NORSHSK. mg g. SgAGÅ$NN ORGAN FOR NORSK BR{OGøFORE{JND. \,bq*' HEFTE 2 FEBRUAR 1934

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSHSK. mg g. SgAGÅ$NN ORGAN FOR NORSK BR{OGøFORE{JND. \,bq*' HEFTE 2 FEBRUAR 1934"

Transkript

1 NORSHSK BR mg g SgAGÅ$NN ORGAN FOR NORSK BR{OGøFORE{JND * t t+ \,bq*' * s e & HEFTE 2 FEBRUAR 1934

2 Har ffie betall å rskonf lngen*en $or 1934 Posfadresse: NORDISK BRIDGE MAGASIhI A. /r{. HANCHES IOR!^G RÅDHUscr. 24 tlf.: oslo

3 NORDISK DGE BR MAGASIN ORO{N!OR NORSK BRIDCE. ORBUND UTGITT AV! A. M. HANCHES F ORLA.G' OSLO Utkormer 1 gang månedlig, undlatt smmermån den juni og jdi, Åiebonnemenr kr. 6,00..Reddkrlor 09 el6pe.lisjon: a, M. Eanches l orlas, Rådhusgt. 24, Oslo, tu , R dakldr: Isah Niels n. MEDARBEIDERE: Kaptetu Johs. Brla, Osla o.r.saklører R, W. Gund,er sen, Oslo Karltorsjel J. G. Hel)ner, Osla O.rsaklører O. Kretting, OsIa Rektor A. Midsem, Ålesun(I D'irektør N. M. N'ielsen, Oslo Arhitekt M. Wo,gle, OsIo I Ddr Andel'$on, Stockholm Bj. BrEniwsen, Bergen

4 N a r di s k B r id, I e M a g a s irr \r. P No*rL ti "i Js.[o*[.,oJ Rekto. A. Mids d, ÅIesuld Kåltein Johannes Brun, Oslo I I o + arkiteht Morteb U'ågle Oskarsgate 3? Nofdi6k Eddgemagasin, o I o t Fodegnelse over klubber som F. F. (Forcing Feminå), Oslo. er tilsluttet forbundet: K. F. B. (Kontorfunksjonærenes Den pdvate bridgeklubb, Åle sund. Arendals bridgeklubb. Rprdane hriåqallrrhh Damebridgeklubben, Drammen Strømklubben, Dråmmen. Haugesunds bridgekiubb. Ringerikes bridaeklubb, Høne K stiansunds Bridgeklubb. Lillehammer herreklubb. Moss Bridgeklubb. Narvik Bridgekiubh. Dameklubben B. K. D. F., Oslo Bridgeklubben <Astrå>, Oslo. Bridgeklubben åv 1931, Oslo. B dgeklubben!'aresonen, Oslo. Bridgeklubben De fire ess, Oslo. Den Norske Ingeniørforening, Osloavdelingen. Forcingklubben, Oslo. forenings bridgeklubb), Osio. K. N. S. (Kongelig Norsk Seilforening) Norske Selskap, Oslo. Oslo Handelsstands Forening. Oslo bridgeklubb, OsIo. Rjukan Bridgeklubb. Stavånger Bddgeklubb. Stavanger Klubbselskab. Stenkjær Bridgeklubb. Svolvær Bridgeklubb. Tronsø Sjakk og Bridgeklubb. Forcingklubben, Tlondheim. Tilsarnmen ca. 2O00 medlemmer. l)en åv forbundet utarbeidede (Lcdclsc åv bridgeturneringer) er utkommet og fåes ved henvendelsc til Norsk Bddgeforbunds kontor, Oscars gåte 37, Os1o. Pris kr plus podo.

5 Nordis7' Brid,Ie M ag dsin Lover og etikette. Turneringer av alle slags folan sin plass, så i[gen hverken kan se rekkefølgen eller an internasjonale, skandinåviske, bykamper og klubbtumeringer, tallet. Er disse spillere opmerksom på at man med loven i hånd blir mer og mer almindelig for hver sesong. I disse kamper I{qn lorlange stikkene lagt i orden og reliæfølge? Når man ser gjelder, at enhver dettager følger spillets lover og dets etikette, både fordi en undlåtelse kan gjøre spilleren den tjeneste å si denne haugkåstningen, bør mån stråffe sig meget følelig og fordi ham lovens krav. mån pliktcr å opføre sig stik E ru mer er en hvilkensomhelst kdtikk, meningsuttaletse som de skrevne og uskrevne 10 ver forlanger. eller åvbrytelse (utenfor de av Feltet er så uhyre stort og så Iovene tillatte) under spillet st mangeartet og grensene ofte så dende mot spillets regler. Selv flytende åt det mest må overlå, om makker spillcr' forferdelig tes til hver enkelts takt. Men de så vent; ti en avbrj.telse under ting som påviselig stridcr mot spillet er minst like så foderdelig og den er helt utilgive regler og etikette bør enhl,er spiller beflitte sig på å lcgge lig når makker har et vanskelig bort også til daglig, så får han spill som ditt prat får ødelagt mindre å passe på i konkurrånaer, hvor hans udelte opmerk ufordrågelig som den slags for håm. Det er neppe noe så somhet regelmessig kreves annetsteds. at man under enhvcr omstendig snåkk. Er man tilskuer gjclder, Det cr uvane og en gånske het er stum som en fisk, unødvendig uvane å kåste Hvis sine stikk i en kaotisk man for alvor vil legge haug merke til dette, så vil man bli?a,.at&r'= fi GLOi ClGAqETgrECiALtsT.

