Møteinnkalling. Side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Side 1"

Transkript

1 Møteinnkalling Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: Møterom 700 Fylkeshusa, Molde Dato: Tid: Kl. 11: 00 Frå kl.12:00-14:00 skal samferdselsutvalet vere med på dåpen av M/F Kvaløy med tilhøyrande lunsj. Passande antrekk for både ut e- og innesermonien. Etter kl.14:00 held møtet i samferdselsutvalet fram. Forfall skal meldast til utvalssekret ær, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved spesiell innkalling. Sekretariatet sitt tlf , E-post Henny. Totland sdal. Før det ordinære møtet tek til vert det ei orientering ved regionleiar Jim Klu ngnes ved Yrkestrafikkforbundet. Det vert og ei orientering ved prosjektleiar i Nordøyvegen Rolf Arne Hamre. Vi ønskjer alle vel møtt. Sakliste 1. Protokoll nr. 7/2011 frå møtet 2.november Protokoll nr. 8/2011 frå møtet 21.noember 2011 Side 1

2 Saksnr Innha ld Uoff SA-67/11 Takstar og takstretningsliner for bil -, hurtigbåt - og fylkesvegferjerutene for 2012 SA-68/11 Orientering om arbeidet med Kollektivstrategi for Møre og Romsdal SA-69/11 Trafikkterminalen Molde AS - ny avtale SA-70/ 11 Moaterminalen Holding AS - ny avtale SA-71/11 Molde og Romsdal Havn IKS - ny avtale ilandstigningsanlegg Molde (Vert lagt fram på møtet) SA-72/11 Internajonalt arbeid - Utsending til Nordisk Transportpolitisk Nettverk RS-61/11 Dom Oslo tingret t rettskraftig RS-62/11 Driva bru - melding om vedtak i samferdselsutvalet RS-63/11 Vintervedlikehald fv 61 - fråsegn RS-64/11 Forsering av løyvingar til rassikring - trygging av utkantnæringar og arbeidsplassar i distrikta Side 2

3 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: /2011 Rolf Stavik Saksnr Utval Møtedato SA - 67/11 Samferdselsutvalet Takstar og takstretningsliner for bil -, hurtigbåt - og fylkesvegferjerutene for 2012 Møre og Romsdal fylkeskommune har takstmynde for lokale bil -, båt - og fylkesvegferjeruter. Det er vanleg praksis å justere takstane frå 1. januar kvart år. Takstar for bilrutene Talet reisande på bussane i fylket har gått ned dei to siste åra. Mykje av trafikksvikte n blir knytt til kraftig takstauke i same periode: Takstauke på 5,5 % frå januar 2009, 4 % frå september 2009 og 4 % frå januar 2010 og 3,1% frå 1. januar På to år frå oktober 2009 til oktober 2011 auka konsumprisindeksen (KPI) med 3,4 %, og av dette var 1,3 % siste året. Frå januar 2012 overtar fylkeskommunen ansvaret for inntektene på bussrutene i Ålesund og Giske kommune, der Fjord1 Buss Møre overtar som ny operatør med bruttoavtale. (Operatør køyrer på brutto kostnadskontrakt medan fylkeskommune n har inntektsansvaret.) I løpet av første halvdelen av 2012 vil og nytt elektronisk billettsystem vere i bruk over heile fylket. Innføringa av sonetakstar og kollektivkortet som gjennomførast i 2011 og 2012 er ei stor omlegging for dei reisande. I dei tre største byane i fylket arbeider ein med å opprette bompengefinansiert utbygging av innfartsvegane. Dette må kombinerast med auka kollektivsatsing og det er på sikt og behov for å sjå korleis prissett inga kan påverke kollektivbruken. I august 2011 vart prisen på ungdomskort sett ned frå kr 420 til kr 390. Samferdselsutvalet og Fylkesutvalet har bedt om at prisen på ungdomskortet blir ytterligare redusert. Vi ønskjer no å sjå prissettinga av kollektivreiser i ein heilskap, der vi vurderer takstsoner, barne - og vaksentakst, takst for bussreisande på ferjer og i bompengesamband, miljøkort og periodekortprisar. Målet er å få prisar og rabattordningar som bidrar til å utvikle kollektivtilbodet utan at vi hamnar i endelaus usemje om kompensasjon til transp ortørane. Dette er viktige spørsmål som fell godt saman med oppgåver knytt til bypakker og vegutbygging. Målet er å utforme ein god strategi for takstane, og vi ber difor om å få kome tilbake til dette spørsmålet seinare. Låg vekst i KPI saman med ønske om auka kollektivandel på vegane taler for å unngå takstauke frå årsskiftet. Vi gjer difor framlegg om følgjande takstendringar på bilrutene frå 1. januar 2012 (Takstretningsline r og taksttabell for bilrutene frå 1. januar 2012 følgjer vedlagt.) : Side 3

