Del 1 Planlegging og styring av verdiskapningsprosessen... 21

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Del 1 Planlegging og styring av verdiskapningsprosessen... 21"

Transkript

1 Del 1 Planlegging og styring av verdiskapningsprosessen Kapittel 1 Økonomi- og virksomhetsstyring, styringssløyfen og bokens oppbygning Hva er økonomi- og virksomhetsstyring? Tradisjonell økonomistyring halter i praksis Styringsinformasjon uten relevans God økonomi- og virksomhetsstyring Ressurser og verdiskapningslogikk Verdikjeden Strategisk forankring Styring av kritiske ressurser Læring og fornyelse Verdisystemet, konkurrentene og virksomhetens rammebetingelser Skritt på rett vei Generisk styringssyklus og oppbygningen av boken...35 Sluttnoter...39 Kapittel 2 Perspektiver på prestasjonsstyring Ulike former for prestasjonsstyring, inklusive målstyring Prestasjonsstyringens ve sen samt viktige komponenter i prestasjonsstyringen Den tradisjonelle begrepsforståelsen Kom po nen te ne i et mål sty rings sy stem: om feedback, single loops, double loops og alt det der Må ling ale ne gir ikke sty ring Prestasjonsstyring og ulike skoler innenfor strategifaget Ledelse og styring Styring og organisatorisk kontekst Fra til sik tet til fremvoksende stra te gi: når prestasjonsstyringens formål blir å beskrive, «oppdage» og teste strategi Å elaborere strategi Å opp da ge stra te gi En styringssløyfe tilpasset ulike former for strategidannelse...54

2 8 Økonomi- og virksomhetsstyring 2.7 Avgrensning mot risikostyring og intern kontroll Oppsummering...56 Sluttnoter...57 Kapittel 3 Balansert målstyring Illustrasjon av et balansert målekort Idégrunnlaget for balansert målstyring Verdiskapning er en årsak-virkning-prosess, og det er denne som må styres De to bærende idéene i balansert målstyring Alene å operere med ikke-finansielle måleparametere er ikke å praktisere balansert målstyring Grunnleggende begreper innenfor balansert målstyring Suksessfaktorer og måleparametere Målekortperspektiver Overordnet utviklingsmetode for balansert målstyring Noen sentrale konseptuelle spørsmål, belyst gjennom casen Osloviken Eiendom Case: Osloviken Eiendom Domenet for balansert målstyring: Den strategiske forretningsenheten Identifisering av kritiske suksessfaktorer gjennom utvikling av strategikartet Nærmere om begrepet strategiske temaer Hvor mange suksessfaktorer? Om presisjon, abstraksjon, syntese og målbarhet Ut vik ling av strategikart, og dermed suk sess fak to rer, for Osloviken Eiendom Oversikt Det finansielle perspektivet Det eksterne perspektivet (interessenter og kunder) Interne prosesser-perspektivet In fra struk tur per spek ti vet Hvis strategikartet er overbefolket: Hvilke suksessfaktorer skal en videreføre til målekortet? Fra suksessfaktorer til måleparametere Generelt, herunder om nødvendigheten av flere måleparametre for enkelte suksessfaktorer Reliabilitet og validitet som krav til måleparametere Øvrige krav, herunder om lead- versus lag- og om relative versus absolutte parametre Definering av måleparametere for Osloviken Eiendom Det finansielle perspektivet Det eksterne perspektivet (interessenter og kunder) Interne prosesser-perspektivet In fra struk tur per spek ti vet En kort kommentar om målemetoder, datakilder, rapporteringsfrekvens, osv Utvikling av kvantitativt innhold Tar get-set ting i målstyringsregimer: SMART-kri te rie ne Target-verdier for Osloviken Eiendom Om måleskalaer og om forholdet mellom tallmessig score og kvaliteten på en ytelse Fastsettelse av terskelverdier og regelverk for trendutslag Utviklingen av ba lan sert mål sty ring bør skje i regi av virksomhetens ledelse Kort om bruk av ba lan sert mål sty ring i per for man ce reviews Et øye blikks bil de av det kom plet te målekortet for Osloviken Eiendom Sluttnoter...110

3 9 Kapittel 4 Balansert målstyring Videregående anvendelser En introduksjon til bruk av balansert målstyring for å innordne og koordinere mellom selskaper og organisatoriske enheter Balansert målstyring bortenfor én-nivå-målekortet til den strategiske forretningsenheten Bruk av balansert målstyring for å formålsrette organisasjonen Balansert målstyring på konsernnivå Konsernnivåkortet: Ikke en syn te se av datterselskapskort, men fo kus på rea li ser ing av konsernstrategien Litt bakgrunn, samt introduksjon av begrepene morselskapsfortrinn og konsernstrategi Ty per av og kil der til morselskapsfortrinn Konsernnivåets målekort må reflektere verdiskapningsprosessen knyttet til morselskapsfortrinn Et eksempel fra profesjonell tjenesteyting: Revisjons- og rådgivningsselskapet Front Et apropos: Hvilke prestasjoner skal vi ansvarliggjøre og belønne konsernledelsen for? Strategisk arkitektur: Hvordan konsernstrategien påvirker innretningen på og relasjonene mel lom målekortene i et kon sern Om konsernnivåmålekort, SBU-målekort og ag gre ger te målekort Strategisk arkitektur i tre hovedtyper av konsernstrukturer Om den pa ra dok sa le tran gen til å sam men lik ne KPI-sco re på tvers av SBU-er Kort om formålsretting av og for in ter ne støt te en he ter Flernivåmålekort innenfor en og samme forretningsenhet; såkalt «kaskadering» Hva er kaskadering, og hvorfor praktiseres det? Et eksempel fra en mindre sparebank Formatet på underliggende målekort vil avhenge av organisasjonsstrukturen Hvor dypt bør en kaskadere? Kaskadering kun innenfor den strategiske forretningsenheten; ikke fra konsernnivå til for ret nings en het Er kaskadering og andre former for formålsretting egentlig (og alltid) verdiskapende? Balansert målstyring i offentlig sektor og non-profit-organisasjoner Utviklet for bedrifter med forretningsmessig formål, men anbefalt for og adoptert av offentlig sektor Mål styr in gens inn tog i of fent lig sek tor er (også) en del av New Pub lic Management Hvor re le vant er det å snak ke om strategiimplementering? Om strategibegrepet i offentlig sektor Om verdiskapningsbegrepet og verdiskapningslogikken i of fent lig sek tor Målekortperspektiver i offentlig sektor Balansert målstyring versus mål- og resultatstyringsbegrepet i offentlig sektor Mål- og resultatstyring slik det foreskrives i norsk statlig forvaltning Den iboende konflikten mellom målstyring og regelstyring En advarsel mot dysfunksjonelle suksessfaktorer og måleparametere Innledning Lo gis ke feil slut nin ger Empiriske feilslutninger: Hvilken årsakssammenheng? Ikke-valide parametere: Heller omtrentlig rett enn presist feil Ikke-re liab le måleparametere: Ikke alt som tel ler, kan tel les og ikke alt som kan tel les, tel ler Oppsummering Appendiks 4.1 Balansert målstyring versus Management by Objectives

