Leieboerforeningens SLUTTRAPPORTPROSJEKT: ØKTBOTRYGGHETFORLEIEBOERE. Husbankensref. 2009/

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leieboerforeningens SLUTTRAPPORTPROSJEKT: ØKTBOTRYGGHETFORLEIEBOERE. Husbankensref. 2009/10422 4"

Transkript

1 Leieboerforeningens SLUTTRAPPORTPROSJEKT: ØKTBOTRYGGHETFORLEIEBOERE Husbankensref. 2009/

2 SLUTTRAPPORT: PROSJEKTØKTBOTRYGGHETFORLEIEBOERE SAMMENDRAG Leieboerforeningenhari 2011gjennomførtet prosjektkaltøkt botrygghetfor leieboerogmed finansieringviahusbankenregionøst. Målgruppenfor prosjektethar vært førstelinjetjenesteni kommuneri Akerhus,ØstfoldogHedmark,oghensiktenharværtå økekompetansenknyttet til husleielovenogtvangfullbyrdelsesamtjuridiskrådgivningi konkretesaker.totalt20kommunerhar deltatt i prosjektetogdet har det vært gjennomførtett halvdags,ett heldagsogett to dagers påbyggingskurs.kurslederehar vært foreningensto advokater,ogkursenehar hatt totalt 71 deltakerefra 17 kommuner.dethar værtavholdtto fagmøterfor syvkommuner,ogdet har vært gitt juridiskerådgivningi 61 saker. Kursenehar blitt evaluert,ogi forhold til fagliginnholdogutbytte har kursenefått sværtgod mottakelsefra deltakerne.kurseneharværtintensiveogkursledernesvurderingerer at deltakerne har tilegnet segen juridiskkompetansesomgjørde i standtil å ta beslutningerom juridiskeveivalg somholderet fagliggodt nivå. Leieboerforeningenhar mangeårserfaringi å kurseførstelinjetjenestenogå tilby praktiskjuridisk rådgivningi konkretesaker.vi erfarerat det i utgangspunkteter begrensetkunnskapom leiejussog tvangsfullbyrdelsei førstelinjetjenestenogat et slikt tilbud er bådeettertraktet ognyttig. Økt kompetansebidrartil å styrkedet boligsosialearbeideti kommuneneogindirektebidrardet til å styrkesvakstiltesleieboeresposisjonpå boligmarkedet. Leieboerforeningenerfarer at flere kommunerønskerå fortsette samarbeidetmed foreningenetter prosjektperioden.leieboerforeningentror medfordel at tilbudet kunnevært utvidet til å omfatte flere kommuneri andreregioneravlandet hovedsakeligi områderder det er et visstinnslagav vanskeligstilteleieboere.med et størreomfangavdeltakerkommunerville kostnadenevedkursog rådgivningkunnebli betydeliglavere.vi tror ogsådet påsikt er vilje til økt egenbetalingfra kommunene,men at dette først kanskjeetter en rimeligintroduksjonsperiode. INNLEDNING Leieboerforeningenhar siden1993samarbeidetmedoslokommuneom boligjuridiskrådgivningog kursfor førstelinjetjenesten(sosialsentrene)i bydelene.samarbeidetkomi standsomen følgeavat det ble avdekketat flere bydelertidlig på 1990 tallet haddeavtalermedprivate boligformidlingsfirmaerhvor verkenprisogkontraktsforholdvarakseptable.gjennom samarbeidsavtalenmed Leieboerforeningenfikk bydelenetilgangtil direktejuridiskrådgivningi boligsakerfra foreningensadvokaterogtilbud om jevnligeboligrettskursogfagmøter. 1

3 Økt fokus på bostedsløshet Mot slutten av 1990 tallet ble det dokumentertat det eksisterteen ikkeubetydeliggruppe bostedsløsei Norge,ogoppmerksomhetenførte til at det ble igangsattto størrenasjonalesatsinger viahusbankenfor å redusereomfanget;førstprosjektbostedsløse( )somsenereble etterfulgt avpåveitil egenbolig( ).Arbeidetmot bostedsløshetharetter strategiperioden fortsatt med strategienshovedmålog fra 2010gjennomsåkalteboligsosialeutviklingsprogram. Leieboerforeningenhar hatt to prosjekterfinansiertgjennomhusbankenmed mål å bidra til å redusereantallbegjæringerom utkastelserogantallgjennomførteutkastelser.prosjektetbaserte segpå modellenmedsamarbeidsavtalei Oslo.Detførsteavdisseprosjektene( )hadde nedslagsfelti Osloogkommunenei Akershus.I det andreprosjektetvarmålgruppenutvalgte kommuneri Oppland,Hedmark,Akershus,Østfold( ).I tilleggtil juridiskbistandog kompetansehevendetiltak, galeieboerforeningengratisbistandtil leieboeresomhaddemottatt begjæringom utkastelse.i sluttrapportenskriverleieboerforeningenom samarbeidetprosjektet 1 : Allekommuneneer i størreeller mindregrad involvertdirekteellerindirektei virksomhet innenforleiesektorenog medberøringsflatertil praktiskleiejuss. Førstelinjetjenestenhar ofte begrensetkunnskapom praktiskleiejussog tvangsfravikelser. Førstelinjetjenestenhar få eller ingenfagkyndigede kandrøfte boligjuridiskeproblemstillinger med.detgjør at det lett utviklersegen forståelseog praksissomikkealltid samsvarermed faktiskrett. Bedrekunnskapom leiejussog fravikelsesinstituttetvil bidra til å redusereurettmessige oppsigelser/utkastelserog tryggebosituasjonentil utsatte grupperpåboligmarkedet. Økt kompetanseom husleielovenog tvangsfravikelserøkerleieboernesrettssikkerhet Dialog med Husbanken om nasjonalt prosjekt knyttet til tvangsfravikelser Våren2009vardet drøftelsermellomhusbankenog Leieboerforeningenom å videreutvikle arbeidsmetodenfra utkastelsesprosjektenetil å omfatte førstelinjetjenesteni alle landets kommuner.leieboerforeningenutarbeideten modellfor en sliksatsingoghøsten2009sendte foreningeninn en søknad 2 til Husbankenom et forprosjektkalt Praktiskleiejussfor kommunesektoren ogmedmålsettingå utvikleen strategifor en nasjonalmodellfor rådgivningog kompetansehevingi boligrett ogtvangsfravikelse.somfølgeavprosjektetsomfangønsket foreningenå gjennomføreet forprosjektmedutviklingogtestingi tre utvalgtefylkerfor deretter å utvidetil restenavlandet. I møtemedhusbanken5. februar2010fikk Leieboerforeningenbeskjedom at Husbankenlikevel ikkekunnefinansiererprosjektet.bakgrunnenvarat Husbankenskompetansetilskuddfra 2010var øremerketkommunermed boligsosialeutviklingsprogrammer.det var noeubrukte kompetansemidlerigjenfra 2009ogdet ble det foreslåttat Leieboerforeningenreformulerte prosjektetog rettet det inn mot et avgrensetutvalgkommuneri det sentraleøstlandsområdet. Prosjekt Økt botrygghet for leieboere Leieboerforeningenvalgteetter en vurderingå reformulereprosjektet,og den21.mai 2010 oversendteleieboerforeningensøknadtil HusbankenRegionØstom finansieringavet prosjektkalt 1 SluttrapportProsjektfærreutkastelser delprosjekt1, prosjektnr ,datert 12.oktober Vedlegg1: SøknadHusbankenom prosjekt Praktiskleiejussfor kommunesektoren 2

4 Øktbotrygghetfor leieboere 3 (heretter Økt botrygghet ). Husbankengatilsagntil prosjektet 4 den23. juni I prosjektsøknadenfra Leieboerforeningensettesdet oppfølgende5 prosjektmål: 1. Inngåfrivilligesamarbeidsavtalermed kommunenei Hedmark,Akershusog Østfold 2. Tilbyalle samarbeidskommunerboligjuridiskbistandi prosjektperioden. 3. Tilbyå gjennomføreheldagskursi husleielovenog tvangsfullbyrdelsesloven(modula innføringskursi boligrett) til samarbeidskommunene. 4. Tilbyog gjennomføreett utvidet påbyggingskurs(modulb). 5. Evalueredeltakernesog kommunensnytte avprosjektet. I dennesluttrapportenskalvi redegjørefor hvordanleieboerforeningenhar gått fram for å nå disse målene. OPPSTART Aktuelle kommuner database FraKommuneforlagetfikk Leieboerforeningenkjøpt en databasemedkontaktadressertil alle kommuner.fradennedatabasenble det lagetet utvalgmed kommunenei fylkeneakerhus,østfold oghedmark,totalt 64 kommuner 5. Allekommunenev/ ledersosialkontor,navsosialeller boligkontorble 17.september2010tilskrevetmedforespørselom de ønsketå deltai prosjektøkt botrygghet 6. I brevetunderstreketleieboerforeningenat deltakelsei prosjektetvarfrivillig oggratis, med unntakaven liten deltakeravgiftpå kursene: ProsjektetØktbotrygghetfor leieboereinnebæreret tilbud til kommunalesaksbehandleresomjobber medvanskeligstiltepåleiemarkedet(nav,sosialkontorellerboligkontoretc) omøkt kompetanseom deformelleregleneknyttettil utkastelseoghusleierett.i tillegginnebærerdeltakelsei prosjektetat Leieboerforeningensadvokaterog juridiskesaksbehandlerekangi øyeblikkeligjuridiskrådgivning innenforde sammerettsområdene. Deltakelsei prosjekteterfrivillig ogutenkostnaderfor kommunen.veddeltakelsepåboligrettskursene kommerdet en egenandelpå kr 500, pr deltakerplusseventuellereisekostnader.eventuelldeltakelse på lokalefagmøterer ogsåprissatt. Sammenmedprosjektinvitasjonenfulgte det en avtale 7 somkommunenble bedt om å signereog returnereom de ønsketå delta. Vedfristenfor å inngåsamarbeidsavtalehaddebaresyvkommunersignertavtale,ogdet ble sendt ut en påminnelsetil de resterende56 kommunensomikkehaddesvartden I påminnelsen valgteleieboerforeningenogikkeleggevedsamarbeidsavtalefor signering.forå delta vardet nok å pekeut en kontaktpersonogbekreftedeltakelsepr mail. Bakgrunnenfor å droppedenformellesamarbeidsavtalensombetingelsefor deltakelse,varen antakelseom at avtaleni sinform kunnevirke streng ogmedavgrensingeropp mot 3 Vedlegg2: SøknadHusbankenom prosjekt Økt botrygghet 4 Vedlegg3: TilsagnHusbankenpåprosjekt Økt botrygghet 5 Vedlegg4: Oversiktoverallekommunersomble tilskrevet. 6 Vedlegg5: Brevtil utvalgtekommunerom deltakelsei prosjekt Økt botrygghet 7 Vedlegg6: SamarbeidsavtalemellomkommuneogLeieboerforeningenom Økt botrygghet 8 Vedlegg7: Påminnelsetil utvalgtekommunerom deltakelsei prosjekt Økt botrygghet 3

5 problemstillingersomkanskjevirket uklarefor samarbeidspartene.utenden formelle samarbeidsavtalenville prosjektetfå en mer uforpliktendeform ogforhåpentligvisføretil flere deltakerkommuner. Andremuligeforklaringerpå den relativt begrensedeinteressen.kanværeat invitasjonsbrevetvar sendttil kommunenssentralepostadresseogat invitasjonenkanha blitt viderefordelttil feil person/etat.i tilleggtror vi at det i noenkommunerer en vissuviljemot prosjekterfordi de ofte generererekstraarbeidograpporteringskrav. Gjennompåminnelsenvalgteytterligere13 kommunerå bli med i prosjektet,slikat det vedårsskifte 2010/11totalt var 20 kommuner(31%)avtotalt 64 muligekommuner(eksklusiveoslo)med i prosjektet.tabell1 viserhvilkekommunerhardeltatt. Tabell 1: Deltakerkommuner prosjekt "Økt botrygghet" Akershus Østfold Hedmark Askerkommune Trøgstadkommune Hamarkommune Skedsmokommune Ryggekommune Ringsakerkommune Gjerdrumkommune Vålerkommune Neskommune Nannestadkommune Rådekommune Elverumkommune Enebakkkommune Hvalerkommune Ullensakerkommune Mosskommune Bærumkommune Markerkommune Skikommune Haldenkommune 8 av 22(Osloikke inkl) 8 av 18kommuner 4 av 22 kommuner Avtabell 1 framgårdet at deltakerprosentenvar høyesti Østfoldmed8 av18 kommuner(44%)og lavesti Hedmarkmed4 av22 kommuner(18%).vi har ingenforklaringpå dette, men tror kanskjeat Husbankensfokuspå boligsosialtarbeidi Østfoldkanha bidratt til at nestenhalvpartenav kommunenedeltok. Fratidligereprosjektarbeidi HedmarkvetLeieboerforeningenatavstandentil Oslo(ogkurstilbudenei prosjektet)er i lengstelaget.deter ogsåmuligat kompetanseoppbyggingi husleierettog tvangsfravikelseoppfattessommindrerelevanti mer spredtbygdekommunersomdet er flere avi Hedmark. KURS1: ModulA Invitasjontil å deltapåmodulakursble sendtut 4. januar2011pr mail ogbestodavinvitasjonsbrev 9, program 10 ogpåmeldingskjema 11. Totaltkomdet inn 33 påmeldingerfra 18 kommunersliktabell2 viser.detbetyrat90 %avkommunenei prosjektetvarpåmeldttil kurset.enavkommuneneble forhindret fra å deltaslikat oppmøtelå på85 %. 9 Vedlegg8: InvitasjonsbrevModulAkurs19.januar Vedlegg9: ProgramModulAkurs19.januar Vedlegg10:PåmeldingsskjemaModulAkurs19.januar2011 4

6 Tabell 2: Deltakere på ModulA kurs 19. januar 2011 Kommune Påmeldte Gjennomf. 1 Askerkommune Bærumkommune Elverumkommune Enebakkkommune Gjerdrumkommune Hamarkommune Hvalerkommune 1 8 Mosskommune Nannestadkommune Neskommune Ringsakerkommune Ryggekommune Rådekommune Skedsmokommune Skikommune Trøgstadkommune Ullensakerkommune Vålerkommune 2 1 Sum 18 / 17* * 18påmeldtekommuner,men en deltok ikke på kurset slik at det var 17kommunerrepresentert. Om ModulA kurset ModulAkursetvarlagtoppsomet heldagskurs19.januar2011.kursetble gjennomførti konferanserommetil FrivillighetensHussomLeieboerforeningenogsåer en del av.kursledervar foreningensadvokatannemette Hårdnes. Følgendetemaerble gjennomgått 12 : Husleielovensinnledendebestemmelserogsentraleprinsipper Leiefastsettingogleiejustering.Forbudetmot tilleggsytelser Partenesrettigheter ogplikter Fremleieoghusstandsopptak Tidsubestemteogtidsbestemtekontrakter. Ordinærtopphøravleieavtaler.Oppsigelsesinstituttet Ekstraordinærtopphør.Tvangsfravikelse Formåletmed ModulAvar å gi deltagerneen innføringi det relevanteregelverketinnenforhusleieog tvangsfullbyrdelsesloven. Etter gjennomførtkursskulledeltakerneha kjennskaptil de viktigste generelleavtale ogkontraktsrettsligeprinsippeneinnenforhusleieretten,samtde noemer spesifikkerettigheter og forpliktelsersomfølgeravhusleielovgivningen.påde enklesteområdene skulledeltakernekunnebrukeregelverketpå et gitt faktum.deter ikketenkt at deltakerneskal kunneanvendejussenpå mer kompleksefakta,mendet er en ambisjonat manetter slikt kursskal kunnegjenkjennesærligeproblemstillingersomkangi enoppfordringtil nærmereundersøkelser. ModulAer krevendeog intensivt,og det forventesmyeavdeltakerne,men kursholderfikk gjennomgåendegodetilbakemeldingerfra deltagerne.deltakerneopplevdekursenesomsvært 12 Vedlegg11:Presentasjonenfra ModulA,19.januar2011 5

7 nyttige i forhold til de problemstillingerde møteri sitt dagligearbeid.mangegauttrykk for at de fikk et mer bevisstforhold til ulikeproblemstillingerde møteri arbeidshverdagenogmangegauttrykk for at de etter kursetville kunneta raskereogbedrebeslutninger. Deter kursholdernesinntrykkat behovetfor slikekursi førstelinjetjenestener stort. Ansattei kommunensomjobberoppmot vanskeligstilteleieboereharstort utbytte avå værekjent medde viktigsteprinsippeneogregleneinnenforrelevantelovgiving.detat kursdeltagerneblir kjent med lovverketoggodt kjent medløsningerpåde problemstillingermanmøteri et slikt arbeid,bidrar også til at brukernevil få entryggereogbedrebosituasjon.å møteandresomjobbermedsamme problemstillingergir ogsåmulighetenfor å etablereulike former for nettverk og gjensidiglæring senere. Evaluering Leieboerforeningenbakursdeltakerneevaluere 13 ModulAog26 av30 (87%)deltakernegjordedette. Tabell 3: Evaluering av ModulA 19. januar 2011: Om kurset (prosent): Ominnholdet: * 1: Interessant? : Nytt? : Nyttig? : Forståelig? : Fagligbra? (10= sværtbra 1 = sværtdårlig)n=26 *10 8: Svaralternativene10,9 og 8 summertsammen Tabell3 viserat deltakernesopplevelseavkursetvargjennomgåendepositive.i kolonnen 10 8 har vi summertopp desomgatoppskåri form aventen10,9 eller 8 ogvi serat reponsener megethøy. Påspørsmåletominnholdetvarnytt, svareromkringhalvpartenat stoffet delviser kjentfra før,noe somikkeer spesieltoverraskendeda mangeavdeltakerneer i kontaktmedrettsreglenei gjennom sitt dagligearbeid. Tabell 4: Evaluering av ModulA 19. januar 2011: Om gjennomføringen (prosent): Gjennomføring: * 5: Lengde/tid? : Kursmateriell? :Kurslokale? : Servering? : Kursleder? (10= sværtbra 1 = sværtdårlig)n=26 *10 8: Svaralternativene10,9 og 8 summertsammen Nårdet gjaldtgjennomføringavkurset(tabell4) varresultatenenoemer sprikende.førstogfremst er det kurslokaletogmatendeltakerneikkevarfornøydmed. Kurslokaleti Frivillighetenshuser ikkeoptimalt for 30 deltakere,ogflere kommenterteat det var dårligluft, støyfra gatenutenfor og trangt. Mat på kursdagenvar en enkelspinatrett, ogikke varm/kaldbuffet somofte er vanligepålitt mer profesjonellekurs ogkonferansesteder selvom det ogsåher er mangesomgir høyskår.nårdet gjelderkurslederer deltakernegjennomgående megetgodt fornøyd. 13 Vedlegg12:EvalueringskjemaModulA19.januar2011 6