4 Side 2 - Uendra pris på periodekort miljøkort, månadskort og ungdomskort og enkeltbillettar utanom område med bytakst. - Auka pris på enkeltbillett i område med bytakst til kr 30, -. (Same pris som i sone 1, minstetakst. ) - Prisjustering på særskilte produkt knytt til gjenno mgåande billettering og nytt billettsystem. Etter avtalen med selskapa skal innføring av nytt billettsystem med sonebillettering vere proveny -nøytral. Det betyr at selskapa kan gjere krav om auka godtgjersle dersom inntektene går ned som følgje av innfø ring av ny teknologi. Takstar for hurtigbåtrutene Tide Sjø AS har kontrakt på drift av hurtigbåtrutene Hareid Valderøy - Ålesund, Langevåg Ålesund, Nordøyane Hamnsund - Ålesund og Molde Vestnes Vikebukt. Etter anbodskontrakten kan selskap et krevje auka godtgjersle dersom takstane ikkje aukast tilsvarande takstauken i Riksregulativet for riksvegferjer. I tillegg kan selskapet søke om takstauke på inntil 2% utover kpi. Selskapet har hatt store meirkostnadar knytt til drivstoffprisen, og vi t ilr år at takstane med hurtigbåtane blir auka i tråd med selskapet sin søknad i mail datert 7/11 og 23/11. Kystekspressen ANS (eigd 51 % av Fosen Namsos Sjø AS og 49 % Fjord1 MRF AS) driv hurtigbåtruta, Kystekspressen, Kristiansund Edøy Sandstad Breks tad Trondheim på ein direkte forhandla 6-års avtale frå 1. september Møre og Romsdal fylke og Sør-Trøndelag fylkeskommune er oppdragsgivar for ruta på 50/50 basis. Kystekspressen har i e-post datert 1. november 2011 søkt om å få halde pris på enkel tbillettar uendra. Selskapet har samtidig søkt om å få auke takstane på periodekort med 10 % frå 1. januar Samferdselssjefen har ikkje merknader til denne takstauken. Takstar for fylkesvegferjerutene Frå januar 2012 er alle fylkesvegferjene i fylke t på netto anbodskontraktar. Statens Vegvesen har i 2012 ansvaret for tilbodet på ferjerutene Volda - Folkestad, Festøy Solevågen, Molde Vestnes og Halsa Kanestraum. I kontraktane med operatørane på fylkesvegferjene er det lagt opp til takster som i riksregulativet. I forslaget til nytt riksregulativ for ferjereiser er det lagt inn ei takstauke på 3,1 %. Selskapa sin godtgjersle er knytt til takstauken, og mindre auke enn det som gis i riksregulativet vil gje krav om auka godtgjersle. Vi tilrår at Riksregulativ for ferjetakstar med 3,1 % takstauke blir gjort gjeldande for alle fylkesvegferjerutene i fylket frå 1. januar Side 4

5 Side 3 Forslag til vedtak: 1. Samferdselsutvalet godkjenner takstendring for bilrutene i Møre og Romsdal frå 1. januar 2012 slik det går fram av vedlagt framlegg til taksttabell. 2. Samferdselsutvalet godkjenner Takstretningslinene for bilrutene for 2012, slik det går fram av vedlagt framlegg. 3. Samferdselsutvalet godkjenner takstane for hurtigbåtrutene i Møre og Romsdal frå 1. januar 2012 slik det fram av vedlagt framlegg til taksttabell. For Kystekspressen blir omsøkt takstauke godkjent. 5. Samferdselsutvalet godkjenner Takstretningslinene for hurtigbåtrutene for 2012, slik det går fram av vedlagt framlegg. 6. Samferds elsutvalet godkjenner at Riksregulativ for ferjetakstar frå 1. januar 2012 skal gjelde for fylkesvegferjerutene i Møre og Romsdal frå 1. januar Vedlegg 1. Forslag til taksttabell for bilrutene i Møre og Romsdal gjeldande frå 1. januar Forslag til takstretningslinjer for bilrutene i Møre og Romsdal, gjeldande frå 1. januar Forslag til taksttabell for hurtigbåtane i Møre og Romsdal, gjeldande frå 1. januar Forslag til takstretningslinjer for hurtigbåtane, gjeldande frå 1. j anuar Mail frå Tide Sjø AS 6. Mail frå Kystekspressen ANS. Arild Fuglseth samferdselssjef Side 5

