Møteinnkalling. Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Side 1"

Transkript

1 Møteinnkalling Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: Møterom 700 Fylkeshusa, Molde Dato: Tid: Kl. 11: 00 Frå kl.12:00-14:00 skal samferdselsutvalet vere med på dåpen av M/F Kvaløy med tilhøyrande lunsj. Passande antrekk for både ut e- og innesermonien. Etter kl.14:00 held møtet i samferdselsutvalet fram. Forfall skal meldast til utvalssekret ær, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved spesiell innkalling. Sekretariatet sitt tlf , E-post Henny. Totland sdal. Før det ordinære møtet tek til vert det ei orientering ved regionleiar Jim Klu ngnes ved Yrkestrafikkforbundet. Det vert og ei orientering ved prosjektleiar i Nordøyvegen Rolf Arne Hamre. Vi ønskjer alle vel møtt. Sakliste 1. Protokoll nr. 7/2011 frå møtet 2.november Protokoll nr. 8/2011 frå møtet 21.noember 2011 Side 1

2 Saksnr Innha ld Uoff SA-67/11 Takstar og takstretningsliner for bil -, hurtigbåt - og fylkesvegferjerutene for 2012 SA-68/11 Orientering om arbeidet med Kollektivstrategi for Møre og Romsdal SA-69/11 Trafikkterminalen Molde AS - ny avtale SA-70/ 11 Moaterminalen Holding AS - ny avtale SA-71/11 Molde og Romsdal Havn IKS - ny avtale ilandstigningsanlegg Molde (Vert lagt fram på møtet) SA-72/11 Internajonalt arbeid - Utsending til Nordisk Transportpolitisk Nettverk RS-61/11 Dom Oslo tingret t rettskraftig RS-62/11 Driva bru - melding om vedtak i samferdselsutvalet RS-63/11 Vintervedlikehald fv 61 - fråsegn RS-64/11 Forsering av løyvingar til rassikring - trygging av utkantnæringar og arbeidsplassar i distrikta Side 2

3 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: /2011 Rolf Stavik Saksnr Utval Møtedato SA - 67/11 Samferdselsutvalet Takstar og takstretningsliner for bil -, hurtigbåt - og fylkesvegferjerutene for 2012 Møre og Romsdal fylkeskommune har takstmynde for lokale bil -, båt - og fylkesvegferjeruter. Det er vanleg praksis å justere takstane frå 1. januar kvart år. Takstar for bilrutene Talet reisande på bussane i fylket har gått ned dei to siste åra. Mykje av trafikksvikte n blir knytt til kraftig takstauke i same periode: Takstauke på 5,5 % frå januar 2009, 4 % frå september 2009 og 4 % frå januar 2010 og 3,1% frå 1. januar På to år frå oktober 2009 til oktober 2011 auka konsumprisindeksen (KPI) med 3,4 %, og av dette var 1,3 % siste året. Frå januar 2012 overtar fylkeskommunen ansvaret for inntektene på bussrutene i Ålesund og Giske kommune, der Fjord1 Buss Møre overtar som ny operatør med bruttoavtale. (Operatør køyrer på brutto kostnadskontrakt medan fylkeskommune n har inntektsansvaret.) I løpet av første halvdelen av 2012 vil og nytt elektronisk billettsystem vere i bruk over heile fylket. Innføringa av sonetakstar og kollektivkortet som gjennomførast i 2011 og 2012 er ei stor omlegging for dei reisande. I dei tre største byane i fylket arbeider ein med å opprette bompengefinansiert utbygging av innfartsvegane. Dette må kombinerast med auka kollektivsatsing og det er på sikt og behov for å sjå korleis prissett inga kan påverke kollektivbruken. I august 2011 vart prisen på ungdomskort sett ned frå kr 420 til kr 390. Samferdselsutvalet og Fylkesutvalet har bedt om at prisen på ungdomskortet blir ytterligare redusert. Vi ønskjer no å sjå prissettinga av kollektivreiser i ein heilskap, der vi vurderer takstsoner, barne - og vaksentakst, takst for bussreisande på ferjer og i bompengesamband, miljøkort og periodekortprisar. Målet er å få prisar og rabattordningar som bidrar til å utvikle kollektivtilbodet utan at vi hamnar i endelaus usemje om kompensasjon til transp ortørane. Dette er viktige spørsmål som fell godt saman med oppgåver knytt til bypakker og vegutbygging. Målet er å utforme ein god strategi for takstane, og vi ber difor om å få kome tilbake til dette spørsmålet seinare. Låg vekst i KPI saman med ønske om auka kollektivandel på vegane taler for å unngå takstauke frå årsskiftet. Vi gjer difor framlegg om følgjande takstendringar på bilrutene frå 1. januar 2012 (Takstretningsline r og taksttabell for bilrutene frå 1. januar 2012 følgjer vedlagt.) : Side 3

4 Side 2 - Uendra pris på periodekort miljøkort, månadskort og ungdomskort og enkeltbillettar utanom område med bytakst. - Auka pris på enkeltbillett i område med bytakst til kr 30, -. (Same pris som i sone 1, minstetakst. ) - Prisjustering på særskilte produkt knytt til gjenno mgåande billettering og nytt billettsystem. Etter avtalen med selskapa skal innføring av nytt billettsystem med sonebillettering vere proveny -nøytral. Det betyr at selskapa kan gjere krav om auka godtgjersle dersom inntektene går ned som følgje av innfø ring av ny teknologi. Takstar for hurtigbåtrutene Tide Sjø AS har kontrakt på drift av hurtigbåtrutene Hareid Valderøy - Ålesund, Langevåg Ålesund, Nordøyane Hamnsund - Ålesund og Molde Vestnes Vikebukt. Etter anbodskontrakten kan selskap et krevje auka godtgjersle dersom takstane ikkje aukast tilsvarande takstauken i Riksregulativet for riksvegferjer. I tillegg kan selskapet søke om takstauke på inntil 2% utover kpi. Selskapet har hatt store meirkostnadar knytt til drivstoffprisen, og vi t ilr år at takstane med hurtigbåtane blir auka i tråd med selskapet sin søknad i mail datert 7/11 og 23/11. Kystekspressen ANS (eigd 51 % av Fosen Namsos Sjø AS og 49 % Fjord1 MRF AS) driv hurtigbåtruta, Kystekspressen, Kristiansund Edøy Sandstad Breks tad Trondheim på ein direkte forhandla 6-års avtale frå 1. september Møre og Romsdal fylke og Sør-Trøndelag fylkeskommune er oppdragsgivar for ruta på 50/50 basis. Kystekspressen har i e-post datert 1. november 2011 søkt om å få halde pris på enkel tbillettar uendra. Selskapet har samtidig søkt om å få auke takstane på periodekort med 10 % frå 1. januar Samferdselssjefen har ikkje merknader til denne takstauken. Takstar for fylkesvegferjerutene Frå januar 2012 er alle fylkesvegferjene i fylke t på netto anbodskontraktar. Statens Vegvesen har i 2012 ansvaret for tilbodet på ferjerutene Volda - Folkestad, Festøy Solevågen, Molde Vestnes og Halsa Kanestraum. I kontraktane med operatørane på fylkesvegferjene er det lagt opp til takster som i riksregulativet. I forslaget til nytt riksregulativ for ferjereiser er det lagt inn ei takstauke på 3,1 %. Selskapa sin godtgjersle er knytt til takstauken, og mindre auke enn det som gis i riksregulativet vil gje krav om auka godtgjersle. Vi tilrår at Riksregulativ for ferjetakstar med 3,1 % takstauke blir gjort gjeldande for alle fylkesvegferjerutene i fylket frå 1. januar Side 4

