Høringsnotat forskriftsendringer vedrørende eksport av fisk og fiskevarer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsnotat forskriftsendringer vedrørende eksport av fisk og fiskevarer"

Transkript

1 Høringsnotat forskriftsendringer vedrørende eksport av fisk og fiskevarer Innhold 1. Bakgrunn Eksportavgiften for fisk og fiskevarer Nærmere om harmonisering av markedsavgiften Nærmere om avvikling av hermetikkavgiften og utvidelse av avgiftsområdet for FoU-avgiften til å gjelde eksport av all fisk og fiskevarer Eksportavgift på direkte leveranser til utlandet Unntak fra kravet om å betale eksportavgift for fisk og fiskevarer som ikke har vært fortollet inn i Norge og transporteres videre til utenlandsk destinasjon Etterberegning og tilbakebetaling av eksportavgift Bakgrunn Fiskeri- og kystdepartementet foreslår i dette høringsnotatet endringer i forskriftene knyttet til eksport av fisk og fiskevarer. Hovedfokus i notatet er harmonisering av markedsavgiften til 0,75 pst. av fob-verdien av fisk og fiskevarer. Videre foreslås å innlemme fiskehermetikk og fiskemel og fiskeolje i ordningen med FoU avgift. Noen av endringsforslagene er således av substansiell karakter. Andre forslag har til hensikt å klargjøre og forenkle regelverket og har sin bakgrunn i en kombinasjon av endringsbehov departementet har sett og etter forslag fra Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD) og Eksportutvalget for fisk AS (EFF). TAD har kommet med innspill på bakgrunn av sin erfaring med forvaltning og håndheving av eksisterende regelverk og EFF sine forslag er basert på ulike spørsmål fra næringsaktører i tilknytning til avgiftsinnkreving. Hovedelementer i endringsforslaget: Eksportavgiften for fisk og fiskevarer Innkreving av eksportavgift ved direkte leveranser til utlandet Unntak fra kravet om å betale eksportavgift Eksplisitt hjemmel til toll- og avgiftsetaten til etterberegning og tilbakebetaling av fiskeeksportavgift 1

2 2. Eksportavgiften for fisk og fiskevarer Eksportavgiften består av en markedsavgift og en FoU-avgift, og innkreves i medhold av lov av 27. april 1990 om regulering av eksporten av fiskevarer og tilhørende forskrift om samordnet innkreving av avgift på fiskeeksport av 13. desember I dag er eksportavgiften differensiert mellom seks kategorier av fisk og fiskevarer, og varierer fra 0,2 pst. til 1,05 pst. (som vist i tabellen nedenfor). Det svares avgift på produkter i tolltariffens kap. 3 som kun består av fisk og fiskeprodukter, samt de tollposisjoner i kap. 15, 16 og 23 som omfatter fisk og fiskeprodukter. Enkelte produkter er unntatt fra FoU-avgift. a b c d e f Vareslag Fisk og fiskevarer med unntak av produkter nevnt i bokstav b, c, d, e, og f. Laks og ørret og produkter av disse, med unntak av røkt laks og ørret som svarer avgift etter bokstav a og produkter som nevnt i bokstav d. Tørrfisk, klippfisk og saltfisk (herunder saltfilét) samt produkter av disse, med unntak av tørkede fiskehoder som svarer avgift etter bokstav a og produkter som nevnt i bokstav d. Tilberedt fisk og skalldyr og bløtdyr, jf. tolltariffen, posisjonene 1604 og 1605, unntatt fiskehermetikk. Hel- og halvkonserver av fisk, skalldyr og bløtdyr som svarer avgift til Fondet for hermetikk- og næringsmiddelindustrien, jf. forskrift 30. desember 1988 nr om avgift på hermetikk 1. Sildemel og sildolje 4, jf. tolltariffen varenummer , , og Markedsavgift FoUavgift Eksportavgift 0,30 0,30 0,60 0,75 0,30 1,05 0,75 0,30 1,05 0,20 0,30 0,50 0,20-0,20 0,30-0, Nærmere om harmonisering av markedsavgiften Markedsavgiften, som innkreves i medhold av lov av 27. april 1990 om regulering av eksporten av fiskevarer og tilhørende forskrift av 22. mars 1991, er i dag differensiert mellom ulike produkter og varierer fra 0,2 pst. til 0,75 pst. av eksportverdien (se tabell ovenfor). Markedsavgiften forvaltes av Eksportutvalget for fisk og går i hovedsak til 1 Innkreves med hjemmel i forskrift av 22. mars 1991 nr. 157 om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer. 2 Innkreves med hjemmel i forskrift av 11. oktober 2000 nr om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen. 3 Innkreves med hjemmel i forskrift av 13. desember 2000 nr om samordnet innkreving av avgift på fiskeeksport. 4 Kategori f omfatter også fiskemel og fiskeolje av andre arter. 2

3 generisk markedsføring av norsk sjømat ute og hjemme. EFFs arbeidsoppgaver omfatter også innhenting av markedsinformasjon, markedsberedskap, krisehåndtering og arbeid knyttet til markedsadgang. EFF administrerer registreringsordningen for norske sjømateksportører, som betaler en årsavgift på kroner. Departementet foreslår at markedsavgiften harmoniseres for alle produkter og settes til 0,75 pst. av fob-verdien av eksport fisk og fiskevarer. Hensikten er å styrke det langsiktige markedsføringsarbeidet for de artene som i dag har lavere markedsavgift, det vil si hvitfisk, pelagiske arter, reker og skalldyr. En harmonisering av markedsavgiften vil også forenkle regelverket og fjerne eventuell tvil om hvilke produkter som faller innenfor hvilke avgiftskategorier. I 2009 har hvitfisknæringen opplevd omsetningsproblemer og lavere priser. For å avhjelpe markedssituasjonen og bidra til økt markedsinnsats i både i konvensjonell sektor og i fersk- og frossensegmentet, har myndighetene og næringen i et spleiselag økt markedsføringsinnsatsen for hvitfisk i 2009 med totalt 41 mill. kroner, hvorav 25,5 mill. kroner er bevilget over statsbudsjettet og 15,5 mill. kroner er økt innsats fra næringen har vist at hvitfisknæringen står overfor et krevende marked, i konkurranse med andre produsentland og ulike substitutter. Lavere priser har ført til lavere eksportinntekter og følgelig mindre midler til fellesmarkedsføring. Det er uheldig å måtte redusere markedsinnsatsen når etterspørselen svikter. Departementet mener at økt markedsføringsinnsats på et stabilt høyere nivå vil bidra positivt til omsetning og eksport av norsk sjømat. Departementet har mottatt henvendelser fra flere aktører og organisasjoner i næringen som ønsker et høyere avgiftsnivå for å kunne øke markedsføringsinnsatsen på villfanget fisk i et langsiktig perspektiv. Det kan være at omsetningssituasjonen de nærmeste årene ikke blir lettere enn i 2009, gitt høye kvoter og konkurranse fra andre eksportørland. Markedsavgiften fordeles mellom fem bransjer: laks og ørret, hvitfisk (torsk, sei, hyse m.m.), reker, konvensjonelle produkter (saltfisk, klippfisk og tørrfisk) og pelagiske produkter (sild, makrell, og lodde). Fiskemel og fiskeolje, og produkter fremstilt av disse faller inn under pelagiske produkter. Hermetikk og videreforedlete produkter faller inn under de respektive bransjer. Harmonisering av markedsavgiften vil gi en årlig økning til fellesmarkedsføring med ca. 60 millioner kroner med basis i eksporttall for 2008, fordelt som vist i tabellen nedenfor Eksport verdi i Markedsavgift i NOK Bransjer NOK mill. 0,75 % Dagens satser Endring i kr Endring i % Laks/ørret % Konvensjonell % Hvitfisk % Pelagisk % Reker/skalldyr % Sum % Kilde: Eksportutvalget for fisk AS 3