4 10 Økonomi- og virksomhetsstyring Appendiks 4.2 Faren for dataoversvømmelse ved overdreven kaskadering Sluttnoter Kapittel 5 Et kritisk blikk på balansert målstyring Virker balansert målstyring? Hva sier empirien? Fortreffeligheten begrunnes med deduktiv management-retorikk og anekdotisk evidens De forskningsbaserte studiene er inkonklusive Støtter balansert målstyring egentlig strategi? Effektiv styring forholder seg til hvordan organisasjoner fungerer og verdier skapes , noe som ikke er helt entydig En (svært) forenklet skisse over strategilitteraturen Intet er så praktisk som en god teori! Om konkurransemessige fortrinn: Posisjoneringsskolen versus det ressursbaserte synet Om hvordan strategi faktisk blir til: Designskolen vs. Mintzbergs fremvoksende strategi Om hvordan strategi (bør) implementeres: Kampanjeskolen versus Quinns logiske inkrementalisme Er det svak implementeringsevne som er det egentlige problemet? Oppsummering: I beste fall et forenklet strategisyn, i verste fall utrygg strategisk grunn En gjenvisitt til «kaskadering»: Er målstyring på individnivå verdiskapende? Hvis måling på individnivå er skadelig, og balansert målstyring dreier seg om slik måling Ja, balansert målstyring dreier seg (også) om måling på individnivå Den bakenforliggende retorikken: Hvordan skal vi ellers rettlede, motivere og evaluere? Nærmere om hva som motiverer mennesker Måling og motivasjon i en større HRM-kontekst: Kontrollorientert vs. forpliktelsesbasert HRM-praksis Implikasjoner for balansert målstyring på individnivå Skepsisen mot individuell måling er ikke ny: Deming og kvalitetsbevegelsen om prestasjonsevaluering Erstatninger for måling i et regime med forpliktelsesbasert HRM: Effektiv prestasjonsledelse Nok en påminnelse om at (balansert) målstyring må tildeles en rolle den med rimelighet kan oppfylle Hvor kommer balansert målstyring fra, og hvordan vil konseptet utvikle seg videre? Inspirasjonskildene for balansert målstyring Balansert målstyring på steroider: Kombinering av balansert målstyring med prognoser Sluttnoter Kapittel 6 Budsjetter og budsjettering Budsjettet: Et verktøy for å teste finansielle implikasjoner av operative planer samt koordinere mellom enheter Bud sjet tets for mat: Bestanddeler, tidshorisont og nedbrytningsstruktur Den tradisjonelle begrepsforståelsen Budsjettoppstillingen føl ger or ga ni sa sjons struk tu ren og for ret nings lo gik ken Be greps opp ryd ding: årsbudsjett, langtidsbudsjett, «Capital Budgeting», mv Bud sjet tets in put: Budsjettforutsetninger og planer Bud sjett for ut set nin ger...238

5 Om begrepene tiltak og planer, samt distinksjonen mellom nullbase- og inkrementell budsjettering Nærmere om sam men hen gen mel lom mål, pla ner og bud sjett Kort om den tekniske utarbeidelsen av budsjetter Betydningen av «Accrual Accounting» Bud sjet tets innbyrdes logiske sammenheng og gan gen i budsjettutarbeidelsen Kommentarer til gangen i budsjettutarbeidelsen Et praktisk eksempel Case: Rådgivningsfirmaet Ultima Thule Sel ska pets mål for Kapasitets- og salgs-/omsetningsbudsjett, samt sesongmessig periodisering av dette Bud sjett for per so nal kost na der Bud sjett for ad mi nist ra sjons kost na der mv Sammenstilling av Ultima Thules EBITDA-budsjett Investeringsbudsjett, samt beregning av avskrivninger Bud sjet tert inn gå en de ba lan se Budsjettert kontantstrøm fra driftsaktiviteter Beregning av renteinntekter og rentekostnader Samlet resultatbudsjett Budsjettert utgående balanse Avsluttende kommentarer, herunder om innretningen på budsjettdokumentet Enda mer om mål, planer og budsjetter (og prognoser) Et budsjett er ikke en prognose, eller? Pla ner og bud sjet ter i for hold til målstyringsbegrepet Nærmere om budsjettprosessen Alternativer til en plandrevet budsjettprosess, og egenskapene til disse Hvem skal utarbeide budsjettet og på hvilke arenaer? Den allment ideelle budsjettprosessen, finnes den? Appendiks 6.1: Et tilleggseksempel med vareproduksjon og varelager A6.1.1 Introduksjon A6.1.2 Budsjettets innbyrdes logiske sammenheng og gangen i budsjettutarbeidelsen A6.1.3 Casen AS Tradisjonell Avsluttende kommentarer Sluttnoter Kapittel 7 Budsjettering videregående emner Mot en mind re forutsetningstung opp fat ning om bud sjet tets for mat og inn hold Bakgrunnen for tradisjonell forståelse av budsjettets format og tidshorisont men det må ikke nødvendigvis være slik Budsjetter er ferskvare og bør rulleres. Budsjetthorisonten bør avgjøres av behovet for «sikt» Håndtering av usikkerhet: om scenarioer og sensitivitetsanalyser Hvorfor bare finansregnskapets språk, stør rel ser og formatramme? Mot en utvidet (og pragmatisk) definisjon av budsjettet Nær me re om hvil ke for mål bud sjet tet ofte til leg ges, men ikke bør ha Introduksjon Ti tenkelige formål Formålenes innbyrdes forenlighet: budsjettet kan ikke samtidig være mål og prognose..322

6 12 Økonomi- og virksomhetsstyring Et kuriøst tilfelle: likviditetsprognostisering ba sert på et re sul tat bud sjett som uttrykker bedriftens mål Er budsjettet velegnet som bærer av virksomhetens målformuleringer? Budsjettbasert kost nads sty ring Budsjettbaserte incentiv- og belønningssystemer Bruk av budsjettet for å ansvarliggjøre Bud sjet tet som plan, plan leg gings verk tøy eller middel for å kommunisere planer og intensjoner Bruk av budsjettet for å konstatere og analysere sviktende resultatoppnåelse Kon klu sjon Implikasjoner av en innskrenket budsjettrolle: bruk og mis bruk av bud sjet tet En kommentar til virk som he ters sty rings syk lus og forestillingen om høs ten som budsjettsesong Ritualenes tyranni: om budsjettvedtak, budsjettforhandlinger og annen tvilsom praksis Å ved ta et bud sjett er nep pe re le vant Å «for bed re» et bud sjett, i betydning øke budsjettert resultat, er tvil som prak sis Å innlate seg på «budsjettforhandlinger» kan være skadelig Å streve etter bud sjett opp nå el se og/eller holde noen ansvarlig for dette, fø rer til manipulativ atferd Budsjettoppfølging ved analyse av budsjettavvik er lite meningsfullt annet enn for prognoseforbedring Oppsummering, blant annet innsikten om at budsjetteringen er langt viktigere enn bud sjet tet Noen viktige praktiske problemstillinger og rekkevidden av anvisningene i dette kapitlet Drifts-/ledelsesrapportering i et sty rings re gi me der bud sjet tet har en inn skren ket rolle En kommentar til spørsmålet om budsjettstruktur i re la sjon til or ga ni sa sjons struk tur og resultatansvar En kort kommentar om trender innenfor praksis samt mulige lovmessige føringer Budsjetter og budsjettering i offentlig virksomhet Om kri tik ken mot bud sjet tet og hvorfor denne i stor grad har feil adresse Introduksjon En sveip innom Bey ond Budgeting-filosofien På skuldrene til giganter: etab lert læ rings teo ri og Mintzbergs idé om fremvoksende stra te gi Hva gjen står av kri tik ken når vi inn skren ker bud sjet tets rol le og for mål? og hva gjenstår dersom vi i tillegg gjør budsjettprosessen og budsjettformatet mindre rigid? En gjenvisitt til budsjettbaserte incentivsystemer: av skaf fe bud sjet tet for di det uheldigvis misbrukes? Det tra di sjo nel le bud sjet tet, når det tillegges en rolle det ikke bør ha, er en easy target Avsluttende kommentarer: Vi tren ger bud sjet tet, tross alt Ap pen diks 7.1: Le vers of Con trol uli ke sty rings verk tøy til uli ke for mål og i uli ke kon teks ter A7.1.1 Betydningen av kontekst og situasjon A7.1.2 Ibo en de spen nin ger i organisasjonsatferd og verdiskapningshensyn A7.1.3 Fire typer styringsobjekter og fire tilhørende styringsmekanismer A7.1.4 Nærmere om giranalogien: valg av mekanisme etter de rådende forholdene Sluttnoter...369