6 Noril,isk B rial ge M o lto sit forbauset over i hvilken rent ut sagt uhyggelig grad der sfdes av månge spillere. Det skjer på utallige måter og nyansert i det uendelige. Men noe av det verste er dette stadig putrenale, aloserende smågrin, velvillig og belærenale alet kan gå selv den mest hårdhualede på nervene. Like ille er de sterke orcl og de store og små skjenneder under spillet. Det er uforståelig at det tales i den gråd som man av og til kan høre. Det synes som om det er umulig å få innført som almindelig regel den enkle ting tausket und,e1' sp,illet. En mengale spillere har ennu den uvåne å nappe i en fem, seks av sine egne kort før endelig et kommer på bordet. Når turen kommer til blindemann, farer han nervøst over allesammen, omtrent som om han skulde spille piano eller som berøringen skulale kunne gi en pekepinn for spillet. Det er ]ttelst ird PARELIUS SELTERS Tll. centr.b ? terenale for mealspillerne og iorteller dem kun åt spillet er uten plan og spilleren stådig i tvil og vånde. Man vil gjøre disse spillere en stor tjeneste ved å håndheve loven der p.ibyr håm å spil,t det ørste rcrte kort kos blbdenann, aå.r del ilike røres for.i ordne tortene på bor.d t. La oss nu også bli enige om at den der ved spillets beg).rlnelse trekker høieste kort er fønte giver og velger Brn plass. Hans makker er den der tlakk det resthøieste kort. Det ånnet makkeryar dånnes åv de to der trakk de to derpå følgende høieste kort. Essene r alltid høiest. AUe d,i$e loltd,le regler, om høtest og lcæest, clt 6s er larlest elc., bør mdn Dære leral,i,g med. Likeså denne utidige nysgjerrighet, å se på sine kolt under givningen det er i strid meai 10 ve,ns påbud. Ingen spi,l,ier slnal, røre kol"tene Iør s,åte kart er giit. En uvane er det stådig å forlange meldingene gjentatt det kån vrere påkrcvet en gang imellem, men blir det vane, er det en meget tbehågelig vane. Er første kort spilt ut, er retten bortfalt og loven bør benlttes overfor en vånemessig mangel på opmerkbomhet udder meidingsforløpet.

7 N ordisk BtiaIg e M e g asin Så kommer vi til blindemann. Den almindeligste lovovertredelse er at han gjør spilleren opm rksom på hvilken hånd han skal spille fra. Dette haft bl'itl' al,emann ihke rett til. Aterl:realelse medfører straff. Blir blinalemann alrlekte spurt, kan hån svare og har ala rett til å svare. Foløvrig skal blindemånn holde sig i ro og må i,lrlre på noen matte blotul.e sig i, spill,et. I{an hår dog rett til å spørre spilleren om alenne har den faive der spilles, hvis spilleren legger en annen farve. Når et stikk er l&gt ned,, hd.l ingen rett t d se pd det bare av d n grunn at han ønsk r å se de kolt stikk t inneholder. Nedlagt er et stikk som er lagt på sin plass og sloppet. Før stikket er iagt neal, kan eniver av spilleme forlange å få vite hvil }et kolt hver av de andre har spilt på. Melclinger utenfor tur ller utilstrekkelige meldinger er en dagtigdags foreteelse. Som bekjent er der tildels Sanske kraftige straffebestemmelser herfor men hvor ofte anvendes ale? Det samme gjelaler, hvor der spilles ut fru gal hånd men hvor ofte påtales det? Det er lettere å la lovene sove. Er noen så ddstig å ville håndheve Ioven, så møter han en enstem B*iJq".pill"r"! K jøp T.Stansherg ENKEL METODE FOR MFLDING I BRIDGE Med tek:l,labeller og eksempler Pris kun kr.0.75 iberesnet Porto, A. M. Hanches Forlag

