Samhandling i praksis DIABETESFORUM OSLO JUNI 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samhandling i praksis DIABETESFORUM OSLO 9. 10. JUNI 2011"

Transkript

1 Samhandling i praksis DIABETESFORUM OSLO JUNI 2011

2 Velkommen til nasjonalt Diabetesforum i Oslo juni 2011 Layout og trykk: GRØSET 2 For 13. gang siden 1987 inviteres helsepersonell med interesse for diabetes til nasjonalt Diabetesforum, også denne gang i Oslo Kongressenter i Folkets Hus. Vi i styret for det nasjonale Diabetesforum er glade og stolte over å kunne presentere programmet for møtet. Også denne gangen er Diabetesforum godkjent med tellende timer i etterutdanningen av allmennleger og legespesialister. I år er for første gang Statens legemiddelverk, Kunnskapssenteret og Helsedirektoratet med som arrangører. Dette kan du lese mer om på side 4. Hovedtemaet for konferansen er Samhandling i praksis. Den omfattende Samhandlingsreformen, med alle sine implikasjoner og utfordringer, har allerede vært tema for mange diskusjoner i mange ulike fora. Og i forlengelsen av det: Hvordan møter vi utviklingen med en stadig fetere befolkning og stadig mer type 2-diabetes? Med andre ord: Hvordan lager vi et sunnere samfunn? Hele første del av fredagen kommer til å kretse rundt disse temaene avsluttet med en paneldebatt. Ellers i løpet av de to intensive dagene: Motiverende intervju som løsning for å endre vaner, et blikk på de nasjonale retningslinjene to år etter, HbA1c som mulig diagnostiseringsverktøy og avslutningsvis nyheter fra forskningen, med fokus på nye behandlingsmetoder. Og tradisjonen tro: Parallelle seminarer begge dagene, med et vidt spekter av aktuelle og nyttige diabetestemaer. Det skjer mye innen diabetesomsorgen i Norge, og det viktigste aspektet ved Diabetesforum er å gi helsepersonell faglig oppdatering. Diabetesforum skaper en arena hvor alle kan dele sine resultater og erfaringer, og således bidra til en kvalitetsforbedring innen diabetes - omsorgen på alle nivåer. Diabetes er en sykdom hvor helsepersonell med for - skjellig utdannelse og bakgrunn har viktige roller å spille og et område som bedre enn noen andre illustrerer betydningen av godt tverrfaglig samarbeid. Det nasjonale Diabetesforum favner alle faggrupper innen helsetjenesten og blir derfor møteplassen framfor noen. Håpet er at konferansen kan være et godt sted for nettverksbygging. Det er mye enklere å samarbeide med folk en har hilst på og snakket med. Kom, lær og bli inspirert velkommen til Diabetesforum Med vennlig hilsen Knut Dahl-Jørgensen Leder av nasjonalt Diabetesforum

3 Hva står på programmet i år? Programmet i år har som tittel Samhandling i praksis og vil naturlig nok ta utgangspunkt i samhandlingsreformen: Hva skal til for at den skal lykkes? Vi ser blant annet på hvordan de gjør det i Nordland, og i Skottland. Mer overordnet spør vi: Hvordan lager vi et sunnere samfunn?. Den to dager lange konferansen vil i tillegg være innom endring av vaner, de nasjonale retningslinjene, HbA1c som nytt diagnostiseringsverktøy og nyheter fra forskningen. TORSDAG Forum begynner torsdag 9. juni med fagseminar for allmenn praktikere, indre - medisinere, pediatere, sykepleiere, ernærings fysiologer, legemedarbeidere, bioingeniører, psykologer, apotek - ansatte, fotterapeuter/ ortopediteknikere/ ortopediingeniører og hjelpepleier/omsorgs - arbeidere. Hver faggruppe har temaer som er skreddersydd for sin gruppe. Fagseminarene går fram til lunsj kl , og det tverrfaglige programmet denne dagen starter etter lunsj. Her vil det blant annet bli et politisk innlegg, ved statssekretær Robin Martin Kåss i Helseog omsorgsdepartementet (HOD). Torsdag kveld inviterer vi til en sammenkomst på Småflaskemuseet, som ligger sentralt i Oslo. Dette er verdens eneste småflaskemuseum og innehar verdens største samling av miniatyrflasker: flasker fordelt på over 50 installasjoner i tre etasjer. På Småflaskemuseet vil det bli servert spennende fingermat, mens du har muligheten til å prate med kjent og ukjente. Du kan melde deg på denne sammenkomsten ved å krysse av på påmeldingsskjemaet. Inngangsbilletten koster kr 350.-, og i den prisen inngår en aperitiff og tapas-buffet. FREDAG Fredag 10. juni starter med et tverrfaglig symposium der alle er samlet i plenum. De tre timene har to overskrifter: Samhandling om diabetes i praksis og Hvordan lager vi et sunnere samfunn?. I den første delen er Magne Nylenna, fagdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet sentral, mens assisterende direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet skal gjøre opp status for Norge om hvordan vi lager et sunnere samfunn, før det åpnes for paneldebatt om det siste temaet. Paneldebatt fredag Disse vil delta i paneldebatten Hvordan lager vi et sunnere samfunn?, som ledes av Bjørnar Allgot, generalsekretær i Diabetes forbundet: Kristian F. Hanssen, professor ved Oslo universitetssykehus, Aker Bjørn Guldvog, assisterende direktør i Helsedirektoratet Sindre Børke, forbundsleder i Diabetesforbundet Sonja Sjøli (H), medlem i Helse- og omsorgskomiteen Kjersti Toppe (Sp), medlem i Helse- og omsorgskomiteen Kine Søyland, informasjonssjef i NorgesGruppen En representant for Tine Etter paneldebatten møter vi professor Stephan Rössner, som er en profilert fedmeekspert ved Karolinska Universitetssykehus i Stockholm. Han har medvirket i mange tv-programmer i Sverige. Hva er Diabetesforum? Diabetesforum har som mål å sikre faglig og tverrfaglig oppdatering bidra til evaluering og kvalitetsutvikling av diabetesomsorgen stimulere til samarbeid bidra til å forebygge komplikasjoner bidra til bedre helsekommunikasjon stimulere til etablering av samarbeidsgrupper utløse energi i helsetjenesten utløse energi i grenselandet mellom det frivillige og det offentlige Helse-Norge styrke kontakten mellom helsetjenesten og brukerne Diabetesforum er et tverrfaglig forum for helse - personell med interesse for diabetes. Diabetesforum er også et utvalg i Diabetesforbundet. Forumet ble opprettet av Diabetesforbundet i 1987 som et stort arrangement hvor helsepersonell fra hele landet var invitert. Målet med Diabetesforum er å fremme det tverr - faglige samarbeidet og bidra til faglig opp - datering. Nasjonale Diabetesforumkonferanser er blitt arrangert hvert andre år siden begynnelsen, og interessen har vært stor. Det er også opprettet Diabetesforum i de fleste fylkene. 3

4 Samarbeid og dialog De nasjonale retningslinjene, utgitt av Helse - direktoratet i 2009, er grunnlaget for myndig hetens informasjon om diabetes. Statens legemiddelverk, Helsedirektoratet og Kunnskapssenteret samarbeider i år med Diabetesforum. Bakgrunnen for dette er et ønske om både å informere om myndighetens faglige råd og ha dialog med helsepersonell om hvordan anbefalingene fungerer i daglig praksis. God offentlig legemiddel - informasjon skal bidra til riktig legemiddelbruk. St.meld. nr 18 ( ) Rett kurs mot riktigere legemiddelbruk foreslo et kontaktpunkt for å koordinere myndighetenes legemiddelinformasjon. Helse- og omsorgs departementet fordelte ansvaret for offentlig legemiddelinformasjon slik: Kunnskapssenteret er faglig uavhengig, både av industri og myndigheter, og er tildelt rollen som uavhengig fagmiljø for informasjon om lege - midler, basert på kunnskapsoppsummeringer på lege middelområdet. Legemiddelverket skal utforme og formidle myndig hetenes informasjon om faglig og økonomisk riktig bruk av legemidler. I dette inngår informasjon om bruk av nye legemidler, bivirkninger og hvilke vilkår som gjelder for refusjon. Helsedirektoratet har ansvaret for å utarbeide nasjonale retningslinjer for hele sykdomsområder, herunder bruk av legemidler. I tillegg har Helsedirektoratet det overordnete ansvaret for helserefusjonsordningen inkludert individuell refusjon og kontroll av legenes forskrivning på blå resept. GODKJENNINGER Nasjonalt Diabetesforum er godkjent av Den norske legeforening for spesialitetene allmennmedisin, pediatri og indremedisin. Allmennmedisin: Godkjennes med 17 timer som klinisk emnekurs i diabetes til videreog etterutdanningen. Pediatri: Godkjennes med 17 timer som valgfritt kurs. Indremedisin: Godkjennes med 14 timer som valgfritt kurs innen videre- og etter - utdanningen. Sykepleie Kurset er godkjent av Norsk Sykepleierforbund med 17 timer som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesial - sykepleie. Psykologer Kurset er godkjent av Norsk Psykologforening som 17 timers vedlikeholds - aktivitet. Den første dagen godkjennes som tre timers fritt spesialkurs. Bioingeniører Kurset er godkjent av NITO Bioingeniørfaglig institutt med 17 poeng i BFIs program for etterutdanning. Fagforbundet Kurset godkjennes med 17 timer som tellende i program for klinisk fag - stige for legemedarbeidere/helsesekretærer, hjelpepleiere, omsorgsar - beidere, helsefagarbeidere, fotterapeuter og apotekteknikere. De som ønsker kursbevis må krysse av bak på påmeldingsskjemaet. PRAKTISKE OPPLYSNINGER Tid: juni 2011 Sted: Oslo Kongressenter, Folkets Hus Pris: Medlemmer av Diabetesforbundet kr ,- Ikke medlemmer av Diabetesforbundet kr ,- Påmeldingsfrist: 27. april 2011 Konferanseavgiften dekker deltakelse på Diabetesforum, rundstykker, kaffe og te torsdag og fredag. 4