4 2.2 Nærmere om avvikling av hermetikkavgiften og utvidelse av avgiftsområdet for FoU-avgiften til å gjelde eksport av all fisk og fiskevarer. Innkreving av FoU-avgiften på fisk og fiskevarer reguleres av forskrift om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen. I 5 defineres avgiftsområdet slik at FoU-avgiften skal beregnes av fob-verdien av eksportert fisk og fiskevarer. Avgiftssatsen utgjør 0,3 pst. av eksportverdien. Det skal likevel ikke svares FoU-avgift av varer som omfattes av lov av 8. juni 1984 nr. 52 om avgift på hermetikk, eller varer som det blir betalt en frivillig avgift av til Sildolje- og Sildemelindustriens Forskningsinstitutt (SSF) innenfor rammen av ordningen med Prisreguleringsfondet for sild. Den frivillige ordningen for avgift på fiskemel og fiskeolje er avviklet. Det foreslås nå at hermetikkavgiften avvikles og at all eksport av fisk og fiskevarer skal svare FoU-avgift. Begrunnelsen for fritaket for FoU-avgift for varer som omfattes av lov av 8. juni 1984 nr. 52 om avgift på hermetikk var at det ikke skulle svares dobbel avgift. Det ble allerede ved etableringen av FoU-avgiften varslet at det skulle vurderes å innlemme hermetikkavgiften i FoU-avgiften. I St.prp. nr. 1 ( ) for Fiskeri- og kystdepartementet ble det blant annet varslet at Hermetikkavgifta og frivillig avgift til Sildolje- og sildemelindustriens forskningsinstitutt er ikke en del av FHF. Fiskeri- og kystdepartementet vil i forbindelse med oppfølginga av evalueringa ta initiativ til at disse innlemmes i FHF. I tråd med dette foreslås det at dagens hermetikkavgift avvikles gjennom å oppheve lov av 8. juni 1984 nr. 52 om avgift på hermetikk og tilhørende forskrift(for Forskrift om avgift på hermetikk). Egen lovproposisjon må fremmes der loven foreslås opphevet. Samtidig foreslås det at eksport av varer som i dag svarer hermetikkavgift innlemmes i FoU-avgiften. Dette vil harmonisere FoU-avgiften slik at all eksport av fisk og fiskevarer omfattes, uten unntak. FoU-avgift på eksport av varer som i dag omfattes av hermetikkavgiften vil tilsvare dagens nivå på hermetikkavgiften (0,3 pst.). Alle varer som i dag omfattes av hermetikkavgiften og som omsettes innenlands vil bli fritatt fra avgift og vil dermed få en avgiftslettelse i forhold til i dag. Hermetikkavgiften gir i dag om lag 2-3 mill. kroner i årlige inntekter til Nofima Norconserv. Isolert vil fjerning av avgift derfor ha betydning for Nofima. På den annen side bidrar FHF med betydelige kjøp av forskningstjenester til Nofima gjennom samarbeidsavtalen mellom FHF og Nofima. Det forventes derfor at et slikt avgiftsbortfall ikke vil gi vesentlige negative virkninger. Hovedbegrunnelsen for fritaket for FoU-avgift for varer som det ble betalt en frivillig avgift av til Sildolje- og Sildemelindustriens Forskningsinstitutt (SSF), innenfor rammen av ordningen med Prisreguleringsfondet for sild, var at det ikke skulle betales dobbel 4

5 FoU-avgift. I dag er imidlertid den frivillige avgiften til tidligere Sildolje- og Sildemelindustriens Forskningsinstitutt (SSF) avviklet, og Sildolje- og Sildemelindustriens Forskningsinstitutt (SSF) ble først innlemmet i Fiskeriforskning AS og er i dag en del av forskningskonsernet Nofima AS. 3. Eksportavgift på direkte leveranser til utlandet Direkte leveranser av fisk og fiskevarer til utlandet eller til utenlandsk fartøy fra norsk fiskefartøy anses som eksport i fiskeeksportlovgivningens forstand, jf. fiskeeksportloven 1 første ledd. Det skal altså svares fiskeeksportavgift av disse leveransene. Det er toll- og avgiftsetaten som skal innkreve avgiften, jf. fiskeeksportforskriften 6 sjette ledd, FoU-avgiftsforskriften 5 fjerde ledd og samordningsforskriften 3. I praksis har det vist seg at toll- og avgiftsmyndighetene ikke alltid innkrever fiskeeksportavgift for disse leveransene. Dersom innkreving foretas, ser det oftest ut til å skje i de tilfellene hvor salgslagene på eget initiativ melder fra til toll- og avgiftsetaten om slike leveranser. Etter råfiskloven 2 første ledd kan fartøyene ikke utføre råfisk dersom den ikke i første hånd er omsatt gjennom eller med godkjenning av et salgslag. Dette gjelder også direkte leveranser til utlandet, jf. råfiskforskriften 1 syvende ledd. Toll- og avgiftsetaten har bekreftet at fiskeeksportavgift blir innkrevet når salgslagene melder fra om disse leveransene på eget initiativ. Problemstillingen har vært gjenstand for diskusjon mellom Fiskeri- og kystdepartementet og Finansdepartementet og Toll- og avgiftsdirektoratet. Finansdepartementet og Toll- og avgiftsdirektoratet mener at tollmyndighetene ikke har hjemmel etter tolloven til å innkreve eksportavgift for direkte leveranser til utlandet fordi det ikke er deklarasjonsplikt for disse leveransene. En forutsetning for avgiftsinnkreving er at det leveres en tolldeklarasjon. Deklarasjonsplikten gjelder kun utførsel fra tollområdet, dvs. land- og sjøterritoriet. De fleste direkte leveransene av fisk til utlandet skjer utenfor dette geografiske området. Det er ifølge Finansdepartementet og Toll- og avgiftsdirektoratet ikke hjemmel etter tolloven til å foreta dokumentkontroll utenfor tollområdet. Finansdepartementet og Toll- og avgiftsetaten mener det er mer hensiktsmessig at innkreving i disse tilfellene gjøres av fiskerimyndighetene. Fiskeri- og kystdepartementet mener at toll- og avgiftsetatens plikt til å innkreve fiskeeksportavgift i disse tilfellene fremgår klart av fiskeeksportlovgivningen. Et viktig element som er lagt til grunn i denne lovgivningen er at næringsaktørene skal ha én myndighet å forholde seg til når det gjelder innkreving av fiskeeksportavgift og at dette er en oppgave som er av en slik art at det er mer naturlig at tollmyndighetene utfører den enn at fiskerimyndighetene gjør det. Siden toll- og avgiftsetaten faktisk innkrever avgiften i de tilfellene salgslagene av eget initiativ melder fra om direkte leveranser til utlandet, foreslår Fiskeri- og kystdepartementet å avhjelpe situasjonen ved at salgslagene gis meldeplikt om slike leveranser til toll- og avgiftsetaten i samordningsforskriften. 5

