FABI-akademiet. - et samarbeid mellom Fabi og Handelshøyskolen BI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FABI-akademiet. - et samarbeid mellom Fabi og Handelshøyskolen BI"

Transkript

1 FABI-akademiet - et samarbeid mellom Fabi og Handelshøyskolen BI

2 FABI-akademiet en unik mulighet for videreutvikling faglig, personlig og relasjonsmessig 2 For oss i Fabi Group står kompetanse i høysetet. Vi ønsker derfor stadig å videreutvikle våre medarbeidere. Som et ledd i dette har vi etablert Fabi-akademiet - et totalt lærings- og utviklingsprogram i Fabi. Et hovedelement i programmet er et masterstudium i samarbeid med Handelshøyskolen BI. Masterprogrammet, som startet opp første gang i 2009, er først og fremst et tilbud til våre fast ansatte konsulenter. Programmet er imidlertid også åpent for ansatte hos våre beste kunder og samarbeidspartnere. Med programmet tar vi sikte på å utvikle den perfekte økonomistyrer. Dette innebærer at vi ikke bare satser på det faglige. Strukturert problemløsning og god presentasjonsteknikk er gjennomgående temaer under hele programmet. Videre fokuseres det på etikk og de verdier Fabi står for. I tillegg gir studiet unike muligheter for nettverksbygging mellom deltakere, deltakernes bedrifter og det akademiske miljøet ved BI. Ledelsen i Fabi er sterkt involvert i planleggingen og gjennomføringen av programmet. Programmet gir 30 ECTS studiepoeng. ECTS står for European Credit Transfer System, som er en europeisk standard for å kunne sammenligne studier og resultater tatt på ulike høyskoler og universiteter i Europa. All litteratur til programmet er på engelsk, og forelesningene gjennomføres på norsk og engelsk. 30 ECTS studiepoeng utgjør en 1/3 av en erfaringsbasert master, som fører frem til tittelen Master of Management. Studiet gjennomføres med 6 moduler - hver på 3 dager. Samlingene avholdes i Oslo, Stavanger og Stockholm, i forhold til majoritet av deltagere.

3 KONTAKTINFORMASJON Fabi AS, Stavanger Oddvar Sæth Fabi AS, Oslo Siri Kjellevold Fabi AB, Stockholm Elisabeth Tallstrom +46 (0) Handelshøyskolen BI, Oslo Kristin Ølberg Programmet er forskningsbasert og praktisk rettet, og gir deltakerne en faglig oppdatering som naturligvis vil komme våre kunder til gode. For mer informasjon og påmelding, gå inn på våre nettsider Gjennom hele programmet arbeider deltakerne med en prosjektoppgave der 2-3 personer jobber sammen. Prosjektoppgaven gir mulighet til å analysere en konkret problemstilling for deltakernes eller kundenes bedrifter. Avslutningsvis avholdes en individuell eksamen. Deltagelse i programmet krever en bachelor grad eller tilsvarende, 4 års arbeidserfaring og fylte 25 år.

4 Oversiktsmodell - lærings- og utviklingsprogrammet i Fabi 4 PROGRAMMET Programmet har et sterkt beslutningsfokus og omhandler de verktøy og metoder som en konsulent, rådgiver eller en beslutningstaker bør ha kunnskap om for å kunne bidra til bedre og raskere beslutninger i lys av målsettingene samt skape merverdi for kunden. Flerdimensjonale modeller som fanger opp beslutningens tidshorisont, betydningen av foretakets ressurssituasjon for de beslutninger som fattes, spørsmålet om hvilke typer informasjon av både finansiell og ikke-finansiell karakter som er beslutningsrelevante samt verdiberegninger av fleksibilitet og tilleggsinformasjon står sentralt i programmet. Lønnsomhet er et nøkkelord i bedriftsøkonomiske beslutninger. Sentralt i lønnsomhetsanalysen er både inntekts- og kostnadsanalyser der man spesielt analyserer verdidrivere i virksomheter. God kostnadsforståelse er nødvendig for å gi råd om strategiske beslutninger om produktutvikling, produktmiks, leverandørrelasjoner, markedssegmentering, distribusjon. Kostnadsforståelse gir også viktige input til operasjonelle effektiviseringstiltak. I tillegg til forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid i programmet vil utstrakt bruk av aktuelle case fra virkelige beslutningssituasjoner bidra til en stimulerende lærings- opplevelse for deltakerne. PROGRAMPROSESS STRUKTURERT PROBLEMLØSNING PRESENTASJONSTEKNIKK Presentasjon Operasjonelle analyser Strategiske analyser Verdivurdering og risikostyring Virksomhetsstyring Prestasjonsmåling og insentiver Fremføring og presentasjon Skriftlig eksamen PROSJEKTOPPGAVE MED AKTUELL TEMATIKK Prosjektoppgave

5 5 MÅL I programmet må deltakerne skrive en prosjektoppgave knyttet til en reell beslutningssituasjon i en virksomhet. Deltakerne må vise at de er i stand til å benytte kunnskapen i det virkelige liv. I prosjektoppgaven må deltakerne redegjøre om formål, problemstilling, relevant teori, innsamling av relevant beslutningsinformasjon, analyse, drøfting og konklusjon. Deltakerne får inngående kjennskap til hva som skaper lønnsomhet i bedriften, og de settes i stand til å bidra til økt verdiskaping. De lærer metoder for problemstrukturering og generering av beslutningsrelevant informasjon. Sentralt i en lønnsomhetsanalyse er forståelsen av hva som forårsaker kostnader og hvordan kostnadene kan relateres til aktiviteter, produkter og kunder. Modeller som bidrar til økt lønnsomhet blir gjennomgått. Blant annet strategisk kostnadsanalyse (SCA) som er en modell for å analysere hva som skaper verdier, kostnads- drivere og bedriftens konkurransefortrinn. Forståelsen av bedriftens intellektuelle kapital er viktig i denne sammenhengen.

6 MODUL 1 OPERASJONELLE ANALYSER MODUL 2 STRATEGISKE ANALYSER MODUL 3 VERDIVURDERING OG RISIKOSTYRING 6 Modulen tar sikte på å forankre analyser i en verdiskapningsmodell. I tillegg til et fokus på nyere kalkulasjonsmetoder som Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC) og Time Driven ABC (TDABC), vil det være et fokus på utviklingen innen lean costing der vi gjennomgår ulike modeller og case for å belyse nytteverdien av lean prosesser. Deltagerne vil også få en gjennomgang av Strukturert problemløsning (structured thinking), presentert av Ernst&Young, samt presentasjonsteknikk. Hva er verdiskapning, og for hvem? Hvordan måle verdiskapning Kalkulasjon med bruk av ABC-modeller Kalkulasjon med bruk av TDABC-modeller Lean costing Lean prosess Just-in-Time (JIT) Toyota Production System (TPS) Strukturert problemløsning Presentasjonsteknikk Modulen viderefører verdiskapningstemaer fra modul 1, og fokuserer på et langsiktig og spesielt strategisk perspektiv. Modulen vil gjøre deltakerne i stand til å foreta omfattende investeringsanalyser i egen virksomhet, og vurdere ulike typer business cases. Caseeksempler vil blant annet illustrere utvidelsesinvesteringer i forbindelse med vekststrategier, desinvesteringer i form av nedleggelser, investeringer i ny teknologi og eiendomsinvesteringer. Modulen vil også ta for seg hvordan fleksibilitet kan øke verdien av strategiske beslutninger, samt effekten av å foreta strategiske kostnadsanalyser. Overordnet verdiskapningsmodell Ulike typer strategiske analyser Kontantstrømsanalyser Risikoanalyse og beregning av relevante avkastningskrav Lønnsomhetsvurderinger Livssykluskost beregninger (LCC) Strategiske kostnadsanalyser (SCM) Real Options Analysis (ROA) Verdikjedeanalyser Kundelønnsomhetsanalyser Systematisk håndtering av kvalitative effekter i investeringsbeslutninger Modellering av mer komplekse case ved bruk av regneark Denne modulen viderefører verktøyene fra modul 2, og tar dem i bruk i anledning verdivurdering. I tillegg til å se på ulike modeller for verdivurdering, vil det fokuseres på begrepet verdidrivere, og spesielt anvendelse i en praktisk setting. Modulen vil også ta for seg temaet risikostyring i både operative og mer strategiske sammenhenger. Verdivurderingsmodeller Kontantstrømsbasert modell Multiplikatormodeller Verdidrivere Risk management

7 MODUL 4 VIRKSOMHETSSTYRING MODUL 5 PRESTASJONSMÅLING OG INSENTIVER MODUL 6 FREMFØRING OG PRESENTASJON Modulen starter med å ta for seg viktigheten av å kunne kommunisere og rapportere ulike økonomiske dimensjoner på en hensiktsmessig måte. Deretter ser vi på ulike budsjettmodeller, som marginalbudsjettering, nullbasebudsjettering og budsjetter med rullerende prognoser. I denne sammenheng ser vi også på selve budsjettprosessen. Fokuset dreier seg deretter over på alternative styringsformer som beyond budgeting (BB) og ikke minst balansert målstyring (BSC). I denne sammenheng benytter vi et utvalg case fra eksempelvis forsvaret, Nordea, Kinnarps, og hvordan BSC ble implementert i disse virksomhetene. Kommunikasjon og rapportering Ulike budsjettmodeller Budsjettprosessen Konsolidering av budsjettprosessen Rullerende prognoser Beyond Budgeting (BB) Balansert målstyring (BSC) Koblingen mellom BSC og verdiskapning Å få det beste ut av sine ressurser har alltid vært et mål. Hvordan benytte ulike prestasjonsmål for å forsterke verdiskapningsprosessen. Hvordan kan prestasjonsmåling ødelegge verdier? Ulike insentivbaserte systemer og deres fordeler og ulemper. Modulen vil også belyse ulike økonomiske prestasjonsmål som EBITDA, ROI, EVA, RI, CFROI, etc. Prestasjonsmåling Hvilke mål benyttes i praksis? Hvilke mål er bedre enn andre? Hvordan kan gode prestasjonsmål understøtte/forsterke verdiskapningsprosessen? Insentiver og bruk av insentiver som motivasjonsverktøy Bruk av insentiver som del av avlønning Økonomiske prestasjonsmål, fordeler og ulemper ved ulike måltall I modul 6 skal deltagerne analysere og presentere resultatene av et større case, der hver gruppe får en grundig tilbakemelding. I tillegg skal deltagerne presentere sine prosjektoppgaver i plenum. Modulen vil også benytte en del tid til å trekke sammen trådene fra alle modulene, samt foreta en repetisjon. Analysere komplekst case Presentere resultatene Presentere prosjektoppgavene Samle trådene Repetisjon PROGRAMANSVARLIGE Førsteamanuensis, BI Pål Berthling Hansen Pd.D Southampton University Management School Fagområder: Bedriftsøkonomi, finans og investeringsanalyse 7 Førstelektor, BI Espen Skaldehaug Industriell økonomi, Universitetet i Linkøping Fagområder: Bedriftsøkonomi, økonomisk analyse, beslutning-og finansiell metodikk

8 Fabi Group er et konsulent- og rekrutteringsselskap med spesialisering innen økonomi og ledelse. Gruppen består av selskapene Fabi, som rekrutterer og leier ut økonomer, og Fabi Management, som rekrutterer ledere og tilbyr Management for hire oppdrag samt utleie av tyngre konsulenter til oppdrag som krever spesialist- og/eller ledererfaring. Fabi-akademiet er et utrolig bra tilbud og en gyllen mulighet om man ønsker faglig påfyll. Jeg vil på det sterkeste anbefale Fabi-akademiet og er takknemlig for at jeg fikk anledningen til å delta på dette programmet. Jonny Olsen, tidligere konsulent i Fabi Fra våre kontorer i Stavanger, Oslo og Stockholm betjener vi kunder i store deler av Norge og Sverige. > >

FABI-akademiet. - et samarbeid mellom Fabi AS og Handelshøyskolen BI

FABI-akademiet. - et samarbeid mellom Fabi AS og Handelshøyskolen BI FABI-akademiet - et samarbeid mellom Fabi AS og Handelshøyskolen BI FABI-akademiet en unik mulighet for videreutvikling faglig, personlig og relasjonsmessig KONTAKTINFORMASJON Fabi AS, Stavanger Anja Arnevik

Detaljer

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 Intensiv oppdatering på høyt faglig nivå EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Executive Short Programmes er intensive kvalitetskurs på høyt faglig nivå som gjennomføres over to

Detaljer

God økonomistyring, hva må til? Espen Skaldehaug

God økonomistyring, hva må til? Espen Skaldehaug God økonomistyring, hva må til? Espen Skaldehaug Tidspunkt: Torsdag 16. april, 08.00-09.30 Sted: Innledning Innledningsvis har jeg lyst til å stille et enkelt spørsmål: For et menneske som har fått i oppgave

Detaljer

EFMD. EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Oppdaterer deg raskt og effektivt!

EFMD. EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Oppdaterer deg raskt og effektivt! EFMD EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Oppdaterer deg raskt og effektivt! VÅR 2013 Handelshøyskolen BI Næringslivet skaper verdier gjennom kompetente medarbeidere Kontinuerlig kompetanseutvikling er et viktig

Detaljer

KUNNSKAP ER SAMFUNNSANSVAR

KUNNSKAP ER SAMFUNNSANSVAR KUNNSKAP ER SAMFUNNSANSVAR BI har et stadig økende fokus på samfunnsansvar og etikk. Vi befinner oss som mange andre bedrifter ved et vendepunkt. Vi har valget mellom kortsiktig fortjeneste og det å tenke

Detaljer

ØKONOMISK STYRING OG LEDELSE

ØKONOMISK STYRING OG LEDELSE Executive MBA ØKONOMISK STYRING OG LEDELSE NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM FOR STUDIET Program for studiet 2008-2010 Dato Dag Sted Tema Strategiske lønnsomhetsanalyser

Detaljer

Notat om Nytt forskningsprogram i bedriftsøkonomi av Iver Bragelien, leder NRØA. 1

Notat om Nytt forskningsprogram i bedriftsøkonomi av Iver Bragelien, leder NRØA. 1 18. desember 2009 Justert 3. januar 2011 Notat om Nytt forskningsprogram i bedriftsøkonomi av Iver Bragelien, leder NRØA. 1 Sammendrag Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) vil bidra

Detaljer

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES HANDELSHØYSKOLEN BI Intensiv oppdatering på få dager HØST 2015 1 VERDIFULL KOMPETANSE FOR DEG OG DIN ARBEIDSGIVER Executive Short Progammes er intensive kvalitetskurs på høyt

Detaljer

EXECUTIVE MASTER OF MANAGEMENT

EXECUTIVE MASTER OF MANAGEMENT 2014 2015 EXECUTIVE MASTER OF MANAGEMENT Masterprogram ved siden av jobb EXECUTIVE MASTER OF MANAGEMENT 2014 15 LØFT KARRIEREN med erfaringsbaserte masterprogrammer side 4 PROGRAMTILBUD 2014/2015 side

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse 0 Generell del MASTERPROGRAMMET I ORGANISASJON OG LEDELSE studieplan 2014-2015 generell del Studieprogrammet

Detaljer

Hvordan skape dynamisk styring?

Hvordan skape dynamisk styring? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2009 Hvordan skape dynamisk styring? En casestudie av et stort internasjonalt oljeselskap av Gunn Therese Ueland Fossdal Kirsti Kvie Gardum Utredning innen masterstudiet

Detaljer

EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1

EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1 EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1 2 Åpner nye karriereveier Ønsker du karriereutvikling? NHH Executive tilbyr etter- og videreutdanning for deg som ønsker å løfte

Detaljer

Balansert Målstyring og Beyond Budgeting i Norske Selskaper

Balansert Målstyring og Beyond Budgeting i Norske Selskaper NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2009 Utredning i fordypnings- /spesialfagsområdet: Økonomisk styring Veileder: Professor Bjarne Espedal Balansert Målstyring og Beyond Budgeting i Norske Selskaper

Detaljer

UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE

UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION NYTTEVERDI NARF mener at studiet og samarbeidet med NHH kan være en viktig bidragsyter til

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Master i Serviceledelse

Master i Serviceledelse Etter- og videreutdanning Master i Serviceledelse Master of Service Management Erfaringsbasert mastergrad, 90 studiepoeng - for deg som vil kombinere jobb og utdanning Jeg trodde aldri at dette studiet

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

EFMD BI BANK OG FORSIKRING KURS OG STUDIER 2012/13

EFMD BI BANK OG FORSIKRING KURS OG STUDIER 2012/13 EFMD BI BANK OG FORSIKRING KURS OG STUDIER 2012/13 I N N H O L D 1 LEDER 2 BACHELOR OF MANAGEMENT MED FORDYPNING I BANK OG FORSIKRING 4 MASTERPROGRAM I PORTEFØLJESTRATEGI OG FINANSIELL RÅDGIVNING 5 AUTORISASJON

Detaljer

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com Kursportefølje Proactima AS Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@ PREPARED. Vår kursportefølje Grunnleggende HMS HMS for nyansatte HMS for ledere HMS for verneombud Grunnkurs ytre miljø for petroleumssektoren

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

Vurdering av budsjett og alternative styringsverktøy

Vurdering av budsjett og alternative styringsverktøy NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2009 Vurdering av budsjett og alternative styringsverktøy - hvordan budsjett og alternative verktøy bidrar til verdiskapning, sett fra controllernes perspektiv av Nina

Detaljer

EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11

EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11 EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11 Innhold 3 REKTOR TOM COLBJØRNSEN 4 OM BI 6 FAGLIG LEDER ULF HENNING OLSSON 7 PROGRAMSTRUKTUR 8 HVA INNEBÆRER EN MASTER 10 MASTER I ØKONOMI OG LEDELSE 12 MASTER I STRATEGISK

Detaljer

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier -

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Godkjent i UUV-sak 4/13 Gjelder i sju år fra 2013. Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Vedtatt i Høyskolekollegiet 20.10.10 Godkjent i Undervisningsutvalget 06.02.13 Gjelder

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Bli SIVILØKONOM. ved Universitetet i Stavanger

Bli SIVILØKONOM. ved Universitetet i Stavanger Bli SIVILØKONOM ved Universitetet i Stavanger VALGFRIHET I ARBEIDSLIVET? BLI SIVILØKONOM BACHELOR 3 år + MASTER 2 år Siviløkonomstudiet er en anerkjent utdanning i Norge, som gir allsidige karrieremuligheter

Detaljer

Vurdering av styring og kontroll av masterutdanningsporteføljen i HiOA

Vurdering av styring og kontroll av masterutdanningsporteføljen i HiOA Vedlegg nr 3 til S-sak 22/2013 Sladdet versjon offentliggjort etter innsynsbegjæring fra nettavisen KHRONO Høgskolen i Oslo og Akershus Att: Internrevisor Tore Dæhlin Oslo, 24. mai 2013. Vurdering av styring

Detaljer

SNF-rapport nr. 06/11

SNF-rapport nr. 06/11 Styringsverktøy og lønnsomhet fra tradisjon til innovasjon En studie av lønnsomhetsforskjeller i banksektoren med utgangspunkt i bruk av styringsverktøy av Hanne Kojen Andersen Ine Camilla Opsahl SNF Prosjekt

Detaljer

Det vil bli stilt andre krav til kompetanse i fremtiden MASTER OF MANAGEMENT - MASTERGRAD I ORGANISASJON OG LEDELSE

Det vil bli stilt andre krav til kompetanse i fremtiden MASTER OF MANAGEMENT - MASTERGRAD I ORGANISASJON OG LEDELSE - MASTERGRAD I ORGANISASJON OG LEDELSE Det vil bli stilt andre krav til kompetanse i fremtiden Master of Management er et videreutdanningstilbud fra NTNU www.ntnu.no/mm - MASTERGRAD I ORGANISASJON OG LEDELSE

Detaljer

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr?

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Trine Aalmo Steffen Elnan Simen Bækken BACHELOROPPGAVE ved Handelshøyskolen BI Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Eksamenskode

Detaljer

PÅ VEI MOT 2020! KURS BANK OG FINANS

PÅ VEI MOT 2020! KURS BANK OG FINANS KURS BANK OG FINANS PÅ VEI MOT 2020! Det stilles stadig større krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den internasjonale konkurransen blir tøffere. Store deler av den

Detaljer