6 Sonetakstar buss gjeldende fra 1. januar 2012 Enkeltbillett n e r ø n n o /H rn a B t n e d tu S r e g a d 0 3 Månedskort r r e e g g a a Sone Km V oks O O V V d 5 1 d 0 3 d tu S r e g a d 5 1 d tu S Side 6

7 Takstauke frå til ,40 % Hurtigbåttakster 2012 Fra sone Til sone Enkeltbillett Mnd Nr Navn Nr Navn V B/H kort 031 Hareid HB.kai 038 Ålesund HB.kai Hareid HB.kai 041 Valderøya HB.kai Langevåg PB.kai 037 Ålesund PB.kai til Langevåg Ålesund PB.kai til Langevåg 036 Langevåg PB.kai Ålesund HB.kai 031 Hareid HB.kai Ålesund HB.kai 041 Valderøya HB.kai Ålesund HB.kai 042 Store Kalvøy PB.kai Ålesund HB.kai 043 Hamnsund HB.kai Ålesund HB.kai 050 Lepsøya HB.kai Ålesund HB.kai 052 Haramsøya HB.kai Ålesund HB.kai 059 Fjørtofta HB.kai Ålesund HB.kai 067 Harøya HB.kai Valderøya HB.kai 031 Hareid HB.kai Valderøya HB.kai 038 Ålesund HB.kai Valderøya HB.kai 042 Store Kalvøy PB.kai Valderøya HB.kai 043 Hamnsund HB.kai Valderøya HB.kai 050 Lepsøya HB.kai Valderøya HB.kai 052 Haramsøya HB.kai Valderøya HB.kai 059 Fjørtofta HB.kai Valderøya HB.kai 067 Harøya HB.kai Store Kalvøy PB.kai 038 Ålesund HB.kai Store Kalvøy PB.kai 041 Valderøya HB.kai Store Kalvøy PB.kai 043 Hamnsund HB.kai Store Kalvøy PB.kai 050 Lepsøya HB.kai Store Kalvøy PB.kai 052 Haramsøya HB.kai Store Kalvøy PB.kai 059 Fjørtofta HB.kai Store Kalvøy PB.kai 067 Harøya HB.kai Hamnsund HB.kai 038 Ålesund HB.kai Hamnsund HB.kai 041 Valderøya HB.kai Hamnsund HB.kai 042 Store Kalvøy PB.kai Hamnsund HB.kai 050 Lepsøya HB.kai Hamnsund HB.kai 052 Haramsøya HB.kai Hamnsund HB.kai 059 Fjørtofta HB.kai Hamnsund HB.kai 067 Harøya HB.kai Vikebukt HB. kai 048 Helland HB. kai Vikebukt HB. kai 063 Molde HB.kai Helland HB. kai 046 Vikebukt HB. kai Helland HB. kai 063 Molde HB.kai Lepsøya HB.kai 038 Ålesund HB.kai Lepsøya HB.kai 041 Valderøya HB.kai Lepsøya HB.kai 042 Store Kalvøy PB.kai Lepsøya HB.kai 043 Hamnsund HB.kai Lepsøya HB.kai 052 Haramsøya HB.kai Lepsøya HB.kai 059 Fjørtofta HB.kai Lepsøya HB.kai 067 Harøya HB.kai Haramsøya HB.kai 038 Ålesund HB.kai Haramsøya HB.kai 041 Valderøya HB.kai Haramsøya HB.kai 042 Store Kalvøy PB.kai Haramsøya HB.kai 043 Hamnsund HB.kai Haramsøya HB.kai 050 Lepsøya HB.kai Haramsøya HB.kai 059 Fjørtofta HB.kai Haramsøya HB.kai 067 Harøya HB.kai Sekken HB.kai 063 Molde HB.kai Fjørtofta HB.kai 038 Ålesund HB.kai Fjørtofta HB.kai 041 Valderøya HB.kai Fjørtofta HB.kai 042 Store Kalvøy PB.kai Fjørtofta HB.kai 043 Hamnsund HB.kai Fjørtofta HB.kai 050 Lepsøya HB.kai Fjørtofta HB.kai 052 Haramsøya HB.kai Fjørtofta HB.kai 067 Harøya HB.kai Molde HB.kai 046 Vikebukt HB. kai Molde HB.kai 048 Helland HB. kai Molde HB.kai 057 Sekken HB.kai Harøya HB.kai 038 Ålesund HB.kai Harøya HB.kai 041 Valderøya HB.kai Harøya HB.kai 042 Store Kalvøy PB.kai Harøya HB.kai 043 Hamnsund HB.kai Harøya HB.kai 050 Lepsøya HB.kai Harøya HB.kai 052 Haramsøya HB.kai Harøya HB.kai 059 Fjørtofta HB.kai Side 7

