NORSHSK. mg g. SgAGÅ$NN ORGAN FOR NORSK BR{OGøFORE{JND. \,bq*' HEFTE 2 FEBRUAR 1934

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSHSK. mg g. SgAGÅ$NN ORGAN FOR NORSK BR{OGøFORE{JND. \,bq*' HEFTE 2 FEBRUAR 1934"

Transkript

1 NORSHSK BR mg g SgAGÅ$NN ORGAN FOR NORSK BR{OGøFORE{JND * t t+ \,bq*' * s e & HEFTE 2 FEBRUAR 1934

2 Har ffie betall å rskonf lngen*en $or 1934 Posfadresse: NORDISK BRIDGE MAGASIhI A. /r{. HANCHES IOR!^G RÅDHUscr. 24 tlf.: oslo

3 NORDISK DGE BR MAGASIN ORO{N!OR NORSK BRIDCE. ORBUND UTGITT AV! A. M. HANCHES F ORLA.G' OSLO Utkormer 1 gang månedlig, undlatt smmermån den juni og jdi, Åiebonnemenr kr. 6,00..Reddkrlor 09 el6pe.lisjon: a, M. Eanches l orlas, Rådhusgt. 24, Oslo, tu , R dakldr: Isah Niels n. MEDARBEIDERE: Kaptetu Johs. Brla, Osla o.r.saklører R, W. Gund,er sen, Oslo Karltorsjel J. G. Hel)ner, Osla O.rsaklører O. Kretting, OsIa Rektor A. Midsem, Ålesun(I D'irektør N. M. N'ielsen, Oslo Arhitekt M. Wo,gle, OsIo I Ddr Andel'$on, Stockholm Bj. BrEniwsen, Bergen

4 N a r di s k B r id, I e M a g a s irr \r. P No*rL ti "i Js.[o*[.,oJ Rekto. A. Mids d, ÅIesuld Kåltein Johannes Brun, Oslo I I o + arkiteht Morteb U'ågle Oskarsgate 3? Nofdi6k Eddgemagasin, o I o t Fodegnelse over klubber som F. F. (Forcing Feminå), Oslo. er tilsluttet forbundet: K. F. B. (Kontorfunksjonærenes Den pdvate bridgeklubb, Åle sund. Arendals bridgeklubb. Rprdane hriåqallrrhh Damebridgeklubben, Drammen Strømklubben, Dråmmen. Haugesunds bridgekiubb. Ringerikes bridaeklubb, Høne K stiansunds Bridgeklubb. Lillehammer herreklubb. Moss Bridgeklubb. Narvik Bridgekiubh. Dameklubben B. K. D. F., Oslo Bridgeklubben <Astrå>, Oslo. Bridgeklubben åv 1931, Oslo. B dgeklubben!'aresonen, Oslo. Bridgeklubben De fire ess, Oslo. Den Norske Ingeniørforening, Osloavdelingen. Forcingklubben, Oslo. forenings bridgeklubb), Osio. K. N. S. (Kongelig Norsk Seilforening) Norske Selskap, Oslo. Oslo Handelsstands Forening. Oslo bridgeklubb, OsIo. Rjukan Bridgeklubb. Stavånger Bddgeklubb. Stavanger Klubbselskab. Stenkjær Bridgeklubb. Svolvær Bridgeklubb. Tronsø Sjakk og Bridgeklubb. Forcingklubben, Tlondheim. Tilsarnmen ca. 2O00 medlemmer. l)en åv forbundet utarbeidede (Lcdclsc åv bridgeturneringer) er utkommet og fåes ved henvendelsc til Norsk Bddgeforbunds kontor, Oscars gåte 37, Os1o. Pris kr plus podo.

5 Nordis7' Brid,Ie M ag dsin Lover og etikette. Turneringer av alle slags folan sin plass, så i[gen hverken kan se rekkefølgen eller an internasjonale, skandinåviske, bykamper og klubbtumeringer, tallet. Er disse spillere opmerksom på at man med loven i hånd blir mer og mer almindelig for hver sesong. I disse kamper I{qn lorlange stikkene lagt i orden og reliæfølge? Når man ser gjelder, at enhver dettager følger spillets lover og dets etikette, både fordi en undlåtelse kan gjøre spilleren den tjeneste å si denne haugkåstningen, bør mån stråffe sig meget følelig og fordi ham lovens krav. mån pliktcr å opføre sig stik E ru mer er en hvilkensomhelst kdtikk, meningsuttaletse som de skrevne og uskrevne 10 ver forlanger. eller åvbrytelse (utenfor de av Feltet er så uhyre stort og så Iovene tillatte) under spillet st mangeartet og grensene ofte så dende mot spillets regler. Selv flytende åt det mest må overlå, om makker spillcr' forferdelig tes til hver enkelts takt. Men de så vent; ti en avbrj.telse under ting som påviselig stridcr mot spillet er minst like så foderdelig og den er helt utilgive regler og etikette bør enhl,er spiller beflitte sig på å lcgge lig når makker har et vanskelig bort også til daglig, så får han spill som ditt prat får ødelagt mindre å passe på i konkurrånaer, hvor hans udelte opmerk ufordrågelig som den slags for håm. Det er neppe noe så somhet regelmessig kreves annetsteds. at man under enhvcr omstendig snåkk. Er man tilskuer gjclder, Det cr uvane og en gånske het er stum som en fisk, unødvendig uvane å kåste Hvis sine stikk i en kaotisk man for alvor vil legge haug merke til dette, så vil man bli?a,.at&r'= fi GLOi ClGAqETgrECiALtsT.

6 Noril,isk B rial ge M o lto sit forbauset over i hvilken rent ut sagt uhyggelig grad der sfdes av månge spillere. Det skjer på utallige måter og nyansert i det uendelige. Men noe av det verste er dette stadig putrenale, aloserende smågrin, velvillig og belærenale alet kan gå selv den mest hårdhualede på nervene. Like ille er de sterke orcl og de store og små skjenneder under spillet. Det er uforståelig at det tales i den gråd som man av og til kan høre. Det synes som om det er umulig å få innført som almindelig regel den enkle ting tausket und,e1' sp,illet. En mengale spillere har ennu den uvåne å nappe i en fem, seks av sine egne kort før endelig et kommer på bordet. Når turen kommer til blindemann, farer han nervøst over allesammen, omtrent som om han skulde spille piano eller som berøringen skulale kunne gi en pekepinn for spillet. Det er ]ttelst ird PARELIUS SELTERS Tll. centr.b ? terenale for mealspillerne og iorteller dem kun åt spillet er uten plan og spilleren stådig i tvil og vånde. Man vil gjøre disse spillere en stor tjeneste ved å håndheve loven der p.ibyr håm å spil,t det ørste rcrte kort kos blbdenann, aå.r del ilike røres for.i ordne tortene på bor.d t. La oss nu også bli enige om at den der ved spillets beg).rlnelse trekker høieste kort er fønte giver og velger Brn plass. Hans makker er den der tlakk det resthøieste kort. Det ånnet makkeryar dånnes åv de to der trakk de to derpå følgende høieste kort. Essene r alltid høiest. AUe d,i$e loltd,le regler, om høtest og lcæest, clt 6s er larlest elc., bør mdn Dære leral,i,g med. Likeså denne utidige nysgjerrighet, å se på sine kolt under givningen det er i strid meai 10 ve,ns påbud. Ingen spi,l,ier slnal, røre kol"tene Iør s,åte kart er giit. En uvane er det stådig å forlange meldingene gjentatt det kån vrere påkrcvet en gang imellem, men blir det vane, er det en meget tbehågelig vane. Er første kort spilt ut, er retten bortfalt og loven bør benlttes overfor en vånemessig mangel på opmerkbomhet udder meidingsforløpet.

7 N ordisk BtiaIg e M e g asin Så kommer vi til blindemann. Den almindeligste lovovertredelse er at han gjør spilleren opm rksom på hvilken hånd han skal spille fra. Dette haft bl'itl' al,emann ihke rett til. Aterl:realelse medfører straff. Blir blinalemann alrlekte spurt, kan hån svare og har ala rett til å svare. Foløvrig skal blindemånn holde sig i ro og må i,lrlre på noen matte blotul.e sig i, spill,et. I{an hår dog rett til å spørre spilleren om alenne har den faive der spilles, hvis spilleren legger en annen farve. Når et stikk er l&gt ned,, hd.l ingen rett t d se pd det bare av d n grunn at han ønsk r å se de kolt stikk t inneholder. Nedlagt er et stikk som er lagt på sin plass og sloppet. Før stikket er iagt neal, kan eniver av spilleme forlange å få vite hvil }et kolt hver av de andre har spilt på. Melclinger utenfor tur ller utilstrekkelige meldinger er en dagtigdags foreteelse. Som bekjent er der tildels Sanske kraftige straffebestemmelser herfor men hvor ofte anvendes ale? Det samme gjelaler, hvor der spilles ut fru gal hånd men hvor ofte påtales det? Det er lettere å la lovene sove. Er noen så ddstig å ville håndheve Ioven, så møter han en enstem B*iJq".pill"r"! K jøp T.Stansherg ENKEL METODE FOR MFLDING I BRIDGE Med tek:l,labeller og eksempler Pris kun kr.0.75 iberesnet Porto, A. M. Hanches Forlag