7 13 Kapittel 8 Bruk av prognoser til styringsformål Hva vi mener med prognosebasert styring, herunder betydningen av påvirkbarhet Grunnleggende begreper innenfor utarbeidelse og bruk av prognoser til styringsformål Mål, prognoser, prediksjoner, budsjetter, planer og scenarioer Illusjonen om den forutsetningsløse prognose og skillet mellom momentum- og intervensjonsprognoser Nær me re om bruk av pro gno ser som opp ford ring til hand ling En skisse av mekanismene i offensiv prognosebasert styring Betydningen av prognosehorisont Taktiske, strategiske og prestasjonsprognoser Hvilke størrelser bør en prognostisere? Innledning og begrepsbruk Vi prognostiserer måleparameterne til relevante suksessfaktorer Fra suksessfaktorer til måleparametere: reliabilitet og validitet And re prognosestørrelser enn dem som er knyt tet til den of fen si ve prognosestyringen Metoder for utarbeidelse av prognoser Prognostisering forutsetter bruk av modeller Hovedtyper av prognoser etter art og metode Matematiske prognosemodeller Statistiske prognosemodeller Skjønnsmessige prognosemodeller Krav til prognoser Oversikt: KARAT-regelen Prognoser må være tidsriktige (T): om beslutningsledetider og end rings takt Pro gno ser må være aksjonerbare (A) Prognoser må være robuste (R) og fri fra motivasjonsmessig, kognitiv og sosial skjevhet Prognoser må være innbyrdes avstemte (A) Prognostiseringen må være kostnadseffektiv (K) Om prognostiseringsstrategier og valg av prognosemodell Fordeler, ulemper og bruksområder for de respektive hovedtypene Om prognostiseringsstrategier: de ter mi nis tis ke, symp to ma tis ke og sy ste ma tis ke Prognosebasert styring i en større styringskontekst Tar get-set ting i prognosestyringsregimer Bruk av prognoser som en utvidelse av balansert målstyring Hvordan unngå dysfunksjonelle prognoseregimer? Om prognosestyring og Beyond Budgeting-filosofien Fra feed back til feedforward? Hind re for prognosestyringens ut bre del se, blant annet faren for at prognosestyring fortrenges av budsjettet Oppsummering Sluttnoter Kapittel 9 Måling av effektivitetsdrevet verdiskapning Metodisk utgangspunkt Finansregnskapet som informasjonskilde Case: Pina Resort Virksomhetens ressursstyring er det som skal måles...425

8 14 Økonomi- og virksomhetsstyring 9.5 Aktiviteter er ressurser i endring Krav til gode effektivitetsmål Effektivitetsmålet bør stimulere til atferd som oppfyller virksomhetens overordnede mål Effektivitetsmålet bør bare måle effektivitetsdrevet verdiskapning (verdidestruksjon) Effektivitetsmålet bør beregnes med relevante data Måloppnåelse bør måles relativt To tradisjonelle prestasjonsmål Fra TR og RI til MTR og MRI Om intellektuell kapital og effektivitetskapital Et gyldig måltall for effektivitetsdrevet verdiskapning Litt om kompetansebaserte ressurser og strategisk prosess Oppsummering Appendiks 9.1 Kostnadenes betalingsperspektiv Appendiks 9.2 Betaling for ytelser fra virksomhetens ressurser Appendiks 9.3 Gjenanskaffelsesverdi som virkelig verdi Sluttnoter Del 2 Beslutningsstøtte for verdiskapning Kapittel 10 Verdidrivere, kostnadsdrivere og verdikjedeanalyse Michael E. Porters generiske verdikjede Strategisk økonomistyring og strategisk kostnadsanalyse Verdikjedeanalysens formål Kostnadsdrivere Analyse av konkurranseposisjon Ressursbasert forklaring på konkurransefortrinn Produktsekvensialisering som forklaring på konkurransefortrinn Evolusjonær forklaring på økonomisk utvikling Effektivisering og strategiske investeringer i et verdikjedeperspektiv Oppsummering Sluttnoter Kapittel 11 Kostnadsbegreper og kostnadsrelevans Case: AS Norske turbusser Ressurser, aktiviteter og kostnader Det regnskapsmessige og økonomiske kostnadsbegrepet Det forretningsmessige problemet styrer kostnadsanalysen Kostnadsrelevans: Hvilke kostnader skal med i analysen? Direkte og indirekte kostnader bestemmes av kostnadsobjektet Variable og faste kostnader Korrigeringer av kostnader for beslutnings- og styringsformål Fra historisk kost til gjenanskaffelsesverdier Korreksjon av lineære avskrivninger Aktivering eller kostnadsføring av utgifter? Andre kostnadsbegreper og kostnadsinndelinger...499

9 Produktkostnader og periodekostnader Volumbaserte, strukturbaserte og endringsbaserte kostnader Produksjonskostnader og kunderelaterte kostnader Kontrollerbare og ikke-kontrollerbare kostnader Kalkulatoriske kostnader «Sunk costs» Alternativkost Marginalkostnader og gjennomsnittskostnader Kostnads- og inntektsoppstillinger for vare- og tjenesteproduserende virksomheter og for varehandelsforetak Metoder for kostnadsestimering Skjønnsmessig inndeling i faste og variable kostnader Høy-/lavmetoden Regresjonsanalyse i regneark Ingeniørmetoden Oppsummering Sluttnoter Kapittel 12 Kostnadsfordeling til og mellom kostnadssteder Viktige fordelingsbegreper Formålet med kostnadsfordelingen Kostnadsfordelingsprinsipper Fordelingsnøkler ved kostnadsfordeling til og mellom kostnadssteder Tre fordelingsmetoder Den direkte metoden Trinnvis fordeling Kryssfordeling Kryssfordeling med bruk av Excel Oppsummering Sluttnoter Kapittel 13 Produkt- og kundekalkulasjon Hva er kalkyler? Tre kalkulasjonsmetoder Selvkost- og bidragskalkyler Selvkostkalkyler Bidragskalkyler Case: Dyrt og Deilig AS Strategisk plattform og forretningsmessig logikk Produkter og kunder Produksjon og kapasitet Kalkulasjonspraksis Konkurransesituasjon Bestandsutvikling Mulig produktlansering i Regnskapstall for ABC-modellens opphav og bidrag til kalkulasjon...544

10 16 Økonomi- og virksomhetsstyring 13.6 Sentrale ABC-begreper Kostnadsobjekt Aktiviteter og prosesser Ressurser Direkte og indirekte kostnader Totrinns kalkulasjonsmodell Ressursdrivere Kostnadsdrivere Utvikling av en ABC-kalkyle Identifisere virksomhetens aktiviteter Fordele kostnader til aktiviteter Identifisere egnede kostnadsdrivere Fordele kostnader til produkter eller andre kostnadsobjekter Strukturkostnader og kompleksitet Aktivitets- og kostnadshierarkiet i ABC Volumbaserte aktiviteter Seriebaserte aktiviteter Produktbaserte aktiviteter Anleggsbaserte aktiviteter En ABC-modell for Dyrt og Deilig AS Kapasiteter og kostnaden for ledig kapasitet ABC for måling av kundelønnsomhet Eksempel på feilaktig beregning av kundelønnsomhet Eksempel på korrekt beregning av kundelønnsomhet Strategisk lønnsomhetsanalyse Tidsdrevet ABC ABC-modellens fortrinn og ulemper Riktigere kostnadsfordeling Bedre kostnadsstyring gjennom økt oppmerksomhet på aktiviteter Oppsummering Sluttnoter Kapittel 14 Økonomisk verdi av tilleggsinformasjon Bayesiansk oppdatering og to andre statistiske metoder Case: AS Petrogass del Bayesiansk oppdatering i et nøtteskall Verdien av imperfekt tilleggsinformasjon fra en test Verdivurdering av tilleggsinformasjon for Petrogass Betingede sannsynligheter for en binomisk forsøksrekke Verdivurdering av muligheten til å bore to prøvebrønner En oppsummering av de ulike verdiberegningene til Petrogass Case: AS Petrogass, del Når hypoteser og testresultater er normalfordelt Oppsummering Sluttnoter...612

