Balansert Målstyring (1. generasjons BMS)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Balansert Målstyring (1. generasjons BMS)"

Transkript

1 Balansert Målstyring (1. generasjons BMS) 1

2 Innhold Balansert Målstyring i offentlig sektor sektor Historien bak Balansert Målstyring Elementene i styringsverktøyet Styringskortet Suksessfaktorer Litteratur: Stokland, Dag red.: Resultat og dialog Balansert Målstyring i kommunal sektor Kommunal- og Regionaldepartementet Kaplan & Norton: The Balanced Scorecard, 1996 Hoff & Holving: Balansert Målstyring Universitetsforlaget

3 Historien bak Balansert Målstyring I 1990 startet en undersøkelse, Measuring Performance in the Organisations of the Future. Hypotesen var at eksisterende metoder for måling av ytelse (i hovedsak basert på økonomiske tall) var foreldet. Blant flere representanter for ulike bedrifter var de amerikanske professorene Robert S. Kaplan og David P. Norton. (Kaplan var der som akademisk konsulent og Norton som leder for undersøkelsen). De møttes for å utvikle en ny modell for målinger. Dette prosjektet var starten på utviklingen av The Balanced Scorecard, eller Balansert Målstyring, og resulterte i boken The Balanced Scorecard fra

4 Målstyring og resultatmåling Tida før BMS: - vi har delvis målt feil ting - vi har målt det som var lett å måle - ikke nødvendigvis sammenheng mellom det vi har målt og strategien - situasjonsbeskrivelser lages stort sett i form av tall - vi måler alt for mye - vi bruker alt for mye tid på å kvantifisere det som ikke lar seg kvantifisere - Det framstilles mye statistikk som er unødvendig og verdiløs - målesystemene er så komplekse at det blir vanskelig å skille det viktige fra det mindre viktige viktig Andy Neely, Centre for Business Performance, University of Cambridge 4

5 Tidligere kunnskap om sammenhenger mellom elementer i og mellom organisasjoner, som er implementert i logikken bak BMS. Endring i ett av elementene vil alltid virke inn på de andre elementene i organisasjonen. Organisasjonen Sosial struktur Omgivelsene Teknologi Oppgaver Deltakere Leavitt,

6 Balansert Målstyring forutsetter at løpende rapportering skal kunne gi svar på følgende 4 hovedspørsmål: 1. Hvordan betrakter kundene/brukerne oss? (Brukerperspektivet) 2. Hva må vi bli flinkere til? (Arbeidsprosessperspektivet) 3. Kan vi forbedre oss og øke verdiskapingen? (Læring og vekst) 4. Hvor kostnads-/inntekts-effektive er vi? (Finansielt) 6

7 Definisjon på Balansert Målstyring (The Balanced Scorecard) En integrert ledelsesprosess som knytter selskapets strategier til handling ved anvendelse av strategiske styringsparamtre, ledelsesprosess og ITinfrastruktur (Robert S. Kaplan & David P. Norton) 7

8 De 4 perspektivene Økonomi (finansielt persp.) Brukere (kundepersp.) Medarbeidere Interne prosesser og rutiner Læring og Vekst (organisasjonspersp.) Modellen fremsto på grunnlag av at de finansielle styrings-parametrene ikke fanget opp det som er viktigst for dagens virksomheter, kunnskap og kompetanse. Kaplan og Nortons hovedbudskap var at styring og utvikling av organisasjoner forutsetter helhetlig og detaljert kunnskap om organisasjonens oppnådde prestasjoner og resultater på flere områder. 8

9 Det finansielle perspektivet representerer de finansielle konsekvensene av strategiene og de tilhørende handlingsplaner. (H&H, s.93). Eks: De økonomiske rammene Egne inntektsområder 9

10 Brukerperspektivet VERDI = Produkt/tjenesteegenskaper + Image ( presentasjon ) + Relasjoner 10

11 Det interne perspektivet 3 interne forretningsprosesser: 1. Organisering 2. Innovasjonsprosessene 3. Operative rutiner og prosesser 4. Oppfølging 11