5 Side 3 Forslag til vedtak: 1. Samferdselsutvalet godkjenner takstendring for bilrutene i Møre og Romsdal frå 1. januar 2012 slik det går fram av vedlagt framlegg til taksttabell. 2. Samferdselsutvalet godkjenner Takstretningslinene for bilrutene for 2012, slik det går fram av vedlagt framlegg. 3. Samferdselsutvalet godkjenner takstane for hurtigbåtrutene i Møre og Romsdal frå 1. januar 2012 slik det fram av vedlagt framlegg til taksttabell. For Kystekspressen blir omsøkt takstauke godkjent. 5. Samferdselsutvalet godkjenner Takstretningslinene for hurtigbåtrutene for 2012, slik det går fram av vedlagt framlegg. 6. Samferds elsutvalet godkjenner at Riksregulativ for ferjetakstar frå 1. januar 2012 skal gjelde for fylkesvegferjerutene i Møre og Romsdal frå 1. januar Vedlegg 1. Forslag til taksttabell for bilrutene i Møre og Romsdal gjeldande frå 1. januar Forslag til takstretningslinjer for bilrutene i Møre og Romsdal, gjeldande frå 1. januar Forslag til taksttabell for hurtigbåtane i Møre og Romsdal, gjeldande frå 1. januar Forslag til takstretningslinjer for hurtigbåtane, gjeldande frå 1. j anuar Mail frå Tide Sjø AS 6. Mail frå Kystekspressen ANS. Arild Fuglseth samferdselssjef Side 5

6 Sonetakstar buss gjeldende fra 1. januar 2012 Enkeltbillett n e r ø n n o /H rn a B t n e d tu S r e g a d 0 3 Månedskort r r e e g g a a Sone Km V oks O O V V d 5 1 d 0 3 d tu S r e g a d 5 1 d tu S Side 6

7 Takstauke frå til ,40 % Hurtigbåttakster 2012 Fra sone Til sone Enkeltbillett Mnd Nr Navn Nr Navn V B/H kort 031 Hareid HB.kai 038 Ålesund HB.kai Hareid HB.kai 041 Valderøya HB.kai Langevåg PB.kai 037 Ålesund PB.kai til Langevåg Ålesund PB.kai til Langevåg 036 Langevåg PB.kai Ålesund HB.kai 031 Hareid HB.kai Ålesund HB.kai 041 Valderøya HB.kai Ålesund HB.kai 042 Store Kalvøy PB.kai Ålesund HB.kai 043 Hamnsund HB.kai Ålesund HB.kai 050 Lepsøya HB.kai Ålesund HB.kai 052 Haramsøya HB.kai Ålesund HB.kai 059 Fjørtofta HB.kai Ålesund HB.kai 067 Harøya HB.kai Valderøya HB.kai 031 Hareid HB.kai Valderøya HB.kai 038 Ålesund HB.kai Valderøya HB.kai 042 Store Kalvøy PB.kai Valderøya HB.kai 043 Hamnsund HB.kai Valderøya HB.kai 050 Lepsøya HB.kai Valderøya HB.kai 052 Haramsøya HB.kai Valderøya HB.kai 059 Fjørtofta HB.kai Valderøya HB.kai 067 Harøya HB.kai Store Kalvøy PB.kai 038 Ålesund HB.kai Store Kalvøy PB.kai 041 Valderøya HB.kai Store Kalvøy PB.kai 043 Hamnsund HB.kai Store Kalvøy PB.kai 050 Lepsøya HB.kai Store Kalvøy PB.kai 052 Haramsøya HB.kai Store Kalvøy PB.kai 059 Fjørtofta HB.kai Store Kalvøy PB.kai 067 Harøya HB.kai Hamnsund HB.kai 038 Ålesund HB.kai Hamnsund HB.kai 041 Valderøya HB.kai Hamnsund HB.kai 042 Store Kalvøy PB.kai Hamnsund HB.kai 050 Lepsøya HB.kai Hamnsund HB.kai 052 Haramsøya HB.kai Hamnsund HB.kai 059 Fjørtofta HB.kai Hamnsund HB.kai 067 Harøya HB.kai Vikebukt HB. kai 048 Helland HB. kai Vikebukt HB. kai 063 Molde HB.kai Helland HB. kai 046 Vikebukt HB. kai Helland HB. kai 063 Molde HB.kai Lepsøya HB.kai 038 Ålesund HB.kai Lepsøya HB.kai 041 Valderøya HB.kai Lepsøya HB.kai 042 Store Kalvøy PB.kai Lepsøya HB.kai 043 Hamnsund HB.kai Lepsøya HB.kai 052 Haramsøya HB.kai Lepsøya HB.kai 059 Fjørtofta HB.kai Lepsøya HB.kai 067 Harøya HB.kai Haramsøya HB.kai 038 Ålesund HB.kai Haramsøya HB.kai 041 Valderøya HB.kai Haramsøya HB.kai 042 Store Kalvøy PB.kai Haramsøya HB.kai 043 Hamnsund HB.kai Haramsøya HB.kai 050 Lepsøya HB.kai Haramsøya HB.kai 059 Fjørtofta HB.kai Haramsøya HB.kai 067 Harøya HB.kai Sekken HB.kai 063 Molde HB.kai Fjørtofta HB.kai 038 Ålesund HB.kai Fjørtofta HB.kai 041 Valderøya HB.kai Fjørtofta HB.kai 042 Store Kalvøy PB.kai Fjørtofta HB.kai 043 Hamnsund HB.kai Fjørtofta HB.kai 050 Lepsøya HB.kai Fjørtofta HB.kai 052 Haramsøya HB.kai Fjørtofta HB.kai 067 Harøya HB.kai Molde HB.kai 046 Vikebukt HB. kai Molde HB.kai 048 Helland HB. kai Molde HB.kai 057 Sekken HB.kai Harøya HB.kai 038 Ålesund HB.kai Harøya HB.kai 041 Valderøya HB.kai Harøya HB.kai 042 Store Kalvøy PB.kai Harøya HB.kai 043 Hamnsund HB.kai Harøya HB.kai 050 Lepsøya HB.kai Harøya HB.kai 052 Haramsøya HB.kai Harøya HB.kai 059 Fjørtofta HB.kai Side 7

8 Takstar og moderasjonar - retningsliner for hurtigbåtrutene i Møre og Romsdal gjeldande frå Retningsliner - takstar Desse takstretningslinene omfattar all transport av personar og gods i hurtigbåtsambanda innan Møre og Romsdal fylke frå 1. januar Den enkelte båtstrekninga er plassert i takstsone. Alle passasjerar skal betale personbillett. For gods som blir teke med på hurtigbåt skal Operatøren sitt eige godsregulativ nyttast../. Taksttabell for følgjer vedlagt. Bar n Barn under 4 år reiser gratis. Barn under 16 år betalar 50 % av vaksen enkeltbillett takst. Er det tvil om alderen kan det krevjast aldersattest. 1.2 Retningsliner - moderasjonar Verdikort Verdikort er eit rabattkort som kan brukast på alle strekningar innan selskapet sine hurtigbåtruter. Ved bruk av verdikort vert det gitt 17 % rabatt på personbillett for vaksne og barn. Verdikort kan nyttast av fleire personar på same tur. 2 Periodekort (Månadskort) Periodekort (månadskort) gjeld for ein person og ei bestemt reisestrekning. Kortet gir rett til uavgrensa tal reiser i den perioden kortet gjeld for. Kortet gjeld berre for vaksne. Det er personleg og kan ikkje nyttast av andre. Side 8

9 Taksten for periode kort for fleire båtsamband skal vere periode korttaksten for det første sambandet pluss 13 x enkeltbillett for kvar av dei neste sambanda. Buss / hurtigbåt: Samordna periode kort blir selt på enkelte strekningar. Honnørrabatt Pensjonistar og andre trygda får honnørrabatt med 50 % på ordinær vaksen takst. Honnørrabatt kan ikkje kombinerast med andre rabattar. Ordninga omfattar: Personar over 67 år Uføre som har uførepensjon etter folketrygdlova Blinde Døvblinde Ektefelle, registrert partnar eller sambuar i følgje med person som har rett til honnørbillett har sjølv rett på honnørbillett. Den som krev honnørrabatt skal legitimere seg med gyldig identitetskort (pass, førarkort, bankkort eller Postens identitetskort). Det skal ikkje setjast krav til bustad eller nasjonalitet. Retten t il honnørrabatt for uførepensjonistar er likevel knytt opp til deira posisjon etter folketrygdlova. Moderasjon for vernepliktig personell og sivile tenestepliktige Vernepliktig personell og siviltenestepliktige får 50% rabatt på vaksen enkeltbillett. Vernepliktboka tener som legitimasjon. For innkallingsreiser gjeld innkallingsordren som legitimasjon. Militærrabatt kan ikkje kombinerast med andre rabattar. Fri reise for følgjeperson til funksjonshemma Følgjeperson for funksjonshemma får fri reise på hurtigbåtrutene. For at følgjeperson skal få fri reise må det leggjast fram følgjepersonbevis (kort) som er utskrive av den kommunen der den funksjonshemma høyrer heime. Skolebarntransport For skyss av grunnskoleelevar med hurtigbåtrutene skal or dinære takstar på vedkomande rutestrekning nyttast. Tal skoledagar i skoleåret og elevane sin alder ved byrjinga av skoleåret blir lagt til grunn for heile skoleåret. Dei skolebarna avtalen gjeld må ha med legitimasjon frå ruteselskapet/skolen/kommunen. 3 For elevar i vidaregåande skole blir månadskorttakst, eventuelt gjennomgåande månadskorttakst med buss/ferje/båt for den aktuelle reisestrekninga lagt til grunn. Reisebeviset elevane får frå ruteselskapet/skolen gjeld berre for ei tur -/returreise mello m heim og skole kvar skoledag. Side 9

