HVA 5KJER I KROPPEN VED. ULIKE ryper TRENINa HV ORDAN TRENE GJENNOTIA. Aner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HVA 5KJER I KROPPEN VED. ULIKE ryper TRENINa HV ORDAN TRENE GJENNOTIA. Aner"

Transkript

1 HVA 5KJER I KROPPEN VED ULIKE ryper TRENINa HV ORDAN TRENE GJENNOTIA Aner

2 KONKURRANsEsE5ONGEN M AT-SEPTEMBER Ha den gode f slelsen Pdse of du er i forrn til rittene Tren spesif ikt mot rittene lengde, lignende terceng og teknikk Bruk noen ritt f or gjennomkloring og den "gode f slelsen" L"gg inn trenings Perioder Jobb med svokhetene Glor noe onnet orn du bf ir sliten og lei

3 GENERELL GRUNNTRENING 5E50N65LUTT-JANUAR Ho det gsy f kke slippe seg longt ned treningsmessig Voriert trening f storten to d"g tid tif 6 gi sre ting du ellers ikke hor tid til. Hovedv ekt pd utholdenhets trening ' Gener ell styr ket r ening ' Mest trening med rolig og moderot intensitet. Egnede oktivitet e?t f ottu r?, long renn, skoyer, bof lspilf, helsestudio, spinning

4 5PESIFI KK GRUNNTRENING FEBRUAR-APRIL ' Legge inn grodvis mer sykkel. f nt ervaller 1-3 g/ uke. f storten kon noe ov dette gjs?es ved lrp og long renn ' Minst to lengre longturer i uko Jo bbe rned svokh eter og mdl; motbokke, f ongt urer, hu rtighet Kunne trene olternqtivt om det ikke er gode f orhold eller du blir skodet Kjor AT-t rening/ treningsritt som oppkjsring til seso ngen

5 SETT DE6 MAL ' Hvilke ritt vil du klore? ' Er det en ti d eller pfossering du vil oppndz. Ef ler er det opplevelsene pd trening og ritt som kun teller? ALT GRADVTS - Bugynn de f arste treningene i en uvont oktivit et f orsiktig 6"giging, langrenn, styr {errening); lengde pd turen og tempo ' Ok lengden palongtur ene og mengden intervof ldrog grovis ' Ho den gode f slelsenl Test nytt utstyr, mot og drikke p8 treni ng forst HA DET ' Vor ter treningso ' Vorier treningsr ' Tren med forskj elltge fof k. To utfordringer -Miniekspedisjoner, gisr noe onnet

6 INTERV ALLTRENING 5-7x5 min 4-6x6min 4-5x7min 3-5xBmin 3-4x9min 3x10min 2x15min 10 slog under AT-AT =sone 3 Og 4 Kortintervof l kon legges i storten f or hurtighel: B-15rnin med 30 / I5sek,4o /?Osek, 45 /15 sek sryrke 4-7x5min 5x6min 4x9min flat er / motbokke m/tungt trdkk /mjn Sone 2 og 3

7 Ofympiotoppens I delte Junior og mosjonister intensitetsskolo Intensitetsson e o/o av VOz maus o/o av HF-ur." Laktat I-sone I I-sone 7 I-sone 6 I-sone 5 I-sone 4 I-sone 3 I-sone 2 I-sone s-80 4s Total varighet -2 min 2-4min 6,0-4-l0min 10, mtn 4,0-6, min 2,5-4, min I,5-2,5 0, timer 1,5-4 timer Gjennomf oring ov intervoltrening :. Tid/hastighet bar tas sommen med HF om du vil ho det som entest pd formen/utfsrelsen. Det f srste draget bsr gjenno mf sres en son e lavere (f I igang beino).fsrste del ov hvert drog bsr skje med noe lavere hastigh et enn det resf erende ov drogel. Om du sf iter med Spningsfort under lop, vorm opp bedre til lopene og stort p6 intervollene/treningslop i hardere tempo

8 Sone t En intensitet utaver kon oppretthol de over flere timer. hjertefrekvensen co 55-72% av HF-moks. Rolig oktivitet som bidror til A ake restitusjonshostigheten og f orberede kroppen best mulig pe nest e treningsrt. Restitusjonsti ening og rolig longkjo ring er eksernpler pd trening i denne sonen. Treningsvorigheten er vonligvis 30min-6t Sone 2.fntensitet hvor f ettf orbrenningen er sitt maksimole. Trening i denne sonen forbed?er evnen til 6 forb?enne fett, noe som f orlenger varigheten ov korbohydrotlagrene Kopi I lorisering rundt muskelfibrene 'Mitokondrienestorrelse og ontoll sker ' Akt oer ob enzymokt i vi tet Hjertefrekvensen co 72-82% av HF-moks. Moderot longkj oring er et eksempel pd trening i denne sonen. Treningsvorigheten er vonligvis 30 min-3t Sone 3. Bedr et I o ktote I i m i nosj o nen(m elkesyr e).bedret orbeidsakonomi -koster mindr e & klore f ort,bro trdteknikk hjertets s logvo lum.kopif f orisering rundt i muskelfibrene.mitokondrienes stsrrelse og ontoll sker. Aerob enzymaktivitet sker Her f srer en opp oll oerob trenin g med middels intensit ei. Trening i denne sonen er rett under den onoerobe terskel. Hjertefrekvensen ca 82-87% av HF-moks. Hurtig longkjadng, longintervoller, kortintervaller, fortslek er eksempler p6 trening i denne f- sonen. Treningsvorigh eten er vonligvis min.

9 Sone 4.Eff ekter mye likt son e 3-trening. Bedre eff ekt hlerte og lunger z il'; Juell onaerob terskel f or de fti Hil".';':',:?:fl J 5'J;' fleste utsvere. Hjertefrekvensen ca 87-9?% av HF-moks' Hurtig longkjo ring,longintervaller, kortinf erv aller o9 korte konkurroni"i er eksempler p6 trening i denne sonen- Treningsvorigh eten er vonligvis min. Sone hlert ets slogvo I um.trener oss til A U[ Uea re fil A tal e og f lerne melkesyre.long restitusjonstid Trening i denne sonen er godt over den onoerobe terskel. Inteniitet er intensltet ved moksimolt oksygenopptok. Hlertef rekvensen co92 og 97 av HF-moks. Denne sonen ltgger over individuell onoerob terskel. Svert horde iiiervaller og tsff e storter er eksempler innen sykkel Treningsvorigh eten er vonligvis min. Hvordon trener de beste utholdenhetsidrettsutsvernei Longrenn SYkling Orientering I-sone 5 (95-100oh av HFmaks) 5 timer (I %) 5 timer (l %) --- I-sone 4 (g0-g5" av HFmaks) 47 timer (6 %) 43 timet (6 %) 64 timet (11 %) I-sone 3 (85-90% av HFmaks) 25 timer (3 %) 57 timer (8 %) 10 timer (2 %) I-sone 2 (75-85'/, av HFmaks) 45 timer (6 %) 36 timer (5 %) 55 timer (10%) I-sone (SS-7Soh av HFmaks) 625 timer (84%) 589 timer (81%) 443 timer (77%)

10 LANGKJORIN6. Distons e tif passes hvilke type ritt vi sotser p6; Scott Cup-Trondheim Oslo. Skiturer kon ho vor ighet opp mot det vi hor p6 langtu re? pd sykkel Longtu re? pd bei na bsr/m& f oregd i skogen p8 stier/f ritt i terrengef -> voriert, mindre utsott f or skode r, bedre kondisjonstrening, ikke like nedbryt ende f or kroppen Jogging I/2-3/4 lenge ov ski/ sykkel Ho minst enlengre fongtur iuko, orn mulig to om du konku rrerer f ongt Vorier melf om rolig og vanlig longkloring rolig-t f et t f orbr enn i ng, sps? e glyko gen hoy er e f o rt - > kior e fort bill ig, flyt, ski erpe teknikk Teste ut drikke,gel, barer, mot - innto under aktivitet Birkenfrening

11 LANDEVEI Aktive ritt ' Fort, longturer styrt i forhof d til konkurronselengde, intervall etter sotsingsritt (prof if, svokheter) Mestre tempo, bokker rykk og spurt Lagt ernpo, bokket rening, spurt, tempo kunne ligge i f elt heve blikk, god sykkelbehond I ing Lilleho mer-oslo o LongkJwing +/- I?mil o Lagternpo f or fort,teknikk og toktikk

12 TERRENG MARATHON ' God i gru ppe pd grusveier- heve blikket, ligge pd hjul ' Ffyt i terrenget- f sle kontrof l, se besle spor/ of ternotivt spor. Teste mot, drikke, dekk, luf ttrykk Grenserittet ' Longkj sring, bdde rolig og med fort ' Logtempo klore f ort bilf ig. fntervall og longkjwing i enkelt ter?eng f A flyt og klore fort uten A rnose Roumorittet ' Longkj oring med innslog ov teknisk i terrenget ise,r utfor ' Lengre motbokker ' Nordmork onbefales Birken ' Lon ge sloke motbokker ' Logtempo ' Longtu rer med trskk kiwe f ort bif f ig

13 HVORDA NA TOPPFORMEN TTL VIKTTGE RTTT Lite forskning pa de beste ulaverne Espen Tsnnesen i Olympiotoppen hor sett pd treningsdogbakene til 20 verdensmestre i utholdenhetsidretter f ro 9O-tof let til i dag Formtopping= fd ut det beste okkurot den dagen det gjelder Opptrening til mesterskop storter med god trening over mange 6r ' formtopping er den siste fosen = 3% om olt gjares riktig

14 t. f ose: mye belostning - lange langkjoringer+ intens trening lritt Mange sykler lange f ongturer De som sotser pd morothonritt kon ove pe I klore hofvfort billig - ove p8, det de skol mste Birken - lange bokker* logtemp o vei Grenserittet - logtempo vei * enkle stier i tercenget Fd kvolitet ved 6 delto pd ritt/tr.ritt og intervoll f kke klor deg i senk Ve,r dyktig p8 restitusjon

15 2. f ase: nedtropping ca 2 uker f or(10-76dager) Reduse re v arighet,int ensitet og hypp ighet Co 30% nedtropping i ontall tr.timer De beste reduse?e? ontoll skter med ca to% Viktigste I gjore hver skt kortere - 196r ut ov sktene piggere - >ovhengig fett stimuli for 6 komm e i form - >ikke bli slopp,sjelden ting f ungerer n6r trent lite Derf or sker noen noe sist e uken iglen twange Birkebeinere gjsr feil her De best e trener 5-6 hordskt er siste t4 dagene Aktene og ontoll drog kortere enn vonlig - >f erre drog, kortere drag - >ikke hoyere intensitet -son e 3 og 4 - >siste trening med hoy intensitet t-zd f sr Tsrre 6 gjenn omf sre plonen

16 o Ha det gfry ' Tren mfllrettet o Prsv hha mest mulig ((godfslelsen>> med god bein og overskudd, men ogsfl ha trsl<k pil si<tene det skal gh fort p1t o Forbered deg ph det du mster i rittene fart, terreng og lengde o Peil d.g ut ritt og treninger det skal gh fort ph ' Kj sr disiplinert pfl langturene da trener du teknikk og smcirer systemet o En hardokt og en langtur mfl vi ha som basis i uka. Alt annet etter tid og hva kroppen tillater