KOMPETANSEMOBILISERING FOR PRESTASJONSUTVIKLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMPETANSEMOBILISERING FOR PRESTASJONSUTVIKLING"

Transkript

1 Artikkel i MAGMA nr Svein S. Andersen og Øyvind Sæther KOMPETANSEMOBILISERING FOR PRESTASJONSUTVIKLING Hvordan oppnå fremragende resultater med vanlige medarbeidere? Når helheten er større enn summen av delene Begrepet kompetanse stammer opprinnelig fra den latinske termen competentia å være funksjonsdyktig eller å ha tilstrekkelig kunnskap, vurderingsevne, ferdigheter og styrke til å utføre oppgaver og oppnå resultater. Vanligvis framheves fire hovedkomponenter ved kompetanse slik det brukes i dag: individuelle kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger anvendt på bestemte oppgaver og aktiviteter (Lai 2004). Dersom disse 4 komponentene er avgjørende hva kan det da ha seg at det norske landslaget i fotball kan slå Brasil og Argentina? De enkelte spillerne på de sistnevnte lagene er trolig langt bedre enn de aller fleste spillerne på det norske laget hva angår individuelle ferdigheter og evner. Svaret kan jo selvsagt være at de undervurderer det norske laget og ikke spiller for full maskin, men neppe i VM. (Brasil Norge). Kanskje var den enkelte mer opptatt av å vise seg fram enn å prestere som del av et team? Kanskje hadde det norske laget funnet en måte å prestere sammen på som gjorde at de fikk maksimalt ut av den enkeltes kompetanse? Det siste var vel tilfellet i Rosenborgs glansår under Nils Arne Eggens ledelse og i landslaget med Drillos for å forfølge eksempler fra fotballverden. Tradisjonelt har utfordringen ligget på rekruttering og utforming av en organisasjonsstruktur som sikret koordinering og kollektiv utnytting av kompetanse. I våre dager er mobilisering av individuell kompetanse for kollektiv målrettet innsats mer og mer blitt et spørsmål om utvikling av organisasjonskulturer som kan fungere som lim og drivstoff for ambisiøse målsettinger og legge grunnlaget for utvikling av konstruktiv samhandling. Denne artikkelen presenterer en modell for utvikling av en slik organisasjonskultur. Den identifiserer hoveddimensjoner, de viktigste nøkkelementene i hver av disse, og drøfter hvordan en i praksis kan arbeide systematisk for å utvikle en prestasjonsrettet organisasjonskultur og mobilisere kompetanse til målrettet innsats. Framstillingen er basert på studier og utviklingsarbeid i norske private og offentlige virksomheter og i norsk toppidrett. Vårt utgangspunkt har vært å studere de som lykkes innen næringsliv og idrett og se etter fellestrekk og muligheter for gjensidig læring. Mobilisering gjennom prestasjonskultur I vårt samfunn er problemet ikke først og fremst mangel på kompetanse hos den enkelte medarbeider. Utfordringen i både i privat og offentlig sektor er å utnytte individuelle kunnskaper i en kollektiv organisatorisk sammenheng. En slik tankegang er i tråd med internasjonal forskning som viser at noen av de mest vellykkede selskapene i verden oppnår ekstraordinære resultater med vanlige folk (O Reilly og Pfeffer 2000). Denne innsikten synes å stå sterkt hos de som lykkes i norsk næringsliv, offentlig virksomhet og idrett (Vik 2007). I fotballeksemplet ovenfor ligger nøkkelen til suksess i vilje og evne til å utnytte komplementære ferdigheter og felles forståelse av helhetlig strategi og den enkeltes rolle. Også individuelle prestasjoner, slik som skihopping, synes å være sterkt avhengig av utvikling i et fellesskap. Dette er den finske suksesstrener Kojonkoskis vinneroppskrift (Gangdal 2004). Rekruttering og utvikling av individuell kompetanse og best mulig mobilisering av denne samlede kompetansen mot felles mål, har til alle tider vært et nøkkelområde innen ledelse og organisasjon, og i moderne tid innen HRM. Oppmerksomheten har tradisjonelt vært rettet mot rekrutteringssiden og utforming av organisasjonsstruktur som skulle sikret koordinering og kollektiv utnytting av kompetanse. Kompetanseutviklingen ble så ivaretatt gjennom ulike typer opplæringsprogrammer som skulle dyktiggjøre de ulike medarbeiderne i 1

