OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID"

Transkript

1 FORVALTNINGSREVISJON AV OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID STAVANGER KOMMUNE APRIL 2014

2 Forsidefoto: Stock Exchng

3 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig også for media og andre interesserte. Behovene varierer, men her er en leserveiledning med to nivåer for hvor dypt rapporten kan behandles: 1. Innholdsfortegnelsen, sammendraget og rådmannens kommentarer 2. Hovedrapporten med innledning, fakta og vurderinger, samt vedlegg Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 8 Rapporten Innledning Formål og problemstillinger Revisjonskriterier og metode Kommunens oppfølgingsarbeid Overordnede planer og organisering Antall innvandrere i kommunen Kostnader ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger Bo- og omsorgsløsninger Tilpasning av grunnskoleopplæringen Brukernes opplevelse av tjenestetilbudet Vedlegg Oppfølging av enslig mindreårige flyktninger Stavamger kommune

4 SAMMENDRAG FORMÅLET MED PROS JEKTET Hovedfokus i prosjektet har vært kommunens bo- og omsorgsansvar, samt kommunens ansvar for et forsvarlig opplæringstilbud. Hvordan følger Stavanger kommune opp enslige mindreårige flyktninger, og er oppfølgingen i tråd med gjeldende lovkrav og føringer? Revisjonens hovedinntrykk er at Stavanger kommune har et omfattende tilbud til enslige mindreårige flyktninger som bosettes i kommunen. Bo- og omsorgstilbudet, samt opplæringstilbudet, er godt over lovverkets minimumskrav. OVERORDNEDE PLANER OG ORGANISERING Stavanger kommune har hittil ikke utarbeidet noen handlingsplan for integrering av flyktninger og innvandrere. Integreringsarbeidet er avhengig av godt samarbeid mellom flere ulike enheter i kommunen; Flyktningeseksjonen, Johannes læringssenter, barneverntjenesten, NAV, Embo, ettervernstiltaket Ungbo, samt kommunens skoler og barnehager. Flyktningeseksjonen har ansvar for mottak og oppfølging av nyankomne flyktninger, to til tre år etter bosetting. Ansvaret omfatter imidlertid ikke enslige mindreårige flyktninger. Her er forvaltningsansvaret lagt til barneverntjenesten. Barnevernet gjør vedtak om plassering og har en rolle som «bestiller», mens EMbo er «utfører». ANTALL FLYKTNINGER De siste seks årene har Stavanger kommune bosatt til sammen 623 flyktninger, som er 79 færre enn IMDIs anmodninger. Av disse 623 bosatte, har 87 kommet som enslige mindreårige. Fra kommunen får revisjonen opplyst at dersom man tar med antallet som har fått opphold på grunnlag av familiegjenforening med flyktningene, vil antallet være omlag 15 prosent høyere. Stavanger kommune har per januar 2014 ansvaret for 74 enslige mindreårige. «Enslige mindreårige» er i denne sammenheng barn og unge i alderen år. Av disse er 57 gutter og 18 jenter. 33 er under 18 år, og kun to er under 15 år. En overveiende andel er født i Afghanistan. Av kommunens totalt innbyggere per , hadde 4680 innbyggere flyktningebakgrunn. Flyktningene utgjorde dermed 3,6 prosent av innbyggertallet. Oppfølging av enslig mindreårige flyktninger Stavanger kommune

5 KOSTNADSBILDET Kommunen får flere ulike tilskudd fra staten, blant annet et eget tilskudd til bosetting av enslige mindreårige flyktninger. Alle tilskuddene har økt de siste årene, og det særskilte tilskuddet til enslige mindreårige har økt mest. I tillegg til tilskudd, får kommunen refundert utgifter til eventuelle kommunale barnevernstiltak til enslige mindreårige, utover en egenandel på kr per måned. I løpet av de siste fem årene har Stavanger kommune bidratt til en økning i statens utgifter til denne refusjonsordningen, ved å øke antallet institusjonsplasser til enslig mindreårige flyktninger. Fram til utgangen av 2013 fikk kommunene refundert alle sine utgifter til barneverntiltak knyttet til bosetting av enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, utover nevnte egenandel. I statsbudsjettet for 2014 er det vedtatt at kommunen skal få refundert kun 80 prosent av barnevernsutgiftene 1. For Stavanger kommune medfører dette om lag kr i økte kostnader per år i tilknytning til drift av barnevernsinstitusjonen Embo, som er forbeholdt enslige mindreårige flyktninger. BO- OG OMSORGSLØSNING I Norge er det barneverntjenesten som har ansvaret for barn og unge under 18 år som ikke kan være under sine foreldres omsorg. Dette gjelder riktignok ikke for enslige mindreårige flyktninger som bosettes i norske kommuner. Etter barnevernloven skal kommunen overta omsorgsansvaret ved behov, og etter en individuell vurdering. Stavanger kommune har i lengre tid hatt som praksis at barneverntjenesten overtar omsorgsansvaret til alle enslige mindreårige som bosettes i kommunen. Og kommunen tilbyr i stor grad institusjon som boform til de enslige mindreårige. Blant de under 18 år bor 76 prosent i institusjon. Takket være statens refusjonsordning betaler Stavanger kommune en forholdsvis liten andel av utgiftene til institusjonsplassene. I 2013 betalte Stavanger kommune 8,7 prosent av døgnprisen per institusjonsplass. TILPASNING AV GRU NNSK OLEOPPLÆ RINGEN For nyankomne minoritetsspråklige elever i skolepliktig alder (6-16 år), tilbyr kommunen Innføringsskole, som er et heldagstilbud. Elevene ved Innføringsskolen på ungdomstrinnet følger ikke den ordinære læreplanen i norsk, og elevene kan dermed ikke få karakterer i norskfaget. I engelsk og matematikk vil de som klarer å følge læreplanen få karakterer, både i skriftlig og muntlig. Hovedinntrykket er at karakterresultatene skiller seg lite dersom vi sammenligner innfø- 1 Den reduserte refusjonen gjelder også eventuelle krav fra foregående år som behandles i Oppfølging av enslig mindreårige flyktninger Stavanger kommune

6 ringsskole-elever med ordinære elever. Forskjellene er gjennomgående mindre i matematikkfaget enn i engelsk skriftlig og muntlig. Hvor mye skolegang de 70 elevene ved Innføringsskolen har fått før ankomst til Norge varierer, men en overveiende andel har en god del skolegang fra før. Minoritetsspråklige elever over 16 år har i mange tilfeller doble rettigheter: Introduksjonsloven gir alle nyankomne innvandrere og flyktninger over 16 år rett til 600 timer med norskopplæring, og tilbudet kan etter søknad utvides til 3000 timer innenfor en femårsperiode. Ungdom i aldersgruppen år, med vitnemål fra grunnskolen, har rett til videregående opplæring, såkalt «Ungdomsrett», i henhold til opplæringsloven I praksis innebærer dette at en enslig mindreårig flyktning, som har gått 6 måneder på Innføringsskolens ungdomstrinn, vil få vitnemål fra grunnskolen og dermed rett til videregående opplæring. Om vedkommende ikke har fått karakterer i alle fag eller har svært mangelfull kompetanse, har ingen betydning. For enslige mindreårige flyktninger, med kort botid i Norge, vil det imidlertid være vanskelig å følge ordinær videregående opplæring. Rogaland fylkeskommune tilbyr nyankomne innvandrere med dårlige norskkunnskaper 25 uketimer i egne basisgrupper, avgrenset til opplæring i norsk og samfunnsfag. Andre fag, som eksempelvis engelsk eller matematikk, tilbys ikke. Fylkeskommunen har heller ingen plikt til å tilby dette. Elever uten matematikk og/eller engelskkunnskaper fra før, vil dermed få problemer med å følge ordinær videregående opplæring. Dette har Stavanger kommune tatt konsekvensen av, ved at minoritetsspråklige elever, med vitnemål fra grunnskolen, får anledning til å gå på kommunens undervisningstilbud kalt «Grunnskoleopplæring voksne», ved Johannes læringssenter. Foruten norskundervisning, som disse elevene uansett har krav på, får elevene undervisning i fag som engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og data, foruten gymnastikk. Alt betalt av kommunen. Antall elever med rett til videregående opplæring, men som likevel går på grunnskole voksenopplæring, varierer fra år til år. Revisjonen får opplyst at høsten 2013 begynte 22 elever med vitnemål fra grunnskolen på læringssenterets grunnskoletilbud. Læringssenteret har imidlertid ingen historisk oversikt over antall elever med grunnskolevitnemål det enkelte år. 2 Ungdommene har etter søknad rett, og søknaden avgjøres av fylkeskommuen. Grunnskole fra utlandet kan godkjennes. Oppfølging av enslig mindreårige flyktninger Stavanger kommune