8 NarAtsk Bri&ge M dgdsxk. C$pdEfg BA(ER: 'rl opomo mig protest; ti få har giddet å lese lovene og få kjenner dem. Vi ber ålle interesserte spillere vec leilighet lese syrcwl,e d.el i Norsk Brid,gelor' buncls utgfu)e ø1r de inter &sio' n&ie IoDeL Og så til slutt rel'olæ. Yær fo$iktig med den i det dågltge spill og begåes revoke, så la den følges av iovens straff; ti i turnefinger er der inged Par_ don. Det er en stor misforståeise å trc at det er hensynsfullt og taktfullt å være eftergivende meal revoke. Tvertom. Mån gjør alle spillere en tjeneste ved å påtale revoke, det må innprentes at clen meaeører visse konsekvenser hvor undskyldelig og hvor betydlningsløs den cnn er I månge kretser er dettc trengt i8jcnnem, men i ennu flcrc lar man en revoke passere med en ombltning av kort eller der 8Jøres ingenting. Vi har i Norge hundrevis av goale og interessede spillere Disse spillerc kunde 8i den gode bridge et mektig støt fremover, hvis ale selv vilde gjøre si8 bekjent med spillets lover og res Ier og i]r]1en sine kretsex arbeide for deres overholdelse. Det er så liketil; ti i Notsk Brklgetal L,?rnds utgave av de intern&sjondl lo! r finner enhver alt hvåd lovene og etiketten sicr om spillet. Utmerket spill. Nedenstående spill har vi mot tatt fra J. G. H i OBIo På SYds plåss satt en velkjent Oslospiller hvor mange vilde spilt kor ØstVest var i laresonen og Nord åpnet som giver med en kløver, Syal sa 2 grånd, Vest 3 ruter og sluttmeldingen blev tre grand. Utspillet var ruter 7. De {ire hcnalex 'r'ar: * K.4.3. I<.D.6. K.D.8.?.5.3 D E,Kn.5.4. K.D.10.9.,1 E.Kn ?. E.Kn.9. KD,?.3 2. ^ 4.7.i.2 o Eao.

9 N a r.l,is k Bridge Masasii Til våre lesere. Nordisk Bridge Magasin er lra ngttå,i 7ått over til natt forlog, nenlig A. M. Hancltes Farldg i Ostro. Ehspe(lisjonens adresse blir hercjter R'&d,llusgaten 24. I det komnende dr Nil, en støn e del a1j stollet btri ad mer genet el,i art, onersikter oner sp,ilkregler og nalditlg!\ regler etc., tdet.in rneget jto'f del ad Ddre øbannenter kar ØF modet am mer stoll qu <dlm'indelig natur>,. vi'imøtekomrner meget gjerne d,isse mq,nge l$ere og herr o.r so,kfører Otto lielti,ng he,r Lo1)et o$ A tø sig an d,isse ting, hdofted saken er i d,e beste hen(let. Til abonnentene. Vil De hu Nord'hk Bridge Magasin imbtlnd,et i det nye origindlbind, så rtnsend" stralis Deres kam,plette Argøng tor 1932 og 1933 til A. M. Hanches Forla!1, Rådhtlsgaten 2)+, Os1o. P isen er lor inttbi.jillg Ir1. d.rgd,ng tu Betales samtidig meal best ill'ingen. Løsnumre lae$ og kodter hi pr. eksernplctt.

10 NordiBk BriiIg e M d lt asin {xolfs, fra side 6.) Syd blev inne med knekten og gikk på kløverne, og Øst blev inne og spilte ruter igien. Syd holder esset tilbake, men må bruke det da nok en r"uter kommer. Så spilles kløverne. På de tre første kaster Vest en spar, en hjerter og en ruter og på den fjerde kaster Vest ennu en spar i det håp, at Syd skal tå sparfiness n. Men Syd gjenrcmsku r Vests plan og spiller sparne fra toppen og gjør derved 4 trekk. Spørsmål og svar. Tremeld,ing,i farw. (Forrs.J Hår mellemsittende motspiller dobtet (kravdobling) en enmelding i falve og meldlerens makker melaler tle i fanen, har meldingen noe av såmme karakter' Helt folskjelli8 fra de foran nel'nte meldinger og visenale styrke er tremelclingen i følgende tilfelle. Der åpne8 med en spar og makkercn svarer med tre spar. Dette er en styrkemelding, som åpneren nesten er for?liktet til å svåre på. Kun hvis han hår et absolutt minimum, er alet tillatelig å påsse. Kravmelding på 3 i fane, f eks. en hjefter, tre kløvcf ell r en hjerter hos Nord, 2 kløver hos Øst og tre spar hos Syd. Har de mot Øst meldt 3 kløver, er tre spar hos Sydl ikke noen kmvmeldins. En tremelding i farve kan også være kråvmeldhg under andre forhold. La oss antå at Syd åpner med en spar og Nordl svarer med to grand. Syd sier så tre kløver og Nord går nu til tre spar. Syal må nu svare. Det ligger i hele meldingsforløpets nåtur, at en tre spannelding ikke må b1i stående her. Hvis der åpnes med en spar og neste hånd sier to kløver, OSLO SPAREBANK OSLO

11 Nofdisk Bti,iIge M agasnn som efter to passer overmeideb av åpneren med to spår' som så høines til tre spar åv måkkeren, så viser denne melding at makkeren nok hår noen støtte til sparmeldingen, men åt støtten er så svak at der først efter åp' nerens gjentagelse av meldingen kan være nogen utsikt til utgangsmeldins. En trem lding kan være en ovefmelding i motpadens farve og hår da denne meldings almindelige karakter. Nord åpner med en hjeder Øst sier to spår og Sycl sier 3 spar. SYds meialing er, som bekjent, en kravmelding. En tremelding i farve kan også være en avsiågsmelding en meiding som sier til mak' keren at han skål Iå meldingen stå altså påsse. tr{eldingen er en svakhetsmelding og viser en hånd med 7 (eller 6) kort i en far"ve pråktisk talt uten honnørstikkverali. Åpner SYd med en glanal og Nord svårer med 2 spar, Syd to grand og Nord 3 sparj så er d tte en avslagsmelding, en melding som Syd skal passe til. Vi håper i det foregående å ha fått med de forskjellige form r åv hemelalinger i farve. Skulale noe være glemt, så er vi tåkknedig for å bli giort opmerksom på det. Overveielser ), ''i Kritikus. Som Nord i faresonen var det ingen morsom situasjon å sitte med denne hånd ae 0 9.s.?. t K,964 * K.D,10.8,3. efter at makker som giver hadde meldt 6 hjerter like inn og Vest nåturligvis hådale passet. Spar tid og såler. Bruk trikk og buss! Halv. Hanssons Bokbind erl Nedre vollgate 5, oslo l ste kl. arbeide RimeliSe priser Hurtig levering

12 Notdia7' Brid!!e M ag a3itl }VAGL[',",,O* BRIEGE 1933 KR.2.50 Johatui.s Brun j aftenposten:,adritekt Wågles bridge 1933, neldihger eftei forcingsyste met og en de1 sliller gler, e utkommet j e!!y og fonøket utgdve. Stoifei er oversiktlig og klarl ordnet en udmerket opstaas ob lærerlok for begytrnere og rider.komne soa øn sk r nøjåltige optysninger. Syd 12 sikre stikk eller tar han en eller flere chåncer det var jo irgen tumering vi spilte og litt chanceseilås er jo ikke av de forbudte ting. I siste tilfelle er en pass uom" tvistelig det sikreste og det riktigste, men hvis ikke vii en storeslem være en temmelig liketil sak og det vilde være forbistret ergerlig å ikke få meldt dlen hvis dlen er der. Av sine egne koft kan Nord se at slemmen hos makker må være basert på trumfen og en sidefarve. En av disse må være helt solid, d. v. s. ha ess, konv attangefer KLU BB R EISER 1i last pr s. (AkIord f.i5e,) BridqeKlubbKassa som bidfag t,e, n Bennett s Reisebureau ArS Da jeg huket en lignende melding fra Olympiaden i måi måned ifjor, gav jeg mig dkelig med tid for å prøve å tenke situasjonen igjennern. Det var gånske klart, at makkef hadde meldt seks fordi han manglet honnørstikk til en åpningsmelding på to i fårve. Han hår således ikke 4 honnømtikk, altså ikke en åbsolutt solid hjerterfarye og dedil ruter og kløveress, ti da vilde en tomelding kommet. Syd har en ekstraordinær fordeling, mest sånnsynlig to lange farver, som ikke utelukker, at motparten har et eller endog to ess Så langt er slutningen temmelig sikker. Det neste spørsmål er. Hår

13 N ortlisk B) itl!! e Magasin I j ge, dame i toppen. Da irgen av sialefarvene kan være helt solid, må dlet være trumffarven. Denne kan være så sterk som 10 kort, og neppe korterc enn 7 eller 8. Sidefarven vil da være fra 3 til 6 kolt. D nne sidelane kan ikke være kløver, det viser Nords egne kolt den må være spar eller mter. Hvis det var spår, vilde Syd prøvet å få høre, om makker hådde esset og selv med mindre honnørstikk enn minimum åpnet på en slik måte, at Nord kuncle få vist esset, hvis han hå.dde det og med begge ale gode fårver hadde han heller intet å frykte fra motspillemes mulige iniblanding i meldingen. Det er derfor mest sannsl'nlig at Syds langfan'e er ruter. Imidlertial er storeslemmen oplågt, hvådenten det er alen ene eller alen annen farve, hvis Syd har 12 stikk og ikke hår meldt på chåncer og håp. At Syd ikke hadde meldt iilleslem like inn uten å ha en chance til å få den selv om makkeren var temmelig blank, mente Nord å kunne anta eftex sitt kjennskap til Syd, oa ut herfra gikkhanithjerter. Då denne melaling kom til Vest, doblet han og Nord var igjen i et dilemma. Ut fra sine overveielser førj var det temmelig sikkert, at BRIDGEBORD h.ldere r.. 30.oo og :r3.or. Røk$etl lor bridsebord, : hjørncletl a srreskå.ler is eresårr nrførerse kr INGWALO NIETSEN Tonqt. 46, Oslo motparten hadde et ess ()8 alette måtte være kløveress. Ved doblingen kunde dette plasercs hos Vest som hadde utspillet. Ved selv å gå i? grand kunde utspillet føres over til Øst, som neppe filde åpne i kløver, så sterke kløver som Nord selv hadde og med annet utspill Yar storeslemmen neppe mulig å bete. Hvis Syd skulde hå en kløver, vild en overgang til glanal oveneienale sannsynlig gi vunnet spill istealenfor alen sikre bet som vilde komme hvis de forån nevnte over"veielser var riktige. Nei Nord hadde det ikke