11 17 Del 3 Fra analyse til forbedring Kapittel 15 Lean-filosofien og flerdimensjonal prosessanalyse som veier til operasjonell effektivitet Lean! Et steg tilbake: Om strategi, operasjonell effektivitet og konkurransekraft Strategi versus operasjonell effektivitet Mangfoldet i tilnærminger til operasjonell effektivitet: ikke alternativer, men komplementære Operasjonell effektivitet gjennom lean: bottom-up-involvering og kontinuerlig for bed ring Grunnleggende begreper: oppgave, produkt, metode, prosess, throughput og aktivitet Hva lean egentlig er (og ikke er):opprinnelse, karakteristika og anvendelse Opprinnelsen til lean: japansk bilindustri og Toyota Production System, TPS Muda: slø sing vi øns ker å unn gå TPS ver sus lean: ulik vekt leg ging av over be last ning (muri) og in kon si stens (mura) Fra bilindustri til tjenesteyting, inklusive produksjon av interne administrative leveranser Å forstå lean: fra en underskog av eksplisitte verktøy og teknikker til innsikt i de bærende idéene De fem lean-prinsippene Fra de fen sivt fo kus på å unn gå muda til of fen sivt fo kus på å job be smart Prinsipp 1: Definer produktverdi slik kunden ser det Prinsipp 2: Forstå og optimaliser verdistrømmen, det vil si eliminer ikke-verdiskapende ak ti vi te ter Prin sipp 3: Skap jevn flyt, her un der om batchbegrepet, pro ses ser ver sus funk sjo ner og takttid Prin sipp 4: Pull fram for push, her un der om blant an net Just-in-Time og kanban Prinsipp 5: Streb etter perfeksjon Forholdet mellom produktspesifikasjoner, prosessdesign og prosessens muliggjørere Relevant definisjon av «produkter» og tilhørende produksjonsprosesser for interne leveranser Muliggjørere for prosessforbedringer, blant annet teknologi og organisering Når nye kundepreferanser og produktspesifikasjoner gjør prosessforbedringer mulig og nød ven dig Å anvende lean: litt om metode og modus i forbedringsarbeidet Hvordan de fem lean-prinsippene kan omsettes til en overordnet stegvis til nær mings må te Nærmere om forholdet mellom produktspesifikasjoner og kundetilfredshet: Kano-mo del len Pro duk tets mål kost nad Realisering av idealet om «perfeksjon», herunder om kaizen / kontinuerlig forbedring Flerdimensjonal prosessanalyse som lean-teknikk Introduksjon Forbedring av produktet eller tids- og ressursbruken krever prosessforbedring! Metodisk tilnærming Rammeverk for analysen, samt hvordan identifisere kandidater for prosessforbedring...657

12 18 Økonomi- og virksomhetsstyring 15.8 Case: vedlikeholdsprosessen i AS Norske Rutebusser, tidligere Norske turbusser Introduksjon til Norske Rutebusser, blant annet selskapets verdikjedemodell Kartlegging av tidsbruk Kartlegging av ressursbruk In ter es sent ana ly se og vur de ring av verdiskapningsbidrag Problemdefinisjon, årsaksanalyse og løsningsutvikling Lean i kon tekst: Sam men lig ning med BPR, ABC og an net Lean-tilnærmingen versus Business Process Reengineering Fra optimalisering basert på gitt kostnadsstruktur til endring av selve kostnadsstrukturen En gjen vi sitt til ABC: Hvor for driverstyring blir for en kelt En «snill og ufarlig» form for realisering av operasjonell effektivitet? Oppsummering Sluttnoter Kapittel 16 Noen andre effektiviseringskonsepter Klassifisering basert på formål og driftsmessig orientering Effektivitet i tradisjonell og ny forstand Aktivitetsbasert kalkulasjon én gang til Aktivitetsbasert kostnadsstyring (ABM) Livssykluskalkyle (LCC: Life Cycle Costing) Målkostnadsanalyse (Target Costing) Kort om målkostnadsprosessen Litt om viktige målkostnadsanalyser Beregning av målkostnader på kort og lang sikt Benchmarking Konkurrentorientert benchmarking Generell benchmarking Intern benchmarking Konkurrentregnskap JIT (Just in Time Management) Hovedtrekk ved JIT Noen særtrekk ved JIT Kontinuerlige forbedringer (Kaizen) Six Sigma BPR: Business Process Re-engeneering Oppsummering Sluttnoter Kapittel 17 Samordning av kapasiteter ved bruk av lineær programmering Case: Tempe Medical Centre Den første problemformuleringen og en grafisk illustrasjon Relevant informasjon for kvantitativ samordning Konturene av en analytisk løsningsmetode Tempe Medical Centres kapasitetssituasjon Hvor mye kan tilgjengelig sengekapasitet økes uten at nye flaskehalser inntreffer? Hvor mye kan røntgenkapasiteten økes uten at nye flaskehalser inntreffer?...741

13 Hvordan påvirkes sykehusets tilpasning og kapasiteter av at en flaskehals fjernes? Hva er konsekvensene av å øke røntgenkapasiteten i A3 innenfor øvre sensitivitetsgrense? Er det lønnsomt å fjerne flaskehalser, og hvilken flaskehals bør prioriteres? Veien videre med bruk av Excel Oppsummering Appendiks 17.1: Dualitet Appendiks 17.2: LP og kapitalrasjonering Sluttnoter Litteratur Ordforklaringer Stikkord

Innhold. Del 1 Planlegging og styring...29

Innhold. Del 1 Planlegging og styring...29 Kapittel 1 Økonomisk styring, styringssløyfen og bokens oppbygning... 17 1.1 Økonomisk styring 2.0....19 1.2 Hva er økonomi- og virksomhetsstyring?.... 21 1.3 Målstyring og andre former for prestasjonsstyring....

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18 Innhold Innledning...16 Kapitlene... 17 Ano ny mi tet... 18 Del I Innledning til mentoring KapIttel 1 Introduksjon til mentoring...20 Bak grunn...20 Be gre pe ne...22 Sponsorship og ut vik len de mentoring...23

Detaljer

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23 Innhold Introduksjon...11 Bokens oppbygning...12 Kapittel 1 Profesjonsutdanning en reise...15 En reise...15 Profesjonsutdanning...16 Begynnelse og slutt på reisen?...17 Før sko le læ rer ut dan ne ren...18

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le Innhold Ut ford rin ger sett fra nord... 15 Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le D en nye nord om r å de p o li t ik ken... 18 Stat lig sat sing før og nå... 20 De sentrale arenaene...

Detaljer

Kunnskapsarbeid om kunnskap, læring og ledelse i organisasjoner...13

Kunnskapsarbeid om kunnskap, læring og ledelse i organisasjoner...13 Innhold Kunnskapsarbeid om kunnskap, læring og ledelse i organisasjoner...13 Ei rik J. Ir gens og Gre te Wennes Kunn skaps ar beid mot en avgrensning...13 Kunnskapsarbeid i organisasjonsteori og praksis...15

Detaljer

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER 32 PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER RAGN HILD SIL KO SET før s te ama nu en sis dr.oecon, In sti tutt for mar keds fø ring, Han dels høy sko len BI PRIS OG BESLUTNINGER I BEDRIFTER Pris har til dels

Detaljer

In tro duk sjon. Ing rid Helg øy og Ja cob Aars

In tro duk sjon. Ing rid Helg øy og Ja cob Aars In tro duk sjon Ing rid Helg øy og Ja cob Aars I den ne bo ken ret ter vi opp merk som he ten mot hvor dan ut for ming av po litisk-ad mi nist ra ti ve in sti tu sjo ner får kon se kven ser for myn dig

Detaljer

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Innhold Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Kapittel 1 Pedagogiske ledere og det faglige arbeidet i barnehagen...25 Pedagogiske

Detaljer

Innhold. Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17. Kapittel 2 Psy ko lo gisk ald ring... 25

Innhold. Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17. Kapittel 2 Psy ko lo gisk ald ring... 25 Innhold Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17 Av Olav Slet vold og Ha rald A. Ny gaard Le ve al der... 17 Ge ne relt om teo ri er for ald ring... 17 Ald rings teo ri er... 18 Livs l pet som per spek tiv

Detaljer

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om?

