HALDEN FREMSKRITTSPARTIS KOMMUNEVALGPROGRAM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HALDEN FREMSKRITTSPARTIS KOMMUNEVALGPROGRAM 2011-2015"

Transkript

1 HALDEN FREMSKRITTSPARTIS KOMMUNEVALGPROGRAM

2

3 INNLEDNING Fremskrittspartiet er et liberalistisk parti. Det bygger på Norges Grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP s hovedmål er sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep. Det fundamentale i FrP s samfunnssyn er troen på og respekten for det enkelte menneskes egenart og retten til å bestemme over eget liv og økonomi. Enkeltmennesket er den største ressursen i samfunnsutviklingen. Sammen med familien og den private eiendomsretten er enkeltmennesket det grunnleggende element i samfunnslivet. Med utgangspunkt i ovennevnte erkjennelser skal det først og fremst være behovet til innbyggerne som skal være førende for de prioriteringer, vedtak/beslutninger og disposisjoner politikerne gjør og som administrasjonen deretter iverksetter. Kommunen er til for Halden og haldenserne, og ikke omvendt. Halden er en ressurssterk kommune med meget store naturressurser og attraksjoner. Dette koplet opp mot et variert næringsliv innen landbruk, håndverk, handel, turist, industri samt IT relatert virksomhet og utdanningssektoren, gjør at det er en attraktiv kommune å bo og virke i. Dette skal videreføres med en ekspansiv bolig- og næringspolitikk, for å sikre tilflytting til byen av både bedrifter og familier.

4 1. KOMMUNAL DRIFT FrP mener at Halden kommune hele tiden må omstille seg i forhold til utfordringer, krav og forandringer i rammer og samfunnet for øvrig. Dette handler om omstillinger i arbeidsmetoder, rutiner, kompetanse og samhandling med andre for eksempel interkommunalt samarbeid. Dersom det viser seg at omstillingen krever organisatoriske og strukturelle forandringer så skal dette først gjennomføres etter at en grundig analyse er gjennomført. KONKURRANSEEKSPONERING I følge NOU 2001 defineres ordet med 4 kategorier. 1. Stykkprisfinansiering 2. Privatisering 3. Konkurranseutsetting 4. Bench marking FrP skal sørge for at Halden kommune har fokus på den tjenesteytende delen av virksomheten og ikke den administrative. Halden skal være en JA kommune når det gjelder forespørsler fra publikum. En viktig brikke i arbeidet for å effektivisere den kommunale drift er konkurranseeksponering. Kommunen skal til enhver tid kritisk gå gjennom hvilke tjenester kommunen skal selv utføre, og hva som kan utføres av andre. vil prioritere mest og best mulig tjenester til innbyggerne framfor at offentligheten skal produsere dette selv. Kommunale etater skal selvsagt delta i anbudsrunden, slik at en oppnår en reell konkurransesituasjon som har en kostnadseffektiviserende effekt. På denne måten vil vi sikre at skattebetalerne får mest mulig tjenester igjen for sine innbetalte skattepenger. Det er allerede innførte balansert målstyring og et sentralt virkemiddel her er tilbakemeldinger. Disse tilbakemeldingene må evalueres og brukes. Eiendomsskatten er en uakseptabel dobbelbeskatning, og vil arbeide for at denne i perioden blir redusert/avviklet Inntekt fra eiendomsskatt Halden. Tall i 1000 Selvkostprinsippet skal gjelde når kommunale avgifter skal fastsettes. Med selvkostprinsippet menes at kommunen ikke skal ta inn mer i avgift for en tjeneste, enn det tjenesten faktisk koster å produsere ønsker videre å bedre den kommunale service overfor innbyggerne. Kommunen skal inneha en positiv holdning til henvendelser. Det skal innføres enklere saksbehandling. En tidsfrist for behandling av alle søknader til kommunen skal fastsettes i henhold 0 til forvaltningsloven Halden Fremskrittsparti ønsker å bidra til en restriktiv innvandringspolitikk i Halden Kommune. Økt mottak av innvandrere og flyktninger til Halden kan ikke skje før man er sikre på integreringen foregår på en forsvarlig og trygg måte. vil medvirke til at det etableres et innvandringsregnskap i kommunen, slik Netto friftsutgifter totalt Lønnskostnader at de reelle kostnadene kommer frem Ordninger med offentlig finansiert morsmålsundervisning avskaffes. Halden FrP vil i perioden styrke norskundervisningen for innvandrere Dette for å sikre en bedre integrering hvor kravet om å kunne norsk står sentralt Administrasjon og politikere må ta ansvar for de beslutninger som fattes. Uaktsomhet og uforstandig bruk av skattebetalernes penger må få konsekvenser for de ansvarlige politikere