8 Takstar og moderasjonar - retningsliner for hurtigbåtrutene i Møre og Romsdal gjeldande frå Retningsliner - takstar Desse takstretningslinene omfattar all transport av personar og gods i hurtigbåtsambanda innan Møre og Romsdal fylke frå 1. januar Den enkelte båtstrekninga er plassert i takstsone. Alle passasjerar skal betale personbillett. For gods som blir teke med på hurtigbåt skal Operatøren sitt eige godsregulativ nyttast../. Taksttabell for følgjer vedlagt. Bar n Barn under 4 år reiser gratis. Barn under 16 år betalar 50 % av vaksen enkeltbillett takst. Er det tvil om alderen kan det krevjast aldersattest. 1.2 Retningsliner - moderasjonar Verdikort Verdikort er eit rabattkort som kan brukast på alle strekningar innan selskapet sine hurtigbåtruter. Ved bruk av verdikort vert det gitt 17 % rabatt på personbillett for vaksne og barn. Verdikort kan nyttast av fleire personar på same tur. 2 Periodekort (Månadskort) Periodekort (månadskort) gjeld for ein person og ei bestemt reisestrekning. Kortet gir rett til uavgrensa tal reiser i den perioden kortet gjeld for. Kortet gjeld berre for vaksne. Det er personleg og kan ikkje nyttast av andre. Side 8

9 Taksten for periode kort for fleire båtsamband skal vere periode korttaksten for det første sambandet pluss 13 x enkeltbillett for kvar av dei neste sambanda. Buss / hurtigbåt: Samordna periode kort blir selt på enkelte strekningar. Honnørrabatt Pensjonistar og andre trygda får honnørrabatt med 50 % på ordinær vaksen takst. Honnørrabatt kan ikkje kombinerast med andre rabattar. Ordninga omfattar: Personar over 67 år Uføre som har uførepensjon etter folketrygdlova Blinde Døvblinde Ektefelle, registrert partnar eller sambuar i følgje med person som har rett til honnørbillett har sjølv rett på honnørbillett. Den som krev honnørrabatt skal legitimere seg med gyldig identitetskort (pass, førarkort, bankkort eller Postens identitetskort). Det skal ikkje setjast krav til bustad eller nasjonalitet. Retten t il honnørrabatt for uførepensjonistar er likevel knytt opp til deira posisjon etter folketrygdlova. Moderasjon for vernepliktig personell og sivile tenestepliktige Vernepliktig personell og siviltenestepliktige får 50% rabatt på vaksen enkeltbillett. Vernepliktboka tener som legitimasjon. For innkallingsreiser gjeld innkallingsordren som legitimasjon. Militærrabatt kan ikkje kombinerast med andre rabattar. Fri reise for følgjeperson til funksjonshemma Følgjeperson for funksjonshemma får fri reise på hurtigbåtrutene. For at følgjeperson skal få fri reise må det leggjast fram følgjepersonbevis (kort) som er utskrive av den kommunen der den funksjonshemma høyrer heime. Skolebarntransport For skyss av grunnskoleelevar med hurtigbåtrutene skal or dinære takstar på vedkomande rutestrekning nyttast. Tal skoledagar i skoleåret og elevane sin alder ved byrjinga av skoleåret blir lagt til grunn for heile skoleåret. Dei skolebarna avtalen gjeld må ha med legitimasjon frå ruteselskapet/skolen/kommunen. 3 For elevar i vidaregåande skole blir månadskorttakst, eventuelt gjennomgåande månadskorttakst med buss/ferje/båt for den aktuelle reisestrekninga lagt til grunn. Reisebeviset elevane får frå ruteselskapet/skolen gjeld berre for ei tur -/returreise mello m heim og skole kvar skoledag. Side 9