7 DE ENSLIGE MINDREÅ RIG E FLYKTNINGENES OPPL EVELSE AV TJENES TE TILBUDET Revisjonen har intervjuet fem nåværende og tidligere beboere ved Embo. Vår undersøkelse er av begrenset omfang og resultatene må tolkes med forsiktighet. Respondentene er fornøyd med botilbudet, men har følgende forslag til forbedringer: Kommunen bør ikke plassere for mange med samme morsmål i samme avdeling. Fristelsen til å snakke morsmålet fremfor norsk blir for stor, og prosessen med å lære seg norsk går saktere. Når samtlige i tillegg går på Johannes læringssenter sitt særskilte tilbud, blir de i for liten grad utfordret til å utvikle sine norskkunnskaper. Miljøpersonalet bør legge til rette for flere aktiviteter utenfor boligens fire vegger, eksempelvis gåturer og cafébesøk. Etter hvert som man vokser til og nærmer seg myndighetsalder, bør personalet ha tillit til at man klarer å styre pengene selv. Flytteprosessen ut av Embo bør gjennomføres med varsel i god tid, og plan for utflytting bør ikke endres underveis. Reglene i institusjonen bør være faste og forutsigbare, og ikke endres for ofte. REVISJONENS ANBEFALINGER: Vi anbefaler kommunen å utarbeide en helhetlig plan for integreringsarbeidet og språkopplæringstilbudet i Stavanger kommune. Vi anbefaler kommunen å vurdere behovet for å styrke sitt informasjonsgrunnlag vedrørende elever med grunnskolevitnemål på Johannes læringssenter sitt tilbud «Grunnskoleopplæring voksne»; for derved bedre å kunne vise hvilke kostnader undervisningstilbudet innebærer og for å synliggjøre ansvarsdelingen mellom kommunen og fylkeskommunen. Vi anbefaler kommunen å vurdere hvordan forslagene fra de mindreårige flyktningene kan følges opp. o Oppfølging av enslig mindreårige flyktninger Stavanger kommune

8 RÅDMANNENS KOMMENTAR Rådmannen har gitt følgende uttalelse : Rådmannen vurderer at bo- og omsorgstilbudet til enslige mindreårige flyktninger fungerer bra. Dette viser også svarene fra respondentene. Respondentene har kommet med en del forslag til forbedringer. Rådmannen vil i den forbindelse kommentere forslagene: Kommunen bør ikke plassere for mange med samme morsmål i samme avdelinger. Dette er noe vi tilstreber så langt som mulig. Mange av ungdommene kommer fra samme land av den grunn setter antall hus og plasser begrensninger på å bosette dem hver for seg. Miljøpersonalet bør legge til rette for flere aktiviteter utenfor boligens fire vegger, eksempelvis gåturer og cafebesøk. Embo forsøker å tilrettelegge for et variert tilbud om aktiviteter i samråd med ungdommene. Vanligvis er det to typer aktiviteter som etterspørres, kino og bowling. Dersom ungdommen vil, finnes det aktivitetstilbud gjennom Embo hver dag. Etter hvert som man vokser til og nærmer seg myndighetsalder, bør personalet ha tillitt til at man klarer å styre pengene selv. Ungdommene får nå «månedspenger» inntil kr 1 500,- i tillegg til motivasjonspenger og lommepenger, som skal dekke de nødvendige utgiftene til fritidsaktiviteter, klær, mobil, etc. Hensikten er å la ungdommene styre sin egen økonomi, samtidig som EMbo kan gi bistand og veiledning. Målet er å lære ungdommene å ta hånd om egen økonomi når de flytter ut fra EMbo. Flytteprosessen ut av EMbo bør gjennomføres med varsel i god tid.. Dette er noe EMbo hele tiden etterstreber sammen med barneverntjenesten. I de fleste tilfeller skjer også dette, men grunnet kort frist fra EMbo fra når en får en kommunal leilighet, til den forventes bebodd, kan det nok oppleves at det er korte frister. Reglene i institusjon bør være faste og forutsigbare. EMbo tilstreber å ha faste og forutsigbare regler, som er utarbeidet og evaluert sammen med ungdommene ved institusjonen. Oppfølging av enslig mindreårige flyktninger Stavanger kommune

9 Rådmannen vil også nevne at EMbo har utviklet et «kurs» i samarbeid med politiet for å bedre forståelsen av politiets rolle i Norge. Alle ungdommer gjennomgår dette «kurset». Her får de også samtale med sexolog. Revisjonen foreslår at kommunen utarbeider en helhetlig plan for integreringsarbeidet og språkopplæringstilbudet i Stavanger kommune. I møte godkjente bystyret «Strategi for likestilling og mangfold » der etnisitet er ett av områdene som er omfattet av planen. Planen blir fulgt opp av en tiltaksplan som rulleres for hvert år i forbindelse med handlings- og økonomiplanen. Formannskapet har nylig vedtatt at Stavanger kommune skal søke om medlemskap i nettverk av «Intercultural cities» (ICC). Nettverket består av 70 europeiske byer. Medlemskapet innebærer en ekstern vurdering av kommunens helhetlige tilnærming på integrerings- og mangfoldsområdet. Dette vil kunne gi kommunen et bedre grunnlag for å vurdere arbeidet og sette i verk nødvendige forbedringstiltak. Rådmannen vurderer at kommuneplan, handlings- og økonomiplan, likestilling og mangfoldsstrategi med tilhørende tiltaksplan, brukerundersøkelse, og et eventuelt medlemskap i ICC gir et tilstrekkelig grunnlag for kommunens integreringsarbeid, og dekker kommunens behov for plan- og styringsverktøy for kommunens integrerings- og språkopplæringstilbud. Oppfølging av enslig mindreårige flyktninger Stavanger kommune

10 RAPPORTEN Oppfølging av enslig mindreårige flyktninger Stavanger kommune

11 Hvordan følger Stavanger kommune opp enslige mindreårige flyktninger, og er oppfølgingen i tråd med gjeldende lovkrav og føringer? Hovedfokus i prosjektet har vært kommunens bo- og omsorgsansvar, samt kommunens ansvar for et forsvarlig opplæringstilbud. For å belyse dette har revisjonen sett nærmere på følgende problemstillinger: Hvor mange enslige mindreårige flyktninger har Stavanger kommune ansvaret for, og hvordan har utviklingen vært de siste årene? Hvilken type bo- og omsorgsløsning har disse? Hvordan har kommunen organisert oppfølgingen av enslige mindreårige flyktninger? Hvilken oppfølging får brukerne fra kommunen, hvordan fungerer denne, og er den i samsvar med brukernes behov? I hvilken grad klarer man å tilpasse grunnskoleopplæringen til den enkeltes behov? Hvordan er målgruppens resultater på skolen i basisfagene, sammenlignet med gjennomsnittsresultatene i disse fagene? Revisjonskriterier er krav eller forventninger som brukes til å vurdere funnene i revisjonens undersøkelser. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området, f. eks lovverk og politiske vedtak. I dette prosjektet er følgende kriteriegrunnlag anvendt: Opplæringsloven 1-3 og 5-1 Barnevernloven 3-4, 4-4 og 4-5 Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven). Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven). Kommuneplan Stavanger kommunes Åpenhets- og mangfoldserklæring Boligsosial handlingsplan for Stavanger kommune «God, bedre, best! Plan for kvalitetsutvikling i skolen Utviklingsplan for Johannes læringssenter Oppfølging av enslig mindreårige flyktninger Stavanger kommune

