Mysusæter Vel ønsker alle en God Jul og et Godt Nytt År

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mysusæter Vel ønsker alle en God Jul og et Godt Nytt År"

Transkript

1 1 Julen 2006 Løssalg: kr. 20,- Mysusæter Vel ønsker alle en God Jul og et Godt Nytt År Bildet er tatt av Jan Petter Hammervold "sist vinter", og er tatt fra Gråhaugen Da er det "på'n igjen" med et nytt nummer av "Mysusæter-Nytt". På tross av at jeg i sommernummeret av avisen meddelte min avgang, sitter jeg nu fremdeles her foran PC'en og setter sammen avis. Dette er en midlertidig løsning, som det har vært siden julenummeret 2001, og som dere vil se inne i bladet, søkes det etter både en redaktør og en journalist. Så vidt jeg kjenner til, har noen gjort seg tanker om avisens profil. Det er for så vidt ikke nedskrevet noen "formålsbestemmelser" for avisen, men vi har oppfattet "mandatet" til primært å lage en informasjonsavis for vellets medlemmer Det vises for øvrig til lederens lederartikkel på side 2 flg. Jan Petter Hammervold og jeg, Frank Svensson, ønsker dere alle med dette en riktig God Jul og et Godt Nytt År. Frank Svensson

2 2 e som var til stede på årets generalforsamling i vellet vil huske at samtlige D av de nyvalgte styremedlemmene vegret seg mot å ta vervet som leder. På det konstituerende styremøtet 6. august ble vi enige om å fordele lederansvaret på en troika bestående av Sidsel Bjørneby, Knut Bryn og Vilhelm Bjerknes. På vårt andre styremøte, 1. oktober fant vi det likevel riktig å formalisere vervene, men med stor grad av ansvarsdelegering. Vervene i styret er nå fordelt som følger: Leder: Vilhelm Bjerknes Sekretær: Knut Bryn Kasserer: Gudbrand Skjåk Styremedlem: Sidsel Bjørneby Styremedlem: Gunnar Steinsvoll Styremedlem: Lars Axelsen Varamedlemmer: 1. Leif Ola Rønningen 2. Tine B. Harbitz 3. Ole-Jo Engelsrud 4. Gro Stangeland Adresser og telefonnumre finner dere på side 8 i dette bladet. Frank Svensson har sagt seg villig til å fortsette som redaktør inntil videre, med Jan Petter Hammervold som lokal medarbeider. Styret ønsker å opprettholde "Mysusæter- Nytt", og vi satser på å utgi tre nummer i 2007, som foregående år. Påskenummeret vil bli utgitt i større opplag for distribusjon til alle hytteeiere på Mysusæter, som et ledd i arbeidet med å øke tilslutningen til Vellet. Vi diskuterer muligheten for å opprette "Mysusæter-Nytt" som nettavis, og for å opprette en hjemmeside for Mysusæter Vel. I tillegg til å være medlemmenes talerør i prosessene som er i gang omkring forvaltningen av Rondane, vil styret prioritere arbeid med sentrumsområdet på Mysusæter. I utgangspunktet er det behov for noe så enkelt som en alminnelig opprydning. Vi har også bedt Sel kommune om at renovasjonsordningen blir forbedret, slik at vi unngår opphoping av søppel rundt containerne. Vi ønsker ikke slike forhold som vi hadde sist sommer. Styret har også hatt møter med sentrale aktører i området, og blitt orientert om behov og planer. Vi har hatt kontakt med Sel kommune, og har fått vite at det er utarbeidet en skisse til arealplan for Mysusæter sentrum. På noe sikt vil det bli utarbeidet en ny reguleringsplan for sentrumsområdet. Sel Formannskap vedtok i høst å utsette behandlingen av planene for Mysusæter Fjellgrend under henvisning til at det manglet en bebyggelsesplan for området. Arbeidet med en slik plan er i gang. Sel formannskaps vedtak i denne saken er ellers i tråd med Vellets brev til kommunen, der vi også påpekte at en eventuell utbygging må ta hensyn til stedets byggeskikk. Styret kommer til å påpeke overfor kommunen at rekkefølgen av de ulike planene bør være slik at reguleringsplanen kommer først, og deretter bebyggelsesplan. Hele området fra hotellet til parkeringsplassen, inkl. skitrekket og Sejerstad-Bødtkers planlagte utbygging må sees som en helhet. Planene om utbedring av parkeringsplassen ved Spranghaugen tar form.

3 3 (Fortsatt fra side 2) Fylkesmannen i Oppland har framlagt en plan for avgrensning av parkeringsplassen, med etablering av informasjonspunkt og plassering av avfallscontainere. Vellet har i den anledning bl.a. påpekt behovet for en bedre renovasjonsordning enn den vi har på Mysusæter i dag, slik at en unngår oppsamling og spredning av søppel i det sårbare området ved Spranget. Som kjent besluttet formannen og en del av det forrige styret å trekke seg fra sine verv på grunn av intern uenighet bl.a. omkring utbyggingsvirksomheten på Mysusæter. Mye er i støpeskjeen, og Vellet skal stå sentralt i det som skjer. Det nye styret legger stor vekt å at det opprinnelige setermiljøet blir bevart så intakt som mulig, og at utbygging av nye hytteområder skjer i tråd med eksisterende byggeskikk. Samtidig ønsker vi å være i positiv dialog med alle interessenter og aktører på Mysusæter. Styret vil i størst mulig grad være representert på møter og i fora der utvikling av Mysusæter er tema. Vi ønsker innspill fra Vellets medlemmer, enten direkte til styret, eller som innlegg i "Mysusæter-Nytt". Henvendelser til styret kan rettes til sekretær Knut Bryn (se adresse side 8). Vi ønsker alle en god jul og et godt nytt år med fortsatt engasjement for vårt kjære Mysusæter. På vegne av styret Vilhelm Bjerknes Paul Watkins og Rondane Den prisbelønte amerikanske forfatteren Paul Watkins hadde i sin grønne ungdom sommerjobb på en fiskerbåt. Der delte han lugar med en gammel norskamerikaner som aldri hadde vært tilbake i gamlelandet. Grunnen til det var at han var redd for at Norge skulle være annerledes enn han forestilte seg et usedvanlig vakkert land. Selv var han fra Åndalsnes og beskrev landskapet i detaljer for unge Watkins. Så snart Watkins hadde mønstret av dro han med første fly og tog til Åndalsnes der han tilbrakte noen dager og kunne konstatere at Norge var som han hadde blitt fortalt: et usedvanlig vakkert land. Meningen var at han skulle tilbringe de siste dagene i Oslo, men på en plutselig innskytelse tok han en avstikker til Rondane: Mitt første glimt av stedet hensatte meg i en tilstand av stillhet dypere enn ord. Dette var et gammelt, gammelt landskap, og min kropp og mitt hode reagerte med eldgamle instinkter, vekket til live fra en døs som var eldre enn meg selv. Plutselig følte jeg meg så våken og så klar over alt rundt meg at det føltes som om jeg hadde gått rundt som en søvngjenger. Dette slår endatil Vinje som etter å ha sett Rondane første gang i 1863, skrev: No ser eg atter slike Fjell og Dalar som deim eg i min fyrste Ungdom saag. Han ble så begeistret at han tok med seg Ibsen, kom tilbake og lå på Mysusæter for å se mer. Spørsmålet må være: Hva har Rondane betydd for nasjonal og internasjonal litteratur? Jan P

4 4 Frydalen landskapsvernomrade - avgrensing/opparbeiding av parkeringsplass og informasjonstiltak pa Spranghaugen Vi gjengir her hovedinnholdet brev av 20. oktober d.å. fra Fylkesmannen i Oppland Bakgrunn I kongelig resolusjon av om utvidelse av Rondane nasjonalpark og opprettelse av Frydalen landskapsvernområde ble det bedt om at en vurderer tiltak for å skjerme kulturminnene i ornrådet og gi parkeringsplassen på Spranghaugen en bedre utforming. Spranghaugen/ Mysuseter inngår videre som et av stopp-punktene i "Nasjonalparkruta", og er et viktig tiltak Nasjonalparkrikesatsingen. Det ble den nedsatt ei arbeidsgruppe for å jobbe med utfordringene knyttet til Spranghaugen/ Mysuseter. Denne gruppa var relativt bredt sammensatt. Senere har det blitt jobbet i noen mindre grupper, deriblant med arkitekt Tore Hjerkinn i Oppland fylkeskommune, for å komme fram til endelig utforming av parkeringsplassen pa Spranghaugen med informasjons- og tilretteleggingstiltak. Fylkesmannen har, i samarbeid med arkitekten og på bakgrurm av diskusjoner i arbeidsgruppa kommet fram til en plan for avgrensing av parkeringsplassen, etablering av informasjonspunkt, inndeling av plassen, samt plassering og utforming av benker og avfallscontainere. Planen ble presentert for kommunen i møte av 9. oktober 2006, og senere for Sel fjellstyre og Vegstyret for Tjønnbakkvegen den 12. oktober. Statskog hat fått planene tilsendt da de ikke kunne møte. Verneforskriften for Frydalen landskapsvernomrfide 2. Formål Formålet med opprettelsen av Frydalen landskapsvemomrade er å: ta vare på et særpreget og vakkert natur- og kulturlandskap, der seterlandskap med seterbebyggelse og setervoller, vegetasjon og kulturminner utgjør en vesentlig del av landskapets egenart, ta vare på leveornråder for villreinstammen i Rondane og et rikt dyre- og planteliv, ta vare på landskapsformene. Allmennheten skal fortsatt ha anledning til naturopplevelse gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging 5. Forvaitningsplan Forvaltningsrnyndigheten kan iverksette tiltak for a fremme formålet med vernet. Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for oppsyn, skjøtsel, tilrettelegging, informasjon mv. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Direktoratet for naturforvaltning. (Fortsetter på side 5)

5 (Fortsatt fra side 4) Fylkesmannens vurdering Fylkesmannen mener informasjon om Rondane nasjonalpark med tilliggende verneområder bør styrkes ved flere viktige innfallsporter, deriblant Spranghaugen. Det er behov for informasjon om verneområdene/ vernebestemmelser, villrein og naturgrunnlaget generelt i området. Videre er det viktig med informasjon om hvilke muligheter de besøkende har i omradet (tur/overnatting/jakt/fiske). Når Spranget/Mysuseter i tillegg er pekt ut som stopp-punkt i Nasjonalparkruta er det særlig viktig at tiltakene er kvalitetsmessig godt utformet, godt tilpasset et åpent fjell-landskap. Parkeringsplassen bør bl.a. avgrenses på en mer estetisk bedre måte enn dagens losning. Kapasiteten på parkeringsplassen er foreslått økt med ca 30 plasser ut i fra at det er et ønske om å innføre parkeringsforbud langs vegen. OTTA: Den spektakulære utbyggingen av Mysuseter Fjellgrend som Kåre Sejersted Bødtker har søkt om såkalt rammetillatelse for må også ha en bebyggelsesplan. Derfor ligger det ikke an til at søknaden vil bli realitetsbehandlet i Sel formannskap f ø r s t k o m m e n d e m a n d a g. Administrasjonssjefen beklager at det på et tidlig stadium ble gitt signaler om at bebyggelsesplan ikke ville bli krevd. Nå viser det seg at dette trolig var en saksbehandlerfeil da slik unnlatelse vil 5 Parkering langs vegen er estetisk sett uheldig, samtidig som parkeringen fungerer som en forsterket barriere for villrein. Vedtak Fylkesmannen fatter derfor i medhold av 5 i verneforskriften følgende vedtak: Parkeringsplassen utvides til 185 plasser, utvidelsen skjer mot ost. Det etableres en rundkjøring for buss. Parkeringsplassen avgrenses med steinsefting og enkle benker. Parkeringsrekkene markeres med steinsetting. Det etableres et informasjonspunkt med 3 skifertavler, samt et steinbord med r e t n i n g s a n v i s e r e t i l fjelltoppene i Rondane. Bommen flyttes i tråd med vedlegg 3. Det lages innmuring for 3 avfallscontainere. Mysuseter Fjellgrend må vente måtte behandles som dispensasjonssak etter plan- og bygningsloven om særlig grunn. Dermed krever Sel nå bebyggelsesplan med vurdering av atkomst, krysning av atkomstveg og skiløype, høyde på bebyggelse og byggeskikk. Nabovarselet om prosjektet på Mysuseter har ellers utløst en voldsom bunke merknader av formell som uformell karakter. Særlig er byggehøyden på tre-fire etasjer utløst mange protester. (Fra GD )

6 6 Referat fra Generalforsamling i Mysusæter Vel 2006 Tid 5. august 2006 Sted Mysusæter Fjellstue Tilstede 60 stemmeberettigede. 80 frammøtte Sak 1. Konstituering Godkjenning av innkalling Vedtak: Innkallingen godkjennes 1.2 Godkjenning av saksliste Vedtak: Saksliste godkjennes Valg av møteleder Jan Petter Hammervold enstemmig valgt Valg av møtereferent Gudbrand Skjåk enstemmig valgt Valg av to medlemmer for å underskrive protokollen Carl Bonnevie og Odd Valmot ble enstemmig valgt Sak 2. Årsberetning 2.1 Godkjenning av årsberetning Vedtak: Årsberetningen enstemmig godkjent Sak 3 Revidert regnskap 2005 og budsjett 2007 Godkjenning av regnskap 2005 Vedtak: Regnskapet godkjennes Godkjenning av budsjettforslag 2007 Vedtak: Budsjettet godkjennes Sak 4 Fastsettelse av kontingent 4.1 Fastsettelse av kontingen Vedtak: Kontingenten holdes uendret (Fortsetter på side 7)

7 7 (Fortsatt fra side 6) Sak 5 Innmeldte saker Søknad fra Mysusæter Handel om tilskudd Vedtak: Enstemmig å gi NOK ,- i tilskudd til investeringer/ profilering av butikken. 5.2 Søknad fra Knut Bryn om tilskudd NOK 2.000,-. som bidrag til utarbeidelse av prosjektoppgave om setrene på Mysusæter. Vedtak: Enstemmig å gi NOK 2.000,- i tilskudd Leilighetsprosjekt på Mysusæter På vegne av naboene til Bødtkers leilighetsprosjekt, orienterte Astrid Gundersen om innsigelser som er oversent Sel bygningsråd, som innspill til byggesaksbehandling 23. august Sak 6 Valg Leder velges for 1 år av gangen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. Varamedlemmer velges for 1 år av gangen. Revisor velges for 1 år av gangen. Vedtak: Nye medlemmer til styret ble enstemmig valgt. Det nye styret konstituerer seg selv. Det nye styrets sammensetning: Styremedlemmer: Lars Axelsen Knut Bryn Vilhelm Bjerknes Sidsel Bjørneby Gudbrand Skjåk (kasserer ikke på valg) Gunnar Steinsvoll ( ikke på valg) Varamedlemmer: Leif Ola Rønningen Tine Harbitz Ole-Jo Engelstad Gro Stangeland Revisor: Jo Weiglin Protokollen er godkjent Carl Bonnevie Odd Valmot

8 8 LISTE OVER TILLITSVALGTE I MYSUSÆTER VEL Navn Adresse Epost Tlf. Vilhelm Bjerknes Sidsel Bjørneby Eikeviken 30, 5043 BERGEN Geitmyrsvn. 35b, 0171 OSLO Knut Bryn Heramb-Aamots v. 4, 6414 MOLDE Gudbrand Skjåk Myrvn. 3, 2670 OTTA Gunnar Steinsvoll Olav Kringens v. 3, 2670 OTTA Lars Axelsen Rytterfaret 36, 1362 HOSLE Gro Stangeland Oberst Rodes v. 44f 1152 OSLO Ole-Jo Engelstad Tine B. Harbitz Leif Ola Rønningen Postv OTTESTAD Abbedisvingen 9b 0280 OSLO Nedre Havn 2670 OTTA Åpner Spa-avdelingen for lokalbefolkningen MYSUSÆTER: Rondane Spa har utvidet kapasiteten og åpner nå Spaavdelingen for lokalbefolkningen. Hittil har Spa-avdelingen i begrenset grad vært tilgjengelig for lokalbefolkningen. Kapasiteten er utvidet til å ta 12 behandlinger samtidig. eller 156 behandlinger pr dag, mye takket være større etterspørsel lokalt. - Dette innebærer at alle som vil kan komme og nyte SPA-behandlinger som gis av profesjonelle terapeuter. Ta med familien i svømmehallen der det er 30 grader i vannet hele året, oppfordrer daglig leder Fredrik Ljone. (Sakset fra GD , og gjengis med tillatelse)

9 Rundkjøring på Mysuseter - artikkel sakset fra GD , og gjengis under henvisning til generell tillatelse til å benytte usignert stoff - 9 OTTA: Sauen skal gjerdes ute fra Mysuseter sentrum. I tillegg skal det bli rundkjøring, stor informasjonstavle, bedre organisert parkering og campingplass her. Også Furusjøvegen skal legges om. Tiltakene er skisset opp i fire ulike forslag fra Landskapsarkitektene Feste på Lillehammer på oppdrag fra Sel kommune. I den innledende situasjonsbeskrivelsen fra Feste heter det i rapporten at Mysuseter sentrum i dag preges av uryddighet og med en uoversiktlig vegløsning. De trafikale forhold er sammensatt og til dels utflytende. Behovet for en ryddig og oversiktlig parkeringsplass som kan betjene flere målgrupper er blitt enda større etter etableringen av Nasjonalparkriket og nye restriksjoner når det gjelder overnatting og parkeringsplassen i dag. Det er foreslått å bryte opp den ødslige plassen og organisere trafikken på en tydeligere måte ved hjelp av oppmerking, skilting, vegetasjon og rundkjøring. I tillegg er det satt av plass til camping med ulike løsninger. Krysset ved butikken blir foreslått lagt om og gjort tydeligere med skilting. Starten på Furusjøvegen er tegnet som ny veg langs plassens vestre side som kobles på eksisterende trasé i sørvestre hjørne av plassen. Et fysisk skille bestående av oppreiste, grove skiferheller i kombinasjon med stedegen vegetasjon er foreslått som et fysisk skille mellom den nye vegtraséen og parkeringsplassen. Feste skriver de er enige med Sel kommune i at det bør Sauene skal gjerdes ute fra Mysuseter sentrum, foreslås det i rapporten fra landskapsarkitektene i Feste AS (Foto: F. Svensson) parkering på Spranget, heter det. Det er behov for arealer til telt, bobiler og campingvogner i sentrumsområdet av Mysuseter samt parkeringsplasser. I tillegg skal busser lett kunne snu og få parkert. Det er bakgrunnen for til sammen fire skisserte alternativ for en utbygging av den store, åpne settes opp et gjerde for å holde sauen utenfor Mysuseter sentrum. Dette kan gjøres ved å sette opp et nytt gjerde øst for parkeringsplassen og koble seg på eksisterende gjerde på nord og sørsiden av plassen ved hjelp av elektriske ferister.

10 10 EnergiSpar med Lavprisgass & Turbovarme - Geniale ElGas 6200W - kun kr Trapper opp kampen mot byggeulovligheter OTTA: I august gikk både Sel og Vågå kommune sammen om en tilsynsstilling, som skal påse at minst 10 prosent av byggesakene i kommunene er etter boka. Det vil si å sjekke at virkeligheten stemmer med byggesøknadene. Denne uka har de første resultatene begynt å komme. At Sel kommune nå mener alvor med sine forelegg og advarsler er noe en hytteeier på Mysuseter fikk merke. Han måtte nemlig flytte hytta si flere meter etter at kommunen med rettens medholt truet med å rive hele stasen denne uka. Hytta var ikke oppført i tråd med søknaden. - Vi kommer til å bli spesielt påpasselige i fjellet, sier Ola Næprud i Sel kommune. (Sakset fra GD ) Gass+Vifte m/termostat = 6200 Watt Ovn+flaske+gass= kun kr. 2000,- Økoenergi AS (Otta Turistsenter) Tel MYSUSÆTER-NYTT trenger medarbeidere Vår redaktør gjennom en årrekke, Frank Svensson, ønsker avløsning. Har du erfaring med tekstbehandling og lay-out og lyst til å gjøre en innsats for Vellet, så er kanskje denne redaktør-jobben noe for deg? Mysusæter-nytt trenger også andre medarbeidere. I første om-gang gjelder det folk som kan skrive (reportasjer, intervjuer, petitartikler o.l.) og folk som kan tenke seg å arbeide med inter-nett. Arbeidet med Mysusæter-nytt er ikke betalt, men alle faktiske utlegg blir selvsagt dekket av Vellet. Kan dette være aktuelt for deg, så ta kontakt med styrets sekretær Knut Bryn, tlf

11 11 Vi vil benytte anledningen til å takke alle dere som har vært flinke til å bruke oss i 2006! Videre håper vi at alle som leser Mysusæter-nytt blir like flinke som dere i 2007, for vi går ut i fra at alle ønsker butikk og kafe på Mysusætrra - så vær så snille: Støtt opp om oss! Har dere ønsker eller ideer angående butikken og/eller kafeen så si fra til oss muntlig eller aller helst skriftlig. Vi ser en merkbar økning på omsetningen i kafeen. Nå ser det virkelig ut til at folk har oppdaget at vi har middagsservering. Hyggelig er det - vi håper trenden fortsetter. Det ser ut til å være vanskelig for folk å huske på når vi har åpent. Dette har vi endelig gjort noe med. Vi har satt opp en plakat med åpningstider for hele 2007 på den nye plakattavla vår ved butikken. Det hadde kanskje vært ok for dere å visst åpningstiden før dere kommer på fjellet, så her kommer de: Vintersesongen 2007: f.o.m. fredag 2. februar til og med 2. påskedag ALLE dager gjelder både butikken og kafeen. Sommersesongen 2007: f.o.m. fredag 22. juni til og med 7. oktober (høstferien) BUTIKKEN: mandag - lørdag KAFEEN alle dager I påsken blir det utvidede åpningstider og kanskje også i annen høgsesong. Se eget oppslag ved butikken. Til slutt vil vi takke for året som er gått og ønske alle GOD JUL OG GODT NYTTÅR!! Velkommen tilbake til Mysusæter og en hyggelig handel hos oss i 2007! Lisa & Bjørn Oddny & Hans

12 12 BUTIKK: Viktig Mindr e viktig uvese ntlig Hva synes du om det tilbudet butikken gir på Mysusæter i dag? Skriv svaret ut i kolonnene. Godt fornøyd. Mellom fornøyd. Misfornøyd Hvor mye handler du på Mysusæter i forhold til det du handler utenom? Betydelig på M. Supplerer på M. Minimalt på M. Hva skal til for at du skal handle mer på Mysusæter? Lavere pris. Bedre vareutvalg. Bedre service. Forhåndsbestilling av varer. Forsøke å få tilslutning til en kjede (kjedens vareutvalg og pris) DERSOM VI FÅR EN KOLONIALKJEDE, ØNSKES DA EN ANNEN BUTIKK MED: Sportsutstyr Fjellklær/sko Souvernir Bygningsartikler Større ting på bestilling Postutlevering Andre forslag: småting KAFÉ: Møtelokaler Selskapslokaler Pub/Kro Bar Middagsservering Smørbrød Kaker Catering Andre forslag

13 13 LOSJI/UTLEIEENHETER: Rom Leiligheter Høg standard Enkel standard Andre forslag Viktig Mindre Uvesentlig viktig DIVERSE SERVICEFUNKSJONER: Viktig Mindr e viktig uvese ntlig Scootertransport Hytteettersyn Vedlikeholdstjenester/Formidling Vedformidling Transport Brøyting/Snørydding Parkering/Parkeringsplass Turistinformasjon Andre forslag UTLEIE AV: Pulk Ski Truger Sykler Kano Andre forslag:

14 14 OFFENTLIG TILGJENGELIG: WC Dusj Badstu Vaskemaskin Tørketrommel/Tørkerom Andre forslag Viktig Mindre Uvesentlig viktig SKIHEISEN: ønskes denne fortsatt Ønskes den en videreutvikling av denne med f.eks. en tilførselsheis fra butikken og opp Andre forslag EGNE KOMMENTAR: Åpningstider (lengde på sesong og dager) MARKEDSUNDERSØKELSE FOR MYSUSETER SERVICESENTER RIV UT SIDEN OG SEND DEN TIL: Mysuseter Servicesenter, Boks 103, 2675 Otta. Ser dere nytten av en videre utvikling av Mysuseter Servicesenter? Hva bør senteret inneholde av servicefunksjoner? På de tre første spørsmålene må dere skrive svarene ut i kolonnene, fra fjerde spørsmål er det bare å krysse av. Bruk Egne kommentar. kom med flere ideer til oss og/eller gi et fyldigere svar på enkelte av spørsmålene våre. Dersom jeg har beregnet dette riktig skal markedsundersøkelsen komme på midtsidene, slik at den kan nappes ut av bladet. Undersøkelsen var satt opp i A4- format, så formateringen er nok blitt litt annerledes enn det konsipistene har sett for seg, men det får stå sin prøve. Vi håper flest mulig tar seg tid til å fylle ut skjemaet, og sende det inn til Mysuseter Servicesenter. fs

15 15 Søpla flyter Mysusæter MYSUSÆTER: Overfylte søppelcontainere på og rundt Mysuseter er et problem. Likeså at sauene ser ut til å trives ekstra godt i skyggen av disse på varme sommerdager. Det blir det mye saueskitt av. Mysusæter velforening har i et brev til Sel kommune tatt opp de mange klagene de har fått i sommer, spesielt på disse to hovedproblemene. Nå ber styrelederen i velet, Vilhelm Bjerknes, at kommunen gjør fortgang i å få etablert' det planlagte containerhuset ved parkeringsplassen på Mysusæter. Kommunen oppfordres også om å ta kontakt m e d r e n o v a t ø r e n, Ø v e r land Renovasjon, for å få til en hyppigere tømming av containerne sommerstid, særlig i juli måned. (Fra GD ) Protest mot skytebane på Raphamn OTTA: Hytteeier Odd M. Løvaas reagerer sterkt på at det er kommet en ny veg, parkeringsplass og skytebane. på Raphamn, totalt utenom reguleringsplanen. I et brev til Sel kommune ber han om at saken blir tatt opp i politiske fora snarest. Så vidt Løvaas har forstått har verken teknisk etat i Sel eller Raphamn Vel vært orientert om vegen som er anlagt midt i et terreng for turgåere. Skytebanen er også lagt i et område som er friareal. Løvaas reagerer også på at det i tillegg til den nevnte vegen er kommet to-tre nye traktorveier i området som han frykter snart kan bli brukt av biler. (Fra "Norddalen, ) Starter Nytt prosjekt på Mysusæter Forsker og sivilingeniør Knut Bryn skal granske hvert eneste seteranlegg på Mysusæter. Også nlegg som for lengst er jevnet med jorden, skal studeres. Bryn starter et prosjekt som skal gi en systematisk dokumentasjon av det kulturhistoriske bygningsmiljøet på Mysusæter. Av Bjørn Brandt Jeg regner med at det har vært til s a m me n 20 se t er a nle g g på Mysusæter. Det betyr at det skal registreres rundt 70 forskjellige hus i prosjektet. Noen av dem er det kun rester igjen av, sier Bryn. Målebånd, fotografi, tekst og tegninger skal dokumentere byggeskikk for all ettertid. Forskeren håper resultatet av prosjektet skal inspirere og veilede setereiere og hytteeiere som ønsker å overføre elementer fra den lokale byggeskikken til egne hus i forbindelse med nybygging og større v e d l i k e h o l d s a r b e i d. E t t e r prosjektet på Mysusæter kan det bli aktuelt å arbeide videre med andre setergrender i Sel. Utviklingen Formålet med Bryn sitt prosjekt er å gi en systematisk dokumentasjon av et kulturhistorisk bygningsmiljø som har vært under sterkt press etter seterdriften tok slutt. Prosjektet skal gi eierne av seterhusene, andre grunneiere (Fortsetter på side 16)

16 16 (Fortsatt fra side 15) på Mysusæter, og de lokale myndigheter økt kunnskap og en større bevissthet om verdiene som ligger i setrene som kulturminner. I tillegg skal prosjektet inspirere og veilede seter- og hytteeiere som ønsker å overføre elementer fra den lokale byggeskikken til egne hus i forbindelse med nybygging og større vedlikeholdsarbeid. - Det synes særlig aktuelt å gjennomføre en kartlegging som dette på Mysusæter, da denne store setergrenda utgjør en viktig ressurs på flere måter, sier Bryn. Han antar at hyttebyggingen på området vil fortsette i mange år framover. Dessuten vil forskjellige deler av reiselivsnæringen ha store utviklingsmuligheter Viktig del Knut Bryn understreker at nærheten til nasjonalparken og et mangfoldig turterreng er et viktig moment for Forsker Knut Bryn foran et av mange seteranlegg på Mysuseter. Foto: Bjørn Brandt utvikling på Mysusæter. Men forskeren mener at det er viktig å ikke overse betydningen av at Mysusæterområdet har en utforming som gir besøkende et tiltalende inntrykk. - De gamle seterhusene med tilstøtende seterkveer utgjør her en viktig del. Som kulturminne har de egenverdi, men de er også en ressurs for framtidig utvikling på Mysusæter, sier Bryn. Han forteller at resultatet av prosjektet vil bli publisert i flere former. I tillegg til grundig (Fortsetter på side 18)

17 17 Nå blir det kloakk også til Tjønnbakken! Skrevet av Terje Bekkemellem Hele 30 hytter vil bli koplet til offentlig avløp i løpet av neste sommer. Dette med velsignelse fra Sel kommune og lokale grunneiere Ikke alle hytteeiere er like tilfreds med en kald utedo eller en dårlig luktende snurredass. Med utsikt til å kunne installere en dusj og en litt mer komfortabel doløsning er det hele 30 hytteeiere som nå går sammen om den s t ø r s t e l o k a l e d u g n a d e n i Tjønnbakkens historie. Det var mange gamle hytteeiere som kunne satt en årslønn på at det aldri ville bli lagt strømkabel opp til de forblåste hyttene på toppen av Tjønnbakken. At det i tillegg skulle komme tilbud om tilkopling til offentlig kloakk var en helt utenkelig tankegang for mange. Nå har vi altså fått strøm og kloakk blir snart en realitet. Entreprenør Audun Hoff har tatt på seg graving og legging av isolerte kloakkrør. Rørene som ikke trengs graves lenger ned i bakken enn 50 cm, vil forhåpentlig gi hele område et løft, ikke bare med mer komfort på hyttene, men også med renere grunnvann og mindre forurensning. Kommunen stiller krav til at graving og legging gjøres på en så skånsom måte som mulig. Dette er selvsagt vi som hytteeiere også interessert i. Audun bruker små maskiner til arbeidet. Første en maskin som tar av toppvegetasjon og graver grøft. Så legges rørene, for deretter å bli etterfulgt av en ny maskin som legger masse og toppvegetasjon tilbake på plass. Ikke alle hytteeiere er interessert i å bli med på dette. Det respekteres selvsagt fullt ut. For enkelte er hytteliv fortsatt en dyrking av en enkel livsstil, fritt for støvsugere og vannklosetter. På denne måten kommer mange nærmere både seg selv, familie og natur. Andre igjen ønsker oppvasken dit pepperen gror, og vil heller benytte tiden til å gå tur og være sammen med andre. Noen drømmer om å kunne ta en varm dusj etter skituren, og samtidig kunne slippe gråvannet ut uten å måtte bryte loven. Prosjektet foregår som en privat utbygging, der kommunen har satt premissene, og vil overta anlegget kostnadsfritt når alt er ferdig og godkjent. Vi som hytteeiere sørger selv for alt planarbeid, og tar alle kostnadene i forbindelse med utbyggingen. Det er etablert et eget selskap, Tjønnbakken Vann og Avløp Sameie, som offisielt står for utbyggingen, og som igjen eies av hytteeierne i fellesskap. Ved å gjøre det på denne måten får vi i tillegg refundert momsen, samtidig som hver enkelt hytteeiere får en svært så rimelig tilknytning. Mange som nå benytter sjansen til å få lagt avløpet inn til hyttevegg har (Fortsetter på side 18)

18 18 (Fortsatt fra side 17) likevel ikke umiddelbare planer om å kople avløpet inn. Noen ser det som en investering for fremtidige generasjoner, mens andre igjen ser det som en måte å generelt verdiøke sin hytteeiendom, uten at en nå tar kostnaden ved å tilrettelegge innvendig. Det er ikke mulig å gi tilbud om offentlig vann så høyt til fjells. Eneste mulighet er å hente opp grunnvann. Flere hytteeiere går derfor sammen om s må v a n n v e r k d e r v a n n e t distribueres i kloakkgrøftene til nærliggende hytter. Det er godt med grunnvann i området, slik at dette ikke bør by på problemer. Det er ikke bare miljøet som nyter godt av dette, men også lokale håndverkere og næringsliv. Det vil måtte bli ombygginger og tilpassninger på mang en hytte fremover. Kommunen ønsker imidlertid strengt å håndheve begrensningen med hensyn på areal pr. Isolerte avløpsrør med en indre diameter på 160 mm skal nå graves ned i (Tjønn) bakken. Jenta heter Jenny og er snart 4. hytte, slik at utbyggingen ikke resulterer større hytter enn det som reguleringsplanen gir tillatelse til. Det er viktig at de som vurderer å delta blir med på dette nå. Det er ikke ønskelig med stadig graving på Tjønnbakken, noe som grunneierne også kraftig har understreket. Så, hvis det er noen av dere som kunne tenkte dere å bli med, så nøl ikke, men ta kontakt med undertegnede snarest, e- post eller Vi snakkes. (Fortsatt fra side 16) rapport om prosjektet, tar forskeren sikte på å utgi et hefte som særlig vil ta for seg detaljer i den lokale byggeskikken som kan ha overføringsverdi til nybygg. Knut Bryn er bosatt i Molde, men har lang fartstid på Mysusæter. De siste 30 år har han eid husene på Kleivmellomseter. I mer enn 50 år har han hatt Mysusæter som base for ferier. Som faglig støtte for prosjektet på Mysusæter har han med seg ei referansegruppe som består av konservator Kjell m. Mathisen, Maihaugen, daglig leder Steinar Moldal ved Dovre Bygningspark og Johan Lie fra Selsverket. (Artikkelen er hentet fra "Norddalen" , og gjengis med forfatterens tillatelse)