8 NarAtsk Bri&ge M dgdsxk. C$pdEfg BA(ER: 'rl opomo mig protest; ti få har giddet å lese lovene og få kjenner dem. Vi ber ålle interesserte spillere vec leilighet lese syrcwl,e d.el i Norsk Brid,gelor' buncls utgfu)e ø1r de inter &sio' n&ie IoDeL Og så til slutt rel'olæ. Yær fo$iktig med den i det dågltge spill og begåes revoke, så la den følges av iovens straff; ti i turnefinger er der inged Par_ don. Det er en stor misforståeise å trc at det er hensynsfullt og taktfullt å være eftergivende meal revoke. Tvertom. Mån gjør alle spillere en tjeneste ved å påtale revoke, det må innprentes at clen meaeører visse konsekvenser hvor undskyldelig og hvor betydlningsløs den cnn er I månge kretser er dettc trengt i8jcnnem, men i ennu flcrc lar man en revoke passere med en ombltning av kort eller der 8Jøres ingenting. Vi har i Norge hundrevis av goale og interessede spillere Disse spillerc kunde 8i den gode bridge et mektig støt fremover, hvis ale selv vilde gjøre si8 bekjent med spillets lover og res Ier og i]r]1en sine kretsex arbeide for deres overholdelse. Det er så liketil; ti i Notsk Brklgetal L,?rnds utgave av de intern&sjondl lo! r finner enhver alt hvåd lovene og etiketten sicr om spillet. Utmerket spill. Nedenstående spill har vi mot tatt fra J. G. H i OBIo På SYds plåss satt en velkjent Oslospiller hvor mange vilde spilt kor ØstVest var i laresonen og Nord åpnet som giver med en kløver, Syal sa 2 grånd, Vest 3 ruter og sluttmeldingen blev tre grand. Utspillet var ruter 7. De {ire hcnalex 'r'ar: * K.4.3. I<.D.6. K.D.8.?.5.3 D E,Kn.5.4. K.D.10.9.,1 E.Kn ?. E.Kn.9. KD,?.3 2. ^ 4.7.i.2 o Eao.

9 N a r.l,is k Bridge Masasii Til våre lesere. Nordisk Bridge Magasin er lra ngttå,i 7ått over til natt forlog, nenlig A. M. Hancltes Farldg i Ostro. Ehspe(lisjonens adresse blir hercjter R'&d,llusgaten 24. I det komnende dr Nil, en støn e del a1j stollet btri ad mer genet el,i art, onersikter oner sp,ilkregler og nalditlg!\ regler etc., tdet.in rneget jto'f del ad Ddre øbannenter kar ØF modet am mer stoll qu <dlm'indelig natur>,. vi'imøtekomrner meget gjerne d,isse mq,nge l$ere og herr o.r so,kfører Otto lielti,ng he,r Lo1)et o$ A tø sig an d,isse ting, hdofted saken er i d,e beste hen(let. Til abonnentene. Vil De hu Nord'hk Bridge Magasin imbtlnd,et i det nye origindlbind, så rtnsend" stralis Deres kam,plette Argøng tor 1932 og 1933 til A. M. Hanches Forla!1, Rådhtlsgaten 2)+, Os1o. P isen er lor inttbi.jillg Ir1. d.rgd,ng tu Betales samtidig meal best ill'ingen. Løsnumre lae$ og kodter hi pr. eksernplctt.

10 NordiBk BriiIg e M d lt asin {xolfs, fra side 6.) Syd blev inne med knekten og gikk på kløverne, og Øst blev inne og spilte ruter igien. Syd holder esset tilbake, men må bruke det da nok en r"uter kommer. Så spilles kløverne. På de tre første kaster Vest en spar, en hjerter og en ruter og på den fjerde kaster Vest ennu en spar i det håp, at Syd skal tå sparfiness n. Men Syd gjenrcmsku r Vests plan og spiller sparne fra toppen og gjør derved 4 trekk. Spørsmål og svar. Tremeld,ing,i farw. (Forrs.J Hår mellemsittende motspiller dobtet (kravdobling) en enmelding i falve og meldlerens makker melaler tle i fanen, har meldingen noe av såmme karakter' Helt folskjelli8 fra de foran nel'nte meldinger og visenale styrke er tremelclingen i følgende tilfelle. Der åpne8 med en spar og makkercn svarer med tre spar. Dette er en styrkemelding, som åpneren nesten er for?liktet til å svåre på. Kun hvis han hår et absolutt minimum, er alet tillatelig å påsse. Kravmelding på 3 i fane, f eks. en hjefter, tre kløvcf ell r en hjerter hos Nord, 2 kløver hos Øst og tre spar hos Syd. Har de mot Øst meldt 3 kløver, er tre spar hos Sydl ikke noen kmvmeldins. En tremelding i farve kan også være kråvmeldhg under andre forhold. La oss antå at Syd åpner med en spar og Nordl svarer med to grand. Syd sier så tre kløver og Nord går nu til tre spar. Syal må nu svare. Det ligger i hele meldingsforløpets nåtur, at en tre spannelding ikke må b1i stående her. Hvis der åpnes med en spar og neste hånd sier to kløver, OSLO SPAREBANK OSLO