10 Skole - og studentrabatt Det skal vere skole - og studentrabatt på månadskort (og andre periodekort) på 50 %. Det skal ikkje vere noko øvre eller nedre aldersgrense for ordninga. Vilkår for å oppnå rabatt, skal vere fram legging av gyldig skole -/studiebevis. Ungdomskort Ungdomskort vart innført i Møre og Romsdal fylke frå 1. september Ungdomskort gir rett til eit uavgrensa tal reiser innan Møre og Romsdal fylke i den perioden kortet gjeld for, vanlegvis 1 månad. Kortet gjeld for aldersgruppa 0-19 år. Inntektene frå sal av ungdomskort tilkjem den operatøren som har selt kortet (buss, båt eller ferjeselskap). Eventuell fordeling av salsinntektene etter bruken av kortet, må forhandlast mellom dei aktuelle rutese lskapa i fylket. Grupperabatt Grupper på meir enn 10 personar som reiser samla og løyser felles billett, får 30 % rabatt på ordinær enkeltbillett takst. Honnørreisande får ikkje grupperabatt. Familierabatt Når ein familie (far/mor og barn) reiser samla blir det gitt slike rabattar: - Ein vaksen familiemedlem betalar vaksen takst - Ektemake/sambuar og husstandsmedlemar mellom 16 og 25 år får 50 % rabatt på ordinær vaksen takst - Barn under 16 år får 50 % rabatt på barnetakst Rundreiserabatt For reise utan i landstiging blir det gitt 35 %rabatt på ordinær tur -/returpris. Hovudregelen er at den reisande må vere om bord under heile turen. 4 Andre rabattar Interrail/Scanrail/Eurorail: Railerar får 50 % rabatt på ordinær vaksen billett mot å vise fram gyldig rail -billett. 1.3 Bagasje Bagasje som kan takast med gratis: Handbagasje i bagasjehylle, på passasjeren sitt fang eller under setet, ski, barnevogn og tenestehund i arbeid Bagasje mot betaling: Hund Side 10

11 Sykkel For desse kan barnetakst betalast. Minstetaksten kan likevel vere lik minstetaksten for vaksen Gebyr Reisande som ved kontroll ikkje kan vise gyldig billett eller kort, skal i tillegg til billett betale eit gebyr på kr 500, - ved betaling på staden. Ved fakturering er gebyret sett til kr. 750, -. Side 11

12 Takstretningsliner for bilrutene i Møre og Romsdal gjeldande frå Innh ald Takstretningsliner for bilrutene i Møre og Romsdal Reisebillettar Vaksen enkeltbillett Periodekort 30 dagar Periodekort på buss gjennom Atlanterhavstunnelen Miljøkort Reisepenger / Verdik ort Ungdomskort Grupperabatt på enkeltbillett Barn Skole - og studentrabatt Skole - og studentrabatt på enkeltbillett Skole - og studentrabatt på månadskort Fri reise for følgjeperson til funksjonshemma Honnørrabatt Vernepliktig personell og siviltenestepliktige Periodekort buss / ferje eller buss / hurtigb åt Reisegods, sykkel, hund Reisegods, sykkel, sparkstøtting mv Hund Refusjonar og gebyr Periodekort/månadskort Refusjon av periodekort ved sjukdom Gebyr Side 12

13 2 1. Reisebillettar 1.1. Vaksen enkeltbillett Minstetakst i kr. 30,-. Taksten aukar med reiselengda (takstøret multiplisert med middelavstanden i takstsona på den aktuelle reisa pluss 6 km). Sjå vedlagte takstabell Periodekort 30 dagar Kortet gjeld ein bestemt person på ei bestemt reisestrekning. Det gjeld for eit uavgrensa tal reiser i perioden det er gyldig. Periodekortet gjeld frå dato til dato. Kortet kan også gjelde fleire ruter med ulikt ruteval. Prisen vert då utrekna etter det lengste alternativet. Dette gjeld også der fleire ruteselskap kjem inn. Selskapa har også høve til å selje periodekort for 15 dagar. Kortet skal innehalde eit fotografi av den reisande. Dersom hurtigbåt er ein del av reisestrekninga, sjå punkt Periode kort på buss gjennom Atlanterhavs tunnelen Periodekort prisen for bussreisa vert auka med 13 x einskildbillett i bompengesambandet Miljøkort Miljøkort er rabatterte periode kort. Dei skil seg frå ordinære periode kort ved at prisen er lågare og at barn har høve til å kjøpe dei. Takstar for dei ulike miljøkortor dningane i Møre og Romsdal gjeldande frå 1. januar finn ein i taksttabellen Reisepenger / V erdikort Reisepenger / Verdikort kan nyttast som betalingsmiddel på buss og hurtigbåt. Kortet kan nyttast til betaling av enkeltbillett, gruppebillettar, månadskort og til betaling av frakt. Bruk av verdikort / reisepenger gir 17% rabatt på vaksen einskildbillett Ungdomskort Ungdomskort gir rett til eit uavgrensa tal reiser innan Møre og Romsdal fylke i den perioden kortet gjeld for. Kortet gjeld for aldersgruppa inntil 20 år. Ungdomskortet gjeld reiser med buss -, hurtigbåt - og ferjeruter og me d bussrute gjennom bomstasjon. Kortet gjeld ikkje på nattbussar Grupperabatt på enkeltbillett Grupper på to eller fleire som reiser saman og løyser f elles billett, får 25 % rabatt på enkeltbillett når strekninga er meir enn 40 km. Grupperabattane gjeld berre vaksne og barn, ikkje for t d vernepliktige og honnørreisande, men dei kan telje med for å utgjere ei gruppe. 2 Side 13