10 Skole - og studentrabatt Det skal vere skole - og studentrabatt på månadskort (og andre periodekort) på 50 %. Det skal ikkje vere noko øvre eller nedre aldersgrense for ordninga. Vilkår for å oppnå rabatt, skal vere fram legging av gyldig skole -/studiebevis. Ungdomskort Ungdomskort vart innført i Møre og Romsdal fylke frå 1. september Ungdomskort gir rett til eit uavgrensa tal reiser innan Møre og Romsdal fylke i den perioden kortet gjeld for, vanlegvis 1 månad. Kortet gjeld for aldersgruppa 0-19 år. Inntektene frå sal av ungdomskort tilkjem den operatøren som har selt kortet (buss, båt eller ferjeselskap). Eventuell fordeling av salsinntektene etter bruken av kortet, må forhandlast mellom dei aktuelle rutese lskapa i fylket. Grupperabatt Grupper på meir enn 10 personar som reiser samla og løyser felles billett, får 30 % rabatt på ordinær enkeltbillett takst. Honnørreisande får ikkje grupperabatt. Familierabatt Når ein familie (far/mor og barn) reiser samla blir det gitt slike rabattar: - Ein vaksen familiemedlem betalar vaksen takst - Ektemake/sambuar og husstandsmedlemar mellom 16 og 25 år får 50 % rabatt på ordinær vaksen takst - Barn under 16 år får 50 % rabatt på barnetakst Rundreiserabatt For reise utan i landstiging blir det gitt 35 %rabatt på ordinær tur -/returpris. Hovudregelen er at den reisande må vere om bord under heile turen. 4 Andre rabattar Interrail/Scanrail/Eurorail: Railerar får 50 % rabatt på ordinær vaksen billett mot å vise fram gyldig rail -billett. 1.3 Bagasje Bagasje som kan takast med gratis: Handbagasje i bagasjehylle, på passasjeren sitt fang eller under setet, ski, barnevogn og tenestehund i arbeid Bagasje mot betaling: Hund Side 10

11 Sykkel For desse kan barnetakst betalast. Minstetaksten kan likevel vere lik minstetaksten for vaksen Gebyr Reisande som ved kontroll ikkje kan vise gyldig billett eller kort, skal i tillegg til billett betale eit gebyr på kr 500, - ved betaling på staden. Ved fakturering er gebyret sett til kr. 750, -. Side 11

12 Takstretningsliner for bilrutene i Møre og Romsdal gjeldande frå Innh ald Takstretningsliner for bilrutene i Møre og Romsdal Reisebillettar Vaksen enkeltbillett Periodekort 30 dagar Periodekort på buss gjennom Atlanterhavstunnelen Miljøkort Reisepenger / Verdik ort Ungdomskort Grupperabatt på enkeltbillett Barn Skole - og studentrabatt Skole - og studentrabatt på enkeltbillett Skole - og studentrabatt på månadskort Fri reise for følgjeperson til funksjonshemma Honnørrabatt Vernepliktig personell og siviltenestepliktige Periodekort buss / ferje eller buss / hurtigb åt Reisegods, sykkel, hund Reisegods, sykkel, sparkstøtting mv Hund Refusjonar og gebyr Periodekort/månadskort Refusjon av periodekort ved sjukdom Gebyr Side 12

13 2 1. Reisebillettar 1.1. Vaksen enkeltbillett Minstetakst i kr. 30,-. Taksten aukar med reiselengda (takstøret multiplisert med middelavstanden i takstsona på den aktuelle reisa pluss 6 km). Sjå vedlagte takstabell Periodekort 30 dagar Kortet gjeld ein bestemt person på ei bestemt reisestrekning. Det gjeld for eit uavgrensa tal reiser i perioden det er gyldig. Periodekortet gjeld frå dato til dato. Kortet kan også gjelde fleire ruter med ulikt ruteval. Prisen vert då utrekna etter det lengste alternativet. Dette gjeld også der fleire ruteselskap kjem inn. Selskapa har også høve til å selje periodekort for 15 dagar. Kortet skal innehalde eit fotografi av den reisande. Dersom hurtigbåt er ein del av reisestrekninga, sjå punkt Periode kort på buss gjennom Atlanterhavs tunnelen Periodekort prisen for bussreisa vert auka med 13 x einskildbillett i bompengesambandet Miljøkort Miljøkort er rabatterte periode kort. Dei skil seg frå ordinære periode kort ved at prisen er lågare og at barn har høve til å kjøpe dei. Takstar for dei ulike miljøkortor dningane i Møre og Romsdal gjeldande frå 1. januar finn ein i taksttabellen Reisepenger / V erdikort Reisepenger / Verdikort kan nyttast som betalingsmiddel på buss og hurtigbåt. Kortet kan nyttast til betaling av enkeltbillett, gruppebillettar, månadskort og til betaling av frakt. Bruk av verdikort / reisepenger gir 17% rabatt på vaksen einskildbillett Ungdomskort Ungdomskort gir rett til eit uavgrensa tal reiser innan Møre og Romsdal fylke i den perioden kortet gjeld for. Kortet gjeld for aldersgruppa inntil 20 år. Ungdomskortet gjeld reiser med buss -, hurtigbåt - og ferjeruter og me d bussrute gjennom bomstasjon. Kortet gjeld ikkje på nattbussar Grupperabatt på enkeltbillett Grupper på to eller fleire som reiser saman og løyser f elles billett, får 25 % rabatt på enkeltbillett når strekninga er meir enn 40 km. Grupperabattane gjeld berre vaksne og barn, ikkje for t d vernepliktige og honnørreisande, men dei kan telje med for å utgjere ei gruppe. 2 Side 13

14 Barn Barn under 4 år: Reiser fritt når reisa skjer samen med en voksen person. kan krevjast for barnetakst også for yngre barn enn 4 år. Barnehagar Barnetakst skal betalast frå og med fylte 4 år inntil fylte 16 år. Barnetaksten er 50 % av vaksen enkeltbillett takst avrunda til næras te 5 krone. Frå og med fylte 16 år skal vaksen takst betalast Skole - og studentrabatt Det må framleggast gyldig skole - eller studentbevis for å oppnå skole - og studentrabatt ar Skole - og studentrabatt på enkeltbillett Skoleelevar og studen tar får 50 % rabatt på enkeltbillett på reiser frå 70 km ein veg i Møre og Romsdal og reiser til/frå Sør-Trøndelag. For kortare reiser enn 70 km kan ein løyse billett for 70 km. Ein kan ikkje pårekne samordna billettering dersom ein må løyse billett med fleire selskap. Skoleelevar og studentar får 25 % rabatt på fylkesoverskridande ruter mellom Sunnmøre og Sogn - og Fjordane. Bilrutene i Sogn og Fjordane nyttar same rabatt (NORWAY BUSSEKSPRESS sine takstar og rabattar) Skole - og studentrabatt på månadskort. Skoleelevar og studentar får 40 % rabatt på månadskort Fri reise for følgjeperson til funksjonshemma Følgjeperson med følgjepersonbevis reiser fritt saman med funkjsonshemma. Følgjeperson bevis skal vere utskrive av kommunen der den funksjonshemma høyrer heime Honnørrabatt Honnørrabatt er 50 % av vaksen enkeltbillett takst, og gjeld alle som er over 67 år eller som mottek uførepensjon etter folketrygdloven eller er blinde. Ektefelle, registrert partnar eller sambuar i følgj e med person som har rett til honnørbillett har sjølv rett på honnørbillett. Honnørrabatt kan ikkje kombinerast med andre rabatterte billettformer. Dei som gjer krav på honnørbillett må vise godkjent legitimasjon Vernepliktig personell og sivil tenestepliktige Vernepliktig mannskap og siviltenestepliktige får 50 % rabatt på vaksen enkeltbillett. Minstetakst er likevel minstetaksten for vaksen enkeltbillett. Side 14 3

