HALDEN FREMSKRITTSPARTIS KOMMUNEVALGPROGRAM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HALDEN FREMSKRITTSPARTIS KOMMUNEVALGPROGRAM 2011-2015"

Transkript

1 HALDEN FREMSKRITTSPARTIS KOMMUNEVALGPROGRAM

2

3 INNLEDNING Fremskrittspartiet er et liberalistisk parti. Det bygger på Norges Grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP s hovedmål er sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep. Det fundamentale i FrP s samfunnssyn er troen på og respekten for det enkelte menneskes egenart og retten til å bestemme over eget liv og økonomi. Enkeltmennesket er den største ressursen i samfunnsutviklingen. Sammen med familien og den private eiendomsretten er enkeltmennesket det grunnleggende element i samfunnslivet. Med utgangspunkt i ovennevnte erkjennelser skal det først og fremst være behovet til innbyggerne som skal være førende for de prioriteringer, vedtak/beslutninger og disposisjoner politikerne gjør og som administrasjonen deretter iverksetter. Kommunen er til for Halden og haldenserne, og ikke omvendt. Halden er en ressurssterk kommune med meget store naturressurser og attraksjoner. Dette koplet opp mot et variert næringsliv innen landbruk, håndverk, handel, turist, industri samt IT relatert virksomhet og utdanningssektoren, gjør at det er en attraktiv kommune å bo og virke i. Dette skal videreføres med en ekspansiv bolig- og næringspolitikk, for å sikre tilflytting til byen av både bedrifter og familier.

4 1. KOMMUNAL DRIFT FrP mener at Halden kommune hele tiden må omstille seg i forhold til utfordringer, krav og forandringer i rammer og samfunnet for øvrig. Dette handler om omstillinger i arbeidsmetoder, rutiner, kompetanse og samhandling med andre for eksempel interkommunalt samarbeid. Dersom det viser seg at omstillingen krever organisatoriske og strukturelle forandringer så skal dette først gjennomføres etter at en grundig analyse er gjennomført. KONKURRANSEEKSPONERING I følge NOU 2001 defineres ordet med 4 kategorier. 1. Stykkprisfinansiering 2. Privatisering 3. Konkurranseutsetting 4. Bench marking FrP skal sørge for at Halden kommune har fokus på den tjenesteytende delen av virksomheten og ikke den administrative. Halden skal være en JA kommune når det gjelder forespørsler fra publikum. En viktig brikke i arbeidet for å effektivisere den kommunale drift er konkurranseeksponering. Kommunen skal til enhver tid kritisk gå gjennom hvilke tjenester kommunen skal selv utføre, og hva som kan utføres av andre. vil prioritere mest og best mulig tjenester til innbyggerne framfor at offentligheten skal produsere dette selv. Kommunale etater skal selvsagt delta i anbudsrunden, slik at en oppnår en reell konkurransesituasjon som har en kostnadseffektiviserende effekt. På denne måten vil vi sikre at skattebetalerne får mest mulig tjenester igjen for sine innbetalte skattepenger. Det er allerede innførte balansert målstyring og et sentralt virkemiddel her er tilbakemeldinger. Disse tilbakemeldingene må evalueres og brukes. Eiendomsskatten er en uakseptabel dobbelbeskatning, og vil arbeide for at denne i perioden blir redusert/avviklet Inntekt fra eiendomsskatt Halden. Tall i 1000 Selvkostprinsippet skal gjelde når kommunale avgifter skal fastsettes. Med selvkostprinsippet menes at kommunen ikke skal ta inn mer i avgift for en tjeneste, enn det tjenesten faktisk koster å produsere ønsker videre å bedre den kommunale service overfor innbyggerne. Kommunen skal inneha en positiv holdning til henvendelser. Det skal innføres enklere saksbehandling. En tidsfrist for behandling av alle søknader til kommunen skal fastsettes i henhold 0 til forvaltningsloven Halden Fremskrittsparti ønsker å bidra til en restriktiv innvandringspolitikk i Halden Kommune. Økt mottak av innvandrere og flyktninger til Halden kan ikke skje før man er sikre på integreringen foregår på en forsvarlig og trygg måte. vil medvirke til at det etableres et innvandringsregnskap i kommunen, slik Netto friftsutgifter totalt Lønnskostnader at de reelle kostnadene kommer frem Ordninger med offentlig finansiert morsmålsundervisning avskaffes. Halden FrP vil i perioden styrke norskundervisningen for innvandrere Dette for å sikre en bedre integrering hvor kravet om å kunne norsk står sentralt Administrasjon og politikere må ta ansvar for de beslutninger som fattes. Uaktsomhet og uforstandig bruk av skattebetalernes penger må få konsekvenser for de ansvarlige politikere

