV FSKE OG TARETRAL NG MØRE

Detaljer

Radioaktivitet i havet og langs kysten

Radioaktivitet i havet og langs kysten Radioaktivitet i havet og langs kysten Innholdsfortegnelse 1) Radioaktivitet i saltvannsfisk 2) Radioaktivitet i sjøvann 3) Radioaktivitet i tang 4) Radioaktivitet i skalldyr 5) Radioaktivitet fra olje

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

Biejjien vuelie solkvad

Biejjien vuelie solkvad Kornoter Frode Fjellheim Biejjien vuelie solkvad Preludium Kyrie Heevehtimmie/Gloria Frå fjell tekst: Håvamål Elden Smerten tekst: Den ældre Edda, Solarljod Beaivvás - Lova lova line (en gammel soljoik

Detaljer

Radioaktivitet i saltvannsfisk

Radioaktivitet i saltvannsfisk Radioaktivitet i saltvannsfisk Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/straling/radioaktiv-forurensning/radioaktivitet-i-havet-og-langs-kysten/radioaktivitet-i-saltvannsfisk/ Side 1 / 5 Radioaktivitet

Detaljer

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no.

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no. i v d i FINN ø Hv ojd, ooi jvhd iom i dm. Jo o MEGATILBUD oy i idi h md ijom. I FINN y vi d o o hd v hvd. D i jo vi v i jd om h i i jv S vi d idvi d id v o FINN.o. Vi d h yio 3? I i 25,- i Ex. B i Ad o

Detaljer

B = BILENS SERIENUMMER C1 = BILENS TOTALVEKT D = BILTYPEKODER E = STYRING C4 F = MOTORTYPEKODER H = BAKAKSELKODE L = BREMSESERVO M = RØYKVERDI

B = BILENS SERIENUMMER C1 = BILENS TOTALVEKT D = BILTYPEKODER E = STYRING C4 F = MOTORTYPEKODER H = BAKAKSELKODE L = BREMSESERVO M = RØYKVERDI = TYOIOR OR = I RIUR = I TOTVT = TOTVT OR I/TIHR = TITT TI Å OR = TITT TI Å = ITYOR = TYRI = OTORTYOR = IRO OROR TRIT/TOURO COCT 2002 TO IHOR IORO O «TRIT/TOURO COCT 2002» ROURT O I 2002. VRO II OVROR

Detaljer

Hvordan «løste» husdyrforskningen utfordringene med 1986-nedfallet? Knut Hove NMBU

Hvordan «løste» husdyrforskningen utfordringene med 1986-nedfallet? Knut Hove NMBU Hvordan «løste» husdyrforskningen utfordringene med 1986-nedfallet? Knut Hove NMBU Nedfallskartet: Norge ikke verst - Men ganske ille! 1986: Forenklet kart over de mest utsatte områdene i Norge Jotunheimen

Detaljer

Atomtrusselen i Nord-Norge

Atomtrusselen i Nord-Norge StrålevernHefte 1 Atomtrusselen i Nord-Norge Er vi forberedt på atomulykker? Gjennom den nye åpenheten mellom øst og vest har vi fått vite mer om sikkerhetsforholdene ved atomanleggene i den tidligere

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER 32 PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER RAGN HILD SIL KO SET før s te ama nu en sis dr.oecon, In sti tutt for mar keds fø ring, Han dels høy sko len BI PRIS OG BESLUTNINGER I BEDRIFTER Pris har til dels

Detaljer

Tsjernobylulykken 30 år etter Seminar i Vitenparken

Tsjernobylulykken 30 år etter Seminar i Vitenparken Tsjernobylulykken 30 år etter Seminar i Vitenparken 26.4. 2016 Norsk landbruks utfordringer etter Tsjernobylulykken i 1986 Tidligere departementsråd Per Harald Grue Virkningene av Tsjernobylulykken 26.4.

Detaljer

Versjon: 1.0 HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. reduksjoner i aktivitet ved Mork Rehab.senter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato:

Versjon: 1.0 HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. reduksjoner i aktivitet ved Mork Rehab.senter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato: Versjn: 1. HELSE MRE G RMSDAL Risikvurdering av reduksjner i aktivitet ved Mrk Rehab.senter Anbefalt: Dat: Gdkjent: Dat: H ELSE MRE G RMSDAL INNHLDSFRTEGNELSE: Bakgrunn fr risikvurderingen...3 mfang...

Detaljer

Dato. Alle skrevne og trykte. kalkulator som ikke kan kommunisere med andre.