15 4 Vernepliktige og siviltenestepliktige har ikkje krav på andre rabattformer (som t d stud iemoderasjon eller grupperabatt) i tillegg. Vernepliktboka tener som legitimasjon. For innkallingsreiser gjeld innkallingsordren som legitimasjon. Større fellesreiser må tingast og betalast spesielt slik at kostnadene blir dekt Periode kort buss / ferje eller buss / hurtigbåt Det blir selt gjennomgåande periode kort buss / ferje. Buss / hurtigbåt: Samordna periode kort seljast på enkelte strekningar. 2. Reisegods, syk kel, hund 2.1 Reisegods, syk kel, sparkstøtting mv. Reisegods inntil 20 kg kan fritt ta kast m ed. For større gods som syk kel, sparkstøtting og liknande skal det betal ast barnetakst med minstetakst som for vaksen maksimalt kr. 100, Hund Hund kan tas med mot betaling av barnetakst. Føra rhund sam an med blind reiser fritt. 3. Refusjonar og gebyr Periodekort/månads kort Periodekort kan løysast inn i den perioden det er gyldig for. Det vert sett på som om kortet er nytta t o m den dag kortet vert sperra. Refusjon vert gjeve etter denne formelen: Pris for periodekort med frådrag av 2 reiser pr. dag til einskildbillett minus 17 % rabatt (som for verdikort ) Refusjon av periode kort ved sjukdom Krav om refusjon meldast til Trafikanten Møre og Romsdal AS, Kortet blir sperra for bruk, og refusjon vert gjeve mot legeerklæring med 1/30 av kortprisen (30-dagers kort) pr. dag kortet ikkje har vore nytta Gebyr Reisande som ved kontroll ikkje kan vise gyldig billett eller kort, skal i tillegg til billett betale eit gebyr på kr 500, - ved betaling på staden. Ved fakturering er gebyret sett til kr. 750, -. Side 15 4

16 5 Gyldige skole - og stud ent bevis: For å ha rett ti l studentmoderasjon må den reisa nde være heiltidselev ved vid aregåande skole -, høgskole eller universitet. Godkjent legitimasjon er skuleb evis frå vidaregåande skular i fylket, studentbevis med kvittering for betalt semesteravg ift frå universitet eller høgsko le. Avrundingsreglar: Frå 2012 er alle enkeltbillettar avrunda til næraste fem kroner. 5 Side 16

17 Side 17

18 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: /2011 Hilde Johanne Svendsen Saksnr Utval Møtedato SA - 68/11 Samferdselsutvalet Orientering om arbeidet med Kollektivstrategi for Møre og Romsdal Bakgrunn Samferdsel sutvalet har bedt administrasjonen om å utarbeide ein Kollektivstrategi for Møre og Romsdal. I SA-33/10 vart samferdselsutvalet informert om at det ikkje er tilstrekkeleg kapasitet i administrasjonen til å utarbeide dette, og administrasjonen vart bedt om å iverksette bestilling av konsulentoppdrag. Samferdselsutvalet vart i same sak utnemnt til styringsgruppe for prosjektet. I vedtaket vart det bedt om at tilrettelegging for distriktsdrosjene vart tatt med. I SA-2/11 den 2. februar vart det lagt fram fors lag til eit planprogram som skulle danne grunnlag for kravspesifikasjon for innkjøp av konsulent -tenester. Det vart i same sak orientert om arbeidsform og framdriftsplan. Orienteringa om arbeidet vart tatt til vitande. I møte i samferdselsutvalet 1. juni orienterte konsulentselskapet om arbeidet med kollektivstrategien så langt, og det vart lagt fram ei sak (SA -36/11) med status for arbeidet. Vi orienterte om innkjøpsprosessen, kva vi hadde fått tilbod om frå Rambøll og korleis arbeidet skulle organiserast. Her var kravspesifikasjonen frå konkurransen lagt ved. Samferdselsutvalet tok orienteringa om arbeidet til vitande, og kom samtidig med innspel til Rambøll om kva dei meinte var viktig innhald i ein kollektivstrategi. Samordning og korrespondanse var bla nt dei områda som hadde stor fokus. Rapporten frå konsulentselskapet Prosessen Rambøll hadde frist til 15. august med å levere ein rapport, og vi fikk tilsendt rapport innan fristen. Den tilsendte rapporten hadde manglar både i høve til krav til leverans en og forventa krav til kvalitet. Etter ein prosess med Rambøll fekk vi slutt rapport en den 7. november. Det er denne rapporten som er lagt fram for utvalet. Kva har vi fått? Det vi har fått frå Rambøll er først ein omtale av dagens situasjon for kollektiv trafikken i Møre og Romsdal, deretter har dei levert oversikt over framskriving av folketalet i fylket og ut frå dette tilrådd at det er i byar vi må satse sterkast på kollektivtrafikken. Dette grunna størst potensial for å få fleire til å reise kollektivt i byane. Når det gjeld strategiar for kollektivtrafikken så er det levert ein Side 18

19 Side 2 rekke generelle tilrådingar, som er verdifullt som kunnskapsgrunnlag. Dette kan ikkje reknast for strategiar for Møre og Romsdal. I løpet av prosessen bad vi også om eit lettle st slutt -dokument, og vi ga døme på dokument vi meinte hadde ein slik struktur. Den endelege rapporten tilfredsstiller ikkje dette ønsket på den måten at det er lange utgreiingar, og i tillegg er ein del av figurane vanskelege å lese. Vurdering av leveran sen Ein av årsakene til dei generelle tilrådingane i rapporten er nok i hovudsak at vi ikkje var konkret nok i bestillinga. Vi hadde trudd og håpa at vi gjennom å ikkje legge for sterke føringar fikk konsulentselskapet til å sjå på nye moglegheiter for kol lektivtrafikken i fylket vårt. Ønske om eit lettlest sluttdokument var ikkje forma som eit krav til leveransen, og kan derfor ikkje vektleggast i stor grad. Rapporten vil vere eit godt dokument for å få meir kunnskap om kollektivtrafikk. Rapporten blir derfor delt ut til samferdselsutvalet som ein del av opplæringa for det nye utvalet. I tillegg vil rapporten også bli brukt når administrasjonen arbeider vidare mot ein kollektivstrategi for Møre og Romsdal. Konklusjon Vi har vurdert om vi har fått eit pro dukt som svarar til krava som var stilt. Etter ei samla vurdering meiner vi at Rambøll har levert tilstrekkeleg i høve til krava. Det er levert på alle punkta, sjølv om vi hadde forventa ein rapport som var meir spesifikt retta mot Møre og Romsdal og mindr e generell. Det er vi som bur og arbeider i Møre og Romsdal som kjenner tilhøva best, og forventningane til kva eksterne konsulentar kunne levere var nok for store. Arbeidet vidare Administrasjonen er no i gang med det vidare arbeidet. Rapporten frå Ramb øll dannar grunnlaget for dette arbeidet. Følgjande oppgåver vil vere sentrale: 1. Framtidige strategiar for Møre og Romsdal. Arbeidet vil vere å få fram målsetjingar og tiltak for kollektivtrafikken i fylket. Fokuset må vere å finne realistiske og gode løysi ngar som fører til at fleire vel å reise kollektivt. 2. Sluttrapporten Vi ønskjer å levere eit dokument som skal bli brukt aktivt i arbeidet med kollektivtrafikk. Det skal vere lett å finne fram og lett å lese. Kommunar, enkeltpersonar, operatørar og andre interesserte skal gjennom strategien få svar på kva dei kan forvente at Møre og Romsdal fylkeskommune arbeider for. Organisering Samferdselsutvalet er styringsgruppe for strategien, og har kome med innspel gjennom møta i samferdselsutvalet. Når planprogram met vart lagt fram i februar fikk vi i vedtaket signal om at forholda for distriktsdrosjene skulle vere ein del av strategien. I juni kom to konsulentar frå Rambøll og orienterte om arbeidet, og i samband med dette fikk vi tydelege signal frå styringsgrupp a om at samordning var eit særleg viktig tema. Politikarane hadde akkurat vore på studietur, og kom med innspel henta frå det faglege innhaldet i denne turen. Ruter AS hadde ein presentasjon på turen, og det vart stilt spørsmål til om nokre av løysingane kunne Side 19

