Rota med tilhøyrande øygruppe. Flora. Oppdragsgivar Oppdrag Rapport type Prosjektnr. ato. Flora kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rota med tilhøyrande øygruppe. Flora. Oppdragsgivar Oppdrag Rapport type Prosjektnr. ato. Flora kommune 10183 20.05.2011."

Transkript

1 Flora kommune Rota med tilhøyrande øygruppe Landskapsanal se Oppdragsgivar Oppdrag Rapport type Prosjektnr. ato Landskapsanalyse Da Flora kommune Rota med tilhøyrande øygruppe Landskapsanalyse

2 Nordplan side 2 Flora kommune Rota med tilhøyrande Innhald: side 1 Innleiing Prosjektoppdrag 3 2 Overordna omtale av landskapet Naturgeografiske tema Lokalisering Geomorfologi Markslag og vegetasjon Biologisk mangfald Klima Kulturgeografiske tema Omtale av området si historie Stadnamn Landskap Ei vandring i landskapet Landskapsklassifisering Romdanningar Rota- ein del av landskapsbilete Opplevingsverdi Rekreasjon og friluftsliv Strandsone og tilgjenge Holmar og skjær 14 3 Utfordringar i høve arealbruk Klimasårbarheit Verdien av området slik det ligg i dag Hamn- og byutvikling Eigna for utbygging? 17 4 Veg- og brutilkomst Vegstandard Vurdering av alternativ Alternativ 1: Florø sentrum Sankt Helena Rota Alternativ 2: Gjertvågneset Sankt Helena Rota Alternativ 3: Brevika Naustholmen Gaddholmen Rota Forbehold 19 5 Avluttande merknader 20 6 Kjelder 20

3 Nordplan side 3 Rota med tilhøyrande 1 Innleiing 1.1 Prosjektop ppdrag Nordplan As er engasjert av Flora Næringseigedom AS, i samarbeid med Flora kommune i samband med planarbeid for Rota. Oppdraget omfattar i hovudsak registreringg og kartlegging av natur og landskap på øya Rota, med tilhøyrande øygruppe ( jf. Fig.2 ). Vår rapport vert utforma som ei landskapsanalysee og skal danne eit grunnlag for utarbeiding av planar for Flora kommune. Målsetjinga for landskaps- m.m. skapar analysen er å synleggjere korleis landskapselement som terrengformer, sjø, kulturlandskap grunnlag for oppleving, bruk og beskyttelse i samband med framtidig byutvikling. 2 Overordna omtale avv landskapet 2.1 Naturgeografiske tema Lokalisering Oppdraget har gått ut på å samle kjend kunnskap om landskapet for å synleggjere kvalitetar og vurdere kor eigna og kor sårbart landskapet i analyseområdet er. I tilleggg er vi bedne om å vurdere alternativ veg- og brutilkomst til øygruppa. Målet er å gje politikarane eit betre grunnlag for sinee vedtak. Kontaktpersonar: Flora kommune: Nordplan AS: Anders Espeset Julie Daling Ingvild Yri Ola Forren Sørensen Grete Marøy Sellevoll kommuneplan-ansvarleg landskapsarkitekt MNLA landskapsarkitekt MNLA Siv.ing/ vegplanleggar Sivilarkitekt/ kvalitetssikrar Oppdraget er gjennomført i tidsrommet januar mai 2011 Fig.2: Lokalisering av Rota nord for Florøø sentrum (Farleikart frå Fylkesatlas) Rota er øya som gjer at Florø har ei god hamn. Øya er ca. 1,21 km lang og 400 meter på det breiaste. Medrekna Langøya i vest og Langholmane i aust, er det ei strekning på vel tre kilometer somm skjermar mot alt vèr frå nord (kjelde: Stavang: Flora-Kulturhistorisk vegvisar ). Avstanden mellom Rotaa og kaikanten i Florø byy er knappe 500 m. Farleikartet i fig.2 viser hovudleia for båttrafikken som raude stipla liner og bi-leia som blå stipla liner. Langs hovudleia går ca. 50 supplybåtar i veka. Florø hamn er ei aktiv hamn med anløp a for snøggbåten, hurtigruta ogg gjestehamn, i tillegg til t transportt mot verftet, akvakultur og fiskeforedling. Som fig.2 viser, er Rota eì av mangee øygrupper r kring Florø by. Fig.1: Rota sett skrått mot Florø by (Norge i 3d)