5 og byråkrater. Fokus på at politiske vedtak gjennomføres skal skjerpes, og ansvar gjøres gjeldende hvor dette ikke finner sted. Vi vil Redusere eiendomsskatten med overordnet mål om å avskaffe den.. Effektivisere driften i kommunen. Mer og bedre service igjen for pengene. Ha en restriktiv innvandringspolitikk. Gjøre Halden til en JA-kommune. Redusere antall representanter i kommunestyret. Innføre parlamentarisme. 2. BYUTVIKLING OG KOMMUNAL TEKNIKK Avtalen med Norske Skog om havna er nå avklart. Det etableres ny kommunal havn på Sauøya, så fremt de økonomiske analysene tilser at dette er forsvarlig og lønnsomt. Det er viktig at kommunestyret har et økonomisk fundament for å investere betydelige midler i havna. Det er viktig at utviklingen av Tyska, Hollenderen og Mølen skjer gjennom en bred debatt om formål, innhold og utvikling. God arealplanlegging med involvering av alle byens innbyggere er stikkordet. Det må legges frem en helhetlig plan for området før utbygging starter. Det må gjennomføres en fortløpende oppgradering av gammelt ledningsnett for vann og avløp (VAR). Punktutslipp av kloakk til terreng der dette finnes må stoppes. En helhetlig plan for oppgradering og fornying av hele vann- og avløpssektoren utarbeides. Halden Kommune står ovenfor en situasjon hvor flere større etableringer i kommunen er på gang. Dette vil medføre ytterligere innflytting til Halden. Halden Fremskrittsparti ser derfor viktigheten av å legge til rette for økt boligutvikling i kommunen slik at alle får et tilbud i samsvar med individuelle behov og ønsker. Desentralisert boligutbygging utenfor bykjernen er ønskelig. Satsningsområder er Kornsjø, Prestebakke og Fagerholt. Det legges til rette for videre utbygging av hytter/fritidsboliger. Halden Fremskrittsparti vil aktivt medvirke til at Halden Kommune finner frem Ja-stempelet når plan, regulerings- og byggesaker skal behandles i det kommunale system. er av den oppfatning at grunneiere og eiendomsbesittere i all hovedsak skal ha anledning til å gjøre hva de vil med sin eiendom, såfremt ikke klare og tungtveiende grunner i fellesskapets interesse skulle tale imot.

6 Et nytt kommunikasjons senter for kollektivtrafikk som innbefatter tog/rutebiler/taxi sentral legges til området ved jernbanestasjonen. Det er behov for et økt antall parkeringsplasser i Halden. vil derfor medvirke til etablering av et parkeringshus i sentrum syd. vil også ta initiativ til at de første 30 min du parkerer på avgiftbelagte soner blir gratis. Videre vil vi innføre et system for beboerne i sentrum slik at de kan parkere i nærheten ev sitt hjem for en fast avgift i året. Dette gjelder kun de som er avhengig av å parkere på avgiftbelagt sone. For at Halden havn skal kunne ta imot større båter er det viktig at terskelene i fjorden ved Svinesund gjøres dypere for å tilpasse tonnasjebehovet for den eksisterende og kommende industri. Svinesundsområdet på norsk side må utvikles til et aktivt turist / nærings / handels sentrum i tråd med allerede påbegynte prosjekter. Vi vil Oppgradere vann- og avløpsnettet. Ha utvikling på Remmen med nytt kunnskapssenter. Utvikle Tyska, Hollenderen og Mølen sammen med hele byen Ha et nytt kommunikasjons senter for kollektivtrafikk som innbefatter tog/rutebiler/taxi sentral legges til området ved jernbanestasjonen. Sørge for kortere saksbehandling. Jobbe videre for å få fjernet Svinesundsterskelen. Sammen med næringslivet se på behovet for å åpne gågata for trafikk på visse tider. 3. UNDERVISNING OG OPPVEKST Barnehager: Vi vil stimulere til at eldre som ønsker dette, kan etter avtale besøke barnehagene for samvær med barna. Dette vil være verdifullt for både barn og de eldre, og tilføre en ressurs og livserfaring Grunnskolen: Vi ønsker at elevene i grunnskolen får mulighet til opplæring tilpasset deres evner og anlegg. Alle barn er enkeltindivider med forskjellige behov og kvaliteter, Skolen i Halden bør derfor legge til rette for en utdannelse som ivaretar enkeltelevens evner og behov. Dette skal gjelde både de svake og de mer ressurssterke. mener nå det er viktig med økt fokus på de ressurssterke slik at disse ikke understimuleres. Mobbing, støy og respektløs opptreden overfor lærere og medelever kan ikke aksepteres. Dette er skadelig og svekker selvtilliten hos enkeltelever samt ødeleggende for godt læremiljø. Fokus på disiplin i skolen hvor skille mellom

7 lærer og elev blir tydelig må prioriteres. Økt fokus på disiplin vil fremme et godt læringsmiljø, og vil medvirke til at dette settes på dagsorden i større grad. Som et ledd i dette vil Halden FrP blant annet innføre et hærverksregnskap ved skolene. aksepterer ikke det stadig økende forfallet av skolebygningene, og vil iverksette en storsatsning på utbedring og vedlikehold, ikke bare nybygg. Etterslepet er stort, og vil bevilge de nødvendige ressurser til denne viktige satsningen. vil prioritere gen oppgradering av Hjortsberg skole og bygge denne ut ytterligere. Dette som en følge av blant annet boligutviklingen på Brekkerød. I tillegg vil vi se på skolesituasjonen i Halden sentrum, herunder Rødsberg ungdomsskole og Os skole. Det løpende daglige vedlikeholdet er også av stor viktighet, og vil derfor sikre at det til enhver tid er gode vaktmesterressurser ved hver skole. Halden Fremskrittsparti mener det er viktig å gi elevene i Halden en mulighet til å delta på turer og ekskursjoner såfremt disse har et kvalitativt faglig innhold og vil gi et pedagogisk utbytte elevene ikke får på skolen. ønsker at lærere skal gis mulighet til å delta med sine klasser på slike turer. vil arbeide for å legge tile rette for servering av varm og sunn mat i grunnskolen. Undervisning i morsmål for fremmedspråklige elever reduseres/avvikles. Det er viktigere for det norske samfunn at elevene integreres enn at man satser på å opprettholde etniske særegenheter. Videre vil søke om at sidemålsundervisningen gjøres frivillig for Halden-elevene. Vi vil.. Jobbe for at tilskuddene til skolene baseres på antall elever, ikke antall lærere. Legge vekt på foreldrenes medvirkning i skolen. Ha en individuell utviklingsplan for elevene. Sikre et godt arbeidsmiljø for elever og lærere ved å fokusere mer på ro, orden, disiplin og klasseledelse. Ha sunn og varm mat i grunnskolen Vil prioritere en oppgradering av Hjortsberg skole og se på behovet en utvidelse. At alle elever i Halden skal kunne begynne på den skolen familien ønsker. Nærmiljøbarna må ha førsterett til sin skole. Ha eleven i fokus. Ha norskopplæring framfor morsmålopplæring for fremmedspråklige elever. Systematiske foreldreundersøkelser, for kartlegging av kvalitet og tilfredshet, i grunnskolen. 4. HELSE- OG SOSIALOMSORG Vi vil sikre at pengene som blir brukt innen helsevesenet i Halden kommune skal få størst mulig effekt. vil derfor gå inn for at flere av tjenestene innen sektoren skal konkurranseutsettes. Vi vil blant annet gå inn for at driften av sykehjemmet og enkelte av de hjemmebaserte tjenestene skal