20 Side 3 vere mogleg å bruke i Møre og Romsdal. Andre tema som hadde fokus var bestillingstransport i distrikta, korrespondanse med ekstra fokus på kollektivtrafikk knytt til flyplassane, betalingsløysningar, næringsstruktur og pendling, sterkt fokus på byområ da og eit godt nok tilbod i distrikta. Dersom utvalet ønskjer kan vi levere ei ny statusoppdatering på møtet den 1. februar. Dette er siste møtet i samferdselsutvalet før høyringsutkastet til kollektivstrategi blir lagt fram. Framdrift Arbeidet med kol lektivstrategi vil ha høg prioritet i administrasjonen, og vi tar sikte på å ha eit høyringsutkast ferdig til møte i samferdselsutvalet den 7. mars. Dei formelle prosessane seier at det er fylkesutvalet som har mandat til å sende strategiar og planer ut på høyring. For at vi skal kunne få behandla kollektivstrategien i fylkestinget i oktober har vi lagt opp ei krevjande framdriftsplan. Framdriftsplana ser slik ut: Kva Behandling Dato Leveringav grunnlagsrapport Administrasjon Utarbeidingav kollektivstrategifor Møre og Romsdal Administrasjon Saki samferdselsutvalet SA Saki Fylkesutvalet vedtakom strategiut på høyring U 26.03/ Sendedokumentetut på høyring Administrasjon Høyringsfrist Administrasjon Utarbeidekollektivstrategimed evt justeringaretter Administrasjon høyringsinnspel Behandling SA Behandling U 01.10/ Behandling T Oktober Forslag til vedtak: Samferdselsutvalet tek orienteringa om arbeidet med kollektivstrategi til vitande Arild Fuglseth samferdselssjef Vedlegg: Rapport frå Rambøll Management Consulting: Kollektivstrategi Møre og Romsdal Side 20

Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim

Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 24.04.2015 28276/2015 Rolf Stavik Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 05.05.2015 Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim Bakgrunn

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HORDALAND FYLKESKOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE 01.03.2010 Skyss REGLEMENT FOR TAKSTAR OG RABATTORDNINGAR FOR BUSS OG SNØGGBÅT I HORDALAND NYTT BILLETTSYSTEM Gjeldande frå 1. mars 2010 og inntil vidare 1. GENERELLE REGLAR Reglementet

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HORDALAND FYLKESKOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE 01.07.2012 Skyss REGLEMENT FOR TAKSTAR OG RABATTORDNINGAR FOR BUSS OG BYBANEN I HORDALAND NYTT BILLETTSYSTEM Gjeldande frå 01. juli 2012 og inntil vidare 1. GENERELLE REGLAR Reglementet

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2007/2258 Arkivkode: N02 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet FORSLAG NYE BUSSRUTER FRÅ 1.5.09 Administrasjonen si tilråding:

Detaljer

Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute

Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 20.01.2016 3743/2016 Magne Hanestadhaugen Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute Bakgrunn Problemstilling

Detaljer

TT-ordninga i Møre og Romsdal endring og utvikling. Regionale møte, hausten 2013 prosjektleiar Marianne Halseth Hole

TT-ordninga i Møre og Romsdal endring og utvikling. Regionale møte, hausten 2013 prosjektleiar Marianne Halseth Hole TT-ordninga i Møre og Romsdal endring og utvikling Regionale møte, hausten 2013 prosjektleiar Marianne Halseth Hole Kva er TT- ordninga? Tilrettelagd transport for funksjonshemma (TT- ordninga) er eit

Detaljer

Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland. Gjeldande frå 1. mars 2009

Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland. Gjeldande frå 1. mars 2009 Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland Gjeldande frå 1. mars 2009 2 Innhald: 1. Formål... 4 2. Kven kan nytte ordninga?... 4 3. Godkjenningsperiode... 4 4. Brukartak... 4 5.

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015. Faktatal Pr 1. oktober 2015 hadde vi slike tal drosjeløyve i drift i Møre og Romsdal:

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015. Faktatal Pr 1. oktober 2015 hadde vi slike tal drosjeløyve i drift i Møre og Romsdal: saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 05.10.2015 62175/2015 Jan Eirik Søraas Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015 Drosjeløyva i Møre og Romsdal - Statusrapport Bakgrunn Faktatal

Detaljer

Takstsak 2017 og takstretningslinjer for bil-, hurtigbåt- og fylkesvegferjeruter 2017

Takstsak 2017 og takstretningslinjer for bil-, hurtigbåt- og fylkesvegferjeruter 2017 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 23.09.2016 94442/2016 Øyvind Herigstad Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 05.12.2016 Takstsak 2017 og takstretningslinjer for bil-, hurtigbåt- og

Detaljer

HALSA KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT

HALSA KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX BESTÅR AV DESSE TILBODA: FRAM Flexx er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet

Detaljer

REGLEMENT FOR TAKSTAR OG RABATTORDNINGAR FOR BUSS OG SNØGGBÅT I HORDALAND GAMALT BILLETTSYSTEM (BUSPOS) Gjeldande frå 1. mars 2010 og inntil vidare

REGLEMENT FOR TAKSTAR OG RABATTORDNINGAR FOR BUSS OG SNØGGBÅT I HORDALAND GAMALT BILLETTSYSTEM (BUSPOS) Gjeldande frå 1. mars 2010 og inntil vidare HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga 01.03.2010 REGLEMENT FOR TAKSTAR OG RABATTORDNINGAR FOR BUSS OG SNØGGBÅT I HORDALAND GAMALT BILLETTSYSTEM (BUSPOS) Gjeldande frå 1. mars 2010 og inntil vidare

Detaljer

Takstar som virkemiddel for å få fleire til å reise kollektivt - spørsmål om utviding av ungdomskortordninga - studentmoderasjonar m m

Takstar som virkemiddel for å få fleire til å reise kollektivt - spørsmål om utviding av ungdomskortordninga - studentmoderasjonar m m saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 23.05.2012 31717/2012 Arild Fuglseth Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 30.05.2012 Takstar som virkemiddel for å få fleire til å reise kollektivt

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

1 INNLEIING 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Formål 2 1.3 Problemstillingar 2 1.4 Metode og datagrunnlag 2 1.5 Avgrensing 3 1.5 Revisjonskriterium 3

1 INNLEIING 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Formål 2 1.3 Problemstillingar 2 1.4 Metode og datagrunnlag 2 1.5 Avgrensing 3 1.5 Revisjonskriterium 3 INNHALD 1 INNLEIING 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Formål 2 1.3 Problemstillingar 2 1.4 Metode og datagrunnlag 2 1.5 Avgrensing 3 1.5 Revisjonskriterium 3 2 FAKTA OG REVISORS VURDERING 4 2.0 Innleiing 4 2.1 Problemstilling

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL KOLLEKTIVSTRATEGI

MØRE OG ROMSDAL KOLLEKTIVSTRATEGI Berekna til Møre og Romsdal fylkeskommune Dokument type Rapport Dato September, 2011 MØRE OG ROMSDAL KOLLEKTIVSTRATEGI [Dobbelklikk for å sette inn bilde (størrelse b/h 18,6x10,1 cm) eller slett dette

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 01.10.2014 60985/2014 Maria Bolstad Dale Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 22.10.2014 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 18.11.2014 Fylkestinget

Detaljer

1. Sogn og Fjordane fylkeskommune vidarefører sin produksjon på Hol-Aurland, Maurstad- Åheim og Folkestad Nordfjordeid.

1. Sogn og Fjordane fylkeskommune vidarefører sin produksjon på Hol-Aurland, Maurstad- Åheim og Folkestad Nordfjordeid. Side 1 av 6 Saksframlegg Saksbehandlar: Øystein Hunvik, Samferdsleavdelinga Sak nr.: 13/7031-3 Fylkeskryssande bussruter Framlegg til vedtak: Fylkesdirektøren rår hovudutval for samferdsle til å gjere

Detaljer

1. Opsjonen på ferjesambandet bør ikkje nyttast. Ny kontraktsperiode bør vere frå januar 2017.

1. Opsjonen på ferjesambandet bør ikkje nyttast. Ny kontraktsperiode bør vere frå januar 2017. Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Inge Horstad, Knut Gunnar Fonn, Samferdsleavdelinga Sak nr.: 14/465-2 Høyring: Ferjer Anda - Lote ved neste kontraktsperiode Framlegg til vedtak: Fylkesrådmannen

Detaljer

BESTILLINGSTRANSPORT

BESTILLINGSTRANSPORT HERØY KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 01.06.2017 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM Flexx er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i Møre og Romsdal, men er ikkje

Detaljer

HALSA KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT

HALSA KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 01.06.2017 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX TILBODET ER BESTILLINGSTRANSPORT I FORM AV: FRAM Flexx er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet

Detaljer

RAUMA OG SKÅLA. Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT

RAUMA OG SKÅLA. Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT RAUMA OG SKÅLA Rutetabell gyldig frå 02.01.2017 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i Møre og Romsdal, men er ikkje

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 06.03.2013

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 06.03.2013 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 13.02.2013 8873/2013 Frode Kvalheim Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 06.03.2013 Ruteendringsprosessen 2013 Bakgrunn Samferdselavdelinga har motteke

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.02.2012 10440/2012 Frode Kvalheim Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 07.03.2012 Ruteendringsprosessen 2012 ruteendringar. Bakgrunn Vi viser til

Detaljer

Rute 23-501 Ekspressbåt Sogn - Bergen

Rute 23-501 Ekspressbåt Sogn - Bergen Rute 23-501 Ekspressbåt Sogn - Takstar frå 1. januar 2010 Vardetangen 205 Vardetangen Mjømna/Klaunes 270 60 Mjømna/ Klaunes Sollibotn/Eivindvik 300 110 60 Sollib./Eivindvik Nåra 347 135 77 84 Nåra Rysjedalsvika

Detaljer

BESTILLINGSTRANSPORT

BESTILLINGSTRANSPORT VOLDA KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 04.01.2016 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i Møre og Romsdal, men er ikkje

Detaljer

Regionalt kjøp av kollektivtransport på veg, sjø og skinner. Mona Haugland Hellesnes, fylkesvaraordfører i Hordaland

Regionalt kjøp av kollektivtransport på veg, sjø og skinner. Mona Haugland Hellesnes, fylkesvaraordfører i Hordaland Regionalt kjøp av kollektivtransport på veg, sjø og skinner Mona Haugland Hellesnes, fylkesvaraordfører i Hordaland Kollektivtransport i Hordaland Konkurranseutsetting av busstrafikken vart vedtatt av

Detaljer

BESTILLINGSTRANSPORT

BESTILLINGSTRANSPORT HARAM KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 01.06.2017 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i Møre og Romsdal, men er ikkje

Detaljer

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Anne og Thomas på flyttefot Flyttemønster blant ungdom/unge vaksne i Møre og Romsdal, 1980

Detaljer

BESTILLINGSTRANSPORT

BESTILLINGSTRANSPORT HERØY KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 04.01.2016 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i Møre og Romsdal, men er ikkje

Detaljer

Søknad om nye ruteløyve for Nordfjordekspressen og Møreekspressen : : : Sett inn innstillingen under denne linja

Søknad om nye ruteløyve for Nordfjordekspressen og Møreekspressen : : : Sett inn innstillingen under denne linja Side 1 av 6 Saksframlegg Saksbehandlar: Øystein Hunvik, Eva Fosshagen og Inge Horstad, Samferdsleavdelinga Sak nr.: 15 / 8257-5 Søknad om nye ruteløyve for Nordfjordekspressen og Møreekspressen : : : Sett

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2013/1006 Arkivkode: N02 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet RUTEENDRINGSPROSESSEN 2014 - TILLEGGSFRÅSEGN Administrasjonen

Detaljer

Kollektivtrafikkutfordringer i små og mellomstore byer Rolf Stavik

Kollektivtrafikkutfordringer i små og mellomstore byer Rolf Stavik Kollektivtrafikkutfordringer i små og mellomstore byer Rolf Stavik Møre og Romsdal Fylke 261 530 innbyggere (5,1 % av landets befolkning) 65 157 i alderen 0-20 år (5,1 %) 157 902 i alderen 20-66 år (4,9%)

Detaljer

SØKNAD FRÅ XPRESSBUSS.NO OM RUTELØYVE FOR STREKNINGA BERGEN SENTRUM - BERGEN LUFTHAVN

SØKNAD FRÅ XPRESSBUSS.NO OM RUTELØYVE FOR STREKNINGA BERGEN SENTRUM - BERGEN LUFTHAVN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201110927-3 Arkivnr. 831 Saksh. Rødseth, Tor Harald Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.11.2011 28.11.2011 SØKNAD FRÅ XPRESSBUSS.NO

Detaljer

REDUKSIONI RUTEKM- UTKASTTILTILTAKI NETTBUSSM-N, REGIONMØRESØR

REDUKSIONI RUTEKM- UTKASTTILTILTAKI NETTBUSSM-N, REGIONMØRESØR buss Møre ogromsdalfylkeskommune Samferdsleavdelinga Fylkeshuset 6404 MOLDE Dykkar ref: Dato: 15.11.2013 REDUKSIONI RUTEKM- UTKASTTILTILTAKI NETTBUSSM-N, REGIONMØRESØR Vedlagt følgjer notat med tiltak

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundveien 9 6404 Molde Ref. sak. 4917/2013/N02 Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2012/1720 1513/2013 N02

Detaljer

Retningslinjer for. Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland

Retningslinjer for. Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland Gjeldande frå 1.November 2014 23.05.2014 Innhald: 1. Formål 3 2. Kven kan nytte ordninga? 3 3. Godkjenningsperiode

Detaljer

AURE KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT

AURE KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 01.06.2017 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX BESTÅR AV DESSE TILBODA FRAM Flexx er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i

Detaljer

NTN-Seminar Tønsberg 23 10 2013. Lage Lyche

NTN-Seminar Tønsberg 23 10 2013. Lage Lyche NTN-Seminar Tønsberg 23 10 2013 Lage Lyche Møre og Romsdal fylkeskommune Budsjett på ca 1,4 milliard I perioden 2009-2013 har Samferdselsavdelinga økt fra 13 til 28 ansatte Frå 2010: 3108 km fylkesveg

Detaljer

BESTILLINGSTRANSPORT

BESTILLINGSTRANSPORT FRÆNA KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 26.06.2017 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i Møre og Romsdal, men er ikkje

Detaljer

Ferjedrift Åfarnes-Sølsnes i perioda

Ferjedrift Åfarnes-Sølsnes i perioda saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 10.08.2017 84036/2017 Magne Hanestadhaugen Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 06.09.2017 Ferjedrift Åfarnes-Sølsnes i perioda 10.09.2017-18.02.2018

Detaljer

Rehabilitering Godøy-tunnelen - buss og hurtigbåt

Rehabilitering Godøy-tunnelen - buss og hurtigbåt Rehabilitering Godøy-tunnelen - buss og hurtigbåt Rutetabell gyldig frå 08.11.2017 30.04.2018 VALDERØYA ELLINGSØYA GODØYA ÅLESUND MOA SULA Ein enklare og smartare måte å reise på Møre og Romsdal fylkeskommune

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: rom 700 Fylkeshuset Molde Dato: 04.12.2013 Tid: 11:15

