NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2013 Om målstyring styrker og fallgruver Noen refleksjoner, mest om fallgruver Få svar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2013 Om målstyring styrker og fallgruver Noen refleksjoner, mest om fallgruver Få svar"

Transkript

1 NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2013 Om målstyring styrker og fallgruver Noen refleksjoner, mest om fallgruver Få svar Oslo Facebook.com/akselhagen 1

2 Hvorfra - jeg mener: Vi lærer som vi lever SVer Kommunestyrerepresentant på fritid : Forsøksvis Balansert målstyring Fylkespolitiker på heltid: Oppland: Mange mål få kvantitative tilbakemelding i farger Årsmelding De gode historiene Stortingsrepresentant 2009 KUF-komiteen til april 2012 Kommunal- og forvaltningskomiteen, leder 2

3 Målstyring HÆ? (I) Målstyring: Et begrep som har trukket til seg en rekke av betydninger Blir gjerne oppfattet å høre inn under New Public Management (NPM)- paraplyen «Marked» eller «Metode»?

4 4

5 Målstyring HÆ? (II) Personlig utgangspunkt eller fordom: Både faglig, politisk, og kroppslig, i mot NPM Som metode «Tomme, dumme, vonde data» «SVs stortingsrepresentant Aksel Hagen utfordret i Klassekampen torsdag fagbevegelsen til å være med på en dugnad mot det han kaller «styringskåthet og målehysteri» (Klassekampen ) Hvem skal skytes, - komponisten eller pianisten?

6 Samtidig Rekk opp handa den som er i mot Mål Å søke å nå målene Å melde i fra om i hvilken graden beveger seg i riktig retning Styringsinformasjon «Aktivitets- og rapporteringsplikten er det viktigste tiltaket for å fremme likestilling», Helga Aune UIO, SV-seminar på Stortinget Et interessant alternativ tilnærming Dit vi ikke vil, jfr Ottar Brox (Negative mål)

7 Politikk - på sitt beste Verdier/ideologier å stå for noe, vilje, engasjement Kunnskap, kjennskap, innsikt Å lese høre samtale oppleve føle Fra Ha rett til Få rett Målstyring politikk: En kulturkonflikt? To ulike typer fornuft?

8 New Public Management (NMP) Reformbølge siden 1980-tallet ( New?): Overordnet mål: Modernisering og effektivisering av offentlig sektor Økt vekt på resultater, marked, konkurranse profesjonell ledelse og brukerorientering ( Virkemidler: konkurranseutsetting, privatisering, internfakturering, fristilling og stykkprisfinansiering, resultatenheter. 8

9 Mange nyord «Ukjært barn har også mange navn» NPM er ikke ett klart definert begrep, tvert i mot en språklig magnet som trekker til seg så mangt Balansert målstyring Lean HR Balansert målekort SMARTE mål. fyll ut sjøl! 9

10 Drivkrefter Politiske holdninger Å målstyre er nettopp kjernen i politikken! Ideologi : Privat er best Pragmatisk - kostnadsorientert : Det viktigste er ikke hvem som vasker bestemor så lenge bestemor blir vasket Å målstyre er nettopp kjernen i politikken! Ledernes holdninger Modernisere effektivisere Mote Andre aktører: Konsulenter, media osv. Fagfolk/måle- og rapporteringsfolka: Det er morro, det gir status, - jo flere, jo bedre 10

11 Kartlagte områder NTL: Markedsstyring i staten Utfordringer og NTLs forslag til tiltak (2012) Mål- og resultatstyring Privatisering, outsourcing og konkurranseutsetting Bestiller og utførermodeller Medbestemmelse Forretningsbasert regnskap i offentlig sektor Midlertidig ansatte Konsulentbruk i staten 11

12 Målstyring noen grunnleggende tankekors (I) Oppmerksomheten vris Fra det som ikke kan måles til det som kan måles Men, «Målløst liv har også mening?» Fokus på kvantitet kvalitet vanskelig å måle (men KS prøver!) Ressurskrevende system rapportering og kontrollregimer bygges opp 12

13 Målstyring noen grunnleggende tankekors (II) Enkle og kompliserte oppgaver måles på samme måte Gjør mer av det lette og mindre av det vanskelige Overrapportering av suksess Vanskelig å identifisere resultat, resultatene viser seg ofte først etter mange år Mye delhet for lite helhet 13

14 Målstyring noen grunnleggende tankekors (III) Evnen og kapasiteten til å Forstå Nyttiggjøre seg all styringsinformasjonen, for ledere, politikere, brukere Og det politiske skjønnet? faglige/profesjonelle skjønnet? Kan oppfattes som mistillit 14

15 Status mht motstandsarbeidet (I) Opp til nå, siden 1980-tallet: En mur av motvilje, og/eller: En taus majoritet som egentlig er for, og/eller: En paradigmatisk situasjon / ett altoverskyggende dominerende tenkesett / de herskende tanker, og/eller Kos med misnøye, gjør godt og gir status å være inderlig i mot NPM og lignende vederstyggeligheter, og/eller 15

16 Status mht motstandsarbeidet (II) Politisk Lokalpolitisk: Stille i de langt fleste kommuner og fylkeskommuner: Overmakta er for stor og kompetansen er for liten til å klare å stille, og tørre å stille spørsmål? Sentralt: Få deltar i den grunnleggende debatten, mange i den mer overflatiske debatten om byråkratisering og kontroll, som en del av posisjon-opposisjonsspillet, spillet om maktfordeling mellom våre tre forvaltningsnivåer maktfordeling politkk - adminstrasjon

17 Status mht motstandsarbeidet (III) Eller skjer det noe nå? Fagforbundet, NTL, Utdanningsforbundet, Forskerforbundet, Juristforbundet med mange flere i stigende grad? Gjørvkommisjonen? Støre: «Etter møtet forklarer Støre seg for Morgenbladet. Du vil ikke bruke begrepet NPM, men er det riktig forstått at du her likevel anerkjenner at markedstenkning er en del av problemet?» Krf-interpellasjon i Stortinget, til Faremo «Sammen om bedre kommune» KS/KRD Kvalitetsindikatorer 17

18 Universitetssektoren samfunnsnytte? Publikasjonsmålingssystemet: Artikkelskriving Mindre viktig med å ha kontakt med praksisfeltet, drive formidling, skrive lærerbøker og delta i samfunnsdebatten 18

19 19

20 Forsvarsbygg I 2011 rapporterte enkelte markedsområder på 136 forskjellige mål månedlig. Skjermer i fellesområder som viser hvilke markedsområder som klarer eller ikke klarer målene. Skjermene merkes med grønt, gult eller rødt, alt etter i hvilken grad målene er nådd. Det ble tidligere lagt ut bilde av lederne for markedsområdene på de samme skjermene, som i en moderne gapestokk. 20

21 Arbeidstilsynet Det lønner seg å gjennomføre mange små tilsyn, framfor store tidskrevende tilsyn. For eksempel vil en stor ulykkerevisjon som kan kreve to ukeverk med planlegging, gjennomføring og etterarbeid telles likt med et en times tilsyn i bygg og anlegg eller i en liten virksomhet. For å nå målet om tilstrekkelig antall tilsyn er det mer effektivt med mange korte tematilsyn enn med kompliserte tidkrevende tilsyn. 21

22 Statens vegvesen Målstyringen påvirker kjøretøykontroll enkelte steder. Lokalt har man måttet prioritere vekk kontroll av vogntog og drive kontroll med hvorvidt bilistene bruker bilbelte i stedet. En grunn til det er at det gir like stor måloppnåelse å kontrollere alle dekk på ett stort vogntog som å sjekke om en bilist bruker bilbelte. 22

