2 Overordnede mål og styringsprinsipper

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2 Overordnede mål og styringsprinsipper"

Transkript

1 2 Overordnede mål og styringsprinsipper 2.1 Ny kommuneplan gir føringer for utvikling av Ski-samfunnet og de kommunale tjenestene Ny kommuneplan for Ski ( ) ble vedtatt av Ski kommunestyre Den inneholder mål, strategier og føringer for utvikling av lokalsamfunnet, kommunale tjenester og kommunen som organisasjon. Ski kommune ønsker at kommuneplanen skal: fungere som overordnet politisk og administrativt styringsverktøy både på lang og kort sikt legge til rette for utvikling av Ski som et klimavennlig lokalsamfunn der det er attraktivt å bo, jobbe og drive næring bygge på regionale mål og strategier for en konkurransedyktig og bærekraftig hovedstadsregion bidra til økt forutsigbarhet, konsistens og tydelighet i dialogen med omverdenen, både lokalt og regionalt Planen legger rammer for hvor sterk befolkningsvekst kommunen bør ha, og hvordan denne veksten skal fordeles. Enkelte temaer er trukket frem som viktige politikkområder, og gitt egne kapitler i samfunnsdelen. Arealdelen med planbestemmelser følger opp mål og strategier fra samfunnsdelen. Arealdelen bestemmer hvor det kan bygges og fortettes, og hvilke områder det er viktig å bevare som landbruks-, natur- og friluftsområder. Norsk plansystem forutsetter en tett kopling mellom den 12-årige kommuneplanen og den 4-årige økonomiplanen, se illustrasjonen nedenfor av 1- og 4-årshjulet. Handlingsplan m/budsjett fungerer som handlingsdel for de 4 første årene i kommuneplanperioden, og rulleres årlig. Her konkretiseres tiltak innenfor kommunens økonomiske rammer. Kommuneplanens befolkningsprognoser m/boligprogram er en viktig overbygning for kommunens investeringer i handlingsplanperioden. 3

2 2.2 Kommuneplanens profil og prioriteringer i budsjett- og handlingsplanperioden En viktig hensikt med kommuneplan er å forberede en forsterket bymessig utvikling av Ski tettsted. Planen fokuserer både på den fysiske utviklingen av Ski som regionsenter og kollektivknutepunkt, og på arbeidsformer og organisering for gjennomføring av ønsket byutvikling. Det er vedtatt ny visjon for Ski kommune: Ski kommune - på sporet til fremtiden. Visjonen refererer både til Skis muligheter som regionalt kollektivknutepunkt for jernbane, og til utfordringer og ambisjoner knyttet til utvikling av kommunen som tjenesteyter og organisasjon. Kommuneplanen har følgende satsingsområder: 1. Kommuneplanlegging i et regionalt perspektiv 2. Utbyggingsmønster og arealforvaltning 3. Samferdsel 4. Boligpolitikk 5. Verdiskaping og arbeidsplasser 6. Klima, energi og miljø 7. Folkehelse, universell utforming og samfunnssikkerhet som overordnede premisser 8. Utvikling av sentrale tjenesteområder (tjeneste- og organisasjonsutvikling) Tabellen på de neste sidene viser hvilke oppgaver Ski kommune vil prioritere i handlingsplanperioden for å følge opp kommuneplanens mål og strategier. Listen er avgrenset til oppgaver av en viss størrelse, og som derved er sentrale i rådmannens forslag til prioritering av ressursbruk de neste fire årene. 2.3 Kommunens målkart et hjelpemiddel for å måle resultater Som støtte i arbeidet med å måle effekter av tiltak, har Ski kommune tatt i bruk målkart. Kommuneplanens kapittel om tjeneste- og organisasjonsutvikling er tilpasset strukturen i målkartet med følgende fokusområder: Brukere Medarbeidere Samfunn og miljø Økonomi For hvert av fokusområdene er det definert mål. For hvert av målene er det definert en eller flere indikatorer, som skal gjenspeile kommunens måloppnåelser. Det overordnede målkartet forteller hvilke mål som skal nås, hvilke indikatorer som skal gjenspeile måloppnåelsen og hvilket resultatnivå som skal oppnås. Mål og ambisjoner i det overordnede målkartet tar utgangspunkt i kommuneplanens føringer, og er grunnlaget for kommunens hovedprioriteringer i fireårsperioden Det overordnede målkartet er i neste omgang retningsgivende for virksomhetenes egne målkart og virksomhetsplaner. 4

3 Kommuneplan Handlingsplan Tidsramme Overordnede rammer Videreutvikling av overordnet plansystem Kommuneplanen skal følges opp gjennom den årlige rulleringen av økonomiplanen, og koples til kommunens system for balansert målstyring (BMS). Befolkningsvekst og boligbygging Kommuneplanen tar høyde for en befolkningsvekst på 25% og bygging av over nye boliger i planperioden. Boligene er fordelt på plansoner (skolekretser), for å få en grov indikasjon på konsekvenser for skole, barnehage og andre kommunale tjenester. Kommuneplanens satsingsområder 1. Kommuneplanlegging i et regionalt perspektiv Ski kommune skal fylle rollen som regionsenter og kollektivknutepunkt og følge opp hovedlinjene i regionale strategier for areal, transport og næringsutvikling, både i egen planlegging og i samhandling med andre regionale aktører og nabokommuner. Sammen med nabokommunene vil Ski utnytte næringsmessige synergier av Follobanen og Universitetet på Ås, som styrkes ytterligere i Det er også et mål å få til mer formalisert samarbeid med regionale myndigheter og kompetansemiljøer, spesielt om utvikling av Ski tettsted. Utvikling av nytt årshjul for økonomiplanprosessen Videreutvikling av indikatorer i målekart, spesielt under fokusområde Samfunn og miljø Rapportering om omdisp. av dyrket og dyrkbar mark inn i Grønt regnskap Kommunal planstrategi, inkl. nye befolkningsprognoser. Her tas det bl.a. stilling til om hele eller deler av kommuneplanen skal rulleres Utarbeiding av langsiktig kommunalt investeringsprogram for kommuneplanperioden Boligbyggingen styres gjennom rekkefølgebestemmelser om at teknisk og sosial infrastruktur må være på plass før boligbygging kan igangsettes Deltakelse i og påvirkning av ulike nye regionale utviklingsprosjekter, bl.a.: plansamarbeid om samordnet areal- og transportutvikling i Oslo/Akershus Andre regionale (tidligere fylkeskommunale) planer av betydning for Skis utvikling, bl.a. rullering av plan for handel, service og senterstruktur Follorådsprosjekter om regionale utviklingstemaer, bl.a. befolkningsprognoser, klima/miljø, samferdsel, næringsutvikling og samhandlingsreform Fom. Fom. årsmelding 2011 Behandles av KST innen utgangen av (startet i 2010) Utbyggingsmønster, arealforvaltning og tettstedsutvikling Forsterkning av et knutepunktbasert utbyggingsmønster, der hovedtyngden av veksten i innbyggere og arbeidsplasser kanaliseres til Områderegulering Ski sentrum Områderegulering nordre Finstad Områderegulering Skorhaugåsen Etter 2013 Områderegulering Jonsrudåsen- Bråten-Slora - 5

4 Kommuneplan Handlingsplan Tidsramme kollektivknutepunktene Ski og Langhus. Bymessig utvikling av Ski tettsted har hovedfokus i planen, og gis førsteprioritet i økonomiplanperioden -15. Arealeffektiv vekst i tettstedene gir grunnlag for mer miljøvennlige transportløsninger, gode rammer for innbyggernes liv og for fremvekst av mer kunnskapsbasert næring. Ski-byen skal tilføres kvaliteter både i ny og eksisterende bebyggelse, byrom og grøntarealer, kulturmiljøer og kulturelle tilbud. Mål for utvikling av Ski tettsted: Ski skal være en attraktiv og levende by i et vakkert kulturlandskap Ski skal styrke sin rolle som regionsenter og kollektivknutepunkt, og være et utstillingsvindu for fremtidens utbyggingsmønster, næringsstruktur og transportsystem Videre utvikling av bydel Ski øst, inkl. boligbygging Drømtorp gård Utvikle nye samarbeidsmodeller for kunnskapsbygging om og realisering av ønsket byutvikling Områderegulering Langhus sentrumsområde, inkl. avklaring av senterlokalisering og etterfølgende fortettingsstrategi Utarbeide forvaltningsplan for Waldemarhøy - Kapelldammen Rullering av kulturplan, Kultur for alle Fremdrift avklares i kst.sak høsten 2011, spes. i arbeidet med områdereguleringer Fremdrift avklares i Oppstart Oppstart Rullering av plan for kulturminner Oppstart Samarbeid med nabokommuner om areal- og transportutvikling i områder som bør utvikles på tvers av kommunegrensene Vurderes i planstrategi, se omtale øverst i tabellen 3. Samferdsel Det skal bygges opp under høyfrekvente kollektivlinjer, først og fremst jernbanen, men også buss. Nye samferdselsinvesteringer rettes inn mot styrking av kollektivtilbudet og tilrettelegging for gående og syklende. Næringslivets transporter lokalt må søkes minimalisert gjennom riktig lokalisering, og hovedtyngden av boligveksten må komme nær høyfrekvente kollektivtilbud, dvs. Ski og Langhus. Trafikksikkerhet skal vektlegges i tråd med nasjonal politikk, og parkering, inkl. innfarts- og sykkelparkering, er et viktig tema i videre tettstedsutvikling. Rullering av trafikksikkerhetsplan Innspill til Akershus samferdselsplan/ Oslopakke 3 E 18, ny trasé Vinterbro-Akershus grense Hvert 2. år Årlige innspill KDP, med etterfølgende reg. Follobanen Reg.plan Ski kollektivknutepunkt Reg.plan (hvis behov) Veg- og gateplan for Ski tettsted Trafikkanalyse Langhus tettsted Parkering: Tema i veg- og gateplan Ski tettsted og områdereguleringsplaner for Ski og Langhus sentrumsområder Regionalt prosjekt om parkeringspolitikk i Follo Fremdrift avklares i Se over 4. Boligpolitikk Kommuneplanen omhandler både den generelle boligforsyningen og boligtilbud til innbyggere med særskilte behov. Sentrale mål er variasjon og bredde i boligtyper, -størrelse og pris, og boligområder med kvalitet knyttet til arkitektur, Tilrettelegge for boligvekst i arealplanleggingen i tråd med vekstvolum og -profil i kommuneplanen i arealplanleggingen, jfr. oversikt over områdereguleringer og større planoppgaver i pkt. 2 over 6

5 Kommuneplan Handlingsplan Tidsramme nærmiljø, universell utforming og miljøriktige løsninger. Kommuneplanens arealdel gir rom for både volum og bredde i boligforsyningen. Kommunens behov for å styre boligbyggingen bli ivaretatt ved rekkefølgebestemmelse om at teknisk og sosial infrastruktur må være på plass før boligbygging kan igangsettes. Utbyggingstakt og -volum kan også styres gjennom salgs- og utbyggingsavtaler. 5. Verdiskaping og arbeidsplasser Prinsipper for næringslokalisering tydeliggjøres (rett virksomhet på riktig sted i lys av transportbehov og arbeidsplass- og/eller kundeintensitet). Strategier for næringsutvikling i Ski sentrum fokuseres spesielt. Store deler av arealene i kort gangavstand fra Ski stasjon forbeholdes arbeidsplasser med mange ansatte og/eller besøkende. Regionalt samarbeid i næringspolitikken skal vektlegges. Oppfølging av kommuneplanens ulike krav til kvalitet og nyskaping knyttet til boligutvikling og sikring av boligtilbud til grupper med spesielle behov Revidere og oppdatere boligpolitisk handlingsplan Prinsippene for næringslokalisering følges opp i arealplanleggingen, jfr. pkt 2 over Formalisere samarbeidet med Follo næringsråd og andre interessesammenslutninger på næringsområdet Være pådriver og deltaker i regionalt samarbeid om næringsutvikling (videreutvikles løpende) 6. Klima, miljø og energi Kommuneplanen følger opp anbefalingene i Ski kommunes Klima- og energiplan om at kommunens arealplanlegging skal redusere transportbehovet gjennom et konsentrert og arealeffektivt utbyggingsmønster kombinert med regionale strategier for næringslokalisering og samferdsel. Utfordringer knyttet til naturmangfold og vannkvaliteten i vann og vassdrag, jfr. EUs vanndirektiv og de pågående samarbeidsprosjektene om Morsa (Vannsjø/Hobølvassdraget) og PURA (Bunnefjorden m/årungen og Gjersjøvassdraget) står også sentralt. 7. Folkehelse, universell utforming og samfunnssikkerhet Skal legges til grunn for planens øvrige satsingsområder. Planens mål og strategier for tettstedsutvikling og transport har stort fokus på attraktive og trygge forhold for fotgjengere og Gjennomføre tiltakene i klima- og energiplanen Rullering av Klima- og energiplanen Etablere og iverksette rutiner for forvaltning av naturmangfoldloven med tilhørende forskrifter Gjennomføre tiltakene i den regionale forvaltningsplanen for vannregion 1 innen 2015 (planperiode 1) og hovedplan for vann og avløp i Ski Rullering av tiltaksanalysen og tiltaksprogram for den regionale forvaltningsplanen/vannforskrifte ns planperiode 2 ( ) Utarbeiding av tiltaksplan (4 års periode) for avløp, vannforsyning og vannmiljø for oppfølging av hovedplan for vann og avløp Opprettholde godkjenningen som Trygt lokalsamfunn Videreutvikle folkehelsestatistikk Gjennomføring -15 Som del av planstrategi, se omtale øverst i tabellen 7

6 Kommuneplan Handlingsplan Tidsramme syklister. De positive folkehelseeffektene av dette fremheves. 8. Tjeneste- og organisasjonsutvikling Utarbeide prinsipper for oppfølging av universell utforming i planer etter PBL. Rullering av plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Risiko og sårbarhetsanalyser Oppdatere beredskapsplaner og gjennomføre årlige øvelser Årlig Gjennomføres ved alle arealplaner Kap. 5 i kommuneplanen inneholder mål og strategier for utvikling av sentrale tjenesteområder, samt for kommuneøkonomi og kommunen som organisasjon. Inndelingen i kapitlet samsvarer med kommunens målekart for balansert målstyring, slik at det skal være enkelt å kople det årlige handlingsprogrammet til mål og strategier i kommuneplanen. Veksten i antall eldre er en hovedutfordring i planperioden. Tjenester med tilstrekkelig kapasitet og kvalitet er viktige stikkord i tillegg til forebygging og nyskaping/omstilling. Fortsatt full barnehagedekning og undervisning av høy kvalitet er også sentrale mål. Det samme er fornying og utbygging av teknisk infrastruktur og målrettet forvaltning av kommunal eiendomsmasse. Følges opp løpende i handlingsplan m/budsjett, se utfyllende beskrivelse av prioriteringer i kap. 4. 8

Forslag til budsjett og handlingsplan 2013-2016

Forslag til budsjett og handlingsplan 2013-2016 Forslag til budsjett og handlingsplan 2013-2016 Forsiden: Siggerud barnehage Produksjon: Ski kommune hustrykkeriet Produksjonsdato: 25.10.2012 Forord Rådmannen legger med dette fram sitt forslag til budsjett

Detaljer

Forslag til budsjett og handlingsplan 2014 2017

Forslag til budsjett og handlingsplan 2014 2017 Ski kommune Forslag til budsjett og handlingsplan 2014 2017 Sperrefrist 29. oktober 2013 kl. 12.00 Forsiden: Finstadtun 2 Illustrasjon: BRIGHT arkitekter AB Produksjon: Ski kommune - hustrykkeriet Produksjonsdato:

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Notat Tanja Loftsgarden 54 / 2013 Regional areal- og transportplan i Oslo og Akershus Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Forord Hensikten med dette arbeidsdokumentet er å danne

Detaljer

Strategidokument 2015-2018 Kommunestyrets vedtak Saksnummer 190/14, vedtatt 10.12.2014

Strategidokument 2015-2018 Kommunestyrets vedtak Saksnummer 190/14, vedtatt 10.12.2014 Strategidokument 2015-2018 Kommunestyrets vedtak Saksnummer 190/14, vedtatt 10.12.2014 Bakgrunn, utfordringer og prioriteringer Tjenesteområder/rapporteringsområder Organisasjon Vedtakets verbalpunkter

Detaljer

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT veg-oggateplan /Ski SLUTTRAPPORT September2012 FORORD Rapporten Veg- og gateplan for Ski tettsted anbefaler strategier og løsninger for utforming av veg- og gatenettet i

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

Kommuneplan 2015-2026

Kommuneplan 2015-2026 11. juni 2014 Vedtatt 10. juni 2015 Kommuneplan 2015-2026 UTVIKLING I SKEDSMO MÅL OG STRATEGIER Foto: Astri Heil Braathu Forord Skedsmo ligger sentralt i en av Europas raskest voksende byregioner, og har

Detaljer

Drangedal Kommune Kommunalplanstrategi Høringsutkast. Kommunal planstrategi for Drangedal 2012-2016

Drangedal Kommune Kommunalplanstrategi Høringsutkast. Kommunal planstrategi for Drangedal 2012-2016 Drangedal Kommune Kommunalplanstrategi Høringsutkast Kommunal planstrategi for Drangedal 2012-2016 Planstrategi Drangedal Høringsutkast 2012 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 1.1 10-1 Kommunal planstrategi:...

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2003-2014. - Vedlegg 4: - Mål- og strategidokumentet. 30. januar 2003

Kommuneplanens arealdel 2003-2014. - Vedlegg 4: - Mål- og strategidokumentet. 30. januar 2003 Kommuneplanens arealdel 2003-2014 - Vedlegg 4: - Mål- og strategidokumentet 30. januar 2003 Kongsvinger kommune Side 1 av 60 30.01.2003 Innhold FORORD... 4 1 INNLEDNING... 5 1.1 FASER I KOMMUNEPLANARBEIDET...

Detaljer

Østfold mot 2050 Strategier Retningslinjer Plankart

Østfold mot 2050 Strategier Retningslinjer Plankart REGIONALE PLANER I OSLOREGIONEN Rå-utkast (ikke komplett) 11.08.14, GS Østfold mot 2050 Strategier Retningslinjer Plankart Fylkesplan vedtatt 2009, godkjent 2011. Vedtatt forlenget til 2016 i Regional

Detaljer

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Del 1: Samfunnsdel Del 2: Arealdel planbeskrivelse Del 3: Arealdel bestemmelser og retningslinjer DEL 1 Samfunnsdel Innhold Innledning...3 Om kommuneplanen...4 En kommune

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

Kommunedelplan for Nordre Frogn 2014-2026

Kommunedelplan for Nordre Frogn 2014-2026 Kommunedelplan for Nordre Frogn 2014-2026 Planprogram Dato: 9.5.2014 Revidert 18.6.2014 i tråd med KS-vedtak i sak 84/14 den 16.6.2014 1 KOMMUNEDELPLAN FOR NORDRE FROGN 2014-2026 PLANPROGRAM Innhold 1

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS

REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS Politisk styringsgruppes forslag til høringsdokument av 23.09.2014 Dette dokumentet er ikke et høringsforslag, men et grunnlag for saksbehandling

Detaljer

Kommuneplan 2007-2019. - Miljø, mangfold og muligheter. Kommuneplan 2007-2019

Kommuneplan 2007-2019. - Miljø, mangfold og muligheter. Kommuneplan 2007-2019 - Miljø, mangfold og muligheter Kommuneplan 2007-2019 Rådmannens forslag 10.05.2007 1 2 Kommuneplan 2007-2019 Forord Kommuneplanen skal i følge Plan- og bygningsloven samordne den fysiske, økonomiske,

Detaljer

Rullering 2012 Rollag kommune pr 10.04.2012

Rullering 2012 Rollag kommune pr 10.04.2012 Planstrategi Rullering 2012 Rollag kommune pr 10.04.2012 Innhold 1. Innledning... 3 2. Planprosessen for rullering av planstrategi... 4 3. Overordna rammer og føringer... 4 3.1 Nasjonale føringer... 4

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 77/12 Kommunestyret 18.10.2012 SAKEN GJELDER: HØRING AV SAMFUNNSPLANEN 2013-2024, SAMMEN OM DET GODE LIV, SKAUN KOMMUNE

Saksnummer Utvalg Møtedato 77/12 Kommunestyret 18.10.2012 SAKEN GJELDER: HØRING AV SAMFUNNSPLANEN 2013-2024, SAMMEN OM DET GODE LIV, SKAUN KOMMUNE Sak 83/12 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 77/12 Arkivkode: Arkivsaksnr: 12/1810 Saksbehandler: Sigve A. Laugsand Saksnummer Utvalg Møtedato 77/12 Kommunestyret 18.10.2012 SAKEN GJELDER: HØRING AV SAMFUNNSPLANEN

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

Helhetlig tiltaksplan for boligbygging. Vedtatt av kommunestyret 05.05.15

Helhetlig tiltaksplan for boligbygging. Vedtatt av kommunestyret 05.05.15 Helhetlig tiltaksplan for boligbygging Vedtatt av kommunestyret 05.05.15 Forsidefoto: Takk til beboerne i Melhusvegen 436 for velvillig posering en fin høstdag i 2012 foto Melhus kommune/tove Hellem 2

Detaljer

3K felles planstrategi 2012-2016

3K felles planstrategi 2012-2016 3K felles planstrategi 2012-2016 Holmestrand Hof Re 1 3K felles planstrategi 2012-2016 Innledning 1. Generelle utviklingstrekk 2. Klima og energi 3. By- og tettstedsutvikling 4. Samferdsel og infrastruktur

Detaljer

Hva kan innretningen på regional plan for areal og transport bety for Follo som delregion og for den enkelte kommune i Follo?

Hva kan innretningen på regional plan for areal og transport bety for Follo som delregion og for den enkelte kommune i Follo? Civitas AS: Plansamarbeidet i Oslo og Akershus bistand til drøftingsfasen i Follo Notat under arbeid Grunnlag for drøftinger på Regionkonferanse i Follo 22. oktober 2013 Civitas AS, versjon 16. oktober

Detaljer

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn 05. 03. 2014 1 Innhold Side 1. Innledning 3 2. Rammer for planarbeidet 3 Nasjonale føringer

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg

Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg 11.10.2013 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål med planprogrammet... 4 1.3 Formål med planarbeidet... 4 1.4 Planområdet...

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

Eigersund kommune Kommuneplan 2015-2027. Samfunnsdel Høringsutkast juni 2015

Eigersund kommune Kommuneplan 2015-2027. Samfunnsdel Høringsutkast juni 2015 Eigersund kommune Kommuneplan 2015-2027. Samfunnsdel Høringsutkast juni 2015 Utgave: 1 Dato: 2015-05-25 fotografenas.no / Fotografen AS Eigersund kommune Kommuneplan Eigersund 2015-2027. Samfunnsdel 1

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015 Hoveddelen 4 KOMMUNEPLANENS HOVEDGREP Gjennom kommuneplanen har Oppegård kommune lagt opp til en > Bærekraftig utvikling med respekt for grønne verdier > Moderat vekst

Detaljer

Kommuneplan for Horten kommune og kommunedelplan for Horten sentrum 2014 2026

Kommuneplan for Horten kommune og kommunedelplan for Horten sentrum 2014 2026 Kommuneplan for Horten kommune og kommunedelplan for Horten sentrum 2014 2026 Forslag til planprogram Kommuneplan 2015-2027 Side 1 Forord Horten kommune legger med dette forslag til planprogram for rullering

Detaljer