Strategi for kvalitet og kompetanse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategi for kvalitet og kompetanse"

Transkript

1 Strategi for kvalitet og kompetanse for barnehagene i Asker kommune Liten og viktigst!

2 Nasjonale føringer Hovedmålene til Stortingsmelding 41: Kvalitet i barnehagen er: Innledning > Sikre likeverdig kvalitet i alle barnehager > Styrke barnehagen som læringsarena > Alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende fellesskap Barnhage tilbudet skal være av høy kvalitet og som gjennom tidlig innsats medvirker til sosial utjevning og livslang læring. Tidlig innsats innebærer både et godt pedagogisk tilbud fra barna er små og at problemer blir oppdaget og at tiltak settes tidlig inn i utdanningsløpet. Stortingsmeldingen som ble behandlet i mai 2009 legger til grunn at det er barnehageloven og rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver som definerer hva et godt barnehagetilbud skal være. Med utgangspunkt i barnehagens samfunnsmandat, framhever meldingen at tilstrekkelig personale med relevant kompetanse er barnehagens viktigste innsatsfaktor og at barnehagen skal være en lærende organisasjon som skal være i stand til å møte nye krav og utfordringer, og som skal drive med kontinuerlig kvalitetsutvikling. (side 29.) Asker kommunes føringer Denne strategiplanen er i tråd med kommunens handlingsprogram for , og styringsverktøyet Balansert målstyring (BMS). Det er utviklet mål og indikatorer for måloppnåelse ut fra målekart for oppvekstsektoren som tydeliggjør sentrale utfordringer for barnehagene. Det skal utarbeides en felles plan for kompetanseutvikling som en del av kvalitetsprogrammet for kommunale og private barnehager. 2 strategi for kvalitet og kompetanse for barnehagene i asker kommune strategi for kvalitet og kompetanse for barnehagene i asker kommune 3

3 Kvalitet Tidlig innsats Samordning av tjenester Kvalitetssystem for barnehagene i Asker 1 Kvalitetsmål 2 Plan for kompetanseheving 3 Rapportering Visjon: Liten og viktigst! Barnehagen som læringsarena Tidlig innsats Samarbeid barnehage skole Kompetent personale Sonesamarbeid Utviklingssamarbeid Kurs/opplæring Nettverk Veiledning 4 strategi for kvalitet og kompetanse for barnehagene i asker kommune strategi for kvalitet og kompetanse for barnehagene i asker kommune 5

4 2 HOVEDMÅL I Handlingsprogram perioden er de sentrale målområdene for Tjenesteområdet Oppvekst Kvalitet, Tidlig innsats, Samordning av tjenester og Kapasitet. For barnehagene innebærer dette fokus på kvalitet og tidlig innsats i alle barnehagene i Asker. Balansert målstyring unike mål for barnehagene jf. Handlingsprogrammet: > Økt fokus på antall barn som bør henvises til barnevern og pp-tjeneste > Tverrfaglig samarbeidssystem iverksettes i kommunale og ikke kommunale barnehager > Styrke overgangsrutiner (barnehage/skole) > Økt fokus på barns sosiale ferdigheter og medvikning > Rutiner for tidlig registrering av barns språkutvikling (TRAS) 3 KVALITETSSYSTEM FOR BARNEHAGENE I ASKER Kvalitetssikringssystem for barnehager i Asker ble vedtatt av kommunestyret i 2004 og dette systemet har vært førende for kommunens barnehagestrategi fram til i dag. Det nye kavlitetssystemet for kommunale og private barnehager skal bygge på og utvide det arbeidet som allerede gjøres i barnehagene. Askers mangfold av barnehager må videreutvikles, og målet om 30 % menn innen 2014 skal ivaretas. Målene i kvalitetssystemet skal knyttes til tilsynssystemet for alle barnehagene i Asker og styringsverktøyet i kommunen, Balansert målstyring. Visjonen 1 Liten og viktigst! Med visjonen legger vi føringer for hvor viktig det er med tidlig innsats: 6 strategi for kvalitet og kompetanse for barnehagene i asker kommune strategi for kvalitet og kompetanse for barnehagene i asker kommune 7