11 Nofdisk Bti,iIge M agasnn som efter to passer overmeideb av åpneren med to spår' som så høines til tre spar åv måkkeren, så viser denne melding at makkeren nok hår noen støtte til sparmeldingen, men åt støtten er så svak at der først efter åp' nerens gjentagelse av meldingen kan være nogen utsikt til utgangsmeldins. En trem lding kan være en ovefmelding i motpadens farve og hår da denne meldings almindelige karakter. Nord åpner med en hjeder Øst sier to spår og Sycl sier 3 spar. SYds meialing er, som bekjent, en kravmelding. En tremelding i farve kan også være en avsiågsmelding en meiding som sier til mak' keren at han skål Iå meldingen stå altså påsse. tr{eldingen er en svakhetsmelding og viser en hånd med 7 (eller 6) kort i en far"ve pråktisk talt uten honnørstikkverali. Åpner SYd med en glanal og Nord svårer med 2 spar, Syd to grand og Nord 3 sparj så er d tte en avslagsmelding, en melding som Syd skal passe til. Vi håper i det foregående å ha fått med de forskjellige form r åv hemelalinger i farve. Skulale noe være glemt, så er vi tåkknedig for å bli giort opmerksom på det. Overveielser ), ''i Kritikus. Som Nord i faresonen var det ingen morsom situasjon å sitte med denne hånd ae 0 9.s.?. t K,964 * K.D,10.8,3. efter at makker som giver hadde meldt 6 hjerter like inn og Vest nåturligvis hådale passet. Spar tid og såler. Bruk trikk og buss! Halv. Hanssons Bokbind erl Nedre vollgate 5, oslo l ste kl. arbeide RimeliSe priser Hurtig levering

12 Notdia7' Brid!!e M ag a3itl }VAGL[',",,O* BRIEGE 1933 KR.2.50 Johatui.s Brun j aftenposten:,adritekt Wågles bridge 1933, neldihger eftei forcingsyste met og en de1 sliller gler, e utkommet j e!!y og fonøket utgdve. Stoifei er oversiktlig og klarl ordnet en udmerket opstaas ob lærerlok for begytrnere og rider.komne soa øn sk r nøjåltige optysninger. Syd 12 sikre stikk eller tar han en eller flere chåncer det var jo irgen tumering vi spilte og litt chanceseilås er jo ikke av de forbudte ting. I siste tilfelle er en pass uom" tvistelig det sikreste og det riktigste, men hvis ikke vii en storeslem være en temmelig liketil sak og det vilde være forbistret ergerlig å ikke få meldt dlen hvis dlen er der. Av sine egne koft kan Nord se at slemmen hos makker må være basert på trumfen og en sidefarve. En av disse må være helt solid, d. v. s. ha ess, konv attangefer KLU BB R EISER 1i last pr s. (AkIord f.i5e,) BridqeKlubbKassa som bidfag t,e, n Bennett s Reisebureau ArS Da jeg huket en lignende melding fra Olympiaden i måi måned ifjor, gav jeg mig dkelig med tid for å prøve å tenke situasjonen igjennern. Det var gånske klart, at makkef hadde meldt seks fordi han manglet honnørstikk til en åpningsmelding på to i fårve. Han hår således ikke 4 honnømtikk, altså ikke en åbsolutt solid hjerterfarye og dedil ruter og kløveress, ti da vilde en tomelding kommet. Syd har en ekstraordinær fordeling, mest sånnsynlig to lange farver, som ikke utelukker, at motparten har et eller endog to ess Så langt er slutningen temmelig sikker. Det neste spørsmål er. Hår

