MEDIKAMENTELL BEHANDLING VED ALDERSDEMENS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEDIKAMENTELL BEHANDLING VED ALDERSDEMENS"

Transkript

1 MEDIKAMENTELL BEHANDLING VED ALDERSDEMENS Arne Ruset overlege og greinspesialist i alderspsykiatri Alderspsykiatrisk eining Molde sjukehus Medikamentell behandling ved aldersdemens.- Arne Ruset 1

2 INNHALD: I. INNLEIING s. 03 II. DEFINISJONAR OG BEGREP s. 04 Diagnostiske kriterier demens III. KORT OM DEMENSUTREIING s. 08 IV. ELDRE OG FARMAKOKINETIKK s. 10 V. MEDIKAMENTKLASSER s. 12 demensmedisin antipsykotika antidepressiva angstdempande sovemedisin antiepileptika lithium uheldige legemiddel ved demens VI. MEDIKAMENTVAL VED ULIKE PROBLEMSTILLINGAR s. 25 psykotiske symptom angst/depresjon søvnproblem utagering/aggresjon roping vandring hyperseksualitet VII. TO SÆRLEGE UTFORDRANDE DEMENSTYPER s. 36 Lewy legeme demens Frontotemporal demens VIII. IKKJE-MEDIKAMENTELL BEHANDLING s. 38 Miljøterapi Samtalebehandling Sansestimulering ECT Lysbehandling * Miljøterapi etter Marte Meo prinsippet IX. NYTTIG LITTERATUR s. 43 Medikamentell behandling ved aldersdemens.- Arne Ruset 2

3 I. INNLEIING KOMPENDIUM I MEDIKAMENTELL BEHANDLING VED ALDERSDEMENS. Dette skriftet kom til som resultat av ein studiepermisjon i 2005, som gjorde det mogeleg å foreta ei systematisk nedteikning av erfaringar tileigna gjennom arbeid ved Alderspsykiatrisk sengepost og poliklinikk på Hjelset siste 5 åra. Eg vonar at det kan fùngere som eit uprentensiøst oppslagsverk til praktisk bruk i sjukeheimane. Det er grovt sett to ulike aspekt ved Aldersdemens som blir forsøkt behandla medikamentelt: 1) Demenstilstanden, altså sjølve svikten 2) APSD (adferdsmessige og psykiatriske symptom ved demens) Vedrørande 1) har ein sidan midten av 90-talet fått to medikamentgrupper, som i ein tidsavgrensa periode kan stabilisere sjukdomen eller forsinke progresjonen. Når det gjeld 2) kan ein forsøke å behandle dette med ulike slags psykofarmaka. Både antipsykotika, antidepressiva og anxiolytika kan dempe dei åtferdsmessige/psykiatriske symptoma, men samstundes står ein ved slik behandling i fare for å forsterke sjølve svikten (demensen) p.g.a. biverknader. Risikoen for å gje med ei hand og ta med den andre er altså avgjort til stades. På den andre sida kan demensmedisin ved sida av gunstig innverknad på demenssymptoma også moderere APSD. Når det gjeld medisinering av personar med demens, er det primært to forutsetningar som alltid bør vere oppfylte: 1. For det første skal medisinering aldri vere eit åleine-tiltak. Behandlinga skal alltid kombinerast med andre tilnærmingar, først og fremst samtalebehandling og miljøterapi. Ein vil derfor også kommentere ikkje-medikamentell behandling i eige kapittel. 2. For det andre må ein alltid ta omsyn til at eldre har ulik farmakokinetikk samanlikna med yngre. Verknaden av legemiddel kan endre seg i høg alder, både når det gjeld karakter og styrke. I eldregruppa er det derfor ekstra viktig at legen spesialtilpassar legemiddelvalet og finjusterer doseringa hjå den enkelte pasient. Også dette blir kommentert spesielt i eige kapittel. Ein har også i to korte kapittel kommentert utreiing av demens og nemnt eit par demenstyper som er særskilt utfordrande med omsyn til all behandling, også medikamentell. Hovudvekta i dette kompendiet er imidlertid lagt på val av medikament ved ulike problemstillingar: Kognitiv svikt, akutt konifisjon (delir), hallusinasjonar, vrangforestillingar, ulike typer problemadferd etc. Vidare råd om dosering, igangsett behandling og oppfølging av behandlinga og oversikt over forventa biverknader. Ein må avslutningsvis presisere at det ikkje ligg systematisk forskning eller andre vitskapelege metodar bak teksten. Som nevnt over, er det ved sida av gjennomgang av nyare tilgjengeleg litteratur, personlege erfaringar gjennom 5 år i alderspsykiatrien som her er nedteikna. Hjelset oktober Arne Ruset Revidert mai , Hjelset Medikamentell behandling ved aldersdemens.- Arne Ruset 3

4 II. DEFINISJONAR OG BEGREP Definisjon demens ICD-1O: 1. (1) Svekka hukommelse, særleg for nyare data. (2) Svikt av andre kognitive funksjonar (dømmekraft, planlegging, tenking, abstraksjon). Mild: Moderat: Alvorleg: Verkar inn på evna til å klare seg i dagleglivet. Klarar seg ikkje utan hjelp frå andre. Naudsamt med kontinuerleg tilsyn og pleie. 2. Klar bevissthet. 3. Svikt av emosjonell kontroll, motivasjon eller sosial adferd; En av følgjande: a. Emosjonell labilitet b. Irritabilitet c. Apati d. Unyansert sosial adferd 4. Tilstanden må ha vart i minst 6 månader. Medikamentell behandling ved aldersdemens.- Arne Ruset 4

5 Klassifisering av demens I. Degenerative demenssjukdomar 1) Demens ved Alzheimers sjukdom med tidleg debut Demens ved Alzheimerssjukdom med sein debut 2) Frontotemporal demens 3) Lewy legeme demens 4) Demens ved Parkinsons sjukdom 5) Demens ved Huntingtons sjukdom 6) Demens ved andre degenerative hjernesjukdomar II. Vaskulær demens 1) Småkar sjukdom -status lacunaris Småkar sjukdom - Binswangers sjukdom 2) Enkelt infarkt demens Multi infarkt demens 3) Hypoksi demens 4) Andre vaskulære sjukdomar og demens 5) Blanding: Alzheimers sjukdom og vaskulær demens III. Sekundær demens 1) Alkoholisk betinga demens 2) Vitaminmangel demens 3) Encefalitt demens (herpes, lues, AIDS, borrelia) 4) Creutzfeldt-Jacobs sjukdom 5) Hjernesvulst og demens 6) Hovudtraume og demens (boxers demens) 7) Hematom i hjernen og demens 8) Normaltrykkshydrocefalus og demens 9) Endokrine sjukdomar og demens 10) Organsvikt og demens 11) Andre sjukdomar og demens Medikamentell behandling ved aldersdemens.- Arne Ruset 5

6 APSD (åtferdsmessige og psykiske symptom ved demens) Andre beteikningar på APSD: - ikkje-kognitive teikn på demens - sekundære symptom - komplikasjonar ved demens Åtferdsmessige symptom: 1) Fysisk aggresjon 2) Verbal aggresjon 3) Irritabilitet 4) Vandring 5) Rastløyse 6) Roping 7) Manglande seksuelle hemningar 8) Fotfølging 9) Tiltaksløyse 10) Repeterande handlingar (t.d. hamstring) 11) Endra døgnrytme Psykiske symptom: 1) Vrangforestillingar 2) Paranoia 3) Hallusinasjonar 4) Depresjon 5) Søvnløyse 6) Angst 7) Stemningssvingingar 8) Feilidentifisering 9) Personlegdomsendring Medikamentell behandling ved aldersdemens.- Arne Ruset 6

7 Kriterier for delirium ICD-10. A. Redusert medvitsnivå i form av redusert oppfatning av omgivnadane og svekka oppmerksomheit. B. Kognitiv forstyrring 1) Svekka umiddelbar gjenkallingsevne og korttidsminne med relativ velbevart langtidsminne. 2) Desorientering for tid, stad og eigne data. C. Psykomôtorisk forstyrring med minst 1 av følgjande: 1) Raskt skifte frå hypo- til hyperaktivitet. 2) Forlenga reaksjonstid. 3) Auka eller redusert talestraum. 4) Tendens til å fare saman. D. Forstyrra nattesøvn med minst 1 av følgjande: 1) Søvnløyse eller invertert søvnrytme. 2) Nattleg forverring av symptoma (Sunset Confusion). 3) Urolege draumar og mareritt, evt med hallusinasjonar eller illusjonar. E. Akutt debut og fluktuerande forløp. F. Bevis for hjerneorganisk etiologi. NB: Ved delir som ikkje svarar på behandling i 48 timar, bør ein alltid mistenke at ei byrjande demensutvikling kan vere ein av fleire underliggande faktorar. Medikamentell behandling ved aldersdemens.- Arne Ruset 7

8 III: KORT OM DEMENSUTREIING. DEMENSUTREIING. Demensdiagnosen kan berre settast dersom svikten har vedvart i minst 6 månader. Mange forvirringstilstandar kan ha symptom som kan vere vanskeleg å skilje frå demens, men her vil som regel den kognitive funksjonen vende attende til normalen når pasienten klarnar opp frå forvirringa. Depresjonstilstandar hjå eldre kan dessutan også ha eit demensliknande uttrykk, såkalla pseudodemens. Også her vil gjerne den kognitive funksjonen normalisere seg ved hjelp av adekvat depresjonsbehandling. Det er på denne bakgrunn at ein har sett 6 månaders grense for å kunne stille demensdiagnose. Men ein må også hugse at demens innimellom kan debutere i form av nettopp forvirring og/el depresjon. Moment i demensutreiing. 1) Anamnese. Familiehistorie på demenssjukdom. Generell arteriosklerotisk sjukdom særleg hypertensjon, arytmi, diabetes, cerebrale insult. Røyking/alkoholvanar. Eksponering av løysemiddel. Hovudskade. Gjennomgåtte kirurgiske inngrep med narkose. 2) Sjukehistorie. Når oppstod dei første symptoma og korleis? Korleis har tilstanden utvikla seg? Er næringsinntak/søvn påvirka? 3) Somatisk status. Generell somatisk undersøking: puls, BT, cor, pulm, ødem, hjartesvikt. Syn/høyrsel. Smerteproblematikk. Orienterande nevrologisk status. EKG. 4) Billeddiagnostikk. MR Caput kan vere nyttig både for å kunne bekrefte demensmistanke (kortikal/sentral/hippocampus-atrofi, fokale vaskulære fumn) og for å kunne skilje t.d. Alzheimers demens frå vaskulær demens. I utgangspunktet høyrer derfor MR Caput alltid med i generell demensutreiing, CT Caput gir langt midre informasjon. Hjerneperfusjonsscintegrafi (SPECT Cerebri) og basalgangliescintegrafi (Dat-scan) er nyttige reidskap ved mistanke om henhaldsvis frontallapssdemens og demens med Lewy legeme. 5) Blodprøver. Blodstatus, vil B12, folinsyre, homocystein, blodsukker, elektrolyttar, nyrefunksjon, leverfùnksj on, stoffskifleprøver. Evt serologi: borrelia, lues, MV. Medikamentell behandling ved aldersdemens.- Arne Ruset 8

9 6) Spinalveskeundersøking: låg verdi for beta-amyloid og høge verdiar for t- tau og p-tau gir haldepunkt for Alzheimers sjukdom. 7) Medikamentbruk. Blir pasienten behandla med medikament som kan medføre sedasjon, forvirring, depresjon? 8) Psykiatrisk status. Psykosemistanke, f.o.f. parafreni. Dramatiske livshendingar, som t.d. tap av ektefelle, kan ofte utløyse depresjon med demensliknande symptomatologi. Vidare kan ofte pasienten i lengre tid hatt ein svikt som er blitt kompensert/ overdekka av ektefelle, Fell så denne bort, vil gjerne svikten kome sterkt til syne. Personlegdomsendringar. Åtferdsendringar. 9) Testing. - MMSE-NR testen er eit grovt mål på kognitiv fungering, men er likevel nyttig som referansepunkt. MMSE-NR bør derfor alltid utførast i starten på ei demensutreiing, og så gjentakast med månaders mellomrom - Klokketesten er rask, enkel og informativ. - MADRS eller GDS (geriatrisk depresjonsskala) ved depresjonsmistanke. 10) Pårørande. Opplysningar frå pårørande bør vere eit sentralt punkt i demensdiagnostikk. Pasienten kan ofte mobilisere forbausande store kognitive ressursar under ein legekonsultasjon og dermed framstå som kognitivt upåfallande. Pårørande som har sett pasienten gjennom heile døgnet over lang tid, kan derimot ofte rapportere om betydeleg svikt, evt med personlegdomsendring og/eller åtferdsendring. Rapporteringa kan dessutan formaliserast gjennom utf ylling av OBS-demens skjema, som gir verdifùlle diagnostiske poeng. Medikamentell behandling ved aldersdemens.- Arne Ruset 9

10 IV. ELDRE OG FARMAKOKINETIKK. Endra legemiddelverknad hjå eldre. Verknaden av legemiddel kan endre seg ved aukande alder, dette gjeld både karakter og styrke. Eksempel på føstnemnte er relativ hyppig opptreden av biverknader ein sjeldan ser hjå yngre pasientar: akutt forvirring, ortostatisk hypotensjon o.a. Årsaka til denne endringa, er endringar i både farmakokinetikk og farmakodynamikk hjå ein aldrande person. Fordi verknad av aldring og sjukdom på eit legemiddels effekt ytrar seg ulikt frå individ til individ, aukar variabiliteten i respons med alderen. Høgare morbiditet i eldre år betyr dessutan at ein må ta kontraindikasjonar med i betraktning når det gjeld val av legemiddel. Det er såleis viktig at legen spesialtilpassar legemiddelvalet og finjusterer doseringa hjå den enkelte pasienten. Farmakokinetiske endringar hjå eldre. Aldring og sjukdomsprosessar kan føre til markert forskyvning i farmakokinetiske parameter: kroppsvekt ofte sterkt redusert hjå kronisk sjuke eldre redusert nyrefunksjon (glomerulusfiltrasjon) redusert muskelmasse og kreatinin-syntese Terapeutiske vindauge for serumkonsentrasjon av ulike legemiddel, er ikkje like godt dokumentert hjå eldre som hjå yngre. Nytten av serumkonsentrasjonsmålingar i behandling med psykofarmaka hjå eldre, avgrensar seg kanskje til å kontrollere at ein ikkje overdoserer. Ellers må ein dosere ut i frå synbar klinisk effekt. Med alder skjer det ein gradvis auke av kroppens relative feittmengde, medan det intracellulære veskevolumet blir redusert. Dette medfører: Feittløyselege legemiddel får eit større distribusjonsvolum. Dette fører til at utskillinga blir forsinka og verknadstida forlenga. Eksempel: acetylsalicylsyre, diazepam, furosemid, flunitrazepam, oksazepam. Vannløyselege legemiddel gjer motsett resultat: Det inntrer raskare høg plasmakonsentrasjon og verknadstida blir redusert. Eksempel: levodopa, paracetamol, tyroxin, alkohol. Medikamentell behandling ved aldersdemens.- Arne Ruset 10

11 Farmakodynamiske endringar hjå eldre: Effekten av eit legemiddel er ikkje utelukkande avhengig av konsentrasjonen i kroppen, men også av antal reseptorar og sensitivitet. Reseptor-tettleiken er ikkje konstant, men kan t.d. reduserast dersom konsentrasjonen av eit legemiddel er høg over lang tid. Dette er sannsynlegvis forklaringa på at effekten kan tape seg over tid for eit legemiddel som har vore brukt lenge. Benzodiazepin har sterkare effekt hjå eldre samanlikna med yngre. Dette skuldast delvis endra sensitivitet av reseptorane i hjernen. Kroppens evne til å kompensere for overskytande effekt blir også svekka ved alder. T.d. fører per orale antidiabetika lettare til hypoglykemi hjå eldre, og blodtrykkssenkande middel fører lettare til ortostatisk hypotensjon. Eksempel på vanlege biverknader hjå eldre. 1) Eldre er spesielt utsett for digitalis-intoksikasjonar med anorexi og vekttap. 2) For høge diuretikadoser kan medføre dehydrering, hypotensjon og falltendens 3) Betablokkarar, også gitt som augedropar, kan lett medføre konfusjon. 4) NSAID kan generelt gje hyppige biverknader av ulikt slag hjå eldre. 5) Analgetika med kodein predisponerer for obstipasjon. 6) Dei fleste psykofarmaka kan gje obstipasjon/urinretensjon. Medikamentell behandling ved aldersdemens.- Arne Ruset 11

12 V. MEDIKAMENTKLASSER Demensmedisin. Generelt om demensmedisin. Hovudformålet med desse medikamenta er å påverke den kognitive funksjonen i positiv lei. Det er ofte vanskeleg å vurdere effekten av medikamenta, då effekt kan vere så mangt avhengig av augene som ser: - betring av kognitiv funksjon - stabilisering av kognitiv funksjon - forsinking av progresjon i svikt Grovt vurdert fordeler desse utslaga seg nokså likt hjå dei som tolererer medikamenta og som responderer på behandlinga. Om lag ein tredjedel viser signifikant betring, m.a. med høgare testskår. Ein tredjedel konsoliderer den kognitive funksjonen og held seg stabile så lenge medikasjonen har effekt. Og den siste tredjedelen opplever ei gradvis forverring av symptoma, men i mindre grad enn om dei var umedisinert. Det siste har ein sett ved at pasientar i denne gruppa har framvist dramatiske funksjonsfall ved seponering. Etter kvart har ein også fatt erfaring med at medikamenta kan vere eigna ved andre problemstllingar som problemadferd, søvnvanskar, psykose og depresjon. Indikasjonane her er særleg blitt aktualisert etter at forsking har vist at dei atypiske antipsykotiske medikamenta aukar risikoen for cerebrale insult hjå pasientar med demens. I tillegg har ein sett at medikamenta kan ha ein plass i behandlinga av delir (akutt forvirring) som er ein hyppig komplikasjon ved demens. Problemet her er sjølvsagt at demensmedisin må doserast lågt innleiingsvis og ha lange intervall mellom kvar doseauke. Ein oppnår såleis ikkje den raskt innsetjande effekten som er ønskjeleg i delirbehandling. Grupper demensmedisin: Kolinesterasehemmarane kom på marknaden på midten av -90 talet, og det er pr i dag 3 preparat tilgjengelege i Noreg. Desse tre er likeverdige kva gjeld effekt og biverknader. Dei har diverre stor frekvens av biverknader, særleg gastrointestinale, og 1:3/1:4 må avbryte behandling p.g.a. dette. Det er imidlertid store individuelle forskjellar på plagsame reaksjonar, og det er ofte fruktbart å skifte til anna medikament innan same gruppe dersom intolerable bieffektar oppstår. Ein annan tilnærmingsmåte er å starte med lågare dose enn angitt, samt å ta seg ekstra god tid mellom kvar doseanke. Biverknadane er heldigvis som oftast verst initialt i behandlinga, og bleiknar ofte av etter 1-2 veker. Memantin kom på marknaden i 2002, og så langt synes medikamentet å ha mindre biverknader enn kolinesterasehemmarane. Medikamentell behandling ved aldersdemens.- Arne Ruset 12

13 Kolinesterasehemmarar. 1. Indikasjonar. Lett til moderat demens av Alzheimers type. Forsøksvis ved vaskulære demensar og blandings- demensar. Effektive ved Lewy legeme demens. 2. Varighet effekt. Det er vist signifikant effekt hjå respondarar i minst 2 år. Våre kliniske erfaringar går ut på effekt i 1-4 år. 3. Foreskriving. Alle med resept-rett kan foreskrive preparata. Det er heimel for blå resept. 4. Ulike preparat. - Aricept (donepezil). - Exelon (rivastigmin). - Reminyl (galantamin). ARICEPT: Doseringa er 5 mg om kvelden i 28 dagar, derefter 10 mg om kvelde n som er vedlikehaldsdose. Ein bør evaluere effekt 2-3 mnd efter doseauken. Aricept har like stor biverknadsfrekvens som dei andre i gruppa, med hovudvekt på kvalme og anorexi. EXELON: Fins i kapslar og depotplaster. Kapslane doseres x 2 dagleg opp til max dose 6 mg x 2. Plasteret fins i styrke 4,6 mg/24 t og 9,5 mg/24 t. Administrasjon i plasterform synes å gje mindre gastrointestinale biverknader, og minst like god klinisk effekt.. Preparatet fins også i miksturform. REMINYL: Fins i depotkapslar med styrke 8, 16 og 24 mg. Dosering x 1 dgl. Prosedyrer ved biverknads-problematikk: 1) Startdose: Halver dosen. 2) Startdose: Ta ein eller fleire medikamentfrie dagar og prøv på att. 3) Startdose: Bli verande på startdose meir enn dei foreskrivne 28 dagane. 4) Startdose: Skift til anna preparat. 5) Doseauke: Gå attende til startdose t.d. 1-2 veker til, prøv så å trappe opp på nytt. NB: Prøv aldri å kontrollere biverknadane med antiemetika. Desse preparata er sterkt antikolinerge og opphevar tilsikta effekt av medisinen. Gje alltid medikamentet saman med måltid. Medikamentell behandling ved aldersdemens.- Arne Ruset 13

14 Ved bortfall av effekt etter lang tids behandling: - Kan det vere ei naturleg svinging i forløpet? - Kan andre sjukdomar (somatiske/psykiske) ha kome til? - Har pasienten starta med andre medikament som interfererer? - Har ein sett tapet av effekt over lang nok tid? Når seponere? Effekten av medisina synes å vedvare i gj, snitt 2 år (1-4 år) hos dei som responderer. Teikn på utebbande effekt: - bratt fall i kognitiv fungering - påfriskande apraxi - forverring av psykomotorisk uro/aggresjon Ein tilrår regelmessige evalueringar (t.d kvar 3 nmd) der ein vurderer vidare indikasjon for bruk, Ein minner også på regelen om at kolinesterasehemmarar kun er berettiga til forskriving på blå resept ved MMSE-NR>12. Memantin (Ebixa). 1. Indikasjon. Moderat til alvorleg demens ved Alzheimers sjukdom. 2. Preparatet. EBIXA. Doseres x 2 etter følgjande opptrapping: Første veke 5 mg morgon, andre veke 5 mg x 2, tredje veke mg og frå og med fjerde veke 10 mg x 2, evt. 20 mg x 1 (vedlikehaldsdosering). Ebixa fins både som tablett og mixtur, sistnenmte administrasjon gunstig til pasientar med svelgproblem eller oral apraxi. Evaluering av effekt etter tidlegaste 2-3 mnd på vedlikehaldsdosering. Sidan dette gjerne er ein fase-2 behandling hjå langtkomne demente, er det ofte på grunn av manglande testbarheit vanskeleg å vurdere terapeutisk gevinst. Det synes som om Ebixa først og fremst er effektivt ved følgjande problemstillingar: språksvikt utagerande adferd psykose søvnproblem Biverknadane av Ebixa synes å vere få og milde, men ein har unntaksvis observert muskelstivheit, auka forvirring og hallusinasjonar. 3. Kombinasjonsbehandling. Ein har gjentatte gonger observert nytte av å kombinere behandling med kolinesterasehemmer og memantin. Dette er heller ikkje unaturleg, då gruppene verkar gjennom to vidt ulike mekanismer. 4. Foreskriving. Er godkjent under blåresept-ordninga. Medikamentell behandling ved aldersdemens.- Arne Ruset 14

15 ANTIPSYKOTIKA. Generelt. Det er viktig å ta utgangspunkt i at all behandling med psykofarmaka av APSD i større eller mindre grad forringar den kognitive funksjonen hjå personar med demens. Dette gjeld først og fremst antipsykotika. På grunn av den antikolinerge effekten, vil desse medikamenta gjerne forsterke demenssymptom som minnesvikt, desorientering og apraxi. Det er vidare grunn til å påpeike at ein etter mange års erfaring med bruka av antipsykotika mot APSD, ennå ikkje sikkert kan seie kor god indikasjon slik behandling har. Biverknadane er ofte så vidt omfattande, at det lett kan oppvege nytteeffekten. APSD-problematikken er likevel rett ofte så uhaldbar at ein likevel vel å iverksette medikamentell behandling, særleg når pasienten er klart psykotisk. Det blir då avgjerande å ta omsyn til følgjande: dosere lågt initialt bruke god tid på opptrapping tenke alternativ: kolinesterasehemmer? memantin? optimalisere miljøterapeutisk behandling Generelt er det utvilsamt kontraindikasjon mot bruka av nevroleptika i høgdoseklassen, t.d. Nozinan. Desse medfører ofte ortostatisk hypotensjon med fall og forvirring ved stillingsendring. Lågdosenevroleptika ( Haldol, Trilafon, Cisordinol) er kontraindiserte ved primær eller sekundær parkinsonisme på grunn av extrapyramidale biverknader. Atypiske som Zyprexa og Risperdal bør brukast med varsemd når det foreligg vaskulær anamnese på diabetes, apoplexi, TIA, DVT, hjarteinfarkt, angina pectoris og påviste vaskulære endringar på C-CT. Medikamentell behandling ved aldersdemens.- Arne Ruset 15

16 Aktuelle preparat. T radisjonelle nevroleptika NOZ1NAN: Kontraindisert ved demens. TRUXAL: For å oppnå antipsykotisk effekt, må ein dosere dette medikamentet så høgt at pasienten gjerne blir sterkt sedert. Derfor lite anvendeleg ved demens. CISORDINOL: Har god antipsykotisk og anti-aggressiv effekt ved psykotisk utagering. Fins som injeksjon. Gir lette parkinsonistiske biverknader og skal ikkje brukast ved samtidig primær/sekundær parkinsonisme. Dosering til demente: 4 10 mg dgl. HALDOL: Er førsteval ved akutt forvirring og til pasientar med dårleg kompensert hjartesvikt. Kan også prøvast ved demensrelaterte psykoser, men p.g.a. biverknadsrisikoen (EPS) bør ein tilstrebe lågast mogeleg dosering. Ofte kan 0,5 mg vesp gje effekt. Ein bør unngå dosering som overstig 2 mg dgl. då det utan unntak vil gje plagsame biverknader. Fins som injeksjon. TRILAFON: Har godkjent indikasjon senile psykoser og akutte urotilstandar, senil uro. Ein har liten erfaring med medikamentet på dette feltet, kanskje mest p.g.a. biverknadsproblematikk. I fall ein prøver, bør ein dosere forsiktig og aldri starte med dose over 2 mg x 2. Fins i injeksjonsform. Medikamentell behandling ved aldersdemens.- Arne Ruset 16

17 Atypiske antipsykotika: LEPONEX: Klozapin er kanskje det mest potente og mest breispektra antipsykotikum vi har til rådvelde. Det eignar seg imidlertid dårleg i behandlinga av demente p.g.a. biverknader (blodbilete) og praktiske tilhøve (blodprøvetaking). ZYPREXA: Atypisk antipsykotikum med ein viss anxiolytisk effekt og lite EPS. Bør ikkje nyttast ved vaskulær risiko. Kan også ha diabetogen effekt. Hovudindikasjonen for Zyprexa ved dernens er såleis angstprega psykoser hjå hjartefriske pasientar. Dosering 2,5 mg dgl, evt auke til 5 mg dgl. Då preparatet har ein lett sedativ effekt, bør det doserast x 1 på kveldstid. Merk også den appetittstimulerande effekten, jmfr personer med demens med anorexi. RISPERDAL: Har gjerne lite biverknader ved låg dosering. Bør ikkje nyttast ved vaskulær risiko. Kan vere effektivt ved psykotisk uro. Dosering 0,5 mg dgl, evt auke til max 2 mg dgl. Dosering over dette gir ofte parkinsonistiske plager. ZELDOX: Er i liten grad utprøvd ved psykoser hjå demente. Ingen kjent diabetogen effekt. Fins som p.o. og inj. I fall ein utprøver det i denne gruppa, bør det doserast lågare enn hjå normalaldrande. SEROQUEL: Gir ingen extrapyramidale biverknader, og har som særleg indikasjon psykoser ved parkinsondemens eller til psykotiske demente som er særleg sårbare for EPS. Det er ofte vanskeleg å fmne høveleg doseringsnivå, men startdose er vanlegvis 25 mg x 2, vanlegvis aukande til opp til 100 mg x 2. SOLIAN: Selektivt antipsykotikum med hovudsakleg affinitet overfor dopaminerge receptorar. Er lite utprøvd i aktuelle målgruppe. ABILIFY: Førebels lite utprøvd til demente. Har liten eller ingen sedativ effekt. Medikamentell behandling ved aldersdemens.- Arne Ruset 17

18 Avsluttande kommentar antipsykotika: Det er gode grunnar til å vere restriktiv i bruken av antipsykotika hjå personar med demens generelt. Dette av årsaker som er nemnt innleiingsvis. Indikasjonane bør avgrense seg til: sikre psykotiske symptom, f.o.f. hallusinasjonar og vrangforestillingar utagerande adferd der det er gode haldepunkt for årsakssammenheng med psykotisk aktivitet Dersom symptomet ikkje har psykotisk rasjonale, er det såleis ikkje grunnlag for å nytte antipsykotika mot generell uro - altså å nytte den spesifikt dempande effekten som desse medikamenta har. Heller ikkje å bruke dei som sovemedisin. Imidlertid er det ofte svært vanskeleg å konstatere med visse at det foreligg psykose hjå demente. Svekka språkfunksjon medfører ofte dårlege tilbakemeldingar om subjektive opplevingar. Det er vanleg med mistolking, feilpersepsjon og feilidentifikasjon ved demens. Svekka eller oppheva korttidsminne kan føre til adferd som kan likne på paranoide vrangforestillingar ( Folk stel på denne avdelinga, eg finn ikkje tinga mine att ). Og sterke innslag av angst og depresjon med verstefallstenking kan forvekslast med realitetsbrist. Samla sett kan altså ei rekkje utslag av kognitiv svikt gje feilaktig mistanke om manifest psykose. Ein god regel vedrørande antipsykotika til personar med demens blir såleis å stille strenge krav til indikasjonar, dosere lågt og evaluere ofte. Ein må vidare alltid tenke på alternativ eller supplerande medikasjon, som kolinesterasehemmer eller memantin. Medikamentell behandling ved aldersdemens.- Arne Ruset 18

19 ANTIDEPRESSIVE MEDIKAMENT. 1) Trisykliske (SAROTEX, ANAFRANIL, SURMONTIL, SINEQUAN, NORITREN) Ein bør helst unngå å behandle personar med demens med trisykliske antidepressive medikament. Årsaken til dette er ein uttalt antikolinerg effekt, som gjerne vil forverre den kognitive svikten. Desse medikamenta har også ofte kardiale biverknader med hypotensjon, takykardi og forlenga QT-intervallpasient imidlertid har brukt medikamentet over lang tid, har fått stabilisert Dersom ein stemningsnivå ved hjelp av dette og synes å tolerere behandlinga godt, bør ein likevel vere tilbakehalden med å skifte. Men ein bør unngå nyforskriving av desse medikamenta til pasientar med demens. 2) SSRI (selektive serotonin reopptakshemmarar) (CIPRAMIL, CIPRALEX, ZOLOFT, SEROXAT etc) Desse er gjerne førsteval ved reine depresjonar, som har lite islett av angst og søvnvanskar. Deprimerte demente med dårleg nattesøvn, kan ofte ha god terapeutisk effekt av å kombinere eit SSRI med mianserin. Merk også at SSRI kan ha ein frapperande effekt ved emosjonell inkontinens etter hjerneslag. 3) SNRI (selektive noradrenalin reopptakshemmarar) (EFEXOR, REMERON, EDRONAX, CYMBALTA) Desse medikamenta har ved sida av den antidepressive effekten også ein klart angstløysande funksjon, og kan såleis eigne seg godt ved angstprega depresjonar. REMERON har dessutan også ein sedativ effekt, og kan forsøkast ved triaden depresjon, angst og søvnproblem. Vanlegast biverknad er kvalme. 4) Tetrasykliske (MIANSERIN, TOLVON) Dei tetrasykliske medikamenta har kanskje ikkje den mest potente antidepressive effekten ved monoterapi, men blir mykje brukt i kombinasjon med t.d. SSRI. Hos enkelte eldre kan likevel medikamenta gje god effekt ved monoterapi, men dette er kanskje indirekte ved at det gir god nattesøvn. Medikamenta blir også mykje nytta som rein søvnbevarande medisin. Mest vanlege biverknader er auke av appetitt og vekt, hang-over og hypotensjon. 5) Andre (Welbutrin) Selektiv noradrenalin- og dopamin-reopptakshemmar. Har som vanleg biverknad søvnvanskar, og er såleis ofte lite aktuelt i demensbehandling. Medikamentell behandling ved aldersdemens.- Arne Ruset 19

20 ANGSTDEMPANDE MIDDEL. Diazepam (STESOLID, VALIUM, VIVAL) Diazepam er relativt kontraindisert på grunn av lang halveringstid med fare for sedasjon, akkumulasjon og fallfare. Hjå pasientar med demens innskrenkar såleis bruken seg til premedikasjon t.d. før medisinske undersøkingar og som krampestillande. Sidan medikamenta også fins som klyster-form, kan dei også vere veleigna ved ekstrem uro der pasienten ikkje er tilgjengeleg for per oral medikasjon. Oxazepam (ALOPAM, SOBRIL) Oxazepam har kortare halveringstid enn diazepam, men halveringstida er like vel så vidt lang (10-15 timar) at det kan oppstå akkumulasjon, sedasjon og fallfare. Max serumkonsentrasjon etter 2-4 timar. Medikamenta blir nytta ein god del ved angst og uro hjå pasientar med demens, både som basismedikasjon (t.d mg x 3) eller som eventuellmedikasjon ved akselererande uro. Medikamenta kan også brukast som premedikasjon i -2 timar før problematisk stell (som bad/dusj) og før blodprøvetaking eller andre medisinske undersøkingar, når ein erfaringsmessig veit at slike tiltak byr på store problem. Klometiazol (HEMINEVRIN). Dette medikamentet har svært raskt innsettande effekt, max serumkonsentrasjon etter 90 minutt kapsel og 60 minutt mixtur. Halveringstida er om lag 4 timar. Ein hemsko er den svært vonde smaken, særleg av mixtur, som gjer at mange vegrar seg mot medisinen. Medikamentet kan virke respirasjonsdempande, og må administrerast med varsemd til personar med sjukdom i respirasjonsorgana. Effekten inntrer ofte efter få minutt, og ein bør alltid ha oppsyn med pasienten etter inntak av medisinen for å forhindre fall og skade. Det er svær individuell respons frå pasient til pasient, dessutan ein tendens til avtakande effekt over tid. Heminevrin har særleg plass i behandlinga av svære innsovningsvanskar og i behandling av akutt forvirring. Ved sistnemnte tilstand titrerer ein dosen opp til mg døgndose fordelt ut over 4-5 enkeltdosar. Antihistamin (ATARAX) Atarax kan gje brukbar angstdemping, t.d. ved dosering mg x 3, men synes å ha liten effekt ved sterke angsttilstandar. Kan nyttast ved abstinens under nedtrapping av benzodiazepiner. Det er viktig å hugse på at antihistamin kan utløyse forvirring hjå eldre. Andre (BUSPAR, XANOR). Indikasjon langtidsbehandling av angst. Medikamentell behandling ved aldersdemens.- Arne Ruset 20