FORBRUKERUTVALG FOR FYLKESKOMMUNENE MØRE OG ROMSDAL, NORD-TRØNDELAG OG SØR-TRØNDELAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORBRUKERUTVALG FOR FYLKESKOMMUNENE MØRE OG ROMSDAL, NORD-TRØNDELAG OG SØR-TRØNDELAG"

Transkript

1 FORBRUKERUTVALG FOR FYLKESKOMMUNENE MØRE OG ROMSDAL, NORD-TRØNDELAG OG SØR-TRØNDELAG Forbrukerpolitikk i fokus Det regionale forbrukerpolitiske utvalget har som arbeidsområde de forbrukerspørsmål som vedrører innbyggerne i Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag. Forbrukerutvalget skal arbeide til beste for forbrukerne i de tre fylkene, og ta opp aktuelle forbrukerpolitiske spørsmål. Utvalget har seks medlemmer, hver med sin personlige vararepresentant. Medlemmene er oppnevnt av de respektive fylkesting. Forbrukerrådets regionkontor er sekretariat for utvalget. ÅRSMELDING 2006

2 Forbrukernes politiske røst i Midt-Norge Kronikk publisert i Adresseavisen, Sunnmørsposten, Romsdals budstikke, Trønderavisa m.f. Ny leder i Forbrukerpolitisk utvalg Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag Forbrukerpolitisk utvalg i Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Sør- Trøndelag fikk i mai 2006 ny leder. Geir Jarle Sirås (SV) fra fylkestinget i Sør-Trøndelag tiltrådte fra 23. mai som ny leder i Forbrukerpolitisk utvalg etter Olav Hauge (SV) fra Fylkestinget i Møre og Romsdal. Sirås sier at han vil opprettholde fokuset på forbrukerpolitiske spørsmål i tiden fremover og at det er forbrukernes ve og vel som vil være retningsgivende for utvalgets videre arbeid. Han presiserer også at han vil videreutvikle samarbeidet mellom de tre fylkeskommunene slik at Forbrukerutvalget virkelig får etablert seg som et regionalt utvalg for Midt-Norge. På saksnivå trekker Sirås frem energimarkedet og boligmarkedet som aktuelle fokusområder, og han vil følge opp allerede behandlede saker som for eksempel bompengesaken. Forbrukerpolitikk fremfor partipolitikk På spørsmål om hvordan han synes utvalget har fungert så langt sier Sirås at han er veldig fornøyd med måten utvalget har arbeidet på og at representanter fra ulike partier kan forenes i viktige forbrukerpolitiske spørsmål. Han fremhever at en av de store fordelene med utvalget er at det er forbrukeren og forbrukerspørsmål som står i sentrum, og ikke partipolitikk. Regionsjef i Forbrukerrådet, Roger Helde, ønsker på sin side å takke Olav Hauge for en glimrende innsats som leder av Forbruker-utvalget og han ønsker Geir Jarle Sirås lykke til som ny leder av utvalget. Så langt har flere av sakene utvalget har tatt opp satt dagsorden i media i Midt-Norge. Heldes håp er at Forbrukerutvalget greier å omsette sitt arbeid i de enkelte sakene til praktisk politikk i de respektive fylkesting. På generelt plan håper Helde at utvalgets store engasjement kan bringes videre til Stortingsrepresentantene fra Midt- Norge.

3 S

4 SAKER BEHANDLET AV UTVALGET I 2006 Kommersielt press mot barn og unge Barn og unge utgjer ei veksande forbrukargruppe. Det regionale forbrukarpolitiske utvalet i Midt-Noreg set fokus på denne forbrukargruppa med ein dagskonferanse 7. mars på Rica Hell, Stjørdal. Tema er: Kommersielt press mot barn og unge. Vi inviterer alle interesserte politikarar, skulefolk og forbrukarorienterte personar til å delta. Målet med konferansen er å få drøfta tiltak som kan skjerma unge mot utidig kjøpepress. Vi vil få fram ordningar der barn og unge under utdanning lærer seg å takla slikt press. Når ein er ung, er det ikkje like lett å vurdera og vera kritisk til all reklame dei møter. Dei har enno ikkje same føresetnader som vaksne til å avvisa slikt press. Ulike innleiarar vil ta opp temaet frå fagleg, politisk og forbrukarsynsstad. Utvalet ønskjer med dette interesserte velkomne til ein trivelig konferanse på Rica Hell, Stjørdal den 7. mars Større etisk fokus i eigedomsmeklar- og bustadomsetjingsbransjen Forbrukarar flest går inn i eigedomsmarknadene eit fåtal gonger gjennom livet. Som kjøpar vil dei ha annan type og mindre informasjon om marknadene enn aktørar som driv i bransjen til dagleg. Då er det avgjerande at kjøpar kan ha full tillit til informasjon dei får om takstar og prisar frå utøvarar dei møter. Det regionale forbrukarpolitiske utvalet i Midt-Noreg ber om at arbeidet med å styrka regelverket og kontrollen i eigedomsmeklarbransjen blir forsert. Vi krev at bustadkjøparar må vera sikre på at dei møter selskap, meklarar og takstmenn som har dei naudsynte etiske standardane vi forventar finst i ein slik marknad. Oppslag i media etter nyttår tyder på at ikkje alle involverte aktørar held eit tilstrekkeleg høgt nok etisk nivå vi forventar av dei. Utvalet ber finans- ministeren skjerpa både regelverk og kontrollrutinar og pålegg dei som omset bustadar til å gje kjøparar sikker og korrekt informasjon. Vi går ut frå at bransjen sjølv ryddar opp i saker der det er påvist direkte fusk og uetiske handlingar. Det er eit krav at dei som bryt regelverket, blir utelukka for kortare eller lengre tid og eventuelt blir utsett for meir skjerpa kontroll om dei får tilbake autorisasjon. Energimarkedet og strøm Det regionale forbrukerpolitiske utvalget i Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag krever at sentrale myndigheter garanterer for at den forventede kraftkrisen i regionen ikke fører til at forbrukere diskrimineres på pris i forhold til resten av landet. Eventuelle strømsparingstiltak må ikke ramme forbrukerne i Midt- Norge spesielt. Forbrukerutvalget vil følge utviklingen i energi- og strømmarkedet i tiden som kommer. Alle forbrukere må sikres tilgang til nødvendige forsikringer Det regionale forbrukerpolitiske utvalget i Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag krever at forsikringsavtaleloven endres slik at alle forbrukere sikres tilgang til nødvendige forsikringer. Utvalget har eksempelvis tatt opp forhold rundt premie/pris og forbrukernes egen opplysningsplikt. Utvalget mener at vi må unngå at selskapene setter premien på såkalte risiko- grupper så høy at de i realiteten ikke har mulighet til å tegne forsikring, og at selskapene må respektere forsikringstakernes opplysninger. Utvalget ser på de mest vanlige forsikringene som et nødvendighetsgode som alle i utgangspunktet bør ha tilgang til. Å stå uten forsikring kan bety økonomisk ruin for den enkelte, og det er spesielt de ressurssvake dette vil gå ut over. Utvalget er bekymret for utviklingen den siste tiden, hvor lista for å få tegnet forsikring gradvis er blitt lagt høyere av selskapene. Utvalget mener derfor at reglene knyttet til hva forsikringsselskapene kan legge vekt på når de i praksis hindrer folk å tegne forsikring, skal være avgrenset, strenge, tydelige og lovfestet. Slik kan folk flest sikres den trygghet forsikring er ment å gi. Posten Forbrukerutvalget Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag ber samferdselsdepartementet se på konsekvensene av at Posten vurderer å ikke fortsette sine banktjenester, når kontrakten med aktørene som i dag driver banktjenestene på vegne av Posten går ut i Posten har hatt ansvaret for at det drives banktjeneste, har sørget for at det er likeverdig banktilbud, og dette har vært særlig viktig de steder der dette er eneste banktilbud. Utvalget krever at samferdselsdepartementet vurderer om Postens samfunnsoppgaver også i fremtiden skal være en del av konsesjonsvilkårene. Utvalget ønsker også en uttalelse fra samferdselsdepartementet vedrørende hvordan et likeverdig banktjenestetilbud over hele landet skal opprettholdes.

5 6 Alternative kilder til oppvarming i nye boliger Forbrukerpolitisk utvalg i Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag registrerer at utbygger og selger av nye boligprosjekter i dag ikke fokuserer nok på å tilby boliger med flere alternativer til oppvarming. Ensidig fokus på elektrisitet til oppvarming tjener verken forbrukeren, samfunnet eller miljøet. Gode energiløsninger og ikke minst lavenergiløsninger bør bli en enda viktigere del av utbyggers markedsføring mot markedet. Kommunene på sin side bør ha en rekke virkemidler for å pålegge utbyggere å tilby forbrukerne flere oppvarmingsalternativer og bedre energiløsninger. Forbrukerne bør få tilbud om løsninger som ivaretar bokvalitet, hverdagsøkonomi, miljø og boligens markedsverdi over tid. Forbrukerpolitisk utvalg krever at kommune/regjering setter i verk tiltak i gjennom reguleringsplan som legger til rette for minst to alternative energikilder i tillegg til elektrisitet. Eksempler på alternative energikilder: Fjernvarme Varmepumpe Bioenergi Gass Pelletsovner Rentbrennende ovner Slike tiltak vil bidra til strømsparing og staten må bidra i større grad til å finan- siere slike tiltak enn den gjør i dag. Da kan vi også bidra til at kraftkrevende industri får stabil tilgang på kraft. Når det gjelder den forespeilede kraftkrisen i Midt-Norge som i disse dager diskuteres i media, fattet Regionalt forbrukerpolitisk utvalg følgende vedtak tidligere i år (03/2006): Det regionale forbrukerpolitiske utvalget i Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag krever at sentrale myndigheter garanterer for at den forventede kraftkrisen i regionen ikke fører til at forbrukerne diskrimineres på pris i forhold til resten av landet. Eventuelle strømsparingstiltak må ikke ramme forbrukerne i Midt-Norge spesielt. Forbrukerutvalget vil følge utviklingen i energi- og strømmarkedet i tiden som kommer. OL (søknad) til Trondheim sett i et forbrukerperspektiv Ja eller nei? Vi e me! Det regionale forbrukerpolitiske utvalget har satt forbrukerperspektivet i fokus i sin gjennomgang av ovennevnte problemstilling. På vegne av forbrukerne i Midt-Norge hadde forbrukerutvalget under sin gjennomgang av saken en rekke kritiske spørsmål til selskapet Trondheim 2018 AS. Utvalget er tilfreds med de svar som ble gitt, og forutsetter at forsikringene som ble gitt etterleves i det videre arbeidet. Utvalget kan derfor si vi e me fordi Vi e me fordi det i etterbruken fokuseres på mulighetene til å bruke deltaker- landsbyene som omsorgsboliger, studentboliger, sykehjem, boliger for førstegangsetablerere etc. Vi e me fordi OL vil gi den frivillige idretten et stort løft i regionen. Vi e me fordi OL vil gi kollektivtrafikken et løft, i tillegg til at infrastrukturen nordover og sørover bedres. Vi e me fordi det i stor grad fokuseres på miljøet og fordi teknologihovedstaden Trondheim settes på kartet. Vi e me fordi hele regionen skal knyttes til arrangementet. Vi e me på grunn av den kulturelle satsningen som OL vil gi. Vi e me fordi forbrukerne vil tjene på det!

6 MEDLEMMER NORD-TRØNDELAG 1. VARA: Oddvar Vigdenes Senterpartiet Stjørdal 2. VARA: Gunn Irene Kjenstad Fremskrittspartiet Snåsa 1. REPRESENTANT: Åse Marie Hagen Arbeiderpartiet Steinkjer Mobil: REPRESENTANT: Olav Johan Mork Kristelig folkeparti Namdalseid Mobil: MØRE OG ROMSDAL 1. VARA: Lilly Gunn Kvande Arbeiderpartiet Surnadal 2. VARA: Reidun Klock Tjervåg Sunnmørslista Ørskog SØR-TRØNDELAG 1. VARA: Hallgeir Grøntvedt Senterpartiet Ørland 2. VARA: Morten Ellefsen Fremskrittspartiet Trondheim 1. REPRESENTANT: Olav Hauge Sosialistisk Venstreparti Aukra Mobil: REPRESENTANT: Inger Hanekamhaug Fremskrittspartiet Molde Mobil: REPRESENTANT: Geir Jarle Sirås Sosialistisk Venstreparti Trondheim Mobil: REPRESENTANT: Torhild Aarbergsbotten Høyre Ørland Mobil: Forbrukerrådet Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag har sekretariatsfunksjon for det regionale forbrukerpolitiske utvalget. Regionsjef i Forbrukerrådet, Roger Helde, er sekretariatsleder. Kontaktinformasjon: Postadresse: Regionalt forbrukerpolitisk utvalg, c/o Forbrukerrådet, Postboks 671 Sentrum, 7407 Trondheim Web: Besøksadresse: Dronningensgt. 10 Åpningstid: Telefon: Telefon sekretariatsleder Roger Helde: E-postadresse: Redaktør: Regionsjef Roger Helde. Grafisk design: Dobbel J Reklamebyrå AS