12 Læring og vekst De ansattes dugelighet Informasjonssystemene Motivasjon, medvirkning (empowerment) og innordning (alignment) 12

13 Styringsverktøyet (-kortet/modellen). understreker nødvendigheten av langsiktige visjoner, tydelige mål og systematisk målig av resultater. Et sentralt element i modellen er at finansielle- og ikke-finansielle styringsparametre utvikles på basis av hypoteser om årsak /virkningssammenhenger, som underbygger strategier og antagelser om hvordan resultatene skapes. 13

14 Styringskortet Nøkkelbegrep: Visjon og overordnede mål/forretningsidé Strategiske fokusområder Strategiske mål Kritiske suksessfaktorer Styringsindikatorer Styringsindikatorer (styringsparametre) Driverindikatorer Resultatindikatorer 14

15 Styringskort på virksomhetsnivå Visjon Overordnede mål Fokusområde Økonomi Kunder brukere Medarbeidere Indre effektivitet Utvikling Strategiske mål Kritiske suksessfaktorer Styringsparametre 15

16 Presentasjonsformen Styringskortet er rapporten som formidler finansielle og ikkefinansielle styringsparametre. Ett av formålene med Balansert Målstyring er også presentasjonsformen. Det er ønskelig at rapporteringen skal kunne kommunisere målene på en visuell, men fremfor alt på utsagnkraftig måte, og helst ikke på mer enn ett A4-ark. Dette setter krav til deltagelse og opplæring av virksomhetens medarbeidere. 16

17 Det meste kan måles Om ikke alt kan måles, ligger det i Balansert Målstyring at det meste kan måles. Et viktig aspekt ved modellen, er betydningen av dialogen og det å involvere de sentrale aktørene i virksomheten; «å så» visjonene, tydeliggjøre målene, skape dialog rundt kritiske suksessfaktorer på bred basis, være enig om hvordan en måler resultatoppnåelse, gi honnør ved gode resultater og oppmerksomhet ved dårlige, står sentralt. 17

18 Styring og rapportering Utgangspunktet er at Balansert Målstyring både er et styrings- og rapporteringssystem og en metodikk for organisasjonslæring og forbedring. Styrings- og rapporteringssystemet er basert på systematiske målinger og oppfølginger av resultater på organisasjonens viktigste områder. Det er lagt vekt på at utvikling, iverksetting og drift må skje gjennom en dialog mellom ledelse, ansatte og brukere. Balansert Målstyring kan kort beskrives gjennom tre innfallsvikler, som alle retter fokus mot organisasjonens kunnskap om egne prestasjoner og oppnådde resultat: Helhet, fokus og dialog 18

19 Balanseringen Styrings- og rapporteringssystemet må balansere sin oppmerksomhet mellom: Eksterne (brukere) og Interne (medarbeidere, interne rutiner og læring og fornyelse) forhold. Harde (for eksempel økonomi) og Myke for eksempel kompetanseutvikling og medarbeidertilfredshet) resultater og innsatsfaktorer Nåtid (status gjennom regnskapsrapporter) Framtid (gjennom budsjetter og fremtidsbeskrivelser) 19

20 Privat kontra offentlig sektor 20

21 Styringskortet til Levanger kommune 2002 Visjon kommune Overordnede mål (kommune og enhet) Triveligst i Trøndelag Samfunn og brukere Tjenester Organisasjon Økonomi Hovedmål Styringsperspektiv Suksessfaktorer Måleindikatorer Resultatmål 21

22 Suksessfaktorer - 1) Hva er avgjørende for virksomhetens fremgang og prestasjoner? Prinsippet er at det bare er de viktigste forholdene som skal måles og rapporteres, noe som ofte krever vanskelige, men nødvendige drøftinger og beslutninger. Andre forhold skal velges bort eller nedpriorites Målstyringssystemet skal også ha en konkret plan for drift og oppfølging. Det skal klargjøres når det skal måles, hvem som har ansvar for målingene, hvordan målingene skal formidles og drøftes, og hvem som har ansvar for oppfølging av resultatene i form av nødvendige tiltak. Dette bidrar til å sikre handling og oppfølging, som også er et kjennetegn ved Balansert Målstyring. 22