5 og byråkrater. Fokus på at politiske vedtak gjennomføres skal skjerpes, og ansvar gjøres gjeldende hvor dette ikke finner sted. Vi vil Redusere eiendomsskatten med overordnet mål om å avskaffe den.. Effektivisere driften i kommunen. Mer og bedre service igjen for pengene. Ha en restriktiv innvandringspolitikk. Gjøre Halden til en JA-kommune. Redusere antall representanter i kommunestyret. Innføre parlamentarisme. 2. BYUTVIKLING OG KOMMUNAL TEKNIKK Avtalen med Norske Skog om havna er nå avklart. Det etableres ny kommunal havn på Sauøya, så fremt de økonomiske analysene tilser at dette er forsvarlig og lønnsomt. Det er viktig at kommunestyret har et økonomisk fundament for å investere betydelige midler i havna. Det er viktig at utviklingen av Tyska, Hollenderen og Mølen skjer gjennom en bred debatt om formål, innhold og utvikling. God arealplanlegging med involvering av alle byens innbyggere er stikkordet. Det må legges frem en helhetlig plan for området før utbygging starter. Det må gjennomføres en fortløpende oppgradering av gammelt ledningsnett for vann og avløp (VAR). Punktutslipp av kloakk til terreng der dette finnes må stoppes. En helhetlig plan for oppgradering og fornying av hele vann- og avløpssektoren utarbeides. Halden Kommune står ovenfor en situasjon hvor flere større etableringer i kommunen er på gang. Dette vil medføre ytterligere innflytting til Halden. Halden Fremskrittsparti ser derfor viktigheten av å legge til rette for økt boligutvikling i kommunen slik at alle får et tilbud i samsvar med individuelle behov og ønsker. Desentralisert boligutbygging utenfor bykjernen er ønskelig. Satsningsområder er Kornsjø, Prestebakke og Fagerholt. Det legges til rette for videre utbygging av hytter/fritidsboliger. Halden Fremskrittsparti vil aktivt medvirke til at Halden Kommune finner frem Ja-stempelet når plan, regulerings- og byggesaker skal behandles i det kommunale system. er av den oppfatning at grunneiere og eiendomsbesittere i all hovedsak skal ha anledning til å gjøre hva de vil med sin eiendom, såfremt ikke klare og tungtveiende grunner i fellesskapets interesse skulle tale imot.

6 Et nytt kommunikasjons senter for kollektivtrafikk som innbefatter tog/rutebiler/taxi sentral legges til området ved jernbanestasjonen. Det er behov for et økt antall parkeringsplasser i Halden. vil derfor medvirke til etablering av et parkeringshus i sentrum syd. vil også ta initiativ til at de første 30 min du parkerer på avgiftbelagte soner blir gratis. Videre vil vi innføre et system for beboerne i sentrum slik at de kan parkere i nærheten ev sitt hjem for en fast avgift i året. Dette gjelder kun de som er avhengig av å parkere på avgiftbelagt sone. For at Halden havn skal kunne ta imot større båter er det viktig at terskelene i fjorden ved Svinesund gjøres dypere for å tilpasse tonnasjebehovet for den eksisterende og kommende industri. Svinesundsområdet på norsk side må utvikles til et aktivt turist / nærings / handels sentrum i tråd med allerede påbegynte prosjekter. Vi vil Oppgradere vann- og avløpsnettet. Ha utvikling på Remmen med nytt kunnskapssenter. Utvikle Tyska, Hollenderen og Mølen sammen med hele byen Ha et nytt kommunikasjons senter for kollektivtrafikk som innbefatter tog/rutebiler/taxi sentral legges til området ved jernbanestasjonen. Sørge for kortere saksbehandling. Jobbe videre for å få fjernet Svinesundsterskelen. Sammen med næringslivet se på behovet for å åpne gågata for trafikk på visse tider. 3. UNDERVISNING OG OPPVEKST Barnehager: Vi vil stimulere til at eldre som ønsker dette, kan etter avtale besøke barnehagene for samvær med barna. Dette vil være verdifullt for både barn og de eldre, og tilføre en ressurs og livserfaring Grunnskolen: Vi ønsker at elevene i grunnskolen får mulighet til opplæring tilpasset deres evner og anlegg. Alle barn er enkeltindivider med forskjellige behov og kvaliteter, Skolen i Halden bør derfor legge til rette for en utdannelse som ivaretar enkeltelevens evner og behov. Dette skal gjelde både de svake og de mer ressurssterke. mener nå det er viktig med økt fokus på de ressurssterke slik at disse ikke understimuleres. Mobbing, støy og respektløs opptreden overfor lærere og medelever kan ikke aksepteres. Dette er skadelig og svekker selvtilliten hos enkeltelever samt ødeleggende for godt læremiljø. Fokus på disiplin i skolen hvor skille mellom

7 lærer og elev blir tydelig må prioriteres. Økt fokus på disiplin vil fremme et godt læringsmiljø, og vil medvirke til at dette settes på dagsorden i større grad. Som et ledd i dette vil Halden FrP blant annet innføre et hærverksregnskap ved skolene. aksepterer ikke det stadig økende forfallet av skolebygningene, og vil iverksette en storsatsning på utbedring og vedlikehold, ikke bare nybygg. Etterslepet er stort, og vil bevilge de nødvendige ressurser til denne viktige satsningen. vil prioritere gen oppgradering av Hjortsberg skole og bygge denne ut ytterligere. Dette som en følge av blant annet boligutviklingen på Brekkerød. I tillegg vil vi se på skolesituasjonen i Halden sentrum, herunder Rødsberg ungdomsskole og Os skole. Det løpende daglige vedlikeholdet er også av stor viktighet, og vil derfor sikre at det til enhver tid er gode vaktmesterressurser ved hver skole. Halden Fremskrittsparti mener det er viktig å gi elevene i Halden en mulighet til å delta på turer og ekskursjoner såfremt disse har et kvalitativt faglig innhold og vil gi et pedagogisk utbytte elevene ikke får på skolen. ønsker at lærere skal gis mulighet til å delta med sine klasser på slike turer. vil arbeide for å legge tile rette for servering av varm og sunn mat i grunnskolen. Undervisning i morsmål for fremmedspråklige elever reduseres/avvikles. Det er viktigere for det norske samfunn at elevene integreres enn at man satser på å opprettholde etniske særegenheter. Videre vil søke om at sidemålsundervisningen gjøres frivillig for Halden-elevene. Vi vil.. Jobbe for at tilskuddene til skolene baseres på antall elever, ikke antall lærere. Legge vekt på foreldrenes medvirkning i skolen. Ha en individuell utviklingsplan for elevene. Sikre et godt arbeidsmiljø for elever og lærere ved å fokusere mer på ro, orden, disiplin og klasseledelse. Ha sunn og varm mat i grunnskolen Vil prioritere en oppgradering av Hjortsberg skole og se på behovet en utvidelse. At alle elever i Halden skal kunne begynne på den skolen familien ønsker. Nærmiljøbarna må ha førsterett til sin skole. Ha eleven i fokus. Ha norskopplæring framfor morsmålopplæring for fremmedspråklige elever. Systematiske foreldreundersøkelser, for kartlegging av kvalitet og tilfredshet, i grunnskolen. 4. HELSE- OG SOSIALOMSORG Vi vil sikre at pengene som blir brukt innen helsevesenet i Halden kommune skal få størst mulig effekt. vil derfor gå inn for at flere av tjenestene innen sektoren skal konkurranseutsettes. Vi vil blant annet gå inn for at driften av sykehjemmet og enkelte av de hjemmebaserte tjenestene skal

8 settes ut på anbud. Dette vil gi økt effektivitet, og mer helseomsorg for hver krone som blir brukt. Vi er mer opptatt av at brukere får best mulige service, frihet og verdighet framfor at det offentlige skal utføre tjenestene. Pasienttransporten til sykehuset i Fredrikstad er utsatt for mye kritikk. Vi ønsker, primært gjennom dialog med sykehuset i Østfold, å forbedre tilbudet. Redusere ventetid og transport tid. Vi mener at kommunen selv må gå inn derom sykehuset ikke er med på å forbedre tilbudet. Vi ønsker å forbedre parkeringssituasjonen for besøkende til Halden Sykehus (SSØ). Vi vil.. Ha mer konkurranseutsetting innenfor sektoren. Arbeide for å bedre pasienttransporten til Sykehuset Østfold. Ha flere ambulanser stasjonert i Halden Psykiatri Vi vil ikke akseptere de stadig økende ventelistene for behandling av psykiske lidelser og vil derfor innføre en juridisk rett til behandling. Ved ferdigbehandling er det viktig med en kvalitets sikret oppfølging i hjemkommunen Eldreomsorg vil at eldre skal kunne bo i sine egne hjem så lenge de selv ønsker det innen forsvarlige rammer. Kommunen må derfor styrke sin hjemmebaserte omsorg for å gjøre dette mulig. Vi vil videre arbeide for at hjemmehjelp, hjemmesykepleie og korttidsopphold i institusjon skal være gratis for brukerne. Tilbud om sykehjemsplass er en nødvendighet for mange eldre. vil derfor at kommunen skal ha tilbud om sykehjemsplasser til alle som trenger det. Ventelisten på sykehjemsplasser skal reduseres ved å øke antall plasser. Korridorpasienter skal ikke forkomme. vil at institusjonene skal ivareta den enkeltes behov for privatliv, og at det tilrettelegges for enkeltrom på byens alders- og sykehjem. Trygghetsalarmer skal være et tilbud til alle hjemmeboende eldre som ønsker dette, og frivillighetssentralen er et godt tilbud som må opprettholdes. Omsorgen for demente er noe som FrP vil sette større fokus på en i dag. Ansatte innen fagområdet gjør en kjempejobb og det er viktig å opprettholde og styrke dette. Både innen kompetanse men også samhandlingen med pårørende. Vi vil Jobbe for en verdig alderdom. Ha sykehjemsplass til alle som har behov for det. Ha konkurranse på tjenestene og valgfrihet for bruker. Gi mulighet for å bo hjemme så lenge som mulig og man ønsker.

9 4.3. Psykisk utviklingshemmede Det er viktig at psykisk utviklingshemmede får et tilbud som kan gi en meningsfull hverdag. Halden FrP anser at dette er kommunens ansvar, og vi vil medvirke til at kommunen gir et fullverdig tilbud til denne brukergruppen. Netto driftsutgifter sosialtjenesten tall i 1000 vil at psykisk utviklingshemmede som ønsker å bo på institusjon skal ha mulighet til dette Funksjonshemmede vil arbeide for universell tilrettelegging for bevegelseshemmede i alle offentlige bygg, samt gater og veier Vi vil kjøpe inn tilstrekkelig med rehabiliterings- og avlastningsplasser for funksjonshemmede. Plassene må være tilrettelagt for denne gruppens behov og ønsker. Plasser i utlandet vil bli vurdert Sosialomsorg Andelen sosialstønadsmottakere (5.7% av befolkningen i 2009) og kostnaden til sosialstøtten er for høy i Halden. Den er høyere enn snittet i Østfold og andre sammenlignbare kommuner (G13 kommuner i KOSTRA). Dette vil gå inn for å redusere kraftig. vil at det innføres en ordning hvor mennesker som har behov for å motta sosialhjelp over lengre tidsrom må være villige til å arbeide for stønaden dersom de er skikket til dette. KOSTRA KOmmune-STat-RApportering er et nasjonalt informasjonssystem som gir informasjon om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Tallmaterialet omfatter det meste av virksomheten i kommunene og fylkeskommunene, herunder økonomi, skoler, helse, kultur, miljø, sosiale tjenester, boliger, tekniske tjenester og samferdsel. Tallene belyser prioriteringer, dekningsgrader og produktivitet ved hjelp av et stort antall nøkkeltall. ønsker at kommunens sosialhjelpssatser skal holdes på lovens minimum, slik at dette ikke blir et tilbud som blir sett på som en permanent ordning. For å få sosialhjelp ut over dette så skal det en individuell vurdering til og aktivitetskravet er her sentralt. Det er viktig med kontrollrutiner slik at misbruk av sosialhjelp ikke skal kunne forekomme. Misbruk skal slås hardt ned på. Vi ønsker å bidra til at NAV-kontoret i Halden vil være på topp på effektiv saksbehandling. Vi vil Holde kommunens sosialhjelpssatser på lovens minimum. Ha større kontroll over misbruk og strenge reaksjoner. Kreve at man må kunne jobbe for stønad, så lenge man er skikket til det. Redusere kommunens voksende kostnader på sosialtjenesten.

10 4.6. Barnevern anser det som viktig at kommunen satser tilstrekkelig på det forebyggende barnevernsarbeidet. Barnevernet må ha et godt samarbeid med skolesektoren og barnehageetaten. Vi vil styrke barnevernstjenesten slik at etaten til enhver tid er i stand til å yte hjelp 5. KULTUR / IDRETT I kommunen finnes det store muligheter for fortsatt kulturell blomstring uavhengig av om det er kommunen eller andre som står bak. Kommunen skal være en støttespiller for lag og foreninger, men uten at de tar ansvar og initiativ overføres. Kommunens rolle skal være å legge forholdene til rette ved å stille bygningsmasse og arealer til disposisjon til minst mulig kostnad. ønsker å tilrettelegge for at ungdom kan benytte kommunale bygg som skoler, gymsaler etc. til trening/fritidsaktiviteter gratis. anser at kulturaktiviteter og idrett er viktige forebyggende tiltak for barn og unges helse og ungdomskriminalitet, og vil derfor være positive til å bidra til at ulike lag og foreninger som arbeider mot barn og unge gis økonomiske rammebetingelser som gjør arbeidet mulig. I utgangspunktet skal kommunen ikke engasjere seg som økonomisk partner i kulturelle foretak. Kommunen kan være behjelpelig ved etablering så lenge dette ikke medfører større økonomiske forpliktelser. De ulike festivalene som blir avholdt i byen, er av stor viktighet for byens kulturliv. vil derfor medvirke til at disse får gunstige rammevilkår, og kommunal støtte dersom dette er nødvendig. Kommunal støtte til arrangement bør imidlertid bare gis dersom man kan forvente stor allmenn interesse for arrangementet. Kultur- og idrettslivet er avhengige av ildsjeler som legger ned mye tid og ressurser og samarbeider med disse gjennom Idrettrådet. ønsker at kommunen hvert år avsetter et større beløp (aktivitetsstøtte) til barne- og ungdomsidretten, samt organisasjoner som henvender seg til barn, unge og studenter. ønsker at kommunen skal bli en aktiv pådriver for å oppfordre næringslivet til å bidra med sponsormidler til byens idrettsliv. Et aktivt idrettsliv gjør byen attraktiv å være bosatt i. Kommunen kan i liten grad gi direkte pengestøtte til enkelte eller til enkelte organisasjoner, men skal være aktivt behjelpelig med rammevilkår. Fredriksten festning må utvikles som arena for kulturell næringsutvikling, det må også satses på å bevare og ivareta festningens betydningsfulle historie. støtter at Det norske blåseensemble er en viktig kulturinnstittusjon. I dag støtter kommunen ensemblet med nesten 4 millioner kroner. mener at ensemblet nå bør kunne driftes uten den kommunale støtten. Vi vil derfor jobbe for en omstilling som vil medføre en avvikling av den kommunale støtten. Vi ønsker å bruke de midlene på frivillige lag som skolekorps, idrettslag, etc.

11 Vi vil Ha et levende sentrum. Ha en kino med flere saler. Fjerne den kommunale støtten til blåseensemblet. Ha flerbrukshall med internasjonale mål og 50 m svømmebasseng. 6. KIRKEN Kirken den er et gammelt hus, heter det seg i sangen. Den er den bærende kulturinstitusjon og den sentrale formidler av vår felles kristne kulturarv. Kirken må tilføres tilstrekkelig midler for vedlikehold og drift. Kirken vil være et satsningsområde for Halden Fremskrittsparti. 7. NÆRINGSPOLITIKK. Halden kommune har i de senere år utviklet seg fra å være en typisk industrikommune, til en kommune mer preget av servicebedrifter, høyteknologibedrifter og undervisningsinstitusjoner. mener at det er av stor betydning for byens næringsliv at bedriftene får gode rammebetingelser i kommunen. Veksten i disse næringene har ført til at det har blitt økt tilflytting til Halden, noe som forsterker viktigheten av at de kommunale tjenestene er av høy kvalitet. Det er viktig at Halden er en attraktiv by å bo i, slik at flest mulig velger å bosette seg i kommunen. vil arbeide for at Halden både skal være attraktiv å etablere virksomhet i, og attraktiv å bosette seg i. vil derfor arbeide for at kommunen skal gi en rask og positiv behandling til søknader om etableringer, tillatelser, bevilgninger, konsesjoner o.l. Skatte- og avgiftsnivået må reduseres, og kommunen må innta en mer aktiv rolle i forhold til å tiltrekke ny virksomhet til byen, ved å tilby gode næringstomter til konkurransedyktige priser. Gjennom økt satsning på et godt utbygget skole- og barnehagetilbud vil vi medvirke til at det blir mer attraktivt å bosette seg i byen. Kultursektoren er også av stor betydning i denne sammenheng. Halden Fremskrittsparti vil være en aktiv pådriver for etablering av et IT/kunnskapssenter på Remmen i samarbeid med Høgskolemiljøet. Dette arbeidet er viktig for å sikre økt utvikling av høgskolen som bidrar til å beholde posisjonen som en ledende by innen teknologi og forskning, som igjen muliggjør universitetsstatus. Vi vil Gi de beste rammebetingelsene i Østfold til næringsetablering. Øke åpningstider og skjenketider tilsvarende alkoholloven. Nytt kunnskapssenter på Remmen. Attraktive botilbud for nyetablerte.

12 8. HALDEN SOM TURISTKOMMUNE. Halden har de siste årene hatt en økning i antall turister, og Fredriksten Festning har befunnet seg blant de ti mest besøkte turistattraksjoner i Norge. Denne positive utviklingen er det viktig for å være med å bygge videre på. Turister legger igjen mye penger som igjen genererer inntekter til kommunen. Det være seg familie og venner som er på besøk og turister som er her for å oppleve, spise eller overnatte. En positiv opplevelse gjør at de vil bli lenger, eller komme tilbake. Halden har hatt en økning i antall overnattinger på totalt 26%, fra til nesten , i sommermånedene fra 2009 til Østfold har i samme periode hatt en økning på 9%. Vi har 16% markedsandel i forhold til Østfold. Her er det potensial før å øke andelen, og ser muligheten i lavsesongen(sept - mai). Byens estetiske inntrykk er av stor betydning for i hvilken grad Halden skal lykkes i å bli en mer attraktiv turistby. vil derfor medvirke til at arbeidet med å oppruste og vedlikeholde bygninger, gater og veier skal få økt prioritet. Det er viktig å bevare byens særpregede arkitektur. Fredriksten Festning er en av Norges mest besøkte turistattraksjoner og en av Norges best bevarte festningsanlegg. Historisk sett er festningen det viktigste stedet for Norge! Vi vil være med å tilrettelegge for økt næringsvirksomhet mot turisme på Fredriksten festning. Gjestehavna har de siste årene fått en total fornying med blant annet nye restauranter, hotell og flott døgnåpent serviceanlegg for båtturistene. Utfordringen er å få båtene til å komme inn til Halden. Vår store konkurrent er den Svenske skjærgård og Hvaler. Med den flotte innseilingen, under Svinesundsbroene, og den fantastiske byen vil vi være med å legge til rette for utvikling og drift av Halden Gjestehavn. Svinesund er per i dag Norges største innfallsport med bil. Det er her Norge starter, og er en turistattraksjon i seg selv! Det er her viktig at vi får stoppet bilistene, og de ser at de har en grunn til å komme til Halden. For at turistene skal stoppe må området Svinesund og Svinesundparken forskjønnes/utvikles til et landemerke. Vi ønsker strikkhopping velkommen på gamle Svinesundsbroen og et bredere tilbud innen aktiviteter som lokker folk til byen. Naturen I dag er det veldig populært med økoturisme og flere og flere blir opptatt av det. Mange fra inn og utland ønsker å bruke skog og innsjøer i større grad. Halden har store områder som kan tilrettelegges og utvikles med merkede løyper og kart for både fotturister og syklister. Dette vil vi jobbe for å utvikle. Den blå - grønne veien og nærheten til grensen vil i tiden fremover bli mer attraktiv som avlastnings/opplevelse rute i turistsesongen, med Iddefjorden, Berby, Enningdalen og Elgåfossen som attraksjoner. Merking og synliggjøring av kulturminner på bygdene er en viktig oppgave. Utvikling av bygdeturismen er et nisjeprodukt innen det lokale landbruket. vil legge forholdene til rette for økt gårdsturisme, og synliggjøring med kart og informasjonstavler. Dette er bare noen av de mange områder vi må ha fokus på for å skape et attraktivt og spennende Halden. Vi vil Være med å utvikle Halden som turistmål for familier, og tilrettelegge for økt oppholdslengde. Legge til rette for aktiviteter som lokker folk til byen, som for eksempel strikkhopping fra gamle Svinesundsbroen.

13 Medvirke til at arbeidet med å oppruste og vedlikeholde bygninger, gater og veier skal få økt prioritet. Etablere oppstillingsplass for bobiler. Legge til rette for en sentrumsnær småbåthavn og ved Tangen brygge i Tistedal. Legge forholdene til rette for økt gårdsturisme, og synliggjøring med kart og informasjonstavler. Fortsatt ha Allsang på Grensen. Legge til rette for en historisk markering av grunnlovsjubileet. Ha et levende og attraktivt sentrum. 9. TRYGGHET FOR ENKELTMENNESKET reagerer kraftig på økende vold og gjengmentalitet i Halden. Vi vil bevilge de nødvendige ressurser for å aktivt bekjempe dette. Kommunale ressurser må settes inn for å opprettholde lov og orden i sentrumsområdene. Nedleggelsen av Halden Politikammer som døgnbemannet politivakt er uakseptabelt, og må umiddelbart gjenåpnes på døgnåpen basis. Dette er viktig for byens innbyggeres sikkerhet og trygghetsfølelse. Halden Fremskrittsparti vil arbeide sterkt mot sentrale myndigheter vedr. dette, og om nødvendig benytte kommunale midler for å sikre en døgnåpen drift. mener at investeringer i politi- og lensmannsetaten er investeringer i vår felles velferd og trygghet. Videre vil vi legge til rette for Konfliktrådets virksomhet slik at Politiet avlastes med de enklere sakene.

www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram

www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram 3 Fremskrittspartiets lokalpolitiske prinsipper 3 Ideologisk grunnlag 3 Samfunnssyn 3 Rettigheter 3 Maktfordeling 3 Demokrati og ansvar 4 Velferdssamfunnet 4 Natur

Detaljer

Kommunalpolitisk program 2015-2019. Bergen Fremskrittsparti

Kommunalpolitisk program 2015-2019. Bergen Fremskrittsparti Kommunalpolitisk program 2015-2019 Bergen Fremskrittsparti INNHOLDSFORTEGNELSE Ideologisk grunnlag 2 Administrasjon 2-3 Byutvikling, samferdsel og miljø 4-5 Et skapende næringsliv 6 Helse og omsorg 6-7

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. På lag med deg. Drammen FrPs program 2015-2019

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. På lag med deg. Drammen FrPs program 2015-2019 EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST På lag med deg Drammen FrPs program 2015-2019 Hovedprioriteringer Fremskrittspartiet ser det som en av sine viktigste oppgaver å være innbyggernes talspersoner overfor

Detaljer

Valgprogram for Malvik

Valgprogram for Malvik EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Valgprogram for Malvik 2015 2019 Kjære velger! Lill Harriet 1 Ideologisk grunnsyn for Malvik FrP Fremskrittspartiet i Malvik er et liberalistisk parti. Det bygger på Norges

Detaljer

Program 2011-2015 Kristelig Folkeparti Halden

Program 2011-2015 Kristelig Folkeparti Halden Program 2011-2015 Kristelig Folkeparti Halden KRISTELIG FOLKEPARTI bygger sin politikk på kristne verdier. Grunnleggende i denne sammenheng er det kristne synet på mennesket, nestekjærlighetstanken, forvalteransvaret

Detaljer

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015:

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015: HA L D EN 35 0 16 6 5 2015 ÅR Kommuneprogram 2011 2015 s viktigste saker 2011 2015: Full sykehjemsdekning i henhold til samhandlingsreformen Ny skole i sentrum Ungdomshuset i nytt lokale Vadet et sted

Detaljer

VALGPROGRAM KOMMUNEVALGET 2015-2019

VALGPROGRAM KOMMUNEVALGET 2015-2019 VALGPROGRAM KOMMUNEVALGET 2015-2019 INNHOLDSFORTEGNELSE Kort ma lsetting Side 1 Kommunens politiske og administrative ledelse Side 2 Skatter og avgifter Kommunens økonomi Side 3 Helse og Sosial Side 4

Detaljer

FOR FOLK FLEST. Tromsø FrPs program 2015 2019

FOR FOLK FLEST. Tromsø FrPs program 2015 2019 FOR FOLK FLEST Tromsø FrPs program 2015 2019 Innhold: En enklere hverdag! 3 Ideologisk grunnlag vårt grunnsyn 4 En mer effektiv ja-kommune 4 På lag med næringslivet 5 Oppvekst 6 Helse, omsorg og sosiale

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Oslo FrP Program 01 01 Kjære velger! På vegne av Oslo FrP har jeg gleden av å presentere partiets Oslo-program for de neste fire årene. Programmet ble vedtatt av Oslo

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Del 1: Samfunnsdel Del 2: Arealdel planbeskrivelse Del 3: Arealdel bestemmelser og retningslinjer DEL 1 Samfunnsdel Innhold Innledning...3 Om kommuneplanen...4 En kommune

Detaljer

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Innhold 1. Den liberale kommunen 3 2. Den åpne kommunen 5 2.1. Åpenhet og tilgjengelighet 5 2.2. Bred medvirkning 5 3. Den ansvarlige kommunen 6 3.1. Sunn økonomisk

Detaljer

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1 0 1 0 1. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1. INNLEDNING Fredrikstad Venstre ble stiftet i januar, og er det liberale alternativet i Fredrikstad. Vi vil at

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Sørum Høyre

Valgprogram 2015-2019. Sørum Høyre Valgprogram 2015-2019 Sørum Høyre Sørum Høyres program 2015-2019 1. Formål og verdier 2. Administrasjon, ledelse og drift av kommunen 3. Eiendomsskatt 4. Barnehage og skole 4.1 Barnehage 4.2 Skole 4.3

Detaljer

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE MEN FORANDRING! ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling ha forandring i hvordan kommunen og byen vår styres Vårt Valg ønsker å satse på

Detaljer

SE MULIGHETENE! Svelvik Venstre. Program 2011 2015. http://svelvik.venstre.no

SE MULIGHETENE! Svelvik Venstre. Program 2011 2015. http://svelvik.venstre.no SE MULIGHETENE! Program 2011 2015 http://svelvik.venstre.no Se mulighetene! er et nytt parti i vår kommune, bestående av ferske politikere uten særlig politisk erfaring og ballast. Om det er positivt eller

Detaljer

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Innhold 1. Oppvekst... 4 2. Kultur, idrett og frivillighet... 6 3. Miljø... 9 4. Helse og omsorg... 10 5. Næring og landbruk... 13 6. Forvaltning

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 1 Kontrakt med innbyggerne i Nannestad kommune Still oss til ansvar om 4 år på følgende punkter: Mål for perioden 2011 2015: Ingen eiendomsskatt

Detaljer

Bergen Senterparti Bystyreprogram 2015-2019 Grønn by, levende bydeler, små forskjeller www.sp.no/bergen

Bergen Senterparti Bystyreprogram 2015-2019 Grønn by, levende bydeler, små forskjeller www.sp.no/bergen Bergen Senterparti Bystyreprogram 2015-2019 Grønn by, levende bydeler, små forskjeller www.sp.no/bergen Innhold GRUNNSYN... 3 NÆRINGSBYEN BERGEN...4 Hav- og kystnæringene...4 Energinæringene...5 Kultur-

Detaljer

Program Stavanger FrP. Valgperioden 2015-2019

Program Stavanger FrP. Valgperioden 2015-2019 Program Stavanger FrP Valgperioden 2015-2019 HVA VIL FRP VIL MED STAVANGER KOMMUNE Det viktigste først er FrPs mantra i Stavangerpolitikken. Vi er kritisk til hvordan skattebetalernes penger blir brukt.

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2008-2019, Samfunnsdel

KOMMUNEPLAN 2008-2019, Samfunnsdel Karmøy kommune KOMMUNEPLAN 2008-2019, Samfunnsdel Vedtatt av Karmøy kommunestyre den 19. juni 2007 - Sak 42/07 1 INNLEDNING... 3 KOMMUNENS OPPGAVER...3 ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER...3 LOVGRUNNLAGET...4

Detaljer

Sammen for et bedre Hedmark

Sammen for et bedre Hedmark Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 12.-14.12.2011 Sak: 96/11 Resultat: Vedtatt m/tillegg Arkivsak: 11/6003 Tittel: Saksprotokoll: ÅRSBUDSJETT 2012 - HEDMARK FYLKESKOMMUNE Behandling: Representanten

Detaljer

Herfra til 2025. Kommuneplanens samfunnsdel. med arealstrategier 2013 2025. Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13

Herfra til 2025. Kommuneplanens samfunnsdel. med arealstrategier 2013 2025. Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13 Herfra til 2025 Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier 2013 2025 Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 HVILKE FORVENTNINGER HAR VI FRAM MOT 2025? 4

Detaljer

Fremtidens Nøtterøy. Med vennlig hilsen. Jon Sanness Andersen Ordførerkandidat Nøtterøy Arbeiderparti.

Fremtidens Nøtterøy. Med vennlig hilsen. Jon Sanness Andersen Ordførerkandidat Nøtterøy Arbeiderparti. Fremtidens Nøtterøy Nøtterøy er en flott kommune å bo i. Vi er glade i og stolte av kommunen vår, men mye kan bli bedre og vi mener det er på tide med et politisk skifte her på øya Nøtterøy er en stor

Detaljer

Alternativt Oslo budsjett

Alternativt Oslo budsjett FREMSKRITTSPARTIETS BYSTYREGRUPPE Alternativt Oslo budsjett 2013 13.11.2012 Innhold Innledning... 3 Fremskrittspartiets hovedprioriteringer... 4 Det viktigste først... 4 Trygghet for liv og eiendom...

Detaljer

Levende - Varm - Grønn. Horten Venstres program

Levende - Varm - Grønn. Horten Venstres program Levende - Varm - Grønn Horten Venstres program 2015-2019 INNHOLD By- og tettstedsutvikling... 2 En levende by... 2 Museumsbydelen Karljohansvern... 3 Kunstnerbyen Åsgårdstrand... 4 Midgard - Borre nasjonalpark...

Detaljer

Lokalpolitisk plattform

Lokalpolitisk plattform Lokalpolitisk plattform Kommune- og fylkestingsvalget 2007 Vedtatt av Arbeiderpartiets 61. ordinære landsmøte, 19. - 22. april 2007 Teksten som skal stå ved siden av er: gjenvunnet av resirkulerte drikkekartonger

Detaljer

Budsjett 2014 Halden Kommune. Innholdsfortegnelse

Budsjett 2014 Halden Kommune. Innholdsfortegnelse Budsjettforslag Halden Kommune 2014 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Satsningsområder hovedpunkter... 4 Eiendomsskatt... 5 Sentral/Felles... 5 Næringspolitikk... 5 Teknisk sektor... 6 Kultur og idrett...

Detaljer

Politisk plattform for et felles borgerlig byråd utgått av

Politisk plattform for et felles borgerlig byråd utgått av Politisk plattform for et felles borgerlig byråd utgått av Oslo 24. oktober 2011 Innledning Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti har i tiden etter kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 ført forhandlinger

Detaljer

Program 2015-2019. Om Skien SV

Program 2015-2019. Om Skien SV Om Skien SV Program 2015-2019 SV tar barn og unge på alvor. Vi prioriterer flere lærere i skolen, og en skoledag med et godt kosthold og variert innhold. Vi prioriterer tid til læring fremfor rapportering

Detaljer