14 N o r d i s k B r i d, g e M a t a s,i tu godt. Om nu Vests dobling var en bluff for å prøve å lede oss over i en annen melding. Herimot tålte den risiko en redobling vitde væxe for motpårten, og Nord kom til det rcsultat, at Vests dobling var basert på et ess. Går han ala over til grand, vil beten uvegerlig vær der hvis ØBt tross alt skulde være så heldig å åpre meal den rette farve. Et ess vil derimot intet bety, hvis Syds lilleslem er helt solid, idet Syd da må være renons i alen farve, Dessuten har Syd 4 ller 5 honnører i hjerter, og ved å redoble kån 700 tii 800 points ekstra vinnes mulig' heter på den en siale, som granden neppe viide gi, og større sikkerhet for å vlnne kontråkten på den annen side. Nord redoblet derfor hjedermeldingen og gikk en bet, da kløveress kom ut, og de to hen Nord (lrlindemeh) l,l E ,?. c K ii K.D.10.8.:. svd: O E.K.D.Itn 10.x.x x Syv grand vilde vært vunnet da Øst hadde åpnet medl sparkonge. Spillet forekom i en klubb i Oslo i november ijjor og våkte en livlig diskusjon. Først og fremst om Nord bør forutsette 12 stikk hos Syd og demæst om han ikke bør gå over til Sranal efter doblingen, då han jo ser, at mer enn et stikk ikke kan tapes, Så mange dyktige spillere som der er blåndt vårc abonnenter, vilde vi finne det meget interessant om vi fra en eller flere fikk deres mening om foranstående. For vår egen del syntes vi det var mistrøstig, at hvad vi selv syntes var ganske gode resonnementer bare skulde føre galt :.vsted. Hvordan man vinner en storeslem med bare ett stikk. Vi har dette ganske sjeldne spill fra en liten by på Sørtåndet en by, som i sin tid var viden kjent for sine skipperhistorier. At svunne tiders ånd CHAMPAGNE Pt]MMERY& GREN(]

15 N o r.ti,s 1r Bti.lge Ma9asirL IJ og fantasi ennu lever i klubbens haller nei, dette er et bridge mågasin * altså, spillet vår dette. Å rckke 7 grand på Nods og Syds henaler er en ståen til med fulle seil, som er den gamle sjøtr, nnc/in.l var.lis Nordi i Inaen. I E.K.3. o 8.6.5,3. * K.D Vest: øsl: a E.K.D.r(n.1o 9. a 2, 8.?,6.5.,1.3. rrd,10.8.?.6.5.r. j,k!. i?.4. a InBen : sy.l:..rdee!. C E.K.D.Kr.10I2. t E,Kn Når Vest nu åpner sin sparfårye, må merkelige og eventyrlige kfefter være med foråt Syd skal vinne sin storeslem. Og dissc merkelige krefter fiste sig som så ofte før i historien å lære en rrvå, val ntet'jrmelsmånn forteller (at en nydelig ung dåme kom inn i den forstokkede mannfolkklubb for å følge sir bestefår hjem.> Og in' gen fulste med kodene, ingen 1å merke til, at ingen fulgte spar og efter den distmherende bcglvenhet fortsatte Vest med spar og åtter spår. Men da tolvte spar kom på bordet Btivnet øst plutselig og blev meget blek ag med sl,nlib stor forbauselse la han sin spår 2. Den hådde forstukket sig så godt bak sin venn og kollega, hjeder 2, at den føist kom frem, då Øst mente bare å hå et kort igjen. Og revoke eileve ganger gav Syd s]'v hekk og en vunnet storesl m skjønt han kun gjorde ett stikk. Mån må gi vår hjemmelsmann medhold, når han bemerker at <det var en dyr plasering); dog synes vi at selv Øst må være fornøiet med aftenen, der utvilsomt gav håm hans livs merkeligste spill. Når dåmene kan frembdnge slike rcsultater bare ved å vise sig, så blir det itke lett å være turneringsspiller når dåmene for alvor kommer med, Mellemkort av K it,ilnus. Vi har før påpekt, at (honnørstikk> mer og mer ved kortbordene synes å være den akse hvorom alt dreier sig. Honnørstikk er en meget vesentlig fak ORD

16 Nortl,isk Brid,!e M as dsitl NORDISK BRIDGE MAGASIN 0"iql,,rlLioJ Årgangene lor 1932 og 1933 låes kjøpt, innblmd.et pr. årgang i smukt arigindlbind, tor kun kr. 8,i5, inclusiv,porto og emballøge, stilo,ngt oplaget diher. Benytt anledningelx og gi beskied strdl{s til Nord,islr Bridge Møgs.sin, dtlresse: A. M. Iidnches FatTag, Rtitlhusgt. 2!, Osio. Bellpet rne.lsewles tud. bestilknllen. tor ved beregningen åv en hånd under meldingen og ved man ge meldinger, som åpningsmeldinger, kmvmeldinger åv alle slags, doblinger og forøvrig i mange tilfelie bør mån ikke uten i undtagelsestilfelle fravike de vanlige kmv til honnømtikk, styrke. Men mån må ikke se sig blind på kravene til honnørstikk men også la åndre stikkverdier komme med Lå oss ånta åt Syd på begge disse hender Husk kortfinontprr F^.. 1().1,,t 1. 't E,5.2. i7 E.6.3. a E.7.4.t, 9 E.D.10..t D har åpnet med n grand, som Nord høiner til to gård. I første titfelle har åpneren omkring et honnørstlkk mer enn apningsmeldingen forlanger, og vil regelmessig gå i trc grand. I annet tilfeile har han intet sær Iig ptus i honnøntikk og den f orsiktige, systembundne spilicr vil passe. Men i dc fleste tilfelle vil sikkert den motsatte sluttmelding gi det beste resultat en pass på to grand med hånd I og en høining til tre glånd med hånd I] I hånd II gir de mange

17 N o r rl is k B ri d lj e M & O ds ir mellemkort, håndens tetthet, en ale manglende honnørstikk fulit ekvivaler nde spillestyrke i hånd I er den fullstendige mangel på disse verdier sammen med Iordelingen en svakhet, som ikke opveies av plusset i honnørstikk. Enhver rnere øvet spiller legger uten nærmere eftertanke betydelig mer vekt på en falve som E.K eller E.D enn på E.K.4.2. eller E.D.6.3. eller D såmmenlignet mcd D I{onnørstikkl'erdien er den samme, tnen spilleve,:dien cr meget folskjellig. At mellemkortene i gråndspill hår sin store vedi ef innlysende og behøver fomåvidt ingen på1,isning, men selv om dette innsees, er der allikevel månge der fø]er sig bundet av kravene til honnørstikk, ofte av frykt for kritikk fra en kanskje like honnørstrkkbundet makker. tr{en også i trumfspill gjør mellemkortene sig gjeldende. Vi har før i flerc artikler her i magasinet vist cle små kods betydning ved ekstraoralinære fordelinger, men clet er noget helt an' Det. Her blir det spørsmå.i om mellemkortenes betydning ved mer åimindelige f ordelinger. Lå oss anta, at Syd har åpnet meal en hjerter og Noral støtter håm i farven. Om Nord har D eller D.5.2. i hjerter, vil kunne være avgjørcnde for tapt elier vunnet spill. Har Syd åpnet på en femkortfårve uten kongen, f. ks. L E.Kn og de uteværende trumfer sitter delt 32 med kongen båk esset, vil et stikk tapes, hvåd enten Nord har D eller D.5.2.; men sitter kongen ljerde hos en av motspillerne, likegyldig om forån eller bak esset, så vil motparten med D.5.2. hos blindemann gjøre to trumfstikk, men hvis btindemann har D.10.9., kun ett, hvis kongen sitter efter csset, og intct hvis den sitter foran. I en mangfoldighct av trumfspill vil det samme gjø1e sig gjeldcnde på fo$kjellig vis. I det anførte eksempel vil blindemann såieales med D ha to innkomstkort i trumf, med D.5.2. kånskje intet. Og på såmme måte er mellemkortene i sidefaryene soldater, man ikke skal folakte. Sett åt blindemann lar i en farve og spilleren selv ess.kn. 8. Hvis konge eller dame eller begge sitter forån esset, gir far' ven tre stikk, det alminaleligste NORA SELTERS I ele J on c entr albor il A

18 N o r.iie k B r id lj e M a! d s i n tiuelle sitter begge efter to stikk, men gir vi blindemann og spilleren Ess.Kn.2., vil det være vanskelig uten med like fordeling hos motpårt n å gjøre mer enn et stikk i farven. Blindemanns og spillerens 8 vil kunne gi iike meget som to ess ho8 blindemann. Man må naturligvis ikke overse, at der er en vesensforskjell på to ess og en siik kombinasjon det anfør s kun tii belybning av meliemkortenes verdi. Burde man ikke snart komme dlerhen, åt den megen tale om honnørstikk dempes noget og at andre spilleverdier også ansees veld å nevne Herl redaktør! Hr. Per Vogt har slått inn på den vanlige linje å skulle kjekke sig på Culbertsons bekostninr. Mange slike forsøk Ilar sett dagenb lys. De fleste skribenter njlå sies å ha vært meget uheldige; hr. P. V. ikke minst. At Culbertson's ame kanske reklame kå,n smake oss ille, er dktignok; men utenom den tør det bli vånskelig for oss amatører å finne noen brukbår knagg til hatten; dertil er Culbertsons stab for stor og veltrenet. 5. H.meldingen som P. V. har fått i wangstrupen er da logisk nok og den påfølgende pass likeså. Problemet blev som det nok vil huskes gitt i (Bridge World) under <Problems> for et pår år siden, og jeg gjetter på at vi norske løsere som dengang vår m d, fant det å være et a\' de letteste blandt mange vanskelige. Selvsagt er 5 H. mompeinvitt, men ikk alle invitter skal mottåsl Og clenne skal åpenbart påsses ved med bare 1 ess, Er der noe å innvende mot meldingen 5 H., må det være åt dlen viser frem kort, så Portlandklubben hå.dde vel kjent for rett at motspillerne kunde forlange nye kolt. Syd må hå. en gående hjerter og ingen Ess ved siden av, elleb hadde jo meldingen vært 3. H. Syd gannterer I stikk (Bom alle må være i hjerter). Men hr. P. V I Er det riktig som anført at resonnementet første gang blev brukt ved kortbordet: en match, så la oss innrømme at både de 5 H. og den følgende pass er briljante meldinger som viser både Culbertsons og Lightners (master mindr. Moss 1. desember A, Ldc, Torvesson.

19 N a r d,is k B I id, g a M a lt a s in,,the greatest pass in the history of Bridge" I novembemummeret skriver Per Vogt en artikket under tittelen (Halvguden på viddene>. Da det kan være enkelte ting å bemerke tll hans artikkel, skal jeg i all beskjedenhet tillate mig å komme med en del bemerkninger, Saken gjelder et eksempel som er inntått i alen nye <Blue Bookr, 1933 og som heter: <The greatest Bddge>, * pass in the history of hvor kortene vår føl E.K.D.Kn.5.2. Kn. K.D.2. K,Kn,10, svd: a D.K.D.10.8.?.6.5,4 It 6. Alle i faresor n Noral, Theodore Lightner, gav og meldte 1 spar, Øst pass, og Syd, Cutbertson, meidte 5 hjerter. Per Vogt mener her åt 4 hjerter er den logiske melding. Dette kan vel ha sin riktighet, men det sees åv Syds kort at har makker to ess, vil en mompmelding ha store chancer for å gå, likesom Nord sanns].nligvis vil betrakte en firemelding som et slags advarsel. M. a. o. er femmeldingen en direkte mompopfordlring som loru^etter øt mahker fo$tår hddd melalingen innebæret. Vi skal nu gå over til mr. Lightners side og se litt på hans kort, og hvodån hån opfattet makkers melding. Det våi oplagt at makker måtte ha gode kort, siden han i sin første melding kunde komme med en direkte mompopfordring. Hans hjeder måtte være lang og solid helt fra toppen, og fordelingen måtte være godl. Men hvorfor hadde han ikke kommet med en avslags kravmelding? 3 honnø$tikk haalde jo vært nok. mad Lqnc +^råalinq Hån hådde sikk rt ess, k. i hjerter, og kunde derfor ikke ha hverk n ruteress eller kløveress. Disse to ss måtte sitte hos motpårten, og en momp var dødf ødt, sanns!'rligvis. trg hker \h HELLSTRøM & NORDAHLS BOKTRYKKERI A.S. OSLO

20 NarAish Brid0e Mo!6si, Dette var nok mr. LightneN resonnment! hvorcfter han avgav <Thc greatest pass in th En ånnen sak ef det at det kommef ar på utspillet om Syd skål greie 5, 6 eller 7 trekk. Summa summarun, forekornmer det mig at hverken Syds femmelding eller Nords pass er så helt borte i veggene ulogiske, og jcg tror nok Per Vogt bør for søke å finn et bedre bevis for mr. Culbertsons <stormannsgalskap). ozae E. Schønbarg. Spilletime. Vi er anmodet fra månge av magasinets abondentcr om å lå en del av artiklene hå et mer <poputært, ånstrøk. Mar]g.e uttrykker det på den måte, åt de ter om stoff for <alm'intl,elige spillere>, a.r'dre igjen slares det er sa.<dlttor Dattskel,igr. En sier, at han kån så altfor lite til å kunne følge med og åt han vet mange andr, som er i samme stillidg. Vi skål så gjeme prøve å imøtekonrne disse ønsker. Imidlertid kan vi ikke yde spalterum til de almindelige spill regler og G!en{innan Whisky (F6e, r Vrooiopod ror k 14,oo) NE. Atre$ ay :[ioio{e :o6 we.jeb he4e på de ting, som enhver kån finne i de mange og fortrinlige lærebøker som finnes på norsk. (An nensteils i magasinet Bis en for tegnelse over bridgeiitteratur. ) Mer vi stål prøve på ved å ta eks mpler tua dagens brialge, å gi denne, som det synes, store alei av våre lescre, hvad de ber om, og skuldc det være ånnet de vil ha enn det vi gir, så må de si fla igien. Vi begynner da mcd cn spilte' Vårt første spill er fra et privat parti i Oslo i forrige måncd. Det er en storeslem og har som høie spili varligvis hår et nrer klart point nn små spill. Det er defor vi hal valgt det. Vest hadde åpnet med en spar, blev støttet til to av sin makker, mer Syd havnet i 7 hjerter, doblct a1' Vest. Sparess blev spilt ut og Syd hadde disse to hender å operere med.

21 Nold {blirdehantr): a D.Kn.10 c K.D.?.5.4. * 1{n vest: svd: I K.D.Kn,10.ti.i,4. c E.8,3. it E.i<.3. Så legger vi kortene op det blir da så meget lettere, hvis man ikke er særlig trenet i å spille <fra blådet>. Nu kan vi fotelte, at Syd vant slrl storesiem, hvad ingen av de fem spillere, som senere har spilt de samme kort ne, gjorde. De forskjellige måter, som blev forsøkt for å få kontråkten hj nr. og de folskjeljse sprleres kommentarer gå! i hvert enlelt tiuetle et godt billede åv spillerens dyktjghet. Alle på Syds plass tok sparess med trumf i]8 spiltc hjerter_ konge og ru viste det sig, at Yest hadde alle de iir utevæ_ rende trumfef_ Men efter annet stikk gikk Syd de forskjel_ ligste veier. To spillele gikk øiebtikkelig lå kjøverfin ssen og kuncle Btråks slå fåst, at kløverdamen satt hos Vest og at bet n var et fakturn. D t var jo ogs.i å ventc, da \rest 1]1å antrs å hå No drsk B, tttltl lt! tasin p"i: 2i': honnørstikk og merl ess, konge i par er det lesten sik_ kert, at kløverdamen er på Vests hånd. De to spillere, 6om for ø\'rig gjorde hvad hopetall av spiller vilde gjort, kan vi dessverrc ikke kårakterisere som gode spillerc. En spiller tol i tredje stikk ruter sa, men også hån kunale straks konstatere en bet, cla Ve,st var renons og trumfet En annen r/ar litt forsiktigele, idet han først trudfet ut oe qikk så!å ruteme i det håp: at de sldlde gå et forgjenge, 1ig håp, som vi vet. Dcr icnrte spillel uøvet om slrrkcnge satt hos Øst hvåd tlen rlaturligvis ikke Sjorde _ og beten kom også her prompte. Ved såmtlige fem boral blev kortene lå.gt o]) iajen og Syd fikk.l!u opæisning ved alle fenr, åt Leten var uundgåetig. Sluttmeldinger btev gjennem_ gående også kritibert et ståndpunkt for melding og spil, som vi skulde t_ro vilde få iil_ slutning fra ni tiendeler åv alle kortbord, som møter et slikt spil]. M^n allikevet hadde alen oprinr.liee Srd rctt, ala han hev.jet. åt spillet var <oplagt) ef_ ter anneli stikk.