14 Barn Barn under 4 år: Reiser fritt når reisa skjer samen med en voksen person. kan krevjast for barnetakst også for yngre barn enn 4 år. Barnehagar Barnetakst skal betalast frå og med fylte 4 år inntil fylte 16 år. Barnetaksten er 50 % av vaksen enkeltbillett takst avrunda til næras te 5 krone. Frå og med fylte 16 år skal vaksen takst betalast Skole - og studentrabatt Det må framleggast gyldig skole - eller studentbevis for å oppnå skole - og studentrabatt ar Skole - og studentrabatt på enkeltbillett Skoleelevar og studen tar får 50 % rabatt på enkeltbillett på reiser frå 70 km ein veg i Møre og Romsdal og reiser til/frå Sør-Trøndelag. For kortare reiser enn 70 km kan ein løyse billett for 70 km. Ein kan ikkje pårekne samordna billettering dersom ein må løyse billett med fleire selskap. Skoleelevar og studentar får 25 % rabatt på fylkesoverskridande ruter mellom Sunnmøre og Sogn - og Fjordane. Bilrutene i Sogn og Fjordane nyttar same rabatt (NORWAY BUSSEKSPRESS sine takstar og rabattar) Skole - og studentrabatt på månadskort. Skoleelevar og studentar får 40 % rabatt på månadskort Fri reise for følgjeperson til funksjonshemma Følgjeperson med følgjepersonbevis reiser fritt saman med funkjsonshemma. Følgjeperson bevis skal vere utskrive av kommunen der den funksjonshemma høyrer heime Honnørrabatt Honnørrabatt er 50 % av vaksen enkeltbillett takst, og gjeld alle som er over 67 år eller som mottek uførepensjon etter folketrygdloven eller er blinde. Ektefelle, registrert partnar eller sambuar i følgj e med person som har rett til honnørbillett har sjølv rett på honnørbillett. Honnørrabatt kan ikkje kombinerast med andre rabatterte billettformer. Dei som gjer krav på honnørbillett må vise godkjent legitimasjon Vernepliktig personell og sivil tenestepliktige Vernepliktig mannskap og siviltenestepliktige får 50 % rabatt på vaksen enkeltbillett. Minstetakst er likevel minstetaksten for vaksen enkeltbillett. Side 14 3

15 4 Vernepliktige og siviltenestepliktige har ikkje krav på andre rabattformer (som t d stud iemoderasjon eller grupperabatt) i tillegg. Vernepliktboka tener som legitimasjon. For innkallingsreiser gjeld innkallingsordren som legitimasjon. Større fellesreiser må tingast og betalast spesielt slik at kostnadene blir dekt Periode kort buss / ferje eller buss / hurtigbåt Det blir selt gjennomgåande periode kort buss / ferje. Buss / hurtigbåt: Samordna periode kort seljast på enkelte strekningar. 2. Reisegods, syk kel, hund 2.1 Reisegods, syk kel, sparkstøtting mv. Reisegods inntil 20 kg kan fritt ta kast m ed. For større gods som syk kel, sparkstøtting og liknande skal det betal ast barnetakst med minstetakst som for vaksen maksimalt kr. 100, Hund Hund kan tas med mot betaling av barnetakst. Føra rhund sam an med blind reiser fritt. 3. Refusjonar og gebyr Periodekort/månads kort Periodekort kan løysast inn i den perioden det er gyldig for. Det vert sett på som om kortet er nytta t o m den dag kortet vert sperra. Refusjon vert gjeve etter denne formelen: Pris for periodekort med frådrag av 2 reiser pr. dag til einskildbillett minus 17 % rabatt (som for verdikort ) Refusjon av periode kort ved sjukdom Krav om refusjon meldast til Trafikanten Møre og Romsdal AS, Kortet blir sperra for bruk, og refusjon vert gjeve mot legeerklæring med 1/30 av kortprisen (30-dagers kort) pr. dag kortet ikkje har vore nytta Gebyr Reisande som ved kontroll ikkje kan vise gyldig billett eller kort, skal i tillegg til billett betale eit gebyr på kr 500, - ved betaling på staden. Ved fakturering er gebyret sett til kr. 750, -. Side 15 4