Møteinnkalling. Side1. Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: rom 700 Fylkeshuset Molde Dato: 04.12.2013 Tid: 11:15 Møteinnkalling Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: rom 700 Fylkeshuset Molde Dato: 04.12.2013 Tid: 11:15 Forfall skal meldast til utvalssekretær Kari Rundmo, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter

Detaljer

Utarbeiding av trafikktryggingsstrategi for Møre og Romsdal

Utarbeiding av trafikktryggingsstrategi for Møre og Romsdal saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.02.2012 10347/2012 Hilde Johanne Svendsen Saksnr Utval Møtedato Fylkestrafikktryggingsutvalet 28.02.2012 Utarbeiding av trafikktryggingsstrategi for

Detaljer

MRFK sitt plansystem, mål og utfordringar Handlingsprogram NTP verknader

MRFK sitt plansystem, mål og utfordringar Handlingsprogram NTP verknader MRFK sitt plansystem, mål og utfordringar Handlingsprogram NTP verknader Regionale møte samferdsel 2013 Arild Fuglseth Samferdselsjef Krevjande oppgåver og prosjekt Regionale møte 2013 04.11.2013 2 Prognose

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2016 35308/2016 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Detaljer

Utviklingsprosjekt kollektivtrafikk Ålesund og Giske. Vedlegg til pressemelding

Utviklingsprosjekt kollektivtrafikk Ålesund og Giske. Vedlegg til pressemelding Utviklingsprosjekt kollektivtrafikk Ålesund og Giske Vedlegg til pressemelding 03.10.2017 Endringar Ålesund sentrum - Hessa (linje 618 og 624) Kvartersavgangar Hessaskaret Ålesund sentrum Avgangane frå

Detaljer

AURE KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT

AURE KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX BESTÅR AV DESSE TILBODA: FRAM Flexx er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet

Detaljer

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200703590-60 Arkivnr. 8 Saksh. Raddum, Gunhild Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.01.2010 21.01.2010 SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL

Detaljer

ANALYSE AV TAL PERSONAR SOM BUR INNAFOR EIN AVSTAND PÅ 45 MINUTT MED BIL FRÅ UTVALDE REGIONSENTER I SOGN OG FJORDANE.

ANALYSE AV TAL PERSONAR SOM BUR INNAFOR EIN AVSTAND PÅ 45 MINUTT MED BIL FRÅ UTVALDE REGIONSENTER I SOGN OG FJORDANE. ANALYSE AV TAL PERSONAR SOM BUR INNAFOR EIN AVSTAND PÅ 45 MINUTT MED BIL FRÅ UTVALDE REGIONSENTER I SOGN OG FJORDANE. Målsetting for analysen Målsettinga for analysen er og vise kor mange personar som

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21.

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. september 2011 Samferdselspolitiske mål Høg velferd gjennom: - God mobilitet

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Hege Merethe Gagnat Medlem AP

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Hege Merethe Gagnat Medlem AP Møteprotokoll Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: Møterom 700, Fylkeshusa, Molde Dato: 17.04.2013 Tid: Kl. 11:15 14:50 Protokoll nr: 3/2013 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Oddbjørn

Detaljer

Kostnader for bussar i kø i Bergensområdet

Kostnader for bussar i kø i Bergensområdet SKYSS Arkivnr: 2014/278-34 Saksbehandlar: Gudrun Einbu Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 06.09.2016 Fylkesutvalet 21.09.2016 Fylkestinget 04.10.2016 Kostnader for

Detaljer

Korleis reiser du som er elev eller pendlar mellom Suldal og Sauda? Kollektivtransport til Sand på skuledagar

Korleis reiser du som er elev eller pendlar mellom Suldal og Sauda? Kollektivtransport til Sand på skuledagar Kollektivtransport i Suldal og Sauda frå 1.1.2016 Den nye brua over Sandsfjorden fører til at ferja blir nedlagd 1. januar 2016 og at buss og båtrutene blir endra. I dette heftet finn du rutetabellar og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Ungdomsrådet Møtestad: Møterom A, Volda Rådhus Dato: 31.05.2010 Tid: 15:00 mrk. tida MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

BESTILLINGSTRANSPORT

BESTILLINGSTRANSPORT HARAM KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 04.01.2016 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i Møre og Romsdal, men er ikkje

Detaljer

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Sak 30/10 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR FEBRUAR 2010 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 20/10 Os Formannskap PS 16.03.2010 / Os kommunestyre

Detaljer

Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015

Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015 Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015 Erlend Iversen Samferdselavdelinga, Hordaland fylkeskommune Dagens tekst: Hordaland fylkeskommune har utarbeidd eit forslag til strategi for

Detaljer

Ny Ålesundstruktur. Utbygging av de vidaregåande skolane mot 2025

Ny Ålesundstruktur. Utbygging av de vidaregåande skolane mot 2025 Ny Ålesundstruktur Utbygging av de vidaregåande skolane mot 2025 Initiering Fylkeskommunen Politisk ynskje om utviklingsplanar på alle vgs. Elevtalsauke i Ålesund. Sprengt kapasitet på alle vg skolane

Detaljer

Kollektivseminar. Kollektivstrategi for Hordaland. Litteraturhuset i Bergen 22. mai 2013

Kollektivseminar. Kollektivstrategi for Hordaland. Litteraturhuset i Bergen 22. mai 2013 Kollektivseminar Kollektivstrategi for Hordaland Litteraturhuset i Bergen 22. mai 2013 Dagsorden 10:00 Velkomen Skyss og kollektivtrafikken i Hordaland Oddmund Sylta 12:00 Lunsj Brukervennlig og forenklet

Detaljer

Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje om innspel til justeringar i busstilbodet.

Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje om innspel til justeringar i busstilbodet. Kvinnherad kommune MØTEINNKALLING Utval Komite for næring og samferdsel Møtedato 21.11.2014 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 09:00 Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje

Detaljer

SAMFERDSELSAVDELINGA. Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 09.04.2014 Fylkesutvalet 23.04.2014

SAMFERDSELSAVDELINGA. Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 09.04.2014 Fylkesutvalet 23.04.2014 SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/11298-9 Saksbehandlar: Tor Harald Rødseth Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 09.04.2014 Fylkesutvalet 23.04.2014 Søknad frå Tide Buss AS om

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Samferdselsutvalet i Hordaland 5020 BERGEN Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Hardangerrådet iks sender slik uttale vedr. ferjesamband i Hardanger, og ber om at denne uttalen vert teke omsyn til i budsjetthandsamingsprosessen

Detaljer

FULLDISTRIBUSJON. VÅR/VINTER Gjelder i tiden 01. mai 2011 27. mai 2011/ 29. aug. 2011 30. april 2012. Bussruter

FULLDISTRIBUSJON. VÅR/VINTER Gjelder i tiden 01. mai 2011 27. mai 2011/ 29. aug. 2011 30. april 2012. Bussruter FULLDISTRIBUSJON VÅR/VINTER Gjelder i tiden 01. mai 2011 27. mai 2011/ 29. aug. 2011 30. april 2012 Bussruter Ruteoversikt Gjelder i tiden 01. mai 2011 27. mai 2011/ 29. aug. 2011 30. april 2012 VÅR /

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Høg gjeld = færre teneste? For å yte gode tenester til innbyggarane treng kommunane gode barnehage- og skulebygg, vegar, gode infrastrukturar for vassforsyning,

Detaljer

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod Dialogkonferanse strategiske vegval nye ferjeanbod 7. november 2014 Målsetting med dagen Skyss ønskjer ein god og open dialog med næringen for å kunne utarbeide best moglege konkurransegrunnlag og kontraktar

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Seilet i Molde Dato: 06.- 07.12.2010 Tid: Kl.12.00

Møteinnkalling. Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Seilet i Molde Dato: 06.- 07.12.2010 Tid: Kl.12.00 Møteinnkalling Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Seilet i Molde Dato: 06.- 07.12.2010 Tid: Kl.12.00 Forfall skal meldast til koordinator, Anne Berit Svenkerud Halle, 98 41 30 03, som kallar inn varamedlem.