8 Vi ba ogsåkursdeltakernesvareja/nei/vet ikkepå noenandrespørsmålknyttet opp mot av prosjektetog svareneer gjengitti tabell 5. Tabell 5: Evaluering av ModulA 19. januar 2011: Andre spørsmål (prosent) Trordu at du vil: Ja Nei Vetikke benytte degavvår telefoniskerådgivningstjenestei prosjektet? benytte degavvår skriftligerådgivningstjenestei prosjektet? anbefalekollegaertil å benytterådgivningstjenesten? 92 8 gåpåvideregående(modulb)kurssenerei år? 92 8 anbefalekollegaertil å delta påkursi prosjektet? anbefaleat det holdesfagmøtemedvåreadvokaterpåditt kontor? leseelektronisknyhetsbrevsendttil din mailadresse? 96 4 bestillebrosjyrer/informasjonsmateriell fra Leieboerforeningen? N=25 Vi serat tre avfire uttalte at de ønsketå benyttesegavdenindividuellerådgivningstjenesten (rådgivningavadvokati enkonkretsak),mensdet varstorusikkerhetknyttet til ombrukenav skriftligrådgivning(60%vet ikke).et stort flertall sierde vil anbefalekursog rådgivningstjenestentil kollegaerog de vil ogsådeltapåmodulbkurs. Brukavfagmøterer det mer usikkerhetom, muligensda dette er oppgitt å væreen prissatttjeneste. Deter stor interessefor å motta nyhetsbrev.leieboerforeningendelte ut noeinformasjonsmateriell på kurset,ogto avtre uttalte at de ønsketå bestillemer.i ettertid kanvi fastlåat ingenhar bestilt slikt materiell. KURS2:HUSLEIELOVENS 11 1 (EKSTRAKURS) PåModulAkursetogi maileretter kursetvardetflereavdeltakernesometterlysteet egetkursom husleielovens 11 1 sominneholdersærreglerfor utleie avboligertil vanskeligstilte,ogsom kommuneneofte benytter. I en mailtil alledeltakerkommunene25.januar2011ber Leieboerforeningendeltakerkommunene opplyseom de vil deltapå et særskiltoppsatthalvdagskursmeden gjennomgangavhsl Forå kunnegjenomførekursetsatte Leieboerforeningenet kravom minimumpå 10 deltakere.det var stor interessefor kursetog25.februar2011ble deltakernepr mailvarsletom at det ble satt oppet ekstrakursden 3. mars2011.tabell6 viserdet var 10av20 kommuner(50%)meldtepå 27 deltakeretil kurset. Tabell 6: Deltaker på Kurs2, 3. mars 2011 Kommune Påmeldte Gjennomf. 1 Bærumkommune Enebakkkommune* 1 3 Gjerdrumkommune Nannestadkommune Neskommune Ringsakerkommune Rådekommune Skedsmokommune Ullensakerkommune Vålerkommune 2 2 Sum 10/ * Det var 9 påmeldtekommuner.det kom ogsåen deltaker fra en kommunesom somikke varpåmeldt slikat 10kommunervarrepresentert. 7

9 Om kurs2 Kurs2varlagtopp somet halvdagskursden3. mars2011ogstartet medserveringavlunsj.lunsjen ble gjennomførtpå Frivillighetenshus,mensselvekursetble gjennomførtpå et møterompåhotel Bondeheimen,3 4 minuttersgangefra lunsjstedet.kursledervarforeningensadvokatperoddvar Pallum. Vedrevideringenavhusleieloveni 2009ble det gjennomførtviktigeendringeri regleneknyttet til utleie avboligertil vanskeligstilte,regulerti husleieloven Detteomfattet endringeri forhold til stat ogkommunesrett til å begrensefremleie oghusstandsopptak,samtmulighetentil å tilby korttidskontrakter,det vilsikontraktersomi lengdeavvikerfralovensalminneligeminstetidsregler. Det ble i særliggradstrammetinn på utleiersmulighettil å tilby korttidskontrakter,sommed de nye reglenei utgangspunktetbarekantilbys der det er særliggrunntil det og somhovedregelkun én gang. Disseendringeneharfor mangekommunerbetyddenrelativtomfattendeendringi rutineneved utleie avboligtil vanskeligstilte.fordet førstemåkommuneni hvert enkeltleieforholdkunneoppgi en særskiltbegrunnelsefor hvorfor lovensalminneligeminstetidsreglerfravikes.fordet andrevil kommuneneikkelengerkunnegjentabruk avkortidsleiekontrakter.detinnebærerat kommunenei langt størregradmå planleggehvordande skalleggeopp sinutleiepraksis.etter endt utløp av leiekontraktvil mansomutgangspunktmåtte tilby alminneligtreårskontrakt,hvilket betyr at for eksempelsakligbegrunnedebehovfor å prøveut en leieboersboevne,kun kangjøresén gang.for mangekontorer vil det da måtte tasen vurderingavhvorlangførstegangskontraktenskalvare. Leieperiodenmå væreaven sliklengdeat manreellt får gjort en slikprøvelseavboevne,men heller ikkesålangat det skaperproblemerdersomleieboerikkeviserslikevne. Påkurset 14 gjennomgikkleieboerforeningenhvilkeelementeri det gamleregelsettetsomble ansett å værei konflikt med DenEuropeiskeMenneskerettighetskonvensjonen, hvilkeendringerdette har resulterti oghvordankommunenesutleiepraksismåværefor ikkeå værelovstridig.detteer en problemstillingsomdet synessomomkommunenei liten gradhartatt inn overseg.at praksisen rundt tidsbestemteleieavtalermå endres,er noede færrestekommunersyneså ha kjennskaptil. Flereavkommunenesomjobber på utbydersidenvar ukjent med endringersomble gjennomførti 2009.Det er viktig at kommunensomleier ut etter husleieloven 11 1 kjennerdette regelverket godt.fraforarbeidenetil endringeneheter det 15 : Dersommangårlengeri å gjøreunntakfra dealminneligereglenefor utleie,kanforholdettil menneskerettskonvensjonene bli merproblematisk.særligutvidelseravadgangentil å begrense rettighetenetil vanskeligstiltealeneut fra hensyne til utleiers/kommunensøkonomi,eller for å lette administrativebyrder,vil kunnestøtean mot konvensjoneneskravtil lovligformål ogproporsjonalitet. Ogsåi andretilfeller vil et inngrepi rettigheteneværekonvensjonsstridigdersomdetåpenbartsavner entilstrekkeliglegitim begrunnelsei det konkretetilfellet. Dettevil etter vårt synværetilfellet dersom innskrenkningeri rettighetenebrukesavkommunenfor å sanksjonereuønsketadferdside. Det følgeravdette at kommunenemå følgedet nyeregelverketlojalt dersomde ikkeskalføre en praksissomer konvensjonsstridig.enlojal ogkorrekt praktiseringer vanskelignok for densom kjennerregelverketog premissenefor dette, ettersomregleneer utpreget skjønnsmessigog det er lite retningslinjerå finne gjennomrettspraksis.kommunersomikkeengangkjennertil reglenevil megetrasktværei besittelseaven praksissomer direkte lov ogkonvensjonsstridig. 14 Vedlegg13:PresentasjonKurs2,3. mars Ot.prp.74 ( ),sevedlegg1 side69 8

