OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID"

Transkript

1 FORVALTNINGSREVISJON AV OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID STAVANGER KOMMUNE APRIL 2014

2 Forsidefoto: Stock Exchng

3 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig også for media og andre interesserte. Behovene varierer, men her er en leserveiledning med to nivåer for hvor dypt rapporten kan behandles: 1. Innholdsfortegnelsen, sammendraget og rådmannens kommentarer 2. Hovedrapporten med innledning, fakta og vurderinger, samt vedlegg Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 8 Rapporten Innledning Formål og problemstillinger Revisjonskriterier og metode Kommunens oppfølgingsarbeid Overordnede planer og organisering Antall innvandrere i kommunen Kostnader ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger Bo- og omsorgsløsninger Tilpasning av grunnskoleopplæringen Brukernes opplevelse av tjenestetilbudet Vedlegg Oppfølging av enslig mindreårige flyktninger Stavamger kommune

4 SAMMENDRAG FORMÅLET MED PROS JEKTET Hovedfokus i prosjektet har vært kommunens bo- og omsorgsansvar, samt kommunens ansvar for et forsvarlig opplæringstilbud. Hvordan følger Stavanger kommune opp enslige mindreårige flyktninger, og er oppfølgingen i tråd med gjeldende lovkrav og føringer? Revisjonens hovedinntrykk er at Stavanger kommune har et omfattende tilbud til enslige mindreårige flyktninger som bosettes i kommunen. Bo- og omsorgstilbudet, samt opplæringstilbudet, er godt over lovverkets minimumskrav. OVERORDNEDE PLANER OG ORGANISERING Stavanger kommune har hittil ikke utarbeidet noen handlingsplan for integrering av flyktninger og innvandrere. Integreringsarbeidet er avhengig av godt samarbeid mellom flere ulike enheter i kommunen; Flyktningeseksjonen, Johannes læringssenter, barneverntjenesten, NAV, Embo, ettervernstiltaket Ungbo, samt kommunens skoler og barnehager. Flyktningeseksjonen har ansvar for mottak og oppfølging av nyankomne flyktninger, to til tre år etter bosetting. Ansvaret omfatter imidlertid ikke enslige mindreårige flyktninger. Her er forvaltningsansvaret lagt til barneverntjenesten. Barnevernet gjør vedtak om plassering og har en rolle som «bestiller», mens EMbo er «utfører». ANTALL FLYKTNINGER De siste seks årene har Stavanger kommune bosatt til sammen 623 flyktninger, som er 79 færre enn IMDIs anmodninger. Av disse 623 bosatte, har 87 kommet som enslige mindreårige. Fra kommunen får revisjonen opplyst at dersom man tar med antallet som har fått opphold på grunnlag av familiegjenforening med flyktningene, vil antallet være omlag 15 prosent høyere. Stavanger kommune har per januar 2014 ansvaret for 74 enslige mindreårige. «Enslige mindreårige» er i denne sammenheng barn og unge i alderen år. Av disse er 57 gutter og 18 jenter. 33 er under 18 år, og kun to er under 15 år. En overveiende andel er født i Afghanistan. Av kommunens totalt innbyggere per , hadde 4680 innbyggere flyktningebakgrunn. Flyktningene utgjorde dermed 3,6 prosent av innbyggertallet. Oppfølging av enslig mindreårige flyktninger Stavanger kommune

5 KOSTNADSBILDET Kommunen får flere ulike tilskudd fra staten, blant annet et eget tilskudd til bosetting av enslige mindreårige flyktninger. Alle tilskuddene har økt de siste årene, og det særskilte tilskuddet til enslige mindreårige har økt mest. I tillegg til tilskudd, får kommunen refundert utgifter til eventuelle kommunale barnevernstiltak til enslige mindreårige, utover en egenandel på kr per måned. I løpet av de siste fem årene har Stavanger kommune bidratt til en økning i statens utgifter til denne refusjonsordningen, ved å øke antallet institusjonsplasser til enslig mindreårige flyktninger. Fram til utgangen av 2013 fikk kommunene refundert alle sine utgifter til barneverntiltak knyttet til bosetting av enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, utover nevnte egenandel. I statsbudsjettet for 2014 er det vedtatt at kommunen skal få refundert kun 80 prosent av barnevernsutgiftene 1. For Stavanger kommune medfører dette om lag kr i økte kostnader per år i tilknytning til drift av barnevernsinstitusjonen Embo, som er forbeholdt enslige mindreårige flyktninger. BO- OG OMSORGSLØSNING I Norge er det barneverntjenesten som har ansvaret for barn og unge under 18 år som ikke kan være under sine foreldres omsorg. Dette gjelder riktignok ikke for enslige mindreårige flyktninger som bosettes i norske kommuner. Etter barnevernloven skal kommunen overta omsorgsansvaret ved behov, og etter en individuell vurdering. Stavanger kommune har i lengre tid hatt som praksis at barneverntjenesten overtar omsorgsansvaret til alle enslige mindreårige som bosettes i kommunen. Og kommunen tilbyr i stor grad institusjon som boform til de enslige mindreårige. Blant de under 18 år bor 76 prosent i institusjon. Takket være statens refusjonsordning betaler Stavanger kommune en forholdsvis liten andel av utgiftene til institusjonsplassene. I 2013 betalte Stavanger kommune 8,7 prosent av døgnprisen per institusjonsplass. TILPASNING AV GRU NNSK OLEOPPLÆ RINGEN For nyankomne minoritetsspråklige elever i skolepliktig alder (6-16 år), tilbyr kommunen Innføringsskole, som er et heldagstilbud. Elevene ved Innføringsskolen på ungdomstrinnet følger ikke den ordinære læreplanen i norsk, og elevene kan dermed ikke få karakterer i norskfaget. I engelsk og matematikk vil de som klarer å følge læreplanen få karakterer, både i skriftlig og muntlig. Hovedinntrykket er at karakterresultatene skiller seg lite dersom vi sammenligner innfø- 1 Den reduserte refusjonen gjelder også eventuelle krav fra foregående år som behandles i Oppfølging av enslig mindreårige flyktninger Stavanger kommune

6 ringsskole-elever med ordinære elever. Forskjellene er gjennomgående mindre i matematikkfaget enn i engelsk skriftlig og muntlig. Hvor mye skolegang de 70 elevene ved Innføringsskolen har fått før ankomst til Norge varierer, men en overveiende andel har en god del skolegang fra før. Minoritetsspråklige elever over 16 år har i mange tilfeller doble rettigheter: Introduksjonsloven gir alle nyankomne innvandrere og flyktninger over 16 år rett til 600 timer med norskopplæring, og tilbudet kan etter søknad utvides til 3000 timer innenfor en femårsperiode. Ungdom i aldersgruppen år, med vitnemål fra grunnskolen, har rett til videregående opplæring, såkalt «Ungdomsrett», i henhold til opplæringsloven I praksis innebærer dette at en enslig mindreårig flyktning, som har gått 6 måneder på Innføringsskolens ungdomstrinn, vil få vitnemål fra grunnskolen og dermed rett til videregående opplæring. Om vedkommende ikke har fått karakterer i alle fag eller har svært mangelfull kompetanse, har ingen betydning. For enslige mindreårige flyktninger, med kort botid i Norge, vil det imidlertid være vanskelig å følge ordinær videregående opplæring. Rogaland fylkeskommune tilbyr nyankomne innvandrere med dårlige norskkunnskaper 25 uketimer i egne basisgrupper, avgrenset til opplæring i norsk og samfunnsfag. Andre fag, som eksempelvis engelsk eller matematikk, tilbys ikke. Fylkeskommunen har heller ingen plikt til å tilby dette. Elever uten matematikk og/eller engelskkunnskaper fra før, vil dermed få problemer med å følge ordinær videregående opplæring. Dette har Stavanger kommune tatt konsekvensen av, ved at minoritetsspråklige elever, med vitnemål fra grunnskolen, får anledning til å gå på kommunens undervisningstilbud kalt «Grunnskoleopplæring voksne», ved Johannes læringssenter. Foruten norskundervisning, som disse elevene uansett har krav på, får elevene undervisning i fag som engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og data, foruten gymnastikk. Alt betalt av kommunen. Antall elever med rett til videregående opplæring, men som likevel går på grunnskole voksenopplæring, varierer fra år til år. Revisjonen får opplyst at høsten 2013 begynte 22 elever med vitnemål fra grunnskolen på læringssenterets grunnskoletilbud. Læringssenteret har imidlertid ingen historisk oversikt over antall elever med grunnskolevitnemål det enkelte år. 2 Ungdommene har etter søknad rett, og søknaden avgjøres av fylkeskommuen. Grunnskole fra utlandet kan godkjennes. Oppfølging av enslig mindreårige flyktninger Stavanger kommune

7 DE ENSLIGE MINDREÅ RIG E FLYKTNINGENES OPPL EVELSE AV TJENES TE TILBUDET Revisjonen har intervjuet fem nåværende og tidligere beboere ved Embo. Vår undersøkelse er av begrenset omfang og resultatene må tolkes med forsiktighet. Respondentene er fornøyd med botilbudet, men har følgende forslag til forbedringer: Kommunen bør ikke plassere for mange med samme morsmål i samme avdeling. Fristelsen til å snakke morsmålet fremfor norsk blir for stor, og prosessen med å lære seg norsk går saktere. Når samtlige i tillegg går på Johannes læringssenter sitt særskilte tilbud, blir de i for liten grad utfordret til å utvikle sine norskkunnskaper. Miljøpersonalet bør legge til rette for flere aktiviteter utenfor boligens fire vegger, eksempelvis gåturer og cafébesøk. Etter hvert som man vokser til og nærmer seg myndighetsalder, bør personalet ha tillit til at man klarer å styre pengene selv. Flytteprosessen ut av Embo bør gjennomføres med varsel i god tid, og plan for utflytting bør ikke endres underveis. Reglene i institusjonen bør være faste og forutsigbare, og ikke endres for ofte. REVISJONENS ANBEFALINGER: Vi anbefaler kommunen å utarbeide en helhetlig plan for integreringsarbeidet og språkopplæringstilbudet i Stavanger kommune. Vi anbefaler kommunen å vurdere behovet for å styrke sitt informasjonsgrunnlag vedrørende elever med grunnskolevitnemål på Johannes læringssenter sitt tilbud «Grunnskoleopplæring voksne»; for derved bedre å kunne vise hvilke kostnader undervisningstilbudet innebærer og for å synliggjøre ansvarsdelingen mellom kommunen og fylkeskommunen. Vi anbefaler kommunen å vurdere hvordan forslagene fra de mindreårige flyktningene kan følges opp. o Oppfølging av enslig mindreårige flyktninger Stavanger kommune

8 RÅDMANNENS KOMMENTAR Rådmannen har gitt følgende uttalelse : Rådmannen vurderer at bo- og omsorgstilbudet til enslige mindreårige flyktninger fungerer bra. Dette viser også svarene fra respondentene. Respondentene har kommet med en del forslag til forbedringer. Rådmannen vil i den forbindelse kommentere forslagene: Kommunen bør ikke plassere for mange med samme morsmål i samme avdelinger. Dette er noe vi tilstreber så langt som mulig. Mange av ungdommene kommer fra samme land av den grunn setter antall hus og plasser begrensninger på å bosette dem hver for seg. Miljøpersonalet bør legge til rette for flere aktiviteter utenfor boligens fire vegger, eksempelvis gåturer og cafebesøk. Embo forsøker å tilrettelegge for et variert tilbud om aktiviteter i samråd med ungdommene. Vanligvis er det to typer aktiviteter som etterspørres, kino og bowling. Dersom ungdommen vil, finnes det aktivitetstilbud gjennom Embo hver dag. Etter hvert som man vokser til og nærmer seg myndighetsalder, bør personalet ha tillitt til at man klarer å styre pengene selv. Ungdommene får nå «månedspenger» inntil kr 1 500,- i tillegg til motivasjonspenger og lommepenger, som skal dekke de nødvendige utgiftene til fritidsaktiviteter, klær, mobil, etc. Hensikten er å la ungdommene styre sin egen økonomi, samtidig som EMbo kan gi bistand og veiledning. Målet er å lære ungdommene å ta hånd om egen økonomi når de flytter ut fra EMbo. Flytteprosessen ut av EMbo bør gjennomføres med varsel i god tid.. Dette er noe EMbo hele tiden etterstreber sammen med barneverntjenesten. I de fleste tilfeller skjer også dette, men grunnet kort frist fra EMbo fra når en får en kommunal leilighet, til den forventes bebodd, kan det nok oppleves at det er korte frister. Reglene i institusjon bør være faste og forutsigbare. EMbo tilstreber å ha faste og forutsigbare regler, som er utarbeidet og evaluert sammen med ungdommene ved institusjonen. Oppfølging av enslig mindreårige flyktninger Stavanger kommune

9 Rådmannen vil også nevne at EMbo har utviklet et «kurs» i samarbeid med politiet for å bedre forståelsen av politiets rolle i Norge. Alle ungdommer gjennomgår dette «kurset». Her får de også samtale med sexolog. Revisjonen foreslår at kommunen utarbeider en helhetlig plan for integreringsarbeidet og språkopplæringstilbudet i Stavanger kommune. I møte godkjente bystyret «Strategi for likestilling og mangfold » der etnisitet er ett av områdene som er omfattet av planen. Planen blir fulgt opp av en tiltaksplan som rulleres for hvert år i forbindelse med handlings- og økonomiplanen. Formannskapet har nylig vedtatt at Stavanger kommune skal søke om medlemskap i nettverk av «Intercultural cities» (ICC). Nettverket består av 70 europeiske byer. Medlemskapet innebærer en ekstern vurdering av kommunens helhetlige tilnærming på integrerings- og mangfoldsområdet. Dette vil kunne gi kommunen et bedre grunnlag for å vurdere arbeidet og sette i verk nødvendige forbedringstiltak. Rådmannen vurderer at kommuneplan, handlings- og økonomiplan, likestilling og mangfoldsstrategi med tilhørende tiltaksplan, brukerundersøkelse, og et eventuelt medlemskap i ICC gir et tilstrekkelig grunnlag for kommunens integreringsarbeid, og dekker kommunens behov for plan- og styringsverktøy for kommunens integrerings- og språkopplæringstilbud. Oppfølging av enslig mindreårige flyktninger Stavanger kommune

10 RAPPORTEN Oppfølging av enslig mindreårige flyktninger Stavanger kommune

11 Hvordan følger Stavanger kommune opp enslige mindreårige flyktninger, og er oppfølgingen i tråd med gjeldende lovkrav og føringer? Hovedfokus i prosjektet har vært kommunens bo- og omsorgsansvar, samt kommunens ansvar for et forsvarlig opplæringstilbud. For å belyse dette har revisjonen sett nærmere på følgende problemstillinger: Hvor mange enslige mindreårige flyktninger har Stavanger kommune ansvaret for, og hvordan har utviklingen vært de siste årene? Hvilken type bo- og omsorgsløsning har disse? Hvordan har kommunen organisert oppfølgingen av enslige mindreårige flyktninger? Hvilken oppfølging får brukerne fra kommunen, hvordan fungerer denne, og er den i samsvar med brukernes behov? I hvilken grad klarer man å tilpasse grunnskoleopplæringen til den enkeltes behov? Hvordan er målgruppens resultater på skolen i basisfagene, sammenlignet med gjennomsnittsresultatene i disse fagene? Revisjonskriterier er krav eller forventninger som brukes til å vurdere funnene i revisjonens undersøkelser. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området, f. eks lovverk og politiske vedtak. I dette prosjektet er følgende kriteriegrunnlag anvendt: Opplæringsloven 1-3 og 5-1 Barnevernloven 3-4, 4-4 og 4-5 Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven). Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven). Kommuneplan Stavanger kommunes Åpenhets- og mangfoldserklæring Boligsosial handlingsplan for Stavanger kommune «God, bedre, best! Plan for kvalitetsutvikling i skolen Utviklingsplan for Johannes læringssenter Oppfølging av enslig mindreårige flyktninger Stavanger kommune

12 Metodisk er det benyttet intervju, dokumentgransking samt sammenligninger (mot seg selv over tid og mot andre kommuner). En nærmere omtale av kriterier, metode og kildehenvisninger ligger i rapportens vedlegg. Enslige mindreårige asylsøkere er barn og ungdom som; På egenhånd og uanmeldt kommer til Norge og søker beskyttelse/asyl (de søker om oppholdstillatelse) i Norge på bakgrunn av et behov for beskyttelse mot forfølgelse eller krigshandlinger i hjemlandet. Eller de kommer som overføringsflyktninger etter avtale med FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Enslige mindreårige flyktninger er barn/ungdom under 18 år som har kommet til Norge uten omsorgspersoner, som har søkt beskyttelse (asyl) og fått innvilget søknaden. Situasjonen for såkalte «papirløse» asylsøkere (asylsøkere som har fått endelig avslag på søknaden og som ikke har forlatt landet) omfattes ikke av denne rapporten. I kapitlene som omhandler språkopplæring har vi brukt begrepet «minoritetsspråklige elever» om elever og kursdeltakere som har et annet morsmål enn norsk. Antallet som har søkt asyl i Norge som enslige mindreårige har variert mye over de siste årene. I 1996 var det færre enn 100 personer, mens i 2009 søkte hele enslige mindreårige asyl i Norge. Av de rundt som har søkt asyl som enslige mindreårige i perioden har i overkant av blitt bosatt som enslige mindreårige flyktninger (Kilde: Statistisk sentralbyrå). Nær seks av ti har bakgrunn fra Asia, mens nær fire av ti har bakgrunn fra Afrika. Det har kommet flest fra Afghanistan, Somalia, Irak, Sri Lanka og Etiopia. 85 prosent av alle enslige mindreårige flyktninger bosatt i Norge kommer fra disse fem landene. Blant de enslige mindreårige er det en klar overvekt av gutter. Blant enslige mindreårige fra Afghanistan var 98 prosent gutter, mens det var 97 prosent gutter fra Irak. Andre land har en likere kjønnsfordeling; fra Somalia var seks av ti gutter, mens fra Etiopia og Eritrea har det vært en liten overvekt av jenter. For mer informasjon, se vedlegg Oppfølging av enslig mindreårige flyktninger Stavanger kommune

13 Stavanger kommune har hittil ikke utarbeidet noen handlingsplan for integrering av flyktninger og innvandrere. En arbeidsgruppe med representanter fra Flyktningeseksjonen, Levekår og kommunens godkjente barneverninstitusjon forbeholdt enslige mindreårige flyktninger (Embo), er i nå gang med å utarbeide et planforslag. Et sentralt moment vil være hvordan kommunen kan få til et godt samarbeid mellom enhetene som arbeider med integrering, det være seg Flyktningeseksjonen, Johannes læringssenter, barneverntjenesten, Embo, Ungbo og NAV, samt kommunens skoler og barnehager. Flyktningeseksjonen har ansvar for mottak og oppfølging av nyankomne flyktninger, to til tre år etter bosetting. Seksjonen yter praktisk bistand og veiledning, samt koordinerer tiltak med hensyn til økonomi, bosetting og deltakelse i arbeids- og samfunnsliv, herunder saksbehandling og oppfølging av introduksjonsprogrammet. Flyktningeseksjonens ansvar omfatter imidlertid ikke enslige mindreårige flyktninger. Her er forvaltningsansvaret lagt til barneverntjenesten. Bakgrunnen for en slik organisering er at kommunen ønsker å samle spisskompetansen i arbeidet overfor barn og unge. Oppfølging av enslig mindreårige flyktninger Stavanger kommune

14 Figur 1 - Enhetenes organisering under direktør Oppvekst og levekår (Kilde: Stavanger kommune). Levekårsjef Flyktningseksjonen Direktør oppvekst og levekår Skolesjef Johannes læringssenter Fagsjef barn og unge EMBo Barneverntjenesten Ungdom og Fritid Kommentar: Både Flyktningeseksjonen og barneverntjenesten sorterer under samme direktør, men under ulike fagsjefer. Flyktningeseksjonen sorterer under fagsjef Levekår, mens enhetene som arbeider overfor mindreårige og unge opptil 23 år (EMbo, barneverntjenesten og Ungdom og Fritid), ligger under fagsjef Barn og unge. Ungbo er for øvrig en avdeling i virksomheten Ungdom og Fritid. De enslige mindreårige flyktningene er hovedsakelig bosatt i EMbo, som er en godkjent barneverninstitusjon rettet inn mot denne innvandrergruppen. Alle får vedtak etter barnevernloven 4-4, noe som innebærer at barneverntjenesten overtar omsorgsansvaret, men dette innebærer ikke noe krav om at de enslige mindreårige flyktningene skal bo i institusjon. I 1992 ble de første bokollektivene for enslige mindreårige flyktninger i Stavanger kommune etablert. I 2004 fikk flere av bokollektivene godkjenning som barneverninstitusjon. Godkjenningen krevde, og fortsatt krever, at en rekke krav er oppfylt, herunder at tilbudet har døgnbemanning. Bakgrunnen for omgjøringen fra kollektiv til godkjent barnevernsinstitusjon var et ønske om å styrke kvaliteten på botilbudet. Samtidig åpner en godkjenning som barneverninstitusjon for at BUFetat refunderer alle utgiftene, med unntak av en liten egenandel. Det er mulig å skille mellom ulike grupper av innvandrere. De ulike gruppene etterspør ulike behov innenfor kommunal tjenesteproduksjon. Før vi går nærmere inn på Oppfølging av enslig mindreårige flyktninger Stavanger kommune

15 innvandrergruppen «enslige mindreårige flyktninger», har vi tatt med noen tall for innvandrergruppen som helhet. I Statistisk sentralbyrå sine statistikker er innvandrere definert som «personer som er født i utlandet, har to utenlands fødte foreldre og som på et tidspunkt har innvandret til Norge». I tillegg til denne gruppen, har Folkehelseinstituttet med en gruppe til i sine statistikker. Dette er barn som er født i Norge og som har foreldre som faller inn under innvandrerdefinisjonen som nevnt ovenfor. Asylsøkere og personer på korttidsopphold er ikke tatt med. Figur 2 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i de enkelte kommunene Rogaland per , i prosent av befolkningen totalt. (Kilde: Folkehelseinstituttet 2013). Sokndal Sauda Tysvær Lund Forsand Kvitsøy Bjerkreim Utsira Karmøy Bokn Suldal Strand Time Rennesøy Randaberg Eigersund Vindafjord Gjesdal Klepp Finnøy Hå Hele landet Rogaland Haugesund Hjelmeland Sola Sandnes Stavanger 4,5 6,7 7,2 8,1 8,4 8,5 8,5 8,6 8,6 8,7 8,8 9 9,9 10,3 10,3 10,6 11,1 11, ,1 12,9 14,1 14, ,1 17,7 20, Kommentar: Stavanger kommune har høyest andel med 20,2 prosent, tett fulgt av Sandnes med 17,7 prosent. I 2013 ligger Rogaland over landsgjennomsnittet (14,8 i Rogaland, mens landsnittet er på 14,1 prosent). Oppfølging av enslig mindreårige flyktninger Stavanger kommune

16 Prosentandel med innvandrerbakgrunn Rogaland Revisjon IKS Figur 3 Prosentandel av kommunens innbyggere som har innvandrerbakgrunn (Kilde: Folkehelseinstituttet) Hele landet 6,3 6,6 6,9 7,3 7,6 7,9 8,3 8,9 9,7 10,6 11,4 12,2 13,1 14,1 Stavanger 10 9,9 10,1 10,4 10,5 10,8 11,3 12,5 13,9 15,2 16,4 17,7 18,7 20,2 Kommentar: I Stavanger har innvandrerbefolkningen økt fra 10 prosent i år 2000 til 20,2 prosent i Dette er en økning på 102 prosent. I 2013 lå landsnittet på 14,1 prosent. Tabell 1 - Oversikt over alle bosatte innvandrere i Stavanger kommune per 1. januar 2013 fordelt etter innvandringsgrunn (Kilde: Statistisk sentralbyrå). I alt Arbeid Familie Flukt Utdanning og kulturutveksl ing(aupair) Annen innvandrings grunn Uoppgitt innvandrings grunn Innvandrere i alt Kommentar: Arbeidsinnvandrere utgjør den største innvandringsgruppen i Stavanger. Deretter følger personer som har fått opphold på grunnlag av familiegjenforening (det vil si gjenforening med innvandrere som allerede har fått opphold). Oppfølging av enslig mindreårige flyktninger Stavanger kommune

17 Antall bosatte Rogaland Revisjon IKS Figur 4 Antall bosatte flyktninger per år på landsbasis (Kilde: IMDI. Tall avrundet til nærmeste 10) nov.13 Bosatte Herav enslige mindreårige Kommentar: Høsten 2007 var starten på en kraftig økning i antall personer som søkte asyl og fikk innvilget opphold i Norge. Vi ser at andelen enslige mindreårige var størst i Flyktninger, deriblant enslige mindreårige, som får innvilget oppholdstillatelse i Norge, blir bosatt i kommuner som har sagt seg villige til dette. I perioden har Stavanger kommune blitt anmodet av IMDI til å bosette til sammen 702 flyktninger; For fireårsperioden ble Stavanger anmodet til å bosette 440 flyktninger, I 2012 var anmodning 112 flyktninger, og I 2013 var anmodningen 150 flyktninger. Antallet faktisk bosatte er noe lavere enn IMDIs anmodninger. De siste seks årene har Stavanger kommune bosatt til sammen 623 flyktninger, som er 79 færre enn IMDIs anmodninger. Av disse 623 bosatte, har 87 kommet som enslige mindreårige. Dette blir et snitt på ca. 103 flyktninger, herunder 14 enslige mindreårige, per år. Oppfølging av enslig mindreårige flyktninger Stavanger kommune

18 Figur 5 Antall faktisk bosatte flyktninger i Stavanger kommune i perioden (Kilde: Stavanger kommune) Flyktninger (eksl. enslig mindreårig.) Enslig mindreårige Kommentar: Antallet har ligget rundt 100 hvert år, og varierer ikke så mye fra år til år. Familiegjenforening er for øvrig ikke inkludert i disse tallene. Kommunen har ingen eksakt oversikt over hvor mange som kommer på grunnlag av familiegjenforening i tilknytning til flyktningene. Med innføring av ny utlendingslov i , fikk personer som innvilges asyl, unntak fra underholdskravet (årsinntekt på kr), under visse forutsetninger 3. Fra kommunen får Revisjonen opplyst at dersom man tar med antallet som har fått opphold på grunnlag av familiegjenforening med flyktningene, vil antallet være omlag 15 prosent høyere. I 2013 innebærer dette at antallet øker med om lag 17 personer. 3 Såfremt familiemedlemmene søker om familiegjenforening innen ett år etter at referansepersonen har fått oppholdstillatelse i Norge. Oppfølging av enslig mindreårige flyktninger Stavanger kommune

19 Figur 6 Antall bosatte flyktninger i Stavanger per (Familiegjenforening og familieutvidelse medregnet. Kilde: Statistisk sentralbyrå) Asyltilfelle omfatter personer som har fått innvilget asylsøknaden eller fått opphold på humanitært grunnlag. Overføringsflyktning er flyktninger som kommer til Norge etter et organisert uttak, vanligvis i samarbeid med FNs Høykommisær for flyktninger. Stortinget fastsetter årlig en kvote for hvor mange overføringsflyktninger som kan tas imot i Norge. Annen flyktning er krigsflyktninger med familier hovedsakelig fra Bosnia-Hercegovina som har fått opphold etter vedtaket «kollektiv beskyttelse». Familiegjenforening: Partene var i familie før ankomst Norge. Familieutvidelse: Partene var ikke gift før ankomst Norge. Kommentar: Per hadde Stavanger 4680 innbyggere med flyktningebakgrunn. Samme dato hadde kommunen totalt innbyggere. Flyktningene utgjør dermed 3,6 prosent av innbyggertallet. Oppfølging av enslig mindreårige flyktninger Stavanger kommune

20 Figur 7 Fødselsår til de 74 enslige mindreårige som Stavanger kommune, ved barnevernet, har ansvaret for per (Tallene inkluderer også personer i aldersgruppen år med vedtak om ettervern. Kilde: Barnevernet i Stavanger kommune) Kommentar: Stavanger kommune har per januar 2014 ansvaret for 74 enslige mindreårige. «Enslige mindreårige» er i denne oversikten barn og unge i alderen år. Av disse er 57 gutter og 18 jenter. 33 er under 18 år, og kun to er under 15 år. Figur 8 Fødeland til de 74 enslige mindreårige som Stavanger kommune, ved barnevernet, har ansvaret for per (Tallene inkluderer også personer i aldersgruppen år med vedtak om ettervern. Kilde: Barnevernet i Stavanger kommune) Kommentar: Vi ser at en overveiende andel er født i Afghanistan. Resterende andel fordeler seg på en rekke ulike land. Oppfølging av enslig mindreårige flyktninger Stavanger kommune

21 Ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger, mottar Stavanger kommune samme tilskudd som ved annen bosetting (integreringstilskudd over fem år). Integreringstilskuddet som kommunen mottar fra staten, skal dekke kommunens gjennomsnittlige utgifter ved bosetting og integrering i bosettingsåret, samt de fire neste årene 4. For at enslige mindreårige skal kunne bosettes så raskt som mulig og få gode omsorgstilbud, mottar kommunene et særskilt tilskudd fra staten, i tillegg til det ordinære integreringstilskuddet. Det særskilte tilskuddet utbetales til og med det året den enslige mindreårige fyller 20 år. I statsbudsjettet for 2014 har Stortinget vedtatt at tilskuddet pr enslig mindreårig skal økes fra kr i 2013, til kr i Tabell 2 Sum tilskudd. Budsjett og regnskap. (Kilde: Stavanger kommune) regnskap budsjett regnskap budsjett regnskap budsjett regnskap budsjett SUM TILSKUDD Sum. Integreringstilskudd Særskilt tilskudd enslige mindr Funksjonshemmede "Utdanning" Helsestasjon Utd. og direkte bosetting Tilskudd mellom kommuner SUM TILSKUDD Kommentar: Kommunen har fått økte tilskudd i de siste årene. Det særskilte tilskuddet til enslige mindreårige har økt mest. I tillegg til tilskuddene, får kommunen refusjon fra staten til å dekke utgifter til eventuelle kommunale barnevernstiltak, utover en egenandel på kr per måned. Fram til utgangen av 2013 fikk kommunene refundert alle sine utgifter til barneverntiltak knyttet til bosetting av enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, utover nevnte egenandel. I statsbudsjettet for 2014 er det vedtatt at kommunen skal få refundert kun 4 For mer informasjon om integreringstilskuddet, se rapportens vedlegg. Oppfølging av enslig mindreårige flyktninger Stavanger kommune

22 80 prosent av barnevernsutgiftene 5. For Stavanger kommune medfører dette om lag kr i økte kostnader per år i tilknytning til drift av barnevernsinstitusjonen Embo, som er forbeholdt enslige mindreårige flyktninger. Enkelte utgifter holdes for øvrig utenfor refusjonsordningen (eksempelvis tolkeutgifter og utgifter til helsetjenester). Kommunen har hittil fått et skoletilskudd for barn i skolepliktig alder med kr per år, men fra 2014 vil dette tilskuddet være en del av integreringstilskuddet. Skoletilskuddet har dermed opphørt som øremerket tilskudd. Det finnes for øvrig også egne støtteordninger for barn og ungdom med særskilte behov. I 2012 gjennomførte PricewaterhouseCoopers (PwC) en analyse av kommunenes praktisering av den statlige refusjonsordningen. Analysen ble gjennomført på oppdrag fra Barne, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Departementet ønsket å finne årsakene til den kraftige økningen i statens utgifter, knyttet til refusjon av kommunenes utgifter til barnevernstiltak for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. I sin rapport identifiserer PWC flere årsaker til den kraftige økningen som har funnet sted siden 2008, blant annet: Både antall enslige mindreårige flyktninger som bosettes, og antallet kommuner som bosetter enslige mindreårige flyktninger, har økt kraftig. Endret lovanvendelse: Andelen enslige mindreårige flyktninger som bosettes med barnevernsvedtak er blitt svært høy, særlig de to siste årene. PWC skriver i sin rapport at «Endret lovanvendelse har helt klart sin årsak i økonomiske begrunnelser». Refusjonsordningen som virkemiddel for å få fart på bosettingen: IMDi har markedsført refusjonsordningen som et verktøy for å få kommunene til å bosette de enslige mindreårige. Mer kompleks problematikk; Kortere tid i mottak før bosetting merkes av kommunene, i form av at flere barn kan lite eller ingenting norsk når de bosettes. Økt kvalitet i botiltakene: Refusjonsordningen har gitt et spillerom for å øke kvaliteten, primært i form av flere, og bedre kvalifiserte ansatte i botiltakene. Mer kostbare tiltak: Langt flere av de enslige mindreårige bor i bofellesskap enn tidligere. Bofellesskap er et dyrere tilbud enn hybler og fosterhjem. Dette er forhold som også har gjort seg gjeldende i Stavanger kommune: Antallet bosatte viser en stigende tendens Samtlige får barnevernsvedtak IMDi har markedsført refusjonsordningen overfor kommunen. Kortere tid i mottak har ført til færre opplysninger om den enkelte som skal bosettes. Stavanger kommune har økt antall institusjonsplasser til denne innvandrergruppen, fra 10 i 2008 til 29 i Den reduserte refusjonen gjelder også eventuelle krav fra foregående år som behandles i Oppfølging av enslig mindreårige flyktninger Stavanger kommune

Enslige mindreårige 2009

Enslige mindreårige 2009 1 Enslige mindreårige 2009 Informasjonsmøte 14.09.09 Rådgiver Marit Lund Larsen, IMDi Øst 2 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Ca 210 ansatte Landsdekkende: Narvik, Trondheim, Bergen, Kristiansand,

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Rådmannens

Detaljer

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Innhold Rettigheter/plikter etter alder... 2 Generelt

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge

Barn som kommer alene til Norge Barn som kommer alene til Norge 1 Navn på seminar / 25.11.2015 STORE ENDRINGER I ANKOMSTTALL OVER TID --- Prognoser Aldri vært på et høyere antall enslige mindreårige enn vi er på i dag. Forventer rundt

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Therese Hope Arkivsaknr.: 2013/1447-21 RÅDMANNENS INNSTILLING: Askøy

Detaljer

UDI IMDI. Levanger kommune innvandrertjenesten ASYLSØKER ORDINÆRMOTTAK OVERFØRINGSFLYKTNING NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE AKUTTMOTTAK ASYL

UDI IMDI. Levanger kommune innvandrertjenesten ASYLSØKER ORDINÆRMOTTAK OVERFØRINGSFLYKTNING NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE AKUTTMOTTAK ASYL ASYLSØKER ANKOMSTSENTER FLYKTNING OVERFØRINGSFLYKTNING UDI OMSORGSSENTER ASYL ORDINÆRMOTTAK AKUTTMOTTAK INNVANDRER TRANSITTMOTTAK IMDI Levanger kommune NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE KVOTEFLYKTNING

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge. Under 15 år

Barn som kommer alene til Norge. Under 15 år Barn som kommer alene til Norge Under 15 år Det viktigste arbeidet nå: Sikre omsorg for barn som kommer alene til Norge Tilstrekkelig kapasitet i kvalitetssikrede omsorgssentre Statlige og private omsorgssentre

Detaljer

Rådmannens innstilling: 1. Det opprettes bofellesskap for 5 enslige mindreårige flyktninger i Lunner kommune 2. Driften av boligen legges ut på anbud

Rådmannens innstilling: 1. Det opprettes bofellesskap for 5 enslige mindreårige flyktninger i Lunner kommune 2. Driften av boligen legges ut på anbud Arkivsaksnr.: 10/1311-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Det opprettes bofellesskap for 5 enslige mindreårige

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/865 F30 Sissel Thorsrud

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/865 F30 Sissel Thorsrud SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/865 F30 Sissel Thorsrud BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE ARBEIDSGRUPPAS FORSLAG: Modum kommune oppretter et bofellesskap for fem enslige mindreårige

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016

SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Formannskapet behandlet saken den 01.06.2015, saksnr. 78/15 Behandling: Holvik (Ap) fremmet følgende forslag til endring i innstillingens

Detaljer

Regelverk og føringer

Regelverk og føringer Regelverk og føringer Opplæringsloven Forskrift til opplæringsloven Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring, Hedmark fylkeskommune (lokal forskrift) Rundskriv Veiledere Overordnede

Detaljer

Rådmannens innstilling: Lunner kommune oppretter ikke nye barnevernstiltak for å bosette et bestemt antall enslige mindreårige

Rådmannens innstilling: Lunner kommune oppretter ikke nye barnevernstiltak for å bosette et bestemt antall enslige mindreårige Arkivsaksnr.: 14/237-1 Arkivnr.: Saksbehandler: tjenesteleder, Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw FREMTIDIG BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE Hjemmel: Rådmannens innstilling: Lunner kommune oppretter ikke nye

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 75/09 13.10.2009 Overhalla kommunestyre 76/09 19.10.2009

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 75/09 13.10.2009 Overhalla kommunestyre 76/09 19.10.2009 Overhalla kommune Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2009/7129-2 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Bosetting av flyktninger 2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 75/09 13.10.2009 Overhalla

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00 Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon

Detaljer

Bufetats rolle i arbeidet med bosetting av enslige mindreårige flyktninger

Bufetats rolle i arbeidet med bosetting av enslige mindreårige flyktninger Bufetats rolle i arbeidet med bosetting av enslige mindreårige flyktninger Bufetats rolle og ansvar Omsorgssentre Bosetting status og utfordringer Statsrefusjon Slide nr 1 IMDis seminar for kommuneansatte

Detaljer

MELDERUTINER FOR Å SIKRE SKOLE- OG OPPLÆRINGSTILBUD FOR BARN OG UNGE SOM PLASSERES MED HJEMMEL I BARNEVERNLOVEN

MELDERUTINER FOR Å SIKRE SKOLE- OG OPPLÆRINGSTILBUD FOR BARN OG UNGE SOM PLASSERES MED HJEMMEL I BARNEVERNLOVEN MELDERUTINER FOR Å SIKRE SKOLE- OG OPPLÆRINGSTILBUD FOR BARN OG UNGE SOM PLASSERES MED HJEMMEL I BARNEVERNLOVEN INNHOLD MELDERUTINER FOR Å SIKRE SKOLE- OG OPPLÆRINGSTILBUD FOR BARN OG UNGE 1 MELDERUTINENES

Detaljer

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjer for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjene er utarbeidet i henhold til introduksjonsloven, forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere og opplæringsloven

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER hvordan dekke fremtidig behov innenfor dagens modell? Nina Gran, Spesialrådgiver KS

BOSETTING AV FLYKTNINGER hvordan dekke fremtidig behov innenfor dagens modell? Nina Gran, Spesialrådgiver KS BOSETTING AV FLYKTNINGER hvordan dekke fremtidig behov innenfor dagens modell? Nina Gran, Spesialrådgiver KS UTFORDRINGEN IDAG 3 829 flyktninger venter på bosted Kommunene har gjort en stor innsats i bosettingsarbeidet

Detaljer

Saksframlegg. Opplæringstilbud for nyankomne språklige minoriteter i Søgne kommune.

Saksframlegg. Opplæringstilbud for nyankomne språklige minoriteter i Søgne kommune. Søgne kommune Arkiv: A20 Saksmappe: 2015/1294-12635/2015 Saksbehandler: Elin Synnøve Stavenes Dato: 11.05.2015 Saksframlegg Opplæringstilbud for nyankomne språklige minoriteter i Søgne kommune. Utv.saksnr

Detaljer

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak og omsorgssenter 1. Innledning

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak og omsorgssenter 1. Innledning 29.3.2016 Tilskudd iil vertskommuner for asylmottak Øomsorgssenter - UDIREGELVERK UDI rundskriv ~~ Snarvei til vedlegg Dokument-ID : RS 2011-025 Saksnummer : 15/08669-4 Sist endret : 23.02.2016 Dokumentdato

Detaljer

Bosetting av enslige, mindreårige flyktninger

Bosetting av enslige, mindreårige flyktninger Bosetting av enslige, mindreårige flyktninger Mari Trommald Direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet DIREKTORATETS ULIKE ROLLER Fagrollen Faglig rådgiver for departementet (premissleverandør) Kompetanseorgan

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge. Fylkesberedskapsråd Østfold 24.11.2016 Regiondirektør Ingrid Pelin Berg, Bufetat region øst

Barn som kommer alene til Norge. Fylkesberedskapsråd Østfold 24.11.2016 Regiondirektør Ingrid Pelin Berg, Bufetat region øst Barn som kommer alene til Norge Fylkesberedskapsråd Østfold 24.11.2016 Regiondirektør Ingrid Pelin Berg, Bufetat region øst 1 Navn på seminar / 25.11.2015 BUFETATS OPPDRAG ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE

Detaljer

Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år

Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år Barn som kommer alene til Norge Regional prosjektleder Gaute Ingeson Fossbakk Bufetat Region sør/ Regionkontoret 1 Bufetat Fem regioner underlagt

Detaljer

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger i kommunene. Aleris arbeid med bosetting

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger i kommunene. Aleris arbeid med bosetting Bosetting av enslige mindreårige flyktninger i kommunene Aleris arbeid med bosetting ALERIS ARBEID MED BOSETTING Bosetting av enslige mindreårige flyktninger i kommunene Aleris er landsdekkende og har

Detaljer

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sissel Thorsrud Arkivsaksnr.: 14/937 Arkiv: F30 REFUSJON AV UTGIFTER TIL ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Rådmannens innstilling: Alternativ

Detaljer

BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER

BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Sakspapirer Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 14.10.2010 Tilleggssaksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 96/10 10/1511 BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Ordfører og rådmannssekretariatet,

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: II Sak nr.: 015/10 I DRIFTSUTVALG SAKSPAPIR BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2010

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: II Sak nr.: 015/10 I DRIFTSUTVALG SAKSPAPIR BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2010 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JoumalpostID: 10/1183 I Arkiv sakid.: 09/2326 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre II Sak nr.: 015/10 I DRIFTSUTVALG I I Saksbehandler: Steinar Johansen I Dato: 03.03.2010

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016

BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 15/889-1 Ark.: F30 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 46/15 Kommunestyret 07.05.2015 Saksbehandler: Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw, tjenesteleder BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: F30 Lnr.: 4955/15 Arkivsaksnr.: 13/499-16

Saksframlegg. Ark.: F30 Lnr.: 4955/15 Arkivsaksnr.: 13/499-16 Saksframlegg Ark.: F30 Lnr.: 4955/15 Arkivsaksnr.: 13/499-16 Saksbehandler: Rannveig Mogren BOSETTING AV FLYKTNINGER Vedlegg: Brev fra statsråd i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Brev

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.10.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider.

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider. Saksframlegg Arkivsak: 14/1791-1 Sakstittel: BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER - 2014 K-kode: F30 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Kommunestyret Rådmannens tilråding

Detaljer

Hva skjer på barnevernområdet? Regiondirektør Pål Christian Bergstrøm

Hva skjer på barnevernområdet? Regiondirektør Pål Christian Bergstrøm Hva skjer på barnevernområdet? Regiondirektør Pål Christian Bergstrøm Tema: Samarbeid innen barnevern - OSO Endring i barnevernloven - roller og ansvar Kommuneforsøksordningen Stortingsmelding om fosterhjem

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 03/2015 Dato:1.1.2015 Saksnr: 14-01862

Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 03/2015 Dato:1.1.2015 Saksnr: 14-01862 Rundskriv Postadresse: Pb 8059 Dep. N-0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 03/2015 Dato:1.1.2015 Saksnr: 14-01862 STATSBUDSJETTET ÅR 2015

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilleggsanmodning om bosetting av flyktninger 2015 og 2016 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rune Gjelvold rune.gjelvold@verdal.kommune.no Arkivref: 2015/44 - /F30 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

Fagsamling barnevernstjenesten

Fagsamling barnevernstjenesten ( 1 ) Fagsamling barnevernstjenesten Barn på flukt Trondheim 28.10.2015 Agenda Migrasjonssituasjonen i verden Sentrale begrep Noen tall fra Norge i dag Asylintervju og asylprosess Beskyttelse innvilgelse

Detaljer

Tilskudd til kommunene i forbindelse med mottak, bosetting og integrering av flyktninger i 2016

Tilskudd til kommunene i forbindelse med mottak, bosetting og integrering av flyktninger i 2016 Tilskudd til kommunene i forbindelse med mottak, bosetting og integrering av flyktninger i 2016 Tilskudd (budsjettpost og departement) Kommentar Flyktninger i asylmottak Vertskommunetilskudd (kap 490,

Detaljer

Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012

Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012 Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012 2012 2013 Eigersund Netto driftsutgifter F370 (folkebibliotek), konsern 12,0 % 12,5 % Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV KOMMUNENS INTEGRERINGSARBEID

FORVALTNINGSREVISJON AV KOMMUNENS INTEGRERINGSARBEID FORVALTNINGSREVISJON AV KOMMUNENS INTEGRERINGSARBEID EIGERSUND KOMMUNE SEPTEMBER 2013 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige

Detaljer

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Balsfjord kommune Vår saksbehandler Karin Friborg Berger, tlf 77722050 Saksframlegg Dato Referanse 23.09.2013 2013/373-10013/2013 Arkivkode: Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Møtedato Bosetting

Detaljer

Høringssuttalelse til forslag om endringer i utlendingsloven (Innstramminger II)

Høringssuttalelse til forslag om endringer i utlendingsloven (Innstramminger II) Justis og beredskapsdepatementet Vår dato: Deres dato: Vår referanse: Deres referanse: 09022016 Høringssuttalelse til forslag om endringer i utlendingsloven (Innstramminger II) NHO Service organiserer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Arkiv: F31 Dato: 23.02.2016 Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Kristin Skilleås Utredning asylmottak Rådmannen varslet en utredning av en eventuell etablering av et kommunalt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 89/09 09/1036 REFERATER 2 90/09 09/916 ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER I 2010 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 89/09 09/1036 REFERATER 2 90/09 09/916 ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER I 2010 3 SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Herredshuset : 15.12.2009 Tid: 15.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 80 60 00 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Kl 15.30

Detaljer

Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen

Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven).

Detaljer

Saksframlegg. Tiltaket er lagt inn i rådmannens budsjettforslag og finansieres med statlige tilskuddsordninger.

Saksframlegg. Tiltaket er lagt inn i rådmannens budsjettforslag og finansieres med statlige tilskuddsordninger. Saksframlegg Arkivsak: 11/1850 2 Sakstittel: VEDTAK BOSETTING AV FLYKTNINGER FOR PERIODEN 2012 2014 K kode: F30 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Kommunestyret Rådmannens tilråding

Detaljer

Innhold... 2. Sammendrag... 3 1.1 Fosterhjemsoppfølging... 5. Vedlegg... 18

Innhold... 2. Sammendrag... 3 1.1 Fosterhjemsoppfølging... 5. Vedlegg... 18 Spørreundersøkelse Innhold... 2 Sammendrag... 3 1.1 Fosterhjemsoppfølging... 5 1.1.1 Innledning... 5 1.1.2 Oppfølging fra barnevernet... 5 1.1.3 Tilsynsførerordningen... 10 Vedlegg... 18 Oppfølging fosterhjem

Detaljer

SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling

SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 46/15 Formannskapet 16.06.2015 50/15 Kommunestyret 25.06.2015 Ark.: F30 Lnr.: 5889/15 Arkivsaksnr.: 13/499-19 Saksbehandler:

Detaljer

Flyktningarbeidet i Karlsøy

Flyktningarbeidet i Karlsøy Flyktningarbeidet i Karlsøy Ha på plass minimum en boligsosial plan skal kunne brukes i praktisk arbeid i kommunen og i forhold til Husbankens retningslinjer Ha på plass en plan for flyktningarbeidet skal

Detaljer

Rundskrivet gir informasjon om regler for tildeling av særskilt tilskudd for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger.

Rundskrivet gir informasjon om regler for tildeling av særskilt tilskudd for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 06/08 Dato: 02.01.2008 Saksnr: 07/2429 Rundskriv Postadresse: Pb 8059 Dep. N-0031 Oslo Besøksadresse: Hausmannsgt

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Kontrollutvalget Formannskapssalen 23.09.2013 Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 09:00 Saksliste: Sak nr. Sakstittel L Avgjøres av kommunestyret: 026/13

Detaljer

Behovfor økt bosetting

Behovfor økt bosetting KS uouuuntsanouausonsmsasnou uneuorwegsanusodauonofnncalnnunegnocualnuzrnnues Vårreferanse: Mlivkodei Sakabehandec Til kommunene 09/(X39097 033 NinaGran Deres referanse: Dato: 29.04.2014 Behovfor økt bosetting

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge

Barn som kommer alene til Norge Barn som kommer alene til Norge Barnas rettigheter og behov, og kommunenes ansvar Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Kort presentasjon Øystein Stokvold avdelingsdirektør Bufetat Region øst med ansvar

Detaljer

Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus

Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Voksne i grunnskole og videregående opplæring Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Opplæring for voksne Reguleres av opplæringsloven kapittel 4A Andre bestemmelser i opplæringsloven gjelder kun så langt

Detaljer

ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER

ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER Skånland kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Grov skole Møtedato: 22.06.2010 Tid: 16:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING TilleggSAKSLISTE 3

Detaljer

Språkopplæring innvandrere ved Bodø Voksenopplæring (BVO)

Språkopplæring innvandrere ved Bodø Voksenopplæring (BVO) Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.09.2014 61452/2014 2014/5730 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/30 Komitè for levekår 16.10.2014 Bystyret 30.10.2014 Språkopplæring innvandrere

Detaljer

Bosettings- og integreringsarbeid i Stavanger

Bosettings- og integreringsarbeid i Stavanger Bosettings- og integreringsarbeid i Stavanger Per Haarr direktør oppvekst og levekår 10.12.2015 Forankring fryder Mangfold og deltakelse et av de fem langsiktige målene i Kommuneplanen 2014-2029 Stavanger

Detaljer

Opplæring av nyankomne og flerspråklige elever med fokus på barn i asylmottak og omsorgssentre. Bosettingsprosessen. 02.September 2013.

Opplæring av nyankomne og flerspråklige elever med fokus på barn i asylmottak og omsorgssentre. Bosettingsprosessen. 02.September 2013. Opplæring av nyankomne og flerspråklige elever med fokus på barn i asylmottak og omsorgssentre Bosettingsprosessen 02.September 2013 Ashna sablagi 1 IMDi Midt-Norge 2 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Detaljer

Nr. Vår ref Dato Q-06/2010 201003824 TJK/EFC 16.12.2010

Nr. Vår ref Dato Q-06/2010 201003824 TJK/EFC 16.12.2010 Rundskriv Landets kommuner og bydeler ved barneverntjenesten Landets asylmottak ordinære og de for enslige mindreårige Landets omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere Landets fylkesmenn Nr. Vår

Detaljer

REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING. er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet

REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING. er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet 2 Innhold Arbeid og sysselsetting 5 Utdanning 7 Levekår 11 Deltakelse i samfunnslivet

Detaljer

Møte om mottak, bosetting og integrering av flyktninger Direktør Hilde Høynes NAV Aust Agder

Møte om mottak, bosetting og integrering av flyktninger Direktør Hilde Høynes NAV Aust Agder Fylkestingssalen 7. oktober 2015, Arendal Møte om mottak, bosetting og integrering av flyktninger Direktør Hilde Høynes NAV Aust Agder FLYKTNINGER REGISTRERT I NAV Norge Aust-Agder Somalia 2096 personer

Detaljer

Endringer i introduksjonsloven - høringssvar fra Bodø kommune

Endringer i introduksjonsloven - høringssvar fra Bodø kommune Flyktningkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2015 1003/2015 2014/4864 X63 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/5 Komitè for levekår 27.01.2015 15/9 Formannskapet 28.01.2015 Endringer i introduksjonsloven

Detaljer

Det nye Norge integrering av flyktninger og kommunenes rolle - hvordan kan vi gå fram for å vurdere det?

Det nye Norge integrering av flyktninger og kommunenes rolle - hvordan kan vi gå fram for å vurdere det? Det nye Norge integrering av flyktninger og kommunenes rolle - hvordan kan vi gå fram for å vurdere det? NKRF Fagkonferanse 2011 Tor Arne Stubbe Revisjon Midt-Norge IKS Forsøk på struktur 1. Kommunen 2.

Detaljer

Integrerings og mangfoldsarbeid

Integrerings og mangfoldsarbeid Integrerings og mangfoldsarbeid Plannettverket Maryann Knutsen, IMDi Midt-Norge 1 Kommer fra: o Kystbyen midt i Norge midt i leia. Utdanning Sosiologi hovedfag Fremmedrett jur. SAMPLAN 91/92 Arbeid UDI

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 12/1340

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 12/1340 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 12/1340 ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2013 Rådmannens innstilling: Herøy kommune kan ikke imøtekomme Integrerings-

Detaljer

INDIVIDUELL KARTLEGGING av ENSLIG MINDREÅRIG ASYLSØKER / FLYKTNING

INDIVIDUELL KARTLEGGING av ENSLIG MINDREÅRIG ASYLSØKER / FLYKTNING 1 NAVN: INDIVIDUELL KARTLEGGING av ENSLIG MINDREÅRIG ASYLSØKER / FLYKTNING DUFnummer: FØDSELSDATO: NASJONALITET/ETNISITET: MOTTAK: Unntatt offentlighet; Offentleglova 13 jfr. Forvaltningsloven 13 Bruk

Detaljer

NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE. Gausdal kommune gjennomfører i dag det meste av voksenopplæringstilbudet i egen regi.

NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE. Gausdal kommune gjennomfører i dag det meste av voksenopplæringstilbudet i egen regi. Ark.: Lnr.: 6903/13 Arkivsaksnr.: 13/1160-1 Saksbehandler: Brit-Olli Nordtømme NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG: Gausdal

Detaljer

03.11.2008 04.11.2008 11.11.2008 BOSETTING AV FLYKTNINGER 2009 ANMODNING OM Å BOSETTE FLERE ENN TIDLIGERE AVTALT

03.11.2008 04.11.2008 11.11.2008 BOSETTING AV FLYKTNINGER 2009 ANMODNING OM Å BOSETTE FLERE ENN TIDLIGERE AVTALT SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806079 : E: F30 &73 : Elsa Bakka Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst Utvalg for helse- og sosialtjenester

Detaljer

Hva skjer på barnevernområdet?

Hva skjer på barnevernområdet? Hva skjer på barnevernområdet? Hva skjer på barnevernsområdet? Viktige temaer nå: Samarbeid innen barnevern - OSO Endring i barnevernloven; roller og ansvar Kommuneforsøksordningen Stortingsmelding om

Detaljer

Tabell 1. Statistikk ABC kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke

Tabell 1. Statistikk ABC kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke Tabell 1. Statistikk kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke Registrert v/deltakere Per kommune Oppstart av flere - grupper med nye deltakere 1 2 3 4 Antall registrert per 1. kvartal 2013 14 8 1 3 %

Detaljer

Kommunelederundersøkelsen 2011 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger?

Kommunelederundersøkelsen 2011 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger? lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Saksnr: 12-00332 Dato: 10.02.2012 IMDi-notat Kommunelederundersøkelsen 2011 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger? For fjerde gang

Detaljer

Flyktningområdet 2015-2027

Flyktningområdet 2015-2027 Planprogram for Flyktningområdet 2015-2027 Vedtatt av kommunestyret 06.10.2014 Innhold Innledning 3 1.1 Kommuneplan 2011-23 3 1.2 Vedtak og føringer 3 2 Arbeid med flyktninger i Grimstad kommune 4 2.1

Detaljer

DERES REF VÅR REF DATO 11-01295-14.KJV 20.8.2015

DERES REF VÅR REF DATO 11-01295-14.KJV 20.8.2015 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Bærum kommune Komm.nr.: 0219 Regnskapsenheten 1304 SANDVIKA Brevet bes distribuert til: Rådmann Ordfører DERES REF VÅR REF DATO 11-01295-14.KJV 20.8.2015 Anmodning

Detaljer

Historikk: Innføringsklassene I Bærum

Historikk: Innføringsklassene I Bærum Historikk: Innføringsklassene I Bærum Opprettet 1975 1976: elevene flyttes til Bekkestua ungdomsskole - selvstendig enhet I 1986 ble klassen lagt under skolens rektor En inspektør - daglig leder Skoleåret

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: BOSETTING AV 250 SYRISKE KVOTEFLYKTNINGER ORGANISERING OG RESSURSBEHOV

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: BOSETTING AV 250 SYRISKE KVOTEFLYKTNINGER ORGANISERING OG RESSURSBEHOV Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO ASB-15/14916-1 89492/15 28.09.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 13.10.2015 Stavanger

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 26.03.2014 kl. 10.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Saksframlegg. Formannskapet i Trondheim kommune vedtar følgende høringsuttalelse:

Saksframlegg. Formannskapet i Trondheim kommune vedtar følgende høringsuttalelse: Saksframlegg Høring - Forslag til endring i statsborgerloven. Krav om at søkere mellom 18 og 67 år skal beherske et minimum av norsk muntlig og bestå en test i samfunnskunnskap Arkivsak.: 14/52856 Forslag

Detaljer

Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 11.02.2015 Hovedstyret 19.02.2015

Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 11.02.2015 Hovedstyret 19.02.2015 Saksframlegg Dokumentnr.: 14/01661-4 Saksbehandler: Nina Gran Dato: 30.01.2015 Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 11.02.2015 Hovedstyret 19.02.2015 BOSETTING AV FLYKTNINGER Forslag til vedtak

Detaljer

PSYKOSOSIAL OPPFØLGING AV FLYKTNINGER OG ASYLSØKERE 17.02.16

PSYKOSOSIAL OPPFØLGING AV FLYKTNINGER OG ASYLSØKERE 17.02.16 PSYKOSOSIAL OPPFØLGING AV FLYKTNINGER OG ASYLSØKERE 17.02.16 HELSEUTFORDRINGER I ET KOMMUNEPERSPEKTIV ERFARINGER OG UTFORDRINGER MED OPPBYGGING AV TILBUD TIL FLYKTNINGER OG ASYLANTER I STEINKJER Steinkjer

Detaljer

Veileder om regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon

Veileder om regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon Veileder om regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon 7. september 2009 Side 2 av 21 1. INNLEDNING 3 2. ELEVER I ALDEREN 6-16 ÅR 4 2.1 OPPLÆRINGSLOVEN 4 2.2 BARNEVERNLOVEN

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre

Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre Bakgrunn Det vises til høringsnotatet datert 28.12.2015 med en rekke forslag om endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

Innsøking Minoritetsspråklige elever

Innsøking Minoritetsspråklige elever TELEMARK FYLKESKOMMUNE Innsøking Minoritetsspråklige elever Rådgiversamling, Langesund 13.-14.11.14 12.11.14 Kari Tormodsvik Temre Hva sier Opplæringslova? 6-8.Søknadsfrist Søknadsfristen for inntak til

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258 ANMODNING OM BOSETTING AV FLUKTNINGER 2014-2016 UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling:

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Inderøyheimen, møterom: Kantina, 3. etg. Dato: 20.10.2009 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

Kartlegging av strukturelle rammebetingelser for opplæring av minoritetsspråklig ungdom med kort botid i Norge

Kartlegging av strukturelle rammebetingelser for opplæring av minoritetsspråklig ungdom med kort botid i Norge Når kunnskap gir resultater--- Kunnskapsdepartementet Kartlegging av strukturelle rammebetingelser for opplæring av minoritetsspråklig ungdom med kort botid i Norge Innspill til tverrdepartemental arbeidsgruppe

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til ekstraordinært møte onsdag 30.10.2013, kl. 15:30 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til ekstraordinært møte onsdag 30.10.2013, kl. 15:30 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til ekstraordinært møte onsdag 30.10.2013, kl. 15:30 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE Orientering v/ ass. fylkesmann Knut

Detaljer

Tilskudd ved bosetting av personer med alvorlige kjente funksjonshemminger og/eller adferdsvansker

Tilskudd ved bosetting av personer med alvorlige kjente funksjonshemminger og/eller adferdsvansker Tilskudd ved bosetting av personer med alvorlige kjente funksjonshemminger og/eller adferdsvansker IMDi Rundskriv:2/12 v/ Lisbeth Dalin og Kjersti Thorjussen IMDi Indre Øst regionseminar Strand hotell,

Detaljer

Høringsuttalelse fra UDI - Økt kvalitet og bedre gjennomføring av introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og sammfunnskunnskap

Høringsuttalelse fra UDI - Økt kvalitet og bedre gjennomføring av introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og sammfunnskunnskap Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 14/4310-4/IKH 05.02.2015 Høringsuttalelse fra UDI - Økt kvalitet og bedre gjennomføring av introduksjonsprogrammet

Detaljer

Tromsø kommunes visjon

Tromsø kommunes visjon Tromsø kommunes visjon Sammen betyr at vi i fellesskap samhandler og lojalt slutter opp om vårt viktige samfunnsoppdrag Varmt betyr at vi er inkluderende og at vi skal møte alle med åpenhet og respekt

Detaljer

25.02.2015 Margareth Halle

25.02.2015 Margareth Halle 25.02.2015 Margareth Halle Kompetanse for mangfold 2015 Satsingen er rettet mot barnehager og skoler,- og skal gjennomføres som barnehage og skolebasert kompetanseutvikling. FM skal velge ut fire kommuner/fylkeskommuner

Detaljer

Minoritetsspråklige elever

Minoritetsspråklige elever Skoleeiernettverk Larvik 12. mai 2014 Minoritetsspråklige elever Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Oppvekstkontoret Hvem er vi? Oppvekstkontoret er et drifts- og forvaltningskontor innenfor avdeling Oppvekst

Detaljer

Etterutdanningskurs for lærere i samfunnskunnskap 17.-19. april 2015 Bergen

Etterutdanningskurs for lærere i samfunnskunnskap 17.-19. april 2015 Bergen Etterutdanningskurs for lærere i samfunnskunnskap 17.-19. april 2015 Bergen Introduksjonsloven lov av 4.juli 2003 nr. 80 Styrke mulighet for: Økonomisk selvstendighet Deltakelse i arbeid eller videre utdanning

Detaljer

Kommunenes og fylkeskommunenes ansvar for barn og unge som oppholder seg i kommunen som asylsøker

Kommunenes og fylkeskommunenes ansvar for barn og unge som oppholder seg i kommunen som asylsøker Alle landets kommuner og fylkeskommuner Deres ref: Vår ref: 15/56824 Arkivkode: Dato: 30. oktober 2015 Kommunenes og fylkeskommunenes ansvar for barn og unge som oppholder seg i kommunen som asylsøker

Detaljer

Ved behov for revurdering av innhold i avtalen kan avtalepartene be om at det forhandles om dette.

Ved behov for revurdering av innhold i avtalen kan avtalepartene be om at det forhandles om dette. Samarbeidsavtale om videregående opplæring etter opplæringslova for unge bosatt i institusjoner i fylkeskommunen som kommer inn under barnevernlova 5-1 og 5-8, jf opplæringslova 13-2. Avtale mellom Barneverninstitusjon,

Detaljer

Årsrapport 2015 for Fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Telemark

Årsrapport 2015 for Fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Telemark for Fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Telemark 1 BAKGRUNN Fylkesmannen skal etter barnevernloven 2-3 b tredje ledd føre tilsyn med institusjoner

Detaljer

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO GLO-14/21099-1 112582/14 29.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 14.01.2015 Kommunalstyret

Detaljer

Bosettingsmodeller - en sammenligning av Norge, Sverige og Danmark

Bosettingsmodeller - en sammenligning av Norge, Sverige og Danmark Fra: Nina Gran Dato: 30.01.2014 Til: BLD, v/barbro Bakken Dokument nr.: 10/02460-22 Kopi til: KMD, JD Bosettingsmodeller - en sammenligning av Norge, Sverige og Danmark BOSETTING - TIL HVA; en sammenligning

Detaljer

Notat INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Barn og familie 20.03.2014. Sak nr. 2013/2143-7. Utvalg for oppvekst og levekår.

Notat INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Barn og familie 20.03.2014. Sak nr. 2013/2143-7. Utvalg for oppvekst og levekår. Barn og familie 20.03.2014 Sak nr. 2013/2143-7 Notat Til: Fra: Utvalg for oppvekst og levekår Therese Hope INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Flyktningtjenesten er bedt om redegjøre for hvordan

Detaljer

Samarbeidsregjeringens integreringspolitikk

Samarbeidsregjeringens integreringspolitikk Denne brosjyren vil bli oppdatert regelmessig på følgende nettadresse: www.dep.no/krd/norsk/innvandring/brosjyre Vil du vite mer: www.dep.no/krd/norsk/innvandring www.udi.no www.kim.no www.smed.no Samarbeidsregjeringens

Detaljer