MP-treffet Mandag 7.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge

MP-treffet Mandag 7.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge MP-treffet Mandag 7.desember 2015 Gjennomgang av spill Av: Kristoffer Hegge Meldesystem Spill 2: Øst/Nord-Syd I denne gjennomgangen brukes et naturlig meldesystem som baserer seg på 5-kort major, beste

Detaljer

Finale NM-klubblag 2005

Finale NM-klubblag 2005 Bulletin nr. 5 Finale NM-klubblag 2005 Rainbow hotell Ski, 4.-7. mai Arrangør: Ski Bridgeklubb Olav Ellingsen, Sortland hadde ett godt spill mot Moss. Spill 2 Dealer: South Vul: N-S E1076 7642 854 D3 D853

Detaljer

VELKOMMEN TIL BRIDGEKURS! SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 22. OKTOBER 2013

VELKOMMEN TIL BRIDGEKURS! SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 22. OKTOBER 2013 VELKOMMEN TIL BRIDGEKURS! SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 22. OKTOBER 2013 Velkommen til bridgekurs Stikk Et kort fra hver av spillerne Første kortet i hvert stikk avgjør hvilken farge som skal spilles Spillerne

Detaljer

MP-treffet Torsdag 10.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge

MP-treffet Torsdag 10.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge MP-treffet Torsdag 10.desember 2015 Gjennomgang av spill Av: Kristoffer Hegge Meldesystem Spill 2: Øst/Nord-Syd I denne gjennomgangen brukes et naturlig meldesystem som baserer seg på 5-kort major, beste

Detaljer

BRIDGEKURS DEL LYNKURS

BRIDGEKURS DEL LYNKURS BRIDGEKURS DEL LYNKURS 17. Oktober 2013 Varden Ungdomsskole 1 VELKOMMEN TIL BRIDGEKURS Velkommen til LYN Kurs 2 BRIDGE Kortspill for 4 personer Plassert rundt et bord N V Ø S Nord (N) spiller med syd (S)

Detaljer

MP-treffet Tirsdag 8.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge

MP-treffet Tirsdag 8.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge MP-treffet Tirsdag 8.desember 2015 Gjennomgang av spill Av: Kristoffer Hegge Meldesystem Spill 2: Øst/Nord-Syd I denne gjennomgangen brukes et naturlig meldesystem som baserer seg på 5-kort major, beste

Detaljer

Du er nok på tur, Snurr!!

Du er nok på tur, Snurr!! Du er nok på tur, Snurr!! (av Baard Olav Aasan) Det var en gang, og innenfor der var en bridgeklubb. Denne klubben var veldig aktiv og hadde mange medlemmer som holdt seg oppdatert på litt av hvert når

Detaljer

Hva er svarene når makker åpner med 1?

Hva er svarene når makker åpner med 1? NATURLIG BRIDGESYSTEM FOR NYBEGYNNERE Utarbeidet av Stein Statle Poengberegning: Ess=4 poeng, Konge=3 poeng, Dame=2 poeng, Knekt= poeng Vi teller ekstrapoeng for Singelton (et kort i en farge = poeng),

Detaljer

Forenklet bridge (f-bridge)

Forenklet bridge (f-bridge) Forenklet bridge (f-bridge) Marianne Harding og Sven-Olai Høyland 14. mai 2007 Dette ble først skrevet i forbindelse med bridgekurs for barn i alderen 9 13 år, men vi tror deg egner seg som en introduksjon

Detaljer

SPILL BRIDGE 1 kapittel 11 og 12 SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 26. NOVEMBER 2013

SPILL BRIDGE 1 kapittel 11 og 12 SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 26. NOVEMBER 2013 SPILL BRIDGE 1 kapittel 11 og 12 SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 26. NOVEMBER 2013 Kapittel 11 Svake åpningshender SPERREMELDINGER Kan åpne noen ganger med mindre enn 12 hp Forutsetning Bra farge på minst 6 kort

Detaljer

LÆR Å SPILLE BRIDGE GRUNNKURS 1. 1.1 Diverse opplysninger om bridge. 1.2 Ord og uttrykk i bridge. 1.3 Hvordan foregår spillet?

LÆR Å SPILLE BRIDGE GRUNNKURS 1. 1.1 Diverse opplysninger om bridge. 1.2 Ord og uttrykk i bridge. 1.3 Hvordan foregår spillet? GRUNNKURS 1 LÆR Å SPILLE BRIDGE Kveld 1 1.1 Diverse opplysninger om bridge 1.2 Ord og uttrykk i bridge 1.3 Hvordan foregår spillet? 1.4 Hva er billedkortenes verdi? 1.5 Hvordan er fargene rangert? 1.6

Detaljer

Finale NM-klubblag 2005

Finale NM-klubblag 2005 Bulletin nr. 7 Finale NM-klubblag 2005 Rainbow hotell Ski, 4.-7. mai Arrangør: Ski Bridgeklubb Skiprofiler Mette Torp Mette var gift med Arild Torp som var foreldre til Espen. Dette var en bridgefamilie

Detaljer

Stig Drangsholt 50 a r Singelturnering Lørdag 30. Juni 2012

Stig Drangsholt 50 a r Singelturnering Lørdag 30. Juni 2012 Stig Drangsholt 50 a r Singelturnering Lørdag 30. Juni 2012 Kaninen var tidlig i tenning og allerede i spill 2 fant han en stamp i rød sone på 6trinnet! Desverre var det mot luft. 10 9 6 10 8 9 E K 10

Detaljer

Bulletin fra NM-kampen mellom Kristiansand 5 og Stavanger 6

Bulletin fra NM-kampen mellom Kristiansand 5 og Stavanger 6 Bulletin fra NM-kampen mellom Kristiansand 5 og Stavanger 6 Av Paul Bang Det er alltid leit å ryke ut av NM-lag allerede i 3. runde. Vårt lag hadde kanskje kunne levd med det, ut fra at vi kunne sagt at

Detaljer

Motspill. Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk

Motspill. Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk Motspill Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk Hva innebærer motspill? Å forhindre at spillefører klarer kontrakten. Eventuelt forhindre overstikk. Legge en plan for hvordan få dette

Detaljer

-HQVHQ&XS. Årets nest viktigste 7RUULGDOVYHLHQ.5,67,$16$1' 27.12 2006

-HQVHQ&XS. Årets nest viktigste 7RUULGDOVYHLHQ.5,67,$16$1' 27.12 2006 -HQVHQ&XS 7RUULGDOVHLHQ.5,67,$16$1' 27.12 2006 %8//(7,115,11+2/' Årets nest viktigste Det er to turneringer av betydning her i byen. Den ene er SI B og den andre er Jensen Cup i rom jula. Da m øtes de

Detaljer

Bergen storturnering 2013 Av Nils Kvangraven

Bergen storturnering 2013 Av Nils Kvangraven Bergen storturnering 2013 Av Nils Kvangraven Ⲩ 颼 颼 萀 葟 葟 葟 葟 Jeg liker konseptet BAK de siste årene har satset på med å legge turneringen til et hotell 100 meter fra inngangen til flyplassen. Fine spillelokaler

Detaljer

Vi har tre hovedmåter å signalisere på: Fordelingskast Styrkekast Lavinthal

Vi har tre hovedmåter å signalisere på: Fordelingskast Styrkekast Lavinthal Markeringer/Motspill Det er ikke bare gjennom meldingene en har en samtale for å få et godt resultat. Det er like viktig å ha god kommunikasjon når en bedriver motspill. Vi har tre hovedmåter å signalisere

Detaljer

VELKOMMEN TIL KURS. VK 2 Spill Bridge2

VELKOMMEN TIL KURS. VK 2 Spill Bridge2 VELKOMMEN TIL KURS VK 2 Spill Bridge2 Oversikt Oppsummering kursbok 1 med utvidelser Mer om finesser Mer om å holde igjen et høyt kort i spill og motspill Mer om utspill Svar på makkers 1NT: overføring

Detaljer

V N Ø S. Birman Silla Padon Boye. 1 hj 1 sp pass 3 NT

V N Ø S. Birman Silla Padon Boye. 1 hj 1 sp pass 3 NT Ernst&Young prisen 2014 Det er en glede å konstatere at firmaet Ernst&Young fortsatt er villige til å sponse årets norske spill. Det ble etter hvert innlevert mange spill til årets konkurranse, og alle

Detaljer

Tja, sånn passe? EM bridge 2014. Espen Lindqvist forteller om både gode og mindre gode spill. Jeg håper på mange innspill..

Tja, sånn passe? EM bridge 2014. Espen Lindqvist forteller om både gode og mindre gode spill. Jeg håper på mange innspill.. Oppsummering 1 Espen Lindqvist forteller om både gode og mindre gode spill. Tja, sånn passe? Jeg håper på mange innspill.. Norge har ikke vært blant de aller beste Europa de siste mesterskapene. Dette

Detaljer

KM par NBF Vest Agder 2-3 mars, 2013

KM par NBF Vest Agder 2-3 mars, 2013 KM par NBF Vest Agder 2-3 mars, 2013 Roy Olsen (tv) og Helge Stornes scoret jevnt hele turneringen og vant fortjent årets KM PAR Stig Drangsholt dominerte sammen med makker Martin Reinertsen dag en, men

Detaljer

System, norske jenter

System, norske jenter System, norske jenter SIST ENDRET: JULI 22, 14 2:11 PM ÅPNINGER, OVERSIKT 1 : 3+krt, 11+ HP 1 : 3+krt, 11+ HP 1 : 5+krt, 11+ HP 1 : 5+krt, 11+ HP 1NT : 15-17 HP, BAL 2 : 20 21 balansert, eller sterk hånd

Detaljer

Hva har skjedd med norske bridgejournalister?

Hva har skjedd med norske bridgejournalister? Hva har skjedd med norske bridgejournalister? Av Boye Brogeland Jeg har spilt en del internasjonale mesterskap for Norge. De fleste har gått bra, men det har vært et par svake EM, som i Malmö i 2004 og

Detaljer

Århundrets(?) bridgebegivenhet på Steinkjer.

