ÅRSMELDING KVITESEID KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING KVITESEID KOMMUNE"

Transkript

1 ÅRSMELDING KVITESEID KOMMUNE 2014

2 Innhald 1 Innleiing Rådmannen si innleiing Balansert målstyring Samfunnsutvikling Rapport handlingsprogram Utviklingstrekk Samfunnsikkerheit og beredskap Økonomi Det økonomiske resultatet Driftsresultatet Inntektsutvikling overordna Kraftinntekter Utgifter overordna Likviditet Verksemda Investeringar Kviteseid samanlikna med resten av landet Organisasjon - medarbeidarar Rapport handlingsplan Tilsette Personalpolitikk HMS Likestilling Etikk Sektorovergripande tenester Rapport handlingsplan Rådmann og Fellestenester Helse og omsorg Sektorleiing Kviteseid omsorgssenter(kos) Heimetenestene Kjøken Eining for funksjonshemma Eining for helse Skule og barnehage Status og utfordringar i barnehagen Status og utfordringar i skulen Læringsutbytte og læringsmiljø Samfunnsutvikling og teknisk drift Nærings- og lokalsamfunnsutvikling Landbrukskontoret Teknisk drift og VAR Nøkkeltal for teknisk drift NAV Interkommunalt samarbeid Plankontoret

3 1 Innleiing 1.1. Rådmannen si innleiing Årsmeldinga er ein del av årsrekneskapen, og ho er skrive til kommunestyret for å gjeva eit samla oversyn over det kommunale tenestetilbodet i året som har gått. Dokumentet er omfattande, men det same kan ein seie om dei kommunale tenestene. Årsmeldinga er derfor laga ikkje bare som ei melding om året som har gått, men som ei oversikt over utviklinga og som ei rettesnor i høve til prioriteringar som skal gjerast i åra som kjem. Det er rådmannen si vurdering at rekneskapen for 2014 er avslutta med eit resultat som er i tråd med føringane i budsjettet. Rekneskapen viser eit mindreforbruk (Overskot) på ,- kroner. Heile beløpet kan tilskrivast bruk av disposisjonsfond. Målet om 3 % netto driftsresultat er ikkje nådd. Netto driftsresultat er positivt med ,- men korrigert for inntektsførte premieavvik er både netto- og brutto driftsresultat negativt og det syner at me brukar av fond for å dekke opp utgiftene våre. Kviteseid kommune må framleis gjennom harde sparetiltak for å få ein langsiktig berekraft i økonomien. Dei frie fondsmidlane våre er også såpass små at me er svært sårbare for uventa kostnadsauke. Budsjettarbeidet har vore krevjande. I samband med gjennomgang av budsjettet vart det spart inn fleir stillingar. Det har vore gjennomført stillingsstopp for administrative stillingar. I tillegg har det vore stor fokus på innsparing i budsjettet for Positivt opp i dette er at pleie- og omsorgstenesta har greidd å ta imot alle utskrivingsklare pasientar frå sjukehusa. Det står respekt av denne innsatsen. Samstundes kjem det fram seinare i dokumentet at dette har auka presset ute i tenestene. Det samla biletet er likevel at me i all hovudsak har me greidd å oppretthalde eit godt tenestetilbod trass utfordringane. Heldigvis har kommunen mange dyktige tilsette som strekkjer seg langt for å gje innbyggjarane gode tenestar. Innafor skulesektoren har det vore fokus på prosjektet «betre læring for alle elevar» Dette er Prosjektet er finansiert av Vest-Telemark rådet. Hovudmålet med prosjektet var å redusere bruken av spesialundervisning. Infrastruktur og utstyr innanfor IKT er forbetra i løpet av året, men det står att mykje arbeid og store investeringar har vore eit år med mange store og små hendingar for Kviteseidsamfunnet. I juni vart grunnlovsjubileet feira med pomp og prakt. Det skjer mykje innanfor sentrumsutvikling og ikkje minst sentrumsnære turvegar. Både i Vrådal og Kviteseid sentrum er arbeidet i god gang. Av dei mindre hendingane kan ein jo ta med at ny rådmann vart tilsett i april Øystein Tveit Rådmann 3

4 1.2. Balansert målstyring BMS er eit system for mål og resultatstyring der ein utformar kvalitative og kvantitative mål for heile den kommunale verksemda knytt til også andre parametrar enn økonomi. Døme på dette kan vera mål for sjukefråvær, tal på byggesaker som er handsama, prosjekt som er gjennomført, eller brukarane si vurdering av kvaliteten på ei teneste som kommunen leverar. Etablering av eit system for BMS utgjer og eit viktig del av eit internkontrollsystem for kommunen. System er ikkje fullt ut utvikla for heile den kommunale verksemda slik at konkrete målbare mål ikkje er sett for alle tenestene. Men med utgangspunkt i dei mål og tiltak som er sett i handlingsprogrammet for 2014 vil det blir rapportert på desse i denne årsmeldinga. Hovudmålet nedanfor har også vore styrande for rådmannen sine prioriteringar i Innhaldet i årsmeldinga vil vise kor langt ein har nådd dei mål som er sett og gjennomført dei tiltak som er vedtekne. Rapporteringa vil vera delt på dei 4 vedtekne fokusområda Samfunn Organisasjon/medarbeidar Brukarar Økonomi Tiltak: Utvikle mål og resultatindikatorar for dei ulike kommunale tenesteområda og bruke dei som element i internkontrollen Presentere resultat frå KOSTRA og andre kjelder som kan gje auka kunnskap om tenesteproduksjonen i Kviteseid samanlikna med andre kommunar. Bruke kunnskapen aktivt i arbeidet med å utvikle den kommunale verksemda. Frå Grunnlovsjubileet Hornmusikk og kor. 4

5 2 Samfunnsutvikling 2.1 Rapport handlingsprogram Handlingsprogrammet er oppbygde av handlingsplanar for einingane og ein overordna handlingsplan som er felles for alle. Det overordna målet for utviklinga av Kviteseid kommune går fram av samfunnsdelen til kommuneplanen frå 1995: Mål: Kviteseid kommune skal ved målretta satsing vera eit livskraftig bygdesamfunn Gode kommunale tenestar blir frå mange hald teke fram som ein viktig attraksjonsfaktor. Resultat frå ulike analyser av vår tenesteproduksjon syner at me absolutt har eit omfang og ein kvalitet på dei kommunale tenestene som gjev grunnlag for at me skal vera eit livskraftig bygdesamfunn. Som tidlegare år er administrasjonen oppteken av å nytte objektive kriterium som utgangspunkt for dei prioriteringar og utviklingstiltak som vert sett i verk. Det gjev grunnlag for den målretta satsinga som vert dregen fram i dette målet. Tiltak i handlingsplanen Utarbeidde planar i tråd med vedteken planstrategi. Rullere arealdelen til kommuneplanen. Resultat Mykje er gjort, men det viktigaste manglar. Samfunnsdelen av kommuneplanen er ikkje klar. Dette må gjerast samstundes med rullering av samfunnsdelen. 2.2 Utviklingstrekk Folketalsutvikling I handlingsprogrammet for 2014 vart stabilt folketal sett opp som resultatindikator for målsetjinga om eit livskraftig bygdesamfunn. Resultatet viser ein nedgang Kommune 01.jan 2014 Fødde Døydde Netto Innflytting Utflytting Netto innflytt. Folkeve kst 01.jan 2015 Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje V- Telemark Tabell: Folketalsendring i kommunane i Vest-Telemark i

6 Som det går fram av tabellen så har me hatt ein reduksjon i folketalet. Me har framleis ein skeiv alderssamansetnad med stor del av eldre som gjer det utfordrande å skape vekst. Skal me oppnå kommunestyret sitt mål om auka folketal i åra frametter, må dette koma gjennom tilflytting til kommunen. Levekår Folkehelseprofilen for kommunen gir ein tilstandsrapport i forhold til kommunen si folkehelse. Den fullstendige folkehelseprofilen finn du her: Ulempa med statistikk i Kviteseid kommune er at datagrunnlaget er lite. Det gir relativt store utslag for enkelte målingar. Som eit eksempel vises det under til ein tabell frå skulen. Tabellen visar at det varierer meir i Kviteseid en det gjer på landsbasis. Andel 7. og 10. klassinger som oppgir at de mobbes på skolen (Elevundersøkelsen, 2008/ /14). Det som går at er at kommunen har mange eldre over 80 år. Me har relativt mange med hjarteog karsjukdomar og noko større del av personar med kreft enn landsgjennomsnittet. Dette er personar med stort forbruk av spesialisthelsetenestar og vil såleis påverke den summen me betalar til sjukehuset for medfinansiering av desse tenestene. Godt folkehelsearbeid og god lokal hjelp til desse pasientgruppene vil kunne gje økonomiske gevinstar for kommunen. 6

7 Lokalsamfunnsutvikling Den andre pilaren for å vidareutvikle Kviteseid som eit livskraftig bygdesamfunn er målretta satsing på næringsutvikling og tilrettelegging for nye bustader. Etablering av ein SIVAnæringshage i Kviteseid og nye bustadfelt er viktige element i dette arbeidet. Næringslivet i kommunen kjem greit ut i NHO si rangering som dei kallar Nærings NM. Det er eit godt utgangspunkt for vidareutvikling av robust næringsliv som kan gje grunnlag for attraktivitet og folketalsvekst. Hovudforklaringa på vårt gode resultat er at me har ein relativt stor privat sektor. Figur: Resultat frå nærings NM som bygger på følgjande kriterium: Nyetableringar, lønsemd, størrelse på privat sektor og vekst. Grunnlag for kåringa er tal frå Kommunale tenestar kommunebarometeret Kommunal rapport lagar kvart år ein rangering av alle kommunane ut frå kjente opplysningar om kommunen. Kommunebarometeret 2015 (Tal frå 2014) førte Kviteseid kommune inn på ein 80 plass. 7

8 Litt forenkla kan ein seie at det rangerar kommunane ut frå perspektivet mest for pengane. Analysen byggjer tal frå 2013/2014. Korrigert for inntektsnivået ligg Kviteseid på ein 74 plass. Dette er ned 48 plassar frå 26 plass i 2013 (Kommunebarometeret 2014) Andre måtar å måle kommunen sin attraktivitet. NHO kommune NM gir på same måte som NHOs næringsnm er samanlikning av kommunane i Norge vurdert ut frå følgjande tema, arbeidsmarknad, demografi, kompetanse, lokal bærekraft og kommunal attraktivitet. I denne målinga kjem Kviteseid lenger ned på lista enn i kommunal rapport sin oversikt. Det er vanskeleg å samanlikne dei to rangeringane, men det er verd å merke seg at rapporten til kommunal rapport har meir fokus på tenester enn det rapporten frå NHO har. Kviteseid kommune nr. 231 i NHO kommune NM. 8

9 2.3 Samfunnsikkerheit og beredskap Kommunen har i 2014 delteke på 4 varslingsøvingar og øvingar i bruk av CIM ( IKT-system for krisehandtering ). Fylkesmannen gjennomførte hausten 2013 tilsyn av kommunen sine planar for samfunnsikkerheit og beredskap. Med bakgrunn i Fylkesmannen sitt tilsyn vart det utarbeida ein Risiko- og sårbarheits -analyse i På bakgrunn av ROS-analysa vart det utarbeida ein overordna beredskapsplan. Denne vart sendt til politisk handsaming og vart vedteken i februar Med denne planen lukker vi dei avvik som kom fram under tilsynet, bortsett frå at kommunen ikkje har oppdatert samfunnsdelen av kommuneplanen. Mål: Utvikle ein robust kommuneorganisasjon som er godt i stand til å møte uføresette hendingar av ulike slag. Tiltak i handlingsplanen Oppdatere den overordna risiko- og sårbarheitsanalysen for kommunen Revidere beredskapsplanen for kommunen basert på ny ROS-analyse. Oppdaterte risiko og sårbarheitsanalysar (ROS) for alle einingane Resultatindikator ROS-analysen ferdig og godkjent Plan ferdig oppdatert. Arbeidet er starta men ikkje fullført. Ny brannbil er bestilt. Levering haust/vinter

10 3 Økonomi 3.1 Det økonomiske resultatet Kviteseid kommune sitt rekneskap for 2014 viser balanse i investeringsrekneskapet og eit mindreforbruk (overskot) på 3,55 mill i driftsrekneskapet KR REKNESKAP 2014 REVIDERT BUDSJETT 2014 OPPHAVELEG BUDSJETT 2014 AVVIK Generelle inntekter (1) -148,6-149,1-150,2 0,5 Netto finansutgifter (2) 2,9 2,9 3,9 0 Avsetningar + overført inv. rekn. (3) -2,3-2,4 0,4 0,1 Disponibelt for drift (1) + (2) + (3) -148,0-148,6-145,9 0,6 Driftsutgifter (netto) i einingane 144,4 148,6 145,9-4,2 Overskot (-) Underskot (+) -3,6 0,0 0-3,6 Tabell 3: Økonomiske nøkkeltal Mindreforbruket på 3,55 mill skyldast i hovudsak differanse mellom revidert budsjett og rekneskapet og er overført til «ikkje disponera del av driftsresultatet». Beløpet vil styrke fritt næringsfond med ca 0,59 mill og disposisjonsfond med ca 2,95 mill når vedtaket er fatta. 3.2 Driftsresultatet I ein berekraftig kommuneøkonomi bør ein over tid ta sikte mot eit netto driftsresultat på 3 %, i samsvar med kommunestyresak 41/2014. Figuren nedanfor visar utviklinga frå 1999 til Som ein kan sjå er det betring i Figuren viser at netto driftsresultat på i prosent av driftsinntektene er dette 0,33%. Det er med andre ord en lang veg til vi når målet på 3% (3% utgjer med dagens driftsinntekter eit netto driftsresultat på ca 6,8 mill) 10

11 Folketalsutviklinga peikar framleis i negativ retning. Dette vil føre til redusert skatteinngang. Når så den nasjonale skatteinngangen i tillegg går ned vil dette være ekstra følbart i Kviteseid. Det er difor desto viktigare å holde fokus på kostnadsreduksjon. For 2015 er det vedteke eit stramt budsjett som skal følgjast opp også framover i økonomiplanperioden. Dette vil, med alt anna likt, etter kvart fører til meir handlefridom. 3.3 Inntektsutvikling overordna Det overordna formålet med inntektssystemet er å gjere det mogleg for kommunane å gjeva eit likeverdig tenestetilbod til sine innbyggjarar. For å oppnå dette målet vert det ved fordelinga av rammetilskot teke omsyn til strukturelle ulikskapar mellom kommunane (utgiftutjamning) og ulikskapar i skatteinntektene (inntektsutjamning). Rammetilskotet utgjer saman med skatteinntektene dei frie inntektene som kommunane kan disponere fritt innanfor gjeldande lover og forskrifter. Tabellen under viser utvikling av frie inntekter korrigert for oppgåveendringar Merknader til figuren: Den faktiske utviklinga i rekneskapstala er ein heilt annan. Men her er det korrigert for oppgåveendringar. Innlemming av psykiatri og barnehagetilskot i rammetilskotet er dei største. I tillegg er løns- og prisvekst (deflatoren) reinska ut. Tala er dermed direkte samanliknbare. Åra 2007 og 2009 kan ein nærast sjå vekk frå inneheld ein (stor) feil i skatterekneskapen som så blei korrigert ut att i

12 3.4 Kraftinntekter Kviteseid kommune er ikkje en kraftkommune i det omfanget som ein del av dei andre kommunane i regionen er. Men samtidig er det viktig å understreke at «kraftinntekter» er ein del av vårt inntektsgrunnlag. Som ein ser i figuren under har det også her vært en nedgang i inntekter det siste året. 3.5 Utgifter overordna Figuren nedanfor syner inntekter og utgifter samanstilt siste 4 åra. Me ser ein relativt kraftig auke i utgiftsnivå dei siste åra, medan inntektene har stige marginalt i same periode. Dette er ei utvikling som sjølvsagt ikkje kan halde fram om kommunen skal ha ein berekraftig økonomi. Figur 7: Samla inntekter og utgifter 12

13 3.6 Likviditet Likviditeten fortel noko om kommunane sin evne til å svare for sine økonomiske plikter. Det er ikkje noko mål i seg sjølv å ha så god likviditet som mogleg, men å ha tilstrekkeleg likviditet til å fange opp løpande differanse mellom utbetalingar og innbetalingar. Likviditetsgrad 1 er eit nøkkeltal som består av omløpsmidlar delt på kortsiktig gjeld. Talet bør vera større enn 2. Ser ein på utviklinga dei siste åra, så viser det seg at likviditeten har blitt meir pressa. Grunnen til dette er at me dei siste åra har hatt investeringar med stor grad av eigenfinansiering, samt auka betalte pensjonspremiar og store utbetalingar av tilskot frå næringsfondet. Dett gjenspeglar seg også i storleiken på kommunen sine fond. Figur: Likviditetsgrad 1 for åra 2009 til 2014 Kommunen har ved utgangen av 2014 ei langsiktig ordinær lånegjeld på kr. 109,820 millionar kroner. Dette inkluderer også startlån frå Husbanken som er tenkt til utlån til innbyggjarane. Pr slutten av året er det lånt ut ca 7,3 mill i form av startlån og sosiallån. Ubrukte lånemidlar er på kr 481`. I tillegg er det utlån på 28,5 mill til Vest-Telemark kraftlag som påverkar nøkkeltall «netto lånegjeld pr innbyggjar». Dette inneber at Kviteseid kommune pr har ei langsiktig lånegjeld (eksklusive formidlingslån) tilsvarande kr pr. innbyggjar, mens netto lånegjeld pr innbyggjar er på 29819,-. Ein kan grovt seie at den langsiktige lånegjelda til kommunesektoren kan delast inn i 2 kategoriar (sjå tabellen under). Me har ordinære lån som vert nytta til å finansiere investeringane til kommunen. Desse utgjer ca kr. 101,4 millionar kroner pr Den andre kategorien er startlån frå Husbanken, som etter bestemte vilkår blir lånt vidare ut til innbyggjarane. Avdrags- og renteutgiftene me betaler til Husbanken skal i prinsippet vere lik avdrag og renter som me mottar frå lånetakarane. Rekneskap Rekneskap Rekneskap Rekneskap Pensjonsplikter (note nr. 2) Andre lån Langsiktig gjeld Tabell: Samansetning av den langsiktige lånegjelda pr