5 4.0 STRATEGIER Kompetent personale I barnehagene i Asker er det profesjonelle og kompetente ansatte som tar et aktivt ansvar for barns utvikling og læring gjennom å reflektere og evaluere eget arbeid. 4.1 Kvalitetsmål for barnehagene > Barnehagen som læringsarena I Askers barnehager møter barna ansatte som fremmer barns læring gjennom gode mestringsopplevelser, lek og nyssgjerrighet > Tidlig innsats Barnehagene i Asker har arenaer og gode rutiner for tverrfaglig samarbeid for å kunne ivareta barn og foreldre som trenger ekstra støtte og oppfølging > Sammenheng og samarbeid barnehage/skole I barnehagene i Asker skapes grunnlaget for danning og sosial kompetanse i det sammenhengende utviklingsløpet fra barnehage opptil videregående skole > Kompetent personale I barnehagene i Asker er det profesjonelle og kompetente ansatte som tar et aktivt ansvar for barns utvikling og læring gjennom å reflektere og evaluere eget arbeid. 4.2 Plan for kompetanseheving De ansattes kompetanse er helt sentralt for å styrke både barnehagen som pedagogisk institusjon og de ansattes yrkesstatus, og for at barnehagene skal nå målene i Handlingsprogrammet Kompetanseplanen er direkte knyttet til kvalitetsmålene med underliggende tiltak. Det skal utarbeides en strukturert kompetanseplan som er gjennomførbar for alle ansatte i kommunale og private barnehager. Alle ansattegrupper vil få opplæring innenfor følgende prioriterte områder: > Tverrfaglig samarbeidssystem > Barns psykisk helse > Samarbeid barnehage/barnevern > Barnesamtaler > Metoder for å sikre barns kognitive utvikling (utvikling av kunnskap) > Metoder for utvikling av barns sosiale kompetanse > Pedagogisk dokumentasjon og vurdering I tillegg til prioriterte satsingsområdene vil det være kompetanseutvikling knyttet til Rammeplan for barnehagene. I kompetanseplanen vil det bli tilbud om alternative kurs i forskningsbaserte læringsmetoder, evalueringsmetoder og kartleggingsverktøy. Annen kompetanseheving Foruten å styrke kompetanseheving i forhold til satsningsområdene skal de forskjellige ansattegrupper få mulighet til etter og videreutdanning. Det er viktig at menn blir prioritert spesielt til førskolelærerutdanningen og til fagbrev for barne- og ungdomsarbeidere. Ansatte med annen pedagogisk utdanning bør oppfordres og prioriteres til å søke utdanning som kvalifiserer til førskolelæreryrket. Assistenter > Kurs for alle nyansatte (sentralt i kommunen) > Fagbrev barne og ungdomsarbeider (Fylkeskommunen) > Førskolelærerutdanning(Deltid) Barne og ungdomsarbeidere > Førskolelærerutdanning(Deltid) Førskolelærere > Videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid PUB(statlige midler) > Videreutdanning i veiledning(statlige midler) > Master utdanning Styrere > Master i ledelse (BI internt) > Masterprogram for styre i barnehagen (nasjonal utdanning fra høsten 2011) Flerspråklige ansatte. > Førskolelærerutdannelse(statlige midler) > Basiskompetanse (VOX) Asker kommune må sentralt dekke utgifter til vikar for ansatte i kommunale og private barnehager som tar relevant etter - eller videreutdanning. 4.3 Rapportering. Kvalitetssystemet skal gjøre barnehagene i stand til å drive systematisk kvalitetsutviklingsarbeid og bli i stand til å synliggjøre og dokumentere arbeidsmåter og metoder for barnehagens arbeid. Det er nødvendig med verktøy/arenaer som måler og rapporter opplevd kvalitet. Barnehagene har følgende rapporteringssystemer: > Brukerundersøkelser. Brukerundersøkelser foretas minst annet hvert år for både kommunale og private barnehager. Kommunale barnehager gjennomførere brukerundersøkelse hvert på lik linje med andre kommunale virksomheter. > BMS- kommunale barnehager De kommunale virksomhetene må årlig rapportere på BMS (balansert målstyring) målene i Handlingsprogrammet. > Lederdialog to ganger pr. år De kommunale virksomhetslederne har to ganger pr. år lederdialog med direktør for oppvekst og utdanning og i dialogen rapporteres det på Virksomhetsplan og BMS mål. > Tilsyn/Revisjon egenrapportering for kommunale og private barnehager Asker kommunes tilsynsrutiner i henhold til Lov om barnehager for kommunale og private barnehager videreføres: > Årlig egenrapportering (årsplan sendes barnehage myndighet) > Stedlig meldt tilsyn hvert tredje år. To personer fra barnehagemyndigheten har tilsyn en hel dag med gjennomgang av tilsynsrapport (lov om barnehager og kvalitetskriterier), intervju med styrer/eier og intervju med ansatte. Ved stedlig tilsyn vil det være fokus på Asker kommunes vedtatte kvalitetsmål og tiltak. > Uanmeldt tilsynsbesøk på bakgrunn av klage, egenrapportering eller varsel om uforsvarlig/ulovlige forhold. Asker kommunes rutiner vedrørende ISO sertifisert ledelsessystem videreføres slik det er i dag. Revisjonen omfatter tre standarder, ledelse, miljø og informasjonssikkerhet på lik linje med alle kommunale virksomheter. 8 strategi for kvalitet og kompetanse for barnehagene i asker kommune strategi for kvalitet og kompetanse for barnehagene i asker kommune 9