4 Nordplan side 4 Rota med tilhøyrande Markslag og vegetasjon Fig.3: Utsnitt frå stamnettsutredninga til Kystverket Rød strek er eksisterande stamnett Geomorfologi Den nordlege delen av øygruppa er bygd opp av bergartar frå devonsk alder; basal- og marginalbreksje. Sør for ei markert skyvegrense/ forkastning på øya Rota finn ein amfibolitt. Denne bergarten finn ein også på øyene Sankt Helena, Perholmen og Langholmen. Fig.5: Markslagskart og sjødybder i området Markslagskartet viser at det mestee av Rota ogg tilhøyrande øygruppe ø ligg som open skrinn fastmark. Elles finn ein belte av sitkagran og gran med høg til middels bonitet på Rotaa og Gaddholmen. Eit mindree område påå Rota, Sankt Helena og Persholmen ligg som innmarksbeite, men i dag ikkje ibruk som beite. Rota er i dag prega avv tuete myrer, tytebær,, lyng og einer i mark- og busksjiktet. Fig.4: Berggrunn N250 (NGU 2007) der rosa er amfibolitt og grøn er basal- og marginal-breksje. Øyene er prega av tynt lausmassedekke og bart fjell Biologisk mangfald Kartleggingaa som Miljøfagleg utredning AS gjorde i Flora kommune i 2009 viser ingen registrerte r naturtypelokalitetar på Rota. Det ligg m.a.o ingen kjend kunnskap om naturlokalitetar på Rota avv lokal verdi (C-kategori i DN sitt verdisettings- eller system). Ingen registrerte raudlisteartar naturområdee av A- og B-- kategori. Figur 5: lyng på Rota

5 Nordplan side 5 Rota med tilhøyrande Fig.6: Registrerte naturtypar med lokal verdi kring Florø by (EDNA 1993) Landområda: Innplanting av gran og sitkagran er ikkje ein del av det naturlege artsmangfaldet, og vert iflg. Miljøfagleig Utredning AS rekna som ein trussel for det naturlege artsmangfaldet. Øygruppa har ein del grunne sjøområde og er eit viktig overvintringsområde for sjøfugl (kjelde: Magnus Frøyen, Flora kommune). Her er også registrert tilhaldsstad for Hegre-koloni. På synfaringa kunne vi også registrere rikeleg med spor etter hjort, noko som ikkje er særleg uvanleg på øyane kring Florø. Fig.8: Grovkartlegging av moglege område for dyrking av kamskjel botnkultur. Kartlegging er utført i samband gjennomføringa av SAMS-prosjektet (Samordning avv skjelnæringaa i Sogn og Fjordane 2003). Kartleggingaa viser at eitt belte mellom Naustholmen og Gaddholmen kan vere godt eigna for dyrking avv kamskjel botnkultur. Det vert også vist til eit bransjenotatt Strategiplan for havbeite med kamskjell i Norge (Magnesen/ Skjæggerød 2006). Pr. i dagg er skjeldyrking i Floraa kommune ikkje ei næring av stortt omfang. Det er gjort nokre forsøk, men m då på blåskjel som ikkje har vore heilt vellukka. Områda avmerkt i fig.8 vil kunne ligge som ein ressurs for framtidig oppsving i skjeldyrkings-næringa. Sjøområda: Fjordbassenget nord for Florø by er ein god laksefjord. Det er ikkje gjort tilstrekkeleg med marinbiologiske registreringar til at ein kan seie at det ikkje finst truga artar i fjordbassenget (kjelde: Frøyen i Flora kommune). Fig.9: Haustbare tareressursar som er basert på kartlegging frå næringsaktør. Områda vert hausta kvartt femte år (kjelde: Fiskeridirektoratet Region Vest). Rekefelta liggg lenger nord for Rota; ved Risøya og haustbare tareressursar er registrert nærmare Floralandet(utanfor analyseområdet). Fig.7 : Rekefelt (registreringar frå Fiskeridirektoratet region Vest 2005)

6 Nordplan side 6 Rota med tilhøyrande Klima Begge dei flate, graskledde Helenaholmen og Perholmen i aust, har truleg namna sine etter strandsittarane som i tidlegare tider har budd her. Det varr ikkje uvanleg at folk fekk sett oppp hus på holmar, øyarr og strender, mot vissee gjenytingar, som regel i form av arbeid for grunneigaren Stadnamn Fig.10: Vindrose for Florø viser at det er hyppigast vind frå aust, men at den sterkastee vinden kjem frå sør. 2.2 Kulturgeog grafiske tema Omtale av området si historie Fig.11: Amtskart for Florø (kjelde: H.J. Stavang: Flora-Kulturhistorisk vegvisar ). Rota høyrde til Floragarden, og her har sikkert budd husmenn og strandsitjarar langt attende. Øya har ein del jord i langsgåande myrstriper aust-vest, men det er nok dei gode kastevågane, særlegg den lange,, smale Rotavågen i vest, som har hatt størst verdi for hovudbruket. Rota låg på solsida av Florevika og mange såg s sjansen til forretningsdrift der. Kring fyrste verdskrig kjøpte Vestlandske Petroleumskompani sørvestre neset n på Rota, og sette opp oljetankar. Seinare vart dette seld til Sildefiskernes Eksportlag som bygde b ut eit større losseanlegg og pakkeri for sild. Fig.12: Stadnamnkart 2.3 Landskap Rota er pregaa av å vere eit småskalaa landskap med spor etter jordbrukk og fiske. Det er ingen SEFRAK registreringar for Rota. Tidlegare innmarksbeite vert i dagg ikkje haldee i hevd som beite for husdyr. Basert på jordbruk, fiske, notbruk, sildesalting og mottak/pakking av sild, har her buddd folk på talet heilt fram til kring Husa som står att er i dag meir eller mindre nytta som fritidsbustader. Fig.13: Småskala landskap på Rota

7 Nordplan side 7 Rota med tilhøyrande Ei vandring i landskapet Fig.14: Bildeserie frå toppen av Rota (standpunkt 1) Figur 15: Dagens situasjon med bygningar og markslag

8 Nordplan side 8 Rota med tilhøyrande Fig. 16: Spor av kulturlandskap sør for Rotsundet Fig.17: Landbrukets og sjøbruketss bygningar i forfall Fig.18: Fritidsbustade er i god stand på Sankt Helena Gamalt småbruk innerst i Rotsundet

9 Nordplan side 9 Rota med tilhøyrande Landskapsklassifisering Aurland naturverkstad har på oppdrag for Fylkesmannen i Sogn og Fjordane delt kysten inn i ulikee landskapstypar. Rota med tilhøyrande øygruppe liggg i landskapsregionen Kystbygdene på Vestlandet. I vårt analyseområde finn vi følgjande landskapstypar: Våg- og smalsundlandskap (20T05-29): landskpasrommet som vender seg mott Floravika og o kring Rotvågen, samt tilhøyrande øygruppe i aust. Dette er eit typisk småskala landskap knytt til våg og smalsund. Små nes og smale tangar stikk ut overalt og gjev stor formvariasjon. Sjølve landflata ligg med eit bart, lågt og småkollete kystheilandskap. Småfjord- og storsundlandskap (20T06-17): landskapet på Rota som høyrer til landskapsrommet mot Botnafjorden, gjeld også del av Klubben, Gaddholmen og Naustholmen som vender seg mot Botnafjorden. Vegetasjonsbiletet er prega av å ligge langs den ytre og vèrhardee kystlinja. Fig.19: Landskapstypeinndeling (kjelde: Fylkesatlas) Romdanningar Figur 20: Områdeinndeling i analyseområdet

10 Nordplan side 10 Rota med tilhøyrande Figur 21: Høgdelagskart og markering av silhuett Rota- ein del av landskapsbilete. Rota med sine tilhøyrande øyar er eit sterkt visuelt element i bybilete Florø. Dei små holmane og skjæra er med sine naturlege former er ein fin kontrast til Florø by. Sett frå byen er dei høgaste kollane på Rota og øyane rundt eit grønt bakteppe som skjermar for vind v og vær. Dei små holmane og skjæra nærast byen er med på å forsterke Florø sin identitet som ein kystby blant holmar og skjer. Topografien skaper eit naturleg og lunt landskapsrom mellom kollane og byen, med fjorden som golv. Det er eit harmonisk samspel mellom naturlandskapet og bylandskapet. Øylandskapet og Florø har god visuell kontakt, eit småskalalandskap som snakkar saman. Figur.22: hovedformen dannar eit grønt bakteppe, holmane er i samspel med byen.

11 Nordplan side 11 Rota med tilhøyrande Fig.23: Rota og byen i det store landskapsbiletet sett frå aust (Norge i 3d) Fig.25: Skråfoto Florø by med Langholmen og Helenaholmen i bakgrunnen (foto: Trond Sagen) Fig.24: Bilete frå Fjordbasen Fig.26: Rota ligg i dag som eit grønt bakteppet for Florø hamn.

12 Nordplan side 12 Rota med tilhøyrande 2.4 Oppleving gsverdi Rekreasjon og friluftsliv Øya er godt eigna til vandring i gamalt kulturlandskap med fleire opne hagemarker som kan vere eigna for telting. Det har vorte ein tradisjon å sette opp Sankt Hans-bål på Klubben og no dei siste åra på Rota, godt synleg frå Florø by Strandsone og tilgjenge Bruken av strandsona for ålmen ferdsel er avhengig av korleis tilgjenget til strandsona er fråå sjø og land. Faktorar som spelar inn på tilgjengee er brattleik og om arealet i strandsona vert oppfatta o som privat eller ålmen. Utifrå brattleiken i strandsona kan vi dele den inn i følgjande kategoriear: Utilgjengeleg: Klippekyst der normal ferdsel langs land og mellom land og sjø er vanskeleg. Mindre tilgjengeleg: Brattkyst der opphald o og tilgjenge langs land er begrensa (2-3m steil bergflate i sjø). Ferdsel mellom sjø og land mogeleg frå båt. Tilgjengeleg: : Svaberg ogg mudderstrand. Svabergkyst er den typen kyst som er mest populærr i friluftssamanheng. Det er god tilgjenge frå sjø til øya sin sørlege del. Denne delen framstår som gjestmild for turgåarar, særleg gjennom gamal kulturmark og langs svaberg og rullesteinsstrender. Den nordlege delen av Rotaa er mindre tilgjengeleg frå sjø og til dels utilgjengeleg på land p.g.a brattleik og tett skog. Kartlegging av a kva område som vert rekna somm samanhengande urørt strandsone vil også kunne seie noko om kva som vert oppfatta somm ikkje-privat. I vår fastsetjing av samanhengande urørt strandsone, støttar vi osss på definisjonar og metode som err utvikla i notat 2006/50 frå SSB. Her H vert areal som ligg nærmare 1000 meter frå ein bygningg (større ennn 15 m²) definert som bygningspåverka (oransj farge i fig.27). Kringg tekniske inngrep som kaier, flaggstenger og bygg mindre enne 15 m², m definerer vi arealet innanfor ein radius på 50 m som bygningspåverka. Fig.27: Lokalt viktige friluftsområde som er registret i FRIDA (databasen til fylkesmannen i Sogn og Fjordane). Klubben og småøyene aust for Rota er registrert i FRIDA som lokalt viktige friluftsområde. Det er uvisst u kor omfattande denne bruken er. Enkeltee meiner at Rota ligg for nært Florø for båtfolket. For kajakkpadlarar må øygruppa vere eit eldorado med sine mange små holmar og skjær. Figur 28: Strandsoneanalyse: 100m beltet er markertt som grønt og o bygningspåverka del er oransj (kart: Hillers, Flora kommune) areal berørt = m2 areal uberørt = m22

13 Nordplan side 13 Rota med tilhøyrande Fig.29: Rotsundet- spor etter sjøbruk og losseanlegg for Sildefiskernes eksportlag. Fig.30: Langs Rota mot Floravika- god tilgjenge Fig.31: Nordsida av Rota - mindre tilgjengeleg Fig.32: Nordsida av Rotsundet- utilgjengeleg klippekyst

14 Nordplan side 14 Rota med tilhøyrande Holmar og skjær Figur33: Lengdeprofil viser det grunne området aust for Rota. Fig.34: bildeserie av holmar og skjær.

15 Nordplan side 15 Rota med tilhøyrande 3 Utfordringar i høve arealbruk 3.1 Klimasårba arheit Flora var i 2005 ein av dei fyrste kommunane som sette klimatilpassing på dagsorden. Kyrre Groven frå Vestlandsforsking utarbeidd i samband med dette ei klimasårbarheitsanalyse for Floraa som det kan vere verdt å ha i bakhovudet når ein planlegg for framtida. Det vert også vist til Vestlandsforskning sin rapport 1/05, Klimasårbarheit i bustadsektoren ; ved planlegging av bustadhus er det av trivselsomsyn verdt å tenkjee på ly i høve til dominerande vindretning (her austleg og aust-søraustleg vind) for å sikre eit best mogleg lokalklima, t.d. ved hjelp av leplanting. Med tanke på førebygging av byggskade er det den sterkaste vinden ein må ta omsyn til. For Florøø sin del betyr det å unngå at bygg er sterkt eksponert mot sønnavinden, eller å ta ekstra rådgjerder i form av solid byggutføringg og god vindtetting i dei tilfella der ein bygger på tomter der sønnavinden får godt tak. Rapporten fokuserer også på slagregn og stormflo (sjå VF-rapporavstand frå havnivå ved etableringg av nye bustader og industriområde; 322 cm over sjøkart 0. 1/05). Det er vidare i kommuneplanarbeidet sett krav om Rota ligg i dag som ei relativt urørt øy nær byen. Konsekvensane av å ta ibruk Rota til utbygging i høve natur og landskap må utgreiast nøye. Dersom ein vel å ta ibruk dei grunne områda aust for Rota til veg og utfylling, må det i forkant gjerast ei grundig analyse i høve sirkulasjon av vatn og naturlege straumar. 3.3 Hamn- og byutvikling I Hamneplanen for Floraa er Rota nemnd særskild: Rota er også godtt eigna til hamneføremål. Heile eller delar av Rota R som er best eigna til t hamneføremål, bør reserverast til slike føremål i kommuneplanen. Ei nærare vurdering g av dei arealmessige sidene og tilhøve til den øvrige byutviklinga ved eit slikt tiltak bør vurderast nærmare i samband med revisjon abvv kommuneplanen. I tid vil ei hamneutbygging påå Rota komee etter Botnastranda. For å ta stilling til om Rota sin arealressurs skal inngå i ei framtidig f byutvikling for Florø, kann det vere interessant å samanlikna med tilsvarande byar. Kragerø, Haugesund og Ålesund er nokre av dei mange kystbyane somm Florø medd Rota og tilhøyrande øyar kan samanliknast med. Desse byane er bygde opp på øyar omkring sund, ogg havnene er sentrale i bybilete. Fig.36: Ei samanstilling av 4 norske byarr (kjelde: Florø Fig.35: Raude felt viser areal utsett for kraftigaste vind og slagregn. 3.2 Verdien av området slik det ligg i dag Landskapsbilete. Rota gir vern og le til Florø by, og som landskapet på øya er i dag, medd sitt kulturlandskap og natur, er øylandskapet ein kontrast til byen sitt bygde landskap og nærleik til byen b er med på å forsterke identiteten til Florø som ein kystby blant holmar og skjær. Nærfriluftsliv: Rota med sine vakre holmar og skjær har eit stort potensialee som nærfriluftsområde for innbyggjarane i Florø, men i dag kun for dei med båt eller kajakk. Kan tilrettelagt tilkomst heve verdien av Rota som eit nærfriluftsområde? Fig.37: Rota har eit areal påå ca m2. M1:10000 (kart frå SSV vis veg) Fig.38: Florø byy sett frå utsida av Langholmen

16 Nordplan side 16 Rota med tilhøyrande Haugesund i heile kommunen: Ålesund innbyggara på Aspøya. Fig.39: Omriss av Rota lagt inn på kart over Haugesund M1:10000 (kart frå SSV vis veg) Risøya i Smedasundet har tilnærma samme størrelsee som Rota. Øya rommer både industri og bustadar, og er knytt til fastlandet med bru over Sundet. Fig.41: Omriss av Rota lagt t inn på kart over o Ålesund. Aspøya er samansett av bustad, industri og parkområde. (kart frå SSV vis veg) Aspøya er knytt til resten av byen med m bru over Brosundet. Aspøya har eit større areal enn Rota. Fig.40: Samspel over Smedasundet. Fig.42: Bilete frå f Ålesund: Brosundet, ogg byen sett fråå Aksla utover Aspøya.

17 Nordplan side 17 Rota med tilhøyrande Kragerø innbyggarar 3.4 Eigna for utbygging Ved eventuell utbyggingg er det viktig å ivareta Rota sin funksjon som le for byen.. I dag er dette i form avv ein visuell harmonisk ogg grøn rygg med gjennomgåande og o gjennomgåande silhuettlinjer. Utbygging på øy-landskapet, eit nytt landskap med bygningar kan også gi le og vere vakkert, som vi harr sett eksemplar påå frå dei tidlegare nemde byane. Skissesnitta under synliggjer at både le- funksjonen og den grøne ryggen kan ivaretakast vedd eventuell utbygging, men at landskapet på øya vil endre karakter. Det er difor viktig å vere bevisst kvaa uttrykk einn skaper, og legge gode premissar forr det nye landskapet. Fig.45: Dagenss landskapsprofil over Rota. Fig.43: Kragerø, M 1:10000 (kart frå SSV vis veg) Fig.46: illustrerar kaiområde på nordsidaa og bustadar på sørsida (4( etg høge). Bygningsvoluma ligg på Co +3,50. Fig.47: illustrerar ei 100 m bred kai medd bygningar integrert i skjæringa. Ved evt bygging bør ein legge premissar for utforming av skjering, s forholdet mellomm topp skjering og høgde på p hus, samt vurdere kor stor buffer einn treng i fht støy og visuell støy frå industri. Tilråding: Kombinasjon av industri og o bustad på Rota vil vere avhengig av type industri og støy, og korleis ein handterer arealet mellomm dei ulike funksjonane. Fig.44: Silhuett er ivaretatt på Øya. Rota har ca dobbelt så mykje areal.

18 Nordplan side 18 Rota med tilhøyrande 4 Veg- og brutilkomst 4.1 Vegstanda ard Veganee er dimensjonert som A2 Atkomstveger til industriområder, fartsgrense 50 km/t i samsvar med Statens Vegvesen Handbok 017 Veg- og gateutforming. Vi har nytta vogntog (VT) som dimensjonerande kjøretøy. For å redusere skjæring- og fyllingsutslagg har vi nytta følgjande verdiar: Grøfter har ei skråning påå 1:2, murer 5:1 og fjellskjæring 10: 1. Dette er standardverdiar som ikkje treng spesielle tiltak. 4.2 Vurdering av alternativ Vi har vurdert tre alternativ for vegtrasèar; Veg frå Hjellegata i Florø sentrum, veg frå Gjertvågneset og veg frå Botnaneset. Fig.49: Alternativ 1 Fig.48: Oversiktskart med dei tre alternative vegløysingane Alternativ 1: Florø sentrum Sankt Helena Rota Vegen tar utgangspunktet i Hjellegata i Florø Sentrum. Her bør det lagast ei rundkjøring i krysset med Hjellegata/Fjordgata. Vegen går så vidare mot nord og over i ei ca. 380 meter lang bru. Største djupne her er - 40 meter. Brua kan få ei seglingshøgde på maks 15 meter, då vegen kan ha einn stigning påå maks 6%. Brua kjem til å ha eit frittt spenn på ca. 320 meter og bør utformast som ei skråstag- eller hengebru. Brua landar på Langholmen og går ned til kote 4. Vegen går vidare på kote 4 på fylling på nordaustsida av Sankt Helena og rører ikkje bygningane direkte. Kommunen har uttalt at brua over til Langholmen krev 50 meter seglingshøgde. Dettee på grunn av a verftet aust for sentrum har behov for å ta inn riggar. Med dette betyr det at vegen må 40 meter opp før vi kan krysse sundet her, og med maks 6% stigning betyr det at vi må ha en 670 meter stigning før vi kan krysse sundet på Florø-sida (frå kote 12 til kote 55) og 840 meter stigning på nordsida. En slik høy bru vil vanskelig la seg gjennomføre ogg krevje store areal. Lengda på dette alternativet er 1,5 km til Rota. Fordelar og ulemper u + Kortaste alternativ + Enkel tilkomst frå Florøø sentrum til t Rota - Kostnaden for ei bru err stor - Krav til seglingshøgde gjør at tiltaket lar seg vanskelig gjennomføre - Dårleg kommunikasjonn med eksisterande industri på Botnaneset. Vegen i landskapet: + Får god og nær kontakt mellom Rota og Florø. Dette gjerr Rota lettare tilgjengelig for dei utan båt/kajakk. + Bru kan formast til eit spennandee element i landskapet. -Sjøområda mellom holmane må fyllast ut, og landskapet vil endre karakter Alternativ 2: Gjertvågneset Sankt Helena Rota Vegen starter på Botnastranda og går g på nordsida av Botnavågen før den når Gjertvågneset. Den fylgjer terrenget nokolunde her. Frå Gjertvågneset går den over i ei fylling till Langholmen. Her bør det leggast ei opning på 50 meter for å sleppe småbåtar s igjennom. Brua vil da ha eit fritt spenn på ca 500 meter og ei e lengde på 100 meter. Det er ikkje snakk om krav til seglingshøgde her. Vegen gårr så på ei fylling på nordsida av LangholmenL n. Her er dett ganske grunt med djupner ned til 2-3 meter. Ved å legge den på nordsida bevarer vi landskapet på LangholmenL n mest mulig. Vidare trasé er lik alternativ 1. På nordsida av Sankt Helena og over til Lyngholmen og over til Rota. Vegen ligger på kote 4 hele vegen. Lengda på dette alternativet er 2,6 km til Rota.

19 Nordplan side 19 Rota med tilhøyrande Alternativ 3: Brevika Naustholmen Gaddholmen Rota Alternativ 3 starter s på industriområdet på Botnaneset og går i ei bru over til Naustholmen, vidare i veg over Naustholmen og såå i ny bru over til Gaddholmen og deretter d på fylling til Rota. Bru frå Botnaneset til Naustholmenn vil ha ei lengde på 6000 meter. Største djupnee her er rundt 70 meter. Over Naustholmen går vegen på sørsida av denne. Brua frå Naustholmen over til Gaddholmen er 600 meter lang. Her H er det større moglegheiter for å fylle opp mellom m holmane og dermed gjere bru-lengda kortare. Frå GaddholmeG n til Rota kan man fyllee opp helt. Lengda på dette alternativet er 2,4 km til Rota. Fig.50: Alternativ 2 Fordelar og ulemper + Det alternativet som trenger minst bruer + Det billegaste alternativet - Det lengste alternativet - Trenger en god del masse for å fylle ut mellom holmar og skjær Vegen i landskapet: +/- Vegen kan formast som eit spennande element i landskapet. Formgiving og samspel mellom landskap og veg vil avgjere om dette vil verte positivt eller negativt for landskapet. Fig.52: Alternativ 3 Fig.51: Bilder frå prosjektet Atlanterhavsvegen. Fordelar og ulemper u + Nærleik til industrien på Botnaneset - Store kostnader med lange bruer - Vær-utsatt kryssing av v bru Vegen i landskapet: + Vegen, medd sine bruer,, vil forlengee og kanskjee forsterke bakteppet. b God kommunikasjon frå industriområde til evt eit nytt industriområde. 4.3 Forbehold Det er ikkje tatt omsyn til grunnforhold i området. Det måå gjerast grunnundersøkingar på aktuelle trasear før val av trasé.

20 Nordplan side 20 Rota med tilhøyrande 5 Avluttande merknader Nordplan er ikkje beden om å gjere konklusjonar i høve framtidig planstatus og arealbruk for Rotaa og tilhøyrande øygruppe. Føremålet med landskapsanalysen har vore å avdekkje verdiar i området, både b i høve til å ivareta eksisterandee kvalitetar og Rota som arealressurs for framtidig byutvikling. Analysen har synleggjort ein del utfordringar knyttt til ulik arealbruk på Rota med tilhøyrande øygruppe. Rota og dei tilhøyrande øyane er viktige i landskapsbilete som ein ramme for Florø, samt for le og vern. I ei eventuell utbygging er det difor viktig å vere bevist på korleis ein formar det nye landskapet, kva uttrykkk ein gir det, samt oppretthalde den overordna landskapsformene og funksjonenn som ei ramme. Dei tre vegalternativa påverkar landskapsbilete på ulike måtar. Kva vegtrasé som vert nytta, og korleis vegen formast vil ha stor påverknad på landskapsbilete og framtidig bruk. Det liggg sterke nasjonale føringar knytt til utbyggingg i strandsona (jf. Plan- og bygningslova sin 1-8). 1 I høve endring av arealbruksføremål i kommuneplanen frå LNF i dag til eventuell framtidig utbygging og vegframføring, er dette ei arealbruksendring som klart fell inn under krav til konsekvensutgreiingg (jf. Forskrift om konsekvensutgreiing FOR ). Denne landskapsanalysen har gjeve eit heilskapleg bilete av Rota med tilhøyrande øygruppe og vil fungeree som eit grunnlagsmateriale for vidare vurdering av natur- og landskapstemaet i konsekvensutgreiingar knytt til vidare planarbeid i Flora kommune. 6 Kjelder Samla tilgang til sjøkart, landkart, satellittbilete,, ortofoto ogg temakart som natur, kultur, landbruk, planlegging og andre kartfesta tema. Aurland naturverkstad AS / Sogn ogg Fjordane Fylkeskommune (2009): Landskapstypekartlegging av kysten i Sognn og Fjordane fylke Landskapsklassifisering og o verdisetting i samband med fylkesplan for vindkraft. Fylkesmannen og Fylkeskommunenn i Sogn og Fjordane (2003): Strandsona ein felles f ressurs! Furnes/ Hareide/ Melvær/ Osland ( 2006): Idèskisser for arealdisponering av Rota Politisk/administrativ arbeidsgruppe i Flora kommune (2006): Rapport frå arbeidsgruppe Kommunedelplan for Floralandet / Brandsøy. Arealdisponering Rota. Stavang, Harald J (Selja Forlag ): FLORA- Kulturhistorisk vegvisar. v Magnesen T.. / Skjæggestad H. (2006): Strategiplan for havbeite medd kamskjell i Norge, Bransjenotat Miljøfaglig utredning u ASS (rapport 2009:57): Biologisk mangfald i Flora kommune Vestlandsforskning v/ Kyrre Grovenn (2005): Klimasårbarheit i bustadsektoren Lokal sårbarheitskartlegging og klimatilpassing. Flora kommune (presentasjon Balestrand ): Flora F satsar på klima Vestlandsforskning ( ): Flora kommune Havnivåstigning. Fig.53: Skal bilen kome til Rota?