13 N ortlisk B) itl!! e Magasin I j ge, dame i toppen. Da irgen av sialefarvene kan være helt solid, må dlet være trumffarven. Denne kan være så sterk som 10 kort, og neppe korterc enn 7 eller 8. Sidefarven vil da være fra 3 til 6 kolt. D nne sidelane kan ikke være kløver, det viser Nords egne kolt den må være spar eller mter. Hvis det var spår, vilde Syd prøvet å få høre, om makker hådde esset og selv med mindre honnørstikk enn minimum åpnet på en slik måte, at Nord kuncle få vist esset, hvis han hå.dde det og med begge ale gode fårver hadde han heller intet å frykte fra motspillemes mulige iniblanding i meldingen. Det er derfor mest sannsl'nlig at Syds langfan'e er ruter. Imidlertial er storeslemmen oplågt, hvådenten det er alen ene eller alen annen farve, hvis Syd har 12 stikk og ikke hår meldt på chåncer og håp. At Syd ikke hadde meldt iilleslem like inn uten å ha en chance til å få den selv om makkeren var temmelig blank, mente Nord å kunne anta eftex sitt kjennskap til Syd, oa ut herfra gikkhanithjerter. Då denne melaling kom til Vest, doblet han og Nord var igjen i et dilemma. Ut fra sine overveielser førj var det temmelig sikkert, at BRIDGEBORD h.ldere r.. 30.oo og :r3.or. Røk$etl lor bridsebord, : hjørncletl a srreskå.ler is eresårr nrførerse kr INGWALO NIETSEN Tonqt. 46, Oslo motparten hadde et ess ()8 alette måtte være kløveress. Ved doblingen kunde dette plasercs hos Vest som hadde utspillet. Ved selv å gå i? grand kunde utspillet føres over til Øst, som neppe filde åpne i kløver, så sterke kløver som Nord selv hadde og med annet utspill Yar storeslemmen neppe mulig å bete. Hvis Syd skulde hå en kløver, vild en overgang til glanal oveneienale sannsynlig gi vunnet spill istealenfor alen sikre bet som vilde komme hvis de forån nevnte over"veielser var riktige. Nei Nord hadde det ikke

14 N o r d i s k B r i d, g e M a t a s,i tu godt. Om nu Vests dobling var en bluff for å prøve å lede oss over i en annen melding. Herimot tålte den risiko en redobling vitde væxe for motpårten, og Nord kom til det rcsultat, at Vests dobling var basert på et ess. Går han ala over til grand, vil beten uvegerlig vær der hvis ØBt tross alt skulde være så heldig å åpre meal den rette farve. Et ess vil derimot intet bety, hvis Syds lilleslem er helt solid, idet Syd da må være renons i alen farve, Dessuten har Syd 4 ller 5 honnører i hjerter, og ved å redoble kån 700 tii 800 points ekstra vinnes mulig' heter på den en siale, som granden neppe viide gi, og større sikkerhet for å vlnne kontråkten på den annen side. Nord redoblet derfor hjedermeldingen og gikk en bet, da kløveress kom ut, og de to hen Nord (lrlindemeh) l,l E ,?. c K ii K.D.10.8.:. svd: O E.K.D.Itn 10.x.x x Syv grand vilde vært vunnet da Øst hadde åpnet medl sparkonge. Spillet forekom i en klubb i Oslo i november ijjor og våkte en livlig diskusjon. Først og fremst om Nord bør forutsette 12 stikk hos Syd og demæst om han ikke bør gå over til Sranal efter doblingen, då han jo ser, at mer enn et stikk ikke kan tapes, Så mange dyktige spillere som der er blåndt vårc abonnenter, vilde vi finne det meget interessant om vi fra en eller flere fikk deres mening om foranstående. For vår egen del syntes vi det var mistrøstig, at hvad vi selv syntes var ganske gode resonnementer bare skulde føre galt :.vsted. Hvordan man vinner en storeslem med bare ett stikk. Vi har dette ganske sjeldne spill fra en liten by på Sørtåndet en by, som i sin tid var viden kjent for sine skipperhistorier. At svunne tiders ånd CHAMPAGNE Pt]MMERY& GREN(]

15 N o r.ti,s 1r Bti.lge Ma9asirL IJ og fantasi ennu lever i klubbens haller nei, dette er et bridge mågasin * altså, spillet vår dette. Å rckke 7 grand på Nods og Syds henaler er en ståen til med fulle seil, som er den gamle sjøtr, nnc/in.l var.lis Nordi i Inaen. I E.K.3. o 8.6.5,3. * K.D Vest: øsl: a E.K.D.r(n.1o 9. a 2, 8.?,6.5.,1.3. rrd,10.8.?.6.5.r. j,k!. i?.4. a InBen : sy.l:..rdee!. C E.K.D.Kr.10I2. t E,Kn Når Vest nu åpner sin sparfårye, må merkelige og eventyrlige kfefter være med foråt Syd skal vinne sin storeslem. Og dissc merkelige krefter fiste sig som så ofte før i historien å lære en rrvå, val ntet'jrmelsmånn forteller (at en nydelig ung dåme kom inn i den forstokkede mannfolkklubb for å følge sir bestefår hjem.> Og in' gen fulste med kodene, ingen 1å merke til, at ingen fulgte spar og efter den distmherende bcglvenhet fortsatte Vest med spar og åtter spår. Men da tolvte spar kom på bordet Btivnet øst plutselig og blev meget blek ag med sl,nlib stor forbauselse la han sin spår 2. Den hådde forstukket sig så godt bak sin venn og kollega, hjeder 2, at den føist kom frem, då Øst mente bare å hå et kort igjen. Og revoke eileve ganger gav Syd s]'v hekk og en vunnet storesl m skjønt han kun gjorde ett stikk. Mån må gi vår hjemmelsmann medhold, når han bemerker at <det var en dyr plasering); dog synes vi at selv Øst må være fornøiet med aftenen, der utvilsomt gav håm hans livs merkeligste spill. Når dåmene kan frembdnge slike rcsultater bare ved å vise sig, så blir det itke lett å være turneringsspiller når dåmene for alvor kommer med, Mellemkort av K it,ilnus. Vi har før påpekt, at (honnørstikk> mer og mer ved kortbordene synes å være den akse hvorom alt dreier sig. Honnørstikk er en meget vesentlig fak ORD