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? [start kap] De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? Kjell Lars Ber ge og Ja nic ke Hel dal Stray De mo kra tisk med bor ger skap i sko len? De mo kra ti er van ske lig, selv for et gjen nom

Detaljer

styringssystemer og lønnsomhet R

styringssystemer og lønnsomhet R MAGMA 0613 FagarTikler 31 styringssystemer og lønnsomhet R en studie av norske sparebanker Trond Bjørnenak er dr.oecon. fra Norges Handelshøyskole (NHH), hvor han arbeider som professor ved Institutt for

Detaljer

SuK sess Kri te ri er for. Læ rings KuL tur

SuK sess Kri te ri er for. Læ rings KuL tur faglige perspektiver MAGMA 0310 fagartikler 63 SuK sess Kri te ri er for etab Le ring av en sterk Læ rings KuL tur Cathrine Filstad er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. Hun har forsket, publisert

Detaljer

Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas innhold...17 Re fe ran ser...

Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas innhold...17 Re fe ran ser... Innhold Kapittel 1 Forsk ning på entreprenørskapsopplæring...13 Ve gard Johansen og Liv Anne Stø ren Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas

Detaljer

530164-Okstyring2.book Page 5 Tuesday, November 26, 2013 9:24 AM. innhold. Innhold

530164-Okstyring2.book Page 5 Tuesday, November 26, 2013 9:24 AM. innhold. Innhold 530164-Okstyring2.book Page 5 Tuesday, November 26, 2013 9:24 AM Innhold Kapittel 1 Økonomistyring i perspektiv............................. 11 1.1 Litt om hva økonomistyring omfatter................................

Detaljer

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17 Innhold Innledning........................................... 13 Noen be grep........................................... 16 Mange muligheter....................................... 17 KAPITTEL 1 Hva skjer

Detaljer

Oppfattet servicekvalitet. Oppfattet service. Forventet service. Organisasjonsimage. Teknisk kvalitet (Hva?) Funksjonell kvalitet (Hvordan?

Oppfattet servicekvalitet. Oppfattet service. Forventet service. Organisasjonsimage. Teknisk kvalitet (Hva?) Funksjonell kvalitet (Hvordan? lingen i kjøper selger-relasjonen oppleves. Denne delen av kvaliteten er knyttet til prosessen og samhandlingen, og illustrerer hvordan verdiene blir fremstilt i samhandlingen og møtet mellom kundene og

Detaljer

2.1 Lean har mange ansikter...40 2.2 Valg av perspektiv...47

2.1 Lean har mange ansikter...40 2.2 Valg av perspektiv...47 Innhold Introduksjon...13 Del I lean som globetrotter...15 KapIttel 1 Den norske modellen...17 1.1 Utviklingen av den norske modellen frem til andre verdenskrig..19 1.2 Produktivitet og gjenreisning...22

Detaljer

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le Re por ta sje Ill.: YAY MICRO/Arne Olav L. Hageberg Hvis bru kerne fikk be stem me BAKGRUNN Bru ker med virk ning i ut dan nin gen Bru ker med virk ning er en lov fes tet ret tig het, og ikke noe tje nes

Detaljer

Forfatterens forord til den norske utgaven

Forfatterens forord til den norske utgaven Forfatterens forord til den norske utgaven 6 Klart lederskap J eg er svært glad for at denne boken nå utgis på norsk. Norge er et land med sterke tradisjoner for samarbeid innen ledelse og organisasjon.

Detaljer

Innledning Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene... 11

Innledning Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene... 11 INNHOLD Innledning Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene... 11 Hva er veiledning?... 12 Veiledning er kontekstfølsom... 13 Teorikunnskap og personlig kunnskap...14 Hand lings- og refleksjonsmodellen

Detaljer

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal Innhold Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk... 13 og Nanna Kildal Kapittel 2 Sentrale begreper, utviklingslinjer og teoretiske perspektiver... 17 Utviklingslinje

Detaljer

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?... Innhold Fakta...15 Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...17 Inger Granby Unge rusmiddelavhengige bærere av en sammensatt problematikk...17 Rus re for men av 2004 et skritt fram el ler to til ba

Detaljer

Om boken... 17 Bidragsyternes tema og spørsmål... 19 Bokens målgruppe... 25 Litteratur... 25

Om boken... 17 Bidragsyternes tema og spørsmål... 19 Bokens målgruppe... 25 Litteratur... 25 Kompetanse for mangfold... 17 Om boken... 17 Bidragsyternes tema og spørsmål... 19 Bokens målgruppe... 25 Litteratur... 25 KAPITTEL 1 Det flerkulturelle i et kritisk perspektiv... 27 Ka ria ne Westr heim

Detaljer

STY RE LE DE REN: FRA ORD FØ RER TIL LE DER OG MO TI VA TOR

STY RE LE DE REN: FRA ORD FØ RER TIL LE DER OG MO TI VA TOR 28 STY RE LE DE REN: FRA ORD FØ RER TIL LE DER OG MO TI VA TOR MOR TEN HUSE er professor ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering ved Handelshøyskolen BI. Huse har også undervist ved Svenske

Detaljer

Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap

Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap Artikkelen er forfattet av: Fast ad vo kat Chris ti ne Buer Ad vo kat fir ma et Schjødt Nye av skjæ rings reg ler

Detaljer

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der Forord Det er i år 100 år si den Den nor ske Dom mer for en ing ble stif tet. Stif tel sen fant sted 4. mai 1912 på et møte der det del tok 24 domme re. De nær me re om sten dig he ter om kring stif tel

Detaljer

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden.

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden. LIVSSTIL HVEM: Line Evensen BOR: I en sveit ser vil la fra 1875 på Nesodden utenfor Oslo. FAMILIE: De tre bar na Agaton Sofus (7), Oliam Cornelius (10) og Emil (26), kjæ res ten Bosse og hans to barn,

Detaljer

BESKYTTELSE MOT «UØNSKET MARKEDSFØRING» ETTER NY MARKEDSFØRINGSLOV

BESKYTTELSE MOT «UØNSKET MARKEDSFØRING» ETTER NY MARKEDSFØRINGSLOV 24 FAGARTIKLER MAGMA 0409 BESKYTTELSE MOT «UØNSKET MARKEDSFØRING» ETTER NY MARKEDSFØRINGSLOV MO NI CA VI KEN er cand.jur. fra Uni ver si te tet i Oslo. Hun er før s te lek tor og Associate Dean ved Han

Detaljer

regn skap og skatt Sel skaps rett Del I:

regn skap og skatt Sel skaps rett Del I: Del I: Samv irkeforetak selskapsrett, regn skap og skatt Den ne del I av ar tik ke len tar for seg ak tuelle pro blem stil lin ger, mo men ter, ut ford rin ger og kon se kven ser som kan være ele men ter

Detaljer

Høy sko le lek tor II, ad vo kat Gun nar Kas per sen Fri stil ling av ar beids ta ke re mo te ord el ler ju ri disk be grep?...