23 Suksessfaktorer - 2) Styringskortet omfatter hele virksomheten Styringskort for resultatenheter kan aggregeres til virksomhetens styringskort Medarbeiderne har deltatt i målutformingen, og får et direkte forhold til målene. Mulighet for direkte tilbakemelding (om resultatutvikling) via styringskortet Medarbeidere og ledelse får felles fokus på felles mål Styringskortet blir en motor for utvikling 23

24 Suksessfaktorer 3) God implementering på alle nivåer i organisasjonen (språk og logikk må læres) Positiv oppfølging fra ledelsen ut i virksomheten. Negative avvik møtes positivt, med tilrettelegging for positive forbedringsprosesser. Konsekvenser av ikke å nå mål må tydeliggjøres. 24

25 Barrierer ved implementering Kaplan og Norton har identifisert fire typer generelle barrierer: Visjonsbarrieren Personalbarrieren Ressursbarrieren Ledelsesbarrieren 25

26 Fallgruver Manglende teoretisk plattform hos ledere og/eller ansatte BMS blir et kontrollverktøy for ledelsen Manglende forankring, modenhet, forventningsnivå og vilje til å sette av tid Manglende informasjon og opplæring Manglende prosjektorganisering uten workshops i enhetene som skal praktisere BMS Manglende langsiktig infrastruktur Styringskortet brukes som et kontrollverktøy 26

27 Kritikk mot balansert målstyring Strukturfokusert Vanskelig å kvantifisere målene Det som ikke måles kan bli ignorert Vanskelig å implementere i store organisasjoner Feil bruk kan gi uønskede effekter 27

28 3.generasjon BMS - et godt politisk styringsredskap? 1.generasjon BMS fokuserer på et sett standard perspektiver. 2.generasjon BMS benytter strategiske kart for å linke aktiviteter med langsiktige resultatmål. 3.generasjon BMS formulerer strategisk destinasjon. Strategisk destinasjon Hvor skal vi? 28

29 Strategisk destinasjon En ønsket fremtidig tilstand for virksomheten Beskriver hva politikerne skal oppnå ikke hvordan de skal gjøre det Først arbeider alle med å finne et fast punkt der fremme som alle er 100 % enige om. (Dette er lettere enn å takle vanskelige valg i den nære fremtid). Strategisk destinasjon er grunnlaget for langsiktige mål. Uenighet omkring kortsiktige tiltak løses ved å henvise til den oppnådde konsensus om destinasjon og langsiktige mål. 29

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Helhetlig styring i Skaun

Helhetlig styring i Skaun Helhetlig styring i Skaun Resultatledelse, dialog og kvalitetsforbedring Utviklingsstrategi for kommuneorganisasjonen 2013-2016 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. VISJON OG MÅL FOR ORGANISASJONSUTVIKLING...

Detaljer

Helhetlig styring i Skaun

Helhetlig styring i Skaun Helhetlig styring i Skaun Resultatledelse, dialo g og kvalitetsforbedring Vedtatt i kommunestyret 20.06.2013 Utviklingsstrategi for kommuneorganisasjonen 2013-2016 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. VISJON

Detaljer

Utvikling av en balansert målstyringsmodell. Veronica Lillestad Henriksen

Utvikling av en balansert målstyringsmodell. Veronica Lillestad Henriksen av Veronica Lillestad Henriksen Masteroppgave i økonomi og administrasjon Studieretning bedriftsøkonomi (30 stp.) Institutt for økonomi Norges fiskerihøgskole Universitetet i Tromsø Mai 2007 II FORORD

Detaljer

Balansert målstyring Artikkelsamling* *connectedthinking

Balansert målstyring Artikkelsamling* *connectedthinking * Balansert målstyring Artikkelsamling* *connectedthinking Innhold 01 Strategiimplementering i praksis: Introduksjon til Balansert målstyring som styringssystem side 3 02 Innføring og bruk av Balansert

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Balansert målstyring. Anette Alskog Olsen. En analyse av konseptets utvikling i Sparebank 1 Nord-Norge. Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon

Balansert målstyring. Anette Alskog Olsen. En analyse av konseptets utvikling i Sparebank 1 Nord-Norge. Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Balansert målstyring En analyse av konseptets utvikling i Sparebank 1 Nord-Norge Anette Alskog Olsen Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon - studieretning økonomisk analyse

Detaljer

Må l- og resultåtstyring i NAV -Frå nåsjonåle må l til lokål pråksis

Må l- og resultåtstyring i NAV -Frå nåsjonåle må l til lokål pråksis Må l- og resultåtstyring i NAV -Frå nåsjonåle må l til lokål pråksis Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund, utdanning Økonomi og administrasjon, LOS Av: Grete Mæland, Gro Tønnesen og Torill

Detaljer

Bakgrunnen for at David Norton, Robert Kaplan og. «The Balanced Scorecard» mer enn et målesystem. Øyvind Husby Johan Løvlie

Bakgrunnen for at David Norton, Robert Kaplan og. «The Balanced Scorecard» mer enn et målesystem. Øyvind Husby Johan Løvlie FAGARTIKKEL Øyvind Husby er siviløkonom fra BI (1994). Han har 4 års erfaring fra revisjon og rådgivning, og jobber i dag som konsulent i KPMG Management Consulting innen områdene strategiutvikling og

Detaljer

Strategiprosessen knyttet til etablering av Balanced Scorecard i en tjenesteytende bedrift

Strategiprosessen knyttet til etablering av Balanced Scorecard i en tjenesteytende bedrift Strategiprosessen knyttet til etablering av Balanced Scorecard i en tjenesteytende bedrift En casestudie av Norsk Privatøkonomi ASA Masteroppgave i Marin bedriftsledelse (30 stp) Maria Bye og Trine Remen

Detaljer

Hvordan skape dynamisk styring?

Hvordan skape dynamisk styring? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2009 Hvordan skape dynamisk styring? En casestudie av et stort internasjonalt oljeselskap av Gunn Therese Ueland Fossdal Kirsti Kvie Gardum Utredning innen masterstudiet

Detaljer

Innføring og bruk av Balansert målstyring

Innføring og bruk av Balansert målstyring Dette er den andre i en serie av tre artikler som fokuserer på hva Balansert målstyring er, hvordan Balansert målstyring kan innføres og hva som skal til for oppnå en vellykket bruk av Balansert målstyring.

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Kvalitetshåndbok for videregående opplæring Sør-Trøndelag fylkeskommune

Kvalitetshåndbok for videregående opplæring Sør-Trøndelag fylkeskommune Kvalitetshåndbok for videregående opplæring Sør-Trøndelag fylkeskommune Godkjent av fylkesrådmannen 11.11.2008 Forord Vi har høye mål og ambisjoner for videregående opplæring i STFK, og opplæringsloven

Detaljer

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Forord Vi håper at denne veilederen vil sette flere innkjøpsvirksomheter i stand til å sette mål for sine anskaffelser og ta ut effektiviseringspotensialet.

Detaljer

Notater. Anne Sundvoll, Bente Thomassen og Kari Thorsen. Balansert målstyring i Avdeling for IT og datafangst Dokumentasjonsrapport

Notater. Anne Sundvoll, Bente Thomassen og Kari Thorsen. Balansert målstyring i Avdeling for IT og datafangst Dokumentasjonsrapport 2005/52 Notater 2005 Anne Sundvoll, Bente Thomassen og Kari Thorsen Notater Balansert målstyring i Avdeling for IT og datafangst Dokumentasjonsrapport Avdeling for IT og datafangst Forord og status p.t.

Detaljer

Fra ord til handling Når resultatene teller!

Fra ord til handling Når resultatene teller! Fra ord til handling Når resultatene teller! Av Sigurd Lae, Considium Consulting Group AS Utvikling av gode ledelsesprosesser i et foretak har alltid til hensikt å sikre en resultatoppnåelse som er i samsvar

Detaljer

Balansert Målstyring og Beyond Budgeting i Norske Selskaper

Balansert Målstyring og Beyond Budgeting i Norske Selskaper NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2009 Utredning i fordypnings- /spesialfagsområdet: Økonomisk styring Veileder: Professor Bjarne Espedal Balansert Målstyring og Beyond Budgeting i Norske Selskaper

Detaljer

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE Kompetansestyring i Nordland ID STB.HR.1.6.25 Versjon 1.00 Gyldig fra 09.07.2014 Forfatter Guri Nestvold Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av12 KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Oktober 2013. Deloittes årlige undersøkelse om virksomhetsstyring i staten

Oktober 2013. Deloittes årlige undersøkelse om virksomhetsstyring i staten Oktober 2013 Deloittes årlige undersøkelse om virksomhetsstyring i staten Innholdsfortegnelse Sammendrag 3 Statlig sektor har mer oppmerksomhet på å gjennomføre samfunnsoppdraget enn å forbedre og utvikle

Detaljer

Vurdering av budsjett og alternative styringsverktøy

Vurdering av budsjett og alternative styringsverktøy NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2009 Vurdering av budsjett og alternative styringsverktøy - hvordan budsjett og alternative verktøy bidrar til verdiskapning, sett fra controllernes perspektiv av Nina

Detaljer

Pragmatisk mål-, resultat- og risikostyring i Forsvaret?

Pragmatisk mål-, resultat- og risikostyring i Forsvaret? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, vår 2014 Pragmatisk mål-, resultat- og risikostyring i Forsvaret? Ideell eller seremoniell implementering av Forsvarets styringssystem i Luftforsvaret? Per Christer Nielsen

Detaljer

I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN

I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN Lederutviklingsprogram for Sandnesskolen 2013-2015 SANDNES I SENTRUM FOR FRAMTIDEN Sandnes kommunes visjon lyder som følger: Sandnes i sentrum for framtiden.

Detaljer

Heidi Lien Hilde Elisabeth Lorentzen. Medarbeidersamtalen - et ledelsesverktøy

Heidi Lien Hilde Elisabeth Lorentzen. Medarbeidersamtalen - et ledelsesverktøy Heidi Lien Hilde Elisabeth Lorentzen Medarbeidersamtalen - et ledelsesverktøy Masteroppgave i styring og ledelse (MSL300) Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag Oslo 2012 Sammendrag Temaet

Detaljer

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? KS Omdømmeprosjekt Attraktiv arbeidsgiver Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? Utviklet av Borghild Eldøen, Eldøen kommunikasjon DEFINISJONER Kommunikasjon - informasjon I norsk språkbruk brukes ofte

Detaljer

VEILEDER FOR KLYNGEPROSJEKTER

VEILEDER FOR KLYNGEPROSJEKTER VEILEDER FOR KLYNGEPROSJEKTER 2010 Organisering, styring og ledelse av klyngeprosjekter Versjon 1 Veileder for klyngeprosjekter ORGANISERING, STYRING OG LEDELSE AV KLYNGEPROSJEKTER FORORD Hvorfor en veileder?

Detaljer

Rådmannens internkontroll

Rådmannens internkontroll Rådmannens internkontroll Kontrollutvalg Midt-Norge 24.september 2013 Spesialrådgiver Tina Skarheim, KS KS Kommunesektorens organisasjon Arbeider for medlemmene Informasjon, dokumentasjon, kurs og rådgivning

Detaljer

Kommunalt eid - Regulert av myndighetene

Kommunalt eid - Regulert av myndighetene Handelshøgskolen Kommunalt eid - Regulert av myndighetene En undersøkelse av bruken av regnskapsinformasjon i et kraftselskap Ted Are Røkenes Masteroppgave i økonomi og administrasjon - August 2014 ii

Detaljer

Prosessperspektivet og modellering

Prosessperspektivet og modellering Prosessperspektivet og modellering Jon Iden, mars 2012 Prosessperspektivet Jeg begynte med prosesser fordi jeg ønsket å gjøre den bedriften jeg jobbet i mer velfungerende. Jeg hadde i flere år opplevd

Detaljer