Dato. Alle skrevne og trykte. kalkulator som ikke kan kommunisere med andre. A vdeling fr ingeniørutdanning Fag: Statistikk Gruppe(r): Alle 2 klasser ksarnensppgaven består av Tillatte hjelpemidler: Antall sider med frside 6 Fagnr: LO 070A Dat 23 mai 2001 Antall ppgaver: 3 Faglig

Detaljer

FOR ORD TIL SIV FØRDES BOK

FOR ORD TIL SIV FØRDES BOK AV PROFESSOR DR. MED. PER FUGELLI I Ot ta wa-char te ret om hel se frem men de ar beid he ter det: «Health is created and lived by peop le with in the set tings of their everyday life; where they learn,

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

1 Vektorer KATEGORI Implikasjon og ekvivalens. 1.2 Vektor og skalar

1 Vektorer KATEGORI Implikasjon og ekvivalens. 1.2 Vektor og skalar Oppgaver 1 Vektorer KATEGORI 1 1.1 Implikasjon og ekvivalens Oppgave 1.110 Er noen av im plikasjonene gale? a) Ola er nord mann Ola er fra Nor den b) Kari har tatt ser tifi kat for bil Kari er 18 år c)

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41.

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41. , å _:,_.a x..i» \..v».. ikl.r...a A, f. a..4 h 4. m.41..t I A AA AVFALISROI m 15-3"- Icaatoumon I2,7m= AA o m 'n G 4.. 195.3!!! o f 8_ E I BBS E m H arrexksnvsnxs sum! 9,3,": i (783 i. ij I i- -.to F

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en-

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en- Hjtet ank Tore Thomass 4 Refrg Hj tet ban k, hj tet ban k, liv et syn g, alt skje. Vs ro Hjtet bank, hjtet bank, 1.Hj 2.Hj tet bank hel tet går i skol Hjtet ljug Hjtet går'ke ik rett hj tet ban k plaging,

Detaljer

B = BILENS SERIENUMMER C1 = TILLADT TOTALVÆGT D = TYPEKODE E = STYRING C4 F = MOTORTYPEKODE H = BAGAKSELKODE L = BREMSEFORSTÆRKER M = RØGNIVEAU

B = BILENS SERIENUMMER C1 = TILLADT TOTALVÆGT D = TYPEKODE E = STYRING C4 F = MOTORTYPEKODE H = BAGAKSELKODE L = BREMSEFORSTÆRKER M = RØGNIVEAU lik på VI-pladen nedenfor for at gå til det ønskede afsnit. = TYODDOD ORD = I RIUR = TIDT TOTVÆT = TIDT RUTTOVÆT I. HÆR = TIDT TI OR = TIDT TI D = TYOD = TYRI = OTORTYOD = ROD ORORD TRIT/TOURO COCT 2002

Detaljer

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot

Detaljer

Varslingssystem og overvåking / måleberedskap- og kapasitet

Varslingssystem og overvåking / måleberedskap- og kapasitet Varslingssystem og overvåking / måleberedskap- og kapasitet Inger Margrethe H. Eikelmann, seniorrådgiver Steinkjer, 11.4.211 Beredskapsenheten Svanhovd Etablert i 1993 som et resultat av økt fokus på atomberedskap

Detaljer

Hvordan «løste» husdyrforskningen utfordringene med 1986 nedfallet?

Hvordan «løste» husdyrforskningen utfordringene med 1986 nedfallet? Hvordan «løste» husdyrforskningen utfordringene med 1986 nedfallet? Knut Hove NMBU Nedfallskartet: Norge ikke verst 1 1986: Forenklet kart over de mest utsatte områdene i Norge Jotunheimen (Valdres Vågå

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDIRNG AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE OG TARETRÅLING I SOGN OG FJORDANE FYLKE.

FORSKRIFT OM ENDIRNG AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE OG TARETRÅLING I SOGN OG FJORDANE FYLKE. MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-103-95 (J-41-95 UTGÅR) FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN Tlf.: 55 23 80 00 Telefax: 55 23 80 90 -Telex 42 151 Bergen, 28.7.1995 AFj/BJ FORSKRIFT

Detaljer

Radioaktiv forurensning i utmarksbeitende dyr 2017

Radioaktiv forurensning i utmarksbeitende dyr 2017 Sommerovervåkningsrapport nr. 3, 29.september 2017 Radioaktiv forurensning i utmarksbeitende dyr 2017 Overvåkningsmålinger prognoser for slaktesesongen Foto: Gunnar Kinn Gunnar Kinn Runhild Gjelsvik Statens

Detaljer