8 settes ut på anbud. Dette vil gi økt effektivitet, og mer helseomsorg for hver krone som blir brukt. Vi er mer opptatt av at brukere får best mulige service, frihet og verdighet framfor at det offentlige skal utføre tjenestene. Pasienttransporten til sykehuset i Fredrikstad er utsatt for mye kritikk. Vi ønsker, primært gjennom dialog med sykehuset i Østfold, å forbedre tilbudet. Redusere ventetid og transport tid. Vi mener at kommunen selv må gå inn derom sykehuset ikke er med på å forbedre tilbudet. Vi ønsker å forbedre parkeringssituasjonen for besøkende til Halden Sykehus (SSØ). Vi vil.. Ha mer konkurranseutsetting innenfor sektoren. Arbeide for å bedre pasienttransporten til Sykehuset Østfold. Ha flere ambulanser stasjonert i Halden Psykiatri Vi vil ikke akseptere de stadig økende ventelistene for behandling av psykiske lidelser og vil derfor innføre en juridisk rett til behandling. Ved ferdigbehandling er det viktig med en kvalitets sikret oppfølging i hjemkommunen Eldreomsorg vil at eldre skal kunne bo i sine egne hjem så lenge de selv ønsker det innen forsvarlige rammer. Kommunen må derfor styrke sin hjemmebaserte omsorg for å gjøre dette mulig. Vi vil videre arbeide for at hjemmehjelp, hjemmesykepleie og korttidsopphold i institusjon skal være gratis for brukerne. Tilbud om sykehjemsplass er en nødvendighet for mange eldre. vil derfor at kommunen skal ha tilbud om sykehjemsplasser til alle som trenger det. Ventelisten på sykehjemsplasser skal reduseres ved å øke antall plasser. Korridorpasienter skal ikke forkomme. vil at institusjonene skal ivareta den enkeltes behov for privatliv, og at det tilrettelegges for enkeltrom på byens alders- og sykehjem. Trygghetsalarmer skal være et tilbud til alle hjemmeboende eldre som ønsker dette, og frivillighetssentralen er et godt tilbud som må opprettholdes. Omsorgen for demente er noe som FrP vil sette større fokus på en i dag. Ansatte innen fagområdet gjør en kjempejobb og det er viktig å opprettholde og styrke dette. Både innen kompetanse men også samhandlingen med pårørende. Vi vil Jobbe for en verdig alderdom. Ha sykehjemsplass til alle som har behov for det. Ha konkurranse på tjenestene og valgfrihet for bruker. Gi mulighet for å bo hjemme så lenge som mulig og man ønsker.

9 4.3. Psykisk utviklingshemmede Det er viktig at psykisk utviklingshemmede får et tilbud som kan gi en meningsfull hverdag. Halden FrP anser at dette er kommunens ansvar, og vi vil medvirke til at kommunen gir et fullverdig tilbud til denne brukergruppen. Netto driftsutgifter sosialtjenesten tall i 1000 vil at psykisk utviklingshemmede som ønsker å bo på institusjon skal ha mulighet til dette Funksjonshemmede vil arbeide for universell tilrettelegging for bevegelseshemmede i alle offentlige bygg, samt gater og veier Vi vil kjøpe inn tilstrekkelig med rehabiliterings- og avlastningsplasser for funksjonshemmede. Plassene må være tilrettelagt for denne gruppens behov og ønsker. Plasser i utlandet vil bli vurdert Sosialomsorg Andelen sosialstønadsmottakere (5.7% av befolkningen i 2009) og kostnaden til sosialstøtten er for høy i Halden. Den er høyere enn snittet i Østfold og andre sammenlignbare kommuner (G13 kommuner i KOSTRA). Dette vil gå inn for å redusere kraftig. vil at det innføres en ordning hvor mennesker som har behov for å motta sosialhjelp over lengre tidsrom må være villige til å arbeide for stønaden dersom de er skikket til dette. KOSTRA KOmmune-STat-RApportering er et nasjonalt informasjonssystem som gir informasjon om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Tallmaterialet omfatter det meste av virksomheten i kommunene og fylkeskommunene, herunder økonomi, skoler, helse, kultur, miljø, sosiale tjenester, boliger, tekniske tjenester og samferdsel. Tallene belyser prioriteringer, dekningsgrader og produktivitet ved hjelp av et stort antall nøkkeltall. ønsker at kommunens sosialhjelpssatser skal holdes på lovens minimum, slik at dette ikke blir et tilbud som blir sett på som en permanent ordning. For å få sosialhjelp ut over dette så skal det en individuell vurdering til og aktivitetskravet er her sentralt. Det er viktig med kontrollrutiner slik at misbruk av sosialhjelp ikke skal kunne forekomme. Misbruk skal slås hardt ned på. Vi ønsker å bidra til at NAV-kontoret i Halden vil være på topp på effektiv saksbehandling. Vi vil Holde kommunens sosialhjelpssatser på lovens minimum. Ha større kontroll over misbruk og strenge reaksjoner. Kreve at man må kunne jobbe for stønad, så lenge man er skikket til det. Redusere kommunens voksende kostnader på sosialtjenesten.

10 4.6. Barnevern anser det som viktig at kommunen satser tilstrekkelig på det forebyggende barnevernsarbeidet. Barnevernet må ha et godt samarbeid med skolesektoren og barnehageetaten. Vi vil styrke barnevernstjenesten slik at etaten til enhver tid er i stand til å yte hjelp 5. KULTUR / IDRETT I kommunen finnes det store muligheter for fortsatt kulturell blomstring uavhengig av om det er kommunen eller andre som står bak. Kommunen skal være en støttespiller for lag og foreninger, men uten at de tar ansvar og initiativ overføres. Kommunens rolle skal være å legge forholdene til rette ved å stille bygningsmasse og arealer til disposisjon til minst mulig kostnad. ønsker å tilrettelegge for at ungdom kan benytte kommunale bygg som skoler, gymsaler etc. til trening/fritidsaktiviteter gratis. anser at kulturaktiviteter og idrett er viktige forebyggende tiltak for barn og unges helse og ungdomskriminalitet, og vil derfor være positive til å bidra til at ulike lag og foreninger som arbeider mot barn og unge gis økonomiske rammebetingelser som gjør arbeidet mulig. I utgangspunktet skal kommunen ikke engasjere seg som økonomisk partner i kulturelle foretak. Kommunen kan være behjelpelig ved etablering så lenge dette ikke medfører større økonomiske forpliktelser. De ulike festivalene som blir avholdt i byen, er av stor viktighet for byens kulturliv. vil derfor medvirke til at disse får gunstige rammevilkår, og kommunal støtte dersom dette er nødvendig. Kommunal støtte til arrangement bør imidlertid bare gis dersom man kan forvente stor allmenn interesse for arrangementet. Kultur- og idrettslivet er avhengige av ildsjeler som legger ned mye tid og ressurser og samarbeider med disse gjennom Idrettrådet. ønsker at kommunen hvert år avsetter et større beløp (aktivitetsstøtte) til barne- og ungdomsidretten, samt organisasjoner som henvender seg til barn, unge og studenter. ønsker at kommunen skal bli en aktiv pådriver for å oppfordre næringslivet til å bidra med sponsormidler til byens idrettsliv. Et aktivt idrettsliv gjør byen attraktiv å være bosatt i. Kommunen kan i liten grad gi direkte pengestøtte til enkelte eller til enkelte organisasjoner, men skal være aktivt behjelpelig med rammevilkår. Fredriksten festning må utvikles som arena for kulturell næringsutvikling, det må også satses på å bevare og ivareta festningens betydningsfulle historie. støtter at Det norske blåseensemble er en viktig kulturinnstittusjon. I dag støtter kommunen ensemblet med nesten 4 millioner kroner. mener at ensemblet nå bør kunne driftes uten den kommunale støtten. Vi vil derfor jobbe for en omstilling som vil medføre en avvikling av den kommunale støtten. Vi ønsker å bruke de midlene på frivillige lag som skolekorps, idrettslag, etc.

11 Vi vil Ha et levende sentrum. Ha en kino med flere saler. Fjerne den kommunale støtten til blåseensemblet. Ha flerbrukshall med internasjonale mål og 50 m svømmebasseng. 6. KIRKEN Kirken den er et gammelt hus, heter det seg i sangen. Den er den bærende kulturinstitusjon og den sentrale formidler av vår felles kristne kulturarv. Kirken må tilføres tilstrekkelig midler for vedlikehold og drift. Kirken vil være et satsningsområde for Halden Fremskrittsparti. 7. NÆRINGSPOLITIKK. Halden kommune har i de senere år utviklet seg fra å være en typisk industrikommune, til en kommune mer preget av servicebedrifter, høyteknologibedrifter og undervisningsinstitusjoner. mener at det er av stor betydning for byens næringsliv at bedriftene får gode rammebetingelser i kommunen. Veksten i disse næringene har ført til at det har blitt økt tilflytting til Halden, noe som forsterker viktigheten av at de kommunale tjenestene er av høy kvalitet. Det er viktig at Halden er en attraktiv by å bo i, slik at flest mulig velger å bosette seg i kommunen. vil arbeide for at Halden både skal være attraktiv å etablere virksomhet i, og attraktiv å bosette seg i. vil derfor arbeide for at kommunen skal gi en rask og positiv behandling til søknader om etableringer, tillatelser, bevilgninger, konsesjoner o.l. Skatte- og avgiftsnivået må reduseres, og kommunen må innta en mer aktiv rolle i forhold til å tiltrekke ny virksomhet til byen, ved å tilby gode næringstomter til konkurransedyktige priser. Gjennom økt satsning på et godt utbygget skole- og barnehagetilbud vil vi medvirke til at det blir mer attraktivt å bosette seg i byen. Kultursektoren er også av stor betydning i denne sammenheng. Halden Fremskrittsparti vil være en aktiv pådriver for etablering av et IT/kunnskapssenter på Remmen i samarbeid med Høgskolemiljøet. Dette arbeidet er viktig for å sikre økt utvikling av høgskolen som bidrar til å beholde posisjonen som en ledende by innen teknologi og forskning, som igjen muliggjør universitetsstatus. Vi vil Gi de beste rammebetingelsene i Østfold til næringsetablering. Øke åpningstider og skjenketider tilsvarende alkoholloven. Nytt kunnskapssenter på Remmen. Attraktive botilbud for nyetablerte.

12 8. HALDEN SOM TURISTKOMMUNE. Halden har de siste årene hatt en økning i antall turister, og Fredriksten Festning har befunnet seg blant de ti mest besøkte turistattraksjoner i Norge. Denne positive utviklingen er det viktig for å være med å bygge videre på. Turister legger igjen mye penger som igjen genererer inntekter til kommunen. Det være seg familie og venner som er på besøk og turister som er her for å oppleve, spise eller overnatte. En positiv opplevelse gjør at de vil bli lenger, eller komme tilbake. Halden har hatt en økning i antall overnattinger på totalt 26%, fra til nesten , i sommermånedene fra 2009 til Østfold har i samme periode hatt en økning på 9%. Vi har 16% markedsandel i forhold til Østfold. Her er det potensial før å øke andelen, og ser muligheten i lavsesongen(sept - mai). Byens estetiske inntrykk er av stor betydning for i hvilken grad Halden skal lykkes i å bli en mer attraktiv turistby. vil derfor medvirke til at arbeidet med å oppruste og vedlikeholde bygninger, gater og veier skal få økt prioritet. Det er viktig å bevare byens særpregede arkitektur. Fredriksten Festning er en av Norges mest besøkte turistattraksjoner og en av Norges best bevarte festningsanlegg. Historisk sett er festningen det viktigste stedet for Norge! Vi vil være med å tilrettelegge for økt næringsvirksomhet mot turisme på Fredriksten festning. Gjestehavna har de siste årene fått en total fornying med blant annet nye restauranter, hotell og flott døgnåpent serviceanlegg for båtturistene. Utfordringen er å få båtene til å komme inn til Halden. Vår store konkurrent er den Svenske skjærgård og Hvaler. Med den flotte innseilingen, under Svinesundsbroene, og den fantastiske byen vil vi være med å legge til rette for utvikling og drift av Halden Gjestehavn. Svinesund er per i dag Norges største innfallsport med bil. Det er her Norge starter, og er en turistattraksjon i seg selv! Det er her viktig at vi får stoppet bilistene, og de ser at de har en grunn til å komme til Halden. For at turistene skal stoppe må området Svinesund og Svinesundparken forskjønnes/utvikles til et landemerke. Vi ønsker strikkhopping velkommen på gamle Svinesundsbroen og et bredere tilbud innen aktiviteter som lokker folk til byen. Naturen I dag er det veldig populært med økoturisme og flere og flere blir opptatt av det. Mange fra inn og utland ønsker å bruke skog og innsjøer i større grad. Halden har store områder som kan tilrettelegges og utvikles med merkede løyper og kart for både fotturister og syklister. Dette vil vi jobbe for å utvikle. Den blå - grønne veien og nærheten til grensen vil i tiden fremover bli mer attraktiv som avlastnings/opplevelse rute i turistsesongen, med Iddefjorden, Berby, Enningdalen og Elgåfossen som attraksjoner. Merking og synliggjøring av kulturminner på bygdene er en viktig oppgave. Utvikling av bygdeturismen er et nisjeprodukt innen det lokale landbruket. vil legge forholdene til rette for økt gårdsturisme, og synliggjøring med kart og informasjonstavler. Dette er bare noen av de mange områder vi må ha fokus på for å skape et attraktivt og spennende Halden. Vi vil Være med å utvikle Halden som turistmål for familier, og tilrettelegge for økt oppholdslengde. Legge til rette for aktiviteter som lokker folk til byen, som for eksempel strikkhopping fra gamle Svinesundsbroen.

13 Medvirke til at arbeidet med å oppruste og vedlikeholde bygninger, gater og veier skal få økt prioritet. Etablere oppstillingsplass for bobiler. Legge til rette for en sentrumsnær småbåthavn og ved Tangen brygge i Tistedal. Legge forholdene til rette for økt gårdsturisme, og synliggjøring med kart og informasjonstavler. Fortsatt ha Allsang på Grensen. Legge til rette for en historisk markering av grunnlovsjubileet. Ha et levende og attraktivt sentrum. 9. TRYGGHET FOR ENKELTMENNESKET reagerer kraftig på økende vold og gjengmentalitet i Halden. Vi vil bevilge de nødvendige ressurser for å aktivt bekjempe dette. Kommunale ressurser må settes inn for å opprettholde lov og orden i sentrumsområdene. Nedleggelsen av Halden Politikammer som døgnbemannet politivakt er uakseptabelt, og må umiddelbart gjenåpnes på døgnåpen basis. Dette er viktig for byens innbyggeres sikkerhet og trygghetsfølelse. Halden Fremskrittsparti vil arbeide sterkt mot sentrale myndigheter vedr. dette, og om nødvendig benytte kommunale midler for å sikre en døgnåpen drift. mener at investeringer i politi- og lensmannsetaten er investeringer i vår felles velferd og trygghet. Videre vil vi legge til rette for Konfliktrådets virksomhet slik at Politiet avlastes med de enklere sakene.

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Arne-Rune Gjelsvik. Program Sørum FrP 2003 2007. Kjære velger. Vet DU hva Sørum kommune bruker dine skattepenger til?

Arne-Rune Gjelsvik. Program Sørum FrP 2003 2007. Kjære velger. Vet DU hva Sørum kommune bruker dine skattepenger til? Program Sørum FrP 2003 2007 Kjære velger. Vet DU hva Sørum kommune bruker dine skattepenger til? Nei, ikke så veldig godt, svarer vel de fleste. Fremskrittspartiet har i 16 år i Sørum prøvd å få de andre

Detaljer

Haugesund Fremskrittsparti. Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019

Haugesund Fremskrittsparti. Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019 Haugesund Fremskrittsparti I Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019 II Kjære Velgere! Frem til 14 september 2015, vil dere Haugesundere oppleve mange lovnader. Alt fra god økonomi,

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder Innledning. Kristelig folkeparti bygger sin politikk på det kristne menneskesynet, nestekjærlighetsbudet, forvalteransvaret og vår felles kulturarv. Vi vil være med å bygge et samfunn der enkeltmennesket

Detaljer

Sør-Aurdal Frp sier:

Sør-Aurdal Frp sier: Sør-Aurdal Frp sier: JA til å gi innbyggerne i Sør-Aurdal større frihet til å bestemme over eget liv og egen eiendom JA til fritt brukervalg av offentlige tjenester JA til å etablere servicekontrakter

Detaljer

MED VILJE TIL ENDRING

MED VILJE TIL ENDRING Valgprogram 2003-2007 Vedtatt valgprogram fra Nominasjonsmøtet Onsøy rådhus 30.11.02 MED VILJE TIL ENDRING INNHOLDSFORTEGNELSE FREMSKRITTSPARTIETS FUNDAMENT KOMMUNAL FORVALTNING SKATTER OG AVGIFTER EIENDOMSRETT

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Program kommunevalg Rakkestad

Program kommunevalg Rakkestad d a t s ar kke Program kommunevalg 2015-2019 Rakkestad Vår visjon Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal!

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal! EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Vi fornyer Gjesdal! Program 2015 2019 Hvorfor skal du stemme på Fremskrittspartiet har troen på enkelt menneske og dens tenking uavhengig av stat og kommune. Vår oppgave

Detaljer

Valgprogram for Molde Venstre

Valgprogram for Molde Venstre Folk først! Mennesker er viktigere enn systemer! Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først! Valgprogram for Molde Venstre 2011-2015 Vårt program for perioden 2011-2015

Detaljer

IVELAND Fremskrittsparti

IVELAND Fremskrittsparti EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST IVELAND Fremskrittsparti Ditt valg 2015 FRIHET Fremskrittspartiet ønsker å skape en kommune hvor den enkelte innbygger føler en stor grad av frihet. Frihet under ansvar,

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009. Innbyggerne i fokus!

Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009. Innbyggerne i fokus! Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009 Innbyggerne i fokus! Fremskrittspartiets hovedprioriteringer i 2009: - Kutt i administrasjon og støtte til politiske partier - Konkurranseutsetting

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010 Gunnar Apeland Spørsmål i avisinnlegg Kan de politiske partiene i Sørum gi informasjon om hvilken kontakt kommunen har hatt

Detaljer

Økonomiplanseminar 22. mai 2008

Økonomiplanseminar 22. mai 2008 OPPGAVE: Gruppe 1 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 1 når oppgaven besvares. Gruppe 2 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 2 osv. Utover dette kan gruppene etter eget ønske fokusere på ett eller flere av

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Menneskene er viktigere enn systemet. Venstre prioriterer folk først. www.sogne.venstre.no

Menneskene er viktigere enn systemet. Venstre prioriterer folk først. www.sogne.venstre.no Menneskene er viktigere enn systemet. Venstre prioriterer folk først. www.sogne.venstre.no Folk først Venstre vil: * Flere båtplasser i kommunen * Fortsatt gratis parkering på Tangvall * Bedre vilkår for

Detaljer

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE!

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE! Kommunevalgprogram i Trondheim 2015 2019 Kjære velger Hvilken by vil du at Trondheim skal være? Stemmer du Pensjonistpartiet ved dette valget, gir du et klart svar. Trondheim skal være en variert kommune,

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Larvik Høyres budsjettforslag 2015 2018. Kunnskap, by- og stedsutvikling

Larvik Høyres budsjettforslag 2015 2018. Kunnskap, by- og stedsutvikling Larvik Høyres budsjettforslag 2015 2018 Kunnskap, by- og stedsutvikling Kunnskap, by- og stedsutvikling. Mer enn noen gang trenger Larvik et budsjett som gir grunnlag for vekst og tilflytting. Områdene

Detaljer

Vestby Senterparti 2015-2019

Vestby Senterparti 2015-2019 Vestby Senterparti 2015-2019 Våre hovedsaker er: Vestby lokalsamfunnenes kommune Våre lokalsamfunn skal få utvikle seg basert på egne premisser og særtrekk. Kommunens skal være en aktiv deltaker i lokalsamfunnsutviklingen.

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Program 2015-2019. Vestby FrP

Program 2015-2019. Vestby FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Program 2015-2019 Vestby FrP VÅR ORDFØRERKANDIDAT: Trygve Thorsen Vi er nå en av landets mest veldrevne kommuner og den størrelse som anses som bærekraftig uten sammenslåing.

Detaljer

Ulike mennesker. Like muligheter.

Ulike mennesker. Like muligheter. Nord-Odal SVs program for perioden 2008-2011 Ulike mennesker. Like muligheter. Skal mennesker trives og ha det bra, trenger vi andre verdimål enn bare kroner og øre! 1 Ulike mennesker. Like muligheter.

Detaljer

Kommunestyrevalget 2007

Kommunestyrevalget 2007 Kommunestyrevalget 2007 Vi vil gjøre Rauma bedre. Rauma er en flott kommune som vi alle er stolte av. Det er en god kommune å bo i for de fleste av oss. Men mye kan bli bedre. Skolen har forsatt mangler.

Detaljer

Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal

Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal Nord- Aurdal Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal Ja, vi vil og vi kan! Høyres overordnede mål for kommunestyreperioden 2015-2019: Gode kommunale tjenester for alle Orden i økonomien Ryddig gjennomføring

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

Røyken FrPs handlingsplan for de 100 første dagene etter valget.

Røyken FrPs handlingsplan for de 100 første dagene etter valget. Røyken FrPs handlingsplan for de 100 første dagene etter valget. 1 Formål Fremskrittspartiet sitter i dag i posisjon i Røyken kommune sammen med Høyre og Venstre. Vi har i løpet av de siste to periodene

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

LEVENDE ØSTFOLD AKTIVITETSBESKRIVELSE

LEVENDE ØSTFOLD AKTIVITETSBESKRIVELSE LEVENDE ØSTFOLD AKTIVITETSBESKRIVELSE 1 FORORD Østfold fylkeskommune sammen med interesserte kommuner er i ferd med å inngå en samarbeidsavtale for å gjennomføre folkehelsemålene i fylkesplanen Østfold

Detaljer

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre Valgprogram 2011 Flekkefjord Venstre Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Alternativt forslag Budsjett 2007 for Nord-Trøndelag fylkeskommune, samt revidert økonomiplan 2007-2010

Alternativt forslag Budsjett 2007 for Nord-Trøndelag fylkeskommune, samt revidert økonomiplan 2007-2010 Alternativt forslag Budsjett 2007 for Nord-Trøndelag fylkeskommune, samt revidert økonomiplan 2007-2010 - 1 - INNLEDNING Nord-Trøndelag FrPs fylkestingsgruppe presenterer med dette sitt alternative forslag

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

Revisjonshistorie. Dato Versjon Beskrivelse Forfatter 6 juni Forslag til Strategiplan Jæger/Birkely

Revisjonshistorie. Dato Versjon Beskrivelse Forfatter 6 juni Forslag til Strategiplan Jæger/Birkely Strategiplan For arbeidsmetoder i Rådet Versjon Revisjonshistorie Dato Versjon Beskrivelse Forfatter 6 juni 2016 0.1 Forslag til Strategiplan Jæger/Birkely 5. September 2016 0.2 Revidert forslag

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

Folkehelse i planleggingen

Folkehelse i planleggingen Folkehelse i planleggingen v/ Arild Øien Tromsø 8. februar 2011 1 25 000 innbyggere 36 km 2 2 1 Helse i plan i Oppegård kommune Hvilke grep vi har tatt Hvordan vi er organisert Hva vi ønsker å få til Hvordan

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM NANNESTAD ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM NANNESTAD ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM NANNESTAD ARBEIDERPARTI Program for valgperioden 2015-2019 Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Foto:Colourbox.com Til innbyggerne i Nannestad Kommunevalget står for døren. Dette programmet

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Nøkkeltall Bamble kommune

Nøkkeltall Bamble kommune Bamble kommune Nøkkeltall Bamble kommune Innbyggere: 14.140 Areal: 304 km2 Kystlinje: 72 km Tettsteder: Stathelle, Langesund og Herre Viktigste næringer: Petrokjemisk industri, mekanisk og offshore industri,

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG INNBYGGER- OG BRUKERMEDVIRKNING FOR BRUK I FORBEDRING OG UTVIKLING AV TJENESTEYTING I KONGSBERG KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG INNBYGGER- OG BRUKERMEDVIRKNING FOR BRUK I FORBEDRING OG UTVIKLING AV TJENESTEYTING I KONGSBERG KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Sperle Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 09/5772 Saken behandles i følgende utvalg: Utvalg: Dato: Formannskapet Kommunestyret 02.12. 2009 INNBYGGER- OG BRUKERMEDVIRKNING FOR BRUK

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI Innledning Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti er enige om å samarbeide om den politiske styringen

Detaljer

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti KOMMUNEVALG I INDERØY 2011 Fra 01.10.2012 er kommunene Inderøy og Mosvik sammenslått til en ny kommune: Inderøy Kommune med kommunenummer 1756. Dette gir

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

Et nasjonalt problem som må løses lokalt. Se introduksjonsfilmen om utenforskap

Et nasjonalt problem som må løses lokalt. Se introduksjonsfilmen om utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Se introduksjonsfilmen om utenforskap Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av

Detaljer

CC BY: http://i1.no/0h2m/

CC BY: http://i1.no/0h2m/ CC BY: http://i1.no/0h2m/ Valgprogram for Meløy Venstre 2015-2019 CC BY: http://i1.no/0h2k/ Omsorg og velferd Det er viktig for Meløy Venstre at innbyggerne trives der de bor og at Meløy er en attraktiv

Detaljer

Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus

Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus med akuttmottak og fødeavdeling Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet.

Detaljer

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål fra 2009 Sjumilssteget - overordnet artikkel: Art. 3. Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner,

Detaljer

Sykehjemspresttjenesten i Oslo

Sykehjemspresttjenesten i Oslo Sykehjemspresttjenesten i Oslo I forbindelse med behandlingen av Oslo kommunes budsjett for 2016, ble det vedtatt at sykehjemspresttjenesten skulle evalueres. Sykehjemsetaten har foretatt en egen vurdering

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av 3 84 000 barn i Norge har foreldre som har psykiske lidelser eller alkoholmisbruk

Detaljer

Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030

Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030 Saknr. 14/11941-2 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet gir følgende høringsinnspill til kommuneplanens samfunnsdel:

Detaljer

På de neste sidene får du eksempler på hvordan pengene kommer innbyggerne tilgode gjennom de ulike livsfasene. God lesning!

På de neste sidene får du eksempler på hvordan pengene kommer innbyggerne tilgode gjennom de ulike livsfasene. God lesning! BUDSJETT FOR alle På de neste sidene får du eksempler på hvordan pengene kommer innbyggerne tilgode gjennom de ulike livsfasene. God lesning! Følg tidslinjen >>> Budsjett for de yngste BESØKER BABYER Kortere

Detaljer

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE MEN FORANDRING! ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling ha forandring i hvordan kommunen og byen vår styres Vårt Valg ønsker å satse på

Detaljer

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015:

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015: HA L D EN 35 0 16 6 5 2015 ÅR Kommuneprogram 2011 2015 s viktigste saker 2011 2015: Full sykehjemsdekning i henhold til samhandlingsreformen Ny skole i sentrum Ungdomshuset i nytt lokale Vadet et sted

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM FREDRIKSTAD Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier I forbindelse med det forestående kommunevalget ønsker Utdanningsforbundet Orkdal å få belyst viktige sider ved utdanningspolitikken i kommunen.

Detaljer

Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre. Skaun

Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre. Skaun Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre Skaun Mulighet for alle Skaun kommunen skal være attraktiv for våre innbyggere og bedrifter, og for de som vil etablere seg her. Kommunen skal være kjent for sine gode barnehager

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Vedtak om framtidig kommunestruktur vil bli gjort i 2016 og derfor er denne valgperioden en viktig tid for samfunnet vårt. Dette vil bli en krevende prosess, vi skal nå

Detaljer

Lyngdal Arbeiderpartis valgprogram 2011

Lyngdal Arbeiderpartis valgprogram 2011 l a gd n y rl o f r a v ns A Lyngdal Arbeiderpartis valgprogram 2011 Valgprogram for Lyngdal Arbeiderparti, kommunevalget 2011 I inneværende periode har våre representanter i Lyngdal kommunestyre sterkt

Detaljer

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK Fylkesrådmann Egil Johansen Arbeid for bedre levekår BNP Hva er verdiskaping? Brutto nasjonalprodukt er det vanlige målet på verdiskaping:

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

Skiptvet Senterparti 2015-2019

Skiptvet Senterparti 2015-2019 Skiptvet Senterparti 2015-2019 Skiptvet Senterparti 2015-2019 Hei sambygdninger! Nå er det valg, og du skal ta et viktig valg for bygda vår. Programmet du nå holder i hånda skal vise hvordan Skiptvet Sp

Detaljer

2016 2017 2018 2019 Totalt. Sted Ansvar: Politisk virksomhet (110) Funksjon: Kommunestyre (1004)

2016 2017 2018 2019 Totalt. Sted Ansvar: Politisk virksomhet (110) Funksjon: Kommunestyre (1004) Kapittel : Sentraladministrasjonen 18: Ny politisk organisering hovedutvalg Dette vil kreve ressurser i form av møtegodtgjørelse m.m. til politikerne i 3 hovedutvalg og en administrativ ressurs i forbindelse

Detaljer

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging Gruppe 3: Sekretær: Torill Myklebust 12/1742-88 140 OPPGAVE 1: Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Detaljer

Kommunereform, utredningens fase 1. status i arbeidet

Kommunereform, utredningens fase 1. status i arbeidet Kommunereform, utredningens fase 1 Orientering om status i arbeidet 26/2-15 Opplegg for kvelden 18.00 Presentasjon av oppdrag, funn og status i arbeidet (v Rådmann Dag W. Eriksen) 18.45 Dette er vi opptatt

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM SARPSBORG Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

KUNNSKAP Barn og unge skal oppleve at det er godt å vokse opp i Tvedestrand. HELSE Trygge helsetjenester med god kvalitet skal bli et varemerke

KUNNSKAP Barn og unge skal oppleve at det er godt å vokse opp i Tvedestrand. HELSE Trygge helsetjenester med god kvalitet skal bli et varemerke KOMMUNEPROGRAM TVEDESTRAND ARBEIDERPARTI SAMMEN FOR TVEDESTRAND Frihet, rettferdighet og fellesskap Arbeiderpartiets viktigste saker: KUNNSKAP Barn og unge skal oppleve at det er godt å vokse opp i Tvedestrand

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4486-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: BUDSJETT 2009 - UTFORDRINGER BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4486-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: BUDSJETT 2009 - UTFORDRINGER BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 08/4486-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: BUDSJETT 2009 - UTFORDRINGER BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR:

PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR: SIRDAL SENTERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR: Fornøyde innbyggere som har trygghet i alle livets faser Boligtilbud for alle og forventning om økning av folketallet

Detaljer

Sør- Aurdal. Nye ideer og bedre løsninger med Sør- Aurdal Høyre

Sør- Aurdal. Nye ideer og bedre løsninger med Sør- Aurdal Høyre Sør- Aurdal Nye ideer og bedre løsninger med Sør- Aurdal Høyre Fv. Magnhild Huseby, Olav Kristian Huseby, Kari- Anne Rustebakke og Kristian Bergsund Våre kandidater 1. Olav Kristian Huseby, 54 år 2. Magnhild

Detaljer

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Sigdal kommune Dato Den gode skole Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2012 2016 Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 22.03.2012 Sigdal kommune har som skoleeier gjennomført en prosess for å fastsette

Detaljer

Kommunereformen prosessen i Sør-Trøndelag

Kommunereformen prosessen i Sør-Trøndelag Kommunereformen prosessen i Sør-Trøndelag Prosjektleder Alf-Petter Tenfjord Konferanse «kultur i nye kommuner», Frøya 29-30. september Kultur Film Musikk Frivillighet Attraktivitet medier Litteratur Demokrati

Detaljer