6 5.0 PRIORITERTE KVALITETSMÅL De prioriterte områdene er direkte knyttet opp mot kvalitetsmålene og BMS, og for å kunne nå disse målene er det nødvendig å prioritere konkrete tiltak som kan måles og dokumenteres ved rapportering. 5.1 Barnehagen som læringsarena Tiltak: > Barnehagen har metoder for å sikre barns utvikling og mestring. 5.4 Kompetent personale Tiltak: > Barnehagen har minst en førskolelærer pr. 12 barn over tre år > Førskoleutdanning tilbys barne- og ungdomsarbeidere og assistenter > Barnehagen har ansatte med spesialkompetanse etter behov > Ansatte deltar på Asker kommunes kompetanseutviklingsprogram > Evalueringsverktøy for innhold og praksis i barne hagen er etablert 5.2 Tidlig innsats Tiltak: > Tverrfaglig samarbeidssystem gjennomføres av alle barnehager > TRAS brukes som metode for kartlegging av barns språkutvikling > Metode for gjennomføring av barnesamtaler er etablert > Kommunalt foreldreutvalg for barnhager er etablert (FUB) Når det gjelder valg av læringsmetoder, kartleggings-verktøy og evalueringsmetoder i tilknytning til alle målområdene, vil barnehagen kunne velge det de synes er hensiktsmessig for egen barnehage, men metodene må være forskningsbasert. 5.3 Sammenheng og samarbeid barnehage/skole Tiltak: > Rutiner for overgang barnehage/skole er etablert i samarbeid med skolen. > System for overføring av dokumentasjon fra barnehage til skole er etablert > Metode for utvikling av barns sosiale kompetanse er etablert 10 strategi for kvalitet og kompetanse for barnehagene i asker kommune

7 I Asker er det lang tradisjon for å holde kurs for alle ansatte i private og kommunale barnehager spesielt knyttet til Kunnskapsdepartementets Strategi for kompetanseutvikling / PRIORITERTE ARBEIDSFORMER Arenaer for å gjennomføre arbeidsformene skal være ute i barnehagene, samling i sonene, eller samlinger med kommunale og private barnehager enkeltvis eller samlet. Det kan være hele personalgrupper eller fag/ ansattegrupper. Grupperingen skal være egnet til formålet. 6.1 Utviklingsarbeid/prosjektarbeid Arbeidet med å utvikle hele kommunen og den enkelte virksomhet bør foregå kontinuerlig. Det er viktig å oppmuntre og stimulere den enkelte virksomhet/barnehage til å etablere/delta i prosjekter, også forskningsprosjekter knyttet rammeplanens fagområder eller til kvalitetsmålene for barnehagene i Asker kommune. Aktuelle prosjekter: IKT - It`s learning for barnehagene Kosthold Evaluering/ vurderingsarbeid 6.2 Kurs for alle ansattegrupper Asker kommune skal videreutvikle kurstilbudene som skal knytte seg til satsningsområdene og andre aktuelle temaer. Noen kurs vil være obligatoriske for de kommunale ansatte og det er ønskelig at også de private barnehagene vil benytte seg av kommunens tilbud. Obligatoriske kurs kan organiseres på sonevise personalmøter Kursene vil variere fra å være heldagskurs, halvdags - eller timeskurs. Det vil også bli arrangert kursrekker innenfor aktuelle temaer. Det vil bli arrangert felles planleggingsdag en gang pr. år, fortrinnsvis første dag etter påskeferien. Kursene holdes av eksterne og interne foredragsholdere. 12 strategi for kvalitet og kompetanse for barnehagene i asker kommune strategi for kvalitet og kompetanse for barnehagene i asker kommune 13

