Del 1 Planlegging og styring av verdiskapningsprosessen... 21

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Del 1 Planlegging og styring av verdiskapningsprosessen... 21"

Transkript

1 Del 1 Planlegging og styring av verdiskapningsprosessen Kapittel 1 Økonomi- og virksomhetsstyring, styringssløyfen og bokens oppbygning Hva er økonomi- og virksomhetsstyring? Tradisjonell økonomistyring halter i praksis Styringsinformasjon uten relevans God økonomi- og virksomhetsstyring Ressurser og verdiskapningslogikk Verdikjeden Strategisk forankring Styring av kritiske ressurser Læring og fornyelse Verdisystemet, konkurrentene og virksomhetens rammebetingelser Skritt på rett vei Generisk styringssyklus og oppbygningen av boken...35 Sluttnoter...39 Kapittel 2 Perspektiver på prestasjonsstyring Ulike former for prestasjonsstyring, inklusive målstyring Prestasjonsstyringens ve sen samt viktige komponenter i prestasjonsstyringen Den tradisjonelle begrepsforståelsen Kom po nen te ne i et mål sty rings sy stem: om feedback, single loops, double loops og alt det der Må ling ale ne gir ikke sty ring Prestasjonsstyring og ulike skoler innenfor strategifaget Ledelse og styring Styring og organisatorisk kontekst Fra til sik tet til fremvoksende stra te gi: når prestasjonsstyringens formål blir å beskrive, «oppdage» og teste strategi Å elaborere strategi Å opp da ge stra te gi En styringssløyfe tilpasset ulike former for strategidannelse...54

2 8 Økonomi- og virksomhetsstyring 2.7 Avgrensning mot risikostyring og intern kontroll Oppsummering...56 Sluttnoter...57 Kapittel 3 Balansert målstyring Illustrasjon av et balansert målekort Idégrunnlaget for balansert målstyring Verdiskapning er en årsak-virkning-prosess, og det er denne som må styres De to bærende idéene i balansert målstyring Alene å operere med ikke-finansielle måleparametere er ikke å praktisere balansert målstyring Grunnleggende begreper innenfor balansert målstyring Suksessfaktorer og måleparametere Målekortperspektiver Overordnet utviklingsmetode for balansert målstyring Noen sentrale konseptuelle spørsmål, belyst gjennom casen Osloviken Eiendom Case: Osloviken Eiendom Domenet for balansert målstyring: Den strategiske forretningsenheten Identifisering av kritiske suksessfaktorer gjennom utvikling av strategikartet Nærmere om begrepet strategiske temaer Hvor mange suksessfaktorer? Om presisjon, abstraksjon, syntese og målbarhet Ut vik ling av strategikart, og dermed suk sess fak to rer, for Osloviken Eiendom Oversikt Det finansielle perspektivet Det eksterne perspektivet (interessenter og kunder) Interne prosesser-perspektivet In fra struk tur per spek ti vet Hvis strategikartet er overbefolket: Hvilke suksessfaktorer skal en videreføre til målekortet? Fra suksessfaktorer til måleparametere Generelt, herunder om nødvendigheten av flere måleparametre for enkelte suksessfaktorer Reliabilitet og validitet som krav til måleparametere Øvrige krav, herunder om lead- versus lag- og om relative versus absolutte parametre Definering av måleparametere for Osloviken Eiendom Det finansielle perspektivet Det eksterne perspektivet (interessenter og kunder) Interne prosesser-perspektivet In fra struk tur per spek ti vet En kort kommentar om målemetoder, datakilder, rapporteringsfrekvens, osv Utvikling av kvantitativt innhold Tar get-set ting i målstyringsregimer: SMART-kri te rie ne Target-verdier for Osloviken Eiendom Om måleskalaer og om forholdet mellom tallmessig score og kvaliteten på en ytelse Fastsettelse av terskelverdier og regelverk for trendutslag Utviklingen av ba lan sert mål sty ring bør skje i regi av virksomhetens ledelse Kort om bruk av ba lan sert mål sty ring i per for man ce reviews Et øye blikks bil de av det kom plet te målekortet for Osloviken Eiendom Sluttnoter...110