10 Formangedeltakerefremstodinformasjonomendringenesomavgjørendefor å bringe utleievirksomheteninn i et lovligspor,herunderå kunneplanleggehvordankommunenfremover kanforeta en smidigdisponeringaveiendomsmasseninnenfordet eksisterenderegelverk. Evaluering Leieboerforeningenbakursdeltakerneevaluere 16 kursetog12 av27 deltakere(44%)gjordedette. Detlaveantalletskyltestrolig at evalueringsskjemaetble delt ut helt mot slutten avkursetogat en del avdeltakerneikkerakkå fylle det ut. Leieboerforeningenharikkepurret deltakernepå dette punktet.vi tror likevelat resultatenesomframkommeri tabell 7 er dekkendefor deltakerne vurderingavkurset. Tabell 7: Evaluering av kurs2, 3. mars 2011: Om Kurset (prosent): * 1: Interessant? : Nytt? Nyttig? : Forståelig? : Fagligbra? (10= sværtbra 1 = sværtdårlig)n=12 *10 8: Svaralternativene10,9 og 8 summertsammen Tabell7 viserat deltakernesopplevelseavkursetvargjennomgåendepositiveoger nestenhelt sammenfallendemedevalueringenavkursmodula.i kolonnentil 10 8 har vi summertopp de som gatoppskåri form aventen10,9 eller 8. Tabell 8: Evaluering av kurs2, 3. mars 2011: Om gjennomføringen (prosent): * 6: Lengde/tid? : Kursmateriell? : Kurslokale? : Servering? Kursleder? (10= sværtbra 1 = sværtdårlig)n=12 *10 8: Svaralternativene10,9 og 8 summertsammen Nårdet gjaldtgjennomføringavkurset(tabell8) gadeltakernedennegangendårligereskårenn tilsvarendefor ModulAkurs.Flerementeat en halvdagble for kort til gjennomgangavtemaet. KurslokaletpåHotellBondeheimenvarlite, blantannetvardettre deltakeresomikkefikkplassved bord.somfølgeavdet høyedeltakerantalletble det ogsådårligluft. Detskaltilføyesat mangeav deltakernemeldtesegpå sværtsent,ogat det kom to ikke registrertedeltakere.detvar ikkemuligå bytte til et annetkurslokalenår vi ble klar overdet høyedeltakerantallet. Førkursstartservertevi varmlunsjpå Frivillighetenshus.Vi haddedennegangenavtalt med kjøkkenetat deltakerneskullefå en tallerkenmed kokt ørret med tilbehør,men uten at dette gjorde deltakernemer fornøydmedmaten. Vi oppfatter likevelat det totale bildet av kurseter gjennomgåendebra ogat vi på det viktigste området det faglige får tilnærmet toppskår. 16 Vedlegg14:EvalueringskjemaKurs2,3. mars2011 9

11 Kurs 3: ModulA Detgårfram avprosjektsøknadenat foreningenskullegjennomføreto ModulAkurs.Invitasjontil det andremodulakursetble sendtut 25.august2011pr mail ogbestodavinvitasjonsbrev 17, program 18 ogpåmeldingskjema 19. Trosspåminnelsetil deltakerkommunenekomdet ingenpåmeldingertil kurset.leieboerforeningengjordeet sisteforsøkvedå tilby deltakerkommuneneadgangtil et tilsvarendekurs 20 den28.november2011for NAVsosiali Oslo.Hellerikketil dette kursetkomdet inn påmeldinger. Vi er ikkesikrepå hvordanvi skalforklaremanglendeinteressenfor dette tilbudet, menvi tror det hengersammenmedat vi haddenåddut til de flestepå det førstemodulakurset.i invitasjonentil ModulAkursden21.novemberogden 29.november2011haddevi ogsåredegjortfor kursdatoen for ModulBkursetnoenukersenere,ogforeningenmottok flere henvendelsersomdreidesegom påbyggingskurset. KURS4: ModulB Forå gjennomføremodulbkursetvar det en forutsetningat deltakerenhaddedeltatt på ModulA kurset.modulbvarto dagerskurs.kursetble gjennomførtpå P Hotels2. 3. november2011ogdet varordnetslikat deltakerekunnefå redusertprisvedbehovfor overnatting.ingenbenyttet segav dette. KurslederførstedagvarforeningensadvokatPerOdvarPallumogandredagforeningens advokatannemette Hårdnes. Formellinvitasjontil å deltapåmodulbkursble sendtut 4. oktober2011pr mail ogbestodav invitasjonsbrev 21 ogpåmeldingskjema 22. Påmeldingerkomhelt fram til kursgjennomføringsdatog totalt komdet inn påmeldingfra 20 deltakerefra 10 kommunersliktabell 8 viser. 17 Vedlegg15:InvitasjonsbrevModulAkurs21.september Vedlegg16:ProgramModulAkurs21.september Vedlegg17:PåmeldingModulAkurs21.september Vedlegg18:Invitasjonsbrevtil ModulAkurs28.september Vedlegg19:InvitasjonsbrevModulBkurs2. 3. november Vedlegg20:PåmeldingsskjemaModulBkurs2. 3. november

12 Tabell 8: Deltakere på kurs ModulB november 2011 Kommune Påmeldte Gjennomf. 1 Bærumkommune Askerkommune Nannestadkommune Elverumkommune Neskommune Skikommue Ringsakerkommune Rådekommune Skedsmokommune Ryggekommune Vålerkommune 2 2 Sum Om kurset ModulBvaret to dagerskursfor viderekomne,der manetter gjennomføringi størregradskulle kunnearbeideselvstendigmeddet relevanteregelverk.etterkursskulledeltakerneværegodtkjent med alminneligeavtale og kontraktsmessigeprinsipper,samtde mer særegnespørsmålsomfølger avhusleie ogtvangsfullbyrdelsesloven. Detble i betydeliggradlagt vekt pågjennomgangavrelevantrettspraksis,der deltakernelærte hvordanjussenkunnebrukespå et gitt faktum.det ble brukt myetid på oppgaveløsning.temaerfor ModulBframgåravtabell9 ogpresentasjonen 23. Tabell 9: modulb: Kursinnhold modulb, november 2011 Førstedag: Andredag: Husleielovensinnledendebestemmelser.Viktige Ordinæreog ekstraordinæreopphørsgrunner prinsipper Kravtil leieobjektet.manglerog Rettigheterogplikter vedtilbakelevering misligholdsbeføyelseretter kapittel 2. Leiefastsettingog nærmereom prosedyrerved Forføyningvedulovligselvtekt fastsettelseavgjengsleie Tidsbestemtekontrakter Oppgaveløsning Evaluering Veden feiltakelseleverteikkeleieboerforeningenut evalueringsskjema 24 etter ModulBkurset,men sendtedet ut viamail fire uker etter at kursetvar gjennomført.detble satt en sværtkort tidsfrist for tilbakemeldinggrunnetat foreningenvar i innspurtenmed sluttrapporteringen.evalueringenble purret og fra to deltakereble det opplystat skjemaetvar sendtpr post,men dissevar ikkekommet inn tidsnoktil å bli tatt med.deter derfor grunntil å tolke resultatenemednoevarsomhet,bådepå grunnavat deer besvartlengeetter at kursetvargjennomførtogfordi tallgrunnlageter lite. Samtidigviserresultatenede sammehøyeskårenesomi de tidligerekursene. I tabelleneunderer det fagligesplittet opppå dag1 ogdag2. 23 Vedlegg21:PresentasjonModulBkurs2. 3. november Vedlegg22:EvalueringskjemaModulBkurs2. 3. november