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

F-SAK 112/17 UTTALE TIL RUTEENDRINGSPROSESSEN 2018 FOR FERJE-, HURTIGBÅT OG BUSSRUTER

F-SAK 112/17 UTTALE TIL RUTEENDRINGSPROSESSEN 2018 FOR FERJE-, HURTIGBÅT OG BUSSRUTER Stab MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE Postboks 2500 6404 MOLDE Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2017/663 N02 DOK 06.07.2017 F-SAK 112/17 UTTALE TIL RUTEENDRINGSPROSESSEN 2018 FOR FERJE-, HURTIGBÅT

Detaljer

MOLDE BY Fannefjord. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT

MOLDE BY Fannefjord. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT MOLDE BY Fannefjord Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT FRAM FLEXX FANNEFJORD BESTILLINGSTRANSPORT I MOLDE VED STENGING AV FANNEFJORDTUNELLEN FRAM er det nye namnet på all kollektivtrafikk

Detaljer

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil.

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. UTGIVELSESDAGAR AVIS 1 2 3 Fyll ut bestillingsskjema www.mrfylke.no/annonse minst 3 virkedagar før innrykk. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. Annonsekostnadar fakturerast

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Bakgrunn I sak 0018/13 Reiselivsstrategi for Vestlandet 2013-2020 gjorde Vestlandsrådet følgjande vedtak:

Bakgrunn I sak 0018/13 Reiselivsstrategi for Vestlandet 2013-2020 gjorde Vestlandsrådet følgjande vedtak: Saksutredning: VR-sak 16/14: REISEPASSORDNING FOR VESTLANDET Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: Bakgrunn I sak 0018/13 Reiselivsstrategi for Vestlandet 2013-2020 gjorde Vestlandsrådet følgjande vedtak: 1.

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

HØYRINGSUTTALE TIL RAPPORTEN "BELØNNINGSORDNINGA FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK - FORSLAG TIL NY INNRETTNING"

HØYRINGSUTTALE TIL RAPPORTEN BELØNNINGSORDNINGA FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK - FORSLAG TIL NY INNRETTNING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200507791-161 Arkivnr. 831 Saksh. Eriksrud, Marte Hagen Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.01.2013 31.01.2013 HØYRINGSUTTALE TIL

Detaljer

Bompengefinansiering av fellesprosjektet E136 Tresfjordbrua og E136 Vågetunnelen - uttale frå Vestnes kommune

Bompengefinansiering av fellesprosjektet E136 Tresfjordbrua og E136 Vågetunnelen - uttale frå Vestnes kommune VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 202 Arkivsaksnr.: 2009/369 Saksbehandlar: Tone Roaldsnes Dato: 07.04.2009 Bompengefinansiering av fellesprosjektet E136 Tresfjordbrua og E136 Vågetunnelen - uttale frå

Detaljer

Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator

Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Saksframlegg Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2017/13 Overordna samhandlingsutval

Detaljer

SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD

SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD Magne Vivelid Gaular Frivilligsentral 24. Mai 2012 Gaular, ein kommune i vakre Sogn og Fjordane 07.06.2012 Landskonferansen på Alexandra 2 Gaular, med dei 3 ruteområda

Detaljer

Rehabilitering Godøy-tunnelen - buss og hurtigbåt

Rehabilitering Godøy-tunnelen - buss og hurtigbåt Rehabilitering Godøy-tunnelen - buss og hurtigbåt Rutetabell gyldig frå 08.11.2017 30.04.2018 VALDERØYA ELLINGSØYA GODØYA ÅLESUND MOA SULA Ein enklare og smartare måte å reise på Møre og Romsdal fylkeskommune

Detaljer

FLEKSIBEL SKOLEDAG FRI SKOLESKYSS UNGDOMSKORT M/RABATT

FLEKSIBEL SKOLEDAG FRI SKOLESKYSS UNGDOMSKORT M/RABATT FLEKSIBEL SKOLEDAG FRI SKOLESKYSS UNGDOMSKORT M/RABATT FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NR. 2/2003, MAI 2003 i INNHALD 1. INNLEIING...1 1.1 HEIMEL...1 1.2 BAKGRUNN

Detaljer

ARBEIDSNOTAT. Utviklinga i barnebefolkninga i Møre og Romsdal. Av Heidi-Iren Wedlog Olsen Severin Aarsnes. Dato: 29.02.2008

ARBEIDSNOTAT. Utviklinga i barnebefolkninga i Møre og Romsdal. Av Heidi-Iren Wedlog Olsen Severin Aarsnes. Dato: 29.02.2008 ARBEIDSNOTAT Av Heidi-Iren Wedlog Olsen Severin Aarsnes Dato: 29.02.2008 Utviklinga i barnebefolkninga i Møre og Romsdal Gjennom ulike publikasjonar og prosjekt har Møre og Romsdal fylke sett fokus på

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

FOR TENESTEREISER FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE

FOR TENESTEREISER FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TENESTEREISER FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE Vedteke av fylkesutvalet 01.03.1999, sak U-40/99A - redigert april 2005, juni 2009, mars 2015. 1. Formål Dette dokumentet gir felles retningslinjer

Detaljer

Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal. Lokale forhandlingar hausten 2012

Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal. Lokale forhandlingar hausten 2012 Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal Lokale forhandlingar hausten 2012 Hausten er komen, og med det tida for lokale forhandlingar i kommunene. Vi i styret opplever mange spørsmål kring

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 02.03.2017 20606/2017 Kim Tornes Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 14.03.2017 Fordeling av kommunale næringsfond 2017 Bakgrunn Fylkeskommunen

Detaljer

Kollektivstrategi for Hordaland - Årsrapport 2016

Kollektivstrategi for Hordaland - Årsrapport 2016 Trafikktilbod - Skyss Arkivnr: 2014/278-42 Saksbehandlar: Stine Karoline Olsen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 15.03.2017 Fylkesutvalet 30.03.2017 Fylkestinget

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Kostnadsreduksjonar innan samferdsle

Kostnadsreduksjonar innan samferdsle Kostnadsreduksjonar innan samferdsle Orientering i Sogn regionråd 6. november 2015 Nytt inntektssystem Nytt inntektssystem frå 2015 Redusert rammetilskot på 278,5 mill. kr fram mot 2019. Tapskompensasjon

Detaljer

Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Agnes H. Bernes

Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Agnes H. Bernes Møteprotokoll Utval: Ungdommens fylkesutval Møtestad: Nordhordaland, 4. etg, Fylkeshuset Dato: 05.11.2015 Tidspunkt: 09:30-16:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Agnes H. Bernes

Detaljer

Hallingdal. Gyldig 18.08.11-19.06.12

Hallingdal. Gyldig 18.08.11-19.06.12 Hallingdal Gyldig 18.08.11-19.06.12 VINTERRUTER 2011/2012 Velkommen ombord! Takstregler pr. 01.04.11 fastsatt av Buskerud Kollektivtrafikk AS. Billettinformasjon Generelt om enkeltbillett: Billett løysast

Detaljer

Ferje- og hurtigbåtrute for Møre og Romsdal

Ferje- og hurtigbåtrute for Møre og Romsdal Ferje- og hurtigbåtrute for Møre og Romsdal gjeld frå 1. mai 2009 - til og med 30. april 2010 Kjære ferje- og hurtigbåtreisande! Vegane er på mange måtar blodårene i Norge, og knyt folk og samfunn saman.

Detaljer

Ruteendringar frå 19. juni 2016

Ruteendringar frå 19. juni 2016 Ruteendringar frå 19. juni 2016 Hovudutval for samferdsle 9. februar 2016 Rutetilbodet frå 19. juni 2016 I rutekjøpssaka som vart handsama i HS i oktober vart rutetilbodet for i år bestemt Fylkesdirektøren

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Kl: 12.30 14.15 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Ann Margrethe Kråvik Kari

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Utfordringar hurtigbåt og ferje i Sogn og Fjordane. Øystein Hunvik, seniorrådgjevar kollektivtrafikk ved samferdsleavdelinga

Utfordringar hurtigbåt og ferje i Sogn og Fjordane. Øystein Hunvik, seniorrådgjevar kollektivtrafikk ved samferdsleavdelinga Utfordringar hurtigbåt og ferje i Sogn og Fjordane Øystein Hunvik, seniorrådgjevar kollektivtrafikk ved samferdsleavdelinga Dagens organisering ferje Gjennom sams vegadministrasjon brukar Sogn og Fjordane

Detaljer