3 9 Kapittel 4 Balansert målstyring Videregående anvendelser En introduksjon til bruk av balansert målstyring for å innordne og koordinere mellom selskaper og organisatoriske enheter Balansert målstyring bortenfor én-nivå-målekortet til den strategiske forretningsenheten Bruk av balansert målstyring for å formålsrette organisasjonen Balansert målstyring på konsernnivå Konsernnivåkortet: Ikke en syn te se av datterselskapskort, men fo kus på rea li ser ing av konsernstrategien Litt bakgrunn, samt introduksjon av begrepene morselskapsfortrinn og konsernstrategi Ty per av og kil der til morselskapsfortrinn Konsernnivåets målekort må reflektere verdiskapningsprosessen knyttet til morselskapsfortrinn Et eksempel fra profesjonell tjenesteyting: Revisjons- og rådgivningsselskapet Front Et apropos: Hvilke prestasjoner skal vi ansvarliggjøre og belønne konsernledelsen for? Strategisk arkitektur: Hvordan konsernstrategien påvirker innretningen på og relasjonene mel lom målekortene i et kon sern Om konsernnivåmålekort, SBU-målekort og ag gre ger te målekort Strategisk arkitektur i tre hovedtyper av konsernstrukturer Om den pa ra dok sa le tran gen til å sam men lik ne KPI-sco re på tvers av SBU-er Kort om formålsretting av og for in ter ne støt te en he ter Flernivåmålekort innenfor en og samme forretningsenhet; såkalt «kaskadering» Hva er kaskadering, og hvorfor praktiseres det? Et eksempel fra en mindre sparebank Formatet på underliggende målekort vil avhenge av organisasjonsstrukturen Hvor dypt bør en kaskadere? Kaskadering kun innenfor den strategiske forretningsenheten; ikke fra konsernnivå til for ret nings en het Er kaskadering og andre former for formålsretting egentlig (og alltid) verdiskapende? Balansert målstyring i offentlig sektor og non-profit-organisasjoner Utviklet for bedrifter med forretningsmessig formål, men anbefalt for og adoptert av offentlig sektor Mål styr in gens inn tog i of fent lig sek tor er (også) en del av New Pub lic Management Hvor re le vant er det å snak ke om strategiimplementering? Om strategibegrepet i offentlig sektor Om verdiskapningsbegrepet og verdiskapningslogikken i of fent lig sek tor Målekortperspektiver i offentlig sektor Balansert målstyring versus mål- og resultatstyringsbegrepet i offentlig sektor Mål- og resultatstyring slik det foreskrives i norsk statlig forvaltning Den iboende konflikten mellom målstyring og regelstyring En advarsel mot dysfunksjonelle suksessfaktorer og måleparametere Innledning Lo gis ke feil slut nin ger Empiriske feilslutninger: Hvilken årsakssammenheng? Ikke-valide parametere: Heller omtrentlig rett enn presist feil Ikke-re liab le måleparametere: Ikke alt som tel ler, kan tel les og ikke alt som kan tel les, tel ler Oppsummering Appendiks 4.1 Balansert målstyring versus Management by Objectives

4 10 Økonomi- og virksomhetsstyring Appendiks 4.2 Faren for dataoversvømmelse ved overdreven kaskadering Sluttnoter Kapittel 5 Et kritisk blikk på balansert målstyring Virker balansert målstyring? Hva sier empirien? Fortreffeligheten begrunnes med deduktiv management-retorikk og anekdotisk evidens De forskningsbaserte studiene er inkonklusive Støtter balansert målstyring egentlig strategi? Effektiv styring forholder seg til hvordan organisasjoner fungerer og verdier skapes , noe som ikke er helt entydig En (svært) forenklet skisse over strategilitteraturen Intet er så praktisk som en god teori! Om konkurransemessige fortrinn: Posisjoneringsskolen versus det ressursbaserte synet Om hvordan strategi faktisk blir til: Designskolen vs. Mintzbergs fremvoksende strategi Om hvordan strategi (bør) implementeres: Kampanjeskolen versus Quinns logiske inkrementalisme Er det svak implementeringsevne som er det egentlige problemet? Oppsummering: I beste fall et forenklet strategisyn, i verste fall utrygg strategisk grunn En gjenvisitt til «kaskadering»: Er målstyring på individnivå verdiskapende? Hvis måling på individnivå er skadelig, og balansert målstyring dreier seg om slik måling Ja, balansert målstyring dreier seg (også) om måling på individnivå Den bakenforliggende retorikken: Hvordan skal vi ellers rettlede, motivere og evaluere? Nærmere om hva som motiverer mennesker Måling og motivasjon i en større HRM-kontekst: Kontrollorientert vs. forpliktelsesbasert HRM-praksis Implikasjoner for balansert målstyring på individnivå Skepsisen mot individuell måling er ikke ny: Deming og kvalitetsbevegelsen om prestasjonsevaluering Erstatninger for måling i et regime med forpliktelsesbasert HRM: Effektiv prestasjonsledelse Nok en påminnelse om at (balansert) målstyring må tildeles en rolle den med rimelighet kan oppfylle Hvor kommer balansert målstyring fra, og hvordan vil konseptet utvikle seg videre? Inspirasjonskildene for balansert målstyring Balansert målstyring på steroider: Kombinering av balansert målstyring med prognoser Sluttnoter Kapittel 6 Budsjetter og budsjettering Budsjettet: Et verktøy for å teste finansielle implikasjoner av operative planer samt koordinere mellom enheter Bud sjet tets for mat: Bestanddeler, tidshorisont og nedbrytningsstruktur Den tradisjonelle begrepsforståelsen Budsjettoppstillingen føl ger or ga ni sa sjons struk tu ren og for ret nings lo gik ken Be greps opp ryd ding: årsbudsjett, langtidsbudsjett, «Capital Budgeting», mv Bud sjet tets in put: Budsjettforutsetninger og planer Bud sjett for ut set nin ger...238

5 Om begrepene tiltak og planer, samt distinksjonen mellom nullbase- og inkrementell budsjettering Nærmere om sam men hen gen mel lom mål, pla ner og bud sjett Kort om den tekniske utarbeidelsen av budsjetter Betydningen av «Accrual Accounting» Bud sjet tets innbyrdes logiske sammenheng og gan gen i budsjettutarbeidelsen Kommentarer til gangen i budsjettutarbeidelsen Et praktisk eksempel Case: Rådgivningsfirmaet Ultima Thule Sel ska pets mål for Kapasitets- og salgs-/omsetningsbudsjett, samt sesongmessig periodisering av dette Bud sjett for per so nal kost na der Bud sjett for ad mi nist ra sjons kost na der mv Sammenstilling av Ultima Thules EBITDA-budsjett Investeringsbudsjett, samt beregning av avskrivninger Bud sjet tert inn gå en de ba lan se Budsjettert kontantstrøm fra driftsaktiviteter Beregning av renteinntekter og rentekostnader Samlet resultatbudsjett Budsjettert utgående balanse Avsluttende kommentarer, herunder om innretningen på budsjettdokumentet Enda mer om mål, planer og budsjetter (og prognoser) Et budsjett er ikke en prognose, eller? Pla ner og bud sjet ter i for hold til målstyringsbegrepet Nærmere om budsjettprosessen Alternativer til en plandrevet budsjettprosess, og egenskapene til disse Hvem skal utarbeide budsjettet og på hvilke arenaer? Den allment ideelle budsjettprosessen, finnes den? Appendiks 6.1: Et tilleggseksempel med vareproduksjon og varelager A6.1.1 Introduksjon A6.1.2 Budsjettets innbyrdes logiske sammenheng og gangen i budsjettutarbeidelsen A6.1.3 Casen AS Tradisjonell Avsluttende kommentarer Sluttnoter Kapittel 7 Budsjettering videregående emner Mot en mind re forutsetningstung opp fat ning om bud sjet tets for mat og inn hold Bakgrunnen for tradisjonell forståelse av budsjettets format og tidshorisont men det må ikke nødvendigvis være slik Budsjetter er ferskvare og bør rulleres. Budsjetthorisonten bør avgjøres av behovet for «sikt» Håndtering av usikkerhet: om scenarioer og sensitivitetsanalyser Hvorfor bare finansregnskapets språk, stør rel ser og formatramme? Mot en utvidet (og pragmatisk) definisjon av budsjettet Nær me re om hvil ke for mål bud sjet tet ofte til leg ges, men ikke bør ha Introduksjon Ti tenkelige formål Formålenes innbyrdes forenlighet: budsjettet kan ikke samtidig være mål og prognose..322

6 12 Økonomi- og virksomhetsstyring Et kuriøst tilfelle: likviditetsprognostisering ba sert på et re sul tat bud sjett som uttrykker bedriftens mål Er budsjettet velegnet som bærer av virksomhetens målformuleringer? Budsjettbasert kost nads sty ring Budsjettbaserte incentiv- og belønningssystemer Bruk av budsjettet for å ansvarliggjøre Bud sjet tet som plan, plan leg gings verk tøy eller middel for å kommunisere planer og intensjoner Bruk av budsjettet for å konstatere og analysere sviktende resultatoppnåelse Kon klu sjon Implikasjoner av en innskrenket budsjettrolle: bruk og mis bruk av bud sjet tet En kommentar til virk som he ters sty rings syk lus og forestillingen om høs ten som budsjettsesong Ritualenes tyranni: om budsjettvedtak, budsjettforhandlinger og annen tvilsom praksis Å ved ta et bud sjett er nep pe re le vant Å «for bed re» et bud sjett, i betydning øke budsjettert resultat, er tvil som prak sis Å innlate seg på «budsjettforhandlinger» kan være skadelig Å streve etter bud sjett opp nå el se og/eller holde noen ansvarlig for dette, fø rer til manipulativ atferd Budsjettoppfølging ved analyse av budsjettavvik er lite meningsfullt annet enn for prognoseforbedring Oppsummering, blant annet innsikten om at budsjetteringen er langt viktigere enn bud sjet tet Noen viktige praktiske problemstillinger og rekkevidden av anvisningene i dette kapitlet Drifts-/ledelsesrapportering i et sty rings re gi me der bud sjet tet har en inn skren ket rolle En kommentar til spørsmålet om budsjettstruktur i re la sjon til or ga ni sa sjons struk tur og resultatansvar En kort kommentar om trender innenfor praksis samt mulige lovmessige føringer Budsjetter og budsjettering i offentlig virksomhet Om kri tik ken mot bud sjet tet og hvorfor denne i stor grad har feil adresse Introduksjon En sveip innom Bey ond Budgeting-filosofien På skuldrene til giganter: etab lert læ rings teo ri og Mintzbergs idé om fremvoksende stra te gi Hva gjen står av kri tik ken når vi inn skren ker bud sjet tets rol le og for mål? og hva gjenstår dersom vi i tillegg gjør budsjettprosessen og budsjettformatet mindre rigid? En gjenvisitt til budsjettbaserte incentivsystemer: av skaf fe bud sjet tet for di det uheldigvis misbrukes? Det tra di sjo nel le bud sjet tet, når det tillegges en rolle det ikke bør ha, er en easy target Avsluttende kommentarer: Vi tren ger bud sjet tet, tross alt Ap pen diks 7.1: Le vers of Con trol uli ke sty rings verk tøy til uli ke for mål og i uli ke kon teks ter A7.1.1 Betydningen av kontekst og situasjon A7.1.2 Ibo en de spen nin ger i organisasjonsatferd og verdiskapningshensyn A7.1.3 Fire typer styringsobjekter og fire tilhørende styringsmekanismer A7.1.4 Nærmere om giranalogien: valg av mekanisme etter de rådende forholdene Sluttnoter...369