12 Metodisk er det benyttet intervju, dokumentgransking samt sammenligninger (mot seg selv over tid og mot andre kommuner). En nærmere omtale av kriterier, metode og kildehenvisninger ligger i rapportens vedlegg. Enslige mindreårige asylsøkere er barn og ungdom som; På egenhånd og uanmeldt kommer til Norge og søker beskyttelse/asyl (de søker om oppholdstillatelse) i Norge på bakgrunn av et behov for beskyttelse mot forfølgelse eller krigshandlinger i hjemlandet. Eller de kommer som overføringsflyktninger etter avtale med FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Enslige mindreårige flyktninger er barn/ungdom under 18 år som har kommet til Norge uten omsorgspersoner, som har søkt beskyttelse (asyl) og fått innvilget søknaden. Situasjonen for såkalte «papirløse» asylsøkere (asylsøkere som har fått endelig avslag på søknaden og som ikke har forlatt landet) omfattes ikke av denne rapporten. I kapitlene som omhandler språkopplæring har vi brukt begrepet «minoritetsspråklige elever» om elever og kursdeltakere som har et annet morsmål enn norsk. Antallet som har søkt asyl i Norge som enslige mindreårige har variert mye over de siste årene. I 1996 var det færre enn 100 personer, mens i 2009 søkte hele enslige mindreårige asyl i Norge. Av de rundt som har søkt asyl som enslige mindreårige i perioden har i overkant av blitt bosatt som enslige mindreårige flyktninger (Kilde: Statistisk sentralbyrå). Nær seks av ti har bakgrunn fra Asia, mens nær fire av ti har bakgrunn fra Afrika. Det har kommet flest fra Afghanistan, Somalia, Irak, Sri Lanka og Etiopia. 85 prosent av alle enslige mindreårige flyktninger bosatt i Norge kommer fra disse fem landene. Blant de enslige mindreårige er det en klar overvekt av gutter. Blant enslige mindreårige fra Afghanistan var 98 prosent gutter, mens det var 97 prosent gutter fra Irak. Andre land har en likere kjønnsfordeling; fra Somalia var seks av ti gutter, mens fra Etiopia og Eritrea har det vært en liten overvekt av jenter. For mer informasjon, se vedlegg Oppfølging av enslig mindreårige flyktninger Stavanger kommune

13 Stavanger kommune har hittil ikke utarbeidet noen handlingsplan for integrering av flyktninger og innvandrere. En arbeidsgruppe med representanter fra Flyktningeseksjonen, Levekår og kommunens godkjente barneverninstitusjon forbeholdt enslige mindreårige flyktninger (Embo), er i nå gang med å utarbeide et planforslag. Et sentralt moment vil være hvordan kommunen kan få til et godt samarbeid mellom enhetene som arbeider med integrering, det være seg Flyktningeseksjonen, Johannes læringssenter, barneverntjenesten, Embo, Ungbo og NAV, samt kommunens skoler og barnehager. Flyktningeseksjonen har ansvar for mottak og oppfølging av nyankomne flyktninger, to til tre år etter bosetting. Seksjonen yter praktisk bistand og veiledning, samt koordinerer tiltak med hensyn til økonomi, bosetting og deltakelse i arbeids- og samfunnsliv, herunder saksbehandling og oppfølging av introduksjonsprogrammet. Flyktningeseksjonens ansvar omfatter imidlertid ikke enslige mindreårige flyktninger. Her er forvaltningsansvaret lagt til barneverntjenesten. Bakgrunnen for en slik organisering er at kommunen ønsker å samle spisskompetansen i arbeidet overfor barn og unge. Oppfølging av enslig mindreårige flyktninger Stavanger kommune

14 Figur 1 - Enhetenes organisering under direktør Oppvekst og levekår (Kilde: Stavanger kommune). Levekårsjef Flyktningseksjonen Direktør oppvekst og levekår Skolesjef Johannes læringssenter Fagsjef barn og unge EMBo Barneverntjenesten Ungdom og Fritid Kommentar: Både Flyktningeseksjonen og barneverntjenesten sorterer under samme direktør, men under ulike fagsjefer. Flyktningeseksjonen sorterer under fagsjef Levekår, mens enhetene som arbeider overfor mindreårige og unge opptil 23 år (EMbo, barneverntjenesten og Ungdom og Fritid), ligger under fagsjef Barn og unge. Ungbo er for øvrig en avdeling i virksomheten Ungdom og Fritid. De enslige mindreårige flyktningene er hovedsakelig bosatt i EMbo, som er en godkjent barneverninstitusjon rettet inn mot denne innvandrergruppen. Alle får vedtak etter barnevernloven 4-4, noe som innebærer at barneverntjenesten overtar omsorgsansvaret, men dette innebærer ikke noe krav om at de enslige mindreårige flyktningene skal bo i institusjon. I 1992 ble de første bokollektivene for enslige mindreårige flyktninger i Stavanger kommune etablert. I 2004 fikk flere av bokollektivene godkjenning som barneverninstitusjon. Godkjenningen krevde, og fortsatt krever, at en rekke krav er oppfylt, herunder at tilbudet har døgnbemanning. Bakgrunnen for omgjøringen fra kollektiv til godkjent barnevernsinstitusjon var et ønske om å styrke kvaliteten på botilbudet. Samtidig åpner en godkjenning som barneverninstitusjon for at BUFetat refunderer alle utgiftene, med unntak av en liten egenandel. Det er mulig å skille mellom ulike grupper av innvandrere. De ulike gruppene etterspør ulike behov innenfor kommunal tjenesteproduksjon. Før vi går nærmere inn på Oppfølging av enslig mindreårige flyktninger Stavanger kommune

15 innvandrergruppen «enslige mindreårige flyktninger», har vi tatt med noen tall for innvandrergruppen som helhet. I Statistisk sentralbyrå sine statistikker er innvandrere definert som «personer som er født i utlandet, har to utenlands fødte foreldre og som på et tidspunkt har innvandret til Norge». I tillegg til denne gruppen, har Folkehelseinstituttet med en gruppe til i sine statistikker. Dette er barn som er født i Norge og som har foreldre som faller inn under innvandrerdefinisjonen som nevnt ovenfor. Asylsøkere og personer på korttidsopphold er ikke tatt med. Figur 2 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i de enkelte kommunene Rogaland per , i prosent av befolkningen totalt. (Kilde: Folkehelseinstituttet 2013). Sokndal Sauda Tysvær Lund Forsand Kvitsøy Bjerkreim Utsira Karmøy Bokn Suldal Strand Time Rennesøy Randaberg Eigersund Vindafjord Gjesdal Klepp Finnøy Hå Hele landet Rogaland Haugesund Hjelmeland Sola Sandnes Stavanger 4,5 6,7 7,2 8,1 8,4 8,5 8,5 8,6 8,6 8,7 8,8 9 9,9 10,3 10,3 10,6 11,1 11, ,1 12,9 14,1 14, ,1 17,7 20, Kommentar: Stavanger kommune har høyest andel med 20,2 prosent, tett fulgt av Sandnes med 17,7 prosent. I 2013 ligger Rogaland over landsgjennomsnittet (14,8 i Rogaland, mens landsnittet er på 14,1 prosent). Oppfølging av enslig mindreårige flyktninger Stavanger kommune

16 Prosentandel med innvandrerbakgrunn Rogaland Revisjon IKS Figur 3 Prosentandel av kommunens innbyggere som har innvandrerbakgrunn (Kilde: Folkehelseinstituttet) Hele landet 6,3 6,6 6,9 7,3 7,6 7,9 8,3 8,9 9,7 10,6 11,4 12,2 13,1 14,1 Stavanger 10 9,9 10,1 10,4 10,5 10,8 11,3 12,5 13,9 15,2 16,4 17,7 18,7 20,2 Kommentar: I Stavanger har innvandrerbefolkningen økt fra 10 prosent i år 2000 til 20,2 prosent i Dette er en økning på 102 prosent. I 2013 lå landsnittet på 14,1 prosent. Tabell 1 - Oversikt over alle bosatte innvandrere i Stavanger kommune per 1. januar 2013 fordelt etter innvandringsgrunn (Kilde: Statistisk sentralbyrå). I alt Arbeid Familie Flukt Utdanning og kulturutveksl ing(aupair) Annen innvandrings grunn Uoppgitt innvandrings grunn Innvandrere i alt Kommentar: Arbeidsinnvandrere utgjør den største innvandringsgruppen i Stavanger. Deretter følger personer som har fått opphold på grunnlag av familiegjenforening (det vil si gjenforening med innvandrere som allerede har fått opphold). Oppfølging av enslig mindreårige flyktninger Stavanger kommune