2 de rollene stillingene de skulle virke i. Denne tankegangen er for så vidt ennå et viktig utgangspunkt, men i vår tid utsettes svært mange virksomheter for et kontinuerlig endringspress både fra egne medarbeidere og ikke minst fra konkurrenter og krevende kunder. Kilden til suksess er utvikling, organisering og mobilisering av de samlede menneskelige ressurser for å oppnå innovasjon og fleksible løsninger. Stadig flere lever, som Aker Kværner, av å knekke nøtter. Utvikling og mobilisering av kompetanse blir dermed nøkkelfaktorer. I forhold til tradisjonell ledelses- og organisasjonstenkning reises nye utfordringer. Krav om fleksibilitet og endring gjør at strukturløsninger ikke lenger kan gi detaljstyring av arbeidsprosesser. Høykompetente medarbeidere trives ikke lenger i innelåste roller og stive organisasjonsstrukturer. I økende grad må kompetanse utvikles og mobiliseres rundt oppgaver som krever tett samhandling, hvor det i tillegg til faglig dyktighet stilles betydelige krav til relasjonskompetanse og hvor en instruerende ledelse erstattes med klar målforståelse, felles oppfatning om hva som gjelder og indre motivasjon for arbeidet. Enkelt sagt betyr dette at mobilisering av kollektiv kompetanse mer og mer blir spørsmål om utvikling av organisasjonskulturer som evner å gi mening, retning og oppslutning om ambisiøse målsettinger og som legger grunnlaget for utvikling av konstruktiv samhandling. Mobilisering av kollektiv kompetanse har derfor etter vår mening sammenheng med evnen til å utvikle slike kulturer. Vi har i vår arbeid valgt å kalle dette prestasjonskultur (Andersen og Sæther 2002). Prestasjon må forståes i forhold til kollektivets evne til å mobilisere individuelle kunnskap i team og kjerneprosesser, videreutvikle kompetanse, institusjonalisere kunnskap i organisasjonens felles normer og forståelse og sette fokus på verdiskaping i forhold til kunder, eiere og ansatte. Hva er prestasjonskultur? Hva mener vi med prestasjon i prestasjonskultur? Hva er det som presteres og i forhold til hvem? Det spesielle med en prestasjonskultur er at den ikke bare koordinerer og reduserer transaksjonskostnader, men også vitaliserer og motiverer medarbeidere. Den gir aktiviteter retning og får medarbeidere til å yte utover det man med rimelighet kan forvente og forlange. En prestasjonskultur er en sterk felleskultur med høy grad av samhandling. I tillegg er det to andre forutsetninger. For det første, høye ambisjoner og en orientert mot innovasjon og verdiskaping i forhold til kunder og omverden. For det andre, at ledelse på alle nivåer har en involverende holdning vis-à-vis medarbeiderne og en aktiv og reflektert utvikling av kulturen. Begrepet prestasjonskultur antyder imidlertid ingen idyll eller harmoni. Den er preget av sterke krav og spenninger, men som regel løses konflikter på en konstruktiv måte. Med kultur tenker vi her på de felles forestillinger, verdier og normer som skaper identitet og former samhandlingen i et fellesskap. Et hovedpoeng i tenkning omkring moderne virksomheter er at bare en sterk bedriftskultur kan stå imot de sterke ytre krefter som trekker i retning av desintegrasjon gjennom desentralisering. Flere og flere virksomheter arbeider med komplekse oppgaver som krever høy individuell kompetanse i komplekse organisasjonsformer. Den formelle organisasjon og det klassiske hierarkiet får her mer form av å være en oppstillingsplass, mens medarbeiderne arbeider i sin daglige virksomhet opererer i ulike former for team og prosjektgrupper. Respekt for ytre regler erstattes i en prestasjonskultur av innlevelse og identifisering. Kultur forstått som overordnede visjoner og verdier er vanligvis ikke nok til å forme daglige prosesser. Kultur som bestemte suksessoppskrifter og framgangsmåter kan imidlertid lett bli en svøpe i situasjoner som stiller nye krav. I denne sammenhengen er vi opptatt av kultur som tolkningsramme, men også i form av mer konkrete oppfatninger og normer som mobiliserer, bærer kommunikasjon og forståelse av mål og arbeidsformer som ledere kan spille på for å gi retning til aktiviteter. Forstått på denne måten vil kultur være en viktig 2

3 forutsetning for ledelse. Kultur er det som opprettholder bedriftens identitet og binder sammen formell struktur og myndighet med uformelle mandater og prosesser. Ideen om kultur som et retningsgivende og koordinerende element i en bedrift er velkjent fra service-management litteraturen, og vi skal derfor ikke utdype den her. Poenget her å identifisere hoveddimensjonene i en prestasjonskultur og å identifisere nøkkelementer under hver av disse som gjør det mulig å arbeide fokusert og helhetlig med kulturutvikling. Slik kan det skapes en positiv forbindelse mellom individuell og kollektiv kompetanseutvikling og mobilisering. Hva slags kultur? For analyse og utviklingsformål kan det være fruktbart å trekke fram to hoveddimensjoner ved kultur samspill og samstemt (Goffee and Jones1996). Samspill er knyttet til en rekke faktorer som kjennetegner dynamiske nettverk: nærhet og personkunnskap i arbeidssituasjoner med mangesidige, aktive relasjoner preget av åpenhet og toleranse for nye ideer. Samstemthet er på den annen side knyttet til faktorer som gir prosesser retning. På den ene side felles oppfatninger i form av visjon, mål og arbeidsmåter. På den annen side oppfatninger som styrker opplevelsen av at samarbeid om felles mål gir økt fordel for hver enkelt. Når disse to hoveddimensjonene kombineres, får vi fire hovedtyper av kultur. 1. Nettverkskultur er ensidig kjennetegnet av faktorer som virker mobiliserende, gjennom utveksling av ideer og sosialt samspill som oppleves som meningsfylt. Det er uklare skiller mellom arbeid og personlige interesser og lojalitet. Toleranse og personlige relasjoner kan gjøre det vanskelig å stille klare krav til ytelse. Slik kultur antas å være mest relevant der virksomhet er basert på langsiktige strategier, utnytter lokal kunnskap med liten grad av gjensidig avhengighet, og der virksomhetens resultater kan baseres på en aggregering av enkeltresultater. Et eksempel kan være en ren salgsorganisasjon. I en slik kultur er individuell kompetanse løst knyttet til kollektivet. Sosialt samspill sikrer ikke nødvendigvis retning og resultat. 2. Ensidig målrettet kultur er, som navnet sier, preget av ensidig kollektiv målorientering. Det er et klart skille mellom arbeid og sosialt liv, og klare krav til ytelse og liten toleranse for dem som ikke bidrar fullt ut. I slike organisasjoner vil hver enkelt kunne arbeide mot gitte felles mål, uten behov for å samhandle med andre. En slik kultur egner seg best i virksomheter som er avhengige av rask og fokusert respons, der standardisering gir skala- eller samdrift, mål og ytelse er klart definert og det er klart hvem som er konkurrentene. Et eksempel kan være en produksjonsvirksomhet som leverer standardprodukter og tjenester. I slik kultur er kompetansen knyttet til avgrensede roller i organisasjonen med liten vekt på samspill. 3. En fragmentert kultur er preget av begrenset samspill og samstemthet. Medarbeideren er lite opptatt av organisasjonsmål og de andre medarbeiderne. I slike tilfelle vil resultater i stor grad avhenge av individuelle ytelser som kan produseres og måles uavhengig av andre. Et eksempel kan være en forskningsinstitusjon der individuell originalitet og prestasjon er avgjørende og ytelse måles i form av output fra enkeltpersoner eller små grupper. En slik kultur vanskeliggjør kollektiv mobilisering av kompetanse og talent i større prosjekter og team. 4. Fellesskapskulturen er preget av høy grad av samspill og samstemthet. Mobilisering og kreativitet går sammen med høy grad av bevissthet om felles mål og gjensidig nytte. Medarbeidere har sterk kollektiv identitet og felleskapsfølelse. De samhandler tett, deler visjoner og mål og fokus på viktigste konkurrenter. I en slik kultur vil individuell og kollektiv kompetanseutvikling være tett sammenknyttet. 3

4 Dynamikk og utvikling Samspill og samstemthet er to hoveddimensjoner i en prestasjonskultur, men et høyt skår på disse dimensjonene er ikke tilstrekkelig for å utvikle en prestasjonskultur. Litteraturen om corporate culture, som slo gjennom på 1980-tallet, framhevet en helhetlig og sterk fellskapskultur som innholdsmessig støttet opp om og kanaliserte organisasjonsaktiviteter for å realisere bestemte mål. I boken In Search of Excellence ble en sterk kultur sett som en vesentlig suksessfaktor (Peters og Waterman 1982). Det viste seg imidlertid at virksomheter med sterke kulturer, (også de som hadde blitt framhevet som modeller for excellence ) kunne være svært sårbare for endringer i teknologi, konkurransevilkår og andre omgivelseskrav. Slike observasjoner reiser spørsmålet om hva slags type kultur som kan gi en robust støtte til virksomhet preget av kontinuerlig utvikling og omstilling i dynamiske omgivelser. Historien om FACIT som i sin tid var en stor aktør på kontormaskiner illustrerer en virksomhet preget av sterk fellskapskultur, som også inkluderte bånd til et lite svensk lokalsamfunn. FACITs styrke var elektromekaniske skrive- og regnemaskiner. På og fram til 1970-tallet var de markedsledende. På slutten av 1960-tallet ble de kontaktet av NASA om et mulig samarbeid om elektroniske maskiner. Etter nøye overveielse kom FASIT til at deres styrke lå i å videreutvikle det de var gode på. De iverksatte utviklingsprogrammer som åpnet for nye virtuose løsninger. FACIT ble bedre og bedre, og det var deres beste maskiner noensinne som plutselig viste seg å være helt uten sjanser i markedet da elektronikken brått slo gjennom (Starbuck, Greve og Hedberg 1978). Skal en felleskapskultur fungere godt i forhold til moderne kunnskapsbedrifter, må den derfor tilfredsstille noen tilleggskrav, noe som Goffee og Jones (1996) hinter til, men i liten grad utvikler. Nedenfor skal vi peke på to sentrale forutsetninger, i tråd med blant annet Scheins begrep om learning culture : En avgjørende forutsetning synes å være at innholdet i kulturen er knyttet til høye ambisjoner om innovasjon, nyskaping - og et klart verdiskapingskonsept, der omgivelsene (ofte som krevende kunder, skarpe konkurrenter, nye teknologiske løsninger) er viktig fokus. Det dreier seg om assumptions that can be stable and thus function as a culture and yet encourage and allow for perpetual learning and change (Schein 1992:363). For en bedrift ligger ikke bare utfordringen i å matche egne ressurser med markedet. Det dreier seg også om å utvikle ressurser og utnytte ressurser utenfor organisasjonen i sin egen kjernevirksomhet (Haanæs 1997). Ambisjoner må utvikles på både individuelt og kollektivt nivå. Hver enkelt må dele et ønske om personlig vekst og utvikling. Mål må være noe som kompetente medarbeidere kan strekke seg etter. De må også gi rom for læring, utvikling og utnytting av nye muligheter. Eierskap og ansvar er to stikkord som gjelder på personlig og organisatorisk nivå. En annen forutsetning er at ledelsen aktivt utvikler, pleier, iscenesetter og synliggjør kulturen, slik at den gjennomsyrer virksomheten på alle nivåer. The learning leader must not only have a vision, but be able to impose it and to develop it further as external circumstances change (Schein 1992: 374). Det siste krever også at alle i organisasjonen kontinuerlig søker å utvikle egen bevissthet om kulturens forutsetninger og virkemåte. Dessuten må kulturen synliggjøres gjennom medarbeidernes, og særlig ledernes, væremåte og handlinger i det daglige arbeid. Det vil ofte finnes mange delidentiteter i en organisasjon, og det er viktig at de ikke får utvikle seg løst koplet til en hovedkultur. Kultur gir rom for distribuert ledelse og selvorganisering, men må også være et viktig fokus for ledere (Bryman 1996). Der begge disse forutsetningene er tilfredsstilt kan vi snakke om felleskapskulturer som prestasjonskulturer. Mintzberg (1983: 277) peker på problemer knyttet til sosialt samspill uten effektiv retning: People talks a lot in these structures; that is how they combine their knowledge. But that takes time, a great deal. Tilsvarende, siterer han Burns og Stalkers 4

5 klassiske studie (1961) som beskriver hvordan ledere i komplekse organiske organisasjoner har tilbøyeligheter til ensidig å formalisere mål og rutiner; dvs. fokuserer på samstemthet...all managers some of the time, and many managers all the time, yearn for more definition and structure (pp. 276). Elementene i en prestasjonskultur kan skjematisk framstilles på følgende måte (figur 1): Det er ikke slik at alle som prøver å utvikle en prestasjonskultur nødvendigvis lykkes. Det kan skyldes mange forhold. I mange virksomheter ses kulturutvikling kun som synonymt med utvikling av samspillsvariabelen (eksempelvis teamutvikling), uten at de nødvendigvis har et bevisst forhold til nøkkelelementene i samspill. I tillegg kommer at andre elementer i en prestasjonskultur ofte blir oversett eller ikke settes i en helhetlig sammenheng. Hensikten her er nettopp å utvikle et helhetsperspektiv på kultur som er forenlig med en aktiv og målrett kompetanseutvikling. Fokus for den videre drøfting vil være å videreutvikle forståelsen av hva som ligger i de to hoveddimensjonene samspill og samstemhet som vi anser som særlig viktig i forhold til mobilisering av kompetanse. Et sentralt spørsmål er derfor hvordan ledere i praksis kan arbeide med å styrke og videreutvikle en slik kultur. Denne drøftingen er basert på egne studier i næringsliv og idrett (Andersen og Sæther 2002, Andersen, Sæther og Vik 2006). De opprinnelige spørsmål bygde på Goffe og Jones (1996), men måtte tilpasset til norske forhold. Gjennom faktoranalyse var det også mulig å gå fra et forholdsvis stor antall spørsmål til et lite knippe av nøkkelfaktorer under hver hoveddimensjon. Samspill og samstemthet Vi identifiserte fem nøkkelfaktorer knyttet til samspill (se figur 2). Det kan kanskje virke opplaget, men en første forutsetning er at medarbeiderne har både vilje og evne til samspill. Bevissthet om gjensidig avhengighet går sammen med ønsket om å lære av hverandre og bidra til andres suksess. I Godfotteorien dreier det seg om å oppnå egen suksess gjennom å gjøre andre gode. Den andre nøkkelfaktoren er at alle har kunnskap om hverandres sterke og svake sider. I en moderne virksomhet der oppgaver og samarbeidspartere stadig skifter er det avgjørende å vite hvem som kan brukes til hva. Disse to første faktorene er avgjørende for at medarbeidere kommer i inngrep med hverandre, ofte i ganske tett og intense relasjoner. Erfaringer fra organisasjonsforskningen viser imidlertid at det også er behov for mekanismer som regulerer slike tett relasjoner slik at det innen rimelig tid er mulig å etablere saklig enighet og oppslutning om arbeidsoppgaver og løsninger. Tradisjonelt dreide det seg om formelle regler og roller og ledelsesintervensjon. I våre undersøkelser identifiserte vi tre uformelle faktorer som alternative eller utfyllende mekanismer. Det dreide seg om høy grad av respekt for fagkunnskap, for personlige grenser og grunnleggende tillit i arbeidsrelasjoner. 5

6 Vår erfaring er at utviklingsarbeid i svært mange virksomheter er ensidig knyttet opp mot en eller flere av disse samspillsfaktorene. Det innebærer ikke nødvendigvis en bevissthet om hva som er nøkkelfaktorer, eller at samspillstrening treffer behovet i organisasjonen. Det er ikke engang sikkert at samspill er problemet. Manglende samspill kan og være et symptom på at det er andre ting som ikke stemmer. En grunn kan være at de miljø- og klimaundersøkelser som bedrifter ofte gjennomfører fokuserer på slike forhold, mens de overser andre. Manglende samspill kan for eksempel skyldes svakt utviklet samstemthet. Samstemhet dreier seg om faktorer som gir prosesser retning. Her har vi identifisert fire nøkkelfaktorer. En første faktor er felles forståelse hva vi holder på med, hvilke verdier som skapes og hvordan. Det som ofte omtales som visjon og forretningsidé. Det neste punktet dreier seg om forståelse av og aksept for strategien og planer for virkeliggjøring av visjon og forretningsidé. Det tredje punktet er forståelsen av egen rolle og bidrag i tilknytning til strategi og plan. En fjerde faktor er medarbeidernes tillit til ledelsen. I noen av våre studier fant vi at tilliten til strategien var større enn tilliten til ledelsen. Problemer knyttet til samstemhet er hyppig omtalt i litteraturen om implementering av strategi. En gjenganger i slike studier er at ledelsens strategiforståelse ikke er forankret i organisasjonskulturen. Det er ikke bare et spørsmål om deltakelse og dialog. Det kan virke som om møter og informasjon om strategiske prosesser ikke kan etablere den nødvendige grad av samstemthet uten at det inngår i en langsiktig kulturbyggingsprosess. Våre erfaringer tyder på at ledere er tilbakeholdne med et bredt anlagt medarbeiderengasjement i strategiutviklingsprosesser. Det kan dels skyldes at slike prosesser har spenninger i seg knyttet til vanskelige prioriteringer. For å lykkes må slikt arbeid bygge på direkte og langsiktig ledelsesinvolvering. Det tar tid og er krevende. I praksis settes viktige deler av det bort til konsulenter eller stabsenheter i organisasjonen. Slike snarveier kan for så vidt gi en faglig god strategi, men den kan virke lite motiverende og samlende ved implementering. Enkelt sagt hjelper det lite med høy grad av samspillsvilje og evne dersom denne ikke gis retning og mål som er forstått både på kollektivt og individuelt nivå og virker mobiliserende. Forankring av visjon, sentrale verdier, strategier og mål og enighet om hva som er kritiske suksessfaktorer er helt essensielt for utvikling av en prestasjonskultur. Hvordan styrke samspill og samstemthet? Det er ikke akkurat mangel på teknikker og opplegg som gjør at en ikke lykkes i utvikling av samspill og samstemthet. Ulike former for teambygging og teamutvikling med innslag av alt fra puslespilløvelser og felles sang til fjellklatring og rafting er velkjente elementer i arbeidet med å styrke samspillsevnen i en virksomhet. Virksomhetsstrategier og planer kan ha ulik 6

7 grad av involvering, men de enkelte medarbeidere stifter ofte først bekjentskap med den strategiske helhetstenkningen på såkalt kick-off-arrangementer. Disse er ment å skape oppslutning og engasjement i den videre implementeringsprosessen. Selv om virksomheter bruker betydelig energi, ressurser og lederkapasitet på aktiviteter som skal styrke samspill og samstemhet, så blir resultatet ofte ikke som forventet. Managementlitteraturen har i økende grad vektlagt involvering, helhetstenking, langsiktighet og løpende systematisk oppfølging og utvikling som viktige forutsetninger for suksess. Dette kommer for eksempel til utrykk i en av dagens bestsellere From good to great (Collins 2001). Også her er et hovedpoeng at langsiktig og konsekvent kulturbygging er nøkkelen til suksess. Spørsmålet blir da om hvordan modellen vi har presentert og drøftet i det foregående kan hjelpe oss i arbeidet med utviklingen av prestasjonsfremmende organisasjonskulturer som fremmer kompetansemobilitet. Vi vil vektlegge følgende hovedpunkter: Det første punktet dreier seg om å skape en realistisk ansvarliggjøring og forankring for utvikling av samspill og samstemthet. Her er det mye å lære av idretten både på individ og gruppenivå. Utøverne spiller hovedrollen i evalueringsprosesser med utgangspunkt i systematiske erfaringer fra trening og konkurranser. Det er dette som er deres virkelighet. På denne bakgrunn utvikles evne og vilje til samhandling, forståelse av hverandres sterke og svake sider, bærende gjensidig tillit og respekt. Evaluering omfatter både laget som helhet og den enkeltes innsats i forhold til hva en er samstemt om i et fellesskap. Justerte mål og roller forankres her både i fellesskapet og hos den enkelte. (som en kuriositet kan nevnes at nettopp håndballtrener Marit Breiviks involvering og ansvarliggjøring av kvinnelandslagets medlemmer i sin tid ble sterkt kritisert fordi det stred imot enkeltes oppfatninger av hva som var god ledelse). Konstruktiv tilbakemelding er en vesentlig forutsetting for kompetanseutvikling (Lai 2004), men det synes å være et særlig svakt punkt i norsk næringsliv (Colbjørnsen 2004). Det andre punktet gjelder hvordan modellen kan være et hjelpemiddel for å igangsette noen av de utallige tiltak og programmer som er på markedet. Hvilke verktøy og virkemidler passer til de utfordringer virksomheten står overfor. Det er også viktig å ha klart for seg at ulike verktøy og virkemidler kan brukes på flere måter. Et aktuelt eksempel kan være innføring og bruk av balansert målstyring. Metodikken ved innføring av balansert målstyring forutsetter egentlig dyp medarbeiderinvolvering og medvirkning i utforming av visjon, forretningsidé, grunnleggende verdier, strategier og planer og hva som er kritiske suksessfaktorer på de ulike områder. Slik utvikles indikatorer som er omforent og treffende. Resultatrapporter åpner da for konstruktiv tilbakemeldinger, dialog, læring og justeringer av arbeidsmåter og mål. Da blir balansert målstyring et ypperlig grunnlag for kompetanseutvikling og kompetansemobilisering. Innføringen av systemet kan imidlertid også skje ved at noen få får ansvaret og i hovedsak kopierer og tilpasser indikatorer fra en annen virksomhet. I slike tilfelle blir balansert målstyring i beste fall kun et verktøy for overvåking og kontroll. Et tredje punkt dreier seg om å utvikle en klar forståelse av utfordringen og områder som må styrkes for oppnå bedre mobilisering av kompetanse. Det ligger mye bortkastede ressurser i samspillstrening, der utfordringene har ligget på manglende tillit til ledelsen, strategivalg og uenighet om forhold knyttet opp mot arbeidsmetodikk og grunnleggende verdivalg. Med modellen som utgangspunkt, har vi utarbeidet spørreskjemaer og underlagsmateriale for personlige intervjuer som kartlegger virksomhetens styrker og svakheter langs de ulike dimensjonene i modellen. I enkelte tilfeller har analysene også brakt fram overraskende resultater i forhold til det bildet ledelse og ansatte hadde av egen virksomhet på grunnlag av rapporter fra større anlagte arbeidsmiljø og klima undersøkelser. Løpende og hyppig evaluering er viktig. Det innebærer ikke nødvendigvis 7

8 tidkrevende datainnsamling og rapportskriving. Det viktigste er å identifisere kritiske indikatorer som kan gi signaler om at man er på rett vei. Et siste punkt er rett og slett at modellen bevisstgjør aktørene i virksomheten om betydningen av å løfte i flokk - at helheten kan være større enn delene og at det ikke nødvendigvis er slik at man oppnår de beste resultatene der de beste er. Vi kjenner mange eksempler på at team som individuelt på papiret skulle ha de beste forutsetninger roter seg bort i individuell fortreffelighet og endeløs diskusjon om ulike løsninger, mens andre team med et svakere individuelt utgangspunkt løser oppgavene. Forutsetningen for å løfte i flokk er bevissthet om at man er en flokk. Dette høres trivielt ut, men det er ikke uvanlig at deler av en virksomhet lever sine egne liv uten følelse av å tilhøre et større fellesskap. Selv der det er tydelig for enhver at en er en del av et fellesskap og at det er umulig å lykkes uten i fellesskapssammenheng - finner en eksempler på solospillere som synes å ha glemt dette enkle poenget. Det var vel trolig tilfellet i det fotballeksemplet vi startet med. Referanser Andersen, S.S. og Sæther, Ø. (2002) Prestasjonskultur i kunnskapsadhokratier. Forskningsrapport, Handelshøyskolen BI 15/2002 Andersen, S.S., Sæther, Ø. og Vik, S. (2006) Leading through high performance culture. Paper presentert på den europeiske managementkonferansen EURAM, Oslo, mai 2006 Bryman, A. (1996) Leadership in organization, in Handbook of organization studies (Clegg, S.R., Hardy, C. and Nord, W., eds.). London: Sage Burns, T. og Stalker, G.M. (1961) The management of innovation. London: Tavistock Publ. Collins, J. C. (2001) Good to great. New York: Harper Collins Publishers Colbjørnsen, T. (2004) Ledere og lederskap. Oslo: Fagbokforlaget Gangdal, J. (2004) Mika og den gode følelsen. Oslo: Aschehough Goffee, R. and Jones, G. (1996) What holds the modern company together? Harvard Business Review November-December ( ) Haanæs, K.B. (1997) Managing resource mobilization: case studies of Dynal, Fiat Auto, Poland and Alcatel Telenor, Norway. København: København Handelshøjskole, Ph.d.dissertation Lai, L (2004) Strategisk kompetansestyring. Oslo Fagbokforlaget Mintzberg, H. (1983) Structure in fives. Englewood Cliffs: Prentice Hall O Reilly, C. og Pfeffer, J. (2000) Hidden value: How great companies achieve extraordinary results with ordinary people. Boston: Harvard Business School Press Peters, T.J. and Waterman, Jr. R.H. (1982) In search of excellence. Lessons from America s best run companies. New York: Harper & Row Schein, E. Organizational Culture and Leadership. San Francisco: Jossey-Bass Ic Starbuck, W.H., Greve, A. and Hedberg, B.L.T. (1978) Responding to crisis, in Smart, C.F. and Stanbury, W.T. (red.) Studies on Crisis Management. Montreal: Butterworth & Co. for the Institute for research on public policy Vik, S. Prestasjonskultur og prestasjonsledelse. (2007) Oslo: Universitetsforlaget 8

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner Helge Hjemaas Skjærpe Masteroppgave ved NTNU Kulturtrekk hos organisasjoner Trondheim 30.juni 2011 NTNU Videre Master i organisasjon og ledelse Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, spesialisering

Detaljer

HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS?

HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS? HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS? Master i Endringsledelse ved Universitetet i Stavanger Samfunnsvitenskapelig fakultet Våren 2014 Kim Alexandra Westby UNIVERSITETET I STAVANGER MASTEROPPGAVE

Detaljer

En mikropolitisk endringsledelsesmodell en alternativ tilnærming til studier av ledelse og endringsprosesser i kommunal virksomhet

En mikropolitisk endringsledelsesmodell en alternativ tilnærming til studier av ledelse og endringsprosesser i kommunal virksomhet En mikropolitisk endringsledelsesmodell en alternativ tilnærming til studier av ledelse og endringsprosesser i kommunal virksomhet Charlotte Kiland Stipendiat Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag

Detaljer

2008 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Illustratør: Studio m7

2008 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Illustratør: Studio m7 En lærende skole Læring fra lærende virksomheter Erfaringer fra lærende virksomheter og utviklingsarbeid i norske bedrifter Artikkelstafett. Artikkel 4 Copyright C 2008 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace

Detaljer

www.humanagement.no Endringsledelse Side 1 av 23

www.humanagement.no Endringsledelse Side 1 av 23 www.humanagement.no Endringsledelse Side 1 av 23 Endringsledelse Av Terje Kato Stangeland, Sivilingeniør, Master of Management og Cand.mag. Den viktigste nøkkelen for å lykkes med endringsprosesser er

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Hvordan utvikle ledergruppen til et prestasjonsteam

Utviklingsprosjekt: Hvordan utvikle ledergruppen til et prestasjonsteam Utviklingsprosjekt: Hvordan utvikle ledergruppen til et prestasjonsteam Nasjonalt topplederprogram Kari Indrekvam 25.04.2010 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Ledergruppen ønsker å utvikle

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Robust organisering. Verktøybok for kunnskapsbedrifter

Robust organisering. Verktøybok for kunnskapsbedrifter 1 Robust organisering Verktøybok for kunnskapsbedrifter 2 Innhold Begrepsforklaringer og verktøybokas oppbygning 4 Robust kunnskapsbedrift 6 Myter og utfordringer 12 Arbeidspraksis, teamarbeid og ansvarskompetanse

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

HR-undersøkelsen 2014. Tenke det, ville det, ønske det men gjør vi det og får vi det til?

HR-undersøkelsen 2014. Tenke det, ville det, ønske det men gjør vi det og får vi det til? HR-undersøkelsen 2014 Tenke det, ville det, ønske det men gjør vi det og får vi det til? Innhold Innledning 3 4 7 14 17 19 21 Metode........................................................24 Innledning

Detaljer

Iren Groendahl Vibeke Sardo. Ledelse ved omorganiseringsprosesser -Hvordan påvirker ledelse resultatet av en omorganiseringsprosess i OUS?

Iren Groendahl Vibeke Sardo. Ledelse ved omorganiseringsprosesser -Hvordan påvirker ledelse resultatet av en omorganiseringsprosess i OUS? Iren Groendahl Vibeke Sardo Ledelse ved omorganiseringsprosesser -Hvordan påvirker ledelse resultatet av en omorganiseringsprosess i OUS? Masteroppgave i styring og ledelse Høgskolen i Oslo og Akershus,

Detaljer

MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014

MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014 MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014 Artikkel 1: Velferdsteknologi og endringsprosesser. Artikkel 2: «Tidlig informasjon og opplæring ved innføring av velferdsteknologi. En empirisk

Detaljer

God ledelsespraksis i endringsprosesser

God ledelsespraksis i endringsprosesser God ledelsespraksis i endringsprosesser Eksempler på hvordan ledere har gjort endringsprosessen til en positiv erfaring for de ansatte Lisbeth Øyum, Thale Kvernberg Andersen, Marte Pettersen Buvik, Gaute

Detaljer

JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL!

JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL! JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL! Ledelse i omstillingsprosesser - forankring og motstand En leders oppgave er å ta folk fra der de er til der de aldri har vært Henry A. Kissinger Fordypningsoppgave,

Detaljer

Planlegging av påtvunget endring:

Planlegging av påtvunget endring: Planlegging av påtvunget endring: Hvordan gå frem for å lykkes? - en kvalitativ studie Vegard Aanestad Masteroppgave i endringsledelse Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Vår

Detaljer

Hvordan gjøre ledergruppen til et effektivt verktøy for å nå våre mål?

Hvordan gjøre ledergruppen til et effektivt verktøy for å nå våre mål? Fordypningsoppgave topplederprogram kull 7: Kristine Brevik, Hans Ole Siljehaug, Vegard Dahl. Hvordan gjøre ledergruppen til et effektivt verktøy for å nå våre mål? 1 Innholdsfortegnelse Innledning og

Detaljer

Hvilke egenskaper kreves av en god leder?

Hvilke egenskaper kreves av en god leder? 982420 982288 982491 Bacheloroppgave BCR3100 Hvilke egenskaper kreves av en god leder? Problemstilling: Hva anser ledere som gode lederegenskaper ved oppstart og videreutvikling av en gründerbedrift? (careerrocketeer)

Detaljer

Overgangen til en virtuell organisasjon

Overgangen til en virtuell organisasjon Overgangen til en virtuell organisasjon Hvilke krav stilles til struktur, ledelse og de ansattes kapabiliteter ved innføring av virtuell kommunikasjon. Ragne Karine Eklind Veileder Harald Knudsen Masteroppgaven

Detaljer

INNOVASJON Hvilke faktorer fremmer innovasjon i politiet?

INNOVASJON Hvilke faktorer fremmer innovasjon i politiet? 2012 INNOVASJON Hvilke faktorer fremmer innovasjon i politiet? Prosjektoppgave, Politihøgskolen, LOU II kull 8, 2011-2012 Anne Catherine Gustafson, Lena Susann Reif, Geir Krogh, Frank Listøl, Ole Bjerke

Detaljer

Bacheloroppgave. Fritid med Bistand inkludering, aktivitet og økt livskvalitet. Aided Leisure time inclusion, activity and increased quality of life

Bacheloroppgave. Fritid med Bistand inkludering, aktivitet og økt livskvalitet. Aided Leisure time inclusion, activity and increased quality of life AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG KANDIDATNUMMER 417 OG 446 Bacheloroppgave Fritid med Bistand inkludering, aktivitet og økt livskvalitet Aided Leisure time inclusion, activity and increased quality of

Detaljer

Spørsmål om tid. En studie av arbeidsbetingelser og tidsbruk for ledere av skoler og sykehjem

Spørsmål om tid. En studie av arbeidsbetingelser og tidsbruk for ledere av skoler og sykehjem Spørsmål om tid En studie av arbeidsbetingelser og tidsbruk for ledere av skoler og sykehjem Idunn Seland, Marit Schei Olsen, Anniken Solem, Ingunn Hybertsen Lysø, Per Olaf Aamodt og Trude Røsdal Rapport

Detaljer

Bacheloroppgave ved Markedshøyskolen, Campus Kristiania. Atlantica Båtforsikring - en trygg merkevare på sjøen

Bacheloroppgave ved Markedshøyskolen, Campus Kristiania. Atlantica Båtforsikring - en trygg merkevare på sjøen Vår 2012 Studentnummer: 979885 Emnekode: BAC3100 Bacheloroppgave ved Markedshøyskolen, Campus Kristiania Atlantica Båtforsikring - en trygg merkevare på sjøen Oslo 31.mai 2012 Denne bacheloroppgaven er

Detaljer

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER Anne Marie Sidsel Petrine Terje Trude Vi kan ikke gi deg oppskriften på suksess som leder. Vi kan gi deg oppskriften på å feile: prøv å gjøre alle fornøyde Sims og Lorenzi

Detaljer

Kommunikasjon i byggeprosjekter Trude Røsdal og Finn Ørstavik Rapport 25/2011

Kommunikasjon i byggeprosjekter Trude Røsdal og Finn Ørstavik Rapport 25/2011 Kommu unikasjon i byggep prosjekter Trude Røsdal og Finn Ørstavik Rapport 25/2011 Kommunikasjon i byggeprosjekter Trude Røsdal og Finn Ørstavik Rapport 25/2011 Rapport 25/2011 Utgitt av Adresse Oppdragsgiver

Detaljer

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GILA Mål med dagene Motiverende og ansvarliggjørende lederskap - Ledelse dreier seg om å sette mål og oppnå resultater

Detaljer

DEN GODE AKERSHUSSKOLEN

DEN GODE AKERSHUSSKOLEN DEN GODE AKERSHUSSKOLEN Praksisprinsipper for pedagogisk ledelse og læring 2 Akershus fylkeskommune DEN GODE AKERSHUSSKOLEN 2015 Innhold FORORD... 3 INNLEDNING...4 DOKUMENTETS STATUS... 4 MÅL...5 BEGREPSAVKLARING

Detaljer

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E 1. Forord Jeg er takknemlig for å få fordype meg i et område jeg er interessert i,

Detaljer

Heidi Lien Hilde Elisabeth Lorentzen. Medarbeidersamtalen - et ledelsesverktøy

Heidi Lien Hilde Elisabeth Lorentzen. Medarbeidersamtalen - et ledelsesverktøy Heidi Lien Hilde Elisabeth Lorentzen Medarbeidersamtalen - et ledelsesverktøy Masteroppgave i styring og ledelse (MSL300) Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag Oslo 2012 Sammendrag Temaet

Detaljer