Tre scenarier for Fremtidens arbeidsplass i Mattilsynet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tre scenarier for Fremtidens arbeidsplass i Mattilsynet"

Transkript

1 Tre scenarier for Fremtidens arbeidsplass i Mattilsynet Rapport Sammendrag Eiendom og arbeidsplassløsninger er en innsatsfaktor for utvikling av organisasjon, og denne rapporten er et beslutningsunderlag for å velge ett scenario som operasjonalisering av strategi. Valgt scenario kan så danne grunnlag for et konsept for fysiske løsninger i leieforhold. Rapportens empiriske grunnlag er dokumentgjennomganger, en rekke møter og workshops med ulike deler av ledelse og organisasjon, intervjuer, workshops med en prosjektgruppe av ansatterepresentanter, og befaringer til et utvalg lokasjoner. Videre er anbefalinger basert på et bredere FoU-arbeid. Det beskrives tre alternative scenarier: det operative scenariet, samhandlingsscenariet og forebyggingsscenariet. Scenariene er gjennomgått med utvidete ledergrupper, prosjektgruppe, og tillitsvalgte. I de ulike fora hvor rapportens innhold ble presentert var det en tydelig og nesten unison støtte til samhandlingsscenariet. Rapporten avsluttes med en serie anbefalinger knyttet til både organisasjon og eiendom. 1.1 Hovedformål med prosjektet Estimerte gevinstmuligheter Kort om virksomheten Utfordringer Begrepet Fremtidens arbeidsplass Strategien Kartlegginger 5 2 TRE SCENARIER Scenariometode/- modell Avgrensing Scenario 1: Det operative scenariet Scenario 2: Samhandlingsscenariet Scenario 3: Forebyggingsscenariet Felles for de tre scenariene Hovedkontoret Oslo Visuell identitet Arealeffektivisering Kvalitet i arbeidsplassarkitekturen Styrings- og organiseringsmodeller Utstrakt bruk av IKT til planlegging, dokumentering og deling 16 3 ANBEFALT: SAMHANDLINGSSCENARIET 16 4 ANBEFALINGER KNYTTET TIL ORGANISASJONSENDRING 17

2 4.1 Anbefalinger knyttet til generell organisasjonsendring Forbedringsinnovasjon Markant innovasjon Reorganiseringen fra tre til to nivåer Strategisk forankring av nytt arbeidsplasskonsept Forankring blant ansatte 18 5 ANBEFALINGER KNYTTET TIL EIENDOM Konkurranseutsetting av leiekontrakter Prosedyre for lokasjoner før utløp av leiekontrakt Kartlegginger Arbeidsplassveileder Sjekkliste for fremtidens arbeidsplass innenfor valgt scenario Hovedkontoret 23 6 OPPSUMMERING 23 2

3 Tre scenarier for Fremtidens arbeidsplass i Mattilsynet 1.1 Hovedformål med prosjektet Mattilsynet med bistand fra Statsbygg ønsker å utvikle fremtidige arbeidslokaler som kostnadseffektivt støtter gjennomføringskraft og arbeidsmiljø. Prosjektet Fremtidens arbeidsplass er et FoU-prosjekt med sterkt operativt tilsnitt for Mattilsynet, og er samtidig et pilotprosjekt for Statsbyggs rolle i utvikling av fremtidige offentlige arbeidsplasser. Allerede mens rapporten skrives er minst to prosjekter under gjennomføring som konkrete pilotprosjekter i Mattilsynet. Et scenario skal velges som grunnlag for arbeidsplassløsninger forankret i strategien. Som beslutningsgrunnlag for å velge scenario utvikles beskrivelser av tre alternative scenarier basert på interne kartlegginger og FoU-arbeid. Forenklet modell for prosjektet: STRATEGI à KARTLEGGING à TRE MULIGE SCENARIER à VELG SCENARIO à ARBEIDSPLASSKONSEPT à TILTAKSPLAN à GJENNOMFØRING à GEVINSTER Prosjektet fokuserer på fysiske arbeidsplasser, men tenker etter rekkefølgen kultur-struktur-arkitektur. Det innebærer at man i scenariebeskrivelsen berører organisasjonskjennetegn som: verdier, preferanser (kultur) arbeidsformer (struktur) mulige arbeidsplassløsninger (arkitektur) 1.2 Estimerte gevinstmuligheter Strategisk eiendomsstyring kan gi betydelige gevinster både på eiendomssiden og organisasjonsmessig. Punktene under er basert på en spesifikk analyse og på FoU-grunnlag. Det forutsetter at prosjektet videreføres i samsvar med hovedanbefalingene på slutten av rapporten. Listen over mulige gevinster kan også fungere som operative mål. Tallene i punktene 1 og 2 er basert på etablerte premisser og benchmarks. 1. Arealeffektivisering fra dagens 50+ kvadratmeter til 25 kvadratmeter pr ansatt 2. Økonomisk gevinst +250 millioner i 15-årsperiode 3. Operasjonelt: Tilgjengelighet og logistikk styrkes 4. Produktivitet: Effektiv samhandling og forbedringer i arbeidsprosesser 5. Fleksibilitet for endringer i organisering med mer. 6. Attraktiv arbeidsplass: Styrke forutsetningene for personlig mestring 7. Identitet/profilering: Synlig etat i hele landet 8. Helhetlighet/Ett MT: Konsistente virkemidler i hele landet og hele organsiasjonen. 9. Miljø/klima: Betydelige gevinster gjennom arealeffektivisering. 1.3 Kort om virksomheten Mattilsynet har hovedkontor på Adamstuen i Oslo, og ca. 80 store og små kontorsteder landet rundt. 10 år etter etableringen av dagens Mattilsyn i 2004 utløper nå et flertall av leiekontraktene rundt Bare i 2015 utløper ca 40 leiekontrakter landet rundt. Det må håndteres gjennom kontraktsfornyelser, reforhandlinger, flyttinger, ombygginger og/eller konkurranseutsatte anskaffelser. Utfordringen er stor med tanke på tempo og det å få etablert løsningsprinsipper som tjener Mattilsynet i årene som 3

4 kommer. Første punkt i fremdriften vil være valg av et strategisk forankret scenario for Mattilsynets fremtidige arbeidsplasser. Mattilsynet er tilsynsmyndigheten for planter, fisk, dyr og næringsmidler. Tilsynet er en stor tilsynsmyndighet med svært vidtfavnende ansvarsområder, og forvalter alle lovene som omhandler produksjon og omsetning av mat: primærproduksjon, næringsmiddelindustri og småskalaproduksjon, importører, dagligvarebutikker og alle typer serveringssteder. Mattilsynet har også tilsyn med veterinærer og annet dyrehelsepersonell, med de som behandler biprodukter (for eksempel slakteavfall), og med alle som holder dyr (også private). Mattilsynet fører tilsyn med kosmetikk og kroppspleieprodukter, og med omsetning av legemidler utenom apotek. Videre kontrolleres at bedrifter har en etisk forsvarlig produksjon, og at de fremmer god kvalitet, produksjon og omsetning. Mattilsynet skal innhente kunnskap og analyse, lage regelverk, til dels veilede, og føre tilsyn med at reglene overholdes. Tilsynet forvalter også en rekke melde- og godkjenningsordninger for virksomheter og produkter. Mattilsynet er dessuten en beredskapsetat, og skal håndtere uønskede hendelser innenfor sitt forvaltningsområde, for eksempel smittespredning. 1.4 Utfordringer Mattilsynet er en av de mest profilerte, eksponerte og medieeksponerte offentlige etater i Norge. Mattilsynets ansvarsområder berører mange interesser og er en synlig etat både gjennom geografisk, operativ tilstedeværelse og gjennom samfunnsmessig betydning. Tilsynet er en viktig part i den offentlige debatt overfor for eksempel politikere, dyrevernorganisasjoner, matprodusenter, serveringssteder, bransjeorganisasjoner og helsepersonell. Tilsynet har dermed en tydelig offentlig profil, og logo og navn medfører høy grad av gjenkjennelse. I privat sektor ville man kalt det for en sterk merkevare, mens det her er mer relevant å anse det som et sterkt, faglig basert omdømme. Relevans i denne sammenheng er å utvikle en støtte for dette omdømmet i scenario og senere byggutforming. Organisasjonsmessig er to mye omtalte hovedutfordringer å skape helhetlighet i en geografisk spredt og mangfoldig organisasjon, og en politisk instruert målsetting om å øke produksjonen av tilsynsaktiviteter. Sannsynligvis henger løsningen på de to utfordringene nøye sammen, og handler kort sagt om ledelse, styring og samhandling på alle nivå i organisasjonen Begrepet Fremtidens arbeidsplass Begrepet fremtidens arbeidsplass har tradisjonelt hatt lett for å assosieres med rent fysiske og visuelle innovasjoner. Imidlertid handler det mer og mer om ulike kombinasjoner av organisering, kommunikasjon, teknologi og fysiske løsninger. Selve begrepet fremtiden arbeidsplass kan historisk spores tilbake til en artikkel av Vannevan Bush i Time Magazine i september 1945, hvor han blant annet lanserte Memex-maskinen (Memory Extender) som innenfor rammen av den tids kjente teknologi skisserte forutsetninger for det papirløse kontor. Mange av ideene fra den gang har siden utspunnet seg i ulike scenarier og løsninger for kontorer med hensyn til informasjonslagring, informasjonsdeling og stedsuavhengighet. På slutten av 90-tallet stimulerte ulik slags bærbar teknologi (internett, mobiltelefon, laptop etc) en ny bølge av tenkning rundt fremtidens kontor. Denne gang var det koblet til en faktisk eksisterende og brukbar teknologi, og mobilitet og geografisk uavhengighet var sentrale elementer. Interessant nok ble digital kommunikasjon samtidig koblet til åpne kontorløsninger som primært muliggjør den alternative kommunikasjonsform, nemlig ansikt-til-ansikt. Grunnen til koblingen mot åpne løsninger var hovedsakelig fleksibilitet og at man med bærbare innretninger lettere kunne flytte folk etter behov 4

5 innenfor kontorarealene. Etter hvert har det også blitt et poeng å balansere den omfattende digitale kommunikasjon med en mer naturlig muntlig og visuell kommunikasjon. Fremtidens arbeidsplasser tilhører virksomheten og de ansatte. I stedet for å være forhåndsdefinerte, bør løsningene kunne defineres og kontinuerlig endres av arbeidsbaserte behov. I stedet for futuristiske bilder, handler derfor fremtidens arbeidsplass mer og mer om løsninger som er innovative, varierte og basert på kunnskapsarbeid. Mens samlebåndet hadde relativt enkle og mekaniske sammenhenger mellom arbeid og fysisk tilrettelegging, har kunnskapsbasert arbeid mer komplekse og psykologiske sammenhenger til det fysiske miljø. Fremtidens arbeidsplass handler i stor grad om å avdekke slike sammenhenger og designe både fysisk miljø og mentale arbeidsprosesser deretter. Hvilke rom stimulerer for eksempel intelligens, kommunikasjon og konsentrasjon? Det innebærer først og fremst en stor variasjon i mulige fremtidige arbeidsplasser. I 2014 er innholdet i fremtidens arbeidsplass udefinert dersom vi ser 5-10 år frem i tid, ettersom man har oppnådd mange av Bush og 90-tallets scenarier, og samtidig oppdaget nye begrensninger. En global trend er bruk av åpne kontorløsninger, påvist av bl.a. det anerkjente tyske forskningsinstituttet Fraunhofer Institut. Det er også et gjengs syn at man må bygge fleksible og generelle løsninger problemet med det er at det kan bli pregløse og lite tilpassede lokaler. Vårt hovedsyn er derfor at fremtidens arbeidsplass primært må defineres i en brukerstyrt prosess som resulterer i løsninger tilpasset virksomhet og kjerneaktiviteter. Det er altså vel så mye fokus på utviklingsmetoden som på de fysiske sluttløsninger. I kap. 5.5 er det likevel gitt en mer utførlig og spesifisert beskrivelse av det vi må forutsette som fremtidens arbeidsplass i et operativt perspektiv Strategien Mattilsynets strategi er ambisiøs og innholdsrik. Nedenfor er et utdrag med enkelte innspill på sammenhengen mellom strategi og fysiske løsninger i eiendommene. Synlige: Også gjennom fysiske, visuelle virkemidler Tydelige: Utvikling av fysisk arbeidsplasskonsept fremtvinger konkrete tiltak på flere nivå Effektive og moderne: Nye og taktiske arbeids- og tilsynsmetoder Kunnskapsbaserte: Styrking av teambaserte fagmiljø Attraktiv arbeidsplass: Fornyelse fysisk, faglig og sosialt Aktivt dele: Samhandling eksternt og internt Tilgjengelige: Digitalt, feltmessig og bygningsmessig Kartlegginger I prosjektet Fremtidens arbeidsplass for Statsbygg og Mattilsynet er det til nå gjort en del research i form av 18 intervjuer, besøk til 5 distriktskontorer og hovedkontor, og en serie med kartleggingsaktiviteter og idéfangst i en prosjektgruppe. Videre er det gjort en del research i nettverk og litteratur. Resultatene rapporteres ikke her, men danner sammen med strategien grunnlag for utviklingen av de tre scenariene. 2 Tre scenarier 2.1 Scenariometode/-modell Prosjektet skal utvikle tre fremtidsscenarier. Scenariometodikk er fagfelt med nokså forskjellige premisser og modeller. Vår scenarioforståelse handler om at scenarier peker på en ønsket utvikling, fremfor en passiv antakelse om fremtidssituasjon. En slik normativ innfallsvinkel er nødvendig når det 5

6 handler om en styrbar organisasjon, til forskjell fra mindre styrbare makroscenarier om samfunnsutvikling som ofte er mer prognoserettet. Kartleggingsarbeidet har dessuten gitt et empirisk grunnlag som sikrer at scenariene er realitetsforankret. Dermed har vi en modell som enkelt kan beskrives slik: S1 Nåsituasjonen S2 Ønsket fremtid S3 Strategisk forankret Scenariene er basert på ulike kilder som tilsynets strategi, trender i arbeidsplassutvikling, og en begrenset kartlegging i organisasjonen (intervjuer, befaringer, dokumenter, prosjektgruppe og møter). Vi tar altså utgangspunkt i tre antatt mulige og ønskede fremtidige situasjoner, og beskriver deretter prosesser og forutsetninger for å komme dit. En viktig hensikt er å sette Mattilsynet i stand til å styre eller forberede seg på utviklingen som kommer. I lys av byggplanlegging med leiekontrakter på typisk 10 år, er det også gitt at horisonten for arbeidsplasskonsepter er ganske lang. En formulering som er relevant for prosjektet er kultur-struktur-arkitektur (beskrevet over), som uttrykker en helhetlig modell som omfatter både de organisasjonsmessige forhold og de fysiske løsningene (arbeidsplasskonsept). 2.2 Avgrensing En rekke idéer til scenarier er vurdert underveis, men oppdraget er avgrenset til tre scenarier. Slike scenarier vil være overlappende fordi alle fundamentale trekk ved tilsynets rolle, rammer og samfunnsoppdrag er gitt og dermed grunnmuren i et hvilket som helst scenario. Utfordringen ligger dermed i å identifisere mulig forskjellige scenarier, med hver sin markante profil. Det kan innebære at det blir brukt fish-eye -metode, en kunstig forsterkning av hvert scenario slik at det blir tydelig og avgrenset fra de andre. Derfor må de betraktes som modeller som forsterker forskjellene mellom dem og tydeliggjør og forstørrer trekk fra virkeligheten. Til slutt bør Mattilsynet velge ett scenario, og bruke det som en operasjonalisering av rådende strategi. Det valgte scenario vil selvsagt kunne ta opp i seg gode elementer fra de to andre scenariene, men det valgte scenariet vil til slutt representere en prioritert og tydelig strategisk retning. Følgende tre er etter nøye vurderinger og intern forankring foreslått og beskrevet i teksten nedenfor. A: Operativt scenario B: Samhandlingsscenario C: Forebyggingsscenario Følgende punkter er viktige å ta stilling til ved vurderingene av scenariene opp mot hverandre, og ved oppfølging og gjennomføring av både strategi og eiendomsmessige tiltak: 1. Hvilke karakteristika definerer scenariet 2. Innovasjonsgrad 3. Konsept for fysisk arbeidsplassarkitektur 4. Kritiske innvendinger Ett kriterium som bidrar til å differensiere scenariene er arbeidsformer. I figuren under er det to dimensjoner. Den horisontale illustrerer grad av samhandling, den vertikale illustrerer grad av autonomi. De fire kvadrantene utgjør da fire arbeidsformer etter grad av samhandling og grad av autonomi. Systemet kan skåres både på individnivå og gruppenivå, enten kvalitativt eller kvantitativt (spørreskjema). Her er det gjort etter kvalitative vurderinger og hovedsakelig forankret i 6

7 prosjektgruppen og intervjuer, når det gjelder Mattilsynets nåsituasjon. Det må tilføyes at variasjonen er meget stor på individnivå. Arbeidsformer. K2# #MORGENDAGENS#ARBEIDSPLASS# Dr#psychol#Oddvar#Skjæveland# I dag har vi grunnlag for å anta at arbeidsformen i Mattilsynet ligger noe mot utredertypen, med tendens til produsent hos en del ansatte (markert med sirkel). Gjennomføring behandles grundig i siste del av rapporten, under kapitlene 4 og 5, anbefalinger. 2.3 Scenario 1: Det operative scenariet Dette scenariet tar utgangspunkt i at tilsynet skal gjennomføre langt flere tilsyn enn midtveis i 2014, en økning som allerede er påbegynt. Ett av de strategiske hovedmålene for Mattilsynet er nettopp å gjennomføre flere tilsyn, som er en kjerneaktivitet i samfunnsoppdraget og har fått politisk og offentlig oppmerksomhet. Arbeid ute i felten har den fordelen et det er bokstavlig talt synlig, at det er lett å dokumentere, og at det for mange ansatte føles som en viktig del av arbeidet. I dag foregår tilsyn både med inspektører enkeltvis, og i små team på normalt to personer. Tilsyn foregår med svært ulik metodikk etter om det handler om gårdsdrift, serveringssteder, slakteri osv. Også innenfor de ulike kategorier av tilsynsobjekter kan metodene variere, for eksempel med hensyn til tidsbruk, grundighet, samhandling med andre etater med mer. I dag foregår det allerede et utviklingsarbeid på metoder, blant annet for å nå målet om økt antall tilsyn. Det er en kjent problemstilling å avveie mellom antall tilsyn på den ene siden, og mulig smartere/mer effektive og ressurskrevende tilsyn på den annen side. Scenariet kjennetegnes ved: 1. Økt antall tilsyn i alle typer tilsynsobjekter 2. Mindre fokus på innovasjon, mer på produksjon 3. Overvekt av individuelt og autonomt arbeid 4. Effektivitets- og produksjonskultur 5. Mer operative kontorløsninger 7

8 Skjematisk illustrasjon av scenario 1. Viser økning av tilsyn, bruk av hjemmekontor, smart logistikk, veksling mellom kontor og utearbeid, og et kontor med rikelig tilbud av varierte funksjoner. I det følgende blir scenariet nærmere beskrevet. 1. Økt antall tilsyn i alle typer tilsynsobjekter Scenariet forutsetter enkelt sagt mer tid brukt ute på tilsynsobjekter og andre arenaer. Det kan handle om: Den enkelte inspektør foretar flere tilsyn og jobber alene når ikke annet er påkrevd Vekslingen mellom utearbeid og kontorarbeid effektiviseres ved rutiner, IT og arbeidsform Fleksibel arbeidstid Bedre, mer spesialisert utstyr og biler Team på to eller flere kan ved behov jobbe sammen ute for effektivisering og trygghet Team på tvers av etater, for eksempel med Arbeidstilsynet og andre tilsyn, vil innebære tid brukt til møte- og synkroniseringsvirksomhet også eksternt. 2. Innovasjonsgrad Utvikling av produktivitet vil alltid medføre en viss grad av innovasjon, men i rammen av dette scenariet vil fokus være mer på å gjøre tilsyn raskere, mer sømløst og mer effektivt fremfor å fokusere på alternativ metodikk. Slik sett er handler det om å utvikle en kjent metodikk til noe enda bedre. Innovasjon i betydningen tenke utenfor rammene for å utvikle bedre utvalgsmetodikk, helt annerledes organisering og helt nye arbeidsformer ligger imidlertid utenfor denne rammen. Scenariet vil måtte innebære en fornyelse av tilsynsmetodikken, men sikter ikke på de mer markante organisasjonsendringer. 3. Arbeidsformer: Overvekt av individuelt og autonomt arbeid Dette vil innebære en forskyvning av arbeidsform, i retning av mer produksjon og individuelt arbeid, men støttet av teamarbeid. Samtidig med økt uteaktivitet skal individuelt arbeid med skriving, registrering, planlegging og analysearbeid også legges godt til rette for, primært som støtte for uteaktivitetene. Det innebærer at store deler av innetiden handler om oppfølging av uteaktiviteter, samarbeid internt, samarbeid med andre tilsyn og samarbeidspartnere, og synkronisering med eksterne ressurser som støtter opp om virksomheten. Kommunikasjon, synkronisering og møter kommer også til å være viktige. Dette har et element av paradoks, siden høy grad av frihet og individuelt arbeid må balanseres mot innslag av nettverk og team. Arbeidsformen vil være relativt parameterstyrt altså måling av aktiviteter på individnivå. Dette er et skifte mot individuelt arbeidende ansatte fremfor teambaserte ansatte. Det kan være positivt men kan skape en mer fragmentert organisasjon (enda flere individuelle måter å utføre tilsyn på). 8

9 Arbeidsformer. K2# #MORGENDAGENS#ARBEIDSPLASS# Illustrasjon av arbeidsformer. viser under middels skåre på autonomi og samhandling, og regnes dermed som primært produsenttype. Dr#psychol#Oddvar#Skjæveland# Samtidig muliggjør slike enklere arbeidsformer effektivisering både gjennom automatisering og outsourcing av tjenester. Et eksempel på sistnevnte er DK i Sandnes sitt samarbeid med Falck, som medfører at Mattilsynet med minimal innsats, arealbruk og kostnad får en ekstern part til å håndtere lite faglig krevende aktiviteter gjennom enkel synkronisering. Kort sagt bistår Falck Mattilsynet med oppbevaring av ulovlige dyr og utsyr etter beslag, og sparer både bygningsarealer og tid for Mattilsynet, kostnadsfritt siden det er dyreeier som faktureres. 4. Effektivitets- og produksjonskultur Med dette menes utvikling av positive holdninger til å gjennomføre mange tilsyn på en effektiv måte, og utvikle incitamenter i form av positiv omtale og ressurser til effektiviseringstiltak. Scenariet forutsetter at de ansatte er motivert for denne arbeidsformen. Ofte er det svært varierende incitamenter i kunnskapsintensive foretak som Mattilsynet. Mange vil være mest motivert av en indre, faglig driv og stolthet som de har utviklet gjennom lange utdanninger og erfaring. Ytre produksjonskrav bør derfor suppleres med faglige incitamenter. Det kan handle om spesialisering, nasjonale fagteam, kurstilbud og lønnsbaserte ordninger. Videre vil det handle om hva lederne dyrker frem hos de ansatte, gjennom for eksempel å implementere balansert målstyring. 5. Mer varierte og operative kontorløsninger Det må samtidig kompenseres for mye individuelt utearbeid ved å ha svært gode fasiliteter for innearbeid, sosiale arenaer, faglig utveksling, oppfølging etc. Kontorløsningene blir mindre arealkrevende, og bør kanskje få mer preg av godt utstyrte, operative sentra. I praksis betyr det: gode møterom med høy standard godt AV- og kommunikasjonsutstyr effektive lagringsforhold for utstyr brukt på tilsyn eventuelt teknisk-hygieniske fasiliteter og laboratorier for spesielle behov Varierte arbeidssoner med løsninger for individuelt arbeid Varierte arbeidssoner kombinert med spesifikke rom for individuelt konsentrasjonsarbeid kan tilpasses hver av de fire arbeidsformene. Faktorer som da kan varieres for å tydeliggjøre innrettingen mot hver arbeidsform er først og fremst følgende: Arealbruk (romslighet) Romtilganger Møbleringsvalg Skjermingsmåter 9

10 Oppbevaringsløsninger Akustiske og visuelle virkemidler Individuelle arbeidsplasser kan iblant være disponible for mer enn én person, men det skal være rikelig dekning og overkapasitet slik at det alltid er ledig plass for det tilbaketrukne arbeid etter behov. Trolig vil arealbehovet pr ansatt være ned mot 20 m2 og kanskje under det også. Det kan for eksempel medføre at 60% av arbeidstiden er individuelt arbeid ute på tilsyn, 10% er teamarbeid om tilsyn og 30% er møter og arbeid på kontoret. Mulig kritikk mot dette scenariet er at man får for lite tid til faglig fordypning, analyse og oppfølging. Videre at det kan dyrke frem individualitet i større grad enn ønskelig ut fra grunnverdiene. Knyttet til dette poenget er den kultur man dyrker frem ved sterkt fokus på den meget tellbare enkeltfaktoren, tilsyn. Det kan føre fokus bort fra andre viktige aktiviteter og prosesser. Også den fysiske endringen med endring av tradisjonelle kontorløsninger får erfaringsmessig kritikk. Det adresserer heller ikke helhetlighet best av scenariene. Man kan for eksempel være observant på at inspektørenes tilsynsportefølje kan være dypt ansvarliggjørende, men begrenser fleksibilitet og stimulans til samhandling. Smårom Skjematisk illustrasjon av fysiske løsninger. Den viser vekt på operative og mobile aktiviteter, og med gode muligheter for både individuelt og teambasert arbeid inne i kontorbygget. Ideelt m2. Smårom Smårom Smårom 2.4 Scenario 2: Samhandlingsscenariet Dette scenariet tar utgangspunkt i at Mattilsynet i fremtiden primært er organisert rundt teamarbeid og arbeid på tvers av fag, enheter, geografi og etater. Scenariet svarer på et ofte formulert behov for sterkere enhetlighet, samkjøring og felles kommunikasjon om kjerneleveranser i Mattilsynet. Som i de andre scenariene er det ikke snakk om et enten-eller, men om en prioritering og vektlegging av en bestemt utviklingsretning mot samhandling, synkronisering, team og flerfaglighet. Scenariet innebærer et skifte fra å utføre og gjennomføre tilsyn individuelt til å gjennomføre tilsyn som et team, gjerne tverrfaglig eller tverretatlig. Her tenker man for eksempel på distriktskontoret som et nettverk av ulike team, der den enkelte medarbeider kan tilhøre flere team samtidig, slik at organiseringen tar preg av sammensatte nettverk og en flat organisasjon med kanskje bare tre nivåer. Dette gir sterk prioritet til faglig utvikling og kunnskap, og til en smartere tilsynsmetodikk med strategisk rettede utvalgsmetoder, økte ressurser til flerfaglighet etc. Hovedkjennetegn: 1. Smartere, mer strategisk utførte tilsyn 2. Overvekt av teamarbeid og samhandling 3. Effektivitets- og synkroniseringskultur 4. Mer tid brukt ute av enkeltkontoret, mer på samhandlingsarenaer 10

11 Skjematisk illustrasjon av scenario 2. Omfanget av tilsyn er som før, men effektene er større enn før som følge av smartere og flerfaglige metoder. Antall Effektmål 1. Smartere, mer strategisk utførte tilsyn Den største utfordringen med en slik vektlegging, er å finne smarte metoder som mer enn kompenserer for at hele team bruker høyere antall timer ved tilsynsobjektene enn hva enkeltpersoner gjør. To personer på samme tilsynsobjekt bruker dobbelt så mange timer som én, og dette må tas inn igjen ved teamgevinster som arbeidsdeling, tempo, kvalitet, oppfølging osv. Man kan også hente ut effekter av tilsyn som blir gjort sammen med andre tilsyn (arbeid, elektrisitet og brann), men det krever da en strategisk gjennomtenkning av metodikken, og ikke minst synkroniseringshensyn. Scenariet forutsetter også en ganske høy grad av innovasjon i arbeidsprosesser for å løse dilemmaet mellom individuelt lavforbruk av tid og mer omfangsrik teamtid. Det kan handle om gode utvalgsmetoder for tilsyn, om bedre helhetsforståelse av oppdrag og arbeidsprosesser, og om styring, prosedyrer og teknologi. 2. Overvekt av teamarbeid og samhandling Samarbeid vil være nødvendig på ulike nivåer: Team Enhet Fag Distrikt Region Nasjonalt Med andre etater/tilsyn Utfordringen har en strukturell og en kulturell side. Synkronisering og samarbeid bør da skje både internt og eksternt, og scenariet bør fremme en delende kultur og ikke en individuell kunnskapskultur. Det vil også innebære en forskyvning av arbeidsformer mot venstre i matrisen under: 11

12 Arbeidsformer. K2# #MORGENDAGENS#ARBEIDSPLASS# Arbeidsformen skårer høyt på samarbeid, litt under middels på autonomi pga utstrakt samhandling, og havner dermed mot typen teamarbeider. Dr#psychol#Oddvar#Skjæveland# 3. Effektivitets- og synkroniseringskultur Scenariet forutsetter at de ansatte er motivert for denne arbeidsformen. Ofte er det svært varierende incitamenter i kunnskapsintensive foretak som Mattilsynet. De organisasjonspsykologiske sider krever derfor innovasjon for å fremme samhandling. Flerfaglighet og teamarbeid støter ofte på relativt høye terskler i organisasjoner med høyt utdanningsnivå og lang ansiennitet. Det har sammenheng både med ansattes eget ambisjonsnivå, spesialiseringsgrad, grunnlag for karrierebyggingen, og de incitamenter som er fremherskende i en godt etablert organisasjonskultur. Profesjonsutdanninger som veterinær, i likhet med advokat, lege, psykolog osv, har ofte også et bilde av rollen sin som potensielt privatpraktiserende. Det innebærer at målestokken for mange jobbrelaterte forhold gjerne er en rent individuell praksis, og oppfatning av seg selv om del av en organisasjon, enhet eller team kan være til dels fraværende. Derfor vil det være en viktig forutsetning å øke innsikt i organisasjonsdynamikk. Mange vil være mest motivert av en indre, faglig driv og stolthet som de har utviklet gjennom lange utdanninger og erfaring. Krav og forventninger til samhandling bør derfor suppleres med faglige incitamenter. Det kan handle om spesialisering, nasjonale fagteam, kurstilbud og lønnsbaserte ordninger. Videre vil det handle om hva lederne dyrker frem hos de ansatte, gjennom for eksempel å implementere balansert målstyring. 4. Mer tid brukt på samhandlingsarenaer Det må gis mye støtte for teamarbeid og samhandling ved å ha svært gode fasiliteter for innearbeid, sosiale arenaer, faglig utveksling, oppfølging etc. Kontorløsningene blir mindre arealkrevende, og bør kanskje få mer preg av godt utstyrte samhandlingsrom. I praksis betyr det: gode møterom med høy standard godt AV- og kommunikasjonsutstyr eventuelt teknisk-hygieniske fasiliteter og laboratorier for spesielle behov. Teambaserte arbeidsplassløsninger Det skal samtidig alltid være ledig plass for det tilbaketrukne arbeid etter behov. Trolig vil arealbehovet pr ansatt gå ned under 23 m2 og under optimale forhold ned mot 18 m2. Kan for eksempel medføre at 60% av arbeidstiden er i samarbeid om konkrete tilsyn, 10% er individuelt arbeid og 30% er møter og arbeid på kontoret. Mulig kritikk mot dette scenariet er at samarbeid på tvers av ulike grenser er tidkrevende og ganske utfordrende å få til. Det vil kreve ganske store endringsressurser, særlig på kulturelt nivå. 12

13 Smårom Smårom Smårom Skjematisk fremstilling av fysiske løsninger. Skjemaet viser stor vekt på møteplasser og teamarbeidsplasser, med mulighet for tilbaketrekning og konsentrasjonsarbeid på smårom. Ideelt m Scenario 3: Forebyggingsscenariet Det er kjent både fra denne sektoren og fra helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid generelt at kost/nytte kan være langt høyere ved forebygging enn ved direkte tiltak. Dette scenariet forutsetter vektlegging av faglig analyse, utvalgsmetoder for tilsyn, kommunikasjon med offentlighet, tilsynsobjekter og publikum. Arbeidet vil i sterkere grad være kunnskapsbasert, analytisk og forebyggende. For eksempel prioriteres forståelige regler, god veiledning og brukervennlige digitale løsninger for kommunikasjon og selvbetjening. Tilsyn vil være mer strategiske, selektive og basert på analyse og indikatorer om hvor man kan forvente avvik. Med forebygging menes også at man gjennom rådgivning, informasjonsstrategi og strukturelle tiltak oppnår Mattilsynets målsetninger. 1. Fokus på faglig spesialisering. Analysebaserte, selektive kontrollmetoder kombinert med rådgivning/forebygging 2. Balanse mellom teamarbeid og individuelt arbeid, med noe betoning av individuelt. 3. Mer tid brukt på kontoret Antall Skjematisk illustrasjon av scenario 3. Skjemaet viser økning i tilsyn målt i tid brukt og antatt effekt. Det viser også stor variasjon i arbeidsformer. Effektmål Ressursinnsatsen forskyves fra kontrollvirksomhet og prøvetaking, til mer faglig orientert rådgivningsog veiledningsaktiviteter med forhåndsvurderinger av kost/nytte. 13

14 1. Fokus på faglig spesialisering Det er fokus på strategisk, proaktiv, forebyggende tenkning basert på informasjon og faglig kunnskap av høy kvalitet. Denne faglige, analytiske tilnærmingen kan øke faglig prestisje hos inspektørene. Strategien må være basert på utvikling av nye metoder, særlig med hensyn til kartlegging, FoU og organisering i spesialistgrupper. Det vil også være aktuelt å knytte sterkere samarbeid med universiteter, høyskoler og FoU-institusjoner. Man bør antakelig vurdere metoder fra andre fagfelt, som helsefremmende arbeid generelt. Kan ofte medføre løsningsorientert jobbing med andre enheter, distrikter og etater. Må også se på faglig spesialisering, og på digital deling av kunnskaper. 2. Balanse mellom teamarbeid og individuelt arbeid, med noe betoning av individuelt. Med en prioritering av faglighet, FoU og analysebasert tilnærming, vil individuell arbeidsform står sterkere. Likevel er det først og fremst en balanse, blant annet fordi kunnskaper i dagens forskningsvirkelighet har høyest kvalitet i grupper eller nettverk med spisskompetanse på relativt smale felt. Med tilsyn som primæransvar, og et forebyggende perspektiv, vil enkeltansatte med høy kompetanse inngå i nettverk av andre gjerne utenfor etaten for å tilegne seg og utvikle kunnskapene som trengs for å planlegge smarte, treffende tiltak. Arbeidsformer. K2# #MORGENDAGENS#ARBEIDSPLASS# Arbeidsformen skårer høyt på individuelt arbeid, over middels på autonomi, og havner dermed mot typen utreder. Dr#psychol#Oddvar#Skjæveland# 3. Mer tid brukt på kontoret Primært er dette en endring i virksomhet og oppgaveløsning, men det forutsetter sterkere fokus på kontorløsninger siden mer av arbeidet forutsettes å være analytisk og noe mot utredertypen i arbeidsform. Det handler om å lage arenaer for sterke fagmiljø og en sterk faglig orientering gjennom både individ- og teamtenkning internt. Samtidig handler det også om tilrettelegging for samhandling med mange eksterne aktører. Dermed bør man ta høyde for utstrakt reisefravær, men også tilrettelegge for møter med representanter for både samarbeidspartnere og representanter for tilsynsobjektene inne på Mattilsynets egne lokaler. Dette øker blant annet kravet om identitet i lokalene, og funksjonelle og representative (møte-)lokaler.i arbeidsplassløsningene må man hente elementer fra Scenario 1 og 2, men scenario 3 gir noe høyere prioritet til kontorlokalene enn de to andre scenariene. Mulig kritikk mot dette scenariet er at det oppleves som å spise av det egentlige arbeidet (tilsyn). Også IKT-fokus kan være feil for medarbeidere som er mye mer rettet mot og interessert i de fysiske tilsynsobjektene. Den fysiske endringen med nedbygging av tradisjonelle kontorløsninger kan i dette scenariet være mer moderat. Mulig kritikk er også at det representerer for liten innovasjon til at man kan håpe på tydelige resultater. Vekt på individuelt arbeid vil også svare dårlig på den rapporterte mangel på helhetlighet i organisasjonen. 14

15 Trolig vil arealbehovet pr ansatt kunne reduseres til m2. Kan for eksempel medføre at 60% av arbeidstiden er individuelt inne på kontoret, 10% er teamarbeid på tilsyn og 30% er møter og arbeid på eller utenfor kontoret. Skjematisk fremstilling av fysiske løsninger. Viser betydelig dekning til individuelt arbeid og enkeltkontorer. Ideelt m Felles for de tre scenariene Disse scenariene er foreløpig ikke for visuelle og direkte knyttet til konkrete fysiske løsninger. Det opprettholder en åpenhet for diskusjon og utvikling, og som antydet innledningsvis er fremtidens arbeidsplass trolig mer en skreddersøm og medvirkningsmetodikk, enn visuelle og fysiske løsninger. Av pedagogiske hensyn må imidlertid hvert enkelt scenario få sine egne konseptskisser for løsninger både mht organisering og kontorløsninger Hovedkontoret Oslo Hvert av scenariene vil også berøre hovedkontoret. Siden det er snakk om operasjonalisering av hele tilsynets strategi, bør hovedkontoret fungere som forbildeprosjekt og iverksettes i forkant av endringer i regionene. Hovedkontorets endringsprosess vil dermed være motivert både av det funksjonelle og av den ledende rollen i organisasjonen. Konseptet bør trolig ligge mot samhandlings- og forebyggingsscenariet, men med dedikert, lokalisert støtte for operative deler av virksomheten Visuell identitet Besøk til lokale kontorer viser at den visuelle identitet ikke bare spriker, men til tider fremstår som uprofesjonell på en måte som ikke er tidsmessig i verken private eller statlige foretak. En del av tanken om helhetlighet handler om å bygge en felles identitet og stolthet. En slik identitet består av et sett av elementer, for eksempel kompetanse, kjerneaktiviteter, medieomtale, grafisk profil og styringssystemer. I dette spiller bygg, arbeidsplasser og visuelle uttrykk en rolle. Den vesentlige fordelen er at slike tiltak er enkle og tydelige, samtidig med en psykologisk og organisasjonsmessig effekt. Foto fra inngangsparti i tre ulike lokasjoner i Mattilsynet 15

16 2.6.3 Arealeffektivisering Mattilsynet har i dag svært varierende arealeffektivitet, i gjennomsnitt ca 50 m2 leieareal pr ansatt mot bransjenorm m2. Dette handler ikke bare om kostnader eller trangt og romslig, men om energi og miljø i dobbelt betydning: en bærekraftig miljøprofil og et sterkt fag- og arbeidsmiljø. For store arealer med for liten fortetting kan svekke flyt og tempo i hverdagskommunikasjonen, og utgjør en stor post i miljøregnskapet både på selve bygget og på energi og drift over lang tid Kvalitet i arbeidsplassarkitekturen I dag mangler Mattilsynets lokasjoner også andre kvaliteter, som for eksempel standardiserte krav til beliggenhet, akustikk og lydregulering, inneklima, ergonomi, planløsninger, lysforhold osv. Det er uproblematisk å etablere slike standarder slik at man ligger på beste praksis/bransjenorm Styrings- og organiseringsmodeller Alle scenariene forutsetter en mer oversiktlig styring av virksomhet og aktiviteter enn i dag. Dette handler både om klar organisering, ansvarsforhold, gode styringssystemer, god IKT, god ledelse og god medarbeiderkultur. De strukturelle deler av dette kan besluttes og implementeres, mens andre mykere deler krever opplæring og utviklingstiltak. Flere av disse temaene kan adresseres i forbindelse med brukermedvirkning rundt utvikling av nye arbeidsplasser Utstrakt bruk av IKT til planlegging, dokumentering og deling Utviklingen av digitale løsninger må forsterkes. Det forutsettes store behov for god arbeidsflyt, deling og lagring av dokumenter, synkronisering av tjenester og mobilitet. I praksis kan det innebære behov for høy standard i: Bærbar pc, nettbrett etc Mobile nettoppkoblinger Videokonferanseutstyr Dokumenthåndteringssystemer Hastighet og pålitelighet i alle systemer Krever blant annet følgende organisasjonstiltak: - Ny IKT/opplæring i IKT - Design og implementering av nye arbeidsprosesser. - Trening på mobilitet og biler med utstyr, jfr veterinærtjenesten. - Krav til ledelse/lederutvikling med vekt på styring I dag rapporterer bruker om utfordringer på dette området, som kan skyldes systemer eller ferdigheter. Begge deler er like viktige å adressere i en utviklingsprosess. 3 Anbefalt: Samhandlingsscenariet Scenariene ble i løpet av høsten 2014 presentert for etatsledelsen, for prosjektgruppen med ansattes representanter, for tillitsvalgte/verneombud, for administrasjonsledere og for innkjøpsansvarlige. Presentasjonene var til dels meget grundige, og med et opplegg for drøfting av alternative scenarier, treffsikkerheten for de tre scenariene, og innholdsmessige deler av scenariene. I alle forsamlingene var det nyanserte syn, med preferanser inn i hvert scenario. Ved spørsmål om å velge ett scenario blant de tre, gjort ved debatt og håndsopprekning, var det tilnærmet enstemmig oppslutning om samhandlingsscenariet. Status er altså en klar preferanse i organisasjonen for samhandlingsscenariet. Det gir ledelsen et klart mandat til å velge og implementere det scenariet. I praksis vil det gi en strategisk retning som kan støttes ytterligere ved valg knyttet til eiendom og arbeidsplassløsninger. 16

17 Valg av samhandlingsscenariet ekskluderer ikke gode elementer fra de andre scenariene. Imidlertid vil et slikt valg uttrykke en retning og en prioritet i fremtidige beslutninger. Et valgt scenario kan gi en spesiell fordel i å etablere en tydelig målformulering som skal gi retning og engasjement for endringsprosessen i Mattilsynet: I hele prosjektperioden I alle delprosjekter og aktiviteter I valg av fysiske løsninger I intern og ekstern kommunikasjon av prosjektet Scenariet kan med fordel bearbeides videre til mer operasjonelle og visuelle målformuleringer, slik at det blir enkelt å kommunisere og gjenkjennbart i mange sammenhenger. Det har også en klar relasjon til strategi og mål, og kan, hvis det finnes hensiktsmessig, knyttes nærmere til pågående endringer i organisasjonen. I dette perspektivet kan de fysiske løsningene representere et veldig lønnsomt, konkret og stimulerende verktøy. Som virkemiddel vil det være smart å tegne mer konkrete kontorløsninger, men ikke før det er gjennomført en kartlegging og forankring slik det beskrives i 4.3, Anbefalinger. Vi anbefaler, for tydeligere kommunikasjon, å vurdere alternative navn på samhandlingsscenariet, ettersom det er svært generelt. 4 Anbefalinger knyttet til organisasjonsendring 4.1 Anbefalinger knyttet til generell organisasjonsendring Et valg av samhandlingsscenariet krever tydelige og strategiske grep over en lengre periode. Det forutsetter en tydelig lederkommunikasjon og stor grad av oppfølging. Enkelte sider av endringen vil kunne ta relativt lang tid å gjennomføre siden det blant annet er knyttet til eiendomsanskaffelser, men det hindrer ikke full nytte av scenariet fra dag 1, gjennom klare målformuleringer, integrering i endringsplaner, og visualiseringer av bygg og arbeidsprosesser. Implementeringen vil også kreve en god plan, hensiktsmessig medvirkning, og en stram og disiplinert prosjektgjennomføring. Metodisk brukermedvirkning er nøkkelen til å lykkes med fremtidens arbeidsplass som virkemiddel og organisasjonsendringer. I flere av de følgende anbefalingene spiller derfor brukermedvirkning i betydningen kommunikasjon med de ansatte og lytting til de ansatte, en stor rolle Forbedringsinnovasjon Forbedringsinnovasjon er et syn på endring som er mer evolusjon enn revolusjon. Det innebærer å ta utgangspunkt i dagens virksomhet og kontorløsninger, men starte opp en langsiktig plan som gradvis tar tilsynet mot fremtidens arbeidsplass. Prosjektet måtte startet med et målbilde for valgt scenario om hvor man skal være om for eksempel fem år, når det gjelder både organisasjon og arbeidsplasser. Deretter foretar man en avviksanalyse sammenlignet med dagens situasjon, og legger en masterplan hvor man steg for steg gjør planlagte endringer som i sum kan innebære at man om fem år er kommet langt, kanskje like langt som de fire andre scenariene, men med mindre endringssmerter. Sammenlignet med andre endringsmetoder er altså dette en mer stegvis fremgangsmåte, mens andre metoder er tenkt mer som markant innovasjon. Dette skillet er ikke strengt nødvendig, og man kunne tenke seg både radikal innovasjon og forbedringsinnovasjon som mulig strategi, omhyggelig planlagt inn i ulike deler av prosjektet. 17

18 4.1.2 Markant innovasjon Med dette menes en tydelig, tidfestet innovasjon med et klart før/etter og operasjonelle kriterier for oppnådde mål. Markant innovasjon har den fordelen at det får mye oppmerksomhet fra de ansatte, gjerne i form av stort engasjement, debatt og kritiske vurderinger. Ofte er det en hårfin balansegang mellom slike positive sider, og mer risikable sider som at ansatte mister tillit til ledelsen, feiling ved lite utprøvde tiltak, eller at det oppstår en endringstretthet. Endringshåndverket blir langt viktigere og stiller krav til ledelsen og eventuelle rådgivere. Grunnleggende i en organisasjon som Mattilsynet er medvirkning og eierskap fra de ansatte, langt ut over de formelle krav som gjelder. I dette prosjektet vil fysiske arbeidsplassløsninger spille en rolle. Som virkemiddel i endring har de fordeler ved å være nettopp fysiske, visuelle, langsiktige. De har også den egenskap at de yter en kontinuerlig påvirkning, i den grad de faktisk virker i riktig retning. En kombinasjon av en gjennomtenkt sprangvis innovasjon, og de tydelige grep som kan ligge i flytting og ombygging, er meget effektivt når det først ligger til rette for det. Fysiske løsninger for markant innovasjon vil for eksempel kunne medføre smarte løsninger til erstatning for store lagerarealer, større arealbruk på samarbeidsarealer og møterom, og mindre på enkeltkontorer. Anbefaling: Vi anbefaler en markant innovasjon fordi flere allerede besluttede elementer legger opp til det: sterk endring i lokaler/leiekontrakter, allerede beslutter organisasjonsendring, og behov for helhetlighet. I tillegg har de fysiske endringene innebygd et spesielt potensial for tydelige endringer Reorganiseringen fra tre til to nivåer En reorganisering og integrering av enheter uten samtidig å samlokalisere er ofte tungt. Man bør derfor terminere overflødige leiekontrakter og sørge for at tidligere regions- og distriktskontorer i størst mulig grad integreres. På den måten får også organisasjonsendringen et materielt innhold som styrker den vesentlig. Anbefaling: Analyse av regionkontorene og tidligere distriktskontorer, og byggmessig integrering gjennom å avslutte leiekontrakter der det er hensiktsmessig og evt utvide andre kontrakter for å bedre kapasiteten. 4.2 Strategisk forankring av nytt arbeidsplasskonsept Prosessen rundt scenarievalg har allerede bidratt vesentlig i en strategisk forankring av endringsprosesser knyttet til arbeidsplasser på ulike ledernivå i Mattilsynet. Det gjenstår imidlertid å utvikle et mer konkret arbeidsplasskonsept til scenariet (løsninger i form av ulokaliserte plantegninger). I det videre arbeid handler det om å utvide forståelsen, knytte det til øvrig endringsprosess, og operasjonalisere tiltak og målsettinger. Anbefaling: Etablere en klar målformulering og arbeidsplasskonsept i videre kommunikasjon med ledere, fortrinnsvis i ledersamlinger og evt dedikerte lederverksteder spesielt til formålet å etablere et arbeidsplasskonsept 4.3 Forankring blant ansatte En videre forankring, ut over tillitsvalgte, verneombud og prosjektgruppe, er en fordel av to grunner: Få et endringspsykologisk moment og bredt engasjement Sikre at fremtidige fysiske løsninger har aksept og forståelse fra alle ansatte. Sikre at løsningene rent operativt er funksjonelle og riktig utstyrt 18

19 Ettersom løsningene blant annet skal innfri ambisjonen om å være dobbelt så arealeffektive som i dag, kan det føre til en markant endring i arbeidssituasjonen for mange. Derfor er det om å gjøre å anse dette som en markant organisasjonsmessig endring og tilpasse opplegget deretter. Med så mange lokasjoner og ulikt antall ansatte bør man ha tilpasset medvirkning. Man kan etablere en fast prosedyre for gjennomføring som gjøres litt mindre omfattende for små lokasjoner og litt mer omfattende for store lokasjoner (se pkt 5.2 nedenfor). I modellen ligger en metodisk involvering av de ansatte på hver lokasjon, med bruk av visse verktøy som for eksempel duker med tegninger og andre kartlegginger som er med på å forberede organisasjonens innspill til leietakers kravspek. Modellen er tenkt å løpe over en viss tid, uker eller måneder, alt etter behov. Aktivitetene vil være standardiserte og forankret i scenario og arbeidsplasskonsept. Anbefaling: Minimum gjennomføre en samling før og ett etter flytting. 5 Anbefalinger knyttet til eiendom De følgende punktene retter seg mot det som er mandatet for prosjektet Fremtidens Arbeidsplass, nemlig fysiske arbeidsplassløsninger som et ledd i strategien. Det valgte scenariet skal operasjonaliseres blant annet gjennom eiendomsanskaffelser, forankring i organisasjonen, og løsningsbeskrivelser (tegninger med mer). Det er viktig å finne en god modell for prosjektorganiseringen, ettersom det vil kunne være 10 roller/aktører i hvert konkrete prosjekt, og langt flere personer. Risikoen for sviktende kommunikasjon er til stede, og jo høyere ambisjon om endring og fremtidstenkning, jo viktigere er det å ivareta en rasjonell organisering. Man bør etablere gode prosjektverktøy i form av prosjekthotell, kommunikasjonssider for brukerne, klar arbeidsdeling, dedikert prosjektleder osv. Modellen på neste side gir en oversikt over typiske roller, uten at det er tegnet som et organisasjonskart. Mange&aktører&krever&god&organisering& Statsbygg:& Eiendom,& leieforhold& mm& MT&lokalt&& ansa>e& MELLOMROM:& Arbeidsplasser& og&bruker;& medvirkning& Leietaker&v/& lokal& ledelse&og& HK& Bygge;/ fly>e; Arkitekt& Rådgivere& prosjekt& & & Bygge; ledelse& Styrings; gruppe& MT&HK/ FremMdens& Arbeidsplass& Arbeidsgruppe& Utleier& Byggherre& 5.1 Konkurranseutsetting av leiekontrakter INNSIKT& Fra utløper et stort antall leiekontrakter for Mattilsynets kontorlokaler landet rundt. Situasjonen gir en helt spesiell anledning til å gjennomføre endringer knyttet til arbeidslokaler. Blant 19

20 annet er arealforbruket pr ansatt i dagens kontrakter meget høyt, og en normalisering til vanlig norm, m2 pr ansatt, vil utgjøre en gjennomsnittlig halvering av areal pr ansatt. Med ca 1300 arbeidsplasser er dermed potensialet til besparelser flere titalls millioner kroner. Ved å konkurranseutsette leiekontraktene etter Mattilsynets kriterier, får man en spesiell mulighet for skreddersydde lokaler. Resultatet kan bli en reforhandlet kontrakt i eksisterende lokaler (evt. med ombygging), eller en ny leiekontrakt i andre lokaler enn nåværende. I dette ligger også et visst element av politisk interesse, der Statsbygg er en rådgiver for statlige leietakere som skal gjøre anskaffelser for milliardbeløp i et privat utleiemarked. Ved godt konkurransegrunnlag og god leietakerrådgivning får man en kompetent og kostnadsbevisst anskaffelsesprosess. Viktige verktøy i dette er et konkurransegrunnlag for anskaffelse av lokaler, og selve leiekontraktene. Når man skal utlyse behov for lokaler og inngåelse av leiekontrakt lokalt, vil man støte på alle varianter av kvaliteter i tilbudte lokaler og kontrakter. Derfor er det om å gjøre å etablere kvalitetskriterier i begge typer dokumenter. Konkurransegrunnlaget bør dekke generelle krav til eiendommen mht beliggenhet og bygningsmessige kvaliteter, samt spesifikke krav som Mattilsynet har, forankret i strategi og organisasjon. Kontrakten inkludert en leietakers kravspesifikasjon bør dekke generelle eiendomsmessige, økonomiske og juridiske kvaliteter som er i leietakers interesse. Landet rundt er ofte leiekontrakter utformet av utleier og dermed til utleiers fordel. Anbefalinger: 1. Statsbygg med eventuelle innleide ressurser vil bistå Mattilsynet med: leietakerrådgivning og kartlegging av behov eiendomssøk kvalitetssikret konkurransegrunnlag leietakers kravspesifikasjon kontraktsmaler tegningsbistand lokale tilpasninger gjennomføring av tilbudskonkurranse om leieforhold, inkludert bistand i evalueringer og avtaleinngåelse. 2. Alle nye leiekontrakter skal inngås etter malen i pkt 2 i fullstendig form for kontrakter som omfatter årlig husleie over kr og forenklet form for kontrakter under kr årlig. Resterende, eksisterende kontrakter evalueres og planlegges etter de samme kriteriene. For de ulike delene over har Statsbygg tilgang på gode verktøy. 5.2 Prosedyre for lokasjoner før utløp av leiekontrakt For en ryddig inngåelse av nye leiekontrakter, som også innebærer medvirkning med de ansatte, foreslås en prosedyre. Nedenfor vil fasene 1 og 2 være for rådgivere på byggsiden (spesialistfasene), fase 3 er for de ansatte. Fase 1 vil kronologisk løpe parallelt med fase 2 og 3. Ved små prosjekter forenkles brukermedvirkning, ved store prosjekter utvides den. Fase 1: Anskaffelsen HK kontakter lokasjoner i god tid før utløp av leiekontrakt Tilgjengelig informasjon innhentes Annonsere behov for lokaler 20

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Evaluering av Pedagogisk Utviklingsprogram (PEDUP) ved NTNU

Evaluering av Pedagogisk Utviklingsprogram (PEDUP) ved NTNU RAPPORT 24/2007 Evaluering av Pedagogisk Utviklingsprogram (PEDUP) ved NTNU Bjørn Stensaker NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Rapport 24/2007 ISBN 82-7218-539-3

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Kriterier for valg av. kontorlokaler.

Kriterier for valg av. kontorlokaler. Kristian Hogstad Lund Kriterier for valg av Masteroppgave kontorlokaler. Trondheim, 14. juni 2013 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for

Detaljer

Hvordan legge til rette for bruk av produktivitets- og effektiviseringstiltak i staten?

Hvordan legge til rette for bruk av produktivitets- og effektiviseringstiltak i staten? Hvordan legge til rette for bruk av produktivitets- og effektiviseringstiltak i staten? 1) Innledning Bakgrunn 2 Mandat 2 Fortolkning av mandatet 4 Sammensetning 5 Arbeidsform 5 2) Forhandlingshjemmel

Detaljer

Opprettelsen av Miljødirektoratet Erfaringer fra en fusjon. Difi notat 2014:3 ISSN 1892-1728

Opprettelsen av Miljødirektoratet Erfaringer fra en fusjon. Difi notat 2014:3 ISSN 1892-1728 Opprettelsen av Miljødirektoratet Erfaringer fra en fusjon Difi notat 2014:3 ISSN 1892-1728 Forord På oppdrag fra Miljødirektoratet har Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) dokumentert erfaringene

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

INNOVASJON Hvilke faktorer fremmer innovasjon i politiet?

INNOVASJON Hvilke faktorer fremmer innovasjon i politiet? 2012 INNOVASJON Hvilke faktorer fremmer innovasjon i politiet? Prosjektoppgave, Politihøgskolen, LOU II kull 8, 2011-2012 Anne Catherine Gustafson, Lena Susann Reif, Geir Krogh, Frank Listøl, Ole Bjerke

Detaljer

Modell for kvalitetsforbedring

Modell for kvalitetsforbedring Modell for kvalitetsforbedring utvikling og bruk av modellen i praktisk forbedringsarbeid Notat om kvalitetsutvikling nr. 1 Mai 2015 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Modell for kvalitetsforbedring

Detaljer

Sykehusreformen noen eierperspektiv

Sykehusreformen noen eierperspektiv Mer informasjon om sykehusreformen? www.dep.no/shd/sykehusreformen Rapport Norsk utgave Utgitt av: Sosial- og helsedepartementet Offentlig institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra Statens forvaltningstjeneste

Detaljer

Digitalt førstevalg - en kartlegging av hindringer og muligheter. Rapport 2011:3 ISSN 1890-6583

Digitalt førstevalg - en kartlegging av hindringer og muligheter. Rapport 2011:3 ISSN 1890-6583 Digitalt førstevalg - en kartlegging av hindringer og muligheter Rapport 2011:3 ISSN 1890-6583 Forord Som en del av arbeidet med realiseringen av digitalt førstevalg, har Difi fått i oppgave fra Fornyings-,

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

Evaluering av BTV Innkjøp

Evaluering av BTV Innkjøp Evaluering av BTV Innkjøp Innkjøpssamarbeidet i Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommuner Oslo, 6. mai 2009. Forord Innkjøpsrådet har på vegne av fylkesrådmennene i Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommune

Detaljer

VEILEDER FOR KLYNGEPROSJEKTER

VEILEDER FOR KLYNGEPROSJEKTER VEILEDER FOR KLYNGEPROSJEKTER 2010 Organisering, styring og ledelse av klyngeprosjekter Versjon 1 Veileder for klyngeprosjekter ORGANISERING, STYRING OG LEDELSE AV KLYNGEPROSJEKTER FORORD Hvorfor en veileder?

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Må l- og resultåtstyring i NAV -Frå nåsjonåle må l til lokål pråksis

Må l- og resultåtstyring i NAV -Frå nåsjonåle må l til lokål pråksis Må l- og resultåtstyring i NAV -Frå nåsjonåle må l til lokål pråksis Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund, utdanning Økonomi og administrasjon, LOS Av: Grete Mæland, Gro Tønnesen og Torill

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Rapport 2008-011 Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Econ-rapport nr. 2008-011, Prosjekt nr. 56060 ISSN: 0803-5113 JHO/GHA/pil, ODN, 21. januar 2008 Ikke offentlig Modeller for

Detaljer

Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser. Acta Didactica 1/2007. Britt Oda Fosse & Trond Solhaug

Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser. Acta Didactica 1/2007. Britt Oda Fosse & Trond Solhaug Acta Didactica 1/2007 Britt Oda Fosse & Trond Solhaug Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser Evalueringsrapport 2007 INSTITUTT FOR LÆRERUTDANNING OG SKOLEUTVIKLING UNIVERSITETET I OSLO ILS og forfatterne,

Detaljer

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020?

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? Til: Fra: UHRs styre Utdanningsutvalget Utdanningsutvalget besluttet på møtet 7. februar 2012 å lage et framtidsrettet dokument til UHRs styre om kvalitet i høyere

Detaljer

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI. Én kommune - ett HR-system

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI. Én kommune - ett HR-system ID-nummer: 0899831 ID-nummer: 0889172 Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Én kommune - ett HR-system BTH 2532 Bacheloroppgave Prosjektledelse Innleveringsdato 07.06.2012 Studiested: Handelshøyskolen

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet www.pwc.no Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer Prosjekt Innlandsuniversitetet Sluttrapport 23. mars 2012. Denne rapporten er utarbeidet av PwC for Prosjekt Innlandsuniversitetet i samsvar

Detaljer

Vi vil samtidig benytte anledningen til å takke for interessante møter og godt samarbeid med Staten vegvesen Region midt.

Vi vil samtidig benytte anledningen til å takke for interessante møter og godt samarbeid med Staten vegvesen Region midt. Forord Nedbemanning er en smertefull prosess, og det finnes ingen enkel oppskrift for hvordan en vellykket nedbemanningsprosess skal gjennomføres. En godt forberedt og skikkelig gjennomført prosess kan

Detaljer

Risikohåndtering av IT-prosjekter Hvordan skal styringsgruppen og prosjektlederen holde kontroll? Rapport 1998: 7

Risikohåndtering av IT-prosjekter Hvordan skal styringsgruppen og prosjektlederen holde kontroll? Rapport 1998: 7 Risikohåndtering av IT-prosjekter Hvordan skal styringsgruppen og prosjektlederen holde kontroll? Rapport 1998: 7 Forord De fleste offentlige virksomheter har gjennomført omstillingsprosjekter med IT.

Detaljer

FRA STRATEGI TIL HANDLING. Forprosjekt: rammer for kvalitetsarbeidet i Helse Vest

FRA STRATEGI TIL HANDLING. Forprosjekt: rammer for kvalitetsarbeidet i Helse Vest FRA STRATEGI TIL HANDLING Forprosjekt: rammer for kvalitetsarbeidet i Helse Vest Rapport fra arbeidsgruppe november 2006 Innhold: Forord... 3 1. Innledning... 4 1.1 Hvorfor ha fokus på systematisk kvalitetsarbeid...

Detaljer

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering Verdiskapende standardisering Nasjonal strategi for standardisering Innhold 1 Bakgrunn for en nasjonal standardiseringsstrategi 3 2 Standardiseringens betydning for samfunnet 5 2.1 Kostnadsbesparelser

Detaljer