23 Skatteetaten Måltall om bokettersyn kan medføre at de ansatte velger å gjennomføre mange enkle tilsyn, framfor å prioritere kompliserte tilsyn som vil ta lenger tid. Kan bety at økonomisk kriminalitet ikke oppdages, men målene om antall bokettersyn nås. 23

24 Bestiller- og utførermodeller NTNU - Kjøp av transporttjenester Gammel/ modell: Ansatt ringer sjåfør og avtaler, sjåfør kommer og henter og leverer varene dit de skal. Oppdrag utført. Ny modell: Bruker kontakter rekvirent, rekvirent logger seg inn og sender bestilling til transportsjef, transportsjef sender svar om avtalt tid og pris, rekvirent bekrefter oppdraget til transportsjef via systemet, transportsjef skriver ut kjøreordre og leverer til sjåfør, sjåfør kommer og henter og leverer varene dit de skal, sjåfør leverer kjøreseddel til transportsjef, transportsjef kvitterer ut oppdraget på systemet, fakturaprosess starter og sånn fortsetter det.

25 25

26 Karakterer på jobben Flere ansatte har fått karakteren 1 eller 2, og beskjed om at de ikke inngår i ledelsens framtidsplaner. NRK Hedmark Karakter er litt retorisk. Det er mer riktig å si vurdering. Even Bolstad, leder for HR Norge til VG

27 Karakterer i staten? Forslag: Prestasjonsvurderinger vil bli innført i Skatteetaten fra Femdelt skala Ikke tilfredsstillende Underveis (noen utfordringer) Tilfredsstillende (som forventet) Over forventet (bidratt noe ekstra) Fremragende innsats Ikke innført likevel Hvor skjer det først? 27

28 Den norske modellen Norges største konkurransefortrinn Sikrer medarbeiderdrevet innovasjon Samarbeid mellom tillitsvalgte og ledelse Sterke fagforeninger og fast ansettelse Trepartssamarbeid Små forskjeller og nærhet i beslutningene Gjensidig tillit 28

29 Mulige løsninger Et lite antall overordnede mål til høyere organisatoriske nivåer og sørge for at målene er forstått og forankret i organisasjonen. Ikke bryt ned de overordnede målene til detaljerte delmål for den enkelte ansatte. Overlat til de ansatte å gi målene konkret innhold, gjennom å bruke sin kompetanse på best mulig måte. Ønsker en initiativrike, ansvarlige og motiverte medarbeidere, må de ansatte gis tillit.

30 Forslag til tiltak Hvordan kan tillitsrelasjonene i arbeidslivet kan forbedres. Mål- og resultatstyringen bidrar i dag ofte til en negativ kontroll- og mistillitskultur. Dette reduserer tilliten, både mellom ansatte og ledere i virksomhetene og mellom ulike virksomheter i staten og de folkevalgte. Finansdepartementet har gitt ut en veiledning i etatsstyring. Den kan videreutvikles, for å ta opp de ulike problemstillingene NTL peker på.

Norsk Tjenestemannslag NAV

Norsk Tjenestemannslag NAV Norsk Tjenestemannslag NAV Norsk Tjenestemannslag Larvik/Raufoss 28.07.14 Tilbakemelding på tidstyver i staten Den nye regjeringen har bedt om tilbakemelding på det de kaller «Tidstyver i staten». NTL

Detaljer

Målstyring eller styring etter mål. utfordringer og muligheter. Temanotat 4/2013. Et temanotat i en serie om styring og kvalitet

Målstyring eller styring etter mål. utfordringer og muligheter. Temanotat 4/2013. Et temanotat i en serie om styring og kvalitet Temanotat 4/2013 Målstyring eller styring etter mål utfordringer og muligheter Et temanotat i en serie om styring og kvalitet www.utdanningsforbundet.no Temanotat 4/2013 Målstyring eller styring etter