7 13 Kapittel 8 Bruk av prognoser til styringsformål Hva vi mener med prognosebasert styring, herunder betydningen av påvirkbarhet Grunnleggende begreper innenfor utarbeidelse og bruk av prognoser til styringsformål Mål, prognoser, prediksjoner, budsjetter, planer og scenarioer Illusjonen om den forutsetningsløse prognose og skillet mellom momentum- og intervensjonsprognoser Nær me re om bruk av pro gno ser som opp ford ring til hand ling En skisse av mekanismene i offensiv prognosebasert styring Betydningen av prognosehorisont Taktiske, strategiske og prestasjonsprognoser Hvilke størrelser bør en prognostisere? Innledning og begrepsbruk Vi prognostiserer måleparameterne til relevante suksessfaktorer Fra suksessfaktorer til måleparametere: reliabilitet og validitet And re prognosestørrelser enn dem som er knyt tet til den of fen si ve prognosestyringen Metoder for utarbeidelse av prognoser Prognostisering forutsetter bruk av modeller Hovedtyper av prognoser etter art og metode Matematiske prognosemodeller Statistiske prognosemodeller Skjønnsmessige prognosemodeller Krav til prognoser Oversikt: KARAT-regelen Prognoser må være tidsriktige (T): om beslutningsledetider og end rings takt Pro gno ser må være aksjonerbare (A) Prognoser må være robuste (R) og fri fra motivasjonsmessig, kognitiv og sosial skjevhet Prognoser må være innbyrdes avstemte (A) Prognostiseringen må være kostnadseffektiv (K) Om prognostiseringsstrategier og valg av prognosemodell Fordeler, ulemper og bruksområder for de respektive hovedtypene Om prognostiseringsstrategier: de ter mi nis tis ke, symp to ma tis ke og sy ste ma tis ke Prognosebasert styring i en større styringskontekst Tar get-set ting i prognosestyringsregimer Bruk av prognoser som en utvidelse av balansert målstyring Hvordan unngå dysfunksjonelle prognoseregimer? Om prognosestyring og Beyond Budgeting-filosofien Fra feed back til feedforward? Hind re for prognosestyringens ut bre del se, blant annet faren for at prognosestyring fortrenges av budsjettet Oppsummering Sluttnoter Kapittel 9 Måling av effektivitetsdrevet verdiskapning Metodisk utgangspunkt Finansregnskapet som informasjonskilde Case: Pina Resort Virksomhetens ressursstyring er det som skal måles...425

8 14 Økonomi- og virksomhetsstyring 9.5 Aktiviteter er ressurser i endring Krav til gode effektivitetsmål Effektivitetsmålet bør stimulere til atferd som oppfyller virksomhetens overordnede mål Effektivitetsmålet bør bare måle effektivitetsdrevet verdiskapning (verdidestruksjon) Effektivitetsmålet bør beregnes med relevante data Måloppnåelse bør måles relativt To tradisjonelle prestasjonsmål Fra TR og RI til MTR og MRI Om intellektuell kapital og effektivitetskapital Et gyldig måltall for effektivitetsdrevet verdiskapning Litt om kompetansebaserte ressurser og strategisk prosess Oppsummering Appendiks 9.1 Kostnadenes betalingsperspektiv Appendiks 9.2 Betaling for ytelser fra virksomhetens ressurser Appendiks 9.3 Gjenanskaffelsesverdi som virkelig verdi Sluttnoter Del 2 Beslutningsstøtte for verdiskapning Kapittel 10 Verdidrivere, kostnadsdrivere og verdikjedeanalyse Michael E. Porters generiske verdikjede Strategisk økonomistyring og strategisk kostnadsanalyse Verdikjedeanalysens formål Kostnadsdrivere Analyse av konkurranseposisjon Ressursbasert forklaring på konkurransefortrinn Produktsekvensialisering som forklaring på konkurransefortrinn Evolusjonær forklaring på økonomisk utvikling Effektivisering og strategiske investeringer i et verdikjedeperspektiv Oppsummering Sluttnoter Kapittel 11 Kostnadsbegreper og kostnadsrelevans Case: AS Norske turbusser Ressurser, aktiviteter og kostnader Det regnskapsmessige og økonomiske kostnadsbegrepet Det forretningsmessige problemet styrer kostnadsanalysen Kostnadsrelevans: Hvilke kostnader skal med i analysen? Direkte og indirekte kostnader bestemmes av kostnadsobjektet Variable og faste kostnader Korrigeringer av kostnader for beslutnings- og styringsformål Fra historisk kost til gjenanskaffelsesverdier Korreksjon av lineære avskrivninger Aktivering eller kostnadsføring av utgifter? Andre kostnadsbegreper og kostnadsinndelinger...499

9 Produktkostnader og periodekostnader Volumbaserte, strukturbaserte og endringsbaserte kostnader Produksjonskostnader og kunderelaterte kostnader Kontrollerbare og ikke-kontrollerbare kostnader Kalkulatoriske kostnader «Sunk costs» Alternativkost Marginalkostnader og gjennomsnittskostnader Kostnads- og inntektsoppstillinger for vare- og tjenesteproduserende virksomheter og for varehandelsforetak Metoder for kostnadsestimering Skjønnsmessig inndeling i faste og variable kostnader Høy-/lavmetoden Regresjonsanalyse i regneark Ingeniørmetoden Oppsummering Sluttnoter Kapittel 12 Kostnadsfordeling til og mellom kostnadssteder Viktige fordelingsbegreper Formålet med kostnadsfordelingen Kostnadsfordelingsprinsipper Fordelingsnøkler ved kostnadsfordeling til og mellom kostnadssteder Tre fordelingsmetoder Den direkte metoden Trinnvis fordeling Kryssfordeling Kryssfordeling med bruk av Excel Oppsummering Sluttnoter Kapittel 13 Produkt- og kundekalkulasjon Hva er kalkyler? Tre kalkulasjonsmetoder Selvkost- og bidragskalkyler Selvkostkalkyler Bidragskalkyler Case: Dyrt og Deilig AS Strategisk plattform og forretningsmessig logikk Produkter og kunder Produksjon og kapasitet Kalkulasjonspraksis Konkurransesituasjon Bestandsutvikling Mulig produktlansering i Regnskapstall for ABC-modellens opphav og bidrag til kalkulasjon...544

10 16 Økonomi- og virksomhetsstyring 13.6 Sentrale ABC-begreper Kostnadsobjekt Aktiviteter og prosesser Ressurser Direkte og indirekte kostnader Totrinns kalkulasjonsmodell Ressursdrivere Kostnadsdrivere Utvikling av en ABC-kalkyle Identifisere virksomhetens aktiviteter Fordele kostnader til aktiviteter Identifisere egnede kostnadsdrivere Fordele kostnader til produkter eller andre kostnadsobjekter Strukturkostnader og kompleksitet Aktivitets- og kostnadshierarkiet i ABC Volumbaserte aktiviteter Seriebaserte aktiviteter Produktbaserte aktiviteter Anleggsbaserte aktiviteter En ABC-modell for Dyrt og Deilig AS Kapasiteter og kostnaden for ledig kapasitet ABC for måling av kundelønnsomhet Eksempel på feilaktig beregning av kundelønnsomhet Eksempel på korrekt beregning av kundelønnsomhet Strategisk lønnsomhetsanalyse Tidsdrevet ABC ABC-modellens fortrinn og ulemper Riktigere kostnadsfordeling Bedre kostnadsstyring gjennom økt oppmerksomhet på aktiviteter Oppsummering Sluttnoter Kapittel 14 Økonomisk verdi av tilleggsinformasjon Bayesiansk oppdatering og to andre statistiske metoder Case: AS Petrogass del Bayesiansk oppdatering i et nøtteskall Verdien av imperfekt tilleggsinformasjon fra en test Verdivurdering av tilleggsinformasjon for Petrogass Betingede sannsynligheter for en binomisk forsøksrekke Verdivurdering av muligheten til å bore to prøvebrønner En oppsummering av de ulike verdiberegningene til Petrogass Case: AS Petrogass, del Når hypoteser og testresultater er normalfordelt Oppsummering Sluttnoter...612

11 17 Del 3 Fra analyse til forbedring Kapittel 15 Lean-filosofien og flerdimensjonal prosessanalyse som veier til operasjonell effektivitet Lean! Et steg tilbake: Om strategi, operasjonell effektivitet og konkurransekraft Strategi versus operasjonell effektivitet Mangfoldet i tilnærminger til operasjonell effektivitet: ikke alternativer, men komplementære Operasjonell effektivitet gjennom lean: bottom-up-involvering og kontinuerlig for bed ring Grunnleggende begreper: oppgave, produkt, metode, prosess, throughput og aktivitet Hva lean egentlig er (og ikke er):opprinnelse, karakteristika og anvendelse Opprinnelsen til lean: japansk bilindustri og Toyota Production System, TPS Muda: slø sing vi øns ker å unn gå TPS ver sus lean: ulik vekt leg ging av over be last ning (muri) og in kon si stens (mura) Fra bilindustri til tjenesteyting, inklusive produksjon av interne administrative leveranser Å forstå lean: fra en underskog av eksplisitte verktøy og teknikker til innsikt i de bærende idéene De fem lean-prinsippene Fra de fen sivt fo kus på å unn gå muda til of fen sivt fo kus på å job be smart Prinsipp 1: Definer produktverdi slik kunden ser det Prinsipp 2: Forstå og optimaliser verdistrømmen, det vil si eliminer ikke-verdiskapende ak ti vi te ter Prin sipp 3: Skap jevn flyt, her un der om batchbegrepet, pro ses ser ver sus funk sjo ner og takttid Prin sipp 4: Pull fram for push, her un der om blant an net Just-in-Time og kanban Prinsipp 5: Streb etter perfeksjon Forholdet mellom produktspesifikasjoner, prosessdesign og prosessens muliggjørere Relevant definisjon av «produkter» og tilhørende produksjonsprosesser for interne leveranser Muliggjørere for prosessforbedringer, blant annet teknologi og organisering Når nye kundepreferanser og produktspesifikasjoner gjør prosessforbedringer mulig og nød ven dig Å anvende lean: litt om metode og modus i forbedringsarbeidet Hvordan de fem lean-prinsippene kan omsettes til en overordnet stegvis til nær mings må te Nærmere om forholdet mellom produktspesifikasjoner og kundetilfredshet: Kano-mo del len Pro duk tets mål kost nad Realisering av idealet om «perfeksjon», herunder om kaizen / kontinuerlig forbedring Flerdimensjonal prosessanalyse som lean-teknikk Introduksjon Forbedring av produktet eller tids- og ressursbruken krever prosessforbedring! Metodisk tilnærming Rammeverk for analysen, samt hvordan identifisere kandidater for prosessforbedring...657

12 18 Økonomi- og virksomhetsstyring 15.8 Case: vedlikeholdsprosessen i AS Norske Rutebusser, tidligere Norske turbusser Introduksjon til Norske Rutebusser, blant annet selskapets verdikjedemodell Kartlegging av tidsbruk Kartlegging av ressursbruk In ter es sent ana ly se og vur de ring av verdiskapningsbidrag Problemdefinisjon, årsaksanalyse og løsningsutvikling Lean i kon tekst: Sam men lig ning med BPR, ABC og an net Lean-tilnærmingen versus Business Process Reengineering Fra optimalisering basert på gitt kostnadsstruktur til endring av selve kostnadsstrukturen En gjen vi sitt til ABC: Hvor for driverstyring blir for en kelt En «snill og ufarlig» form for realisering av operasjonell effektivitet? Oppsummering Sluttnoter Kapittel 16 Noen andre effektiviseringskonsepter Klassifisering basert på formål og driftsmessig orientering Effektivitet i tradisjonell og ny forstand Aktivitetsbasert kalkulasjon én gang til Aktivitetsbasert kostnadsstyring (ABM) Livssykluskalkyle (LCC: Life Cycle Costing) Målkostnadsanalyse (Target Costing) Kort om målkostnadsprosessen Litt om viktige målkostnadsanalyser Beregning av målkostnader på kort og lang sikt Benchmarking Konkurrentorientert benchmarking Generell benchmarking Intern benchmarking Konkurrentregnskap JIT (Just in Time Management) Hovedtrekk ved JIT Noen særtrekk ved JIT Kontinuerlige forbedringer (Kaizen) Six Sigma BPR: Business Process Re-engeneering Oppsummering Sluttnoter Kapittel 17 Samordning av kapasiteter ved bruk av lineær programmering Case: Tempe Medical Centre Den første problemformuleringen og en grafisk illustrasjon Relevant informasjon for kvantitativ samordning Konturene av en analytisk løsningsmetode Tempe Medical Centres kapasitetssituasjon Hvor mye kan tilgjengelig sengekapasitet økes uten at nye flaskehalser inntreffer? Hvor mye kan røntgenkapasiteten økes uten at nye flaskehalser inntreffer?...741

13 Hvordan påvirkes sykehusets tilpasning og kapasiteter av at en flaskehals fjernes? Hva er konsekvensene av å øke røntgenkapasiteten i A3 innenfor øvre sensitivitetsgrense? Er det lønnsomt å fjerne flaskehalser, og hvilken flaskehals bør prioriteres? Veien videre med bruk av Excel Oppsummering Appendiks 17.1: Dualitet Appendiks 17.2: LP og kapitalrasjonering Sluttnoter Litteratur Ordforklaringer Stikkord

Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser

Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser MAGMA 0812 fagartikler 39 Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser Botsøvelser og andre øvelser William E. Graham fullførte mastergraden sin med spesialisering i strategi og ledelse