5 PÅMELDING Bak i dette heftet finner du et påmeldingsskjema der du må velge hvilket fagseminar og hvilke parallelle seminarer du ønsker å delta på. Du kan også melde deg på ved å gå inn på Diabetes for bundets nettside: FORSKNINGSNYHETER Lars Krogvold vil presentere et foredrag med tittelen: Er det virus, melk eller noe annet? Ny kunnskap om årsaksforholdene ved type 1-diabetes. DIABETES I DAG Flere enn 300 millioner mennesker har diabetes i verden i dag, og tallet er ventet å passere en halv milliard i løpet av én generasjon, innen Fire millioner mennesker antas å dø av diabetes hvert år. I Norge regner man nå med at personer har dia betes. Rundt har type 1-diabetes, har type 2-diabetes. Rundt halvparten av disse har ikke fått diagnosen. I tillegg kommer som er i risikosonen for å ut vikle type 2-diabetes. SOSIAL SAMMENKOMST TORSDAG KVELD Torsdag kveld inviterer vi til en sammenkomst på Småflaskemuseet, som ligger sentralt i Oslo. Dette er verdens eneste småflaskemuseum og innehar verdens største samling av miniatyrflasker. På Små flaskemuseet vil det bli servert aperitiff og fingermat, og forholdene ligger godt til rette for en hyggelig kveld i en uformell atmosfære. (bilde) GENERALFORSAMLING I DIABETESFORUM Hvert annet år avholdes generalforsamling i nasjonalt Diabetesforum. Generalforsamlingen skal behandle beretning og handlingsplan for de neste to årene, samt velge nytt styre til det nasjonale Diabetesforum. Generalforsamlingen består av Diabetesforbundets sentralstyre, det sittende styret i nasjonalt Diabetesforum og inntil to representanter fra Diabetesforum i hvert fylke. Interesserte kan delta som observatører. Generalforsamlingen avholdes torsdag 9. juni kl Vibeke Zoffmann vil presentere et foredrag med tittelen: At utdanne seg til livet med diabetes. Valdemar Grill vil presentere et foredrag med tittelen: Hvordan bør LADA behandles på bakgrunn av nyere forskning?. Anne Karen Jenum vil legge fram ny forskning på svangerskapsdiabetes. Det vil bli satt av tid til spørsmål og diskusjon Til sammen har med andre ord drøyt mennesker i Norge diabetes eller er i fare for å utvikle sykdommen rundt 14 % av landets befolkning. 5

6 PROGRAM TORSDAG 9. JUNI DEL 1 Fagseminarene starter med registrering kl Det er felles pauser Fagseminarene slutter ca FS 1 FS 2 FS 3 FS 4 /EMNEKURS FOR LEGER I ALLMENNPRAKSIS OG SPESIALISTER I INDREMEDISIN OG PEDIATRI Ansvarlige: Allmennlegene Normund Svoen og Ole Strand og seksjonsoverlege Tore Julsrud Berg NOKLUS diabetesregister/årskontroll. Praktiske demonstrasjoner av program/rapport Allmennlege Normund Svoen, overlege John Cooper og avdelingsingeniør Karianne Fjell Løvaas Legemedarbeidere deltar sammen med legene på denne delen Få pasienten med på laget eller få legen med på laget. Psykologiske aspekter ved diabetesbehandlingen Psykolog Ane Wilhelmsen Langeland Nye blodsukkersenkende medikamenter Seksjonsoverlege Tore Julsrud Berg FOR SYKEPLEIERE Ansvarlige: Norsk Sykepleierforbund/Faggruppe for diabetessykepleiere Programkomiteen: Sykepleierne May Henny Moen, Harriet Nordli, Harriet Selle og Tilla Landbakk Velkommen Samhandlingsreformen i praksis Tore Julsrud Berg, seksjonsoverlege Livsstilsprosjekt i Finnøy kommune, Oddny Kjølvik, diabetessykepleier og leder for helse - tjenesten i Finnøy kommune FOR KLINISKE ERNÆRINGSFYSIOLOGER Klinisk ernæringsfysiolog og postdoktor Ingrid Løvold Mostad Tema 1: Retningslinjer og kostråd for forebygging og behandling av diabetes Vitenskapelig grunnlag for Helsedirektoratets nye kostråd for å fremme folkehelse og forebygge kroniske sykdommer i Norge (2010), med fokus på type 2-diabetes Rune Blomhoff, professor i ernæringsvitenskap Mat ved diabetes en systematisk litteraturoversikt Brita Karlström, professor i dietetikk Helsedirektoratets kostanbefalinger for behandling av diabetes i dag (Diabetesretningslinjer 2009 vs Nye kostråd 2010) Brita Haugum, klinisk ernæringsfysiolog og seniorrådgiver FOR LEGEMEDARBEIDERE Helsesekretær Sonja Håland NOKLUS diabetesregister/årskontroll. Praktiske demonstrasjoner av program/rapport. Allmennlege Normund Svoen, overlege John Cooper og avdelingsingeniør Karianne Fjell Løvaas Legemedarbeidere deltar sammen med legene på denne delen Forebygging av fotsår hos personer med diabetes Diabetessykepleier Anita Skafjeld Avlastning av fotsår hos personer med diabetes. Fotterapeut Mona Boysen Panel/oppsummering Førerkort og diabetes. Hvordan orientere seg i de nye reglene? Overlege Tor Claudi Samhandling før reformen, komptetanseoverføring fra sykehus til primærhelsetjenesten Trine Selnes, diabetessykepleier Pause Behandling av diabetessår Diabetessykepleier Anita Skafjeld Hvor mye insulin skal tas til maten du spiser? - Fakta omkring karbohydratvurdering Klinisk ernæringsfysiolog Kari Saxegaard Samarbeid diabetesteam og distriktsmedisinsk senter Tilla Landbakk, diabetessykepleier Presentasjon av Norsk Sykepleierforbund / Faggruppe for diabetessykepleiere 2012 Programkomiteen Tema 2: Blodsukker og ernæring blant innlagte sykehuspasienter Regulering av blodsukker på intensivpasienter i praksis. Arendalsmodellen for blodsukkerregulering på kirurgisk sengepost Vidar Skogstrøm, overlege Eksempler fra kirurgiske sengeposter v/oslo universitetssykehus, Aker Sedegheh Gharagozlian, klinisk ernæringsfysiolog og dr. philos Vår rolle ved legekontoret (diskusjon) Helsesekretær Sonja Håland Panel/oppsummering

7 FS 5 FS 6 FS 7 FS 8 FS 9 FOR BIOINGENIØRER Spesialbioingeniør Grete Rustan Knudsen FOR PSYKOLOGER Hvordan kan psykologisk kunnskap bli bedre benyttet i diabetesbehandlingen? Psykolog/stipendiat Eirin Winje FOR APOTEKANSATTE Apoteker Tonje Horntvedt Svendsen og seniorrådgiver Agnes Gombos OM FØTTER Fotterapeut Mona Boysen FOR HJELPEPLEIERE OG OMSORGSARBEIDERE Hjelpepleier Grethe Berge Velkommen Spesialbioingeniør Grete R. Knudsen Ulike prøvemateriale til glukosemåling Astrid- Mette Husøy, dr.scient. biokjemi Effekt av omgivende temperaturer på egenmåling av blodsukker Kari Nerhus, seksjonsleder i Noklus Introduksjon Psykolog Eirin Winje Konsultasjonstjeneste potensiale for en dominoeffekt? Psykologspesialistene Nicholas Carr og Randi Abrahamsen Diabetesteam hvilken rolle spiller psykologen? Psykologspesialist, dr. philos Jon Haug Apotekenes oppfølging av diabeteskundene Apotekforeningen Ung diabeteskunde på apoteket Bruker Martine Lyslid, Ungdiabetes nasjonalt Bruker Anne Hilde Juvstad, leder av Diabetesforbundet Oslo Generalforsamling i Interessegruppen Diabetes i Apotek (IDA) Orthoses in Great Britain From the point of view of orthotics and podiatrists Podiatrist Wendy Smith, UK Tannhelse og diabetes Tannpleier Eline Juel Bjørkevik Pause Tannhelse og diabetes fortsetter Erfaringer med kapillær blodsukkermåling på pasienter mens de behandles med intravenøs glukose/insulin Grete Rustan Knudsen, spesialbioingeniør Kvalitetssikring av glukosemålere i ambulansene Helse Sør-Øst Fagbioingeniørene Kirsti Holden og Elin S Christensen Lavterskeltilbud alternativ til lange ventelister? Psykolog Eirin Winje Veien videre? Oppsummering og diskusjon Blodsukkermåleutstyr praktisk bruk og feilkilder Cand.pharm., ph.d. Reidun L. S. Kjome, Hvilke kunder trenger hvilke apparater; grupper med spesielle behov Apoteker Tonje Horntvedt Svendsen Oppsummering og diskusjon Care of the diabetic foot Is the British system a role model for Norway? The organisation and the success factors in Great Britain Podiatrist Wendy Smith, UK Innlegg og debatt: Hva legger vi i et aktivt samarbeid? Hva betyr felleserklæringen for føtter? Hvordan kan vi gjennomføre en systematisk innhenting av effekt på behandling? Ortopediingeniør Ellen Krohn Halseth og fotterapeut Mona Boysen m.fl Forebygging av trykksår hos diabetikere Fotterapeut Ingeleiv Falkeid Pause Forebygging av trykksår hos diabetikere fortsetter NETTVERKSBYGGING KAFFE/TE/RUNDSTYKKER 7

8 PROGRAM torsdag 9. juni RAMMEPROGRAM Samhandling om diabetes i praksis PLENUM Møteledere: Medlem av nasjonalt forumstyre og sentralstyret Åpningsinnlegg Sindre Børke, forbundsleder i Diabetesforbundet og Knut Dahl-Jørgensen, professor og leder for nasjonalt Diabetesforum Politisk innlegg Robin Martin Kåss, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Er det mulig å endre vaner? Motiverende intervju Bryan Lask, professor of child and Adolescent Psychiatry Pause Nasjonale behandlingsretningslinjer to år etter. Hva har skjedd? Blir de brukt? Må de revideres? Brukerversjonen Tore Julsrud Berg, strategidirektør i Helsedirektoratet HbA1c som diagnostiseringsverktøy Fordeler og begrensninger Hvordan tolker vi det? Kritiske søkelys Professor Jens Petter Berg Diskusjon / spørsmål fra salen DEL PAUSE - VI FORFLYTTER OSS TIL PARALLELLENE PARALLELLE SEMINARER PS 1 PS 2 PS 3 PS 4 PS 5 PS 6 PRAKTISKE BEHANDLINGS- RETNINGSLINJER FOR TYPE 2-DIABETES Professor Kåre Birkeland Innledning: Oversikt over medikamentell behandling av type 2-diabetes med fokus på nye behandlingsretningslinjer Professor Kåre Birkeland Innspill fra allmennpraktikerne Einar Frank Svendsen og Faiza Busherat Når henviser jeg? Hva forventer jeg av spesialisten? Når bruker jeg de nye diabetesmedikamentene? LÆRING, MESTRING OG MOTIVASJON Psykolog Eirin Winje Motiverende intervju i praksis Bryan Lask Professor of child and Adolescent Psychiatry PRAKTISKE FERDIGHETER Diabetessykepleier Harriet Selle 5 poster a 15 minutter der deltakerne får innføring i praktiske ferdigheter Insulinpumper Sykepleier May Henny Moen Blodsukkermåling Sykepleier Britt E. Tvedt Insulinpenner og injeksjonsteknikker Sykepleier Vigdis Rognlid Røykeavvenning Allmennlege Normund Svoen Risikokalkulator for hjerte- og karsykdom Kommunelege Bjørn Norèn DIABETES OG PSYKISK HELSE Psykolog spesialist, dr. philos Jon Haug Psykologi og medisin hvordan kan disse fagområdene forenes? Jon Haug innleder til diskusjon med utgangspunkt i teorien som han kaller spesifisitetsteorien. MAT OG DIABETES TYPE 1-DIABETES Kliniske ernæringsfysiologene Torild Lilleaas Grønnerud og Kari Saxegaard Karbohydratvurdering og insulin dosering; komplisert matematikk eller nyttig verktøy? Brukere med ulike erfaringer/holdninger til dette DEL 3 FYSISK AKTIVITET OG DIABETES Klinisk ernæringsfysiolog og trenings pedagog, Kirsti Bjerkan Hvordan gjør vi det i praksis? To modeller: Motivasjonsgrupper Pedagog Kathrine Hestø Hansen Diabetesverkstedet Kirsti Bjerkan Vi gjør det i praksis! Gymstick Nordic Walking ny aktivitetsform som utfordrer deg på kondisjon og styrke. Ha med sko og klær du kan gå og bli litt svett i. PLENUM Generalforsamling Sosial sammenkomst på Småflaskemuseet

9 PROGRAM fredag 10. juni RAMMEPROGRAM Samhandling om diabetes i praksis PLENUM Møteledere: Overlege Tor Claudi og allmennlege Ole Strand Samhandling om diabetes i praksis Innledning om samhandlingsreformen Magne Nylenna, fagdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet Diabetesforbundets syn på samhandlingsreformen Sindre Børke, forbundsleder i Diabetesforbundet Hvordan gjør de det i Nordland? Tor Claudi, overlege Hvordan gjør de det i Skottland? John Cooper, overlege Hva skal til for at samhandlingen mellom kommune og sykehus skal lykkes? Magne Nylenna, fagdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet Diskusjon debatt spørsmål fra salen DEL PAUSE Hvordan lager vi et sunnere samfunn? Innledning Sindre Børke, forbundsleder i Diabetesforbundet Status i Norge Bjørn Guldvog, assisterende direktør i Helsedirektoratet Paneldebatt Kristian F. Hanssen, professor ved Oslo universitetssykehus, Aker Bjørn Guldvog, assisterende direktør i Helsedirektoratet Sindre Børke, forbundsleder i Diabetesforbundet Sonja Sjøli (H), medlem i Helse- og omsorgskomiteen Kjersti Toppe (Sp), medlem i Helse- og omsorgskomiteen Kine Søyland, informasjonssjef i NorgesGruppen En representant fra Tine Hvorfor graver vi vår grav med kniv og gaffel? Stephan Rössner, professor ved Karolinska Universitetssykehus i Stockholm NETTVERKSBYGGING KAFFE/TE/RUNDSTYKKER 9

10 PROGRAM fredag 10. juni RAMMEPROGRAM Hva er nytt i diabetesnorge? PARALLELLE SEMINARER PS 7 PS 8 PS 9 PS 10 PS 11 PS 12 DEL 5 TYPE 1-DIABETES KONKRETE RÅD VED LETT OG HARD FYSISK AKTIVITET GRUNNKURS I TYPE 1- OG TYPE 2-DIABETES MAT OG DIABETES TYPE 2-DIABETES DIABETES OG PSYKISK HELSE PRAKTISKE BEHANDLINGS - RETNINGSLINJER FOR TYPE 2-DIABETES NYE TEKNISKE HJELPEMIDLER Professor Hans-Jacob Bangstad 16 timer på sykkel med kontinuerlig glukosemåler Bruker Morten Jørve Erfaringer med regelmessig, moderat trening Bruker Eline Egeland Hvor mye insulin skal jeg bruke? Professor Hans-Jacob Bangstad Allmennlege Kristian Furuseth Klinisk ernæringsfysiolog Anne-Marie Aas Lavkarbo-kost og diabetes; hva vet vi og hva trenger vi å vite mer om? PhD Klinisk ernæringsfysiolog Anne-Marie Aas og lege dr. med. Sofie Hexeberg Psykolog Eirin Winje Skapdiabetikeren å skjule at man har diabetes eller å underdrive ut - fordringene knyttet til den Hvordan kan helsepersonell hjelpe? Psykolog Eirin Winje og masterstudent i sosiologi Maria Lûtken Professor Kåre Birkeland Innledning: Oversikt over medikamentell behandling av type 2-diabetes med fokus på nye behandlingsretningslinjer Professor Kåre Birkeland Innspill fra allmennpraktikerne Einar Frank Svendsen og Faiza Busherat Når henviser jeg? Hva forventer jeg av spesialisten? Når bruker jeg de nye diabetesmedikamentene? Diabetessykepleier Tilla Landbakk Kontinuerlig glukosemåling Diabetessykepleier Harriet Selle IT i forhold til insulinpumper Diabetessykepleier Anne Britt Sørstrøm Nye insulinpenner Diabetessykepleier Tilla Landbakk Laboratorieutstyr for allmennpraksis Laboratoriekonsulent Lise Walberg PLENUM DEL Nyheter fra forskningen med fokus på nye behandlingsmetoder Møteleder: Professor Kristian F. Hanssen Innslag fra flere forskere om siste nytt Er det virus, melk eller noe annet? Ny kunnskap om årsaksforholdene ved type 1- diabetes Lars Krogvold, overlege/stipendiat At utdanne seg til livet med diabetes Vibeke Zoffmann, seniorforsker Hvordan bør LADA behandles på bakgrunn av nyere forskning? Valdemar Grill, professor Svangerskapsdiabetes ny forskning Anne Karen Jenum, seniorforsker/fastlege Avslutning Knut Dahl-Jørgensen, leder av nasjonalt Diabetesforum 10 DU KAN VÆRE MED Å PÅVIRKE INNHOLDET I KONFERANSEN! Er det spesielle problemstillinger du ønsker belyst? Har du forslag, spørsmål eller kommentarer til de forskjellige parallell seminarene? Send inn dine forslag i forkant av konferansen til: PÅMELDING Velg hvilke fagseminar og parallelle seminar du ønsker å delta på. Du kan også melde deg på ved å gå inn på vår nettside:

11 PÅMELDINGSSKJEMA DIABETESFORUM Oslo Kongressenter Folkets hus juni 2011 DELTAKERS NAVN: TITTEL/YRKE: ARBEIDSSTED/ORGANISASJON: POSTADRESSE: FAKTURADRESSE: TELEFON: E-POST: Jeg er medlem i Diabetesforbundet (medlemsnr. må oppgis): Jeg er ikke medlem Jeg ønsker medlemskap (kr 385,- pr. år) JEG ØNSKER Å DELTA PÅ FØLGENDE (FS) 9. JUNI: (FS1) Fagseminar for leger i allmennpraksis og spesialister i indremedisin og pediatri (FS6) Fagseminar for psykologer og psykiatere (FS2) Fagseminar for sykepleiere (FS7) Fagseminar for apotekansatte (FS3) Fagseminar for kliniske ernæringsfysiologer (FS8) Fagseminar om føtter (FS4) Fagseminar for legemedarbeidere (FS9) Fagseminar for hjelpepleiere/omsorgsarbeidere (FS5) Fagseminar for bioingeniører JEG ØNSKER Å DELTA PÅ FØLGENDE PARALLELLE SEMINAR (PS): Torsdag 9.06 kl PS eller PS Fredag kl PS eller PS Konferanseavgift for medlemmer i Diabetesforbundet kr 3 200,- Konferanseavgift for ikke-medlemmer i Diabetesforbundet kr 3 700,- Ved påmelding etter 27. april beregnes et tillegg på kr 500,- Jeg ønsker å delta på sammenkomsten torsdag kveld på Småflaskemuseet (kr inkl aperitiff og fingermatbuffet) HOTELLOVERNATTING (PRIS PR. NATT): Enkeltrom Dobbeltrom, og vil dele rom med: Ankomstdato: Avreisedato: Alt. 1 Clarion Hotell Royal Christiania Enkeltrom kr 1250,- / Dobbeltrom kr 1570,- Alt. 2 Scandic Hotel Edderkoppen Enkeltrom kr 1100,- / Dobbeltrom kr 1400,- Alt. 3 Thon Hotell Spectrum Enkeltrom kr 925,- / Dobbeltrom kr 1050,- Alt. 4 Comfort Hotel Xpress Enkeltrom kr 925,- / Dobbeltrom kr 1100,-

12 FLYBESTILLING: Jeg/vi ønsker at Heitmann bestiller reise ordner selv reise Utreisedato: fra flyplass/sted: ank. Gardermoen ca. kl. Returdato: til flyplass/sted: avr. Gardermoen ca. kl. Betaling Konferanseavgiften + evt. hotell, reise og Småflaskemuseet torsdag kveld vil bli fakturert fra Heitmann Arrangement etter mottak av påmelding. Flybestilling vil bli belastet med kr 250,- i servicehonorar. Hvis ikke annet blir opplyst, vil rimeligste tilgjengelige flybillett bli tilbudt med restriksjoner mht. endringer og avbestilling. Vennligst oppgi på forhånd hvis faktura må splittes mellom flere betalere. Eventuelle tilleggsopplysninger: BEKREFTENDE SIGNATUR: Sted Dato Signatur Jeg ønsker kursbevis. PÅMELDING INNEN 27. APRIL 2011 TIL: HEITMANN ARRANGEMENT A/S Ellen Ansteinsson Postboks 784 Sentrum, 0106 Oslo Fax: Tel: tastevalg 3 E-post: Vi oppfordrer deg til å melde deg på Diabetesforum via vår nettside: Spørsmål vedrørende hotellovernatting, transport, faktura og evt. spesielle ønsker kan rettes til: Heitmann Arrangement. Spørsmål vedrørende program etc. kan rettes til Diabetesforbundet v/organisasjonskonsulent Liv Nordby, tlf , faks: eller e-post

Diabetesforum. Diabetes gjennom livet alles ansvar. Oslo Kongressenter, Folkets hus 22. 23.april 2015

Diabetesforum. Diabetes gjennom livet alles ansvar. Oslo Kongressenter, Folkets hus 22. 23.april 2015 Diabetesforum Oslo Kongressenter, Folkets hus 22. 23.april 2015 Diabetes gjennom livet alles ansvar Gustav Vigeland, Livshjulet, 1933-34. Foto: Vigeland-museet. Praktiske opplysninger Velkommen til nasjonalt

Detaljer

Diabetesforum. Diabetes gjennom livet alles ansvar. Oslo Kongressenter, Folkets hus 22. 23.april 2015

Diabetesforum. Diabetes gjennom livet alles ansvar. Oslo Kongressenter, Folkets hus 22. 23.april 2015 Diabetesforum Oslo Kongressenter, Folkets hus 22. 23.april 2015 Diabetes gjennom livet alles ansvar Gustav Vigeland, Livshjulet, 1933-34. Foto: Vigeland-museet. Praktiske opplysninger Velkommen til nasjonalt

Detaljer

Diabeteskonferansen 2011 14. 16. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport

Diabeteskonferansen 2011 14. 16. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Diabeteskonferansen 2011 14. 16. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Velkommen til Diabeteskonferansen Diabeteskonferansen skal være med på å binde sammen organisasjonen vår. Den skal være en stor hendelse

Detaljer

Har du fyr har du løkte langs din vei

Har du fyr har du løkte langs din vei Forbundsnytt utgave 5 september 2014 Har du fyr har du løkte langs din vei Noen konferanser, datoer og politiske saker er viktigere enn andre. Og noen personlige hendelser betyr mer enn andre. Mange av

Detaljer

Årsberetning for 2011

Årsberetning for 2011 Årsberetning for 2011 Innholdsfortegnelse 1. DIABETESGLIMT... 4 2. OM DIABETES... 5 3. OM VIRKSOMHETEN... 5 3.1 DIABETESFORBUNDETS OVERORDNEDE MÅL... 5 3.2 TI GRUNNSTEINER FOR DIABETESFORBUNDET... 5 3.3

Detaljer

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek.

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet De to nasjonale konferansene skal, sammen med landsmøtet, binde sammen organisasjonen vår. Akkurat nå i månedsskiftet april/mai er årets Lederforum ferdig

Detaljer

Det jobbes godt også på fylkes- og kommunenivå. Det samarbeides mellom organisasjoner, mot kommunenes frisklivssentraler,

Det jobbes godt også på fylkes- og kommunenivå. Det samarbeides mellom organisasjoner, mot kommunenes frisklivssentraler, Forbundsnytt utgave 4 september 2013 Høst med pangstart STOLT: Forbundsleder Nina Skille gleder seg over stor aktivitet i organisasjonen. (Foto: Morten Brakestad). Dette har vært en høst utenom de vanlige.

Detaljer

Forbundsnytt. Helfo til besvær. www.diabetes.no / www.dialek.no / www.diabeteslinjen.no / www.diabetesrisiko.no. utgave 2 april 2013

Forbundsnytt. Helfo til besvær. www.diabetes.no / www.dialek.no / www.diabeteslinjen.no / www.diabetesrisiko.no. utgave 2 april 2013 Forbundsnytt utgave 2 april 2013 Helfo til besvær Helfo har nettopp sendt ut nye retningslinjer for forskriving av blodsukkerstrips til måling. Her sier Helfo svart på hvitt at de aller fleste klarer seg

Detaljer

Møtet hevet kl. 09.50. 3. Referat

Møtet hevet kl. 09.50. 3. Referat 2006 Møte for lukkede dører fredag den 20. oktober 2006 kl. 09.45 President: E i r i n F a l d e t Presidenten: Representantene Espen Johnsen, Finn Martin Vallersnes og Ingrid Heggø, som har vært permittert,

Detaljer

Loddsalg: Kan gi penger til lokallaget

Loddsalg: Kan gi penger til lokallaget Leder Statsbudsjett med muligheter På forhånd definerte jeg tre punkter på statsbudsjettet som første lesing : * Diabeteslinjen * Motivasjonsgrupper * Særfradrag Vi fikk det svaret vi kunne håpe på i alle

Detaljer

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund Norsk Revmatologisk revmatologisk Foreningforening Norsk Rheumabulletin Medlemsblad for Norsk Revmatologisk Forening Innhold 4/2011 2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target

Detaljer

Veileder for kurskomiteer

Veileder for kurskomiteer Veileder for kurskomiteer Generell informasjon for arrangering av kurs Oslo, Oktober 2011 Den norske legeforening 2 Innhold: Innledning side 3 Generelt side 3 Planlegging av kurs side 3 Når må planleggingen

Detaljer

Huskeliste for ferien Sommer-is Tren deg glad

Huskeliste for ferien Sommer-is Tren deg glad Nr. 3 / juli 2013 / Diabetesforbundet / www.diabetes.no Huskeliste for ferien Sommer-is Tren deg glad Stortingsvalg 2013 Vi har tatt diabetestesten på de politiske partiene. Diabetes 3/2012 1 Accu-Chek

Detaljer

Diabetessykepleier i distriktene

Diabetessykepleier i distriktene Diabetessykepleier i distriktene Evalueringsrapport basert på 11 intervju med involverte helsepersonell og brukere av tilbudet. Regionalt Senter for Sykelig Overvekt i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning

Detaljer

Forbundsnytt. Kunnskap er den beste medisin. www.diabetes.no / www.dialek.no / www.diabeteslinjen.no / www.diabetesrisiko.no. utgave 3 juni 2013

Forbundsnytt. Kunnskap er den beste medisin. www.diabetes.no / www.dialek.no / www.diabeteslinjen.no / www.diabetesrisiko.no. utgave 3 juni 2013 Forbundsnytt utgave 3 juni 2013 Kunnskap er den beste medisin Fra 19. til 31. august vil Diabetesforbundet kjøre årets kampanje. To elementer vil prege budskapet vårt; «ikke undervurder diabetes» og «kunnskap

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 2 117. årgang juni 2009 www.apotektidsskrift.no Tema: Apotek og samfunn Apotekforeningens tidsskrift Nr. 2 2009 Side 1 BEROCCA HJELPER DEG Å PRESTERE PÅ TOPP Berocca er

Detaljer

Forbundsnytt. Forebygge, oppdage og gi en god start. Kampanjen 2014. www.diabetes.no / www.dialek.no / www.diabeteslinjen.no / www.diabetesrisiko.

Forbundsnytt. Forebygge, oppdage og gi en god start. Kampanjen 2014. www.diabetes.no / www.dialek.no / www.diabeteslinjen.no / www.diabetesrisiko. Forbundsnytt utgave 3 mai 2014 Kampanjen 2014 Forebygge, oppdage og gi en god start Mange har diabetes uten å vite det. Det vil Diabetesforbundet gjøre noe med. Årets kampanje er i gang fra 12. mai. Kampanjen

Detaljer

Forløpsgruppe Diabetes

Forløpsgruppe Diabetes Forløpsgruppe Diabetes Mai 2009 1 Rapport forløp diabetes fra arbeidsgruppe med følgende representasjon: Norges Diabetesforbund/Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Nasjonalforeningen for folkehelsen,

Detaljer

Fra handling til samhandling 2014 2019

Fra handling til samhandling 2014 2019 Fra handling til samhandling 2014 2019 Helse Nords diabetesplan Evaluering og revisjon av handlingsplan for diabetes 2008 2013 Rapport fra Helse Nords fagråd for diabetes 2013 Forord Helse Nords handlingsplan

Detaljer

Tannhelsesekretærene i Glomfjord s. 2-3 Tannvernseminaret 2004 s. 11-17 Sukker i barns kosthold s. 18-19

Tannhelsesekretærene i Glomfjord s. 2-3 Tannvernseminaret 2004 s. 11-17 Sukker i barns kosthold s. 18-19 Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2004 Årgang 87 Tannhelsesekretærene i Glomfjord s. 2-3 Tannvernseminaret 2004 s. 11-17 Sukker i barns kosthold s. 18-19 Tannhelsesekretærene i Glomfjord: Tannhelsetilbud

Detaljer

Ungdomsmedisin for hvem? Og hvorfor?

Ungdomsmedisin for hvem? Og hvorfor? Tilskudd over kapittel 726 Post 21 ID M1L Ungdomsmedisin for hvem? Og hvorfor? Sluttrapport til Helsedirektoratet 2008 LMS-Barn Ullevål universitetssykehus 1 Forord Den første nasjonale ungdomsmedisinske

Detaljer

fysio terapeuten Uenighet om MT-autorisasjon, side 6 Kampanje for hode og kropp, side 25 Budsjettkutt: Halv seier i Ålesund, side 5

fysio terapeuten Uenighet om MT-autorisasjon, side 6 Kampanje for hode og kropp, side 25 Budsjettkutt: Halv seier i Ålesund, side 5 www.fysioterapeuten.no nr. 9 september 2003 årgang 70 fysio terapeuten Uenighet om MT-autorisasjon, side 6 Kampanje for hode og kropp, side 25 Budsjettkutt: Halv seier i Ålesund, side 5 REISER med egen

Detaljer

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang.

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere prosess LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE NSFs Utgave nr. 1 2009 2. årgang Leder Innhold Den MeYYYYYYYY nødvendige samtalen aet en farbar vei? Idébanken

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 4 119. årgang desember 2011 www.apotektidsskrift.no TEMA apotek legemiddelbruk Nå har apotek mulighet til å hevde seg! Ny veileder trekker farmasøytene tettere inn i helsevesenet

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Prosess evaluering av kurslederkurset; Bra mat for bedre helse. wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer

GRASROT: Nå kan det gro penger til diabetesarbeidet over hele landet.

GRASROT: Nå kan det gro penger til diabetesarbeidet over hele landet. LEDER Rett og urett Noen e-poster gjør mer inntrykk enn andre. For noen uker siden fikk jeg en som gikk rett i hjertet. I disse dager er et lykkelig par i Kina for å hente hjem sin svært etterlengtede

Detaljer

INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM. Våren 2013

INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM. Våren 2013 INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM FOR KREFTSYKEPLEIE I VESTFOLD Våren 2013 INNHOLD: Barn som pårørende Nytt fra kreftforeningen LCP - Omsorg for døende og deres pårørende Helhetlig plan for omsorg til døende

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 BarnsBeste

ÅRSBERETNING 2013 BarnsBeste side 1 a ÅRSBERETNING 2013 BarnsBeste nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende 1 Innhold: Organiasjon og mandat... 3 En aktiv aktør og pådriver... 3 Innholdsrike år... 3 Nettverkene... 4 Skal

Detaljer

Den 10. nasjonale LUNGEREHABILITERINGSKONFERANSEN Hotel Bristol, 22. 23. januar 2015

Den 10. nasjonale LUNGEREHABILITERINGSKONFERANSEN Hotel Bristol, 22. 23. januar 2015 Den 10. nasjonale LUNGEREHABILITERINGSKONFERANSEN Hotel Bristol, 22. 23. januar 2015 forum for lungerehabilitering VELKOMMEN Lungesykdommenes konsekvenser for individ og samfunn Forum for lungerehabilitering

Detaljer

NHV NORSK HELSE OG VELFERDSFORUM. Nettverk for ledere og rådgivere i helse-, velferds- og omsorgstjenester. Nr. 1/2014 19.

NHV NORSK HELSE OG VELFERDSFORUM. Nettverk for ledere og rådgivere i helse-, velferds- og omsorgstjenester. Nr. 1/2014 19. NHV NORSK HELSE OG VELFERDSFORUM Nettverk for ledere og rådgivere i helse-, velferds- og omsorgstjenester Nr. 1/2014 19. Årgang NHV - NYTT 1 NHV-nytt Utgiver: Norsk Helse og Velferdsforum 19. årgang Nr

Detaljer