ARBEIDERNES FAGLIGE LANDSORGANISASJON BERETNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARBEIDERNES FAGLIGE LANDSORGANISASJON BERETNING 1 935 - ---- ----- ---- ----- ---"

Transkript

1 ARBEDERNES FAGLGE LANDSORGANSASJON BERETNNG

2

3 ARBEDERNES FAGLGE LAND ORGANSASJON BERETNNG FOR SEKRE TARJATET VED OLAV NDAHL OG LARS EVENSEN O LO ARBEJ DERXES A'TETRYKKER

4 nnholdsfortegnelse, ide l:lekretariatet HeprC'sentantslmpet lellesmøter a, forbndstyrejl(' og sekretariatet, ltepresell'tasjon Agitasjonsvirk omheten Den faglige agitasjonskampanj(' i okto\)er!) OVly ningsarbeidet l<'olket Hs' Fond 'l'dstene\' nden Hamarbeidskomiteen Det internasjonale tyalg )et SLati ti ke kontor Landsorganisa<;jone reyijokontor ])et jridi ke kontor \rbeiderne<; jtisfond \rheiderbe\egelsens arkiv lnaii lovedavtalen med Xork \rheid,,i\('rf()nnill o Lo,' om 'l\'stmnin:'sregler 'l'ariffbevegelsen Oil sandkonflikten J[nrekonflikten O l lrt'ttelse a\' tariff for Lamlorl!llUisasjonPlh () forhndeps [k<;jonærer i'kadiavlsk amarheidc' Lad oraniajon('l internajolall' forhindeber,()''lker,, rlll!:nr!:ani'lsjonen ')g idrt'tten ()r,mlli ring ay fikf'rlll [ikl'rkollfl'ralll' ()ralli 'erinl!e a de arll{'idslje (hl'rl!:an til (listrikts(lrgalliajollpr ', Laml,orgalli;ajollellS Trolls koltor ( tdrag a' hl'retllingee fra cl(' f'lglige (]itrikrorgalli 'ljolll'r fr ard lh;;) stntittbk oversikt J llheye!!ebene i ] na;) a l Ollrettede o,'erenskolllstl'r og hnw a' talpr :\s :'i ;) :; h) \rbeid,:tallni::er, (' onlre,lrattll' \y lth't rl'o O\l'll',kvm,r, hortfalt tltt m v pl (iollkjeote km om gjl'l\l(lf,in];p :n' OH'rPlskls!('r ikl,p fl''lligh(', handlet \ ' ('(] lir!'! ntg:l::

5 Ridt' '['aht'll Tal'iffovt'l'enskom;;tel' OPl'l'ttl't i!j: l \rt'id t'ln:ninger i :,\vdl'linl( og nwdlemhevl'l(el ('l 'l'ahpjl ll Or<rllisa!';jolll'll' gjlnlpm'nittlige medlemstall for hhr llled i l,! n Avdelings og ffinlle'nltall pr de,;emher HJ:H og llja, amt til lttede og ttn d' anle'lillgl'r og llledll'lllnwl' i ;) Y Organism,jon!':forholdl'llp i g'eografi;;k hem;l'l'nde, Yl :'edl('mstallet i de ar('id;;!!!';('s foreninger pl' :n (]!'Serhpr fa U Y :'E'dlemstallpts forandring n:hh gpo!,'lafisk ()Patt 'l'apt!' arhl'id dager,,, 'l'ilitsmplln og fnksjonærer,,,,,, S ''ahe'l \' Opgan' OH'' tapt!' a'!)('i(]«lagl'r,!! J<'aghh! ', 0 l+'agj;ori'ling, 'kollttingentl'n, 'l'ahdl X nntl'edelsesanift pl,stra og ol'(lina'r arskonting('nt llj Alfabetisk register _\gitajollsvirksomhcte'n, \rhpil!tl'hl\'('gel('ns arkiv ]!J:: ' ', : \rhpi(]('l'nps Slisfoll( \ nlplings ol!' D('(ll(lllshl'\'('gp!sl'n,,, )P faglil(l' agitasjolskallllhlnj(' i oktohl''!la;), )pt ntl rlla:jonale tvalg l!'t jridiske kontor, ])l't Xtatistikt' kontor,,,,, : Faghlad,,, J Fa()ratlisajonPl og idrpttph o ;;; ''('('sllll!tc'r av f(lrhnllsty'l'nl' og ('kn'tal'iatl't,,, a,'olkp! Hs ' }'olld ',, (;a'silllkollfjiktt'll :! oyptla Ylall'l lill d ::\ork \rhl'itlsginjfonnin!: og!an' 0 a \ ' stl'lnintr TP::,t'r :; LaH! ori 'lsjollens int(,l'llll,jollalt forhillt!t'pr,,, : La ndsorglllli: 'joue TrolllSllkolltnl' {'YH kl'l', ', / 'hpypgpls< (' i!lh :)] a) ()prpl pfi l' Ovpl'(lskOlll,tt'r og '< \' a '', :) hl \rll(i(ls,'tallli('' 'l lo\,ptll'l'nltatl'ltp,la HG,J lo 0 ') (;ollkjpllte kra\' om gjt'llpllfø!ll,' :\' O\'PJl'llskollhtpr ikl,,, t''''ditrbl h:htt \''( ilrl'ls t :::l, : :\ørt'kcl})fliktt\ll :!s )p! 'nillgrnrhlh!pt

6 Side Oprettel'e ay tariff for Lmlf;organisasjonen'i OA' forhndl'ne fullkjollærer 0 OrganiS('ringell ay de al'ei<tløst' as Organisering ay fi 'kel'lle fiskerkollferanell Oergang til distr':sorganisasjonel' ' lteprest'ntant kapet Hepresentasjon,'amarbeidskomiteen lo Sekretariatet lmjldilla isk samarheide tatistisk OYN'sikt Tabt'll TariffowrelL';komi'tel' opl'ettt't i Ø l Areid stanninger i Ø ll Organisasjonene; gjpnemnittlige medlemstall for \'t'' måned i HS ly \xdelin og mnlemstall pr desemer og!):;, amt tilslttede og ttrådte avdelinger og medlemnwr i!) ;:;0 Y Organisasjon;forholdelle i geografisk hensn'nde Yl :\edlemtallet i de al'beidøses foreninger pl' d<'spmber (; Y edlemrtallets foranclril!) geografi;;k opatt Yl Opga,e oyer tapte arbt'idsclaa:er X nntredelsesaygift ek:tra o ordinær i'skontingent!l Tapte arbeidsdager 'l'al'iffheyegelsen _ Tillit menn og fnksjonærer S Tbtene,nden fl '('tdrag ay heretningene fra dt' faglige diriktsora:anisasjoner for året 0,

7 Sekretariatet hal' i be tått av følgende : Tæstjonnann : Konrad ordahl Kas Formann: Olav Hindahl serer : B Aa e Sekretærer : Lar Even en og Alfred }ad en Alfred }fad en blev innvilget permisjon da han 0 mar blev tnevnt til handel mini ter Jridisk konslent: Trygve Lie, om likelede blev innvilget permisjon fra 0 mal', da han blev tnevnt til J ti mini ter Advokat Viggo Han teen blev ansatt som vikar nder Trygve Lie' fravær Øvrige sek,etariatsmedlemmer: Ra ms Rasm en, O Sporpind, Nic Næss, Torbj Henriksen, nan Fladeby, Christian Henrik en, }ar tin Tl'anmæl, P H Ve tad, Alb Raaen og M Strandli l'ctramenn for sekretariate t : E Kiil, Jo ei Lars on, Valdemar Niel en, lngv Ol en, lng\ Hagen, Ldv Johan en inntil no vember, da han avgikk ved døden, Lcie Andre en, Emil Torkild en og P Aasvestad aker ekretariatet hal' i året holdt møter og behandlet Til kontoret er der kommet skrhel er, og ay,endt Represe n ta n tskapet h a r representa nt kapet bestått a, følgende : Arbeiderpartiets Pressejm'b nd: Han Amndsen drbeidsmanclsjorbll ll dct : Ole Beck, Foldals Verk, Simon Simon en, Evje, Konrad Botten, Fellingfor Bakcr og Kon ditorjorbllllct: Johan X;vgaard,0 Barbel' og Frisørsvennenes Forbnd: E Martin en, O lo Beklædnillgsat'beiderjm'b lllldet :,Y Andel' en, O lo, Rdolf Erik en O lo Bokbinder og Kattonnasjea rbeiderjmb n det : Øi tein }arthin en, O lo Bygningsarbeiderjorbndet: Jen Tangen, Olaf Kregne, Trond heim, Peder Framnes, Oslo, Olaf Klippenberg, Kong berg Xorsk CCll traljorelling jol' Boktrykkere: Emil Torkild en, O lo, alfdan Wigaard, Oslo Fonnerjorb ndet: Sigrd Jen en, Bergen Gllsmedarbeiderjorb ndet: T Heggland, O lo Handels og Kontorjll ksjola:rencs Forb nd : Omar Gje, teby O, lo, Georg Jacobsen, Halden L l

8 Hotell og Restarantarbeidc'forb l lndet : Helden, Olo H pde'ia'beiclerforb ncle t : Han Eriksen, Olo, rohn La nes, Tam o Jern og Metallal'beiderf0'bllndet : O Ommnd en, O lo, Arthr J Ol en, Sandefjord, Oskar Han en, Trondheim, G tav Elling en, Bergen Jern baneforbndet : Ldv Bland, O lo, Thore Ol en, Lille trøm, John Skaarvold, Trondheim Kjemisk ncllstl'im'beiderforbnd: Kri tian Hansen, Rj k an, Odd Hmben, Brevik, Kr Jacob en, Sada, Gotleib Thoma en, Kri tian sand S Kjpttindlstda'beiderforb n cl e t : Henrik Henriksen, O lo Kommneforbnde t : G Sethil, Oslo, Egen Johannesen O lo, Karl Fr kjeg, Oslo, Johan Al tad, Trondheim Litografisk Forbnd: Eivind Jil en, Olo Lokomotivmannsforbndet : Robert Lnd Nærings og Nydelscsmiddelarbeiderforbll/ldct: )lathia Lar en, Stavanger, Aron A k, O lo, Jen Berg, 0, Papirin d/,tt'iarbeiderforbndet : Andrea Tar,e en, Drammen, Jo han Kristensen, Skotfos, Kri tian Martinsen al'p borg, Tryg,e Ris vik, Namsos Postforbndet: O L Strøm, Oslo jpmannsforbndet: A B i rkeland O lo H )ichelsen, Bergen kinn Lær og Gmmiill dllstl'im'bcirlerforblldet :Joh P il en O lo Skog og Landm'beiderfo'bndet : Johan Ødegaard, O lo, Otto Gndersen, Harran, Petter Sveen, Flberg Skotøiarbeiderforblndet : Jen Larsen, lla lden, Å E Gnder en, Oslo Stenindstrim'beiderforbndct : \aldemar Niel en, O lo Tekstilarbeiderforbndet : H arry Erik en, Olo, Hlmar Ram lo, ytre Arna Telegraf og Telefonforb nde t : Arthr Rd Transpm'tarbeiderforb ndet : Olaf Han en O lo Jo ef Collier, Skien, Georg SØrebØ, Bergen Treindstriarbeiderforbndet : P Ødegaard O lo Tobakkarbeiderforbllndet : Otter Boberg, O lo A tagder faglige a morgani asjoll : Ålbert KarLen, Arendal Bel'gen og Fylkenes : il llansen, Beraen Hedmark : :Martin Wold, Hamar Sør'landet: B FloodEngebret n Kr and Trøndelag: Karl TØmmera, Trondheim Oslo og AkCl'shllS : Gnnar Di enaaen Østfold: J Karl nklevfo arp borg Opland : Smeby, Øndre Land Bskerd: Floritz Gnderen, Hdnefo Telellark : John John n kien Rogalall d : C trøm, tayanger Jfprc fylke: O car Amnd en, Ale nd TO'da nd : Alfred TiLen, Tal\ik T

9 For Ye t Col e l, Trom_ og Finnmark fylker ntl av repre elltantcl' ordnet y ed k o m mende,al' ikke 0 eptembel' for å Hepre ntantskap møtet holdte i dagene behandle de ordinære aker: Beretning for!:), regnskap for, red Rio nsinnberetnin, h\'ornder for lag om po, tgil'okonto, Land_ ol'gania sjo ne n s i ll t e rna j O ll ale forbindelser, beretning fra Lar E\'enscl om de to i lltem asjonalel's ak jon mot krigen, di triktso l'gani ' a,jonelles ftl'ense områder, mønsterlover for distrikt organisarjonene, ol'ganiering av fi ske r'ne og forslag til lover for en fi kerorganla jon, fo r 'lag til endl'in gpr i lovene for de arbeid lø e foreninger, og agitasj oll ma nedell An aende k behandlingene hemie til de trykte og t endte pro lokoll<'l' fra møtene fellesmøter av forb n d sstyr e n e og sekretariatet Den nar holdte felles forbnd styremfhe ammen med sekretadatet og repre entanter fra O lo og Omegn faglige Samorgani, a:jon Til behandling forelå : _ Forlag til hovedtariffavtalen, Tariff itajonen og Anet tcl e av ekretær i Tord Torge DCl!ebrllal' holdte felle møte av forbndene fa tlønnede tillit menn oa ekretariatet Til behandling forelå avstemning re l tatet O\er hovedtariffavtalen Dcn mats holdte t illi tsmann møte av forbndene og' ekre lariatet Tariffrevi jonen forelil til behandling l amme anledning holdte et lignende møte den mats Den agst holdw felle møte av forbnnd tyrene, el re tariatet og styret for O lo og Omegns faglige Samorgallin a jon Til behandling forelå den land omfattende agita jon i oktober måned og den av acitasjon komiteen ntarbeidede agita jon plan forbnd tyremøte, hvor der Den desember holdt fell forten repr entanter fra forbnndene og ekretariatet også var til tede (ra Arbeiderne Land bank AfS: Bankchef BjØrn eth og direk jonen fra Land formann, Halvard Ol n De Slten møtte Torjn Graver organi asjonens revisjonskontor Til behandling forelå: Det norske Arbeiderparti' konverteringlån Re pre s e n tasj o n Lan d sorgani asjonen har i vært repre elltert ved Den E:tland ke Land organi asjon kongre den mai,,ed L G B : repreentant kapmøte i KØbenhavn den mai og ved Arbeid konferan en i Gene,e den jni De sten var Land,organi a jonen repre entert ved møter :om l G B og L S A holdt i anledning konflikten taliaetiopia

10 Det før te a,' di 'e møter holte i Gence den, 'elltemljer, og det annet i Br el og, oktober De; ten,'ar Land organisa jonen repre sentert ved Den nordl ke Samarbeid konferan e i Hel ingfor fra 'LlO, de ember, Enn ddere,'ar Land organisasjonen repre entert ed følgende landsmøter : Årbeid mannsforbndet, Gll medarbeiderforbndet, Jern og fetallarbeiderforbndet, KjØttindstriarbeiderforbndet, Kommne forbndet, Lokomoti\'lnanll forbndet, Særings og Jydel esmiddel arbeiderforbndet, Papirind t l'iarbeiderforbndet, Sjl,man forbndet, Skotøiarbeiderforbndet, Tek t ilarbeiderforbndet, Tran portarbeidel' forbndet og Treind, triarbeiderforbndet, samt reel Å F landsmøte, Agitasj o n svirksom heten Det som er beiget til agitasjon er opført på de for kjellige di trikt organisasjoners bdgett og bevilget i forbindel e med dette Land organi asjonens til kdd til di trikt orgai a jonene i mr kl' 00 For Øn'ig hend e til tdraget av beretningene fra de faglige (listriktsorganisasjoner for ihet om finnes prt side 0 i denlt' beretning Land organlajonen eget tlegg til agita jon var kr om blev benyttet av Sork SjØmanforbnd til ao'ita jon blandt fi kere Den faglige agitasj onskam panje i o ktober Sekretariatet be lttet våren at det amme hø t klde arran gere en land omfattende faglig agita jon Til forberedel e av agita jonen valgte ekretariatet Konrad ordahl, Erling Kiil, )artin trandli og Lar E,'en en De ten blev Oply ning forbndet anmodet om t opne\ne to repre entanter til li delta i forberedel ene av arbeidet Forretning h'alget i Oply nino' forbndet \ajo'te da T, kon Lie og Einar Gerhard en til, delta i komiteen Den fagl ige agitajon \ar den før te land,omfattende fao'lige agitajon kampanje om,'ar holdt i orge på en rekke år Til gjeno'jeld blev dt't fra Lan,organiajone ide ikke,part på noget om knde gjøre kampanjen yellykket Tidlig pil ommeren ble det t kre e t en kon krran e om slagord Flere hndre forslag kom inn Ånta tt blev: «amhold må til», et lagord 'om itlen \i te ig, lå O'odt an En rekke forfattere ble anmodet om, kri,'e tek t til en ny fagforcn illgssang,om det iden ble\ Lkl'e,'et melodikonkrrane om denne konkr rane deltok flere hndre komponi ter angen blev ogs, spilt inn på flere hndre gramofonplater Pla kat blev tarbeidet og endt t i to t l'reber Den minte hle,' brkt til ophengning pli arbeid pja,sene Det ble,' tarbeidet en tikt illtrel't idig a gitasjo ll,'(brojyrcj dess ten spesialbrojyrer!:'om,'endte ig til de nge al'f eidel'e og de arbeid,