Århundrets(?) bridgebegivenhet på Steinkjer. Århundrets(?) bridgebegivenhet på Steinkjer. Av Ragnar Midjo Steinkjer bridgeklubb har arrangert NM for klubber 2 ganger. Den gang het klubben Ogndal bridgeklubb. Også de gangene var det mange gode bridgespillere

Detaljer

STENBERG. Av Geir Olav Tislevoll ( Fra Bridge i Norge nr 3 juli 2004 )

STENBERG. Av Geir Olav Tislevoll ( Fra Bridge i Norge nr 3 juli 2004 ) TEBERG Av Geir Olav Tislevoll ( Fra Bridge i orge nr 3 juli 2004 ) Å benytte en kravmelding som viser støtte i åpningsfargen, har mye for seg, blant annet for å undersøke slemmulighetene. Over minoråpning

Detaljer

XY - grand Av Lars Blakset og Søren Christiansen ( Europeiske Bridge nr 1 1993)

XY - grand Av Lars Blakset og Søren Christiansen ( Europeiske Bridge nr 1 1993) XY - grand Av Lars Blakset og Søren Christiansen ( Europeiske Bridge nr 1 1993) Meldingene har gått : Åpningshånden Svarhånden 1 1 1NT? Hva ville du ha meldt nå med følgende hender? 1) 8 6 5 4 3 2 E 5

Detaljer

Sannsynlighet i kortspill

Sannsynlighet i kortspill Prosjektoppgave i MAT400 vår 0 Sannsynlighet i kortspill Av: Paul Høglend Mats Myhr Hansen. mai 0 Prosjektoppgave i MAT400 vår 0 Sannsynlighet i 7-kortpoker I denne presentasjonen av sannsynlighetene for

Detaljer

Høyland & co vant NM-lag Monrad

Høyland & co vant NM-lag Monrad Et uhøytidelig organ for Norsk Brigdefestival 2002 Mandag 29. juli 2002 Offisiell åpning Bridgefestivalen er nå også formelt åpnet. En verdig seremoni, en elegant prolog og bevingede ord fra president

Detaljer

Treningskamp mellom Juniorlandslaget U-20 og Namsos bridgeklubb

Treningskamp mellom Juniorlandslaget U-20 og Namsos bridgeklubb Treningskamp mellom Juniorlandslaget U-20 og Namsos bridgeklubb Lørdag 3. Mars var det duket for treningskamp mellom Juniorlandslaget U-20 og Namsos bridgeklubb. Juniorlandslaget trengte trening foran

Detaljer

Team Hurra til lagfinalen!

Team Hurra til lagfinalen! Team Hurra til lagfinalen! Ann Karin Fuglestad, Frank Svindal, Øystein Jensen, Geir Brekka, Nils Ravnaas, Jon S Hansen For 10 år siden møtte Team Hurra Haugesund i 6 runde. Det var hjemmekamp og ingen

Detaljer

Finale NM-klubblag 2005

Finale NM-klubblag 2005 Bulletin nr. 6 Finale NM-klubblag 2005 Rainbow hotell Ski, 4.-7. mai Arrangør: Ski Bridgeklubb Dukk på dukk! I den spennende kampen mellom Moss og Sortland dukket følgende finurlige motspill opp. Spill

Detaljer

I medgang er det lett, i motgang er det verre å spille god bridge. Av Kåre Beyer Kristiansen

I medgang er det lett, i motgang er det verre å spille god bridge. Av Kåre Beyer Kristiansen I medgang er det lett, i motgang er det verre å spille god bridge. Av Kåre Beyer Kristiansen Vi er halvveis i 6 rundekampen mot Stavanger, vi leder klart 51-21 og veien til NM finale synes klar. Men vi

Detaljer

Hvor langt unna var vi egentlig?

Hvor langt unna var vi egentlig? Oppsummering 3 Hvor langt unna var vi egentlig? Nå skal jeg gjøre noe skummelt og det er ikke sikkert alle synes det er rett av meg å plukke ut enekeltspill for å vise hvor nærme vi egentlig var å gå til

Detaljer

GRUNNKURS 2 EMNER SPILLETEKNIKKER

GRUNNKURS 2 EMNER SPILLETEKNIKKER GRUNNKURS 2 EMNER SPILLETEKNIKKER PLANLEGGING AV SPILLET FINESSE FORDELINGSKAST MER OM UTSPILL FORDELINGSUTSPILL INNVITT UTSPILL FORSKJELLEN PÅ UTSPILL MOT FARGE OG GRAND STYRKE/SVAKHETS KAST MER OM OPPLYSENDE

Detaljer

FESTIVALEN SETT FRA LANGT HOLD, III

FESTIVALEN SETT FRA LANGT HOLD, III FESTIVALEN SETT FRA LANGT HOLD, III av GeO Tislevoll, Auckland Gratulasjoner fra langt hold 2l medaljevinnerne i NM for mix- par og NM for junior. Pallen i juniormesterskapet var ikke akkurat noen overraskelse

Detaljer

Rødkløver. Et kløversystem for bridgeelskere som ønsker større presisjon og aggressivitet i sin meldinger. Bent Vangli

Rødkløver. Et kløversystem for bridgeelskere som ønsker større presisjon og aggressivitet i sin meldinger. Bent Vangli Rødkløver Et kløversystem for bridgeelskere som ønsker større presisjon og aggressivitet i sin meldinger av Bent Vangli (revisjon 0.99.48 14. juli 2014) 1 Innholdsfortegnelse Innledning...5 Systemets struktur...5

Detaljer

Lærerveiledning, "Spill Bridge 2"

Lærerveiledning, Spill Bridge 2 Lærerveiledning, "Spill Bridge 2" Generelt Spill bridge 2 er basert i det tidligere svenske kursoppleggets kursbok nr.2, "Den praktiske vegen". Boken/kurset ble laget etter ønske fra kursledere i Sverige,

Detaljer

Å planlegge og utføre en skvis. En nyttig teknikk for deg som spillefører

Å planlegge og utføre en skvis. En nyttig teknikk for deg som spillefører Å planlegge og utføre en skvis En nyttig teknikk for deg som spillefører Spilleførers ABC Få oversikt. Tell sikre stikk. Hvor mange stikk mangler? Hva er beste plan for å forfremme stikk? Kombiner om mulig

Detaljer

BK Junior gratulerer!

BK Junior gratulerer! 1.plass: NIDAROS BK 1 Tor Helness, Per Erik Austberg, Jon-Egil Furunes, og Geir Helgemo. 2.plass: Bergen Akademiske BK 4 Sven Olai Høyland, Jim Høyland, Tor Bakke, Magne Eide og Frode Fyllingen. 3.plass:

Detaljer

Note: Any assistance in translating this text into English would be greatly appreciated.

Note: Any assistance in translating this text into English would be greatly appreciated. The following write-up of Woodgroves Multi is in the language of Norway. Nothing has been added or deleted from the efforts of Mr. John Hallvard Skoglund. Note: Any assistance in translating this text

Detaljer

Rødkløver. Et kløversystem for bridgeelskere som ønsker større presisjon og aggressivitet i sin meldinger. Bent Vangli

Rødkløver. Et kløversystem for bridgeelskere som ønsker større presisjon og aggressivitet i sin meldinger. Bent Vangli Rødkløver Et kløversystem for bridgeelskere som ønsker større presisjon og aggressivitet i sin meldinger av Bent Vangli (revisjon 0.99.24 3 april 2005) 1 Innholdsfortegnelse Innledning...5 Systemets struktur...5

Detaljer

Claiming i tide og utide

Claiming i tide og utide Claiming i tide og utide Jeg er 100% på samme side som Boye i det han har kommet med i den pågående juksesaken, og også svært enig med både han og Hoffa (re. det som nylig ble publisert på Snorre sin blogg)

Detaljer

Finale NM for klubblag 2002 Sundvollen 6.-9. juni

Finale NM for klubblag 2002 Sundvollen 6.-9. juni Finale NM for klubblag 2002 Sundvollen 6.-9. juni Lagene Finale NM for klubblag 2002 Sundvollen 6.-9. juni Foreløpige lagsammensetninger Sveio BK Karl Christian Baumann, Simon Eileraas, Helge Svendsen,

Detaljer

Kvangraven HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER. For januar 2015 arrangerer Kvangraven.no konkurranse for våre quiz knekkere!

Kvangraven HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER. For januar 2015 arrangerer Kvangraven.no konkurranse for våre quiz knekkere! Kvangraven Nettsted for BRIDGE spill historier quiz 2013 Nils Kvangraven HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER Velkommen til Harald s Corner Hjernetrim for bridgevenner harald@kvangraven.no

Detaljer

Grundsystem: Femkorts major med 15-17 grand.

Grundsystem: Femkorts major med 15-17 grand. Dette heftet beskriver et enkelt, men likevel kraftig meldesystem for nybegynnere/litt viderekommene. Det forutsetter en viss kjennskap til bridge og er organisert slik at det skal kunne brukes som oppslagsverk

Detaljer

Kvangraven HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER. Her er Haralds bridgequiz datert 2014

Kvangraven HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER. Her er Haralds bridgequiz datert 2014 Kvangraven Nettsted for BRIDGE spill historier quiz 2013 Nils Kvangraven HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER Velkommen til Harald s Corner Hjernetrim for bridgevenner harald@kvangraven.no

Detaljer

BULLETIN 4 NM PAR LYNGDAL. Intervju med Tor Eivind Grude. Spill fra mesterhånd SPILL FRA DE SISTE 10 MESTRE I NM PAR. 19 21 September 2014

BULLETIN 4 NM PAR LYNGDAL. Intervju med Tor Eivind Grude. Spill fra mesterhånd SPILL FRA DE SISTE 10 MESTRE I NM PAR. 19 21 September 2014 BULLETIN 4 Spill fra mesterhånd Intervju med Tor Eivind Grude NM PAR SPILL FRA DE SISTE 10 MESTRE I NM PAR For å kunne se om det bare er flaks eller man faktisk må spille god bridge for å vinne NM PAR

Detaljer

Kvangraven i 200. Bridgefestivalen 2007

Kvangraven i 200. Bridgefestivalen 2007 Denne historia er det sikkert flere av dere som har sett før på Kristiansand BK sin hjemmesider, men den tåler gjentakelse. Nils er Norgesmester både for par og lag, samt Europamester for junior. Han er

Detaljer

BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA av Fred Gitelman

BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA av Fred Gitelman BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA av Fred Gitelman installeres fra det vinduet som automatisk dukker opp når cd en settes inn i CD-porten: Klikk til høyre for INSTALLATION på det flagget som svarer til den

Detaljer

Hilsen fra Afrika. av Leif Erik Stabell

Hilsen fra Afrika. av Leif Erik Stabell Hilsen fra Afrika av Leif Erik Stabell Julaften i sørlige Afrika er ikke akkurat samme begivenhet som i Norge, så jeg kan like gjerne benytte anledningen til å ta opp hansken siden du ønsket kommentarer

Detaljer

En enkel innføring i croquet. Hagecroquet («Garden Croquet»)

En enkel innføring i croquet. Hagecroquet («Garden Croquet») En enkel innføring i croquet Croquet kan spilles på forskjellige måter. Det spilles turneringer på internasjonalt nivå, både individuelt og lag, men det vanligste er å spille croquet som et hyggelig sosialt

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Hotell Klubben har en god og lang historie. Det har vært hotell her siden 1880 tallet. Hotell Klubben lå i den gamle delen som tilhører Harmonien og

Hotell Klubben har en god og lang historie. Det har vært hotell her siden 1880 tallet. Hotell Klubben lå i den gamle delen som tilhører Harmonien og Hotell Klubben har en god og lang historie. Det har vært hotell her siden 1880 tallet. Hotell Klubben lå i den gamle delen som tilhører Harmonien og Victoriagården som ligger her hotellet står nå. Disse

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Kvangraven. Resultat 2 div avd A. Resultat 1 divisjon. Resultat 2 div avd B. Resultat 2 div avd C HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER

Kvangraven. Resultat 2 div avd A. Resultat 1 divisjon. Resultat 2 div avd B. Resultat 2 div avd C HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER Kvangraven Nettsted for BRIDGE spill historier quiz 2013 Nils Kvangraven HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER Resultat 1 divisjon Resultat 2 div avd A Resultat 2 div avd B Resultat 2 div avd

Detaljer

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller.

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller. "FBI-spillet" ------------- Et spill for 4 spillere av Henrik Berg Spillmateriale: --------------- 1 vanlig kortstokk - bestående av kort med verdi 1 (ess) til 13 (konge) i fire farger. Kortenes farger

Detaljer

VIDREKOMENE 1 KURS LITT AVANSERTE MELDINGER FORDELINGSPOENG DOBBELTON SINGLETON RENONS EKSTRA TRUMF LITT OM NEGATIVE DOBLINGER OGUST

VIDREKOMENE 1 KURS LITT AVANSERTE MELDINGER FORDELINGSPOENG DOBBELTON SINGLETON RENONS EKSTRA TRUMF LITT OM NEGATIVE DOBLINGER OGUST VIDREKOMENE 1 KURS LITT AVANSERTE MELDINGER FORDELINGSPOENG DOBBELTON SINGLETON RENONS EKSTRA TRUMF LITT OM NEGATIVE DOBLINGER OGUST LITT OM INNMELDING PÅ MOTPARTENS 1NT ÅPNING SPØRSMÅL ETTER HOLD LITT

Detaljer

Systemdokumentasjon. for. Espen Lindqvist. Boye Brogeland. 6. juni 2008

Systemdokumentasjon. for. Espen Lindqvist. Boye Brogeland. 6. juni 2008 Systemdokumentasjon for Espen Lindqvist & Boye Brogeland 6. juni 2008 Innhold otasjon...5 1 Åpning 1 = 2kort+...7 1.1 Svar på 1 :...7 1.2 Svar på 1 :...8 1.3 Videre meldinger:...9 1.4 Omvendt minor...13

Detaljer

30 Det hemmelige dokument. 115 31 Månen. 119 32 Mr. Brints bekjennelse. 123 33 Wampen forsøker også sin lykke. 127 34 Mannen med arret.

30 Det hemmelige dokument. 115 31 Månen. 119 32 Mr. Brints bekjennelse. 123 33 Wampen forsøker også sin lykke. 127 34 Mannen med arret. Innhold 1 Den gåtefulle bretagner. 5 2 Rødt og svart hår. 10 3 Tindebestigere. 14 4 Mannen som vilde arresteres. 17 5 Sobral, reisefører. 21 6 En besynderlig vandring. 25 7 Mer om monsieur. 29 8 Mr. Brint

Detaljer

NM Lag 2005 95 KJT84 A76 Q63 T876 A KJ4 A8742

NM Lag 2005 95 KJT84 A76 Q63 T876 A KJ4 A8742 NM Lag 2005 Sigve Smørdal, Olav Ellingsen, Håkon Arild Bergsrud og Pål T Fondevik vant NM lag 2005 som ble arrangert i Ski 4. til 7. mai. Sigve har gått gjennom alle spillene og nedenfor følger hans betraktninger

Detaljer

LÆRERVEILEDNING SPILL BRIDGE 1. Generell informasjon... s. 2-4. Veiledning for bruk av kursboken... s. 5-30

LÆRERVEILEDNING SPILL BRIDGE 1. Generell informasjon... s. 2-4. Veiledning for bruk av kursboken... s. 5-30 LÆRERVEILEDNING SPILL BRIDGE 1 Innhold: Generell informasjon... s. 2-4 Veiledning for bruk av kursboken... s. 5-30 Leksjon 1... s. 5-6 Leksjon 2... s. 7-8 Leksjon 3... s. 9-11 Leksjon 4... s. 12 Leksjon

Detaljer

Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden..

Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden.. - 21 - Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden.. Det er en almindelig lov for folkemengdens bevegelse i vort land, at den beveger sig fra s. til n. og fra v. til ø. eller rettere fra

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

Heimdal Norgesmester HOTEL CALEDONIEN- KRISTIANSAND 25.5 28.5 2006 BULLETIN NR. 5 SØNDAG 26.5

Heimdal Norgesmester HOTEL CALEDONIEN- KRISTIANSAND 25.5 28.5 2006 BULLETIN NR. 5 SØNDAG 26.5 NM KLUBBER 2006 HOTEL CALEDONIEN- KRISTIANSAND 25.5 28.5 2006 BULLETIN NR. 5 SØNDAG 26.5 INNHOLD RESULTATER 1 KAMP 7 2 BRYGGEBRIDGE 3 RICA Prisen 6 Takk for oss 7 Velkommen til Ogndal 7 Heimdal Norgesmester

Detaljer

Bulletin Dag 1. Lyngdalstureringen August 2015

Bulletin Dag 1. Lyngdalstureringen August 2015 Bulletin Dag 1 Lyngdalstureringen August 2015 Så er første dag av turneringen spilt og vi begynner å se konturene av hvem som kan hente hjem seieren.fjorårets vinnere holder formen her i Lyngdal og har

Detaljer

Gratulerer Nils Friis Fardal & Henrik Fardal

Gratulerer Nils Friis Fardal & Henrik Fardal Klubbavis for Horten Bridgeklubb Nr. 1 April 2009 1. årgang Gratulerer Tor Erik Berg & Stefan Ofstad 1 Plass Kløvernålturnering 2009 (side 8) Gratulerer Per Grime & Cato Sundeng 1 Plass Hortenmesterskapet

Detaljer

Årsmelding 2015 Vestvågøy BK

Årsmelding 2015 Vestvågøy BK Årsmelding 2015 Vestvågøy BK STYRETS SAMMENSETNING 2015: Navn Rolle i styret Valgt for periode Arild Jakobsen Leder 2014-2015 Jostein Pettersen Kasserer 2014-2015 Ann Kristin Medlem 2015-2016 Stoltenberg

Detaljer

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 201

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 201 H a n s O l a v Egede L a i s s e n O s l o 201 S Ø R E L L E R S Y D - n o r s k " d o b b e l t f o r m * m ed b e t y d n i n g s d i f f e r e n s i e r I n g? N o r s k s p r o g har g j e n n o m

Detaljer

NORDTSK MAGASTN ORGAN FOR NORSK BRIDGEFORBUND. o' +\ t,(}_. ^\&: G. --rd' \^d9 \}' \$'+ crt JANUAR 1934 HEFIE'I

NORDTSK MAGASTN ORGAN FOR NORSK BRIDGEFORBUND. o' +\ t,(}_. ^\&: G. --rd' \^d9 \}' \$'+ crt JANUAR 1934 HEFIE'I NORDTSK DG E MAGASTN ORGAN FOR NORSK BRIDGEFORBUND * t o' +\ t,(}_. \$'+ ^\&: G. rd' \^d9 \}'? crt HEFIE'I JANUAR 1934 NORDISK BR DGE MAGASIN UTGITl' AV. A. M. HANCIIES FORT,AG, OSLO ULkolm r 1 galg hånedlig,

Detaljer

Gratulerer Svein Harald Riisnæs. Gratulerer Harald Nygaard. 1 Plass Våravslutningen 2009 (side 8) 1 Plass Sommerbridge 2009 (side 7)

Gratulerer Svein Harald Riisnæs. Gratulerer Harald Nygaard. 1 Plass Våravslutningen 2009 (side 8) 1 Plass Sommerbridge 2009 (side 7) Klubbavis for Horten Bridgeklubb Nr. 2 Oktober 2009 1. årgang Gratulerer Svein Harald Riisnæs 1 Plass Våravslutningen 2009 (side 8) Gratulerer Harald Nygaard 1 Plass Sommerbridge 2009 (side 7) Horten Bridgeklubb

Detaljer

Finale NM-klubblag 2005

Finale NM-klubblag 2005 Bulletin nr. 2 Finale NM-klubblag 2005 Rainbow hotell Ski, 4.-7. mai Arrangør: Ski Bridgeklubb Tidsplan for NM klubblag 2005 Onsdag 4. mai 2005 17:30-18:00 Åpning med enkel servering 18:00-20:15 Runde

Detaljer

Bridgekurs for barn i Bergen

Bridgekurs for barn i Bergen Bridgekurs for barn i Bergen Tekst og foto: Liv Bugge «Det morsomste i dag var å være spillefører, å styre blindemann.» Stina er fornøyd med dagen. Klassevenninne Dina er helt enig, men synes det er kjedelig

Detaljer

BK Grand 75 år. Norgesmesterskapet for klubblag. Ålesund 13.-16. mai 2010. Namsos BK vant gull under årets NM for klubblag i Ålesund, vi gratulerer!