16 Nortl,isk Brid,!e M as dsitl NORDISK BRIDGE MAGASIN 0"iql,,rlLioJ Årgangene lor 1932 og 1933 låes kjøpt, innblmd.et pr. årgang i smukt arigindlbind, tor kun kr. 8,i5, inclusiv,porto og emballøge, stilo,ngt oplaget diher. Benytt anledningelx og gi beskied strdl{s til Nord,islr Bridge Møgs.sin, dtlresse: A. M. Iidnches FatTag, Rtitlhusgt. 2!, Osio. Bellpet rne.lsewles tud. bestilknllen. tor ved beregningen åv en hånd under meldingen og ved man ge meldinger, som åpningsmeldinger, kmvmeldinger åv alle slags, doblinger og forøvrig i mange tilfelie bør mån ikke uten i undtagelsestilfelle fravike de vanlige kmv til honnømtikk, styrke. Men mån må ikke se sig blind på kravene til honnørstikk men også la åndre stikkverdier komme med Lå oss ånta åt Syd på begge disse hender Husk kortfinontprr F^.. 1().1,,t 1. 't E,5.2. i7 E.6.3. a E.7.4.t, 9 E.D.10..t D har åpnet med n grand, som Nord høiner til to gård. I første titfelle har åpneren omkring et honnørstlkk mer enn apningsmeldingen forlanger, og vil regelmessig gå i trc grand. I annet tilfeile har han intet sær Iig ptus i honnøntikk og den f orsiktige, systembundne spilicr vil passe. Men i dc fleste tilfelle vil sikkert den motsatte sluttmelding gi det beste resultat en pass på to grand med hånd I og en høining til tre glånd med hånd I] I hånd II gir de mange

17 N o r rl is k B ri d lj e M & O ds ir mellemkort, håndens tetthet, en ale manglende honnørstikk fulit ekvivaler nde spillestyrke i hånd I er den fullstendige mangel på disse verdier sammen med Iordelingen en svakhet, som ikke opveies av plusset i honnørstikk. Enhver rnere øvet spiller legger uten nærmere eftertanke betydelig mer vekt på en falve som E.K eller E.D enn på E.K.4.2. eller E.D.6.3. eller D såmmenlignet mcd D I{onnørstikkl'erdien er den samme, tnen spilleve,:dien cr meget folskjellig. At mellemkortene i gråndspill hår sin store vedi ef innlysende og behøver fomåvidt ingen på1,isning, men selv om dette innsees, er der allikevel månge der fø]er sig bundet av kravene til honnørstikk, ofte av frykt for kritikk fra en kanskje like honnørstrkkbundet makker. tr{en også i trumfspill gjør mellemkortene sig gjeldende. Vi har før i flerc artikler her i magasinet vist cle små kods betydning ved ekstraoralinære fordelinger, men clet er noget helt an' Det. Her blir det spørsmå.i om mellemkortenes betydning ved mer åimindelige f ordelinger. Lå oss anta, at Syd har åpnet meal en hjerter og Noral støtter håm i farven. Om Nord har D eller D.5.2. i hjerter, vil kunne være avgjørcnde for tapt elier vunnet spill. Har Syd åpnet på en femkortfårve uten kongen, f. ks. L E.Kn og de uteværende trumfer sitter delt 32 med kongen båk esset, vil et stikk tapes, hvåd enten Nord har D eller D.5.2.; men sitter kongen ljerde hos en av motspillerne, likegyldig om forån eller bak esset, så vil motparten med D.5.2. hos blindemann gjøre to trumfstikk, men hvis btindemann har D.10.9., kun ett, hvis kongen sitter efter csset, og intct hvis den sitter foran. I en mangfoldighct av trumfspill vil det samme gjø1e sig gjeldcnde på fo$kjellig vis. I det anførte eksempel vil blindemann såieales med D ha to innkomstkort i trumf, med D.5.2. kånskje intet. Og på såmme måte er mellemkortene i sidefaryene soldater, man ikke skal folakte. Sett åt blindemann lar i en farve og spilleren selv ess.kn. 8. Hvis konge eller dame eller begge sitter forån esset, gir far' ven tre stikk, det alminaleligste NORA SELTERS I ele J on c entr albor il A

18 N o r.iie k B r id lj e M a! d s i n tiuelle sitter begge efter to stikk, men gir vi blindemann og spilleren Ess.Kn.2., vil det være vanskelig uten med like fordeling hos motpårt n å gjøre mer enn et stikk i farven. Blindemanns og spillerens 8 vil kunne gi iike meget som to ess ho8 blindemann. Man må naturligvis ikke overse, at der er en vesensforskjell på to ess og en siik kombinasjon det anfør s kun tii belybning av meliemkortenes verdi. Burde man ikke snart komme dlerhen, åt den megen tale om honnørstikk dempes noget og at andre spilleverdier også ansees veld å nevne Herl redaktør! Hr. Per Vogt har slått inn på den vanlige linje å skulle kjekke sig på Culbertsons bekostninr. Mange slike forsøk Ilar sett dagenb lys. De fleste skribenter njlå sies å ha vært meget uheldige; hr. P. V. ikke minst. At Culbertson's ame kanske reklame kå,n smake oss ille, er dktignok; men utenom den tør det bli vånskelig for oss amatører å finne noen brukbår knagg til hatten; dertil er Culbertsons stab for stor og veltrenet. 5. H.meldingen som P. V. har fått i wangstrupen er da logisk nok og den påfølgende pass likeså. Problemet blev som det nok vil huskes gitt i (Bridge World) under <Problems> for et pår år siden, og jeg gjetter på at vi norske løsere som dengang vår m d, fant det å være et a\' de letteste blandt mange vanskelige. Selvsagt er 5 H. mompeinvitt, men ikk alle invitter skal mottåsl Og clenne skal åpenbart påsses ved med bare 1 ess, Er der noe å innvende mot meldingen 5 H., må det være åt dlen viser frem kort, så Portlandklubben hå.dde vel kjent for rett at motspillerne kunde forlange nye kolt. Syd må hå. en gående hjerter og ingen Ess ved siden av, elleb hadde jo meldingen vært 3. H. Syd gannterer I stikk (Bom alle må være i hjerter). Men hr. P. V I Er det riktig som anført at resonnementet første gang blev brukt ved kortbordet: en match, så la oss innrømme at både de 5 H. og den følgende pass er briljante meldinger som viser både Culbertsons og Lightners (master mindr. Moss 1. desember A, Ldc, Torvesson.

19 N a r d,is k B I id, g a M a lt a s in,,the greatest pass in the history of Bridge" I novembemummeret skriver Per Vogt en artikket under tittelen (Halvguden på viddene>. Da det kan være enkelte ting å bemerke tll hans artikkel, skal jeg i all beskjedenhet tillate mig å komme med en del bemerkninger, Saken gjelder et eksempel som er inntått i alen nye <Blue Bookr, 1933 og som heter: <The greatest Bddge>, * pass in the history of hvor kortene vår føl E.K.D.Kn.5.2. Kn. K.D.2. K,Kn,10, svd: a D.K.D.10.8.?.6.5,4 It 6. Alle i faresor n Noral, Theodore Lightner, gav og meldte 1 spar, Øst pass, og Syd, Cutbertson, meidte 5 hjerter. Per Vogt mener her åt 4 hjerter er den logiske melding. Dette kan vel ha sin riktighet, men det sees åv Syds kort at har makker to ess, vil en mompmelding ha store chancer for å gå, likesom Nord sanns].nligvis vil betrakte en firemelding som et slags advarsel. M. a. o. er femmeldingen en direkte mompopfordlring som loru^etter øt mahker fo$tår hddd melalingen innebæret. Vi skal nu gå over til mr. Lightners side og se litt på hans kort, og hvodån hån opfattet makkers melding. Det våi oplagt at makker måtte ha gode kort, siden han i sin første melding kunde komme med en direkte mompopfordring. Hans hjeder måtte være lang og solid helt fra toppen, og fordelingen måtte være godl. Men hvorfor hadde han ikke kommet med en avslags kravmelding? 3 honnø$tikk haalde jo vært nok. mad Lqnc +^råalinq Hån hådde sikk rt ess, k. i hjerter, og kunde derfor ikke ha hverk n ruteress eller kløveress. Disse to ss måtte sitte hos motpårten, og en momp var dødf ødt, sanns!'rligvis. trg hker \h HELLSTRøM & NORDAHLS BOKTRYKKERI A.S. OSLO