11 lø e En bro jyre perielt for h hjelpen blev også endt t i tore oplag Det blev Yidere laget et idig flfe krift, klebemerker og kom'olttmerker forbindel e med kampanjen tarbeidet Axel E,'en en en bro jyre Ømme og Lar om var rettet til fi kerne Den kom t i et oplag på ek emplarer For å fremme avispr'opagalldaen arrangerte alle partiavi er premiekonkrranre om besvarel en av pøl' m let: dlyorfor jeg er fagorganisert» De ten blev det sendt alle partiavisene ti paltede annonser om fagorgani a jonens opgaver og betydning Artikler, tegninger m m blev endt alle fclgbladene En ny lydfilm blev innspilt til brk nder agita jon kampanjen Denne filmen vi te ig å bli et av de virkning flle te midler i propagandaen amarbeide med Skogog Landarbeiderforbndet laget Oply ningsforbndet og!<å en liten film til brk i agitasjonen blandt kog arbeiderne Det blev tarbeidet peielt teater og tramgjeng toff, om ble,' sendt til de teateqrnpper som klde nderholde på agita jon møtene, amarbeide blev også innledet med de andre ho,'edorganisajoner Det nor ke Arbeiderparti central tyre hemendte :ig illede til alle ine avdelinger med opfordring om fl yde ln'ad de knde formii for at den faglige agitasjon klde bli mest mlig vellykket PartipreRsen, partieh, talere m v blev tillet til di po isjon Arbeiderne Tngdomsfylking rettet en opfordring til alle lag om il hol(le møter for nge arbei(lere om fagsorganisa jonen Lagene hlp ogi'å til me(l tdelingen av agita jon brojyren «Fra ngdom til ngdom» Gng<om'lagene hlev og:å opfordret til fl grl gjennem me(llem!<fortegnelene Rine for l finne organi ajon,mlige medlemmer «\rhei(lerngdommen» kom t med et pesialnmmer om fagol'galli a jonen Ogsa innen \l'heidel'lle drettsforbnd blev det arrangert møter for nge arbeidere Under kampanjen ble,' det trykte materiell'endt t i flllgen<e oplag: Joyp(lln'ot:jyren «Samhold m<l til»,,,,,,, «Fi kerne vei til bedre kår», «Fra ngdom til ngdom» «Til de arbeidslø e» «Cirknlære til alle fagorganif;erte»,,, Flyyeblad,,,,,,, J\:lebemerker,,, FagforeningsRangel Plakater,, i!l 000 pkspl O 000 li;) i;) 000 i :)00 Det ble, :endt t 00 talekor<:amlinger til teatergrllppene De lo serieannon er ble,' tr'ykt i et oplag på tibammen OO 000 eksemplarer alt gikk agitasjonsfilmene t i kopier Kampanjen blev pnet med tore møter :pllllng den!) t:eptember iden gikk det slag i f;lag hele oktober mrtnetl med 'tore moter både i by og pc land FØlgende fortenelt'l Yiser h,'or manf{e agita<:jon møter det bley holdt i de for kjellige di!tl'ikt:organi ajoller og ro' mange 'om deltok i dem Li:ten Yi er også antall nye fagfol'ellinge'r og grpper dannet nder kampanjen, likelede' ro' mange medlemmer di,,'e fagforeninger og grpper blev tiftet med

12 G Agitasjons møter o lo og Aker h Di trikt organi a jon Askim og Omegn fagl Samorg A tagder fagl Samorgani a jon Bergen og Fylkenes fagl Samorg BodØ og Omegn fagl Samorgani asjon B kerd faglige Samorgani asjon Fredrik tad og Omegn fagl Samorg Gdbrand dal fagl Samorganisa jon Halden og Omegns fagl Samorg Hage nd fagl Samorgani a,jon lledmark faglige SamorganLasjon HØnefo og Omegns fagl Samorg )o og Omegn fagl Samorg Namdal og Helgeland fagl Samorg Narvik fagl Samorgani asjon NordmØre fagl Samorgani asjon Rom dals fagl Samorganisasjon Sarpsborg og Omegn fagl Samorg Stavanger og Omegn fagl Di trorg Slitjelma Samorganisasjon SnnmØre fagl Di triktsorgani a<:ijon SØrlandet fagl Samorgani:a,jon Telemark fagl SamorganLa jon Troms Fylke fagl Samorg TrØndelag fagl Samorgani a jon Ye tfinnmark fgl Samorgani a jon Ve tfold fagl SamorganL a jon Ve topland fagl Di trikt organ i a jon Tlbrere 0 ') o 0 ; 0 Nye grpper og ragt i Nye medl digse ) !0 UO Til ammen tillegg hertil kommer flere t en nye medlemmer til de «gamle» foreninger alt blev de faglicre acrita jon filmene d t pl møter med deltacrere TtøyeLen ay agita jonen lå i før te rekke i amorgani a jonene hender ekretariatet bevilget f gende amorgani a joner bidrag til dere agita jon : A tagder faglige Samol'crani a,jon Bergen og Fylkene, faglige amorgani a jon Halden faglige Samorgani ajon Hage nd faglige amorgani::;a jon Mo og Omecrn faglige amorcrani a jon Namdalen falige amorcrani ajon i:tamdalen faglige amorganlasjon NordmØre faglige amorgani a jon Rom dal faglie amorgani a,jon kr 0000 «0000 «0000 «000 «000 «000 «c c

13 Stavanger faglige Samorgani a jon Snnmøre faglige Samorgani a jon SØrlandets faglige SamorganLa jon Telemark faglige Samorganisa jon Trøndelag faglige Samorgani asjon Vestfold faglige Samorgani a jon VestOpland fagl Distriktsorganisasjon kr 0000 «0000 «0000 «0000 c: 000 c: 0000 «0000 Videre blev Nor k Beklædning arbeiderforbnd bevilget kr 00 til gjennemførelse av en ker agita jonstrne i Romsdal, og til hsagitasjon i Rogaland Skog og Landarbeiderforbndet fikk kr 0000 til agita jonstrneer, Treind triarbeiderforbndet kr 0000 til agitasjon i Rogaland En rekke av de øvrige forbnd deltok og å aktivt i kampanjen efterat forbndsstyrene hadde vært sammen til et felle møte for li drøfte agitajonsplanene En 'pe iell foredl'agsrei e blev arrangert med den ty ke fagforeningskvinne Anna Schmidt, som foredrag holder Hn talte på store møter i Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Mo, Drammen og Oslo om forholdene for de tyske arbeidere med og ten frie fagforeninger Trneen var meget vellykket Fra alle kanter hal' den faglige agita jon blitt betegnet som vellykket Det kan heller ikke være tvil om at den både innad og tad fylte in opgave Oplysningsarbeidet Biide inenfor den faglige og politiske arbeiderbevegelse foregår n en jevnt stigende stdie og oply ning virksomhet Og li pli dette omr: de har nor k al'beiderbevegel e fnnet fram til gn t:io'e arbeid fol'mel' om gir gode resltater 'tdiecirkelvirk omheten har i det forløpne år gått sterkt fremover alt var det i te år i gang tdiecirkler med deltagere kke min t fagforeningenes innsat er det om har bragt tallet på tdiecirklene op med 0 pct ÅV kveld koer har det være i gang tykker med ele\'er alt har det i året vært holdt forelesning kr er med deltagere av di e krsene,'ar om merkr er med fm en til tre ker varighet Den ociali ti ke dag kole har om ellers \'ært holdt med et loker kr på ArbeiderhØi koen, Malmøya Kone pondan endervi ningen har i år blitt terkt tvidet, bl a er,'att i gang et pe ielt korre pondansekrs i fagforening knn kap 'om har fått tor til ltning Mange lyttergrpper har vært i gang omkring foredrags erier i Kringkastingen, bl a flere lyttergrpper om foredrag', erien «Arbeid freden problemer» Blandt den nye litteratren om Oplysningsforbndet har sendt t, er og å en erie krifter i fagforening knn kap Denne erie be Ull' n av følge,nde bøker: Håkon Lie: «De faglige kampmidler» Lars Even en: «Fagorgania jonen opbygning» Halvard M Lange: «De faglige nterna jonalene» Halvard L Lange: «Fagbevegel e og politikk» Dagfinn Bech:

14 «Arbeid tvi tloyen Tan teen: treik og boikott», Viggo regler om tariffavtaler, «Arbeid giverforeningen», «Tariffavtalen» n: E,'en Lar Øket fart Det har vært holdt en rekke møter fol' fagorgani erte kvinner De ten ktt har kvinner Arbeidet blandt de fagorgani erte krift for h hjelp er bl a sendt t et eget Filmvirksomheten har i år vært tor alt har OplS ningsforbn det vist sine egne filmer på over 0 møter med over deltagere Efter initiativ mo OplS ningsforbndet er det dmmet et Årbeidernes Lytterforbnd som n be tår av over 0 lag med mer enn 000 med Det har vært arrangert vellykkede arbeiderrei er til Eng lemmer tipendier er bevilget til kr er i land, Belgia og Sverige En rekke andre land fol kets H s fond k er der 0 andragender behandlet et på lånebeløp av 00 ÅV fondets midler er i året tbetalt følgende: Hs, Folket Odda Honning «yno Sem Arbeiderparti, Jareteigen, pr Barkåkpr :xord kogen Arbeiderlag T, Bonaka Folket J e, heim Arbeider amfnd kr ««««««Arbeiderparti Eiken Al'beider og Sm,\brkerla ««Folket T, Tenna ttanda Fett «Sked mo Skage i amdal «J arpn Socdem Forening H, Folket «Klem amfnd bygningen, Folket trømmen KirkØY, «««kjærhalden «Folket, T Killevold Snndlokken pr Narpbol pildra Arbeiderla Kri tian,and lrbeiderfol'ening Tns \eme k dk ;lrbeidern domslag, KyalYik Lyngeidet Folket H Brekha «()ilebes c: Rykene, h' yltefjord Årbeidernodom ]a Folket «Hngen ''beiderforening Folket ««H, Tar tad c: Brand\'al Hokkå en, «H, )leldal ««««««««««« Til ammen Kr <:00

15 det Renter og avdrag tgjorde kr ] Pr de,ember,'ar fon l nekonto kr For øvrig henvi til fondet regn kap og tat om er innta t t i regn kap til legget Tviste n ev n d e n har t v i tenevnden be tått av følgende medlemmer: Evensen, Johannes Johanne Lar en, Tans Tegg, Edv Stenklev, O L Strøm, Hams Rasmn sen og l Winge Som før te varamann har Rolf Ol ell deltatt i alle m øter Senlden hal' i behandlet følgende aker: Trist mellem _or k Skog og Landarbeiderforbnd og Xor k Byg ningsarbeiderforbnd H'drØl'ende for,kjellige ) a TviRt mellem 0 k Bnningarbeidetfo'bnnd og Torsk Tllvleri arbeiderforbnd vedrfsrende arbeiderne ved Askim E <ktrlke Sag T r i st mellem ÅOl' k Arbeid 'mann:forbnnd og bnd J,'mSr m'll i anlegg gartnervirk ombeten 0' k Kommnefor wdl'fsl'ende veivokternes og vein'dli keholdal'beidern<' orga n i asjon forhold T i st mellem Xor k Bygningal'beidel'fol'bnd og _Tor k Kjem i k ndstl'iarbeidel'forbnnd vedrørende nybygging:arbeide ed Eid aner falpetel'fahl'ikk _ Torsk Kommneforbnd og Reno\'ajon arbeiderne: Forening ved rørende monopol i ering tv ist Torsk Treind triarbeiderforbnd og _Torsk Bygningarbeidetfor bnd tvi t vedrørende Lmber Arbeiderforening X orsk Bokbindel' og Kal'tonlla jearbeiderforbnd og ÅTor k PapirK! i chl tl'iarbeiderforbnd tvi t vedrørende A indstri Drammen Papir Xorsk Bygning a rbcidel'forbnd og Xor k Treind trim'bei lerfor bnd fag killetvirt om innredning arbeider for bygg m _Torsk Kjemisk nd Rtriarbeiderfol'bnd og ÅOl' k Tran po rtal'bei del'forbnd tvi t vedrørende la tearbeidet ombord 0 i kih ved ildoljefabrikkene ved Tage:ncl ÅTOL k Tran portarbeiderforbnd Xor k Jernbaneforbnd og Tar,tad Tran portarbeider forening monopoli eringtyi:t og Xor k Transportarbeiderforbnd h' i t vedrørende organisajon forholdene for chafffsrer og jern banebetjening ved Ne ttno banen X o rsk Kommneforbnd og ÅTorsk Al'beid mandsfol'bnnd vedrpr ende arbeid forholdene ved fly\epla,er Åork Kommneforbnd og ÅTorRk Tran portarbeidel'forbnd ved rørende leiebilkhsring for 0 0 Kommne Xor k Bygning arbeiderforbnd og Xor k t, j t med rfsl'leggeral'bei(let,ecl Rå<h t Kommneforbnd

16 Samarbeidskom iteen har i be tått av O car Torp o g Martin T ranm æl fra Det nor ke Arbeiderparti, Hindahl og TorbjØrn Henrik en fra Land organi asjonen med Lar Evensen som ekretær Samarbeid komiteen har i året holdt møter og behandlet en rekke saker av felles interesse for de to hovedorgani a: joner av fag l ig og politi k art, bl a : Prodksjon av krigsmateriell, hovedavtalen med SOl' k Arbeid giverforenin g, fagorganisa jonen besltninger i i d rett pøl' målet, for lag til endring i Norge Kooperathre Land for enings lover Den har behandlet aker fra Naboland nevnden, Norge likonomi ke selvhjelp rm, Det Handel politi ke Kri eråd, SnnmØre Arbeideravis, Folkets Frihet, Kirkenes, Trstlovskommi j onen, oply ningsarbeidet blandt kvinnene, for lag om nedsettel e av Ølavgiften orga niseringen av fi kerne, organisering av de arbeidsløse, tariffbevegel en blandt landarbeiderne, organi a jonsforholdene for Jernbanene Kon l Ol'per onales Forbnd, Arbeidskonferansen i Geneve, t ariffrevi jonen i de a rbeider tyrte kommner, aker vedrørende tiltakkomiteen, flere aker vedrørende den taliensketiopiske konflikt, arbeid ledighefts trygden, veiarbeidernes tarifforhold og tariffkrav for andre grpper av tat arbeidere : telefon og telegrafarbeiderne og betjeningen ved _ykeh, asyler m v, samt Den J: ordiske Samarbeid konferan e i eli llgfors Det i n ternasj o n a l e tvalg h a r he tålt av Tranmæl, llindahl, TorbjØrn llenrik og Lar ed, Konrad Sordahl Eyen en Utmlget har i avholdt møter og behandlet aker og repre repre en t a n i kap møte i Københ avn Saker vedrørende Land organi a j onen i n n meldelse i F C, og i forbindel e hermed for kjellige saker og henvendel ' fra R F L, amt aker vedrørende Den Jordi ke Sam a rbeid konferan e i Hel in!!'for ell t a jon vedrørende Arbeid konferan en i Geneve, F C, Det statistis k e kon tor Land organi a jonen i tati ti ke Kontor har fort att,in virk omhet Forten de daglige mntlige og kriftlige fore pøl' ler fra forbnd og enkeltmedlemmer i fagforeningene angående tati tikk, økonomi ke og faglige pøl' mål, er tarbeidet en del mer omfattende opgaver og nder økel er, hvorav hit ette følgende : Til alle forbnd og amorgani a joner er t endt c l' over ikt : med trykt tek t og tabeller over den økonomlke tvikling te og hjemme, arbeid lø heten i de for kjellige fag innfør el og tfør el av de viktig te varer Likelede er det t endt en ten ilert pbilka jon pl! 0 ider om ferie pøl' målet tilling i alle land og en bro jyre : cen tredning om

17 forkortelse av arbeid tiden: med opgaver for arbeid,tid, forkortel 'en i alle fagforbnd vinteren H: Denne bro jyre er trykt i 00 ek emplarer For Land organisa jonen er tarbeidet opgave o er lpnningene i alle forbnd som har lønn tati tikk, over alle tariffer om løper t i, måned vis og forbnd vi, over alle varer som kan pro d eres ljemme amt import fra Tyskland Det er tarbeidet en tredning om fagorganisa jonen opfatning av barnetrygden og tkast til lov om merkning a\' nor ke varer, norsk håndverk og norsk hjemmeindstri Likeledes er det tarbeidet opgaver over kontingentens størrelse og fordeling samt arbeidslø heten til brk for kontingentkomiteen i Land organi asjonen Beregninger, tabeller og tek t er trykt Kontoret har og,li samlet og sendt t i trykt form alle lovene for forbndene for ikringskas er og tarbeidet en opgave over lærlinger og nge arbeidere lønns og arbeid,'ilkar For Land organisasjonen ål' beretning er tarbeidet tabell : Tariffoveren komster og lønn bevegelser, og tabell l : Arbeid 'tans i, sam t' beal'beidele av di e tabeller og tek ten til den :tatisuske del av år beretningen For Arbeiderne Oply ningsforbnd er tarbeidet en del opgaver til brk for billedstati tikk til en faglig agita jon 'brosjyre, over reallønningene vek t i J:Torge, forlengelse av ferien, forkortelse av arbeid tiden fra, arbeid lø heten, tapte dager nder konflikt, tbetalte bidrag nnder ledighet og konflikter For de enkelte forbnd er tarbeidet opgaver over innførte og tførte og prodi'erte varer, beregning av reallønninger For Treind triarbeiderforbndet er nder kontoret veiledning tal'beidet lflns og organ i asjon ' tati tikk For kog og Landarbeiderforbndet er tarbeidet lønn tati tikk for gant,arbeidere i Stange tabeller, For Telegraf og Telefonforbndet er tarbeidet en ammenligning av le,'eomkostningene i Stavanger, Kri ti an and og Hage nd For «Arbeiderbladet» er tarbeidet opgaver over pri er, lønninger og erhverv forhold i Oslo Kontoret bibliotek har fått en del ny litteratr Det el' i r'et løp t endt en del artikler av Økonomi k og faglig art, Landsorganisasjonens revisjonskontor Revisjon kontoret har i arbeidet videre efter de linjer 'om blev trkket op for dets virke på repre entani kap møtet og kongres en i har tilgangen av forbnd fort att slik at ved tgano'en av året er amtlige forbnd Lom er tiljttet Land,:organi a jonen på nær tilmeldt kontoret Kontoret arbeide omfatter ålede forbnd med ca 000 medlemmer forten Arbeiderne Oply ning:s forbnd, TØmrerne Fagforening og Bygningarbeiderne Boligprodksjon ReYi jonen i Boligprodk jonen er imidlertid op agt fra kontoret side fra nar,

18 Forten de o,ennevnte forbnd e r i og å revidert samtlige am organ i ajoner i landet, forten ad 'killige Folket l og mange fag forening regn kaper Aret oversk d d yar kr ;) av året kr <: og kon toret forme ved tgangen pe ielle saker kontoret har arbeidet med i året løp kan nevnes: Av Utarbeidelse av felles revi jon paragraf for forbndene, omlegning av forbndene rapport kjemaer t i l Land organisasjonen, skjemaer var ba ert på ka abokholder i og ålede flerhet av forbndene fører dobbelt bokholderi in trk for hoyedka da de gamle foreldet, idet n en amt tarbeidelse av erere og hjelpekasserere Til repre entantskap møtet i eptember forelå fra re\ljon kontoret plan for kontroll av forbndenes inntekter, tarbeidet i Rpresentantskapet g ikk mot alternati ver stemmer inn for det alternati,' om fort etter innførel e av po tgiro, hdlket forlag blev o\er end t Regje ringen Efter pålegg av ekretariatet har red jon t,alget og å arbeidet med pøl' målet om en ny redsjonsordning for avdelingene, og det er derfor fra revisjonskontoret t endt spørre kjema herom til samtlige avdelinger til lttet Landsorganisasjonen Grnnlaget for en nyordning er i midlertid avhengig ay a,delingene ikke knnet bearbeide denne På grnn av arbeidet tilsltning, og tmlget har derfor ak før alt materiell foreligger \ek t har det i året vært nødvendig å tdde revisorantallet med en mann Del' t en opsa revi or lahor en in til jni og fra jli blev derfor Jack Rei æther og Leif Aane r d an,at t begge t ilhørende X l & K F Denne anset telse ble\ godkjent a, repr!' entantskap møtet i eptember ling til fratredele fra 0 om red jon halg har i året fngert: A E Gnder en, formann,, Yiceformann og Johan Xygaard red jonskontoret leder Torj om medlem Ambro i Olsen om Gra,er Det j r i d i s k e k o n tor Yed det jridi ke kontor er det Av d i behandlet 0 arbeid rett aker o er trkket tilbake eller e er :i avjort ed dom, men l' hen't, heray ved forlik inngåt t i Arbeid retten 0,aker gjen tod vnl 't rel tløp Å' di val' 'j saker proedelt men blev t att t i l enere behandling de pådømte,aker hal' arbeiderne helt eller del\i fmt medhold i aker er g M t o ro'anla jonen i mot ( heri inkldert aker men, loylig arbeid nedleggel e ) ;),ake!' er organ La,jonen ilagt er,tatning For Boikottdom_ tolen har den jridiske kon,lent,ært be kjeftig t med aker ay dl,e el' a,gjort ved dom med det tfall at i aker Yedrorende BygninO' arbeiderforbndet er forbndet blitt frifnnet eller,aken ani t, og i en fjerde ak yor arbeiderne,om ak okere fikk man Boikottdom_tolen medhold En beo'jæ ring om amtykke til iverkettel e a, boikott ble, a\,hht ei,ile aker har vært nder behandling for cle forkjell ige folbnd De, ten er,0clo'ifl,aker pro edert

19 anledning Hoveda,'talen: oprettel 'e har den jridi 'ke kon lent deltatt i flere ker daglige møter med orsk Arbeid giverforening iden overrett akfører T'yg,'e Lie tnevnel e til j ti mini ter, har det jridi ke kontor virk omhet,,'ed ekretariatet be ltning av mal', vært admini trert a,' overrett :akfører Dagfinn Beeh og advokat Viggo lan teen om jridi ke kon lenter De enkelte arbeid rett aker fordeler ig om det vil fremgå av nedennevnte tabell : Arbeidsrettssaker Olen st,d fra fornge år Forbnd Norsk Baker og Konditorforbnd Norsk Beklædningsarbeiderforbnd Norsk Hokbinder og Kartonasjearbeiderforbnd Norsk Bygningsarbeiderforbnd Norsk Formerforbnd Norges Handels og KontorCnkforb Norsk Hotell og Restarbforbnd 'O t sk Høvleriarbeiderforbnd Norsk Jern og Metallarbeiderforbnd Tor k Jernbaneforbnd Norsk Kjemisk ndstriarbeiderforb Norsk Kjøttindstriarbforbnd orsk Kommneforbnd Norsk Litografisk Forbnd Norsk Nærings og NydelsesmarbJorb Norsk Papirindstriarbeiderforbnd Norsk Sjømannsforbnd Norsk Skinn Lær og GmmiLf!orsk Skog og Landarbeiderforbnd Torsk Skotøiarbeiderforbnd Norsk Steninn striarbeiderforbnd Norsk Tekstilarbeiderforr,nd Norsk Transportarbeiderforbnd Norsk Treindstriarbeiderforbnd, alt, Utarbeidet stevning eller ti lsvar Forlikt Pådøml i retlen eller ved for h l l Ojenstod ved årets sltt 0 Arbei d e r n e s j stisfo n d Beretning f m styret Styret i Arbeiderne, n ti fond har i årets løp be te tt a v : Lars Even en, formann, Einar Gerhard en, O car Torp, Albert Raaen, Han Fladeby og Daofinn Beeh, ekretær Styret har a,'holdt mrher hy ora\' l'<'llllllliiter llled flyktnings komiteen og behandlet O andragender ay 'akene har angått flyktningene og konflikter her i landet di e tall er ikke iberegnet aker om har,'rert ne'e ganger oppe til behalhlling, eller :aker om

20 bal'e er tatt til eftel'l'etning andragender er avhitt, a\' lag er enere omgjort Fondet fa te akfører har proedert traffeaker, men aker er bortfalt Eller har traffe aker om fondet har overtatt tgifter med vært pro edert ay advokat Stang og advokat an teen, O lo, advokat Sterri, GjØvik, Ol' akfører Broch, Narvik, Ol' akfører Solmsmoen Drammen, orsakfører Sevald on, Bergen, og ol' akfører Nipedal, Kritiansanc Sakene har om i de foregående år fordelt sig over hele landet AT J tisfondets m idler er det i ydet ca kr til poli ti ke flyktn inger i Torge desell bc)' Rcgl ka]j for J/ sfifo n de t pr nntekter : Ka abeholdning fra fol'l'ige år Bevilgninger A F L, efterbetalt ek trakontingent A F L, ekstrakonti ngent nnbetalt ved Norsk Kommneforbnd n nkommet til østerl'ik ke klas efeller nnkommet til panske klas efeller Bankrenter kr ««««««« Kr Utgifter : Utgifter til for\'arere i rett aker Diet og rei etgifter for tiltalte, vidner og for varere i forbindel e med rett aker BØter og mlkter Under tøttese til ophold Admini tra jon ( porto, red jon, telefon ) Dagfinn Bh, lønn tbetalt t i l ty ke flyktninger i Xorge Eck teinfondet panske politlke flyktninger, Ye<l Fr Adler kr ««««««««Kr « Kr Ka'cn Pedcrsen, ka erer Lars Et'enen} formann Regn_kapet er gjennemgått og _temmer med bilao' 00' bøker O lo nar O Jf On:oll, revi or

21 Arbeid erbevegelsens a r k i v \ rkiyel tyre har i ih'et be tått av de amme lcl'onel' o m i, nemlig : A E G nder e n, Jen Teigen f r a Land organlajonen, Valdemar Niel en og ø Marthin en fra D l A Ed\ Ander en er arkivet arkivar Som tidli<tere år har arkivet mottatt partiets avl' r, tw h'ifter og pblika joner amt fagblader fra de for kjellige forbnd og Lands organi a jonen Meddelel e blad og bro jyrer Samarbeidet med ar kivene i de øvrige kandinavi ke land fort etter med t\'ek, ling av litte ratr o krifter om har interes e for arbeiderbevegel en Arkivet samling av ten og i nnenland ke fa, hifter og social politlk litteratr har øket jemt, og be_øket i arki,'et er,ok ende fra intere,' 'erte parti og factfeller og andre som,øker oply ninger om al' beiderbevegel ens forhold og hi torie i de for kjellige land En tvidel e av arkivet vil finne ted i løpet av og il man flytte oy er i mere hen ikt me: ige lokaler enn det 'om arkivet n d i ponerer i Folket h Arkivet er åpent mandag on 'dag og fredag fra kl 0 ':W E,,:ndersen, arkivar Utdt'O(f av t'beidcrbclcgelscns Arkit;s rcgnskap for ;J nntektcr A rbeidernes faglige Landsorgani a jon,, Det nor k Arbeiderparti kl' c Kr tgifter T ', ly og renhold Arkivaren lønn nnkjøp av bøker m m kr 000 «« Kr Beholdning ' pr j anar Re tbeløpet på bevilgning fra Det nor ke Arbeiderparti Beholdning pr de mber kr c Kl' 0 0 Hovedavtal e n m e d N orsk A r b e i d sgiverfore n i n g o g Lov o m avste m n i ngsregler Land organisasjonen kongl'e fatlet be ltning om at man 'klde øke å få i tand en hovedavtale med Torsk Arbeid giverforening ekretariatet valgte et forhandling tvalo' be tåen de av : indahl, 'ordahl Tic Jæ, TorbjØrn HClll'ik en og Trygve Lie Det be, holdt ca 0 forhandling,møter

22 Rik megling mannen ble,' holdt a jor med de førte forhandlinger og frem atte nar ] følgende for lag i forbindel e med parten omforente for lag til Hovedavtale : «Det om forhandlerne blir enig om med hen yn til Hovedtariffavtalen endes til av temning med forhandlerne anbefaling Forslaget t ende før t til av temning efter at Regjeringen på fore pørsel fra Land organi a jonen har erklært at den vil fremsette propo i jon om ophevel e av av temning reglene i arbeid tvi tloven, der om anmodning herom fremkommer fra Landsorgani asjonen Det fort ette, at or k Arbeid giverforening erklærer at den ikke vil mot ette ig sådan propo i jon der om Regjeringen retter fore pøl' l herom til Al'beid giverforeningen len for laget er nder av temning, opta forhandlinger med forbndene i anledning våren tariffrevi joner Det fortsette at megling for laget ikke frem ette før n gjeldende av temningsregler el' ophevet Op igelsesfristen for de tariffer om tløper mal forkorte med en måned, 'siuede at opsigelsen kan kje innen febrar d å» Forhandlerne for lag til Hoyooavtalen blev behandlet av sekretariatet den, og av felle forbnd tyremøte den nar, som mot stemmer anbefalte fl sende for laget til rav temning Hovedavtalen blev vedtatt med mot temmer Hovedavtalen gjelder i år til de ember Den nar holdte møte i or k Arbeid giyerforening h,or lloyedav:alen blev erklært vedtatt Den : mal' endte krivel e til ocialdepartementet om at Hoyedavtalen var yedtatt, og at dermed var fort etningen for ophevel e av de av Stortipget vedtatte a, temning regler til tede Skrivel en var ndertegnet av Xorsk Arbeid!riserforening og Arpeiderne faglige Land organi a jon Den mal' blev det holdt m te i Odel tin<tet, hor ocialkomiteen inn tillet på ophe el av de i vedtatte a,' temning regler, og om godkjennel e av de regler for a,' temning over tariff og megling for lag om inneholde i llo\edavtalen mellem Land organi a jonen og Nor k Arbeid givel'forening nn tillingen blev yootatt i del tinget og i Lagtinget mal' og ank jonert i tat råd amme dag Yi inntar llovedadalen i in helhet amt de ndta<tel e og,ærbe temmel er om gjelder for enkelte forbnd : HO red_l TT_LE mellcll X A F og _ F L Organisa JOl retten ol',k _\rbeido'iyerforeni<t g Arbeiderne faglige Land organi a jon anerkjenner <Tje idi' arbeid O'i,erne og arbeiderne frie foreni<t,rett

23 Tillitsm enn om d e A rbeiderne tilit menn ved hver enkelt bedrift godkjenne organi erte arbeidere repre entanter og tal menn lenge de er til knyttet bedriften Ved hver bedrift som har inntil litsmenn, ved bedrifter som har fra arbeidere, kan det velge t il 0 a rbeidere tillit menn 0 «00 «00 «00 0 over Valg a v tillitsmenn k a n o m sl\ Ø n k e «i tedet foregå grppevi, om ådan av bedriften, og idet enhver arbeidergrppe om anerkjenne som har gjennem nittlig min t arbeidere, har rett til tillitsmann i tilll mann tvalget, an ett om antallet av tillit menn efter foran nevnte skala derved overskride vi det ved bedriften bare be kjeftige arbeidere om tår til lt tet en fagforening, og foreningen bare har medlemmer fra denne bedrift, kan foreningen tyre velge om tillitsmenn i den t trekning som denne overen komst gir anledning til Hvi bedriftens arbeidere tår til ltte t flere fagforeninger, holdes fell møter ( bedrift møter ), hvor de organiserte a rbeidere velger tillit menn Tillit mennene kal være over år o g kal velge blandt de aner kjent dyktig t e arbeidere ved bedriften, o m mlig blalldt dem om har arbeidet der de i te år Dog kal det være adgang for arbeidere nder år til innenfor det antall om er be temt i å velge repre sentant om er nder år i tillit mann tvalget Valgene gjelder for et kalenderår ad gangen vis en tillit mann ltter ved bedriften, ophører han å fngere om dan De valgtes nam kal innen dager,kriftlio' meddele Tillit mennene er forpliktet t i l så vel overfor bedriften ine arbeid kame rater, sin organisasjon som overfor bedriften å gjøre itt be te for å vedlikeholde et rolig og godt amarbeide på arbeid tedet Tillit mennene har rett til å t a ig av og Øke ordnet i mindelig het klagemål om de enkelte arbeidere mener å h a o\'erfor bedriften, eller om bedriften mener å ha overfor de enkelte arbeidere Tillit men nene kal videre på e at a rbeid reglement og ta riffavtale efterfølge Det er derfor forenlig med tillit mann hver,et å t i l kynde eller med,'irke til lovlig konflikt L

24 Det fort ette at arbeid criveren forinnen han tar in be ltning konfererer med tillit mennene: Ved i tandbringelse av arbeid reglementer eller tillegg til eller forandringer i di e, om de forandringer av arbeidsforholdene om måtte bli en følge av tørre drift forandringer, hvi driftsindo krenkninger (heri ikke innbefattet op igel e av arbeidere inntatt for et be temt arbeide eller se ong) medfører innskrenkninger i arbeid tyrken Anm Har det på grnn av særegne eller tvingende om tendigheter ndtagel esvis ikke vært anledning for arbeidsgiveren til li konferere med tillitsmennene, skal han snarest mlig gjøre tillit mennene bekjent med avgjørelsen og grnnen til denne s Arbeidsgiveren kan til forhandlinger med tillit mennene møte enten selv eller ved en stedfortreder om han tpeker innen driftsledel en Ål'beid giveren eller hans stedfortreder kan tilkalle andre ay driftsledelsen for å ta del i forhandlingene forståel e med arbeid giveren kan tillitsmennene tilkalle repre entanter blandt de av bedriften arbeidere som forhandlingene gjelder Ved tførel en av R ine hverv må tillit mennene ikke ten i forståel med bedrift ledelsen forlate ine arbeid pla er Xår de har noget å fremføre, henvender de ig direkte til arbeid giveren eller denne repr entant på arbeid tedet Opsigel e eller av kjedigel e av tillit menn kan ikke kje ten aklig grnn Arbeid giveren plikter ved individell opsigel e av en tillitsmann å gi ham ker var el For Øvrig inntar tillitsmennene ingen sær tilling ved bedriften Er op igel en begrnnet med arbeid mangel blir var let til tillit mennene de samme om for de Øvrige arbeidere Tår arbeid giveren går til op igelse eller av kjedigelse av en tillit mann kal han, om vedkommende tillit mann frem etter Øn ke herom, konferere med tillit mennene om den saklige grnn han har Forhandlingsrett og forhandlingsplikt Hvor tariffavtale b tår må arbeid, tan ell l' annen arbeid kamp ikke finne ed : Enhver tdst mellem en bedrift ocr den arbeidere kal f(jr t oke bila!rt ved forhandlincrer mellem bedriften og tillit mannen eller tillit mennene Opnåe ikke enighet,ed forhandlincrer efter pnkt : kan, hvi' vedkommende tariffavtale' parter, e\'entelt begcre ho\'edol'gani a,joner,

25 detom er enige, fort atte forhandlinger opt p, tedet efter tilkalle e av en befllmektiget representant fra hver av organi a jonene Opnåe heller ikke ved di e fortatte forhandlinger enighet, eller hvi ådanne forhandlinger i kk e finner ted, eller hvi ' det gjelder en tvi t mellem organi asjonene, plikter ner av partene å bringe tvisten inn til fort att forhandling mellem vedkommende forbnd eller Arbei detnes faglige Land organi asjon og Tor k Arbeid giverforening eller de nderorgani asjoner di se dertil bemyndiger Forhandlin gsmøte kal avholdes enest krav hetom er fremkommet fra en av partene dager efter at kriftlig Bedrifter som i løpet av en t(triffperiode illll ter i S _ F Di e inngå r nder be tående tariffavtale for bedrifter av amme art, der om T A F eller nogen av land sammen ltni ngene begjærer det, Opstår tvi t om hvorvidt b driften er av samme art, avgjøre den ne av \tbeid retten H\'or vedkommende tariffavtales lønn at er ikke middelbart kan anvendes, forhandle overen temmende med Op nåe hernder ikke enighet, avgjøre tvi ten av en nevnd, ammen!'att om i pnkt fastsatt E r en nyinnmeldt bedrift bndet av en ær o\'eren kom t, blir denne gj eldende til den er bragt t i l tløp Foreligger det ved innmeldelse a v en bedrift plas op i gelse i an ledning a v revi jon av bedriften overen kom t, kan den annen organ i j on mot ette ig a t den mellem vedkommende organisa jon og X A F gjeldende t ariffavtale atomati k kommer til anvendel e, der om denne n inneholder hjemmel for det Be temmelser i ngjeldende tariffavtaler om Rik megling mannen fa t ettelse av lønn at er for nyinnmeldte bedrifter eller for tidligere innmeldte bedrifter, hvor lønn at er ikke er fa t a t t, blir fort att gjeldende, inntil be temmesene er bragt til ophør Arbeidere som i løpet av en tariffperiode innt'er i A F L Hvi det ved en tariffbndet bedrift organiseres arbeidere, hvis ar beide foregår p et ted tariffavtalen gjelder og h\'i a rbeide ikke om fatte av tariffavtalen, kan hver av partene begjære optatt forhand linger om d L e nyorgani erte arb idere lønn og arbeid vilkår over en temmende med Opnåe hernder ikke enighet, avgjøres tvi ten a v en nevnd, be tående av l repre entant for hver av partene med nøi tral opmann om opnevne av partene i felle kap Blir di :e ikke enige, opnevne opmannen av Rik megling mannen Nevnden skal ved sin avgjørel e ta hen yn til de tariffestede lønn o arheid \'ilkår for de Øvrige arbeidere ved amme bedrift, idet det nd fa tsettel en av forholdet mell D le nye at er og de før tariff fe te(le l errge til grnn tilsvar('nde innbyrde forhold i lignende bedrif ter fl ddt mlig på amme ted For så vidt ådanne bedrifter er med lemmer \' A F, bør det ved ammenligningen fortrinsvi ta ' hen,, n til di e medlemmers at er ' Som arbeidere i denne pararrraf for tåe ikke fnk:jonærer eller formenn i adm tilling

26 0 rbeidsbelis e Xii' en arbeider forlater en bedrift, enten det kjel' efter eget Øn ke, eller han blir agt op, an ett ay h\'iken gr, kal det gi ham en bevidnel e for, \'0' lenge han har arbeidet på tedet Be\'idnel en kal innholde : :Navn, fød el år og dato år begynt i bedriften Kår httet ( ten anfør el a, år a k ) Fag Lønn da han forlot itt arbeide Ti den for i te ferie eller feriegodtgjørel e Kollektive op igelseel T A F og A F L vil \'ed tariffre\'i jonene eller ed,ar el om arbeids tans i henhold til arbeidstvistlo,en godta om gyldig plas op igelse for arbeiderne et op igelse varsel vek let mellem begge organi a joner eller mellem de tilslttede lands ammen tninger og forbnd, Begge når hovedorgani asjonen har fått meddelel e om op igel en parter forplikter ig til ved disse op igelser å amende minst dagers varsel Pla op i gel ene må være overen temmende med de be temmel er om finne i arbeid tvi tloyen om op igel en og meldingen form og innhold A'l/ste m n ing regler H A Arbeidernes av tem n ingsregler Ved a\stemninger o\'e' tariffor lag innkalle de temmeberettigede t i l møte, hvor tariffor laget blir forelagt og h\'or kriftlig hemmelig Stemmesedlene inn amle enten av foreningen a v temning foreta tyre eller a v en pe iell, opnemt komite Det kal føre protokoll over av temningsmøtene og temmetallet for og i mot for laget innføre i protokollen temme edlene for egle og opbevare inntil det foreligger temmere lltatet inn,ende til amlet avgjørel e ay tariffor,laoet yedkommende forbnd og må ikke i nooen form offentligojøre før herom temme cell ene ho\edoroan ' a jonen hal' h ffet bestemmel kal pi forlangende inn ende til vedkommende forbnd Forbndene ender foreningene en over ikt oyer det amlede temtemmegi,ning mere ltat 00 a,del inoen l a Rett til å delta i a\,temninger oyer tariffor,lag hal' alle organi rte arbeidere Yed bedrifter som tariffor,laget gjelder b fa!toreninger, h\'or medlemmene til hldighet,kifter arbeid ted, ek,empehi bygningsarbeidere, tl'an,portal'beidere, kog og land

27 arbeidere, e ongbedrifter o L, har alle medlemmer rett t i l å delta i a\' temningen c Alle medlemmer i en fagforen ing, om får ig forelagt til be hand l i ng og avgjørelse en hovedtariff, om fakti k e r be temmende for hele faget lønn og arbeid vilkår, har rett t i l fl delta i av temni ngen d Alle temmeberettigede medlemmer har temmepl ikt l l deltagel en i a\' temni ngen ikke gir et fllgyldig ttrykk for flertallet a v de temmeberettigede medlemmer vilje, kal vedkom mende forbnd tyre knne P' legge ny av temnin a llvi Den nye avstemn i n g kal omfatte alle i n tere erte foreninger og temmeberettigede medlemmer b, Ved bedrifter hyor det arbeide p skift, og hyor det ikke er konflikt, kal møtet eller møtene holde anledning til fl stemme s< dan a t alle medlemmer får V om ten gyldig grnn llndlater å temme over t a riff )edlemmer for lag når de oppebærer nd erstflttel e, taper retten til fort att bi drag Tvi te pøl' mål melem foren ing og medlemmer i anledning denne he temmel e avjøres a y yedkommende forbnds tyre Y _ ærværende av temning:sreler ow,r tarifforlag organla joner til httet and organi a jonen kal fjllgp av alle Yl O p U t ' t Y i t i n nen a rbeiderorganla jonpne om al\'endelen a\' av stemning'sreglene, avgj øre denne a v ekret ariatet V D i, p regler endrer ikke forbndenes o,ekretariatet rett t il å lede og H V ltte konflikter OH'ren temmende med de til enhver tid gjel lende lover, jfr l F L loyer V FO' a v temninger,om gjelder jøfolk oven tående regler B tenri k fart gjelder ikke A rbcidsgi'!;erjl c a lstclll ll illgsl'eglcr _år for lag til tariffavtale :endl's t i l rav temlling, deltar i denne de medlemmer av Arbei(Lgh'erforeningen om omfatt('s a v for laget _\ v temningen kal yære hemmel ig og kriftlig For at et for lag om sende til ra\ temning kal yære forka tet ved denne, kre,\' at min t bah'parten a \' de temmeberettigede,temmer har temt fol' forka stel e nneholder et tari ffor lag for et enkelt eller enkelte medl mmer a \' en land ammen ltning be temmelser S()m kan ha innflytel e på

28 arbeid forholdene for de ønige medlemmer a, land ammen ltningen, har dog alle medlemmer av denne rett til å delta i av temningen Di e regler endrer ikke central tyret og land ammensltninge nes rett til å lede og av ltte konflikter overen temmende med de til enhver tid i organi a jonene gjeldende lover SYnJatiaksjoner Tariffavtalenes fred pliktbestemmelse inn krenker ikke bedrifte nes eller arbeiderne rett til fl delta i en arbeid tan om iverk ette til tøtte for annen vlio konflikt, når amtykke er gitt av N A F eller A F L Før ådant amtykke gis, kal det føre forhandlinger mellem di e organi a joner om hovedkonflikten ntvidel e Forhandlingsmøte kal være avholdt innen, dager efter at krav derom er fremkommet Var let for arbeid tan kal være som i be temt Ved sympati treik ho medlemmer av X A F til tøtte for arbei dere ved bedrifter om ikke står tilslttet nogen arbeidsgin:rorgani a jon skal val' elfri ten være ker Yi det fra A F L erklære ympatistreik blandt X A Fs med lemmer i anledning av konflikt ved en organi ert bedrift, kal A F L amtidig erklære ympati treik ved til mrende organiserte bedrif ter i angjeldende by eller di trikt hvis sådanne finn ; dog skal antal let arbeidere om medta i sympati treiken ved de oroani erte bedrif ter omtrentlig mot vare arbeiderantallet ved de organi erte bedrifter Hovedorganisa jonene kan bli enige om ndtaoel e fra ovenstå ende regel A F L kan ndta stat, kommner, koopera jonen og ar beiderforetagender Tvist som angår denne overen kom t kan av hver av partene inn brin<te for Arbeid retten Denne hovedavtale gjelder til de ember 00 videre år ad gr<ten, hvis den ikke ay en av partene kriftlig op ie med måneder fortgående var el n merlminger: Hovedavtalen er en før te del a, alle tariffavtaler om er eller blir oprettet mellem de i titelen nernte oroani,a joner o<t/eller dere medlemmer Partsforholdet i de enkelte tariffavtaler berøre eller endre ikke i no!en hen eende ved hovedavtalen Hyor hovedavtalen bestemmel er om tillit menn ikke kan an vende i den foreli<toende form for den egentlige byggevirk omhet op be emmel er til ta det nare t forhandlinger om tilpa ning av di nevnte fag De ede i tandbragte bestemmel l' blir fl innta i de re pektiye tariffavtaler men med samme varighet om hovedavtalen pørsmålet om tariffe ede regler for!!ren etvi ters eller fag

BERETNING 1932 ARBEIDERNES FAGLIGE LANDSORGANISASJON OSLO 1933 - TRYKT I ARBEIDERNES AKTIETRYKKERI HA L VA RD OLSEN OG ALFRED MA DSEN

BERETNING 1932 ARBEIDERNES FAGLIGE LANDSORGANISASJON OSLO 1933 - TRYKT I ARBEIDERNES AKTIETRYKKERI HA L VA RD OLSEN OG ALFRED MA DSEN F2RMREt ARBEDERNES FAGLGE LANDSORGANSASJON BERETNNG 932 FOR SEKRETARATET VED HA L VA RD OLSEN OG ALFRED MA DSEN OSLO 933 TRYKT ARBEDERNES AKTETRYKKER nnholdsfortegnelse Side 'ekretariatet Representantskapet

Detaljer

DET NORSKE ARBEIDERPARTI BERETNING 1937 UTARBEIDET VED PARTIKONTORET OSLO 19 38

DET NORSKE ARBEIDERPARTI BERETNING 1937 UTARBEIDET VED PARTIKONTORET OSLO 19 38 DET NORSKE ARBEIDERPARTI BERETNING 97 UTARBEIDET VED PARTIKONTORET OSLO 9 8 ARBEIDERNE8 AKTIET RYKKE RI Innholdsfortegnelse Side JllIl dlling (X>lItrul tyrel og lallds:styret '* Partikontoret Hepre ntasjon

Detaljer

DET NORS!CE ARBEIDERPARTI BERETNING 1934 UTAREIDET VED PARTIKONTORET OSLO 19 35 ARBEIDERNES AKTIETRYKKERI

DET NORS!CE ARBEIDERPARTI BERETNING 1934 UTAREIDET VED PARTIKONTORET OSLO 19 35 ARBEIDERNES AKTIETRYKKERI DET NORS!CE ARBEIDERPARTI BERETNING 1934 UTAREIDET VED PARTIKONTORET ARBEIDERNES OSLO 19 35 AKTIETRYKKERI Innholdsfortegnelse entralstyret og land styret 4 Partikontoret 5 Representasjon 5 Utvalg og komiteer

Detaljer

BERETNING 1969 LANDSORGANISASJONEN I NORGE

BERETNING 1969 LANDSORGANISASJONEN I NORGE BERETNNG 969 LANDSORGANSASJONEN NORGE LANDSORGANSASJONEN NORGE BERETNNG 969 AKTETRYKKERET OSL 0, 9 7 0 57 5 000 550000 525000;. 00000r+t+HHHfttltltltt+t+l+l++tl++t+tl+++++l+H 75000 r+i++++t+f+f+4h4lhfttltltltt+t+l+l++tl++t++l+++++l+h

Detaljer

- B E RET N NG 1 9,. 1 ARBEIDERNES FAGLI GE LANDSORGANISASJON

- B E RET N NG 1 9,. 1 ARBEIDERNES FAGLI GE LANDSORGANISASJON B E RET N NG, 1 9,. 1 ARBEIDERNES FAGLI GE LANDSORGANISASJON ARBEIDERNES FAGLIGE LANDSORGANISASJON (9) 13eretning 1951 ARBEIDERNES AKTI ETRYKKE RIO S LO 1 9 52 ..... 5').'] 000 500 000 't15 00 o 00 1,00

Detaljer

BERETNING 1950. Arbeidernes Faglige landsorganisasjon

BERETNING 1950. Arbeidernes Faglige landsorganisasjon BERETNING 1950 Arbeidernes Faglige landsorganisasjon ARBEIDERNES FAGLIGE LANDSORGANISASJON BERETNING 1950 ARBEIDERNES ARTIETRYKRERI, OSLO 5000 00 475 00 o 415000 4000 00 ;750 00 50000 315000 3 000 Ltm

Detaljer

LANDSORGANISASJONEN I NORGE

LANDSORGANISASJONEN I NORGE LANDSORGANISASJONEN I NORGE L DSORGA IS SJO E I ORGE BERETNING 962 0 AKTIETRYKKERIET 0 SLO, 963 275 000 th++4+ H4 f++4i+lsoooo t+h..++4+l lh4 f++44 5000 f++h++++++h++++hf++++ 000 4H++4HH++H44++H 75000

Detaljer

LANDSORGANISASJONEN I NORGE

LANDSORGANISASJONEN I NORGE LANDSORGANISASJONEN I NORGE LANDSORGANISASJONEN I NORGE BERETNING 963 0 AKTIETRYKKERIET OSL 0, 9 6 4 sso 000 52< 000 soo 000 475.000 450 000 us 000 400 000 375 000 350 000 l2s 000 300 000 275 000 250

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

27*76 n & TIDSSKRIFT FOR ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIE. ! Edvard Bull Trønderne i norsk arbeiderbevegelse før 1914 * I. m... m * 0 : s * W W S S åp f

27*76 n & TIDSSKRIFT FOR ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIE. ! Edvard Bull Trønderne i norsk arbeiderbevegelse før 1914 * I. m... m * 0 : s * W W S S åp f TIDSSKRIFT FOR ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIE! Edvard Bull Trønderne i norsk arbeiderbevegelse før 1914 ' m J p * * 27*76 n & m... m * 0 : s * W W S S åp f * I TIDSSKRIFT FOR ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIE

Detaljer

BERETNING 1968 LANDS 0 R GA N I SASJ 0 NEN I NORGE

BERETNING 1968 LANDS 0 R GA N I SASJ 0 NEN I NORGE BERETNNG 1968 LANDS 0 R GA N SASJ 0 NEN NORGE LANDSORGANSASJONEN NORGE BERETNNG 1968 AKTETRYKKERET OSL 0, 19 6 9 550 000 525 000 500 000 475 000 450 000 425 000 400 000 375 000 350 000 325 000 300000

Detaljer

mannen Kr. BØrre Knudsen. som ga ordet til kveldens foredragsholder, landbrukssekretær SNO utredning høstet stort bifall fra forsamlingen.

mannen Kr. BØrre Knudsen. som ga ordet til kveldens foredragsholder, landbrukssekretær SNO utredning høstet stort bifall fra forsamlingen. Håndverkerforeningen igår, ledet av for- mannen Kr. BØrre Knudsen. som ga ordet til kveldens foredragsholder, landbrukssekretær E rik sta d. Emnet var: «Bureisingen og nybrottsmennenes arbeidsvilkår.»

Detaljer

Re ha bi li te ring av bygg verk ved li ke holds be gre pet

Re ha bi li te ring av bygg verk ved li ke holds be gre pet Re ha bi li te ring av bygg verk ved li ke holds be gre pet Den skattemessige håndteringen av rehabiliteringer byr på utfordringer både for skattyter, rådgiver, revisor og skatteetaten. Det er derfor på

Detaljer

SNO. OG Lørdag 26. Januar 1957. Han var patriot. !JJoJun om ~, flamp jojt. ~Vitnesbyrd om. Quisling:

SNO. OG Lørdag 26. Januar 1957. Han var patriot. !JJoJun om ~, flamp jojt. ~Vitnesbyrd om. Quisling: Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Nr. 4 6. årg. ~Vitnesbyrd om. Quisling: Dans motstandere ville samkjøre med EOl;'land Quislinc: trodde å kunne r:jenopprette nø~traliteten Generaladmiral A. D.

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO med tilleggsavtaler og kommentarer Utgitt av Landsorganisasjonen i Norge 1 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet 9 1-1 Partsforhold 9 1-2

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

Sa me i e t Ne dr e Si ng sake r sle tte Å r s m ø t e 2 0 0 9

Sa me i e t Ne dr e Si ng sake r sle tte Å r s m ø t e 2 0 0 9 T i e d l e m m e r i s a m e i e t N e d r e S i n g s a k e r s l e t t e D e r e s r ef. : V å r r e f. : Dato : 25. mars 2009 S a m e i e t N e d r e S i n g s a k e r s l e t t e Jeg mi n n er om

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO med tilleggsavtaler og kommentarer Utgitt av Landsorganisasjonen i Norge 1 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet 9 1-1 Partsforhold 9 1-2

Detaljer

Annonsebilag. til våre. lesere. Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling

Annonsebilag. til våre. lesere. Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling Annonsebilag til våre lesere Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling Papiravisa er mest populæ Åtte av ti fore trek ker å lese Trøn der-avisa på pa pir i ste det for på net tet. Også

Detaljer

ATIJRFHEIIXIXG I XORGE

ATIJRFHEIIXIXG I XORGE ÅRSBERETNING 1938-1 9O Gjende fra øverste kammen av Besseggen. ATIJRFHEIIXIXG I XORGE., OSFLÅNDSkE KRETS 939. som i 1909 reiste naturfredingstanken dr. Johan N. F. Willc nedsatte selskapets ger til beskyttelse

Detaljer

Hovedavtalen LO NHO 2010 2013

Hovedavtalen LO NHO 2010 2013 Hovedavtalen LO NHO 2010 2013 Med tilleggsavtaler og NHOs kommentarer Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon 1 opplag februar 2010 Opplag: 15000 Forsidefoto: Jo Michael Produksjon og trykk: 07 Gruppen

Detaljer

Vil øke kjennskapen. Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet.

Vil øke kjennskapen. Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet. Annonsebilag til Kommunal Rapport Nyheter fra Kommunalbanken Nr. 1-2013 Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet. Side 4 God dialog mellom administrasjon og politikere

Detaljer

SNO. for at varetektsfanger ble beordret ut. MAGEKRYPERE

SNO. for at varetektsfanger ble beordret ut. MAGEKRYPERE EKSPLOSJONSULYKKEN ved FLORØ krevde 10 varetektsfangers liv. Mot langenes protest ble de beordret til ammunisjonstransport De som protesterte ble truet m~d represalier. Straks før transportskipet skulle

Detaljer

SNO. Offentlig moral. Berg:~"iks påstand. - Eln prest (ikke NS) fylkesmannen honnør. i november1 '''; måned,... har som nyttl\.rs...

SNO. Offentlig moral. Berg:~iks påstand. - Eln prest (ikke NS) fylkesmannen honnør. i november1 '''; måned,... har som nyttl\.rs... Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Nr. 1 DENNE RUBRIKK koster kr. 25.00 pr. gang. Flere ganger etter avtale. Ble ril

Detaljer

BERETNING 1921. ARBEIDERNES faglige LANDS ORGANISATION. for SEKRETARIATET VED OLE O. LIAN OG P. AAR0E

BERETNING 1921. ARBEIDERNES faglige LANDS ORGANISATION. for SEKRETARIATET VED OLE O. LIAN OG P. AAR0E ARBEDERNES faglge LANDS ORGANSATON BERETNNG 92 for SEKRETARATET VED OLE O. LAN OG P. AAR0E KRSTANA 922 :: TRYKT ARBEDERNES AKTETRYKKER ndholdsfortegnelse. Side Repræsentantskapet............... Sekretariatet...................

Detaljer

Man dals ord fø re rens for ord

Man dals ord fø re rens for ord Man dals ord fø re rens for ord Man dal blir ofte om talt som den lil le byen med de sto re kunst ner ne. Noen av de kunst ner ne vi ten ker på, er nett opp de fem kunst ner ne som blir om talt i den ne

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

SNO. I motivene til foreldelsesloven (Ot.prp. nr. 5 for 1895

SNO. I motivene til foreldelsesloven (Ot.prp. nr. 5 for 1895 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 OG Nr. 14 6. årg. Lørdag 6. April 1957 Løssalg 65 øre ~~~,O:r~~n~S:;~~~::~ Nok en tvangsforretning kjent ugyldig ~kal hdet dyr k es p a 1 2. are t R It t 2 d'

Detaljer

SNO. bedt folk om å bli medlem. sto" hjemmefront

SNO. bedt folk om å bli medlem. sto hjemmefront ~ vestallierte sa Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Løssalgspds 25 Øre Nr. 21- R årg. Torsdag 10. novbr. 1949 Vi. retter spørsmål fil Norges Røde Kors. Heiagjengen ra de svarte år. Røde Kon bar

Detaljer

tie til sludder! Slik som det hele lå an, var

tie til sludder! Slik som det hele lå an, var Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Nr.. 11, I Mandag 2. april '1951 Vårt forbund retter Stortingsmelding nr. 64, holdel~i~:g~~;~:e~o~~~~~~;s~~~me,e [J a det hle gjort kjent at Ju-. stis- og' Pditidepartementets

Detaljer