Høy sko le lek tor II, ad vo kat Gun nar Kas per sen Fri stil ling av ar beids ta ke re mo te ord el ler ju ri disk be grep?... Innhold Sti pen diat Kari Bir ke land Re vi sors rol le et ter regn skaps lo ven 3-3b fore taks sty ring i års be ret nin gen... 16 1 Inn led ning... 16 2 Kort om kra ve ne til re de gjø rel se om fore

Detaljer

1 Hva leg ger du/dere i be gre pet den nors ke mo del len?... 34 2 Hva ser dere på som de stør ste bi dra ge ne/re sul ta te ne

1 Hva leg ger du/dere i be gre pet den nors ke mo del len?... 34 2 Hva ser dere på som de stør ste bi dra ge ne/re sul ta te ne Innhold KA PIT TEL 1 Inter nasjonali sering og den norske modellen... 13 Brita Bungum, Ulla Forseth og Elin Kvande In ter na sjo na li se ring som bok sing og dan sing... 17 Sam ar beids for søke ne eks

Detaljer

Man dals ord fø re rens for ord

Man dals ord fø re rens for ord Man dals ord fø re rens for ord Man dal blir ofte om talt som den lil le byen med de sto re kunst ner ne. Noen av de kunst ner ne vi ten ker på, er nett opp de fem kunst ner ne som blir om talt i den ne

Detaljer

www.handball.no Spil le reg ler

www.handball.no Spil le reg ler www.handball.no Spil le reg ler Ut ga ve: 1. juli 2010 Copyright NHF 2010 Innholdsfortegnelse FOR ORD 3 Re gel 1 Spil le ba nen 4 Re gel 2 Spil le ti den, slutt sig na let og ti me out 9 Re gel 3 Bal len

Detaljer

CARL JO HAN SEN SKINN RO MAN

CARL JO HAN SEN SKINN RO MAN CARL JO HAN SEN SKINN RO MAN Tom Nord ten ner en si ga rett og blir sit ten de og se for nøyd på røyk rin ge ne som sti ger opp mot ta ket. Han er åpen bart, selv på nært hold, en fjern stjer ne, uvil

Detaljer

INNHALD STADBASERT LÆ RING... 19 FORTELJINGA OM AURLANDSMODELLEN

INNHALD STADBASERT LÆ RING... 19 FORTELJINGA OM AURLANDSMODELLEN INNHALD KAPITTEL 1 INNLEIING... 13 Læ ring og berekraftig sam funns ut vik ling... 13 Miljødimensjonen og den generelle læreplanen... 14 Struk tur og innhald i boka... 15 DEL 1 STADBASERT LÆ RING... 19

Detaljer

Le del se i teo ri og prak sis er et stort og sam men satt fag felt der norske og nordiske forskere har gjort seg stadig mer bemerket både nasjonalt og internasjonalt. Samtidig er lederlønn, lederutvikling,

Detaljer

Innhold. Kapittel 3 Kalkyler og kalkyleprinsipper... 69 3.1 Hva er en kalkyle?... 69 3.2 Formålet med produktkalkyler... 70.

Innhold. Kapittel 3 Kalkyler og kalkyleprinsipper... 69 3.1 Hva er en kalkyle?... 69 3.2 Formålet med produktkalkyler... 70. 490078.book Page 5 Thursday, July 23, 2009 10:57 AM Innhold Kapittel 1 Økonomistyring i perspektiv........................... 11 1.1 Litt om hva økonomistyring omfatter.............................. 11

Detaljer

PO SI TIVT LE DER SKAP

PO SI TIVT LE DER SKAP 22 PO SI TIVT LE DER SKAP Jak ten på de po si ti ve kref te ne JON-ARILD JO HAN NES SEN har doktorgrad i systemteori fra Universitetet i Stockholm. Han har vært professor på Handelshøyskolen BI, og rektor

Detaljer

HEROISK HR PRAGMATISKE PRAKTIKERE

HEROISK HR PRAGMATISKE PRAKTIKERE 44 HEROISK HR PRAGMATISKE PRAKTIKERE Hvor dan HR kan bi dra til bed re re sul ta ter SVEIN S. AN DER SEN er professor i organisasjonsstudier ved handelshøyskolen BI, og professor II på Senter for Trening

Detaljer

DEL II: ORGANISASJONSENDRING DRIVKREFTER, INNHOLD OG OMFANG, KONTEKST OG PROSESS... 35

DEL II: ORGANISASJONSENDRING DRIVKREFTER, INNHOLD OG OMFANG, KONTEKST OG PROSESS... 35 Innhold DEL I: ORGANISASJONSENDRING.... 13 Kapittel 1 «Skal vi end re oss nå igjen?»... 15 Fire historier om endring... 16 Historie 1: Endringer i store, norske børsnoterte selskaper... 16 Historie 2:

Detaljer

Bestilling og ordremottak Lager og produksjon Regnskap og økonomi. Ordre. Produksjon. Uttak varer. (Fnr - S ) K -s

Bestilling og ordremottak Lager og produksjon Regnskap og økonomi. Ordre. Produksjon. Uttak varer. (Fnr - S ) K -s Ri si ko sty ring og inter n kontroll Artikkelen er forfattet av: tats au to ri sert re vi sor Tore a muel sen Part ner BDO Bestilling og ordremottak Lager og produksjon Regnskap og økonomi Bestilling

Detaljer

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten?

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? MAGMA 313 fagartikler 5 Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? Laila Potoku Ansatt i Dovre, har utdanningspermisjon for å ta en mastergrad innenfor Organisasjon og ledelse. Har års arbeidserfaring

Detaljer

INNHOLD I. EØS-av ta len: Nor ges in te gra sjon i EUs ind re mar ked... 15 II. Den ma te ri el le EØS-ret ten... 47

INNHOLD I. EØS-av ta len: Nor ges in te gra sjon i EUs ind re mar ked... 15 II. Den ma te ri el le EØS-ret ten... 47 INNHOLD I. EØS-av ta len: Nor ges in te gra sjon i EUs ind re mar ked... 15 1. Innledning...15 1.1 Formålet: integrasjon av EFTA-statene i EUs indre marked...15 1.2 EØS-av ta lens til bli vel se og før

Detaljer

skri ve for ord. Han ga en ut før lig skrift lig be grun nel se for dette. Den ne be grun nel sen gjen gir vi her et ter av ta le med Tran øy.

skri ve for ord. Han ga en ut før lig skrift lig be grun nel se for dette. Den ne be grun nel sen gjen gir vi her et ter av ta le med Tran øy. FOR LA GETS FOR ORD Den dan ske bo ken Jæ ger ble møtt med krav om for bud da den ut kom for et par må ne der si den. Det dan ske for sva ret men te de ler av bo ken var ska de lig for dan ske sol da ter

Detaljer

Ny ISA 600. Re vi sjon. Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per:

Ny ISA 600. Re vi sjon. Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per: Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per: Ny ISA 600 ISA 600 Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per er en av stan dar de ne der det har skjedd størst end rin ger i

Detaljer

Svar oss på dette! Før stor tings val get 2009

Svar oss på dette! Før stor tings val get 2009 Re por ta sje Før stor tings val get 2009 Svar oss på dette! For ri ge må ned ble par ti le der ne ut ford ret på hva de men te om psy kisk hel se i sko le ne, rus og pa pir lø se mi gran ter. I den ne

Detaljer

Kog ni ti ve, af fek ti ve og selv re gule ren de me ka nis mer i ope ra ti ve ri si ko si tua sjo ner

Kog ni ti ve, af fek ti ve og selv re gule ren de me ka nis mer i ope ra ti ve ri si ko si tua sjo ner Ka pit tel 6 Av Før s te AMA nu en sis i Ge ne rell Psy Ko lo gi The re se Kobbel tvedt og Før s te AMA nu en sis i Kog ni tiv Psy Ko lo gi Wi BeC Ke Brun, Uni ver si te tet i Ber gen Kog ni ti ve, af

Detaljer

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken JAN-KÅRE BREI VIK OG CATHARINA CHRISTOPHERSEN (RED.) Den kulturelle skolesekken Copyright 2013 by Norsk kulturråd/arts Council Norway All rights reserved Utgitt av Kulturrådet

Detaljer

Den kulturelle skolesekken. Jan-Kåre Breivik og Catharina Christophersen (red.)

Den kulturelle skolesekken. Jan-Kåre Breivik og Catharina Christophersen (red.) Den kulturelle skolesekken Jan-Kåre Breivik og Catharina Christophersen (red.) Den kulturelle skolesekken JAN-KÅRE BREI VIK OG CATHARINA CHRISTOPHERSEN (RED.) Den kulturelle skolesekken Copyright 2013

Detaljer

FABI-akademiet. - et samarbeid mellom Fabi og Handelshøyskolen BI

FABI-akademiet. - et samarbeid mellom Fabi og Handelshøyskolen BI FABI-akademiet - et samarbeid mellom Fabi og Handelshøyskolen BI FABI-akademiet en unik mulighet for videreutvikling faglig, personlig og relasjonsmessig 2 For oss i Fabi Group står kompetanse i høysetet.

Detaljer

BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN

BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN MAGMA 0409 FAGARTIKLER 45 BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN PEDER INGE FURSETH er dr.polit. og førsteamanuensis ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering, Handelshøyskolen

Detaljer

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36 Innhold Kapittel 1 Innledning.............................................................. 15 Karl Ja cob sen og Bir git Svend sen Kapittel 2 Kunnskap om oppmerksomhet og emosjonsregulering 25 Karl Jacobsen

Detaljer

Sammendrag. tider er fokus første og fremst rettet mot kostnadsreduksjoner og efektivisering av forretningsprosesser.

Sammendrag. tider er fokus første og fremst rettet mot kostnadsreduksjoner og efektivisering av forretningsprosesser. 5 fagartikler MAGMA 21 OUTSOURCING I TURBULENTE TIDER HANS SOLLI-SÆTHER, postdoktor, Handelshøyskolen BI. Hans Solli-Sæther er cand. scient. fra Universitetet i Oslo og dr. oecon. fra Handelshøyskolen

Detaljer

Tema for be ret nin ger med for be hold

Tema for be ret nin ger med for be hold Rev isjon sberetninger noen er fa rin ger Den ne ar tik ke len tar for seg er fa rin ger med bruk av re vi sjons be ret nin ger fra års opp gjø ret 2010 i egen prak sis og gjen nom les ning av re vi sjons

Detaljer

FABI-akademiet. - et samarbeid mellom Fabi AS og Handelshøyskolen BI

FABI-akademiet. - et samarbeid mellom Fabi AS og Handelshøyskolen BI FABI-akademiet - et samarbeid mellom Fabi AS og Handelshøyskolen BI FABI-akademiet en unik mulighet for videreutvikling faglig, personlig og relasjonsmessig KONTAKTINFORMASJON Fabi AS, Stavanger Anja Arnevik

Detaljer

For skjel le ne fra GRS

For skjel le ne fra GRS IFRS SME del I: For skjel le ne fra GRS Artikkelen er forfattet av: Stats au to ri sert re vi sor Hege Kors mo Sæ ther Den nor ske Re vi sor for en ing Re gi strert re vi sor Rune Ty stad Den nor ske Re

Detaljer

FOR ORD TIL SIV FØRDES BOK

FOR ORD TIL SIV FØRDES BOK AV PROFESSOR DR. MED. PER FUGELLI I Ot ta wa-char te ret om hel se frem men de ar beid he ter det: «Health is created and lived by peop le with in the set tings of their everyday life; where they learn,

Detaljer

FORDRER DET NOE SPESIELT Å LEDE EN SAMFUNNSANSVARLIG BEDRIFT?

FORDRER DET NOE SPESIELT Å LEDE EN SAMFUNNSANSVARLIG BEDRIFT? 22 FAGARTIKLER MAGMA 0209 FORDRER DET NOE SPESIELT Å LEDE EN SAMFUNNSANSVARLIG BEDRIFT? Au ten tisk le del se og sam funns an svar CA RO LI NE DALE DIT LEV-SI MON SEN er utdannet Siviløkonom og har en

Detaljer

Ledelse, styring og verdier

Ledelse, styring og verdier MAGMA 0111 fagartikler 25 Ledelse, styring og verdier Gro La de Gård har sin doktorgrad fra NHH i Bergen. Hun arbeider som førsteamanuensis ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap i Ås, og ved Høgskolen

Detaljer

Ind re sel skap og til ord ning av inn tekt

Ind re sel skap og til ord ning av inn tekt Ut valg te pro blem stil lin ger: Ind re sel skap og til ord ning av inn tekt Artikkelen er forfattet av: S e n i o r r å d g i v e r Ole An ders Grin da len Skatt øst S e n i o r r å d g i v e r Rag nar

Detaljer

Skatt. Del I: Artikkelen er forfattet av:

Skatt. Del I: Artikkelen er forfattet av: Del I: Skattefri omorganisering mv. over landegrensene Nye reg ler gir krav på skat te fri tak ved gren se over skri den de om or ga ni se rin ger mv. og ved ut flyt ting av sel ska per. Ar tik ke len

Detaljer

Grunnleggende økonomistyring

Grunnleggende økonomistyring Terje Berg Grunnleggende økonomistyring Cappelen Damm Akademisk 1 av 6 Innhold Kapittel 1 Introduksjon til økonomistyring... 11 1.1 Hva er økonomistyring?... 11 1.2 Hva er bedriftsøkonomi?... 15 1.3 Sammenhengen

Detaljer

Prosjektet som en temporær organisasjon

Prosjektet som en temporær organisasjon 18 Prosjektet som en temporær organisasjon Er ling S. An der sen er pro fes sor i pro sjekt le del se ved Han dels høy sko len BI i Oslo. Han har so si al øko no misk em bets eksa men fra Uni ver si te

Detaljer

Del II en prak tisk vink let gjen nom gang av god regnskapsføringsskikk: Regnskapsførerens

Del II en prak tisk vink let gjen nom gang av god regnskapsføringsskikk: Regnskapsførerens Del II en prak tisk vink let gjen nom gang av god regnskapsføringsskikk: Regnskapsførerens hverdag I den ne del II av ar tik ke len ser vi på re gel ver ket som re gu le rer hvor dan regn skaps fø rer

Detaljer

Innhold. Ak tu el le be gre per som an ven des i fag fel tet spe si al pe da go gikk... 19 Litteratur... 26

Innhold. Ak tu el le be gre per som an ven des i fag fel tet spe si al pe da go gikk... 19 Litteratur... 26 Innhold Kapittel 1 Spesialpedagogikkens overordnede mål... 17 Ben te I. Borth ne Hvid sten Ak tu el le be gre per som an ven des i fag fel tet spe si al pe da go gikk... 19 Litteratur... 26 Kapittel 2

Detaljer

Vir vel vin den fra Vika. Di vi sjons di rek tør Arne Hol te

Vir vel vin den fra Vika. Di vi sjons di rek tør Arne Hol te In ter vju FOTO: Marie Lind Di vi sjons di rek tør Arne Hol te Vir vel vin den fra Vika 329 333 Han er en ekte Oslo-gutt, men som psy ko lo gi pro fes sor og helseaktør har han satt spor over hele lan

Detaljer

forskningspolitikk Vekst og spenninger i helseforskning Akademisk dannelse Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon 3/2009

forskningspolitikk Vekst og spenninger i helseforskning Akademisk dannelse Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon 3/2009 4: De forsk nings- og innova sjonspolitiske for tel lin ge ne 6: Bør bli mye større 8: Polsk høye re ut dan ning på re form kurs 10: Bed re kli ma for in sti tutt forsk ning 11: NIFU STEP 40 år 12: Forsk

Detaljer

Mot kref te nes sis te kram pe trek nin ger?

Mot kref te nes sis te kram pe trek nin ger? De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

Digital infrastruktur for museer

Digital infrastruktur for museer Digital infrastruktur for museer En evaluering av Kulturrådets satsing Audun Gleinsvik, Elise Wedde og Bjørn Nagell Digital infrastruktur for museer En evaluering av Kulturrådets satsing AU DUN GLEINS

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

Straf fe sa ker Pressens tilgang til dokumenter under hovedforhandling Sivile saker... 73

Straf fe sa ker Pressens tilgang til dokumenter under hovedforhandling Sivile saker... 73 Innhold 01 Offentlighet og medienes rolle i rettergangen... 11 1.1 Of fent lig hets prin sip pet... 11 1.2 Dommernes taushetsplikt og diskresjonsplikt... 13 1.3 Redaktøransvaret ligger hos den ansvarshavende

Detaljer

Kapittel 2 Danningsbegrepet som analytisk begrep i lys av nyere barndomssosiologi..49

Kapittel 2 Danningsbegrepet som analytisk begrep i lys av nyere barndomssosiologi..49 Innhold Barnehagen som danningsarena Introduksjon...13 Kapittel 1 Studier av barnehagen som danningsarena sosialepistemologiske per spek ti ver...19 Elin Erik sen Øde gaard og Thor olf Krü ger Danning

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

Juss og re to rikk inn led ning

Juss og re to rikk inn led ning At ret ten er re to risk, er gam melt nytt. I vår tid er det te li ke vel gått i glemme bo ken. Med gjen nom brud det av det mo der ne var det for nuf ten og viten ska pen som gjaldt, og det har pre get

Detaljer

Vil øke kjennskapen. Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet.

Vil øke kjennskapen. Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet. Annonsebilag til Kommunal Rapport Nyheter fra Kommunalbanken Nr. 1-2013 Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet. Side 4 God dialog mellom administrasjon og politikere

Detaljer

Innhold. 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13. 2 Å lære i og av na tu ren... 29. 3 Cel len og livs pro ses se ne...

Innhold. 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13. 2 Å lære i og av na tu ren... 29. 3 Cel len og livs pro ses se ne... Innhold 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13 Læring med forståelse... 13 Nærkontakt med liv... 14 Varierte arbeidsmåter i biologi... 15 Forskerspiren og utforskende arbeidsmåter...

Detaljer

spe sia list opp ga ver i kli nisk psy ko lo gi. I

spe sia list opp ga ver i kli nisk psy ko lo gi. I Fag ar tik kel Jan Skjer ve Av de ling for kli nisk psy ko lo gi, Uni ver si te tet i Ber gen Sis sel Reich elt Psy ko lo gisk in sti tutt, Uni ver si te tet i Oslo Spe sia list opp ga ver i kli nisk psy

Detaljer

Inn led ning. In ge bjørg Hage 4 INGEBJØRG HAGE

Inn led ning. In ge bjørg Hage 4 INGEBJØRG HAGE Inn led ning In ge bjørg Hage Be no ni vedblev å indrede hu set og naus tet, nu pa nel te og mal te han sit hjem som and re stormænd og folk som så hans stue fra sjø en de sa: Der lig ger ho ved byg ningen

Detaljer

Når den blin de skal lede den døve tol ke bruk i psy kisk helse vern

Når den blin de skal lede den døve tol ke bruk i psy kisk helse vern Fra prak sis Når den blin de skal lede den døve tol ke bruk i psy kisk helse vern Bruk av tolk er en pro blem stil ling som de fles te psy ko lo ger i kli nisk prak sis har blitt el ler kom mer til å bli

Detaljer

hva ønsker de ansatte? F

hva ønsker de ansatte? F 32 Ledelse av samfunnsansvar (CSR) hva ønsker de ansatte? F Ca ro li ne D. Dit lev-si mon Sen er ut dan net si vil øko nom og hun har en mas ter grad in nen Ener gy and Environmental Stu dies fra USA og

Detaljer

Ak tiv døds hjelp en sis te ut vei 782 784

Ak tiv døds hjelp en sis te ut vei 782 784 De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning til hel se po li

Detaljer

Sty re eva lue rin ger hva er det, og hvor dan bru kes de?

Sty re eva lue rin ger hva er det, og hvor dan bru kes de? MAGMA 0309 fagartikler 41 Sty re eva lue rin ger hva er det, og hvor dan bru kes de? Janicke Lilletvedt Rasmussen er førstelektor og doktorgradsstipendiat ved Handelshøyskolen BI, institutt for regnskap

Detaljer

re vi sjon av regnskapsestimater.

re vi sjon av regnskapsestimater. Utfordr inger k ny ttet til re vi sjon av regnskapsestimater Re vi sjon av es ti ma ter i regn ska pet be rø rer grunn leg gen de pro blem stil lin ger knyt tet til regn skaps rap por te rin gen og hvor

Detaljer

Strategisk økonomistyring HRS 6001

Strategisk økonomistyring HRS 6001 Strategisk økonomistyring HRS 6001 2. forelesning Strategisk kostnadsanalyse SCA Tor Tangenes / BI Sandvika / V03 tor.tangenes@bi.no 1 Hva var strategisk økonomistyring igjen? Strategic cost management

Detaljer

INTERN STYRING OG KONTROLL I ET BREDERE FORRETNINGSFOKUS ELLER BEGRENSET TIL FINANSIELL RAPPORTERING?

INTERN STYRING OG KONTROLL I ET BREDERE FORRETNINGSFOKUS ELLER BEGRENSET TIL FINANSIELL RAPPORTERING? 54 INTERN STYRING OG KONTROLL I ET BREDERE FORRETNINGSFOKUS ELLER BEGRENSET TIL FINANSIELL RAPPORTERING? T. FLEMMING RUUD, PhD og statsautorisert revisor, professor ved Handelshöyskolen BI, Universität

Detaljer

Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er ph.d. fra NHH (2008).

Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er ph.d. fra NHH (2008). MAGMA 512 fagartikler 45 Et valg i blinde? F Norske ungdommers kjennskap til ulikheter i arbeidsmarkedet før de gjør sine utdanningsvalg Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt

Detaljer

Talsmann. QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen. Geir Strand hjalp Sigrids familie.

Talsmann. QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen. Geir Strand hjalp Sigrids familie. UTGITT AV NORSK JOURNALISTLAG 14 2012 21. SEPTEMBER 96. ÅRGANG B-blad Talsmann Geir Strand hjalp Sigrids familie. FOTO: martin huseby jensen Side 6-10 QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen Geir

Detaljer

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se Fag es say Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me for barn og un ges psy kis ke hel se M Ungsinn er en kunnskapsdatabase som skal bidra til en kvalitetshevning av forebyggende og helsefremmende

Detaljer

Mor og psy ko log i møte med offent lige helse tje nes ter

Mor og psy ko log i møte med offent lige helse tje nes ter Fag es say Mor og psy ko log i møte med offent lige helse tje nes ter 466 471 Som psy ko log spør jeg meg jevn lig hvor dan klien ten opp le ver å møte hel se ve se net ved meg som psy ko log. Som mor

Detaljer

REGN DANS EL LER DANS PÅ RO SER? Et kri tisk blikk på den rå den de læ rings tra di sjo nen i øko no mi- og virk som hets sty rings fa ge ne

REGN DANS EL LER DANS PÅ RO SER? Et kri tisk blikk på den rå den de læ rings tra di sjo nen i øko no mi- og virk som hets sty rings fa ge ne MAGMA 0109 FAGARTIKLER 51 REGN DANS EL LER DANS PÅ RO SER? Et kri tisk blikk på den rå den de læ rings tra di sjo nen i øko no mi- og virk som hets sty rings fa ge ne SVEIN H. GJØNNES er utdannet siviløkonom

Detaljer

Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene

Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene INN LED NING Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene Det området vi kaller pedagogisk veiledning el ler bare veiledning i den ne boka, konsentrerer seg om praksisveiledning. Det vil si profesjonell

Detaljer

Lavterskelpsykolog i sik te

Lavterskelpsykolog i sik te Ak tuelt Stats bud sjet tet 2009 Lavterskelpsykolog i sik te 1439-1440 En de lig kan vei en til psy ko log hjelp bli kor tere. Stats bud sjet tet bæ rer bud om økt sat sing på psy kis ke helse tje nes

Detaljer

LIZA MARK LUND. Fasadefall OVERSATT AV DOR THE EMILIE ERICH SEN, MNO

LIZA MARK LUND. Fasadefall OVERSATT AV DOR THE EMILIE ERICH SEN, MNO LIZA MARK LUND Fasadefall OVERSATT AV DOR THE EMILIE ERICH SEN, MNO PROLOG Et menneske kan bare opp fat te en viss meng de smerte. Og så be svi mer man. Be visst he ten slår seg av, akkurat som sikringen

Detaljer