17 Antall bosatte Rogaland Revisjon IKS Figur 4 Antall bosatte flyktninger per år på landsbasis (Kilde: IMDI. Tall avrundet til nærmeste 10) nov.13 Bosatte Herav enslige mindreårige Kommentar: Høsten 2007 var starten på en kraftig økning i antall personer som søkte asyl og fikk innvilget opphold i Norge. Vi ser at andelen enslige mindreårige var størst i Flyktninger, deriblant enslige mindreårige, som får innvilget oppholdstillatelse i Norge, blir bosatt i kommuner som har sagt seg villige til dette. I perioden har Stavanger kommune blitt anmodet av IMDI til å bosette til sammen 702 flyktninger; For fireårsperioden ble Stavanger anmodet til å bosette 440 flyktninger, I 2012 var anmodning 112 flyktninger, og I 2013 var anmodningen 150 flyktninger. Antallet faktisk bosatte er noe lavere enn IMDIs anmodninger. De siste seks årene har Stavanger kommune bosatt til sammen 623 flyktninger, som er 79 færre enn IMDIs anmodninger. Av disse 623 bosatte, har 87 kommet som enslige mindreårige. Dette blir et snitt på ca. 103 flyktninger, herunder 14 enslige mindreårige, per år. Oppfølging av enslig mindreårige flyktninger Stavanger kommune

18 Figur 5 Antall faktisk bosatte flyktninger i Stavanger kommune i perioden (Kilde: Stavanger kommune) Flyktninger (eksl. enslig mindreårig.) Enslig mindreårige Kommentar: Antallet har ligget rundt 100 hvert år, og varierer ikke så mye fra år til år. Familiegjenforening er for øvrig ikke inkludert i disse tallene. Kommunen har ingen eksakt oversikt over hvor mange som kommer på grunnlag av familiegjenforening i tilknytning til flyktningene. Med innføring av ny utlendingslov i , fikk personer som innvilges asyl, unntak fra underholdskravet (årsinntekt på kr), under visse forutsetninger 3. Fra kommunen får Revisjonen opplyst at dersom man tar med antallet som har fått opphold på grunnlag av familiegjenforening med flyktningene, vil antallet være omlag 15 prosent høyere. I 2013 innebærer dette at antallet øker med om lag 17 personer. 3 Såfremt familiemedlemmene søker om familiegjenforening innen ett år etter at referansepersonen har fått oppholdstillatelse i Norge. Oppfølging av enslig mindreårige flyktninger Stavanger kommune

19 Figur 6 Antall bosatte flyktninger i Stavanger per (Familiegjenforening og familieutvidelse medregnet. Kilde: Statistisk sentralbyrå) Asyltilfelle omfatter personer som har fått innvilget asylsøknaden eller fått opphold på humanitært grunnlag. Overføringsflyktning er flyktninger som kommer til Norge etter et organisert uttak, vanligvis i samarbeid med FNs Høykommisær for flyktninger. Stortinget fastsetter årlig en kvote for hvor mange overføringsflyktninger som kan tas imot i Norge. Annen flyktning er krigsflyktninger med familier hovedsakelig fra Bosnia-Hercegovina som har fått opphold etter vedtaket «kollektiv beskyttelse». Familiegjenforening: Partene var i familie før ankomst Norge. Familieutvidelse: Partene var ikke gift før ankomst Norge. Kommentar: Per hadde Stavanger 4680 innbyggere med flyktningebakgrunn. Samme dato hadde kommunen totalt innbyggere. Flyktningene utgjør dermed 3,6 prosent av innbyggertallet. Oppfølging av enslig mindreårige flyktninger Stavanger kommune

20 Figur 7 Fødselsår til de 74 enslige mindreårige som Stavanger kommune, ved barnevernet, har ansvaret for per (Tallene inkluderer også personer i aldersgruppen år med vedtak om ettervern. Kilde: Barnevernet i Stavanger kommune) Kommentar: Stavanger kommune har per januar 2014 ansvaret for 74 enslige mindreårige. «Enslige mindreårige» er i denne oversikten barn og unge i alderen år. Av disse er 57 gutter og 18 jenter. 33 er under 18 år, og kun to er under 15 år. Figur 8 Fødeland til de 74 enslige mindreårige som Stavanger kommune, ved barnevernet, har ansvaret for per (Tallene inkluderer også personer i aldersgruppen år med vedtak om ettervern. Kilde: Barnevernet i Stavanger kommune) Kommentar: Vi ser at en overveiende andel er født i Afghanistan. Resterende andel fordeler seg på en rekke ulike land. Oppfølging av enslig mindreårige flyktninger Stavanger kommune

21 Ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger, mottar Stavanger kommune samme tilskudd som ved annen bosetting (integreringstilskudd over fem år). Integreringstilskuddet som kommunen mottar fra staten, skal dekke kommunens gjennomsnittlige utgifter ved bosetting og integrering i bosettingsåret, samt de fire neste årene 4. For at enslige mindreårige skal kunne bosettes så raskt som mulig og få gode omsorgstilbud, mottar kommunene et særskilt tilskudd fra staten, i tillegg til det ordinære integreringstilskuddet. Det særskilte tilskuddet utbetales til og med det året den enslige mindreårige fyller 20 år. I statsbudsjettet for 2014 har Stortinget vedtatt at tilskuddet pr enslig mindreårig skal økes fra kr i 2013, til kr i Tabell 2 Sum tilskudd. Budsjett og regnskap. (Kilde: Stavanger kommune) regnskap budsjett regnskap budsjett regnskap budsjett regnskap budsjett SUM TILSKUDD Sum. Integreringstilskudd Særskilt tilskudd enslige mindr Funksjonshemmede "Utdanning" Helsestasjon Utd. og direkte bosetting Tilskudd mellom kommuner SUM TILSKUDD Kommentar: Kommunen har fått økte tilskudd i de siste årene. Det særskilte tilskuddet til enslige mindreårige har økt mest. I tillegg til tilskuddene, får kommunen refusjon fra staten til å dekke utgifter til eventuelle kommunale barnevernstiltak, utover en egenandel på kr per måned. Fram til utgangen av 2013 fikk kommunene refundert alle sine utgifter til barneverntiltak knyttet til bosetting av enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, utover nevnte egenandel. I statsbudsjettet for 2014 er det vedtatt at kommunen skal få refundert kun 4 For mer informasjon om integreringstilskuddet, se rapportens vedlegg. Oppfølging av enslig mindreårige flyktninger Stavanger kommune

22 80 prosent av barnevernsutgiftene 5. For Stavanger kommune medfører dette om lag kr i økte kostnader per år i tilknytning til drift av barnevernsinstitusjonen Embo, som er forbeholdt enslige mindreårige flyktninger. Enkelte utgifter holdes for øvrig utenfor refusjonsordningen (eksempelvis tolkeutgifter og utgifter til helsetjenester). Kommunen har hittil fått et skoletilskudd for barn i skolepliktig alder med kr per år, men fra 2014 vil dette tilskuddet være en del av integreringstilskuddet. Skoletilskuddet har dermed opphørt som øremerket tilskudd. Det finnes for øvrig også egne støtteordninger for barn og ungdom med særskilte behov. I 2012 gjennomførte PricewaterhouseCoopers (PwC) en analyse av kommunenes praktisering av den statlige refusjonsordningen. Analysen ble gjennomført på oppdrag fra Barne, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Departementet ønsket å finne årsakene til den kraftige økningen i statens utgifter, knyttet til refusjon av kommunenes utgifter til barnevernstiltak for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. I sin rapport identifiserer PWC flere årsaker til den kraftige økningen som har funnet sted siden 2008, blant annet: Både antall enslige mindreårige flyktninger som bosettes, og antallet kommuner som bosetter enslige mindreårige flyktninger, har økt kraftig. Endret lovanvendelse: Andelen enslige mindreårige flyktninger som bosettes med barnevernsvedtak er blitt svært høy, særlig de to siste årene. PWC skriver i sin rapport at «Endret lovanvendelse har helt klart sin årsak i økonomiske begrunnelser». Refusjonsordningen som virkemiddel for å få fart på bosettingen: IMDi har markedsført refusjonsordningen som et verktøy for å få kommunene til å bosette de enslige mindreårige. Mer kompleks problematikk; Kortere tid i mottak før bosetting merkes av kommunene, i form av at flere barn kan lite eller ingenting norsk når de bosettes. Økt kvalitet i botiltakene: Refusjonsordningen har gitt et spillerom for å øke kvaliteten, primært i form av flere, og bedre kvalifiserte ansatte i botiltakene. Mer kostbare tiltak: Langt flere av de enslige mindreårige bor i bofellesskap enn tidligere. Bofellesskap er et dyrere tilbud enn hybler og fosterhjem. Dette er forhold som også har gjort seg gjeldende i Stavanger kommune: Antallet bosatte viser en stigende tendens Samtlige får barnevernsvedtak IMDi har markedsført refusjonsordningen overfor kommunen. Kortere tid i mottak har ført til færre opplysninger om den enkelte som skal bosettes. Stavanger kommune har økt antall institusjonsplasser til denne innvandrergruppen, fra 10 i 2008 til 29 i Den reduserte refusjonen gjelder også eventuelle krav fra foregående år som behandles i Oppfølging av enslig mindreårige flyktninger Stavanger kommune

OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER

OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER FORVALTNINGSREVISJON AV OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER STAVANGER KOMMUNE APRIL 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Hovedutvalg Folk 82/ Formannskapet 127/ Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Hovedutvalg Folk 82/ Formannskapet 127/ Kommunestyret Arkivsak. Nr.: 2015/1697-14 Saksbehandler: Bente Molde Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 82/16 15.11.2016 Formannskapet 127/16 16.11.2016 Kommunestyret Anmodning om bosetting av

Detaljer

Enslige mindreårige 2009

Enslige mindreårige 2009 1 Enslige mindreårige 2009 Informasjonsmøte 14.09.09 Rådgiver Marit Lund Larsen, IMDi Øst 2 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Ca 210 ansatte Landsdekkende: Narvik, Trondheim, Bergen, Kristiansand,

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge

Barn som kommer alene til Norge Barn som kommer alene til Norge Samling om asyl- og bosettingssituasjonen 16.12.2015 Regiondirektør Øistein Søvik, Bufetat region vest 1 Navn på seminar / 21.12.2015 BUFETATS OPPDRAG ENSLIGE MINDREÅRIGE

Detaljer

Barn som kommer alene

Barn som kommer alene Barn som kommer alene Ellen Ølness Nadim Regiondirektør Bufetat, Region sør Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Barn som kommer alene / 06.06.2016 Bufetat Fem regioner underlagt Barne,- ungdoms-, og familiedirektoratet

Detaljer

Rekruttering og etablering av fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger. Behov for en langsiktig satsning knyttet til bosetting

Rekruttering og etablering av fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger. Behov for en langsiktig satsning knyttet til bosetting Dato: 15. desember 2015 Til alle landets kommuner ved ordfører og rådmann Rekruttering og etablering av fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger. Behov for en langsiktig satsning knyttet til bosetting

Detaljer

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Innhold Rettigheter/plikter etter alder... 2 Generelt

Detaljer

UDI IMDI. Levanger kommune innvandrertjenesten ASYLSØKER ORDINÆRMOTTAK OVERFØRINGSFLYKTNING NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE AKUTTMOTTAK ASYL

UDI IMDI. Levanger kommune innvandrertjenesten ASYLSØKER ORDINÆRMOTTAK OVERFØRINGSFLYKTNING NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE AKUTTMOTTAK ASYL ASYLSØKER ANKOMSTSENTER FLYKTNING OVERFØRINGSFLYKTNING UDI OMSORGSSENTER ASYL ORDINÆRMOTTAK AKUTTMOTTAK INNVANDRER TRANSITTMOTTAK IMDI Levanger kommune NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE KVOTEFLYKTNING

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge. Under 15 år

Barn som kommer alene til Norge. Under 15 år Barn som kommer alene til Norge Under 15 år Det viktigste arbeidet nå: Sikre omsorg for barn som kommer alene til Norge Tilstrekkelig kapasitet i kvalitetssikrede omsorgssentre Statlige og private omsorgssentre

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger status og behov Samling om asyl- og bosettingssituasjonen Førde 16. desember 2015

Bosetting og integrering av flyktninger status og behov Samling om asyl- og bosettingssituasjonen Førde 16. desember 2015 Bosetting og integrering av flyktninger status og behov Samling om asyl- og bosettingssituasjonen Førde 16. desember 2015 Halwan Ibrahim Assisterende regiondirektør Integrerings- og mangfoldsdirektoratet,

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge

Barn som kommer alene til Norge Barn som kommer alene til Norge 1 Navn på seminar / 25.11.2015 STORE ENDRINGER I ANKOMSTTALL OVER TID --- Prognoser Aldri vært på et høyere antall enslige mindreårige enn vi er på i dag. Forventer rundt

Detaljer

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 204 L (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i introduksjonsloven (personer med begrensninger i oppholdstillatelsen i påvente av dokumentert identitet) Tilråding

Detaljer

Rådmannens innstilling: 1. Det opprettes bofellesskap for 5 enslige mindreårige flyktninger i Lunner kommune 2. Driften av boligen legges ut på anbud

Rådmannens innstilling: 1. Det opprettes bofellesskap for 5 enslige mindreårige flyktninger i Lunner kommune 2. Driften av boligen legges ut på anbud Arkivsaksnr.: 10/1311-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Det opprettes bofellesskap for 5 enslige mindreårige

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge. Bosettingsmøte Fylkesmann Regiondirektør Øistein Søvik, Bufetat region vest

Barn som kommer alene til Norge. Bosettingsmøte Fylkesmann Regiondirektør Øistein Søvik, Bufetat region vest Barn som kommer alene til Norge Bosettingsmøte Fylkesmann 22.1.2016 Regiondirektør Øistein Søvik, Bufetat region vest 1 Navn på seminar / 23.01.2016 BUFETATS OPPDRAG ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE OG FLYKTNINGER

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/865 F30 Sissel Thorsrud

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/865 F30 Sissel Thorsrud SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/865 F30 Sissel Thorsrud BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE ARBEIDSGRUPPAS FORSLAG: Modum kommune oppretter et bofellesskap for fem enslige mindreårige

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Therese Hope Arkivsaknr.: 2013/1447-21 RÅDMANNENS INNSTILLING: Askøy

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Rådmannens

Detaljer

Rett og plikt til opplæring

Rett og plikt til opplæring Rett og plikt til opplæring 1 0-5år Barnehageplass for barn av asylsøkere Barn som bor i asylmottak har etter dagens regelverk ikke en lovfestet rett til barnehageplass Først når kommunen har tatt i mot

Detaljer

Regelverk og føringer

Regelverk og føringer Regelverk og føringer Opplæringsloven Forskrift til opplæringsloven Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring, Hedmark fylkeskommune (lokal forskrift) Rundskriv Veiledere Overordnede

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge. Andrew Hanevik Seniorrådgiver Bufetat, region vest

Barn som kommer alene til Norge. Andrew Hanevik Seniorrådgiver Bufetat, region vest Barn som kommer alene til Norge Andrew Hanevik Seniorrådgiver Bufetat, region vest 1 Navn på seminar / 31.03.2016 Utvikling i antall barn i omsorgssentre 2009-2016 2 BUFDIR / 31.03.2016 STORE ENDRINGER

Detaljer

Boligsosial konferanse

Boligsosial konferanse Boligsosial konferanse 12.03.2013 1 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi iverksetter integrerings- og mangfoldspolitikken på Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sitt ansvarsområde.