BK Grand 75 år. Norgesmesterskapet for klubblag. Ålesund 13.-16. mai 2010. Namsos BK vant gull under årets NM for klubblag i Ålesund, vi gratulerer! BK Grand 75 år Norgesmesterskapet for klubblag Ålesund 13.-16. mai 2010 BULLETIN 4 16. mai Glade gullvinnere! GULL til Namsos! Namsos BK vant gull under årets NM for klubblag i Ålesund, vi gratulerer!

Detaljer

Bulletin 4 - Olrudpåsken

Bulletin 4 - Olrudpåsken 2010 Bulletin 4 - Olrudpåsken Hege Sundland - Sjur Nedrebø vant IMPen! Vi fikk en meget hyggelig seier i IMPen, Hege Sundland og Sjur Nedrebø(bildet) vant foran Willy Brown Tor Ivar Bang. 3. plassen gikk

Detaljer

Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31

Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31 6. søndag i påsketiden (25. mai) Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31 masekjerring 72 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: L UK

Detaljer

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG 2796 Tekst og musikk Trygve Hoff Nordnorsk Julesalme Arrangement Ragnar Rasmussen ANTANDO MUSIKKORLAG Nordnorsk Julesalme 5 S A T B 10 c P U c c c A cappella Ooo Ó el Ó - sig - na du dag ov -er for -

Detaljer

Glede av Elias Aslaksen

Glede av Elias Aslaksen For helhjertede Guds barn er det to vidt forskjellige kilder til sann glede og fryd: 1. Det som Gud allerede har gitt og gjort. All vår synd er utslettet og kastet i forglemmelsens hav, og vårt navn er

Detaljer

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26)

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) barnesiden Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) Bokstavene ble litt blandet. Her kan du skrive det riktig............... så kan du fargelegge bildet. I Bibelen finnes

Detaljer

SJAKK * Veiledning og undervisningsmateriell. for lærere. Utarbeidet for Larvikskolene i 2011 av Bjarte Engeset, Larvik Sjakklubb,

SJAKK * Veiledning og undervisningsmateriell. for lærere. Utarbeidet for Larvikskolene i 2011 av Bjarte Engeset, Larvik Sjakklubb, SJAKK * Veiledning og undervisningsmateriell for lærere Utarbeidet for Larvikskolene i 2011 av Bjarte Engeset, Larvik Sjakklubb, i forbindelse med prosjektet SJAKKLØFTET SJAKKREGLER *En spiller har hvite

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Bridgefestival-spesial 2014

Bridgefestival-spesial 2014 Page 1 of 12 Festival Bridgefestival-spesial 2014 Festivalens egen hjemmeside Resultatside for Festivalen Her er noen bilder fra festivalen dere kan titte på NM Mix par domineres av Helgemo-Thorsen,la

Detaljer

Vi har til slutt kåret en verdig mester. Vi har lært mye fakta om Nøtterøy, Tønsberg og Hotell Klubben

Vi har til slutt kåret en verdig mester. Vi har lært mye fakta om Nøtterøy, Tønsberg og Hotell Klubben Vi har avsluttet 4 dager med bridge Det har vært fantastiske spill Og fantastiske tabber Fantasifulle utspill Vi har sett meldinger som har temmet de verste fordelinger Og meldesystemer som svikter når

Detaljer

Turneringsledelsen i klubben. Per Nordland

Turneringsledelsen i klubben. Per Nordland Turneringsledelsen i klubben Per Nordland Hva er oppgaven? Sørge for at spillemateriellet er på plass Sørge for at andre grunnlag er OK Orden i lokalet Kortstokker Temperatur Mapper Kaffepausen Slipper

Detaljer

BK Grand 75 år. Norgesmesterskapet for klubblag. Ålesund 13.-16. mai 2010

BK Grand 75 år. Norgesmesterskapet for klubblag. Ålesund 13.-16. mai 2010 BK Grand 75 år Norgesmesterskapet for klubblag BULLETIN 3 Ålesund 13.-16. mai 2010 Namsos BK, Vikersund BK eller stjeler Harstad S&B gullet på målstreken? Harstad BK har meldt seg på i kampen om gullet,

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:...

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Øivind hette han, og gråt da han blev født. Men alt da han satt opreist på morens fang, lo han, og når de tendte lys

Detaljer

Kvangraven. KM LAG Vest Agder 18. oktober. Damenes Mix Kristiansand 6. desember. BK GRAND Storturnering Ålesund 18 19 oktober. Nyttårscupen 2 3 januar

Kvangraven. KM LAG Vest Agder 18. oktober. Damenes Mix Kristiansand 6. desember. BK GRAND Storturnering Ålesund 18 19 oktober. Nyttårscupen 2 3 januar Kvangraven Nettsted for BRIDGE spill historier quiz 2013 Nils Kvangraven HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER BK GRAND Storturnering Ålesund 18 19 oktober Damenes Mix Kristiansand 6. desember

Detaljer

Roald Dahl. Matilda. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Matilda. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Matilda Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Bokleseren Det er noe merkelig med foreldre. Selv når barnet deres er så ufyselig at du knapt kan tro det, synes de

Detaljer

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Nora. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. - Der er øvet meget urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. Helmer. Hva! Av oss to. - av oss

Detaljer

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997.

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. 1 Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. Matt 13,24-30 24. Han la også fram en annen lignelse for dem og sa: "Himlenes rike

Detaljer

Kvangraven HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER NORDIC BRIDGE CHAMPIONSHIPS 2015. Her kommer spill, bilder og info om NORDISK mesterskap.

Kvangraven HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER NORDIC BRIDGE CHAMPIONSHIPS 2015. Her kommer spill, bilder og info om NORDISK mesterskap. Kvangraven Nettsted for BRIDGE spill historier quiz 2013 Nils Kvangraven HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER Øverst fra venstre: Jan Tore Berg, Christian Vennerød, Allan Livgård, Stine Holmøy,

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

E BRIDG. MAGASIN r. Årg. Mårs 1932 Nr. 3 I{ORDISK LÆR DEN BRIDGE TELEFOI'I 41654 MODERNE OSCARSGAIE 37 O UTGITT AV: NORSK BRIDGE, A K A D E A4 I

E BRIDG. MAGASIN r. Årg. Mårs 1932 Nr. 3 I{ORDISK LÆR DEN BRIDGE TELEFOI'I 41654 MODERNE OSCARSGAIE 37 O UTGITT AV: NORSK BRIDGE, A K A D E A4 I I{ORDISK E BRIDG MAGASIN r. Årg. Mårs 1932 Nr. 3 UTGITT AV: NORSK BRIDGE, A K A D E A4 I, Utkommer I grng månedlig,!ndla somndm;n.de e i.nr or'uti Arsauonn(rnpnf kr. b.00. K0,orer oa ek.oed. ve akot.ei,

Detaljer

Allan Livgård 1. August 2009 Lillehammer

Allan Livgård 1. August 2009 Lillehammer Allan Livgård 1. August 2009 Lillehammer Denne publikasjonen viser noen av aktivitetene som har foregått på NBFs juniorleir 2009. Over 20 bridgeinteresserte ungdommer har vært samlet, og mer eller mindre

Detaljer

Uttalelse angående jernokeren i "Det døde hav" pr. Skorovas

Uttalelse angående jernokeren i Det døde hav pr. Skorovas /2 6921 ElkemSkorovasAS ' /". & (*4P41'4($:';.; ElkemSkorovasAS Uttalelse angående jernokeren i "Det døde hav" pr. Skorovas Steinar 14fitrtZke«. Namsskogan 4:ske l lord-trøndelag 18242 000 kartbtad ; ;

Detaljer

Heimdal til teten HOTEL CALEDONIEN- KRISTIANSAND 25.5 28.5 2006 BULLETIN NR. 2 FREDAG 26.5

Heimdal til teten HOTEL CALEDONIEN- KRISTIANSAND 25.5 28.5 2006 BULLETIN NR. 2 FREDAG 26.5 NM KLUBBER 2006 HOTEL CALEDONIEN- KRISTIANSAND 25.5 28.5 2006 BULLETIN NR. 2 FREDAG 26.5 INNHOLD RESULTATER 1 Kamp 1 2 Kamp 2 Resultat åpningsturn Offisiell åpning 7 Viego Heimdal til teten Etter to kamper

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer