Verktøy for dokumentering av kvalitetsarbeidet i videregående opplæring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verktøy for dokumentering av kvalitetsarbeidet i videregående opplæring"

Transkript

1 Verktøy for dokumentering av kvalitetsarbeidet i videregående opplæring Anders Ruud Fosnæs / Conexus Conexus AS Grønland 32 B, 3045 Drammen Telefon: 02182

2 Fagnettverk og samarbeidspartnere Universitetet i Oslo Høgskulen i Sogn og Fjordane, Knut Roald University of London, Louise Stoll IMTEC BI NHH Utdanningsdirektoratet Høgskolen i Hedmark Gyldendal Forlag Cappelen Damm Aschehoug NOVA Senter for IKT i Utdanningen Agderforskning Aalborg universitet, Laboratorium for Forskningsbaseret Skoleudvikling og Pædagogisk Praksis NIFU Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) ved Universitetet i Stavanger UConsulting

3 Stratosfæren Teknologi Endring Pedagogikk (Fullan 2013)

4 Utfordringene med å utvikle kvaliteten i skolen «society has moved the goal posts on schools and imposed upon them new measures of performance» «Society has asked schools to pursue the new metric of improvement from within the existing organization» (Christensen 2008)

5

6 Analyse

7 Analyse

8 En del av teorigrunnlaget Vurdering for læring, Hattie og Wærness Balansert målstyring, Kaplan & Norton Systemtenkning, Pierre Bourdieu Organisasjonslæring, Peter Senge og Knut Roald Profesjonell kapital, Andy Hargreaves Profesjonell kompetanse, Erling Lars Dale U-teorien, Otto Scharmer

9 Skolelederens hovedaktiviteter: 1. Driftsoppgaver 2. Krisehåndtering 3. Kvalitetsutvikling

10 Eiendomssentrert skoleledelse

11 Innovasjonssentrert skoleledelse

12 Datadrevet skoleledelse

13 Voksensentrert skoleledelse

14 Elevsentrert skoleledelse

15 På jakt etter skoleledelsens effekt «Det er vanskelig å isolere effekten skoleledelsen har på elevenes læring fordi de påvirker elevenes læring indirekte ved å skape gode forhold for undervisning og læring.» Vivian Robinson (2013)

16 Evidensinformert kvalitetsarbeid Om vi ser inn i kirken ser vi mange handlinger, aktiviteter og ritualer (praksiser). Kirken har definert disse til å henge sammen med formålet (frelsen). Slik synes jeg også det er med skolen. Praksisen henger pr definisjon sammen med formålet. Men det er vel et større problem for skolen enn kirken å bygge på tro? Johan Froms skoleblogg

17 Bruke data til å erkjenne behov for utvikling

18 (Lindvig m. fl. 2012)

19 To perspektiver på organisasjon og utvikling (E. Irgens, 2011) Instrumentell tilnærming Syn på utvikling: Programmering Rasjonelt, mekanisk byråkratisk, instrumentelt Kjennetegn: programmering, sentralstyring, kontroll, strukturert Fokus på strukturer, planer, måldokumenter, kvantifiserbare mål, delmål og hierarkisk struktur Utvikling som teknisk utfordring HVA BLIR LEDERUTFORDRINGENE HER? Fortolkende tilnærming Syn på utvikling: Læringsprosess Fortolkende, konstruktivistisk, lærende, adaptivt, eksplorativt Kjennetegn: Tilpassing, delegering, meningsskaping, lokale muligheter og begrensninger Fokus på prosess, mening, verdier, normer, grunnsyn, retningsgivende mål hvor prosessene får oppmerksomhet Utvikling som kreativ prosess HVA BLIR LEDERUTFORDRINGENE HER?