16 5 Gyldige skole - og stud ent bevis: For å ha rett ti l studentmoderasjon må den reisa nde være heiltidselev ved vid aregåande skole -, høgskole eller universitet. Godkjent legitimasjon er skuleb evis frå vidaregåande skular i fylket, studentbevis med kvittering for betalt semesteravg ift frå universitet eller høgsko le. Avrundingsreglar: Frå 2012 er alle enkeltbillettar avrunda til næraste fem kroner. 5 Side 16

17 Side 17

18 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: /2011 Hilde Johanne Svendsen Saksnr Utval Møtedato SA - 68/11 Samferdselsutvalet Orientering om arbeidet med Kollektivstrategi for Møre og Romsdal Bakgrunn Samferdsel sutvalet har bedt administrasjonen om å utarbeide ein Kollektivstrategi for Møre og Romsdal. I SA-33/10 vart samferdselsutvalet informert om at det ikkje er tilstrekkeleg kapasitet i administrasjonen til å utarbeide dette, og administrasjonen vart bedt om å iverksette bestilling av konsulentoppdrag. Samferdselsutvalet vart i same sak utnemnt til styringsgruppe for prosjektet. I vedtaket vart det bedt om at tilrettelegging for distriktsdrosjene vart tatt med. I SA-2/11 den 2. februar vart det lagt fram fors lag til eit planprogram som skulle danne grunnlag for kravspesifikasjon for innkjøp av konsulent -tenester. Det vart i same sak orientert om arbeidsform og framdriftsplan. Orienteringa om arbeidet vart tatt til vitande. I møte i samferdselsutvalet 1. juni orienterte konsulentselskapet om arbeidet med kollektivstrategien så langt, og det vart lagt fram ei sak (SA -36/11) med status for arbeidet. Vi orienterte om innkjøpsprosessen, kva vi hadde fått tilbod om frå Rambøll og korleis arbeidet skulle organiserast. Her var kravspesifikasjonen frå konkurransen lagt ved. Samferdselsutvalet tok orienteringa om arbeidet til vitande, og kom samtidig med innspel til Rambøll om kva dei meinte var viktig innhald i ein kollektivstrategi. Samordning og korrespondanse var bla nt dei områda som hadde stor fokus. Rapporten frå konsulentselskapet Prosessen Rambøll hadde frist til 15. august med å levere ein rapport, og vi fikk tilsendt rapport innan fristen. Den tilsendte rapporten hadde manglar både i høve til krav til leverans en og forventa krav til kvalitet. Etter ein prosess med Rambøll fekk vi slutt rapport en den 7. november. Det er denne rapporten som er lagt fram for utvalet. Kva har vi fått? Det vi har fått frå Rambøll er først ein omtale av dagens situasjon for kollektiv trafikken i Møre og Romsdal, deretter har dei levert oversikt over framskriving av folketalet i fylket og ut frå dette tilrådd at det er i byar vi må satse sterkast på kollektivtrafikken. Dette grunna størst potensial for å få fleire til å reise kollektivt i byane. Når det gjeld strategiar for kollektivtrafikken så er det levert ein Side 18

