Mysusæter Vel ønsker alle en God Jul og et Godt Nytt År

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mysusæter Vel ønsker alle en God Jul og et Godt Nytt År"

Transkript

1 1 Julen 2006 Løssalg: kr. 20,- Mysusæter Vel ønsker alle en God Jul og et Godt Nytt År Bildet er tatt av Jan Petter Hammervold "sist vinter", og er tatt fra Gråhaugen Da er det "på'n igjen" med et nytt nummer av "Mysusæter-Nytt". På tross av at jeg i sommernummeret av avisen meddelte min avgang, sitter jeg nu fremdeles her foran PC'en og setter sammen avis. Dette er en midlertidig løsning, som det har vært siden julenummeret 2001, og som dere vil se inne i bladet, søkes det etter både en redaktør og en journalist. Så vidt jeg kjenner til, har noen gjort seg tanker om avisens profil. Det er for så vidt ikke nedskrevet noen "formålsbestemmelser" for avisen, men vi har oppfattet "mandatet" til primært å lage en informasjonsavis for vellets medlemmer Det vises for øvrig til lederens lederartikkel på side 2 flg. Jan Petter Hammervold og jeg, Frank Svensson, ønsker dere alle med dette en riktig God Jul og et Godt Nytt År. Frank Svensson

2 2 e som var til stede på årets generalforsamling i vellet vil huske at samtlige D av de nyvalgte styremedlemmene vegret seg mot å ta vervet som leder. På det konstituerende styremøtet 6. august ble vi enige om å fordele lederansvaret på en troika bestående av Sidsel Bjørneby, Knut Bryn og Vilhelm Bjerknes. På vårt andre styremøte, 1. oktober fant vi det likevel riktig å formalisere vervene, men med stor grad av ansvarsdelegering. Vervene i styret er nå fordelt som følger: Leder: Vilhelm Bjerknes Sekretær: Knut Bryn Kasserer: Gudbrand Skjåk Styremedlem: Sidsel Bjørneby Styremedlem: Gunnar Steinsvoll Styremedlem: Lars Axelsen Varamedlemmer: 1. Leif Ola Rønningen 2. Tine B. Harbitz 3. Ole-Jo Engelsrud 4. Gro Stangeland Adresser og telefonnumre finner dere på side 8 i dette bladet. Frank Svensson har sagt seg villig til å fortsette som redaktør inntil videre, med Jan Petter Hammervold som lokal medarbeider. Styret ønsker å opprettholde "Mysusæter- Nytt", og vi satser på å utgi tre nummer i 2007, som foregående år. Påskenummeret vil bli utgitt i større opplag for distribusjon til alle hytteeiere på Mysusæter, som et ledd i arbeidet med å øke tilslutningen til Vellet. Vi diskuterer muligheten for å opprette "Mysusæter-Nytt" som nettavis, og for å opprette en hjemmeside for Mysusæter Vel. I tillegg til å være medlemmenes talerør i prosessene som er i gang omkring forvaltningen av Rondane, vil styret prioritere arbeid med sentrumsområdet på Mysusæter. I utgangspunktet er det behov for noe så enkelt som en alminnelig opprydning. Vi har også bedt Sel kommune om at renovasjonsordningen blir forbedret, slik at vi unngår opphoping av søppel rundt containerne. Vi ønsker ikke slike forhold som vi hadde sist sommer. Styret har også hatt møter med sentrale aktører i området, og blitt orientert om behov og planer. Vi har hatt kontakt med Sel kommune, og har fått vite at det er utarbeidet en skisse til arealplan for Mysusæter sentrum. På noe sikt vil det bli utarbeidet en ny reguleringsplan for sentrumsområdet. Sel Formannskap vedtok i høst å utsette behandlingen av planene for Mysusæter Fjellgrend under henvisning til at det manglet en bebyggelsesplan for området. Arbeidet med en slik plan er i gang. Sel formannskaps vedtak i denne saken er ellers i tråd med Vellets brev til kommunen, der vi også påpekte at en eventuell utbygging må ta hensyn til stedets byggeskikk. Styret kommer til å påpeke overfor kommunen at rekkefølgen av de ulike planene bør være slik at reguleringsplanen kommer først, og deretter bebyggelsesplan. Hele området fra hotellet til parkeringsplassen, inkl. skitrekket og Sejerstad-Bødtkers planlagte utbygging må sees som en helhet. Planene om utbedring av parkeringsplassen ved Spranghaugen tar form.

3 3 (Fortsatt fra side 2) Fylkesmannen i Oppland har framlagt en plan for avgrensning av parkeringsplassen, med etablering av informasjonspunkt og plassering av avfallscontainere. Vellet har i den anledning bl.a. påpekt behovet for en bedre renovasjonsordning enn den vi har på Mysusæter i dag, slik at en unngår oppsamling og spredning av søppel i det sårbare området ved Spranget. Som kjent besluttet formannen og en del av det forrige styret å trekke seg fra sine verv på grunn av intern uenighet bl.a. omkring utbyggingsvirksomheten på Mysusæter. Mye er i støpeskjeen, og Vellet skal stå sentralt i det som skjer. Det nye styret legger stor vekt å at det opprinnelige setermiljøet blir bevart så intakt som mulig, og at utbygging av nye hytteområder skjer i tråd med eksisterende byggeskikk. Samtidig ønsker vi å være i positiv dialog med alle interessenter og aktører på Mysusæter. Styret vil i størst mulig grad være representert på møter og i fora der utvikling av Mysusæter er tema. Vi ønsker innspill fra Vellets medlemmer, enten direkte til styret, eller som innlegg i "Mysusæter-Nytt". Henvendelser til styret kan rettes til sekretær Knut Bryn (se adresse side 8). Vi ønsker alle en god jul og et godt nytt år med fortsatt engasjement for vårt kjære Mysusæter. På vegne av styret Vilhelm Bjerknes Paul Watkins og Rondane Den prisbelønte amerikanske forfatteren Paul Watkins hadde i sin grønne ungdom sommerjobb på en fiskerbåt. Der delte han lugar med en gammel norskamerikaner som aldri hadde vært tilbake i gamlelandet. Grunnen til det var at han var redd for at Norge skulle være annerledes enn han forestilte seg et usedvanlig vakkert land. Selv var han fra Åndalsnes og beskrev landskapet i detaljer for unge Watkins. Så snart Watkins hadde mønstret av dro han med første fly og tog til Åndalsnes der han tilbrakte noen dager og kunne konstatere at Norge var som han hadde blitt fortalt: et usedvanlig vakkert land. Meningen var at han skulle tilbringe de siste dagene i Oslo, men på en plutselig innskytelse tok han en avstikker til Rondane: Mitt første glimt av stedet hensatte meg i en tilstand av stillhet dypere enn ord. Dette var et gammelt, gammelt landskap, og min kropp og mitt hode reagerte med eldgamle instinkter, vekket til live fra en døs som var eldre enn meg selv. Plutselig følte jeg meg så våken og så klar over alt rundt meg at det føltes som om jeg hadde gått rundt som en søvngjenger. Dette slår endatil Vinje som etter å ha sett Rondane første gang i 1863, skrev: No ser eg atter slike Fjell og Dalar som deim eg i min fyrste Ungdom saag. Han ble så begeistret at han tok med seg Ibsen, kom tilbake og lå på Mysusæter for å se mer. Spørsmålet må være: Hva har Rondane betydd for nasjonal og internasjonal litteratur? Jan P

4 4 Frydalen landskapsvernomrade - avgrensing/opparbeiding av parkeringsplass og informasjonstiltak pa Spranghaugen Vi gjengir her hovedinnholdet brev av 20. oktober d.å. fra Fylkesmannen i Oppland Bakgrunn I kongelig resolusjon av om utvidelse av Rondane nasjonalpark og opprettelse av Frydalen landskapsvernområde ble det bedt om at en vurderer tiltak for å skjerme kulturminnene i ornrådet og gi parkeringsplassen på Spranghaugen en bedre utforming. Spranghaugen/ Mysuseter inngår videre som et av stopp-punktene i "Nasjonalparkruta", og er et viktig tiltak Nasjonalparkrikesatsingen. Det ble den nedsatt ei arbeidsgruppe for å jobbe med utfordringene knyttet til Spranghaugen/ Mysuseter. Denne gruppa var relativt bredt sammensatt. Senere har det blitt jobbet i noen mindre grupper, deriblant med arkitekt Tore Hjerkinn i Oppland fylkeskommune, for å komme fram til endelig utforming av parkeringsplassen pa Spranghaugen med informasjons- og tilretteleggingstiltak. Fylkesmannen har, i samarbeid med arkitekten og på bakgrurm av diskusjoner i arbeidsgruppa kommet fram til en plan for avgrensing av parkeringsplassen, etablering av informasjonspunkt, inndeling av plassen, samt plassering og utforming av benker og avfallscontainere. Planen ble presentert for kommunen i møte av 9. oktober 2006, og senere for Sel fjellstyre og Vegstyret for Tjønnbakkvegen den 12. oktober. Statskog hat fått planene tilsendt da de ikke kunne møte. Verneforskriften for Frydalen landskapsvernomrfide 2. Formål Formålet med opprettelsen av Frydalen landskapsvemomrade er å: ta vare på et særpreget og vakkert natur- og kulturlandskap, der seterlandskap med seterbebyggelse og setervoller, vegetasjon og kulturminner utgjør en vesentlig del av landskapets egenart, ta vare på leveornråder for villreinstammen i Rondane og et rikt dyre- og planteliv, ta vare på landskapsformene. Allmennheten skal fortsatt ha anledning til naturopplevelse gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging 5. Forvaitningsplan Forvaltningsrnyndigheten kan iverksette tiltak for a fremme formålet med vernet. Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for oppsyn, skjøtsel, tilrettelegging, informasjon mv. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Direktoratet for naturforvaltning. (Fortsetter på side 5)

5 (Fortsatt fra side 4) Fylkesmannens vurdering Fylkesmannen mener informasjon om Rondane nasjonalpark med tilliggende verneområder bør styrkes ved flere viktige innfallsporter, deriblant Spranghaugen. Det er behov for informasjon om verneområdene/ vernebestemmelser, villrein og naturgrunnlaget generelt i området. Videre er det viktig med informasjon om hvilke muligheter de besøkende har i omradet (tur/overnatting/jakt/fiske). Når Spranget/Mysuseter i tillegg er pekt ut som stopp-punkt i Nasjonalparkruta er det særlig viktig at tiltakene er kvalitetsmessig godt utformet, godt tilpasset et åpent fjell-landskap. Parkeringsplassen bør bl.a. avgrenses på en mer estetisk bedre måte enn dagens losning. Kapasiteten på parkeringsplassen er foreslått økt med ca 30 plasser ut i fra at det er et ønske om å innføre parkeringsforbud langs vegen. OTTA: Den spektakulære utbyggingen av Mysuseter Fjellgrend som Kåre Sejersted Bødtker har søkt om såkalt rammetillatelse for må også ha en bebyggelsesplan. Derfor ligger det ikke an til at søknaden vil bli realitetsbehandlet i Sel formannskap f ø r s t k o m m e n d e m a n d a g. Administrasjonssjefen beklager at det på et tidlig stadium ble gitt signaler om at bebyggelsesplan ikke ville bli krevd. Nå viser det seg at dette trolig var en saksbehandlerfeil da slik unnlatelse vil 5 Parkering langs vegen er estetisk sett uheldig, samtidig som parkeringen fungerer som en forsterket barriere for villrein. Vedtak Fylkesmannen fatter derfor i medhold av 5 i verneforskriften følgende vedtak: Parkeringsplassen utvides til 185 plasser, utvidelsen skjer mot ost. Det etableres en rundkjøring for buss. Parkeringsplassen avgrenses med steinsefting og enkle benker. Parkeringsrekkene markeres med steinsetting. Det etableres et informasjonspunkt med 3 skifertavler, samt et steinbord med r e t n i n g s a n v i s e r e t i l fjelltoppene i Rondane. Bommen flyttes i tråd med vedlegg 3. Det lages innmuring for 3 avfallscontainere. Mysuseter Fjellgrend må vente måtte behandles som dispensasjonssak etter plan- og bygningsloven om særlig grunn. Dermed krever Sel nå bebyggelsesplan med vurdering av atkomst, krysning av atkomstveg og skiløype, høyde på bebyggelse og byggeskikk. Nabovarselet om prosjektet på Mysuseter har ellers utløst en voldsom bunke merknader av formell som uformell karakter. Særlig er byggehøyden på tre-fire etasjer utløst mange protester. (Fra GD )

6 6 Referat fra Generalforsamling i Mysusæter Vel 2006 Tid 5. august 2006 Sted Mysusæter Fjellstue Tilstede 60 stemmeberettigede. 80 frammøtte Sak 1. Konstituering Godkjenning av innkalling Vedtak: Innkallingen godkjennes 1.2 Godkjenning av saksliste Vedtak: Saksliste godkjennes Valg av møteleder Jan Petter Hammervold enstemmig valgt Valg av møtereferent Gudbrand Skjåk enstemmig valgt Valg av to medlemmer for å underskrive protokollen Carl Bonnevie og Odd Valmot ble enstemmig valgt Sak 2. Årsberetning 2.1 Godkjenning av årsberetning Vedtak: Årsberetningen enstemmig godkjent Sak 3 Revidert regnskap 2005 og budsjett 2007 Godkjenning av regnskap 2005 Vedtak: Regnskapet godkjennes Godkjenning av budsjettforslag 2007 Vedtak: Budsjettet godkjennes Sak 4 Fastsettelse av kontingent 4.1 Fastsettelse av kontingen Vedtak: Kontingenten holdes uendret (Fortsetter på side 7)

7 7 (Fortsatt fra side 6) Sak 5 Innmeldte saker Søknad fra Mysusæter Handel om tilskudd Vedtak: Enstemmig å gi NOK ,- i tilskudd til investeringer/ profilering av butikken. 5.2 Søknad fra Knut Bryn om tilskudd NOK 2.000,-. som bidrag til utarbeidelse av prosjektoppgave om setrene på Mysusæter. Vedtak: Enstemmig å gi NOK 2.000,- i tilskudd Leilighetsprosjekt på Mysusæter På vegne av naboene til Bødtkers leilighetsprosjekt, orienterte Astrid Gundersen om innsigelser som er oversent Sel bygningsråd, som innspill til byggesaksbehandling 23. august Sak 6 Valg Leder velges for 1 år av gangen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. Varamedlemmer velges for 1 år av gangen. Revisor velges for 1 år av gangen. Vedtak: Nye medlemmer til styret ble enstemmig valgt. Det nye styret konstituerer seg selv. Det nye styrets sammensetning: Styremedlemmer: Lars Axelsen Knut Bryn Vilhelm Bjerknes Sidsel Bjørneby Gudbrand Skjåk (kasserer ikke på valg) Gunnar Steinsvoll ( ikke på valg) Varamedlemmer: Leif Ola Rønningen Tine Harbitz Ole-Jo Engelstad Gro Stangeland Revisor: Jo Weiglin Protokollen er godkjent Carl Bonnevie Odd Valmot

8 8 LISTE OVER TILLITSVALGTE I MYSUSÆTER VEL Navn Adresse Epost Tlf. Vilhelm Bjerknes Sidsel Bjørneby Eikeviken 30, 5043 BERGEN Geitmyrsvn. 35b, 0171 OSLO Knut Bryn Heramb-Aamots v. 4, 6414 MOLDE Gudbrand Skjåk Myrvn. 3, 2670 OTTA Gunnar Steinsvoll Olav Kringens v. 3, 2670 OTTA Lars Axelsen Rytterfaret 36, 1362 HOSLE Gro Stangeland Oberst Rodes v. 44f 1152 OSLO Ole-Jo Engelstad Tine B. Harbitz Leif Ola Rønningen Postv OTTESTAD Abbedisvingen 9b 0280 OSLO Nedre Havn 2670 OTTA Åpner Spa-avdelingen for lokalbefolkningen MYSUSÆTER: Rondane Spa har utvidet kapasiteten og åpner nå Spaavdelingen for lokalbefolkningen. Hittil har Spa-avdelingen i begrenset grad vært tilgjengelig for lokalbefolkningen. Kapasiteten er utvidet til å ta 12 behandlinger samtidig. eller 156 behandlinger pr dag, mye takket være større etterspørsel lokalt. - Dette innebærer at alle som vil kan komme og nyte SPA-behandlinger som gis av profesjonelle terapeuter. Ta med familien i svømmehallen der det er 30 grader i vannet hele året, oppfordrer daglig leder Fredrik Ljone. (Sakset fra GD , og gjengis med tillatelse)

9 Rundkjøring på Mysuseter - artikkel sakset fra GD , og gjengis under henvisning til generell tillatelse til å benytte usignert stoff - 9 OTTA: Sauen skal gjerdes ute fra Mysuseter sentrum. I tillegg skal det bli rundkjøring, stor informasjonstavle, bedre organisert parkering og campingplass her. Også Furusjøvegen skal legges om. Tiltakene er skisset opp i fire ulike forslag fra Landskapsarkitektene Feste på Lillehammer på oppdrag fra Sel kommune. I den innledende situasjonsbeskrivelsen fra Feste heter det i rapporten at Mysuseter sentrum i dag preges av uryddighet og med en uoversiktlig vegløsning. De trafikale forhold er sammensatt og til dels utflytende. Behovet for en ryddig og oversiktlig parkeringsplass som kan betjene flere målgrupper er blitt enda større etter etableringen av Nasjonalparkriket og nye restriksjoner når det gjelder overnatting og parkeringsplassen i dag. Det er foreslått å bryte opp den ødslige plassen og organisere trafikken på en tydeligere måte ved hjelp av oppmerking, skilting, vegetasjon og rundkjøring. I tillegg er det satt av plass til camping med ulike løsninger. Krysset ved butikken blir foreslått lagt om og gjort tydeligere med skilting. Starten på Furusjøvegen er tegnet som ny veg langs plassens vestre side som kobles på eksisterende trasé i sørvestre hjørne av plassen. Et fysisk skille bestående av oppreiste, grove skiferheller i kombinasjon med stedegen vegetasjon er foreslått som et fysisk skille mellom den nye vegtraséen og parkeringsplassen. Feste skriver de er enige med Sel kommune i at det bør Sauene skal gjerdes ute fra Mysuseter sentrum, foreslås det i rapporten fra landskapsarkitektene i Feste AS (Foto: F. Svensson) parkering på Spranget, heter det. Det er behov for arealer til telt, bobiler og campingvogner i sentrumsområdet av Mysuseter samt parkeringsplasser. I tillegg skal busser lett kunne snu og få parkert. Det er bakgrunnen for til sammen fire skisserte alternativ for en utbygging av den store, åpne settes opp et gjerde for å holde sauen utenfor Mysuseter sentrum. Dette kan gjøres ved å sette opp et nytt gjerde øst for parkeringsplassen og koble seg på eksisterende gjerde på nord og sørsiden av plassen ved hjelp av elektriske ferister.

10 10 EnergiSpar med Lavprisgass & Turbovarme - Geniale ElGas 6200W - kun kr Trapper opp kampen mot byggeulovligheter OTTA: I august gikk både Sel og Vågå kommune sammen om en tilsynsstilling, som skal påse at minst 10 prosent av byggesakene i kommunene er etter boka. Det vil si å sjekke at virkeligheten stemmer med byggesøknadene. Denne uka har de første resultatene begynt å komme. At Sel kommune nå mener alvor med sine forelegg og advarsler er noe en hytteeier på Mysuseter fikk merke. Han måtte nemlig flytte hytta si flere meter etter at kommunen med rettens medholt truet med å rive hele stasen denne uka. Hytta var ikke oppført i tråd med søknaden. - Vi kommer til å bli spesielt påpasselige i fjellet, sier Ola Næprud i Sel kommune. (Sakset fra GD ) Gass+Vifte m/termostat = 6200 Watt Ovn+flaske+gass= kun kr. 2000,- Økoenergi AS (Otta Turistsenter) Tel MYSUSÆTER-NYTT trenger medarbeidere Vår redaktør gjennom en årrekke, Frank Svensson, ønsker avløsning. Har du erfaring med tekstbehandling og lay-out og lyst til å gjøre en innsats for Vellet, så er kanskje denne redaktør-jobben noe for deg? Mysusæter-nytt trenger også andre medarbeidere. I første om-gang gjelder det folk som kan skrive (reportasjer, intervjuer, petitartikler o.l.) og folk som kan tenke seg å arbeide med inter-nett. Arbeidet med Mysusæter-nytt er ikke betalt, men alle faktiske utlegg blir selvsagt dekket av Vellet. Kan dette være aktuelt for deg, så ta kontakt med styrets sekretær Knut Bryn, tlf

11 11 Vi vil benytte anledningen til å takke alle dere som har vært flinke til å bruke oss i 2006! Videre håper vi at alle som leser Mysusæter-nytt blir like flinke som dere i 2007, for vi går ut i fra at alle ønsker butikk og kafe på Mysusætrra - så vær så snille: Støtt opp om oss! Har dere ønsker eller ideer angående butikken og/eller kafeen så si fra til oss muntlig eller aller helst skriftlig. Vi ser en merkbar økning på omsetningen i kafeen. Nå ser det virkelig ut til at folk har oppdaget at vi har middagsservering. Hyggelig er det - vi håper trenden fortsetter. Det ser ut til å være vanskelig for folk å huske på når vi har åpent. Dette har vi endelig gjort noe med. Vi har satt opp en plakat med åpningstider for hele 2007 på den nye plakattavla vår ved butikken. Det hadde kanskje vært ok for dere å visst åpningstiden før dere kommer på fjellet, så her kommer de: Vintersesongen 2007: f.o.m. fredag 2. februar til og med 2. påskedag ALLE dager gjelder både butikken og kafeen. Sommersesongen 2007: f.o.m. fredag 22. juni til og med 7. oktober (høstferien) BUTIKKEN: mandag - lørdag KAFEEN alle dager I påsken blir det utvidede åpningstider og kanskje også i annen høgsesong. Se eget oppslag ved butikken. Til slutt vil vi takke for året som er gått og ønske alle GOD JUL OG GODT NYTTÅR!! Velkommen tilbake til Mysusæter og en hyggelig handel hos oss i 2007! Lisa & Bjørn Oddny & Hans

12 12 BUTIKK: Viktig Mindr e viktig uvese ntlig Hva synes du om det tilbudet butikken gir på Mysusæter i dag? Skriv svaret ut i kolonnene. Godt fornøyd. Mellom fornøyd. Misfornøyd Hvor mye handler du på Mysusæter i forhold til det du handler utenom? Betydelig på M. Supplerer på M. Minimalt på M. Hva skal til for at du skal handle mer på Mysusæter? Lavere pris. Bedre vareutvalg. Bedre service. Forhåndsbestilling av varer. Forsøke å få tilslutning til en kjede (kjedens vareutvalg og pris) DERSOM VI FÅR EN KOLONIALKJEDE, ØNSKES DA EN ANNEN BUTIKK MED: Sportsutstyr Fjellklær/sko Souvernir Bygningsartikler Større ting på bestilling Postutlevering Andre forslag: småting KAFÉ: Møtelokaler Selskapslokaler Pub/Kro Bar Middagsservering Smørbrød Kaker Catering Andre forslag

13 13 LOSJI/UTLEIEENHETER: Rom Leiligheter Høg standard Enkel standard Andre forslag Viktig Mindre Uvesentlig viktig DIVERSE SERVICEFUNKSJONER: Viktig Mindr e viktig uvese ntlig Scootertransport Hytteettersyn Vedlikeholdstjenester/Formidling Vedformidling Transport Brøyting/Snørydding Parkering/Parkeringsplass Turistinformasjon Andre forslag UTLEIE AV: Pulk Ski Truger Sykler Kano Andre forslag:

14 14 OFFENTLIG TILGJENGELIG: WC Dusj Badstu Vaskemaskin Tørketrommel/Tørkerom Andre forslag Viktig Mindre Uvesentlig viktig SKIHEISEN: ønskes denne fortsatt Ønskes den en videreutvikling av denne med f.eks. en tilførselsheis fra butikken og opp Andre forslag EGNE KOMMENTAR: Åpningstider (lengde på sesong og dager) MARKEDSUNDERSØKELSE FOR MYSUSETER SERVICESENTER RIV UT SIDEN OG SEND DEN TIL: Mysuseter Servicesenter, Boks 103, 2675 Otta. Ser dere nytten av en videre utvikling av Mysuseter Servicesenter? Hva bør senteret inneholde av servicefunksjoner? På de tre første spørsmålene må dere skrive svarene ut i kolonnene, fra fjerde spørsmål er det bare å krysse av. Bruk Egne kommentar. kom med flere ideer til oss og/eller gi et fyldigere svar på enkelte av spørsmålene våre. Dersom jeg har beregnet dette riktig skal markedsundersøkelsen komme på midtsidene, slik at den kan nappes ut av bladet. Undersøkelsen var satt opp i A4- format, så formateringen er nok blitt litt annerledes enn det konsipistene har sett for seg, men det får stå sin prøve. Vi håper flest mulig tar seg tid til å fylle ut skjemaet, og sende det inn til Mysuseter Servicesenter. fs

15 15 Søpla flyter Mysusæter MYSUSÆTER: Overfylte søppelcontainere på og rundt Mysuseter er et problem. Likeså at sauene ser ut til å trives ekstra godt i skyggen av disse på varme sommerdager. Det blir det mye saueskitt av. Mysusæter velforening har i et brev til Sel kommune tatt opp de mange klagene de har fått i sommer, spesielt på disse to hovedproblemene. Nå ber styrelederen i velet, Vilhelm Bjerknes, at kommunen gjør fortgang i å få etablert' det planlagte containerhuset ved parkeringsplassen på Mysusæter. Kommunen oppfordres også om å ta kontakt m e d r e n o v a t ø r e n, Ø v e r land Renovasjon, for å få til en hyppigere tømming av containerne sommerstid, særlig i juli måned. (Fra GD ) Protest mot skytebane på Raphamn OTTA: Hytteeier Odd M. Løvaas reagerer sterkt på at det er kommet en ny veg, parkeringsplass og skytebane. på Raphamn, totalt utenom reguleringsplanen. I et brev til Sel kommune ber han om at saken blir tatt opp i politiske fora snarest. Så vidt Løvaas har forstått har verken teknisk etat i Sel eller Raphamn Vel vært orientert om vegen som er anlagt midt i et terreng for turgåere. Skytebanen er også lagt i et område som er friareal. Løvaas reagerer også på at det i tillegg til den nevnte vegen er kommet to-tre nye traktorveier i området som han frykter snart kan bli brukt av biler. (Fra "Norddalen, ) Starter Nytt prosjekt på Mysusæter Forsker og sivilingeniør Knut Bryn skal granske hvert eneste seteranlegg på Mysusæter. Også nlegg som for lengst er jevnet med jorden, skal studeres. Bryn starter et prosjekt som skal gi en systematisk dokumentasjon av det kulturhistoriske bygningsmiljøet på Mysusæter. Av Bjørn Brandt Jeg regner med at det har vært til s a m me n 20 se t er a nle g g på Mysusæter. Det betyr at det skal registreres rundt 70 forskjellige hus i prosjektet. Noen av dem er det kun rester igjen av, sier Bryn. Målebånd, fotografi, tekst og tegninger skal dokumentere byggeskikk for all ettertid. Forskeren håper resultatet av prosjektet skal inspirere og veilede setereiere og hytteeiere som ønsker å overføre elementer fra den lokale byggeskikken til egne hus i forbindelse med nybygging og større v e d l i k e h o l d s a r b e i d. E t t e r prosjektet på Mysusæter kan det bli aktuelt å arbeide videre med andre setergrender i Sel. Utviklingen Formålet med Bryn sitt prosjekt er å gi en systematisk dokumentasjon av et kulturhistorisk bygningsmiljø som har vært under sterkt press etter seterdriften tok slutt. Prosjektet skal gi eierne av seterhusene, andre grunneiere (Fortsetter på side 16)

16 16 (Fortsatt fra side 15) på Mysusæter, og de lokale myndigheter økt kunnskap og en større bevissthet om verdiene som ligger i setrene som kulturminner. I tillegg skal prosjektet inspirere og veilede seter- og hytteeiere som ønsker å overføre elementer fra den lokale byggeskikken til egne hus i forbindelse med nybygging og større vedlikeholdsarbeid. - Det synes særlig aktuelt å gjennomføre en kartlegging som dette på Mysusæter, da denne store setergrenda utgjør en viktig ressurs på flere måter, sier Bryn. Han antar at hyttebyggingen på området vil fortsette i mange år framover. Dessuten vil forskjellige deler av reiselivsnæringen ha store utviklingsmuligheter Viktig del Knut Bryn understreker at nærheten til nasjonalparken og et mangfoldig turterreng er et viktig moment for Forsker Knut Bryn foran et av mange seteranlegg på Mysuseter. Foto: Bjørn Brandt utvikling på Mysusæter. Men forskeren mener at det er viktig å ikke overse betydningen av at Mysusæterområdet har en utforming som gir besøkende et tiltalende inntrykk. - De gamle seterhusene med tilstøtende seterkveer utgjør her en viktig del. Som kulturminne har de egenverdi, men de er også en ressurs for framtidig utvikling på Mysusæter, sier Bryn. Han forteller at resultatet av prosjektet vil bli publisert i flere former. I tillegg til grundig (Fortsetter på side 18)

17 17 Nå blir det kloakk også til Tjønnbakken! Skrevet av Terje Bekkemellem Hele 30 hytter vil bli koplet til offentlig avløp i løpet av neste sommer. Dette med velsignelse fra Sel kommune og lokale grunneiere Ikke alle hytteeiere er like tilfreds med en kald utedo eller en dårlig luktende snurredass. Med utsikt til å kunne installere en dusj og en litt mer komfortabel doløsning er det hele 30 hytteeiere som nå går sammen om den s t ø r s t e l o k a l e d u g n a d e n i Tjønnbakkens historie. Det var mange gamle hytteeiere som kunne satt en årslønn på at det aldri ville bli lagt strømkabel opp til de forblåste hyttene på toppen av Tjønnbakken. At det i tillegg skulle komme tilbud om tilkopling til offentlig kloakk var en helt utenkelig tankegang for mange. Nå har vi altså fått strøm og kloakk blir snart en realitet. Entreprenør Audun Hoff har tatt på seg graving og legging av isolerte kloakkrør. Rørene som ikke trengs graves lenger ned i bakken enn 50 cm, vil forhåpentlig gi hele område et løft, ikke bare med mer komfort på hyttene, men også med renere grunnvann og mindre forurensning. Kommunen stiller krav til at graving og legging gjøres på en så skånsom måte som mulig. Dette er selvsagt vi som hytteeiere også interessert i. Audun bruker små maskiner til arbeidet. Første en maskin som tar av toppvegetasjon og graver grøft. Så legges rørene, for deretter å bli etterfulgt av en ny maskin som legger masse og toppvegetasjon tilbake på plass. Ikke alle hytteeiere er interessert i å bli med på dette. Det respekteres selvsagt fullt ut. For enkelte er hytteliv fortsatt en dyrking av en enkel livsstil, fritt for støvsugere og vannklosetter. På denne måten kommer mange nærmere både seg selv, familie og natur. Andre igjen ønsker oppvasken dit pepperen gror, og vil heller benytte tiden til å gå tur og være sammen med andre. Noen drømmer om å kunne ta en varm dusj etter skituren, og samtidig kunne slippe gråvannet ut uten å måtte bryte loven. Prosjektet foregår som en privat utbygging, der kommunen har satt premissene, og vil overta anlegget kostnadsfritt når alt er ferdig og godkjent. Vi som hytteeiere sørger selv for alt planarbeid, og tar alle kostnadene i forbindelse med utbyggingen. Det er etablert et eget selskap, Tjønnbakken Vann og Avløp Sameie, som offisielt står for utbyggingen, og som igjen eies av hytteeierne i fellesskap. Ved å gjøre det på denne måten får vi i tillegg refundert momsen, samtidig som hver enkelt hytteeiere får en svært så rimelig tilknytning. Mange som nå benytter sjansen til å få lagt avløpet inn til hyttevegg har (Fortsetter på side 18)

18 18 (Fortsatt fra side 17) likevel ikke umiddelbare planer om å kople avløpet inn. Noen ser det som en investering for fremtidige generasjoner, mens andre igjen ser det som en måte å generelt verdiøke sin hytteeiendom, uten at en nå tar kostnaden ved å tilrettelegge innvendig. Det er ikke mulig å gi tilbud om offentlig vann så høyt til fjells. Eneste mulighet er å hente opp grunnvann. Flere hytteeiere går derfor sammen om s må v a n n v e r k d e r v a n n e t distribueres i kloakkgrøftene til nærliggende hytter. Det er godt med grunnvann i området, slik at dette ikke bør by på problemer. Det er ikke bare miljøet som nyter godt av dette, men også lokale håndverkere og næringsliv. Det vil måtte bli ombygginger og tilpassninger på mang en hytte fremover. Kommunen ønsker imidlertid strengt å håndheve begrensningen med hensyn på areal pr. Isolerte avløpsrør med en indre diameter på 160 mm skal nå graves ned i (Tjønn) bakken. Jenta heter Jenny og er snart 4. hytte, slik at utbyggingen ikke resulterer større hytter enn det som reguleringsplanen gir tillatelse til. Det er viktig at de som vurderer å delta blir med på dette nå. Det er ikke ønskelig med stadig graving på Tjønnbakken, noe som grunneierne også kraftig har understreket. Så, hvis det er noen av dere som kunne tenkte dere å bli med, så nøl ikke, men ta kontakt med undertegnede snarest, e- post eller Vi snakkes. (Fortsatt fra side 16) rapport om prosjektet, tar forskeren sikte på å utgi et hefte som særlig vil ta for seg detaljer i den lokale byggeskikken som kan ha overføringsverdi til nybygg. Knut Bryn er bosatt i Molde, men har lang fartstid på Mysusæter. De siste 30 år har han eid husene på Kleivmellomseter. I mer enn 50 år har han hatt Mysusæter som base for ferier. Som faglig støtte for prosjektet på Mysusæter har han med seg ei referansegruppe som består av konservator Kjell m. Mathisen, Maihaugen, daglig leder Steinar Moldal ved Dovre Bygningspark og Johan Lie fra Selsverket. (Artikkelen er hentet fra "Norddalen" , og gjengis med forfatterens tillatelse)

19 KLOAKK I GRÅHAUGEN Det privatbygde kloakkanlegget i Gråhaugen er nå iferd med å fullføres. Entreprenør Audun Hoff har lagt over 1200 lpm med 160 mm hovedledning og vel lpm med 110 mm til fordeling. Over 50 hytter/tomter har fått tilkoblingsmuligheter der de fleste allerede er tilkoblet, mens noen har valgt å vente. For Sel kommune vil dette bety årlige inntekter som vi håper vil gi kommunen muligheter til å investere ytterligere på Mysusæter. Eksempelvis betales det rundt et par 19 tusen kroner i årlig kloakkavgift for en 60 m 2 stor hytte. Hyttefolket i Gråhaugen har satt stor pris på måten Audun og hans dyktige folk har utført jobben på. Terrenginngrep er gjort på en skånsom måte som etterlater få sår i terrenget, flere har fått god hjelp til større og mindre jobber når graveutstyr først var på tomta. Hele jobben har gått greit og smertefritt, nå gjenstår snart bare den kommunale overtakelsen. Jan P SMÅNYTT Samlet og formidlet av Jan Petter Hammervold Grimsdalshytta. De gamle turistforeningsbyggene i Grimsdalen blir nå supplert av en ny og flott hovedbygning. Hytta vil være i full drift under hele byggeperioden, og selvbetjeningsdelen vil være tilgjengelig i hele vinter. Det nye bygget skal få kjøkken og spisesal med utsikt over Grimsdalen, og den får heis og blir tilrettelagt for funksjonshemmede. Bekk i Tjønnbakken. I forbindelse med etablering av en midlertidig anleggsveg, ble en bekk lagt i rør over en kortere strekning i Tjønnbakken. Nå har Sel kommune lovet at de ved første anledning graver bekken opp igjen og fjerner rør og masse for å føre bekken tilbake til naturen nøyaktig slik den var. Advokat Bjørn Soltvedt på Stabekk, som representerer grunneieren, har avtale med kommunen om at arbeidet skal være gjort før vinteren setter inn. Kanskje må det en advokat til for å få fylt igjen den skjemmende byggegropa på toppen av Tjønnbakken? Parkering på Rustom Kjell Voldheim, som er prosjektleder for Kultur minneområde Rustgruvene, har tatt opp spørsmålet om bedre parkering ved Nordre Rusten langs Rondanevegen. Bakgrunnen er at det nå er i gang et prosjekt med å utarbeide kultursti i området ved de gamle kobbergruvene og på Vættahø. Stien vil bli opparbeidet som en opplevelsessti med informasjon langs ruten, og med start der Bukkedalsvegen tar av fra fylkesvegen. Der ønskes det å anlegge en parkeringsplass stor nok til buss.. Moskus og villrein. Idar Hansen som er formann i villreinutvalget i Snøhetta sier at det (Fortsetter på side 20)

20 20 (Fortsatt fra side 19) ikke er noe som tyder på at den smittsomme lungebetennelsen, som har tatt livet av mange moskuser på Dovrefjell, har slått ut blant villreinen. Villreinutvalget har fulgt situasjonen med spenning, men har ikke mottatt noen melding om at det er funnet syke reinsdyr. Kommunedelplan Ula-Dovre grense. Kommuneplanutvalget i Sel behandlet planen i sak 149/06 og har nå lagt den ut til offentlig ettersyn i perioden Nærmere opplysninger fås hos kommunen eller på Nei til Gjetsiden. Klara og Jacob Gjetsiden har fått nei på sin søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Mysuseter Sentrum. De søkte om å få benytte arealet på oversiden av Ulvangsveien mellom Mysuseter Fjellstue og Tjønnbakkvegen til parkering, samt et areal på østsida av Tjønnbakkvegen. Et areal i samme området, som tidligere lå inne i reguleringsplanen som forretningsformål, er bedt tatt inn i planen på nytt, men da som hyttetomter. I søknaden er det også bedt om at arealet øst på kvea, samt arealet ned mot sentrumsparkeringen, blir regulert til utbygging. Et enstemmig formannskap avslo søknaden. Vinterjakt på villrein. Villreinsforskerne ved Universitet i Oslo merket i reinsdyr med GPS-halsbånd. Senere er ytterligere fire dyr blitt merket. I forbindelse med årets jakt utlovet universitetet en skuddpremie på kr til den som klarte å felle en merket rein. Ingen ble felt under jakta, men i ettertid har forskerne klart å felle ei simle. Forskerne har blitt avbrutt i jakta si av dårlig vær, og nå vurderes det å søke om å få bruke snøscooter til vinterjakt. Målet er å samle inn alle halsbåndene før jul. For å peile inn dyrene, og evt. halsbånd som har falt av, brukes fly. Forsker Bjørn Dahle sier at opplysningen disse halsbåndene inneholder, vil fortelle mye om villreinens aktivitetsmønster. Dataene vil fortelle om bruk av beiteområder, og dyrenes aktivitet i forhold til hytter og veger i fjellet. Mysusæter Fjellgrend. Sivilarkitekt Per Oddvar Nyheim i Oslo har via annonse i GD varslet om igangsetting av bebyggelsesplan for eiendommen gnr.290, bnr. 2 og 14 på Mysusæter i Sel. Grunnlag for planen er reguleringsplan for Mysusæter Sentrum. Hensikten med bebyggelsesplan er å gi retningslinjer for bebyggelsen. I og med at kommentarer skulle sendes ar kitekten før 1.des.2006, altså i god tid før dette julenummeret kommer ut, tar vi ikke med adresse og telefon her. Rustgruvene. Som nevnt, arbeides det med en kultursti i området ved gruvene. Kjell Voldheim jobber nå sammen med bl.a. Nasjonalparkriket for å merke de gamle gruvene. De to gruveområdene (Fortsetter på side 21)

21 21 (Fortsatt fra side 20) ble innrapportert, og gitt status som automatisk fredede kulturminner i Dette setter bestemte føringer, og Kjell må jobbe tett med bl.a Fylkeskonservatoren i Oppland. Gruvene ble drevet til utpå tallet. Fortsatt kan en finne driftsspor i området, noe som er helt unikt i norsk bergverkshistorie. Det er også funnet en pumpesylinder fra 1600-tallet. Ikke langt fra gruvene ligger Vættahø med gamle krigsvarder, og gamle vanningsanlegg som skal bli en del av kulturstien. Spranget. Like før snøen kom ble det jobbet hektisk på Spranget for å legge til rette for å få opp de nye informasjonstavlene. Prosjektleder i Nasjonalparkriket Olger Rønningen og Finn Bjomyr fra Statens Naturoppsyn hadde ansvaret for det formelle, og Håkon Nårstad og Amund Byrløkken stod for det praktiske arbeidet. Håkon opplyser at skiferblokkene som skal bære informasjonstavlene kom på plass. Her vil du finne informasjon om alt fra overnattingstilbud til åpningstid på serveringssteder. Arbeidet vil bli fullført til våren da parkeringsplassen også skal omarbeides og utvides til 185 plasser. Forvaltning av randsonene. Leder av styringsgruppa for Forvaltning av randsonene til Rondane Nasjonalpark, Sigurd Tremoen, hos Fylkesmannen i Oppland har meddelt Sel Kommune at prosjektet avsluttes med umiddelbar virkning. Beslutningen er tatt i samråd med kommunen og Direktoratet for naturforvaltningen. Årsaken er i hovedsak knyttet til bemanningssituasjonen i Sel Kommune, som har medført at prosjektet ikke lar seg gjennomføre som forutsatt. Tremoen beklager dette utfallet. Kraftutbygging i Ula. Eidsiva Energi, som er den dominerende kraftaktøren i innlandet, vurderer en utbygging av bl.a.ula. Ordfører Dag Erik Pryhn i Sel har invitert ledelsen av selskapet til et møte for å bli bedre orientert om planene. Slik jeg forstår det, må det være nederste delen fra dammen og ned som er aktuell, men selv da kan vi muligens risikere en neddemming av Uldalen? I så fall får vi organisere oss i lenkegjenger for å ta vare på en naturperle vi ikke har mange av. Når det gjelder øverste delen kan vi vel føle oss trygge pga restriksjonene vedr. nasjonalparken. Vi følger spent med. Bergverkshistorien i Sel. Universitetet i Oslo har flere ganger utlyst et hovedfags- eller mastergradsstudie på bergverkshistorien i Sel, men uten å få napp. Dette til tross for at det finns mye materiale i arkivene. Kanskje noen med hyttetilknytning til Mysusæter kunne tenke seg dette? Byggeskikk på sætra. Forsker Knut Bryn har vært invitert av Sel Historielag til å fortelle om byggeskikk på sætrene. Vi får håpe (Fortsetter på side 22)

22 22 (Fortsatt fra side 21) at Knut kan bruke noe av materiellet sitt i "Mysusæter-Nytt" framover, og at vi får et foredrag på neste generalforsamling. Villrein og hytteutbygging. Miljøvernminister Helen Bjørnøy truer med å sette ned foten for hytteutbygging på Vekkom seterkjøl og Romsåskjølen i Ringebu av hensyn til villreinen. Villreinen skal være premissleverandør for hytteutbygging i området. Det er uaktuelt å godkjenne utbygging som ikke er i samsvar med retningslinjene i Fylkesdelplan for Rondane, sier Bjørnøy. I samme pressemelding sier ministeren også nei til utvidelser av hytteområder i Stor- Elvdal kommune av samme grunn. Nye byggeforskrifter. Nye forskrifter gjennomføres fra kommende årsskifte. Etter en høringsrunde fremmer nå Statens Bygningstekniske Etat et forslag, som ventes å bli vedtatt i departementet. Bl.a vil hytter over 160 m 2 få samme skjerpede energikrav som bolighus. På Mysusæter har vi et maxareal på 120 m 2 og kravene for alle hytter mindre enn 160 m 2 (som på Mysusæter) vil være lik minimumskravene for bolig. Det vil bl.a si krav om 20 cm isolasjon i gulv og vegg, og 25 cm i tak. For lafta hytter vil det være krav om 6 laft i vegg, 20 cm i gulv og 25 cm isolasjon i tak. Det er første gang vi får energikrav vedr. nybygging av fritidsboliger, og det vil bli en overgangstid på to år. Spahotellet går godt! Av oppstillinger i lokalavisene ser vi at Rondane Høyfjellshotell oppnår gode resultater. Med en omsetning i 2004 på mill.kr. ble det et overskudd på mill.kr. I 2005 øket omsetningen til mill. kr. og overskuddet til mill kr. Dette er svært gledelig, og vi får håpe at den positive utviklingen på hotellet også kan gi drahjelp til annen næring på Mysusæter. Hotellet har for øvrig lagt ut hyttene for salg med muligheter for en driftsavtale. Isbreene smelter. Lokalavisa GD kan fortelle at ikke siden 1940-tallet har norske isbreer krympet så mye som i år. Bare i Jotunheimen har Leirbreen og fem andre breer blitt 10 meter kortere i snitt. To brearmer fra Jostedalsbreen har trukket seg tilbake med hele 160 meter i løpet av det siste året, og flere breer har smeltet med mer enn 300 meter i løpet av de seks siste årene, skriver NVE i en pressemelding. NVE karakteriserer situasjonen som alvorlig, og sier at i løpet av de neste hundre år kan de mindre breene være borte. Jan P.

23 Oljefylte ovner har i den senere tid blitt karakterisert som de reneste brannbomber. Ifølge ekspertene bør de kun brukes når det er folk til stede, og ikke om natta når vi sover. De bør heller ikke brukes lengre enn maksimalt 5 år. Det viser seg nå at svært mange av disse ovnene mangler godkjenning, og har fått importforbud. Nedenfor vil du finne listen over de potensielle brannbombene: Disse ovnene blir ulovlige Master Electric Line DF600H-7 600W Master Electric Line DF150A W Master Electric Line DF250A W Pro Oil Heater OH-76B 600W Pro Oil Heater OH-510B 1000W Pro Oil Heater OH-715C 1500W Pro Oil Heater OHOH-920C 2000W Omas Pro Heater 1500W Omas Pro Heater 2000W Pro Heater C W BRANNBOMBER! Pro Heater C W Pro Heater C W Athena NY5PA6 500W Athena NYEB W Athena NY20EB-9L 2000W Athena NY15EB-7L 1500W Radiator 7 FINS 230v W 23 Kontroller din egen ovn, og kast den evt. ut, men for all del ikke legg den i containeren for restavfall, men lever den på en miljøstasjon. Jan P

24 24 MEDLEMSBLAD B Returadresse: Mysusæter Vel, v/f. Svensson, p.b. 537, 8901 BRØNNØYSUND "Vintermorgen i Holehaugen" er tittelen vår fotograf, Jan Petter Hammervold, har satt på dette bildet.

Generalforsamling i MYSUSÆTER VEL

Generalforsamling i MYSUSÆTER VEL Det innkalles til Generalforsamling i MYSUSÆTER VEL lørdag 31. juli 2010 kl. 17 på Rondane Spa Møtet er åpent for alle, men bare medlemmer har stemmerett. Det vil bli anledning til å melde seg inn i Vellet

Detaljer

Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter. Velkommen til Årsmøte. Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter 2015

Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter. Velkommen til Årsmøte. Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter 2015 Velkommen til Årsmøte i Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter 2015 Innkalling Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Gråhaugen Vegfellesskap. Årsmøtet holdes i kaféen på Mysusæter Servicesenter 26. september

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

Lang og omfattende politisk behandling av ny skiløypetrasé og vinterbrøyting av Ulvangsvegen

Lang og omfattende politisk behandling av ny skiløypetrasé og vinterbrøyting av Ulvangsvegen Lang og omfattende politisk behandling av ny skiløypetrasé og vinterbrøyting av Ulvangsvegen Spørsmålet om vinterbrøyting av Ulvangsvegen startet allerede i 2002 På i årsmøtet til Mysuseter vel 27. juli

Detaljer

Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009

Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009 Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009 (Innkallingen lagt ved til slutt med oppdatert innstilling fra valgkomiteen) Oppsummering og vedtak: Sak 0. Innkalling ble godkjent uten kommentarer.

Detaljer

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder Lederen har ordet Ja et år har gått igjen, tiden flyr fort og det har skjedd mye på Skramstadsætra siste året også. En trist nyhet er at familien Frenningsmoen har valgt å avvikle driften av Skramstadseter

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås. II Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.) Planbeskrivelse til reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9/5 Planens

Detaljer

Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal

Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. Uansett årstid 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal Grubbå Smølåsen Finnstølløypa Fidjelandvatnet Sirdal Høyfjellshotell Parkering Fidjeland skitrekk

Detaljer

Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter. Velkommen til Årsmøte. Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter 2014

Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter. Velkommen til Årsmøte. Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter 2014 Velkommen til Årsmøte i Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter 2014 Innkalling Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Gråhaugen Vegfellesskap. Årsmøtet holdes i kaféen på Mysusæter Servicesenter 27. september

Detaljer

Referat fra møte O15 vedr. ønsket utvikling og profil på Mysusæter

Referat fra møte O15 vedr. ønsket utvikling og profil på Mysusæter Referat fra møte 04.09.2O15 vedr. ønsket utvikling og profil på Mysusæter Sel kommune ved Ola Næprud åpnet møtet og ønsket møtedeltagerne velkommen. Liste over møtedeltagere ligger vedlagt. Agenda for

Detaljer

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2015. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel:

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2015. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Onsdag 11. mars kl. 18.30 på personalrommet, 2.etg på Mortensrud skole. Dagsorden 1. Godkjenning av frammøtte stemmeberettigede. 2. Godkjenning

Detaljer

Otta Bengt Fasteraune, leder Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Otta Bengt Fasteraune, leder Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Otta 26.05.2015 Bengt Fasteraune, leder Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Hvem er Rondane-Dovre nasjonalparkstyre? Nasjonalparkstyret består av 10 kommuner og 2 fylkeskommuner Oppland Dovre kommune Sel kommune

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 10.03.2014 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 27 30. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Vestre Gautestad Vel 2017

Innkalling til årsmøte i Vestre Gautestad Vel 2017 Innkalling til årsmøte i Vestre Gautestad Vel 2017 Tid: Onsdag 12. april kl. 16.30 Sted: Gautestad kurs- og misjonssenter Saker til behandling: 1. Styrets årsberetning for 2016 2. Regnskap for 2016 3.

Detaljer

Møteprotokoll. Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Mirjam Engelsjord

Møteprotokoll. Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Mirjam Engelsjord Møteprotokoll Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Dale Gudbrands Gard, Sør Fron Dato: 29.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Mirjam Engelsjord

Detaljer

Referat fra Årsmøtet 08.04.2009. Årsmøtet for AHF ble avholdt i Aurdal Fjellkirke 08.04.2009. Det var 21 medlemmer og to ikke-medlemmer som møtte.

Referat fra Årsmøtet 08.04.2009. Årsmøtet for AHF ble avholdt i Aurdal Fjellkirke 08.04.2009. Det var 21 medlemmer og to ikke-medlemmer som møtte. . AHF. Aurdalsåsen hytteforening Leder Finn Kr. Aamodt Jegerveien 36, 0777 OSLO Telefon: mob.91840710 e-post: finn.aamodt@invanor.no www.aurdal-hytteforening.no Kasserer Tone M.Jystad Fredrikson Jegerveien

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 08.07.2015 Tidspunkt: 09:00-09.20 Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Olstad Leder

Detaljer

Møtebok for Dovrefjell nasjonalparkstyre

Møtebok for Dovrefjell nasjonalparkstyre DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE Nasjonalpark: Dovrefjell-Sunndalsfjella Landskapsvernområder: Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn, Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan Grøvudalen, Jora, Fokstugu

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 DETALJREGULERING FOR HYTTEPARKERING VED ØVRE HEDLEVIKVEIEN PLID 2011007, INNSTILLING TIL 2. GANGS

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: 06.07.2015 Tidspunkt :

Møteinnkalling. Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: 06.07.2015 Tidspunkt : Møteinnkalling Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: 06.07.2015 Tidspunkt : Saken behandles pr e-post så raskt som mulig, dersom noen av styremedlemmene ønsker

Detaljer

5. Rapport fra kontrollkomiteen 1. mai april 2013

5. Rapport fra kontrollkomiteen 1. mai april 2013 Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel Sjusjøen Fjellkirke 27. juli 2013 Årsmøtet ble åpnet kl. 16:05 av Bjørn Egil Skar som ønsket alle velkommen og orienterte om tilleggsdokumentene og aktuelle saker.

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 18.08.2011 kl. 15.45 16.30 på Folkemusikksenteret TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 04.02.13. Godkjenning av møtebok fra møtet 28.11.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 04.02.13. Godkjenning av møtebok fra møtet 28.11. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 30.01.2013 kl 0900 1045 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00005 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Terje Aschim (Gbl) Roger Nyhus (Gbl)

Detaljer

LOVER FOR MED ISRAEL FOR FRED Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 29.juli 1978 med endringer av 26.juli 1980 og 26.juni 1993.

LOVER FOR MED ISRAEL FOR FRED Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 29.juli 1978 med endringer av 26.juli 1980 og 26.juni 1993. Forslag til justerte lover for MIFF. I møte onsdag 10. februar 2016 vedtok hovedstyret enstemmig å anbefale MIFFs generalforsamling 17. april 2016 å godkjenne disse nye lovene. Se også vedlagt dokument

Detaljer

Reguleringsplan for Volbrenna hytteområde, Engerdal kommune. Endring av reguleringsbestemmelsene. Høring

Reguleringsplan for Volbrenna hytteområde, Engerdal kommune. Endring av reguleringsbestemmelsene. Høring Berørte offentlige myndigheter, grunneiere, naboer og gjenboere iht. liste fra Engerdal kommune Saksbehandler: Ragnhild Storstein Telefon: 95 92 00 27 E-post: rag@p1.no Dato: 25.07.2017 Reguleringsplan

Detaljer

VELKOMMEN!! Høysand Vann & Avløps lag SA Årsmøte 18/6-2010 kl.19-21

VELKOMMEN!! Høysand Vann & Avløps lag SA Årsmøte 18/6-2010 kl.19-21 VELKOMMEN!! Høysand Vann & Avløps lag SA Årsmøte 18/6-2010 kl.19-21 Årsmøte, 18/6-2010 Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

Høgliaposten Utgave 1/2012.

Høgliaposten Utgave 1/2012. Informasjonsavis for Høglia Borettslag. Høgliaposten Utgave 1/2012. Publisert 15.01.2012 Vedlikehold. Det mest prekære vedlikeholdet på bygningsmassens tak er godt i gang. Grunnet været vi har hatt den

Detaljer

Program Dialogmøte på Jomfruland 4.oktober 2014

Program Dialogmøte på Jomfruland 4.oktober 2014 Program Dialogmøte på Jomfruland 4.oktober 2014 Velkommen ved Ruth Ellegård, leder Jomfruland Vel Innledninger ved fylkesmann Kari Nordheim-Larsen og Ordfører Kåre Preben Hegland (20 minutter) Orientering

Detaljer

GRENDEMØTE JØNNDALEN-TØDDØL. Fylkesdelsplan for Hardangervidda lokal planprosess i Nore og Uvdal. 15. juni 2009

GRENDEMØTE JØNNDALEN-TØDDØL. Fylkesdelsplan for Hardangervidda lokal planprosess i Nore og Uvdal. 15. juni 2009 Referat fra GRENDEMØTE JØNNDALEN-TØDDØL Fylkesdelsplan for Hardangervidda lokal planprosess i Nore og Uvdal 15. juni 2009 Grendemøtene arrangeres i fellesskap av Nore og Uvdal Kommune og Nore og Uvdal

Detaljer

Høgevarde Vel STYRETS ÅRSMELDING FOR 2010

Høgevarde Vel STYRETS ÅRSMELDING FOR 2010 Høgevarde Vel STYRETS ÅRSMELDING FOR 2010 Styret Styret har hatt følgende sammensetning i perioden: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Ansvarlig for Medlemsregisteret: Medlem Planutvalget Representant

Detaljer

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse Reguleringsplan for Heimstulen Planbeskrivelse 24. januar 2012 1 Innhold 1 Bakgrunn for planarbeidet 1.1. Gjeldende plan for området 1.2. Mål for planarbeidet 1.3. Planområdet 2 Planprosessen 2.1. Varsling

Detaljer

VELKOMMEN TIL BOLLO HYTTEFORENING

VELKOMMEN TIL BOLLO HYTTEFORENING VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR 2008-2009 I BOLLO HYTTEFORENING TIRSDAG 2. MARS 2010 KL. 18:00 NORDLYS HOTELL ÅRSMØTE I BOLLO HYTTEFORENING Tirsdag 2. mars 2010 Kl. 18:00 Sted: Nordlys Hotell SAKSLISTE: Sak

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken.

Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken. 5470 ÅRSMøteProtokoll 5470 Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken. Tilstede var106 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, gnr/bnr 158/2, 3, 4-2.gangsbehandling

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, gnr/bnr 158/2, 3, 4-2.gangsbehandling LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2015/144 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 1346/2016 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk utvalg 08.03.2016 22/16 Kommunestyret 17.03.2016 15/16

Detaljer

Borgegrend Løypelag. Møte ble avholdt 23.1.2015 hos Halvor Haug, Borgegrend i Rødberg fra kl 19.00 21.30.

Borgegrend Løypelag. Møte ble avholdt 23.1.2015 hos Halvor Haug, Borgegrend i Rødberg fra kl 19.00 21.30. REFERAT FRA MØTE 23.1.2015. Møte ble avholdt 23.1.2015 hos Halvor Haug, Borgegrend i Rødberg fra kl 19.00 21.30. Til stede: Halvor Haug, Leif Haug, Jan-Aksel Svea, Bjørn Bergerud, Øystein Landsgård, Knut

Detaljer

no ser eg atter slike fjell og dalar Blåfjellia hyttegrend ved Rondane

no ser eg atter slike fjell og dalar Blåfjellia hyttegrend ved Rondane no ser eg atter slike fjell og dalar Blåfjellia hyttegrend ved Rondane Blåtimen over Rondane med Rondeslottet sett fra Blåfjellia hyttegrend. Du har mulighet til å oppleve dette selv... Ved Rondane [A.O.

Detaljer

Referat årsmøte i Jakobsgrenda Velforening 7. juni 2012

Referat årsmøte i Jakobsgrenda Velforening 7. juni 2012 Referat årsmøte i Jakobsgrenda Velforening 7. juni 2012 Antall stemmeberettigete på årsmøtet: 24 fremmøtte og 2 fullmakter Sak 1: Godkjenning av innkalling m.v Styrets forslag: Møteleder: Stig Tore Røe,

Detaljer

Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark Direktoratet for naturforvaltning r naturforvaltning B e s ø k s a d r e s s e : T u n g a s l e t t a 2 T e l e f o n : 7 3 5 8 0 5 0 0, T e l e f a x : 7 3 5 8 0 5 0 1 P o s t a d r e s s e : 7 4 8 5

Detaljer

Fangstanlegget i Bånskardet

Fangstanlegget i Bånskardet Fangstanlegget i Bånskardet Notat av Runar Hole Villreinfangst I Venabygdsfjellet ligger det en liten fangstgroprekke på et sted som heter Bånskardet Bånskardet er et grunt skar som ligger mellom Søre

Detaljer

Handlingsdelen i regional plan. Møte i Fellesforum for regionale planer, Gardermoen, 29. oktober 2010

Handlingsdelen i regional plan. Møte i Fellesforum for regionale planer, Gardermoen, 29. oktober 2010 Handlingsdelen i regional plan Møte i Fellesforum for regionale planer, Gardermoen, 29. oktober 2010 PBL 8-1 Regional plan Til regional plan skal det utarbeides et handlingsprogram for gjennomføring av

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling onsdag 17. mars 2010 kl. 1900-2100 på BELSET Skole - Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 18/1 Saksmappe: :2009/278-20 Saksbehandler: :STL Dato: 04.04.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/11 Plan- og Bygningsrådet 12.05.2011

Detaljer

Verneplan for LOFOTODDEN NASJONALPARK Moskenesøya Moskenes og Flakstad

Verneplan for LOFOTODDEN NASJONALPARK Moskenesøya Moskenes og Flakstad Verneplan for LOFOTODDEN NASJONALPARK Moskenesøya Moskenes og Flakstad 2 INNHOLD Innledning...Side 5 - Grunneierrettigheter...Side 6 - Fritidsboliger/hytter...Side 6 - Tekniske inngrep...side 6 - Kystfiske...Side

Detaljer

Saksliste Årsmøte Storrlineset Hyttegrend Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Valg av møteleder

Saksliste Årsmøte Storrlineset Hyttegrend Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Valg av møteleder Saksliste Årsmøte Storrlineset Hyttegrend 2015-2016 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Valg av møteleder Årsrapport 2015-2016 sesongen Regnskap 2015-2016 sesongen Budsjett 2015-2016 sesongen

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04. Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.15 Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernomr. Audnedal, Fylkeshuset Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Side 1 av 5 Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan Skarvannet Øst, del av gnr. 23/2 og 24 bnr. 1 og 5. Vedtatt i Risør Bystyre 18.06.2009 5.1 Generelt Bestemmelsene er gitt i medhold av 26 i Plan- og

Detaljer

Vi er pr. 1.juli medlemmer. 4 nye medlemmer har kommet til i 2011.

Vi er pr. 1.juli medlemmer. 4 nye medlemmer har kommet til i 2011. VELKOMMEN!! Høysand Vann & Avløps lag SA Årsmøte 1.juli 2011 kl.19-21 Dagsorden: Årsmøte, 1/7-2011 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/ Kommunestyret 57/ Sametinget eiendommen gnr/bnr 49/87-Løvfall

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/ Kommunestyret 57/ Sametinget eiendommen gnr/bnr 49/87-Løvfall 1 Meråker kommune Arkiv: 2009001 Arkivsaksnr: 2009/50-36 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/13 15.08.2013 Kommunestyret 57/13 26.08.2013 Reguleringsplan

Detaljer

Områderegulering for turløyper Målselv fjellandsby - Rognmoskaret. Planident Planbestemmelser

Områderegulering for turløyper Målselv fjellandsby - Rognmoskaret. Planident Planbestemmelser Områderegulering for turløyper Målselv fjellandsby - Rognmoskaret Planident 19242014001 Planbestemmelser Vedtatt i Målselv kommunestyre 3.12.2015 sak 129/2015 I I medhold av plan- og bygningslovens 12-7

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID:

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID: Innledning/bakgrunn; Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID: 076 14.06.2016 Ing. Geir Gjertsen AS, har på vegne av Ole Tommy Egenes, utarbeidet forslag

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

TURITRØEN HYTTEVEL v kl Ved grana med postkasse HH

TURITRØEN HYTTEVEL v kl Ved grana med postkasse HH TURITRØEN HYTTEVEL Arki v Møtetype Årsmøte 2013 Nr. 1 Tid, sted 30.03.12 kl 12.00 Ved grana med postkasse Tilstede/ representant for hyttene. Ikke til stede hytte nr Nest e årsm. 2014 3 Sandli 5 Fagerbakke

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: 192/001 Arkivsaksnr: 2012/381-36 Saksbehandler: Knut Selboe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 21/13 24.04.2013 Utvalg for areal, miljø og teknikk

Detaljer

Reguleringsplan for Friisvegen turistsenter Måsåplassen - tredje gangs behandling

Reguleringsplan for Friisvegen turistsenter Måsåplassen - tredje gangs behandling RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 11/1410-16/7615 FA - L12 Vår saksbehandler: Gunhild Haugum tlf. 61283063 Reguleringsplan for Friisvegen turistsenter Måsåplassen - tredje gangs behandling Utvalg Utv.saksnr.

Detaljer

Referat fra. GRENDEMØTE Uvdal Alpinsenter-Haugåsen. 18. juni 2009

Referat fra. GRENDEMØTE Uvdal Alpinsenter-Haugåsen. 18. juni 2009 Referat fra GRENDEMØTE Uvdal Alpinsenter-Haugåsen Fylkesdelsplan for Hardangervidda lokal planprosess i Nore og Uvdal 18. juni 2009 Grendemøtene arrangeres i fellesskap av Nore og Uvdal Kommune og Nore

Detaljer

Private innspill i forbindelse med arbeidet i kommuneplanens arealdel:

Private innspill i forbindelse med arbeidet i kommuneplanens arealdel: Vedlegg 1 Private innspill i forbindelse med arbeidet i kommuneplanens arealdel: Til informasjon er viltarter/funksjonsområder for vilt oppført med et tall i parantes. Dette er vekttall som sier noe om

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 10.05.2011 kl. 18.30. Møtested: Vålerenga bydelshus

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 10.05.2011 kl. 18.30. Møtested: Vålerenga bydelshus Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 10.05.2011 kl. 18.30. Møtested: Vålerenga bydelshus Tilstede var 25 andelseiere og 0 med fullmakt til sammen 25 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Jakobsgrenda velforening torsdag 9. juni 2011. Tid: kl. 19.00 Sted: Barnehagen 2. etasje

Innkalling til Årsmøte i Jakobsgrenda velforening torsdag 9. juni 2011. Tid: kl. 19.00 Sted: Barnehagen 2. etasje Innkalling til Årsmøte i Jakobsgrenda velforening torsdag 9. juni 2011 Tid: kl. 19.00 Sted: Barnehagen 2. etasje Vedlagt følger: Saksliste med vedlegg Årsberetning Årsregnskap og budsjett Vedlegg innmeldte

Detaljer

INNKALLING. Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 2009

INNKALLING. Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 2009 INNKALLING Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 2009 Tid: 9/4-09 Skjærtorsdag kl 17:00 18:30 Sted: Stua på Knaben Leirskole Saker: 0. Konstituering, opptelling av stemmeberettigede 1. Valg av dirigent

Detaljer

Følgende prosjekter blei det søkt direktoratet om etter drøftinger i styret og samling med sentrene:

Følgende prosjekter blei det søkt direktoratet om etter drøftinger i styret og samling med sentrene: PROTOKOLL FRA STYREMØTE STED: Pr- e-post FRIST TILBAKEMELDING: Onsdag 14.05, KL. 20. SAK 2014/16 BRUK AV PROSJEKTMIDLER 2014 Vedlegg: Budsjett 2014 BAKGRUNN Det henvises til styresak 2014/14 (budsjett

Detaljer

Ferdselsregler for vegene i Hjerkinn skytefelt sommersesongen 2015

Ferdselsregler for vegene i Hjerkinn skytefelt sommersesongen 2015 Dato: 28.05.2015 Ferdselsregler for vegene i Hjerkinn skytefelt sommersesongen 2015 1. Føringer for perioden 2014-2017 vedtatt i Stortinget Stortinget vedtok i desember 2013 1 at endelig avgjørelse om

Detaljer

Dovre er livskvalitet

Dovre er livskvalitet Eventyrlige Dovre Dovre er livskvalitet Du skal trives i Dovre Se for deg mektige, snøkledte fjell som representerer det evige, trygge og uforanderlige. Lukk øynene og tenk deg vind som rusker deg i håret,

Detaljer

EIENDOMMEN I BIETILÆVEIEN 44, SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN

EIENDOMMEN I BIETILÆVEIEN 44, SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN Rådmannen Utvalg: Planutvalget Møtested: Johan Grønvighsgate 12 Møtedato: 30.10.2009 Klokkeslett: 0830 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 50/2012 09.11.2012

Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 50/2012 09.11.2012 NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2012/5489 Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 01.11.2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 50/2012 09.11.2012

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/ Side 1 av 5 sider Meråker kommune Arkiv: 2016001 Arkivsaksnr: 2016/98-7 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/16 02.06.2016 Planid 2016001 Reguleringsplan

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Tilstede var 19 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Rapport til Generalforsamlingen 2013

Rapport til Generalforsamlingen 2013 Rapport til Generalforsamlingen 2013 KONTROLLKOMITEENS RAPPORT TIL GENERALFORSAMLINGEN 2013 I tråd med vedtektenes 7-1 fremlegger kontrollkomiteen rapport til generalforsamlingen. s jobb er definert i

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalget vil ha heldagsbefaring onsdag 9. mai. Det sendes ut program til dette.

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalget vil ha heldagsbefaring onsdag 9. mai. Det sendes ut program til dette. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 25-29 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.04.2012 Tidspunkt: 09:00 13:10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Det innkalles til fjellstyremøte på fjellstyrekontoret onsdag kl

Det innkalles til fjellstyremøte på fjellstyrekontoret onsdag kl Det innkalles til fjellstyremøte på fjellstyrekontoret onsdag 06.12. kl. 19.00 Medlemmer: Jan Olav Solstad, 2670 Otta Kari Svelstad, 2670 Otta Richard Høiberg, 2672 Sel Monica H. Eide, 2670 Otta Odd Ivar

Detaljer

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Storstøllie hytteområde Beskrivelse og reguleringsbestemmelser

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Storstøllie hytteområde Beskrivelse og reguleringsbestemmelser ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Storstøllie hytteområde Beskrivelse og reguleringsbestemmelser Storstøllie sett fra området nord for toppen av alpinbakken i Aurdalsåsen. Planområde omfatter Storstøllie

Detaljer

FORVALTNINGSSTYRET FOR TRILLEMARKA- ROLLAGSFJELL

FORVALTNINGSSTYRET FOR TRILLEMARKA- ROLLAGSFJELL Møte i forvaltningsstyret 18.05.2009 Tilstede: Tone Ranheim Rolfstad (sak 26), Kari Ask, Gunnar Båsen, Hege Jaren, Liv-Jorunn Ruud, Tore Kravik, Kjell Ove Hovde Forfall: Steinar Berthelsen Sted: Sigdal