20 NarAish Brid0e Mo!6si, Dette var nok mr. LightneN resonnment! hvorcfter han avgav <Thc greatest pass in th En ånnen sak ef det at det kommef ar på utspillet om Syd skål greie 5, 6 eller 7 trekk. Summa summarun, forekornmer det mig at hverken Syds femmelding eller Nords pass er så helt borte i veggene ulogiske, og jcg tror nok Per Vogt bør for søke å finn et bedre bevis for mr. Culbertsons <stormannsgalskap). ozae E. Schønbarg. Spilletime. Vi er anmodet fra månge av magasinets abondentcr om å lå en del av artiklene hå et mer <poputært, ånstrøk. Mar]g.e uttrykker det på den måte, åt de ter om stoff for <alm'intl,elige spillere>, a.r'dre igjen slares det er sa.<dlttor Dattskel,igr. En sier, at han kån så altfor lite til å kunne følge med og åt han vet mange andr, som er i samme stillidg. Vi skål så gjeme prøve å imøtekonrne disse ønsker. Imidlertid kan vi ikke yde spalterum til de almindelige spill regler og G!en{innan Whisky (F6e, r Vrooiopod ror k 14,oo) NE. Atre$ ay :[ioio{e :o6 we.jeb he4e på de ting, som enhver kån finne i de mange og fortrinlige lærebøker som finnes på norsk. (An nensteils i magasinet Bis en for tegnelse over bridgeiitteratur. ) Mer vi stål prøve på ved å ta eks mpler tua dagens brialge, å gi denne, som det synes, store alei av våre lescre, hvad de ber om, og skuldc det være ånnet de vil ha enn det vi gir, så må de si fla igien. Vi begynner da mcd cn spilte' Vårt første spill er fra et privat parti i Oslo i forrige måncd. Det er en storeslem og har som høie spili varligvis hår et nrer klart point nn små spill. Det er defor vi hal valgt det. Vest hadde åpnet med en spar, blev støttet til to av sin makker, mer Syd havnet i 7 hjerter, doblct a1' Vest. Sparess blev spilt ut og Syd hadde disse to hender å operere med.

21 Nold {blirdehantr): a D.Kn.10 c K.D.?.5.4. * 1{n vest: svd: I K.D.Kn,10.ti.i,4. c E.8,3. it E.i<.3. Så legger vi kortene op det blir da så meget lettere, hvis man ikke er særlig trenet i å spille <fra blådet>. Nu kan vi fotelte, at Syd vant slrl storesiem, hvad ingen av de fem spillere, som senere har spilt de samme kort ne, gjorde. De forskjellige måter, som blev forsøkt for å få kontråkten hj nr. og de folskjeljse sprleres kommentarer gå! i hvert enlelt tiuetle et godt billede åv spillerens dyktjghet. Alle på Syds plass tok sparess med trumf i]8 spiltc hjerter_ konge og ru viste det sig, at Yest hadde alle de iir utevæ_ rende trumfef_ Men efter annet stikk gikk Syd de forskjel_ ligste veier. To spillele gikk øiebtikkelig lå kjøverfin ssen og kuncle Btråks slå fåst, at kløverdamen satt hos Vest og at bet n var et fakturn. D t var jo ogs.i å ventc, da \rest 1]1å antrs å hå No drsk B, tttltl lt! tasin p"i: 2i': honnørstikk og merl ess, konge i par er det lesten sik_ kert, at kløverdamen er på Vests hånd. De to spillere, 6om for ø\'rig gjorde hvad hopetall av spiller vilde gjort, kan vi dessverrc ikke kårakterisere som gode spillerc. En spiller tol i tredje stikk ruter sa, men også hån kunale straks konstatere en bet, cla Ve,st var renons og trumfet En annen r/ar litt forsiktigele, idet han først trudfet ut oe qikk så!å ruteme i det håp: at de sldlde gå et forgjenge, 1ig håp, som vi vet. Dcr icnrte spillel uøvet om slrrkcnge satt hos Øst hvåd tlen rlaturligvis ikke Sjorde _ og beten kom også her prompte. Ved såmtlige fem boral blev kortene lå.gt o]) iajen og Syd fikk.l!u opæisning ved alle fenr, åt Leten var uundgåetig. Sluttmeldinger btev gjennem_ gående også kritibert et ståndpunkt for melding og spil, som vi skulde t_ro vilde få iil_ slutning fra ni tiendeler åv alle kortbord, som møter et slikt spil]. M^n allikevet hadde alen oprinr.liee Srd rctt, ala han hev.jet. åt spillet var <oplagt) ef_ ter anneli stikk.