19 Side 2 rekke generelle tilrådingar, som er verdifullt som kunnskapsgrunnlag. Dette kan ikkje reknast for strategiar for Møre og Romsdal. I løpet av prosessen bad vi også om eit lettle st slutt -dokument, og vi ga døme på dokument vi meinte hadde ein slik struktur. Den endelege rapporten tilfredsstiller ikkje dette ønsket på den måten at det er lange utgreiingar, og i tillegg er ein del av figurane vanskelege å lese. Vurdering av leveran sen Ein av årsakene til dei generelle tilrådingane i rapporten er nok i hovudsak at vi ikkje var konkret nok i bestillinga. Vi hadde trudd og håpa at vi gjennom å ikkje legge for sterke føringar fikk konsulentselskapet til å sjå på nye moglegheiter for kol lektivtrafikken i fylket vårt. Ønske om eit lettlest sluttdokument var ikkje forma som eit krav til leveransen, og kan derfor ikkje vektleggast i stor grad. Rapporten vil vere eit godt dokument for å få meir kunnskap om kollektivtrafikk. Rapporten blir derfor delt ut til samferdselsutvalet som ein del av opplæringa for det nye utvalet. I tillegg vil rapporten også bli brukt når administrasjonen arbeider vidare mot ein kollektivstrategi for Møre og Romsdal. Konklusjon Vi har vurdert om vi har fått eit pro dukt som svarar til krava som var stilt. Etter ei samla vurdering meiner vi at Rambøll har levert tilstrekkeleg i høve til krava. Det er levert på alle punkta, sjølv om vi hadde forventa ein rapport som var meir spesifikt retta mot Møre og Romsdal og mindr e generell. Det er vi som bur og arbeider i Møre og Romsdal som kjenner tilhøva best, og forventningane til kva eksterne konsulentar kunne levere var nok for store. Arbeidet vidare Administrasjonen er no i gang med det vidare arbeidet. Rapporten frå Ramb øll dannar grunnlaget for dette arbeidet. Følgjande oppgåver vil vere sentrale: 1. Framtidige strategiar for Møre og Romsdal. Arbeidet vil vere å få fram målsetjingar og tiltak for kollektivtrafikken i fylket. Fokuset må vere å finne realistiske og gode løysi ngar som fører til at fleire vel å reise kollektivt. 2. Sluttrapporten Vi ønskjer å levere eit dokument som skal bli brukt aktivt i arbeidet med kollektivtrafikk. Det skal vere lett å finne fram og lett å lese. Kommunar, enkeltpersonar, operatørar og andre interesserte skal gjennom strategien få svar på kva dei kan forvente at Møre og Romsdal fylkeskommune arbeider for. Organisering Samferdselsutvalet er styringsgruppe for strategien, og har kome med innspel gjennom møta i samferdselsutvalet. Når planprogram met vart lagt fram i februar fikk vi i vedtaket signal om at forholda for distriktsdrosjene skulle vere ein del av strategien. I juni kom to konsulentar frå Rambøll og orienterte om arbeidet, og i samband med dette fikk vi tydelege signal frå styringsgrupp a om at samordning var eit særleg viktig tema. Politikarane hadde akkurat vore på studietur, og kom med innspel henta frå det faglege innhaldet i denne turen. Ruter AS hadde ein presentasjon på turen, og det vart stilt spørsmål til om nokre av løysingane kunne Side 19

20 Side 3 vere mogleg å bruke i Møre og Romsdal. Andre tema som hadde fokus var bestillingstransport i distrikta, korrespondanse med ekstra fokus på kollektivtrafikk knytt til flyplassane, betalingsløysningar, næringsstruktur og pendling, sterkt fokus på byområ da og eit godt nok tilbod i distrikta. Dersom utvalet ønskjer kan vi levere ei ny statusoppdatering på møtet den 1. februar. Dette er siste møtet i samferdselsutvalet før høyringsutkastet til kollektivstrategi blir lagt fram. Framdrift Arbeidet med kol lektivstrategi vil ha høg prioritet i administrasjonen, og vi tar sikte på å ha eit høyringsutkast ferdig til møte i samferdselsutvalet den 7. mars. Dei formelle prosessane seier at det er fylkesutvalet som har mandat til å sende strategiar og planer ut på høyring. For at vi skal kunne få behandla kollektivstrategien i fylkestinget i oktober har vi lagt opp ei krevjande framdriftsplan. Framdriftsplana ser slik ut: Kva Behandling Dato Leveringav grunnlagsrapport Administrasjon Utarbeidingav kollektivstrategifor Møre og Romsdal Administrasjon Saki samferdselsutvalet SA Saki Fylkesutvalet vedtakom strategiut på høyring U 26.03/ Sendedokumentetut på høyring Administrasjon Høyringsfrist Administrasjon Utarbeidekollektivstrategimed evt justeringaretter Administrasjon høyringsinnspel Behandling SA Behandling U 01.10/ Behandling T Oktober Forslag til vedtak: Samferdselsutvalet tek orienteringa om arbeidet med kollektivstrategi til vitande Arild Fuglseth samferdselssjef Vedlegg: Rapport frå Rambøll Management Consulting: Kollektivstrategi Møre og Romsdal Side 20