Styringsjungelen : Operasjonalisering av styringsmodellen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styringsjungelen : Operasjonalisering av styringsmodellen"

Transkript

1 Digitalisering av styringsmodell og tildelingsbrev 29. Oktober 2013 Styringsjungelen : Operasjonalisering av styringsmodellen

2 Side 2 Digitalisering av styringsmodellen og tildelingsbrev

3 Side 3 Digitalisering av styringsmodellen og tildelingsbrev

4 Mål Er styringsmodellen blitt uhåndterbar? Er hverdagen preget av overveldende mange mål, krav og rapportering? Finnes det organisasjoner som har kontroll på styringsjungelen, som har tatt kontroll over og temmet målesyken? Foredragsholderne viser praktiske eksempler på hvordan dette er blitt løst i store statlige virksomheter

5 Oppdeling av kurset Statlig/offentlig virksomhetsstyring Bakgrunn hvordan «styres det» i staten og hvorfor trenger vi å digitalisere styringsmodellen? Pause 15 min tilbake 10:30 Metodikk Operasjonalisering av styringsmodell Kunde case Visjon hvordan kunne vi arbeidet om målet var å være så effektive som mulig? Direktoratet for økonomistyring Side 5

6 Bakgrunn Hvordan «styres det» i staten og hvorfor trenger vi å digitalisere styringsmodellen? Hvorfor er det behov for å tenke annerledes?

7 Skyer i horisonten Kilde 1) PÅ NETT MED INNBYGERENE Regjeringens digitaliseringsprogram Kilde 2) Perspektivmeldingen 2013 Side 7

8 The Economist 2013 : The next super model? Norden Norge inkludert : 30% av arbeidsføre er ansatte i staten OECD gjennomsnittet er 15% Not sustainable The Economist 2. februar 2013 Side 8

9 9 dager senere «Perspektivmeldingen», som tar for seg regjeringens syn på viktige utfordringer og valgmuligheter for norsk økonomi og offentlige finanser de neste 50 årene. Det ene er at Norge med dagens inntektsgrunnlag ikke vil tjene nok penger til å opprettholde velferdsordningene. Det andre er at økt effektivisering i det private næringsliv ikke hjelper statsfinansene. «Staten er for stor» «Dermed er det innovasjon og fornyelse i tjenester som stat og kommuner står for som virkelig er løsningen.» Nettavisen publisert :25 Side 9

10 Høye ambisjoner om innbyggerløsninger April 2012 Det er regjeringens ambisjon at Norge skal ligge i front internasjonalt i å utvikle en digital forvaltning. den statlige forvaltningen så langt det er mulig, skal være tilgjengelig på nett nettbaserte tjenester skal være hovedregelen en digital forvaltning skal gi bedre tjenester digitalisering av forvaltningen skal bidra til å frigjøre ressurser til områder hvor behovet er stort 10

11 Dagens 12 næringsliv 13. oktober 2012

12 DFØ Veileder - Mål og resultatstyring i staten (MRS) «Mål- og resultatstyring er det grunnleggende styringsprinsippet i statlige i statlige virksomheter. Det Det innebærer at overordnede, politisk fastsatte mål for den enkelte virksomhet må konkretiseres på på en en slik slik måte måte at resultatene kan måles, kan måles, vurderes og vurderes følges opp og gjennom følges nødvendige opp gjennom utviklings- nødvendige og utviklings- forbedringstiltak.» og forbedringstiltak.» 13

13 Tildelingsbrevet Stortinget.no «Etter at Stortinget har behandlet statsbudsjettet stiller departementet stiller departementet bevilgningene bevilgningene til disposisjon til for underliggende disposisjon for virksomheter. underliggende Dette virksomheter. gjøres ved Dette tildelingsbrev. gjøres ved et I tildelingsbrev. tildelingsbrevene I tildelingsbrevene fastsettes bl.a. resultatmål fastsettes bl.a. for resultatmål virksomheten, for utgifts- virksomheten, og utgifts- og inntektsrammer, budsjettfullmakter og rapporteringskrav. Tildelingsbrevene er en er viktig en viktig del av del departementets av samlede samlede virksomhetsstyring.» virksomhetsstyring.» 14

14 Styringssystemer «Styring inkluderer alle verktøy og og systemer som som ledelsen bruker for for å å sikre at de at de ansattes atferd atferd og og beslutninger er i tråd er med i tråd med organisasjonens mål og mål strategier, og men strategier, ekskluderer men systemer ekskluderer som systemer utelukkende støtter som utelukkende beslutningstaking» støtter Malmi beslutningstaking» and Brown (2008) Johanson Malmi and og Brown Madsen (2008) (2013 -Magma 0613 / side 18-30) Johanson og Madsen (2013 -Magma 0613 / side 18-30) 15

15 Hva er resultatstyring? «Å framskaffe relevante data for både for både effektivitets- og og produktivitetsvurderinger, samt å sette disse inn i organisatoriske og organisatoriske politiske sammenheng og politiske som sammenheng som danner danner grunnlag grunnlag for bedre for og bedre mer og mer rasjonelle rasjonelle beslutninger i offentlige organer enn uten resultatstyring» onytten > kostnadene 16

16 Hvordan utforme mål- resultatstyringen for effektivitet? Grantre- og furutreprinsippene «Alle nevnt, ingen glemt» Visjon Formål Mål 1 Mål 2 Mål 3 Indikator 1 Delmål 2 Indikator 2 Indikator 3 Mål 1 Indikator 5 Indikator 4 Delmål 1 Delmål 2 Delmål 3 Indikator 1 Indikator 2 Indikator 3 Utforming etter virksomhetens egenart, vesentlighet og risiko Åge Johnsen / Høyskolen i Oslo

17 Jostein Ashim / Universitetet i Oslo Side 18

18 Dekomponering av et «gjennomsnittlig» TDB Tildeling/iverksettingsbrev. 5 hovedmål (snitt per tildelingsbrev) 20 mål (snitt per tildelingsbrev) 40 delmål 80 strategiske initiativer 160 aktiviteter Hundrevis av oppgaver Snitt 20 mål splittes opp i delmål. 40 delmål (hypotese= 2 delmål per mål) 80 Initiativer/prosjekt for å oppnå delmål (hypotese = 2 initiativer per del mål) 160 Aktiviteter for å fullføre initiativene (hypotese = 2 aktiviteter per del mål) 320 oppgaver/delaktiviteter (hypotese = 2 oppgaver per aktivitet) 19

19 Mål og resultatstyring gjennom Tildelingsbrevet Regjering Departement (18) Etat (222*) m tildelingsbrev Etatsdirektører 1800 m disponeringsskriv Statsorganisasjoner (1600**) ansatte 1600 statlige organisasjoner (antallet org. som betaler pensjon til Statens pensjonskasse / statsarbeidere) DFØ ca mål og resultatkrav pr organisasjon i tildelingsbrevene i snitt (2012) Hypotese 20*240 = 5 200,- mål som skal følges opp av direktoratene. Rapporteres hvert tertial *3= mål som skal rapporteres i tildelingsbrev Hypotese 8 avd/omr. direktører per etat = 1800 avdelings dir. disponeringsskriv * Antall etater oppgitt i Riksrevisjonens Dok ** Tall fra Statens Pensjonskasse 20

20 Tildelingsbrevets konsekvensen for AS Norge Regjeringens mål Departementenes mål Etat delmål initiativer aktiviteter 21

21 Utvikling av antall mål mål og resultatkrav pr organisasjon i tildelingsbrevene i snitt (2012) (2024) Hypotese 20*240 31*240 = 5 200, ,- mål som skal følges opp av direktoratene. Rapporteres hvert tertial *3= 7 440*3= mål som skal rapporteres i tildelingsbrev Jostein Ashim / Universitetet i Oslo Side 22

22 Departement (18) Etat (222*) m tildelingsbrev Disponeringsskriv ca Tilskudds brev opp mot eldre/sykehjem 18 Fylkeskommuner 456 NAV kontorer 54 politidistrikt helseforetak 6700 Barnehager 428+ kommuner 3000 grunnskoler videregående skoler 21 Sivilforsvarsdistrikter 500? Forsvars enheter * Volum og tall er hentet direkte fra direktorater eller i dialog med styrende organer og organisasjoner Side 23

23 24 Digitalisering av styringsmodellen og tildelingsbrev DFØ veiledere

24 Side 25

25 4 Symptomer på mål syken 1. Minusfokus fremfor plussfokus 2. Det måles over en lav sko 3. Måler det som er lett å måle, ikke det som er viktig 4. Tar ikke måling på alvor Linda Lai - BI / Professor

26 Det er fem grunnleggende forutsetninger som 22. juli-kommisjonen mener er avgjørende for de ulike etatenes prestasjoner 22/7 (DFØ): o Evnen til å erkjenne risiko og og ta ta lærdom av av øvelser har vært for liten. o Evnen til til å å gjennomføre det man det man har har bestemt seg bestemt for, og seg til for, å bruke og til planene å bruke man planene har man har utviklet, har vært for svak. o Evnen til å koordinere og og samhandle har vært har mangelfull. vært mangelfull. o Potensialet i i informasjons- og og kommunikasjonsteknologi har ikke har ikke vært vært godt nok godt utnyttet. nok utnyttet. o Ledelsens evne og og vilje vilje til å til klargjøre å klargjøre ansvar, etablere ansvar, mål etablere og treffe mål tiltak og for treffe å oppnå tiltak for å resultater oppnå resultater har vært utilstrekkelig. har vært utilstrekkelig.

27 Åge Johnsen Digitalisering av styringsmodellen og tildelingsbrev Eksemplet MRS: Hvilke utfordringer har statlig mål- og resultatstyring? Begrepsbruk (resultatmål, resultatkrav) Målformuleringer Målene er generelle og vage Formål utformes i stedet for mål I praksis dokumenterer planene/budsjettene sjelden mål langt mindre målsettinger men beskriver at noe skal prioriteres, aktuelle tiltak, og endringer i ressursinnsats TDB: I praksis formuleres tiltak (aktivitetsstyring) i stedet for målsettinger (målstyring) Resultatmålinger mangler Datakvalitet (pålitelighet, gyldighet) Rapporteringspraksis Måloppnåelse og ansvar

28 29 Jostein Ashim / Universitetet i Oslo

29 Jostein Ashim / Universitetet i Oslo Side 30

30 Jostein Ashim / Universitetet i Oslo Side 31

31 Gjennom styring av staten skal statlige virksomheter oppnå samfunnseffekter på vegne av fellesskapet Innsatsfaktorer Aktiviteter Produkter og tjenester Bruker- og samfunnseffekter Kravet til styringssystemet øker når sammenhengen mellom innsatsfaktorer og bruker- og samfunnseffekter er kompleks og vanskelig å måle Det er mange hensyn og typer aktører som skal ivaretas i statlig styring Senter for statlig økonomistyring Side 32

32 Styrings verktøykassen i bruk i staten i dag Regelstyring Sammenligninger Målstyring Kostnadsstyring Resultatmåling Budsjettstyring Formålsstyring Ressursinnsats Aktiviteter Produkter Virkninger Profesjonsstyring Kvalitetsstyring Brukerundersøkelser Nyttekostnadsanalyser Evalueringer Åge Johnsen / Høyskolen i Oslo og Akershus

33 Styringsjungelen: Hvordan styrer staten i praksis? Reform Handlingsplaner Regler Veiledning Tilsyn Omdømmestyring Offentlige anskaffelser Kvalitetsvurdering Tilskudd Høring Samordning Partssamarbeid Desentralisering Brukerundersøkelser FoU Budsjettering Prognoser Bestillinger Etatsstyringsmøter Opplæring Informasjonsregistre Kontroll Evaluering Resultatmåling Sammenligning Risikostyring Rapportering Målstyring Læring Avviksanalyser 34

34 35

35 36 Digitalisering av styringsmodellen og tildelingsbrev Styringsverktøy i DFØ verdikjeden

36 Budsjettstyring 37

37 Innledende konklusjon Har vi har gått seg vill i styringsjungelen, overkomplisert og glemt viktigheten av tydelig ansvars delegering? Er det reelt at vi ved å digitalisere informasjon i innsamlings og kommunikasjonsfasene vil vi kunne: o Spare samfunnet for store administrative kostnader o Frigjøre ressurser o Skape bedre oversikt A/S Norge har i liten tatt ut potensialene i å digitalisere styrings informasjon og styrings systemet. 38

38 Metodikk og kunde case Operasjonalisering av styringsmodell : «Digitalisering av tildelings-/ og tilskudds brev»

39 Oppsummering av mål driverne bak metodikken Bedre styring av endringsledelses initiativer IKT støttede beslutningsprosesser Bygg, tilgjengeliggjør ledernes verktøykasse Synliggjør ansvar og målsettinger Standardiser styrings og kommunikasjonsprosesser Flytt fokus fra: o datasamling til dataanalyse o Budsjett rapportering til initiativledelse o Versjonsstyring vurderingskonkretisering Tydeliggjør, synliggjør og ansvarliggjøring Få mål ut av dokumentene og inn i en operasjonalisert styringsmodell 40

40 Viktige styrende prinsipper og modeller fra DFØ 41

41 Harmonisering mellom DFØs og Balansert målstyring

42 Læring og justering av interne prosesser Strukturerer mål fra tildelingsbrev og andre målkilder Digitalisering av Tildelingsbrevet Top-down - modell bygging Styring og Rapportering Bottom-up modell QA og akseptansetest 44

43 45 Digitalisering av styringsmodellen og tildelingsbrev Fra prosjekt til forvaltning : Kjerneprosessene i Års-hjulet visualisert

44 3 pilarer i styringsmodellen Handlingsplaner og tiltak Kilde strukturer Periode Ansvarlig ressurs Ansvarlig (hierarki) Medvirkende (hierarki) Risiko ved rød status Måltilhørighet Strategisk risiko Risiko reduserende tiltak Faktorer Kilde Heat diagram Mål tilhørighet Risikovurderinger Handlingsplan forbedringstiltak (aktiviteter, prosjekter) MÅL Eksterne & interne Styringsparametere Kilde strukturer Periode Ansvarlig ressurs Ansvarlig (hierarki) Medvirkende (hierarki) Risiko ved rød status Korrigerende tiltak Måltilhørighet Rapporteringsintervall SP kvalitative og kvantitative resultatkrav 46

45 Strategikart Resultat rapportering Digitalisering av styringsmodellen og tildelingsbrev Styrings modell & Virksomhetsplan Styringsmodell Virksomhetsplan Ansvarsdelegering Virksomhetsplan Virksomhetsstyring 47

46 Virksomhetsstyrings modeller Styrings modell Strategisk Oppfølging iht. mål og aggregert status og resultat. Formålet: aggregere status oppover i hierarkiet til toppnivå Struktur : «top-down» Virksomhetsplan - operasjonell Leder følger opp alle punkter han/hun er ansvarlig og medvirkende ansvarlig for Formålet med virksomhetsplanen er å vise alle ansvarsområder et område er delegert rapporterings eller oppfølgings ansvaret på 48

47 Optimalisering av dataflyt og arbeidsprosesser Transaksjoner i forsystemer Rapportering Bedret beslutnings grunnlag Bedre beslutninger Bedret utgangspunkt for god ledelse Bearbeide data til Effektivisere styrings Fokus på informasjon forbedrings beslutningsprosessene behov og potensialer 49

48 Agresso EPM suite Samle beslutningsgrunnlaget : bedret utgangspunkt for god ledelse 55

49 Produksjon av digitaliserte rapporter f.eks tildelingsbrev 56

50 Læring og justering - Støtteprosessen Optimalisering av hvordan, når og hvem som gjennomfører prosesser og aktiviteter i års hjulet Versjons paching. Større modell endringer som krever utrulling, kommunikasjon og opplæring: Baseres på en kontinuerlig forbedringsstyrings prosess Kontinuerlig forbedring 57

51 Produkt demonstrasjon 1 Statens pensjonskasse (SPK) 1600 statlige org. som kunder ca. 1 mill «medlemmer»

52 «Innarbeidingen av SPKs tildelingsbrevoppfølgning i Corporater har medført gevinster i form av enklere tilgang på og oversikt over oppdaterte data og historikk. Vi har også oppnådd en mer enhetlig oppfølging og sterkere ansvarliggjøring på rapporterings-/ oppfølgingspunkter til departementet og Riksrevisjonen. Vår nye praksis sikrer en mer dynamisk oppfølging enn tidligere, og hjelper oss til å holde løpende fokus på våre oppgaver.» Lars Ivar Larsen Økonomisjef - Statens pensjonskasse 59

53 60 Digitalisering av styringsmodellen og tildelingsbrev

54 Handlingsplan TDB Resultat 2013 : Risiko Strategikart Økonomistyringskalenderen: : : : Her ligger alle handlingsplans elementer som en Her enhet ligger har hele Statens organisasjonens ansvaret underlaget pensjonskasses for. for Disse kvartals målekort. tiltakene og års Alle kan Her Her vises det digitaliserte ligger statusen lagt den opp styrings offisielle til på ledelsen modell kan være Styrings del av parametere intern strategi, (SP) og intern, KPIer er arbeide organisasjonens versjonen med strategisk av ulike års hjulet. strategikart og operasjonell Tildelingsbrev dirigert til utførende og riks leders revisjons målekort. risiko oppfølgingspunkter. rapporteringen på tildelingsbrevs krav og oppfølgings pkt. Fanen fungerer som en oppsummerings «plass», ettersom alle både kvantitative og kvalitative SP/KPIer følges opp ute i organisasjonen. 61

55 Produkt demonstrasjon 2 HMS styring Oslo kommune ansatte 4500 ledere med målekort 11 nivåer i organisasjonshierarkiet

56 Sykefraværsprosessen 63

57 64 Digitalisering av styringsmodellen og tildelingsbrev Vold, skade og ulykke prosess

58 65 Digitalisering av styringsmodellen og tildelingsbrev Konsept modell KPI nivåer Oslo kommune

59 66 Digitalisering av styringsmodellen og tildelingsbrev

60 Produkt demonstrasjon 3 Drangedal kommune : Balansert målstyring og digitaliserte rapporterings prosesser

61 Revitaliseringen av BMS systemet har modernisert og automatisert, innhold i styringssystemet for å realisere gevinster på følgende områder: Digitaliserte mnd, tertial og årsrapporter, Optimaliserte styringsprosesser (daglig, mnd og tertialvis) Automatisere strukturer oppdateringer og dataflyt på nøkkeltall (SP/KPI) Prosjekt oppfølging og rapportering HMS- oppfølging og rapportering Nøkkeltalls oppfølging og rapportering Økonomioppfølging og rapportering Etter ovennevnte prosess har vi tro på at systemet er bærekraftig å drifte over tid og at det gir viktig informasjon innenfor en akseptabel ressursbruk også for en liten kommune som Drangedal (4132 innbyggere august 2013). Jens Arnfinn Brødsjømoen Økonomisjef - Drangedal kommune 68

62 Visjon : styringsmekanismer som effektiviserer kommunikasjonsformen, og styrker målstyring

63 Virksomhetsstyring per enhet (1000+) Virksomhetsstyring hvor grupper slår seg sammen for å spare kostnader (hundrevis) Virksomhetsstyring per departement (+/-18) Virksomhetsstyring for A/S Norge 70

64 Strategikart Resultat rapportering Risiko som gjennomgående pilar i styringsmodellen Styrings modell & Virksomhetsplan Styringsmodell Virksomhetsstyring Virksomhetsplan Ansvarsdelegering Virksomhetsplan 71

65 Departement (18) Etat (222*) m tildelingsbrev Disponeringsskriv ca Tilskudds brev ca eldre/sykehjem 18 Fylkeskommuner 456 NAV kontorer 54 politidistrikt helseforetak 6700 Barnehager 428+ kommuner 3000 grunnskoler videregående skoler 21 Sivilforsvarsdistrikter 500? Forsvars enheter * Volum og tall er hentet direkte fra direktorater eller i dialog med styrende organer og organisasjoner Side 72

66 Side 73 Ansvars og gjennomføringsdelegering Up stream

67

68 76 Digitalisering av styringsmodellen og tildelingsbrev

69 Tilgjengelig der du vil når du vil 77

70 78

71

72

73 Virksomhetsstyrings modeller Styrings modell Strategisk Oppfølging iht. mål og aggregert status og resultat. Formålet: aggregere status oppover i hierarkiet til toppnivå Struktur : «top-down» Virksomhetsplan - operasjonell Leder følger opp alle punkter han/hun er ansvarlig og medvirkende ansvarlig for Formålet med virksomhetsplanen er å vise alle ansvarsområder et område er delegert rapporterings eller oppfølgings ansvaret på 81

74

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT x/2011 En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT 2/2011 Innhold 1 Innledning... 3 2 God styring i et departement... 4 2.1 Definisjon av styring...4 2.2 Departementets oppgaver

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Forord Vi håper at denne veilederen vil sette flere innkjøpsvirksomheter i stand til å sette mål for sine anskaffelser og ta ut effektiviseringspotensialet.

Detaljer

Helhetlig? Virksomhetsstyring? I staten?

Helhetlig? Virksomhetsstyring? I staten? Helhetlig? Virksomhetsstyring? I staten? Åge Johnsen, professor i offentlig politikk Seminar, Direktoratet for økonomistyring, 2. mai 2012 Økonomistyringens klassiske definisjon Økonomistyring (definisjon

Detaljer

Samarbeidsforum internkontroll virksomheter. 1. samling: Fundamentet for god internkontroll og Planlegging

Samarbeidsforum internkontroll virksomheter. 1. samling: Fundamentet for god internkontroll og Planlegging Samarbeidsforum internkontroll virksomheter 1. samling: Fundamentet for god internkontroll og Planlegging Dag 1, 12. mars 2015 13.03.2015 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Velkommen og introduksjon

Detaljer

Rapportering til besvær? Evaluering av rapporteringen til Kunnskapsdepartementet. Difi-rapport 2011:9 ISSN 1890-6583

Rapportering til besvær? Evaluering av rapporteringen til Kunnskapsdepartementet. Difi-rapport 2011:9 ISSN 1890-6583 Rapportering til besvær? Evaluering av rapporteringen til Kunnskapsdepartementet Difi-rapport 2011:9 ISSN 1890-6583 Innhold Oppsummering... 1 1 Bakgrunn og formål... 5 1.1 Kunnskapsdepartementets initiativ

Detaljer

Kompetanse i statlig styring. Direktoratet for økonomistyring Mars 2013

Kompetanse i statlig styring. Direktoratet for økonomistyring Mars 2013 Kompetanse i statlig styring Direktoratet for økonomistyring Mars 2013 Rapport 2/2013 Sammendrag Om rapporten Direktoratet for økonomistyring har, på oppdrag fra Finansdepartementet, gjennomført en studie

Detaljer

Veileder. Veileder i internkontroll

Veileder. Veileder i internkontroll Veileder Veileder i internkontroll DFØ 04/2013, 1. opplag Forord God internkontroll understøtter styringen og bidrar til at virksomhetens mål og krav blir oppfylt. Internkontroll handler om å sikre kvalitet

Detaljer

Risikostyring i staten

Risikostyring i staten Risikostyring i staten Risikostyring stat Det foregår en rekke endringer innenfor statlig økonomistyring som samlet utgjør en reform av måten statlige virksomheter driver sin styring på. Behovet for god

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeid med gevinstrealisering i statlige ikt-prosjekter

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeid med gevinstrealisering i statlige ikt-prosjekter Riksrevisjonens undersøkelse av arbeid med gevinstrealisering i statlige ikt-prosjekter Riksrevisjonens administrative rapport nr. 1 2015 Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Bedre styring av offentlige anskaffelser

Bedre styring av offentlige anskaffelser Bedre styring av offentlige anskaffelser Delrapport B i prosjektet «Bedre styringsdata og statistikk om offentlige anskaffelser» Utarbeidet for Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Mars 2013 Oslo

Detaljer

Oktober 2013. Deloittes årlige undersøkelse om virksomhetsstyring i staten

Oktober 2013. Deloittes årlige undersøkelse om virksomhetsstyring i staten Oktober 2013 Deloittes årlige undersøkelse om virksomhetsstyring i staten Innholdsfortegnelse Sammendrag 3 Statlig sektor har mer oppmerksomhet på å gjennomføre samfunnsoppdraget enn å forbedre og utvikle

Detaljer

POD publikasjon 2010/09 ISBN 978-82-8256-003-0. Design: RMgrafika

POD publikasjon 2010/09 ISBN 978-82-8256-003-0. Design: RMgrafika POD publikasjon 2010/09 ISBN 978-82-8256-003-0 Design: RMgrafika 08296_PODinstruks_ny.indd 16 20.09.10 14.16 VIRKSOMHETSSTYRING Revidert instruks for styring av virksomheter underlagt Politidirektoratet

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Hvordan oppnå målenei

Hvordan oppnå målenei 1. April Ledelse og virksomhetsstyring (LV7) Hvordan oppnå målenei Christian Fredrik Mathisen Senior konsulent - EVRY Målet med foredraget Dette er det siste foredrag i ledelses og virksomhetsstyrings

Detaljer

Må l- og resultåtstyring i NAV -Frå nåsjonåle må l til lokål pråksis

Må l- og resultåtstyring i NAV -Frå nåsjonåle må l til lokål pråksis Må l- og resultåtstyring i NAV -Frå nåsjonåle må l til lokål pråksis Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund, utdanning Økonomi og administrasjon, LOS Av: Grete Mæland, Gro Tønnesen og Torill

Detaljer

Statsbudsjettet 2015- Direktoratet for økonomistyring - Tildelingsbrev

Statsbudsjettet 2015- Direktoratet for økonomistyring - Tildelingsbrev Direktoratet for økonomistyring Postboks 7154 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/5072-8 18.12.2014 Statsbudsjettet 2015- Direktoratet for økonomistyring - Tildelingsbrev 1. Innledning...

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

RAPPORT. Kartlegging av de regionale helseforetakenes oppgaver og ressursbruk. Oslo, 12.11.2012

RAPPORT. Kartlegging av de regionale helseforetakenes oppgaver og ressursbruk. Oslo, 12.11.2012 RAPPORT Kartlegging av de regionale helseforetakenes oppgaver og ressursbruk Oslo, 12.11.2012 Forord Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ved Eieravdelingen engasjerte BDO til å gjøre en analyse av de

Detaljer

Digital strategi 2015-2019 Den. digitale fylkeskommunen

Digital strategi 2015-2019 Den. digitale fylkeskommunen Digital strategi 2015-2019 Den digitale fylkeskommunen Digital strategi 2015-2019 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. Forankring og rammebetingelser... 5 2.1 Forankring... 5 2.2 Nasjonale føringer og anbefalinger...

Detaljer

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport Årsrapport 2014 1 INNHOLD Del 1 Leders beretning 4 Del 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Del 3 Årets aktiviteter og resultater 12 3.1 Delmål 1: DFØs kompetanse overføring representerer beste

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Selvevaluering av anskaffelsesarbeid i offentlige virksomheter. Versjon: 1.0 Dato: November 2013. www.anskaffelser.no/styring- og -ledelse

Selvevaluering av anskaffelsesarbeid i offentlige virksomheter. Versjon: 1.0 Dato: November 2013. www.anskaffelser.no/styring- og -ledelse Selvevaluering av anskaffelsesarbeid i offentlige virksomheter Versjon: 1.0 Dato: November 2013 www.anskaffelser.no/styring- og -ledelse 1 INTRODUKSJON For å gjennomføre selvevalueringen foreligger det

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av ikt-forvaltningen i straffesakskjeden

Riksrevisjonens undersøkelse av ikt-forvaltningen i straffesakskjeden Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av ikt-forvaltningen i straffesakskjeden Dokument 3:12 (2011 2012) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Kommunalt eid - Regulert av myndighetene

Kommunalt eid - Regulert av myndighetene Handelshøgskolen Kommunalt eid - Regulert av myndighetene En undersøkelse av bruken av regnskapsinformasjon i et kraftselskap Ted Are Røkenes Masteroppgave i økonomi og administrasjon - August 2014 ii

Detaljer

Målstyring eller styring etter mål. utfordringer og muligheter. Temanotat 4/2013. Et temanotat i en serie om styring og kvalitet

Målstyring eller styring etter mål. utfordringer og muligheter. Temanotat 4/2013. Et temanotat i en serie om styring og kvalitet Temanotat 4/2013 Målstyring eller styring etter mål utfordringer og muligheter Et temanotat i en serie om styring og kvalitet www.utdanningsforbundet.no Temanotat 4/2013 Målstyring eller styring etter

Detaljer

Kvalitetshåndbok for videregående opplæring Sør-Trøndelag fylkeskommune

Kvalitetshåndbok for videregående opplæring Sør-Trøndelag fylkeskommune Kvalitetshåndbok for videregående opplæring Sør-Trøndelag fylkeskommune Godkjent av fylkesrådmannen 11.11.2008 Forord Vi har høye mål og ambisjoner for videregående opplæring i STFK, og opplæringsloven

Detaljer

Risikostyring Intern veiledning

Risikostyring Intern veiledning Risikostyring Intern veiledning Versjon 1.0 Dette dokumentet er basert på «Risikostyring i staten, håndtering av risiko i mål og resultatstyringen», desember 2008 og «Risikostyring og intern kontroll i

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2009 200900004-5 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse:

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2009 200900004-5 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2009 200900004-5 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styret Helse Finnmark

Detaljer

Eksempler på god mål- og resultatstyring og risikostyring i utvalgte forebyggende tiltak. Senter for statlig økonomistyring, 31.

Eksempler på god mål- og resultatstyring og risikostyring i utvalgte forebyggende tiltak. Senter for statlig økonomistyring, 31. Eksempler på god mål- og resultatstyring og risikostyring i utvalgte forebyggende tiltak Senter for statlig økonomistyring, 31. august 2009 RAPPORT 9/2009 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. KJENNETEGN

Detaljer