14 Fond Kommunane sine fond vert delt i fire hovudgrupper. 1. Disposisjonsfond som kan nyttast til alle føremål. 2. Bundne driftsfond som berre kan brukast til øyremerkte føremål på driftssida. 3. Ubundne investeringsfond som kan nyttast fritt, men berre til investeringar. 4. Bundne investeringsfond som berre kan brukast til bestemte investeringar. Tabellen nedanfor viser utviklinga av fonda våre dei siste åra. Den totale fondsbehaldninga har minka frå 2013 til Disposisjonsfondet er redusert med 1,8 mill kr i tillegg til 2,9 mill som er forklart under punkt Dette er alvorleg fordi stadig tapping av fondet tærer sterkt på likviditeten. I periodar er likviditeten dårleg. Deler av disposisjonsfondet er bunde opp i tidlegare budsjettvedtak Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Sum fond Tabell: Utvikling av fond Figuren under viser utvikling av fond fordelt på bunde og ubunde. Som en merknad kan føyast til at ubunde fond vil auke med 3,55 mill viss vedtaket om disponering av driftsresultat frå 2014 fattast (sjå under kap. 3.1) 14

15 3.7 Verksemda Tabellen nedanfor viser det økonomiske resultatet for dei ulike einingane. Samla sett viser drifta eit mindreforbruk på kr 3,554 mill. Sjå forklaring under punkt 3.1. Tabellen viser at me har utfordringar som må arbeidast vidare med for å treffe med budsjettering av både inntekter og utgifter. Fordeling av driftsutgifter (1 000 kr) Rekneskap 2014 Revidert budsjett 2014 Opph. budsjett 2014 Rekneskap 2013 Fordeling av driftsutgifter frå 1A Avvik rekneskap mot budsjett Motpost avskrivningar Politisk verksemd: Netto ramme Rådmannen: (Budsjettansvarleg Østein Tveit) Netto ramme Fellestenestene: (Budsjettansvarleg Lothar Edel) Netto ramme NAV: (Budsjettansvarleg Bjørn Johansson) Netto ramme Barnevern (Budsjettansvarleg Synnøve Bratland) Netto ramme Administrasjon Helse og omsorg: (Budsjettansvarleg Olav Kaasa) Netto ramme Kviteseid omsorgssenter (KOS): Budsjettansvarleg Grete Lid) Netto ramme Heimetenestene: (Budsjettansvarleg Elisabeth Riis) Netto ramme Kjøkken: (Budsjettansvarleg Kristian Versto) Netto ramme

16 Funksjonshemma: (Budsjettansvarleg Pauline Nordbø) Netto ramme Helse: (Budsjettansvarleg Olav Kaasa) Netto ramme Annan undervisning: (Budsjettansvarleg Ellen Marie Prag) Netto ramme Kviteseid skule: (Budsjettansvarleg Odd Arne Torbjørnsen) Netto ramme Straumsnes oppvekstsenter, Vrådal: (Budsjettansvarleg Birger Skipar) Netto ramme Kviteseid barnehage: (Budsjettansvarleg Eva Lundeberg) Netto ramme Brunkeberg oppvekstsenter (Budsjettansvarleg Sigrunn Kvamme) Netto ramme Samfunnsutvikling og teknisk drift: (Budsjettansvarleg Torunn Raftevold Rue) Netto ramme VAR: (Budsjettansvarleg Torunn Raftevold Rue) Netto ramme Tabell 7: Resultat på ulike einingar Sektorovergripande einingar Politisk verksemd Utgiftsramma har eit mindreforbruk på ca 0,5 mill. Årsak er hovudsakleg at bufferen på 0,5 mill kroner ikkje vart nytta. Fellesteneste Eininga hadde eit mindreforbruk på ca 1,7 mill. kr. Hovuddelen av dette er auka premieavvik i KLP. Med andre ord er dette pengar som vi seinare må tilbakeføre, og rekneskapet gir derfor ikkje eit godt bilete på netto driftsresultat. 16

17 Barnevern Nettoramma viser Kviteseid sin andel av ramma av barnevernssamarbeidet i Vest-Telemark. Det er et lite mindreforbruk på ca 200` fordelt på ulike konti. NAV Eininga fekk eit meirforbruk på om lag 0,3 mill. Årsaka er i hovudsak ein auke i utbetaling av sosial stønad Helse og omsorg Helseadministrasjon Sektorleiing om lag som budsjettera. KOS KOS fekk eit meirforbruk på 0,8 mill. Det var eit meirforbruk på 0,15 mill på lønsbudsjettet på skjerma. Inne på KOS sprekk lønsbudsjettet med 0,25 mill. Medisin og medisin forbruksmateriell sprekk med 0,2 mill. Utskifting av utstyr sprekk med 0,12 mill. Elles er det mindre endringar i forhold mellom budsjett og rekneskap. Heimetenestene Heimetenestene fekk eit mindreforbruk på 0,55 mill Innsparingane er delt mellom heimehjelp og heimesjukepleie. Hovudårsaker til dette er eit mindreforbruk på lønsbudsjettet. Lønsbudsjettet vart styrka betydeleg i samband med budsjettkontrollen og saman med store refusjonar på sjukepengar og fødselspengar gjev dette mindreforbruk. Kjøkken Kjøkkenet er i balanse. Eining for funksjonshemma Eining for funksjonshemma fekk eit mindreforbruk på 0,4 mill. Dette skuldast meirinntekter på 0,1 mill i samband med ressurskrevjande brukarar. Resten er innsparing på lønn/meirinntekter sjukepengar på 0,3 mill. Helse Eining for helse fekk eit mindreforbruk på om lag 0,82 mill. Innsparinga er fordelt på alle ansvara: Legekontor 0,23 mill, kjøp av helsetenester 0,30 mill, Fysioterapaut 0,07 mill, Psykiatri 0,1 mill, jordmor ein liten pluss, helsestasjon 0,08 mill. Hovudårsaker til dette var inntektsauke på legekontoret på om lag 0,3 mill. Resten er innsparing på lønn/meirinntekter sjukepengar. Skule og barnehage Anna undervisning Anna undervisning har eit meirforbruk på 0,1 mill. som skyldast i hovudsak meirforbruk på løn. 17

18 Kviteseid skule inkl. SFO Kviteseid skule inkl. SFO fekk eit meirforbruk på 0,49 mill. 0,3 mill skuldast meirforbruk på løn. I tillegg er det fleir store og små endringar i både positiv og negativ retning som til saman gir eit meirforbruk på 0,2 mill. Straumsnes oppvekstsenter Straumsnes oppvekstsenter fekk eit mindreforbruk på 0,5 mill. Skuledelen står for 0,4 mill av mindreforbruket. Av dette er 0,3 mill meirinntekter som skuldast refusjon frå primærkommunar. Brunkeberg oppvekstsenter. Brunkeberg oppvekstsenter fekk eit mindreforbruk på om lag 0,37 mill. Alle områda held seg innanfor budsjettrammene. Det er skuledelen som står for det største mindreforbruket med 0,28 mill. I hovudsak skuldast heile beløpet lønn. Kviteseid barnehage Kviteseid barnehage hadde eit mindreforbruk på 0,12 mill. Dette skuldast i hovudsak løn. Samfunnsutvikling og teknisk drift inkl. VAR (vatn, avløp og renovasjon) Eininga har ansvar for to budsjettområde sjølvkostområdet VAR og Samfunnsutvikling og teknisk drift. VAR viser eit meirforbruk på 0,28 mill. Hovudårsaka er auka vedlikehaldskostnader og auka utgifter til slamhandtering. Samfunnsutvikling og teknisk drift visar eit mindreforbruk på 0,89 mill. Differansen her er meir samansett. Feilbudsjettering innanfor fritt næringsfond utgjer 0,59 mill. Dette kjem det forslag om å avsetje til fritt næringsfond. I tillegg er det fleir mindre endringar. 3.8 Investeringar Investeringsplanen for prosjekt var om lag 9,6 mill kr i revidert budsjett. Rekneskapen syner eit forbruk på snautt 4,6 mill kr, mao ca kr 5 mill kr mindre enn budsjettet. Heile dette beløpet blir overført til 2014 (jmf note 9) Prosjektnummer Investeringsprosjekt Opphavleg budsjett 2014 Revidert budsjett 2014 Rekneskap Nytt legesystem Scanning av rekningar Ny telefonsentral 2014/ Kviteseid kyrkje reperasjon av tak omsorgsbustader Signalanlegg KOS Fast dekke kommunale vegar Vrådal sentrum

19 549 Kvalitetsforbetring vassverk Morgedal IKT-investering Kviteseid skule Skilting kommunal vegar Bytte sentrifuge, renseanlegget Kv Ny sjøledning Kviteseid sentrum Rømingsveg kommunehus Kviteseid skule, opprusting uteområdet Ny gjestebrygge, Kviteseid Lynvernanlegg, Kviteseid kyrkje Bustadfelt Midtsundåsen LN01 Investeringar i anleggsmidlar Tabell 8: Investeringsrekneskap pr prosjekt Investeringane er finansiert med 1,62 mill i bruk av lån, 2,65 mill i tilskot, 0,25 mill i tomtesal, 0,027 i bruk av bunde invest.fond og resten med momskomp. Vrådal på sitt beste 19

20 3.9 Kviteseid samanlikna med resten av landet KOSTRA-materialet er omfattande, med fleire detaljnivå. I dette avsnittet blir det presentert nokre økonomisk nøkkeltal som er nyttige for å vurdere vår verksemd samanlikna med andre kommunar. Me har vald å samanlikne oss med regionen, fylket og resten av landet utanom Oslo. Tala for 2014 viser at Kviteseid kjem dårleg ut når me samanliknar dei økonomiske nøkkeltala med andre kommunar. Det gjeld både med regionen, fylket og landet. Me har eit utgiftsnivå over landsgjennomsnitt men under gjennomsnitt for regionen. Når det gjeld inntektsnivå ser ein at med har høgare frie inntekter pr. innbyggjar enn landet og Telemark. Netto driftsresultat er mykje lågare i Kviteseid enn hos dei vi samanliknar oss med (bør helst vere 3% eller høgare). Dette synleggjerast også i nøkkeltall «arbeidskapital i % av brutto driftsinntekter» som er et utrykk for dårlig likviditet over lengre tid. Vi har derfor ei stor utfordring i åra framover for å komme tilbake på eit nivå over både landsgjennomsnittet og Vest-Telemark. Best scorar vi på netto lånegjeld pr innbyggjar som er betydelig lågare enn resten. Men som også er et uttrykk for at Kviteseid i forhold til investeringar nærmast har «stoppa opp» i I denne oversikten tok vi også med samanlikningar av netto driftsutgifter frå ulike kommunale områdar utan at dette kommenterast her. Vi gjer merksam på at dette er førebels Kostra-tall. Dei endelige talla kjem ikkje før i juni. KVITESEID VEST- TELEMARK LANDET TELEMARK( UTAN SELJORD) Netto driftsresultat i % av brutto dr.inntekter 0,1 2,5 1,6 2,3 Netto lånegjeld i kroner pr. innbygger Frie inntekter i kr per innbyggjar Arbeidskapital i % av brutto driftsinntekter 0,3 11,9 12,1 12,7 Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Netto driftsutgifter til grunnskolesektor per innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, Manglar tall i pleie- og omsorgtjenesten KOSTRA Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr innbygger år Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb Tabell: Økonomiske nøkkeltal frå KOSTRA 20

21 4 Organisasjon - medarbeidarar Kommunestyret vedtok 16. oktober dokumentet Arbeidsgjevarpolitikk. Arbeidsgjevarpolitikken skal med verdiar, haldningar og verkemiddel i samhandling med dei tilsette, sørgje for utviklinga av effektive tenester av høg kvalitet for kommunen sine innbyggjarar. Arbeidsgjevarstrategien skal medverke til at Kviteseid kommune står fram som ein god og profesjonell arbeidsgjevar slik at vi greier å behalde viktige medarbeidarar. Arbeidstakarar som er stolte av arbeidsplassen sin, er dei viktigaste ambassadørane for å sikre framtidig rekruttering. Alle tilsette i Kviteseid kommune har kvar dag gjort sitt ytste for å gje innbyggjarane gode tenester og gode produkt. 4.1 Rapport handlingsplan 2014 Arbeidsgjevarpolitikken og lov- og avtaleverket er utgangspunktet for alt personalarbeid med HMS og IA på alle nivå i kommunen. Kommunestyret har det overordna personalansvaret. Tabellen under viser tiltaka som vedteke i handlingsprogrammet for 2014 og status Tabellen viser tiltak og status for tiltaka. Tiltak i handlingsplanen Gjennomføre medarbeidarsamtaler med minst 50 % av fast tilsette i kvar eining Oppfølging av sjukemeldte i samsvar med rutine i HMS-systemet Oppretthalde ein tett og god dialog med dei tilsette. Minst 4 personalmøte pr. år pr. eining med HMS og IA som tema Vidareutvikle eit godt leiarskap i kommunen. Gjennomføre minst 6 samlingar i leiarforum. Aktivisere administrasjonsutvalet i arbeidet med HMS og IA. Minst 4 møte i utvalet Ferdigstille lønspolitiske retningsliner for kommunen Etablere faste rapporteringsrutinar for HMS-avvik til AMU Utarbeiding av nye rutinar for opplæring av nytilsette Resultat Delvis gjennomført. Det har ikkje vore kapasitet til å gjennomføre dette i dei største einingane og i einingar som manglar einingsleiar Gjennomført Gjennomført Leiarforum har hatt 4 samlingar i 2014 med tema knytt til økonomi, administrasjon og personalforvaltning Vedtak i ADMU Vedtatt Rutine etablert Vedtatt i ADMU 4.2 Tilsette Tabellen viser utviklinga i talet på årsverk siste 5 år. Talet på stillingar vart redusert frå 2013 til Denne utviklinga skal halde fram i både 2015 og Det er eit sterkt press på bemanning for å oppnå ønskja kvalitetsutviklinga av tenestene. 21

22 Sektor Sektorovergripande (staben + 13,2 13,8 14,4 14,25 13,85 NAV) Helse og omsorg 91,0 93,9 95,5 95,34 96,94 Skule og barnehage 68,6 69,8 70,0 74,47 72,53 Service og utvikling 26,5 27,0 28,2 28,66 28,45 Barnevern 12,3 13,3 13,1 13,1 13,8 Sum 211,6 217,8 221,1 225,82 225,57 Tabell 10: Tilsette delt på sektor Lærlingar Kommunen har ein lærling innan omsorgsfaget. Midlertidig tilsetting Kommunen er vertskommune for ein felles prosjektleiar for Vest Telemark, med kontorstad kommunehuset. Barnevernstenesta har to stillingar som er finansiert av statlege midlar. 4.3 Personalpolitikk Organisasjonsutvikling Det vart tilsett ny rådmann etter at førre rådmannen slutta for å gå over i ny stilling hjå Fylkesmannen. Den nye rådmannen var frå før tilsett som økonomisjef i kommunen, og det vart difor og tilsett ny økonomisjef. Formannskapet vedtok stillingsstopp frå Som følgje av dette er stillinga som einingsleiar på Helse og driftsleiar teknisk vedteke ikkje lyst ut. Velkomst nytilsette Det vart utarbeidd eit velkomsthefte og retningsliner for introduksjon av nytilsette i kommunen, saman med skjema for oppfølging etter 1 månad, etter 4 månadar og rett før prøvetida på 6 månadar endar. Kompetanseutvikling Budsjettposten for stipend er sterkt redusert, og det har det siste året berre vore mogleg å gje stipend til ein tilsett pr. år. Ein tilsett har fått stipend for å gjennomføre studie Spesialpedagogikk og avslutta studiane sine våren Ein annan av våre tilsette er under 4-årig utdanning som barnehagelærar og fekk stipend i Sjå sektorområde for helse og omsorg når det gjeld statleg stønad til kompetanseutvikling i samband med Kompetanseløftet Sjå sektorområde for skule og barnehage når det gjeld statlege stønadsordningar for vidareutdanning. Leiarforum Det er gjennomført 4 samlingar i leiarforum gjennom året. Tema som har vore teke opp er m.a. innføring og grunnleggjande informasjon med spesiell vekt på Agresso, attestering og tilvising, tertialrapportering, budsjett, budsjettkontroll, kommunereform, prosjekt betre skule for alle elevar i Vest-Telemark, IA-avtala, KS e-læring, A-melding. Fleste av desse samlingane har vore saman med arbeidstakarorganisasjonane. 22

23 Jubilantar Kviteseid kommune har ein stabil og god arbeidsstokk. I 2014 var det 5 tilsette som mottok gullklokke for 25 års teneste i kommunen. Utdelinga skjer på personalfest på nyåret året etter. Månadsbrev Personalsjefen sendte ut månadsbrev som skulle vera tilgjengeleg for alle tilsette. Brevet inneheldt litt informasjon om positive ting som skjer i kommunen, m.a. tilsetting i stillingar som mange tilsette naturleg har kontakt med, namn på tilsette som fyller rundt år m.m. Det vart oppmoda om å koma med innspel til personalsjefen når det skjer hyggjelege ting i einingane som kan delast med andre tilsette. 4.4 HMS AMU (arbeidsmiljøutval) Det vart av ulike årsakar berre gjennomført 2 møte i utvalet. Målet var å gjennomføre 4 møte. Bedriftshelsetenesta (BHT) - Arbeidsmiljøundersøking Det vart gjennomført ei arbeidsmiljøkartlegging på helsesenteret. Rapport frå denne kjem i løpet av mars BHT vart bruka i ordinære samtaler med tilsette, i rådgjeving og i møte. Kommunetrim Det vart gjennomført kommunetrim med spinning, cross-fit m.m. etter arbeidstid kvar onsdag frå januar t.o.m. april/mai og frå september t.o.m. desember. Det har kome svært mange positive tilbakemeldingar om dette tiltaket. Vernerundar Det vart gjennomført 10 vernerundar. Avviksmeldingar Det vart handsama 6 avviksmeldingar innan reinhald. Tilsyn Samfunnstryggleik og beredskap, tildeling av helse- og omsorgstenester, sakshandsaming av helse- og omsorgstenester, farmasøytisk, helsestasjontenester for barn, helsestasjonar, skulesektoren, kommunale arkivordningar, opplæringslova kap. 9 a, elevane sitt arbeidsmiljø og barn i fosterheim. Sjukefråvær Kviteseid kommune er ein IA-bedrift. Vi jobbar aktivt med tilrettelegging og omplassering slik at tilsette med nedsett funksjonsevne kan bruke si restarbeidsevne framføre å bli uføretrygda. Tabellen nedanfor viser utviklinga i legemeldt sjukefråvær registrert hjå NAV. Dette resultatet blir målt og samanlikna nasjonalt og som IA-verksemd kvartal 5,8 5,5 7,9 5,9 6,8 2. kvartal 6,9 5,4 6,3 3,9 7,9 3. kvartal 6,6 5,9 8,1 5,3 8,4 4. kvartal 6,1 5,7 6,9 4,9 7,1 Tabell 11: Legemeldt sjukefråvær i den kommunale organisasjonen

24 4.5 Likestilling Fordelinga mellom menn og kvinner mellom sektorane er tradisjonell, med hovudvekt av kvinner både i helse- og omsorgssektoren og i skule og barnehagesektoren. Uteavdelinga innan teknisk drift er det overvekt med menn. Kjønnsfordelinga mellom sektorane er normal for ein kommune og heng saman med tradisjonelle val av yrke. Blant leiarane er det 56 % kvinner, og blant dei tilsette samla så er 82 % kvinner og 18 % menn. Andelen menn er ein prosent betre (høgare) enn i Etikk Kommunestyret vedtok 16. oktober dei reviderte etiske retningsliner gjeldande alle tilsette og folkevalde i Kviteseid kommune vart reviderte (sak 63/14). Arbeidet med å revidere den etiske standarden har vore gjennomført som ein prosess der arbeidstakarorganisasjonane og kommunen sin administrasjon har medverka og kome med innspel. Arbeidet har vore grundig gjennom 2014 for å sikre etisk refleksjon og høg etisk standard i kommunen. Leiargruppa har tatt føre seg etisk refleksjon av dei reviderte retningslinene i leiarforum for leiarar, hovudtillitsvalde og hovudverneombodet. Det vart drøfta dilemma og grunngjeve handlingsval med utgangspunkt i lovar, reglar, rutinar, grunnleggjande verdiar og konsekvensar av alternative handlingar. Det er viktig at det gode arbeidet som går føre seg i einingane og på sektor og leiarnivå må vidareførast for å sikre ein høg etisk standard i kommunen. Retningslinene følgjer med som ein del av alle nye arbeidsavtaler. 24

25 5 Sektorovergripande tenester 5.1 Rapport handlingsplan Tiltak i handlingsplanen Vidareutvikle gode rapporteringsrutinar internt og til politisk nivå. Gjennomføre opplæring i økonomi og økonomisystem for einingsleiarane. Utvide og formalisere IKT samarbeidet med Tokke og Vinje kommune. Følje opp IKT-strategien for regionen med særleg vekt på skule og helse. I samarbeid med dei andre kommunane i regionen kjøpe inn og installere ny telefonsentral Etablere system for elektronisk faktura handsaming Følgja opp felles arbeid i regionen med vidareutvikling av vår web-side. Resultat Rapportering gjennomført som planlagt. To rapporter til kommunestyret pluss årsmelding. Økonomi og gjennomgang av budsjett var fokus på leiarsamlingane gjennom heile Gjennomført deler av dette. Avtale med telefiber om linjer er på plass. Det er gjort utbetringar i infrastruktur på Kviteseid skule. Nytt legesystem er på plass. Ny sentral er kjøpt inn. Vert ikkje tatt i bruk før Prosjektleiar(økonomisjef) slutta i løpet av året. Prosjektet utsett til Dette arbeidet vart ikkje prioritert i Rådmann og Fellestenester Samla sett utgjer rådmanneininga 1,5 årsverk og Fellestenestene 8,65 årsverk til saman og femnar om budsjett, rekneskap, arkiv, sentralbord, IKT, personal skattekontoret for Nissedal og Kviteseid. Arkiv Tal på inngåande journalposter Tal på utgåande journalposter Tal nye saker under behandling Tal journalposter ikkje satt ferdig uansett årstal 4378 Tal på saker uansett status Lønsslipp på e-post Skatt Forskotstrekk totalt innbetalt i % av sum krav 99,74 99,00 99, Arbeidsgjevaravgift totalt innbetalt i % av sum krav 98,83 99,70 99,81 99,9 Utskrevet forskotsskatt totalt innbetalt i % av sum krav 95,96 99,00 98, Tabell 12: Aktivitet tal for arkiv og innkrevjingsprosent på skatt Utval Møte 2013 Del. saker 2013 Ref. saker 2013 Politiske saker 2013 Møte 2014 Del. saker 2014 Ref. saker 2014 Politiske saker 2014 Kommunestyret Formannskapet Oppvekst og omsorg Samfunnsutvikl. og tekn. drift Administrasjonsutval Arbeidsmiljøutval Tabell 13: Oversyn over saker i dei ulike utvala 25

26 6 Helse og omsorg. 6.1 Sektorleiing Kommunalsjef har gjennom året jobba mykje med personalarbeid, og dette har til tider vore ressurskrevjande. I tillegg vart stillinga som einingsleiar på eining for helse spara inn, og dette har tydd ein stor grad av meirarbeid. Dette har ført til at ein del planlagde arbeidsoppgåver har blitt utsett eller jobba mindre med, sjå handlingsprogrammet. Vederlagsberekning, IKT-arbeid og kvalitetsarbeid: Stillingsressursen for fagutviklingssjukepleiaren(tidlegare kvalitetsrådgjevaren) har vore 50 %. Det har m.a. blitt jobba med fylgjande oppgåver: Vederlagsberekning og eigenbetaling for omsorgstenester. Det vert utført vederlagsberekning for bebuarane på KOS. Det er og gjort eigendelar for korttidsplass på KOS, heimehjelp, tryggleiksalarm og matombringing frå kjøkenet på KOS. Dette arbeidet skjer i samarbeid med einingane på omsorg og økonomiavdelinga, og det vert nytta om lag 40 % stillingsressurs til dette. Profil Systemansvarleg for Profil. Fagutviklingssjukepleiaren jobbar med meldingsløftet. Det blei i 2013 starta opp eit prosjekt med e-meldingar til sjukehuset. I februar 2014 kom dette på plass, og e-meldingar kunne sendast mellom Kviteseid kommune og sjukehuset og motsett. Det er jobba med opplæring av nye folk og oppgraderingar på programvara i forhold til nytt lovverk. Det er jobba med brukarstøtte til folk som slit med ulike problemstillingar og oppretting av nye operatørar i Profil. Det er og jobba med rådgjeving i fht. sakshandsaming i vedtakssaker. Fagutviklingssjukepleiaren er ansvarleg for IPLOS-rapportering, både at registreringane er korrekte og innsending av data til SSB. IPLOS er ein del av Profil, og kan sjåast saman med brukarstøtta der. Innsendinga til IPLOS gjekk fint i samarbeid med IKT-avdelinga. GAT Fagutviklingssjukepleiaren er systemansvarleg for GAT - soft i Kviteseid. Internundervisning for nye brukarar av GAT- Produksjon. Alle einingane jobbar nå i arbeidsplan. Legekontoret er gått over til fleksiturnus og inn - og utstempling i staden for å levere fleksilister på papir. Samhandlingsreforma: Kviteseid kommune har vore med i arbeidet med samhandlingsreforma i den interkommunale arbeidsgruppa i Vest-Telemark. Det vore arbeidd med revidering av samarbeidsavtaler med sjukehuset. Pasientar blir sendt mykje raskare heim etter avslutta behandling på sjukehuset, og det har ført til eit merkbart auka press på tenestene i m.a. PLO og fysioterapien. Kompetanse: Kviteseid kommune fekk tilskot på kr til kompetanseheving av tilsette i PLO gjennom Kompetanseløftet Me hadde 6 tilsette som tok vidare- og etterutdanningar, t.d. hjelpepleiarar som utdannar seg til sjukepleiarar og vernepleiarar. I tillegg var det 22 tilsette som tek demensomsorgens ABC. 26

27 Det å auke kompetansen til dei tilsette er ei god investering for å møte stadig nye utfordringar som kommunen får innan helse og omsorg. Lærling: I 2014 har me hatt ein lærling som etter planen vert ferdig helsefagarbeidar i august Me tok ikkje inn nokon ny lærling i 2014 (det vart ikkje sett av midlar til det i budsjettet). Personal: H.ten. KOS Kjøken Lunden Helse Personalmøte: Nattevaktmøte Sjukepleiemøte Leiarmøte: 14 Rapportering på handlingsplan for 2014: Tiltak Resultatindikator Status Utvikle betre overordna styring og Minst 2 aktivitetsrapportar til Dette er gjennomført. rapporteringsrutinar på alle tenestene. hovudutvalet i Betre kvaliteten på sakshandsaminga ved tildeling av tenester. Betre og oppdaterte vedtak om tenester. Dette arbeidet er sett i gang, det er m.a. laga nye malar. Etablere rutinar for betre økonomirapportering og økonomistyring for einingane. Setje inn tiltak så snart som mogeleg for å unngå meirforbruk Dette arbeidet er sett i gang. Oppfylging av planstrategi: Utarbeiding av Pleie- og omsorgsplan og Plan for førebyggjande helsearbeid. Revisjon av Smittevernplan, Psykiatriplan og Plan for sosial og helseberedskap. Utgreie ei samlokalisering av dagsentertilbod. Planar ferdige i løpet av året. Rapport til politisk handsaming med oversyn over organisering og økonomi. Det har vore eit arbeid felles for Telemark med m.a. felles mal Plan for sosial- og helseberedskap. Me reknar med at me får ferdige planar for Kviteseid i 2015/16. Dette arbeidet er lagt på vent, då det ikkje ser ut til å bli rom for å samlokalisere slik det var tenkt i det nye omsorgsbustadprosjektet. Gjennomgang av kriterium for tildeling av tenester i pleie og omsorg I samband med samhandlingsreforma er det trong for å utgreie ei meir samordna teneste på natt på KOS, heimesjukepleie og Eining for funksjonshemma.. Utgreie trongen for å opprette tenestekontor. Nye kriterium utarbeidd og godkjende. Framlegg til ny organisering utarbeidd og lagt fram til politisk handsaming. Leggje fram politisk sak på dette. Det er jobba fram kriterar for tildeling av ØH-plass, og innført nye rutinar om mottak av utskrivingsklare pasientar. Grunna kapasiteten i PLO er ikkje dette utgreidd. Grunna arbeid med nedskjeringar er ikkje dette gjort. Dette vil me gjera i samband med arbeidet med koordinerande eining. 27

28 6.2 Kviteseid omsorgssenter(kos) 2014 har vore eit utfordrande år for KOS på mange måtar. Tre sjukepleiarar i faste stillingar slutta i løpet av året, ein på natt og to på dag/kveld, I tillegg hadde me ei vakant stilling på dag /kveld frå tidlegare. Det har vore vanskeleg å rekruttere sjukepleiarar på natt, og dei tre andre sjukepleiestillingane har også vore vakante delar av 2014, før me fekk tilsett og på plass 3 sjukepleiarar på hausten, og det er veldig bra. Perioden med vakante sjukepleiestillingar førte til ein stor ekstra slitasje på resten av sjukepleiargruppa. Etterspurnaden etter sjukeheimsplassar har vore stor i 2014, og dette har ført med seg ein del utfordringar. KOS har klart å ta i mot alle utskrivingsklare pasientar frå sjukehuset, så Kviteseid kommune har ikkje betalt for ferdigbehandla pasientar i I periodar der det har vore fullt, delvis overbelegg på KOS, har me måtte leige 1 sjukeheimsplass i Vinje i mai/juni i 4 veker, 2 sjukeheimsplassar på 1 veke og 2 veker i Nissedal i haust. KOS hadde ein beleggsprosent på 97,4% i Når pasientar døyr eller flyttar ut, må rommet reingjerast, og ofte trengs det oppussing. Dette fører til at rom av og til står ledige nokre få dagar. KOS hadde totalt 118 opphald i 2014, der m.a. 46 pasientar på langtidsplass og 6 pasientar på langtidsplass på skjerma avdeling. 21 pasientar har vore inne på korttidsplass. 2 pasientar har vore på avlastingsopphald. I 2014 har det vore 16 dødsfall på KOS. På skjerma avdeling vart det f.o.m auka med ein plass ekstra frå 5-6 plassar, utan auke i bemanning. Det har vore stabilt med 6 brukarar. Den opna me akuttplass på KOS. Ut året hadde me hatt 8 pasientar innlagde på akuttplassen. Pr. i dag har KOS 2 sjukepleiarar med spesialutdanning i eldreomsorg, 1 med spesialutdanning i kreftsjukepleie og 1 med spesialutdanning i intensivsjukepleie. Me jobbar for å få fleire til å ta tilleggsutdanning både blant hjelpepleiarane og sjukepleiarane. 3 tilsette var på kurs i Skien i haust i forbindelse med samhandlingsreforma for å auke kunnskapen. KOS var med på Demensomsorgens ABC, som går over 2 år. 15 tilsette deltek. Det vart kjøpt inn ei spesialoppvaskmaskin på skyllerommet i fjor, og det vart fornya ein del inventar m.a. på vaktrom og kontor. Langtidssjukefråver: 11,09 %, korttidsjukefråver: 2,59%, totalt sjukefråver: 13,68% Rapportering på handlingsplan for 2014: Tiltak Resultatindikator Status Vidareføre opplegget med eit samhandlingsrom for utskrivingsklare pasientar frå Ikkje utgifter til helseføretaket på utskrivingsklare pasientar i Dette er fylgd opp så langt som råd. 28

29 sjukehus og til pasientar som kan leggjast inn på KOS i staden for på sjukehus. løpet av Etablere eit ø-hjelpsrom, jfr. krav frå staten om dette frå Ha to kortidsplassar som m.a. skal brukast til: Avlastning for pårørande med store omsorgsoppgåver, eller til opptrening etter t.d. lårhalsbrot. Dei som treng det skal få ø- hjelpsplass etter vurdering av lege og sjukepleiar. Tal på liggedøgn Pårørande med store omsorgsoppgåver skal få avlastning. Pasientar som treng vurderingsopphald skal få det. Dette kom på plass og vart opna Dette har me freista å fylgje opp sa langt som råd. Vurderingsopphald og til eventuelt å regulere medisinar og smerteevaluering. Fylgje opp avvik i kvalitetssystemet og i HMS systemet. Bruke avviksmeldingar i forbetringsarbeidet. Rapport over avvik skal leggjast fram i hovudutval og AMU. Dette blei gjort i liten grad, og dette må betrast i Fylgje opp arbeidet med bemanningsplan/døgnrytmeplan. Betre tilpassa kompetanse til brukarane sine behov. Det har blitt jobba med bemanningsplan, men ikkje døgnrytmeplan grunna liten kapasitet. Arbeide for meir systematisk kompetanseheving av alle tilsette, jfr Samhandlingsreforma som krev stadig meir kompetanse i kommunane. Auke kapasiteten med 10% i demensarbeidet ved å omprioritere ressursar i tenesta. Høgare fagleg kvalitet på tenesta ut til brukar. Betre utgreiingsarbeidet i høve til demens. Betre tilbod til demente. Fleire tilsette fylgjer demensomsorgens ABC Dette er gjort, slik at demensteamet totalt er på 20% stilling. 6.3 Heimetenestene Talet på heimebuande demente er stadig aukande, og det blir stadig fleire yngre med demens. I løpet av 2014 har heimetenesta drifta dagsenter for heimebuande demente med 8 plassar 4 dagar i veka (prøveprosjekt med statleg støtte).tilbodet har mange ulike aktivitetar som blir individuelt tilpassa. Personalet har og reist heim til demente brukarar som har vore for dårlege til å koma på dagsenteret, for å avlaste pårørande. 29

30 Etter eit års drift ser ein at demente har god nytte av eit aktivitetstilbod, og pårørande får eit nødvendig «pusterom». Personalet ved dagsenteret (og leiar) har lagt ned mykje arbeid i prosjektet, i tillegg er dei viktige samarbeidspartar for demensteamet. I demensteamet jobbar ein sjukepleiar med spesialutdanning i demens og ein hjelpepleiar med lang erfaring med brukargruppa. Stillingsressursen på 20% blir primært nytta til kartlegging/utgreiing av diagnose i nært samarbeid med legane. Dette arbeidet er særs viktig og tidkrevjande(venteliste). I tillegg har demensteamet organisert og drifta pårørandeskule i haust, då mange pårørande har eit stort informasjonsbehov og treng nokon å dele erfaringar med. Tilbodet vart svært godt motteke. Trongen for hjelpemiddel/velferdsteknologi er stadig aukande, jfr. Samhandlingsreforma. Ofte er individuelt tilpassa og utplasserte hjelpemiddel ein føresetnad for å taka imot utskrivningsklare pasientar frå sjukehus/korttidsopphald på KOS, og for at brukarar skal kunne bu heime så lenge dei ynskjer det. Omdisponering av 20% stillingsressurs innanfor ramma var heilt naudsynt for å redusere «flaskehalsen» i heimetenesta. Omorganiseringa av heimehjelpstenesta har vorte vidareutvikla og jobba mykje med i Det har vore satsa på kompetanseheving og opplæring, slik at heimehjelpene kan utføre fleire arbeidsoppgåver, og får dermed meir varierte arbeidsdagar. Drifta har vorte meir effektiv, og leiar har fått større «spelerom», noko som har vore «redninga» i samband med stort sjukefråvær i heimetenesta(sjå seinare). Talet på utskrivningsklare pasientar har auka kraftig etter at Samhandlingsreforma vart innført. Leiar «føler på kroppen» at kommunen ikkje har ei koordinerande eining som kan ta ansvar for samhandlinga med sjukehuset (E-meldingar/telefonar),styre pasientflyten, utføre god sakshandsaming og sikre koordinerte tenester til dei som treng det. Reforma stiller krav til fleksibilitet og tilpassing, ikkje bare i heimetenesta, men i heile pleieog omsorgssektoren. Eit godt tverrfagleg samarbeid mellom ulike einingar og profesjonar, samt kompetanseheving i alle ledd, er ein føresetnad for å kunne handtere dei komande utfordringane knytta til Samhandlingsreforma. Samhandlinga mellom heimetenesta og KOS har vorte betre i løpet av året, men ein bør satse meir på samarbeid/fleksible løysingar neste år. E-meldingar mellom kommune/sjukehus og mellom heimeteneste/fastlegar har medført betre samhandling/kommunikasjon, spesielt i samband med medikamenthandtering. I 2014 tok me imot 121 pasientar frå sjukehuset, mot 77 pasientar i I tillegg har heimetenesta hatt 4 brukarar som krev mykje ressursar, der 1,4 årsverk har gått med til ein av brukarane. I vårhalvåret gjennomførte me eit prosjekt i samband med rett legemiddelbruk. Ved å ha ein tverrfagleg og strukturert legemiddelgjennomgang fekk nesten alle pasientane som var med redusert talet på medikament. Målet er at alle pasientane skal få ein årleg legemiddelgjennomgang. I 2013 gjekk sjukefråværet kraftig ned i heimetenesta, medan fråværet auka att i fjoråret. Totalfråværet var på 13,59%, langtidssjukefråværet var på heile11,07%. Dette trass i at ein har hatt fokus på temaet, gjennomgått ein organisasjonsutviklingsprosess og sett i verk fleire tiltak. Leiar ser ein samanheng mellom arbeidsmiljø og sjukefråvær som kan forklare noko av utfordringa: tenesta har fleire eldre tilsette og jobben kan vera både fysisk og psykisk 30

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 02.05.2013 08/2013 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 17.04.2012 11/2012 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Tokke kommune. Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg Framlegg 15. mai Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar

Tokke kommune. Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg Framlegg 15. mai Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar Tokke kommune Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg 2017 2030 Framlegg 15. mai 2017 Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016 KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG 2017-2027 FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016 Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4. Mål 5. Tema og avgrensing

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2015/24-21 Grethe Lassemo,35067109 200 17.03.2015 Kostratal - vedlegg til årsmelding 2014 KOSTRA - KOmmune STat RApportering.

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga

Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga Avdelinga har samla hatt eit mindreforbruk på kr 198 000 i forhold til opprinnelig budsjett og kr. 1 250 000,- i forhold til justert budsjett. Det største underforbruket

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2013/198-12 Grethe Lassemo,35067109 200 18.03.2013 Kostra tal 2012 - vedlegg til årsmelding KOSTRA - KOmmune

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan Kviteseid kommune Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/1147-10 Sakshand.: Hans Bakke Dato: 07.11.2011 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 121/11 16.11.2011 Sektorutvalet for service og utvikling

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2011/277-12 Grethe Lassemo,35067109 004 21.03.2011 Kostra tal - vedlegg til årsmeldinga 2010 KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2012/294-16 Grethe Lassemo,35067109 200 03.07.2012 Kostra tal, vedlegg til årsmeldinga - retta utgåve KOSTRA

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 08/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 08/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 08/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 11.05.2012 08/2012 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 7.4.2014 9/2014 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR F E L L E S I K T - S T R A T E G I FOR K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, N I S S E D A L, S E L J O R D, T O K K E O G V I N J E 2012-2015 30.03. 2012 - INNHALD - 1 SAMANDRAG 3 1.1

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR MELAND KOMMUNE STRATEGISK DEL

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR MELAND KOMMUNE STRATEGISK DEL MELAND KOMMUNE KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR MELAND KOMMUNE 2012 2015 STRATEGISK DEL Vedteke i Administrasjonsutvalet sak 042/11 24.08.11 s.1 Innhald: Innleiing Hovudmål 8 fokusområde: 1. Leiaropplæring

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.05.2015 Dykkar dato 22.04.2015 Vår referanse 2015/5765 331.1 Dykkar referanse Odda kommune, Opheimgata 31, 5750 Odda ODDA KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

Utsendte saksdokument: Dok.dato Tittel Dok.ID Budsjett 2016 og økonomiplan _versjon

Utsendte saksdokument: Dok.dato Tittel Dok.ID Budsjett 2016 og økonomiplan _versjon Norddal kommune Arkiv: FE - 210 JournalpostID: 15/9600 Saksbehandlar: Anne Nygård Dato: 26.10.2015 Saksframlegg Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 Saksnr. utval Utval Møtedato 020/15 Arbeidsmiljøutvalet

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2017/275-14 Grethe Lassemo,35067109 200 05.04.2017 Kostra tal - vedlegg til årsmelding 2016 KOSTRA - KOmmune

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Tokke kommune. Møteinnkalling. Til medlemene i Helse- og sosialutvalet

Tokke kommune. Møteinnkalling. Til medlemene i Helse- og sosialutvalet Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Helse- og sosialutvalet Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Helse- og sosialutvalet Møtestad: Helsesenteret Dato: 08.03.2012 Tid: 12:00

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2016 Dykkar dato 21.03.2016 Vår referanse 2016/4032 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Utval: Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresalen Kommunehuset Dato: Tid: 13:00

Utval: Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresalen Kommunehuset Dato: Tid: 13:00 Fyresdal kommune Møteinnkalling Utval: Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresalen Kommunehuset Dato: 07.12.2015 Tid: 13:00 Forfall meldast til sentralbordet på tlf.

Detaljer

Någå om Vågå! -ei førebels KOSTRA-analyse for 2012, pr mars -13

Någå om Vågå! -ei førebels KOSTRA-analyse for 2012, pr mars -13 Någå om! -ei førebels KOSTRA-analyse for 212, pr mars -13 Innleiing Det er valt å lage ei utdjupande KOSTRA-oppstilling som eit supplement til årsmeldinga. Årsaka til dette er at årsmeldinga gir eit totalt

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi:

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen; Arne Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Årsmelding Gol skule med avd. storskulen, Glitrehaug,

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Dykkar dato 06.02.2017 Vår referanse 2017/1692 331.1 Dykkar referanse Askøy kommune, Klampavikvegen 1, 5300 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Analyse av nøkkeltal for kommunane Selje, Vågsøy, Eid, Hornindal, Stryn, Gloppen og Bremanger Deloitte AS Føresetnader og informasjon om datagrunnlaget i analysen

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 09.03.2016 Dykkar dato 17.02.2016 Vår referanse 2016/2204 331.1 Dykkar referanse 16/1122 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi:

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Årsmelding - Gol ungdomsskule Årsmelding Gol ungdomsskuleskule 2014 (Kultur

Detaljer

Nedbemanning/ omstilling. Stranda kommune

Nedbemanning/ omstilling. Stranda kommune Nedbemanning/ omstilling Stranda kommune Status ved utgangen av rekneskapsåret 2012 Lånegjeld inkl. KF: 888 mill. Lånegjeld pr. innbyggar: 193.000. Akkumulert meirforbruk på totalt 50.650.000,- (Skjerpa

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Kviteseid kommune Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Vedteke i Hovudutval for Oppvekst og Omsorg (HOO), den 28.01.2015 1. Eigartilhøve Kviteseid kommune eig, driv og fører tilsyn med desse

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51 42 98 00 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 03/00793-002 000584/03 150&00 SEN/ØKO/VJ ØKONOMIREGLEMENT - DELEGERING I BUDSJETTSAKER

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE SÆRUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Møtedato: 05.04.2017 Stad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Kl.: 09.00 11.30 Tilstade: Arild Tveranger (leiar), Astrid Nordanger (nestleiar),

Detaljer

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting Side 1 av 5 Næringsavdelinga Notat Sakshandsamar: Kristin Arnestad E-post: kristin.arnestad@sfj.no Tlf: 57 65 62 45 Vår ref. Sak nr.: 11/5776-2 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 34646/11

Detaljer

Norddal kommune Personalpolitiske retningsliner

Norddal kommune Personalpolitiske retningsliner Norddal kommune Personalpolitiske retningsliner Vedteken 22.11.2012 i kommunestyresak 121/12 Innleiing. Norddal kommune produserer tenester som Norddalssamfunnet er avhengige av kvar einaste dag gjennom

Detaljer

Folketalet har gått noko opp sidan årsskiftet, men er framleis noko under målsettinga.

Folketalet har gått noko opp sidan årsskiftet, men er framleis noko under målsettinga. STATUSRAPPORT PR 01.05.2017 INNLEIING Rådmannen legg med dette fram 1. statusrapport for 2017. Rådmannen meiner at rapporten viser at den økonomiske situasjonen er krevjande. Hovudårsaka til dette er meirkostnaden

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.03.2017 Dykkar dato 11.01.2017 Vår referanse 2017/537 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.08.2015 Dykkar dato 18.02.2015 Vår referanse 2015/2747 331.1 Dykkar referanse 14/699 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.05.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2016/5041 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.04.2015 Dykkar dato 20.04.2015 Vår referanse 2015/5731 331.1 Dykkar referanse Radøy kommune, Radøyvegen 1690, 5936 Manger RADØY KOMMUNE -

Detaljer

Tokke kommune. Møteinnkalling. Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma

Tokke kommune. Møteinnkalling. Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Tenesteleiarane Rådmann Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 11/2145-23 13600/11 27.10.2011 ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Vi viser til ØP-notat

Detaljer

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009 SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009 2 PERIODISERT REKNESKAP PR. 30.09.09 Utvikling av rapporteringssystem Skodje kommune skal utarbeide månadlege rekneskapsrapportar samanlikna med periodisert

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

Bø kommune. Kommunedelplan for helse- og omsorg

Bø kommune. Kommunedelplan for helse- og omsorg Bø kommune Kommunedelplan for helse- og omsorg 2016-2028 Innleiing Helse- og omsorgstenesta har vore i ein kraftig utvikling i dei seinare åra, og nasjonalt er det utarbeida fleire Stortingsmeldingar som

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

Budsjett 2018 prosess

Budsjett 2018 prosess Rådmannen Alle sektorleiarar, seksjonsleiarar, einingsleiarar ev. andre med budsjettansvar Saksbehandlar Tlf. direkte innval Vår ref. Dykkar ref. Dato Odd Ivar Øvregård 2017/2314-3 27.06.2017 Budsjett

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Handlingsprogram og økonomiplan Hovedpunkt inneverende års budsjettramme pr. avd./sektor

Handlingsprogram og økonomiplan Hovedpunkt inneverende års budsjettramme pr. avd./sektor 4. Hovedpunkt inneverende års budsjettramme pr. avd./sektor Økonomisk oversyn - drift: Eit av skjemaene som er obligatorisk ved rekneskap er skjemaet som er synt nedanfor. Det grøne feltet er revidert

Detaljer

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innspelsundersøking Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Status og mål... 3 1.2 Vurderingar av mål knytt til kommunesamanslåing... 4 1.3 Haldningar

Detaljer

Side 2 av 8 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/12 12/107 Faste saker 002/12 12/69 Revisjon av lønspolitisk

Side 2 av 8 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/12 12/107 Faste saker 002/12 12/69 Revisjon av lønspolitisk SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 8 MØTEINNKALLING Utval: Administrasjonsutvalet Møtedato: 08.02.2012 Møtetid: 13.00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 01.06.2017 Dykkar dato 29.05.2017 Vår referanse 2017/6833 331.1 Dykkar referanse Osterøy kommune, Rådhuset, 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Vågå Kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Vågå Kommune KOSTRA og nøkkeltall Kommune KOSTRA statistikk Vi har vald å plukke ut nokre sentral trekk av Kostratal for kvar tenestestad. Dette er mest for å ha eit blikk på oss sjølv, men og for å sjå på utviklingstrekk

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 12. desember 2011.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 12. desember 2011. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 22.03.2012 Dykkar dato 17.02.2012 Vår referanse 2012/2651 331.1 Dykkar referanse 12/179-12/2825/WGL Austevoll kommune Kommunehuset 5392 Storebø

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 13.06.2016 Dykkar dato 09.06.2016 Vår referanse 2016/7787 331.1 Dykkar referanse Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE -

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 29.02.2016 Dykkar dato 06.01.2016 Vår referanse 2016/309 331.1 Dykkar referanse Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 ISDALSTØ LINDÅS KOMMUNE

Detaljer

Rapport. Arbeidsgruppe sparepakke 3 Administrasjon

Rapport. Arbeidsgruppe sparepakke 3 Administrasjon Rapport Arbeidsgruppe sparepakke 3 Administrasjon 25.03.2015 1 1. Innleiing Rapporten omhandlar arbeidet i arbeidsgruppa Sparepakke 3 Administrasjon som har vurdert mulige innsparingar i administrasjonen,

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.06.2015 Dykkar dato 29.04.2015 Vår referanse 2015/6219 331.1 Dykkar referanse 14/3513 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Kviteseidhallen Dato: 21.01.2016 Tidspunkt: 09:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet

Detaljer

Tertialrapport 1-2015

Tertialrapport 1-2015 Tertialrapport 1-2015 1. tertial (januar-april 2015) Denne rapporten viser skatteinngangen, lønnsrekneskapen, status for disposisjonsfondet, hovudtala for kvart budsjettområde og sjukefråværet den fire

Detaljer

Fyresdal kommune. Møteinnkalling. Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Dato: Tid: 13:30

Fyresdal kommune. Møteinnkalling. Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Dato: Tid: 13:30 Fyresdal kommune Møteinnkalling Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Dato: 02.12.2015 Tid: 13:30 Forfall meldast til sentralbordet på tlf. 35 06 71 00. Varamedlemmer møter bare etter

Detaljer

UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON SOGNDAL KOMMUNE 2012-2015 Bakgrunn Kommunestyret har det øvste ansvaret for internt tilsyn og kontroll i kommunane, og skal etter 77 velja eit kontrollutval til å stå

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 23.november 2017.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 23.november 2017. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.02.2018 Dykkar dato 29.01.2018 Vår referanse 2018/1603 331.1 Dykkar referanse Stord kommune, Postboks 304, 5402 Stord STORD KOMMUNE - BUDSJETT OG

Detaljer

NOTAT. Frå: Rådmannen. Saka gjeld:

NOTAT. Frå: Rådmannen. Saka gjeld: Økonomiavdelinga Dato: 28.11.2013 Arkiv: 210 Vår ref (saksnr.): 13/830-81 Journalpostid.: 13/29330 Dykkar ref.: NOTAT EMNE: RÅDMANNENS FORSLAG TIL ENDRING I BUDSJETT/ØKONOMIPLAN FOR 2014-2017 SOM FØLGJE

Detaljer

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR Endeleg vedtaksorgan: Kommunestyret Saksansvarleg.: Lars Joranger Arkiv: Objekt: FE-145 Arkivsaksnummer 12/881 SAKSGANG Saksnr Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksbehandlar

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutval

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutval 3692 Sauland Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutval Møtedato: 23.05.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer