Rota med tilhøyrande øygruppe. Flora. Oppdragsgivar Oppdrag Rapport type Prosjektnr. ato. Flora kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rota med tilhøyrande øygruppe. Flora. Oppdragsgivar Oppdrag Rapport type Prosjektnr. ato. Flora kommune 10183 20.05.2011."

Transkript

1 Flora kommune Rota med tilhøyrande øygruppe Landskapsanal se Oppdragsgivar Oppdrag Rapport type Prosjektnr. ato Landskapsanalyse Da Flora kommune Rota med tilhøyrande øygruppe Landskapsanalyse

2 Nordplan side 2 Flora kommune Rota med tilhøyrande Innhald: side 1 Innleiing Prosjektoppdrag 3 2 Overordna omtale av landskapet Naturgeografiske tema Lokalisering Geomorfologi Markslag og vegetasjon Biologisk mangfald Klima Kulturgeografiske tema Omtale av området si historie Stadnamn Landskap Ei vandring i landskapet Landskapsklassifisering Romdanningar Rota- ein del av landskapsbilete Opplevingsverdi Rekreasjon og friluftsliv Strandsone og tilgjenge Holmar og skjær 14 3 Utfordringar i høve arealbruk Klimasårbarheit Verdien av området slik det ligg i dag Hamn- og byutvikling Eigna for utbygging? 17 4 Veg- og brutilkomst Vegstandard Vurdering av alternativ Alternativ 1: Florø sentrum Sankt Helena Rota Alternativ 2: Gjertvågneset Sankt Helena Rota Alternativ 3: Brevika Naustholmen Gaddholmen Rota Forbehold 19 5 Avluttande merknader 20 6 Kjelder 20

3 Nordplan side 3 Rota med tilhøyrande 1 Innleiing 1.1 Prosjektop ppdrag Nordplan As er engasjert av Flora Næringseigedom AS, i samarbeid med Flora kommune i samband med planarbeid for Rota. Oppdraget omfattar i hovudsak registreringg og kartlegging av natur og landskap på øya Rota, med tilhøyrande øygruppe ( jf. Fig.2 ). Vår rapport vert utforma som ei landskapsanalysee og skal danne eit grunnlag for utarbeiding av planar for Flora kommune. Målsetjinga for landskaps- m.m. skapar analysen er å synleggjere korleis landskapselement som terrengformer, sjø, kulturlandskap grunnlag for oppleving, bruk og beskyttelse i samband med framtidig byutvikling. 2 Overordna omtale avv landskapet 2.1 Naturgeografiske tema Lokalisering Oppdraget har gått ut på å samle kjend kunnskap om landskapet for å synleggjere kvalitetar og vurdere kor eigna og kor sårbart landskapet i analyseområdet er. I tilleggg er vi bedne om å vurdere alternativ veg- og brutilkomst til øygruppa. Målet er å gje politikarane eit betre grunnlag for sinee vedtak. Kontaktpersonar: Flora kommune: Nordplan AS: Anders Espeset Julie Daling Ingvild Yri Ola Forren Sørensen Grete Marøy Sellevoll kommuneplan-ansvarleg landskapsarkitekt MNLA landskapsarkitekt MNLA Siv.ing/ vegplanleggar Sivilarkitekt/ kvalitetssikrar Oppdraget er gjennomført i tidsrommet januar mai 2011 Fig.2: Lokalisering av Rota nord for Florøø sentrum (Farleikart frå Fylkesatlas) Rota er øya som gjer at Florø har ei god hamn. Øya er ca. 1,21 km lang og 400 meter på det breiaste. Medrekna Langøya i vest og Langholmane i aust, er det ei strekning på vel tre kilometer somm skjermar mot alt vèr frå nord (kjelde: Stavang: Flora-Kulturhistorisk vegvisar ). Avstanden mellom Rotaa og kaikanten i Florø byy er knappe 500 m. Farleikartet i fig.2 viser hovudleia for båttrafikken som raude stipla liner og bi-leia som blå stipla liner. Langs hovudleia går ca. 50 supplybåtar i veka. Florø hamn er ei aktiv hamn med anløp a for snøggbåten, hurtigruta ogg gjestehamn, i tillegg til t transportt mot verftet, akvakultur og fiskeforedling. Som fig.2 viser, er Rota eì av mangee øygrupper r kring Florø by. Fig.1: Rota sett skrått mot Florø by (Norge i 3d)

4 Nordplan side 4 Rota med tilhøyrande Markslag og vegetasjon Fig.3: Utsnitt frå stamnettsutredninga til Kystverket Rød strek er eksisterande stamnett Geomorfologi Den nordlege delen av øygruppa er bygd opp av bergartar frå devonsk alder; basal- og marginalbreksje. Sør for ei markert skyvegrense/ forkastning på øya Rota finn ein amfibolitt. Denne bergarten finn ein også på øyene Sankt Helena, Perholmen og Langholmen. Fig.5: Markslagskart og sjødybder i området Markslagskartet viser at det mestee av Rota ogg tilhøyrande øygruppe ø ligg som open skrinn fastmark. Elles finn ein belte av sitkagran og gran med høg til middels bonitet på Rotaa og Gaddholmen. Eit mindree område påå Rota, Sankt Helena og Persholmen ligg som innmarksbeite, men i dag ikkje ibruk som beite. Rota er i dag prega avv tuete myrer, tytebær,, lyng og einer i mark- og busksjiktet. Fig.4: Berggrunn N250 (NGU 2007) der rosa er amfibolitt og grøn er basal- og marginal-breksje. Øyene er prega av tynt lausmassedekke og bart fjell Biologisk mangfald Kartleggingaa som Miljøfagleg utredning AS gjorde i Flora kommune i 2009 viser ingen registrerte r naturtypelokalitetar på Rota. Det ligg m.a.o ingen kjend kunnskap om naturlokalitetar på Rota avv lokal verdi (C-kategori i DN sitt verdisettings- eller system). Ingen registrerte raudlisteartar naturområdee av A- og B-- kategori. Figur 5: lyng på Rota

5 Nordplan side 5 Rota med tilhøyrande Fig.6: Registrerte naturtypar med lokal verdi kring Florø by (EDNA 1993) Landområda: Innplanting av gran og sitkagran er ikkje ein del av det naturlege artsmangfaldet, og vert iflg. Miljøfagleig Utredning AS rekna som ein trussel for det naturlege artsmangfaldet. Øygruppa har ein del grunne sjøområde og er eit viktig overvintringsområde for sjøfugl (kjelde: Magnus Frøyen, Flora kommune). Her er også registrert tilhaldsstad for Hegre-koloni. På synfaringa kunne vi også registrere rikeleg med spor etter hjort, noko som ikkje er særleg uvanleg på øyane kring Florø. Fig.8: Grovkartlegging av moglege område for dyrking av kamskjel botnkultur. Kartlegging er utført i samband gjennomføringa av SAMS-prosjektet (Samordning avv skjelnæringaa i Sogn og Fjordane 2003). Kartleggingaa viser at eitt belte mellom Naustholmen og Gaddholmen kan vere godt eigna for dyrking avv kamskjel botnkultur. Det vert også vist til eit bransjenotatt Strategiplan for havbeite med kamskjell i Norge (Magnesen/ Skjæggerød 2006). Pr. i dagg er skjeldyrking i Floraa kommune ikkje ei næring av stortt omfang. Det er gjort nokre forsøk, men m då på blåskjel som ikkje har vore heilt vellukka. Områda avmerkt i fig.8 vil kunne ligge som ein ressurs for framtidig oppsving i skjeldyrkings-næringa. Sjøområda: Fjordbassenget nord for Florø by er ein god laksefjord. Det er ikkje gjort tilstrekkeleg med marinbiologiske registreringar til at ein kan seie at det ikkje finst truga artar i fjordbassenget (kjelde: Frøyen i Flora kommune). Fig.9: Haustbare tareressursar som er basert på kartlegging frå næringsaktør. Områda vert hausta kvartt femte år (kjelde: Fiskeridirektoratet Region Vest). Rekefelta liggg lenger nord for Rota; ved Risøya og haustbare tareressursar er registrert nærmare Floralandet(utanfor analyseområdet). Fig.7 : Rekefelt (registreringar frå Fiskeridirektoratet region Vest 2005)