Detaljer

Flaskehalser og tidstyveri

Flaskehalser og tidstyveri Handelshøgskolen Flaskehalser og tidstyveri Drift av regnskapsavdeling sett i leanperspektiv Thomas Linaker Svendsen Masteroppgave i økonomi og administrasjon - Mai 2014 Forord Denne masteroppgaven er

Detaljer

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt 42 fagartikler MAGMA 0612 Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt Lasse B. Lien er professor ved Institutt for Strategi og Ledelse ved NHH. Leder for delprosjektet «Darwin: Bedrifter og Bransjer»

Detaljer

For mye eller for lite lån? f

For mye eller for lite lån? f 52 fagartikler MAGMA 0612 For mye eller for lite lån? f Betydningen av banker og kreditt i oppgangs- og nedgangstider Ove Rein Hetland har Ph.D. i finans fra Norges Handelshøyskole. Han har vært stipendiat

Detaljer

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le Re por ta sje Ill.: YAY MICRO/Arne Olav L. Hageberg Hvis bru kerne fikk be stem me BAKGRUNN Bru ker med virk ning i ut dan nin gen Bru ker med virk ning er en lov fes tet ret tig het, og ikke noe tje nes

Detaljer

Bok og nettside som integrert læreverk F

Bok og nettside som integrert læreverk F faglige perspektiver MAGMA 0312 fagartikler 63 Bok og nettside som integrert læreverk F Øy vind Bøh ren er professor i finansiell økonomi ved Handelshøyskolen BI, hvor han leder Senter for eierforskning

Detaljer

DIGITALE MORSMÅLSRESSURSER LÆRERVEILEDNING

DIGITALE MORSMÅLSRESSURSER LÆRERVEILEDNING DIGITALE MORSMÅLSRESSURSER LÆRERVEILEDNING Digitale morsmålsressurser lærerveiledning Forord Artikkelsamlingen du sitter med i hånden, er tenkt å skulle være mange ting på en gang. Vi ønsker at du som

Detaljer

sticky culture F Å lede endring med kulturell bevissthet Sam men drag «Cul ture is not part of the game, it is the game.»

sticky culture F Å lede endring med kulturell bevissthet Sam men drag «Cul ture is not part of the game, it is the game.» MAGMA 0812 fagartikler 59 Endringsledelse og sticky culture F Å lede endring med kulturell bevissthet Bjørn W. Hennestad innehar Orklas gaveprofessorat i Organisasjonskultur og lederskap ved Handelshøyskolen

Detaljer

Bok mel dinger TIDSSKRIFT FOR UNGDOMSFORSKNING 2011, 11(1):97 104

Bok mel dinger TIDSSKRIFT FOR UNGDOMSFORSKNING 2011, 11(1):97 104 Bok mel dinger Ce ci lie Jávo Kulturens betydning for oppdragelse og atferdsproblemer. Transkulturell forståelse, veiledning og behandling Oslo: Universitetsforlaget 2010 Jávos bok tar mål av seg til å

Detaljer

SNF-rapport nr. 08/11. Banker uten budsjett - hvem er de?

SNF-rapport nr. 08/11. Banker uten budsjett - hvem er de? Banker uten budsjett - hvem er de? En studie av norske sparebanker uten budsjett av Hilde Johannessen SNF Prosjekt nr. 7980 Beyond Budgeting Research Program Prosjektet er finansiert av Statoil SAMFUNNS-

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

LEDELSE AV KUNNSKAPSARBEID F

LEDELSE AV KUNNSKAPSARBEID F 56 FAGARTIKLER MAGMA 0311 LEDELSE AV KUNNSKAPSARBEID F ALEXANDER MADSEN SANDVIK, 32 år, stipendiat ved institutt for strategi og ledelse ved Norges Handelshøyskole (NHH). Forsker på ledelse og motivasjon

Detaljer

Re ha bi li te ring av bygg verk ved li ke holds be gre pet

Re ha bi li te ring av bygg verk ved li ke holds be gre pet Re ha bi li te ring av bygg verk ved li ke holds be gre pet Den skattemessige håndteringen av rehabiliteringer byr på utfordringer både for skattyter, rådgiver, revisor og skatteetaten. Det er derfor på

Detaljer

Finnes en ideell stemmerettsalder?

Finnes en ideell stemmerettsalder? Finnes en ideell stemmerettsalder? En analyse av debatter og forskning rundt stemmerett for 16-åringer 1 Guro Ødegård Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor (In sti tutt for sam funns

Detaljer

Hvordan skape dynamisk styring?

Hvordan skape dynamisk styring? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2009 Hvordan skape dynamisk styring? En casestudie av et stort internasjonalt oljeselskap av Gunn Therese Ueland Fossdal Kirsti Kvie Gardum Utredning innen masterstudiet

Detaljer

Vil øke kjennskapen. Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet.

Vil øke kjennskapen. Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet. Annonsebilag til Kommunal Rapport Nyheter fra Kommunalbanken Nr. 1-2013 Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet. Side 4 God dialog mellom administrasjon og politikere

Detaljer

SNF-rapport nr. 06/11

SNF-rapport nr. 06/11 Styringsverktøy og lønnsomhet fra tradisjon til innovasjon En studie av lønnsomhetsforskjeller i banksektoren med utgangspunkt i bruk av styringsverktøy av Hanne Kojen Andersen Ine Camilla Opsahl SNF Prosjekt

Detaljer

Effekter på norsk økonomi av en mer markert internasjonal lavkonjunktur f

Effekter på norsk økonomi av en mer markert internasjonal lavkonjunktur f 2 Effekter på norsk økonomi av en mer markert internasjonal lavkonjunktur f industrien tar støyten Andreas Benedictow er forsker ved Gruppe for makroøkonomi i Statistisk sentralbyrå. Han arbeider med konjunkturanalyse

Detaljer

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f 62 fagartikler MAGMA 0612 Har kvaliteten på lærere falt over tid? f Jarle Møen er professor i bedriftsøkonomisk analyse ved Norges Handelshøyskole. Hans forskningsinteresser inkluderer kunnskapspolitikk,

Detaljer

tjenesteytere F Kob le re og meglere av kunn skap i norsk næ rings liv Sammendrag

tjenesteytere F Kob le re og meglere av kunn skap i norsk næ rings liv Sammendrag MAGMA 0112 fagartikler 23 Kunnskapsbaserte tjenesteytere F Kob le re og meglere av kunn skap i norsk næ rings liv Ragnhild Kvålshaugen er Dr.oecon og førsteamanuensis ved Institutt for strategi og logistikk

Detaljer

Utvikling av en balansert målstyringsmodell. Veronica Lillestad Henriksen

Utvikling av en balansert målstyringsmodell. Veronica Lillestad Henriksen av Veronica Lillestad Henriksen Masteroppgave i økonomi og administrasjon Studieretning bedriftsøkonomi (30 stp.) Institutt for økonomi Norges fiskerihøgskole Universitetet i Tromsø Mai 2007 II FORORD

Detaljer

Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg

Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg t e m p o Hvor dan reg ner vi ut kli ma ef fek ten av våre transportvalg? Og hvor dan på vir ker det reg ne styk ket om en også tar hen syn til an tall pas sa

Detaljer

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se Fag es say Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me for barn og un ges psy kis ke hel se M Ungsinn er en kunnskapsdatabase som skal bidra til en kvalitetshevning av forebyggende og helsefremmende

Detaljer

Skading av egen kropp er som kli nisk fe no men svært sam men satt og

Skading av egen kropp er som kli nisk fe no men svært sam men satt og Kroppsskading og deltakelse i den virtuelle verden Carina Fjelldal-Soelberg Artikkelen ser på om kroppsskaderes deltakelse i den virtuelle ver den er med på ska pe en egen kroppsskadingskultur. Kroppsskading

Detaljer

Fordeling av interne strukturelle kostnader

Fordeling av interne strukturelle kostnader Handelshøgskolen og Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fordeling av interne strukturelle kostnader En casestudie av eiendom, bygg og anleggsinvesteringer i Forsvarsbygg. Yngve

Detaljer

God økonomistyring, hva må til? Espen Skaldehaug

God økonomistyring, hva må til? Espen Skaldehaug God økonomistyring, hva må til? Espen Skaldehaug Tidspunkt: Torsdag 16. april, 08.00-09.30 Sted: Innledning Innledningsvis har jeg lyst til å stille et enkelt spørsmål: For et menneske som har fått i oppgave

Detaljer

Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er ph.d. fra NHH (2008).

Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er ph.d. fra NHH (2008). MAGMA 512 fagartikler 45 Et valg i blinde? F Norske ungdommers kjennskap til ulikheter i arbeidsmarkedet før de gjør sine utdanningsvalg Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt

Detaljer

Forord. Innholdet i denne oppgaven står for forfatternes regning. Trondheim, 22. mai 2012 ...

Forord. Innholdet i denne oppgaven står for forfatternes regning. Trondheim, 22. mai 2012 ... Forord Denne masteravhandlingen er skrevet som en avsluttende del av mastergradsstudiet i økonomi og administrasjon ved Trondheim Økonomiske Høgskole, med økonomistyring som fordypning. Avhandlingen er

Detaljer

Høy sko le lek tor II, ad vo kat Gun nar Kas per sen Fri stil ling av ar beids ta ke re mo te ord el ler ju ri disk be grep?...

Høy sko le lek tor II, ad vo kat Gun nar Kas per sen Fri stil ling av ar beids ta ke re mo te ord el ler ju ri disk be grep?... Innhold Sti pen diat Kari Bir ke land Re vi sors rol le et ter regn skaps lo ven 3-3b fore taks sty ring i års be ret nin gen... 16 1 Inn led ning... 16 2 Kort om kra ve ne til re de gjø rel se om fore

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer