Leieboerforeningens SLUTTRAPPORTPROSJEKT: ØKTBOTRYGGHETFORLEIEBOERE. Husbankensref. 2009/

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leieboerforeningens SLUTTRAPPORTPROSJEKT: ØKTBOTRYGGHETFORLEIEBOERE. Husbankensref. 2009/10422 4"

Transkript

1 Leieboerforeningens SLUTTRAPPORTPROSJEKT: ØKTBOTRYGGHETFORLEIEBOERE Husbankensref. 2009/

2 SLUTTRAPPORT: PROSJEKTØKTBOTRYGGHETFORLEIEBOERE SAMMENDRAG Leieboerforeningenhari 2011gjennomførtet prosjektkaltøkt botrygghetfor leieboerogmed finansieringviahusbankenregionøst. Målgruppenfor prosjektethar vært førstelinjetjenesteni kommuneri Akerhus,ØstfoldogHedmark,oghensiktenharværtå økekompetansenknyttet til husleielovenogtvangfullbyrdelsesamtjuridiskrådgivningi konkretesaker.totalt20kommunerhar deltatt i prosjektetogdet har det vært gjennomførtett halvdags,ett heldagsogett to dagers påbyggingskurs.kurslederehar vært foreningensto advokater,ogkursenehar hatt totalt 71 deltakerefra 17 kommuner.dethar værtavholdtto fagmøterfor syvkommuner,ogdet har vært gitt juridiskerådgivningi 61 saker. Kursenehar blitt evaluert,ogi forhold til fagliginnholdogutbytte har kursenefått sværtgod mottakelsefra deltakerne.kurseneharværtintensiveogkursledernesvurderingerer at deltakerne har tilegnet segen juridiskkompetansesomgjørde i standtil å ta beslutningerom juridiskeveivalg somholderet fagliggodt nivå. Leieboerforeningenhar mangeårserfaringi å kurseførstelinjetjenestenogå tilby praktiskjuridisk rådgivningi konkretesaker.vi erfarerat det i utgangspunkteter begrensetkunnskapom leiejussog tvangsfullbyrdelsei førstelinjetjenestenogat et slikt tilbud er bådeettertraktet ognyttig. Økt kompetansebidrartil å styrkedet boligsosialearbeideti kommuneneogindirektebidrardet til å styrkesvakstiltesleieboeresposisjonpå boligmarkedet. Leieboerforeningenerfarer at flere kommunerønskerå fortsette samarbeidetmed foreningenetter prosjektperioden.leieboerforeningentror medfordel at tilbudet kunnevært utvidet til å omfatte flere kommuneri andreregioneravlandet hovedsakeligi områderder det er et visstinnslagav vanskeligstilteleieboere.med et størreomfangavdeltakerkommunerville kostnadenevedkursog rådgivningkunnebli betydeliglavere.vi tror ogsådet påsikt er vilje til økt egenbetalingfra kommunene,men at dette først kanskjeetter en rimeligintroduksjonsperiode. INNLEDNING Leieboerforeningenhar siden1993samarbeidetmedoslokommuneom boligjuridiskrådgivningog kursfor førstelinjetjenesten(sosialsentrene)i bydelene.samarbeidetkomi standsomen følgeavat det ble avdekketat flere bydelertidlig på 1990 tallet haddeavtalermedprivate boligformidlingsfirmaerhvor verkenprisogkontraktsforholdvarakseptable.gjennom samarbeidsavtalenmed Leieboerforeningenfikk bydelenetilgangtil direktejuridiskrådgivningi boligsakerfra foreningensadvokaterogtilbud om jevnligeboligrettskursogfagmøter. 1

3 Økt fokus på bostedsløshet Mot slutten av 1990 tallet ble det dokumentertat det eksisterteen ikkeubetydeliggruppe bostedsløsei Norge,ogoppmerksomhetenførte til at det ble igangsattto størrenasjonalesatsinger viahusbankenfor å redusereomfanget;førstprosjektbostedsløse( )somsenereble etterfulgt avpåveitil egenbolig( ).Arbeidetmot bostedsløshetharetter strategiperioden fortsatt med strategienshovedmålog fra 2010gjennomsåkalteboligsosialeutviklingsprogram. Leieboerforeningenhar hatt to prosjekterfinansiertgjennomhusbankenmed mål å bidra til å redusereantallbegjæringerom utkastelserogantallgjennomførteutkastelser.prosjektetbaserte segpå modellenmedsamarbeidsavtalei Oslo.Detførsteavdisseprosjektene( )hadde nedslagsfelti Osloogkommunenei Akershus.I det andreprosjektetvarmålgruppenutvalgte kommuneri Oppland,Hedmark,Akershus,Østfold( ).I tilleggtil juridiskbistandog kompetansehevendetiltak, galeieboerforeningengratisbistandtil leieboeresomhaddemottatt begjæringom utkastelse.i sluttrapportenskriverleieboerforeningenom samarbeidetprosjektet 1 : Allekommuneneer i størreeller mindregrad involvertdirekteellerindirektei virksomhet innenforleiesektorenog medberøringsflatertil praktiskleiejuss. Førstelinjetjenestenhar ofte begrensetkunnskapom praktiskleiejussog tvangsfravikelser. Førstelinjetjenestenhar få eller ingenfagkyndigede kandrøfte boligjuridiskeproblemstillinger med.detgjør at det lett utviklersegen forståelseog praksissomikkealltid samsvarermed faktiskrett. Bedrekunnskapom leiejussog fravikelsesinstituttetvil bidra til å redusereurettmessige oppsigelser/utkastelserog tryggebosituasjonentil utsatte grupperpåboligmarkedet. Økt kompetanseom husleielovenog tvangsfravikelserøkerleieboernesrettssikkerhet Dialog med Husbanken om nasjonalt prosjekt knyttet til tvangsfravikelser Våren2009vardet drøftelsermellomhusbankenog Leieboerforeningenom å videreutvikle arbeidsmetodenfra utkastelsesprosjektenetil å omfatte førstelinjetjenesteni alle landets kommuner.leieboerforeningenutarbeideten modellfor en sliksatsingoghøsten2009sendte foreningeninn en søknad 2 til Husbankenom et forprosjektkalt Praktiskleiejussfor kommunesektoren ogmedmålsettingå utvikleen strategifor en nasjonalmodellfor rådgivningog kompetansehevingi boligrett ogtvangsfravikelse.somfølgeavprosjektetsomfangønsket foreningenå gjennomføreet forprosjektmedutviklingogtestingi tre utvalgtefylkerfor deretter å utvidetil restenavlandet. I møtemedhusbanken5. februar2010fikk Leieboerforeningenbeskjedom at Husbankenlikevel ikkekunnefinansiererprosjektet.bakgrunnenvarat Husbankenskompetansetilskuddfra 2010var øremerketkommunermed boligsosialeutviklingsprogrammer.det var noeubrukte kompetansemidlerigjenfra 2009ogdet ble det foreslåttat Leieboerforeningenreformulerte prosjektetog rettet det inn mot et avgrensetutvalgkommuneri det sentraleøstlandsområdet. Prosjekt Økt botrygghet for leieboere Leieboerforeningenvalgteetter en vurderingå reformulereprosjektet,og den21.mai 2010 oversendteleieboerforeningensøknadtil HusbankenRegionØstom finansieringavet prosjektkalt 1 SluttrapportProsjektfærreutkastelser delprosjekt1, prosjektnr ,datert 12.oktober Vedlegg1: SøknadHusbankenom prosjekt Praktiskleiejussfor kommunesektoren 2

4 Øktbotrygghetfor leieboere 3 (heretter Økt botrygghet ). Husbankengatilsagntil prosjektet 4 den23. juni I prosjektsøknadenfra Leieboerforeningensettesdet oppfølgende5 prosjektmål: 1. Inngåfrivilligesamarbeidsavtalermed kommunenei Hedmark,Akershusog Østfold 2. Tilbyalle samarbeidskommunerboligjuridiskbistandi prosjektperioden. 3. Tilbyå gjennomføreheldagskursi husleielovenog tvangsfullbyrdelsesloven(modula innføringskursi boligrett) til samarbeidskommunene. 4. Tilbyog gjennomføreett utvidet påbyggingskurs(modulb). 5. Evalueredeltakernesog kommunensnytte avprosjektet. I dennesluttrapportenskalvi redegjørefor hvordanleieboerforeningenhar gått fram for å nå disse målene. OPPSTART Aktuelle kommuner database FraKommuneforlagetfikk Leieboerforeningenkjøpt en databasemedkontaktadressertil alle kommuner.fradennedatabasenble det lagetet utvalgmed kommunenei fylkeneakerhus,østfold oghedmark,totalt 64 kommuner 5. Allekommunenev/ ledersosialkontor,navsosialeller boligkontorble 17.september2010tilskrevetmedforespørselom de ønsketå deltai prosjektøkt botrygghet 6. I brevetunderstreketleieboerforeningenat deltakelsei prosjektetvarfrivillig oggratis, med unntakaven liten deltakeravgiftpå kursene: ProsjektetØktbotrygghetfor leieboereinnebæreret tilbud til kommunalesaksbehandleresomjobber medvanskeligstiltepåleiemarkedet(nav,sosialkontorellerboligkontoretc) omøkt kompetanseom deformelleregleneknyttettil utkastelseoghusleierett.i tillegginnebærerdeltakelsei prosjektetat Leieboerforeningensadvokaterog juridiskesaksbehandlerekangi øyeblikkeligjuridiskrådgivning innenforde sammerettsområdene. Deltakelsei prosjekteterfrivillig ogutenkostnaderfor kommunen.veddeltakelsepåboligrettskursene kommerdet en egenandelpå kr 500, pr deltakerplusseventuellereisekostnader.eventuelldeltakelse på lokalefagmøterer ogsåprissatt. Sammenmedprosjektinvitasjonenfulgte det en avtale 7 somkommunenble bedt om å signereog returnereom de ønsketå delta. Vedfristenfor å inngåsamarbeidsavtalehaddebaresyvkommunersignertavtale,ogdet ble sendt ut en påminnelsetil de resterende56 kommunensomikkehaddesvartden I påminnelsen valgteleieboerforeningenogikkeleggevedsamarbeidsavtalefor signering.forå delta vardet nok å pekeut en kontaktpersonogbekreftedeltakelsepr mail. Bakgrunnenfor å droppedenformellesamarbeidsavtalensombetingelsefor deltakelse,varen antakelseom at avtaleni sinform kunnevirke streng ogmedavgrensingeropp mot 3 Vedlegg2: SøknadHusbankenom prosjekt Økt botrygghet 4 Vedlegg3: TilsagnHusbankenpåprosjekt Økt botrygghet 5 Vedlegg4: Oversiktoverallekommunersomble tilskrevet. 6 Vedlegg5: Brevtil utvalgtekommunerom deltakelsei prosjekt Økt botrygghet 7 Vedlegg6: SamarbeidsavtalemellomkommuneogLeieboerforeningenom Økt botrygghet 8 Vedlegg7: Påminnelsetil utvalgtekommunerom deltakelsei prosjekt Økt botrygghet 3

5 problemstillingersomkanskjevirket uklarefor samarbeidspartene.utenden formelle samarbeidsavtalenville prosjektetfå en mer uforpliktendeform ogforhåpentligvisføretil flere deltakerkommuner. Andremuligeforklaringerpå den relativt begrensedeinteressen.kanværeat invitasjonsbrevetvar sendttil kommunenssentralepostadresseogat invitasjonenkanha blitt viderefordelttil feil person/etat.i tilleggtror vi at det i noenkommunerer en vissuviljemot prosjekterfordi de ofte generererekstraarbeidograpporteringskrav. Gjennompåminnelsenvalgteytterligere13 kommunerå bli med i prosjektet,slikat det vedårsskifte 2010/11totalt var 20 kommuner(31%)avtotalt 64 muligekommuner(eksklusiveoslo)med i prosjektet.tabell1 viserhvilkekommunerhardeltatt. Tabell 1: Deltakerkommuner prosjekt "Økt botrygghet" Akershus Østfold Hedmark Askerkommune Trøgstadkommune Hamarkommune Skedsmokommune Ryggekommune Ringsakerkommune Gjerdrumkommune Vålerkommune Neskommune Nannestadkommune Rådekommune Elverumkommune Enebakkkommune Hvalerkommune Ullensakerkommune Mosskommune Bærumkommune Markerkommune Skikommune Haldenkommune 8 av 22(Osloikke inkl) 8 av 18kommuner 4 av 22 kommuner Avtabell 1 framgårdet at deltakerprosentenvar høyesti Østfoldmed8 av18 kommuner(44%)og lavesti Hedmarkmed4 av22 kommuner(18%).vi har ingenforklaringpå dette, men tror kanskjeat Husbankensfokuspå boligsosialtarbeidi Østfoldkanha bidratt til at nestenhalvpartenav kommunenedeltok. Fratidligereprosjektarbeidi HedmarkvetLeieboerforeningenatavstandentil Oslo(ogkurstilbudenei prosjektet)er i lengstelaget.deter ogsåmuligat kompetanseoppbyggingi husleierettog tvangsfravikelseoppfattessommindrerelevanti mer spredtbygdekommunersomdet er flere avi Hedmark. KURS1: ModulA Invitasjontil å deltapåmodulakursble sendtut 4. januar2011pr mail ogbestodavinvitasjonsbrev 9, program 10 ogpåmeldingskjema 11. Totaltkomdet inn 33 påmeldingerfra 18 kommunersliktabell2 viser.detbetyrat90 %avkommunenei prosjektetvarpåmeldttil kurset.enavkommuneneble forhindret fra å deltaslikat oppmøtelå på85 %. 9 Vedlegg8: InvitasjonsbrevModulAkurs19.januar Vedlegg9: ProgramModulAkurs19.januar Vedlegg10:PåmeldingsskjemaModulAkurs19.januar2011 4

6 Tabell 2: Deltakere på ModulA kurs 19. januar 2011 Kommune Påmeldte Gjennomf. 1 Askerkommune Bærumkommune Elverumkommune Enebakkkommune Gjerdrumkommune Hamarkommune Hvalerkommune 1 8 Mosskommune Nannestadkommune Neskommune Ringsakerkommune Ryggekommune Rådekommune Skedsmokommune Skikommune Trøgstadkommune Ullensakerkommune Vålerkommune 2 1 Sum 18 / 17* * 18påmeldtekommuner,men en deltok ikke på kurset slik at det var 17kommunerrepresentert. Om ModulA kurset ModulAkursetvarlagtoppsomet heldagskurs19.januar2011.kursetble gjennomførti konferanserommetil FrivillighetensHussomLeieboerforeningenogsåer en del av.kursledervar foreningensadvokatannemette Hårdnes. Følgendetemaerble gjennomgått 12 : Husleielovensinnledendebestemmelserogsentraleprinsipper Leiefastsettingogleiejustering.Forbudetmot tilleggsytelser Partenesrettigheter ogplikter Fremleieoghusstandsopptak Tidsubestemteogtidsbestemtekontrakter. Ordinærtopphøravleieavtaler.Oppsigelsesinstituttet Ekstraordinærtopphør.Tvangsfravikelse Formåletmed ModulAvar å gi deltagerneen innføringi det relevanteregelverketinnenforhusleieog tvangsfullbyrdelsesloven. Etter gjennomførtkursskulledeltakerneha kjennskaptil de viktigste generelleavtale ogkontraktsrettsligeprinsippeneinnenforhusleieretten,samtde noemer spesifikkerettigheter og forpliktelsersomfølgeravhusleielovgivningen.påde enklesteområdene skulledeltakernekunnebrukeregelverketpå et gitt faktum.deter ikketenkt at deltakerneskal kunneanvendejussenpå mer kompleksefakta,mendet er en ambisjonat manetter slikt kursskal kunnegjenkjennesærligeproblemstillingersomkangi enoppfordringtil nærmereundersøkelser. ModulAer krevendeog intensivt,og det forventesmyeavdeltakerne,men kursholderfikk gjennomgåendegodetilbakemeldingerfra deltagerne.deltakerneopplevdekursenesomsvært 12 Vedlegg11:Presentasjonenfra ModulA,19.januar2011 5

7 nyttige i forhold til de problemstillingerde møteri sitt dagligearbeid.mangegauttrykk for at de fikk et mer bevisstforhold til ulikeproblemstillingerde møteri arbeidshverdagenogmangegauttrykk for at de etter kursetville kunneta raskereogbedrebeslutninger. Deter kursholdernesinntrykkat behovetfor slikekursi førstelinjetjenestener stort. Ansattei kommunensomjobberoppmot vanskeligstilteleieboereharstort utbytte avå værekjent medde viktigsteprinsippeneogregleneinnenforrelevantelovgiving.detat kursdeltagerneblir kjent med lovverketoggodt kjent medløsningerpåde problemstillingermanmøteri et slikt arbeid,bidrar også til at brukernevil få entryggereogbedrebosituasjon.å møteandresomjobbermedsamme problemstillingergir ogsåmulighetenfor å etablereulike former for nettverk og gjensidiglæring senere. Evaluering Leieboerforeningenbakursdeltakerneevaluere 13 ModulAog26 av30 (87%)deltakernegjordedette. Tabell 3: Evaluering av ModulA 19. januar 2011: Om kurset (prosent): Ominnholdet: * 1: Interessant? : Nytt? : Nyttig? : Forståelig? : Fagligbra? (10= sværtbra 1 = sværtdårlig)n=26 *10 8: Svaralternativene10,9 og 8 summertsammen Tabell3 viserat deltakernesopplevelseavkursetvargjennomgåendepositive.i kolonnen 10 8 har vi summertopp desomgatoppskåri form aventen10,9 eller 8 ogvi serat reponsener megethøy. Påspørsmåletominnholdetvarnytt, svareromkringhalvpartenat stoffet delviser kjentfra før,noe somikkeer spesieltoverraskendeda mangeavdeltakerneer i kontaktmedrettsreglenei gjennom sitt dagligearbeid. Tabell 4: Evaluering av ModulA 19. januar 2011: Om gjennomføringen (prosent): Gjennomføring: * 5: Lengde/tid? : Kursmateriell? :Kurslokale? : Servering? : Kursleder? (10= sværtbra 1 = sværtdårlig)n=26 *10 8: Svaralternativene10,9 og 8 summertsammen Nårdet gjaldtgjennomføringavkurset(tabell4) varresultatenenoemer sprikende.førstogfremst er det kurslokaletogmatendeltakerneikkevarfornøydmed. Kurslokaleti Frivillighetenshuser ikkeoptimalt for 30 deltakere,ogflere kommenterteat det var dårligluft, støyfra gatenutenfor og trangt. Mat på kursdagenvar en enkelspinatrett, ogikke varm/kaldbuffet somofte er vanligepålitt mer profesjonellekurs ogkonferansesteder selvom det ogsåher er mangesomgir høyskår.nårdet gjelderkurslederer deltakernegjennomgående megetgodt fornøyd. 13 Vedlegg12:EvalueringskjemaModulA19.januar2011 6

8 Vi ba ogsåkursdeltakernesvareja/nei/vet ikkepå noenandrespørsmålknyttet opp mot av prosjektetog svareneer gjengitti tabell 5. Tabell 5: Evaluering av ModulA 19. januar 2011: Andre spørsmål (prosent) Trordu at du vil: Ja Nei Vetikke benytte degavvår telefoniskerådgivningstjenestei prosjektet? benytte degavvår skriftligerådgivningstjenestei prosjektet? anbefalekollegaertil å benytterådgivningstjenesten? 92 8 gåpåvideregående(modulb)kurssenerei år? 92 8 anbefalekollegaertil å delta påkursi prosjektet? anbefaleat det holdesfagmøtemedvåreadvokaterpåditt kontor? leseelektronisknyhetsbrevsendttil din mailadresse? 96 4 bestillebrosjyrer/informasjonsmateriell fra Leieboerforeningen? N=25 Vi serat tre avfire uttalte at de ønsketå benyttesegavdenindividuellerådgivningstjenesten (rådgivningavadvokati enkonkretsak),mensdet varstorusikkerhetknyttet til ombrukenav skriftligrådgivning(60%vet ikke).et stort flertall sierde vil anbefalekursog rådgivningstjenestentil kollegaerog de vil ogsådeltapåmodulbkurs. Brukavfagmøterer det mer usikkerhetom, muligensda dette er oppgitt å væreen prissatttjeneste. Deter stor interessefor å motta nyhetsbrev.leieboerforeningendelte ut noeinformasjonsmateriell på kurset,ogto avtre uttalte at de ønsketå bestillemer.i ettertid kanvi fastlåat ingenhar bestilt slikt materiell. KURS2:HUSLEIELOVENS 11 1 (EKSTRAKURS) PåModulAkursetogi maileretter kursetvardetflereavdeltakernesometterlysteet egetkursom husleielovens 11 1 sominneholdersærreglerfor utleie avboligertil vanskeligstilte,ogsom kommuneneofte benytter. I en mailtil alledeltakerkommunene25.januar2011ber Leieboerforeningendeltakerkommunene opplyseom de vil deltapå et særskiltoppsatthalvdagskursmeden gjennomgangavhsl Forå kunnegjenomførekursetsatte Leieboerforeningenet kravom minimumpå 10 deltakere.det var stor interessefor kursetog25.februar2011ble deltakernepr mailvarsletom at det ble satt oppet ekstrakursden 3. mars2011.tabell6 viserdet var 10av20 kommuner(50%)meldtepå 27 deltakeretil kurset. Tabell 6: Deltaker på Kurs2, 3. mars 2011 Kommune Påmeldte Gjennomf. 1 Bærumkommune Enebakkkommune* 1 3 Gjerdrumkommune Nannestadkommune Neskommune Ringsakerkommune Rådekommune Skedsmokommune Ullensakerkommune Vålerkommune 2 2 Sum 10/ * Det var 9 påmeldtekommuner.det kom ogsåen deltaker fra en kommunesom somikke varpåmeldt slikat 10kommunervarrepresentert. 7

9 Om kurs2 Kurs2varlagtopp somet halvdagskursden3. mars2011ogstartet medserveringavlunsj.lunsjen ble gjennomførtpå Frivillighetenshus,mensselvekursetble gjennomførtpå et møterompåhotel Bondeheimen,3 4 minuttersgangefra lunsjstedet.kursledervarforeningensadvokatperoddvar Pallum. Vedrevideringenavhusleieloveni 2009ble det gjennomførtviktigeendringeri regleneknyttet til utleie avboligertil vanskeligstilte,regulerti husleieloven Detteomfattet endringeri forhold til stat ogkommunesrett til å begrensefremleie oghusstandsopptak,samtmulighetentil å tilby korttidskontrakter,det vilsikontraktersomi lengdeavvikerfralovensalminneligeminstetidsregler. Det ble i særliggradstrammetinn på utleiersmulighettil å tilby korttidskontrakter,sommed de nye reglenei utgangspunktetbarekantilbys der det er særliggrunntil det og somhovedregelkun én gang. Disseendringeneharfor mangekommunerbetyddenrelativtomfattendeendringi rutineneved utleie avboligtil vanskeligstilte.fordet førstemåkommuneni hvert enkeltleieforholdkunneoppgi en særskiltbegrunnelsefor hvorfor lovensalminneligeminstetidsreglerfravikes.fordet andrevil kommuneneikkelengerkunnegjentabruk avkortidsleiekontrakter.detinnebærerat kommunenei langt størregradmå planleggehvordande skalleggeopp sinutleiepraksis.etter endt utløp av leiekontraktvil mansomutgangspunktmåtte tilby alminneligtreårskontrakt,hvilket betyr at for eksempelsakligbegrunnedebehovfor å prøveut en leieboersboevne,kun kangjøresén gang.for mangekontorer vil det da måtte tasen vurderingavhvorlangførstegangskontraktenskalvare. Leieperiodenmå væreaven sliklengdeat manreellt får gjort en slikprøvelseavboevne,men heller ikkesålangat det skaperproblemerdersomleieboerikkeviserslikevne. Påkurset 14 gjennomgikkleieboerforeningenhvilkeelementeri det gamleregelsettetsomble ansett å værei konflikt med DenEuropeiskeMenneskerettighetskonvensjonen, hvilkeendringerdette har resulterti oghvordankommunenesutleiepraksismåværefor ikkeå værelovstridig.detteer en problemstillingsomdet synessomomkommunenei liten gradhartatt inn overseg.at praksisen rundt tidsbestemteleieavtalermå endres,er noede færrestekommunersyneså ha kjennskaptil. Flereavkommunenesomjobber på utbydersidenvar ukjent med endringersomble gjennomførti 2009.Det er viktig at kommunensomleier ut etter husleieloven 11 1 kjennerdette regelverket godt.fraforarbeidenetil endringeneheter det 15 : Dersommangårlengeri å gjøreunntakfra dealminneligereglenefor utleie,kanforholdettil menneskerettskonvensjonene bli merproblematisk.særligutvidelseravadgangentil å begrense rettighetenetil vanskeligstiltealeneut fra hensyne til utleiers/kommunensøkonomi,eller for å lette administrativebyrder,vil kunnestøtean mot konvensjoneneskravtil lovligformål ogproporsjonalitet. Ogsåi andretilfeller vil et inngrepi rettigheteneværekonvensjonsstridigdersomdetåpenbartsavner entilstrekkeliglegitim begrunnelsei det konkretetilfellet. Dettevil etter vårt synværetilfellet dersom innskrenkningeri rettighetenebrukesavkommunenfor å sanksjonereuønsketadferdside. Det følgeravdette at kommunenemå følgedet nyeregelverketlojalt dersomde ikkeskalføre en praksissomer konvensjonsstridig.enlojal ogkorrekt praktiseringer vanskelignok for densom kjennerregelverketog premissenefor dette, ettersomregleneer utpreget skjønnsmessigog det er lite retningslinjerå finne gjennomrettspraksis.kommunersomikkeengangkjennertil reglenevil megetrasktværei besittelseaven praksissomer direkte lov ogkonvensjonsstridig. 14 Vedlegg13:PresentasjonKurs2,3. mars Ot.prp.74 ( ),sevedlegg1 side69 8

10 Formangedeltakerefremstodinformasjonomendringenesomavgjørendefor å bringe utleievirksomheteninn i et lovligspor,herunderå kunneplanleggehvordankommunenfremover kanforeta en smidigdisponeringaveiendomsmasseninnenfordet eksisterenderegelverk. Evaluering Leieboerforeningenbakursdeltakerneevaluere 16 kursetog12 av27 deltakere(44%)gjordedette. Detlaveantalletskyltestrolig at evalueringsskjemaetble delt ut helt mot slutten avkursetogat en del avdeltakerneikkerakkå fylle det ut. Leieboerforeningenharikkepurret deltakernepå dette punktet.vi tror likevelat resultatenesomframkommeri tabell 7 er dekkendefor deltakerne vurderingavkurset. Tabell 7: Evaluering av kurs2, 3. mars 2011: Om Kurset (prosent): * 1: Interessant? : Nytt? Nyttig? : Forståelig? : Fagligbra? (10= sværtbra 1 = sværtdårlig)n=12 *10 8: Svaralternativene10,9 og 8 summertsammen Tabell7 viserat deltakernesopplevelseavkursetvargjennomgåendepositiveoger nestenhelt sammenfallendemedevalueringenavkursmodula.i kolonnentil 10 8 har vi summertopp de som gatoppskåri form aventen10,9 eller 8. Tabell 8: Evaluering av kurs2, 3. mars 2011: Om gjennomføringen (prosent): * 6: Lengde/tid? : Kursmateriell? : Kurslokale? : Servering? Kursleder? (10= sværtbra 1 = sværtdårlig)n=12 *10 8: Svaralternativene10,9 og 8 summertsammen Nårdet gjaldtgjennomføringavkurset(tabell8) gadeltakernedennegangendårligereskårenn tilsvarendefor ModulAkurs.Flerementeat en halvdagble for kort til gjennomgangavtemaet. KurslokaletpåHotellBondeheimenvarlite, blantannetvardettre deltakeresomikkefikkplassved bord.somfølgeavdet høyedeltakerantalletble det ogsådårligluft. Detskaltilføyesat mangeav deltakernemeldtesegpå sværtsent,ogat det kom to ikke registrertedeltakere.detvar ikkemuligå bytte til et annetkurslokalenår vi ble klar overdet høyedeltakerantallet. Førkursstartservertevi varmlunsjpå Frivillighetenshus.Vi haddedennegangenavtalt med kjøkkenetat deltakerneskullefå en tallerkenmed kokt ørret med tilbehør,men uten at dette gjorde deltakernemer fornøydmedmaten. Vi oppfatter likevelat det totale bildet av kurseter gjennomgåendebra ogat vi på det viktigste området det faglige får tilnærmet toppskår. 16 Vedlegg14:EvalueringskjemaKurs2,3. mars2011 9

11 Kurs 3: ModulA Detgårfram avprosjektsøknadenat foreningenskullegjennomføreto ModulAkurs.Invitasjontil det andremodulakursetble sendtut 25.august2011pr mail ogbestodavinvitasjonsbrev 17, program 18 ogpåmeldingskjema 19. Trosspåminnelsetil deltakerkommunenekomdet ingenpåmeldingertil kurset.leieboerforeningengjordeet sisteforsøkvedå tilby deltakerkommuneneadgangtil et tilsvarendekurs 20 den28.november2011for NAVsosiali Oslo.Hellerikketil dette kursetkomdet inn påmeldinger. Vi er ikkesikrepå hvordanvi skalforklaremanglendeinteressenfor dette tilbudet, menvi tror det hengersammenmedat vi haddenåddut til de flestepå det førstemodulakurset.i invitasjonentil ModulAkursden21.novemberogden 29.november2011haddevi ogsåredegjortfor kursdatoen for ModulBkursetnoenukersenere,ogforeningenmottok flere henvendelsersomdreidesegom påbyggingskurset. KURS4: ModulB Forå gjennomføremodulbkursetvar det en forutsetningat deltakerenhaddedeltatt på ModulA kurset.modulbvarto dagerskurs.kursetble gjennomførtpå P Hotels2. 3. november2011ogdet varordnetslikat deltakerekunnefå redusertprisvedbehovfor overnatting.ingenbenyttet segav dette. KurslederførstedagvarforeningensadvokatPerOdvarPallumogandredagforeningens advokatannemette Hårdnes. Formellinvitasjontil å deltapåmodulbkursble sendtut 4. oktober2011pr mail ogbestodav invitasjonsbrev 21 ogpåmeldingskjema 22. Påmeldingerkomhelt fram til kursgjennomføringsdatog totalt komdet inn påmeldingfra 20 deltakerefra 10 kommunersliktabell 8 viser. 17 Vedlegg15:InvitasjonsbrevModulAkurs21.september Vedlegg16:ProgramModulAkurs21.september Vedlegg17:PåmeldingModulAkurs21.september Vedlegg18:Invitasjonsbrevtil ModulAkurs28.september Vedlegg19:InvitasjonsbrevModulBkurs2. 3. november Vedlegg20:PåmeldingsskjemaModulBkurs2. 3. november

12 Tabell 8: Deltakere på kurs ModulB november 2011 Kommune Påmeldte Gjennomf. 1 Bærumkommune Askerkommune Nannestadkommune Elverumkommune Neskommune Skikommue Ringsakerkommune Rådekommune Skedsmokommune Ryggekommune Vålerkommune 2 2 Sum Om kurset ModulBvaret to dagerskursfor viderekomne,der manetter gjennomføringi størregradskulle kunnearbeideselvstendigmeddet relevanteregelverk.etterkursskulledeltakerneværegodtkjent med alminneligeavtale og kontraktsmessigeprinsipper,samtde mer særegnespørsmålsomfølger avhusleie ogtvangsfullbyrdelsesloven. Detble i betydeliggradlagt vekt pågjennomgangavrelevantrettspraksis,der deltakernelærte hvordanjussenkunnebrukespå et gitt faktum.det ble brukt myetid på oppgaveløsning.temaerfor ModulBframgåravtabell9 ogpresentasjonen 23. Tabell 9: modulb: Kursinnhold modulb, november 2011 Førstedag: Andredag: Husleielovensinnledendebestemmelser.Viktige Ordinæreog ekstraordinæreopphørsgrunner prinsipper Kravtil leieobjektet.manglerog Rettigheterogplikter vedtilbakelevering misligholdsbeføyelseretter kapittel 2. Leiefastsettingog nærmereom prosedyrerved Forføyningvedulovligselvtekt fastsettelseavgjengsleie Tidsbestemtekontrakter Oppgaveløsning Evaluering Veden feiltakelseleverteikkeleieboerforeningenut evalueringsskjema 24 etter ModulBkurset,men sendtedet ut viamail fire uker etter at kursetvar gjennomført.detble satt en sværtkort tidsfrist for tilbakemeldinggrunnetat foreningenvar i innspurtenmed sluttrapporteringen.evalueringenble purret og fra to deltakereble det opplystat skjemaetvar sendtpr post,men dissevar ikkekommet inn tidsnoktil å bli tatt med.deter derfor grunntil å tolke resultatenemednoevarsomhet,bådepå grunnavat deer besvartlengeetter at kursetvargjennomførtogfordi tallgrunnlageter lite. Samtidigviserresultatenede sammehøyeskårenesomi de tidligerekursene. I tabelleneunderer det fagligesplittet opppå dag1 ogdag2. 23 Vedlegg21:PresentasjonModulBkurs2. 3. november Vedlegg22:EvalueringskjemaModulBkurs2. 3. november

13 Tabell 10: Evaluering av ModulB dag 1, 2. november 2011: Om Kurset (prosent) * 1: Interessant? : Nytt? Nyttig? : Forståelig? : Fagligbra? (10= sværtbra 1 = sværtdårlig)n=12 *10 8: Svaralternativene10,9 og 8 summertsammen Tabell 11: Evaluering av ModulB dag 2, 3. november 2011: om kurset (prosent) * 1: Interessant? : Nytt? Nyttig? : Forståelig? : Fagligbra? (10= sværtbra 1 = sværtdårlig)n=7 *10 8: Svaralternativene10,9 og 8 summertsammen Tabell10og11viseratdeltakernesopplevelseavkursetvargjennomgåendepositive.I kolonnen 10 8 har vi summertopp de somgatoppskåri form aventen10,9 eller 8 ogreponsener meget høyogstort sett høyereennfor ModulAogkurs2.Påspørsmåletom innholdetvarnytt, svarersom tidligerecahalvpartenat stoffet delviser kjent fra før. Tabell 12: Evaluering av ModulB november 2011: Om gjennomføringen (prosent) * 6: Lengde/tid? : Kursmateriell? : Kurslokale? : Servering? :Kursleder? (10= sværtbra 1 = sværtdårlig)n=6 *10 8: Svaralternativene10,9 og 8 summertsammen Nårdet gjaldtgjennomføringenavkurset(tabell12)varresultatenebedreennfor de to tidligere kursenei forholdtil kurslokaleogserveringen.deltakernefikk en ringpermmedinnledningene, dommerog oppgaver,håndboki husleierettog husleieloven,men deltakernegir likevelnoelavere skårpå kursmateriellennfor de to forrigekursene.kurslederneble somvanliggitt en megethøy vurdering. Vi ba ogsåkursdeltakernesvareja/nei/vetikkepå noenandrespørsmålknyttet opp mot igangsettingavprosjektetogsvareneer gjengitti tabell13. 12

14 Tabell 13 Evaluering av ModulB november 2011: Andre spørsmål (prosent) JA NEI VETIKKE Hardu samletsett hatt nytte avå delta i prosjektet? 100 Hardukontaktetadvokatenei Leieboerforeningenutenomkursene? Hardu mer kunnskapenn før prosjektetbegynte? 100 Villedu anbefaltandrekollegaerå delta pået liknendeprosjekt? Vil det værenyttig om du kanfortsette samarbeidetmedleieboerfor.? N=6 Allesierat de har hatt nytte avprosjektetogat de har mer kunnskapom lovverketknyttet til utleie ogtvangsfullbyrdelse.2/3 sierde har vært i kontaktmedforeningenutenomkurseneogat de ville anbefaltkollegaerå gåpåtilsvarendekurs.2/3 menerdet ville vært nyttig å fortsette et samarbeid medleieboerforeningen. OPPSUMMERINGKURSSERIEN I prosjektethar Leieboerforeningenholdt tre kurs,hvoravett ikkevarplanlagtsomen del av prosjektet,menkomistandetter ønskefra deltakerne.ett planlagtmodulakursble avlystpågrunn avfor få deltakere.samletoversiktoverdeltakerepr kommunegisi tabell

15 Tabell 14: Samlet kursdeltakelse (antall deltaker pr kommune) Deltakerkommuner modula Kurs2 modulb Sum Akershus Askerkommune Skedsmokommune Gjerdrumkommune Nannestadkommune Enebakkkommune Ullensakerkommune Bærumkommune Skikommune SumAkerhus Østfold Trøgstadkommune 1 1 Ryggekommune Vålerkommune Rådekommune Hvalerkommune Mosskommune 2 2 Marker kommune Haldenkommune SumØstfold Hedmark Hamarkommune 1 1 Ringsakerkommune Neskommune Elverumkommune SumØstfold SumAlle Tabell14 viserblant annet: Av20påmeldtekommunerdeltok tre ikkepå kursi det heletatt. Med unntakav Haldenhar kommunenesomikkehar deltatt på kursheller ikkebenyttet de andre tilbudenei prosjektet. Avde 17kommunersomdeltokpå kurs,deltoktre kommuner(18%)barepå ModulAkurs. Avde 17kommunersomdeltokpå kurs,deltoktre kommuner(18%)på ModulAog kurs2. Avde 17kommunersomdeltokpå kurs,deltokfire kommuner(24%)på ModulAog ModulB. Avde 17 kommunersomdeltokpå kurs,deltoksyvkommuner(41%)på alletre kursene. Bærumer den kommunensombenyttet kurstilbudetflest gangermed total 15 deltakere. 58 %avkursdeltakerekomfra Akershus,mensØstfoldogHedmarkbeggehadde 22 %avkursdeltakere. Leieboerforeningenoppfatter at behovetfor merinngåendekunnskapom husleielovener stort. Jo mer kunnskapførstelinjentilegnerseginnendette feltet, jo klarereblir det ogsåhvorviktig arbeidsverktøyloveneer i det dagligearbeidet. 14

16 Detharvært vårmålsettingat de somgjennomførtemodulbskullekunnejobbeselvstendigmed juridiskeproblemstllinger,herunderpå en tilfredsstillendemåte å beherskejuridiskmetodesom omfatter lovtolking,faktumanalyseogsubsumsjon(plassereet faktumrettslig).vi oppfatter at det storeflertallet avdeltakernehar oppnådddennekunnskapen. Deter ogsåkursholdernesinntrykkat behovetfor dennetype boligjuridiskekurser stort. Førstelinjetjenestenbør haansattesomer såtryggei det juridisketerrengetat de er i standtil å ta beslutningerom juridiskeveivalgsomholderfagliggodt nivå.detmålikevelslåsfast at førstelinjetjenestenogsåetter et påbyggingskursvil ha behovfor bistandfra jurister somjobbermed slikesakerpå et høyerenivå.det er ogsåbakgrunnenfor at prosjektethar omfattet en løpende rådgivningstjeneste. OM JURIDISKRÅDGIVNINGTIL FØRSTELINJETJENESTEN Detfølgeravprosjektetat de ansattei deltakerkommunenekostnadsfrittkunnekontakte Leieboerforeningensadvokaterfor ytterligereinformasjoneller om de ønsketå diskuterekonkrete problemstillingerknyttet til leieforhold/utkastelse.i etterkant avkurseneer det flere kommunersom harbenyttet segavdette tilbudet i konkretesaker.deter ogsåholdt to fagmøtermed samarbeidskommunene. Kontorethar mottatt 61 henvendelseri prosjektperioden.disseer fordelt sliktabell 15 viser: Tabell 15: Oversikt over antalle henvendelser fra kommunene i 2011 Kommune jan feb mar apr mai jun aug sep okt nov Sum Bærum Asker Ringsaker Ski Eidsvoll 1 1 Enebakk Ullensaker Skedsmo Nittedal* 3 3 Oppegård* Askim Fredrikstad 1 1 Moss Halden Rygge Sarpsborg 1 1 Råde Elverum 1 1 Kongsvinger* 2 2 Sum * ikke deltaker i prosjektet Totalt antall henvendelserer 61 med et gjennomsnittpå tre pr kommuneog 5,5henvendelserpr mnd. Bærumkommune,somharhatt flestkursdeltakere,harogsåkontaktetforeningensadvokater 15

17 21 ganger.haldenkommuneer registertmedto henvendelser,samtidigsomkommunenikkehar deltatt på noenkurs.nittedal, OppegårdogKongsvingervar forespurtom deltakelsei prosjektet, men meldtesegikkepå.detre kommunenhar likevelhenvendtsegtil foreningenfor rådgivningog fått svari henholdsvistre, to ogtre saker. Rådgivningstjenestenholderåpentut 2011slikat vi forventer at det vil kommenoenflere henvendelserinnenprosjektetavsluttes31.desember2011. Tabell 16: Oversikt temaer for henvendelser fra kommune Sakstyper Antall Utkastelse/oppsigelse/heving 17 Depositum/garanti 9 Kontrakt 8 Ansvarsforhold 7 Mangelskrav 5 Strømog andretillegg Betaling/husleie 4 Flytteoppfordring 1 Selvtekt 1 Fremleie 1 Sum 61 Henvendelsenetil Leieboerforeningensadvokaterer i innholdogkompleksitetsværtvarierte.mange avhenvendelseneinneholderflere forskjelligeproblemstillinger.i tabell 16 har vi sortert henvendelsenei noenhovedkategorierogetterdetvioppfattersomhovedtemafor henvendelsen. Ikkeuventet er utkastelseogoppsigelsedet rettsområdesomdominerer. Denandredominerendehenvendelsestypener kommunalegarantieri medholdavhusleieloven 3 6. Etter endt leieforholdblir garantistillerofte avkrevdheleeller deler avdennesomfølgeav påståttmangelfulltilbakelevering.dettereiser,i tilleggtil detgarantirettslige,ogsåspørsmålomkrav om standardvedoverlevering,løpendeansvarsfordelingavvedlikehold,bevissikringrundt tilbakeleveringenogikkeminstde særskiltetilbakeleveringskravi husleielovenskapittel10. Leieboerforeningensoppfatningbasertpå dehenvendelsenesomkommerer at kommunenei alt for stor gradutløsersinegarantierfordi de manglerkunnskapom husleielovenogikkeminstmanglerde goderutiner for gjennomføringavtilbakeleveringsprosesser. Økt kunnskapinnenfordette ville etter vårt syngitt muligheterfor besparelser. Gjennomgåendesliter kommunenemedå husevanskeligstilte.dette kanværeet problemav permanenteller forbigåendekarakter.kjennskaptil lovverketrundt opphører sværtviktigfor å kunnemøte en sliksituasjonpå en godmåte. Vi har flere gangersett eksemplerpå at leieboerehar fått oppsigelsereller hevingskravsomfremstår somsværtdårligbegrunnet,dogslikat manlikeveli samrådmed kommunenhar valgtå flytte rett og slett fordi manikkevet hvordanmanskalhåndtereen oppsigelsesprosess. Slike,ofte unødvendige flyttinger, er kostbarefor kommunenogsværtuheldigefor leieboer. 16

18 Økt kunnskapom reglenerundt opphøroghvordanslikeprosesserforegår,ville gitt leieboeresom oppleveruventedekravvedleieopphøret vesentligbedreutgangspunkt,ogkunnegi store økonomiskeogsamfunnsmessigebesparelser. FAGMØTER Prosjektethar åpnetfor at deltakerkommunenekunnetbe om å få gjennomførfagmøter.detble ved prosjektstartpresisertat fagmøteneville bli prissatt,menleieboerforeningenhar valgtå gjennomførefagmøteruten ekstrakostnaderfor kommunene. Fagmøteneer i form oginnholdnoenlundelike de gjennomførtekursene.forskjellenliggeri at det normalter færreantalldeltageresomåpnerfor meraktivitet fra kursdeltakerne.videreforetasvalg avtemaeri størregradbasertpå innspillfra kommuneneselvder manfor eksempelvelgerå forelese overproblemstillingersomknytter segtil spesifikkesakerkontorenehar problemermed.fagmøtene haren varighetpå 2 3 timer oggjennomføresi kommunensegnelokaler. Det har i periodenvært avholdtto fagmøterog på beggemøtenehar det ogsåvært nabokommuner tilstede. Fagmøtei Bærumkommune30.april2011hvorogsårepresentanterfraAskerkommunevar tilstede,total 25deltakere.AdvokatAnneMette Hårdnesvarkursleder. Fagmøtei Lørenskogkommune9. november2011hvorogsårepresentanterfor Skedsmo, Rælingen,AurskogogNittedalkommunevartilstede,totalt 10 deltakere.advokatanne Mette Hårdnesvarkursleder. ANNET Alledeltakerneharfått brukernavnogpassordtil Leieboerforeningensnettportal Gjennominnlogginghardeltakernetilgangtil et bredt utvalgav juridiskeartikler om husleierett. Deltakerkommunen er varsletomat Leieboerforeningenholderdenjuridiskerådgivningstjenesten åpenut året. Omdet skalleggesopp til et videresamarbeidmedkommunenevil bli vurdert i løpet av Leieboerforeningenharpåalleevalueringsskjemaeneoppfordretdeltakernetil å kommemed synspunkter.kommentarenefølgersomvedlegg 25. REGNSKAP Regnskapmedoversiktoverutlegg,inntekter ogtimeforbruk følgerseparat. 25 Vedlegg23:Kommentarerfra kursdeltakerne 17

Leieboerforeningen. Sluttrapport for prosjekt FÆRRE UTKASTELSER. prosjektnr 11498601. (Husbanken ref 2007/1231-5)

Leieboerforeningen. Sluttrapport for prosjekt FÆRRE UTKASTELSER. prosjektnr 11498601. (Husbanken ref 2007/1231-5) KONTAKTINFO: Adr: Hausmannsgate 19-0182 Oslo Tlf/faks: 23 15 74 00 23 15 74 01 Epost: lbf@lbf.no Leieboerforeningen Sluttrapport for prosjekt FÆRRE UTKASTELSER prosjektnr 11498601 (Husbanken ref 2007/1231-5)

Detaljer

Tilstandsvurdering av regionalnett kraftledninger

Tilstandsvurdering av regionalnett kraftledninger Tilstandsvurdering av regionalnett 1 Hafslunds nettområder Hurdal Eidsvoll Luftledning totalt 12 200 km Nannestad Ullensaker Jordkabel 17 000 km Nittedal Gjerdrum Nes Nettstasjoner Transformatorstasjoner

Detaljer

Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009

Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009 Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009 Av Aud Tennøy, stipendiat ved UMB-ILP og Forsker II ved TØI Først noen spørsmål om arbeidsreisen

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Akershus August 2011

Arbeidsmarkedet i Akershus August 2011 Arbeidsmarkedet i Akershus August 2011 Registerte arbeidssøkere, faktiske tall Tabell 1. Arbeidsledige, personer på arbeidsmarkedstiltak, delvis ledige og personer med nedsatt arbeidsevne ved utgangen

Detaljer

Kursplan 2005. Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3

Kursplan 2005. Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Kursplan 2005 Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Vi i Uni Micro AS har gleden av å presentere vår kursplan for høsten 2005. Kursplanen finner du også på våre internettsider www.unimicro.no. Her finner

Detaljer

Bedre svangerskapsomsorg til innvandrerkvinner. Innlegg på Ullevål sykehus 01.03.12 Eli Aaby, fagutviklingsjordmor, KK Ahus

Bedre svangerskapsomsorg til innvandrerkvinner. Innlegg på Ullevål sykehus 01.03.12 Eli Aaby, fagutviklingsjordmor, KK Ahus Bedre svangerskapsomsorg til innvandrerkvinner Innlegg på Ullevål sykehus 01.03.12 Eli Aaby, fagutviklingsjordmor, KK Ahus Bakgrunn for prosjektet Akershus sykehusomrde % innvandrere fra Asia, Afrika,

Detaljer

Oversendelseav høringssvar Revidertnasjonaltraumeplan Traumesystemi Norge2015

Oversendelseav høringssvar Revidertnasjonaltraumeplan Traumesystemi Norge2015 Høring Nasjonaltraumeplan Oversendelseav høringssvar Revidertnasjonaltraumeplan Traumesystemi Norge2015 St.OlavsHospitalHFvisertil NasjonalKompetansetjenestefor Traumatologisinhøringvedrørende revidert

Detaljer

Norsk Brannvernforening Opinion as Januar 2009

Norsk Brannvernforening Opinion as Januar 2009 1 Evaluering av kurs Varme Arbeider Analyse av egne innsamlede data gjennomført for v/ Monica Varan Prosjektinformasjon har selv gjennomført telefonintervju med deltakere på kurset Varme arbeider. Svarene

Detaljer

Prosjekt Oppstartspakke gårdsoverdragelser. Evalueringsrapport versjon 25112015 Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser

Prosjekt Oppstartspakke gårdsoverdragelser. Evalueringsrapport versjon 25112015 Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser Evalueringsrapport 1.0 Bakgrunn Prosjekt Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser er et samarbeid mellom Regnskapskontor, Skogkurs, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Midtre

Detaljer

Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3

Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Kursplan 2006 Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Vi i Uni Micro AS har gleden av å presentere vår kursplan for våren 2006. Kursplanen finner du også på våre internettsider www.unimicro.no. Her finner

Detaljer

Oversikt over geografiske inndelinger og eiendommer i Region Øst

Oversikt over geografiske inndelinger og eiendommer i Region Øst Oversikt over geografiske inndelinger og eiendommer i Region Øst Det presiseres at eiendomslisten vil kunne endres, og ikke alle eiendommer skal knyttes opp mot rammeavtalene. Østfold: Fylkets seks byer

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE USIKKER FRAMTID? NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM S BEHOV OG STATENS VILJE V/MORTEN WASSTØL, RAMBØLL HVA SÅ? Mål for klima og miljø Persontrafikken Næringslivets transporter / rolle i det nasjonale

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

Østfoldkonferansen 2009. Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket

Østfoldkonferansen 2009. Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket Østfoldkonferansen 2009 Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket Utfordringer Dagens situasjon Framtiden punktlighet og regularitet kapasitet vesentlig forbedret punktlighet og regularitet

Detaljer

Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion?

Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion? Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion? Knut Vareide 13 april, Ås. telemarksforsking.no Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 16.05.2011 KNUT VAREIDE

Detaljer

ASYLMOTTAK. Nina Gran, spesialrådgiver KS

ASYLMOTTAK. Nina Gran, spesialrådgiver KS ASYLMOTTAK Nina Gran, spesialrådgiver KS STORE ANKOMSTER TIL NORGE Fra 5-600 asylsøkere pr mndtil over 2000 pr uke Store utfordringer for mottaksdrift og bosetting Inn i Norge via Østfold og Finnmark Råde

Detaljer

Hvorfor toppkontroll?

Hvorfor toppkontroll? 1 Hvorfor toppkontroll? Hafslund i dag Varme og Infrastruktur Tekniske Tjenester Marked Venture Kraftproduksjon, nettdrift, fjernvarme, bredbånd og eiendom. Entreprenør, installasjon, el-sikkerhet, sikkerhet

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Nord-Trøndelagfylkeskommune v/spesialkonsulentarild Egge. Postboks2560 7735Steinkjer. Deresref.: FK-2011-33. Saksnr.10/04361-21 Arkiv:135.

Nord-Trøndelagfylkeskommune v/spesialkonsulentarild Egge. Postboks2560 7735Steinkjer. Deresref.: FK-2011-33. Saksnr.10/04361-21 Arkiv:135. 1 Nord-Trøndelagfylkeskommune v/spesialkonsulentarild Egge Postboks2560 7735Steinkjer YtreNamdal,17.04.2013 Deresref.: FK-2011-33. Saksnr.10/04361-21 Arkiv:135.3 Anmodningom delutbetalingavinnvilget tilskudd

Detaljer

Høringsnotat- oppfølgingav fravær og fraværsgrensei viderega ende skole

Høringsnotat- oppfølgingav fravær og fraværsgrensei viderega ende skole Høringsnotat- oppfølgingav fravær og fraværsgrensei viderega ende skole Kort sammendrag Påoppdragfra Kunnskapsdepartementet utrederogdrøfter Utdanningsdirektorateti dette høringsnotatetinnføringaven fraværsgrensei

Detaljer

Møtereferat OØSK 6. desember 2014

Møtereferat OØSK 6. desember 2014 Møtereferat OØSK 6. desember 2014 1 FASTE PUNKTER 1.1 3 VELKOMMEN Er det noen nye her? 1 ny, velkommen. 1.2 PRESENTASJONSRUNDE 19 til stede, 12 GSR, 3 vara-gsr, 2 observatør, nestleder for OI, leder, nestleder,

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene.

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Reisefordeling og korreksjon for gjennomgangstrafikk Vista Analyse AS for Akershus fylkeskommune Tor Homleid Vivian Almendingen

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Modell for utvikling av Lokalmedisinske tjenester i Knutepunkt Sørlandet kommuner

Modell for utvikling av Lokalmedisinske tjenester i Knutepunkt Sørlandet kommuner Modell for utvikling av Lokalmedisinske tjenester i Knutepunkt Sørlandet kommuner GreteDagsvik,Prosjektleder, Knutepunkt Sørlandet Modell for utvikling av Lokalmedisinsketjenesteri KnutepunktSørlandet

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

1 Raufoss Lillehammer 1 Gjøvik FF Birkebeineren 1 Nybergsund Elverum 1 Fram Larvik Grorud 1 Strømsgodset 2 Valdres 1 Brumunddal FK Tønsberg

1 Raufoss Lillehammer 1 Gjøvik FF Birkebeineren 1 Nybergsund Elverum 1 Fram Larvik Grorud 1 Strømsgodset 2 Valdres 1 Brumunddal FK Tønsberg FPL avd 1 2012 Dag Tid Runde Hjemmelag Bortelag 14.apr Lørdag 16:00 1 Vålerenga 2 Ørn Horten 1 Raufoss Lillehammer 1 Gjøvik FF Birkebeineren 1 Nybergsund Elverum 1 Fram Larvik Grorud 1 Strømsgodset 2 Valdres

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 08:30 Rådhuset Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 15,

Detaljer

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS Innbyggertall i Akershus pr. 01.01. 2013 var 566 399. Det er 33 bibliotekavdelinger i Akershus, fordelt på 22 hovedbibliotek og 11 filialer. 2 bibliotek er kombinasjonsbibliotek

Detaljer

Aktivitetshuset - formål

Aktivitetshuset - formål Aktivitetshuset Aktivitetshuset - formål Aktivitetshusets formål er å bistå enkeltmennesker i alderen 18-24 år på vei mot ordinært eller tilrettelagt arbeid. Det skal være et tilbud med aktivitetskrav

Detaljer

Nettvirksomheten til Hafslund

Nettvirksomheten til Hafslund Nettvirksomheten til Hafslund Hafslund Nett og Hafslund Driftssentral Hurdal Eidsvoll Norges største nettselskap 540 000 nettkunder, øker med ca 7000 i året Ansatte: 140 i HN og 60 i HD Samlet omsetning

Detaljer

Erfaringer med bestillerrollen og sakkyndige selskaper

Erfaringer med bestillerrollen og sakkyndige selskaper Erfaringer med bestillerrollen og sakkyndige selskaper DLE-konferansen 2007 Sigurd Kvistad Innhold Hafslund Nett Organisering av DLE-aktiviteter i Hafslund Nett Hvorfor Hafslund Nett valgte å kjøpe tjenester

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

Spørsmål kan rettes til: Jørn Kristensen Tlf: 94 54 54 24 E- post: post@drangedalrodekors.no

Spørsmål kan rettes til: Jørn Kristensen Tlf: 94 54 54 24 E- post: post@drangedalrodekors.no Kursplan Oversikt over kursdatoer og emner. Med forbehold om endringer. 19.08 0.09 Grunnleggende førstehjelp Dette er Røde Kors Hjelpekorps (1 kveld) Grunnleggende førstehjelp (12 kvelder) 02.10 09.10

Detaljer

KARTLEGGING AV INN PÅ TUNET TILBYDERE I AKERSHUS OG OSLO

KARTLEGGING AV INN PÅ TUNET TILBYDERE I AKERSHUS OG OSLO KARTLEGGING AV INN PÅ TUNET TILBYDERE I AKERSHUS OG OSLO Utført i perioden 20. nov. 2008 til 28. feb 2009 av Ingeborg Støverud Beitnes og Liv Marit Strupstad Rapport nr 01/09 Hvam, 2165 Hvam www.agroutvikling.no

Detaljer

Søknad om etablering av mottak, mellomlagring og behandling av forurensede masser

Søknad om etablering av mottak, mellomlagring og behandling av forurensede masser Søknad om etablering av mottak, mellomlagring og behandling av forurensede masser RAGN-SELLS MILJØSANERING AS Postboks49, 2001Lillestrøm BESØKSADRESSESkedsmogata3 A TELEFON +4708899FAX +476791 0101 E-POST

Detaljer

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding.

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding. KURS - HØSTEN 2014 Etablererkurs - Kursstart 27.10 - modulbasert kursserie Innovasjon Norges etablererkurs er et must for alle som vil starte egen bedrift eller som nylig har startet! HMS-kurs for ledere

Detaljer

Økt bosetting i årene frem over 18 000 flyktninger må bosettes i 2016 21 000 flyktninger må bosettes i 2017

Økt bosetting i årene frem over 18 000 flyktninger må bosettes i 2016 21 000 flyktninger må bosettes i 2017 Økt bosetting i årene frem over 18 000 flyktninger må bosettes i 2016 21 000 flyktninger må bosettes i 2017 1 Anmodningstallene for 2016 Plantall for 2017 0121 Rømskog Kommune Anmodning 2016 Plantall 2017

Detaljer

TERMINLISTE 2014. Dato Dag Arrangør Sted Uts Lp Ag Spor Jakt Merkander. 04.jan. 05.jan. 11.jan. 12.jan. 18.jan. 19.jan. 25.jan. 26.jan. 01.

TERMINLISTE 2014. Dato Dag Arrangør Sted Uts Lp Ag Spor Jakt Merkander. 04.jan. 05.jan. 11.jan. 12.jan. 18.jan. 19.jan. 25.jan. 26.jan. 01. TERMINITE 2014 Dato Dag Arrangør ted Uts p Ag por Jakt Merkander 04.jan 05.jan 11.jan 12.jan 18.jan 19.jan 25.jan 26.jan 01.feb 02.feb NRK Vestfold Tønsberg X 08.feb NRK Bergen Bergen X Uts nr. 1 Ølen-Etne-

Detaljer

Relokaliseringav forskningsvirksomhetenpå Holt.

Relokaliseringav forskningsvirksomhetenpå Holt. Relokaliseringav forskningsvirksomhetenpå Holt. Muligheten for at Balsfjordkommunekan tilrettelegge for deler av aktiviteten. Notat utarbeidet av FjellfroskAS v/ Arne Rydningen 1 Bakgrunn Flerelandbruksfagligeforskningsmiljøersamlesi

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i kommunene

Boligsosialt utviklingsprogram i kommunene Boligsosialt utviklingsprogram i kommunene Søknadsmal Søknadsprosess Søknadsbehandling 5. mar. 2009 2 Søknad-mal, prosess,beh_5.03.09.doc 1 1. Innledning Dette dokumentet beskriver søknadsmal, søknadsprosess

Detaljer

Gammelthus-minimalt energiforbruk

Gammelthus-minimalt energiforbruk 1 Gammelthus-minimalt energiforbruk Forprosjektmed målsettingå utrede mulighetenefor å rehabilitere et gammeltverneverdighusned mot passivhusstandardsamtidig som det tas hensyntil byggeskikksaspektet.

Detaljer

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? NHO Effektive bo- og arbeidsmarkedsregioner Kommunestruktur 2 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon

Detaljer

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50 FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2013 - AKERSHUS Fylkesbiblioteket i Akershus (FiA) og Nasjonalbiblioteket (NB) har sett på folkebibliotekstatistikken for 2013. I dette skrivet viser vi til resultater fra sammenstillinger

Detaljer

3-feb S NRK avd Vestfold Vestfold x. 9-feb L NRK avd Bergen Bergen x Uts 1 10-feb S Ølensutstillingen 9-10.feb Ølen x. 23-feb L NKK Hamar x x x

3-feb S NRK avd Vestfold Vestfold x. 9-feb L NRK avd Bergen Bergen x Uts 1 10-feb S Ølensutstillingen 9-10.feb Ølen x. 23-feb L NKK Hamar x x x TERMINLISTE 2013 Dato Ukedag Arrangør Sted Utst. Lyd. Ag Jakt Spor 01.01-30.06 NRK avd Bergen Bergen x Bevegelig 01.01-30.06 NRK avd Sunnmøre Bergen x Bevegelig 3-feb S NRK avd Vestfold Vestfold x 9-feb

Detaljer

Analyse av henvendelser til kundesenteret

Analyse av henvendelser til kundesenteret Analyse av henvendelser til kundesenteret økt kunnskap og mer kostnadseffektiv drift Oslo, 11. juni 2015 Våre erfaringer Stort antall henvendelser til kundesenteret Stor andel av henvendelsene omfatter

Detaljer

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Prosjektet har i henhold til prosjektplanen vært gjennomført som en del av Agro Utviklings virksomhet, og har vært sett i sammenheng med prosjektet

Detaljer

KOMMUNALDELPLAN KULTUR 2012-2016

KOMMUNALDELPLAN KULTUR 2012-2016 FROSTAKOMMUNE KOMMUNALDELPLAN KULTUR 2012-2016 VI SKAPERENKULTURHISTORISK FREMTID! VEDTATTAVKOMMUNESTYRET 25.09.12, SAK81/12 1 Innholdsfortegnelse: Kapittel 1: Innledning Kapittel 2: Visjonerog målområder

Detaljer

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Barn som pårørende Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Kursmal for Den Norske Legeforeningens kurskomiteer og konferanser

Detaljer

Virkemiddelbruk i programkommunene. Geir Olav Lisle

Virkemiddelbruk i programkommunene. Geir Olav Lisle Virkemiddelbruk i programkommunene Geir Olav Lisle Alle skal bo godt og trygt 2 18.03.2013 Program 1. Utvikling i bruk av startlånsmidler i programkommunene. Fokus på andel samfinansieringsaker. 2. Startlån

Detaljer

Document1 Mursit Cetin Page 1 08.08.01

Document1 Mursit Cetin Page 1 08.08.01 Document1 Mursit Cetin Page 1 08.08.01 Forord Rapporten inneholder de offisielle resultatene fra prøvevalgene ved de videregående skolene i Norge 2001. Alle skoler som var påmeldt Skolevalg '01, og som

Detaljer

Ny pris og sonestruktur foreløpig evaluering. Strategiforum Hanne N. Breivik, torsdag 7. juni 2012

Ny pris og sonestruktur foreløpig evaluering. Strategiforum Hanne N. Breivik, torsdag 7. juni 2012 Ny pris og sonestruktur foreløpig evaluering Strategiforum Hanne N. Breivik, torsdag 7. juni 2012 1 2 Nytt, felles, forenklet prisog sonesystem og (nesten) full e-billettering i Oslo og Akershus 02.10.2011:

Detaljer

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER Noen highlights fra denne rapport: Nok en god måned for hotellene på Gardermoen belegget ble 61.7 %. 30. nov var snittprisen for hotellene på Gardermoen mer enn kr

Detaljer

Resultatrapport 2013. www.samfunnsveven.no. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

Resultatrapport 2013. www.samfunnsveven.no. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS 2013 www.samfunnsveven.no Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Forord Rapporten inneholder resultater fra skolevalgene ved de videregående skolene i Norge i 2013. Alle skoler som rapporterte inn

Detaljer

Mediestatistikk 19.09.2012. jan feb mar apr mai jun jul aug sep

Mediestatistikk 19.09.2012. jan feb mar apr mai jun jul aug sep Mediestatistikk 19.09.2012 Profil:1000 åpne hager Offset: Profil:1000 åpne hager (1 år) 400 300 200 100 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep Total 0 6 2 66 18 18 35 403 7 555 Åndalsnes Avis - Papirutgaven

Detaljer

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Prisliste 2012 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Juni 2012 1 OSLO AKERSHUS pris (kr/ m³) pris bil pris bil + henger pris (kr/ m³) Oslo 50,00 1 500,00 3 100,00 36,00 2 700,00 Asker 65,00

Detaljer

AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE

AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE PER EINAR RUUD - FAGANSVARLIG KREDITT BISNODE ANALYTICS INNHOLD Utviklingen i AS Norge Konkurser Inntjening og soliditet Henger fortsatt finanskrisen

Detaljer

Jobb og muligheter Follo

Jobb og muligheter Follo Jobb og muligheter Follo Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/42097867.aspx Ekstern anbuds ID M310598/NOV207464 Saksnummer Jobb og muligheter Follo Konkurranse type: Tildeling

Detaljer

Forprosjekt Energinettverk Østfold og Västra Götaland

Forprosjekt Energinettverk Østfold og Västra Götaland Forprosjekt Energinettverk Østfold og Västra Götaland En kort presentasjon av prosjektet av Erik André og Egil Erstad 1 Organisering av prosjektet Svensk søker og prosjektansvarlig: Energiråd Väst v/ Erik

Detaljer

Temadag Energi Norge 2012-03-15. noen opplevde ulykker og nestenulykker med litt informasjon og oppfølging utad

Temadag Energi Norge 2012-03-15. noen opplevde ulykker og nestenulykker med litt informasjon og oppfølging utad Temadag Energi Norge 2012-03-15 noen opplevde ulykker og nestenulykker med litt informasjon og oppfølging utad Noen hovedtall i Hafslund Netts dekningsområde Hafslund Fylker (Oslo Akershus og Østfold)

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

VEIEN TIL ARBEIDSLIVET. Gardemoen 15.januar 2010

VEIEN TIL ARBEIDSLIVET. Gardemoen 15.januar 2010 VEIEN TIL ARBEIDSLIVET Gardemoen 15.januar 2010 Hvordan innvirker veileders rolle, væremåte og kommunikasjon inn på deltakers utvikling? Hva må til for at E læring skal være læringsfremmende - og virker

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge % Endring andel % Folketall Årlig vekst % 600 000 500 000 400 000 Årlig vekst Folketall 4,5 4,0 3,5 3,0 300 000 200 000 100 000 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 2011 2007 2003

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Skedsmo Dømt til vekst. Lillestrøm 9. januar 2015

Skedsmo Dømt til vekst. Lillestrøm 9. januar 2015 Skedsmo Dømt til vekst Lillestrøm 9. januar 2015 Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst Regionale

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/2013

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/2013 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/2013 SAK NR 02-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 30. NOVEMBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Sak 2014-07: Handlingsplanen 2013-2015 status

Sak 2014-07: Handlingsplanen 2013-2015 status Norsk Redaktørforening Styremøte 20143-02-10 Oslo RKN/AJ Sak 2014-07: Handlingsplanen 2013-2015 status Styret vedtok 19. september i fjor et dokument som til dels utdyper og konkretiserer handlingsplanen

Detaljer

B for bibliotek (Ref #1318605138521)

B for bibliotek (Ref #1318605138521) B for bibliotek (Ref #1318605138521) Søknadssum: 332500 Kategori: Samarbeid Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Østfold fylkesbibliotek / 974544652 Værste, K. G. Meldahls vei

Detaljer

Styrearbeid i en lokalforening. Kirsten Steenberg Follo Epilepsiforening

Styrearbeid i en lokalforening. Kirsten Steenberg Follo Epilepsiforening Styrearbeid i en lokalforening Kirsten Steenberg Follo Epilepsiforening Follo Epilepsiforening et eksempel Aud Siv Laila Kirsten Cathrine Torunn Styres sammensetning Bestående av seks damer Alle er mødre

Detaljer

Tilskuddet er i samsvar med Samarbeidsprogram for Hedmark 2010-2011(13), kap. 5.1 Verdiskaping.

Tilskuddet er i samsvar med Samarbeidsprogram for Hedmark 2010-2011(13), kap. 5.1 Verdiskaping. Saknr. 12/1546-26 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Finansiering av etablereropplæringa i Hedmark 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Pre- PETS President Elect Training Seminar

Pre- PETS President Elect Training Seminar Pre- PETS President Elect Training Seminar Torsdag 8. januar, Fredriksten Hotell Åpning og møte med øvrige klubbpresidenter Hva er forventet resultat av seminaret? Jon Ola Brevig (DGE) Hensikten med samlingen

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 29.02.12 Januar 2012 I samarbeid med Helse-

Detaljer

Invitasjon til kurs: EU prosjekter - fra idé til søknad

Invitasjon til kurs: EU prosjekter - fra idé til søknad Invitasjon til kurs: EU prosjekter - fra idé til søknad Dato: 15. 16. juni 2011 Sted: Voksenåsen Hotell, Oslo Osloregionens Europakontor inviterer sine medlemmer til å delta på kurs: EU-prosjekt - fra

Detaljer

Prosentvis endring nov.11-nov.10 Boliger Mill kr Boliger Mill kr*) Boliger Mill kr Låneordninger

Prosentvis endring nov.11-nov.10 Boliger Mill kr Boliger Mill kr*) Boliger Mill kr Låneordninger Tabell 1: Månedlig aktivitet. Tilsagn for perioden 01.11-30.11 Hele landet. nov.11 nov.11 nov.11-nov.10 Boliger Mill kr Boliger Mill kr*) Boliger Mill kr Grunnlån, i alt... 11 13,4 515 392,7 4 582 2 831

Detaljer

Vurdering for læring - en skoleeiers erfaringer

Vurdering for læring - en skoleeiers erfaringer Vurdering for læring - en skoleeiers erfaringer Utdanningsdirektoratet 13.05.14 Simen Aas Løwer Larvik kommune simen.aas.lower(a)larvik.kommune.no Organisering og aktiviteter - deling og spredning 1. Forankring

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRA BO FOR LIVET AVDELING JARLEGÅRDEN. Samarbeidsprosjektmellom: Jarlegården,Steinkjerbygg,Steinkjerkommuneog Nav.

ÅRSRAPPORT FRA BO FOR LIVET AVDELING JARLEGÅRDEN. Samarbeidsprosjektmellom: Jarlegården,Steinkjerbygg,Steinkjerkommuneog Nav. ÅRSRAPPORT FRA BO FOR LIVET AVDELING JARLEGÅRDEN Eier av prosjektet er: KirkenssosialtjenesteV/ Jarlegårdenoppfølgingssenter.Prosjektet ligger understyret til Jarlegården,somhar detøkonomiskeog administrativeansvaret.

Detaljer

Ny turnusordning for leger Status for første søknadsrunde, våren 2013

Ny turnusordning for leger Status for første søknadsrunde, våren 2013 R a p o rt IS -2 1 0 5 Ny turnusordning for leger Status for første søknadsrunde, våren 2013 Publikasjonens tittel: Ny turnusordning for leger status for første søknadsrunde, våren 2013 Utgitt: 09/2013

Detaljer

Befolkningsvekst rundt Oslo

Befolkningsvekst rundt Oslo Befolkningsvekst rundt Oslo Over halvparten av landets befolkningsvekst det siste tiåret har kommet innenfor ti mil fra Oslo. Regionen har både innvandringsoverskudd, nettoinnflytting fra resten av landet

Detaljer

Saksbehandler: Karianne L. Husemoen Arkiv: Arkivsaksnr.: 03/08170-001 Dato: 17/12-03

Saksbehandler: Karianne L. Husemoen Arkiv: Arkivsaksnr.: 03/08170-001 Dato: 17/12-03 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Karianne L. Husemoen Arkiv: Arkivsaksnr.: 03/08170-001 Dato: 17/12-03 FELLES LØNN- OG REGNSKAPSFUNKSJON FOR KOMMUNENE ASKER, BÆRUM OG DRAMMEN INNSTILLING TIL: ADMINISTRASJONSUTVALGET

Detaljer

Besøk siste 12 måneder

Besøk siste 12 måneder Rapport for helsenorge.no februar 215 12 1 8 6 4 2 662 44 695 446 Besøk siste 12 måneder 1 4 68 1 1 72 1 31 453 1 42 169 94 692 777 779 825 391 912 38 92 189 75 576 Samme mnd Nøkkeltall Denne mnd Forrige

Detaljer

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Akershus Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 2. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 2. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Nasjonale resultater

Nasjonale resultater Nasjonale resultater 14 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS hasj Bruk av narkotiske stoffer er ulovlig og blir til dels sterkt fordømt. Etter en økning i bruken av hasj og marihuana fram mot, har vi sett en markert

Detaljer

Kurs og kompetanse for tillitsvalgte og ansatte i boligselskap

Kurs og kompetanse for tillitsvalgte og ansatte i boligselskap Kurs og kompetanse for tillitsvalgte og ansatte i boligselskap Sør-Trøndelag Kurs og Kompetanse faglig påfyll! Oversikt 20: Kursplanen for 20 er satt opp med det formål å heve kunnskapsnivået til alle

Detaljer

Grunnleggende prinsipper for læring

Grunnleggende prinsipper for læring Grunnleggende prinsipper for læring Mulighet til å forstå Oppleve mestring Se mening og sammenheng Oppleve inkludering og anerkjennelse Oppleve at man er betydningsfull An-Magritt Hauge 1 Konferanse om

Detaljer

Samarbeids- og utviklingsmidler for 2012. Budsjett. Søknadssum 332500. Utgifter. Totale utgifter 797500 2530000. Inntekter

Samarbeids- og utviklingsmidler for 2012. Budsjett. Søknadssum 332500. Utgifter. Totale utgifter 797500 2530000. Inntekter Budsjett Søknadssum 332500 Utgifter Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet Personalkostnader. Prosjektleder 180000, andre ansatte 65000, ansatte i samarbeidende bibliotek 220 000 til sammen Varer,

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009 RAPPORT NR. 2 2009 Juli 2009 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Årsrapport for radiolytting i Norge 2014 Offisielle lyttertall fra Radioundersøkelsen

Årsrapport for radiolytting i Norge 2014 Offisielle lyttertall fra Radioundersøkelsen Årsrapport for radiolytting i Norge 2014 Offisielle lyttertall fra Radioundersøkelsen Sammendrag Radiolytting er stabilt i Norge. 70 prosent av befolkningen lyttet til radio en gjennomsnittsdag i 2014,

Detaljer

Notat STYRINGSRAPPORT - NOVEMBER 2008 P 1824

Notat STYRINGSRAPPORT - NOVEMBER 2008 P 1824 Notat Til : Helse- og sosialdirektøren Fra : Prosjektleder P 1824 Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/2010-30 233 A10 DRAMMEN 01.12.2008 STYRINGSRAPPORT - NOVEMBER 2008 P 1824 Mål Prosjektets hovedmål

Detaljer

Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG. Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore

Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG. Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore Side 2 Befolknings- og boligvekst siste ti år Aurland Eidfjord Lærdal Årdal Hol Vang Hemsedal

Detaljer

Erfaringer med og tilpasninger til nye inntekstrammer Per Kristian Olsen Konserndirektør Varme og Infrastruktur, Hafslund ASA. Paris 4.

Erfaringer med og tilpasninger til nye inntekstrammer Per Kristian Olsen Konserndirektør Varme og Infrastruktur, Hafslund ASA. Paris 4. Erfaringer med og tilpasninger til nye inntekstrammer Per Kristian Olsen Konserndirektør Varme og Infrastruktur, Hafslund ASA 1 Paris 4. april 2008 Hafslund Nett Norges største netteier med: 533 000 kunder

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

(2) Av både kunngjøringen og konkurransegrunnlaget fremgikk det at kursperioden var 09.02.2004-14.05.2004.

(2) Av både kunngjøringen og konkurransegrunnlaget fremgikk det at kursperioden var 09.02.2004-14.05.2004. Klagenemnda kom til at en frist på én dag til å fremsette nye opplysninger under forhandlingene var for kort, og dermed i strid med kravet til god forretningsskikk. Klagenemndas avgjørelse 23. mai 2005

Detaljer

Effs årsrapport Hytter ved sjøen. Utført av TNS Gallup på oppdrag for Eiendomsmeglerforetakenes Forening i samarbeid med FINN Juni 2013

Effs årsrapport Hytter ved sjøen. Utført av TNS Gallup på oppdrag for Eiendomsmeglerforetakenes Forening i samarbeid med FINN Juni 2013 Effs årsrapport Hytter ved sjøen Utført av TNS Gallup på oppdrag for Eiendomsmeglerforetakenes Forening i samarbeid med FINN Juni 2013 Oppsummering 2012 I 2012 ble det solgt 1 376 fritidsboliger ved sjøen

Detaljer

Petropolen 18.02.2016. Analyse av ledigheten NAV sine virkemidler. Ragnhild Fausa NAV Kristiansund

Petropolen 18.02.2016. Analyse av ledigheten NAV sine virkemidler. Ragnhild Fausa NAV Kristiansund Petropolen 18.02.2016 Analyse av ledigheten NAV sine virkemidler Ragnhild Fausa NAV Kristiansund NAV, 19.02.2016 Side 2 Status Nordmøre LEDIGHETSPROSENT FYLKET (SAMLET FOR ALLE YRKER) Ledighetsprosent

Detaljer

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6. Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN...

Detaljer

Jorunn Randgaard KURSPAKKER 2015. Oslo, 12.01.15

Jorunn Randgaard KURSPAKKER 2015. Oslo, 12.01.15 Oslo, 12.01.15 KURSPAKKER 2015 Fotterapeutforbundet tilbyr kretsene kurspakker. Det skal til enhver tid ligge 3 kurs tilgjengelig i kurspakken. Hensikten med kurspakkene er å gjøre det enklere å arrangere

Detaljer