8 6.3 Nettverk /erfaringsdeling I arbeidet med å utvikle barnehagene legges det opp til samarbeid/nettverk og refleksjonsgrupper for å få til erfaringsutveksling og utvikling av kompetanse. Nettverk kan organiseres mellom assistenter/ fagarbeidere, pedagogiske ledere /førskolelærere og styrere/ virksomhetsledere. Å være medlem av nettverk skal innebære mer enn å få informasjon, motta invitasjon til samling eller i møte. Kunnskap skal deles automatisk. I nettverket er grunnlaget at man skal gi noe for å få noe igjen. Nettverket skal resultere i reell kompetanseheving av personalet i barnehagene i Asker, og det skal organiseres av administrasjonen. 6.4 MIB menn i barnehager i Asker Satsningen for å rekruttere og beholde menn i barnehagene bør forsterkes og implementeres i en egen rekrutteringsstrategi for å få flere førskolelærere til Asker kommune. Målet er 30 % menn innen veiledning for Nyutdannede førskolelærere Med bakgrunn i følgende avtale skal Asker kommune ha et system for veiledning av nyutdannede førskolelærere fra august GNIST- partnerskap har inngått en avtale mellom Kunnskapsdepartementet og KS om veiledning av nytilsatte nyutdannede pedagoger i barnehage og skole. Dette tilbudet går til alle nyutdannede for å lette overgangen fra studie til yrkeslivet. Erfaringen viser at veiledning og støtte den første tiden i yrket kan ha avgjørende betydning for å sikre at nyutdannede førskolelærere blir værende i barnehagen. 6.6 Øvrige ansatte Barnehagene bør i tillegg ha et system for veiledning for alle ansattegrupper Titaksgruppen i MIB arrangerer nettverk og temasamlinger for alle menn som er ansatt i Askers barnehager. 14 strategi for kvalitet og kompetanse for barnehagene i asker kommune strategi for kvalitet og kompetanse for barnehagene i asker kommune 15

9 foto: Vinner av tegnekonkurranse:!ask fra Åby barnehage > Oppvekst og utdanning

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 31.05.2010 35/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 31.05.2010 35/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200904855 : E: B00 : Mai Elin Tveit Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 31.05.2010 35/10 KVALITETSPLAN FOR

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLING 2007 2010 STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I BARNEHAGEN.

KOMPETANSEUTVIKLING 2007 2010 STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I BARNEHAGEN. NORE OG UVDAL KOMMUNE KOMPETANSEUTVIKLING 2007 2010 STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I BARNEHAGEN. Innledning I forbindelse med behandlingen av barnehageloven (lov av 17. juni 2005 nr. 64) anmodet Stortinget

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage

Kompetanse for framtidens barnehage Strategi Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 Strategi Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 4 Forord Barnehagen

Detaljer

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole Tilstandsrapport 2010 Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Detaljer

Rekrutteringsstrategi for kommunale barnehager i Rælingen kommune

Rekrutteringsstrategi for kommunale barnehager i Rælingen kommune for kommunale barnehager i Rælingen kommune 2014 2017 Vedtatt i kommunestyret 22.10.2014 i sak 14/67 2 Innhold 1. Formål...5 2. Bakgrunn...5 2.1 Sentrale føringer...5 2.2 Lokale føringer...6 3. Status

Detaljer

Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole

Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole Behandlet i Mandal bystyre 26.5.2011 (j.nr.: 2010/731) Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Struktur og innhold... 4 Dokumentasjon og kilder... 5 Økonomi...

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023

Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Innhold Oppdraget.... 3 Mål... 4 Strategier.... 6 1. Arbeide aktivt med verdier og ledelse...7 2. Være helhetlige opplærings- og utdanningsarenaer... 8 3. Samarbeide

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Rapport fra prosjektet Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Anne Aglen Brendmoe, Statped og Wenche E. Olsen, Gol kommune, 2013 1 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 1. Sammendrag

Detaljer

Kvalitetssystem for barnehagetjenesten i Søndre Land

Kvalitetssystem for barnehagetjenesten i Søndre Land Kvalitetssystem for barnehagene Side 1 Dato... 21.11.2012 Vår Ref... KÅB-12545/12 Arkiv... A10 Saksnr... 12/1747 Deres Ref... Kvalitetssystem for barnehagetjenesten i Søndre Land 1. Innledning Kommunen

Detaljer

KVALITETSMELDING FOR BARNEHAGEN OG GRUNNSKOLEN I BERGEN 2006/2007

KVALITETSMELDING FOR BARNEHAGEN OG GRUNNSKOLEN I BERGEN 2006/2007 KVALITETSMELDING FOR BARNEHAGEN OG GRUNNSKOLEN I BERGEN 2006/2007 Innholdsfortegnelse DEL I 1. Bakgrunn og hensikt 4 2. Kvalitet og kvalitetsutvikling 7 2.1 Kompetente barn og unge 7 2.2 Begrepsavklaring

Detaljer

God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027

God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027 God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027 Høringsutkast per 26.05.15 Innhold 1 Innledning... 3 2 Sammendrag... 4 3 Bakgrunn... 6 3.1 Statlige, regionale og kommunale styringssignaler

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE BARNEHAGEPLAN FOR SØR-VARANGER KOMMUNE 2008-2012 Grensesprengende barnehager i en grensesprengende kommune Vedtatt i kommunestyret 22.04.08, sak 018/08 Handlingsplanen rulleres hvert

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer

Kursplan for 2014. for barnehagene i Asker kommune. Liten og viktigst!

Kursplan for 2014. for barnehagene i Asker kommune. Liten og viktigst! Kursplan for 2014 for barnehagene i Asker kommune Liten og viktigst! Som beskrevet i den overordnede kompetanseplan for 2012 2014 er temaet for 2014: Danning mer enn sosial kompetanse? Barnehagens oppgave

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV KVALITET I BARNEHAGE STAVANGER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV KVALITET I BARNEHAGE STAVANGER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV KVALITET I BARNEHAGE STAVANGER KOMMUNE MAI 2013 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 1 Innhold KOMMUNESTYRETS ROLLE...3 FORORD...4 INNLEDNING...5 Nasjonale retningslinjer...5 Prinsipper for opplæringen...6 VISJON...7 Best i lag...7 Verdigrunnlag

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

KVALITET i SFO Frogn kommune 2012-2015

KVALITET i SFO Frogn kommune 2012-2015 KVALITET i SFO Frogn kommune 2012-2015 1 Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sosial kompetanse gjennom lek... 4 Kulturaktiviteter... 5 Idretts- og friluftsaktiviteter... 6 Faglig utvikling gjennom lekaktiviteter...

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

Helsefaglig strategi 2013 2016

Helsefaglig strategi 2013 2016 Helsefaglig strategi 2013 2016 2 Helsefaglig strategi 2013 2016 Innhold Innledning 5 Kompetanseutvikling 7 Kompetansekartlegging 7 Kompetanseplaner og kompetanseutviklingsprogram 7 Hospitering 7 Utvikle

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget. Dato: 17.10.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget. Dato: 17.10.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget Dato: 17.10.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10 Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015 - jf. Opplæringslova 13-10 Forord Med dette legger vi fram Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO for skole- og barnehageåret 2014-15. I årets

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2008-2009 Vedtatt av: Levanger kommune, Driftskomiteen sak 28/08, 18.06.08 Verdal kommune, Kommunestyret

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 Stortingsmelding nr. 41: Kvalitet i barnehagen påpeker at: både barnehage og skole har et felles ansvar for at barn kan møte skolen med

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2008-2009 side 1 av 11 1. Innledning Planen for kompetanseutvikling omfatter prioriterte opplæringstiltak

Detaljer

Sarpsborg mot 2016. Kommuneplan for Sarpsborg. Kommunedelplan for barnehageområdet 2011-2023

Sarpsborg mot 2016. Kommuneplan for Sarpsborg. Kommunedelplan for barnehageområdet 2011-2023 Sarpsborg mot 2016 Kommuneplan for Sarpsborg Kommunedelplan for barnehageområdet 2011-2023 Bystyrebehandling april 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Innledning... 5 2.1 Planforutsetninger...

Detaljer

BARNEHAGEPLAN FOR SEL KOMMUNE

BARNEHAGEPLAN FOR SEL KOMMUNE BARNEHAGEPLAN FOR SEL KOMMUNE 2010-2013 Leik, empati og trygghet. Vekst og utvikling for alle i et inkluderende miljø. 1 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Innledning... 3 3. Visjon, verdiplattform og mål...

Detaljer