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00 Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon

Detaljer

Barn på flukt som kommer alene til Norge Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år

Barn på flukt som kommer alene til Norge Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år Barn på flukt som kommer alene til Norge Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år Gaute Ingeson Fossbakk Regional prosjektleder enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger Bufetat region

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 75/09 13.10.2009 Overhalla kommunestyre 76/09 19.10.2009

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 75/09 13.10.2009 Overhalla kommunestyre 76/09 19.10.2009 Overhalla kommune Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2009/7129-2 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Bosetting av flyktninger 2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 75/09 13.10.2009 Overhalla

Detaljer

Rundskriv nr: Q-05/ /TJK

Rundskriv nr: Q-05/ /TJK Landets kommuner Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Barne-, ungdoms- og familieetaten Vår ref Dato Rundskriv nr: Q-05/2011 201005479-/TJK 20.01.2011 Om statsrefusjon for kommunale utgifter til barneverntiltak

Detaljer

Barn som kommer alene

Barn som kommer alene Barn som kommer alene Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år Ellen Ølness Nadim Regiondirektør, Bufetat region sør Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Barn som kommer alene, Bø 01.03.2016

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge. Sølvi Andersen Walle Bosettingsrådgiver, Bufetat region Midt-Norge

Barn som kommer alene til Norge. Sølvi Andersen Walle Bosettingsrådgiver, Bufetat region Midt-Norge Barn som kommer alene til Norge Sølvi Andersen Walle Bosettingsrådgiver, Bufetat region Midt-Norge 1 HVEM ER BARNA? Flest gutter fra Afghanistan Noen ankomster fra Eritrea, Syria og Somalia. 350 300 250

Detaljer

Den norske bosettingmodellen grunnlag for integrering Nina Gran, Fagleder KS. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Den norske bosettingmodellen grunnlag for integrering Nina Gran, Fagleder KS. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Den norske bosettingmodellen grunnlag for integrering Nina Gran, Fagleder KS «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» 850 000 innvandrere i Norge fra 223 land 16% av befolkningen Innvandring - årsaker

Detaljer

Kvalifisering og velferd

Kvalifisering og velferd Alle som mottar økonomisk sosialhjelp skal få tilbud om meningsfulle arbeidsrettede tiltak. I 2016 var det 20 prosent av mottakerne under 30 år som ventet på aktive tiltak. Norskopplæringen ved Voksenopplæringen

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager Arkivsak: 2010/1642-170 Arkiv: F30 Saksbeh: Søs Østgaard Nysted Dato: 23.10.2016 Bosetting av flyktninger 2017 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 36/16 Komité for barnehage,

Detaljer

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Susanne M. Hammernes seniorrådgiver Fylkesmannen i Vestfold Porsgrunn 11. februar 2014 Definisjoner Minoritetsspråklige

Detaljer

Rådmannens innstilling: Lunner kommune oppretter ikke nye barnevernstiltak for å bosette et bestemt antall enslige mindreårige

Rådmannens innstilling: Lunner kommune oppretter ikke nye barnevernstiltak for å bosette et bestemt antall enslige mindreårige Arkivsaksnr.: 14/237-1 Arkivnr.: Saksbehandler: tjenesteleder, Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw FREMTIDIG BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE Hjemmel: Rådmannens innstilling: Lunner kommune oppretter ikke nye

Detaljer

Informasjon Formannskap Randi Venås Eriksen. Levanger kommune innvandrertjenesten

Informasjon Formannskap Randi Venås Eriksen. Levanger kommune innvandrertjenesten Levanger kommune UDI/ IMDI. Rådmann Innvandrertjenesten Politiske system Leira Asylmottak 45 ansatte (32 årsv) 132 +28 stykkpr.pl. Flyktningtjenesten 9 ansatte (7,7 årsv) 297 flyktninger Levanger voksenopplæring

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016

SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Formannskapet behandlet saken den 01.06.2015, saksnr. 78/15 Behandling: Holvik (Ap) fremmet følgende forslag til endring i innstillingens

Detaljer

Kompetanse for mangfold

Kompetanse for mangfold Kompetanse for mangfold 1) Rettigheter for barn, unge og voksne asylsøkere v/janne Duesund, FMAV 2) Rettigheter etter introduksjonsloven v/ Tor Øyvind Endresen, FMAV 15.06.2016 1 1) Asylsøkeres rettigheter

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.12.2015 Referanse: 28281/2015 Arkiv: F31 Vår saksbehandler: Jon Arne Bye Bosetting av flyktninger 2016-2017 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksdokumenter

Detaljer

MELDERUTINER FOR Å SIKRE SKOLE- OG OPPLÆRINGSTILBUD FOR BARN OG UNGE SOM PLASSERES MED HJEMMEL I BARNEVERNLOVEN

MELDERUTINER FOR Å SIKRE SKOLE- OG OPPLÆRINGSTILBUD FOR BARN OG UNGE SOM PLASSERES MED HJEMMEL I BARNEVERNLOVEN MELDERUTINER FOR Å SIKRE SKOLE- OG OPPLÆRINGSTILBUD FOR BARN OG UNGE SOM PLASSERES MED HJEMMEL I BARNEVERNLOVEN INNHOLD MELDERUTINER FOR Å SIKRE SKOLE- OG OPPLÆRINGSTILBUD FOR BARN OG UNGE 1 MELDERUTINENES

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark. Kontaktmøte skole. 3.mai 2016

Fylkesmannen i Telemark. Kontaktmøte skole. 3.mai 2016 Kontaktmøte skole 3.mai 2016 1 Diverse informasjon Flyktningsituasjonen 2 3 4 5 Tidlig innsats 1.-4. trinn Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats fra 1.-4. trinn Formålet med ordningen er å sette

Detaljer

Bosetting av flyktninger 2017

Bosetting av flyktninger 2017 Flyktningkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.10.2016 81217/2016 2016/6838 F30 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 23.11.2016 Bystyret 08.12.2016 Bosetting av flyktninger

Detaljer

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjer for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjene er utarbeidet i henhold til introduksjonsloven, forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere og opplæringsloven

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Bodø kommune 10.03.2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 1.2 Om gjennomføringen av tilsynet...3

Detaljer

Ot.prp. nr. 2 ( ) Om endringer i introduksjonsloven

Ot.prp. nr. 2 ( ) Om endringer i introduksjonsloven Ot.prp. nr. 2 (2004 2005) Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 1. oktober 2004, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) 1 Innledning Kommunal- og regionaldepartementet fremmer

Detaljer

Enslige mindreårige flyktninger under 15 år

Enslige mindreårige flyktninger under 15 år Enslige mindreårige flyktninger under 15 år Marija Kühle-Gotovac makuh@bufetat.no, tlf. 466 16 878 Nina Ludvigsen nina.ludvigsen@bufetat.no, tlf. 466 18 648 Hedda Boretti hedda.boretti@bufetat.no, tlf.

Detaljer

SAKSFREMLEGG BOSETTING AV FLYKTNINGER Saksbehandler: Hilde Korbi Arkiv: /F31/&73 Arkivsaksnr.: 13/635-2

SAKSFREMLEGG BOSETTING AV FLYKTNINGER Saksbehandler: Hilde Korbi Arkiv: /F31/&73 Arkivsaksnr.: 13/635-2 Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014-2017 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til IMDi Anmodningsbrev om bosetting av flyktninger 2014-2016. IMDi - Tilskudd (2013) IMDi - Integreringstilskudd

Detaljer

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak og omsorgssenter 1. Innledning

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak og omsorgssenter 1. Innledning 29.3.2016 Tilskudd iil vertskommuner for asylmottak Øomsorgssenter - UDIREGELVERK UDI rundskriv ~~ Snarvei til vedlegg Dokument-ID : RS 2011-025 Saksnummer : 15/08669-4 Sist endret : 23.02.2016 Dokumentdato

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

Bosetting av enslige, mindreårige flyktninger

Bosetting av enslige, mindreårige flyktninger Bosetting av enslige, mindreårige flyktninger Mari Trommald Direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet DIREKTORATETS ULIKE ROLLER Fagrollen Faglig rådgiver for departementet (premissleverandør) Kompetanseorgan

Detaljer

Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 16/2367 Lnr.: 21066/16 Ark.: F30 Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw Bosetting av flyktninger 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar følgende

Detaljer

Samarbeid med bosettingskommuner om enslige flyktninger under 15 år -roller, ansvar og oppgaver

Samarbeid med bosettingskommuner om enslige flyktninger under 15 år -roller, ansvar og oppgaver Samarbeid med bosettingskommuner om enslige flyktninger under 15 år -roller, ansvar og oppgaver Pål Christian Bergstrøm Regiondirektør Bufetat, region nord Barne-, ungdoms- og familieetaten Store endringer

Detaljer

Kartlegging. Kartlegging av opplæringstilbud til asylsøkere i alderen 6 til 18 år. Rapport til Kunnskapsdepartementet (4. spørring).

Kartlegging. Kartlegging av opplæringstilbud til asylsøkere i alderen 6 til 18 år. Rapport til Kunnskapsdepartementet (4. spørring). Kartlegging Kartlegging av opplæringstilbud til asylsøkere i alderen 6 til 18 år. Rapport til Kunnskapsdepartementet (4. spørring). Fotograf Jannecke Jill Moursund 1 Hovedfunn fra spørring til fylkeskommunene

Detaljer

Saksframlegg. Opplæringstilbud for nyankomne språklige minoriteter i Søgne kommune.

Saksframlegg. Opplæringstilbud for nyankomne språklige minoriteter i Søgne kommune. Søgne kommune Arkiv: A20 Saksmappe: 2015/1294-12635/2015 Saksbehandler: Elin Synnøve Stavenes Dato: 11.05.2015 Saksframlegg Opplæringstilbud for nyankomne språklige minoriteter i Søgne kommune. Utv.saksnr

Detaljer

Vertskommune for statlig asylmottak

Vertskommune for statlig asylmottak 1 Vertskommune for statlig asylmottak 2Antall Norge har forpliktet seg til å beskytte flyktninger (Flyktningkonvensjonen). Det er Utlendingsloven fra 1988 som fastslår hvem som får beskyttelse her. De

Detaljer

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja Rødøy kommune Saksdokument Side 1 24515 K-sak 099/2015 Sakens hjemmelsgrunnlag: Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2016-2019

Detaljer

Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune. Mai 2016

Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune. Mai 2016 Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune Mai 2016 Flyktningtjenesten: Imigrasjons- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) har anmodet Balsfjord kommune til å bosette voksne og enslige mindreårige

Detaljer

Bufetats rolle i arbeidet med bosetting av enslige mindreårige flyktninger

Bufetats rolle i arbeidet med bosetting av enslige mindreårige flyktninger Bufetats rolle i arbeidet med bosetting av enslige mindreårige flyktninger Bufetats rolle og ansvar Omsorgssentre Bosetting status og utfordringer Statsrefusjon Slide nr 1 IMDis seminar for kommuneansatte

Detaljer

BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER

BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Sakspapirer Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 14.10.2010 Tilleggssaksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 96/10 10/1511 BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Ordfører og rådmannssekretariatet,

Detaljer

Forfall meldes på tlf til Wenche Trondsen som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf til Wenche Trondsen som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 51 til Wenche Trondsen som

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016

BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 15/889-1 Ark.: F30 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 46/15 Kommunestyret 07.05.2015 Saksbehandler: Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw, tjenesteleder BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016

Detaljer

Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år

Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år Barn som kommer alene til Norge Regional prosjektleder Gaute Ingeson Fossbakk Bufetat Region sør/ Regionkontoret 1 Bufetat Fem regioner underlagt

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge. Fylkesberedskapsråd Østfold 24.11.2016 Regiondirektør Ingrid Pelin Berg, Bufetat region øst

Barn som kommer alene til Norge. Fylkesberedskapsråd Østfold 24.11.2016 Regiondirektør Ingrid Pelin Berg, Bufetat region øst Barn som kommer alene til Norge Fylkesberedskapsråd Østfold 24.11.2016 Regiondirektør Ingrid Pelin Berg, Bufetat region øst 1 Navn på seminar / 25.11.2015 BUFETATS OPPDRAG ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F31 Arkivsaksnr: 2016/842-1 Saksbehandler: Per Martin Øfsti Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Utredning av Stjørdal kommunes muligheter

Detaljer

GJØVIK LÆRINGSSENTER Teknologivegen 8, 2815 Gjøvik

GJØVIK LÆRINGSSENTER Teknologivegen 8, 2815 Gjøvik Kunnskapsdepartementet HØRINGSUTTALELSE, NOU 2010:7 I NOU 2010:7 MANGFOLD OG MESTRING har Østbergutvalget analysert, belyst og drøftet en rekke områder som er relevant for målgrupper for den kommunale

Detaljer

Ot.prp. nr. 23 ( ) Om lov om endringer i introduksjonsloven

Ot.prp. nr. 23 ( ) Om lov om endringer i introduksjonsloven Ot.prp. nr. 23 (2005 2006) Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 10. november 2005, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Innledning og sammendrag Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Skolesystemet i Norge

Skolesystemet i Norge Skolesystemet i Norge Barnehage Barneskole Ungdomsskole Videregående skole 0-6 år Frivillig Egenbetal ing 1.-7.klasse 6-13 år Muntlig vurdering 1.-4.klasse - Rett til gratis leksehjelp - Skolefritidsordning

Detaljer

Vestby kommune Kommunestyret

Vestby kommune Kommunestyret Vestby kommune Kommunestyret MØTEINNKALLING Tilleggsliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2009 Tid: 17:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret

Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/1050 Arkivkode: F31 Saksbehandler: Arne Tregde Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret Økt bosetting av flyktninger 2014 og 2015 Administrasjonens

Detaljer

Hordaland, Nina Gran, Fagleder KS

Hordaland, Nina Gran, Fagleder KS Hordaland, 2.2.16 Nina Gran, Fagleder KS Ankomster: Bildet fra november 2015 og januar 16 november Statsborg. Uke 44 Uke 45 Uke 46 Total 2 365 2 452 2 502 1. Afghanistan 817 899 707 2. Syria 664 692 747

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: F30 Arkivsaksnr: 2014/403-1 Saksbehandler: Dortea Østbyhaug Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur Kommunestyret Bosetting av flyktninger Vedlegg:

Detaljer

Minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter etter opplæringsloven Regelverkssamling Kompetanse for mangfold 7. juni 2016

Minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter etter opplæringsloven Regelverkssamling Kompetanse for mangfold 7. juni 2016 Minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter etter opplæringsloven Regelverkssamling Kompetanse for mangfold 7. juni 2016 Rådgiver Tone G. Sandnesaunet Opplæringsloven Rett og plikt til grunnskoleopplæring

Detaljer

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sissel Thorsrud Arkivsaksnr.: 14/937 Arkiv: F30 REFUSJON AV UTGIFTER TIL ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Rådmannens innstilling: Alternativ

Detaljer

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider.

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider. Saksframlegg Arkivsak: 14/1791-1 Sakstittel: BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER - 2014 K-kode: F30 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Kommunestyret Rådmannens tilråding

Detaljer

Bidra til at personer som står langt fra arbeidslivet kommer i arbeid. Redusere langtidsmottak av sosialhjelp

Bidra til at personer som står langt fra arbeidslivet kommer i arbeid. Redusere langtidsmottak av sosialhjelp Målene med KVP Stavanger 16. november 2016 Bekjempe fattigdom Elisabeth Munch-Ellingsen Arbeids- og velferdsdirektoratet Bidra til at personer som står langt fra arbeidslivet kommer i arbeid Redusere langtidsmottak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2016 OG RAMMEVEDTAK FOR

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2016 OG RAMMEVEDTAK FOR SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Christian Hjulstad Arkiv: F31 Arkivsaksnr.: 15/1534 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 09.12.2015 Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2016 OG RAMMEVEDTAK FOR 2017-2019

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge

Barn som kommer alene til Norge Barn som kommer alene til Norge Møte med kommunene i Sør-Trøndelag om flyktningesituasjonen Lars Leistad, Bufetat region Midt-Norget 1 Navn på seminar / 04.12.2015 BUFETATS OPPDRAG ENSLIGE MINDREÅRIGE

Detaljer

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015 Saksframlegg Arkivnr. F31 Saksnr. 2011/2858-22 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning

Detaljer

Flyktningsituasjonen. Fylkesmannen i Vestfold og KS Vestfold

Flyktningsituasjonen. Fylkesmannen i Vestfold og KS Vestfold Flyktningsituasjonen Fylkesmannen i Vestfold og KS Vestfold 27.11.2015 1 Bosetting 2010 2017, Norge 25000 Vedtak og faktisk bosetting av flyktninger i Norge 2010 2015, behov for bosetting 2016 og -17 20000

Detaljer

RAMMEBETINGELSER PÅ FLYKTNINGEFELTET Økonomi og regelverk. Nina Gran, Fagleder, KS

RAMMEBETINGELSER PÅ FLYKTNINGEFELTET Økonomi og regelverk. Nina Gran, Fagleder, KS RAMMEBETINGELSER PÅ FLYKTNINGEFELTET Økonomi og regelverk Nina Gran, Fagleder, KS Viktige tilskuddsordninger Integreringstilskuddet - - tilskudd til norskopplæring, VO re Husbankens ordninger Tilskudd

Detaljer

Hva skjer på barnevernområdet? Regiondirektør Pål Christian Bergstrøm

Hva skjer på barnevernområdet? Regiondirektør Pål Christian Bergstrøm Hva skjer på barnevernområdet? Regiondirektør Pål Christian Bergstrøm Tema: Samarbeid innen barnevern - OSO Endring i barnevernloven - roller og ansvar Kommuneforsøksordningen Stortingsmelding om fosterhjem

Detaljer

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger i kommunene. Aleris arbeid med bosetting

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger i kommunene. Aleris arbeid med bosetting Bosetting av enslige mindreårige flyktninger i kommunene Aleris arbeid med bosetting ALERIS ARBEID MED BOSETTING Bosetting av enslige mindreårige flyktninger i kommunene Aleris er landsdekkende og har

Detaljer

ASYLMOTTAK/FLYKTNINGER - KONSEKVENSER FOR FYLKESKOMMUNEN

ASYLMOTTAK/FLYKTNINGER - KONSEKVENSER FOR FYLKESKOMMUNEN 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 25.11.2015 2015/1826-39360/2015 / A40 Saksbehandler: Karen Eva Grundesen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget

Detaljer

Regelverket for minoritetsspråklige barn i barnehage og skole

Regelverket for minoritetsspråklige barn i barnehage og skole Regelverket for minoritetsspråklige barn i barnehage og skole Barn på asylmottak - Under skolealder: Ingen lovfestet rett til barnehageplass Regnes først som «bosatt» og rett til plass, når fattet vedtak

Detaljer

Nærmere informasjon om anmodningen

Nærmere informasjon om anmodningen Nærmere informasjon om anmodningen Permanent kommunal oppgave Bosetting av flyktninger er en permanent kommunal oppgave på lik linje med andre kommunale oppgaver. Bosettingsarbeidet må i likhet med andre

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Bosetting av flyktninger ny anmodning fra IMDi

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Bosetting av flyktninger ny anmodning fra IMDi Selbu kommune Arkivkode: F70 Arkivsaksnr: 2013/552-130 Saksbehandler: Ingeborg Sandvik Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Bosetting av flyktninger 2016 - ny anmodning fra

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER hvordan dekke fremtidig behov innenfor dagens modell? Nina Gran, Spesialrådgiver KS

BOSETTING AV FLYKTNINGER hvordan dekke fremtidig behov innenfor dagens modell? Nina Gran, Spesialrådgiver KS BOSETTING AV FLYKTNINGER hvordan dekke fremtidig behov innenfor dagens modell? Nina Gran, Spesialrådgiver KS UTFORDRINGEN IDAG 3 829 flyktninger venter på bosted Kommunene har gjort en stor innsats i bosettingsarbeidet

Detaljer

Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 03/2015 Dato:1.1.2015 Saksnr: 14-01862

Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 03/2015 Dato:1.1.2015 Saksnr: 14-01862 Rundskriv Postadresse: Pb 8059 Dep. N-0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 03/2015 Dato:1.1.2015 Saksnr: 14-01862 STATSBUDSJETTET ÅR 2015

Detaljer

Kommunalavdeling levekår. Notat

Kommunalavdeling levekår. Notat Kommunalavdeling levekår 11.12.2015 Sak nr. 2014/131-76 Notat Til: Fra: Kommunestyret Rådmannen Bosetting flyktninger 2016 og 2017 - notat til kommunestyret I UFL sitt møte den 1.12.15 ble dette sendt

Detaljer

Bosettings- og integreringsarbeid i Stavanger

Bosettings- og integreringsarbeid i Stavanger Bosettings- og integreringsarbeid i Stavanger Per Haarr direktør oppvekst og levekår 10.12.2015 Forankring fryder Mangfold og deltakelse et av de fem langsiktige målene i Kommuneplanen 2014-2029 Stavanger

Detaljer

Tilskudd til kommunene i forbindelse med mottak, bosetting og integrering av flyktninger i 2016

Tilskudd til kommunene i forbindelse med mottak, bosetting og integrering av flyktninger i 2016 Tilskudd til kommunene i forbindelse med mottak, bosetting og integrering av flyktninger i 2016 Tilskudd (budsjettpost og departement) Kommentar Flyktninger i asylmottak Vertskommunetilskudd (kap 490,

Detaljer

Kommunekonferansen. Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Kommunekonferansen. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Kommunekonferansen Fylkesmannen i Oslo og Akershus 19.11.2015 1 Bosetting 2010 2017, Norge 25000 Vedtak og faktisk bosetting av flyktninger i Norge 2010 2015, behov for bosetting 2016 og -17 20000 15000

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilleggsanmodning om bosetting av flyktninger 2015 og 2016 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rune Gjelvold rune.gjelvold@verdal.kommune.no Arkivref: 2015/44 - /F30 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

FLYKTNINGER. Nina Gran, Fagleder KS. - Kommunenes Utgifter - Dagens situasjon - bosetting - Statsbudsjettet 2017

FLYKTNINGER. Nina Gran, Fagleder KS. - Kommunenes Utgifter - Dagens situasjon - bosetting - Statsbudsjettet 2017 FLYKTNINGER Nina Gran, Fagleder KS - Kommunenes Utgifter - Dagens situasjon - bosetting - Statsbudsjettet 2017 KOMMUNENES UTGIFTER I FLYKTNINGARBEIDET Beregningsutvalget. Skal sikre at tilskuddet dekker

Detaljer

Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen

Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven).

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.10.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Fagsamling barnevernstjenesten

Fagsamling barnevernstjenesten ( 1 ) Fagsamling barnevernstjenesten Barn på flukt Trondheim 28.10.2015 Agenda Migrasjonssituasjonen i verden Sentrale begrep Noen tall fra Norge i dag Asylintervju og asylprosess Beskyttelse innvilgelse

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 89/09 09/1036 REFERATER 2 90/09 09/916 ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER I 2010 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 89/09 09/1036 REFERATER 2 90/09 09/916 ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER I 2010 3 SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Herredshuset : 15.12.2009 Tid: 15.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 80 60 00 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Kl 15.30

Detaljer

Levanger kommune Innvandrertjenesten Levanger kommune

Levanger kommune Innvandrertjenesten Levanger kommune Levanger kommune Levanger voksenopplæring. Driftskomiteen 15.2.17 1 Levanger voksenopplæring. Driftskomiteen 15.2.17 2 Levanger voksenopplæring Levanger voksenopplæring. Driftskomiteen 15.2.17 3 Levanger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: ass.rådmann Arkiv: F00 &73 Arkivsaksnr.: 03/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: ass.rådmann Arkiv: F00 &73 Arkivsaksnr.: 03/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: ass.rådmann Arkiv: F00 &73 Arkivsaksnr.: 03/01594-002 BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2004 Saksdokumenter: Brev fra UDI K-sak 82/02 Saksopplysninger: UDI anmoder i brev av 12. mai

Detaljer

Flyktning i dag - Osloborger i morgen

Flyktning i dag - Osloborger i morgen Flyktning i dag - Osloborger i morgen Husbankens Oslofrokost 28. september 2016 Trygve G. Nordby Nyankommet flyktning Hvem er hun? Hvor kommer hun fra? Hva var veien til Oslo? Hvor lenge blir hun? Kommer

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: F30 Lnr.: 4955/15 Arkivsaksnr.: 13/499-16

Saksframlegg. Ark.: F30 Lnr.: 4955/15 Arkivsaksnr.: 13/499-16 Saksframlegg Ark.: F30 Lnr.: 4955/15 Arkivsaksnr.: 13/499-16 Saksbehandler: Rannveig Mogren BOSETTING AV FLYKTNINGER Vedlegg: Brev fra statsråd i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Brev

Detaljer