19 KLOAKK I GRÅHAUGEN Det privatbygde kloakkanlegget i Gråhaugen er nå iferd med å fullføres. Entreprenør Audun Hoff har lagt over 1200 lpm med 160 mm hovedledning og vel lpm med 110 mm til fordeling. Over 50 hytter/tomter har fått tilkoblingsmuligheter der de fleste allerede er tilkoblet, mens noen har valgt å vente. For Sel kommune vil dette bety årlige inntekter som vi håper vil gi kommunen muligheter til å investere ytterligere på Mysusæter. Eksempelvis betales det rundt et par 19 tusen kroner i årlig kloakkavgift for en 60 m 2 stor hytte. Hyttefolket i Gråhaugen har satt stor pris på måten Audun og hans dyktige folk har utført jobben på. Terrenginngrep er gjort på en skånsom måte som etterlater få sår i terrenget, flere har fått god hjelp til større og mindre jobber når graveutstyr først var på tomta. Hele jobben har gått greit og smertefritt, nå gjenstår snart bare den kommunale overtakelsen. Jan P SMÅNYTT Samlet og formidlet av Jan Petter Hammervold Grimsdalshytta. De gamle turistforeningsbyggene i Grimsdalen blir nå supplert av en ny og flott hovedbygning. Hytta vil være i full drift under hele byggeperioden, og selvbetjeningsdelen vil være tilgjengelig i hele vinter. Det nye bygget skal få kjøkken og spisesal med utsikt over Grimsdalen, og den får heis og blir tilrettelagt for funksjonshemmede. Bekk i Tjønnbakken. I forbindelse med etablering av en midlertidig anleggsveg, ble en bekk lagt i rør over en kortere strekning i Tjønnbakken. Nå har Sel kommune lovet at de ved første anledning graver bekken opp igjen og fjerner rør og masse for å føre bekken tilbake til naturen nøyaktig slik den var. Advokat Bjørn Soltvedt på Stabekk, som representerer grunneieren, har avtale med kommunen om at arbeidet skal være gjort før vinteren setter inn. Kanskje må det en advokat til for å få fylt igjen den skjemmende byggegropa på toppen av Tjønnbakken? Parkering på Rustom Kjell Voldheim, som er prosjektleder for Kultur minneområde Rustgruvene, har tatt opp spørsmålet om bedre parkering ved Nordre Rusten langs Rondanevegen. Bakgrunnen er at det nå er i gang et prosjekt med å utarbeide kultursti i området ved de gamle kobbergruvene og på Vættahø. Stien vil bli opparbeidet som en opplevelsessti med informasjon langs ruten, og med start der Bukkedalsvegen tar av fra fylkesvegen. Der ønskes det å anlegge en parkeringsplass stor nok til buss.. Moskus og villrein. Idar Hansen som er formann i villreinutvalget i Snøhetta sier at det (Fortsetter på side 20)

20 20 (Fortsatt fra side 19) ikke er noe som tyder på at den smittsomme lungebetennelsen, som har tatt livet av mange moskuser på Dovrefjell, har slått ut blant villreinen. Villreinutvalget har fulgt situasjonen med spenning, men har ikke mottatt noen melding om at det er funnet syke reinsdyr. Kommunedelplan Ula-Dovre grense. Kommuneplanutvalget i Sel behandlet planen i sak 149/06 og har nå lagt den ut til offentlig ettersyn i perioden Nærmere opplysninger fås hos kommunen eller på Nei til Gjetsiden. Klara og Jacob Gjetsiden har fått nei på sin søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Mysuseter Sentrum. De søkte om å få benytte arealet på oversiden av Ulvangsveien mellom Mysuseter Fjellstue og Tjønnbakkvegen til parkering, samt et areal på østsida av Tjønnbakkvegen. Et areal i samme området, som tidligere lå inne i reguleringsplanen som forretningsformål, er bedt tatt inn i planen på nytt, men da som hyttetomter. I søknaden er det også bedt om at arealet øst på kvea, samt arealet ned mot sentrumsparkeringen, blir regulert til utbygging. Et enstemmig formannskap avslo søknaden. Vinterjakt på villrein. Villreinsforskerne ved Universitet i Oslo merket i reinsdyr med GPS-halsbånd. Senere er ytterligere fire dyr blitt merket. I forbindelse med årets jakt utlovet universitetet en skuddpremie på kr til den som klarte å felle en merket rein. Ingen ble felt under jakta, men i ettertid har forskerne klart å felle ei simle. Forskerne har blitt avbrutt i jakta si av dårlig vær, og nå vurderes det å søke om å få bruke snøscooter til vinterjakt. Målet er å samle inn alle halsbåndene før jul. For å peile inn dyrene, og evt. halsbånd som har falt av, brukes fly. Forsker Bjørn Dahle sier at opplysningen disse halsbåndene inneholder, vil fortelle mye om villreinens aktivitetsmønster. Dataene vil fortelle om bruk av beiteområder, og dyrenes aktivitet i forhold til hytter og veger i fjellet. Mysusæter Fjellgrend. Sivilarkitekt Per Oddvar Nyheim i Oslo har via annonse i GD varslet om igangsetting av bebyggelsesplan for eiendommen gnr.290, bnr. 2 og 14 på Mysusæter i Sel. Grunnlag for planen er reguleringsplan for Mysusæter Sentrum. Hensikten med bebyggelsesplan er å gi retningslinjer for bebyggelsen. I og med at kommentarer skulle sendes ar kitekten før 1.des.2006, altså i god tid før dette julenummeret kommer ut, tar vi ikke med adresse og telefon her. Rustgruvene. Som nevnt, arbeides det med en kultursti i området ved gruvene. Kjell Voldheim jobber nå sammen med bl.a. Nasjonalparkriket for å merke de gamle gruvene. De to gruveområdene (Fortsetter på side 21)

21 21 (Fortsatt fra side 20) ble innrapportert, og gitt status som automatisk fredede kulturminner i Dette setter bestemte føringer, og Kjell må jobbe tett med bl.a Fylkeskonservatoren i Oppland. Gruvene ble drevet til utpå tallet. Fortsatt kan en finne driftsspor i området, noe som er helt unikt i norsk bergverkshistorie. Det er også funnet en pumpesylinder fra 1600-tallet. Ikke langt fra gruvene ligger Vættahø med gamle krigsvarder, og gamle vanningsanlegg som skal bli en del av kulturstien. Spranget. Like før snøen kom ble det jobbet hektisk på Spranget for å legge til rette for å få opp de nye informasjonstavlene. Prosjektleder i Nasjonalparkriket Olger Rønningen og Finn Bjomyr fra Statens Naturoppsyn hadde ansvaret for det formelle, og Håkon Nårstad og Amund Byrløkken stod for det praktiske arbeidet. Håkon opplyser at skiferblokkene som skal bære informasjonstavlene kom på plass. Her vil du finne informasjon om alt fra overnattingstilbud til åpningstid på serveringssteder. Arbeidet vil bli fullført til våren da parkeringsplassen også skal omarbeides og utvides til 185 plasser. Forvaltning av randsonene. Leder av styringsgruppa for Forvaltning av randsonene til Rondane Nasjonalpark, Sigurd Tremoen, hos Fylkesmannen i Oppland har meddelt Sel Kommune at prosjektet avsluttes med umiddelbar virkning. Beslutningen er tatt i samråd med kommunen og Direktoratet for naturforvaltningen. Årsaken er i hovedsak knyttet til bemanningssituasjonen i Sel Kommune, som har medført at prosjektet ikke lar seg gjennomføre som forutsatt. Tremoen beklager dette utfallet. Kraftutbygging i Ula. Eidsiva Energi, som er den dominerende kraftaktøren i innlandet, vurderer en utbygging av bl.a.ula. Ordfører Dag Erik Pryhn i Sel har invitert ledelsen av selskapet til et møte for å bli bedre orientert om planene. Slik jeg forstår det, må det være nederste delen fra dammen og ned som er aktuell, men selv da kan vi muligens risikere en neddemming av Uldalen? I så fall får vi organisere oss i lenkegjenger for å ta vare på en naturperle vi ikke har mange av. Når det gjelder øverste delen kan vi vel føle oss trygge pga restriksjonene vedr. nasjonalparken. Vi følger spent med. Bergverkshistorien i Sel. Universitetet i Oslo har flere ganger utlyst et hovedfags- eller mastergradsstudie på bergverkshistorien i Sel, men uten å få napp. Dette til tross for at det finns mye materiale i arkivene. Kanskje noen med hyttetilknytning til Mysusæter kunne tenke seg dette? Byggeskikk på sætra. Forsker Knut Bryn har vært invitert av Sel Historielag til å fortelle om byggeskikk på sætrene. Vi får håpe (Fortsetter på side 22)

22 22 (Fortsatt fra side 21) at Knut kan bruke noe av materiellet sitt i "Mysusæter-Nytt" framover, og at vi får et foredrag på neste generalforsamling. Villrein og hytteutbygging. Miljøvernminister Helen Bjørnøy truer med å sette ned foten for hytteutbygging på Vekkom seterkjøl og Romsåskjølen i Ringebu av hensyn til villreinen. Villreinen skal være premissleverandør for hytteutbygging i området. Det er uaktuelt å godkjenne utbygging som ikke er i samsvar med retningslinjene i Fylkesdelplan for Rondane, sier Bjørnøy. I samme pressemelding sier ministeren også nei til utvidelser av hytteområder i Stor- Elvdal kommune av samme grunn. Nye byggeforskrifter. Nye forskrifter gjennomføres fra kommende årsskifte. Etter en høringsrunde fremmer nå Statens Bygningstekniske Etat et forslag, som ventes å bli vedtatt i departementet. Bl.a vil hytter over 160 m 2 få samme skjerpede energikrav som bolighus. På Mysusæter har vi et maxareal på 120 m 2 og kravene for alle hytter mindre enn 160 m 2 (som på Mysusæter) vil være lik minimumskravene for bolig. Det vil bl.a si krav om 20 cm isolasjon i gulv og vegg, og 25 cm i tak. For lafta hytter vil det være krav om 6 laft i vegg, 20 cm i gulv og 25 cm isolasjon i tak. Det er første gang vi får energikrav vedr. nybygging av fritidsboliger, og det vil bli en overgangstid på to år. Spahotellet går godt! Av oppstillinger i lokalavisene ser vi at Rondane Høyfjellshotell oppnår gode resultater. Med en omsetning i 2004 på mill.kr. ble det et overskudd på mill.kr. I 2005 øket omsetningen til mill. kr. og overskuddet til mill kr. Dette er svært gledelig, og vi får håpe at den positive utviklingen på hotellet også kan gi drahjelp til annen næring på Mysusæter. Hotellet har for øvrig lagt ut hyttene for salg med muligheter for en driftsavtale. Isbreene smelter. Lokalavisa GD kan fortelle at ikke siden 1940-tallet har norske isbreer krympet så mye som i år. Bare i Jotunheimen har Leirbreen og fem andre breer blitt 10 meter kortere i snitt. To brearmer fra Jostedalsbreen har trukket seg tilbake med hele 160 meter i løpet av det siste året, og flere breer har smeltet med mer enn 300 meter i løpet av de seks siste årene, skriver NVE i en pressemelding. NVE karakteriserer situasjonen som alvorlig, og sier at i løpet av de neste hundre år kan de mindre breene være borte. Jan P.

23 Oljefylte ovner har i den senere tid blitt karakterisert som de reneste brannbomber. Ifølge ekspertene bør de kun brukes når det er folk til stede, og ikke om natta når vi sover. De bør heller ikke brukes lengre enn maksimalt 5 år. Det viser seg nå at svært mange av disse ovnene mangler godkjenning, og har fått importforbud. Nedenfor vil du finne listen over de potensielle brannbombene: Disse ovnene blir ulovlige Master Electric Line DF600H-7 600W Master Electric Line DF150A W Master Electric Line DF250A W Pro Oil Heater OH-76B 600W Pro Oil Heater OH-510B 1000W Pro Oil Heater OH-715C 1500W Pro Oil Heater OHOH-920C 2000W Omas Pro Heater 1500W Omas Pro Heater 2000W Pro Heater C W BRANNBOMBER! Pro Heater C W Pro Heater C W Athena NY5PA6 500W Athena NYEB W Athena NY20EB-9L 2000W Athena NY15EB-7L 1500W Radiator 7 FINS 230v W 23 Kontroller din egen ovn, og kast den evt. ut, men for all del ikke legg den i containeren for restavfall, men lever den på en miljøstasjon. Jan P

24 24 MEDLEMSBLAD B Returadresse: Mysusæter Vel, v/f. Svensson, p.b. 537, 8901 BRØNNØYSUND "Vintermorgen i Holehaugen" er tittelen vår fotograf, Jan Petter Hammervold, har satt på dette bildet.