6 4. Unntak fra kravet om å betale eksportavgift for fisk og fiskevarer som ikke har vært fortollet inn i Norge og transporteres videre til utenlandsk destinasjon Fiskeeksportforskriften 4 første ledd nr. 3 identifiserer forsendelser det ikke skal svares markedsavgift for ved eksport av fisk og fiskevarer. Likelydende unntak for eksportavgiften som sådan finnes i samordningsforskriften 2 annet ledd. Praktiseringen av forskriftene har vist at det er behov for å utvide unntakene. Dette gjelder for det første for å sikre at det ikke kreves inn fiskeeksportavgift for fisk og fiskevarer som ikke har vært fortollet inn i Norge når varene transporteres videre til utenlandsk destinasjon. Fiskeri- og kystdepartementet legger til grunn at disse varene ikke får status som eksportert fra Norge etter fiskeeksportregelverket fordi de ikke er fortollet inn i Norge. Dette gjenspeiles blant annet i forskrift 15. mai 2006 nr. 433 om transitt av fisk fanget av og brakt i land fra EU-fartøyer (EU-transittforskriften). Transitt tillates her på visse vilkår. Det er et krav om at fisken ikke har vært fortollet inn i Norge for at det skal dreie seg om transitt. Det følger av forskriften 8 at lov 27. april 1990 nr. 9 om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer og bestemmelser gitt i medhold av loven at disse ikke får anvendelse på fisk som transitteres i samsvar med bestemmelsene i forskriften. Dette betyr blant annet at det ikke skal betales eksportavgift. For ordens skyld nevnes det at EU-transittforskriften har vært gjeldende fra 15. mai 2006 til og med 30. april Varigheten av forskriften er ikke forlenget i påvente av utfallet av de pågående forhandlingene med EU om finansieringsordningene i EØS. Det er forventet at forskriften vil fortsette å gjelde. I praksis har det vist seg at det i flere tilfeller har blitt innkrevet fiskeeksportavgift for forsendelser av utenlandsfanget fisk og utenlandske fiskevarer som ikke har vært fortollet inn i Norge når varene transporteres videre til utenlandsk destinasjon. Dette har vært gjenstand for diskusjon mellom Fiskeri- og kystdepartementet og Finansdepartementet og Toll- og avgiftsdirektoratet, siden det er toll- og avgiftsetaten som skal innkreve avgiften etter fiskeeksportlovgivningen. Finansdepartementet og Toll- og avgiftsdirektoratet har opplyst at varene er å anse som innført til Norge fordi de har passert norsk grense, selv om de ikke er fortollet. De har derfor i tollmessig forstand ansett det som en utførsel når varene fraktes fra tollager til utlandet, og eksportavgift er derfor i flere tilfeller blitt innkrevet. Toll- og avgiftsdirektoratet mener derfor det er nødvendig med en endring av fiskeeksportforskriften og samordningsforskriften slik at det tas inn eksplisitte unntak fra eksportavgift for slike forsendelser. Vi foreslår på denne bakgrunn at det tas inn en bestemmelse i fiskeeksportforskriften og samordningsforskriften som fastslår at det ikke skal svares fiskeeksportavgift for fisk og fiskevarer som ikke har vært fortollet inn i Norge når varene transporteres videre til utenlandsk destinasjon. 6

7 5. Etterberegning og tilbakebetaling av eksportavgift Finansdepartementet og Toll- og avgiftsdirektoratet har anmodet Fiskeri- og kystdepartementet om å foreta forskriftsendringer som eksplisitt gir toll- og avgiftsetaten hjemmel til å etterberegne og tilbakebetale fiskeeksportavgift. Dette gjør de fordi de anser at dagens fiskeeksportregelverk ikke gir tilstrekkelig hjemmel til dette. Fiskeri- og kystdepartementet foreslår derfor at det gis eksplisitt hjemmel til tollog avgiftsetaten til etterberegning og tilbakebetaling av fiskeeksportavgift i de relevante forskriftene, dvs. fiskeeksportforskriften, samordningsforskriften og FoU-forskriften. I tillegg foreslår Toll- og avgiftsdirektoratet at samordningsforskriften og FoUforskriften endres slik at det der fremkommer at toll- og avgiftsetaten ikke bare innkrever, men også fastsetter fiskeeksportavgiften. Slik får man en likelydende og fullstendig hjemmel i alle de relevante forskriftene. Fiskeri- og kystdepartementet foreslår derfor at samordningsforskriften og FoU-forskriften endres slik at de også eksplisitt hjemler fastsetting av fiskeeksportavgiften. 7

Vår ref. Deres ref. Dato DM v2 13. november Høringssvar - forslag til forskriftsendringer knyttet til eksport av fisk og fiskevarer

Vår ref. Deres ref. Dato DM v2 13. november Høringssvar - forslag til forskriftsendringer knyttet til eksport av fisk og fiskevarer li il fiskeri- og havbruksnæringens landsforening Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep 0032 Oslo FHC Postboks 5471. Majorstuen,.0305 Oslo Telefon 23.Q8 87 30 - Telefaks 23 08 87.31 wwe.fhl.no

Detaljer

Det kgl. Nærings- og fiskeridepartement Deres ref.: 16/5229 Vår ref. 16. november 2016

Det kgl. Nærings- og fiskeridepartement Deres ref.: 16/5229 Vår ref. 16. november 2016 Det kgl. Nærings- og fiskeridepartement postmottak@nfd.dep.no Deres ref.: 16/5229 Vår ref. 16. november 2016 Høring - forslag om endring i forskrift om regulering av eksport av fisk og fiskevarer og forskrift

Detaljer

Høringssvar - forskriftsendringer vedrørende eksport av fisk og fiskevarer

Høringssvar - forskriftsendringer vedrørende eksport av fisk og fiskevarer Nærings- og fiskeridepartementet Vår dato 07.04.2015 Postboks 8090 Dep Deres dato 0032 OSLO Vår referanse Deres referanse Høringssvar - forskriftsendringer vedrørende eksport av fisk og fiskevarer Sjømat

Detaljer

Mange gode drivkrefter

Mange gode drivkrefter Utfordringer og muligheter for norsk fiskerinæring Geir Ove Ystmark Direktør Næringsutvikling FHL Bodø 01.12.2009 Mange gode drivkrefter Verdens matvarebehov Etterspørselstrender Helse og ernæring Energieffektiv

Detaljer

Høringsnotat om endringer i markedsavgiften

Høringsnotat om endringer i markedsavgiften Høringsnotat om endringer i markedsavgiften NFD 6. oktober 2016 1. Innledning og bakgrunn... 2 1.1 Norges sjømatråd AS... 2 1.2 Finansiering... 3 1.3 Tidligere endringer i markedsavgiften... 4 2. Eksportutvikling

Detaljer

Prop. 151 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Oppheving av hermetikkavgiftsloven og endringar i enkelte andre lover

Prop. 151 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Oppheving av hermetikkavgiftsloven og endringar i enkelte andre lover Prop. 151 L (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Oppheving av hermetikkavgiftsloven og endringar i enkelte andre lover Tilråding frå Fiskeri- og kystdepartementet av 23. september

Detaljer

1. Godkjenning av eksportører. Godkjenning som eksportør etter denne paragraf omfatter eksport av alle slags fisk og fiskevarer.

1. Godkjenning av eksportører. Godkjenning som eksportør etter denne paragraf omfatter eksport av alle slags fisk og fiskevarer. MBLDING rlta risdridiulttøun J-64-91 (J-62-91 OTGiR) FISKERIDIREKTORATET Telex 42 151 Telefax 105) 23 80 90 Tlf.10512380 00 Bergen, 12. april 1991 HR/TAa FORSKRIFT OM REGULERING AV EKSPORTEN AV FISK OG

Detaljer

Innspill til utekontorstruktur

Innspill til utekontorstruktur Innspill til utekontorstruktur Norges sjømatråd jobber sammen med den norske fiskeri- og havbruksnæringen for å utvikle markeder for norsk sjømat. Vi har hovedkontor i Tromsø og tolv kontorer i utlandet.

Detaljer

Innspill til utekontorstruktur

Innspill til utekontorstruktur Innspill til utekontorstruktur Norges sjømatråd jobber sammen med den norske fiskeri- og havbruksnæringen for å utvikle markeder for norsk sjømat. Vi har hovedkontor i Tromsø og tolv kontorer i utlandet.

Detaljer

Høringsnotat - forskriftsendringer vedrørende eksport av fisk og fiskevarer

Høringsnotat - forskriftsendringer vedrørende eksport av fisk og fiskevarer Høringsnotat - forskriftsendringer vedrørende eksport av fisk og fiskevarer Innhold Høringsnotat - forskriftsendringer vedrørende eksport av fisk og fiskevarer... 1 Innhold... 1 1. Innledning og bakgrunn...

Detaljer

Generelle retningslinjer for bruk av varemerker eid av Norges sjømatråd (Sjømatrådet) - NORGE - Norsk Sjømat og andre varemerker

Generelle retningslinjer for bruk av varemerker eid av Norges sjømatråd (Sjømatrådet) - NORGE - Norsk Sjømat og andre varemerker Norges sjømatråd AS Strandveien 106 P.O. Box 6176 N-9291 Tromsø, Norway Phone +47 77 60 33 33 Fax +47 77 68 00 12 mail@seafood.no www.seafood.no NO 988 597 627 MVA Generelle retningslinjer for bruk av

Detaljer

Fiskeri, nok råvare for liten foredling

Fiskeri, nok råvare for liten foredling Vi er fiskernes eget salgslag Havets muligheter er vår fremtid Våre fiskere driver et bærekraftig ressursuttak Vi driver en moderne markedsplass for villfanget sjømat Vi garanterer fiskerne oppgjør Fiskeri,

Detaljer

Ot.prp. nr. 32 ( )

Ot.prp. nr. 32 ( ) Ot.prp. nr. 32 (1999-2000) Om lov om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen Tilråding fra Fiskeridepartementet av 3. mars 2000, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel 1 Ot.prp.

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om opplysningsplikt ved landing og omsetning av fisk

Forskrift om endring av forskrift om opplysningsplikt ved landing og omsetning av fisk Strandgaten 229, Pb. 185, Sentrum, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-119-2009 (J-11-2009 UTGÅR) Bergen, 22.6.2009 ES/EW Forskrift om endring av forskrift om

Detaljer

Forskrift om avgifter og gebyr i matforvaltningen

Forskrift om avgifter og gebyr i matforvaltningen Forskrift om avgifter og gebyr i matforvaltningen Fastsatt av Fiskeridepartementet, Helsedepartementet og Landbruksdepartementet 15. januar 2004 med hjemmel i lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon

Detaljer

Økt markedsføring av sjømat i Norge Ny modell for finansiering

Økt markedsføring av sjømat i Norge Ny modell for finansiering RAPPORT 7/2006 Utgitt februar 2006 Økt markedsføring av sjømat i Norge Ny modell for finansiering Oddrun Bjørklund, Jens Østli og Bjørn Inge Bendiksen Norut Gruppen er et konsern for anvendt forskning

Detaljer

Fiskeriene - variasjoner og utviklingstrekk

Fiskeriene - variasjoner og utviklingstrekk Fiskeriene - variasjoner og utviklingstrekk Ved Gjermund Langedal UTVIKLINGSSEKSJONEN Sjømatnæringens andel av norsk eksport 2008 Metaller unntatt jern og stål 5,31 % Andre 20.79 % Jern og stål 1,94 %

Detaljer

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften Høringsnotat Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften 1. Innledning: Skattedirektoratet foreslår endringer i

Detaljer

Norwegian Ministry of Fisheries. Seminar om oppdrett. Måløy - fredag 4. juli Statssekretær Janne Johnsen

Norwegian Ministry of Fisheries. Seminar om oppdrett. Måløy - fredag 4. juli Statssekretær Janne Johnsen Seminar om oppdrett Måløy - fredag 4. juli Statssekretær Janne Johnsen Bekymringsfull situasjon Vekst og investeringer i struktur som ikke har stått i forhold til inntjeningen Lånefinansiering av konsesjoner

Detaljer

2.2 Hjemmel, finansiering formål, organisering og arbeidsform

2.2 Hjemmel, finansiering formål, organisering og arbeidsform HØRINGSNOTAT endringer i Lov om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen (forvaltningen av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond) Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Dagens forvaltning

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2011 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

Dette notatet gir en kort presentasjon av lønnsomheten i fiskeindustrien i Tallene er foreløpige.

Dette notatet gir en kort presentasjon av lønnsomheten i fiskeindustrien i Tallene er foreløpige. Norsk institutt for fiskeri- og havbruksforskning AS Hovedkontor: Postboks 6122, 9291 Tromsø Besøksadresse: Muninbakken 9-13 Tlf.: 77 62 90 00, faks: 77 62 91 00 E-post: post@fiskeriforskning.no Avd. Bergen:

Detaljer

Norges Fiskarlag. Forvaltning av norske naturressurser prinsipper og fellesnevnere

Norges Fiskarlag. Forvaltning av norske naturressurser prinsipper og fellesnevnere Norges Fiskarlag Forvaltning av norske naturressurser prinsipper og fellesnevnere Vår rolle i kystens næringsliv 27 280 årsverk i næringen 1 fisker -> 2,14 årsverk 1 kr fiskeri -> Kr. 4,88 Nøkkeltall for

Detaljer

Virkemidler for økt bearbeiding og lønnsomhet

Virkemidler for økt bearbeiding og lønnsomhet Virkemidler for økt bearbeiding og lønnsomhet Bent Dreyer 05.02.13 Styringsgruppemøte i Torskeprogrammet 1 Verdens fremste sjømatnasjon Sosial bærekraft Bearbeidingsgrad Økonomisk bærekraft Lønnsomhet

Detaljer

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) Tilbudsfrist: kl 12.00

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) Tilbudsfrist: kl 12.00 Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) 08.02.2013 Tilbudsfrist: 18.02.2013 kl 12.00 1 ... 3 2 OM FHF... 3... 6... 7... 7... 7... 7... 7... 7... 7... 7... 8... 8... 8... 8... 8... 9... 9...

Detaljer

EU-markedet for fisk (og norsk torskeeksport)

EU-markedet for fisk (og norsk torskeeksport) EU-markedet for fisk (og norsk torskeeksport) Frank Asche Norfishing, 2.8.14 Det europeiske sjømatmarkedet har endret seg radikalt siden 198 ca 19-1985 ca 199 ca 1995 ca 2 ca 25 215 Frem til ca 1985 Torsk,

Detaljer

Norsk fiskeeksport 2005: Russland største marknad, laks viktigaste art

Norsk fiskeeksport 2005: Russland største marknad, laks viktigaste art Norsk fiskeeksport : største marknad, laks viktigaste art Notatet inneheld utdrag frå Eksportutvalet for fisk sin årsstatistikk for. Meir informasjon: www.godfisk.no ( Bransje Statistikk ). - - - - - -

Detaljer

Høring - forslag om å oppheve kravet om eierfellesskap ved tildeling av strukturkvote i havfiskeflåten mv.

Høring - forslag om å oppheve kravet om eierfellesskap ved tildeling av strukturkvote i havfiskeflåten mv. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/77-5 03.02.14 Høring - forslag om å oppheve kravet om eierfellesskap ved tildeling av strukturkvote i havfiskeflåten mv. Nærings- og fiskeridepartementet sender med

Detaljer

Næringsrettet FoU for en bærekraftig og lønnsom sjømatnæring i vekst

Næringsrettet FoU for en bærekraftig og lønnsom sjømatnæring i vekst Næringsrettet FoU for en bærekraftig og lønnsom sjømatnæring i vekst Formidling av forskning hvem har ansvaret? Hvilke planer har FHF i forhold til å gjøre resultater fra prosjektene tilgjengelige for

Detaljer

Tilgang og anvendelse av marint restråstoff

Tilgang og anvendelse av marint restråstoff FHF Fagdag Marint Restråstoff 28.11.2013 Tilgang og anvendelse av marint restråstoff Trude Olafsen, SINTEF Fiskeri og havbruk AS Ragnar Nystøyl, Kontali Analyse AS Teknologi for et bedre samfunn 1 Innhold

Detaljer

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV FOR MOSJØEN HAVN KF 2016 Godkjent av styret i Mosjøen Havn KF den Godkjent av kommunestyret den

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV FOR MOSJØEN HAVN KF 2016 Godkjent av styret i Mosjøen Havn KF den Godkjent av kommunestyret den ANLØPSAVGIFTSREGULATIV FOR MOSJØEN HAVN KF 2016 Godkjent av styret i Mosjøen Havn KF den 09.12.15 Godkjent av kommunestyret den 16.12.15 Mosjøen Havn KF Havnegata 54 8663 Mosjøen INNHOLD Kapittel 1: GENERELLE

Detaljer

Høringsnotat. Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv.

Høringsnotat. Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv. Høringsnotat Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv. 1 1. Innledning... 3 2. Tidligere ordning og gjeldende rett... 3 3. Direktoratets vurderinger og forslag... 4 3.1 Behovet

Detaljer

22.05 Vermut og annen vin av friske druer, tilsatt aromatiske planter eller smaksstoffer,

22.05 Vermut og annen vin av friske druer, tilsatt aromatiske planter eller smaksstoffer, HØRINGSNOTAT 1. Innledning og gjeldende rett På vegne av Finansdepartementet foreslår Skattedirektoratet endringer i forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter (særavgiftsforskriften, forkortet

Detaljer

Kvalitetsmerke for Norsk Fersk Torsk. Bardon Steene Eksportutvalget for fisk

Kvalitetsmerke for Norsk Fersk Torsk. Bardon Steene Eksportutvalget for fisk Kvalitetsmerke for Norsk Fersk Torsk Bardon Steene Eksportutvalget for fisk Stortingsmelding nr 19 Initiere en frivillig merkeordning som representerer en nærmere definert kvalitet som skal være vesentlig

Detaljer

Høring endringer i tollforskriften vedrørende foreløpig deklarering

Høring endringer i tollforskriften vedrørende foreløpig deklarering Høring endringer i tollforskriften vedrørende foreløpig deklarering 1. Innledning Tolldirektoratet sender med dette på høring forslag om endringer i reglene om bruk av foreløpig deklarasjon ved innførsel

Detaljer

FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole

FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole Foreløpige tall, sist oppdatert 25.01.05. INNHOLD Figurer: Figur 1: Totale landinger i Norge (norsk og utenlandsk) i 1000

Detaljer

Strategi Riktig Laks!

Strategi Riktig Laks! Strategi Riktig Laks! Uke 41 14. oktober Prisutvikling (Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo) Uke 12 kg 23 kg 34 kg 45 kg 56 kg 67 kg +7 kg Gj. Snitt 40 Etteranm. 19,01 23,44 24,63 24,90

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om strukturavgift og Strukturfond for kapasitetstilpasning av fiskeflåten.

Forskrift om endring av forskrift om strukturavgift og Strukturfond for kapasitetstilpasning av fiskeflåten. Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-81-2008 (J-81-2006 UTGÅR) Bergen, 17.4.2008 IE/EW Forskrift om endring av forskrift om strukturavgift

Detaljer

Strategi Riktig Laks!

Strategi Riktig Laks! Strategi Riktig Laks! Uke 14 8. april Prisutvikling (Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo) Uke 12 kg 23 kg 34 kg 45 kg 56 kg 67 kg +7 kg Gj. Snitt 13 Etteranm. 19,27 22,74 25,20 25,13 24,69

Detaljer

Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien Oppsummering av lønnsomheten i norsk fiskeindustri i 2007

Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien Oppsummering av lønnsomheten i norsk fiskeindustri i 2007 Rapport 27/2008 Utgitt desember 2008 Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien Oppsummering av lønnsomheten i norsk fiskeindustri i 2007 Bjørn Inge Bendiksen Nofima er et næringsrettet forskningskonsern som

Detaljer

Forskrift om strukturkvoteordning mv for havfiskeflåten

Forskrift om strukturkvoteordning mv for havfiskeflåten Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-72-2008 (J-71-2008 UTGÅR) Bergen, 10.4.2008 HH/EW På grunn av en feil i J-71-2008 mangler

Detaljer

Statsbudsjettet 2012 Endringer i merverdiavgiftsloven Stortingets vedtak om merverdiavgift

Statsbudsjettet 2012 Endringer i merverdiavgiftsloven Stortingets vedtak om merverdiavgift Statsbudsjettet 2012 Endringer i merverdiavgiftsloven Stortingets vedtak om merverdiavgift meldinger SKD 16/11, 20. desember 2011 Rettsavdelingen, avgift Med virkning fra 1. januar 2012 gjeninnføres fritaket

Detaljer

Høringsnotat om. forskrift for. innkreving av kontrollavgift. i fiskeflåten

Høringsnotat om. forskrift for. innkreving av kontrollavgift. i fiskeflåten Høringsnotat om forskrift for innkreving av kontrollavgift i fiskeflåten Høringsfrist 3. desember 2004 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for forslaget om innkreving av kontrollavgift... 3 3 Forvaltningskostnader