Detaljer

Må l- og resultåtstyring i NAV -Frå nåsjonåle må l til lokål pråksis

Må l- og resultåtstyring i NAV -Frå nåsjonåle må l til lokål pråksis Må l- og resultåtstyring i NAV -Frå nåsjonåle må l til lokål pråksis Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund, utdanning Økonomi og administrasjon, LOS Av: Grete Mæland, Gro Tønnesen og Torill

Detaljer

Bidragsytere til heftet er: Mal - eller mening? 11 2013 Om strateger, markeder, myter, mistillit, kontroll, frustrasjoner, motivasjoner,

Bidragsytere til heftet er: Mal - eller mening? 11 2013 Om strateger, markeder, myter, mistillit, kontroll, frustrasjoner, motivasjoner, 11 2013 MAL - ELLER MENING? Mal - eller mening? Om strateger, markeder, myter, mistillit, kontroll, frustrasjoner, motivasjoner, kunnskaper, kompetanser og alternativer i styringen av offentlig sektor.

Detaljer

Bidragsytere til heftet er: Mal - eller mening? 11 2013 Om strateger, markeder, myter, mistillit, kontroll, frustrasjoner, motivasjoner,

Bidragsytere til heftet er: Mal - eller mening? 11 2013 Om strateger, markeder, myter, mistillit, kontroll, frustrasjoner, motivasjoner, 11 2013 MAL - ELLER MENING? Mal - eller mening? Om strateger, markeder, myter, mistillit, kontroll, frustrasjoner, motivasjoner, kunnskaper, kompetanser og alternativer i styringen av offentlig sektor.

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Hvordan håndterer driftsenhetsledere forholdet mellom politiets samfunnsoppdrag og måltall? LOU II kull 9

Hvordan håndterer driftsenhetsledere forholdet mellom politiets samfunnsoppdrag og måltall? LOU II kull 9 Hvordan håndterer driftsenhetsledere forholdet mellom politiets samfunnsoppdrag og måltall? LOU II kull 9 Gry Lene Sem Ida Melbo Øystese Dag Rune Omland Leif Ole Topnes John Kristian Thoresen Frode G.

Detaljer

Konkurranseutsetting av Facility Management (FM), og vurdering av aktuelle modeller i Kristiansand Kommune

Konkurranseutsetting av Facility Management (FM), og vurdering av aktuelle modeller i Kristiansand Kommune NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Konkurranseutsetting av Facility Management (FM), og vurdering av aktuelle modeller

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning?

Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning? Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning? Masteroppgave i endringsledelse Møyfrid Oftedal Vea Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

OMSTILLING I STATEN HVA KAN DU GJØRE? TILLITSVALGTES ROLLE OG OPPGAVER TEMA. Lunch B. Lund, distr: www.strandcomics.no

OMSTILLING I STATEN HVA KAN DU GJØRE? TILLITSVALGTES ROLLE OG OPPGAVER TEMA. Lunch B. Lund, distr: www.strandcomics.no OMSTILLING I STATEN TILLITSVALGTES ROLLE OG OPPGAVER TEMA HVA KAN DU GJØRE? VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET Lunch B. Lund, distr: www.strandcomics.no 1 INNHOLD FORORD 3 TEMA Ufordringer for tillitvalgte

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003 Håndbok ved konkurranseutsetting Oktober 2003 : Forord Konkurranseutsetting og annen omstilling snur stadig oftere rundt på forholdene på våre arbeidsplasser. Det skaper usikkerhet og nye utfordringer

Detaljer

Utveier. Samhandlingsmodell som alternativ til New Public Management

Utveier. Samhandlingsmodell som alternativ til New Public Management Utveier Samhandlingsmodell som alternativ til New Public Management En rapport fra SVs stortingsgruppes Forvaltningsgruppe Oslo/Stortinget Desember 2008 Forvaltningsgruppa har bestått av Rolf Reikvam (leder),

Detaljer

NAV mål, visjoner og resultater;

NAV mål, visjoner og resultater; NAV mål, visjoner og resultater; En studie av den nye arbeid og velferdsforvaltningen sett i lys av New Public Management. Heidi Michelsen Masteroppgave i statsvitenskap Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten 1. juli 2011 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT!

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! Innhold Kommunevalget er ditt... 3 Aktiviteter... 4 Arbeidsplassbesøk... 4 Sju tips til arbeidsplassbesøk... 4 Bobilturné...

Detaljer

Hvor ble det av medbestemmelsen?

Hvor ble det av medbestemmelsen? Hvor ble det av medbestemmelsen? Foreløpig utgave trykt utgave kommer juni 2013 Paragraf 1 i Hovedavtalen sier: «Forutsetningen for å nå Hovedavtalens mål er at arbeidstakerne og arbeidsgiverne i statens

Detaljer

Organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport

Organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport Organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport Hva karakteriserer organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport? Kristine Nordbø Røgenes MASTEROPPGAVE I ENDRINGSLEDELSE INSTITUTT FOR MEDIA

Detaljer

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Bedrearbeidsplass.no Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 2.1 Formålet med medarbeiderkartlegging... 4 2.2 Innholdet i kartleggingsverktøyet...

Detaljer

Hvor ble det av medbestemmelsen?

Hvor ble det av medbestemmelsen? norsk tjenestemannslag Hvor ble det av medbestemmelsen? Paragraf 1 i Hovedavtalen sier: «Forutsetningen for å nå Hovedavtalens mål er at arbeidstakerne og arbeidsgiverne i statens virksomheter møter som

Detaljer

Øyvind M. Berge, Inger Marie Hagen, Sissel C. Trygstad. Nytt regnskapssystem i tre statlige virksomheter. En intervjuundersøkelse

Øyvind M. Berge, Inger Marie Hagen, Sissel C. Trygstad. Nytt regnskapssystem i tre statlige virksomheter. En intervjuundersøkelse Øyvind M. Berge, Inger Marie Hagen, Sissel C. Trygstad Nytt regnskapssystem i tre statlige virksomheter En intervjuundersøkelse Øyvind M. Berge, Inger Marie Hagen, Sissel C. Trygstad Nytt regnskapssystem

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Omorganisering ved NHH Evaluering av omorganiseringsprosessen

Omorganisering ved NHH Evaluering av omorganiseringsprosessen www.pwc.no Omorganisering ved NHH Evaluering av omorganiseringsprosessen i sentraladministrasjonen Rapport overlevert og presentert NHHs Arbeidsmiljøutvalg (AMU) 5. juni 2013 Om denne rapport Denne rapporten

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Arbeidet med notatet har foregått innenfor rammene av Statskonsults prosjekt for servicekontorer og brukerrettede inngangsporter (OSK-prosjektet).

Arbeidet med notatet har foregått innenfor rammene av Statskonsults prosjekt for servicekontorer og brukerrettede inngangsporter (OSK-prosjektet). Forord Hensikten med dette notatet er først og fremst å tilby servicekontorer, men også andre, eksempler på brukerundersøkelser. Flere servicekontorer har etterlyst sentrale initiativer på dette området.

Detaljer

FoU-rapport 6/2010. Plan med plan? Om bruk av individuell plan i individuelt oppfølgingsarbeid. Ingunn Kvamme. Torbjørn Hodne.

FoU-rapport 6/2010. Plan med plan? Om bruk av individuell plan i individuelt oppfølgingsarbeid. Ingunn Kvamme. Torbjørn Hodne. FoU-rapport 6/2010 Plan med plan? Om bruk av individuell plan i individuelt oppfølgingsarbeid Ingunn Kvamme Torbjørn Hodne Nina Jentoft Ann Christin Eklund Nilsen Tittel Forfattere Plan med plan? Om bruk

Detaljer