6 Nordplan side 6 Rota med tilhøyrande Klima Begge dei flate, graskledde Helenaholmen og Perholmen i aust, har truleg namna sine etter strandsittarane som i tidlegare tider har budd her. Det varr ikkje uvanleg at folk fekk sett oppp hus på holmar, øyarr og strender, mot vissee gjenytingar, som regel i form av arbeid for grunneigaren Stadnamn Fig.10: Vindrose for Florø viser at det er hyppigast vind frå aust, men at den sterkastee vinden kjem frå sør. 2.2 Kulturgeog grafiske tema Omtale av området si historie Fig.11: Amtskart for Florø (kjelde: H.J. Stavang: Flora-Kulturhistorisk vegvisar ). Rota høyrde til Floragarden, og her har sikkert budd husmenn og strandsitjarar langt attende. Øya har ein del jord i langsgåande myrstriper aust-vest, men det er nok dei gode kastevågane, særlegg den lange,, smale Rotavågen i vest, som har hatt størst verdi for hovudbruket. Rota låg på solsida av Florevika og mange såg s sjansen til forretningsdrift der. Kring fyrste verdskrig kjøpte Vestlandske Petroleumskompani sørvestre neset n på Rota, og sette opp oljetankar. Seinare vart dette seld til Sildefiskernes Eksportlag som bygde b ut eit større losseanlegg og pakkeri for sild. Fig.12: Stadnamnkart 2.3 Landskap Rota er pregaa av å vere eit småskalaa landskap med spor etter jordbrukk og fiske. Det er ingen SEFRAK registreringar for Rota. Tidlegare innmarksbeite vert i dagg ikkje haldee i hevd som beite for husdyr. Basert på jordbruk, fiske, notbruk, sildesalting og mottak/pakking av sild, har her buddd folk på talet heilt fram til kring Husa som står att er i dag meir eller mindre nytta som fritidsbustader. Fig.13: Småskala landskap på Rota

7 Nordplan side 7 Rota med tilhøyrande Ei vandring i landskapet Fig.14: Bildeserie frå toppen av Rota (standpunkt 1) Figur 15: Dagens situasjon med bygningar og markslag

8 Nordplan side 8 Rota med tilhøyrande Fig. 16: Spor av kulturlandskap sør for Rotsundet Fig.17: Landbrukets og sjøbruketss bygningar i forfall Fig.18: Fritidsbustade er i god stand på Sankt Helena Gamalt småbruk innerst i Rotsundet

9 Nordplan side 9 Rota med tilhøyrande Landskapsklassifisering Aurland naturverkstad har på oppdrag for Fylkesmannen i Sogn og Fjordane delt kysten inn i ulikee landskapstypar. Rota med tilhøyrande øygruppe liggg i landskapsregionen Kystbygdene på Vestlandet. I vårt analyseområde finn vi følgjande landskapstypar: Våg- og smalsundlandskap (20T05-29): landskpasrommet som vender seg mott Floravika og o kring Rotvågen, samt tilhøyrande øygruppe i aust. Dette er eit typisk småskala landskap knytt til våg og smalsund. Små nes og smale tangar stikk ut overalt og gjev stor formvariasjon. Sjølve landflata ligg med eit bart, lågt og småkollete kystheilandskap. Småfjord- og storsundlandskap (20T06-17): landskapet på Rota som høyrer til landskapsrommet mot Botnafjorden, gjeld også del av Klubben, Gaddholmen og Naustholmen som vender seg mot Botnafjorden. Vegetasjonsbiletet er prega av å ligge langs den ytre og vèrhardee kystlinja. Fig.19: Landskapstypeinndeling (kjelde: Fylkesatlas) Romdanningar Figur 20: Områdeinndeling i analyseområdet

10 Nordplan side 10 Rota med tilhøyrande Figur 21: Høgdelagskart og markering av silhuett Rota- ein del av landskapsbilete. Rota med sine tilhøyrande øyar er eit sterkt visuelt element i bybilete Florø. Dei små holmane og skjæra er med sine naturlege former er ein fin kontrast til Florø by. Sett frå byen er dei høgaste kollane på Rota og øyane rundt eit grønt bakteppe som skjermar for vind v og vær. Dei små holmane og skjæra nærast byen er med på å forsterke Florø sin identitet som ein kystby blant holmar og skjer. Topografien skaper eit naturleg og lunt landskapsrom mellom kollane og byen, med fjorden som golv. Det er eit harmonisk samspel mellom naturlandskapet og bylandskapet. Øylandskapet og Florø har god visuell kontakt, eit småskalalandskap som snakkar saman. Figur.22: hovedformen dannar eit grønt bakteppe, holmane er i samspel med byen.

11 Nordplan side 11 Rota med tilhøyrande Fig.23: Rota og byen i det store landskapsbiletet sett frå aust (Norge i 3d) Fig.25: Skråfoto Florø by med Langholmen og Helenaholmen i bakgrunnen (foto: Trond Sagen) Fig.24: Bilete frå Fjordbasen Fig.26: Rota ligg i dag som eit grønt bakteppet for Florø hamn.

12 Nordplan side 12 Rota med tilhøyrande 2.4 Oppleving gsverdi Rekreasjon og friluftsliv Øya er godt eigna til vandring i gamalt kulturlandskap med fleire opne hagemarker som kan vere eigna for telting. Det har vorte ein tradisjon å sette opp Sankt Hans-bål på Klubben og no dei siste åra på Rota, godt synleg frå Florø by Strandsone og tilgjenge Bruken av strandsona for ålmen ferdsel er avhengig av korleis tilgjenget til strandsona er fråå sjø og land. Faktorar som spelar inn på tilgjengee er brattleik og om arealet i strandsona vert oppfatta o som privat eller ålmen. Utifrå brattleiken i strandsona kan vi dele den inn i følgjande kategoriear: Utilgjengeleg: Klippekyst der normal ferdsel langs land og mellom land og sjø er vanskeleg. Mindre tilgjengeleg: Brattkyst der opphald o og tilgjenge langs land er begrensa (2-3m steil bergflate i sjø). Ferdsel mellom sjø og land mogeleg frå båt. Tilgjengeleg: : Svaberg ogg mudderstrand. Svabergkyst er den typen kyst som er mest populærr i friluftssamanheng. Det er god tilgjenge frå sjø til øya sin sørlege del. Denne delen framstår som gjestmild for turgåarar, særleg gjennom gamal kulturmark og langs svaberg og rullesteinsstrender. Den nordlege delen av Rotaa er mindre tilgjengeleg frå sjø og til dels utilgjengeleg på land p.g.a brattleik og tett skog. Kartlegging av a kva område som vert rekna somm samanhengande urørt strandsone vil også kunne seie noko om kva som vert oppfatta somm ikkje-privat. I vår fastsetjing av samanhengande urørt strandsone, støttar vi osss på definisjonar og metode som err utvikla i notat 2006/50 frå SSB. Her H vert areal som ligg nærmare 1000 meter frå ein bygningg (større ennn 15 m²) definert som bygningspåverka (oransj farge i fig.27). Kringg tekniske inngrep som kaier, flaggstenger og bygg mindre enne 15 m², m definerer vi arealet innanfor ein radius på 50 m som bygningspåverka. Fig.27: Lokalt viktige friluftsområde som er registret i FRIDA (databasen til fylkesmannen i Sogn og Fjordane). Klubben og småøyene aust for Rota er registrert i FRIDA som lokalt viktige friluftsområde. Det er uvisst u kor omfattande denne bruken er. Enkeltee meiner at Rota ligg for nært Florø for båtfolket. For kajakkpadlarar må øygruppa vere eit eldorado med sine mange små holmar og skjær. Figur 28: Strandsoneanalyse: 100m beltet er markertt som grønt og o bygningspåverka del er oransj (kart: Hillers, Flora kommune) areal berørt = m2 areal uberørt = m22

13 Nordplan side 13 Rota med tilhøyrande Fig.29: Rotsundet- spor etter sjøbruk og losseanlegg for Sildefiskernes eksportlag. Fig.30: Langs Rota mot Floravika- god tilgjenge Fig.31: Nordsida av Rota - mindre tilgjengeleg Fig.32: Nordsida av Rotsundet- utilgjengeleg klippekyst

14 Nordplan side 14 Rota med tilhøyrande Holmar og skjær Figur33: Lengdeprofil viser det grunne området aust for Rota. Fig.34: bildeserie av holmar og skjær.

15 Nordplan side 15 Rota med tilhøyrande 3 Utfordringar i høve arealbruk 3.1 Klimasårba arheit Flora var i 2005 ein av dei fyrste kommunane som sette klimatilpassing på dagsorden. Kyrre Groven frå Vestlandsforsking utarbeidd i samband med dette ei klimasårbarheitsanalyse for Floraa som det kan vere verdt å ha i bakhovudet når ein planlegg for framtida. Det vert også vist til Vestlandsforskning sin rapport 1/05, Klimasårbarheit i bustadsektoren ; ved planlegging av bustadhus er det av trivselsomsyn verdt å tenkjee på ly i høve til dominerande vindretning (her austleg og aust-søraustleg vind) for å sikre eit best mogleg lokalklima, t.d. ved hjelp av leplanting. Med tanke på førebygging av byggskade er det den sterkaste vinden ein må ta omsyn til. For Florøø sin del betyr det å unngå at bygg er sterkt eksponert mot sønnavinden, eller å ta ekstra rådgjerder i form av solid byggutføringg og god vindtetting i dei tilfella der ein bygger på tomter der sønnavinden får godt tak. Rapporten fokuserer også på slagregn og stormflo (sjå VF-rapporavstand frå havnivå ved etableringg av nye bustader og industriområde; 322 cm over sjøkart 0. 1/05). Det er vidare i kommuneplanarbeidet sett krav om Rota ligg i dag som ei relativt urørt øy nær byen. Konsekvensane av å ta ibruk Rota til utbygging i høve natur og landskap må utgreiast nøye. Dersom ein vel å ta ibruk dei grunne områda aust for Rota til veg og utfylling, må det i forkant gjerast ei grundig analyse i høve sirkulasjon av vatn og naturlege straumar. 3.3 Hamn- og byutvikling I Hamneplanen for Floraa er Rota nemnd særskild: Rota er også godtt eigna til hamneføremål. Heile eller delar av Rota R som er best eigna til t hamneføremål, bør reserverast til slike føremål i kommuneplanen. Ei nærare vurdering g av dei arealmessige sidene og tilhøve til den øvrige byutviklinga ved eit slikt tiltak bør vurderast nærmare i samband med revisjon abvv kommuneplanen. I tid vil ei hamneutbygging påå Rota komee etter Botnastranda. For å ta stilling til om Rota sin arealressurs skal inngå i ei framtidig f byutvikling for Florø, kann det vere interessant å samanlikna med tilsvarande byar. Kragerø, Haugesund og Ålesund er nokre av dei mange kystbyane somm Florø medd Rota og tilhøyrande øyar kan samanliknast med. Desse byane er bygde opp på øyar omkring sund, ogg havnene er sentrale i bybilete. Fig.36: Ei samanstilling av 4 norske byarr (kjelde: Florø Fig.35: Raude felt viser areal utsett for kraftigaste vind og slagregn. 3.2 Verdien av området slik det ligg i dag Landskapsbilete. Rota gir vern og le til Florø by, og som landskapet på øya er i dag, medd sitt kulturlandskap og natur, er øylandskapet ein kontrast til byen sitt bygde landskap og nærleik til byen b er med på å forsterke identiteten til Florø som ein kystby blant holmar og skjær. Nærfriluftsliv: Rota med sine vakre holmar og skjær har eit stort potensialee som nærfriluftsområde for innbyggjarane i Florø, men i dag kun for dei med båt eller kajakk. Kan tilrettelagt tilkomst heve verdien av Rota som eit nærfriluftsområde? Fig.37: Rota har eit areal påå ca m2. M1:10000 (kart frå SSV vis veg) Fig.38: Florø byy sett frå utsida av Langholmen

16 Nordplan side 16 Rota med tilhøyrande Haugesund i heile kommunen: Ålesund innbyggara på Aspøya. Fig.39: Omriss av Rota lagt inn på kart over Haugesund M1:10000 (kart frå SSV vis veg) Risøya i Smedasundet har tilnærma samme størrelsee som Rota. Øya rommer både industri og bustadar, og er knytt til fastlandet med bru over Sundet. Fig.41: Omriss av Rota lagt t inn på kart over o Ålesund. Aspøya er samansett av bustad, industri og parkområde. (kart frå SSV vis veg) Aspøya er knytt til resten av byen med m bru over Brosundet. Aspøya har eit større areal enn Rota. Fig.40: Samspel over Smedasundet. Fig.42: Bilete frå f Ålesund: Brosundet, ogg byen sett fråå Aksla utover Aspøya.

17 Nordplan side 17 Rota med tilhøyrande Kragerø innbyggarar 3.4 Eigna for utbygging Ved eventuell utbyggingg er det viktig å ivareta Rota sin funksjon som le for byen.. I dag er dette i form avv ein visuell harmonisk ogg grøn rygg med gjennomgåande og o gjennomgåande silhuettlinjer. Utbygging på øy-landskapet, eit nytt landskap med bygningar kan også gi le og vere vakkert, som vi harr sett eksemplar påå frå dei tidlegare nemde byane. Skissesnitta under synliggjer at både le- funksjonen og den grøne ryggen kan ivaretakast vedd eventuell utbygging, men at landskapet på øya vil endre karakter. Det er difor viktig å vere bevisst kvaa uttrykk einn skaper, og legge gode premissar forr det nye landskapet. Fig.45: Dagenss landskapsprofil over Rota. Fig.43: Kragerø, M 1:10000 (kart frå SSV vis veg) Fig.46: illustrerar kaiområde på nordsidaa og bustadar på sørsida (4( etg høge). Bygningsvoluma ligg på Co +3,50. Fig.47: illustrerar ei 100 m bred kai medd bygningar integrert i skjæringa. Ved evt bygging bør ein legge premissar for utforming av skjering, s forholdet mellomm topp skjering og høgde på p hus, samt vurdere kor stor buffer einn treng i fht støy og visuell støy frå industri. Tilråding: Kombinasjon av industri og o bustad på Rota vil vere avhengig av type industri og støy, og korleis ein handterer arealet mellomm dei ulike funksjonane. Fig.44: Silhuett er ivaretatt på Øya. Rota har ca dobbelt så mykje areal.

18 Nordplan side 18 Rota med tilhøyrande 4 Veg- og brutilkomst 4.1 Vegstanda ard Veganee er dimensjonert som A2 Atkomstveger til industriområder, fartsgrense 50 km/t i samsvar med Statens Vegvesen Handbok 017 Veg- og gateutforming. Vi har nytta vogntog (VT) som dimensjonerande kjøretøy. For å redusere skjæring- og fyllingsutslagg har vi nytta følgjande verdiar: Grøfter har ei skråning påå 1:2, murer 5:1 og fjellskjæring 10: 1. Dette er standardverdiar som ikkje treng spesielle tiltak. 4.2 Vurdering av alternativ Vi har vurdert tre alternativ for vegtrasèar; Veg frå Hjellegata i Florø sentrum, veg frå Gjertvågneset og veg frå Botnaneset. Fig.49: Alternativ 1 Fig.48: Oversiktskart med dei tre alternative vegløysingane Alternativ 1: Florø sentrum Sankt Helena Rota Vegen tar utgangspunktet i Hjellegata i Florø Sentrum. Her bør det lagast ei rundkjøring i krysset med Hjellegata/Fjordgata. Vegen går så vidare mot nord og over i ei ca. 380 meter lang bru. Største djupne her er - 40 meter. Brua kan få ei seglingshøgde på maks 15 meter, då vegen kan ha einn stigning påå maks 6%. Brua kjem til å ha eit frittt spenn på ca. 320 meter og bør utformast som ei skråstag- eller hengebru. Brua landar på Langholmen og går ned til kote 4. Vegen går vidare på kote 4 på fylling på nordaustsida av Sankt Helena og rører ikkje bygningane direkte. Kommunen har uttalt at brua over til Langholmen krev 50 meter seglingshøgde. Dettee på grunn av a verftet aust for sentrum har behov for å ta inn riggar. Med dette betyr det at vegen må 40 meter opp før vi kan krysse sundet her, og med maks 6% stigning betyr det at vi må ha en 670 meter stigning før vi kan krysse sundet på Florø-sida (frå kote 12 til kote 55) og 840 meter stigning på nordsida. En slik høy bru vil vanskelig la seg gjennomføre ogg krevje store areal. Lengda på dette alternativet er 1,5 km til Rota. Fordelar og ulemper u + Kortaste alternativ + Enkel tilkomst frå Florøø sentrum til t Rota - Kostnaden for ei bru err stor - Krav til seglingshøgde gjør at tiltaket lar seg vanskelig gjennomføre - Dårleg kommunikasjonn med eksisterande industri på Botnaneset. Vegen i landskapet: + Får god og nær kontakt mellom Rota og Florø. Dette gjerr Rota lettare tilgjengelig for dei utan båt/kajakk. + Bru kan formast til eit spennandee element i landskapet. -Sjøområda mellom holmane må fyllast ut, og landskapet vil endre karakter Alternativ 2: Gjertvågneset Sankt Helena Rota Vegen starter på Botnastranda og går g på nordsida av Botnavågen før den når Gjertvågneset. Den fylgjer terrenget nokolunde her. Frå Gjertvågneset går den over i ei fylling till Langholmen. Her bør det leggast ei opning på 50 meter for å sleppe småbåtar s igjennom. Brua vil da ha eit fritt spenn på ca 500 meter og ei e lengde på 100 meter. Det er ikkje snakk om krav til seglingshøgde her. Vegen gårr så på ei fylling på nordsida av LangholmenL n. Her er dett ganske grunt med djupner ned til 2-3 meter. Ved å legge den på nordsida bevarer vi landskapet på LangholmenL n mest mulig. Vidare trasé er lik alternativ 1. På nordsida av Sankt Helena og over til Lyngholmen og over til Rota. Vegen ligger på kote 4 hele vegen. Lengda på dette alternativet er 2,6 km til Rota.

19 Nordplan side 19 Rota med tilhøyrande Alternativ 3: Brevika Naustholmen Gaddholmen Rota Alternativ 3 starter s på industriområdet på Botnaneset og går i ei bru over til Naustholmen, vidare i veg over Naustholmen og såå i ny bru over til Gaddholmen og deretter d på fylling til Rota. Bru frå Botnaneset til Naustholmenn vil ha ei lengde på 6000 meter. Største djupnee her er rundt 70 meter. Over Naustholmen går vegen på sørsida av denne. Brua frå Naustholmen over til Gaddholmen er 600 meter lang. Her H er det større moglegheiter for å fylle opp mellom m holmane og dermed gjere bru-lengda kortare. Frå GaddholmeG n til Rota kan man fyllee opp helt. Lengda på dette alternativet er 2,4 km til Rota. Fig.50: Alternativ 2 Fordelar og ulemper + Det alternativet som trenger minst bruer + Det billegaste alternativet - Det lengste alternativet - Trenger en god del masse for å fylle ut mellom holmar og skjær Vegen i landskapet: +/- Vegen kan formast som eit spennande element i landskapet. Formgiving og samspel mellom landskap og veg vil avgjere om dette vil verte positivt eller negativt for landskapet. Fig.52: Alternativ 3 Fig.51: Bilder frå prosjektet Atlanterhavsvegen. Fordelar og ulemper u + Nærleik til industrien på Botnaneset - Store kostnader med lange bruer - Vær-utsatt kryssing av v bru Vegen i landskapet: + Vegen, medd sine bruer,, vil forlengee og kanskjee forsterke bakteppet. b God kommunikasjon frå industriområde til evt eit nytt industriområde. 4.3 Forbehold Det er ikkje tatt omsyn til grunnforhold i området. Det måå gjerast grunnundersøkingar på aktuelle trasear før val av trasé.

20 Nordplan side 20 Rota med tilhøyrande 5 Avluttande merknader Nordplan er ikkje beden om å gjere konklusjonar i høve framtidig planstatus og arealbruk for Rotaa og tilhøyrande øygruppe. Føremålet med landskapsanalysen har vore å avdekkje verdiar i området, både b i høve til å ivareta eksisterandee kvalitetar og Rota som arealressurs for framtidig byutvikling. Analysen har synleggjort ein del utfordringar knyttt til ulik arealbruk på Rota med tilhøyrande øygruppe. Rota og dei tilhøyrande øyane er viktige i landskapsbilete som ein ramme for Florø, samt for le og vern. I ei eventuell utbygging er det difor viktig å vere bevist på korleis ein formar det nye landskapet, kva uttrykkk ein gir det, samt oppretthalde den overordna landskapsformene og funksjonenn som ei ramme. Dei tre vegalternativa påverkar landskapsbilete på ulike måtar. Kva vegtrasé som vert nytta, og korleis vegen formast vil ha stor påverknad på landskapsbilete og framtidig bruk. Det liggg sterke nasjonale føringar knytt til utbyggingg i strandsona (jf. Plan- og bygningslova sin 1-8). 1 I høve endring av arealbruksføremål i kommuneplanen frå LNF i dag til eventuell framtidig utbygging og vegframføring, er dette ei arealbruksendring som klart fell inn under krav til konsekvensutgreiingg (jf. Forskrift om konsekvensutgreiing FOR ). Denne landskapsanalysen har gjeve eit heilskapleg bilete av Rota med tilhøyrande øygruppe og vil fungeree som eit grunnlagsmateriale for vidare vurdering av natur- og landskapstemaet i konsekvensutgreiingar knytt til vidare planarbeid i Flora kommune. 6 Kjelder Samla tilgang til sjøkart, landkart, satellittbilete,, ortofoto ogg temakart som natur, kultur, landbruk, planlegging og andre kartfesta tema. Aurland naturverkstad AS / Sogn ogg Fjordane Fylkeskommune (2009): Landskapstypekartlegging av kysten i Sognn og Fjordane fylke Landskapsklassifisering og o verdisetting i samband med fylkesplan for vindkraft. Fylkesmannen og Fylkeskommunenn i Sogn og Fjordane (2003): Strandsona ein felles f ressurs! Furnes/ Hareide/ Melvær/ Osland ( 2006): Idèskisser for arealdisponering av Rota Politisk/administrativ arbeidsgruppe i Flora kommune (2006): Rapport frå arbeidsgruppe Kommunedelplan for Floralandet / Brandsøy. Arealdisponering Rota. Stavang, Harald J (Selja Forlag ): FLORA- Kulturhistorisk vegvisar. v Magnesen T.. / Skjæggestad H. (2006): Strategiplan for havbeite medd kamskjell i Norge, Bransjenotat Miljøfaglig utredning u ASS (rapport 2009:57): Biologisk mangfald i Flora kommune Vestlandsforskning v/ Kyrre Grovenn (2005): Klimasårbarheit i bustadsektoren Lokal sårbarheitskartlegging og klimatilpassing. Flora kommune (presentasjon Balestrand ): Flora F satsar på klima Vestlandsforskning ( ): Flora kommune Havnivåstigning. Fig.53: Skal bilen kome til Rota?

Landskapskartlegging av kysten i Sogn og Fjordane. Lars A. Uttakleiv. Aurland Naturverkstad AS

Landskapskartlegging av kysten i Sogn og Fjordane. Lars A. Uttakleiv. Aurland Naturverkstad AS Landskapskartlegging av kysten i Sogn og Fjordane. Lars A. Uttakleiv. Aurland Naturverkstad AS 1 Innhold 1. Føremål og avgrensing 2. Landskapet langs kysten av Sogn og Fjordane 3. Metode 4. Resultat og

Detaljer

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg 6.1 Konsekvensutgreiing. Utdrag for område A14 og A15 (G17 og G18 på plankart) Utført av: Aurland Naturverkstad AS v/ Christoffer Knagenhjelm, Knut Frode

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200407511-17 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit, Ekerhovd, Per Morten, Gåsemyr, Inger Lena Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 01.06.2010

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Kulturminneregistreringar på Vetlebotn Gnr 272 og 275 Myrkdalen Voss kommune Rapport 7 2004 Rapport om

Detaljer

Ny strandsonerettleiar for Hordaland. Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule

Ny strandsonerettleiar for Hordaland. Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule Ny strandsonerettleiar for Hordaland Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule Regional strandsonerettleiar Innhald: * Nasjonale og regionale premissar *Strandsoneverdiar *Metodikk funksjonell

Detaljer

Klage Løyve til bruk av lutzgran på eigedomen gnr. 13, bnr. 1 i Lødingen kommune

Klage Løyve til bruk av lutzgran på eigedomen gnr. 13, bnr. 1 i Lødingen kommune Miljødirektoratet v/fylkesmannen i Nordland fmnopost@fylkesmannen.no 24. mai 2016 Klage Løyve til bruk av lutzgran på eigedomen gnr. 13, bnr. 1 i Lødingen kommune Vi viser til vedtak i sak 2016/2718 den

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Konsekvensvurdering. av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen

Konsekvensvurdering. av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen Konsekvensvurdering av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen Tilleggsvurderingar til 2. gongs høyring Balestrand den 19.11.2009 Innhald Konsekvensutgreiing for utbyggingsområde..

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.38 BNR.8 MFL., EGGESBØNES I HERØY KOMMUNE (TILRETTELEGGING FOR ETABLERING AV NYTT NÆRINGSAREAL OG KAIANLEGG)

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.38 BNR.8 MFL., EGGESBØNES I HERØY KOMMUNE (TILRETTELEGGING FOR ETABLERING AV NYTT NÆRINGSAREAL OG KAIANLEGG) DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.38 BNR.8 MFL., EGGESBØNES I HERØY KOMMUNE (TILRETTELEGGING FOR ETABLERING AV NYTT NÆRINGSAREAL OG KAIANLEGG) FORSLAG TIL PLANPROGRAM 2017 Revidert 14.07.2017 HERØY KOMMUNE

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Kuventræ 54/11 og 54/26. Os kommune. Kulturhistoriske registreringar i samband med reguleringsplan for Kuventræ, Os k. Rapport 15 2 0 0 9

Kuventræ 54/11 og 54/26. Os kommune. Kulturhistoriske registreringar i samband med reguleringsplan for Kuventræ, Os k. Rapport 15 2 0 0 9 Kuventræ 54/11 og 54/26. Os kommune. Kontaktinformasjon Hordaland fylkeskommune, Kultur og idrettsavdelinga...55239185 eksp. Hordaland fylkeskommune, Kultur og idrettsavdelinga...55239187 fylkeskonservator

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Fv. 7 Lussandberget aust Planprogram FORSLAG TIL PLANPROGRAM Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen Dato: 2011-03-19 INNHALD 1 BAKGRUNN... 4 2 FØREMÅL MED PLANEN... 4 3 PLANOMRÅDE...

Detaljer

Referanse Saksbehandlar Direkte telefonnr. Dato 12/567 - JP 13/6412 FVR

Referanse Saksbehandlar Direkte telefonnr. Dato 12/567 - JP 13/6412 FVR GULEN KOMMUNE Plan, landbruk og teknisk Internt notat Til: Frank van den Ring Plankonsulent Melding til Hovudutval for Plan og Utvikling Melding til Formannskapet Referanse Saksbehandlar Direkte telefonnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Notat vedrørande høyringsuttalar til Kommunedelplan Huglo

Notat vedrørande høyringsuttalar til Kommunedelplan Huglo Notat vedrørande høyringsuttalar til Kommunedelplan Huglo Område det er knytt motsegn til: Omr. Føremål Motsegnsgrunnlag Konklusjon nr. 1 Fritid Landskap Teke ut av planen. Funksjonell strandsone 4 Fritids-

Detaljer

Forslag Planprogram. Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33

Forslag Planprogram. Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33 Forslag Planprogram Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33 1 Innhald Del I Planens formål, innhald og rammeverk 3 1 Formålet med planen 3 2 Hovudrammer og premisser 7 2.1 Nasjonale retningsliner

Detaljer

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Side 1 Tingvoll, 21. september 2013 NVE FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Naturvernforbundet har gått langs elva på den planlagde utbyggingsstrekninga 15.9.2013. Vi har ikkje gått traseen

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

Side 2 av 6 Saka vart handsama i Naturutvalet, og det vart gjeve avslag på søknaden. Klagar skriv i brevet sitt at dei sendte inn forslag om

Side 2 av 6 Saka vart handsama i Naturutvalet, og det vart gjeve avslag på søknaden. Klagar skriv i brevet sitt at dei sendte inn forslag om Side 1 av 6 K SAMNANGER KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: John Inge Sandvik Arkivsaksnr: 12/186 Sakstype: Politisk sak SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Naturutvalet Arkivkode: GBNR-16/4 Løpenr: 12/4346

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen - Jan Helge Pile

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen - Jan Helge Pile Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2017/3067-8 Hilde Kjelstrup Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen

Detaljer

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Det regulerte området er vist med grenselinjer på plankart datert 22.11.11 Arealet skal regulerast

Detaljer

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD LINDÅS KOMMUNE KVERNHUSMYRANE 20 5914 ISDALSTØ Bergen, 6. juli 2015 SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD På vegne av Anders Myking Fammestad, søker as i samarbeid

Detaljer

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Seksjon for kommunesamarbeid Arkivsak 200407511-12 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit Ekerhovd, Per Morten Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal Turnlag Turgruppa

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal Turnlag Turgruppa Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2015/2374-9 Hildegunn Furdal Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen ehandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal

Detaljer

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune.

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune. Førde, 24.02.2015 NVE Konsesjonsavdelinga Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune. Vi viser til NVE sitt høyringsbrev av 19.11.2014

Detaljer

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53.

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. Prosjekt Konsult Kvinnherad AS Side 1 Innhald 1. Innleiing a. Bakgrunn /intensjon b. Kortversjon c. Arealoppgåve 2. Eksisterande

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR. 34, BNR. 379 MFL., I FOSNAVÅG, HERØY KOMMUNE (TILRETTELEGGING FOR ETABLERING AV MASSEDEPONI) Foto: Harald M. Valderhaug FORSLAG TIL PLANPROGRAM 27.5.2016 HERØY KOMMUNE INNHALDSLISTE

Detaljer

Utgreiing. Vågå kommune GSV Lemonsjøen. Oppdragsgivar

Utgreiing. Vågå kommune GSV Lemonsjøen. Oppdragsgivar Vågå kommune GSV Lemonsjøen Oppdragsgivar Vågå kommune Oppdrag Utgreiing av ein gang- og sykkelveg mellom Lemonsjøen alpin og Skardå camping Rapport type Forprosjekt Prosjektnr. 08176 Utgreiing Dato Nordplan

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune

Saksframlegg. Kvinnherad kommune Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/4254-6 Hilde Kjelstrup Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen Behandling dispensasjon - 123/10 byggje opp att naust - Uskedalen - Mariann Pedersen,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SANDTAK VIE, GBNR 43/1, 43/3 M.FL. FØRDE KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR SANDTAK VIE, GBNR 43/1, 43/3 M.FL. FØRDE KOMMUNE GRUNNEIGARAR AV GBNR 43/1 OG 43/3 REGULERINGSPLAN FOR SANDTAK VIE, GBNR 43/1, 43/3 M.FL. FØRDE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM DATO: 10.06.2009 2 Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Forord... 3 1.2 Bakgrunn og

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen:

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen: TELENOR KABELNETT Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen: 30.03.17 VARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SOLNES GNR. 15 BNR. 4, 8, 18 OG 22, SOLUND KOMMUNE (PLANID 1412-201203,

Detaljer

MÅLØY 2012 KVITT REFLEKTERAR HIMMELLYS OG SYNER EI LYSNING I SENTRUM, HIMMELENS OG LYSETS ALLMENNING

MÅLØY 2012 KVITT REFLEKTERAR HIMMELLYS OG SYNER EI LYSNING I SENTRUM, HIMMELENS OG LYSETS ALLMENNING MÅLØY 2012 TORGET. UTSYN MOT ULVESUNDET, MÅLØYBRUA OG KLETTEN. SNØ SYNER EIT AKTIVT OG EKSISTERANDE TORGGOLV OG ROMMET MELLOM HUSA PÅ NY. Kvitt: SYNER MELLOMROM, STORLEIK, AVGRENSING OG RETNING. KVITE

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY Aurland kommune, desember 2014 1 Innhold Innleiing... 2 Analyse... 3 Radon:... 5 Naturmangfaldlova (NML) - vurdering... 5 Innleiing 20.01.2014 gjorde

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

JOB ing REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 78 BNR. 22 I VESTNES. PLANBESKRIVELSE Plan- og bygningslova av 6

JOB ing REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 78 BNR. 22 I VESTNES. PLANBESKRIVELSE Plan- og bygningslova av 6 JOB ing REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 78 BNR. 22 I VESTNES PLANBESKRIVELSE Plan- og bygningslova 4-2 05.12.2010 1 av 6 GENERELT Plan- og bygningslova 4-2 krev at det skal utarbeidast ein planbeskrivelse

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet /16 Bystyret Fastsetjing av planprogram for områderegulering Indre Øyrane

Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet /16 Bystyret Fastsetjing av planprogram for områderegulering Indre Øyrane Førde kommune Arkiv: FA - L12 JournalpostID: 16/679 Sakshandsamar: Holme, Berit Dato: 13.01.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet 21.01.2016 001/16 Bystyret 28.01.2016 Fastsetjing

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

FLORA KOMMUNE SOGN OG FJORDANE - HØYRING - OMRÅDEREGULERINGSPLAN FLORELANDET NORD - MOTSEGN

FLORA KOMMUNE SOGN OG FJORDANE - HØYRING - OMRÅDEREGULERINGSPLAN FLORELANDET NORD - MOTSEGN Flora Kommune Sakshandsamar: Hanne Marie Utvær Postboks 13 Telefon: 95401203 Seksjon: Region Vest forvaltningsseksjon 6901 FLORØ Vår referanse: 11/8220 Dykkar referanse: Vår dato: 14.06.2013 Dykkar dato:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LUTELANDET ENERGIPARK

REGULERINGSPLAN FOR LUTELANDET ENERGIPARK REGULERINGSPLAN FOR LUTELANDET ENERGIPARK Vedteken i kommunestyret 25.10.11, sak K 87/11. FØRESEGNER 1 GENERELT 1.1 Desse føresegnene gjeld for området innanfor plangrensa på plankartet. Utbygging av området

Detaljer

Registrering av kystlynghei. Horgo, Austevoll

Registrering av kystlynghei. Horgo, Austevoll Registrering av kystlynghei Horgo, Austevoll Aase Nøtttveit, SFLMK, 29.10.2008 2004/2005: ytre Sunnhordland, : Sveio Bømlo Stord Fitjar Austevoll Geitaråsen, Sveio Midt- og Nordhordland, 2008/2009: Sund

Detaljer

E39 Bogstunnelen Gaular grense

E39 Bogstunnelen Gaular grense E39 Bogstunnelen Gaular grense Ope møte om planprogram 7. mai 2012 http://www.vegvesen.no/vegprosjekter/e39bogstunnelengaular Spørsmål eller innspel til planprogrammet: Høyanger kommune v/rådmannen, postboks

Detaljer

UTBYGGINGSAREAL PÅ. Rota, Grønenga - Terøya. Kostnadsoverslag

UTBYGGINGSAREAL PÅ. Rota, Grønenga - Terøya. Kostnadsoverslag FLORA KOMMUNE UTBYGGINGSAREAL PÅ Rota, Grønenga - Terøya Kostnadsoverslag 2. November 2012 INNHALD SIDE 1. INNLEIING 3 2. GRUNNLAGSMATERIELL 3 3. EKSISTERANDE PLANER-ANLEGG 3 4. GENERELT OM KOSTNADSBEREKNINGA

Detaljer

Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy

Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy Del av Gnr: 90 Bnr: 3 Vindafjord kommune, Rogaland 28.11.2011 - 2 - UOrienteringU...- 3 - UBakgrunnU...- 3 - UPlanprosessU...- 4 - UPlanstatus og rammebetingelsaru...-

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 98/09 Komité for plan og utvikling 21.04.2009 Framlegg til

Detaljer

Tegning Oversiktskart M= 1: dagsett Tegning Alternative trasear M= 1: 2500 dagsett rev

Tegning Oversiktskart M= 1: dagsett Tegning Alternative trasear M= 1: 2500 dagsett rev INNHALD: 1. Innleiing 2. Tidlegare forprosjekt 3. Ny trase med tunnel 4. Alternativ 5. Vegstandard 6. Oppsummering 7. Anbefaling 8. Bilete i alternativ 2 og 3 VEDLEGG: Tegning 1507-06 Oversiktskart M=

Detaljer

MØTEBOK. 17/11 Formannskapet 19.05.2011 32/11 Formannskapet 08.09.2011 24/11 Kommunestyret 15.09.2011

MØTEBOK. 17/11 Formannskapet 19.05.2011 32/11 Formannskapet 08.09.2011 24/11 Kommunestyret 15.09.2011 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 17/11 Formannskapet 19.05.2011 32/11 Formannskapet 08.09.2011 24/11 Kommunestyret 15.09.2011 Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkivsaknr.: 09/1162 Arkiv: L12 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN

Detaljer

E39 Stord Os Kommunedelplan med konsekvensutgreiing

E39 Stord Os Kommunedelplan med konsekvensutgreiing Statens vegvesen NOTAT E39 Stord Os Kommunedelplan med konsekvensutgreiing Fagtema - Støy Dato: Juni 2016 Innhald Støy-KU E39 Stord-Os... 2 Prissett konsekvens... 7 Støy ved realisering av prosjektet...

Detaljer

Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde avgjerd i sak om klage på avslag på søknad om dispensasjon for bygging av småkraftverk

Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde avgjerd i sak om klage på avslag på søknad om dispensasjon for bygging av småkraftverk Sjå adressatar Deres ref. Vår ref. Dato 12/3814-2 10.12.2012 Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde avgjerd i sak om klage på avslag på søknad om dispensasjon for bygging av småkraftverk Vi viser til vedtak

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 16.10.2012 049/12 Bystyret 06.11.2012 139/12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 16.10.2012 049/12 Bystyret 06.11.2012 139/12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 16.10.2012 049/12 Bystyret 06.11.2012 139/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: ARP-20100103, K2-L12Objekt: Arkivsaknr 10/8 PLANID. 20100103.

Detaljer

Detaljreguleringsplan Strømsneskrysset. Fv 614 og 544. Einsidig busslomme. Planid:

Detaljreguleringsplan Strømsneskrysset. Fv 614 og 544. Einsidig busslomme. Planid: Detaljreguleringsplan Strømsneskrysset. Fv 614 og 544. Einsidig busslomme. Planid: 20110108. Planomtale - Føresegner Bakgrunn for planarbeidet Etter at skulen i Nordalsfjorden blei lagt ned, må elevane

Detaljer

Føresegner Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes

Føresegner Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes Føresegner Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes Planid: 201213 Stord kommune Reguleringsføresegner 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på plankartet innanfor plangrensa.

Detaljer

Strandsona i ny PBL. Eva Katrine Ritland Taule Opplæring ny plan- og bygningslov, Plandelen Terminus, 27. mai 2009

Strandsona i ny PBL. Eva Katrine Ritland Taule Opplæring ny plan- og bygningslov, Plandelen Terminus, 27. mai 2009 Strandsona i ny PBL Eva Katrine Ritland Taule Opplæring ny plan- og bygningslov, Plandelen Terminus, 27. mai 2009 1 Innhald 1-8 Strandsoneparagrafen 11-7 nr 6. Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

Fagrapport geoteknikk for reguleringsplan

Fagrapport geoteknikk for reguleringsplan Fagrapport geoteknikk for reguleringsplan Samandrag/konklusjon Norconsult er engasjert av Kvinnherad kommune for å utarbeide detaljreguleringsplan med konsekvensutgreiing for Fjelbergsambandet. Det må

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr.

Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet 22.06.2017 051/17 Kommunestyret 22.06.2017 Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. 17/535-2 Områderegulering for Erdal - oppstart

Detaljer

Kvalitet i konsulentarbeidet. Kvalitet i konsulentarbeidet. Kvalitet i konsulentarbeidet. Kvalitet i konsulentarbeidet. Kvalitet i konsulentarbeidet

Kvalitet i konsulentarbeidet. Kvalitet i konsulentarbeidet. Kvalitet i konsulentarbeidet. Kvalitet i konsulentarbeidet. Kvalitet i konsulentarbeidet Bjørn-Atle Drange Ingeniør/planleggjar Arkitektkontoret ABO as Det som styrer/driv aktørane i planarbeidet: Utbyggjar/grunneigar: Verdirealisering/ planen kan gjennomførast/ held oppe sysselsetting og

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 097/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr.

Saksnr. Utval Møtedato 097/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr. Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 097/15 Formannskapet 09.06.2015 044/15 Kommunestyret 18.06.2015 Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr. 14/709-14 Reguleringsplan masseuttak Torvmo

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 093/2016 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 13.12.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/882 16/13899 Plansak 12602016000500

Detaljer

Vår ref. 2013/2355-5. Særutskrift - 137/58 - nytt anlegg/konstruksjon - Herøysundet - Herøysund Båtlag

Vår ref. 2013/2355-5. Særutskrift - 137/58 - nytt anlegg/konstruksjon - Herøysundet - Herøysund Båtlag Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Prosjektplan Oppgradering av stisystemet i Brandsøyåsen Utkast pr. 29 oktober 2013.

Prosjektplan Oppgradering av stisystemet i Brandsøyåsen Utkast pr. 29 oktober 2013. FLORA KOMMUNE Prosjektplan Oppgradering av stisystemet i Brandsøyåsen Utkast pr. 29 oktober 2013. 1 Innhald 1. BAKGRUNN... 3 1.2 Brukarar av Brandsøyåsen... 3 1.3 Potensiale framover... 3 1.4 Politiske

Detaljer

Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy

Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy Del av Gnr: 90 Bnr: 3 Vindafjord kommune, Rogaland Vedlegg til tredje gangs handsaming - 2 - UOrienteringU...- 3 - UBakgrunnU...- 3 - UPlanprosessU...-

Detaljer

Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS

Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS 18. februar 2011 1 Innhald: 1. INNLEIING... 3 2. VAL AV METODE... 3 3. OVERORDNA ROS-ANALYSE FOR KOMMUNEN... 4 4. SANNSYNLEGHEIT... 5 2 1. Innleiing Risiko- og sårbarheitsanalysen

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2012/2130 Løpenr.: 20963/2015 Arkivkode: 153/19/153/20/ 151/2 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28 Sakshandsamar: Lotte

Detaljer

Skredfarevurdering for Hanekam hyttefelt, Vik kommune

Skredfarevurdering for Hanekam hyttefelt, Vik kommune Asbjørn Rune Aa Holteigvegen 19 6854 Kaupanger Tlf.45244907 Skredfarevurdering for Hanekam hyttefelt, Vik kommune Rapport Juni 2015 Utgitt dato: 30.06..2015 Utarbeidd: Asbjørn Rune Aa Kontrollert: Eivind

Detaljer

NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM NORGE

NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM NORGE NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM NORGE Noreg er eit land i Nord-Europa. Noreg er eit nordisk land. Noreg, Danmark, Sverige, Finland og Island vert kalla dei nordiske landa. Noreg, Danmark og Sverige har òg

Detaljer

Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk AS om dispensasjon frå reguleringsplan Rindarøy fiskerihamn for utsprenging av fjellskjæring

Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk AS om dispensasjon frå reguleringsplan Rindarøy fiskerihamn for utsprenging av fjellskjæring Aukra kommune Arkivsak: 2014/1213-11 Arkiv: 8/4 Saksbeh: Kjartan Sveinung Tangen Dato: 13.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 5/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk

Detaljer

2015/396-7. Høyring - "Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet"

2015/396-7. Høyring - Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING. Føresegner til bebyggelsesplan for felt B3 - Kvernevatn Aust

BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING. Føresegner til bebyggelsesplan for felt B3 - Kvernevatn Aust Åseral kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 06/00596-12 Sakshandsamar: Astrid Marie Engeli Dato: 08.05.2007 BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING Føresegner til bebyggelsesplan for felt

Detaljer

3.3 Oversikt over ulike hovudalternativ

3.3 Oversikt over ulike hovudalternativ 15 3.3 Oversikt over ulike hovudalternativ Alternativ 0 (Bømlopakken) Ekornsæter Vegutbetringar spesifisert i Bømlopakken: Utbetring av dagens vegar på strekningar med dårleg standard på : - 3,0 km - Ekornsæter

Detaljer

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - enkel tilrettelegging av sti mellom Vatnane og Åsedalen

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - enkel tilrettelegging av sti mellom Vatnane og Åsedalen Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/stolsheimen

Detaljer

Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule

Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule Miljødirektoratet v/fylkesmannen i Rogaland fmropost@fylkesmannen.no 19. desember 2014 Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule Vi viser til vedtak gjort av Fylkesmannen i Rogaland 17.11.2014,

Detaljer

HARDANGERBRUA MED TILFØRSELSVEGAR, RIKSVEG 7 OG 13 REGULERINGSFØRESEGNER FOR ULLENSVANG HERAD

HARDANGERBRUA MED TILFØRSELSVEGAR, RIKSVEG 7 OG 13 REGULERINGSFØRESEGNER FOR ULLENSVANG HERAD HARDANGERBRUA MED TILFØRSELSVEGAR, RIKSVEG 7 OG 13 REGULERINGSFØRESEGNER FOR ULLENSVANG HERAD 1. GENERELT Desse reguleringsføresegnene gjeld for det området som på plankartet er markert med plangrense.

Detaljer

Vurdering av verknader skal gjerast på grunnlag av løysingar vist i reguleringsplan for tiltaket.

Vurdering av verknader skal gjerast på grunnlag av løysingar vist i reguleringsplan for tiltaket. 4 Planprogram Planprogrammet legg til grunn at planarbeidet og KU vert gjennomført for alternativ IVa. Det skal like vel i planen gjerast greie for andre alternativ som er vurderte og på kva grunnlag dei

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

KOMMUNEPLAN

KOMMUNEPLAN LEIKANGER KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2008 2016 - KOMMUNEDELPLAN LEIKANGER - VEDLEGG 2 KJERNEOMRÅDE LANDBRUK Jordbrukssjef Jens Øyrehagen, 2008 Innhald Innhald... 1 Kjerneområde landbruk... 2 Kriterium for utveljing

Detaljer

Samordna uttale til detaljregulering for Uggdal bustadområde - gnr. 66, bnr. 4, 6, 101 mfl.

Samordna uttale til detaljregulering for Uggdal bustadområde - gnr. 66, bnr. 4, 6, 101 mfl. Sakshandsamar, telefon Jan Vidar Voster, 5557 2034 Vår dato 13.12.2017 Dykkar dato 15.11.2017 Vår referanse 2015/14985 421.4 Dykkar referanse 16/47 Tysnes kommune Rådhuset 5685 Uggdal Samordna uttale til

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon og igangsetjingsløyve - 234/16 - hyttenaust - Høylandsbygd - Elisabeth og Harald Hammerseth

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon og igangsetjingsløyve - 234/16 - hyttenaust - Høylandsbygd - Elisabeth og Harald Hammerseth Saksframlegg Saksmappe 2016/2575-17 Saksbehandlar Hilde Kjelstrup Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen Behandling dispensasjon og igangsetjingsløyve - 234/16 - hyttenaust - Høylandsbygd

Detaljer

Naturskadehendingar: Korleis brukar vi tidlegare hendingar til å planleggja for betre tilpassing til framtidige hendingar?

Naturskadehendingar: Korleis brukar vi tidlegare hendingar til å planleggja for betre tilpassing til framtidige hendingar? Naturskadehendingar: Korleis brukar vi tidlegare hendingar til å planleggja for betre tilpassing til framtidige hendingar? Møte med NIFS-prosjektet, Oslo, 05.11.2014 Halvor Dannevig, Carlo Aall og Kyrre

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Styringsgruppe for kommuneplanarbeid 03.01.2011 001/11 ANB Styringsgruppe for kommuneplanarbeid 22.02.2011 005/11 ANB Sakshandsamar: Annbjørg Bue

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV TOSVOLL G.NR. 147 B.NR. 2 M. FL. Prosjektnr. : 2960

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV TOSVOLL G.NR. 147 B.NR. 2 M. FL. Prosjektnr. : 2960 Vindafjord kommune Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS. MNAL 18.05.2012 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV TOSVOLL G.NR. 147 B.NR. 2 M. FL. Prosjektnr. : 2960 Innleiing Arkitektkontoret BREKKE

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Næring 23 Hytte 34, Bustad 76 Hytte 2

Næring 23 Hytte 34, Bustad 76 Hytte 2 Vedlegg 2, del II Sundvor Lygrepollen Hytte 11 Hytte 15 Næring 23 Hytte 34, Bustad 76 Hytte 2 Friluftsområde(badeplass) 17 Hytte 41 Hytte 15 vert ikkje vurdert nærare, innspelet gjeld ombygging til rorbu,

Detaljer

Innspel til rullering av kommuneplanens arealdel for Kvinnherad kommune

Innspel til rullering av kommuneplanens arealdel for Kvinnherad kommune Arealet Innspel til rullering av kommuneplanens arealdel for Kvinnherad kommune 2014-2018 Det vert synt til varsel om oppstart av planarbeid og høyring av planprogram, vedteke av Formannskapet 06.03.14.

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Aurland Fjordsenter, e-post Dato: 20.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylksmannen.no.

Detaljer

E16 Oppheim - Humlabrekke Voss kommune

E16 Oppheim - Humlabrekke Voss kommune E16 Oppheim - Humlabrekke Voss kommune Planprogram for reguleringsplanarbeid Region vest Høyringsutkast Planseksjonen Dato: 6. oktober 2011 E16 Oppheim Humlabrekke, Voss kommune Planprogram til reguleringsplanarbeid

Detaljer

Notat om historie og kulturlandskap

Notat om historie og kulturlandskap Notat om historie og kulturlandskap på del av g.nr. 40, br.nr. 1 og 13 Hauge i Kvinnherad planlagt regulert til bustadføremål. Tunet 2012 Hatlestrand november 2012 Karin Rabben Vangdal og Svein-Åge Vangdal

Detaljer

Unngå inngrep i viktige naturområde og ivareta viktige, økologiske funksjonar.

Unngå inngrep i viktige naturområde og ivareta viktige, økologiske funksjonar. Biologisk mangfald Mål Unngå inngrep i viktige naturområde og ivareta viktige, økologiske funksjonar. Status Jernbaneverket arbeider kontinuerleg med å handtere konfliktar mellom biologisk mangfald og

Detaljer

Illustrasjonar til konsekvensutgreiing av vindmøllepark og industriområde Lutelandet, 22.01.09

Illustrasjonar til konsekvensutgreiing av vindmøllepark og industriområde Lutelandet, 22.01.09 4 6 5 Generelt er denne visuelle framstillinga laga i samsvar med retningslinjene for visualisering av vindkraftverk framstilt i rapport frå NVE nr. 05 2007. Kartet viser Lutelandet med nord opp. Det er

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Flaumfarevurdering Rene - Gnr/Bnr 188/2 - Voss kommune INNHALD. 1 Samandrag s 1. 2 Innleiing s 2. 3 Regelverk s 23. 4 Vurdert område s 46

Flaumfarevurdering Rene - Gnr/Bnr 188/2 - Voss kommune INNHALD. 1 Samandrag s 1. 2 Innleiing s 2. 3 Regelverk s 23. 4 Vurdert område s 46 Flaumfarevurdering Rene - Gnr/Bnr 188/2 - Voss kommune ADRESSE COWI AS Magasinvegen 35 5700 Voss Norway TLF +47 02694 WWW cowi.com INNHALD 1 Samandrag s 1 2 Innleiing s 2 3 Regelverk s 23 4 Vurdert område

Detaljer

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Til: Naboar, heimelshavarar og aktuelle offentlege instansar. Dato: 12.06.2014 Vår ref: May-Britt Drage Bakke Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot

Detaljer

Reguleringsplan FV57 Storehaug- Hjelmeland Input til planprogram geoteknikk

Reguleringsplan FV57 Storehaug- Hjelmeland Input til planprogram geoteknikk Til: Fra: Arne Kringlen Linn Grepstad Nes Dato 2016-06-28 Reguleringsplan FV57 Storehaug- Hjelmeland Input til planprogram geoteknikk Innleiing Gaular kommune har engasjert Norconsult til å utarbeide eit

Detaljer