Detaljer

Akvafakta. Prisutvikling

Akvafakta. Prisutvikling Pris (kr/kg) Pris (kr/kg) Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no 6 7. februar Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo

Detaljer

Akvafakta. Prisutvikling

Akvafakta. Prisutvikling Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no havbruk@fhl..no 38 15. september Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo Prisutvikling 12 kg 23 kg

Detaljer

RUSSLAND OG TOLLUNIONEN: ETT ÅR MED SANKSJONER - HVA NÅ? Ekaterina Tribilustova Eurofish International Organisation Copenhagen, Denmark

RUSSLAND OG TOLLUNIONEN: ETT ÅR MED SANKSJONER - HVA NÅ? Ekaterina Tribilustova Eurofish International Organisation Copenhagen, Denmark RUSSLAND OG TOLLUNIONEN: ETT ÅR MED SANKSJONER - HVA NÅ? Ekaterina Tribilustova Eurofish International Organisation Copenhagen, Denmark BAKGRUNN Den Eurasiske Økonomiske Union Innføring av importforbudet:

Detaljer

Fiskeri og havbruk i nord Visjoner mot 2040. Bodø 30. august 2010

Fiskeri og havbruk i nord Visjoner mot 2040. Bodø 30. august 2010 Fiskeri og havbruk i nord Visjoner mot 2040 Bodø 30. august 2010 27 mill måltider. Hver dag. Foto: EFF Eksportutvikling 2009: 44,7 mrd 2,6mill tonn Havbruk (58%): 26 mrd Fiskeri (42%): 18,7 mrd Kilde:

Detaljer

Markedsbaserte reguleringer

Markedsbaserte reguleringer Markedsbaserte reguleringer Gull av gråstein eller Keiserens nye klær? John R. Isaksen Fiskeriforskning Innledning Denne meldingen legger et verdikjedeperspektiv til grunn for fiskeripolitikken St.meld.

Detaljer

MELDING FRA UTVALGSFORMANNEN FOR LOFOTFISKET MELDINGSÅRET 2013

MELDING FRA UTVALGSFORMANNEN FOR LOFOTFISKET MELDINGSÅRET 2013 MELDING FRA UTVALGSFORMANNEN FOR LOFOTFISKET MELDINGSÅRET 2013 Fiskeridirektoratet Region Nordland november 2013 Per Sagen Utvalgsformann Innledning: Denne meldingen er en kortfattet oppsummering av lofotsesongen

Detaljer

Høringsnotat av 15. juli 2013 om. Avgift til fiskeriforskning og overvåkning. (fiskeriforskningsavgiften)

Høringsnotat av 15. juli 2013 om. Avgift til fiskeriforskning og overvåkning. (fiskeriforskningsavgiften) Høringsnotat av 15. juli 2013 om Avgift til fiskeriforskning og overvåkning (fiskeriforskningsavgiften) Høringsfrist 1. september 2013 Innledning I Meld. St. 22 (2012-2013) Verdens fremste sjømatnasjon

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om særavgifter

Forskrift om endring av forskrift om særavgifter Forskrift om endring av forskrift om særavgifter Fastsatt av Finansdepartementet 17. desember 2008 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak I forskrift 11. desember

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endring av Finansdepartementets forskrift om engangsavgift på motorvogner og forskrift om omregistreringsavgift

Høringsnotat. Forslag til endring av Finansdepartementets forskrift om engangsavgift på motorvogner og forskrift om omregistreringsavgift Høringsnotat Forslag til endring av Finansdepartementets forskrift om engangsavgift på motorvogner og forskrift om omregistreringsavgift Toll- og avgiftsdirektoratet 2013 1 Innledning Toll- og avgiftsdirektoratet

Detaljer

Toll- og avgiftsdirektoratet Vår ref: 10/63888 I Ark. nr.: 008

Toll- og avgiftsdirektoratet Vår ref: 10/63888 I Ark. nr.: 008 ry TOLL CUSTOMS Toll- og avgiftsdirektoratet Vår ref: 10/63888 I Ark. nr.: 008 Avdeling for toll, merverdiavgift og vareførsel Vår dato: 15.10.10 I Deres dato: 07.07.10 Toll- og merverdiavgiftseksjonen

Detaljer

Endringer i merverdiavgiftsforskriften

Endringer i merverdiavgiftsforskriften Endringer i merverdiavgiftsforskriften meldinger SKD 8/12, 17. april 2012 Rettavdelingen, avgift Meldingen gjengir Skattedirektoratets merknader til forskrift 6. januar 2012 om endring av merverdiavgiftsforskriften.

Detaljer

HØRINGSNOTAT 25. JUNI 2013 OVERFØRING AV FANGST MELLOM FARTØY I PELAGISKE FISKERIER

HØRINGSNOTAT 25. JUNI 2013 OVERFØRING AV FANGST MELLOM FARTØY I PELAGISKE FISKERIER HØRINGSNOTAT 25. JUNI 2013 OVERFØRING AV FANGST MELLOM FARTØY I PELAGISKE FISKERIER 1. Innledning I flere tiår har de årlige reguleringsforskriftene for de ulike fiskeslag nedfelt det grunnleggende prinsippet

Detaljer

1 2 I mellomkrigstida ble trepartssamarbeidet mellom partene i arbeidslivet og staten etablert. Samarbeidet var og er basert på en felles forståelse av et produktivt arbeidsliv skal sikre privat (arbeid

Detaljer

Innhold 1. INNLEDNING 2. FORSKRIFT OM REGISTRERING. 2.1 Bakgrunn

Innhold 1. INNLEDNING 2. FORSKRIFT OM REGISTRERING. 2.1 Bakgrunn Innhold 1. Innledning... 1 2. Forskrift om registrering... 1 2.1 Bakgrunn... 1 2.2 Forslag til mindre oppdateringer og endringer... 2 2.3 Forslag til fjerning av gebyr... 2 2.4 Vurdering av vilkår for

Detaljer

Høringsbrev om midlertidig driftsordning for havfiskeflåten

Høringsbrev om midlertidig driftsordning for havfiskeflåten Høringsbrev om midlertidig driftsordning for havfiskeflåten Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring forslag om midlertidig driftsordning for havfiskeflåten. Høringsfristen er satt til

Detaljer

Akvafakta. Prisutvikling

Akvafakta. Prisutvikling Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no havbruk@fhl..no 41 6. oktober Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo Prisutvikling 1-2 kg 2-3 kg

Detaljer

Akvafakta. Prisutvikling

Akvafakta. Prisutvikling Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no havbruk@fhl..no 8 16. februar Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo Prisutvikling 1-2 kg 2-3 kg

Detaljer

meldinger SKD 2/17, 23. januar 2017 Rettsavdelingen, avgift

meldinger SKD 2/17, 23. januar 2017 Rettsavdelingen, avgift Statsbudsjettet 2017 Endringer i merverdiavgiftsloven Stortingets vedtak om merverdiavgift meldinger SKD 2/17, 23. januar 2017 Rettsavdelingen, avgift Videreføring av departementets myndighet til å treffe

Detaljer

Vi viser til høringsnotat og brev av fra Finansdepartementet

Vi viser til høringsnotat og brev av fra Finansdepartementet ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET I Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET MOTTATT 2 5 MA12007 ores rec.: 2007011361 s.+nr u,,r 07/9143/LM,22.05.07

Detaljer

Marin sektor muligheter og trusler for Kyst-Norge Bent Dreyer

Marin sektor muligheter og trusler for Kyst-Norge Bent Dreyer Marin sektor muligheter og trusler for Kyst-Norge Bent Dreyer Innhold Marin sektor Makrotallenes tale Konkurransefortrinn Muligheter og trusler Flyttestrøm og lokale fortrinn Globalisering og lokaliseringsvalg

Detaljer

Forskrift om endringer i forskrift 7. november 2003 nr om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten

Forskrift om endringer i forskrift 7. november 2003 nr om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-256-2007 (J-204-2007 UTGÅR) Bergen, 18.12.2007 EE/EW Forskrift om endringer i forskrift 7. november

Detaljer

Akvafakta. Prisutvikling

Akvafakta. Prisutvikling Pris (kr/kg) Pris (kr/kg) Akvafakta Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no 10 7. mars Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA

Detaljer

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK Mar Mar Apr Apr Mai May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sept Sept Okt Oct Nov Nov Des Dec Norwegian Seafood Export Council Feb Feb EKSPORTUTVALGET FOR FISK Jan Jan Eksportutviklingen i Export trends for Norsk

Detaljer

Forskrift om endringer i forskrift 7. november 2003 nr om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten

Forskrift om endringer i forskrift 7. november 2003 nr om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-204-2007 (J-128-2007 UTGÅR) Bergen, 28.09.2007 KS/EW Forskrift om endringer i forskrift 7. november

Detaljer

Strategi Riktig Laks

Strategi Riktig Laks Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no fhlhavbruk@fhl..no Uke 2 11. januar 2008 Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo Uke 12 kg 23 kg

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift 4. mars 2005 nr 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten

Forskrift om endring i forskrift 4. mars 2005 nr 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-71-2008 (J-40-2008 UTGÅR) Bergen, 8.4.2008 HH/EW Forskrift om endring i forskrift 4. mars

Detaljer

Hvem skal markedsføre norsk sjømat om ikke Sjømatrådet gjør det? hva har vi oppnådd og hva er ambisjonene framover? Sverre Søraa, CEO Coast Seafood

Hvem skal markedsføre norsk sjømat om ikke Sjømatrådet gjør det? hva har vi oppnådd og hva er ambisjonene framover? Sverre Søraa, CEO Coast Seafood Hvem skal markedsføre norsk sjømat om ikke Sjømatrådet gjør det? hva har vi oppnådd og hva er ambisjonene framover? Sverre Søraa, CEO Coast Seafood Agenda: Norges sjømatråd verdiskapningsområder Posisjonen

Detaljer

Møre og Romsdal. Sjømatfylke nr. 1

Møre og Romsdal. Sjømatfylke nr. 1 Møre og Romsdal Sjømatfylke nr. 1 Sjømatnæringa i Møre og Romsdal Tradisjon Lidenskap Fremtid Foto: Lars Olav Lie Møre og Romsdal er sjømatfylke nr. 1 700.000 tonn sjømat blir produsert årlig Det tilsvarer

Detaljer

FHF Handlingsplan 2011

FHF Handlingsplan 2011 FHF Handlingsplan 2011 NTP Food for life dialogmøte Gardermoen 2.desember 2010 Fagsjef FoU havbruk i FHF Kjell Maroni FHF-apparatet Styre med 7 medlemmer, oppnevnt av FKD nytt styre oppnevnes pr 1.1.2011

Detaljer

Lønn utgjør 8-18%, råstoff 62-77%, totalt 75%-83%

Lønn utgjør 8-18%, råstoff 62-77%, totalt 75%-83% 1 2 3 4 Lønn utgjør 8-18%, råstoff 62-77%, totalt 75%-83% 5 Tendensen har vært at en synkende andel av råstoff av torsk, hyse og sei har blitt foredlet i Norge. I 2011 ble det eksportert cirka 91 tusen

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten

Forskrift om endring av forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten Strandgaten 229, Pb. 185, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-192-2008 (J-72-2008 UTGÅR) Bergen, 5.9.2008 KS/EW Forskrift om endring av forskrift 4. mars 2005 nr. 193

Detaljer

LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE

LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE Norges sjømatråd AS (Sjømatrådet) Strandveien 106 9291 Tromsø ( Sjømatrådet ) og Navn: Org. nr: Adresse: Post.nr/Sted: Mottaksnr: Kontaktperson mailadr.,

Detaljer

Er det fremdeles rom for å drive fiskeripolitikk?

Er det fremdeles rom for å drive fiskeripolitikk? Er det fremdeles rom for å drive fiskeripolitikk? Edgar Henriksen Stokmarknes: 3. mars 2012 Innhold Utviklingen av fiskeripolitikken over tid Lukkeprosessen Skift i politikk: Fra å beskytte fiskerne til

Detaljer

St.meld. nr. 08 ( )

St.meld. nr. 08 ( ) St.meld. nr. 08 (2001-2002) Om gjennomføring av råfiskloven og fiskeeksportloven i 1999 og 2000 Tilråding fra Fiskeridepartementetdepartementet av 21. desember 2001, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen

Detaljer

Utenriksminister Børge Brende Liland, 11. august 2014 Fiskeriminister Elisabeth Aspaker Europaminister Vidar Helgesen

Utenriksminister Børge Brende Liland, 11. august 2014 Fiskeriminister Elisabeth Aspaker Europaminister Vidar Helgesen Utenriksminister Børge Brende Liland, 11. august 2014 Fiskeriminister Elisabeth Aspaker Europaminister Vidar Helgesen Utestengelse av norsk sjømat fra det russiske markedet Vi viser til møte med statssekretær

Detaljer

2013 Et blandet bilde for Sjømat-Norge. Hva kan 2014 by på?

2013 Et blandet bilde for Sjømat-Norge. Hva kan 2014 by på? 2013 Et blandet bilde for Sjømat-Norge. Hva kan 2014 by på? v/ Ragnar Nystøyl Sjømatdagene 2014 Rica Hell, Stjørdal 21. Januar - 2014 Spørsmål til salen: Hva er dette? Sjømat-Norge - 2013 Norsk sjømatnæring

Detaljer

Offisielle og avstemte tall for omsetningen 2009: Lavere priser og verdien ned, men større kvantum omsatt

Offisielle og avstemte tall for omsetningen 2009: Lavere priser og verdien ned, men større kvantum omsatt Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og flere spesialtema, følger etter overskriften Hovedtall på side 3. Offisielle

Detaljer

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Per Sandberg

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Per Sandberg NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Per Sandberg KONGELIG RESOLUSJON Forskrift om endring av forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst

Detaljer

Prop. 37 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 37 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 37 L (2017 2018) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i lov om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen (forvaltningen av Fiskeri- og havbruksnæringens

Detaljer

SAK 3/2008 2 PELAGISKE FISKERIER 2.1 NORSK VÅRGYTENDE SILD 2.1.1 FORHANDLINGSSITUASJONEN FOR 2008

SAK 3/2008 2 PELAGISKE FISKERIER 2.1 NORSK VÅRGYTENDE SILD 2.1.1 FORHANDLINGSSITUASJONEN FOR 2008 SAK 3/2008 2 PELAGISKE FISKERIER 2.1 NORSK VÅRGYTENDE SILD 2.1.1 FORHANDLINGSSITUASJONEN FOR 2008 Etter mange år uten fempartsavtale om forvaltningen om norsk vårgytende sild ble det oppnådd enighet mellom

Detaljer

Høring forslag om oppheving av konsensusprinsippet for styret i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)

Høring forslag om oppheving av konsensusprinsippet for styret i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) Høringsliste Deres ref Vår ref Dato 200801322- /AKF Høring forslag om oppheving av konsensusprinsippet for styret i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) 1. Innledning Fiskeri- og kystdepartementet

Detaljer

Virkemidler for økt bearbeiding og lønnsomhet i sjømatnæringen

Virkemidler for økt bearbeiding og lønnsomhet i sjømatnæringen Virkemidler for økt bearbeiding og lønnsomhet i sjømatnæringen Bent Dreyer 15.-16.01.13 Årsmøte NNN 1 Verdens fremste sjømatnasjon Sosial bærekraft Bearbeidingsgrad Økonomisk bærekraft Lønnsomhet Økologisk

Detaljer

III. I forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten gjøres følgende endringer:

III. I forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten gjøres følgende endringer: Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-38-2008 (J-203-2007 UTGÅR) Bergen, 20.2.2008 HH/EW Forskrift om endring av forskrift 4.

Detaljer

Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler

Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler I følge liste Deres ref Vår ref Dato 16/1719-1 8 april 2016 Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler 1. Innledning

Detaljer

Fiskeri og havbruk 2003

Fiskeri og havbruk 2003 Norge Nøkkeltall Fiskeridepartementet Besøksadresse: Grubbegata 1 Postadresse: Postboks 8118 Dep., 32 Oslo Telefon: 22 24 9 9 Telefaks: 22 24 95 85 E-post: postmottak@fid.dep.no Internett: www.fid.dep.no

Detaljer

Kjære alle sammen, Tusen takk for invitasjonen til årsmøtet. Og takk til Fiskeriministeren for introduksjonen.

Kjære alle sammen, Tusen takk for invitasjonen til årsmøtet. Og takk til Fiskeriministeren for introduksjonen. 1 Nærings- og fiskeridepartementet Innlegg 31. mai 2017, kl. Politisk rådgiver Veronica Pedersen Åsheim Tildelt tid: 15-20 min, Lengde: 1830 ord Tale til årsmøtet i Norges Råfisklag Norges Råfisklags årsmøte

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet Statsråd Monica Mæland. KONGELIG RESOLUSJON Ref nr: Saksnr: 14/3880 Dato:

Nærings- og fiskeridepartementet Statsråd Monica Mæland. KONGELIG RESOLUSJON Ref nr: Saksnr: 14/3880 Dato: Nærings- og fiskeridepartementet Statsråd Monica Mæland KONGELIG RESOLUSJON Ref nr: Saksnr: 14/3880 Dato: 28.03.2014 Kongelig resolusjon om endringer i anskaffelsesregelverket som følge av revidert WTO/GPA-avtale

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf FISKERIDIREKTORATET Telex 42 15 1 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-156-2003 (J-19-2003 UTGÅR) Saks nr. Dok nr. Bergen, 31.7.2003 /ES FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT

Detaljer

I mål med 2014. Hvordan ser det ut fra startstreken til 2015? Sjømatdagene 2015. v/ Ragnar Nystøyl. Scandic Hell, Stjørdal 20.

I mål med 2014. Hvordan ser det ut fra startstreken til 2015? Sjømatdagene 2015. v/ Ragnar Nystøyl. Scandic Hell, Stjørdal 20. I mål med 2014 Hvordan ser det ut fra startstreken til 2015? v/ Ragnar Nystøyl Sjømatdagene 2015 Scandic Hell, Stjørdal 20. Januar - 2015 Årets Quiz: Hva er dette? Årets Quiz: Hva er dette? Svar: Antall

Detaljer

Statens vegvesen. 2. Krav til kjørbarhet Høringsnotatets punkt 6.5 og foreslått 7-3 andre og tredje ledd.

Statens vegvesen. 2. Krav til kjørbarhet Høringsnotatets punkt 6.5 og foreslått 7-3 andre og tredje ledd. Statens vegvesen Toll- og avgiftsdirektoratet Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Hilde Haugen -22073861 2013/024838-017

Detaljer

Særavgifter på alkohol

Særavgifter på alkohol Særavgifter på alkohol Høring med Finanskomiteen St.prp.nr.1 2006-2007 kap.5526 post 70 Om oss Vin og brennevinleverandørenes forening (VBF) ble stiftet i 1905 Foreningen organiserer de norske importørene

Detaljer

Virksomhetsrapport 2012 Pris- og markedssituasjon 2013. Ass. dir Svein Ove Haugland

Virksomhetsrapport 2012 Pris- og markedssituasjon 2013. Ass. dir Svein Ove Haugland Virksomhetsrapport 2012 Pris- og markedssituasjon 2013 Ass. dir Svein Ove Haugland Innhold Generelt om fjoråret Pris- og omsetningsutvikling 2012-2013 Torsk, hyse, sei, reker, kongekrabbe, taskekrabbe,

Detaljer

Høring forslag til forskrift om fangstsertifikat m.v.

Høring forslag til forskrift om fangstsertifikat m.v. Høringsinstanser i hht. liste Deres ref Vår ref Dato 200800408- /GMB Høring forslag til forskrift om fangstsertifikat m.v. Bakgrunn Forordning (EF) nr. 1005/2008, som ble vedtatt 29. september 2008 1,

Detaljer

t. Skattedirektoratet

t. Skattedirektoratet t. Skattedirektoratet 25.06.2012 13.08.2012 Telefon Deres referanse Vår referanse 22077744 11/3919 SL GHD/KR 2011/856278 FINANSDEPARTEMENTET Skattelovavdelingen Postboks 8008 DEP 0030 OSLO Høring - fritak

Detaljer

Akvafakta. Prisutvikling

Akvafakta. Prisutvikling Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no 33 10. august Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo Prisutvikling 12 kg 23 kg

Detaljer

Basert på: Henriksen, E (20113) «Lønnsom foredling av hvitfisk i Norge hva skal til? Oppsummering av foredragsserie holdt for LO, supplert med

Basert på: Henriksen, E (20113) «Lønnsom foredling av hvitfisk i Norge hva skal til? Oppsummering av foredragsserie holdt for LO, supplert med 1 Basert på: Henriksen, E (20113) «Lønnsom foredling av hvitfisk i Norge hva skal til? Oppsummering av foredragsserie holdt for LO, supplert med relevant litteratur.» Rapport 44/2013 Nofima. 2 Mens i overkant

Detaljer

Tei: +47 22 Fax: +47 22 FIØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL NYE BESTEMMELSER I TOLLFORSKRIFTEN

Tei: +47 22 Fax: +47 22 FIØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL NYE BESTEMMELSER I TOLLFORSKRIFTEN Advokattirrna 4 CLP DA Akersgala 2 Postboks 1974 Vika N10-0125 eslo Tei: +47 22 Fax: +47 22 87 7100 87 71 01 Org.no. 991341129 www.cip no Finansdepartementet Skattelovavdelingen Postboks 8008 Dep 0030

Detaljer