13 Tabell 10: Evaluering av ModulB dag 1, 2. november 2011: Om Kurset (prosent) * 1: Interessant? : Nytt? Nyttig? : Forståelig? : Fagligbra? (10= sværtbra 1 = sværtdårlig)n=12 *10 8: Svaralternativene10,9 og 8 summertsammen Tabell 11: Evaluering av ModulB dag 2, 3. november 2011: om kurset (prosent) * 1: Interessant? : Nytt? Nyttig? : Forståelig? : Fagligbra? (10= sværtbra 1 = sværtdårlig)n=7 *10 8: Svaralternativene10,9 og 8 summertsammen Tabell10og11viseratdeltakernesopplevelseavkursetvargjennomgåendepositive.I kolonnen 10 8 har vi summertopp de somgatoppskåri form aventen10,9 eller 8 ogreponsener meget høyogstort sett høyereennfor ModulAogkurs2.Påspørsmåletom innholdetvarnytt, svarersom tidligerecahalvpartenat stoffet delviser kjent fra før. Tabell 12: Evaluering av ModulB november 2011: Om gjennomføringen (prosent) * 6: Lengde/tid? : Kursmateriell? : Kurslokale? : Servering? :Kursleder? (10= sværtbra 1 = sværtdårlig)n=6 *10 8: Svaralternativene10,9 og 8 summertsammen Nårdet gjaldtgjennomføringenavkurset(tabell12)varresultatenebedreennfor de to tidligere kursenei forholdtil kurslokaleogserveringen.deltakernefikk en ringpermmedinnledningene, dommerog oppgaver,håndboki husleierettog husleieloven,men deltakernegir likevelnoelavere skårpå kursmateriellennfor de to forrigekursene.kurslederneble somvanliggitt en megethøy vurdering. Vi ba ogsåkursdeltakernesvareja/nei/vetikkepå noenandrespørsmålknyttet opp mot igangsettingavprosjektetogsvareneer gjengitti tabell13. 12

14 Tabell 13 Evaluering av ModulB november 2011: Andre spørsmål (prosent) JA NEI VETIKKE Hardu samletsett hatt nytte avå delta i prosjektet? 100 Hardukontaktetadvokatenei Leieboerforeningenutenomkursene? Hardu mer kunnskapenn før prosjektetbegynte? 100 Villedu anbefaltandrekollegaerå delta pået liknendeprosjekt? Vil det værenyttig om du kanfortsette samarbeidetmedleieboerfor.? N=6 Allesierat de har hatt nytte avprosjektetogat de har mer kunnskapom lovverketknyttet til utleie ogtvangsfullbyrdelse.2/3 sierde har vært i kontaktmedforeningenutenomkurseneogat de ville anbefaltkollegaerå gåpåtilsvarendekurs.2/3 menerdet ville vært nyttig å fortsette et samarbeid medleieboerforeningen. OPPSUMMERINGKURSSERIEN I prosjektethar Leieboerforeningenholdt tre kurs,hvoravett ikkevarplanlagtsomen del av prosjektet,menkomistandetter ønskefra deltakerne.ett planlagtmodulakursble avlystpågrunn avfor få deltakere.samletoversiktoverdeltakerepr kommunegisi tabell

15 Tabell 14: Samlet kursdeltakelse (antall deltaker pr kommune) Deltakerkommuner modula Kurs2 modulb Sum Akershus Askerkommune Skedsmokommune Gjerdrumkommune Nannestadkommune Enebakkkommune Ullensakerkommune Bærumkommune Skikommune SumAkerhus Østfold Trøgstadkommune 1 1 Ryggekommune Vålerkommune Rådekommune Hvalerkommune Mosskommune 2 2 Marker kommune Haldenkommune SumØstfold Hedmark Hamarkommune 1 1 Ringsakerkommune Neskommune Elverumkommune SumØstfold SumAlle Tabell14 viserblant annet: Av20påmeldtekommunerdeltok tre ikkepå kursi det heletatt. Med unntakav Haldenhar kommunenesomikkehar deltatt på kursheller ikkebenyttet de andre tilbudenei prosjektet. Avde 17kommunersomdeltokpå kurs,deltoktre kommuner(18%)barepå ModulAkurs. Avde 17kommunersomdeltokpå kurs,deltoktre kommuner(18%)på ModulAog kurs2. Avde 17kommunersomdeltokpå kurs,deltokfire kommuner(24%)på ModulAog ModulB. Avde 17 kommunersomdeltokpå kurs,deltoksyvkommuner(41%)på alletre kursene. Bærumer den kommunensombenyttet kurstilbudetflest gangermed total 15 deltakere. 58 %avkursdeltakerekomfra Akershus,mensØstfoldogHedmarkbeggehadde 22 %avkursdeltakere. Leieboerforeningenoppfatter at behovetfor merinngåendekunnskapom husleielovener stort. Jo mer kunnskapførstelinjentilegnerseginnendette feltet, jo klarereblir det ogsåhvorviktig arbeidsverktøyloveneer i det dagligearbeidet. 14

16 Detharvært vårmålsettingat de somgjennomførtemodulbskullekunnejobbeselvstendigmed juridiskeproblemstllinger,herunderpå en tilfredsstillendemåte å beherskejuridiskmetodesom omfatter lovtolking,faktumanalyseogsubsumsjon(plassereet faktumrettslig).vi oppfatter at det storeflertallet avdeltakernehar oppnådddennekunnskapen. Deter ogsåkursholdernesinntrykkat behovetfor dennetype boligjuridiskekurser stort. Førstelinjetjenestenbør haansattesomer såtryggei det juridisketerrengetat de er i standtil å ta beslutningerom juridiskeveivalgsomholderfagliggodt nivå.detmålikevelslåsfast at førstelinjetjenestenogsåetter et påbyggingskursvil ha behovfor bistandfra jurister somjobbermed slikesakerpå et høyerenivå.det er ogsåbakgrunnenfor at prosjektethar omfattet en løpende rådgivningstjeneste. OM JURIDISKRÅDGIVNINGTIL FØRSTELINJETJENESTEN Detfølgeravprosjektetat de ansattei deltakerkommunenekostnadsfrittkunnekontakte Leieboerforeningensadvokaterfor ytterligereinformasjoneller om de ønsketå diskuterekonkrete problemstillingerknyttet til leieforhold/utkastelse.i etterkant avkurseneer det flere kommunersom harbenyttet segavdette tilbudet i konkretesaker.deter ogsåholdt to fagmøtermed samarbeidskommunene. Kontorethar mottatt 61 henvendelseri prosjektperioden.disseer fordelt sliktabell 15 viser: Tabell 15: Oversikt over antalle henvendelser fra kommunene i 2011 Kommune jan feb mar apr mai jun aug sep okt nov Sum Bærum Asker Ringsaker Ski Eidsvoll 1 1 Enebakk Ullensaker Skedsmo Nittedal* 3 3 Oppegård* Askim Fredrikstad 1 1 Moss Halden Rygge Sarpsborg 1 1 Råde Elverum 1 1 Kongsvinger* 2 2 Sum * ikke deltaker i prosjektet Totalt antall henvendelserer 61 med et gjennomsnittpå tre pr kommuneog 5,5henvendelserpr mnd. Bærumkommune,somharhatt flestkursdeltakere,harogsåkontaktetforeningensadvokater 15

17 21 ganger.haldenkommuneer registertmedto henvendelser,samtidigsomkommunenikkehar deltatt på noenkurs.nittedal, OppegårdogKongsvingervar forespurtom deltakelsei prosjektet, men meldtesegikkepå.detre kommunenhar likevelhenvendtsegtil foreningenfor rådgivningog fått svari henholdsvistre, to ogtre saker. Rådgivningstjenestenholderåpentut 2011slikat vi forventer at det vil kommenoenflere henvendelserinnenprosjektetavsluttes31.desember2011. Tabell 16: Oversikt temaer for henvendelser fra kommune Sakstyper Antall Utkastelse/oppsigelse/heving 17 Depositum/garanti 9 Kontrakt 8 Ansvarsforhold 7 Mangelskrav 5 Strømog andretillegg Betaling/husleie 4 Flytteoppfordring 1 Selvtekt 1 Fremleie 1 Sum 61 Henvendelsenetil Leieboerforeningensadvokaterer i innholdogkompleksitetsværtvarierte.mange avhenvendelseneinneholderflere forskjelligeproblemstillinger.i tabell 16 har vi sortert henvendelsenei noenhovedkategorierogetterdetvioppfattersomhovedtemafor henvendelsen. Ikkeuventet er utkastelseogoppsigelsedet rettsområdesomdominerer. Denandredominerendehenvendelsestypener kommunalegarantieri medholdavhusleieloven 3 6. Etter endt leieforholdblir garantistillerofte avkrevdheleeller deler avdennesomfølgeav påståttmangelfulltilbakelevering.dettereiser,i tilleggtil detgarantirettslige,ogsåspørsmålomkrav om standardvedoverlevering,løpendeansvarsfordelingavvedlikehold,bevissikringrundt tilbakeleveringenogikkeminstde særskiltetilbakeleveringskravi husleielovenskapittel10. Leieboerforeningensoppfatningbasertpå dehenvendelsenesomkommerer at kommunenei alt for stor gradutløsersinegarantierfordi de manglerkunnskapom husleielovenogikkeminstmanglerde goderutiner for gjennomføringavtilbakeleveringsprosesser. Økt kunnskapinnenfordette ville etter vårt syngitt muligheterfor besparelser. Gjennomgåendesliter kommunenemedå husevanskeligstilte.dette kanværeet problemav permanenteller forbigåendekarakter.kjennskaptil lovverketrundt opphører sværtviktigfor å kunnemøte en sliksituasjonpå en godmåte. Vi har flere gangersett eksemplerpå at leieboerehar fått oppsigelsereller hevingskravsomfremstår somsværtdårligbegrunnet,dogslikat manlikeveli samrådmed kommunenhar valgtå flytte rett og slett fordi manikkevet hvordanmanskalhåndtereen oppsigelsesprosess. Slike,ofte unødvendige flyttinger, er kostbarefor kommunenogsværtuheldigefor leieboer. 16

18 Økt kunnskapom reglenerundt opphøroghvordanslikeprosesserforegår,ville gitt leieboeresom oppleveruventedekravvedleieopphøret vesentligbedreutgangspunkt,ogkunnegi store økonomiskeogsamfunnsmessigebesparelser. FAGMØTER Prosjektethar åpnetfor at deltakerkommunenekunnetbe om å få gjennomførfagmøter.detble ved prosjektstartpresisertat fagmøteneville bli prissatt,menleieboerforeningenhar valgtå gjennomførefagmøteruten ekstrakostnaderfor kommunene. Fagmøteneer i form oginnholdnoenlundelike de gjennomførtekursene.forskjellenliggeri at det normalter færreantalldeltageresomåpnerfor meraktivitet fra kursdeltakerne.videreforetasvalg avtemaeri størregradbasertpå innspillfra kommuneneselvder manfor eksempelvelgerå forelese overproblemstillingersomknytter segtil spesifikkesakerkontorenehar problemermed.fagmøtene haren varighetpå 2 3 timer oggjennomføresi kommunensegnelokaler. Det har i periodenvært avholdtto fagmøterog på beggemøtenehar det ogsåvært nabokommuner tilstede. Fagmøtei Bærumkommune30.april2011hvorogsårepresentanterfraAskerkommunevar tilstede,total 25deltakere.AdvokatAnneMette Hårdnesvarkursleder. Fagmøtei Lørenskogkommune9. november2011hvorogsårepresentanterfor Skedsmo, Rælingen,AurskogogNittedalkommunevartilstede,totalt 10 deltakere.advokatanne Mette Hårdnesvarkursleder. ANNET Alledeltakerneharfått brukernavnogpassordtil Leieboerforeningensnettportal Gjennominnlogginghardeltakernetilgangtil et bredt utvalgav juridiskeartikler om husleierett. Deltakerkommunen er varsletomat Leieboerforeningenholderdenjuridiskerådgivningstjenesten åpenut året. Omdet skalleggesopp til et videresamarbeidmedkommunenevil bli vurdert i løpet av Leieboerforeningenharpåalleevalueringsskjemaeneoppfordretdeltakernetil å kommemed synspunkter.kommentarenefølgersomvedlegg 25. REGNSKAP Regnskapmedoversiktoverutlegg,inntekter ogtimeforbruk følgerseparat. 25 Vedlegg23:Kommentarerfra kursdeltakerne 17

Sluttrapport for prosjektet " Bo i Akershus"

Sluttrapport for prosjektet  Bo i Akershus Sluttrapport for prosjektet " Bo i Akershus" Denne rapporten omhandler aktiviteter i prosjekt " Bo i Akershus" i perioden 2009 2010. Prosjektet har arbeidet med å bedre boligsituasjonen til domfelte som

Detaljer

Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013

Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013 Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013 01.10.2013 Gro Merethe Rørvig Innhold Kort om hvilke undersøkelser som er gjennomført... 2 Kundeundersøkelse NAV Horten... 2 Oppsummering av bevaringspunkter

Detaljer

Blir verktøyet brukt? Evaluering av UTSYN Oppfølging Siste kartlegging: Bruk og vurdering av Verktøykassen

Blir verktøyet brukt? Evaluering av UTSYN Oppfølging Siste kartlegging: Bruk og vurdering av Verktøykassen Prosjektrapport nr. 9/2001 Blir verktøyet brukt? Evaluering av UTSYN Oppfølging Siste kartlegging: Bruk og vurdering av Verktøykassen Anne Halvorsen Tittel Forfattere Blir verktøyet brukt? Evaluering av

Detaljer

Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4

Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4 1 Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4 Kartlegging av flerspråklige barn Spredning av erfaringer fra de tre første årene Årsrapport 2009 Innledning... 4 Det

Detaljer

FRA FENGSEL TIL EGEN BOLIG I ØSTFOLD

FRA FENGSEL TIL EGEN BOLIG I ØSTFOLD K R I M I N A L O M S O R G E N R E G I O N Ø S T SLUTTRAPPORT FRA PROSJEKTET FRA FENGSEL TIL EGEN BOLIG I ØSTFOLD 30.03.07-31.12.09 Forord Etter nærmere tre år har jeg nå sett igjennom alle prosjektbeskrivelser,

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer

Årsrapport 2012 Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2012 Gatejuristen Bergen Årsrapport 2012 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen er et tiltak under Kirkens Bymisjon i Bergen. Vi arbeider for større respekt, rettferdighet og omsorg i tråd med bymisjonens visjoner og

Detaljer

UNDERSØKELSE OM ARBEIDSGIVERES ERFARINGER MED ANSETTELSE AV TIDLIGERE NY SJANSE-DELTAKERE

UNDERSØKELSE OM ARBEIDSGIVERES ERFARINGER MED ANSETTELSE AV TIDLIGERE NY SJANSE-DELTAKERE Integrerings- og mangfoldsdirektoratet UNDERSØKELSE OM ARBEIDSGIVERES ERFARINGER MED ANSETTELSE AV TIDLIGERE NY SJANSE-DELTAKERE Rapport, juli 2010 [FORSIDE H2] 1 Rambøll Management Consulting Besøksadresse

Detaljer

Rapport. Opplegg for valgopplæring i regi av Valgforum 2009. Dato: 26.10.09

Rapport. Opplegg for valgopplæring i regi av Valgforum 2009. Dato: 26.10.09 Rapport Opplegg for valgopplæring i regi av Valgforum 2009 Dato: 26.10.09 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Forberedelse... 3 3. Gjennomføring... 5 4. Evaluering og tilbakemeldinger fra deltakerne...

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Sammen om Porsgrunn Forord Hensikten med rapporten er å dokumentere arbeidsformer, metoder og resultater i prosjektet som har pågått i de tre siste årene. Bakgrunnen for prosjektet

Detaljer

Prosjektbeskrivelse «Fjøsskoler» Nord-Østerdalen - Fjellandbruket. Juni 2014

Prosjektbeskrivelse «Fjøsskoler» Nord-Østerdalen - Fjellandbruket. Juni 2014 1 Prosjektbeskrivelse «Fjøsskoler» Nord-Østerdalen - Fjellandbruket Juni 2014 1 2 Innhold 1.0 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Prosjektperiode... 4 1.4 Søknadsbeløp... 4 2.0 PROSJEKTBESKRIVELSE...

Detaljer

Mestring av hverdagen. Et tilbud til ansatte om veiledning hos psykolog

Mestring av hverdagen. Et tilbud til ansatte om veiledning hos psykolog Mestring av hverdagen Et tilbud til ansatte om veiledning hos psykolog Sluttrapport Prosjekt 2011-2012 Innhold Sammendrag... 2 Bakgrunn og målsetting... 3 Prosjektorganisering... 3 Prosjektmidler... 4

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Innhold 1. Innledning 4 2. Ombudsordningen 5 2.1 Bakgrunn 5 2.2 Ombudets plassering 5 2.3 Økonomi 5 3. Informasjonsarbeid 6 3.1 Utadrettet informasjonsarbeid

Detaljer

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013 Sluttrapport fra Sykehjemsprosjektet i Noklus En satsning fra Regjeringen som del av Omsorgsplan 2015 2007 2012 Bergen 2013 2 FORORD God kvalitet på laboratorievirksomheten ved landets sykehjem er avgjørende

Detaljer

Rapport - Prosjekt bolighjelp Et utviklingsarbeid på oppdrag fra IMDi. Juni 2009 Hero kompetanse avdeling Bergen

Rapport - Prosjekt bolighjelp Et utviklingsarbeid på oppdrag fra IMDi. Juni 2009 Hero kompetanse avdeling Bergen Rapport - Prosjekt bolighjelp Et utviklingsarbeid på oppdrag fra IMDi Juni 2009 Hero kompetanse avdeling Bergen Sammendrag, Prosjekt bolighjelp...4 1. Introduksjon...6 2. Introduksjon av prosjektdeltakere...7

Detaljer

Evaluering av Samplan

Evaluering av Samplan Trine Monica Myrvold Evaluering av Samplan Evaluering av Samplan Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2014:8 Boligbygging i storbyene virkemidler og handlingsrom NIBR-rapport 2014:3 Folkehelse og

Detaljer

Sosialstønad og tiltak til ungdom Moss kommune

Sosialstønad og tiltak til ungdom Moss kommune Sosialstønad og tiltak til ungdom Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 24. mai 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4

Detaljer

FITS Utøver IKT-drift for skoleverket

FITS Utøver IKT-drift for skoleverket FITS Utøver IKT-drift for skoleverket Invitasjon til samarbeid Senter for IKT i utdanningen er på utkikk etter kursleverandører som kan tilby todagerskurset FITS Utøver til IKTpersonell i skolesektoren

Detaljer

Tannhelsetjenesten. Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi. - Telemark fylkeskommune -

Tannhelsetjenesten. Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi. - Telemark fylkeskommune - Tannhelsetjenesten Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700031 2012/2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen Årsrapport 2013 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen har avsluttet nok et år med stor aktivitet hvor vi i likhet med tidligere år har mottatt mange henvendelser. I 2013 har vi bistått 173 klienter

Detaljer

Prosjekt Brukertilpassede kompetansetiltak for kvinnelige skogeiere SLUTTRAPPORT

Prosjekt Brukertilpassede kompetansetiltak for kvinnelige skogeiere SLUTTRAPPORT Prosjekt Brukertilpassede kompetansetiltak for kvinnelige skogeiere SLUTTRAPPORT Forord Dette er en sluttrapport for prosjekt Brukertilpassede kompetansetiltak for kvinnelige skogeiere. Dette er et prosjekt

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Halvveis rapportering Styringsgruppemøte 22/03-2012 Godkjent - Arbeidsgruppe 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 STATISTIKK OM PROSJEKTET HITTIL... 3 BARN I PROSJEKTET...

Detaljer

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 1 ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 Innhold 1. Innledning 2. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 3. Virksomheten i 2013 4. Driftsrute 2013 5. Kurs 6. Utdrag fra saker som Jushjelpa i Midt-Norge

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor VHSS Rapport nr. 6/ 2010 Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor Sluttrapport fra utviklingsprosjekt Svein Bergem & Lina Godal Tittel: Tilpasning og opplæring i bruk

Detaljer

Årsrapport 2014. til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Årsrapport 2014. til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Årsrapport 2014 til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innhold. 1. Forord... 3 2. Introduksjon... 4 2.1 Overordnede mål og prioriteringer... 4 2.2 Samarbeidspartnere... 5 2.3 Informasjon...

Detaljer

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET 2014 Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 Årsrapportering 2014 - Kvalifiseringsprogrammet Rapporten om Kvalifiseringsprogrammet (KVP) består av fylkesmennenes

Detaljer