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2571/17 Arkivsaksnr.: 15/

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2571/17 Arkivsaksnr.: 15/ Saksframlegg Ark.: L12 201502 Lnr.: 2571/17 Arkivsaksnr.: 15/2048-17 Saksbehandler: Jon Sylte DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN - NY VURDERING AV FORESPØRSEL OM FORHÅNDSUTTALELSE Vedlegg: Rapport fra Arbeidsgruppe

Detaljer

VEDTEKTER VELFORENINGEN KVITFJELL VEST

VEDTEKTER VELFORENINGEN KVITFJELL VEST VEDTEKTER VELFORENINGEN KVITFJELL VEST pr. 5. april 2012 1 Foreningens navn er Velforeningen Kvitfjell Vest. 2 Velforeningen har sitt sete i Kvitfjell i Ringebu kommune 3 Foreningens medlemmer er festere

Detaljer

Referat frå årsmøtet 2011

Referat frå årsmøtet 2011 1 Filtvet, 1. august 2011 Referat frå årsmøtet 2011 Lørdag 18. juni 2011 kl 10:00 12:00 Klubbhuset til Filtvet/Fremad 1. Åpning og registrering av fremmøtte Leder Ulf Stigen åpnet møtet og ønsket alle

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/561 SØKNAD OM ENDRING AV REGULERINGSPLAN LØVNES HYTTEOMRÅDE OG MIDTRE VERRAFJORDEN Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS Reg.plan Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 58/ Kommunestyret 47/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 58/ Kommunestyret 47/ Side 1 av 7 sider Meråker kommune Arkiv: 2016004 Arkivsaksnr: 2016/120-14 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 58/17 18.05.2017 Kommunestyret 47/17 29.05.2017

Detaljer

Seterdrift på Romsdalssetra - tradisjonell i utvidet forstand

Seterdrift på Romsdalssetra - tradisjonell i utvidet forstand ROMSDALS- SETRA Einunndalen, Folldal, Hedmark. Eier/driver: Gun Kjølhaug og Hilde Bekken Tuvan. Produksjon: Tradisjonell seterdrift med mjølkeproduksjon - ku, seterkost, seterturisme. Seterdrift på Romsdalssetra

Detaljer

- REGULERINGSBESTEMMELSER BJØRKLISLETTET HYTTEOMRÅDE I RINDAL KOMMUNE

- REGULERINGSBESTEMMELSER BJØRKLISLETTET HYTTEOMRÅDE I RINDAL KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER BJØRKLISLETTET HYTTEOMRÅDE I RINDAL KOMMUNE INNHOLD REGULERINGSBESTEMMELSER... 3 PLANOMRÅDET REGULERES TIL FORMÅLENE:... 3 PLANGJENNOMFØRING.... 3 1 BYGGEOMRÅDER... 3 FRITIDSBEBYGGELSE...

Detaljer

Trekøveren for februar 2009. Beboer-møte med brannvesenet onsdag 18. februar kl.18.00

Trekøveren for februar 2009. Beboer-møte med brannvesenet onsdag 18. februar kl.18.00 Trekøveren for februar 2009 Beboer-møte med brannvesenet onsdag 18. februar kl.18.00 Brannsikkerheten i hjemmet vårt I den senere tid har vi i Tv og aviser sett mange branner med store konsekvenser. I

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012/13 FOR FÆRGELI HYTTEEIERFORENING

ÅRSBERETNING 2012/13 FOR FÆRGELI HYTTEEIERFORENING FÆRGELI HYTTEEIERFORENING v/styret ÅRSBERETNING 2012/13 FOR FÆRGELI HYTTEEIERFORENING Det er fint i Fergeli! Vintersolverv 21. desember 2012. Side 2 av 7 ÅRSBERETNING 2011/12 FOR FÆRGELI HYTTEEIERFORENING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I GRUNN- EIERFORENINGEN STORVANN 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I GRUNN- EIERFORENINGEN STORVANN 2015 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I GRUNN- EIERFORENINGEN STORVANN 2015 Tid: 22.03.2015 kl. 1600 Sted: Ungdomshuset «UL Nytt Mot» Tilstede: Navn Gnr./ Bnr. Fullmakt fra: Oddbjørn Rinaldo 17/6 Bjørg Holen 17/22 Kai-

Detaljer

> Årsmøtet for NNF ble avholdt i Ranten fjellkirke. > Det ble registret 23 fremmøtte.

> Årsmøtet for NNF ble avholdt i Ranten fjellkirke. > Det ble registret 23 fremmøtte. > Årsmøtet for NNF ble avholdt i Ranten fjellkirke. > Det ble registret 23 fremmøtte. > Ole Jonny Brattum ble valgt til Møteleder. > Ragnar Bang som referent. > 2 stykker ble valgt til å skrive under protokollen

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

EN BESTEFAR Å VÆRE STOLT AV. Vilhelm Bjerknes

EN BESTEFAR Å VÆRE STOLT AV. Vilhelm Bjerknes EN BESTEFAR Å VÆRE STOLT AV Vilhelm Bjerknes 1862-1951 Norsk geofysisk forening 100 år. Gratulerer! Her er stifterne. Avistegning, «Bjerknes spår men Gud rår», var teksten til tegningen. Bestefars far

Detaljer

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 18.09.13

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 18.09.13 Dato: 14.10.2013 Saksnr/løpenr: 2010/48-33817/2013 Klassering: L13 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 18.09.13 Forslagsstiller:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SIGDAL KOMMUNE. Saksutredning. Saksbehandler: Thea Sandsbråten Solum Arkiv: GNR 143/4, 7, 549 Arkivsaksnr.: 16/1087

SAKSFRAMLEGG SIGDAL KOMMUNE. Saksutredning. Saksbehandler: Thea Sandsbråten Solum Arkiv: GNR 143/4, 7, 549 Arkivsaksnr.: 16/1087 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Thea Sandsbråten Solum Arkiv: GNR 143/4, 7, 549 Arkivsaksnr.: 16/1087 GNR 143 BNR 4, 7, 549 REGULERINGSPLAN FOR HYTTEOMRÅDET GAMLESETER Rådmannens forslag til

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra arealbestemmelsene i plan - to fritidsboliger på GB 21/13 - Monsøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra arealbestemmelsene i plan - to fritidsboliger på GB 21/13 - Monsøya Søgne kommune Arkiv: 21/13 Saksmappe: 2008/414-11615/2016 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 13.03.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra arealbestemmelsene i plan - to fritidsboliger på

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/07 07/263 REFERATER 17/07 06/54 ENDRING AV BEBYGGELSESPLAN FOR FELT SB13 2.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/07 07/263 REFERATER 17/07 06/54 ENDRING AV BEBYGGELSESPLAN FOR FELT SB13 2. SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR NÆRING OG TEKNIKK Møtested: Skiptvet herredshus : 17.04.2007 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til Wenche T. Eng tlf. 69806080 Varamedlemmer møter

Detaljer

Det var pr 31.12.2008 34 betalende medlemmer. Det var 26 fremmøtte, hvorav noen representerte samme medlemskap.

Det var pr 31.12.2008 34 betalende medlemmer. Det var 26 fremmøtte, hvorav noen representerte samme medlemskap. REFERAT FRA ÅRSMØTE I USKEKALVEN VEL FOR REGNSKAPSÅRET 2008 Referent: Møteleder: Representant 1 for signering av møtereferat: Representant 2 for signering av møtereferat: Øyvind Gabrielsen Arne Oscar Løschbrandt

Detaljer

Kommuneplanens arealdel Utdrag fra retningslinjer i regional plan for Sølnkletten Vedlegg 1 til Bestemmelser og retningslinjer

Kommuneplanens arealdel Utdrag fra retningslinjer i regional plan for Sølnkletten Vedlegg 1 til Bestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Utdrag fra retningslinjer i regional plan for Sølnkletten Vedlegg 1 til Bestemmelser og retningslinjer Generelle retningslinjer Næringsliv Ved vurdering av tiltak i planområdet

Detaljer

Referat. Årsmøte i Hytteforeningen Grend 2 - Idsal 2010

Referat. Årsmøte i Hytteforeningen Grend 2 - Idsal 2010 Referat Årsmøte i Hytteforeningen Grend 2 - Idsal 2010 Dato: Lørdag 22. mai 2010 kl. 15:00 (pinseaften) Sted: Småbåthavnen i Grend 2 Til stede: Tore Medhus, Ragnhild & Jostein Frøyland, Sissel & Njål Fadnes,

Detaljer

Saknsnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyret SPØRSMÅL OM KOMMUNAL OVERTAKELSE AV DELER AV ØVERDALSVEIEN

Saknsnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyret SPØRSMÅL OM KOMMUNAL OVERTAKELSE AV DELER AV ØVERDALSVEIEN Tjeldsund kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 18.07.2012 2011/489-2793/2012 / V64 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Ole Øystein Lindebø 76 91 91 24 Saknsnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyret JORDSKIFTESAK

Detaljer

Møtereferat Lysaker 13/4-15 kl. 17 18.15. Sak Organisering Sameiet Vollen, Videre kommunikasjon mellom Sameiet og Vellet/Vannlaget.

Møtereferat Lysaker 13/4-15 kl. 17 18.15. Sak Organisering Sameiet Vollen, Videre kommunikasjon mellom Sameiet og Vellet/Vannlaget. Møtereferat Lysaker 13/4-15 kl. 17 18.15 Vollen Drift AS Johan Gjernes, Thomas Hafsengen Styret i Vollen Vel Kari Skogen, Einar Stølen Sak Organisering Sameiet Vollen, Videre kommunikasjon mellom Sameiet

Detaljer

Referat fra møte med hytteeiere på Storholmen den 28. april 2015. Sak 1. Vann og avløp Sak 2. Reguleringsendring av Storholmen for vann og avløp

Referat fra møte med hytteeiere på Storholmen den 28. april 2015. Sak 1. Vann og avløp Sak 2. Reguleringsendring av Storholmen for vann og avløp Referat fra møte med hytteeiere på Storholmen den 28. april 2015. Sted: Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Oppmøte: Det ble registrert 36 stemmeberettigede hytteeiere som representerte 36 stemmer, hvorav

Detaljer