20 «Å organisere og sammenfatte datainformasjonen slik at det går an å trekke ut den informasjonen vi trenger for å besvare problemstillingen» (Hellevik 1999)

21 Stor nok bredde i datagrunnlaget 1. Resultatdata 2. Brukerdata 3. Profesjonsdata

22 Neste overføringer av karakter- og fraværsdata fra VIGO februar april juli august august august 2014

23

24 Trivsel og Motivasjon

25 Trivsel og Motivasjon

26 Støtte fra lærerne og Faglig utfordring

27 Arbeidsro og Mestring

28

29 Fra 5. trinn til Vg3

30 Fem grunnleggende prinsipper 1. 0,3-regelen 2. Finn relevant sammenligning 3. Som du spør får du svar 4. Input - Output 5. En analyse av kvalitet må bygge på en analyse av sammenheng

31 (Lindvig m.fl. 2012)

32

33 Kriteriebasert fargeanalyse Høy verdi Grønn Middels til høy verdi Gul + Middels til lav verdi Gul - Lav verdi Rød

34 Er du interessert i å lære på skolen Trives du med skolearbeidet?

35 Fakta Hauketo Marienlyst skole skole Motivasjon se delskår 2,5 2,9 Trivsel se delskår 3,3 3,3 Mobbing se delskår 3,7 3,7 Elevmedvirkning se delskår 2,3 2,0 Elevdemokrati se delskår 2,8 2,7 Fysisk læringsmiljø se delskår 2,3 2,2

36 Bekreftende faktoranalyser Chi-square = 148,084 Degrees of freedom = 1 Probability level =,000 Modelltilpasning:,14 1,00 Motiverende lærere,72 r1 1,00 CFI = 0,984 IFI = 0,984 RMSEA = 0,061 Motivasjon 1,30 Interesse for å lære,62 r2 1,00,10 Miljø,17 1,00 Sosial trivsel,46 r3 1,00,54 1,00 Mobbing,51 r4

37 Rotated Factor Matrix a Factor Trives du på skolen? Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene? Er du interessert i å lære på skolen? Hvor godt liker du skolearbeidet? Jeg gleder meg til å gå på skolen Prioriterer du å bruke tid på skolearbeidet (både arbeid i timene og lekser)? Motivasjon Trivsel,234,972,110,440,724,176,707,210,554,382,678,139 Når jeg arbeider med skolefag, fortsetter jeg å jobbe selv om det jeg skal lære er vanskelig.,657,146 Extraction Method: Maximum Likelihood. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. a. Rotation converged in 3 iterations.

38 Oppgave Logg deg inn i PULS og velge alle utdanningsprogrammene på din skole. Hvordan ser resultatene ut i Elevportalen?

39 Oppgave Logg deg inn i PULS og velge alle utdanningsprogrammene på din skole. Hvordan ser resultatene ut i Elevportalen?

40 Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted

41 Bruk av data i kvalitetsarbeidet «Auka tilgang på resultatinformasjon kan bidra til målretta skoleutvikling. Men kvalitetsvurdering kan også fungere som meiningstomme og kontraproduktive ritual når vurderingsresultat ikkje blir bearbeidde på måtar som gir kollektiv innsikt og engasjement.» (Roald 2012)

42 (Roald 2012)

43 Avklare kvalitet Hvordan ser klasserommet ut når vi bruker IKTteknologi på en læringsfremmende måte? Hva kjennetegner kvalitetsnivåene? Hensikten med kvalitetsbeskrivelser er å gi skolene støtte i arbeidet med å utvikle en kunnskapsutviklende vurderingskultur.

44 Organisering og struktur Nivå Valgt Kriterier for å oppnå nivå Nivå 4 Nivå 3 Nivå 2 Nivå 1 Nivåbeskrivelse: Skoledagen for elever og lærere er preget av systematisk arbeid med struktur. Hele personalet følger de samme rutinene for hva som er lov og ikke lov. Reglene praktiseres konsekvent overfor elevene på skolens fysiske områder. Nivåbeskrivelse: Det er god struktur og orden i det enkelte klasserom. Det arbeides med å få til en praksis, forståelse av rutiner og struktur på skolen. Skolene kartlegger lærernes realkompetanse knyttet til klasseledelse og orden i undervisningen. Disse dataene brukes i arbeidet med å utvikle lærernes kompetanse. Nivåbeskrivelse: Skolen har en strategi for utøvelse av skolereglementet og for å skape struktur og orden i det enkelte klasserom og på skolens fellesområder. Denne strategien er bearbeidet med peronalet og forsøkes praktisert på en gjenkjennelig måte av hele personalet. Nivåbeskrivelse: Skoledagen preges av å "tilfredsstille" elevenes innspill til struktur og orden for å oppnå en viss grad av arbeidsro. Skolen mangler felles forventninger til og bevissthet om det å skape struktur og orden i elevenes og lærerens arbeidssituasjon.

45 Sjekk kompetanse Tilstrekkelig kompetanse Utilstrekkelig kompetanse Lag resultatmål Lag utviklingsmål Auckland UniServices Ltd, 2013.

46 Oppgave Hvordan reagerte du på denne måten å beskrive og vurdere kvalitet? Hvilke fordeler og ulemper identifiserte du?

47 Fra å se på data til å bruke data Nivå Definisjon Læringsprosess Resultat 4 Klokskap Være i stand til å ta kunnskap i bruk for å utvikle og nå mål Verdibasert avveining mellom alternativer, samt å sette i verk de mest egnede tiltak Bedre liv / opplevelse av å lykkes 3 Kunnskap Klar forståelse av informasjonen og hva den innebærer Analyse og syntese Innsikt / forståelse (kunnskapsbank) 2 Informasjon Meningsfulle, fortolkende og anvendbare data Gi data form og funksjonalitet Oversikt (informasjonsbank) 1 Data «Nakne fakta» / «rådata» / «eksformasjon» Sette sammen elementer av rådata Memorering (databank) (Irgens 2012)

48 To forutsetninger for effektfulle tiltak 1. De tiltakene som skal iverksettes bør ha stor sannsynlighet for å ha god effekt på elevenes læring 2. De valgte tiltakene som det satses på bør kunne gjennomføres systematisk og over tid

49

50 Nivå 4 Gjennomført Nivå 3 Underveis Nivå 2 Igangsatt Nivå 1 Definert Hva skal være gjort når tiltaket er gjennomført? Er resultatet av tiltaket i tråd med hensikten? Hvordan skal vi skaffe oss nødvendig informasjon om hvordan det går med tiltaket? Er det nødvendig å justere kurs? Hva skal vi gjøre for å skape engasjement rundt tiltaket? Hvordan skal vi sørge for at de involverte tilegner seg nødvendig kompetanse? Hvordan skal vi finne tid til å trene på tiltaket? Hvordan skal vi sørge for at de involverte vet hva tiltaket går ut på? Hvem skal gjøre hva for å realisere tiltaket?

51 Nivå 4 Gjennomført Nivå 3 Underveis Nivå 2 Igangsatt Nivå 1 Definert Kurset går hver høst, hele målgruppen melder seg på kurset og alle som er i stand til det gjennomfører eksamen. Det forventes at de fleste består. Elevene møter hver torsdag. Ansvarlig mattelærer evaluerer tilbudet underveis og eventuelt justerer innholdet i tilbudet. Det som skal evalueres er hvor mange som består eksamen og hvor mange elever i målgruppen som benytter seg av tilbudet. Elever har meldt seg på kurset og møter. Ansvarlig lærer gjennomfører det planlagte programmet. En matematikklærer er satt som ansvarlig for tiltaket sammen med prosjektleder. Det utarbeides en plan for gjennomføringen av kurset. Det sendes ut informasjonsbrev til aktuelle elever og lærere, med oppfordring om å melde seg opp til eksamen og melde seg på kurset.

52 Verktøy for å følge opp mål og tiltak over tid (Miles m.fl. 1987)

53 Oppgave Hvordan reagerte du på denne måten å beskrive og vurdere tiltak? Hvilke fordeler og ulemper identifiserte du?

54 Bruk av data i utviklingsarbeidet «Auka tilgang på resultatinformasjon kan bidra til mer målretta utvikling. Men analyse av data kan også fungere som meiningstomme og kontraproduktive ritual når vurderingsresultat ikkje blir bearbeidde på måtar som gir kollektiv innsikt og engasjement.» (Roald 2012)

55 (Roald 2012)

56 (Roald 2012)

57 (Roald 2012)

58 Å lede foran et blankt lerret (Scharmer 2009)

59 Problems with Leaders Problem Solving Avoidance of problem talk - indirectness Not challenging single-issue lobbying Fix it mentality Auckland UniServices Ltd, 2013.

60 Complex problem solving Complex problem solving involves identifying solution requirements and modifying and integrating them in ways that enable a solution to be reached Identify solution requirements The goal Modify/ integrate Enables solution Auckland UniServices Ltd, 2013.

61 Å bearbeide vurderingsresultater på måter som skaper kollektiv innsikt og engasjement (Roald 2012)

62 Bruke data til å erkjenne behov for utvikling

63 Et tankekors Kvalitetsarbeidet og det daglige arbeidet kan fungere i to uavhengige sfærer Knut Roald 2012

64 Reaktiv læring Tenke Handle Nedlastning Reproduksjon av atferdsmønstre (Senge m.fl. 2004)

65 Dypere læring Tenke Handle (Senge m.fl. 2004)

66 Tre perspektiver på å lede kvalitetsarbeid 1. Resultater 2. Prosesser 3. Blindsonen (Scharmer 2009)

67 Problem Reproduksjon Løsning Fokus Se med ferske øyne Utvidelse Se fra et utenfraperspektiv Fordypning Dialog og gi slipp på gamle handlingsmønster Dyp felles forståelse av situasjonen SE Foredling Forbedring Fornyelse Felles vilje til handling Ny tenkning Kollektivt ansvar for løsningene Ny praksis Ny drift beskrives og implementeres Nye prosesser Beskrive hva som skal gjøres og prøves ut Klargjøre visjon og intensjon GJØRE

68 Viktigste fokus

69 Field: Structure Of Attention I-in-me I-in-it I-in-you Field 1 Downloading: Talking nice 2 Debate: Talking tough 3 Dialogue: Reflective inquiry Speaking from what they want to hear Polite routines, empty phrases Autistic system (not saying what you think) Speaking from what I think Divergent views: I am my point of view Adaptive system (say what you think) Speaking from seeing myself as part of the whole From defending to inquiry into viewpoints Self-reflective system (reflect on your part) I-in-now 4 Presencing: Generative flow (Otto Scharmer 2009) Speaking from what is moving through Stilness, collective creativity, flow Generative system (identity shift: authentic self)

70 Elever Lærere Reparasjon Defekter Mekaniker Terapi Atferd Instruktør Refleksjon Kognisjon Trener Selvutvikling Selv «Jordmor»

71

72 Oppgave Har du tro på at data kan spille en viktig rolle i kvalitetsarbeidet? På hvilke måter? Hvordan ønsker du å bruke data fra PULS inn i kvalitetsarbeidet?

73 Simpleks teknologi

74 Grisen vokser ikke selv om en veier den

75 Kvalitetsutvikling på alle nivåer med PULS

76 Generelt om verktøy A tool is only as good as the mindset using it (Fullan 2013)

TOLKNING OG BRUK AV DATA SOM GRUNNLAG FOR KVALITETSARBEID

TOLKNING OG BRUK AV DATA SOM GRUNNLAG FOR KVALITETSARBEID TOLKNING OG BRUK AV DATA SOM GRUNNLAG FOR KVALITETSARBEID / Conexus Conexus AS Grønland 32 B, 3045 Drammen post@conexus.no www.conexus.no Telefon: 02182 Viktige oppdrag: Utdanningsdirektoratet 18 Fylkeskommuner

Detaljer

«PULS og VOKAL som grunnlag for profesjonsutvikling» - teorigrunnlag og praktiske eksempler

«PULS og VOKAL som grunnlag for profesjonsutvikling» - teorigrunnlag og praktiske eksempler «PULS og VOKAL som grunnlag for profesjonsutvikling» - teorigrunnlag og praktiske eksempler Evidensinformert kvalitetsarbeid (EIKA) Hovedformålet med prosjekt EIKA (EvidensInformert KvalitetsArbeid) er

Detaljer

Kartlegging av videregående opplæring i Buskerud 2008

Kartlegging av videregående opplæring i Buskerud 2008 Rapport 4/2008 Kartlegging av videregående opplæring i Buskerud 2008 Fylkesrapport Forord Denne utviklingsrapporten bygger på kvantitative spørreundersøkelser som er gjennomført på de videregående skolene

Detaljer

I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN

I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN Lederutviklingsprogram for Sandnesskolen 2013-2015 SANDNES I SENTRUM FOR FRAMTIDEN Sandnes kommunes visjon lyder som følger: Sandnes i sentrum for framtiden.

Detaljer

Kvalitet i skolen 2014 2016

Kvalitet i skolen 2014 2016 Kvalitet i skolen 2014 l 2016 2 Ett skritt fram Kvalitet i skolen 2011-13. Oppvekst og kulturkomiteen ba i februar 2010 rådmannen om å utvikle en plan for kvalitetsløft for alle skolene i kommune over

Detaljer

DEN GODE AKERSHUSSKOLEN

DEN GODE AKERSHUSSKOLEN DEN GODE AKERSHUSSKOLEN Praksisprinsipper for pedagogisk ledelse og læring 2 Akershus fylkeskommune DEN GODE AKERSHUSSKOLEN 2015 Innhold FORORD... 3 INNLEDNING...4 DOKUMENTETS STATUS... 4 MÅL...5 BEGREPSAVKLARING

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui HANDLINGSPLAN FOR BIRKENESSKOLEN 2014-2018 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa Birkenesskolen En god skole for alle! sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

Detaljer

Faglig veiledning... 33 Arbeidsro... 36 Fravær... 37 Kapittel 4. Tilpasset opplæring... 38 Tilpasset opplæring... 39 Praksisnær undervisning...

Faglig veiledning... 33 Arbeidsro... 36 Fravær... 37 Kapittel 4. Tilpasset opplæring... 38 Tilpasset opplæring... 39 Praksisnær undervisning... 0 Innhold Innledning... 3 Sammendrag... 4 Kapittel 1. Kvalitet i ledelse og kompetanseutvikling... 5 Medarbeidertilfredshet... 5 Generelt... 5 Medarbeiderne... 5 Resultatenhetslederne... 6 Sykefravær...

Detaljer

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 tromso.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden 2015-2020 6

Detaljer

Kartlegging av videregående opplæring i Hordaland 2004/05

Kartlegging av videregående opplæring i Hordaland 2004/05 Rapport 8/2005 Kartlegging av videregående opplæring i Hordaland 2004/05 Fylkesrapport Jarl Inge Wærness Yngve Lindvig Rannveig Andresen Ragnhild Nissen-Lie Forord Denne rapporten bygger på undersøkelser

Detaljer

Aronsløkka skole DRAMMENSSKOLEN Norges Beste Skole

Aronsløkka skole DRAMMENSSKOLEN Norges Beste Skole Aronsløkka skole DRAMMENSSKOLEN Norges Beste Skole Lede og lære TID OG TILLITT STØTTE OG KRAV PRAKSISNÆRT ENDRINGSAGENT RELASJON + OPPLEVELSER Aronsløkka Vi vokser sammen Ansvar Omsorg Respekt læring mestring

Detaljer

Samarbeid mellom hjem og skole

Samarbeid mellom hjem og skole Trine Fåkvam Samarbeid mellom hjem og skole En kasusstudie av hvordan klassekontakter i en kommune erfarer samarbeidet med skolen, og hvordan deres erfaringer kan bidra til forbedring av samarbeidet. Masteroppgave

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Grunnlagsdokument. Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017

Grunnlagsdokument. Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Side 1 av 9 Grunnlagsdokument Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Grunnlagsdokumentet er revidert våren 2014 i forbindelse med videreføringen av satsingen på Vurdering for læring og

Detaljer

Kvalitetsvurdering og kvalitetsledelse Skoleeierskap som fremmer skolebasert kompetanseutvikling og profesjonell undervisning. Marianne Lindheim, KS

Kvalitetsvurdering og kvalitetsledelse Skoleeierskap som fremmer skolebasert kompetanseutvikling og profesjonell undervisning. Marianne Lindheim, KS Kvalitetsvurdering og kvalitetsledelse Skoleeierskap som fremmer skolebasert kompetanseutvikling og profesjonell undervisning Marianne Lindheim, KS Hvem er skoleeier? KS FOU Hvordan lykkes som skoleeier?

Detaljer

SAMMEN OM VESTFOLDS FRAMTID Regional plan for et helhetlig opplæringsløp

SAMMEN OM VESTFOLDS FRAMTID Regional plan for et helhetlig opplæringsløp SAMMEN OM VESTFOLDS FRAMTID Regional plan for et helhetlig opplæringsløp Innholdsfortegnelse Sammendrag 3 Sammendrag 6 Innledning 8 Kvalitet på opplæringen 12 Overganger i opplæringsløpet 13 Handlingsområder

Detaljer

Kompetente skoleledere og elevresultater

Kompetente skoleledere og elevresultater Ivar Michael Jahr Kompetente skoleledere og elevresultater Påvirker skolelederens formelle kompetanse den pedagogiske ledelsen? Masteroppgave i Styring og ledelse Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Tilpasset opplæring gjennom skolens profesjonsfellesskap

Tilpasset opplæring gjennom skolens profesjonsfellesskap TEMA TILPASSET OPPLÆRING Tilpasset opplæring gjennom skolens profesjonsfellesskap av eirik s. jenssen og knut roald Tilpasset opplæring er et politisk begrep som må avklares og omsettes til praksis. Det

Detaljer

Stavangerskolen 2011. Innhold, kvalitet og utfordringer

Stavangerskolen 2011. Innhold, kvalitet og utfordringer Stavangerskolen 2011 Innhold, kvalitet og utfordringer Kvalitets- og ut vik ling smelding 2011 Innhold Innledning...5 Min skolehverdag...9 Elevenes opplevelse av Stavangerskolen trivsel, mestring og veiledning

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Respekt. Samarbeid mellom hjem og skole. Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER

Respekt. Samarbeid mellom hjem og skole. Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER Samarbeid mellom hjem og skole Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER Respektprogrammet Innhold Om Respekt...3 Litt om forfatterne...3 Innledning... 4 Respektprogrammet...5

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Marit Evelyn Heggland. På hvilken måte legger ledere i voksenopplæringen til rette for å fremme deltakernes utvikling og resultater?

Marit Evelyn Heggland. På hvilken måte legger ledere i voksenopplæringen til rette for å fremme deltakernes utvikling og resultater? Marit Evelyn Heggland På hvilken måte legger ledere i voksenopplæringen til rette for å fremme deltakernes utvikling og resultater? en studie av skoleledere i lys av pedagogisk ledelse Master i skoleledelse

Detaljer

PLAN FOR UANSETT VÆR

PLAN FOR UANSETT VÆR PLAN FOR UANSETT VÆR KOMPETANSE FOR UTVIKLING Strategi for kompetanseutvikling i Hvalerskolen 2005-2008 HVALER KOMMUNE UTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN DELPLAN 2005 KUNNSKAPSLØFTET En ny og bedre grunnopplæring

Detaljer

Faglig forsvarlig praksis

Faglig forsvarlig praksis Master i yrkespedagogikk 2011 Master in Vocational Pedagogy Faglig forsvarlig praksis Hvordan utvikle en tverrfaglig, praktisk og yrkesrelevant opplæring ved vg1 programområde helse- og sosialfag? Hva

Detaljer

Innholdsfortegnelse. A Innledning 4 A 1 Bakgrunn 4 A 2 Målsetting for kvalitetsarbeidet 6 A 3 System og metoder i bruk 7

Innholdsfortegnelse. A Innledning 4 A 1 Bakgrunn 4 A 2 Målsetting for kvalitetsarbeidet 6 A 3 System og metoder i bruk 7 Innholdsfortegnelse A Innledning 4 A 1 Bakgrunn 4 A 2 Målsetting for kvalitetsarbeidet 6 A 3 System og metoder i bruk 7 B Resultater sektornivå 2014 22 B 1 Virksomhetsevalueringer 2014 25 B 2 Elevundersøkelsen

Detaljer